Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Leczenie substytucyjne w terapii uzale nieñ w Polsce

2 Dostêpnoœæ geograficzna leczenia substytucyjnego w Polsce Dyrekcje placówek i kierownicy programów PLACÓWKI PROWADZ CE PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGO l.p. NAZWA PLACÓWKI ADRES MIASTO KIEROWNIK PROGRAMU 1 Instytut Psychiatrii i Neurologii ul. Sobieskiego 9, Warszawa Warszawa Dr Karina Chmielewska 2 Wojewódzki Zespó³ Publicznych ul. Nowowiejska 27, Warszawa Warszawa Dr Teresa Were yñska Zak³adów Opieki Zdrowotnej 3 Wojewódzki Szpital ZakaŸny ul. Wolska 17, Warszawa Warszawa Dr Ewa Grycner 4 Stowarzyszenie Eleuteria NZOZ ul. Dzielna 7, Warszawa Warszawa Dr Marek Wójcik Poradnia Uzale nieñ dla Doros³ych 5 NZOZ Poradnia ds.uzale nieñ Ma³y Rycerz ul. Brzeska 13, Warszawa Warszawa Dr S³awomir Dziekan 6 Poradnia Terapii Uzale nieñ ul. Zjednoczenia 10, Chorzów Chorzów Mgr Edward Bo ek 7 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny oœ. Z³otej Jesieni 1, Kraków Kraków Dr Krzysztof abuz im. Ludwika Rydygiera, Poradnia Uzale nieñ 8 Oœrodek Leczenia Uzale nieñ ul. Kar³owicza 1, Lublin Lublin Dr Andrzej Hubert Kaciuba 9 SPZOZ Szpital im. Babiñskiego ul. Aleksandrowska 159, ódÿ ódÿ Dr Marek Staniaszek 10 Centrum Profilaktyki Uzale nieñ ul. Marcinkowskiego 21, Poznañ Poznañ Dr Andrzej Kobus 11 Powiatowy Zak³ad Opieki Zdrowotnej ul. Radomska 70, Starachowice Starachowice Dr Katarzyna Dembicka 12 Specjalistyczny Psychiatryczny ul. o³nierska 53, Szczecin Szczecin Dr Bo ena Œlósarek Zespó³ Opieki Zdrowotnej Zdroje 13 Wroc³awskie Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podró nicza 26/ Wroc³aw Wroc³aw Dr Jacek G¹siorowski 14 Samodzielny Publiczny Zak³ad ul. Warszawska 37a, Zgorzelec Zgorzelec Dr Robert Lejda Opieki Zdrowotnej 15 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo ul. S¹dowa 18, Œwiecie Œwiecie Dr S³awomir Biedrzycki i Psychicznie Chorych 16 NZOZ Centrum, Poradnia leczenia uzale nieñ ul. Czerwonego Krzy a 41, Siedlce Siedlce Dr Adam Kulesza

3 DEBATA S U BY ZDROWIA 3 Debata ekspercka Leczenie substytucyjne jako element systemu terapii uzale nieñ w Polsce, Warszawa, 24 listopada 2008 r. Zintegrowaæ wysi³ki Ju po raz kolejny S³u ba Zdrowia by³a inicjatorem i organizatorem debaty na temat substytucyjnego leczenia uzale nieñ w Polsce. Spotkanie ekspertów, poœwiêcone roli leczenia substytucyjnego w systemie terapii uzale nieñ w Polsce, zgromadzi³o nie tylko lekarzy i terapeutów, ale tak e odpowiedzialnych za programy substytucyjne, przedstawicieli samorz¹dów oraz organizacji pacjentów. Renata Furman Niestety, w naszym kraju zaledwie 4% osób uzale nionych ma dostêp do terapii substytucyjnej. Na tle innych krajów UE, gdzie odsetek leczonych t¹ metod¹ osób uzale nionych siêga 40%, wypadamy bardzo s³abo. Uczestnicz¹cy w debacie profesor Marek Jarema, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, zwróci³ uwagê na obowi¹zuj¹c¹ w Polsce zasadê, e terapia substytucyjna stosowana jest w³aœciwie dopiero jako ostatecznoœæ. Jako terapia wiod¹ca dominuje bowiem leczenie w oparciu o abstynencjê, czyli tzw. drug free. Lecznictwo zamkniête poch³ania dziœ a 75% œrodków przeznaczonych na leczenie uzale nionych. Warto zmieniæ te proporcje w dystrybucji œrodków finansowych i inwestowaæ przede wszystkim w rozwój leczenia ambulatoryjnego postulowa³. Obecn¹ sytuacjê pogarsza fakt, e w wielu regionach kraju (woj. pomorskie, podlaskie, opolskie, podkarpackie, lubuskie) pacjenci w ogóle nie maj¹ dostêpu do terapii substytucyjnej. Tymczasem zalety tej formy leczenia s¹ wymierne: jest ona znacznie bardziej skuteczna ni inne, pozwala na dobre funkcjonowanie bez objawów abstynencji, redukuje ryzyko przedawkowania i œmierci, umo liwia systematyczne oddzia³ywania psychoterapeutyczne i reintegracjê spo³eczn¹. Doustne podawanie leków substytucyjnych wzglêdem opiatów zmniejsza tak e ryzyko groÿnych zaka eñ wirusowych HIV i HCV. Szersze udostêpnienie terapii substytucyjnej zbli y Polskê do europejskich standardów w zakresie leczenia uzale nieñ. Zdaniem prof. Jaremy, w Polsce najlepiej sprawdza³by siê tzw. poœredni model terapii z zastosowaniem metadonu i buprenorfiny z naloksonem. Wprowadzenie nowych leków, które s¹ po³¹czeniem agonisty z antagonist¹ receptorów opioidowych, pozwala na znaczne rozszerzenie dostêpnoœci do leczenia przy stosunkowo niskich nak³adach finansowych, Fot. J. Sielski

4 4 DEBATA SZ nadto w sposób bezpieczny dla pacjentów i spo³eczeñstwa. Takie po³¹czenie charakteryzuje siê bowiem, jak wspomniano, mniejszym niebezpieczeñstwem przedawkowania oraz nielegalnego stosowania. Tym samym poszerza siê mo liwoœæ stosowania tego leczenia w warunkach ambulatoryjnych. Podczas dyskusji pose³ Marek Balicki podkreœli³, e leczenie przede wszystkim powinno byæ dostosowane do potrzeb pacjenta. Niska dostêpnoœæ terapii substytucyjnej jest ³amaniem praw pacjenta, a nierówny dostêp do leczenia w poszczególnych rejonach Polski to ponadto ³amanie zasad konstytucyjnych. Zdaniem M. Balickiego, nie ma racjonalnych przes³anek, aby terapiê substytucyjn¹ traktowaæ jako ultima ratio. Marta Gaszyñska ze Stowarzyszenia JUMP 93 zwróci³a uwagê na pokutuj¹ce jeszcze stereotypy. Nawet wœród personelu medycznego nie nale y do rzadkoœci postrzeganie terapii substytucyjnej jako darmowego æpania oraz uznawanie abstynencji za jedyn¹ skuteczn¹ formê terapii. Pacjent czêsto odnosi wiêc wra enie, e jest karany za przyczynê swej choroby. To podejœcie do problemu piêtnowa³ M. Balicki: w przypadku choroby nie ma bowiem miejsca na moraln¹ ocenê pacjenta czy skutków jego leczenia. Dyskutanci byli zgodni, e we wspó³czesnej Europie w przypadku substytucyjnego leczenia nowoczesnymi lekami pytania o korzyœci takiej terapii s¹ anachronizmem, a nawet kompromituj¹ tych, którzy je stawiaj¹. Zarz¹dzaj¹cy systemami zdrowia w krajach unijnych ju dawno za oczywisty uznali pozytywny wp³yw terapii o udowodnionej i udokumentowanej skutecznoœci na zdrowie publiczne przy jednoczesnych du- ych indywidualnych korzyœciach dla pacjenta. W Polsce zasadne jest natomiast pytanie, co nale y zrobiæ, aby tego typu terapie by³y jak najszerzej dostêpne. Jedn¹ z odpowiedzi mo e byæ postulat po³¹czenia zaanga owania polityków, urzêdów pañstwowych, stowarzyszeñ pacjenckich oraz wsparcia go poprzez zintegrowany system szkoleniowy dla terapeutów i merytoryczne przewodniki terapeutyczne dla pacjentów i ich najbli szych. n Miejsce leczenia sub s metod leczenia uzale Uzale nienie opioidowe towarzyszy ludzkoœci od stuleci, jednak dopiero po drugiej wojnie œwiatowej przybra³o rozmiary, które zaniepokoi³y spo³eczeñstwa. Przy gwa³townym rozpowszechnieniu siê u ywania ró nych substancji psychoaktywnych szczególnie nasili³o siê u ywanie opiatów. Dr n. med. Bogus³aw Habrat kierownik Zespo³u Profilaktyki i Leczenia Uzale nieñ, przewodnicz¹cy Polskiego Towarzystwa Badañ nad Uzale nieniami Charakteryzuje siê ono zaœ szybkim powstawaniem uzale nienia, czêstym u ywaniem ci¹g³ym i/lub du ¹ tendencj¹ do nawrotów, znacznym ryzykiem zgonu z powodu tzw. przedawkowania, szybkim wypadaniem z ról spo³ecznych i popadaniem w powa ne konflikty z prawem oraz zachowaniami nieobyczajnymi. W latach 80. ubieg³ego wieku do ylne przyjmowanie narkotyków sta³o siê g³ównym czynnikiem przenoszenia wirusa HIV. Jeszcze w latach 60. ub.w., wobec braku skutecznych form leczenia uzale nienia od opiatów, w USA i krajach Europy Zachodniej podjêto liczne próby leczenia eksperymentalnego: zarówno farmakoterapii, jak i oddzia³ywañ psychospo³ecznych. W tym czasie jednym z g³ównych celów farmakoterapii by³o zmniejszenie ryzyka zgonu z powodu tzw. przedawkowania opioidów. Najbardziej skuteczny okaza³ siê metadon, a przy okazji stosowania go stwierdzono, e u osób przyjmuj¹cych metadon zmniejszy³o siê nasilenie zachowañ poszukiwawczych za opioidami oraz osoby te zaczê³y lepiej funkcjonowaæ w ró nych rolach spo³ecznych. Metadon jest lekiem o farmakologicznych w³aœciwoœciach podobnych do takich opiatów, jak heroina i morfina (dzia³anie agonistyczne na receptory opioidowe). Jednak cechuje siê odmiennymi, cennymi parametrami: ma d³ugi okres dzia³ania i mo e byæ podawany raz na dobê (heroina musi byæ przyjmowana wielokrotnie w ci¹gu doby). Doustne podawanie go zmniejsza zaœ ryzyko infekcji przenoszonych drog¹ wstrzykniêæ, nie obserwuje siê te tolerancji, czyli koniecznoœci ci¹g³ego zwiêkszania dawek. Z czasem wprowadzono inne, podobnie dzia³aj¹ce leki: buprenorfinê i jej preparaty ³¹czone z naloksonem (Suboxone), doustne preparaty morfiny o przed³u onym dzia- ³aniu, kodeinê, a nawet heroinê. Leczenie substytucyjne jest na ogó³ nieograniczone w czasie, co oznacza, e zdecydowana wiêkszoœæ osób przyjmuje leki przez wiele miesiêcy i lat, a praktycznie do koñca ycia. Jest to przedmiotem wielu kontrowersji, szczególnie podkreœla siê, e spo³eczeñstwo kupuje sobie spokój za cenê podtrzymywania pacjentów w ich uzale nieniu. Podnoszona jest te sprawa, e w leczeniu substytucyjnym dochodzi jedynie do zaleczenia oraz zmniejszenia szkód indywidualnych (zdrowotnych) i spo³ecznych, natomiast pacjent pozostaje nadal uzale niony.

5 LECZENIE SUBSTYTUCYJNE 5 stytucyjnego wœród innych nienia opioidowego Nale y jednak podkreœliæ, e nie istniej¹ alternatywne metody leczenia uzale nienia opioidowego o choæby zbli onej do leczenia substytucyjnego skutecznoœci. Metody nastawione na utrzymywanie ca³kowitej i d³ugotrwa³ej abstynencji (g³ównie oddzia³ywania psychoterapeutyczne, ale równie leczenie tzw. blokerami, np. naltreksonem) s¹ ma- ³o skuteczne: retencja w takich programach jest ma³a (wielomiesiêczne leczenie koñcz¹ tylko nieliczni), po roku od rozpoczêcia leczenia zaledwie 5 15% pacjentów jest w stanie osi¹gn¹æ sukces, którego miar¹ jest ca³kowite utrzymywanie abstynencji. Oznacza to, e 85 95% leczonych metodami drug free wraca do do ylnego (najczêœciej) u ywania opiatów, przy czym w zwi¹zku ze zmniejszeniem tolerancji w wyniku abstynencji czêste s¹ przypadki tzw. przedawkowañ, nieraz ze skutkiem œmiertelnym. Zwiêksza siê te ryzyko zaka eñ przenoszonych drog¹ krwionoœn¹. Obserwacje z leczenia substytucyjnego kaza³y zatem przeformu³owaæ cele terapii osób uzale nionych. Szczytny cel, jakim jest ca³kowite i d³ugotrwa³e utrzymywanie abstynencji, w obecnym stanie wiedzy jest uznawany za nierealistyczny dla wiêkszoœci chorych, nieakceptowany przez znaczn¹ czêœæ pacjentów, nara a ich wiêc na liczne szkody zdrowotne.

6 6 LECZENIE SUBSTYTUCYJNE Z tego te wzglêdu, g³ównym celem leczenia sta³o siê zmniejszenie szkód zdrowotnych (ang.: harm reduction). Podejœcie to zak³ada, e priorytetem leczenia powinno byæ zmniejszenie ryzyka zgonu, ciê - kich chorób somatycznych, ciê - kich dysfunkcji psychicznych, degradacji spo³ecznej, choæby mia³o siê to odbywaæ kosztem zaniechania leczenia niektórych farmakologicznych mechanizmów uzale nienia. Realizacja tych celów za pomoc¹ leczenia substytucyjnego okaza³a siê nie tylko bardziej skuteczna ni inne metody, ale umo liwi³a m.in. systematyczne oddzia³ywania psychospo³eczne, w tym psychoterapiê nastawion¹ na wyrobienie umiejêtnoœci radzenia sobie z sytuacjami uprzednio prowadz¹cymi do siêgania po nielegalne i groÿne narkotyki. Wykazano m.in., e leczenie substytucyjne w porównaniu z innymi formami leczenia: l jest lepiej akceptowane przez wiêkszoœæ pacjentów; l powoduje wiêksz¹ retencjê w programie; l ok. 3 4-krotnie zmniejsza wspó³czynnik zgonów; l drastycznie zmniejsza u ywanie opiatów, szczególnie drog¹ do yln¹, oraz wiêkszoœci innych substancji psychoaktywnych; l umo liwia diagnostykê i systematyczne leczenie wielu schorzeñ somatycznych (np. AIDS, gruÿlicy) i psychicznych, spowodowanych g³ównie przewlek³ym u ywaniem narkotyków, szczególnie drog¹ do yln¹; l poprawia ogólny stan zdrowia somatycznego i psychicznego; l powoduje poprawê jakoœci ycia, zarówno w ocenie obiektywnej, jak i subiektywnej; l poprawia funkcjonowanie w ró - nych rolach spo³ecznych; l zmniejsza liczbê zachowañ kryminalnych i nieobyczajnych. Nawet w krajach bogatych œrodki finansowe przeznaczone na leczenie osób uzale nionych s¹ ograniczone i niewystarczaj¹ce. Zachodzi wiêc koniecznoœæ takiej ich alokacji, aby pokrywane z nich by³y g³ównie koszty tych programów, które: l maj¹ udowodnion¹ naukowo najwiêksz¹ skutecznoœæ, l cechuj¹ siê najwiêksz¹ skutecznoœci¹ w relacji do nak³adów. Tego typu zalecenia sformu³owane s¹ m.in. w dyrektywie Komisji Europejskiej. WHO z kolei wprost zaleca leczenie substytucyjne jako najbardziej skuteczne w zmniejszaniu iloœci u ywanych substancji psychoaktywnych i zapobieganiu infekcjom HIV. W wiêkszoœci krajów w³aœnie te dwa czynniki decyduj¹ o strukturze polityki zdrowotnej w zakresie leczenia uzale nienia opioidowego i zapobieganiu infekcjom przenoszonym Nawet w krajach bogatych œrodki finansowe przeznaczone na leczenie osób uzale nionych s¹ ograniczone i niewystarczaj¹ce. drog¹ krwionoœn¹. Powoduje to, e leczenie substytucyjne jest dominuj¹c¹ form¹ terapii osób uzale nionych od opiatów. Odsetki korzystaj¹cych z leczenia substytucyjnego w stosunku do wszystkich uzale nionych od opiatów wynosz¹ od 20 do 70% i czynione s¹ starania, by dostêpnoœæ ta by³a jeszcze wiêksza. Odmienna sytuacja panuje w Polsce. Z leczenia substytucyjnego korzysta zaledwie ok. 4% uzale nionych, mimo znacznego zapotrzebowania na tê formê leczenia. Dominuj¹c¹ form¹ pomocy oferowanej osobom uzale - nionym od opiatów s¹ oœrodki rehabilitacyjne, które stosuj¹ psychoterapiê, m.in. wykorzystuj¹c¹ dynamikê procesów zachodz¹cych w grupach. Programy te realizowane s¹ najczêœciej w odizolowanych od œrodowiska oœrodkach, a nastawione s¹ na utrzymywanie ca³kowitej abstynencji. Nie przeprowadzano ostatnio badañ mierz¹cych skutecznoœæ tej formy terapii w Polsce, jednak trudno przypuszczaæ, eby by³a ona wiêksza ni w podobnych programach na Zachodzie, gdzie wynosi 5 15%. Badania Moskalewicza i wsp. (2007 r.) wykaza³y, e struktura lecznictwa uzale nieñ w Polsce jest niew³aœciwa: wiêkszoœæ œrodków finansowych jest lokowana w programy o ma³ej skutecznoœci klinicznej, przeznaczana na wielomiesiêczne leczenie w oœrodkach, gdzie konsumowane s¹ najwiêksze nak³ady finansowe na 1 chorego. Tymczasem skuteczne i wydajne programy substytucyjne borykaj¹ siê zarówno z niedofinansowaniem, jak i maj¹ s³abe wsparcie samorz¹dów lokalnych, a nadto ciesz¹ siê ma³ym zainteresowaniem medycznej czêœci sektora uzale nieñ. Zak³adane w Narodowym Programie Przeciwdzia³ania Narkomanii zwiêkszenie dostêpnoœci do leczenia substytucyjnego z 4 do 20% do 2012 r. mo e siê zatem okazaæ nierealne. Przyczyny tego s¹ z³o one, ale wœród nich s¹: l polityka zdrowotna w zakresie leczenia uzale nieñ w niedostatecznym stopniu jest oparta na dowodach naukowych, l mamy historycznie uwarunkowan¹ demedykalizacjê lecznictwa uzale nieñ, l istnieje ma³e zainteresowanie œrodowisk medycznych t¹ form¹ leczenia (co jest uwarunkowane zarówno niedostatecznym szkoleniem przed-, jak i podyplomowym oraz ma³¹ atrakcyjnoœci¹ pracy z osobami uzale nionymi). Wszystko to powoduje, e jeden z mierników skutecznoœci redukcji szkód, a wg niektórych nawet mierników kultury (stosunek do zmarginalizowanych cz³onków spo³eczeñstwa), jakim jest dostêpnoœæ do leczenia substytucyjnego, w Polsce kszta³tuje siê na enuj¹co niskim poziomie. A dotyczy to zarówno miejsca naszego kraju w Europie, jak i liczb bezwzglêdnych. Co najdziwniejsze, w przeciwieñstwie do krajów o du ej kulturze medycznej, gdzie leczenie substytucyjne jest solidarnie wspierane nie tylko przez medyków, ale równie przez przedstawicieli zawodów paramedycznych (psycholodzy, terapeuci, pracownicy socjalni itp.) oraz spo- ³ecznoœci lokalne w Polsce wystêpuje i, chyba narasta, polaryzacja stanowisk w tej kwestii. Niestety, czêsto obserwowanym zjawiskiem jest przesuwanie debaty z p³aszczyzny naukowej na p³aszczyznê demagogii. Dziwi to o tyle, e wszystkie te œrodowiska ³¹czy troska o dobro pacjenta, a przecie najbardziej skuteczne s¹ oddzia³ywania kompleksowe. Tymczasem leczenie substytucyjne jest obecnie najpotê - niejszym czynnikiem umo liwiaj¹cym skuteczne, bo systematyczne oddzia³ywania paramedyczne: psychoterapiê, socjalizacjê, oddzia³ywania œrodowiskowe. n

7 NAUKA I TERAPIA 7 Jak rozwijaæ lecznictwo uzale nieñ oparte na dowodach naukowych? Poszukiwanie skutecznych koncepcji i technik terapii uzale nieñ od substancji psychoaktywnych od wielu lat znajduje siê w centrum zainteresowania polityk antynarkotykowych, realizowanych zarówno na poziomach krajowych, jak i w obrêbie spo³ecznoœci miêdzynarodowej. Piotr Jab³oñski pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzale nieñ, dyrektor Krajowego Biura do spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii Deklaracja przyjêta przez kraje cz³onkowskie Narodów Zjednoczonych w koñcowych latach XX wieku, dotycz¹ca pryncypiów redukcji popytu na narkotyki, sta³a siê jednym z dokumentów, który nie tylko ukszta³towa³ miêdzynarodow¹ dyskusjê na ten temat, ale i zintensyfikowa³ próby implementacji dzia³añ, zmierzaj¹cych do zwiêkszenia zasiêgu i jakoœci leczenia uzale nieñ postrzeganego jako kluczowy element generalnych strategii przeciwdzia³ania skutkom narkotyków i narkomanii. Kontynuacja tego typu debaty prowadzona jest obecnie na wielu forach wspó³pracy regionalnej i ponadregionalnej. W marcu 2008 r. Biuro do spraw Narkotyków i Przestêpczoœci Narodów Zjednoczonych (United Nations Office on Drugs and Crime UNODC) i Œwiatowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization WHO) opracowa³y dokument Principles of Drug Dependence Treatment. Discussion paper, którego zasadniczym celem jest zaprezentowanie wspólnie uzgodnionych pryncypiów leczenia uzale nieñ, upowszechnienie sformu³owanych w nim tez oraz zachêcanie rz¹dów oraz innych zainteresowanych podmiotów i instytucji do wplatania w struktury lecznicze takich form i programów terapii uzale - nieñ, które zosta³y uznane przez niezale ne gremia fachowców za potwierdzone naukowo pod wzglêdem prezentowanej skutecznoœci i efektywnoœci. Wychodz¹c z za³o enia, e wiêkszoœæ pañstw wspó³czesnego œwiata doœwiadcza negatywnych nastêpstw obrotu narkotykami, w tym ich skutków dla zdrowia indywidualnego i publicznego, oraz e jednoczeœnie dysponuj¹ one ograniczonymi zasobami kadrowymi i finansowymi na przeciwdzia³anie temu zjawisku wy ej wymienione organizacje zachêcaj¹ instytucje w³aœciwe dla realizacji tego zadania w poszczególnych krajach do spójnego planowania rozwoju systemów terapeutycznych, w ramach których jak najszersze rzesze osób uzale nionych wchodzi³yby w kontakt z ró norodnymi formami opieki i terapii przy maksymalnym, osi¹galnym wp³ywie na poprawê ich stanu zdrowia oraz przy najni szych, mo liwych do akceptacji kosztach realizacji œwiadczeñ. Uzale nienie od narkotyków definiowane jest w przytoczonym dokumencie, zgodnie ze wspó³czesn¹ wiedz¹, jako wieloczynnikowe zaburzenie prowadz¹ce do chronicznej choroby, w której przebiegu wystêpuj¹ nawroty i remisje. Choæ w ci¹gu minionych dekad, w zale noœci od wiedzy, postaw i przekonañ ideologicznych formu³owano ró norodne koncepcje etiologii uzale - nienia od narkotyków (postrzeganego jako problem o wy³¹cznie spo³ecznym charakterze, b¹dÿ jako powi¹zany z edukacj¹ lub duchowoœci¹, lub te zachowanie, które powinno byæ poddane nade wszystko rygorowi egzekucji prawa i systemu karnego, jak równie jako problem o charakterze wy³¹cznie farmakologicznym), to obecnie przewa a pogl¹d traktuj¹cy uzale nienia jako chorobê. Dowody naukowe wskazuj¹ zaœ, i jej rozwój jest uwarunkowany z³o on¹ i wieloczynnikow¹ interakcj¹ pomiêdzy powtarzaj¹c¹ siê ekspozycj¹ na narkotyki oraz czynnikami biologicznymi i œrodowiskowymi. Niepowodzenia prób zapobiegania zjawisku narkomanii oraz leczenia osób u ywaj¹cych narkotyków poprzez stosowanie surowych sankcji karnych wyjaœniane s¹ m.in. faktem, e nie bierze siê w tych oddzia³ywaniach pod uwagê zmian neurologicznych

8 8 NAUKA I TERAPIA w pracy mózgu, jakie powoduje uzale nienie. Uzale nienie od narkotyków uznawane jest coraz powszechniej, nie tylko w kulturze zachodnioeuropejskiej, za chorobê, której mo na zapobiegaæ i któr¹ mo na leczyæ. Coraz wiêksza liczba publikacji naukowych wskazuje te wyraÿnie na dostêpnoœæ skutecznych dzia- ³añ profilaktycznych i leczniczych. Wiele doniesieñ ze œwiata nauki potwierdza, e najlepsze wyniki terapeutyczne osi¹ga siê przy stosowaniu podejœcia holistycznego oraz interdyscyplinarnego, obejmuj¹cego zarówno zró nicowane oddzia³ywania farmakologiczne, jak i psychospo³eczne, które odpowiadaj¹ na potrzeby zwi¹zane ze stanem choroby i etapem procesu zdrowienia konkretnego odbiorcy œwiadczeñ leczniczych. Jednoczeœnie coraz powszechniejsza jest œwiadomoœæ ogromnych strat spo- ³ecznych generowanych przez konsumpcjê substancji psychoaktywnych. Uzale nienie od narkotyków oraz u ywanie nielegalnych substancji psychoaktywnych wi¹ e siê z problemami zdrowotnymi, ubóstwem, przemoc¹, przestêpczoœci¹ oraz wykluczeniem spo³ecznym. Do kosztów opieki zdrowotnej oraz innych kosztów zwi¹zanych z konsekwencjami u ywania narkotyków nale- y doliczyæ równie cenê, jak¹ p³aci spo³eczeñstwo w postaci spadku produktywnoœci oraz spadku dochodów rodzin, problemów z bezpieczeñstwem, wypadkami drogowymi oraz wypadkami w miejscu pracy, wreszcie powi¹zania narkotyków z korupcj¹ i œwiatem kryminalnym. Powy sze czynniki generuj¹ ogromne wydatki i straty ekonomiczne, doprowadzaj¹ te do strat w zasobach ludzkich. Koszty lecznictwa opartego na standardach merytorycznych i organizacyjnych oraz na dowodach naukowych (evidence-based treatment) s¹ o wiele ni sze ni koszty poœrednie generowane w przypadku braku dostêpu do leczenia uzale nienia od narkotyków. Kwoty wydatkowane na leczenie przynosz¹ oszczêdnoœci z punktu widzenia np. zmniejszenia liczby ofiar przestêpstw i w konsekwencji redukcji wydatków na system sprawiedliwoœci. Próby okreœlenia minimum oszczêdnoœci osi¹ganych w sytuacjach leczenie brak leczenia przynios³y oszacowania na poziomie 1:3, natomiast gdy przeprowadzono szersz¹ kalkulacjê tych kosztów, bior¹c pod uwagê przestêpczoœæ oraz implikacje zdrowotne i spo³eczne, wówczas szacowany wskaÿnik oszczêdnoœci wyniós³ 13:1. Dobre praktyki lecznicze, oparte na dowodach naukowych oraz skumulowana wiedza naukowa dotycz¹ca istoty uzale nienia od narkotyków, powinny wytyczaæ kierunki oddzia³ywañ oraz inwestycji w lecznictwo uzale nieñ. W opinii autorów przytoczonego wy ej dokumentu, oczekiwania w stosunku do terapii uzale nieñ powinny byæ oparte na podejœciu sformu³owanym jako nie mniej wymagañ ni w stosunku do terapii innych chorób przewlek³ych, z których czêœæ w niedalekiej jeszcze przesz³oœci równie uznawana by³a za niepoddaj¹ce siê leczeniu. Wnioskiem wieñcz¹cym tê czêœæ rozwa añ jest stwierdzenie, e wysokie standardy jakoœci, wymagane od farmakologicznych i psychospo³ecznych oddzia³ywañ w innych dyscyplinach medycznych, powinny zostaæ wprowadzone tak e w obszarze terapii uzale nienia od narkotyków. W œlad za powy szymi konstatacjami, omawiany dokument formu³uje 9 podstawowych zasad rozwoju lecznictwa uzale nieñ o dowiedzionej skutecznoœci. Jedn¹ z nich jest wymóg minimalizacji barier w dostêpnoœci do lecznictwa i takie jego zaprojektowanie, aby odpowiada³o ono na potrzeby odbiorców. Uzale nienie i towarzysz¹ce mu problemy zdrowotne i spo³eczne poddaj¹ siê interwencjom leczniczym i mog¹ byæ efektywne wobec wiêkszoœci osób potrzebuj¹cych, je eli s¹ dostêpne w wymiarze czasowym, ekonomicznym i terytorialnym. Kolejnym zalecanym priorytetem jest skoncentrowanie uwagi na zagadnieniach badañ przesiewowych, ocenie i diagnozie sytuacji oraz planowaniu leczenia. Pacjenci dotkniêci problemem uzale nienia z regu³y prezentuj¹ liczne potrzeby zdrowotne o charakterze indywidualnym, spo³ecznym i ekonomicznym, które nie mog¹ byæ nale ycie i produktywnie rozwi¹zywane, jeœli s¹ traktowane w sposób standardowy, zawê ony g³ównie do reakcji na symptomy uzale nienia. Osobnej wagi nadano podejœciu do leczenia opartemu na dowodach zaczerpniêtych z dobrej praktyki terapeutycznej i skumulowanej wiedzy naukowej*. W opinii autorów opracowania, istnieje szereg farmakologicznych i psychospo³ecznych oddzia³ywañ, zweryfikowanych ju naukowo, adekwatnych do ró nych faz uzale nienia oraz ró nych etapów leczenia. Jednoczeœnie uwypuklone zosta³o stwierdzenie, e nie istnieje jeden model leczenia odpowiedni dla wszystkich pacjentów. Zró nicowane metody terapii skierowane do konkretnych grup docelowych najlepiej odpowiadaj¹ specyficznym potrzebom poszczególnych zespo³ów klinicznych. Na przyk³ad przypadki uzale nieñ umiarkowanych mog¹ byæ prowadzone w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (ogólnie praktykuj¹cy po stosownym przeszkoleniu). Natomiast pacjenci w powa niejszych stanach psychicznych i somatycznych, szczególnie w przypadkach wyst¹pienia wspó³zachorowalnoœci, mog¹ wymagaæ podejœcia specjalistycznego, interdyscyplinarnego, ³¹cznie z opiek¹ psychiatryczn¹. Wysoki priorytet zosta³ nadany zagadnieniu wystarczaj¹cego czasu trwania terapii. W przypadku leczenia z³o- onych chorób chronicznych oraz przy zapobieganiu nawrotom, za najbardziej skuteczne uznano d³ugoterminowe programy leczenia. Mog¹ one byæ niezbêdne i s¹ efektywne w bardziej powa nych stanach i fazach uzale nienia od narkotyków. Dlatego kluczowe jest, aby w ramach systemu lecznictwa rozwijaæ podejœcie u³atwiaj¹ce i podtrzymuj¹ce d³u sze utrzymywanie siê pacjentów w leczeniu. Tocz¹ca siê na wielu polach dyskusja na temat integracji psychospo³ecznych i farmakologicznych metod leczenia, znajduje w omawianym dokumencie odzwierciedlenie w postaci konstatacji, e takie podejœcie mo e poprawiaæ rezultaty terapii i powinno byæ pacjentom oferowane jako czêœæ wszechstronnej terapii. Orientacja holistyczna, nakazuj¹ca poddawaæ leczeniu raczej ca³¹ osobê ni tylko aspekt uzale nienia, okaza³a siê w œwietle badañ nad skutecznoœci¹ nieœæ lepsze rezultaty w zapobieganiu nawrotom choroby. Dla zapewnienia dobrych praktyk leczniczych za jedno z kluczowych zagadnieñ uznano interdyscyplinarnoœæ zespo³ów terapeutycznych. Rekomendowane s¹ te placówki, w sk³ad których wchodz¹ lekarze ogólni, psychiatrzy, psychologowie, pracownicy spo³eczni, specjalistyczni pracownicy poradni i pielêgniarki. Zespo³y tak skompletowane, w zwi¹zku z wieloczynnikow¹ istot¹ uzale nienia od narkotyków, mog¹ lepiej reagowaæ na potrzeby pacjentów. Uznano za dowiedzione, e opieka i leczenie chorób somatycznych, np. zapa-

9 NAUKA I TERAPIA 9 lenia w¹troby, infekcji, bólu etc. oraz wspó³istniej¹cych chorób psychicznych, wykorzystuj¹ce zarówno metody stricte medyczne, jak i psychospo³eczne, mog¹ w znacz¹cym stopniu poprawiæ wyniki terapii. W kontekœcie dostosowywania ofert leczniczych do potrzeb klientów, w odniesieniu do osób eksperymentuj¹cych lub okazjonalnie u ywaj¹cych narkotyków za najbardziej obiecuj¹ce pod wzglêdem skutecznoœci uznano badania przesiewowe oraz krótkie interwencje, które stanowi¹ skuteczn¹ i ekonomicznie zasadn¹ formê profilaktyki, tak e we wczesnych fazach zaburzeñ powsta³ych z powodu u ywania narkotyków. Natomiast dziêki outreach oraz programom niskoprogowym mo na dotrzeæ do pacjentów niezmotywowanych do podjêcia leczenia w formach ustrukturalizowanych. Programy te oferuj¹ wszechstronny pakiet œrodków s³u ¹cych zapobieganiu szkodom zdrowotnym i spo³ecznym konsekwencjom uzale nienia od narkotyków. Metody powy sze dowiod³y tak e skutecznoœci w zapobieganiu zaka eniom HIV/AIDS oraz zaka eniom innymi chorobami przenoszonymi przez krew. Us³ugi podstawowe, daj¹ce niezbêdne wsparcie przy odstawianiu lub redukowaniu u ywania narkotyków, powinny byæ szeroko dostêpne i rozmieszczone proporcjonalnie do zidentyfikowanych potrzeb, obejmuj¹c continuum opieki, tj. detoksykacjê, farmakoterapiê uzale nienia od opiatów przy u yciu agonistów opiatów ³¹cznie ze wsparciem psychologicznym, poradnictwo, rehabilitacjê oraz pomoc spo³eczn¹. Omawiany dokument potwierdza równie znane z dobrej praktyki stwierdzenia, e nadzór medyczny nad zespo- ³em abstynencyjnym jest niezbêdny dla pacjentów, którzy s¹ w stanach ciê kiego uzale nienia od takich substancji, jak opiaty, œrodki uspokajaj¹ce i nasenne oraz alkohol istnieje bowiem wówczas wiêksze prawdopodobieñstwo wyst¹pienia komplikacji podczas zespo³u abstynencyjnego. Jednoczeœnie podkreœla siê, e detoksykacja to krok przygotowawczy do podjêcia leczenia w d³ugotrwa³ych programach typu drug free. Wa ne stwierdzenia w prezentowanych priorytetach odnosz¹ siê równie do terapii substytucyjnej. Leczenie podtrzymuj¹ce jest metod¹ o potwierdzonej skutecznoœci i efektywnoœci w zapobieganiu nawrotom oraz stabilizuje stan pacjentów uzale nionych, ale jest skuteczne i dostêpne tylko w przypadkach uzale - nienia od opiatów. Leki te nale ¹ do dwóch grup: agonistów i antagonistów opioidów. Farmakoterapia agonistami opioidów jest jedn¹ z najbardziej efektywnych mo liwoœci leczenia uzale nienia od opiatów, kiedy metadon lub buprenorfina podawane s¹ przez kilka miesiêcy lub przez lata w indywidualnych dawkach. Okreœlona grupa pacjentów uzale nionych od opiatów, którzy przeszli detoksykacjê oraz s¹ silnie zmotywowani do terapii, mo e byæ poddawana leczeniu antagonistami, co jest form¹ kontynuacji leczenia zapobiegaj¹cego nawrotom. Podawana przez niektóre œrodowiska w w¹tpliwoœæ skutecznoœæ oddzia³ywañ psychologicznych i spo- ³ecznych, w œwietle omawianego materia³u nie podlega potwierdzeniu. Odwrotnie. Techniki psychospo³eczne okazuj¹ siê skuteczne w rehabilitacji uzale nieñ i zapobieganiu nawrotom, zarówno w placówkach ambulatoryjnych, jak i stacjonarnych. Psychoterapia w postaci terapii behawioralno-poznawczej, wywiadów motywacyjnych czy contingency management (metoda, dla której nie zaproponowano jeszcze polskiej nazwy, polegaj¹ca na podtrzymywaniu motywacji pacjenta do trwania w abstynencji i kontynuowania terapii poprzez system nagród finansowych/voucherów) w œwietle wielu badañ naukowych przynosi bardzo obiecuj¹ce rezultaty. System ten skutecznie uzupe³niaj¹ programy wsparcia spo³ecznego obejmuj¹ce zatrudnienie, treningi zawodowe, poradnictwo prawne. W sposób dowiedziony obiektywnie u³atwiaj¹ one proces spo³ecznej reintegracji uczestników terapii. Badania potwierdzaj¹ istotnoœæ grup samopomocowych, które równie uzupe³niaj¹ ofertê leczenia i mog¹ wspieraæ standardowe oddzia³ywania psychospo³eczne. Jedn¹ z najwa niejszych konstatacji rekomendacji UNODC i WHO jest podkreœlenie i uwypuklenie znaczenia czynników spo³eczno-kulturowych. Modele i strategie leczenia opartego na dowodach naukowych powinny byæ dostosowane do zró nicowanej specyfiki regionalnej, krajowej i lokalnej. Powinny braæ pod uwagê czynniki zarówno kulturowe, jak i ekonomiczne. Równie przekazywanie wiedzy oraz prowadzenie badañ klinicznych, jak te szkolenia dla profesjonalistów zajmuj¹cych siê leczeniem, prowadzone od pocz¹tku ich karier zawodowych (obejmuj¹ce programy zajêæ na uniwersytetach), zosta³y uznane za kluczowe dla rozpowszechniania metodologii terapii uzale nieñ opartej na dowodach naukowych. Przytoczone w rekomendacjach WHO i UNODC zasady rozwoju terapii uzale nieñ maj¹ pe³ne zastosowanie w odniesieniu do sytuacji w Polsce, gdzie równie dostêpne zasoby terapeutyczne powinny byæ inwestowane w oddzia³ywania oparte na dowodach naukowych. Prezentowany w dokumencie pogl¹d o koniecznoœci dostosowywania oddzia- Badania potwierdzaj¹ istotnoœæ grup samopomocowych ³ywañ do œrodowiska spo³eczno-kulturowego, w którym s¹ prowadzone, wydaje siê szczególnie istotny w odniesieniu do sytuacji w naszym kraju, w którym zosta³ zbudowany (z powodzeniem) specyficzny system leczenia i rehabilitacji uzale nieñ, oparty na koncepcji terapii zorientowanej na abstynencjê, a realizowanej g³ównie w placówkach o charakterze d³ugoterminowym. Ostatnie lata przynosz¹ istotne wysi³ki organizacyjne oraz zmiany jakoœciowe i iloœciowe zmierzaj¹ce do poprawy dostêpu do terapii ambulatoryjnej, form poœrednich oraz, co szczególnie wa ne, do prze³amania stagnacji w rozwoju terapii substytucyjnej. Dokonuj¹c zmian, warto jednak e d¹ yæ do wykorzystania dobrych doœwiadczeñ i pozytywnych rezultatów, jakie odnotowujemy w polskiej polityce antynarkotykowej w ostatnich latach, w tym równie w obszarze terapii i rehabilitacji uzale nieñ. Rozbudowa i modernizacja polskiego systemu powinna utrwalaæ dobre, sprawdzone w naszych warunkach wzorce i skuteczne praktyki, i w kooperacji z nimi dobudowywaæ do istniej¹cej struktury nowoczesne formy, adekwatne do zmieniaj¹cych siê potrzeb klientów oraz postulatów efektywnoœci, w tym równie efektywnoœci ekonomicznej. n * Pe³ny tekst dokumentu znajduje siê na stronach internetowych S³u by Zdrowia, w zak³adce Archiwum SZ.