Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl"

Transkrypt

1 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: Kielce: Dstawa dzieży zimwej dla służb ratwnictwa medyczneg Numer głszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Świętkrzyskie Centrum Ratwnictwa Medyczneg i Transprtu Sanitarneg, ul. Św. Lenarda 10, Kielce, wj. świętkrzyskie, tel w. 29. Adres strny internetwej zamawiająceg: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samdzielny publiczny zakład pieki zdrwtnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiająceg: Dstawa dzieży zimwej dla służb ratwnictwa medyczneg. II.1.2) Rdzaj zamówienia: dstawy. II.1.4) Określenie przedmitu raz wielkści lub zakresu zamówienia: Przedmitem zamówienia jest dstawa dzieży chrnnej zimwej dla pracwników zespłów wyjazdwych Ratwnictwa Medyczneg w ilści 494 kmpletów. 2.Oferwana dzież musi spełniać wymagania: - dzież chrnna strzegawcza intensywnej widzialnści dla pracwników zespłów Ratwnictwa Medyczneg - kurtka całseznwa z cieplana pdpinką typu plar, spdnie zimwe - dzież musi psiadać znak CE zamieszczny na metce zgdnie z Rzprządzeniem Ministra Gspdarki z dnia (spsób znakwania śrdków chrny indywidualnej) - kres gwarancji 24 miesiące - mdele dzieży uszyte z rzróżnieniem sylwetek damskich i męskich - każdy kmplet dzieży pakwany w wrek fliwy z naniesinym nazwiskiem pracwnika dla któreg jest przeznaczny. 3. Opis szczegółwy Każdy element dzieży zgdny z Rzprządzeniem Ministra Zdrwia z dnia

2 w sprawie znaczenia systemu Państwwe Ratwnictw Medyczne raz wymagań w zakresie umundurwania człnków zespłów ratwnictwa medyczneg. Kmplet dzieży składa się z: - Kurtka całrczna - Bluza typu plar, umżliwiająca używanie jak pdpinka d w/w kurtki - Spdnie zimwe Wymagane dkumenty: - Karty techniczne tkaniny, membrany i dzianiny typu plar - Karty technicznej i Certyfikatu zgdnści z nrmą EN ISO 20471:2013 (PN-EN ISO 20471: ) na taśmę dblaskwą - Certyfikat Oek-Tex Standard 100 na tkaninę, membranę i dzianinę - Certyfikat Oek-Tex Standard 100 na nici, napy, guziki, taśmę rzepwi, zamki błyskawiczne raz taśmę dblaskwą Kurtka: - Materiał w klrze flurescencyjnym czerwnym, wstawki w klrze granatwym mankiety, dlna krawędź kurtki d taśmy dblaskwej, wewnętrzna strna kłnierza, spdnia część d nadgarstka d wyskści łkcia raz przednia i tylnia część karczka - Tkania 100% PES gramaturze g/m2 - Wykńczna wyską stójką, zapinana na zamek kstkwy dwustrnnie rzdzielczy, schwane w plisie rzepy - Wypsażna w zamek i mcwania umżliwiające wpięcie plarwej pdpinki - Kaptur dszyty i chwany w stójce z prfilwanym daszkiem i regulacja bwdu - Od wewnątrz wykńczna membraną z pdklejnymi wdszczelną taśmą szwami - Membrana 100% PES gramaturze g/m2 - Rękawy dpinane, łączne na zamki kstkwe schwane pd plisą - Wzmcnienia na łkciach (naszyta ddatkwa warstwa materiału) - Mankiety z regulacją bwdu zapinane na napy - Regulwany bwód w pasie i dle kurtki - Dwie dlne, wpuszczne wewnętrznie kieszenie kryte patkami, zapinane na skśnie umieszczne zamki - Dwie górne, wpuszczne wewnętrznie kieszenie kryte patkami zapinanymi na napy, lewa na raditelefn, z regulwana na rzep patką raz mcwaniem anteny - Jedna wewnętrzna sucha kieszeń - Srebrna taśma dblaskwa wytrzymałści minimum 100 cykli prania w warunkach dmwych w temperaturze 60ºC raz minimum 50 cykli prania chemiczneg - rzmieszczna zgdnie z wymgami RMZ z dnia r. - Cztery naszyte emblematy dblaskwe, granatw - srebrne: lg Państwweg Ratwnictwa Medyczneg i funkcji. Na prawym rękawie kurtki naszyty emblemat średnicy 10 cm z lg Świętkrzyskieg Centrum Ratwnictwa Medyczneg i Transprtu Sanitarneg w Kielcach wg wzru i w klrze jak w załączniku nr 7 d SIWZ ( któreg wyknanie i przyszycie należy uwzględnić w cenie kurtki), Na ptwierdzenie zgdnści ferwaneg przedmitu zamówienia z wymaganiami SIWZ i wymieninymi nrmami Zamawiający żąda Certyfikatu Oceny Typu WE wydaneg przez jednstkę ntyfikwaną w zakresie dyrektywy 89/686/EEC - na gtwy wyrób/mdel kurtki całseznwej (CE kategria II), ptwierdzająceg spełnianie wymagań: a) Rzprządzenia Ministra Gspdarki z dnia w sprawie wymagań dla śrdków chrny indywidualnej. (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, pz. 2173) b) EN ISO 13688:2013 (PN EN ISO 13688: ) Odzież chrnna. Wymagania gólne. c) EN ISO 20471:2013 (PN-EN ISO 20471: ). Odzież intensywnej widzialnści- Metdy badania i wymagania. Klasa -2. d) EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN EN 343+A1:2008;PN EN

3 343+A1:2007/AC:2009) Odzież chrnna. Ochrna przed deszczem. Klasa dprnści na przenikanie wdy i pór pary wdnej - 3 Bluza pdpinka d kurtki: - Dzianina typu plar w klrze flurescencyjnym czerwnym zgdnym z nrmą EN ISO 20471:2013 (PN-EN ISO 20471: ) z wstawkami granatwymi w przedniej części bluzy, wewnętrzna strna kłnierza, kńcówki mankietów. - Dzianina 100% PES gramaturze g/m2 - Zapinana na zamek kstkwy umżliwiający wpięcie d kurtki - Dwie bczne, skśne wpuszczane kieszenie zapinane na kstkwe zamki - Jedna wewnętrzna kieszeń zapinana na rzep - Regulwany bwód w pasie - Na rękawach wkół całeg bwdu srebrna taśma dblaskwa wytrzymałści minimum 60 cykli prania w warunkach dmwych w temperaturze 60º C - Na plecach w dlnej części bluzy srebrna taśma dblaskwa wytrzymałści minimum 100 cykli prania w warunkach dmwych w temperaturze 60º C raz minimum 50 cykli prania chemiczneg. - Jeden naszyty na klatce piersiwej emblemat dblaskwy lg PRM. Na prawym rękawie pdpinki naszyty emblemat średnicy 10 cm z lg Świętkrzyskieg Centrum Ratwnictwa Medyczneg i Transprtu Sanitarneg w Kielcach wg wzru i w klrze jak w załączniku nr 7 d SIWZ ( któreg wyknanie i przyszycie należy uwzględnić w cenie bluzy, Na ptwierdzenie zgdnści ferwaneg przedmitu zamówienia z wymaganiami SIWZ i wymieninymi nrmami Zamawiający żąda Deklaracji Zgdnści wydanej przez prducenta - na gtwy wyrób/mdel bluzę pdpinkę d kurtki (CE kategria I), ptwierdzającej spełnienie wymagań: a) Rzprządzenia Ministra Gspdarki z dnia w sprawie wymagań dla śrdków chrny indywidualnej. (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, pz. 2173) b) EN ISO 13688:2013 (PN EN ISO : ) Odzież chrnna. Wymagania gólne. c) EN 14058:2004 (PN-EN 14058:2007) Odzież chrnna. Wyrby młdzieżwe chrniące przed chłdem; w 2 klasie pru cieplneg. Ddatkw: d) raprty z badań wyknanych w akredytwanych labratriach badawczych na materiały zastswane w prdukcji, ptwierdzających spełnianie nrm wymieninych w Rzprządzeniu Ministra Zdrwia z dnia r.: - PN-EN 14058: w zakresie pru cieplneg, c najmniej klasa 2 - metda badań EN alb ISO , - EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688: ) Odzież chrnna. Wymagania gólne. Ptwierdzająceg barwę flurescencyjną czerwną dzianiny. Spdnie zimwe: - Materiał w klrze flurescencyjnym czerwnym, wstawki w klrze granatwym na klanach, dlna część ngawek d taśmy dblaskwej, pas w całym bwdzie, wlty kieszeni bidrwych i na pśladkach. - Tkanina 100% PES gramaturze g/m2 - Od wewnątrz wykńczne membraną z pdklejnymi wdszczelną taśmą szwami - Membrana 100% PES gramaturze g/m2 - Zapinane na guzik i metalwy zamek - Wykńczne pasem z gumwą regulacją raz wzmcninymi szlufkami - Dwie wpuszczne kieszenie bidrwe zapinane na kryte zamki - Z tyłu jedna kieszeń wpuszczana z patką, zapinana na zamek - Na ngawkach dwie kieszenie butelkwe, kryte patkami, zapinane na zamki - Wzmcnine klana raz kstkwe zamki

4 wszywane p zewnętrznej strnie dłu ngawek - Srebrna taśma dblaskwa wytrzymałści minimum 100 cykli prania w warunkach dmwych w temperaturze 60ºC raz minimum 50 cykli prania chemiczneg - rzmieszczna zgdnie z wymgami RMZ z dnia r. Na ptwierdzenie zgdnści ferwaneg przedmitu zamówienia z wymaganiami SIWZ i wymieninymi nrmami Zamawiający żąda Certyfikatu Oceny Typu WE wydaneg przez jednstkę ntyfikwaną w zakresie dyrektywy 89/686/EEC - na gtwy wyrób/mdel spdni zimwych (CE kategria II), ptwierdzająceg spełnianie wymagań pisanych pniżej: a) Rzprządzenia Ministra Gspdarki z dnia w sprawie wymagań dla śrdków chrny indywidualnej. (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, pz. 2173) b) EN ISO 13688:2013 (PN EN ISO 13688: ) Odzież chrnna. Wymagania gólne. c) EN ISO 20471:2013 (PN-EN ISO 20471: ). Odzież intensywnej widzialnści- Metdy badania i wymagania. Klasa -2. d) EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN EN 343+A1:2008;PN EN 343+A1:2007/AC:2009) Odzież chrnna. Ochrna przed deszczem. Klasa dprnści na przenikanie wdy i pór pary wdnej - 3. II.1.6) Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): II.1.7) Czy dpuszcza się złżenie ferty częściwej: nie. II.1.8) Czy dpuszcza się złżenie ferty wariantwej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Infrmacja na temat wadium: Wadium 5.000,00 PLN III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli przepisy prawa nakładają bwiązek ich psiadania Oświadczenie spełnieniu warunków udziału w pstępwaniu zgdnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy pzp,na zał. nr 2 d SIWZ III.3.2) Wiedza i dświadczenie

5 wymagane jest wykazanie przez Wyknawcę realizacji c najmniej 2 dstaw dzieży chrnnej dla służb ratwnictwa medyczneg w kresie statnich trzech lat przed upływem terminu składania fert alb wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy-w tym kresie, wartści minimum 300 tys. zł brutt każda wraz z pdaniem ich wartści, przedmitu, dat wyknania i pdmitów na rzecz których dstawy zstały wyknane, raz załączeniem dwdów, czy zstały wyknane lub są wyknywane należycie( np. pświadczenie), wg wzru - zał. nr 8 d SIWZ III.3.3) Ptencjał techniczny Oświadczenie spełnieniu warunków udziału w pstępwaniu zgdnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy pzp,na zał. nr 2 d SIWZ III.3.4) Osby zdlne d wyknania zamówienia Oświadczenie spełnieniu warunków udziału w pstępwaniu zgdnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy pzp,na zał. nr 2 d SIWZ III.3.5) Sytuacja eknmiczna i finanswa Oświadczenie spełnieniu warunków udziału w pstępwaniu zgdnie z art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy pzp, na zał. nr 2 d SIWZ III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyknawcę warunków, których mwa w art. 22 ust. 1 ustawy, prócz świadczenia spełnianiu warunków udziału w pstępwaniu należy przedłżyć: wykaz wyknanych, a w przypadku świadczeń kreswych lub ciągłych również wyknywanych, głównych dstaw lub usług, w kresie statnich trzech lat przed upływem terminu składania fert alb wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy - w tym kresie, wraz z pdaniem ich wartści, przedmitu, dat wyknania i pdmitów, na rzecz których dstawy lub usługi zstały wyknane, raz załączeniem dwdów, czy zstały wyknane lub są wyknywane należycie;

6 III.4.2) W zakresie ptwierdzenia nie pdlegania wykluczeniu na pdstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłżyć: świadczenie braku pdstaw d wykluczenia; aktualny dpis z właściweg rejestru lub z centralnej ewidencji i infrmacji działalnści gspdarczej, jeżeli drębne przepisy wymagają wpisu d rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku pdstaw d wykluczenia w parciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu udzielenie zamówienia alb składania fert; III.4.4) Dkumenty dtyczące przynależnści d tej samej grupy kapitałwej lista pdmitów należących d tej samej grupy kapitałwej w rzumieniu ustawy z dnia 16 luteg 2007 r. chrnie knkurencji i knsumentów alb infrmacji tym, że nie należy d grupy kapitałwej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie ptwierdzenia, że ferwane rbty budwlane, dstawy lub usługi dpwiadają kreślnym wymaganim należy przedłżyć: próbki, pisy lub ftgrafie prduktów, które mają zstać dstarczne, których autentycznść musi zstać pświadczna przez wyknawcę na żądanie zamawiająceg; zaświadczenie niezależneg pdmitu uprawnineg d kntrli jakści ptwierdzająceg, że dstarczane prdukty dpwiadają kreślnym nrmm lub specyfikacjm technicznym; zaświadczenie niezależneg pdmitu zajmująceg się pświadczaniem zgdnści działań wyknawcy z nrmami jakściwymi, jeżeli zamawiający dwłują się d systemów zapewniania jakści partych na dpwiednich nrmach eurpejskich; inne dkumenty Dkumenty ptwierdzające psiadanie uprawnień/pełnmcnictw sób składających fertę ile nie wynika t z przedstawinych dkumentów rejestrwych,karty techniczne, certyfikaty,deklarację zgdnści prducenta na gtwy wyrób/mdel bluzy pdpinki wg pisu w SIWZ

7 SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg niegraniczny. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria ceny fert: cena raz inne kryteria związane z przedmitem zamówienia: 1 - Cena Oceny użytkwej - 25 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strny internetwej, na której jest dstępna specyfikacja isttnych warunków zamówienia: Specyfikację isttnych warunków zamówienia mżna uzyskać pd adresem: Kielce, ul. Paksz 72, pkój 301. IV.4.4) Termin składania wnisków dpuszczenie d udziału w pstępwaniu lub fert: gdzina 12:00, miejsce: Kielce, ul. Paksz 72, pkój 301. IV.4.5) Termin związania fertą: kres w dniach: 30 (d stateczneg terminu składania fert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie pstępwania udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania śrdków pchdzących z budżetu Unii Eurpejskiej raz nie pdlegających zwrtwi śrdków z pmcy udzielnej przez państwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczne na sfinanswanie całści lub części zamówienia: nie