Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku"

Transkrypt

1 Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

2

3 Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis MISJA GRUPY SCANMED MULTIMEDIS 6 O RAPORCIE 7 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NA TEMAT ZNACZENIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA ORGANIZACJI I JEJ STRATEGII DANE FINANSOWE 13 HISTORIA SPÓŁEK GRUPY SCANMED MULTIMEDIS STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ SCANMED MULTIMEDIS STRUKTURA PLACÓWEK MEDYCZNYCH GRUPY SCANMED MULTIMEDIS SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GRUPY SCANMED MULTIMEDIS RADA NADZORCZA 35 ZARZĄD 39 AKCJONARIAT SCANMED MULTIMEDIS ORAZ NEWCONNECT I CATALYST- WAŻNE WYDARZENIA DOBRE PRAKTYKI GIEŁDOWE I ASO 46 RELACJE INWESTORSKIE 47 Część 2. Zarządzanie i zrównoważony rozwój RYNEK OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE STRATEGIA ROZWOJU GRUPY SCANMED MULTIMEDIS ZARZĄDZANIE SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GRUPIE SCANMED MULTIMEDIS STRATEGIA CSR I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU INTERESARIUSZE GRUPY SCANMED MULTIMEDIS KOMUNIKACJA Z POSZCZEGÓLNYMI GRUPAMI INTERESARIUSZY WEWNĘTRZNE POLITYKI I KODEKSY ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA CERTYFIKATY 87 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 90 CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH 94 Część 3. Odpowiedzialna opieka medyczna POLITYKA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA NOWATORSKA OPIEKA MEDYCZNA 101 PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ I BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMIOLOGICZNE 103 PRAWA PACJENTA 106 ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI 107 RZETELNA INFORMACJA O USŁUGACH MEDYCZNYCH Część 4. Zdrowie w rękach specjalistów - odpowiedzialny Kapitał Ludzki PRACOWNICY 110 ZATRUDNIENIE W GRUPIE SCANMED MULTIMEDIS REALIZACJA POLITYKI PERSONALNEJ GRUPY SCANMED MULTIMEDIS POLITYKA SZKOLEŃ 118 OCENA JAKOŚCI PRACY - SYSTEM OCEN OKRESOWYCH I ŚCIEŻKI ROZWOJU BADANIE SATYSFAKCJI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH EDUKACJA I WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM AKADEMICKIM PROGRAM CSR I DOBRE PRAKTYKI W RELACJACH Z PRACOWNIKAMI BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 129 PRAWA CZŁOWIEKA 132 SWOBODA ZRZESZANIA SIĘ 133 ZESPOŁY, KOMISJE I KOMITETY DZIAŁAJĄCE W GRUPIE SCANMED MULTIMEDIS 134 Część 5. Społeczeństwo 136 RELACJE ZE SPOŁECZEŃSTWEM 137 AKCJE PROFILAKTYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE ISTOTNYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SPORTOWYMI PROMOCJA KULTURY 142 WSPARCIE ŚRODOWISK AKADEMICKICH WSPARCIE FUNDACJI I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA DZIAŁANIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 145 UDZIAŁ W ŻYCIU PUBLICZNYM 145 INFRASTRUKTURA 146 RELACJE Z PODWYKONAWCAMI I DOSTAWCAMI 149 Część 6. Środowisko 151 POLITYKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA GRUPY SCANMED MULTIMEDIS ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI ŚRODOWISKOWYMI SZKOLENIA I UŚWIADAMIANIE W ZAKRESIE WPŁYWU NA ŚRODOWISKO KOMUNIKACJA 154 MONITOROWANIE I DALSZA KONTROLA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO OBSZARY WPŁYWU GRUPY NA ŚRODOWISKO INFORMACJE DOTYCZĄCE ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH Część 7. Indeks treści GRI 162

4

5 Część I OGÓLNE INFORMACJE O GRUPIE SCANMED MULTIMEDIS

6 Wstęp Misja Grupy Scanmed Multimedis Zdrowie w rękach specjalistów Naszą misję realizujemy poprzez: przestrzeganie najwyższych standardów jakości zapewniających satysfakcję i bezpieczeństwo pacjentów prowadzenie transparentnej polityki informacyjnej dbającej o relacje ze wszystkimi grupami interesariuszy aktywne wspieranie społeczności lokalnych, w szczególności w obszarach związanych z promocją zdrowia Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

7 O Raporcie Raport Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku, jest drugim już po opublikowanym w 2013 roku, zintegrowanym raportem Grupy Scanmed Multimedis, który prezentuje działalność Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju w powiązaniu z realizowaną strategią biznesową. Kwestie ujęte w Raporcie obejmują obszary ekonomii, odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności medycznej, społeczeństwa, praktyk związanych z zatrudnieniem i godną pracą, praw człowieka oraz środowiska. Publikacja kolejnego Raportu Grupy Scanmed Multimedis dotyczącego działań w obszarze zrównoważonego rozwoju planowana jest nie później niż za dwa lata. Scanmed Multimedis S.A. jest pierwszą spółką medyczną w Polsce, która przygotowała w 2013 roku zintegrowany raport roczny Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku w oparciu o Wytyczne raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative. Raport ten został zamieszczony w ogólnoświatowej bazie raportów zrównoważonego rozwoju GRI. W momencie rejestracji Raportu Grupa Scanmed Multimedis była jedną z zaledwie 22 dużych firm z Polski, które zamieściły swoje raporty w tej bazie oraz jedyną polską z sektora Healthcare Services na 13 dużych europejskich firm z tej branży. Struktura niniejszego Raportu jest zgodna z obszarami długoterminowej Strategii CSR i zrównoważonego rozwoju Grupy Scanmed Multimedis, która wyznacza kluczowe obszary i cele działań w zakresie społecznej odpowiedzialności i jest rozwijana w poszczególnych projektach. Raport został sporządzony w zgodzie z obowiązującym standardem Global Reporting Initiative wersja G3.1 na poziomie aplikacji B 1. Obecna polityka Grupy Scanmed Multimedis nie zakłada poddania Raportu zewnętrznej weryfikacji. Zaprezentowane zostało 39 wskaźników wyników oraz przedstawiono informację o podejściu do zarządzania dla każdej kategorii wskaźników, tj. ekonomia, środowisko, praktyki dotyczące zatrudnienia i godnej pracy, respektowanie praw człowieka, społeczeństwo oraz odpowiedzialność za produkt. Global Reporting Initiative (GRI) to niezależna instytucja o zasięgu globalnym, działająca na rzecz rozwijania i propagowania standardów raportowania aspektów pozafinansowych. Standard GRI jest jedynym, który kompleksowo pozwala zaprezentować wyniki firmy we wszystkich aspektach jej działalności. Spółka w niniejszym Raporcie odnosi się również do stopnia realizacji w 2013 roku 10 Zasad organizacji United Nations Global Compact, której jest członkiem od 2012 roku. Przy pracy nad niniejszym raportem kierowano się również wytycznymi w zakresie zintegrowanego raportowania ogłoszonymi w grudniu 2013 roku przez współtworzony przez GRI The International Integrated Reporting Committee, IIRC. Niniejszy Raport dotyczy działań w 2013 roku w zakresie społecznej odpowiedzialności prowadzonych w ramach strategii biznesowej oraz strategii zrównoważonego rozwoju na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Grupę Scanmed Multimedis (zwaną dalej również jako Grupa ). Ze względu na realizowaną przez Grupę strategię rozwoju obejmującą permanentny rozwój, oraz przeprowadzane akwizycje, nie było możliwe zaprezentowanie pełnych danych dla wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy. Dlatego pełne dane przedstawione zostały dla działań realizowanych przez dwie spółki Grupy, tj. spółkę dominującą - Scanmed Multimedis S.A. (zwaną dalej jako Scanmed Multimedis lub Spółka ), oraz spółkę zależną - Scanmed S.A. (zwaną dalej jako Scanmed ), oraz w części dotyczącej podejmowanych działań prospołecznych w zakresie akcji profilaktycznych oraz skali prowadzonej działalności medycznej również spółki Akamedik Services Sp. z o.o. (zwaną dalej jako Akamedik Services ). Dane dotyczące spółki Medrun sp. z o.o., która w lipcu 2013 roku została połączona ze Scanmed Multimedis, są prezentowane w ramach danych spółki Scanmed Multimedis. W przypadku wyników finansowych informacja dotyczy następujących spółek, które wchodziły w skład Grupy w raportowanym okresie: Scanmed Multimedis, Scanmed, Scanrent Sp. z o.o. (zwaną dalej jako Scanrent ), Akamedik Services, 1 Określone zostały następujące poziomy aplikacji: C (najniższy), C+, B, B+, A, A+, gdzie + oznacza przeprowadzenie zewnętrznej weryfikacji raportu. Poziom oznacza prezentację pełnej informacji o zarządzaniu oraz minimum 20 wskaźników wyników, w tym co najmniej po jednym ekonomiczny, społecznym, środowiskowym, z zakresu praw człowieka, praktyk dotyczących zatrudnienia oraz odpowiedzialności za produkt. Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku - 7 -

8 Scan Diagnostic Sp. z o.o., (zwaną dalej jako Scan Diagnostic), Scan Development Sp. z o.o. (zwaną dalej jako Scan Development), Centrum Medyczne Pro-MED Sp. z o.o., (zwaną dalej jako Pro-MED ), za wyjątkiem spółki Webolit-Polska Sp. z o.o., z udziałem podmiotu zagranicznego (zwaną dalej jako Webolit ), która została włączona w strukturę Grupy od kwietna 2014 roku.w treści raportu oznaczono dokładnie, których spółek Grupy Scanmed Multimedis dotyczą poszczególne wskaźniki. Przy raportowaniu danych dotyczących BHP występuje obecnie ograniczenie w zakresie braku w pełni wymaganych przez GRI informacji na temat osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych w Grupie. Niniejszy Raport jest drugim już raportem Grupy Scanmed Multimedis w zakresie zrównoważonego rozwoju, został sporządzony za rok 2013, i prezentowane dane wynikowe dotyczą właśnie tego okresu w porównaniu do danych za 2012 rok, oraz istotnych wydarzeń oraz informacji z pierwszych czterech miesięcy 2014 roku. W porównaniu do raportu dotyczącego 2012 roku, w obecnym zwiększono liczbę wskaźników wyników o dwa do 39. Niemniej, w celu lepszego zobrazowania w szerszej perspektywie wydarzeń z 2013 roku oraz zarysowania tła porównawczego, przedstawione są również dane historyczne, a dane finansowane są prezentowane od 2010 roku. W 2013 roku w ramach Grupy rozpoczęty został proces wdrożenia narzędzi umożliwiających całościowe ujęcie wszystkich istotnych rodzajów wpływu Grupy w zakresie kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych w kolejnym zintegrowanym raporcie opartym o wytyczne G4. Scanmed Multimedis jest spółką publiczną, której akcje są notowane od sierpnia 2011 roku na rynku akcji NewConnect, a obligacje od lutego 2013 roku na Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W momencie publikacji Raportu Scanmed Multimedis wchodzi w skład Life Healthcare Group z siedzibą w Republice Południowej Afryki, której podmiot zależny Dadley Investment Sp. z o.o. jest większościowym akcjonariuszem Scanmed Multimedis od kwietnia 2014 roku. Grupa Scanmed Multimedis nie tworzy formalnej struktury zarządczej, posiada jednak wspólną, nieformalną strukturę organizacyjną z Zespołem ds. CSR, który koordynuje działania podejmowane w zakresie odpowiedzialnego biznesu. Wpływ na treść niniejszego Raportu mieli zarówno menedżerowie i pracownicy Grupy Scanmed Multimedis, jak i interesariusze zewnętrzni. Zawartość Raportu została określona w oparciu o kryteria istotności, kompletności, uwzględnienia interesariuszy i kontekstu zrównoważonego rozwoju. Ujęte w Raporcie wskaźniki zostały wybrane ze względu na potrzeby informacyjne interesariuszy Grupy Scanmed Multimedis ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjentów, środowisk akademickich i akcjonariuszy, wdrożone i stosowane standardy jakościowe i bezpieczeństwo świadczonych usług oraz stosujące się do działalności Grupy przepisy i regulacje. Na zawartość raportu wpływ miały wyniki spotkań i konsultacji dotyczących potrzeb interesariuszy, wpływające zapytania i informacje oraz prowadzone badania ankietowe. Informacje zawarte w Raporcie obejmują te informacje i wskaźniki, które odzwierciedlają istotne oddziaływanie gospodarcze i społeczne całej organizacji oraz jej wpływ na środowisko naturalne, oraz takie, które mogą mieć wpływ na ocenę i decyzje interesariuszy. Ma to na celu zapewnienia spełnienia kryterium istotności. W związku z tym w Raporcie skupiono się między innymi schemat: analiza istotności wysokie zagadnienia istotne zarówno dla interesariuszy jak i grupy znaczenie dla interesariuszy zagadnienia mniej istotne lub zewnętrznych istotne tylko dla jednej strony i wewnętrznych zagadnienia nieistotne dla Grupy jak i dla interesariuszy Niskie znaczenie dla Grupy scanmed multimedis wysokie na skali prowadzonej działalności gospodarczej przez Grupę Scanmed Multimedis, roli jaką odgrywa Grupa na rynku usług medycznych, działaniach podejmowanych w ramach strategii biznesowej dotyczących oddziaływania na kapitał społeczny i ludzki, prowadzonych w obszarze zdrowia publicznego i otoczenia społecznego, inwestycji w infrastrukturę oraz wpływu na środowisko naturalne. Informacje i dane wykorzystane w Raporcie są na Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

9 bieżąco zbierane i analizowane w ramach funkcjonującego w Grupie Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz prowadzonej w poszczególnych obszarach statystyki i sprawozdawczości. Przy szacowaniu i kalkulacji wskaźników opierano się na wytycznych Global Reporting Initiative, a prezentowane w Raporcie dane finansowe opracowane zostały na podstawie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Za zebranie i rzetelność danych prezentowanych w niniejszym Raporcie odpowiedzialni byli kierownicy poszczególnych obszarów. Jakość i wiarygodność prezentowanych danych zapewniono poprzez zastosowanie takich metod, jak przeprowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych auditów Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w szczególności w obszarach zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem i higieną pracy, odpowiedzialności społecznej i etyki, zarządzania ryzykiem i standardów akredytacyjnych, coroczne badanie sprawozdań finansowych przez niezależnych biegłych rewidentów. W kwietniu 2013 roku Grupa Scanmed Multimedis pozytywnie przeszła audyt etyki biznesu przeprowadzany przez CRiDO Taxand w ramach projektu wdrożenia normy Social Accountability 8000, który potwierdził, że funkcjonujące w organizacji standardy spełniają poziom krajowych przepisów prawa, kodeksu pracy i założeń etycznych, a zalecaną kontynuacją doskonalonej polityki zarządzania etyką biznesu będzie wdrożenie tej normy, obejmującej wymagania odnoszące się do takich obszarów, jak: praca dzieci, praca przymusowa, bezpieczeństwo i higiena pracy, prawo do zrzeszania się i rokowań zbiorowych, dyskryminacja, praktyki dyscyplinujące, godziny pracy, wynagrodzenie. Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku - 9 -

10 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu przedstawiam Państwu Raport Zrównoważony Rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku, będący podsumowaniem działalności Grupy Scanmed Multimedis w zakresie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do realizowanej strategii biznesowej. Grupa Scanmed Multimedis w ciągu ostatnich lat stała się liderem rynku prywatnej pełnoprofilowej opieki medycznej w Polsce. Grupa posiada unikatowy model biznesu oparty o kompleksową, koordynowaną, całodobową opiekę medyczną na bardzo wysokim poziomie jakości. Jest to droga do ponadrynkowej efektywności Grupy i źródło przewagi konkurencyjnej. Grupa Scanmed Multimedis posiada zrównoważoną strukturę przychodów, uwzględniająca zarówno finansowanie usług ze środków publicznych oraz ze środków komercyjnych. Celem działalności Grupy Scanmed Multimedis jest świadczenie na najwyższym poziomie kompleksowej opieki zdrowotnej oraz umacnianie pozycji Grupy na rynku usług medycznych przy jednoczesnym monitorowaniu i ograniczeniu wpływu organizacji na środowisko naturalne. Cele i priorytety w zakresie zrównoważonego rozwoju, ściśle związane ze strategią rozwoju Grupy Scanmed Multimedis, zostały ujęte w Strategii CSR i zrównoważonego rozwoju. Misja Grupy Scanmed Multimedis Zdrowie w rękach specjalistów znajduje odzwierciedlenie w działaniach podejmowanych w obszarze odpowiedzialności społecznej na wszystkich poziomach organizacji i przekłada się na obszary zrównoważonego rozwoju: kapitał społeczny, kapitał ludzki, infrastruktura, zasoby naturalne, otoczenie społeczne i biznesowe oraz zdrowie publiczne. Kapitał społeczny wpływa na obniżenia kosztów transakcyjnych, ułatwia negocjacje, zwiększenie rzetelności kontrahentów, prowadzi do długoterminowych inwestycji (wydatki inwestycyjne w 2013 roku wyniosły 9,307 mln PLN) i dyfuzji wiedzy, ograniczenia nadużyć dobra wspólnego i prowadzi do solidarności międzygrupowej. W obszarze kapitału społecznego Grupa Scanmed Multimedis widzi swoją rolę w budowaniu zaufania społecznego oraz wzmacniania współpracy z interesariuszami. Kapitał ludzki to kolejny strategiczny obszar zrównoważonego rozwoju, w którym Grupa Scanmed Multimedis podejmuje działania. Obejmuje on zagadnienia związane z kompetencjami, zdolnościami i wiedzą pracowników, zwiększa efektywność i wydajność pracy przyczyniając się do generowania innowacyjnych rozwiązań. Największe wyzwania, które Grupa Scanmed Multimedis podejmuje w tym obszarze to: tworzenie warunków sprzyjających współistnieniu, współpracy i solidarności międzypokoleniowej pracowników, mających różne oczekiwania i reagujących na różne formy motywacji, stymulowanie harmonijnego godzenia ról rodzinnych oraz zawodowych (opieka nad dziećmi, rodzicami), aktywności na rzecz walki z bezrobociem, z wykluczeniem z rynku pracy osób niepełnosprawnych, doskonalenie polityki szkoleniowej (w 2013 roku pracownicy Grupy Scanmed Multimedis wzięli udział w 183 szkoleniach, w porównaniu do 91 w 2012) oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy. Wychodząc na przeciw tym wyzwaniom w 2013 roku Grupa przeprowadziła projekt wdrożenia normy PN-N Zarządzanie BHP, który został zakończony certyfikacją w lutym 2014 roku. W 2013 roku Grupa przystąpiła również do prestiżowego projektu wdrożenia Normy SA8000 Społeczna odpowiedzialność biznesu, zakończonego certyfikacją przeprowadzona w maju 2014 roku. Ponadto, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami zaangażowała się w projekt stworzenia Polskich Norm Jakości Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

11 Staży. Grupa Scanmed Multimedis rozszerzyła także działalność dydaktyczną i szkoleniową. Dużym sukcesem Szpitala św. Rafała jest uzyskana akredytacja na prowadzenie lekarskich staży specjalizacyjnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejnym strategicznym obszarem aktywności Grupy Scanmed Multimedis są procesy inwestycyjne w obszarze infrastruktury. Szczególnie w realizowanej przez Grupę działalności medycznej infrastruktura ma istotny wpływ na jakość oferowanych usług zdrowotnych, bezpieczeństwo oraz warunki pobytu pacjentów, higienę i bezpieczeństwo pracy pracowników oraz środowisko naturalne. W marcu 2013 roku uruchomiona została nowa pracownia rezonansu magnetycznego przy Szpitalu św. Rafała, wpływająca na kompleksowości diagnostyki Szpitala, w sierpniu został otwarty nowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, dzięki któremu Szpital zapewnił ciągłość leczenia pacjentów neurochirurgicznych. Spółka rozpoczęła również projekt nadbudowy placówki ambulatoryjnej w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 5, gdzie nowo uzyskane powierzchnie zostaną przeznaczone na nowoczesny kompleks pediatryczny oraz centrum opieki dla seniorów. Rozwój i jakość infrastruktury Grupy Scanmed Multimedis wpływa na jej efektywne funkcjonowanie, konkurencyjność i sukces. Ma on również istotne znaczenie dla inwestorów. W 2013 roku Grupa Scanmed Multimedis kontynuowała aktywne działania zmierzające do zachowania środowiska i naturalnych zasobów dla przyszłych pokoleń. W lutym 2013 roku przeprowadzona została zewnętrzna certyfikacja normy ISO Zarządzanie środowiskiem. Rozpoczęto również prace nad objęciem wymagań normy kolejnych placówek i spółek Grupy, co będzie kontynuowane w 2014 roku. Grupa przeprowadzała szkolenia i akcje uświadamiające dla pracowników oraz podwykonawców w zakresie ochrony środowiska. Przystąpiła również jako sygnatariusz do inicjatywy ONZ Global Compact,,Caring for Climate powołanej przez Sekretarza Generalnego ONZ. Inicjatywa ta ma na celu wsparcie przedstawicieli biznesu w opracowywaniu i wdrażaniu strategii minimalizujących negatywny wpływ przedsiębiorstw na środowisko. Jest to zgodne z jednym z celów działalności Grupy Scanmed Multimedis, którym jest świadczenie na najwyższym poziomie jakości kompleksowej opieki zdrowotnej oraz umacnianie pozycji Grupy na rynku usług medycznych przy jednoczesnym monitorowaniu i ograniczeniu wpływu organizacji na środowisko naturalne. Będąc częścią otoczenia biznesowego Grupa Scanmed Multimedis podejmuje aktywności zwiększające świadomość w zakresie równoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Realizując ideę transparentności w czerwcu 2013 roku Grupa opublikowała swój Raport Zrównoważony Rozwój Grupy Scanmed Multimedis w 2012 roku, w grudniu przeprowadziła również raportowanie w ramach inicjatywy Global Compact, a w lutym 2014 roku w ramach Karty Różnorodności. Grupa raportuje także w ramach Diversity Index. Promując prowadzenie działalności w biznesie w sposób etyczny Grupa przeprowadziła wdrożenie i poddała się certyfikacji normy SA8000. Kolejnym, strategicznym obszarem, na którym skoncentrowana jest aktywność Grupy Scanmed Multimedis, to ochrona zdrowia. Świadcząc opiekę zdrowotną Grupa odgrywa szczególną rolę w procesie poprawy ogólnego poziomu zdrowia w społeczeństwie, w szczególności w społecznościach lokalnych, w których prowadzi działalność biznesową. Podstawowe wyzwanie Grupy w budowaniu zdrowia publicznego polega między innymi na promowaniu równości w dostępie do opieki zdrowotnej i solidarności w działaniu na rzecz zdrowia oraz promowaniu aktywnego współuczestnictwa ludzi, instytucji i społeczności lokalnych w dążeniu do umacniania zdrowia. W 2013 roku Grupa Scanmed Multimedis konsekwentnie realizowała strategię zrównoważonego rozwoju, w ramach którego zorganizowała w miastach, w których prowadzi swoją działalność, akcje profilaktyczne i edukacyjne oraz zabezpieczała medycznie ważne wydarzenia sportowe i kulturalne (w 2013 roku Grupa przeprowadziła łącznie 450 akcji profilaktycznych, z których skorzystało 17 tys. osób, w stosunku do odpowiednio 283 akcji profilaktycznych w 2012 roku, z których skorzystało 12 tys. osób). Grupa Scanmed Multimedis konsekwentnie rozwijała ofertę usług medycznych. Rozszerzono zarówno ofertę ambulatoryjną jak również ofertę szpitalną. Jednostka szpitalna Grupy - Szpital św. Rafała znacząco zwiększyła swoją pozycję w regionie, przejmując funkcje szpitala pracującego w trybie ostrym i stając się tym samym integralną częścią systemu Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

12 całodobowego zabezpieczenia świadczeń dla mieszkańców województwa małopolskiego. W 2013 roku Scanmed Multimedis kontynuowała działalność koncentrującą się na ulepszeniu infrastruktury medycznej i technicznej, wzroście przychodów, poprawie rentowności oraz rozwoju organizacyjnym i jakościowym. Rozwój Spółki opierał się na rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej, komplementarnym wykorzystywaniu publicznych i niepublicznych źródeł finansowania działalności medycznej, konsekwentnym odchodzeniu w produktach komercyjnych od modelu finansowania opartego o ryczałt na rzecz rozwoju usług finansowanych w modelu odpłatności za usługę (fee-for-service). W efekcie działań podejmowanych w 2013 roku Grupa zwiększyła swój zasięg terytorialny. Nowe placówki pojawiły się w Gdańsku, Pabianicach oraz Skawinie. Obecnie Grupa prowadzi działalność w 10 miastach w Polsce poprzez sieć 27 placówek własnych, w tym dwóch jednostek szpitalnych, oraz 650 placówek podwykonawczych. Celami Grupy Scanmed Multimedis na najbliższy rok jest jej dalszy rozwój poprzez akwizycję, rozbudowę i ulepszanie infrastruktury medycznej i technicznej, poprawę wyników finansowych oraz rozwój organizacyjny i jakościowy. Najważniejsze czynniki mające wpływ na działalność Grupy Scanmed Multimedis to rozwój rynku prywatnej opieki medycznej, wynikający z czynników ekonomicznych (bogaceniu się społeczeństwa i wzrostowi wydatków na opiekę medyczną), demograficznych (starzenie się społeczeństwa) i technologicznych (rozwój nowych technologii medycznych) oraz stopniowa ewolucja płatnika publicznego, ukierunkowującego się na kompleksową i koordynowaną opiekę zdrowotną. Odpowiadając na pojawiające się nowe wyzwania w obszarze zrównoważanego rozwoju, podejmujemy aktywności zmierzające do udoskonalania naszej strategii biznesowej i CSR, by jak najlepiej odpowiadały na oczekiwania interesariuszy, wyzwania rynku. Publikacja niniejszego raportu, który jest już drugim raportem prezentującym dokonania Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju, to ważny element tego procesu. Dzięki Państwa uwagom, sugestiom i opiniom na temat przedstawionych celów, mierników oraz konkretnych programów, będziemy mogli ulepszyć nasze funkcjonowanie. Zapraszamy do zapoznania się z naszym raportem. Joanna Szyman Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

13 Dane Finansowe Tabela: Prezentacja wyników finansowych Grupy Scanmed Multimedis, w skład której na koniec 2013 roku wchodziły następujące spółki: Scanmed Multimedis S.A., Scanmed S.A., Akamedik Services Sp. z o.o., Scanrent Sp. z o.o., Centrum Medyczne Pro-med Sp. z o.o., Scan Development Sp. z o.o., Szpital św. Rafała Sp. z o.o. oraz Scan Diagnostic Sp. z o.o. Grupa Scanmed Multimedis 2010 (w tys. PLN) 2011 (w tys. PLN) 2012 (w tys. PLN) 2013 (w tys. PLN) Przychody EBIT EBITDA Wynik netto Kapitał własny Zobowiązania Rentowność EBIT -1,0% 0,8% 3,3% 9,45% Rentowność EBITDA 3,1% 5,5% 9,9% 17,45% Rentowność sprzedaży netto -0,6% 1,0% 0,1% 4,03% ROE -4,7% 2,0% 0,3% 5,15% ROA -3,0% 1,9% 0,2% 2,26% ROI -4,7% 1,5% 3,6% 5,42% Wskaźnik bieżącej płynności 1,24 1,49 1,16 1,23 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,91 0,32 0,32 0,56 Wskażnik długu 1,03 0,33 0,71 1,29 Zatrudnienie Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

14 Tabela: Prezentacja wyników finansowych dla Scanmed Multimedis w latach Scanmed Multimedis S.A (w tys. PLN) 2011 (w tys. PLN) 2012 (w tys. PLN) 2013 (w tys. PLN) Przychody ze sprzedaży EBIT EBITDA Wynik netto Kapitał własny Zobowiązania Rentowność EBIT 0,4% 2,3% 5,9% 5,15% Rentowność EBITDA 4,5% 7,0% 11,7% 10,18% Rentowność sprzedaży netto 0,1% 1,8% 4,2% 3,48% ROE 0,6% 3,5% 4,9% 2,27% ROA 0,3% 2,5% 4,1% 1,62% ROI 1,3% 3,1% 5,8% 2,06% Wskaźnik bieżącej płynności 1,31 1,56 4,48 6,39 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,49 0,24 0,47 0,23 Wskażnik długu 0,95 0,33 0,50 0,30 Zatrudnienie Tabela: Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona dla Scanmed Multimedis w latach : Scanmed Multimedis ZMIANA W % 2012/2011 ZMIANA W % 2013/2012 Bezpośrednio wygenerowana wartość ekonomiczna ,4% 13,8% a) Przychody ,4% 13,8% Podzielona wartość ekonomiczna ,5% 12,1% b) Koszty operacyjne ,1% 9,5% c) Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze ,5% 9,1% d) Płatności na rzecz inwestorów ,0% 183,1% e) Płatności na rzecz państwa ,5% -27,6% f) Inwestycje w społeczności ,6% 175,2% Wartość ekonomiczna zatrzymana (wyliczona jako wartość ekonomiczna wytworzona po pomniejszeniu o wartość ekonomiczną podzieloną) ,8% 30,9% Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

15 Wartość ekonomiczna wytworzona w 2013 roku wyniosła 51 mln PLN i była większa o 13,8% od wartości wygenerowanej w 2012 roku. Podzielona wartość ekonomiczna wyniosła w 2013 roku 45,5 mln PLN i była większa o 12,1% od podzielonej wartości ekonomicznej w 2012 roku. Największymi pozycjami w podzielonej wartości ekonomicznej w 2013 roku były koszty operacyjne (54,4%) oraz wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (38,5%). Największą dynamiką wzrostu w 2013 roku w porównaniu do roku poprzedniego wykazały się płatności na rzecz inwestorów + 183% (odsetki) i inwestycje w społeczności +175% (działania związane z zrównoważonym rozwojem). W porównaniu do poprzedniego roku nastąpił spadek płatności na rzecz państwa o 27,6 %. Obliczona wartość ekonomiczna zatrzymana wyniosła 5,47 mln PLN i była wyższa o 30,9% w porównaniu do roku 2012 (4,18 mln PLN). W raportowanym okresie Grupa nie uzyskała od państwa znaczącego wsparcia finansowanego obejmującego takie elementy, jak: ulgi podatkowe, kredyty podatkowe, dotacje, ulgi inwestycyjne, na badania i rozwój oraz innych istotnych pozycji darowizn, przydziałów, ulg w opłatach licencyjnych, pomocy finansowej ze strony Kredytowych Agencji Eksportowych (ECA), zachęt finansowych oaz innych świadczeń finansowych otrzymanych lub należnych od dowolnego państwa z tytułu dowolnej działalności. Państwo również nie posiadało udziału w strukturze własności Grupy. Wykres: Wyniki finansowe Grupy Scanmed Multimedis w latach (w tys. PLN): EBIT EBITDA Wynik Netto Wykres: Rentowność Grupy Scanmed Multimedis w latach : 20% 15% 10% 5% 0% -5% rentowność EBIT rentowność EBITDA rentowność sprzedaży netto Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

16 Historia spółek Grupy Scanmed Multimedis 1999 Powstała spółka Scanmed (Scanmed Centrum Diagnostyczno Lecznicze Sp. z o.o.). Jej założyciele - czterech lekarzy, pierwotnie planowali utworzyć pierwsze prywatne krakowskie centrum zajmujące się tomografią komputerową i poradami lekarskimi Powstała spółka Centrum Medyczne Multi Scanmed Sp. z o.o. (obecnie Scanmed Multimedis S.A.) prowadząca w Krakowie działalność w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, transportu sanitarnego oraz medycyny pracy. Powstała spółka Scanmed Centrum Diagnostyki Obrazowej Sp. z o.o. (obecnie marka Spectra Medical), która skupiła się na badaniach rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. 2004/2005 Przez cały rok 2004 i 2005 Scanmed rozwijał swoją działalność zwiększając zakres oferowanych ambulatoryjnych usług specjalistycznych i diagnostycznych. Kolejnym etapem rozwoju było przejęcie w styczniu 2005 roku na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych im. St. Hornunga w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 5. W wyniku tego Scanmed zyskał 8 nowych przychodni, zlokalizowanych przy wyższych uczelniach oraz objął opieką zdrowotną populację około 50 tysięcy studentów oraz pracowników naukowych krakowskich uczelni. 2007/2008 W listopadzie 2007 roku NFI Progress S.A. został 100% udziałowcem spółki Scanmed. W lutym 2008 roku 100% udziałów Multi Scanmed Centrum Medyczne Sp. z o.o. nabył Scanmed. Pierwsze półrocze 2008 to także zmiany organizacyjne. W tym też roku rozpoczęto budowę Scanmed Szpitala św.rafała w Krakowie Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

