Biuletyn Informacyjny PRS S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny PRS S.A."

Transkrypt

1 P O LS K I R EJES T R S TA T K Ó W Biuletyn Informacyjny PRS S.A. Nr 4/248 Gdańsk sierpień 2004 Uznanie Polskiego Rejestru Statków przez Unię Europejską W dniach lipca br. w Centrali Polskiego Rejestru Statków odbył się audyt sprawdzający spełnienie przez naszą instytucję wymagań dyrektywy Unii Europejskiej nr 94/57/EC (ze zmianami). Audyt przeprowadziło 4 audytorów Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA): pan Jacob Terling (przewodniczący), pan Nico van Wijk, pan Bernardino Rio, pan Dimitris Fokas, oraz obserwator z ramienia Komisji Europejskiej pan Jesus Bonet. Podczas audytu obecni byli również dwaj przedstawiciele Administracji Morskiej Polski: pan Marek Chmielewski z Ministerstwa Infrastruktury i pan Tadeusz Wojtasik z Urzędu Morskiego w Szczecinie. W spotkaniu otwierającym uczestniczyli (jako gospodarze, ponieważ procedura uznaniowa uruchomiona została na wniosek Rządu RP): z-ca dyrektora Departamentu Administracji Morskiej i Śródlądowej pan Adam Kowalewski i dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pan Igor Jagniszczak. Wyniki audytu są generalnie pomyślne. Stwierdzono jednak konieczność przeprowadzenia działań korygujących w niektórych dziedzinach. Struktura firmy, umocowanej do działania ustawą sejmową oraz sposób działania PRS uznano za prawidłowy. Główne uwagi audytorów dotyczyły konsekwencji w przeprowadzaniu szkoleń, monitorowania pracy inspektorów (zwłaszcza zatrudnionych poza Polską) oraz częstotliwości audytowania przedstawicielstw zagranicznych. Pisemne uwagi audytorów przekazane zostaną do Ministerstwa Infrastruktury. O uwagach tych PRS powiadomiony będzie przez Rząd. PRS zaproponuje wówczas i uzgodni działania korygujące z Administracją Morską, która działać będzie z upoważnienia Komisji. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, audytorzy EMSA przeprowadzili 9-10 września audyt placówki morskiej PRS w Pireusie. 145

2 Kwestia uznania PRS może być rozpatrywana przez Komitet Komisji Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Żeglugi i Czystości Mórz (COSS) nie wcześniej niż w listopadzie br. (na najbliższym posiedzeniu). PRS w swoich staraniach o uznanie przez UE ma pełne poparcie Rządu RP, co jego przedstawiciele podczas audytu jednoznacznie potwierdzili. Od lewej: Jan Jankowski Prezes Zarządu PRS S.A., Jerzy Wyrzykowski Członek Zarzadu PRS S.A., Dimitris Fokas EMSA, Marek Chmielewski Min. Infrastruktury, Jesus Bonet Komisja Europejska, Nico van Wijk EMSA, Tadeusz Wojtasik UM Szczecin, Jacob Terling EMSA, Bernardino Rio EMSA, Igor Jagniszczak UM Gdynia. Jerzy Wyrzykowski 146

3 IMO WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI MORSKIEJ (IMO) W I PÓŁROCZU 2004 r. Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka ds. IMO od stycznia do końca lipca 2004 r. Poprzednie zestawienie ukazało się w numerze 1/2004 Informatora. Zestawienia półroczne postanowień IMO są również zamieszczane na stronie internetowej PRS odnośnik IMO. Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Wydawnictw PRS tel (w. 566), lub fax REZOLUCJE Z 78 Sesji KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU (MSC 78) Rezolucja MSC.151(78) z dnia r. Poprawki do Międzynarodowej konwencji SOLAS, 1974 wraz z późniejszymi zmianami. Przyjęte przez Komitet poprawki do SOLAS dot. Rozdziału II-1 Budowa konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne Część A-1 Konstrukcja statków : prawidło 3-6 Dostęp do i wewnątrz przedziałów w rejonie ładunkowym na zbiornikowcach olejowych i na masowcach dodano w tytule uszczegółowienie w części dziobowej oraz w par. 1.1 zmieniono datę obowiązywania przepisu (z r. na r.); dodatkowo w par. 2.1, 3.1 i 4.1 poprawiono przedziały, których dotyczą nowe przepisy. Zmiany dot. kontrowersyjnych poprawek uchwalonych rez. MSC.134(76), które jeszcze nie weszły w życie. Obecne poprawki wejdą w życie 1 stycznia 2006 roku. Rezolucja MSC.152(78) z dnia r. Poprawki do Międzynarodowej konwencji SOLAS, 1974 wraz z późniejszymi zmianami. Przyjęte poprawki dot.: Rozdziału III Środki i urządzenia ratunkowe : prawidło 19 Szkolenie i ćwiczenia opuszczania statku zmieniono zapis w par dot. wodowania łodzi wraz z załogą; prawidło 20 Gotowość do użytku, konserwacja i inspekcje zmieniono zapisy w par. 1, 3,6,7 i 11 dotyczące konserwacji, przeglądów cotygodniowych i comiesięcznych oraz okresowych przeglądów urządzeń wodujących i zwalniających pod obciążeniem; 147

4 prawidło 32 Osobiste środki ratunkowe wprowadzono nową treść par. 3 dot. kombinezonów ratunkowych (zwiększono ilość wymaganych kombinezonów dla każdej osoby znajdującej się na statku, zamiast 3 szt. na łódź ratunkową obowiązujące dotychczas); Statki zbudowane przed r. należy wyposażyć w dodatkowe kombinezony podczas pierwszego przeglądu po tej dacie; Rozdziału IV Radiokomunikacja : prawidło 15 Utrzymanie gotowości eksploatacyjnej urządzeń zmieniono treść par. 9 dot. terminów sprawdzania EPIRB. Zamiast co 12 miesięcy obecnie: 3 miesiące przed datą ważności certyfikatu dla statków pasażerskich, a dla statków towarowych 3 miesiące przed lub po dacie rocznego potwierdzenia certyfikatu, Dodatku Certyfikaty Wykaz wyposażenia do Certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego (Wzór E) w części 2 wykreślono pozycję 9 i odpowiednio przenumerowano poz.10,10.1 i Poprawki te wejdą w życie na zasadach milczącej akceptacji z dniem 1 lipca 2006 r. Rezolucja MSC.153(78) z dnia r. Poprawki do Międzynarodowej konwencji SOLAS, 1974 wraz z późniejszymi zmianami. Rezolucja zawiera poprawki do Rozdziału V Bezpieczeństwo żeglugi : prawidło 2 Definicje dodano nowy par. 5 Serwis SAR ; prawidło 33 Wzywanie pomocy w niebezpieczeństwie: obowiązki i procedury zmieniono tytuł na Sytuacje niebezpieczeństwa..., wprowadzono poprawki do par.1, dodano nowy par. 1-1 i 6 dotyczący współpracy państw nadbrzeżnych z kapitanami przy zdawaniu rozbitków; prawidło 34 Bezpieczna nawigacja i unikanie niebezpiecznych sytuacji treść par. 3 dotyczącego nieograniczania decyzji kapitana została poprawiona i przeniesiona do nowego prawidła 34-1 Uprawnienia kapitana, w celu podkreślenia ważności tych zapisów w konwencji. Poprawki te wejdą w życie z dniem 1 lipca 2006 r. na zasadzie milczącej akceptacji. Rezolucja MSC.154(78) z dnia r. Poprawki do Protokołu 1988 do Międzynarodowej konwencji SOLAS, Rezolucja zawiera poprawki do Załącznika do Protokołu do Wykazu wyposażenia do Certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego (Wzór E) oraz do Wykazu wyposażenia do Certyfikatu bezpieczeństwa statku towarowego (Wzór C); Zmiany dot. wykreślenia poz. 9 i odpowiedniego przenumerowania poz. 10, 10.1 i Poprawki wejdą w życie na zasadzie milczącej akceptacji 1 lipca 2006 r. 148

5 Rezolucja MSC.155(78) z dnia r. Poprawki do Międzynarodowej konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim SAR, 1979 wraz z późniejszymi zmianami. Przyjęte poprawki dot.: Rozdziału 2 Organizacja i współpraca w prawidle 2.1 par poprawiono i rozszerzono definicję rozbitków ; Rozdziału 3 Współpraca pomiędzy państwami w prawidle 3.1 poprawiono par oraz dodano nowy par na temat obowiązku współpracy w zdejmowaniu rozbitków państw nabrzeżnych z kapitanami statków; Rozdziału 4 Procedury operacyjne w prawidle 4.8 dodano nowy par na temat funkcji ROC w wyznaczeniu miejsca dla zdania rozbitków uratowanych przez statki. Poprawki ww. wejdą w życie z dniem 1 lipca 2006 r. na zasadzie milczącej akceptacji. Rezolucja MSC.156(78) z dnia r. Poprawki do Kodeksu wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (STCW Code). Przyjęte poprawki dot. Części A Kodeksu, Rozdział I Standardy dot. postanowień ogólnych Sekcja A-I/2 Świadectwa i potwierdzenia; Zmiany o znaczeniu porządkowym dot. paragrafów 1, 2 i 3 w nagłówkach wzorów świadectw została wykreślona końcowa fraza... z 1995 roku. Poprawki do Kodeksu STCW wejdą w życie z dniem 1 lipca 2006 r. Rezolucja MSC.157(78) z dnia r. Poprawki do Międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (IMDG Code). Rezolucja Komitetu zawiera obszerne poprawki (147 stron) do Kodeksu IMDG wprowadzonego rezolucją MSC.122(75) (Kodeks ten od dnia r. jest obowiązkowy zgodnie z rozdz. VII SOLAS). Obecne poprawki do Kodeksu IMDG, oznaczone przez Dział Wydawniczy IMO jako Poprawki 32-04, wejdą w życie od dnia r., jednak Komitet zachęca Rządy do ich dobrowolnego stosowania już od r. Rezolucja MSC.158(78) z dnia r. Poprawki do Wymagań technicznych dot. środków dostępu dla inspekcji. Rezolucja nowelizuje niedawno uchwalone wymagania w tym zakresie (dotyczące instalowania środków dostępu w przestrzeniach ładunkowych zbiornikowców i masowców, zawarte w Rez. MSC.133(76), która wejdzie w życie r.). Znowelizowane wymagania, uwzględniające dotychczas dostrzeżone problemy przy realizacji ww. zaleceń, będą obowiązywały od r. Rezolucja MSC.159(78) z dnia r. Tymczasowe wytyczne dot. środków kontroli i zgodności w zakresie wzmocnienia ochrony żeglugi. Szczegółowe rekomendacje zawarte w tej rezolucji mają ułatwić wdrożenie nowych wymagań w zakresie ochrony żeglugi przez Administracje państw stron 149

6 konwencji, a przede wszystkim ujednolicić wymagania kontrolne oraz stosowane środki kontroli przez PSC w tym zakresie zgodnie z nowym prawidłem XI-2/9 Konwencji SOLAS. Dodatek zawiera także wzór raportu z przeprowadzonej kontroli statku w zakresie ochrony. Rezolucja MSC.160(78) z dnia r. Uchwalenie programu nadawania wyróżniających numerów identyfikacyjnych IMO dla armatorów i właścicieli rejestrowych. Nowy program IMO, poprzez nadanie numerów identyfikacyjnych armatorom i właścicielom statków, ma wzmocnić bezpieczeństwo i ochronę żeglugi oraz ochronę środowiska morskiego, jak również zapobiegać morskim oszustwom. Program jest zalecany administracjom do stosowania na zasadzie dobrowolności i dotyczy armatorów eksploatujących statki o pojemności brutto 100 i większej w żegludze międzynarodowej. Numery identyfikacyjne IMO armatora i właściciela rejestrowego powinny być naniesione na następujące certyfikaty statku (w czasie ich wystawiania lub odnawiania): dokumenty związane z ISM Code (Dokument zgodności, Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem) dokumenty związane z ISPS Code (Zapis historii statku, Międzynarodowy certyfikat ochrony statku). Rezolucja MSC.161(78) z dnia r. Poprawki do istniejących obowiązkowych systemów meldunkowych ze statków In the Torres strait and inner route of the Great Barrier Reef. Rezolucja zawiera poprawki do obowiązującego systemu REEFREP rez. MSC.52(66). Dotyczą one Aneksu 1 do rezolucji zmiana formatu oraz zawartości meldunków, a także pozycji składania meldunków przez statki. Poprawki wejdą w życie r. Rezolucja MSC.162(78) z dnia r. Poprawki do istniejących obowiązkowych systemów meldunkowych ze statków Off Cape Finisterre. Uchwalona rezolucja zawiera poprawki do obowiązującego systemu meldunkowego OFF CAPE FINISTERRE rez. MSC.63(67). Dotyczą Aneksu 3 do rezolucji zwiększają obszar geograficzny pokrycia systemu o nowe strefy zewnętrzne rozgraniczenia ruchu (dołączono mapkę akwenu), które zostały zmienione ostatnio rez. A.957(23). Zmiany wejdą w życie dnia r. Rezolucja MSC.163(78) z dnia r. Wymagania technicznoeksploatacyjne dla statkowych uproszczonych rejestratorów danych z podróży (S-VDR). Uproszczone rejestratory danych z podróży (S-VDR) wkrótce będą musiały być obowiązkowo instalowane na statkach istniejących, których nie dotyczą 150

7 obecne wymagania prawidła V/20 SOLAS w tym zakresie (odpowiednie poprawki do SOLAS zostaną uchwalone na MSC 79). Komitet, zatwierdzając przygotowane przez NAV wymagania techniczne dla urządzeń S-VDR, zachęca jednocześnie Rządy do jak najwcześniejszego ich instalowania na tego rodzaju statkach istniejących. Rezolucja MSC.164(78) z dnia r. Znowelizowane wymagania techniczno-eksploatacyjne dla reflektorów radarowych. Opracowane nowe wymagania dla reflektorów radarowych uwzględniają dotychczas zebrane doświadczenia, postęp techniczny oraz postanowienia rez. A.886(21). Znowelizowane wymagania będą obowiązywały reflektory radarowe instalowane po r. Instalowane przed tą datą reflektory mogą spełniać dotychczas obowiązujące wymagania techniczne zawarte w rez. A.384(X). Rezolucja MSC.165(78) z dnia r. Uchwalenie poprawek do Ogólnych wymagań dot. tras żeglugowych (rez. A.572 (14) z późniejszymi zamianami). Poprawki dot. Części H Ogólnych wymagań w Aneksie 2 został zmieniony par dot. archipelagowych tras żeglugowych (wprowadzono obowiązek powiadamiania IMO) oraz dodano nowy par zawierający procedurę wejścia w życie ustanowionych tras (6 miesięcy po prawidłowym ich opublikowaniu w Wiadomościach Żeglarskich). Rezolucja MSC.166(78) z dnia r. Stosowanie wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla morskich urządzeń transmisji danych o kursie (THDS) do morskich magnetycznych urządzeń transmisji danych o kursie (TMHDS). Rezolucja wyjaśnia wątpliwości dot. zasad stosowania znowelizowanych wymagań dla ww. urządzeń przyjęto, że dla urządzeń TMHDS instalowanych po r. obowiązują wymagania zawarte w rez. MSC.116(73), natomiast dla urządzeń zainstalowanych przed tą datą obowiązują w dalszym ciągu wymagania zawarte w poprzedniej rez. MSC 86(70). Rezolucja MSC.167(78) z dnia r. Wytyczne do postępowania z osobami uratowanymi na morzu. Opracowane przez Komitet ww. wytyczne mają na celu ułatwić Rządom i kapitanom statków stosowanie procedur, zawartych w uchwalonych na obecnej sesji poprawkach do Konwencji SOLAS (rez. MSC.153(78)) i do Konwencji SAR (rez.155(78)), w zakresie traktowania rozbitków i innych osób uratowanych na morzu. Obszerny komentarz prawny, z podziałem odpowiedzialności stron, powinien być bardzo przydatny w praktyce na morzu. 151

8 OKÓLNIKI KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU MSC/Circ.1104 z dnia r. Wdrożenie rozdziału XI-2 SOLAS i Kodeksu ISPS. Okólnik zwraca uwagę Państw członkowskich na krótki termin wdrożenia nowych wymagań w zakresie ochrony 1 lipca 2004 r. i zachęca administracje do jak najwcześniejszego ich wdrażania. Przypomina również o koniecznym zawiadomieniu Organizacji po ich wdrożeniu (zgodnie z prawidłem XI-2/13 SOLAS i okólnikiem C/L No. 2514). MSC/Circ.1105 z dnia r. Wytyczne w zakresie odpowiedzialności i zobowiązań związanych z używaniem awaryjnych zestawów medycznych (EMK) oraz oceną ich zastosowania w wypadkach zagrożenia. W związku z zaleceniem stosowania na statkach pasażerskich ro-ro ww. zestawów EMK (patrz MSC/Circ.1042), Komitet przypomina kapitanom o obowiązkach związanych z ich użyciem i opieką medyczną nad pasażerami oraz o konieczności dokonywania okresowych przeglądów tych zestawów. Zwraca się także z prośbą o składanie raportów po ich zastosowaniu wraz z oceną przydatności EMK. MSC/Circ.1106 z dnia r. Implementacja rozdziału XI-2 SOLAS i Kodeksu ISPS przez obiekty portowe. Okólnik przypomina państwom członkowskim o konieczności wdrożenia do 1 lipca 2004 r. nowych wymagań w zakresie ochrony przez porty oraz o obowiązku złożenia do IMO odpowiednich raportów zgodnie z rozdz. XI-2/13 SOLAS. MSC/Circ.1107 z dnia r. Stosowanie prawidła II-1/3-6 SOLAS dot. dostępu do i w obrębie przedziałów dziobowych w rejonie ładunkowym na zbiornikowcach olejowych i na masowcach oraz stosowanie wymagań technicznych dot. środków dostępu dla inspekcji. Komitet, w związku z uchwalonymi nowymi poprawkami do tych prawideł (patrz rez. MSC.151(78) i rez. MSC.158(78)), zwraca się z apelem do państw członkowskich, aby na okres przejściowy (tj. od r., gdy wejdą w życie poprzednio uchwalone wymagania do czasu wejścia w życie obecnych zmian, tj. do dnia r.) stosowały i egzekwowały przez PSC już nowe (łagodniejsze) ww. wymagania. MSC/Circ.1108 z dnia r. Wytyczne do przeprowadzania oceny wytrzymałości wzdłużnej na masowcach podczas operacji za- i wyładunkowych oraz podczas wymiany wód balastowych. Okólnik, przygotowany przez DE, zawiera wytyczne w zakresie przygotowania i zawartości poradnika ładowania dla kapitana statku oraz podaje wymagania techniczne dla załadunkowych instrumentów obliczeniowych, niezbędnych do dokonania oceny ww. wytrzymałości. 152

9 MSC/Circ.1109 z dnia r. Fałszywe sygnały alertu o zagrożeniu ochrony i podwójne sygnały niebezpieczeństwa/ochrony. W związku z koniecznością ograniczenia ilości fałszywych ww. alertów, Komitet postanowił zająć się tym tematem na następnej 79 sesji w grudniu br. W obecnym okólniku zwraca się do państw członkowskich z prośbą o zbieranie doświadczeń i przekazywanie danych o takich fałszywych alertach. MSC/Circ.1110 z dnia r. Sprawy związane z wymaganiami prawideł XI-2/6 i XI-2/7 SOLAS. Komitet rozpatrzył sprawy związane z alertami o zagrożeniu ochrony statku i podwójnymi alarmami niebezpieczeństwa/ochrony, w związku z nowymi wymaganiami ww. prawideł, które wejdą w życie r., oraz przygotował odpowiednie wytyczne postępowania dla Administracji po odebraniu alertu o zagrożeniu statku (w załączniku do tego okólnika). MSC/Circ.1111 z dnia r. Wytyczne związane z implementacją rozdziału XI-2 SOLAS i Kodeksu ISPS. W związku z wejściem w życie z dniem r. nowych wymagań SO- LAS i Kodeksu ISPS, Komitet przygotował ww. wytyczne, które mają ułatwić państwom członkowskim wdrożenie wymagań w zakresie ochrony żeglugi uzupełniają one wytyczne tymczasowe zawarte w rez. MSC.159(78). Wytyczne zostaną zweryfikowane po wdrożeniu kodeksu i zebraniu odpowiedniego doświadczenia. MSC/Circ.1112 z dnia r. Zejście na ląd i dostęp do statków zgodnie z Kodeksem ISPS. Kolejne wytyczne związane z wdrożeniem Kodeksu ISPS podają zalecaną interpretację zapisów prawideł A/ i B/ związanych z tym tematem. Procedury w Planie ochrony obiektów portowych powinny umożliwiać bez przeszkód dostęp załogi i armatora do statku. MSC/Circ.1113 z dnia r. Wytyczne dla oficerów PSC w zakresie poprawek 2002 do SOLAS nie związanych z ochroną. Okólnik zawiera wytyczne dla inspektorów PSC w zakresie przeprowadzania kontroli pozostałych nowych wymagań SOLAS: V/19, XI-1/3 i XI-1/5, wchodzących w życie r. (dot.: AIS, oznakowania statków numerem identyfikacyjnym i prowadzenia zapisu historii statku). MSC/Circ.1114 z dnia r. Wytyczne do przeprowadzania prób okresowych szwów i zamknięć kombinezonów ratunkowych i środków ochrony cieplnej. Komitet zatwierdził przygotowane przez DE ww. wytyczne do przeprowadzania prób okresowych ww. środków ratunkowych jako uzupełnienie wymagań zawartych w SOLAS III/20.7 i zaleceń w MSC/Circ Wytyczne zalecają próby sprężonym powietrzem w stacji atestacji lub na burcie statku, w odstępach co 3 lata wg rekomendacji producenta. 153

10 MSC/Circ.1115 z dnia r. Zapobieganie wypadkom podczas wodowania z dużej wysokości łodzi ratunkowych typu swobodnego spadku. Zawarte w okólniku wytyczne mają zapobiegać wypadkom podczas wodowania ww. łodzi zaleca się podczas prób, zgodnie z SOLAS praw. III/ , symulację wodowania w okresach co 6 miesięcy zamiast zrzutu (jeżeli miejsce wodowania znajduje się powyżej 20 m od powierzchni morza). MSC/Circ.1116 z dnia r. Ujednolicone interpretacje do Kodeksów IBC i IGC. W celu ujednoliconego stosowania wymagań ww. kodeksów w zakresie systemu wentylacji zbiorników ładunkowych IBC par i par oraz IGC par , Komitet zatwierdził ujednoliconą interpretację zapisu tych wymagań, którą zawiera załącznik do okólnika. Wymagania dotyczą chemikaliowców i gazowców zbudowanych po 1 lipca 2004 r. MSC/Circ.1117 z dnia r. Wytyczne przeprowadzania inspekcji konstrukcji na masowcach. Okólnik zawiera wytyczne dla inspektorów PSC, przygotowane przez FSI 12, które mają ułatwić im przeprowadzanie inspekcji stanu konstrukcji, zwłaszcza na starszych masowcach. W dodatkach do okólnika zamieszczono rysunki elementów konstrukcji, które są najbardziej podatne na korozję oraz uszkodzenia i które szczególnie powinny zostać sprawdzone podczas inspekcji PSC. MSC/Circ.1118 z dnia r. Wdrożenia prawidła V/9 SOLAS Służby hydrograficzne. Okólnik w Załączniku zawiera Notę organizacji IHO do państw nabrzeżnych w sprawie poprawy współpracy służb nawigacyjnych i hydrograficznych tych państw w ramach IHO apeluje się w niej, aby państwa wypełniły zobowiązania w tym zakresie, zgodnie z postanowieniami SOLAS V/9 i z Rez. A.958(23). MSC/Circ.1119 z dnia r. Usprawnienie na masowcach współpracy statek/terminal. Okólnik przekazuje wnioski z raportu Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Masowców, gdzie m. in. zwraca się uwagę na potrzebę ograniczenia zagrożeń wynikających z niewłaściwej współpracy statku z terminalami przeładunkowymi. Podkreśla się potrzebę usprawnienia współpracy w relacjach statek/terminal, oraz konieczność harmonizacji na całym świecie programów szkoleniowych dla operatorów terminali (zaleca się stosowanie w tym zakresie bezpiecznych praktyk zawartych w Kodeksie BLU). 154

11 MSC/Circ.1120 z dnia r. Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-2 SOLAS, Kodeksów FSS i FTP oraz do związanych z nimi procedur prób ogniowych. Okólnik zawiera zebrane przez FP zalecane ujednolicone interpretacje do prawideł rozdziału II-2 SOLAS oraz do związanych nim kodeksów i procedur, które powinny być stosowane na statkach zbudowanych po 1 lipca 2004 r. MSC/Circ.1121 z dnia r. Międzynarodowa Konwencja STCW, 1978, wraz z późniejszymi zmianami lista Państw sygnatariuszy Konwencji, które złożyły raporty o pełnym wdrożeniu postanowień konwencji. Okólnik zawiera znowelizowaną listę (ostania była ogłoszona w MSC/Circ.1092) z aktualnym wykazem państw, które złożyły prawidłowe raporty o wdrożeniu Konwencji SCTW lista obejmuje stan do 78 sesji MSC. MSC/Circ.1122 z dnia r. Przyjęcie znowelizowanego Poradnika NAVTEX. Okólnik zawiera uchwalony znowelizowany Poradnik systemu ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych NAVTEX, który wejdzie w życie z dniem r. MSC/Circ.1123 z dnia r. Wytyczne do przeprowadzania rocznych przeglądów satelitarnych radiopław EPIRBs L-band. Wytyczne podają zakres wymaganych prób podczas przeglądów ww. radiopław, zgodnie z SOLAS rozdz. IV/15.9, które weszły w życie r. i uzupełniają wytyczne zawarte w MSC/Circ.1040 dot. EPIRBs 406 MHz. MSC/Circ.1124 z dnia r. Poprawki do Międzynarodowego lotniczego i morskiego poradnika poszukiwania i ratowania (IAMSAR). Okólnik zawiera, uchwalone przez Wspólną Grupę Roboczą ICAO/IMO i zatwierdzone przez Komitet, poprawki do Poradnika IAMSAR. Zmiany dotyczą: Tom I: wstęp uzupełnienia w skrótach i słowniku ; par i (wspólne szkolenia ACO); par (poprawienie skrótu AMVER); oraz dodatek D/1 (uaktualnienie informacji adresowych) Tom II: wstęp uzupełnienia w skrótach i słowniku ; par (wspólny raport początkowy); par , i (poprawienie skrótu AMVER); dodano par.: , 8.9.1, 8.9.2, i (dot. nowych procedur) Tom III (dla statków): wstęp uzupełniono definicje w skrótach i w słowniku ; część 1 poprawiono skrót AMVER; część 3 dodano nowy podpunkt Wspólny raport początkowy. Poprawki do IAMSAR wejdą w życie 1 stycznia 2005 roku. 155

12 REZOLUCJE z 51 SESJI KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO (MEPC 51) Rezolucja MEPC. 115(51) z dnia r. Poprawki do Aneksu do Protokołu z 1978 r. do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973 (Znowelizowany Załącznik IV do Konwencji MARPOL 73/78). Rezolucja zawiera nowy Załącznik IV o treści identycznej jak uchwalony rez. MEPC.88(44) jednak z przyczyn proceduralnych, dopiero po wejściu w życie starego Załącznika IV (wszedł dn r.), mógł być formalnie zatwierdzony. Zgodnie z ww. procedurą, poprawki zostały ponownie uchwalone na MEPC 51 i rozesłane do wiadomości stron. Poprawki te wejdą w życie r. na zasadzie milczącej akceptacji ; do czasu wejścia w życie znowelizowanego Załącznika IV, Komitet zaleca stosować zasady postępowania określone w okólniku MEPC/Circ.408 z dn r. Polskie tłumaczenie znowelizowanego Załącznika IV zostało zawarte w ostatnim wydaniu Poprawek do MARPOL PRS Rezolucja MEPC.116(51) z dnia r. Poprawki do Aneksu do Protokołu z 1978 r. do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1978 (Poprawki do Uzupełnienia do Załącznika V do Konwencji MARPOL73/78). Poprawki dotyczą umieszczania zapisu o resztkach ładunkowych w formularzu do Książki zapisów śmieciowych (będą zapisywane w kategorii 4 śmieci w części 3). Uchwalone poprawki wejdą w życie na zasadzie milczącej akceptacji r. OKÓLNIKI KOMITETU OCHRONY ŚRODOWISKA MORSKIEGO MEPC/Circ.412 z dnia r. i MEPC/Circ.412/Rev.1 z dnia r. Wcześniejsze i skuteczne stosowanie Poprawek do Załącznika I do Konw. MARPOL 73/78 (Znowelizowane prawidło 13G i nowe prawidło 13H) Komunikat Hiszpanii. Okólniki powiadamiają o otrzymanym z Ambasady Hiszpanii komunikacie z dnia r., informującym Organizację, że zgodnie z delegacją zawartą w rezolucji MEPC.114(50), Hiszpania już obecnie stosuje wymagania nowych prawideł 13G i 13H Konwencji MARPOL. 156

13 MEPC/Circ.413 z dnia r. Urządzenia równoważne zgodnie z Załącznikiem I Konwencji MARPOL 73/78 Powiadomienie Administracji Norweskiej. Okólnik przekazuje powiadomienie Administracji Norweskiej o wydanym zezwoleniu, zgodnie z praw. 3(1) Załącznika I MARPOL 73/78, na zamontowanie urządzeń równoważnych na czterech statkach LPG. MEPC/Circ.414 z dnia r. Zwolnienia wydane zgodnie z prawidłem 2(4) Załącznika I Konwencji MARPOL 73/78 Komunikat Administracji Barbadosu. Okólnik przekazuje komunikat Administracji Barbadosu o zwolnieniu od wymagań praw. 16 i 19 rozdz. II i praw. 26 rozdz. IV Załącznika I MARPOL, wydanym dla statku Bibby Goteberg. MEPC/Circ.415 z dnia r. Zwolnienie wydane zgodnie z prawidłem 5A(7) Załącznika II Konwencji MARPOL 73/78 Komunikat Administracji Wysp Marshalla. Okólnik przekazuje komunikat Administracji Wysp Marshalla o zwolnieniu od wymagań, praw. 5A par. 1, 2, 3 i 4 Załącznika II MARPOL, wydanym dla statku Scipion. MEPC/Circ.416 z dnia r. Program oceny stanu technicznego (CAS) dla zbiornikowców olejowych 1 kategorii. Okólnik zawiera zatwierdzone przez MEPC 51 wytyczne dot. zasad uznawania CAS przeprowadzonego wg starego prawidła 13G Załącznika I MARPOL dla zbiornikowców 1 kategorii (dot. okresu do r. do wejścia w życie znowelizowanego prawidła 13G przyjętego rez. MEPC.111(50)). INNE WAŻNIEJSZE OKÓLNIKI COMSAR/Circ.33 z dnia r. Kurs modelowy na świadectwo operatora stacji brzegowej (CSOC) GMDSS. Okólnik zawiera program wzorcowego kursu dla CSOC, opracowany przez Podkomitet COMSAR na 8 sesji. Kurs na świadectwo operatora stacji brzegowej systemu GMDSS przeznaczony jest dla personelu pełniącego wachty na stacjach brzegowych i w centrach operacyjnych RCC. COMSAR/Circ.34 z dnia r. Wyjaśnienia w zakresie używania charakterystyk NAVTEX B3B4=00 i rejonów serwisowych NAVTEX. Opracowane przez COMSAR wytyczne zalecają: a) prawidłowe używanie ww. charakterystyk w systemie NAVTEX powinny być używane tylko do retransmisji komunikatów o niebezpieczeństwie; 157

14 b) konieczność uzgadniania przez stacje serwisowe NAVTEX rejonów pracy zgodnie z rekomendacjami zawartymi w Załączniku 4 do Rez. A.801(19). COMSAR/Circ.35 z dnia r. Zalecenia w zakresie próbnych wywołań stacji brzegowych na średnich i wysokich częstotliwościach (MF/HF) selektywnego cyfrowego wywołania (DSC). Okólnik, zgodnie z rekomendacjami ITU, zaleca ograniczenie ilości ww. próbnych wywołań do 1 razu w tygodniu (dot. prób zalecanych w COM- SAR/Circ.17), ponieważ ich nadmierna ilość powoduje przeładowanie systemu i może stanowić zagrożenie dla wywołań w niebezpieczeństwie. STCW.7/Circ.14 z dnia r. Wytyczne dla kapitanów w zakresie pełnienia bezpiecznej wachty kotwicznej. Zatwierdzony przez MSC okólnik Podkomitetu STW zawiera wytyczne dla kapitanów, które mają ułatwić wyznaczanie na statku odpowiedniej obsady wachty kotwicznej uzupełniają one wymagania w tym zakresie zawarte w rozdz. VIII, sekcja A-VIII/2, część 3-1, par. 41 Kodeksu STCW. STCW.7/Circ.15 z dnia r. Wymagane dane, które powinny być zawarte w dokumentach ewidencyjnych stanowiących podstawę do wydania świadectw kwalifikacyjnych. Opracowane przez Podkomitet STW wytyczne w tym zakresie, adresowane do Administracji i Uczelni/Ośrodków szkoleniowych, mają na celu harmonizację wzorów świadectw i dokumentów ewidencyjnych oraz mają zapobiegać ich fałszowaniu. SN/Circ.234 i SN/Circ.235 z dnia r. Poprawki do tras żeglugowych i obowiązkowych systemów meldunkowych oraz inne środki związane ze szlakami przepływu statków. Okólniki zawierają zatwierdzone przez MSC.78 poprawki, które dot. ruchu statków na trasach żeglugowych w rejonach: a) Północno-wschodniego wybrzeża Nowej Zelandii b) Australijskiego Dużego kanału NE w Cieśninie Torresa c) Rezerwatu Paracas w Peru d) Przylądka Finisterre. Zmiany wejdą w życie r. SN/Circ.236 z dnia r. Wytyczne do zakresu stosowania meldunków binarnych AIS. Wytyczne opracowane przez Podkomitet NAV dot. możliwości stosowania w systemie AIS dodatkowych 7 meldunków binarnych. Zostały one zatwierdzone do stosowania na czteroletni okres próbny. Aneks 1 zawiera wymagania operacyjne i techniczne, Aneks 2 zawiera formaty dla 7 zatwierdzonych meldunków. 158

15 SN/Circ.237 z dnia r. Poprawki do Ogólnych wymagań w zakresie tras żeglugowych. Okólnik informuje o uchwalonych przez Komitet poprawkach rez. MSC.165(78) do Ogólnych wymagań w zakresie projektowania i zatwierdzania tras żeglugowych (Rez. MSC.71(69)). Zmieniają one zasady wprowadzania i zatwierdzania nowych archipelagowych torów wodnych będą mogły być wprowadzane dopiero 6 miesięcy po ich opublikowaniu w Wiadomościach żeglarskich. LL.3/Circ.155 z dnia r. Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych, 1966 Ujednolicone interpretacje do konwencji. Na wniosek Podkomitetu SLF zatwierdzone zostały przez MSC 78 dodatkowe interpretacje do następujących przepisów konwencji: a) prawideł 27 LL oraz II-1/25-1 SOLAS dot. statków z wyznaczoną zredukowaną wolną burtą, które zamierzają przewozić ładunki pokładowe. Interpretacja wyjaśnia sposób obliczeń stateczności awaryjnej dla tego typu statków. b) prawideł 17(1), 26(1), 27(9) i 27(10) LL dot. otworów do przedziału maszynowego. Rekomendują one, dla statków typu A lub B ze zmniejszoną wolną burtą, stosowanie podwójnych drzwi i odpowiednią grubość poszycia. C/L No.2554 z dnia r. Wdrożenie postanowień Rez. MSC.160(78) Program nadawania wyróżniających numerów identyfikacyjnych IMO Armatorom i Właścicielom rejestrowym. List okólny zawiera wyjaśnienia do ww. rezolucji oraz podaje procedury oraz formularze (Dodatek 1 i 2: Request for Company, Identification Number; Request for Registered Owner Identfication Number), które należy wypełnić i przesłać dla nadania numerów przez Lloyd s Register-Fairplay (LR-F). Dodatek 3 do Okólnika zawiera wzór danych o statkach, które powinna przekazać Administracja bandery do LR-F (dane powinny być uaktualniane co kwartał). Wojciech Czarny 159

16 160 ŻAGLOWCE KRUZENSZTERN W GDYNI Włodarze Gdyni wprowadzili w tym roku w życie kolejny udany program pod nazwą Przyjazny port. W ramach tego programu duże żaglowce (klasy A) przybywające do Gdyni zwalniane są z opłat za wejście i wyjście z portu oraz korzystanie z urządzeń portowych, w zamian powinny być dostępne dla zwiedzających. Jako jeden z pierwszych skorzystał z tej formy popularyzacji żeglarstwa drugi co do wielkości żaglowiec świata, rosyjski bark czteromasztowy KRU- ZENSZTERN. Przebywał on w gdyńskim porcie w dniach sierpnia 2004 r. Jest to stalowy bark, zbudowany w1926 r. przez niemiecką stocznię J.C. Tecklenborg w Wasermuende na zamówienie armatora żaglowców F. Laeisza. Nazwany został wówczas Padua, a pływał jako statek szkolno-towarowy, wożąc saletrę z Chile, potem pszenicę z Australii. Wkrótce po rozpoczęciu pierwszego rejsu okazało się, że statek ma kłopot z krzywym bezanmasztem. Podczas oględzin w porcie wykryto, że gniazdo masztu zostało w czasie budowy przesunięte w stronę jednej z burt. Nie można było już tego zmienić i od tej pory żaglowiec pływa szybciej lewym halsem. Mimo to, Kruzensztern w latach 30-tych XX w. bił rekordy szybkości, m. in. w 1933 r. podczas pływania na linii australijskiej przepłynął w ciągu doby 351 Mm. Po II wojnie przejęty został w ramach reparacji wojennych przez Związek Radziecki i oddany do dyspozycji Ministerstwa Rybołówstwa Morskiego, gdzie pływał jako statek szkolny. Obecnie żaglowiec należy do Wyższej Technicznej Szkoły Morskiej w Kaliningradzie i zachowany jest w niemal oryginalnym stanie. W tegoroczny rejs zabrał na pokład 60 osób stałej załogi (w tym 11 kobiet) oraz 120 osób szkolących się. Żaglowiec osiąga prędkość ponad 20 węzłów i może spędzić na morzu 90 dni bez zawijania do portu. Jego nazwa pochodzi od nazwiska rosyjskiego żeglarza i admirała Iwana Kruzenszterna ( ), który w latach kierował pierwszą rosyjską wyprawą dookoła świata, przeprowadzając badania oceanograficzne i etnograficzne na wszystkich trzech oceanach. Dane techniczne żaglowca: długość max 114,5 m tonaż 3725 BRT wysokość max 55,3 m liczba żagli 34 szerokość 14 m powierzchnia żagli 3400 m 2 zanurzenie 6,8 m silnik Diesel. Dodać trzeba, że żaglowiec ten zdobył w 1974 r. trofeum zwycięzcy regat międzynarodowych Cutty Sark (przyznawane właśnie od tego roku) w uznaniu za przybycie na te regaty, co zostało ocenione jako przełamywanie barier politycznych. Nie był to pierwszy pobyt żaglowca KRUZENSZTERN na Wybrzeżu gdańskim, ale niezmiennie pozostajemy pod wrażeniem jego piękna. Andrzej Michalski

17 Kruzensztern pod żaglami Kruzensztern w gdyńskim porcie 161

18 Replika kogi z Bremen Replika kogi z Kamper 162

19 Koga z Brzeźna KOGA STATEK HANZY W Brzeźnie, które obecnie jest dzielnicą Gdańska, w 1872 r. rozbudowywano port. Z piasku odkopano dobrze zachowane fragmenty statku średniowiecznego. Miał on 17 m długości i poszycie klepkowe na zakładkę (klinker), dębowe, spajane nitami żelaznymi oraz płaskie dno. Prosty dziób wznosił się pod kątem ostrym nad stępką. Były to charakterystyczne cechy konstrukcji kogi statku panującego na północnych wodach Europy od XII do XIV w. Nie stwierdzono oznak steru rufowego, co wskazywałoby na okres budowy statku przed 1240 r. Po tym okresie ster rufowy dominował już w budownictwie okrętowym. Wydobyty statek został niestety pocięty na opał. W naszych czasach takie znalezisko z pewnością zostałoby potraktowane z dużo większym szacunkiem. W połowie XII w. wspólnoty osad na obszarach niemieckich stawały się coraz silniejsze gospodarczo. Szybki rozkwit rzemiosła i kupiectwa w tych ośrodkach doprowadził do uniezależnienia się ich od władzy feudalnej i powstania gmin miejskich zarządzanych według osobnych praw. Wzorcowym przypadkiem była w tym względzie Lubeka, która po lokowaniu w 1158 r., z małej starosłowiańskiej osady handlowej przekształciła się, pod rządami księcia saskiego Henryka Lwa ( ) w zupełnie nowe centrum kupieckie, z własnym mieszczańskim samorządem, własnymi przepisami prawnymi. Prawo lubeckie, które przyznawało m.in. wolność osobistą ludności miejskiej, zgodnie z dewizą: powietrze miejskie czyni wolnym, stało się modelem prawa wykorzystywanego w późniejszych dziesięcioleciach przy tworzeniu nowych ośrodków miejskich. Jednocześnie tworzyły się pierwsze wspólnoty kupieckie, takie jak wspólnota kupców z Kolonii działająca w Londynie, która od 1157 r. korzystała w handlu z takich samych praw jak Anglicy, a od króla Ryszarda Lwie Serce otrzymała dodatkowe przywileje, które przyciągnęły do niej kupców z innych miast niemieckich. Podobnie flandryjscy żeglarze pływający do Anglii tworzyli od XII w. związki miast m.in. w Brugii i Lille, aby w pierwszej połowie XII w. połączyć się we flandryjską hanzę Brugijczyków oraz tych, którzy do tej hanzy należą, która miała od tej pory monopol na flandryjski handel z Anglią. Wraz z niemiecką ekspansją na wschód od połowy XII w. związaną z poszukiwaniem lepszych możliwości pracy i zarobku, tworzyły się również w miastach nadbałtyckich wspólnoty niemieckie, takie jak wspólnota lubecka w Królewcu czy w Gdańsku. 163

20 Na Bałtyku ośrodkiem handlu stało się miasto Visby na Gotlandii, które otrzymało specjalne przywileje od władcy Lubeki Henryka Lwa w 1163 r. Miasto na Gotlandii szybko stało się bazą dla niemieckich kupców na obszarze Bałtyku. Stąd prowadzili oni handel z ośrodkami w Rosji, m.in. z Nowgorodem i na pdn.-wsch. wybrzeżach Bałtyku (Ryga, Elbląg, w późniejszym okresie Gdańsk). Ekspansja kupców niemieckich dotarła także nad Morze Północne: do Norwegii (przywóz zboża i płodów rolnych do Bergen i wywóz stamtąd ryb), do Brugii (handel suknem flandryjskim) i Anglii. W latach Hamburg i Lubeka otrzymały od króla angielskiego pozwolenie, podobnie jak kupcy kolońscy, na utworzenie własnego związku kupieckiego. W 1282 r. trzy niezależne niemieckie związki kupieckie połączyły się w jedną wspólną niemiecką Hanzę. W tym okresie krańcowymi punktami hanzeatyckich szlaków handlowych były: Nowgorod na wschodzie, Bergen na północy oraz Londyn i Brugia na zachodzie. Do końca XIII w. ukształtował się system wymiany towarów obejmujący Bałtyk i Morze Północne, z Lubeką jako najważniejszym centrum. System ten stał się bazą dla związków miast obejmujących określony obszar, które stanowiły przeciwwagę dla rosnącej na znaczeniu szlachty, broniły swych kupców i towarów, zabezpieczały szlaki handlowe. Kupiec hanzeatycki był ściśle związany z morzem i żeglarstwem. Jego statkiem była koga, przypominająca konstrukcją przedhanzeatyckie statki fryzyjskie. Jest prawdopodobne, że pierwszą kogę zbudowali właśnie Fryzyjczycy w Niderlandach w połowie XII w. Konstrukcję tę przyjęli szybko Sasi niemieccy i rozwinęli ten typ statku, dostosowując go do przybrzeżnej żeglugi na Bałtyku i Morzu Północnym. Możliwość prowadzenia dalekich podróży morskich w pobliżu lądu była prawdziwą rewolucją w handlu między krajami leżącymi nad morzem. Podstawowymi cechami statku kogi były: poszycie klinkierowe (na zakładkę) burt (dno miało często poszycie karwelowe), mocne prostokątne belki wystające z burt, prostopadłe do osi wzdłużnej, które wzmacniały konstrukcję statku, prosta dziobnica i tylnica, w porównaniu z okrągłymi dziobnicami statków wikingów, płaskie dno, połączenie desek poszycia za pomocą żelaznych gwoździ, 164 jeden maszt z jednym kwadratowym żaglem, poprzeczny w stosunku do osi statku układ desek pokładu, które można było wyjmować, dzięki czemu łatwiejszy był dostęp do ładowni. Najwcześniejsze kogi miały otwarte kadłuby. Dopiero w XIII w. pojawiły się pokłady i kasztele, czyli wysokie, zwykle kilkupokładowe nadbudówki na dziobie i na rufie, związane na stałe z kadłubem, mieszczące kajuty oficerów, często bogato zdobione rzeźbami lub malowidłami. Kasztele były także w pewnym sensie konstrukcjami obronnymi, jako że na morzach roiło się od statków pirackich.

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE W Y K A Z

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE W Y K A Z PRZEPISY MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE KONWENCJE, USTAWY ORAZ ROZPORZĄDZENIA I ZARZĄDZENIA WYDANE NA ICH PODSTAWIE I. KONWENCJE MIĘDZYNARODOWE 1. Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych, 1966 (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 1/2013 do CZĘŚCI IV STATECZNOŚĆ I NIEZATAPIALNOŚĆ 2010 GDAŃSK Zmiany Nr 1/2013 do Części IV Stateczność i niezatapialność 2010, Przepisów klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze

Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze Mechanicy Budowa okrętu 4. Treść zajęć dydaktycznych SEMESTR I (Wykład - 15 godz.) 1. Geometria kadłuba statku: linie teoretyczne,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1412 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego

Bardziej szczegółowo

Projekt 27 lutego 2012 r. UZASADNIENIE

Projekt 27 lutego 2012 r. UZASADNIENIE UZASADNIENIE W związku z wejściem w życie nowej ustawy bezpieczeństwie morskim, zaistniała konieczność opracowania nowych przepisów wykonawczych regulujących kwalifikacje zawodowe marynarzy. Projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSOPRTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSOPRTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSOPRTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia.. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy 2) Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKATY ZAWIESZONE I COFNIĘTE (stan na 18 kwietnia 2012r. )

CERTYFIKATY ZAWIESZONE I COFNIĘTE (stan na 18 kwietnia 2012r. ) Nr certyfikatu: Q&R_148 Biotechnology Consulting Poland Sp. z o. o. Miejscowość: Łódź Zakres certyfikacji: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, nauk przyrodniczych i technicznych.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 109 poz. 1156. USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2000 Nr 109 poz. 1156. USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/43 Dz.U. 2000 Nr 109 poz. 1156 USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje sprawy bezpieczeństwa morskiego w

Bardziej szczegółowo

Andrzej Józefiak. Dyrektor Lloyd s Register (Polska) Sp. z o.o.

Andrzej Józefiak. Dyrektor Lloyd s Register (Polska) Sp. z o.o. Pięćdziesiąt lat temu, we wrześniu 1957 roku inspektorzy brytyjskiego Towarzystwa Klasyfikacji Statków Lloyd s Register of Shipping wrócili do Polski po kilkuletniej nieobecności. Kontakty LRS z przemysłem

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2011 do CZĘŚCI II ŚRODKI I URZĄDZENIA RATUNKOWE 2009 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2011 do Części II Środki i urządzenia ratunkowe 2009, Przepisów nadzoru

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYCIA NA MORZU, 1974 WRAZ Z PROTOKOŁEM 1988

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYCIA NA MORZU, 1974 WRAZ Z PROTOKOŁEM 1988 1 MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYCIA NA MORZU, 1974 WRAZ Z PROTOKOŁEM 1988 Zmiany do Konwencji SOLAS 1974/88 opracowane w oparciu o rezolucje IMO uchwalone w latach 2012 2013: MSC.338(9 I

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 101/P JACHTY KOMERCYJNE 12+

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 101/P JACHTY KOMERCYJNE 12+ PRZEPISY PUBLIKACJA NR 101/P JACHTY KOMERCYJNE 12+ 2013 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią wymagania obowiązujące tam,

Bardziej szczegółowo

Pozycja prawna kapitana cz. 1. zwierzchnictwa występujących w działalności gospodarczej. Wynika to ze specyfiki

Pozycja prawna kapitana cz. 1. zwierzchnictwa występujących w działalności gospodarczej. Wynika to ze specyfiki Piotr Radwański Kapitan jako kierownik statku morskiego Sytuacja prawna kapitana statku morskiego wyróżnia się na tle innych form zwierzchnictwa występujących w działalności gospodarczej. Wynika to ze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Projekt z dnia 16 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - szkolenie pełne - szkolenie uaktualniające

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - szkolenie pełne - szkolenie uaktualniające Temat sprawy: Ośrodki szkoleniowe uznane i nadzorowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 1. Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Ludowa 7/8 71-700 Szczecin

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o :

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : W Y T Y C Z N E Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : 1. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2010 r. w sprawie wyposażania statków w System Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2010 r. w sprawie wyposażania statków w System Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2010 r. w sprawie wyposażania statków w System Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu 2) Na podstawie art. 16c ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE SZKOLENIA I WYDAWANIA ŚWIADECTW ORAZ PROCEDURY OPERACYJNE DLA PILOTÓW MORSKICH NIE BĘDĄCYCH PILOTAMI DALEKOMORSKIMI

WYTYCZNE W ZAKRESIE SZKOLENIA I WYDAWANIA ŚWIADECTW ORAZ PROCEDURY OPERACYJNE DLA PILOTÓW MORSKICH NIE BĘDĄCYCH PILOTAMI DALEKOMORSKIMI ZGROMADZENIE 23 sesja REZOLUCJA A.960(23) przyjęta 5 grudnia 2003 r. WYTYCZNE W ZAKRESIE SZKOLENIA I WYDAWANIA ŚWIADECTW ORAZ PROCEDURY OPERACYJNE DLA PILOTÓW MORSKICH NIE BĘDĄCYCH PILOTAMI DALEKOMORSKIMI

Bardziej szczegółowo

- o bezpieczeństwie morskim z projektami aktów wykonawczych.

- o bezpieczeństwie morskim z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-105-10 Druk nr 4463 cz. I Warszawa, 20 lipca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 11 lipca 2012 r. UZASADNIENIE

Projekt z dnia 11 lipca 2012 r. UZASADNIENIE UZASADNIENIE W związku z wejściem w życie nowej ustawy o bezpieczeństwie morskim i zmianą delegacji ustawowej, zaistniała konieczność opracowania nowych przepisów wykonawczych określających ramowe programy

Bardziej szczegółowo

S T A T E K P A S A Ż E R S K I >S Y L V I A<

S T A T E K P A S A Ż E R S K I >S Y L V I A< S T A T E K P A S A Ż E R S K I >S Y L V I A< Pragniemy przedstawić Państwu najnowszy produkt naszej stoczni, który jest odpowiedźią na rosnące zainteresowanie szerokorozumianą turystyką rzeczną. Jest

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/605/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE. z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie

UCHWAŁA NR LI/605/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE. z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie UCHWAŁA NR LI/605/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Patenty i Licencje Motorowodne. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Patenty i Licencje Motorowodne. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Patenty i Licencje Motorowodne Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Jachty żaglowe o długości kadłuba poniżej 7,5 m Prowadzenie jachtów bez uprawnień. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze

Bardziej szczegółowo

Druk nr 48 Warszawa, 19 października 2005 r.

Druk nr 48 Warszawa, 19 października 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-135-05 Druk nr 48 Warszawa, 19 października 2005 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 48 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 48 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 48 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Dolna Odra na styku morza i rzeki

Dolna Odra na styku morza i rzeki Vortrag (5) DIE SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE ALS BINDEGLIED ZWISCHEN OSTSEE UND ODER-REGION Grazyna Myczkowska, Szczecin Dolna Odra na styku morza i rzeki 43 ODRA JAKO GŁÓWNA OŚ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r. w sprawie Narodowego Systemu Monitorowania Ruchu Statków i Przekazywania Informacji 2) Na podstawie art. 91 ust.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 15/14

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 15/14 PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 15/14 poważny wypadek morski ŁÓDŹ ROBOCZA TURBOT zalanie przedziałów rufowych łodzi w dniu 14 maja 2014 r. skutkujące koniecznością wezwania pomocy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA MORSKA ZADANIA, STRUKTURA ORGANIZACYJNA I METODY PRACY

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA MORSKA ZADANIA, STRUKTURA ORGANIZACYJNA I METODY PRACY Wojciech Czarny Ośrodek ds. IMO przy PRS Ryszard Wawruch Akademia Morska w Gdyni MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA MORSKA ZADANIA, STRUKTURA ORGANIZACYJNA I METODY PRACY WSTĘP Międzynarodowa Organizacja Morska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 611 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1517 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1517 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1517 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 952)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 952) Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw (druk nr 952) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

STATEK, POLSKA PRZYNALEŻNOŚĆ STATKU, REJESTR STATKÓW MORSKICH ZARYS PROJEKTU ZMIAN KODEKSU MORSKIEGO

STATEK, POLSKA PRZYNALEŻNOŚĆ STATKU, REJESTR STATKÓW MORSKICH ZARYS PROJEKTU ZMIAN KODEKSU MORSKIEGO IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRAWA MORSKIEGO WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UG GDAŃSK, 26 LUTEGO 2015 STATEK, POLSKA PRZYNALEŻNOŚĆ STATKU, REJESTR STATKÓW MORSKICH ZARYS PROJEKTU ZMIAN KODEKSU MORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZKP gwarancją jakości

ZKP gwarancją jakości dr inż. Jadwiga Szuba Zielonogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. gwarancją jakości kruszyw dla ich użytkowników Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są do stosowania ujednoliconych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EKSPLOATACJĘ STATKU A KODEKS ZARZĄDZANIA BEZPIECZNĄ EKSPLOATACJĄ STATKÓW I ZAPOBIEGANIEM ZANIECZYSZCZENIU.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EKSPLOATACJĘ STATKU A KODEKS ZARZĄDZANIA BEZPIECZNĄ EKSPLOATACJĄ STATKÓW I ZAPOBIEGANIEM ZANIECZYSZCZENIU. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA EKSPLOATACJĘ STATKU A KODEKS ZARZĄDZANIA BEZPIECZNĄ EKSPLOATACJĄ STATKÓW I ZAPOBIEGANIEM ZANIECZYSZCZENIU dr Justyna Nawrot CEL I GENEZA POWSTANIA KODEKSU ISM Rezolucja A.595 (15) 1987

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2792 Warszawa, 31 marca 2004 r.

Druk nr 2792 Warszawa, 31 marca 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-41-04 Druk nr 2792 Warszawa, 31 marca 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska

AKADEMIA MORSKA. w Gdyni. Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA. Specjalność: Elektronika Morska AKADEMIA MORSKA w Gdyni Wydział Elektryczny MORSKA PRAKTYKA EKSPLOATACYJNA PROGRAM I WYMAGANIA Specjalność: Elektronika Morska Gdynia 2014 Nazwisko... Family name Imiona... Given name Nazwa statku... ship

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 217 15286 Poz. 1431 1431 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Na

Bardziej szczegółowo

Giżycko: Dostawa łodzi ratowniczej Numer ogłoszenia: 68195-2012; data zamieszczenia: 23.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Giżycko: Dostawa łodzi ratowniczej Numer ogłoszenia: 68195-2012; data zamieszczenia: 23.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2012-03-23 18:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mazurskiewopr.pl Giżycko: Dostawa łodzi ratowniczej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT PORTOWYCH

TARYFA OPŁAT PORTOWYCH TARYFA OPŁAT PORTOWYCH ANDREAS Sp. z o.o. 2015 Ważna od dnia 10.04.2015 roku 1. Definicje Statek żeglugi morskiej: każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej, uprawiające żeglugę

Bardziej szczegółowo

fermacell AESTUVER Płyta przeciwpożarowa

fermacell AESTUVER Płyta przeciwpożarowa fermacell AESTUVER Płyta przeciwpożarowa Żegluga morska - dopuszczenie Moduł B Moduł D Deklaracja Zgodności Tłumaczenie z języka niemieckiego Europejska jednostka notyfikowana Numer identyfikacyjny 0736

Bardziej szczegółowo

STATUS POLSKIEGO SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI STATKÓW (AIS)

STATUS POLSKIEGO SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI STATKÓW (AIS) Wojciech Drozd Marek Dziewicki Marcin Waraksa Urząd Morski w Gdyni STATUS POLSKIEGO SYSTEMU AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI STATKÓW (AIS) 1. Budowa AIS-PL w ramach projektu HELCOM W wyniku realizacji postanowień

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA INDYWIDUALNA MORSKA studentów specjalności: IRM, PHiON, RAT, MSI wskazania szczegółowe dotyczące zaliczenia praktyki

PRAKTYKA INDYWIDUALNA MORSKA studentów specjalności: IRM, PHiON, RAT, MSI wskazania szczegółowe dotyczące zaliczenia praktyki PRAKTYKA INDYWIDUALNA MORSKA studentów specjalności: IRM, PHiON, RAT, MSI wskazania szczegółowe dotyczące zaliczenia praktyki Strona 1 z 5 Czas trwania praktyki: minimum 4 miesiące 2010/2011 Miejsce praktyki:

Bardziej szczegółowo

członek Zarządku ŁOZŻ instruktor specjalności wodnej ZHP Łódź, 11.12.2014 r.

członek Zarządku ŁOZŻ instruktor specjalności wodnej ZHP Łódź, 11.12.2014 r. Piotr Nowacki mail: panwac@tlen.pl, piotr.nowacki@zhp.net.pl członek Zarządku ŁOZŻ instruktor specjalności wodnej ZHP Łódź, 11.12.2014 r. Sz. P. Dorota Pyć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 358 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013

LNG Żeglugowe. Paliwo Przyszłości. Polska Żegluga Morska P.P. (Polsteam), Szczecin, Poland 2013 LNG Żeglugowe? Paliwo Przyszłości 1.01.2015 wchodzi w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego oraz nowe przepisy IMO (International Maritime Organization) dotyczące dopuszczalnej zawartości siarki w paliwach

Bardziej szczegółowo

L 75/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.3.2005

L 75/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.3.2005 L 75/60 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.3.2005 DECYZJA NR 2/2004 KOMITETU DS. TRANSPORTU LĄDOWEGO WSPÓLNOTA/SZWAJCARIA z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniająca załącznik 1 do porozumienia między Wspólnotą

Bardziej szczegółowo

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Akt prawny wydany na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. ZMIANY W ZBIORZE W OKRESIE 01.01 25.02.2013 r. (ostatnio opublikowane: Dz. U. poz. 264 z dnia 25 lutego 2013 r. i M.P. poz. 100 z dnia 25 lutego 2013 r.) ARCHIWUM NOWE AKTY PRAWNE ZMIANY W PRZEPISACH UTRATA

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU 4)

POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU 4) POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU 4) Jedn. red. Art. 5 pkt 6 Art. 5 pkt 8-9 Treść przepisu projektu krajowego 6) statkach służby państwowej specjalnego przeznaczenia - należy przez to rozumieć statki używane

Bardziej szczegółowo

Regulamin STS Generał Zaruski

Regulamin STS Generał Zaruski Regulamin STS Generał Zaruski Misją STS Generał Zaruski jest rozwój żeglarstwa poprzez edukację morską oraz pełnienie funkcji ambasadora morskich ambicji Miasta Gdańska. 1. Postanowienia ogólne a. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny PRS S.A.

Biuletyn Informacyjny PRS S.A. POLSKI REJESTR 19 36 STATKÓW Biuletyn Informacyjny PRS S.A. Nr 4/254 Gdańsk sierpień 2005 Fot. Kosycarz Foto Press KFP Pod koniec lipca zawinęły do Gdańska żaglowce i jachty uczestniczące w 9 Międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz. 729) Na podstawie art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o podatku tonażowym z dnia 24 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1353) (zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1540, Dz.U. 2008 Nr 209, poz.

Ustawa o podatku tonażowym z dnia 24 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1353) (zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1540, Dz.U. 2008 Nr 209, poz. Ustawa o podatku tonażowym z dnia 24 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1353) (zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1540, Dz.U. 2008 Nr 209, poz. 1316) Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1

Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Streszczenie przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową 1 Z dniem 18 grudnia 2012 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie (UE) nr 1177/2010 o prawach pasażerów

Bardziej szczegółowo

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A):

1. Typ projektów (A): transport morski: 1.1 Dodatkowe kryteria formalne dla wszystkich typów projektów (A): Załącznik do Uchwały nr 25/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011. z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011. z dnia [ ] r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Projekt Bruksela, dnia [ ] r. C ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011 z dnia [ ] r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności

Bardziej szczegółowo

Taryfa zatwierdzona uchwałą nr 5 z dnia 23 sierpnia 2010 roku Zarządu Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Taryfa zatwierdzona uchwałą nr 5 z dnia 23 sierpnia 2010 roku Zarządu Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. TARYFA OPŁAT PORTOWYCH ZARZĄDU MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE S.A. 2010 1 Taryfa zatwierdzona uchwałą nr 5 z dnia 23 sierpnia 2010 roku Zarządu Spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3369 cz.1 Warszawa, 4 maja 2015 r. - o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych.

Druk nr 3369 cz.1 Warszawa, 4 maja 2015 r. - o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-31-15 Druk nr 3369 cz.1 Warszawa, 4 maja 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK Wydział Architektury i Budownictwa p.o. Naczelnik Aleksandra Marczak pokój: 118 a telefon: 58 773 12 27, 58 683 54 09, fax. 58 683 48 99 e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW:

Bardziej szczegółowo

Wymiana stępki oraz wykonanie wręgów pomocniczych w jachcie Dal CZĘŚĆ III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana stępki oraz wykonanie wręgów pomocniczych w jachcie Dal CZĘŚĆ III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wymiana stępki oraz wykonanie wręgów pomocniczych w jachcie Dal CZĘŚĆ III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia... 3 1. Informacje podstawowe:...

Bardziej szczegółowo

Data otrzymania tematu. Lp. Temat pracy Promotor Dyplomant. Uwagi

Data otrzymania tematu. Lp. Temat pracy Promotor Dyplomant. Uwagi Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich Instytutu Nawigacji Morskiej na rok akademicki 2010/2011 Lp. Temat pracy Promotor Dyplomant

Bardziej szczegółowo

Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej

Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej Forum TETRA Polska Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej Ryszard J. Katulski Rafał Niski Jacek Stefański Jerzy Żurek Prezentacja zespołu Zespół Naukowo-Badawczy ds. Maritime Security

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku. z dnia 10 maja 2003r.

Komunikat Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku. z dnia 10 maja 2003r. Komunikat Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 10 maja 2003r. o wprowadzeniu w życie wytycznych dla armatorów w sprawie szczegółowych instrukcji alarmowych dla poszczególnych statków i wytycznych

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA POMORSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW w promowaniu i realizacji szkoleń z zakresu wdrażania systemów jakości.

DOŚWIADCZENIA POMORSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW w promowaniu i realizacji szkoleń z zakresu wdrażania systemów jakości. DOŚWIADCZENIA POMORSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW w promowaniu i realizacji szkoleń z zakresu wdrażania systemów jakości. Gdańsk dnia 27 lutego 2015 roku Od 1998 roku prowadzimy

Bardziej szczegółowo

4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2011 roku. Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o. Waldemar Śmigielski

4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2011 roku. Dyrektor Zarządu Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o. Waldemar Śmigielski ZARZĄDZENI E NR 1/2011 Dyrektora Zarządu Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o. z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie cennika opłat stosowanych w Porcie Morskim Darłowo 1 Na podstawie art. 8 ust. 4b w związku

Bardziej szczegółowo

w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa.

w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa. 1 Wersja I 29-07-08 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1 z dnia 2008 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania żeglarstwa. Na podstawie art. 53a ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI Konferencja organizowana jest pod patronatem honorowym REKTORA KOMENDANTA AMW kmdr.

Bardziej szczegółowo

w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie zmiany Statutu

w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie zmiany Statutu Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL

Bardziej szczegółowo

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r.

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2012 r. w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Na podstawie art. 124 ust.

Bardziej szczegółowo

J. Urbański, W. Morgaś, Z. Kopacz Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

J. Urbański, W. Morgaś, Z. Kopacz Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni J. Urbański, W. Morgaś, Z. Kopacz Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE I OCHRONA ŻEGLUGI ORAZ ZARZĄDZANIE NIMI; PRÓBA IDENTYFIKACJI I SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

W przededniu 80-lecia polskiego towarzystwa klasyfikacyjnego - powiązanego z rozwojem logistyki w transporcie wodnym

W przededniu 80-lecia polskiego towarzystwa klasyfikacyjnego - powiązanego z rozwojem logistyki w transporcie wodnym W przededniu 80-lecia polskiego towarzystwa klasyfikacyjnego - powiązanego z rozwojem logistyki w transporcie wodnym Grzegorz Pettke Członek Zarządu PRS S.A. Większość pokaźnego taboru rzecznego w okresie

Bardziej szczegółowo

Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa

Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa (jak uzyskać akredytacje obronności i bezpieczeństwa) Podmiotami uczestniczącymi w procesie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 497 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 497 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r. Poz. 497 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie przeglądów,

Bardziej szczegółowo

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

Zakup czterech jachtów motorowych Nazwa zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

Zakup czterech jachtów motorowych Nazwa zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Dolnośląskiego na ZAMAWIAJĄCY Wrocław, 30.04.2014 r. w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na, Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

REGATY O PUCHAR KOMANDORA YKP GDYNIA 17-20 Maj 2007

REGATY O PUCHAR KOMANDORA YKP GDYNIA 17-20 Maj 2007 REGATY O PUCHAR KOMANDORA YKP GDYNIA 17-20 Maj 2007 ZAWIADOMIENIE O REGATACH 1. PRZEPISY a. W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa, poza godzinami od 22.30

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie CERTYFIKAT ISO 9001 : 2008 os. Na Skarpie 66 Skrytka pocztowa 9 kod pocztowy 31-913 Kraków: Objęcie

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Prace Morskie i Lądowe

Prace Morskie i Lądowe Prace Morskie i Lądowe AN-ELEC, misja i wizja An-Elec stara się kompleksowo wspierać swoich klientów w projektowaniu, wykonaniu, montażu oraz uruchamianiu i serwisowaniu instalacji elektrycznych na statkach,

Bardziej szczegółowo

O G Ó L N O P O L S K I E P O R O Z U M I E N I E Z W IĄZ K Ó W Z A W O D O W Y C H

O G Ó L N O P O L S K I E P O R O Z U M I E N I E Z W IĄZ K Ó W Z A W O D O W Y C H O G Ó L N O P O L S K I E P O R O Z U M I E N I E Z W IĄZ K Ó W Z A W O D O W Y C H NIP: 526-025-13-39 Regon: 001133016 KRS: 0000033976 OPZZ/P/ /2010 Warszawa, dnia czerwca 2010 roku Pan Waldemar Pawlak

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. EM Kancelaria Publiczna Raport bieżący 17/2009 Wrocław, 02.06.2009 r. Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA

Bardziej szczegółowo

Związki społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta ze statkiem-muzeum Dar Pomorza

Związki społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta ze statkiem-muzeum Dar Pomorza Opracowanie: mgr Liliana Koszałka nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni Związki społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta ze statkiem-muzeum Dar Pomorza

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ)

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, jest jednym z projektów współfinansowanych przez

Bardziej szczegółowo

Podstawy urządzeń okrętowych

Podstawy urządzeń okrętowych Podstawy urządzeń okrętowych -wykład WYPOSAŻENIE RATUNKOWE Przepisy dotyczące wyposażenia ratunkowego: Konwencja o Bezpieczeństwa Życia na Morzu (SOLAS); Kodeks Środków Ratunkowych (Kodeks LSA); Przepisy

Bardziej szczegółowo

Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (druk nr 354)

Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (druk nr 354) Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druk nr 354) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie UE nr 305/2011 (CPR) -odpowiedzi na często zadawane pytania

Rozporządzenie UE nr 305/2011 (CPR) -odpowiedzi na często zadawane pytania Sebastian Wall Rozporządzenie UE nr 305/2011 () -odpowiedzi na często zadawane pytania Materiał opracowano w najlepszej wierze na podstawie dokumentów Unii Europejskiej, dostępnych wytycznych państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPŁAT za usługi rzeczoznawców technicznych Morskiego Zespołu Technicznego Polskiego Związku Żeglarskiego obowiązujący od 1 marca 2011 r.

CENNIK OPŁAT za usługi rzeczoznawców technicznych Morskiego Zespołu Technicznego Polskiego Związku Żeglarskiego obowiązujący od 1 marca 2011 r. CENNIK OPŁAT za usługi rzeczoznawców technicznych Morskiego Zespołu Technicznego Polskiego Związku Żeglarskiego obowiązujący od 1 marca 2011 r. Rozdział 1. 1. Cennik określa wysokość opłat za usługi rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNE OCHRONY OBSZARÓW MORSKICH PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI

ZABEZPIECZENIE NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNE OCHRONY OBSZARÓW MORSKICH PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 1 (184) 2011 Krzysztof Czaplewski Akademia Marynarki Wojennej Henryk Nitner Biuro Hydrograficzne MW RP ZABEZPIECZENIE NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNE OCHRONY

Bardziej szczegółowo

budowlanych związanych budową oświetlenia ulicznego kablowego w ciągu drogi powiatowej nr 1535 - ulica Węgierska w

budowlanych związanych budową oświetlenia ulicznego kablowego w ciągu drogi powiatowej nr 1535 - ulica Węgierska w Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stary.sacz.pl Stary Sącz: Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1535

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ. 2 prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ. 2 prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w Zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ 1. Wspólnotą Mieszkaniową z siedzibą w Krakowie przy ul., reprezentowaną przez Pełnomocnika, wybranego na mocy uchwały nr.. w osobie,

Bardziej szczegółowo

Plan testów i wdrożenia systemu (ERS) zainstalowanego na statkach rybackich 2012 r.

Plan testów i wdrożenia systemu (ERS) zainstalowanego na statkach rybackich 2012 r. Plan testów i wdrożenia systemu (ERS) zainstalowanego na statkach rybackich 2012 r. Dane kontaktowe: Przesyłanie skanów/faksów dzienników: e-mail: testy@cmr.gov.pl; Fax: (58)73 56 314 Komunikaty awaryjne

Bardziej szczegółowo