O firmie About the company

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O firmie About the company"

Transkrypt

1

2 O firmie About the company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o. powstało w 1993 roku. Od samego początku działamy w branży budowlanej jako specjalistyczny wykonawca instalacji przemysłowych i sanitarnych. Nasza misja została zdefiniowana jako wiarygodnego i rzetelnego dostawcy usług spawalniczych i montażowych świadczonych w oparciu o standardy wysokiej jakości, terminowo i zgodnie z dobrą praktyką wykonawczą przy minimalizacji kosztów dla klienta. Strategia firmy WAMACO polega na ciągłym rozwoju kompetencji i dostosowywaniu zdolności operacyjnej do stojących przed nami wyzwań. WAMACO odpowiedzialnie podejmuje się kompleksowej obsługi inwestora w zakresie branży instalacyjnej począwszy od koncepcji, poprzez opracowanie dokumentacji technicznej, realizację i rozruch, aż po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zespół doświadczonych profesjonalistów pracujących w WAMACO jest gwarancją szerokich kompetencji i dużych możliwości przedsiębiorstwa. The Production & Trade Company WAMACO Ltd. was established in Since the very beginning we have been active in building industry branch as a specialist contractor of industrial and sanitary systems. Our mission was considered as a credible and reliable supplier of assembly and welding services provided on the basis of high quality standards, always on time and according to a good contractor practice with cost minimization for customers. Strategy of the WAMACO company relies on constant development of competence and adjusting operational capacity to faced challenges. WAMACO responsibly undertakes a complex investor service in the scope of installation branch starting from conception, through technical documentation, realization and start-up to guarantee and post-guarantee service. A team of professionals employed in WAMACO is a guarantee of wide competences and large abilities of the company. Certyfikaty i nagrody Certificates and prizes Firma PPH WAMACO Sp. z o.o. wprowadziła i stosuje system EN ISO 9001:2000 w zakresie usług budowlano-instalacyjnych, zarejestrowany pod numerem ZN /35 przez TÜV Rheinland, oraz system zarządzania jakością w spawalnictwie EN ISO :2007, potwierdzony certyfikatem UDT- -CERT o numerze CSW/491/2008. The PCT WAMACO Ltd. has implemented and uses a system EN ISO 9001:2000 in the scope of building & installation services registered under the number ZN /35 by TÜV Rheinland, a system of quality management in welding technology EN ISO :2007 confirmed by certificate UDT-CERT with number CSW/491/2008. Za wzorowe wykonanie instalacji gazowniczych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji otrzymaliśmy najwyższe branżowe wyróżnienie tytuł ZŁOTY INSTALATOR za rok Firma PPH WAMACO Sp. z o.o. uhonorowana została także prestiżowym tytułem PRZEDSIĘ- BIORSTWO FAIR PLAY. Uczestniczyliśmy, jako podwykonawca robót instalacyjnych, w wykonywaniu obiektów budowlanych, które zostały wyróżnione w konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa BUDOWA ROKU Nagroda II stopnia: Dom Młodzieży SOS w Lubline, ul. Jutrzenki 1. Generalny Wykonawca: PBPO RESBUD Rzeszów. Nagroda II stopnia: Wytwórnia Płynów Infuzyjnych LZF POLFA, Lublin, ul. Wojciechowska. Generalny Realizator: POCHEM S.A. Warszawa. Regionalna Izba Gospodarcza wyróżniła nasze przedsiębiorstwo zaszczytnym tytułem Wojewódzki Lider Biznesu For exemplary realization of gas and water sewage systems, central heating and ventilation & air conditioning we received the highest branch distinction the title of GOLD FITTER of the year The PTC WAMACO Ltd. was also honoured with the prestigious title for the FAIR PLAY COMPANY. As installation work subcontractors we participated in realization of building structures which were honoured in a contest of Polish Association of Building Engineers & Technicians CONSTRUC- TION OF THE YEAR II Degree Award: Youth House SOS in Lublin, 1 Jutrzenki St. General Contractor: PBPO RESBUD Rzeszów. II Degree Award: Infusion Production Plant LZF POLFA, Lublin, Wojciechowska St. General Contractor: POCHEM PLC Warsaw. Regional Economic Chamber awarded our company with a honourable title Provincial Business Leader W celu uzyskania pełnej informacji na temat oferty usługowej firmy WAMACO odsyłamy do naszej strony internetowej In order to obtain complete information about the service offer of the WAMACO company please visit our website

3 Ciepłownictwo Heat engineering WAMACO wykonuje kompleksowe instalacje ciepłownicze oraz ich modernizacje. W tym zakresie specjalizujemy się przede wszystkim w: WAMACO makes complex heat engineering systems and their modernization. In this range we specialize first of all in: instalacjach c.o. i ciepła technologicznego; installations of c.h. and technological heat; kotłowniach wodnych i parowych; water and steam-driven boiler-houses; węzłach cieplnych c.o. i sieciach c.o. c.h. thermal centres and c.h. networks. Technologia wody i ścieków Water and sewage technology Firma WAMACO wykonuje między innymi remonty i modernizacje oczyszczalni ścieków, przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody. W swojej działalności instalacyjnej realizuje na bieżąco: The company WAMACO, among other things, performs repairs and modernizations of sewage-treatment plants, reconstruction and development of water purification plant. In its installation activity it realizes systematically: sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej; networks and terminals of rain and sanitary sewage systems, instalacje wodno-kanalizacyjne i przeciwpożarowe; water-supply and sewage-disposal systems and fire systems, stacje uzdatniania wody oraz technologie pompowni. water purification plants and pumping station technologies. Instalacje przemysłowe Industrial systems WAMACO wykonuje instalacje przemysłowe ze stali nierdzewnej w gatunkach: 304, 304L, 316, 316L oraz ze stali węglowej spawane metodą TIG. W tym zakresie jesteśmy ekspertami w: WAMACO makes industrial installations from stainless steel in grades: 304, 304L, 316, 316L and from carbon steel welded by the TIG method. In this scope we are experts in: modernizacji i serwisie istniejących instalacji; modernization and service of existing installations, motażu instalacji sprężonego powietrza wraz z urządzeniami sprężarkowni; assembly of compressed air installations along with compressor room equipment, montażu instalacji technologicznych ze stali nierdzewnych i stali węglowych; assembly of technological installations from stainless and carbon steel, montażu urządzeń przemysłowych; assembly of industrial devices, montażu instalacji chemicznego mycia powierzchni; assembly of chemical surface washing system, pomostach roboczych; working platforms, automatyce przemysłowej; industrial automatics, remontach linii produkcyjnych; production line repairs, montażu instalacji wody czystej dla klientów z branży farmaceutycznej, przemysłu kosmetycznego oraz spożywczego; assembly of pure water system for pharmaceutical branch clients, cosmetic and food industry, gruntownym myciu i pasywacji instalacji procesowych. thorough washing and passivation of process systems.

4 Systemy rurociągowe dla gazów medycznych (instalacje gazów medycznych) Pipeline systems for medical gases (medical gas systems) Gaz medyczny to wyrób medyczny, którego dokładny status regulują przepisy prawa. Także rurociągi służące dystrybucji tego rodzaju gazów muszą sprostać szczegółowym i wysokim wymaganiom. Dlatego firma WAMACO wykonuje rurociągi gazów medycznych zgodne z normą PN-EN ISO :2007 i w oparciu o posiadany certyfikat zgodny z normą PN-EN ISO 13845:2003. Medical gas is a medical product which accurate status is regulated by legal articles. Also pipelines used for distribution of this kind of gases must meet detailed and high requirements. Therefore the company WAMACO makes pipelines of medical gases in accordance with the standard PN-EN ISO :2007 and on the basis of owned certificate in conformity with the standard PN-EN ISO 13845:2003. Usługi spawalniczo-montażowe dla przemysłu Field welding services for industry Nasza firma jest przedsiębiorstwem montażowym, działa na terenie zakładów przemysłowych w kraju oraz za granicą. Adresatami oferty i klientami WAMACO są między innymi zakłady farmaceutyczne, chemiczne, przedsiębiorstwa z branży przemysłu spożywczego, maszynowego, ochrony środowiska, budownictwa stalowego. Dzięki stałej trosce o najwyższy poziom naszej pracy, staliśmy się w pełni kompetentnym partnerem w zakresie wytwarzania wyrobów spawanych. Wykonywane przez WAMACO usługi spawalnicze również spełniają najwyższe standardy. W praktyce oznacza to, że jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom to, czego potrzebują specjalistyczne, trwałe i przemyślane rozwiązania zarówno w zakresie specjalistycznych usług, jak i produktów. Our company is an assembly enterprise, active on grounds of industrial plants in Poland and abroad. Addressees of our offer and clients of WAMACO are pharmaceutical and chemical plants, companies from branches of food or machine-building industry, environment protection and steel building industry. Due to constant concern with the highest level of our work, we have become a fully competent partner in the scope of producing welding goods. Provided by WAMACO welding services also meet the highest standards. It means in practice that we are able to offer our customers what they need specialist, solid and considered solutions both in the range of special services and products. W celu uzyskania pełnej informacji na temat oferty usługowej firmy WAMACO odsyłamy do naszej strony internetowej In order to obtain complete information about the service offer of the WAMACO company please visit our website

5 Wentylacje Ventilations Dbając o czyste i zdrowe powietrze w pomieszczeniach naszych klientów, oferujemy im system wentylacji mechanicznej. WAMACO jest w stanie wykonać także układy automatycznego sterowania projektowane z wykorzystaniem wysokiej jakości sterowników cyfrowych, umożliwiających dopasowanie sterowania do indywidualnych potrzeb inwestora. Taking care of clean and healthy air in our clients rooms we offer them a mechanical ventilation system. WAMACO can also make automatic control systems designed with the use of high quality digital controllers which allow to adjust control to individual needs of investors. Higieniczne czysz czenie wentylacji Higienic ventilation cleaning Wykonujemy usługę czyszczenia kanałów wentylacyjnych metodą mechaniczną i chemiczną. Metoda mechaniczna jest obecnie najskuteczniejszą i najczęściej stosowaną na świecie metodą czyszczenia kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zanieczyszczonych pyłem i kurzem o różnym stopniu wielkości i przylegania do podłoża. Metoda chemiczna polega na zmiękczaniu osadów i warstw tłuszczowych poprzez naniesienie na nie środków chemicznych lub przy użyciu dyszy podciśnieniowej. We perform the service of cleaning ventilating ducts with the use of mechanical and chemical methods. Mechanical method is currently the most effective and most often used worldwide method of cleaning ventilating and air-conditioning ducts polluted with dust of various degree in size and ground adhesion. Chemical method consists in softening of deposits and fatty layers through spreading over them chemical agents or with the use of negative pressure nozzle. W celu uzyskania pełnej informacji na temat oferty usługowej firmy WAMACO odsyłamy do naszej strony internetowej In order to obtain complete information about the service offer of the WAMACO company please visit our website

6 P.P.H. WAMACO Sp. z o.o Lublin ul. Karola Olszewskiego 8 tel fax Ciepłownictwo: instalacje c.o. instalacje ciepła technologicznego kotłownie wodne kotłownie parowe węzły cieplne c.o. sieci c.o. kominy z blachy nierdzewnej; Chłodnictwo; Wentylacja; Technologia wody i ścieków; Gazownictwo; Instalacje przemysłowe; Instalacje procesowe dla farmacji i przemysłu spożywczego; Sieci ciepłownicze; Higieniczne czyszczenie kanałów wentylacyjnych; Usługi spawalnicze we wszystkich powszechnie stosowanych metodach spawania; Montaż przemysłowy; Prefabrykacja kanałów i kształtek wentylacyjnych: na podstawie dokumentacji projektowej według indywidualnego zamówienia i wymagań klienta elementów dachowych tłumików prostokątnych. Heat engineering: installations of c.h. installations of technological heat water boiler-houses steam-driven boiler houses c.h. thermal centres c.h. networks stainless steel chimney; Industrial cooling; Ventilations; Water and sewage technology; Gas systems; Industrial systems; Installations of process systems for pharmaceutical and food industry; Heat networks; Hygienic ventilation ducts cleaning; Welding services in all commonly used welding techniques; Assembly industry; Prefabrication of ventilation ducts and fittings: on the basis of design documentation according to an individual order and requirements of our clients roof ventilation elements rectangular duct silencers.