17 2009 Od 28 maja 2009 roku potwierdzono stosownym wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego zmianę nazwy spółki na Scanmed Multimedis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Działalność rozpoczął Szpital św. Rafała W połowie 2010 roku Scanmed Multimedis przejął spółkę zależną od Scanmed - Scanmed Spectra Medical Sp. z o.o., specjalizującą się w diagnostyce obrazowej. Działalność ta była rozwijana w nowej lokalizacji na terenie Szpitala Św. Rafała, gdzie poszerzono ofertę usług o nowe typy badań tomografii komputerowej oraz mammografii W dniu 21 lipca 2011 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpiła rejestracja akcji Scanmed Multimedis, a Spółka uzyskała status spółki publicznej. 15 sierpnia 2011 roku Scanmed Multimedis zadebiutował na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na początku tego roku podjęto kolejne zmiany organizacyjne zmierzające do całkowitej koncentracji usług ambulatoryjnych grupy Scanmed w jednym podmiocie. Decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Scanmed S.A. zorganizowana część przedsiębiorstwa tej spółki, prowadząca działalność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki medycznej, została włączona w strukturę spółki Scanmed Multimedis. Na przełomie 2011 i 2012 roku Scanmed Multimedis z sukcesem implementuje swój nowatorski model biznesu na nowych rynkach, otwierając w listopadzie 2011 roku dwie nowe placówki we Wrocławiu oraz Poznaniu Na początku 2012 roku Scanmed Multimedis przejął większościowy pakiet udziałów w Medrun Sp. z o.o. We wrześniu Scanmed Multimedis otworzył kolejną placówkę w Katowicach. W czerwcu spółka Scanmed Multimedis nabyła od Funduszu Black Lion NFI pakiet akcji spółki Scanmed, stając się tym samym większościowym akcjonariuszem tej spółki prowadzącej Szpitala Św. Rafała. Do końca III kwartału wolumen ten został zwiększony do 100%. Scanmed Multimedis poszerzył tym samym zakres oferowanych usług o kompleksowe leczenie szpitalne, świadczone w Szpitalu św. Rafała w Krakowie przy ul. Adama Bochenka 12. W styczniu 2012 Scanmed Multimedis nabyła również 100% udziałów w spółce Scanrent Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami Grupy Scanmed Multimedis. Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

18 2013 W styczniu 2013 roku Scanmed Multimedis nabył brakujące 49% udziałów w spółce Medrun Sp. z o.o., tym samym wolumen posiadanych przez nią udziałów osiągnął poziom 100%. W czerwcu nastąpiło połączenie obu tych spółek. W ciągu roku Scanmed Multimedis nabył w dwóch transzach 99,97% udziałów w spółce Scan Development Sp. z o.o. zarządzającej budynkiem Szpitala św. Rafała, a w grudniu 51% udziałów w Centrum Medycznym Pro-MED Sp. z o.o. prowadzącym placówkę w Pabianicach. W lutym 2013 roku do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst zostały wprowadzone obligacje Scanmed Multimedis wyemitowane w listopadzie 2012 roku. W marcu otwarta została Pracownia rezonansu magnetycznego przy Szpitalu św. Rafała. W październiku Szpital św. Rafała rozszerzył działalność o Oddział Rehabilitacji Neurologicznej udzielający świadczenia w trybie stacjonarnym, a Scanmed Multimedis otworzył kolejne placówki w Gdańsku i w Skawinie. Pod koniec roku Spółka podpisała umowę L Instituto Neurologico Mediterraneo IRCCS NEUROMED Pozzilli we Włoszech o współpracy w zakresie rozwoju projektów i badań oraz szkoleń. W czerwcu Grupa Scanmed Multimedis opublikowała Raport Zrównoważony Rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku W styczniu prowadzony przez spółkę Scanmed Szpital św. Rafała został wpisany na prowadzoną przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie listę jednostek uprawnionych do prowadzenia staży specjalizacyjnych, a w marcu Szpital rozszerzył działalność o realizację zabiegów endowaskularnych w chorobach naczyń mózgowych. W kwietniu 2014 roku Scanmed Multimedis pozyskał większościowego inwestora strategicznego i stał się częścią grupy medycznej Life Healthcare. Life Healthcare powstała w 1983 roku i jest największym operatorem prywatnych szpitali w Republice Południowej Afryki. Świadczy usługi z zakresu pełnej opieki szpitalnej i prowadzi 63 szpitale, o łącznej liczbie ponad łóżek. W uzupełnieniu do leczenia szpitalnego Grupa Life Helathcare oferuje świadczenia z zakresu długoterminowej opieki medycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Life Healthcare zatrudnia ponad osób. Aktualna kapitalizacja Grupy LH na giełdzie w Johannesburgu wynosi około mln ZAR (ok mln PLN) Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

19 Struktura grupy kapitałowej Scanmed Multimedis Schemat: Struktura grupy kapitałowej Scanmed Multimedis na dzień 30 kwietnia 2014 roku. Scanmed multimedis S.a. siedziba: Kraków SCANMED S.A. siedziba: Kraków siedziba: Pabianice AKAMEDIK SERvICES SP. Z O.O. siedziba: Warszawa siedziba: Chorzów SCAN DIAGNOSTIC SP. Z O.O. siedziba: Kraków FUNDACJA SCANMED siedziba: Kraków SCANRENT SP. Z O.O. siedziba: Kraków SCAN DEvELOPMENT SP. Z O.O. siedziba: Warszawa W skład Grupy Scanmed Multimedis na dzień 30 kwietnia 2014 roku wchodziły: Scanmed Multimedis S.A. realizująca usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, diagnostyki obrazowej, leczenia stomatologicznego oraz transportów medycznych w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku i Skawinie. Siedziba Spółki mieści się w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 18. Prezentowane w niniejszym raporcie informacje dotyczą całościowej działalności Spółki prowadzonej zgodnie z przyjętą strategią biznesową we wszystkich powyższych lokalizacjach, przy czym ze względu na oddziaływanie, liczbę pacjentów, skalę przychodów oraz pochodzenie pracowników, rynkiem lokalnym dla Scanmed Multimedis jest Kraków. Scanmed S.A. prowadząca wielospecjalistyczny Scanmed Szpital św. Rafała w Krakowie przy ul. Adama Bochenka 12, realizująca usługi leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Siedziba Spółki mieści się w Krakowie przy ul. Amii Krajowej 18. Akamedik Services Sp. z o.o. realizująca usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Warszawy. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Mińskiej 25. Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

20 Centrum Medyczne Pro-MED Sp. z o.o. realizująca usługi z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, diagnostyki obrazowej w Pabianicach. Siedziba Spółki mieści się w Pabianicach przy ul. Mariańskiej 5a. Spółka wchodzi w skład Grupy Scanmed Multimedis od grudnia 2013 roku. Webolit-Polska Sp. z o.o., z udziałem podmiotu zagranicznego prowadząca klinikę okulistyczną w Chorzowie i centrum medyczne w Gliwicach. Spółka realizuje usługi z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 24. Spółka wchodzi w skład Grupy Scanmed Multimedis od kwietnia 2014 roku. Scanrent Sp. z o.o. odpowiedzialna za zarządzanie nieruchomościami Grupy Scanmed Multimedis. Siedziba Spółki mieści się w Krakowie, przy ul. Adama Bochenka 12. Scan Development Sp. z o.o. zarządzająca budynkiem Szpitala św. Rafała. Spółka wchodzi w skład Grupy Scanmed Multimedis od marca 2013 roku. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25. Scan Diagnostic Sp. z o.o. spółka w likwidacji. Szpital Św. Rafała Sp. z o.o. spółka zależna od Scanmed S.A., nie prowadzi działalności. Fundacja Scanmed W 2013 roku żadna ze spółek Grupy Scanmed Multimedis nie zmieniła swojej siedziby. W pierwszym kwartale 2013 roku Scanmed Multimedis nabyła 49% udziałów w spółce Medrun zwiększając tym samym swoje zaangażowanie w tym podmiocie do 100%, by połączyć się z nim w lipcu 2013 rok. Następnie w dwóch transzach Scanmed Multimedis nabył 99,7% udziałów w spółce Scan Development Sp. z o.o., spółki która leasinguje i zarządza nieruchomością i budynkiem Szpitala św. Rafała w Krakowie. Pod koniec roku Scanmed Multimedis nabył 51% udziałów w Centrum Medycznym Pro-MED Sp. z o.o., prowadzącym opiekę ambulatoryjną w Pabianicach. Działalność Spółki polega na świadczeniu kompleksowych usług medycznych w obszarze konsultacji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistów, w tym między innymi w zakresie chirurgii ogólnej, dermatologii, endokrynologii, endoskopii, gastroenterologii, ginekologii, kardiologii, otolaryngologii, medycyny pracy, okulistyki oraz badań diagnostyki obrazowej - tomografii komputerowej, RTG, USG oraz leczenia stomatologicznego. W kwietniu 2014 roku Scanmed Multimedis nabyła 100% udziałów w Webolit-Polska Sp. z o.o., z udziałem podmiotu zagranicznego, świadczącej usługi zdrowotne w obszarze leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach specjalności okulistyka, chirurgia plastyczna i chirurgia ogólna. Spółka prowadzi działalność w Chorzowie i Gliwicach. W tym samym miesiącu Spółka nabyła brakujące udziały w Scan Development, i tym samym osiągnęła poziom 100% udziałów w tej spółce. Obecnie Grupa Scanmed Multimedis działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Główną lokalizacją i rynkiem lokalnym z punktu widzenia istotności skali działalności, liczby pacjentów, pochodzenia pracowników oraz wyników finansowych Grupy w 2013 roku było miasto Kraków, na którego terenie prowadzą działalność medyczną spółki - Scanmed Multimedis oraz Scanmed. W związku z dynamicznym rozwojem Grupy w wyniku kolejnych akwizycji oraz realizacji przyjętej strategii biznesowej, kierującej usługi do społeczności akademickiej, Grupa prowadzi i rozwija intensywnie swoją działalność w kolejnych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Chorzów, Gliwice i Skawina Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku