ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014."

Transkrypt

1 Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL /10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu ul. Krakowska 56-62, Wrocław, zwana dalej Uczelnią, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego: NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW GIEŁDA KOOPERACJI na potrzeby realizacji projektu Kierunek Informatyka w Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu nr UDA-POKL /10-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania bez wyłonienia oferty i podania przyczyn. Niniejsze zapytanie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ORGANIZACJA DWÓCH KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI, pt.: AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW GIEŁDA KOOPERACJI na potrzeby realizacji projektu pt. Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z poniższym wykazem. W SKŁAD USŁUGI WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI: 1. Wynajem 2 sal konferencyjnych na min 100 osób każda oraz ich odpowiednie przygotowanie: - ustawienie krzeseł, mównicy oraz foteli dla prelegentów, obsługa techniczna podczas konferencji, nagłośnienie, przy każdej z konferencji minimum 2 mikrofony bezprzewodowe, możliwość korzystania z Internetu, ekran multimedialny, klimatyzacja, stolik dla recepcji przed salą, oznaczenie sali w logo organizatora wraz z wizualizacją o dofinansowaniu projektu ze środków unijnych. 2. Usługa cateringowa polegająca na organizacji dla każdej z konferencji: 2 przerw kawowych oraz lunchu dla około 100 osób. 3. Druk programów konferencji dla każdej z przygotowywanych konferencji programy konferencji spełniające następujące warunki : opracowanie graficzne uwzględniające wytyczne dotyczące wizualizacji projektów dofinansowanych z UE, pełna kolorystyka, 100 sztuk

2 4. Druk zaproszeń, każdorazowo min. 100 szt. w tym projekt graficzny, wymiar C6, pełny kolor, papier kredowy, zawierający wymagane loga, program konferencji. - ponadto w skład usługi wchodzą każdorazowo : fotoobsługa konferencji organizacja recepcji konferencji nadzór nad prawidłowym i terminowym przebiegiem konferencji stała współpraca z zamawiającym w trakcie prac realizacji zadania rozwiązywanie bieżących problemów wynikłych podczas konferencji ZAMÓWIENIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE USŁUGI WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) - usługi w zakresie organizacji imprez (kod CPV ) - usługi drukowania i dostawy ( kod CPV ) - usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków ( kod ) - usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji ( kod ) II. INFORMACJE ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych 2. Oferta musi być kompletna w zakresie poszczególnych części zapytania. III. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Wymagany termin realizacji: Konferencji nr 1 : marzec 2014 oraz Konferencji nr 2 na na IV kwartał 2014r. lub I kwartał 2015 r., przy założeniu, że dokładna data realizacji zostanie podana Wykonawcy na minimum 60 dni przed planowana datą organizacji. IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 1. O zamówienie mogą ubiegać się firmy, które: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadające co najmniej 3 letnie, udokumentowane doświadczenie w organizacji konferencji i szkoleń na potrzeby realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich. c) nie są w stanie likwidacji ani upadłości, d) nie pozostają w stosunku powiązania z zamawiającym i założycielem zamawiającego (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). 2. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Firma spełnia w/w warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. 3. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykluczonego uważa się za odrzuconą. 4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych przez Oferenta do Formularza ofertowego. 5. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w warunki.

3 V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ ZLECENIOBIORCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty: wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) aktualny odpis z KRS (lub poświadczona za zgodność kserokopia) lub zaświadczenie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (lub poświadczona za zgodność kserokopia), wystawione nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty pełnomocnictwa udzielone osobom podpisującym ofertę, jeśli dotyczy. Listę zrealizowanych konferencji i szkoleń ( nie mniej niż 10 realizacji w ciągu ostatnich 3 lat) wraz z podaniem tematu konferencji, miejsca realizacji, ilości osób/ uczestników konferencji. 2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. 2. Dokumenty powinny być dołączone do Formularza ofertowego w formie załączników w kolejności wskazanej w Zapytaniu ofertowym. 3. Dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 4. Dopuszcza się uzupełnienia, które nie mają wpływu na spełnienie warunków a są jedynie technicznym uzupełnieniem dokumentów. 5. Uczelnia może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Oferenta dokumentów. 6. Złożenie przez Oferenta nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie go z postępowania. 7. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez Oferenta 8. Oferta i załączniki (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez przedstawiciela Firmy: a) w przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem; b) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu i zgodne z przepisami prawa. 9. Każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) powinna być ponumerowana kolejnymi numerami. 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę. Podpis winien być czytelny, naniesiony w sposób umożliwiający jego identyfikację. 11. Uczelnia nie wymaga wniesienia wadium. VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ : 1. Oferta powinna być doręczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub też złożona osobiście, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Uczelni mieszczącej się przy ulicy Krakowskiej 56-62, Wrocław, Biuro projektu, pok.103, najpóźniej do dnia do godz Kopertę należy zaadresować jak niżej:

4 Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja ul Krakowska 56-62, Wrocław (z dopiskiem) Oferta w postępowaniu: zapytanie ofertowe dotyczące ORGANIZACJI DWÓCH KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW GIEŁDA KOOPERACJI Nie otwierać przed godz w dniu r. 3. Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 33 dni liczonych od momentu upływu terminu składania ofert. 4. Oferty złożone po terminie zostaną odesłane bez otwierania. 5. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z opisem (pkt. VI) lub dostarczenie jej po terminie określonym w Zapytaniu ofertowym ponosi składający ofertę. 6. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Uczelni, Biuro projektu, pok. nr Komisja zostanie wybrana przez Uczelnię, spośród pracowników Zespołu projektowego. 8. Przedstawiciele firm składających oferty mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku nieobecności przy otwieraniu ofert, Uczelnia prześle Oferentom informację o wynikach. VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ UCZELNI Z OFERENTAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Uczelnia oraz Oferenci przekazują za pośrednictwem poczty, kuriera lub też składają osobiście w siedzibie Uczelni, mieszczącej się przy ulicy Krakowskiej 56-62, Wrocław, Biuro projektu, pok Osobą uprawnioną przez Uczelnię do kontaktu z Oferentami jest mgr Sylwia Lasota, od poniedziałku do piątku, w godz Oferenci mogą zwracać się do Uczelni o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią Zapytania ofertowego, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres siedziby Uczelni (pocztą, pocztą elektroniczną: albo faksem ). 4. Uczelnia niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania pod warunkiem, że zapytanie zostanie dostarczone do siedziby Uczelni nie później niż na dzień przed terminem składania ofert. 5. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim zainteresowanym złożeniem oferty. IX. WYCOFANIE OFERTY 1. Oferent ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać swoją ofertę. 2. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone wg tych samych zasad, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem WYCOFANA. 3. Koperty oznakowane dopiskiem WYCOFANA nie będą otwierane X. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. XI. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ORAZ WAG PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH 1. Uczelnia oceni i porówna jedynie te ofert, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Uczelnia dokona oceny ważnych ofert w oparciu o kryterium ceny, cena ofertowa 100%, waga 1

5 a) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie wysokości zaoferowanych cen brutto (suma cen brutto programów wykazanych w Formularzu ofertowym), b) cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, c) wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, d) wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty, e) negocjacje ceny nie będą prowadzone, f) wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty z uwzględnieniem konieczności dostarczenia oprogramowania do siedziby Zamawiającego. 3. Uczelnia podpisze umowę, zgodną ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego, z Wykonawcą, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym. 4. W przypadku dużej liczby złożonych ofert o podobnej cenie o wyborze zdecyduje kolejność złożenia oferty. 5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która będzie zawierała najniższą cenę. XII. WYKLUCZENIE OFERTY 1. Brak wymaganej dokumentacji. 2. Brak złożenia oświadczenia o nie pozostawaniu w stosunku powiązanym. 3. Wycofanie oferty. XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 1. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone niezwłocznie w siedzibie Uczelni oraz na jej stronie internetowej: 2. Dodatkowo Firmy, które złożyły ofertę, zostaną powiadomione o decyzji Uczelni w formie pisemnej, listem przesłanym na adres wskazany przez Oferentów w Formularzu ofertowym. 3. Uczelnia powiadomi wybranego Oferenta o miejscu i terminie podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta na czas określony, w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. Wynagrodzenie za wykonanie usługi zostanie przekazane przelewem na wskazane konto, w terminie określonym w umowie. 4. Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 5. Termin wykonania umowy ustala się na miesiąc marzec 2014, nie wcześniej niż r. XIV. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej ( ), jak również zostanie opublikowana na stronie zamawiającego: 2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 4. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV. ZAŁĄCZNIKI 1. Formularz ofertowy załącznik nr 1 2. Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku powiązania z zamawiającym i założycielem zamawiającego - załącznik nr 2 3. Wzór umowy załącznik nr 3

6 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Organizacja dwóch konferencji z pracodawcami/ giełda kooperacji. Akademickie forum rozwoju biznesu Wrocław Giełda kooperacji Wrocław, (miejscowość, data) (nazwa i adres Wykonawcy) Do: Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja Ul. Krakowska Wrocław FORMULARZ OFERTOWY 1. Opis przedmiotu zamówienia ORGANIZACJA DWÓCH KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW GIEŁDA KOOPERACJI 2. Analiza cenowa Odpowiadając na wstępne Zapytanie ofertowe dotyczące ORGANIZACJI 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW GIEŁDA KOOPERACJI, stwierdzam, że jestem w stanie wykonać powyższą usługę za kwotę: Konferencja Nr 1 netto netto (słownie):... podatek VAT brutto brutto (słownie):... Konferencja Nr 2 netto netto (słownie):... podatek VAT brutto brutto (słownie):...

7 Łącznie wartość zamówienia netto netto (słownie):... podatek VAT brutto brutto (słownie): Wyrażamy zgodę na 14-dniowy termin płatności. 4. Należność za wykonane prace należy przekazać na nasze konto nr... prowadzonego przez:... (nazwa banku) Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 5. Akceptujemy treść wzoru umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. 6. Wszelką korespondencję w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia należy kierować na następujący adres: Termin ważności oferty cenowej: 33 dni liczonych od momentu upływu terminu składania ofert. 8. Załącznikami do niniejszej oferty są: Załącznik nr 1 aktualny odpis z KRS (lub poświadczona kserokopia) albo wpis do ewidencji działalności gospodarczej (lub poświadczona kserokopia), Załącznik nr 2 oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku powiązania z zamawiającym i założycielem zamawiającego Załącznik nr 3 pełnomocnictwa udzielone osobom podpisującym ofertę, Załącznik nr 4 lista zrealizowanych konferencji i szkoleń.... (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) * Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

8 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Organizacji 2 konferencji z pracodawcami/ giełda kooperacji. Akademickie forum rozwoju biznesu Wrocław Giełda kooperacji OŚWIADCZENIE O NIEPOZOSTAWANIU W STOSUNKU POWIĄZANIA Z ZAMAWIAJĄCYM I ZAŁOŻYCIELEM ZAMAWIAJĄCEGO Ja niżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym nr.. seria., oświadczam w imieniu..* iż nie łączą mnie (nas) z Zamawiającym, ani osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy w postępowaniu dotyczącym ORGANIZACJI 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW GIEŁDA KOOPERACJI na potrzeby realizacji projektu Kierunek Informatyka w Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu nr UDA-POKL /10-00 ani z założycielem Zamawiającego, powiązania kapitałowe lub osobowe polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. (podpis) *wypełnić gdy wykonawca nie prowadzi działalności gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

9 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Organizacji 2 konferencji z pracodawcami/ giełda kooperacji. Akademickie forum rozwoju biznesu Wrocław Giełda kooperacji UMOWA zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą a Wyższą Szkołą Zarządzania Edukacja z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 56-62, Wrocław, reprezentowaną przez Rektora dr Marka Lewandowskiego zwaną dalej Zamawiającym 1 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje zamówienie na organizację 2 konferencji według oferty z dnia..., pkt. II: Opis przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca oświadcza, że usługa Organizacja dwóch konferencji z pracodawcami/ giełda kooperacji. Akademickie forum rozwoju biznesu Wrocław Giełda kooperacji zostaje zakupiona na potrzeby projektu pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL / Termin realizacji zamówienia: I KONFERENCJA DNIA- II KONFERENCJA DNIA Wykonawca zobowiązuje się do organizacji 2 konferencji z pracodawcami/ giełda kooperacji. Akademickie forum rozwoju biznesu Wrocław Giełda kooperacji, w skład których wchodzą następujące czynności: a) Wynajem 2 sal konferencyjnych na min 100 osób każda oraz ich odpowiednie przygotowanie: ustawienie krzeseł, mównicy oraz foteli dla prelegentów, obsługa techniczna podczas konferencji, nagłośnienie, przy każdej z konferencji minimum 2 mikrofony bezprzewodowe, możliwość korzystania z Internetu, ekran multimedialny, klimatyzacja, stolik dla recepcji przed salą, oznaczenie sali w logo organizatora wraz z wizualizacją o dofinansowaniu projektu ze środków unijnych. b) Usługa cateringowa polegająca na organizacji dla każdej z konferencji: 2 przerw kawowych oraz lunchu dla około 100 osób. c) Druk programów konferencji dla każdej z przygotowywanych konferencji programy konferencji spełniające następujące warunki : opracowanie graficzne uwzględniające wytyczne dotyczące wizualizacji projektów dofinansowanych z UE, pełna kolorystyka, 100 sztuk

10 d) Druk zaproszeń, każdorazowo min. 100 szt., w tym projekt graficzny, wymiar C6, pełny kolor, papier kredowy, zawierający wymagane loga, program konferencji. ponadto w skład usługi wchodzą każdorazowo: fotoobsługa konferencji, organizacja recepcji konferencji, nadzór nad prawidłowym i terminowym przebiegiem konferencji, stała współpraca z zamawiającym w trakcie prac realizacji zadania, rozwiązywanie bieżących problemów wynikłych podczas konferencji 3. Zamawiającemu przysługuje prawo zapoznawania się u Wykonawcy z przebiegiem realizacji pracy i uzyskiwanymi wynikami Za wykonanie całości przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę łączną brutto... zł (słownie:...) na podstawie faktury VAT przez Wykonawcy. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem w ciągu 14 dni od wystawienia faktury VAT za wykonane zamówienie w dwóch ratach: po realizacji Konferencji nr 1 oraz konferencji nr 2.. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego. 3. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru przedmiotu zamówienia, tj. konferencji nr 1 oraz konferencji nr 2. 5 Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego w ciągu 1 dnia od umownego terminu zakończenia pracy o jej przygotowaniu do odbioru. Podpisany przez strony protokół zdawczo- odbiorczy oraz protokół wykonania usługi stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT 6 W przypadku opóźnienia wykonania pracy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia. 7 Wykonawca i Zamawiający nie ponoszą winy za nie wywiązanie się z postanowień umowy jeśli spowodowane jest to siłą wyższą (klęski żywiołowe, strajki, blokady dróg, zmiany regulacji prawnych w obrocie handlowym i pieniężnym itp.). Wyrównanie ewentualnych szkód z tego tytułu nastąpi w drodze negocjacji stron. 8 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9 W sprawach nie normowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 10 Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory jakie mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy mogą być rozpatrywane przez właściwe sądy mające siedzibę we Wrocławiu, po uprzednim wyczerpaniu drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu na drodze negocjacji stron. 11 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA