Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku"

Transkrypt

1 Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

2

3 Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis MISJA GRUPY SCANMED MULTIMEDIS 6 O RAPORCIE 7 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NA TEMAT ZNACZENIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA ORGANIZACJI I JEJ STRATEGII DANE FINANSOWE 13 HISTORIA SPÓŁEK GRUPY SCANMED MULTIMEDIS STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ SCANMED MULTIMEDIS STRUKTURA PLACÓWEK MEDYCZNYCH GRUPY SCANMED MULTIMEDIS SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GRUPY SCANMED MULTIMEDIS RADA NADZORCZA 35 ZARZĄD 39 AKCJONARIAT SCANMED MULTIMEDIS ORAZ NEWCONNECT I CATALYST- WAŻNE WYDARZENIA DOBRE PRAKTYKI GIEŁDOWE I ASO 46 RELACJE INWESTORSKIE 47 Część 2. Zarządzanie i zrównoważony rozwój RYNEK OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE STRATEGIA ROZWOJU GRUPY SCANMED MULTIMEDIS ZARZĄDZANIE SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GRUPIE SCANMED MULTIMEDIS STRATEGIA CSR I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU INTERESARIUSZE GRUPY SCANMED MULTIMEDIS KOMUNIKACJA Z POSZCZEGÓLNYMI GRUPAMI INTERESARIUSZY WEWNĘTRZNE POLITYKI I KODEKSY ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA CERTYFIKATY 87 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 90 CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH 94 Część 3. Odpowiedzialna opieka medyczna POLITYKA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA NOWATORSKA OPIEKA MEDYCZNA 101 PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ I BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMIOLOGICZNE 103 PRAWA PACJENTA 106 ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI 107 RZETELNA INFORMACJA O USŁUGACH MEDYCZNYCH Część 4. Zdrowie w rękach specjalistów - odpowiedzialny Kapitał Ludzki PRACOWNICY 110 ZATRUDNIENIE W GRUPIE SCANMED MULTIMEDIS REALIZACJA POLITYKI PERSONALNEJ GRUPY SCANMED MULTIMEDIS POLITYKA SZKOLEŃ 118 OCENA JAKOŚCI PRACY - SYSTEM OCEN OKRESOWYCH I ŚCIEŻKI ROZWOJU BADANIE SATYSFAKCJI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH EDUKACJA I WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM AKADEMICKIM PROGRAM CSR I DOBRE PRAKTYKI W RELACJACH Z PRACOWNIKAMI BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 129 PRAWA CZŁOWIEKA 132 SWOBODA ZRZESZANIA SIĘ 133 ZESPOŁY, KOMISJE I KOMITETY DZIAŁAJĄCE W GRUPIE SCANMED MULTIMEDIS 134 Część 5. Społeczeństwo 136 RELACJE ZE SPOŁECZEŃSTWEM 137 AKCJE PROFILAKTYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE ISTOTNYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SPORTOWYMI PROMOCJA KULTURY 142 WSPARCIE ŚRODOWISK AKADEMICKICH WSPARCIE FUNDACJI I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA DZIAŁANIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 145 UDZIAŁ W ŻYCIU PUBLICZNYM 145 INFRASTRUKTURA 146 RELACJE Z PODWYKONAWCAMI I DOSTAWCAMI 149 Część 6. Środowisko 151 POLITYKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA GRUPY SCANMED MULTIMEDIS ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI ŚRODOWISKOWYMI SZKOLENIA I UŚWIADAMIANIE W ZAKRESIE WPŁYWU NA ŚRODOWISKO KOMUNIKACJA 154 MONITOROWANIE I DALSZA KONTROLA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO OBSZARY WPŁYWU GRUPY NA ŚRODOWISKO INFORMACJE DOTYCZĄCE ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH Część 7. Indeks treści GRI 162

4

5 Część I OGÓLNE INFORMACJE O GRUPIE SCANMED MULTIMEDIS

6 Wstęp Misja Grupy Scanmed Multimedis Zdrowie w rękach specjalistów Naszą misję realizujemy poprzez: przestrzeganie najwyższych standardów jakości zapewniających satysfakcję i bezpieczeństwo pacjentów prowadzenie transparentnej polityki informacyjnej dbającej o relacje ze wszystkimi grupami interesariuszy aktywne wspieranie społeczności lokalnych, w szczególności w obszarach związanych z promocją zdrowia Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

7 O Raporcie Raport Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku, jest drugim już po opublikowanym w 2013 roku, zintegrowanym raportem Grupy Scanmed Multimedis, który prezentuje działalność Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju w powiązaniu z realizowaną strategią biznesową. Kwestie ujęte w Raporcie obejmują obszary ekonomii, odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności medycznej, społeczeństwa, praktyk związanych z zatrudnieniem i godną pracą, praw człowieka oraz środowiska. Publikacja kolejnego Raportu Grupy Scanmed Multimedis dotyczącego działań w obszarze zrównoważonego rozwoju planowana jest nie później niż za dwa lata. Scanmed Multimedis S.A. jest pierwszą spółką medyczną w Polsce, która przygotowała w 2013 roku zintegrowany raport roczny Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku w oparciu o Wytyczne raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative. Raport ten został zamieszczony w ogólnoświatowej bazie raportów zrównoważonego rozwoju GRI. W momencie rejestracji Raportu Grupa Scanmed Multimedis była jedną z zaledwie 22 dużych firm z Polski, które zamieściły swoje raporty w tej bazie oraz jedyną polską z sektora Healthcare Services na 13 dużych europejskich firm z tej branży. Struktura niniejszego Raportu jest zgodna z obszarami długoterminowej Strategii CSR i zrównoważonego rozwoju Grupy Scanmed Multimedis, która wyznacza kluczowe obszary i cele działań w zakresie społecznej odpowiedzialności i jest rozwijana w poszczególnych projektach. Raport został sporządzony w zgodzie z obowiązującym standardem Global Reporting Initiative wersja G3.1 na poziomie aplikacji B 1. Obecna polityka Grupy Scanmed Multimedis nie zakłada poddania Raportu zewnętrznej weryfikacji. Zaprezentowane zostało 39 wskaźników wyników oraz przedstawiono informację o podejściu do zarządzania dla każdej kategorii wskaźników, tj. ekonomia, środowisko, praktyki dotyczące zatrudnienia i godnej pracy, respektowanie praw człowieka, społeczeństwo oraz odpowiedzialność za produkt. Global Reporting Initiative (GRI) to niezależna instytucja o zasięgu globalnym, działająca na rzecz rozwijania i propagowania standardów raportowania aspektów pozafinansowych. Standard GRI jest jedynym, który kompleksowo pozwala zaprezentować wyniki firmy we wszystkich aspektach jej działalności. Spółka w niniejszym Raporcie odnosi się również do stopnia realizacji w 2013 roku 10 Zasad organizacji United Nations Global Compact, której jest członkiem od 2012 roku. Przy pracy nad niniejszym raportem kierowano się również wytycznymi w zakresie zintegrowanego raportowania ogłoszonymi w grudniu 2013 roku przez współtworzony przez GRI The International Integrated Reporting Committee, IIRC. Niniejszy Raport dotyczy działań w 2013 roku w zakresie społecznej odpowiedzialności prowadzonych w ramach strategii biznesowej oraz strategii zrównoważonego rozwoju na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Grupę Scanmed Multimedis (zwaną dalej również jako Grupa ). Ze względu na realizowaną przez Grupę strategię rozwoju obejmującą permanentny rozwój, oraz przeprowadzane akwizycje, nie było możliwe zaprezentowanie pełnych danych dla wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy. Dlatego pełne dane przedstawione zostały dla działań realizowanych przez dwie spółki Grupy, tj. spółkę dominującą - Scanmed Multimedis S.A. (zwaną dalej jako Scanmed Multimedis lub Spółka ), oraz spółkę zależną - Scanmed S.A. (zwaną dalej jako Scanmed ), oraz w części dotyczącej podejmowanych działań prospołecznych w zakresie akcji profilaktycznych oraz skali prowadzonej działalności medycznej również spółki Akamedik Services Sp. z o.o. (zwaną dalej jako Akamedik Services ). Dane dotyczące spółki Medrun sp. z o.o., która w lipcu 2013 roku została połączona ze Scanmed Multimedis, są prezentowane w ramach danych spółki Scanmed Multimedis. W przypadku wyników finansowych informacja dotyczy następujących spółek, które wchodziły w skład Grupy w raportowanym okresie: Scanmed Multimedis, Scanmed, Scanrent Sp. z o.o. (zwaną dalej jako Scanrent ), Akamedik Services, 1 Określone zostały następujące poziomy aplikacji: C (najniższy), C+, B, B+, A, A+, gdzie + oznacza przeprowadzenie zewnętrznej weryfikacji raportu. Poziom oznacza prezentację pełnej informacji o zarządzaniu oraz minimum 20 wskaźników wyników, w tym co najmniej po jednym ekonomiczny, społecznym, środowiskowym, z zakresu praw człowieka, praktyk dotyczących zatrudnienia oraz odpowiedzialności za produkt. Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku - 7 -

8 Scan Diagnostic Sp. z o.o., (zwaną dalej jako Scan Diagnostic), Scan Development Sp. z o.o. (zwaną dalej jako Scan Development), Centrum Medyczne Pro-MED Sp. z o.o., (zwaną dalej jako Pro-MED ), za wyjątkiem spółki Webolit-Polska Sp. z o.o., z udziałem podmiotu zagranicznego (zwaną dalej jako Webolit ), która została włączona w strukturę Grupy od kwietna 2014 roku.w treści raportu oznaczono dokładnie, których spółek Grupy Scanmed Multimedis dotyczą poszczególne wskaźniki. Przy raportowaniu danych dotyczących BHP występuje obecnie ograniczenie w zakresie braku w pełni wymaganych przez GRI informacji na temat osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych w Grupie. Niniejszy Raport jest drugim już raportem Grupy Scanmed Multimedis w zakresie zrównoważonego rozwoju, został sporządzony za rok 2013, i prezentowane dane wynikowe dotyczą właśnie tego okresu w porównaniu do danych za 2012 rok, oraz istotnych wydarzeń oraz informacji z pierwszych czterech miesięcy 2014 roku. W porównaniu do raportu dotyczącego 2012 roku, w obecnym zwiększono liczbę wskaźników wyników o dwa do 39. Niemniej, w celu lepszego zobrazowania w szerszej perspektywie wydarzeń z 2013 roku oraz zarysowania tła porównawczego, przedstawione są również dane historyczne, a dane finansowane są prezentowane od 2010 roku. W 2013 roku w ramach Grupy rozpoczęty został proces wdrożenia narzędzi umożliwiających całościowe ujęcie wszystkich istotnych rodzajów wpływu Grupy w zakresie kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych w kolejnym zintegrowanym raporcie opartym o wytyczne G4. Scanmed Multimedis jest spółką publiczną, której akcje są notowane od sierpnia 2011 roku na rynku akcji NewConnect, a obligacje od lutego 2013 roku na Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W momencie publikacji Raportu Scanmed Multimedis wchodzi w skład Life Healthcare Group z siedzibą w Republice Południowej Afryki, której podmiot zależny Dadley Investment Sp. z o.o. jest większościowym akcjonariuszem Scanmed Multimedis od kwietnia 2014 roku. Grupa Scanmed Multimedis nie tworzy formalnej struktury zarządczej, posiada jednak wspólną, nieformalną strukturę organizacyjną z Zespołem ds. CSR, który koordynuje działania podejmowane w zakresie odpowiedzialnego biznesu. Wpływ na treść niniejszego Raportu mieli zarówno menedżerowie i pracownicy Grupy Scanmed Multimedis, jak i interesariusze zewnętrzni. Zawartość Raportu została określona w oparciu o kryteria istotności, kompletności, uwzględnienia interesariuszy i kontekstu zrównoważonego rozwoju. Ujęte w Raporcie wskaźniki zostały wybrane ze względu na potrzeby informacyjne interesariuszy Grupy Scanmed Multimedis ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjentów, środowisk akademickich i akcjonariuszy, wdrożone i stosowane standardy jakościowe i bezpieczeństwo świadczonych usług oraz stosujące się do działalności Grupy przepisy i regulacje. Na zawartość raportu wpływ miały wyniki spotkań i konsultacji dotyczących potrzeb interesariuszy, wpływające zapytania i informacje oraz prowadzone badania ankietowe. Informacje zawarte w Raporcie obejmują te informacje i wskaźniki, które odzwierciedlają istotne oddziaływanie gospodarcze i społeczne całej organizacji oraz jej wpływ na środowisko naturalne, oraz takie, które mogą mieć wpływ na ocenę i decyzje interesariuszy. Ma to na celu zapewnienia spełnienia kryterium istotności. W związku z tym w Raporcie skupiono się między innymi schemat: analiza istotności wysokie zagadnienia istotne zarówno dla interesariuszy jak i grupy znaczenie dla interesariuszy zagadnienia mniej istotne lub zewnętrznych istotne tylko dla jednej strony i wewnętrznych zagadnienia nieistotne dla Grupy jak i dla interesariuszy Niskie znaczenie dla Grupy scanmed multimedis wysokie na skali prowadzonej działalności gospodarczej przez Grupę Scanmed Multimedis, roli jaką odgrywa Grupa na rynku usług medycznych, działaniach podejmowanych w ramach strategii biznesowej dotyczących oddziaływania na kapitał społeczny i ludzki, prowadzonych w obszarze zdrowia publicznego i otoczenia społecznego, inwestycji w infrastrukturę oraz wpływu na środowisko naturalne. Informacje i dane wykorzystane w Raporcie są na Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

9 bieżąco zbierane i analizowane w ramach funkcjonującego w Grupie Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz prowadzonej w poszczególnych obszarach statystyki i sprawozdawczości. Przy szacowaniu i kalkulacji wskaźników opierano się na wytycznych Global Reporting Initiative, a prezentowane w Raporcie dane finansowe opracowane zostały na podstawie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Za zebranie i rzetelność danych prezentowanych w niniejszym Raporcie odpowiedzialni byli kierownicy poszczególnych obszarów. Jakość i wiarygodność prezentowanych danych zapewniono poprzez zastosowanie takich metod, jak przeprowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych auditów Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w szczególności w obszarach zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem i higieną pracy, odpowiedzialności społecznej i etyki, zarządzania ryzykiem i standardów akredytacyjnych, coroczne badanie sprawozdań finansowych przez niezależnych biegłych rewidentów. W kwietniu 2013 roku Grupa Scanmed Multimedis pozytywnie przeszła audyt etyki biznesu przeprowadzany przez CRiDO Taxand w ramach projektu wdrożenia normy Social Accountability 8000, który potwierdził, że funkcjonujące w organizacji standardy spełniają poziom krajowych przepisów prawa, kodeksu pracy i założeń etycznych, a zalecaną kontynuacją doskonalonej polityki zarządzania etyką biznesu będzie wdrożenie tej normy, obejmującej wymagania odnoszące się do takich obszarów, jak: praca dzieci, praca przymusowa, bezpieczeństwo i higiena pracy, prawo do zrzeszania się i rokowań zbiorowych, dyskryminacja, praktyki dyscyplinujące, godziny pracy, wynagrodzenie. Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku - 9 -

10 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu przedstawiam Państwu Raport Zrównoważony Rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku, będący podsumowaniem działalności Grupy Scanmed Multimedis w zakresie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do realizowanej strategii biznesowej. Grupa Scanmed Multimedis w ciągu ostatnich lat stała się liderem rynku prywatnej pełnoprofilowej opieki medycznej w Polsce. Grupa posiada unikatowy model biznesu oparty o kompleksową, koordynowaną, całodobową opiekę medyczną na bardzo wysokim poziomie jakości. Jest to droga do ponadrynkowej efektywności Grupy i źródło przewagi konkurencyjnej. Grupa Scanmed Multimedis posiada zrównoważoną strukturę przychodów, uwzględniająca zarówno finansowanie usług ze środków publicznych oraz ze środków komercyjnych. Celem działalności Grupy Scanmed Multimedis jest świadczenie na najwyższym poziomie kompleksowej opieki zdrowotnej oraz umacnianie pozycji Grupy na rynku usług medycznych przy jednoczesnym monitorowaniu i ograniczeniu wpływu organizacji na środowisko naturalne. Cele i priorytety w zakresie zrównoważonego rozwoju, ściśle związane ze strategią rozwoju Grupy Scanmed Multimedis, zostały ujęte w Strategii CSR i zrównoważonego rozwoju. Misja Grupy Scanmed Multimedis Zdrowie w rękach specjalistów znajduje odzwierciedlenie w działaniach podejmowanych w obszarze odpowiedzialności społecznej na wszystkich poziomach organizacji i przekłada się na obszary zrównoważonego rozwoju: kapitał społeczny, kapitał ludzki, infrastruktura, zasoby naturalne, otoczenie społeczne i biznesowe oraz zdrowie publiczne. Kapitał społeczny wpływa na obniżenia kosztów transakcyjnych, ułatwia negocjacje, zwiększenie rzetelności kontrahentów, prowadzi do długoterminowych inwestycji (wydatki inwestycyjne w 2013 roku wyniosły 9,307 mln PLN) i dyfuzji wiedzy, ograniczenia nadużyć dobra wspólnego i prowadzi do solidarności międzygrupowej. W obszarze kapitału społecznego Grupa Scanmed Multimedis widzi swoją rolę w budowaniu zaufania społecznego oraz wzmacniania współpracy z interesariuszami. Kapitał ludzki to kolejny strategiczny obszar zrównoważonego rozwoju, w którym Grupa Scanmed Multimedis podejmuje działania. Obejmuje on zagadnienia związane z kompetencjami, zdolnościami i wiedzą pracowników, zwiększa efektywność i wydajność pracy przyczyniając się do generowania innowacyjnych rozwiązań. Największe wyzwania, które Grupa Scanmed Multimedis podejmuje w tym obszarze to: tworzenie warunków sprzyjających współistnieniu, współpracy i solidarności międzypokoleniowej pracowników, mających różne oczekiwania i reagujących na różne formy motywacji, stymulowanie harmonijnego godzenia ról rodzinnych oraz zawodowych (opieka nad dziećmi, rodzicami), aktywności na rzecz walki z bezrobociem, z wykluczeniem z rynku pracy osób niepełnosprawnych, doskonalenie polityki szkoleniowej (w 2013 roku pracownicy Grupy Scanmed Multimedis wzięli udział w 183 szkoleniach, w porównaniu do 91 w 2012) oraz poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy. Wychodząc na przeciw tym wyzwaniom w 2013 roku Grupa przeprowadziła projekt wdrożenia normy PN-N Zarządzanie BHP, który został zakończony certyfikacją w lutym 2014 roku. W 2013 roku Grupa przystąpiła również do prestiżowego projektu wdrożenia Normy SA8000 Społeczna odpowiedzialność biznesu, zakończonego certyfikacją przeprowadzona w maju 2014 roku. Ponadto, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami zaangażowała się w projekt stworzenia Polskich Norm Jakości Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

11 Staży. Grupa Scanmed Multimedis rozszerzyła także działalność dydaktyczną i szkoleniową. Dużym sukcesem Szpitala św. Rafała jest uzyskana akredytacja na prowadzenie lekarskich staży specjalizacyjnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejnym strategicznym obszarem aktywności Grupy Scanmed Multimedis są procesy inwestycyjne w obszarze infrastruktury. Szczególnie w realizowanej przez Grupę działalności medycznej infrastruktura ma istotny wpływ na jakość oferowanych usług zdrowotnych, bezpieczeństwo oraz warunki pobytu pacjentów, higienę i bezpieczeństwo pracy pracowników oraz środowisko naturalne. W marcu 2013 roku uruchomiona została nowa pracownia rezonansu magnetycznego przy Szpitalu św. Rafała, wpływająca na kompleksowości diagnostyki Szpitala, w sierpniu został otwarty nowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, dzięki któremu Szpital zapewnił ciągłość leczenia pacjentów neurochirurgicznych. Spółka rozpoczęła również projekt nadbudowy placówki ambulatoryjnej w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 5, gdzie nowo uzyskane powierzchnie zostaną przeznaczone na nowoczesny kompleks pediatryczny oraz centrum opieki dla seniorów. Rozwój i jakość infrastruktury Grupy Scanmed Multimedis wpływa na jej efektywne funkcjonowanie, konkurencyjność i sukces. Ma on również istotne znaczenie dla inwestorów. W 2013 roku Grupa Scanmed Multimedis kontynuowała aktywne działania zmierzające do zachowania środowiska i naturalnych zasobów dla przyszłych pokoleń. W lutym 2013 roku przeprowadzona została zewnętrzna certyfikacja normy ISO Zarządzanie środowiskiem. Rozpoczęto również prace nad objęciem wymagań normy kolejnych placówek i spółek Grupy, co będzie kontynuowane w 2014 roku. Grupa przeprowadzała szkolenia i akcje uświadamiające dla pracowników oraz podwykonawców w zakresie ochrony środowiska. Przystąpiła również jako sygnatariusz do inicjatywy ONZ Global Compact,,Caring for Climate powołanej przez Sekretarza Generalnego ONZ. Inicjatywa ta ma na celu wsparcie przedstawicieli biznesu w opracowywaniu i wdrażaniu strategii minimalizujących negatywny wpływ przedsiębiorstw na środowisko. Jest to zgodne z jednym z celów działalności Grupy Scanmed Multimedis, którym jest świadczenie na najwyższym poziomie jakości kompleksowej opieki zdrowotnej oraz umacnianie pozycji Grupy na rynku usług medycznych przy jednoczesnym monitorowaniu i ograniczeniu wpływu organizacji na środowisko naturalne. Będąc częścią otoczenia biznesowego Grupa Scanmed Multimedis podejmuje aktywności zwiększające świadomość w zakresie równoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Realizując ideę transparentności w czerwcu 2013 roku Grupa opublikowała swój Raport Zrównoważony Rozwój Grupy Scanmed Multimedis w 2012 roku, w grudniu przeprowadziła również raportowanie w ramach inicjatywy Global Compact, a w lutym 2014 roku w ramach Karty Różnorodności. Grupa raportuje także w ramach Diversity Index. Promując prowadzenie działalności w biznesie w sposób etyczny Grupa przeprowadziła wdrożenie i poddała się certyfikacji normy SA8000. Kolejnym, strategicznym obszarem, na którym skoncentrowana jest aktywność Grupy Scanmed Multimedis, to ochrona zdrowia. Świadcząc opiekę zdrowotną Grupa odgrywa szczególną rolę w procesie poprawy ogólnego poziomu zdrowia w społeczeństwie, w szczególności w społecznościach lokalnych, w których prowadzi działalność biznesową. Podstawowe wyzwanie Grupy w budowaniu zdrowia publicznego polega między innymi na promowaniu równości w dostępie do opieki zdrowotnej i solidarności w działaniu na rzecz zdrowia oraz promowaniu aktywnego współuczestnictwa ludzi, instytucji i społeczności lokalnych w dążeniu do umacniania zdrowia. W 2013 roku Grupa Scanmed Multimedis konsekwentnie realizowała strategię zrównoważonego rozwoju, w ramach którego zorganizowała w miastach, w których prowadzi swoją działalność, akcje profilaktyczne i edukacyjne oraz zabezpieczała medycznie ważne wydarzenia sportowe i kulturalne (w 2013 roku Grupa przeprowadziła łącznie 450 akcji profilaktycznych, z których skorzystało 17 tys. osób, w stosunku do odpowiednio 283 akcji profilaktycznych w 2012 roku, z których skorzystało 12 tys. osób). Grupa Scanmed Multimedis konsekwentnie rozwijała ofertę usług medycznych. Rozszerzono zarówno ofertę ambulatoryjną jak również ofertę szpitalną. Jednostka szpitalna Grupy - Szpital św. Rafała znacząco zwiększyła swoją pozycję w regionie, przejmując funkcje szpitala pracującego w trybie ostrym i stając się tym samym integralną częścią systemu Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

12 całodobowego zabezpieczenia świadczeń dla mieszkańców województwa małopolskiego. W 2013 roku Scanmed Multimedis kontynuowała działalność koncentrującą się na ulepszeniu infrastruktury medycznej i technicznej, wzroście przychodów, poprawie rentowności oraz rozwoju organizacyjnym i jakościowym. Rozwój Spółki opierał się na rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej, komplementarnym wykorzystywaniu publicznych i niepublicznych źródeł finansowania działalności medycznej, konsekwentnym odchodzeniu w produktach komercyjnych od modelu finansowania opartego o ryczałt na rzecz rozwoju usług finansowanych w modelu odpłatności za usługę (fee-for-service). W efekcie działań podejmowanych w 2013 roku Grupa zwiększyła swój zasięg terytorialny. Nowe placówki pojawiły się w Gdańsku, Pabianicach oraz Skawinie. Obecnie Grupa prowadzi działalność w 10 miastach w Polsce poprzez sieć 27 placówek własnych, w tym dwóch jednostek szpitalnych, oraz 650 placówek podwykonawczych. Celami Grupy Scanmed Multimedis na najbliższy rok jest jej dalszy rozwój poprzez akwizycję, rozbudowę i ulepszanie infrastruktury medycznej i technicznej, poprawę wyników finansowych oraz rozwój organizacyjny i jakościowy. Najważniejsze czynniki mające wpływ na działalność Grupy Scanmed Multimedis to rozwój rynku prywatnej opieki medycznej, wynikający z czynników ekonomicznych (bogaceniu się społeczeństwa i wzrostowi wydatków na opiekę medyczną), demograficznych (starzenie się społeczeństwa) i technologicznych (rozwój nowych technologii medycznych) oraz stopniowa ewolucja płatnika publicznego, ukierunkowującego się na kompleksową i koordynowaną opiekę zdrowotną. Odpowiadając na pojawiające się nowe wyzwania w obszarze zrównoważanego rozwoju, podejmujemy aktywności zmierzające do udoskonalania naszej strategii biznesowej i CSR, by jak najlepiej odpowiadały na oczekiwania interesariuszy, wyzwania rynku. Publikacja niniejszego raportu, który jest już drugim raportem prezentującym dokonania Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju, to ważny element tego procesu. Dzięki Państwa uwagom, sugestiom i opiniom na temat przedstawionych celów, mierników oraz konkretnych programów, będziemy mogli ulepszyć nasze funkcjonowanie. Zapraszamy do zapoznania się z naszym raportem. Joanna Szyman Prezes Zarządu Scanmed Multimedis S.A Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

13 Dane Finansowe Tabela: Prezentacja wyników finansowych Grupy Scanmed Multimedis, w skład której na koniec 2013 roku wchodziły następujące spółki: Scanmed Multimedis S.A., Scanmed S.A., Akamedik Services Sp. z o.o., Scanrent Sp. z o.o., Centrum Medyczne Pro-med Sp. z o.o., Scan Development Sp. z o.o., Szpital św. Rafała Sp. z o.o. oraz Scan Diagnostic Sp. z o.o. Grupa Scanmed Multimedis 2010 (w tys. PLN) 2011 (w tys. PLN) 2012 (w tys. PLN) 2013 (w tys. PLN) Przychody EBIT EBITDA Wynik netto Kapitał własny Zobowiązania Rentowność EBIT -1,0% 0,8% 3,3% 9,45% Rentowność EBITDA 3,1% 5,5% 9,9% 17,45% Rentowność sprzedaży netto -0,6% 1,0% 0,1% 4,03% ROE -4,7% 2,0% 0,3% 5,15% ROA -3,0% 1,9% 0,2% 2,26% ROI -4,7% 1,5% 3,6% 5,42% Wskaźnik bieżącej płynności 1,24 1,49 1,16 1,23 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,91 0,32 0,32 0,56 Wskażnik długu 1,03 0,33 0,71 1,29 Zatrudnienie Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

14 Tabela: Prezentacja wyników finansowych dla Scanmed Multimedis w latach Scanmed Multimedis S.A (w tys. PLN) 2011 (w tys. PLN) 2012 (w tys. PLN) 2013 (w tys. PLN) Przychody ze sprzedaży EBIT EBITDA Wynik netto Kapitał własny Zobowiązania Rentowność EBIT 0,4% 2,3% 5,9% 5,15% Rentowność EBITDA 4,5% 7,0% 11,7% 10,18% Rentowność sprzedaży netto 0,1% 1,8% 4,2% 3,48% ROE 0,6% 3,5% 4,9% 2,27% ROA 0,3% 2,5% 4,1% 1,62% ROI 1,3% 3,1% 5,8% 2,06% Wskaźnik bieżącej płynności 1,31 1,56 4,48 6,39 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,49 0,24 0,47 0,23 Wskażnik długu 0,95 0,33 0,50 0,30 Zatrudnienie Tabela: Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona dla Scanmed Multimedis w latach : Scanmed Multimedis ZMIANA W % 2012/2011 ZMIANA W % 2013/2012 Bezpośrednio wygenerowana wartość ekonomiczna ,4% 13,8% a) Przychody ,4% 13,8% Podzielona wartość ekonomiczna ,5% 12,1% b) Koszty operacyjne ,1% 9,5% c) Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze ,5% 9,1% d) Płatności na rzecz inwestorów ,0% 183,1% e) Płatności na rzecz państwa ,5% -27,6% f) Inwestycje w społeczności ,6% 175,2% Wartość ekonomiczna zatrzymana (wyliczona jako wartość ekonomiczna wytworzona po pomniejszeniu o wartość ekonomiczną podzieloną) ,8% 30,9% Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

15 Wartość ekonomiczna wytworzona w 2013 roku wyniosła 51 mln PLN i była większa o 13,8% od wartości wygenerowanej w 2012 roku. Podzielona wartość ekonomiczna wyniosła w 2013 roku 45,5 mln PLN i była większa o 12,1% od podzielonej wartości ekonomicznej w 2012 roku. Największymi pozycjami w podzielonej wartości ekonomicznej w 2013 roku były koszty operacyjne (54,4%) oraz wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (38,5%). Największą dynamiką wzrostu w 2013 roku w porównaniu do roku poprzedniego wykazały się płatności na rzecz inwestorów + 183% (odsetki) i inwestycje w społeczności +175% (działania związane z zrównoważonym rozwojem). W porównaniu do poprzedniego roku nastąpił spadek płatności na rzecz państwa o 27,6 %. Obliczona wartość ekonomiczna zatrzymana wyniosła 5,47 mln PLN i była wyższa o 30,9% w porównaniu do roku 2012 (4,18 mln PLN). W raportowanym okresie Grupa nie uzyskała od państwa znaczącego wsparcia finansowanego obejmującego takie elementy, jak: ulgi podatkowe, kredyty podatkowe, dotacje, ulgi inwestycyjne, na badania i rozwój oraz innych istotnych pozycji darowizn, przydziałów, ulg w opłatach licencyjnych, pomocy finansowej ze strony Kredytowych Agencji Eksportowych (ECA), zachęt finansowych oaz innych świadczeń finansowych otrzymanych lub należnych od dowolnego państwa z tytułu dowolnej działalności. Państwo również nie posiadało udziału w strukturze własności Grupy. Wykres: Wyniki finansowe Grupy Scanmed Multimedis w latach (w tys. PLN): EBIT EBITDA Wynik Netto Wykres: Rentowność Grupy Scanmed Multimedis w latach : 20% 15% 10% 5% 0% -5% rentowność EBIT rentowność EBITDA rentowność sprzedaży netto Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

16 Historia spółek Grupy Scanmed Multimedis 1999 Powstała spółka Scanmed (Scanmed Centrum Diagnostyczno Lecznicze Sp. z o.o.). Jej założyciele - czterech lekarzy, pierwotnie planowali utworzyć pierwsze prywatne krakowskie centrum zajmujące się tomografią komputerową i poradami lekarskimi Powstała spółka Centrum Medyczne Multi Scanmed Sp. z o.o. (obecnie Scanmed Multimedis S.A.) prowadząca w Krakowie działalność w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, transportu sanitarnego oraz medycyny pracy. Powstała spółka Scanmed Centrum Diagnostyki Obrazowej Sp. z o.o. (obecnie marka Spectra Medical), która skupiła się na badaniach rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. 2004/2005 Przez cały rok 2004 i 2005 Scanmed rozwijał swoją działalność zwiększając zakres oferowanych ambulatoryjnych usług specjalistycznych i diagnostycznych. Kolejnym etapem rozwoju było przejęcie w styczniu 2005 roku na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych im. St. Hornunga w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 5. W wyniku tego Scanmed zyskał 8 nowych przychodni, zlokalizowanych przy wyższych uczelniach oraz objął opieką zdrowotną populację około 50 tysięcy studentów oraz pracowników naukowych krakowskich uczelni. 2007/2008 W listopadzie 2007 roku NFI Progress S.A. został 100% udziałowcem spółki Scanmed. W lutym 2008 roku 100% udziałów Multi Scanmed Centrum Medyczne Sp. z o.o. nabył Scanmed. Pierwsze półrocze 2008 to także zmiany organizacyjne. W tym też roku rozpoczęto budowę Scanmed Szpitala św.rafała w Krakowie Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

17 2009 Od 28 maja 2009 roku potwierdzono stosownym wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego zmianę nazwy spółki na Scanmed Multimedis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Działalność rozpoczął Szpital św. Rafała W połowie 2010 roku Scanmed Multimedis przejął spółkę zależną od Scanmed - Scanmed Spectra Medical Sp. z o.o., specjalizującą się w diagnostyce obrazowej. Działalność ta była rozwijana w nowej lokalizacji na terenie Szpitala Św. Rafała, gdzie poszerzono ofertę usług o nowe typy badań tomografii komputerowej oraz mammografii W dniu 21 lipca 2011 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpiła rejestracja akcji Scanmed Multimedis, a Spółka uzyskała status spółki publicznej. 15 sierpnia 2011 roku Scanmed Multimedis zadebiutował na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na początku tego roku podjęto kolejne zmiany organizacyjne zmierzające do całkowitej koncentracji usług ambulatoryjnych grupy Scanmed w jednym podmiocie. Decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Scanmed S.A. zorganizowana część przedsiębiorstwa tej spółki, prowadząca działalność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistycznej opieki medycznej, została włączona w strukturę spółki Scanmed Multimedis. Na przełomie 2011 i 2012 roku Scanmed Multimedis z sukcesem implementuje swój nowatorski model biznesu na nowych rynkach, otwierając w listopadzie 2011 roku dwie nowe placówki we Wrocławiu oraz Poznaniu Na początku 2012 roku Scanmed Multimedis przejął większościowy pakiet udziałów w Medrun Sp. z o.o. We wrześniu Scanmed Multimedis otworzył kolejną placówkę w Katowicach. W czerwcu spółka Scanmed Multimedis nabyła od Funduszu Black Lion NFI pakiet akcji spółki Scanmed, stając się tym samym większościowym akcjonariuszem tej spółki prowadzącej Szpitala Św. Rafała. Do końca III kwartału wolumen ten został zwiększony do 100%. Scanmed Multimedis poszerzył tym samym zakres oferowanych usług o kompleksowe leczenie szpitalne, świadczone w Szpitalu św. Rafała w Krakowie przy ul. Adama Bochenka 12. W styczniu 2012 Scanmed Multimedis nabyła również 100% udziałów w spółce Scanrent Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami Grupy Scanmed Multimedis. Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

18 2013 W styczniu 2013 roku Scanmed Multimedis nabył brakujące 49% udziałów w spółce Medrun Sp. z o.o., tym samym wolumen posiadanych przez nią udziałów osiągnął poziom 100%. W czerwcu nastąpiło połączenie obu tych spółek. W ciągu roku Scanmed Multimedis nabył w dwóch transzach 99,97% udziałów w spółce Scan Development Sp. z o.o. zarządzającej budynkiem Szpitala św. Rafała, a w grudniu 51% udziałów w Centrum Medycznym Pro-MED Sp. z o.o. prowadzącym placówkę w Pabianicach. W lutym 2013 roku do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst zostały wprowadzone obligacje Scanmed Multimedis wyemitowane w listopadzie 2012 roku. W marcu otwarta została Pracownia rezonansu magnetycznego przy Szpitalu św. Rafała. W październiku Szpital św. Rafała rozszerzył działalność o Oddział Rehabilitacji Neurologicznej udzielający świadczenia w trybie stacjonarnym, a Scanmed Multimedis otworzył kolejne placówki w Gdańsku i w Skawinie. Pod koniec roku Spółka podpisała umowę L Instituto Neurologico Mediterraneo IRCCS NEUROMED Pozzilli we Włoszech o współpracy w zakresie rozwoju projektów i badań oraz szkoleń. W czerwcu Grupa Scanmed Multimedis opublikowała Raport Zrównoważony Rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku W styczniu prowadzony przez spółkę Scanmed Szpital św. Rafała został wpisany na prowadzoną przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie listę jednostek uprawnionych do prowadzenia staży specjalizacyjnych, a w marcu Szpital rozszerzył działalność o realizację zabiegów endowaskularnych w chorobach naczyń mózgowych. W kwietniu 2014 roku Scanmed Multimedis pozyskał większościowego inwestora strategicznego i stał się częścią grupy medycznej Life Healthcare. Life Healthcare powstała w 1983 roku i jest największym operatorem prywatnych szpitali w Republice Południowej Afryki. Świadczy usługi z zakresu pełnej opieki szpitalnej i prowadzi 63 szpitale, o łącznej liczbie ponad łóżek. W uzupełnieniu do leczenia szpitalnego Grupa Life Helathcare oferuje świadczenia z zakresu długoterminowej opieki medycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Life Healthcare zatrudnia ponad osób. Aktualna kapitalizacja Grupy LH na giełdzie w Johannesburgu wynosi około mln ZAR (ok mln PLN) Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

19 Struktura grupy kapitałowej Scanmed Multimedis Schemat: Struktura grupy kapitałowej Scanmed Multimedis na dzień 30 kwietnia 2014 roku. Scanmed multimedis S.a. siedziba: Kraków SCANMED S.A. siedziba: Kraków siedziba: Pabianice AKAMEDIK SERvICES SP. Z O.O. siedziba: Warszawa siedziba: Chorzów SCAN DIAGNOSTIC SP. Z O.O. siedziba: Kraków FUNDACJA SCANMED siedziba: Kraków SCANRENT SP. Z O.O. siedziba: Kraków SCAN DEvELOPMENT SP. Z O.O. siedziba: Warszawa W skład Grupy Scanmed Multimedis na dzień 30 kwietnia 2014 roku wchodziły: Scanmed Multimedis S.A. realizująca usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, diagnostyki obrazowej, leczenia stomatologicznego oraz transportów medycznych w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku i Skawinie. Siedziba Spółki mieści się w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 18. Prezentowane w niniejszym raporcie informacje dotyczą całościowej działalności Spółki prowadzonej zgodnie z przyjętą strategią biznesową we wszystkich powyższych lokalizacjach, przy czym ze względu na oddziaływanie, liczbę pacjentów, skalę przychodów oraz pochodzenie pracowników, rynkiem lokalnym dla Scanmed Multimedis jest Kraków. Scanmed S.A. prowadząca wielospecjalistyczny Scanmed Szpital św. Rafała w Krakowie przy ul. Adama Bochenka 12, realizująca usługi leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Siedziba Spółki mieści się w Krakowie przy ul. Amii Krajowej 18. Akamedik Services Sp. z o.o. realizująca usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Warszawy. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Mińskiej 25. Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

20 Centrum Medyczne Pro-MED Sp. z o.o. realizująca usługi z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, diagnostyki obrazowej w Pabianicach. Siedziba Spółki mieści się w Pabianicach przy ul. Mariańskiej 5a. Spółka wchodzi w skład Grupy Scanmed Multimedis od grudnia 2013 roku. Webolit-Polska Sp. z o.o., z udziałem podmiotu zagranicznego prowadząca klinikę okulistyczną w Chorzowie i centrum medyczne w Gliwicach. Spółka realizuje usługi z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 24. Spółka wchodzi w skład Grupy Scanmed Multimedis od kwietnia 2014 roku. Scanrent Sp. z o.o. odpowiedzialna za zarządzanie nieruchomościami Grupy Scanmed Multimedis. Siedziba Spółki mieści się w Krakowie, przy ul. Adama Bochenka 12. Scan Development Sp. z o.o. zarządzająca budynkiem Szpitala św. Rafała. Spółka wchodzi w skład Grupy Scanmed Multimedis od marca 2013 roku. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Mińskiej 25. Scan Diagnostic Sp. z o.o. spółka w likwidacji. Szpital Św. Rafała Sp. z o.o. spółka zależna od Scanmed S.A., nie prowadzi działalności. Fundacja Scanmed W 2013 roku żadna ze spółek Grupy Scanmed Multimedis nie zmieniła swojej siedziby. W pierwszym kwartale 2013 roku Scanmed Multimedis nabyła 49% udziałów w spółce Medrun zwiększając tym samym swoje zaangażowanie w tym podmiocie do 100%, by połączyć się z nim w lipcu 2013 rok. Następnie w dwóch transzach Scanmed Multimedis nabył 99,7% udziałów w spółce Scan Development Sp. z o.o., spółki która leasinguje i zarządza nieruchomością i budynkiem Szpitala św. Rafała w Krakowie. Pod koniec roku Scanmed Multimedis nabył 51% udziałów w Centrum Medycznym Pro-MED Sp. z o.o., prowadzącym opiekę ambulatoryjną w Pabianicach. Działalność Spółki polega na świadczeniu kompleksowych usług medycznych w obszarze konsultacji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistów, w tym między innymi w zakresie chirurgii ogólnej, dermatologii, endokrynologii, endoskopii, gastroenterologii, ginekologii, kardiologii, otolaryngologii, medycyny pracy, okulistyki oraz badań diagnostyki obrazowej - tomografii komputerowej, RTG, USG oraz leczenia stomatologicznego. W kwietniu 2014 roku Scanmed Multimedis nabyła 100% udziałów w Webolit-Polska Sp. z o.o., z udziałem podmiotu zagranicznego, świadczącej usługi zdrowotne w obszarze leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach specjalności okulistyka, chirurgia plastyczna i chirurgia ogólna. Spółka prowadzi działalność w Chorzowie i Gliwicach. W tym samym miesiącu Spółka nabyła brakujące udziały w Scan Development, i tym samym osiągnęła poziom 100% udziałów w tej spółce. Obecnie Grupa Scanmed Multimedis działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Główną lokalizacją i rynkiem lokalnym z punktu widzenia istotności skali działalności, liczby pacjentów, pochodzenia pracowników oraz wyników finansowych Grupy w 2013 roku było miasto Kraków, na którego terenie prowadzą działalność medyczną spółki - Scanmed Multimedis oraz Scanmed. W związku z dynamicznym rozwojem Grupy w wyniku kolejnych akwizycji oraz realizacji przyjętej strategii biznesowej, kierującej usługi do społeczności akademickiej, Grupa prowadzi i rozwija intensywnie swoją działalność w kolejnych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Chorzów, Gliwice i Skawina Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015

strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 strategia Grupa Scanmed Multimedis 2014-2015 Segmenty działalności i kierunki rozwoju Celem grupy Scanmed Multimedis w latach 2014-2015 będzie dalsze konsekwentne i dynamiczne zwiększanie przychodów oraz

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011 Warszawa Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe po III kwartałach 2011 Agenda 1 Podsumowanie III kwartałów 2011 2 Profil działalności 3 Perspektywy prywatnego rynku medycznego 4 Omówienie wyników

Bardziej szczegółowo

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza KIM JESTEŚMY EMC Instytut Medyczny jest największym aktualnie właścicielem prywatnych szpitali i przychodni w Polsce. Spółka powstała w 2000 roku, a od 2005 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za I-III kwartał 2013 r. Agenda 1 Podstawowe informacje o Centrum Medycznym ENEL-MED 2 Wyniki finansowe Spółki 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Działalność wydobywczą prowadzi

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SP. Z O.O. OFERTA

CENTRUM MEDYCZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SP. Z O.O. OFERTA OFERTA Dane oferenta Pełna nazwa: Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Spółka z o.o. Adres siedziby: 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1 a Prezes: Ewa Trzepla Tel/Fax: 22 599-18-00, 22 599-18-06

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2011 rok

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2011 rok Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. Wyniki finansowe za 2011 rok 1 Agenda 1 Podsumowanie 2011 roku 2 Realizacja planów inwestycyjnych w 2011 roku 3 Omówienie wyników finansowych za 2011 rok 4 Plany na 2012

Bardziej szczegółowo

Rola sektora prywatnego w podaży usług zdrowotnych w Polsce. Joanna Zmarzlik Magdalena Pawlet

Rola sektora prywatnego w podaży usług zdrowotnych w Polsce. Joanna Zmarzlik Magdalena Pawlet Rola sektora prywatnego w podaży usług zdrowotnych w Polsce Joanna Zmarzlik Magdalena Pawlet Na rynku usług medycznych istnieją dwa sektory działalności: 1. sektor publiczny oraz 2. sektor niepubliczny,

Bardziej szczegółowo

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza

EMC Instytut Medyczny SA zaprasza KIM JESTEŚMY EMC Instytut Medyczny jest największym aktualnie właścicielem prywatnych szpitali i przychodni w Polsce. Spółka powstała w 2000 roku, a od 2005 roku jest notowana na Warszawskiej Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat ISO 9000 uzyskany przy wsparciu z środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Certyfikat ISO 9000 uzyskany przy wsparciu z środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Historia naszej firmy Historia naszej firmy sięga 1961 r,gdy istnieliśmy jako poradnia zakładowa. Z biegiem lat Firma rozwijała się uwzględniając zapotrzebowanie na wysokiej jakości usługi medyczne. W

Bardziej szczegółowo

11 października 2011 r. Wrocław. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. HISTORIA SUKCESU

11 października 2011 r. Wrocław. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. HISTORIA SUKCESU Wrocław 11 października 2011 r. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. HISTORIA SUKCESU Agenda 1 Historia firmy 2 Profil działalności i pozycja rynkowa 3 Program kompleksowej opieki medycznej 4 Główne wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Scanmed Multimedis S.A. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny. II kwartał 2012 r. Kraków, dnia 7 sierpnia 2012 r.

Scanmed Multimedis S.A. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny. II kwartał 2012 r. Kraków, dnia 7 sierpnia 2012 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny II kwartał 2012 r. Kraków, dnia 7 sierpnia 2012 r. Kraków, 7 sierpinia 2012 r. Szanowni Państwo, Zarząd ma przyjemność przekazać do publicznej wiadomości wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A. WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT 5 grudnia 2012 r. O AGENCJI Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą świadczącą usługi doradczo-finansowe związane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2012-31.10.2012 Warszawa, dnia 14 listopada 2012 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2014 Bartłomiej Noszczyk Klinika Chirurgii Plastycznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 22 5841 191 Warszawa 22-01-2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT GRAPHIC S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU (okres od 01.04.2013 do 30.06.2013 r.) KATOWICE, 14 sierpnia 2013 r. 2 Graphic S.A. SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE O SPÓŁCE........ 3 Władze Spółki. Struktura akcjonariatu.......

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011

Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011 Analiza zwycięskich raportów z 5 edycji konkursu Raporty Społeczne 2007-2011 Raporty Społeczne Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu to inicjatywa mająca

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA SPORTOWA NA LEGII. Centrum Medyczne ENEL-MED: Partner Medyczny Legii Warszawa

MEDYCYNA SPORTOWA NA LEGII. Centrum Medyczne ENEL-MED: Partner Medyczny Legii Warszawa MEDYCYNA SPORTOWA NA LEGII Centrum Medyczne ENEL-MED: Partner Medyczny Legii Warszawa Rozwój ENEL-MED w latach 1993-2014 ENEL-MED: kompleksowy zakres usług Konsultacje lekarskie Diagnostyka Stomatologia

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny spółki

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) L.p. 1. 3 5 6 7

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011) Wrocław, 13.05.2011r. Wrocław, 13.05.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Z przyjemnością przekazuję

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie

Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie zwany dalej Zakładem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Szpitale prywatne 2014

Szpitale prywatne 2014 Szpitale prywatne 2014 Andrzej Mądrala Dane podstawowe czyli o czym mówimy Podmioty wykonujących świadczenia i d i szpitalne wg. RPWDL W roku 2014, według Rejestru Podmiotów Wk Wykonujących Działalność

Bardziej szczegółowo

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce.

Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Nasza misja: Efektywnie lecząc, dobrze uczyć i służyć nauce. Krótki rys historyczny naszego Szpitala 1908 - rozpoczęcie budowy szpitala miejskiego w połowie drogi między Gdańskiem Głównym, a Gdańskiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 14 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/751/14 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 12 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 marca 2014 roku

Komunikat nr 12 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 marca 2014 roku DO-0133/12/2014 Komunikat nr 12 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 marca 2014 roku w sprawie: badań profilaktycznych pracowników Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że od dnia 17 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami

Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Udział Banku Millennium w RESPECT index oraz współpraca z inwestorami Katarzyna Stawinoga Departament Relacji z Inwestorami SRI Workshop Day

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Otwarcie Oddziału Grunwaldzka w Gdańsku. Centrum Medyczne ENEL-MED. 7 grudnia 2011

Otwarcie Oddziału Grunwaldzka w Gdańsku. Centrum Medyczne ENEL-MED. 7 grudnia 2011 Otwarcie Oddziału Grunwaldzka w Gdańsku Centrum Medyczne ENEL-MED 1 7 grudnia 2011 Realizacja strategii Profil Oddziału Grunwaldzka Omówienie wyników finansowych po III kw. 2011 2 Realizacja strategii

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014.. Grzegorz Panek I Katedra i Klinika Gin.-Poł. WUM Warszawa, Pl.Starynkiewicza 1/3 gmpanek@wp.pl Warszawa, 15.02.2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami

Zawieranie umów na realizację usług medycznych w 2008 roku. Propozycje WOW NFZ przedstawione w trakcie negocjacji z wielkopolskimi szpitalami Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu OCHRONA ZDROWIA NA TERENIE POWIATU SKIEGO SKIEGO W OPINII NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA JAKO PŁATNIKA P USŁUG UG MEDYCZNYCH Poznań,,

Bardziej szczegółowo

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Zasady organizacji szkoleń w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarza Rodzinnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Dr n.med.

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul.

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul. WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) EPIDEMIOLOGIA Akademia Medyczna w Lublinie, Zakład

Bardziej szczegółowo

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r.

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Lekarze, pielęgniarki i położne Podstawowa Opieka Zdrowotna, Poradnia (gabinet)

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). 7 EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 2011 QUALITY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A.

PREZENTACJA 2011 QUALITY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A. PREZENTACJA 2011 QUALITY ALL DEVELOPMENT - FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A. Charakterystyka spółki fundusz pożyczkowy i organizator procesów klastrowych, fundusz pożyczkowy działający na rynku podmiotów typu MŚP

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/765/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/765/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/765/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

Statut. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Styczeń 2015 Rozdział I Nazwa i siedziba 1 1. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za II kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku 1 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie

Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie Kontakt ze Szpitalem Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie www.lukasz.med.pl Dział Organizacji i Nadzoru Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

kontekście strategii rozwoju Igor Łebski EMC Instytut Medyczny SA

kontekście strategii rozwoju Igor Łebski EMC Instytut Medyczny SA Rozwój nowych usług medycznych w kontekście strategii rozwoju sieci iszpitali EMC Igor Łebski EMC Instytut Medyczny SA Kim jesteśmy EMC Instytut Medyczny jest największym aktualnie właścicielem prywatnych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kowala Nr XIX/106/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Agenda. www.polnoc.pl

Agenda. www.polnoc.pl Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa Zarządzanie nieruchomościami Wybrane wyniki

Bardziej szczegółowo

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Profil działalności Zakup oraz windykacja pakietów wierzytelności masowych, Obrót

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1. Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ 04/04/01/2013/N/GDAŃSK INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): ul. Smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 3404 UCHWAŁA NR XXXIII/640/2013 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/611/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XXIX/611/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XXIX/611/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Targówek Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Narodowy Rachunek Zdrowia za 2012 rok WPROWADZENIE System rachunków zdrowia 1 jest międzynarodowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka Paweł Sacha specjalista psychiatra Idea psychiatrycznego leczenia środowiskowego, a codzienna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów

STATUT. Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów Załącznik do uchwały Nr 4/2008 z dnia 11 lutego 2008 r. Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów STATUT Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy? Klienci:

Kim jesteśmy? Klienci: Tworzenie pozytywnego wizerunku w społeczności lokalnej Kim jesteśmy? Grupa Scanmed Multimedis prowadzi działalność od 2000 roku. Swój profil działalności koncentruje wokół tworzenia wielospecjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój.

Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. Wsparcie unijne nie dotyczy bieżącej działalności służby zdrowia. To pieniądze na rozwój. W latach 2007-2013 do służby zdrowia trafi około 1,5 mld euro unijnego dofinansowania, czyli 7 razy więcej niż

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe dane. Historia Działalność. Prognozy. Plany Podsumowanie. Adres Zarząd Akcjonariat. Poradnie Mammobus

Spis treści. Podstawowe dane. Historia Działalność. Prognozy. Plany Podsumowanie. Adres Zarząd Akcjonariat. Poradnie Mammobus 1 Spis treści Podstawowe dane Adres Zarząd Akcjonariat Historia Działalność Poradnie Mammobus Prognozy otoczenie prognozy finansowe Plany Podsumowanie POZNAŃ 2015 2 Podstawowe dane http://www.open.poznan.pl/

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2015 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2012 31.12.2012

Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące roku obrotowego 1.01.2012 31.12.2012 Sprawozdanie z przejrzystości działania 2012 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU 3 FORMA ORGANIZACYJNO-PRAWNA, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I STRUKTURA ZARZĄDZANIA 4 Sprawozdanie z przejrzystości działania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 1619 UCHWAŁA NR LV/1391/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 20 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 1619 UCHWAŁA NR LV/1391/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 1619 UCHWAŁA NR LV/1391/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie nadania nowego brzmienia statutowi

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w IŁŻY

STATUT GMINNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w IŁŻY Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/185/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25.02.2009 r. STATUT GMINNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w IŁŻY Rozdział I Przepisy ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014

Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego za rok 2014 Teresa Pych Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Al. Dzieci Polskich 20 04-745 Warszawa Tel.: 22 8157714; fax: 22 8151513 Email: t.pych@czd.pl Warszawa, dnia 15.02.2015r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Regionalna polityka zdrowotna na tle Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia. Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Regionalna polityka zdrowotna na tle Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia. Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Regionalna polityka zdrowotna na tle Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1 Prawne podstawy regionalnej polityki zdrowotnej ustawa z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Społecznej nr 8/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. STATUT Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA

https://rpwdl.csioz.gov.pl/rpm/druk/wyswietlksiegaservlet?idksiega=... KSIĘGA REJESTROWA 1 z 108 2014-12-04 09:31 Stan na dzień: 2014-12-04 KSIĘGA REJESTROWA Nr księgi 000000018572 Oznaczenie organu: W - 24 DZIAŁ I OZNACZENIE PODMIOTU LECZNICZEGO I LISTA PRZEDSIĘBIORSTW Rubryka 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA ZOCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2013 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt 1,

Bardziej szczegółowo

Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców

Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców Jerzy Bagiński, FPE Seminarium dla MSP, Katowice 26.11.2014 2 Cele i aktualna działalność Fundacji Działa nieprzerwanie od 1992 roku

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014

Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres 01.12.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 roku 1. Spis treści: 1. Spis treści:... 2 2. Informacje podstawowe... 3 3. Informacje na temat wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii. Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ MARKETINGU I PR W PUBLICZNYCH PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA. OD CZEGO ZACZĄĆ, NA CZYM SIĘ SKUPIĆ?

DZIAŁ MARKETINGU I PR W PUBLICZNYCH PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA. OD CZEGO ZACZĄĆ, NA CZYM SIĘ SKUPIĆ? DZIAŁ MARKETINGU I PR W PUBLICZNYCH PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA. OD CZEGO ZACZĄĆ, NA CZYM SIĘ SKUPIĆ? dr Rafał Staszewski Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Akamedik przyjętego uchwałą Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 25.06.2013

Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Akamedik przyjętego uchwałą Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 25.06.2013 Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Akamedik przyjętego uchwałą Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 25.06.2013 I. Warunki realizacji Programu Akamedik w Krakowie 1. Uczestnik Programu w okresie od

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I POZYCJA RYNKOWA

STRATEGIA I POZYCJA RYNKOWA STRATEGIA I POZYCJA RYNKOWA Rynek zdrowia ludzkiego to nie tylko świadczenia medyczne Misja Naszą misją jest dostarczanie usług i towarów, które spełnią wymagania i oczekiwania naszych obecnych oraz przyszłych

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej Arteria SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt 1,

Bardziej szczegółowo