DATA: LICZBA STRON: 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DATA: 02.08.2013 LICZBA STRON: 5"

Transkrypt

1 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego DATA: LICZBA STRON: 5 DOTYCZY: Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych, sygnatura sprawy: 190/U/2013. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: Pytanie 1. Wśród dokumentów jakie należy załączyć do oferty zamawiający żąda świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu odpadów niebezpiecznych. Informujemy, że dla pojazdów przewożących odpady medyczne tego typu dokument nie jest wymagany. Zgodnie z zapisem w 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie świadectw dopuszczenia pojazdu ADR Świadectwo dopuszczenia pojazdu wystawia się dla pojazdów EX/II, EX/III, FL, OX, AT oraz pojazdy MEMU. Zgodnie z definicją pojazdów - Pojazd EX/II lub pojazd EX/III oznacza pojazd przeznaczony do przewozu materiałów i przedmiotów wybuchowych (klasy 1.); - Pojazd FL to pojazd przeznaczony do przewozu materiałów ciekłych o temperaturze zapłonu nie wyższej niż 60ºC w cysternach; - Pojazd OX oznacza pojazd przeznaczony do przewozu nadtlenku wodoru; - Pojazd AT to pojazd, inny niż pojazd EX/III, FL lub OX, przeznaczony do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach stałych, - Pojazd MEMU oznacza pojazd z niespotykaną i skomplikowaną zabudową ruchome jednostki do produkcji materiałów wybuchowych. W związku z powyższym prosimy o usunięcie z wykazu dokumentów wymaganego świadectwa dopuszczenia dla pojazdów oraz o modyfikację załącznika nr 3 poprzez usunięcie kolumny Pt. Nazwa dokumentu potwierdzającego dopuszczenie pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi i usuwa z punktu 9 lit. c tiret 1 rozdziału V SIWZ zapis: Wykonawca dołączy odpowiednie zaświadczenia, dopuszczające środki transportu do przewozu odpadów oraz modyfikuje treść załącznika nr 3 jak poniżej: 1

2 ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKAZ SAMOCHODÓW pieczęć firmowa Wykonawcy W imieniu Wykonawcy oświadczam, iż transport odebranych odpadów, w ramach wykonania zamówienia, realizowany będzie niżej wymienionymi pojazdami: Marka i typ Numer rejestracyjny Data ważności badania technicznego Informacja o podstawie dysponowania środkiem transportu W załączeniu kserokopie: - dowodów rejestracyjnych, W przypadku zmiany listy pojazdów, zobowiązuję się do uaktualnienia niniejszego wykazu wraz z załącznikami.... dnia (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 2

3 Pytanie 2. W punkcie 4.5 Działu III SWIZ Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty dokumenty poświadczające legalizację wag. Według nowych przepisów Unii Europejskiej wszystkie nowe wagi wyprodukowane po r., aby mogły być używane do obrotu handlowego muszą posiadać certyfikat europejski CE i znak metrologiczny M. Symbol M oznacza, że waga posiada legalizację i jest naklejony obok tabliczki znamionowej, która jest umiejscowiona na wadze. Nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty potwierdzające legalizację. Przy zakupie nowej wagi producent wydaje jedynie certyfikat CE. W związku z powyższym prosimy o usuniecie z wykazu dokumentu potwierdzającego legalizację. Zamawiający udziela pozytywnej odpowiedzi i modyfikuje treść punktu 4.5 rozdz. III SIWZ wykreślając z niego zapis: Do oferty należy dołączyć dokument poświadczający legalizację wagi. Pytanie 3. Jako wykonawca zainteresowany udziałem we wskazanym zamówieniu publicznym proszę o usunięcie zapisu w, którym Zamawiający żąda dołączenia do oferty certyfikatu wdrożenia i stosowania zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 lub równoważnego. Powyższe wymaganie w przypadku usług transportu i unieszkodliwiania odpadów jest wymaganiem przekraczającym potrzeby niniejszego przetargu. Działalność gospodarczą w/w prowadzą tylko te przedmioty spełniające drobiazgowo określone prawem wymagania w zakresie zarówno transportu jak i unieszkodliwiania odpadów. Na potwierdzenie powyższego podmioty te otrzymują decyzje administracyjne w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów określające zasady w jaki sposób powinny być wykonane i prowadzone usługi. W związku z powyższym proszę jak we wstępie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Pytanie 4. W Rozdziale V pkt 9 lit c SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia zaświadczenia dopuszczające środki transportu do przewozu odpadów. Proszę wyjaśnić o jakie dokumenty chodzi? Nie jest znana instytucja, która wydawałaby takie dokumenty, w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych zakaźnych. Wystarczające dokumenty to zaświadczenie z przeszkolenia kierowców w zakresie ADR. Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. Pytanie 5. Odnosząc się do zapisów SIWZ Rozdział VI pkt 9 informujemy; 3

4 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią określone warunki podmiotowe dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności oraz dysponowania wiedzą, doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobowym oraz ekonomicznym i finansowym (art. 22 ust. 1 ustawy pzp). Zgodnie z treścią 6 ust 1) pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas wykonywania zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach oświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji. Ale proszę pamiętać, że zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 ustawy pzp w postępowaniu o udzielnie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Certyfikacja w zakresie jest procesem dobrowolnym. W chwili obecnej świadczenie usług związanych z transportem oraz unieszkodliwianiem (przetwarzaniem) odpadów wiąże się z koniecznością dotrzymania warunków dotyczących procesu, które zostały w sposób szczegółowy opisane w treści ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska oraz przepisów wykonawczych. Działalność podmiotów prowadzących proces termicznego unieszkodliwiania odpadów oraz ich transport jest kontrolowana i monitorowana w sposób ciągły. Powyższe uregulowania prawne w sposób jednoznacznie określają ramy prowadzenia działalności gospodarczej, gwarantując, że podmioty, które posiadają ważne decyzje i pozwolenia należycie wykonują czynności związane z transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów. Ustawa pzp w art. 29 ust. 2 zawiera wyraźny zakaz dokonywania opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zakazane jest więc dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia nie tylko takiego, który utrudnia uczciwą konkurencję, wskazując na konkretny produkt, ale i takiego, który potencjalnie mógłby wpłynąć na konkurencję na rynku. Zakaz ten nie oznacza konieczności nabycia przez zamawiającego dostaw, usług czy robót budowlanych nieodpowiadających jego potrzebom, zarówno co do jakości, funkcjonalności czy wymaganych parametrów technicznych, a jedynie nakazuje dopuścić konkurencję między wykonawcami mogącymi spełnić postawione wymogi w odniesieniu do przedmiotu zamówienia bez ograniczania dostępu do niego. Stąd bardzo istotną czynnością zamawiającego jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie tych jego cech, które mają dla zamawiającego kluczowe 4

5 znaczenie. Jak słusznie zauważył Sąd Okręgowy w Zielonej Górze w wyroku z dnia 15 października 2007 r. V Gaz 90-07, Uprawnieniem zamawiającego jest bowiem prowadzenie postępowania w celu uzyskania takiego przedmiotu, jaki jest mu dogodny ze względu na posiadane warunki oraz potrzeby i który spełni jego oczekiwania funkcjonalne ( ). Jednocześnie jednak zamawiający swobodę precyzowania swoich wymagań ma ograniczoną, w tym sensie, że jego wymagania musza mieć uzasadnienie pozwalające na zrównoważenie ograniczenia konkurencji. Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 11 sierpnia 2006 r. IX Ga 137/06, rozpatrując granice swobody opisu przedmiotu zamówienia, podkreślił: Prawo zamówień publicznych chroni bowiem z jednej strony interes Zamawiającego (interes publiczny), z drugiej nakazuje przestrzegać zasady równego traktowania potencjalnych wykonawców i uczciwej konkurencji. Formułując siwz, Zamawiający musi mieć a uwadze dobra chronione tą ustawą i zachować równowagę pomiędzy rozwiązaniami preferującymi poszczególne interesy. Wskazać należy, że w świetle rygorów prawnych dotyczących świadczenia usług w zakresie transportu oraz unieszkodliwiania odpadów wymaganie przez Zamawiającego dobrowolnej certyfikacji stanowi naruszenie ustawy pzp i prowadzi do utrudnienia uczciwej konkurencji. Żądamy usunięcia zapisów dotyczące dołączenia do oferty zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzające, że Wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie transportu i utylizacji odpadów medycznych potwierdzających spełnienie normy PN-EN ISO 9001:2009. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWIZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. PREZES ZARZĄDU Wojciech Puzyna dr n. med. 5