PAKIET INFORMACYJNY (CHP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAKIET INFORMACYJNY (CHP)"

Transkrypt

1 Projekt nr 2006/ : Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji w ramach projektu Transition Facility 2006/ URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH PAKIET INFORMACYJNY (CHP) DLA PRZEDSIĘBIORSTW ZAMIERZAJĄCYCH PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POLEGAJĄCĄ NA WYTWARZANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KOGENERACJI (CHP) WARSZAWA, wrzesień 2010 r.

2 SPIS TREŚCI: Koncesjonowana działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii... 3 Promesa koncesji...4 Warunki konieczne, które powinien spełniać przyszły Koncesjonariusz... 5 Okoliczności uniemożliwiające uzyskanie koncesji... 5 Przygotowanie wniosku... 6 Adresat wniosku o udzielenie koncesji (promesy koncesji)... 7 Czas trwania postępowania...8 Opłaty związane z uzyskaniem koncesji (promesy koncesji)... 9 Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji...10 Zmiana warunków udzielonej koncesji (promesy koncesji)...14 Okoliczności powodujące cofnięcie oraz wygaśniecie koncesji...14 Możliwości wystąpienia o ponowne udzielenie koncesji...16 Kontrola działalności gospodarczej w zakresie udzielonej koncesji...17 Obowiązki wynikające z faktu posiadania koncesji...17 Wykonywanie działalności gospodarczej bez koncesji...19 Spis aktów prawnych...19 ZAŁĄCZNIKI (dostępne na stornie internetowej URE 1. Wniosek o udzielenie koncesji (promesy koncesji) oraz wymagane oświadczenia 2. Wymagania dotyczące układów pomiarowo rozliczeniowych oraz przygotowania opisu i schematu zainstalowania urządzeń 3. Przykłady (wybrane) sposobów oznaczania granic bilansowych 4. Przykłady (wybrane) uproszczonych schematów blokowych różnych rozwiązań wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji str. 2 z 20

3 JAK UZYSKAĆ KONCESJĘ NA WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KOGENERACJI? Koncesjonowana działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii (Kto powinien posiadać koncesję?) Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz.1316 i Nr 215, poz oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) 1, zwanej dalej ustawą Prawo energetyczne [1] uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: wytwarzania paliw lub energii, z wyłączeniem: energii elektrycznej w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 50 MW niezaliczanych do odnawialnych źródeł energii lub do źródeł wytwarzających energię elektryczną w kogeneracji oraz z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Jednocześnie zgodnie z art. 1 pkt 18 w związku z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104), z dniem 1 stycznia 2011 r. działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego oraz wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego stanie się działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) i będzie podlegać obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. Rejestr będzie prowadzony przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego. Koncesjonowaniu podlega zatem, zgodnie z brzmieniem cytowanych wyżej przepisów, każda działalność gospodarcza (z wyjątkiem biogazowni rolniczych oraz źródeł wytwarzających energię elektryczną w oparciu o biogaz rolniczy) w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji (zwanych zwyczajowo CHP) bez względu na wielkość mocy zainstalowanej źródła, czy też ilości energii wyprodukowanej w takim źródle. 1 ujednolicony tekst można znaleźć na stronie internetowej URE str. 3 z 20

4 Przy tym pod pojęciem kogeneracji rozumie się równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego (art. 3 pkt 33 ustawy Prawo energetyczne). Źródła wytwarzające energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji, o której mowa w art. 3 pkt 38 ustawy Prawo energetyczne, nieposiadające koncesji nie przysługuje im prawo żądania odbioru, a także pierwszeństwa przesyłania lub dystrybucji, wytworzonej energii elektrycznej przez operatora systemu elektrycznego, do którego sieci bezpośrednio są przyłączone. Koncesjonowane przedsiębiorstwa energetyczne, jak również przedsiębiorstwa wpisane do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej z biogazu rolniczego, wytwarzające energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji, mogą wnioskować o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji. Należy podkreślić, że w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w kogeneracji należy wziąć pod uwagę także zapisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1314) [2], zwane dalej rozporządzeniem kogeneracyjnym. Do trybu postępowania w sprawie udzielania koncesji (promesy koncesyjnej) mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) [3] (zgodnie z odesłaniem art. 50 ustawy Prawo energetyczne) oraz odpowiednio Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) [4] (zgodnie z odesłaniem art. 30 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne). Promesa koncesji Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne każdy kto zamierza prowadzić działalność polegającą na: wytwarzaniu, przetwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu, dystrybucji oraz obrocie paliwami i energią, podlegającą koncesjonowaniu, może ubiegać się o wydanie promesy koncesji, która stanowi swego rodzaju przyrzeczenie udzielenia koncesji. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na działalność określoną w promesie, chyba że uległ zmianie stan faktyczny lub prawny podany we wniosku o wydanie promesy (art. 43 ust. 4 str. 4 z 20

5 ustawy Prawo energetyczne). W promesie koncesji ustala się okres jej ważności, z tym, że nie może on być krótszy niż 6 miesięcy (zgodnie z art., 43 ust. 3). Ustawa Prawo energetyczne nie określa górnej granicy okresu ważności promesy. Promesa koncesji nie daje prawa do prowadzenia działalności w zakresie, w którym wymagane jest posiadanie koncesji, nie można zatem wnioskować o wydanie świadectw pochodzenia z kogeneracji ani skutecznie żądać odbioru energii elektrycznej. Zatem okres, na który wnioskuje się o udzielenie promesy koncesji powinien być skorelowany z procesem inwestycyjnym. Promesa może być dokumentem ułatwiającym przedsiębiorstwu uzyskanie finansowania planowanej inwestycji, a także uzyskanie w przyszłości koncesji, ponieważ na etapie wnioskowania o promesę koncesji, Przedsiębiorca musi zgromadzić określone dokumenty, o czym poniżej. Warunki konieczne, które powinien spełniać przyszły Koncesjonariusz Przedsiębiorcy występujący z wnioskami o udzielenie koncesji muszą spełniać przesłanki do jej uzyskania określone w art. 33 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne. Zgodnie z tym przepisem Prezes URE udziela koncesji wnioskodawcy, który: 1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym; 2) dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwość ich pozyskania; 3) ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności; 4) zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, o których mowa w art. 54 ustawy Prawo energetyczne; 5) uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Okoliczności uniemożliwiające uzyskanie koncesji Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, nie może być wydana koncesja wnioskodawcy: 1) który znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji; 2) któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą z przyczyn wymienionych w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) [3], zwanej dalej ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, lub którego w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono str. 5 z 20

6 z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; 3) skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą Prawo energetyczne. Przygotowanie wniosku Wnioskodawca, przygotowując wniosek o udzielenie koncesji (promesy koncesji) powinien mieć świadomość, że im lepiej jest on przygotowany i kompletny (zawiera wszystkie niezbędne załączniki), tym sprawniej będzie przebiegać proces udzielenia koncesji (promesy koncesji). Zakres przedstawionej dokumentacji powinien umożliwić ustalenie, że Wnioskodawca spełnia wymagane warunki uzyskania koncesji oraz, że nie zachodzą wobec niego okoliczności uzasadniające odmowę udzielenia koncesji. WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (lub odpowiednio promesy koncesji patrz art. 43 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne) powinien zawierać w szczególności (opis na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne): 1) oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy również ich imiona i nazwiska oraz adresy do korespondencji; 2) określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana koncesja; 3) informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą; 4) określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności; 5) określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem; 6) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy (art. 36 ustawy Prawo energetyczne). str. 6 z 20

7 Wnioskodawca, który nie spełnia wymaganych przepisami warunków naraża się na odmowę udzielenia koncesji (promesy koncesji), na mocy art. 35 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne. Jeżeli wniosek o udzielenie koncesji (promesy koncesji) nie zawiera wszystkich niezbędnych dokumentów, Przedsiębiorca na podstawie art. 50 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wzywany jest do dostarczenia brakujących dokumentów w oznaczonym terminie. Nie usunięcie wyszczególnionych w wezwaniu braków w dokumentacji, pomimo wezwania organu do ich usunięcia, stanowi przesłankę do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, na mocy art. 50 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Skutkuje to zamknięciem postępowania i koniecznością ponownego złożenia wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, przy czym w tym nowym postępowaniu mogą zostać wykorzystane dokumenty złożone w Urzędzie wcześniej, o ile zachowały swoją aktualność. Należy także zwrócić uwagę, że wezwanie do usunięcia braków we wniosku może także zostać dokonane na podstawie art. 64 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) [4], zwanej dalej Kodeksem postępowania administracyjnego lub Kodeksem. Zgodnie z tym przepisem ( 1) jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania, a także ( 2) jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji zamieszczono w dalszej części Materiału. Przykładowy wniosek o udzielenie koncesji (promesy koncesji) stanowi załącznik do niniejszej informacji. Adresat wniosku o udzielenie koncesji (promesy koncesji) Pisemny wniosek przedsiębiorcy o udzielenie koncesji (promesy koncesji) należy przesłać do właściwego miejscowo Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki 2, z wyjątkiem wniosku dotyczącego odnawialnego źródła energii jednocześnie wytwarzającego energię elektryczną w kogeneracji, który należy przesłać do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na adres: ul. Chłodna 64, Warszawa 2 wykaz Oddziałów Terenowych Urzędu Regulacji Energetyki wraz z obszarem ich właściwości znajduje się na stronie URE str. 7 z 20

8 Czas trwania postępowania Czas trwania postępowania koncesyjnego związany jest przede wszystkim z kompletnością złożonego wniosku, ewentualnie aktywnością strony w uzupełnianiu niezbędnych dokumentów oraz koniecznością uzyskania w każdej sprawie opinii właściwego miejscowo zarządu województwa. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne w sprawach o udzielanie i cofanie koncesji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji, niezbędna jest opinia właściwego miejscowo zarządu województwa. Dlatego też wskazane jest składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do zamierzonego terminu przystąpienia do użytkowania jednostki wytwórczej. Wystąpienie o opinię jest ustawowym obowiązkiem Prezesa URE, a termin 14 dniowy na jej wydanie nie może zostać skrócony. Jeżeli wniosek zawiera wszystkie niezbędne załączniki, a zarząd województwa wyda opinię pozytywną lub w wyznaczonym ustawowo terminie (14 dni) jej nie wyda sprawa zostaje rozpatrzona bez zbędnej zwłoki. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne do postępowania przed Prezesem URE stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, który wskazuje terminy na załatwienie sprawy art Kodeksu mówi, iż organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, z kolei zgodnie z 3 w/w artykułu załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Należy jednak pamiętać, że do terminów załatwienia sprawy, zgodnie z art Kodeksu nie wlicza się m. in. terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zatem nie podejmowanie przez stronę działań zgodnie z wezwaniem organu administracyjnego może spowodować, że załatwienie sprawy administracyjnej potrwa odpowiednio dłużej. Dodatkowo (patrz też ww. zapisy art. 64 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego), mając na uwadze art. 50 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy przypomnieć, że przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji lub jej zmiany Prezes URE jako organ koncesyjny może: 1) wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, brakującej dokumentacji poświadczającej, że spełnia on warunki określone przepisami prawa, wymagane do str. 8 z 20

9 wykonywania określonej działalności gospodarczej, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia; 2) dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie koncesji w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją oraz czy daje rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją. Opłaty związane z uzyskaniem koncesji (promesy koncesji) Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 1 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz z późn. zm.) [5], zwanej dalej ustawą o opłacie skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania koncesji (promesy koncesji) powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie koncesji (promesy koncesji). Stawki opłaty skarbowej, określone w załączniku do ww. ustawy, w odniesieniu do czynności związanych z zakresem działania Prezesa URE, wynoszą: - za przyrzeczenie wydania zezwolenia (promesę koncesji) 98 zł (część I pkt 20 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej); - za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków przyrzeczenia wydania zezwolenia (promesy koncesji) 44 zł (część I pkt 21 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej); - za wydanie zezwolenia (koncesji) 616 zł (część III pkt 44 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej); - za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia (koncesji), jeżeli: - dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności 50 % stawki określonej od zezwolenia (koncesji) tj. 308 zł (część III pkt 46 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej); - treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności 100 % stawki określonej od zezwolenia (koncesji) tj. 616 zł (część III pkt 46 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej). W myśl art. 7 pkt 2 i 3 ustawy o opłacie skarbowej, zwalnia się od opłaty skarbowej: - jednostki budżetowe; - jednostki samorządu terytorialnego. str. 9 z 20

10 W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej). Opłata ta nie jest pobierana w przypadku złożenia dokumentu, stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii: - poświadczonego notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniającego do odbioru dokumentów; - jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu; - jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1 5 ustawy o opłacie skarbowej. W myśl art. 12 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej: a) od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia, koncesji (promesy koncesji) jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu; b) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Z uwagi na fakt, iż siedzibą centralnego organu administracji rządowej Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest m.st. Warszawa, zapłata opłaty skarbowej w sprawach wymienionych w pkt a), powinna być dokonywana na rzecz właściwego miejscowo organu podatkowego Prezydenta m.st. Warszawy. W przypadku wpłat bezgotówkowych powinny być one dokonywane na rachunek Urzędu Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy, Al. Solidarności 90, Warszawa, numer rachunku 3 BANK HANDLOWY Jeżeli do wniosku nie zostanie załączony oryginał potwierdzenia zapłaty opłaty skarbowej, co wiąże się z uniemożliwieniem dokonania czynności urzędowej, Przedsiębiorca zostanie wezwany do uiszczenia stosownej opłaty. Brak uzupełnienia potwierdzenia zapłaty opłaty skarbowej, pomimo wezwania do jego przesłania, stanowi przesłankę zwrotu wniosku, na mocy art. 261 Kodeksu postępowania administracyjnego, co powoduje zakończenie postępowania o wydanie koncesji (promesy koncesji). Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji (dokumenty niezbędne do uzyskania promesy koncesji oznaczono literą P ) str. 10 z 20

11 I. Dokumenty wskazujące, że Przedsiębiorca spełnia warunki organizacyjne zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją (promesą koncesji) 1) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców, uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu (K lub O)*; (P) 2) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP (K lub O)*; (P) 3) w przypadku spółek osobowych umowa spółki (K)*; (P) 4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorcy (w przypadku spółek prawa handlowego członków zarządu spółki, a w przypadku spółek osobowych wszystkich wspólników) oraz aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorstwa; uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu (O)*; (P) 5) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zgłoszono w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz że nie znajduje się w stanie likwidacji (O)*; (P) 6) oświadczenie przedsiębiorcy, że wszystkie osoby zatrudnione przy eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych posiadają świadectwa kwalifikacyjne wymagane na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją tych sieci, instalacji i urządzeń (O)*; (P) 7) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie został w ciągu ostatnich 3 lat wykreślony z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (O)*; (P) 8) w przypadku dokonywania czynności przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wnioskodawcy (wraz z oryginałem dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł), (K lub O)*; (P) 9) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie koncesji w wysokości 616 zł (opłata nie dotyczy podmiotów określonych w dziale: Opłaty związane z uzyskaniem koncesji (promesy koncesji) ) lub za wydanie promesy koncesji w wysokości 98 zł (O)*; (P) II. Dokumenty wskazujące, że spełnione są warunki techniczne zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej 3 przed dokonaniem wpłaty prosimy o sprawdzenie czy dane dotyczące rachunku są aktualne na stronie internetowej URE str. 11 z 20

12 1) dokumenty potwierdzające tytuł prawny przedsiębiorcy do obiektów i instalacji niezbędnych do prowadzenia działalności objętej koncesją (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, faktury zakupu elektrowni generatora/ ów, itp.), (K lub O)*; 2) opis parametrów technicznych urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej z określeniem rodzaju wykorzystywanego paliwa oraz stanu technicznego tych urządzeń (K lub O)*; (P) 3) Opis wykorzystania ciepła użytkowego (K lub O)*; (P) 4) Schemat zespołu urządzeń wchodzących w skład jednostki kogeneracji (K lub O)*; 5) schemat oraz opis sposobu zainstalowania układu pomiarowego, z którego wyniki odczytów produkcji energii będą przedkładane Prezesowi URE w celu uzyskania świadectw pochodzenia z kogeneracji; schemat oraz opis powinny określać położenie układu pomiarowego w odniesieniu do jednostek wytwórczych, układów zasilania potrzeb własnych oraz innych odbiorów, w tym sieci operatora systemu elektroenergetycznego (K lub O)*; 6) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bądź decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (albo dokument stwierdzający możliwość lokalizacji planowanej inwestycji na danym terenie w przypadku promesy koncesji), (K lub O)*; (P) 7) decyzja udzielająca pozwolenia na budowę urządzeń, instalacji i sieci (K lub O)*; 8) dokumenty informujące o zakończeniu budowy oraz rozpoczęciu eksploatacji obiektu (w zależności od warunków określonych w pozwoleniu na budowę): a) pozwolenie na użytkowanie (K lub O)*; b) zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (składane co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania). W przypadku, gdy właściwy organ nadzoru budowlanego nie wniesie sprzeciwu dotyczącego inwestycji, po 21 dniach od dnia doręczenia ww. zawiadomienia, należy do akt postępowania dołączyć informujące o tym oświadczeniu (K lub O)*; 9) protokół sprawdzenia technicznego, dopuszczenia i przyjęcia do eksploatacji urządzeń energetycznych wydany przez operatora systemu elektroenergetycznego, do którego sieci elektrownia została przyłączona (K lub O)*; str. 12 z 20

13 10) decyzja określającą warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (tzw. warunki przyłączenia do sieci) lub tzw. umowę przyłączeniową (K lub O)*; Dodatkowo w przypadku wytwórców wytwarzających w kogeneracji wytwarzających technologię spalania biomasy lub biogazu z innymi paliwami: tzw. "Dokumentacja uwierzytelniająca. Instalacja do produkcji oraz procedury rozliczeń energii ze źródeł odnawialnych" 2 egzemplarze (O)*; opinia o przygotowanej dokumentacji (opracowana przez niezależną stronę trzecią) 2 egzemplarze (O)*; III. Dokumenty wskazujące posiadanie możliwości finansowych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją 1) zestawienie rocznych, planowanych przychodów i kosztów dla działalności objętej wnioskiem koncesyjnym, na okres minimum trzech lat (harmonogram finansowania inwestycji w przypadku promesy), (O)*; (P) 2) sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat (rozliczenia roczne PIT dla osób fizycznych lub wspólników spółek cywilnych, bilanse oraz rachunki zysków i strat dla pozostałych podmiotów), a jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż trzy lata ww. dokumenty od dnia podjęcia działalności (K lub O)*; (P) 3) aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega ze zobowiązaniami wobec budżetu państwa, uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu (K lub O)*; 4) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z wpłatą składek na ubezpieczenia społeczne, uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu (K lub O)*; 5) aktualne zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony podstawowy rachunek przedsiębiorcy, określające wielkość obrotów, zdolność płatniczą i kredytową przedsiębiorcy, zawierające informacje o udzielonych przedsiębiorcy kredytach oraz informację, czy rachunek jest wolny od tytułów egzekucyjnych, uzyskane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu (K lub O)*. (P) * oznaczenie dokumentu literą O dostarczane do URE dokumenty muszą być oryginałami; oznaczenie dokumentu literą K dostarczane do URE dokumenty mogą być poświadczonymi (na każdej stronie dokumentu) za zgodność z oryginałem kopiami tych dokumentów. str. 13 z 20

14 Dopuszcza się poświadczenie zgodności z oryginałem przez osobę działającą w imieniu przedsiębiorcy, która podpisała również wniosek o wydanie koncesji. W takim przypadku należy dołączyć dokument udzielający pełnomocnictwa wraz oryginałem dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, zgodnie z postanowieniami ustawy o opłacie skarbowej. Przykładowy formularz wniosku, zestawienie załączników oraz oświadczenia w formie elektronicznej, zostały zamieszczone na stronie internetowej URE pod adresem Zmiana warunków udzielonej koncesji (promesy koncesji) Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi koncesyjnemu Prezesowi URE wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 49 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a które stanowią warunki konieczne, które powinien spełniać Koncesjonariusz. Zgodnie także z zapisami art. 41 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego. Zgłoszenia zmian danych należy dokonać w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W szczególności dotyczy to zmian: 1) firmy przedsiębiorcy, oznaczenia jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; 2) numeru w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP); 3) określenia rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej (w tym także rozszerzenia lub ograniczenia wykonywania działalności), na którą ma być lub już została udzielona koncesja. We wniosku o zmianę warunków koncesji (promesy koncesji), należy podać także informacje oraz dołączyć dokumenty określone w przepisach regulujących działalność gospodarczą wymagającą uzyskania koncesji. Okoliczności powodujące cofnięcie oraz wygaśniecie koncesji Zgodnie z art. 58 ust. 1. ustawy o swobodzie gospodarczej organ koncesyjny cofa koncesję, w przypadku gdy: 1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją; str. 14 z 20

15 2) przedsiębiorca nie podjął w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją, mimo wezwania organu koncesyjnego, lub trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją. Organ koncesyjny cofa koncesję albo zmienia jej zakres, w przypadku gdy przedsiębiorca: 1) rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa; 2) w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność gospodarczą objętą koncesją. Ponadto organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres: 1) ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli, 2) w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, 3) w przypadku podziału przedsiębiorstwa energetycznego lub jego łączenia z innymi podmiotami (zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne). W tym miejscu należy przypomnieć, że zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna ( na mocy której strona nabyła prawo) może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony, zatem przedsiębiorca jest zobowiązany do realizacji obowiązków wynikających z koncesji. Dodatkowo zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne oprócz ww. przesłanek Prezes URE cofa koncesję w przypadku: 1) cofnięcia przez właściwego naczelnika urzędu celnego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub jego wygaśnięcia, jeżeli przed wygaśnięciem podmiot nie uzyskał nowego zezwolenia, w trybie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych w odniesieniu do działalności objętej tym zezwoleniem; 2) w przypadku zmiany, w zakresie określonym w ustawie, warunków wykonywanej działalności gospodarczej objętej koncesją. str. 15 z 20

16 Zgodnie z art. 42 ustawy Prawo energetyczne koncesja udzielona przedsiębiorstwu energetycznemu na podstawie ustawy wygasa przed upływem czasu, na jaki została wydana, z dniem wykreślenia tego przedsiębiorstwa z właściwego rejestru lub ewidencji. Należy jednocześnie podkreślić, że zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej wprowadzone zapisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie skutkuje zawieszeniem bądź zmianą koncesji, zatem przedsiębiorca jest zobowiązany do realizacji obowiązków wynikających z posiadanej koncesji. Możliwości wystąpienia o ponowne udzielenie koncesji Zgodnie z art. 61 ustawy o swobodzie gospodarczej przedsiębiorca, któremu cofnięto koncesję z przyczyn, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 tej ustawy, może wystąpić z wnioskiem o ponowne udzielenie koncesji w takim samym zakresie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu koncesji. str. 16 z 20

17 Kontrola działalności gospodarczej w zakresie udzielonej koncesji Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w art. 57 ust. 1. uprawnia organ koncesyjny do kontroli działalności gospodarczej w zakresie: 1) zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją; 2) przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej; 3) obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli. Zgodnie natomiast z art. 28 ustawy Prawo energetyczne Prezes URE ma także prawo wglądu do ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa energetycznego oraz może żądać przedstawienia informacji dotyczących wykonywanej przez to przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, w tym informacji o jego projektach inwestycyjnych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych. Odmowa udzielenia ww. informacji; świadome lub w wyniku niedbalstwa wprowadzenie w błąd Prezesa URE w zakresie przedstawianych na jego żądanie informacji, o których mowa w ww. artykule podlega karze pieniężnej zgodnie z zapisami art. 56 ust. 1 pkt 7 i 7a ustawy Prawo energetyczne. Osoby upoważnione przez organ koncesyjny do dokonywania kontroli są uprawnione w szczególności do: 1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza objęta koncesją, w dniach i w godzinach, w których ta działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana; 2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli. Organ koncesyjny może wezwać przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie. Nie usunięcie przez przedsiębiorcę stwierdzonych uchybień może być podstawą do cofnięcia koncesji lub zmiany jej zakresu. Obowiązki wynikające z faktu posiadania koncesji Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja, wnoszą coroczne opłaty do budżetu państwa, obciążające koszty ich działalności. Rada Ministrów określiła, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób pobierania przez Prezesa URE ww. opłat, z uwzględnieniem wysokości przychodów przedsiębiorstw energetycznych osiąganych z działalności objętej koncesją, a także kosztów regulacji (patrz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa str. 17 z 20

18 energetyczne, którym została udzielona koncesja (Dz. U. z 1998 r. Nr 60, poz. 387 oraz z 1999 r. Nr 92, poz. 1049) [6]. Opłatę należy wnieść w terminie do 31 marca każdego roku (patrz 4 ust. 1 ww. rozporządzenia na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki: NBP O/O Warszawa Nr Należy także przypomnieć, że zgodnie z art. 44 ustawy Prawo energetyczne każde przedsiębiorstwo energetyczne, zapewniając równoprawne traktowanie odbiorców oraz eliminowanie subsydiowania skrośnego, jest obowiązane prowadzić ewidencję księgową w sposób umożliwiający odrębne obliczenie kosztów i przychodów, zysków i strat dla wykonywanej działalności gospodarczej 5. Ponadto Koncesjonariusz jest obowiązany zawiadomić Prezesa URE o zmianach dotyczących wykonywania działalności objętej koncesją nie później niż 14 dni od dnia ich powstania (patrz też wyżej rozdz. dot. zmiany warunków udzielonej koncesji (promesy koncesji)). Koncesjonariusz m.in. także: - jest obowiązany do wykonywania działalności objętej koncesją na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych; - jest obowiązany do przestrzegania obowiązujących (innych) przepisów, w tym przepisów o ochronie środowiska i bezpieczeństwie ekologicznym, a także wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych; - nie może sprzedawać energii elektrycznej przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną, jeżeli nie posiadają koncesji, w przypadkach, gdy taka koncesja jest wymagana przepisami ustawy Prawo energetyczne; - jest obowiązany do wykonywania działalności w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz nie narażający na powstanie szkód materialnych; - nie może subsydiować działalności nie objętej koncesją z przychodu osiąganego z działalności objętej koncesją. W przypadku sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych Koncesjonariusz musi wypełniać określone w ustawie Prawo energetyczne obowiązki związane w faktem ww. 4 5 przed dokonaniem wpłaty prosimy o sprawdzenie czy dane dotyczące rachunku są aktualne na stronie internetowej URE Art Przedsiębiorstwo energetyczne, zapewniając równoprawne traktowanie odbiorców oraz eliminowanie subsydiowania skrośnego, jest obowiązane prowadzić ewidencję księgową w sposób umożliwiający odrębne obliczenie kosztów i przychodów, zysków i strat dla wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie: 1) dostarczania paliw gazowych lub energii, w tym kosztów stałych, kosztów zmiennych i przychodów, odrębnie dla wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami gazowymi lub energią, magazynowania paliw gazowych i skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, a także w odniesieniu do grup odbiorców określonych w taryfie, w tym sprzedaży paliw gazowych lub energii odbiorcom, którzy mają prawo wyboru sprzedawcy, i odbiorcom, którzy nie mają prawa wyboru sprzedawcy; 2) niezwiązanym z działalnością wymienioną w pkt 1. str. 18 z 20

19 sprzedaży, w tym m.in. obowiązki wynikające z art. 9a (w szczególności określone w ust. 1 oraz ust. 8 tegoż artykułu ustawy Prawo energetyczne). Wykonywanie działalności gospodarczej bez koncesji Wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji lub wymaganego wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego prowadzonego przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego, zgodnie z art ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.) [7], podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Spis aktów prawnych 6 [1] Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z z późn. zm.) 7 [2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. Nr 185, poz. 1314) [3] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) [4] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) [5] Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz Z późn. zm) [6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja (Dz. U. z 1998 r. Nr 60, poz. 387 oraz z 1999 r. Nr 92, poz. 1049) [7] Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.) Inne akty prawne mające związek z koncesjonowaniem działalności gospodarczej [a] Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby 6 akty prawne, do których w tekście znajdują się odsyłacze (w kolejności odesłania), inne (pozostałe) akty prawne mające związek z wykonywaną działalnością gospodarczą znajdują się w zestawieniu poniżej spisu 7 ujednolicony tekst ustawy można znaleźć na stronie internetowej URE str. 19 z 20

20 zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r. z Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184, z późn. zm.) [b] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.) [c] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 156, poz. 969) [d] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wysokosprawnego wytwarzania energii (Dz. U. Nr 21, poz. 111) [e] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii (Dz. U. Nr 21, poz. 112) str. 20 z 20

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI)

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI) WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI) Zakres wniosku i załą łączników Marek Kulesa Towarzystwo Obrotu Energią Sesja warsztatowa pt.: Zasady koncesjonowania działalno alności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r.

Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r. Jak uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii - zmiany w 2004 r. (Urząd Regulacji Energetyki) Kto powinien posiadać koncesję? Obowiązujący dotychczas art. 32

Bardziej szczegółowo

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH PAKIET INFORMACYJNY

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH PAKIET INFORMACYJNY URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH PAKIET INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORSTW ZAMIERZAJĄCYCH PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, POLEGAJĄCĄ NA WYTWARZANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY (OZE)

PAKIET INFORMACYJNY (OZE) Projekt nr 2006/018 180.02.04.04: Opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY (CHP)

PAKIET INFORMACYJNY (CHP) URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH PAKIET INFORMACYJNY (CHP) DLA PRZEDSIĘBIORSTW ZAMIERZAJĄCYCH PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, POLEGAJĄCĄ NA WYTWARZANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WNIOSKU O UDZIELENIE KONCESJI WRAZ Z ZAŁĄ

PRZYKŁAD WNIOSKU O UDZIELENIE KONCESJI WRAZ Z ZAŁĄ PRZYKŁAD WNIOSKU O UDZIELENIE KONCESJI WRAZ Z ZAŁĄ ŁĄCZNIKAMI Marek Kulesa Towarzystwo Obrotu Energią Sesja warsztatowa pt.: Zasady koncesjonowania działalno alności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu

Bardziej szczegółowo

Wznawianie koncesji. Ewa Malicka

Wznawianie koncesji. Ewa Malicka Ewa Malicka Zjazd TRMEW, Jastrzębia Góra, 7-9 czerwca 2013 Koncesje 2004 rok - wprowadzono obowiązek posiadania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w OZE Koncesje wydane w 2004 na okres 10 lat

Bardziej szczegółowo

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej

Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej Wymogi proceduralne dla uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznej Urząd Regulacji Energetyki Starszy Specjalista Waldemar Kozłowski Konferencja Europejskie Słoneczne

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁANIU LUB DYSTRYBUCJI CIEPŁA (PCC)

PRZESYŁANIU LUB DYSTRYBUCJI CIEPŁA (PCC) URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH PAKIET INFORMACYJNY DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA PRZESYŁANIU LUB DYSTRYBUCJI CIEPŁA (PCC) WARSZAWA, PAŹDZIERNIK

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNOWANIU PALIW GAZOWYCH (MPG)

MAGAZYNOWANIU PALIW GAZOWYCH (MPG) URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAMIERZAJĄCYCH PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, POLEGAJĄCĄ NA MAGAZYNOWANIU PALIW GAZOWYCH

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY (WEE)

PAKIET INFORMACYJNY (WEE) URZĄD REGULACJI ENERGETYKI PAKIET INFORMACYJNY (WEE) DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAMIERZAJĄCYCH PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POLEGAJĄCĄ NA WYTWARZANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ (WEE) WARSZAWA, czerwiec 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY (OZE)

PAKIET INFORMACYJNY (OZE) URZĄD REGULACJI ENERGETYKI PAKIET INFORMACYJNY (OZE) DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAMIERZAJĄCYCH PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POLEGAJĄCĄ NA WYTWARZANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY (OZE)

PAKIET INFORMACYJNY (OZE) URZĄD REGULACJI ENERGETYKI PAKIET INFORMACYJNY (OZE) DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAMIERZAJĄCYCH PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POLEGAJĄCĄ NA WYTWARZANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

Bardziej szczegółowo

WYTWARZANIU CIEPŁA (WCC)

WYTWARZANIU CIEPŁA (WCC) URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH PAKIET INFORMACYJNY DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA WYTWARZANIU CIEPŁA (WCC) WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2013r. KONCESJONOWANA

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT RYNKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA PAKIET INFORMACYJNY

DEPARTAMENT RYNKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA PAKIET INFORMACYJNY URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA PAKIET INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAMIERZAJĄCYCH PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POLEGAJĄCĄ NA OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia

Usługi ochrony osób i mienia Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 28 kwietnia 2015, 09:17 Usługi ochrony osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się, rozszerzenia lub zmiany koncesji w zakresie regulowanym ustawą

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Zadania i obowiązki podmiotu koncesjonowanego

Zadania i obowiązki podmiotu koncesjonowanego Zadania i obowiązki podmiotu koncesjonowanego Waldemar Gochnio Sesja warsztatowa pt.: Zasady koncesjonowania działalno alności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w źródłach odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Kraków 2010 r.

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne. Kraków 2010 r. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy Prawo energetyczne Kraków 2010 r. 1 Zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2006 r. Nr 155,

Bardziej szczegółowo

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA PAKIET INFORMACYJNY

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA PAKIET INFORMACYJNY URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA PAKIET INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAMIERZAJĄCYCH PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POLEGAJĄCĄ NA PRZESYŁANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 18 września 2015 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. Nr WEE/1i4 /4746/W/OŁO/2015/JKrl DECYZJA

Łódź, dnia 18 września 2015 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. Nr WEE/1i4 /4746/W/OŁO/2015/JKrl DECYZJA Łódź, dnia 18 września 2015 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr WEE/1i4 /4746/W/OŁO/2015/JKrl DECYZJA Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 33 ust. 1, art. 36 I art. 37 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce

Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Systemy wsparcia wytwarzania biogazu rolniczego i energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i kogeneracji w Polsce Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2011 Zawartość prezentacji 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY M P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, POLEGAJĄCEJ NA

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY M P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, POLEGAJĄCEJ NA URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY M P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, POLEGAJĄCEJ NA MAGAZYNOWANIU PALIW CIEKŁYCH WARSZAWA, STYCZEŃ 2016

Bardziej szczegółowo

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA PAKIET INFORMACYJNY

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA PAKIET INFORMACYJNY URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA PAKIET INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAMIERZAJĄCYCH PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POLEGAJĄCĄ NA PRZESYŁANIU (PEE) LUB

Bardziej szczegółowo

miejsce załatwienia sprawy

miejsce załatwienia sprawy Udzielenie lub zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz spalarni i grzebowisk zwłok zwierzęcych

Bardziej szczegółowo

Zasada wolności gospodarczej została wyrażona w artykule 20 I 22 Konstytucji. Art. 20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności

Zasada wolności gospodarczej została wyrażona w artykule 20 I 22 Konstytucji. Art. 20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności Zasada wolności gospodarczej została wyrażona w artykule 20 I 22 Konstytucji. Art. 20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42 KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/42 UDZIELENIE I ZMIANA LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PPRZEWOZU OSÓB POJAZEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU 7 I NIE

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA DG-17 OR.0143.4.2014 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155 e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl DG-17 OR.0143.4.2014 UZYSKANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 8/2014 w sprawie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 12 ustawy o efektywności

Bardziej szczegółowo

Odnawialneźródłaenergii w prawie polskim

Odnawialneźródłaenergii w prawie polskim Odnawialneźródłaenergii w prawie polskim Józef Indyka, Jacek Marciniak Urząd Regulacji Energetyki Południowo-Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie Kraków, 07 kwietnia 2011 r. 1 ul. Chłodna 64,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Bardziej szczegółowo

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA PAKIET INFORMACYJNY

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA PAKIET INFORMACYJNY URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA PAKIET INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAMIERZAJĄCYCH PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POLEGAJĄCĄ NA OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217 Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r. Poz. 1217 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary załączyć do wniosku. 7.

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary załączyć do wniosku. 7. Gmina Czastary Urząd Gminy w Czastarach 98-410 Czastary, ul. Wolności 29, woj. łódzkie Telefon: 627843111, Fax: 627843191 www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl 1. Nazwa procedury: PROCEDURA ZAŁATWIENIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY M P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, POLEGAJĄCEJ NA

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY M P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, POLEGAJĄCEJ NA URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY M P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, POLEGAJĄCEJ NA MAGAZYNOWANIU PALIW CIEKŁYCH WARSZAWA, LIPIEC 2014

Bardziej szczegółowo

PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ PRZEWODNIK

PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ PRZEWODNIK PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ PRZEWODNIK Przewodnik skierowany jest do podmiotów, które są zainteresowane przyłączeniem urządzeń, instalacji lub sieci do sieci przesyłowej. Celem jego jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Kamionka ul. Lubartowska 1 21-132 Kamionka

... Wójt Gminy Kamionka ul. Lubartowska 1 21-132 Kamionka (Pieczęć wnioskodawcy)... (Miejscowość i data) Wójt Gminy Kamionka ul. Lubartowska 1 21-132 Kamionka WNIOSEK O WPIS/ZMIANĘ ZAKRESU WPISU* DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

IV Kadencja X Posiedzenie KRDL

IV Kadencja X Posiedzenie KRDL IV Kadencja X Posiedzenie KRDL Uchwała Nr 90/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu wydawania zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach

Bardziej szczegółowo

KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy Karta informacyjna KT-43 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy Data publikacji karty 2015-12-01 10:49:42

Bardziej szczegółowo

Wpis/ zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis/ zmiana zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie. Siennica Karta informacyjna Urząd Gminy w Siennicy Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i drogownictwa I piętro pok. nr 1, tel. (25) 757-20-20 (wew.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. DSW 461 5(1)/2014/AKr Panie/Panowie Prezesi Przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródeł energii. Jolanta Skrago

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródeł energii. Jolanta Skrago Zasady koncesjonowania odnawialnych źródeł energii rola i zadania Prezesa URE Jolanta Skrago Zabrze, 2011 ul. Chłodna 64, 00 872 Warszawa www.ure.gov.pl 2 W skład Urzędu wchodzą oddziały terenowe Od 1

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2016 r.

Warszawa, styczeń 2016 r. Informacja odnośnie przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z budżetu państwa dla medalistów olimpijskich, paraolimpijskich, igrzysk głuchych i zawodów Przyjaźń 84 Warszawa, styczeń 2016 r. 1 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki.

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki. Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki. Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba Dyrektor OT Kraków Nowy

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R. dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R. dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R dla przedsiębiorców ubiegających się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych

Bardziej szczegółowo

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA OBROCIE PALIWAMI CIEKŁYMI WARSZAWA, LIPIEC 2014 r. JAK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA

WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. (poz. 1217) WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Urząd Gminy Bodzechów

Bardziej szczegółowo

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób Informacja jest skierowana do przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 - Oświadczenie, że Wnioskodawca poinformuje o otrzymaniu

Załącznik nr 7 - Oświadczenie, że Wnioskodawca poinformuje o otrzymaniu Karta usługi nr WS-17 URZĄD MIASTA KRAKOWA Dotacja celowa dla przedsiębiorców na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji

Bardziej szczegółowo

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA OBROCIE PALIWAMI CIEKŁYMI WARSZAWA, STYCZEŃ 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym - wydanie 1. Co powinienem wiedzieć? 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 882 DECYZJA NR OŁO-4210-2(6)/2015/358/XII/DSS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 3 marca 2015 r. Na podstawie art. 155 ustawy

Bardziej szczegółowo

Koncesje Zezwolenia Działalność regulowana

Koncesje Zezwolenia Działalność regulowana Koncesje Zezwolenia Działalność regulowana Reglamentacja Czym jest reglamentacja? Co chroni reglamentacja? Jak reglamentacja przejawia się w u.s.d.g.? Koncesje Czy koncesja jest odstąpieniem od ogólnego

Bardziej szczegółowo

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie

zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Odnawialne źródła energii - zasady koncesjonowania, system wsparcia Tomasz Adamczyk Dyrektor WOT URE w Lublinie Podstawowe akty prawne 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Marek Woszczyk

Warszawa, dnia 23 października 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Marek Woszczyk Warszawa, dnia 23 października 2013 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Marek Woszczyk Informacja Nr 32/2013 w sprawie opracowywania przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatora

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Spraw Obywatelskich Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 1. Co powinienem wiedzieć? Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Czyste energie. Bariery rozwoju fotowoltaiki w Polsce. wykład 9. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiE Katedra Automatyki

Czyste energie. Bariery rozwoju fotowoltaiki w Polsce. wykład 9. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiE Katedra Automatyki Czyste energie wykład 9 Bariery rozwoju fotowoltaiki w Polsce dr inż. Janusz Teneta Wydział EAIiE Katedra Automatyki AGH Kraków 2011 Znane bariery 1. Warunki przyłączenia systemu PV do sieci elektroenergetycznej,

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

Procesy inwestycyjne w gminie: nowe źródła energii

Procesy inwestycyjne w gminie: nowe źródła energii Procesy inwestycyjne w gminie: nowe źródła energii dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Rzeszów Przemyśl, 5 6.05.2009r. Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne 2. Zasady rozwoju

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci elektroenergetycznej. Oddział Dystrybucji SZCZECIN Czerwiec 2013 r.

Procedura przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci elektroenergetycznej. Oddział Dystrybucji SZCZECIN Czerwiec 2013 r. Procedura przyłączania odnawialnych źródeł energii (OZE) do sieci elektroenergetycznej Wstęp Charakterystyka elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej - podział na napięcia: Napięcie niskie (nn ) obejmuje

Bardziej szczegółowo

2. W przypadku Wytwórców, którzy wytworzą energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji (tzw. instalacje nowe ):

2. W przypadku Wytwórców, którzy wytworzą energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji (tzw. instalacje nowe ): Warszawa, 16 stycznia 2017 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 8/2017 dotycząca obowiązków wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego

Bardziej szczegółowo

Łódź, 19 lutego 2016 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OŁO (16)/2015/2016/280/XII/MGĘ DECYZJA

Łódź, 19 lutego 2016 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OŁO (16)/2015/2016/280/XII/MGĘ DECYZJA PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OŁO-4210-52(16)/2015/2016/280/XII/MGĘ Łódź, 19 lutego 2016 r. DECYZJA Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Podatków i Opłat Zwolnienie spod egzekucji składników majątkowych zobowiązanego 1. Co powinienem wiedzieć? Po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, w trakcie

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek Płock

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek Płock Warszawa, 2 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.1.6.2014 Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Środowiska Zezwolenie na przetwarzanie odpadów Usługa możliwa do zrealizowania w pełni elektronicznie więcej informacji w karcie SEKAP : - Wydanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI Straż Miejska w Chmielniku Karta Usługi Miejsce realizacji sprawy Załączniki Termin realizacji Opłaty Tryb odwoławczy WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/8

Kancelaria Sejmu s. 1/8 Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ

PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ PRZYŁĄCZANIE DO SIECI PRZESYŁOWEJ Przewodnik Departament Rozwoju Systemu, Konstancin - Jeziorna, czerwiec 2014 r. Przewodnik skierowany jest do podmiotów, które są zainteresowane przyłączeniem urządzeń,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 875. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Środowiska Zezwolenie na transport odpadów Usługa możliwa do zrealizowania w pełni elektronicznie więcej informacji w karcie SEKAP : - Wydanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia. Wydanie A wg stanu na dzień 19-08-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Udzielanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 6 /2010) w sprawie wyznaczania operatorów systemów dla każdej sieci lub instalacji

KOMUNIKAT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 6 /2010) w sprawie wyznaczania operatorów systemów dla każdej sieci lub instalacji Warszawa, dnia 16 kwietnia 2010 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DPE 470 2(1)/2010/IB KOMUNIKAT Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 6 /2010) w sprawie wyznaczania operatorów systemów dla każdej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 kwietnia 2012 r. Poz. 1250 DECYZJA NR OŁO-4210-13(8)/2012/385/X/BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 17 kwietnia 2012 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

W art. 6 zostały określone warunki uzyskiwania licencji taksówkowej.

W art. 6 zostały określone warunki uzyskiwania licencji taksówkowej. Z art. 75 ust.3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika, że wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wymaga

Bardziej szczegółowo

LICENCJA NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda

LICENCJA NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda LICENCJA NA KRAJOWY TRANSPORT DROGOWY Uwaga: standardowe procedury nie wyczerpują katalogu wszystkich możliwych do zaistnienia przypadków - każda sprawa rozpatrywana jest odrębnie i w indywidualnych przypadkach

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Podatków i Opłat Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 1. Co powinienem wiedzieć? O wydanie zaświadczenia może

Bardziej szczegółowo

Usługi Ochrony Osób i Mienia

Usługi Ochrony Osób i Mienia Usługi Ochrony Osób i Mienia Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz kontroli tej działalności określa ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Tomasz Skałecki pokój 115, tel

KARTA INFORMACYJNA. Kierownik Biura Gospodarki Odpadami Tomasz Skałecki pokój 115, tel Strona: 1 z 5 Wyszczególnienie Nazwa usługi Podstawa prawna Departament/osoba odpowiedzialna Wymagane dokumenty Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń tel.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Spraw Obywatelskich Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały 1. Co powinienem wiedzieć? Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Spraw Obywatelskich Wymeldowanie decyzją administracyjną 1. Co powinienem wiedzieć? Jeżeli dane zgłoszone do wymeldowania budzą wątpliwości o wymeldowaniu

Bardziej szczegółowo

Działalność Gospodarcza:

Działalność Gospodarcza: Działalność Gospodarcza: ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1 Ustawa z dnia 19 listopada 1999r Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Z 1999r nr 101, 2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Komunikacji Wykreślenie ośrodka szkolenia kierowców z rejestru działalności regulowanej Usługa możliwa do zrealizowania w pełni elektronicznie więcej informacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 2647 DECYZJA NR OŁO-4210-12(18)/2014/249/XII/SR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 7 marca 2014 r. Na podstawie art. 47 ust.

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty)

Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty) Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty) 1 Dział I. Przepisy ogólne. 2 Rozdział 2. Zasady ogólne. Art. 10 [Zasada wysłuchania stron] 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 marca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.9.2016 Pan Dariusz Jaszczuk Burmistrz Mrozów Urząd Miasta i Gminy Mrozy ul. Adama Mickiewicza 35 05-320 Mrozy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI I N F O R M A T O R dla przedsiębiorców ubiegających się udzielenie koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 1814 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych Na

Bardziej szczegółowo

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje:

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy: Gmina Czastary Tryb odwoławczy: 8. Dodatkowe informacje: Gmina Czastary Urząd Gminy w Czastarach 98-410 Czastary, ul. Wolności 29, woj. łódzkie Telefon: 627843111, Fax: 627843191 www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl 1. Nazwa procedury: PROCEDURA ZAŁATWIENIA

Bardziej szczegółowo