Warunki wymagane do realizacji usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki wymagane do realizacji usługi"

Transkrypt

1 Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń Szpitala Powiatowego w Radomsku. Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia r o działalności leczniczej (t. j. Dz. U poz.217 z póxn. zm.) oraz ustawie z dnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz z późn. zm.). Przedmiot konkursu: 1 Przedmiotem konkursu jest wyłonienie wykonawcy na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Szpital Powiatowy w Radomsku. 2 Przedmiot konkursu jest podzielony na dwa pakiety, z których każdy stanowi samodzielną część zamówienia, tj.: 1. pakiet VIII odczyn Widala 2. pakiet IX zatrucia. 3. Opis poszczególnych pakietów (części) zarazem zakresy usług (rodzaj) i ilość usług w poszczególnych pakietach znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszych szczegółowych warunków. Przedmiot umowy: Przedmiotem umowy jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń Szpitala Powiatowego w Radomsku i innych podmiotów w oparciu o zawarte umowy. Wyjaśnienie pojęć: 1. udzielający zamówienia Szpital Powiatowy w Radomsku, 2. oferent podmiot przystępujący do konkursu, 3. formularz ofertowy udostępniona przez Udzielającego zamówienia wersja elektroniczna oferty, zawierająca ofertę rzeczową i finansową, 4. ogłoszenie ogłoszenie o konkursie ofert zamieszczone na stronie internetowej Udzielającego zamówienia oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, 5. oferta propozycja złożona przez Oferenta, zgodnie z przedmiotem postępowania określonym w ogłoszeniu składająca się z formularza ofertowego wraz z innymi dokumentami wymaganymi od Oferenta w postępowaniu. Sposób rozliczania świadczeń: 1. Cena za wykonana usługę, określona w formularzu ofertowym. 2. Podstawą rozliczeń jest rachunek wystawiony przez oferenta. 3. Zasady rozliczeń określa umowa. Wymagania wobec oferentów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym oraz posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania usług zdrowotnych będących przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawowymi, co potwierdzą aktualnym odpisem z właściwego rejestru na podstawie którego Oferent jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 2. Dysponują niezbędną wiedzą, doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym 1

2 i technicznym, a także personelem i spełniają następujące warunki realizacji świadczeń, tj. zapewniają diagnostów laboratoryjnych z uprawnieniami do wykonywania określonych badań Oferent potwierdzi kwalifikacje posiadanego przez niego personelu następującymi dokumentami: a) dyplom ukończenia szkoły, c) dokumentem potwierdzający uzyskaną specjalizację. 3. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Posiadają ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i zobowiązują się do jej posiadania przez cały czas obowiązywania umowy. 5. Złożą ofertę, zgodnie z zapisami niniejszych szczegółowych warunków konkursu ofert, spełniając warunki konieczne do zawarcia umowy. Przy udzielaniu świadczeń Oferent zobowiązany jest do stosowania zasad postępowania medycznego zgodnego z aktualnym stanem wiedzy, zawartych w standardach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz wytycznych, zaleceniach i rekomendacjach wydawanych przez towarzystwa naukowe zrzeszające specjalistów z właściwej dziedziny medycyny. Warunki wymagane do realizacji usługi 1. Dostępność do świadczeń: a. pakiet VIII od poniedziałku do piątku, b. pakiet IX całodobowo 2. Minimalna liczba oraz kwalifikacje zawodowe osób, które będą wykonywały przedmiot umowy - personel minimum 3 osób posiadających kwalifikacje diagnostów laboratoryjnych. Wymagania dodatkowo oceniane: 1. Udzielanie świadczeń przez więcej niż 3 diagnostów laboratoryjnych, 2. Udzielanie świadczeń przez co najmniej 1 diagnostę laboratoryjnego posiadającego tytuł specjalisty I stopnia. 3. Certyfikat ISO, 4. Certyfikat jakości wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, 5. Certyfikat jakości wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (POLMIKRO). 6. Referencje wystawione przez minimum 2 podmioty wykonujące działalność leczniczą, dla których oferent wykonywał bądź wykonuje usługi diagnostyczne będące przedmiotem konkursu. Obowiązki oferenta i sposób przygotowania oferty: 1. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą - w zakresie zadań określonych w statucie tego podmiotu lub w regulaminie organizacyjnym. 2. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane pakiety. Oferta na dany pakiet musi obejmować wszystkie badania z tego pakietu. 3. Oferty cząstkowe, obejmujące jedno z badań, z pakietu, nie będą rozpatrywane. 4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta. 5. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. 6. Oferta winna być złożona w formie pisemnej w języku polskim na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami. 2

3 7. W celu prawidłowego przygotowania oferty, Oferent powinien zadać wszelkie niezbędne w tym zakresie pytania. 8. Oferent może przesłać zapytanie ofertowe w terminie, od dnia ogłoszenia konkursu najpóźniej do dwóch dni przed wyznaczonym terminem złożenia ofert. 9. Zapytania złożone w innym terminie pozostaną bez odpowiedzi. 10. Oferta w formie pisemnej powinna zawierać ponadto następujące dokumenty i oświadczenia: a) dane oferenta (podać pełną nazwę i siedzibę zakładu, telefon/fax, numer rachunku bankowego, numer wpisu do odpowiedniego rejestru), b) dane osób uprawnionych do reprezentowania oferenta, c) zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru jeżeli dotyczy: wydruk z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą dane zawarte w Dziale I oznaczenie podmiotu leczniczego i lista przedsiębiorstw, aktualny odpis/wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o wpisie do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, d) harmonogram wykonania usługi, e) kopię aktualnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wraz z oświadczeniem o kontynuacji umowy w przypadku jej wygaśnięcia w okresie, w którym Przyjmujący zamówienie będzie związany umową z Udzielającym zamówienia w przedmiocie konkursu, f) oświadczenia zawarte w formularzu oferty, o treści w nim podanej, g) formularz cenowy, h) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń (kserokopie prawa wykonywania zawodu, uzyskania specjalizacji, certyfikaty, itp.), i) inne dokumenty które oferent chce przedstawić do oferty, tj. certyfikaty, referencje, oświadczenia. Dokumenty o których mowa w pkt 10 podpkt c) winny być opatrzone datą wydruku/wystawienia nie wcześniejszą niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 11. Wszystkie dokumenty oferty muszą być podpisane a kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. 12. Załączniki przedstawione przez Oferenta stanowiące składowe części oferty winny być ponumerowane oraz wyszczególnione na piśmie. 13. W przypadku gdy dokumenty będą podpisane przez inną osobę do oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie. 14. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Przyjmującego Zamówienie. 15. Ofertę wraz z załącznikami opatrzoną danymi Oferenta należy umieścić w zaklejonej kopercie oznaczonej: Oferta na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń Szpitala Powiatowego w Radomsku nie otwierać przed r. godz

4 16. Udzielający zamówienia zastrzega możliwość wyboru różnych oferentów do realizacji poszczególnych pakietów świadczeń, przy czym do każdego z pakietów wyłoniony zostanie jeden z oferentów. 17. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie możliwość negocjacji cen poszczególnych badań zawartych w pakietach stanowiących integralną część oferty. 18. Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do uzupełnienia braków formalnych w ofercie lub złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu konkursu. 19. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu, załącznika lub złożenie ich w sposób niezgodny z wymaganiami bądź w niewłaściwej formie, np. podpisanych przez osobę nieuprawnioną, spowoduje wezwanie oferenta do uzupełnienia braków formalnych w ofercie, a w przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku odrzucenie oferty. 20. Oferent składa ofertę w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert. 21. Harmonogram wykonywania badań i dostarczania wyników stanowić będzie integralną część umowy. 22. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może: dokonać uzupełnienia złożonej oferty, przy czym uzupełnienie musi być oznaczone tak jak oferta oraz dodatkowo zawierać dopisek uzupełnienie oferty, wycofać złożoną ofertę poprzez złożenie Udzielającemu Zamówienia pisemnego oświadczenia o wycofaniu oferty, w przypadku wycofania złożonej oferty, złożyć nową ofertę, pod warunkiem zachowania terminu składania ofert. 23. Komisja Konkursowa odrzuca również ofertę: a) złożoną po terminie, b) zawierającą nieprawdziwe informacje, c) oferty w których Oferent nie określił przedmiotu zamówienia lub nie podał proponowanej ceny, lub zaproponowana cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, d) jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną, e) jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymagań określonych w przepisach prawa oraz warunkach określonych przez Udzielającego Zamówienia, f) jeżeli oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. g) złożoną przez oferenta, z którym została rozwiązana przez Udzielającego zamówienie umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie oferenta. 25. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Radomsku unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych gdy: a) nie wpłynęła żadna oferta, b) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem iż, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona została tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, Komisja Konkursowa może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert, c) pkt. d) ustępu 25 niniejszego paragrafu, d) odrzucono wszystkie oferty, e) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia przeznaczył na finansowanie świadczeń zdrowotnych w danym postępowaniu, f) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Warunki wykonywania przedmiotu umowy: 4

5 1. W przypadku przerwy w wykonywaniu usług zadeklarowanych w ofercie Oferent zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Udzielającego Zamówienia o zaistniałych trudnościach, z podaniem terminu ich usunięcia. 2. Oferent zabezpiecza stałą obecność personelu uprawnionego do wykonania usługi zgodnie z harmonogramem podanym w ofercie. 3. Kwalifikacje personelu winny odpowiadać warunkom wynikających obowiązujących przepisów prawa, wskazanych w niniejszych szczegółowych warunkach konkursu ofert. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy do zarejestrowania umowy w systemie informatycznym wskazanym przez Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ i powiadomienia o dokonaniu rejestracji Udzielającego zamówienia. 5. Przyjmujący zamówienie ponosi koszty związane z obróbką i utylizacją materiału diagnostycznego oraz dostarczeniem i archiwizacją wyników badań, z zastrzeżeniem pkt Badania określone w pakiecie VIII i IX transportowane są do laboratorium diagnostycznego wskazanego przez Przyjmującego zamówienie przez Udzielającego Zamówienia. 7. Laboratorium o którym mowa w pkt 6 winno być zlokalizowane w odległości nie większej niż 70 km. od siedziby Udzielającego zamówienia. 8. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z pobraniem materiału do badań Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do poinformowania o zaistniałym fakcie Udzielającego zamówienia. 9. Na prośbę Udzielającego zamówienia, Oferent zobowiązany jest do wykonania odpisów badań. 10. Oferent zobowiązuje się do wydawania wyników badań zgodnie z powszechnie obwiązującymi przepisami prawa, wyniki badania HIV przesyłane są z zachowaniem zasad anonimowości. Sposób zgłaszania środków odwoławczych 1 Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzenia postępowania przysługują środki odwoławcze. 2 W toku postępowania Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 3 Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 4 Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi Oferentowi składającemu protest. 5 Formy pisemnej wymaga również nieuwzględnienie protestu. 6 Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 7 Informacja o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu jest zamieszczana na stronie internetowej Udzielającego zamówienia oraz na tablicy ogłoszeń. 8 W przypadku uwzględnienia protestu Komisja Konkursowa powtarza zaskarżoną czynność. 9 Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Szpitala Powiatowego w Radomsku, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. 10 Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 11 Odwołanie rozpatruje się w terminie 7 dni od dni a jego otrzymania. 12 Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia. 13 Środki odwoławcze nie przysługują na: a) niedokonanie wyboru świadczeniodawcy, 5

6 b) unieważnienie postępowania Termin realizacji: od do , Miejsce i termin składania ofert: 1. Termin składania ofert upływa dnia r. o godzinie w siedzibie Udzielającego zamówienie. 2. Otwarcie ofert nastąpi r. o godzinie w siedzibie Udzielającego zamówienia. 3. Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia - Sekretariat, w zamkniętej kopercie lub paczce. 4. Oferta przesłana droga pocztowa będzie uważana za złożona w terminie jeżeli wpłynie nie później niż termin wskazany powyżej. 5. Ofert złożone po terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia. 6. W celu dokonania zmian lub uzupełnienia ofert oferent może wycofać wcześniej złożona ofertę i złożyć ją ponownie pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Tryb udzielania wyjaśnień 1. Oferent może zwrócić się do Udzielającego zamówienia o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania oferty osobiście lub na piśmie. 2. Udzielający zamówienia udziela wyjaśnień na zapytania ofertowe najpóźniej do 2 dni poprzedzających termin składania ofert. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w godz. od 9 00 do 13 00, telefon (044) Ocena oferty: 1. Udzielający zamówienia dokonuje oceny oferty według kryterium spełnia/ nie spełnia warunki konkursu. 2. Oferty nie spełniające wymagań zostaną odrzucone. Rozstrzygnięcie postępowania: 1 Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania Komisja Konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania. 2 O rozstrzygnięciu konkursu zamieszcza się ogłoszenie na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia, podając nazwę wyłonionego oferenta albo jego imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres zamieszkania. 3 Zakończenie postępowania następuje z chwilą jego rozstrzygnięcia. Kryteria wyboru pakietu: 1. Każdy z pakietów oceniany jest oddzielnie 2. Maksymalna ilość punktów dla pakietu wynosi Najniższa cena pakietu - 80 punktów. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny: Kryterium cena oceniane będzie jak niżej 6

7 Cena najniższa ze złożonych ofert Ilość punktów = x 80 pkt. Cena badanej oferty 4. Kryteria dodatkowo oceniane: a) udzielanie świadczeń przez więcej niż 3 diagnostów laboratoryjnych 4 punkty, b) udzielanie świadczeń przez co najmniej 1 diagnostę laboratoryjnego posiadającego tytuł specjalisty I stopnia 5 punkty, c) certyfikat ISO 3 punktów, d) certyfikat jakości wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi 3 punkty, e) certyfikat jakości wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (POLMIKRO) 3 punkty, f) Referencje wystawione przez minimum 2 podmioty wykonujące działalność leczniczą dla których oferent wykonywał bądź wykonuje usługi diagnostyczne będące przedmiotem konkursu 2 punkty. Udzielający zamówienia przyzna zamówienie Oferentowi, którego oferta odpowiada warunkom i wymaganiom zawartym w materiałach informacyjnych oraz uzyska największą ilość punktów w oparciu o kryteria oceny oferty. Ważne informacje dodatkowe 1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo korekty oczywistych omyłek w treści postępowania. 2. Określone w przedmiocie konkursu informacje o ilości badań i oznaczeń mają charakter orientacyjny a ich ilość może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz prawo przesunięcia terminu składania ofert. 4. Udzielający zamówienia ogłosi wynik konkursu tj. wybór oferty najkorzystniejszej lub unieważnienie konkursu zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej 5. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie. 7

8 Tabela oceny: Oferent nr Nazwa. Pakiet. Lp. Kryteria oceny pakietu Odpowiedź Oferenta Wycena punktowa kryterium 1 Cena 80 Ilość punktów otrzymana przez Oferenta 2 Udzielanie świadczeń przez więcej niż 3 diagnostów laboratoryjnych 4 3 Udzielanie świadczeń przez co 5 najmniej 1 diagnostę laboratoryjnego posiadającego tytuł specjalisty I stopnia 4 Certyfikat ISO 3 5 Certyfikat jakości wydany przez 3 Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi 6 Certyfikat jakości wydany przez 3 Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej (POLMIKRO) 7 Referencje 2 9 Razem 100 Podpisy członków Komisji Konkursowej : 1. Przewodniczący 2. Zastępca Przewodniczącego 3. Członek 4. Członek 5. Członek - 8