Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för skruvdragare Bruksanvisning for skrutrekker Instrukcja obsługi wkrętarki User Instructions for Power Driver SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA 5 SÄKERHETSANVISNINGAR... 5 Arbetsområde... 5 Elsäkerhet... 5 Personlig säkerhet... 5 Användning och skötsel... 6 Användning och skötsel av batteridrivna verktyg... 6 Service... 6 Särskilda säkerhetsanvisningar... 6 Batteri/laddare... 7 Skötsel av batterier... 7 Avfallshantering av uttjänta batterier... 7 Demontering av batteri... 7 TEKNISKA DATA... 7 BESKRIVNING... 8 MONTERING... 9 Demontering... 9 HANDHAVANDE... 9 Batteriladdning... 9 Före första användning... 9 FÖRBEREDELSER... 9 Start/stopp... 9 Montering av bits... 9 Bits... 9 Strömbrytare... 9 Riktningsväljare... 9 Förborrning... 9 Användning... 9 Iskruvning/lossdragning... 9 Lysdiodlampa Tillbehör UNDERHÅLL NORSK 11 SIKKERHETSANVISNINGER Arbeidsområde El-sikkerhet Personlig sikkerhet Bruk og vedlikehold Bruk og vedlikehold av batteridrevet verktøy Service Spesielle sikkerhetsanvisninger Batteri/lader Vedlikehold av batterier Avfallshåndtering av brukte batterier Demontering av batteri TEKNISKE DATA BESKRIVELSE MONTERING Demontering BRUK Batterilading Før første gangs bruk FORBEREDELSER Start/stopp Montering av bits Bits Strømbryter Retningsvelger... 15

3 Forhåndsboring Bruk Skru inn/ut skruer Lysdiodepære Tilbehør VEDLIKEHOLD POLSKI 17 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Miejsce pracy Bezpieczeństwo elektryczne Bezpieczeństwo osobiste Użytkowanie i pielęgnacja Obsługa i pielęgnacja narzędzi zasilanych akumulatorem Serwis Szczególne zasady bezpieczeństwa Akumulator/ładowarka Pielęgnacja akumulatorów Utylizacja zużytych akumulatorów Wyjmowanie akumulatora DANE TECHNICZNE OPIS MONTAŻ Demontaż OBSŁUGA Ładowanie akumulatora Przed pierwszym użyciem PRZYGOTOWANIA Uruchamianie/zatrzymywanie Montaż końcówek Końcówki Przełącznik Przełącznik kierunku obrotów Wiercenie wstępne Sposób użycia Wkręcanie/wykręcanie Żarówka diodowa Akcesoria KONSERWACJA ENGLISH 24 SAFETY INSTRUCTIONS Work area Electrical safety Personal safety Use and care Using and looking after battery-powered tools Service Special safety instructions Battery/charger Battery care Disposal of used batteries Removing the battery TECHNICAL DATA DESCRIPTION INSTALLATION Dismantling OPERATION Charging the battery Before using for the first time... 28

4 PREPARATIONS Starting/stopping Fitting bits Bits Power switch Direction selector Predrilling Use Screwing/undoing LED Accessories MAINTENANCE... 29

5 SVENSK A SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara bruksanvisningen för framtida referens. Om inte alla anvisningar och säkerhetsanvisningar följs finns risk för elolycksfall, brand och/eller allvarlig personskada. Termen elverktyg i varningarna nedan avser ditt nätanslutna (sladdförsedda) eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg. Arbetsområde Arbetsområdet ska hållas rent och väl upplyst. Belamrade och mörka utrymmen ökar risken för skador. Använd inte elverktyg i explosiv miljö, exempelvis i närheten av brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg genererar gnistor som kan antända damm eller ångor. Håll barn och kringstående personer på säkert avstånd när elverktyg används. Om du blir distraherad kan du tappa kontrollen över verktyget. Elsäkerhet Elverktygets stickpropp måste passa till nätuttaget. Ändra aldrig stickproppen på något sätt. Använd aldrig adapter tillsammans med jordade elverktyg. Icke modifierade stickproppar och passande nätuttag minskar risken för elolycksfall. Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, radiatorer, spisar och kylskåp. Risken för elolycksfall ökar om din kropp jordas. Utsätt inte elverktyg för regn eller fukt. Om vatten kommer in i ett elverktyg ökar risken för elolycksfall. Akta sladden. Använd aldrig sladden för att bära eller dra verktyget och dra inte i sladden för att dra ut stickproppen. Skydda sladden från värme, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller trassliga sladdar ökar risken för elolycksfall. Om verktyget används utomhus ska du endast använda förlängningssladd som är godkänd för utomhusbruk. Sladd avsedd för utomhusbruk minskar risken för elolycksfall. Om det inte går att undvika att använda elverktyg i fuktig miljö, ska du använda jordfelsbrytarskyddad nätanslutning. Jordfelsbrytare minskar risken för elolycksfall. Personlig säkerhet Var uppmärksam. Var hela tiden försiktig och tillämpa sunt förnuft vid arbete med elverktyg. Använd aldrig elverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet vid arbete med elverktyg kan leda till allvarlig personskada. Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon. Säkerhetsutrustning som dammfiltermask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm och hörselskydd, alltefter verktygets typ och användning, minskar risken för personskada. Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att strömbrytaren är i frånslaget läge innan du sätter i sladden och/eller batteriet eller lyfter/bär verktyget. Olycksrisken är stor om du bär verktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ström till verktyg vars strömbrytare är i tillslaget läge. Avlägsna ställnycklar och liknande innan du startar verktyget. Nyckel eller liknande som sitter kvar på en roterande del på verktyget kan orsaka personskada. Sträck dig inte för långt. Ha hela tiden säkert fotfäste och god balans. På så sätt har du bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer. Använd lämpliga kläder. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar. Om det finns utrustning för dammutsugning och -uppsamling ska denna anslutas och användas korrekt. Sådana anordningar kan minska risken för problem som orsakas av damm. 5

6 Användning och skötsel SVENSKA Tvinga inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för det planerade arbetet. Verktyget fungerar bättre och säkrare med den belastning det är avsett för. Använd inte verktyget om det inte går att slå av och på det med strömbrytaren. Elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras. Dra ut sladden och/eller ta ut batteriet innan justeringar görs, tillbehör byts ut eller elverktyg ställs undan. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att verktyget startas oavsiktligt. Elverktyg som inte används ska förvaras utom räckhåll för barn. Låt aldrig barn eller personer som inte känner till elverktyget eller har tagit del av dessa anvisningar använda det. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer. Underhåll elverktygen. Kontrollera att rörliga delar är korrekt justerade och rör sig fritt, att inga delar är felmonterade eller trasiga samt att inga andra faktorer föreligger som kan påverka funktionen. Om elverktyget är skadat måste det repareras innan det används igen. Många olyckor orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg. Håll skärande verktyg skarpa och rena. Skärande verktyg som underhålls korrekt och har vassa eggar kärvar mindre ofta och är lättare att kontrollera. Använd elverktyget, tillbehör, bits etc. i enlighet med dessa anvisningar, med beaktande av rådande arbetsförhållanden och den uppgift som ska utföras. Det kan vara farligt att använda elverktyg för andra ändamål än de är avsedda för. Användning och skötsel av batteridrivna verktyg Service Batteriet får endast laddas med den laddare som rekommenderas av tillverkaren. En laddare som är avsedd för ett batteri kan orsaka brandrisk om den används med ett annat batteri. Använd elverktyg endast med angivna batterier. Om andra batterier används finns risk för skador eller brand. När batteriet inte används ska det hållas åtskilt från andra metallföremål som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål som kan kortsluta polerna. Om batteripolerna kortsluts kan frätskador eller brand uppstå. Under vissa förhållanden kan vätska läcka ut från batteriet. Undvik kontakt med batterivätskan. Skölj noga med vatten om du får batterivätska på dig. Uppsök läkare om du får batterivätska i ögonen. Vätskan som läcker ut från batteriet kan orsaka irritation eller frätskada. Elverktyget får endast servas av kvalificerad personal som använder identiska reservdelar. Detta säkerställer att elverktyget förblir säkert. Särskilda säkerhetsanvisningar Håll verktyget i de isolerade greppytorna när du arbetar på platser där bits kan komma i kontakt med dolda ledningar. Vid kontakt med spänningsförande ledare blir verktygets metalldelar spänningsförande risk för elolycksfall. Sätt fast arbetsstycket på stabilt underlag med tvingar eller liknande. Att hålla arbetsstycket för hand eller mot kroppen är inte tillräckligt stadigt och kan leda till att du förlorar kontrollen. Borra, skruva eller bila inte i befintliga väggar eller andra områden där det kan finnas dolda elledningar. Om detta inte går att undvika ska du ta ur/slå från alla säkringar/brytare för de kretsar som berörs av arbetet. Batteridrivna verktyg är driftklara när batteriet är anslutet risk för oavsiktlig start. Bär alltid skyddsglasögon eller annat ögonskydd när du arbetar med verktyget. Var noga med att föra in bitsets/bitshållarens skaft tillräckligt långt i chuckhylsan, annars finns risk att bitset lossnar under arbetet. Starta inte verktyget när du bär det vid sidan. Roterande bits kan fastna i kläderna och orsaka personskada. Använd inte slöa eller skadade bits eller tillbehör. Slöa eller skadade bits fastnar lättare i arbetsstycket. 6

7 SVENSKA VARNING! Vissa typer av damm som uppstår vid slipning, sågning, putsning, borrning och liknande arbeten innehåller kemikalier som har bevisats orsaka cancer, fosterskador eller andra reproduktionsproblem. Exempel på sådana kemikalier är: bly från blybaserad målarfärg kristallin kvarts från tegelsten, cement och andra murverksprodukter arsenik och krom från kemiskt behandlat trä. Risken vid exponering för dessa kemikalier beror på hur ofta du utför denna typ av arbete. Du kan minska exponeringen för dessa kemikalier genom att hålla arbetsutrymmet väl ventilerat och använda godkänd säkerhetsutrustning, till exempel andningsmask som filtrerar bort mikroskopiska partiklar. Batteri/laddare Läs noga alla anvisningar och varningar på batteriladdaren, batteriet och den produkt batteriet ska användas till innan batteriladdaren används. Demontera inte laddaren och försök inte ändra eller reparera den. Använd inte laddaren om den utsatts för slag, har fallit eller är skadad på annat sätt. Byt ut skadade sladdar omedelbart. Felaktig montering kan medföra risk för brand eller elolycksfall. Ladda inte batterier i fuktiga eller våta utrymmen. Utsätt inte laddaren för regn eller snö. Försök inte ladda batteriet om det är spräckt eller skadat risk för brand, elolycksfall och/eller kortslutning. Laddningstemperatur: 0 till 45 C. Förvaringstemperatur: högst 49 C. Högre eller lägre temperatur kan skada batteriet. Placera inte batteriladdaren på antändligt underlag eller nära antändligt material vid batteriladdning. Adapter, laddare och batteri blir varma under laddning. Placera inte apparaten på mjukt underlag som kan förhindra luftcirkulationen risk för överhettning. Dra omedelbart ut sladden om laddare eller batteri börjar lukta onormalt, ryka eller smälta. Använd inte laddaren eller batteriet igen. Använd inte andra tillbehör än dem som rekommenderas eller säljs av tillverkaren. Användning av andra tillbehör kan orsaka brand, elolycksfall eller personskada. Skötsel av batterier VARNING! När batteriet inte används ska det hållas åtskilt från andra metallföremål som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål som kan kortsluta polerna. Kortslutning kan medföra brand och/eller personskada. Utsätt inte batteriet för eld eller hög temperatur, det kan orsaka explosion. Avfallshantering av uttjänta batterier VIKTIGT! Försök aldrig ändra eller öppna batteriet risk för brand och/eller personskada. Innan batteriet avfallshanteras, sätt kraftig tejp över batteriets poler, för att förhindra kortslutning. Litiumjonbatterier Uttjänta batterier ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler. Demontering av batteri Kör verktyget tills batteriet är helt urladdat. 1. Lossa höljets skruvar med en spårskruvmejsel. 2. Öppna höljet genom att lyfta upp det från verktygets främre ände. 3. Lossa ledarna från strömbrytaren. 4. Ta ut batteriet och sätt kraftig tejp över batteriets poler, eller lägg batteriet i en plastpåse, för att förhindra kortslutning. 5. Uttjänta batterier ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler. TEKNISKA DATA 3,6 VDC 3,6 VDC Eldata, laddare (ingående) 230 VAC, 50 Hz Eldata, laddare (utgående) 6 VDC, 300 ma Varvtal obelastad 200 varv/min Batteri 3,6 VDC, 1300 mah Rotationsriktning Höger- och vänstergång Ljudtrycksnivå, LpA 57 db(a), K= 3 db Ljudeffektsnivå, LwA 68 db(a), K= 3 db Vibrationsnivå 0,2 m/s2, K= 1,5 m/s2 7

8 SVENSKA Använd alltid hörselskydd! Det deklarerade värdet för vibration, som har uppmätts i enlighet med standardiserad testmetod, kan användas för att jämföra olika verktyg med varandra och för en preliminär bedömning av exponering. VARNING! Läs Den faktiska vibrationsnivån under användning av elverktyg kan skilja sig från det angivna totalvärdet beroende på hur verktyget används. Identifiera därför de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda användaren baserat på en uppskattning av exponering i verkliga driftförhållanden (som tar hänsyn till alla delar av arbetscykeln såsom tiden när verktyget är avstängt och när den körs på tomgång, utöver igångsättningstiden). BESKRIVNING Magnetisk 1/4 bitshållare 2. Arbetsbelysning 3. Strömbrytare 4. Grepp 5. Riktningsväljare 6. Gummiskydd 7. Vinöppnare (tillbehör) 8. Nätadapter 9. Laddningsstickpropp 8

9 Demontering SVENSKA MONTERING För att demontera tillbehör, vrid låsringen i pilens riktning och dra loss tillbehöret från verktyget. Tryck försiktigt fast gummiskyddet på verktyget. Batteriladdning HANDHAVANDE Batteriet till detta elverktyg levereras med liten laddning. Ladda batteriet före första användning. Sätt i nätadaptern i ett nätuttag och anslut sladdens andra ände till DC-anslutningen på verktyget. Normalt tar det 3-5 timmar för batteriet att laddas helt. Den första laddningen kan dock ta upp till 7 timmar, beroende på omgivningstemperatur och batteriets laddningsstatus. Före första användning Fulladda batteriet (5-7 timmar) och använd verktyget tills batteriet är urladdat och verktyget rör sig långsammare. Ladda batteriet i 5-7 timmar och använd verktyget tills batteriet är urladdat igen. Upprepa denna laddningscykel 4 eller 5 gånger för att för förhindra laddningsminne. Därefter kan batteriet laddas normalt. VIKTIGT! Laddaren har inget överladdningsskydd. Ladda inte apparaten för länge. Det finns risk att batterierna tar skada vid överladdning. Dra ut laddarens sladd efter avslutad laddning. FÖRBEREDELSER Start/stopp Starta verktyget genom att trycka in strömbrytaren. Stäng av verktyget genom att släppa strömbrytaren. Montering av bits VIKTIGT! Koppla bort laddaren och kontrollera att riktningsväljaren är i låst läge. Bits Använd endast enkla bits med minsta längd 25 mm. Kortare bits kan fastna och vara svåra att demontera. Strömbrytare Starta verktyget genom att trycka in strömbrytaren. Håll strömbrytaren intryckt för kontinuerlig körning. OBS! Verktyget har inte variabelt varvtal. Riktningsväljare För riktningsväljaren åt höger för vänstergång. För riktningsväljaren åt vänster för högergång. Mittläget låser borrmaskinen i frånslaget läge. Förborrning Du kan förborra skruvhålen för att underlätta skruvdragning. Användning Använd bara bits som kan monteras i den magnetiska 1/4 bitshållaren. Kontrollera före varje användning att bitset är korrekt monterat. Dra inte åt skruvarna för hårt, det kan skada skruvskallen och/eller gängorna. Iskruvning/lossdragning Välj ett bits som passar skruvskallen. Sätt bitset i den magnetiska 1/4 bitshållaren. Håll verktyget med bitset i linje med skruven, annars kan skruven skadas. Tryck verktyget stadigt mot skruven, annars kan bitset eller skruvskallen skadas. Tryck in strömbrytaren för att starta verktyget. Släpp omedelbart strömbrytaren när skruven är åtdragen, annars kan bitset eller skruvskallen skadas. 9

10 Lysdiodlampa SVENSKA Verktyget är försett med arbetsbelysning för bättre sikt i mörka arbetsområden. Tillbehör För att byta tillbehör, dra loss gummiskyddet längst fram på verktyget. Passa in tillbehöret mot verktygets nos. Tryck fast tillbehöret stadigt på verktyget. UNDERHÅLL Håll verktygets ventilationsöppningar rena. Blås luft genom verktygshuset efter varje användning för att avlägsna damm. Damm och smuts kan medföra överhettning och skada verktyget. Rengör vid behov verktyget utvändigt med mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel. Låt aldrig vätska tränga in i verktyget. Dränk aldrig någon del av verktyget i vätska. Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Jula AB, Box 363, SKARA 10

11 NORSK NORSK Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig referanse. Manglende overholdelse av alle anvisninger og sikkerhetsanvisninger kan medføre el-ulykker, brann og/eller alvorlig personskade. Begrepet el-verktøy i advarslene nedenfor gjelder for ditt strømtilkoblede (ledningsutstyrte) eller batteridrevne (ledningsløse) el-verktøy. Arbeidsområde Arbeidsområdet skal holdes rent og godt opplyst. Uoversiktlige og mørke rom øker faren for skader. Ikke bruk el-verktøy i eksplosive miljøer, for eksempel i nærheten av brannfarlig væske, gass eller støv. El-verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller damp. Hold barn og andre personer på trygg avstand når el-verktøy er i bruk. Hvis du blir distrahert, kan du miste kontrollen over verktøyet. El-sikkerhet El-verktøyets støpsel må passe til stikkontakten. Ikke foreta endringer på støpselet. Ikke bruk adapter sammen med jordet el-verktøy. Ikke-modifiserte støpsler og egnede stikkontakter reduserer risikoen for el-ulykker. Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Risikoen for el-ulykker øker hvis kroppen din jordes. Ikke utsett el-verktøy for regn eller fukt. Hvis det kommer vann inn i et el-verktøy, øker faren for elulykker. Vær forsiktig med ledningen. Ikke bruk ledningen til å bære eller dra verktøyet, og unngå å trekke i ledningen for å dra ut støpselet. Beskytt ledningen mot varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler. Skadde eller ødelagte ledninger øker faren for el-ulykker. Hvis verktøyet brukes utendørs, skal du bare bruke skjøteledninger som er godkjent for utendørs bruk. Ledning beregnet for utendørs bruk reduserer faren for el-ulykker. Hvis el-verktøyet må brukes i et fuktig miljø, skal du bruke jordfeilbeskyttet strømtilkobling. Jordfeilbryter reduserer faren for el-ulykker. Personlig sikkerhet Vær oppmerksom. Vær alltid forsiktig, og bruk sunn fornuft når du arbeider med el-verktøy. Ikke bruk el-verktøy hvis du er trøtt eller påvirket av narkotika, legemidler eller alkohol. Ett øyeblikks manglende oppmerksomhet når du bruker el-verktøy, kan føre til alvorlig personskade. Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Sikkerhetsutstyr som støvfiltermaske, sklisikre vernesko, hjelm og hørselvern, avhengig av verktøyets type og bruksområde, reduserer faren for personskade. Unngå utilsiktet start. Kontroller at strømbryteren står i avslått posisjon, før du setter i støpselet og/eller batteriet eller løfter/bærer verktøyet. Ulykkesfaren er stor hvis du bærer verktøyet med fingeren på strømbryteren eller kobler verktøyet til strøm når strømbryteren er slått på. Fjern skrunøkler og lignende før du starter verktøyet. Nøkler eller lignende som sitter igjen på en roterende del på verktøyet, kan forårsake personskade. Ikke strekk deg for langt. Ha alltid godt fotfeste og god balanse. På den måten har du bedre kontroll over el-verktøyet hvis en uventet situasjon skulle oppstå. Bruk passende klær. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler. Hvis det finnes utstyr for støvavsug og støvoppsamling, skal dette kobles til og benyttes på riktig måte. Slikt utstyr kan redusere faren for problemer forårsaket av støv. 11

12 Bruk og vedlikehold NORSK Overbelast ikke el-verktøyet. Bruk riktig el-verktøy til det planlagte arbeidet. Verktøyet fungerer bedre og sikrere med den belastningen det er beregnet for. Ikke bruk verktøyet dersom det ikke kan slås av og på med strømbryteren. El-verktøy som ikke kan styres med strømbryteren, er farlige og må repareres. Trekk ut ledningen og/eller ta ut batteriet før du gjør justeringer, bytter tilbehør eller rydder vekk elverktøyet. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for at verktøyet startes utilsiktet. El-verktøy som ikke er i bruk, skal oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la barn eller personer som ikke kjenner el-verktøyet, eller som ikke har lest disse anvisningene, bruke det. El-verktøyet er farlig hvis det brukes av uerfarne personer. Vedlikehold el-verktøyet. Kontroller at bevegelige deler er riktig justert og beveger seg fritt, at ingen deler er feil montert eller ødelagt, samt at det ikke foreligger andre forhold som kan påvirke funksjonen. Hvis el-verktøyet er skadet, må det repareres før det tas i bruk igjen. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdt el-verktøy. Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Skjæreverktøy som vedlikeholdes riktig og har skarpe egger, låser seg sjeldnere og er lettere å kontrollere. Bruk el-verktøy, tilbehør, bits osv. i henhold til anvisningene, og ta hensyn til gjeldende arbeidsforhold og det arbeidet som skal utføres. Det kan være farlig å bruke el-verktøy til andre formål enn det er beregnet for. Bruk og vedlikehold av batteridrevet verktøy Service Batteriet skal bare lades med den laderen som anbefales av produsenten. En lader som passer til én type batterier, kan medføre brannfare hvis den brukes til en annen type batterier. El-verktøy må bare brukes med angitt type batterier. Hvis andre batterier brukes, er det fare for skader eller brann. Når batteriet ikke er i bruk, skal det oppbevares atskilt fra andre metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan kortslutte polene. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det oppstå etseskader eller brann. Under enkelte forhold kan det lekke væske fra batteriet. Unngå kontakt med batterivæsken. Skyll grundig med vann hvis du får batterivæske på deg. Oppsøk lege hvis du får batterivæske i øynene. Væsken som lekker ut fra batteriet, kan forårsake irritasjon eller etseskader. Service på el-verktøy må bare utføres av kvalifisert personell som bruker originale reservedeler. Det sikrer at el-verktøyet alltid er i forsvarlig stand. Spesielle sikkerhetsanvisninger Hold verktøyet i de isolerte gripeflatene når du arbeider på steder hvor bits kan komme i kontakt med skjulte ledninger. Ved kontakt med en strømførende leder blir verktøyets metalldeler strømførende fare for el-ulykker. Fest arbeidsstykket på et stabilt underlag med tvinger eller lignende. Arbeidsstykket vil ikke være tilstrekkelig stødig hvis du bare holder det for hånd eller mot kroppen, og dette kan føre til at du mister kontrollen. Pass på at du ikke borer, skrur eller demolerer i eksisterende vegger eller andre steder der det kan finnes skjulte strømledninger. Hvis det ikke er mulig å unngå dette, må du ta ut/koble fra alle sikringer/brytere for de kretsene som er berørt av arbeidet. Batteridrevne verktøy er driftsklare når batteriet er tilkoblet fare for utilsiktet start. Bruk alltid vernebriller eller annen øyebeskyttelse når du bruker verktøyet. Pass på at du fører skaftet på bitsen/bitsholderen tilstrekkelig langt inn i chuckhylsen, ellers er det fare for at bitsen løsner under arbeidet. Ikke start el-verktøyet mens du bærer det med deg. Roterende bits kan sette seg fast i klærne og forårsake personskade. Ikke bruk sløve eller skadde bits eller tilbehør. Sløve eller skadde bits setter seg lettere fast i arbeidsstykket. 12

13 NORSK ADVARSEL! Visse typer støv som oppstår ved sliping, saging, pussing, boring og lignende arbeid, inneholder kjemikalier som det er dokumentert har forårsaket kreft, fosterskader eller andre reproduksjonsproblemer. Eksempler på slike kjemikalier er: bly fra blybasert maling krystallkvarts fra murstein, sement og andre murprodukter arsenikk og krom fra kjemisk behandlet tre. Faren ved eksponering for disse kjemikaliene er avhengig av hvor ofte du utfører denne typen arbeid. Du kan redusere eksponeringen for disse kjemikaliene ved å holde arbeidsstedet godt ventilert og bruke godkjent sikkerhetsutstyr, som åndedrettsmaske som filtrerer bort mikroskopiske partikler. Batteri/lader Les alle anvisninger og advarsler på batteriladeren, batteriet og produktet som batteriet skal brukes til, nøye før du tar i bruk batteriladeren. Ikke demonter laderen og ikke forsøk å endre eller reparere den. Ikke bruk laderen hvis den har vært utsatt for støt, har falt i bakken eller er skadet på annen måte. Bytt ut skadde ledninger umiddelbart. Feil montering kan medføre fare for brann eller elektrisk støt. Batteriene må ikke lades på fuktige eller våte steder. Laderen må ikke utsettes for regn eller snø. Ikke forsøk å lade batteriet hvis det er sprukket eller skadet fare for brann, el-ulykker og/eller kortslutning. Ladetemperatur: 0 til 45 C. Oppbevaringstemperatur: maks. 49 C. Høyere eller lavere temperatur kan skade batteriet. Batteriladeren må ikke plasseres på brennbart underlag eller i nærheten av brennbart materiale når batteriet lades. Adapter, lader og batteri blir varme under lading. Apparatet må ikke plasseres på myke underlag som kan forhindre luftsirkulasjonen fare for overoppheting. Trekk umiddelbart ut ledningen hvis laderen eller batteriet begynner å lukte unormalt, ryke eller smelte. Ikke bruk laderen eller batteriet igjen. Ikke bruk annet tilbehør enn det som anbefales eller selges av produsenten. Hvis du bruker annet tilbehør, kan det føre til brann, el-ulykker eller personskade. Vedlikehold av batterier ADVARSEL! Når batteriet ikke er i bruk, skal det oppbevares atskilt fra andre metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan kortslutte polene. Kortslutning kan medføre brann og/eller personskade. Batteriet må ikke utsettes for ild eller høye temperaturer, det kan medføre eksplosjoner. Avfallshåndtering av brukte batterier VIKTIG! Ikke forsøk å gjøre endringer på eller åpne batteriet fare for brann og/eller personskade. Før batteriet avfallshåndteres bør du sette kraftig teip over polene på batteriet for å forhindre kortslutning. Litiumionbatterier Brukte batterier skal kastes i henhold til gjeldende regler. Demontering av batteri Kjør verktøyet til batteriet er helt utladet. 1. Løsne skruene på dekselet med en flatskrutrekker. 2. Åpne dekselet ved å løfte det opp fra den fremre enden av verktøyet. 3. Løsne lederne fra strømbryteren. 4. Ta ut batteriet og sett kraftig teip over polene på batteriet, eller legg batteriet i en plastpose for å forhindre kortslutning. 5. Brukte batterier skal kastes i henhold til gjeldende regler. TEKNISKE DATA 3,6 V DC 3,6 V DC Elektriske data (inngående) 230 V AC, 50 Hz Elektriske data (utgående) 6 V DC, 300 ma Tomgangsturtall 200 o/min Batteri 3,6 V DC, 1300 mah Rotasjonsretning Høyre- og venstregang Lydtrykksnivå, LpA 57 db(a), K= 3 db Lydeffektsnivå, LwA 68 db(a), K= 3 db 13

14 NORSK Vibrasjonsnivå 0,2 m/s2, K= 1,5 m/s2 Bruk alltid hørselsvern! Den angitte verdien for vibrasjon, som er målt i henhold til standardiserte testmetoder, kan brukes til å sammenlikne ulike verktøy med hverandre og til en preliminær vurdering av eksponering. ADVARSEL! Det faktiske vibrasjonsnivået under bruk av el-verktøy kan skille seg fra den angitte totalverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes. Finn derfor ut hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendig for å beskytte brukeren, på grunnlag av en vurdering av eksponering under reelle driftsforhold (som tar hensyn til alle delene av arbeidsprosessen, som tiden når verktøyet er avslått, og når det kjøres på tomgang, utover igangsettingstiden). BESKRIVELSE Magnetisk 1/4" bitsholder 2. Arbeidsbelysning 3. Strømbryter 4. Håndtak 5. Retningsvelger 6. Gummibeskyttelse 7. Vinåpner (tilbehør) 8. Strømadapter 9. Ladeplugg 14

15 Demontering NORSK MONTERING For å demontere tilbehøret vrir du låseringen i pilens retning og løsner tilbehøret fra verktøyet. Trykk gummibeskyttelsen forsiktig fast på verktøyet. Batterilading BRUK Batteriet til dette el-verktøyet leveres med liten lading. Lad batteriet før første gangs bruk. Koble strømadapteren til et strømuttak og koble den andre enden av ledningen til DC-tilkoblingen på verktøyet. Normalt tar det 3-5 timer før batteriet er helt oppladet. Den første ladingen kan imidlertid ta opptil 7 timer, avhengig av omgivelsestemperatur og batteriets ladestatus. Før første gangs bruk Fullad batteriet (5 7 timer) og bruk verktøyet til batteriet er utladet og verktøyet beveger seg langsommere. Lad batteriet i 5 7 timer og bruk verktøyet til batteriet er utladet igjen. Gjenta denne ladesyklusen 4 5 ganger for å forhindre lademinne. Etter dette kan batteriet lades på normal måte. VIKTIG! Laderen har ikke overladingsvern. Ikke lad apparatet for lenge. Det er fare for at batteriene tar skade ved overlading. Trekk ut støpselet på laderen etter fullført lading. FORBEREDELSER Start/stopp Start verktøyet ved å trykke inn strømbryteren. Slå av verktøyet ved å slippe strømbryteren. Montering av bits VIKTIG! Koble fra laderen og kontroller at retningsvelgeren er låst. Bits Bruk kun enkle bits med en minimumslengde på 25 mm. Kortere bits kan sette seg fast og være vanskelige å demontere. Strømbryter Start verktøyet ved å trykke inn strømbryteren. Hold strømbryteren inne for kontinuerlig kjøring. OBS! Verktøyet har ikke variabelt turtall. Retningsvelger Før retningsvelgeren mot høyre for venstregang. Før retningsvelgeren mot venstre for høyregang. Når retningsvelgeren står i midten, låses boremaskinen i avslått stilling. Forhåndsboring Du kan forhåndsbore skruehullene for å gjøre det lettere å skru til skruene. Bruk Bruk kun bits som kan monteres i den magnetiske 1/4" bitsholderen. Kontroller før hver gangs bruk at verktøyet er riktig montert. Ikke skru til skruene for hardt, det kan skade skruehodet og/eller gjengene. Skru inn/ut skruer Velg en bits som passer til skruehodet. Sett bitsen i den magnetiske 1/4" bitsholderen. Hold verktøyet med bitsen i linje med skruen, ellers kan skruen bli skadet. Trykk verktøyet mot skruen med et jevnt trykk, ellers kan bitsen eller skruehodet bli skadet. Trykk på strømbryteren for å starte verktøyet. Slipp strømbryteren med en gang skruen er skrudd inn, ellers kan bitsen eller skruehodet bli skadet. 15

16 Lysdiodepære NORSK Verktøyet er utstyrt med arbeidsbelysning for bedre sikt på mørke arbeidsområder. Tilbehør For å bytte tilbehør trekker du av gummibeskyttelsen lengst foran på verktøyet. Tilpass tilbehøret mot tuppen av verktøyet. Trykk tilbehøret godt fast på verktøyet. VEDLIKEHOLD Hold verktøyets ventilasjonsåpninger rene. Blås luft gjennom verktøyhuset etter hver bruk for å fjerne støv. Støv og smuss kan medføre overoppheting og skade verktøyet. Rengjør verktøyet utvendig ved behov, med en myk, fuktig klut. Ikke bruk løsemidler. Ikke la væske trenge inn i verktøyet. Senk aldri noen del av verktøyet ned i væske. Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6 8, 1471 LØRENSKOG 16

17 POL SKI POLSKI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi w celu przyszłego użycia. Nieprzestrzeganie wszystkich zaleceń i zasad bezpieczeństwa grozi porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami ciała. Pojęcie elektronarzędzie określa w niniejszych ostrzeżeniach stacjonarne elektronarzędzia zasilane zmiennym sieciowym prądem elektrycznym (wyposażone w kabel zasilający) lub akumulatorami (bezprzewodowe). Miejsce pracy Zapewnij czystość i dobre oświetlenie w miejscu pracy. Przeładowane miejsce pracy i niedostateczne oświetlenie zwiększają ryzyko wystąpienia wypadków. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, np. w pobliżu łatwopalnych płynów, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów. Dzieci i osoby przyglądające się pracy elektronarzędzia powinny przebywać w bezpiecznej odległości. Brak koncentracji może spowodować utratę kontroli nad narzędziem. Bezpieczeństwo elektryczne Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazdka sieciowego. Nigdy nie dokonuj żadnych zmian we wtyczce. Nigdy nie używaj przejściówek razem z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki i dopasowane gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem. Unikaj bezpośredniego kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jak: rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzyko porażenia prądem zwiększa się, jeśli twoje ciało jest uziemione. Nie narażaj elektronarzędzia na działanie deszczu i wilgoci. Kontakt elektronarzędzia z wodą zwiększa ryzyko porażenia prądem. Uważaj na kabel. Nigdy nie używaj kabla do przenoszenia lub wyciągania narzędzia ani do wyjmowania wtyczki z gniazdka. Chroń kabel przed wysokimi temperaturami, olejami, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami urządzenia. Uszkodzone lub splątane kable zwiększają ryzyko porażenia prądem. Jeżeli korzystasz z narzędzia na wolnym powietrzu, używaj wyłącznie przedłużacza przeznaczonego do użytku zewnętrznego. Kabel przeznaczony do użytku zewnętrznego zmniejsza ryzyko porażenia prądem. Jeżeli konieczne jest używanie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku, należy używać połączenia sieciowego chronionego bezpiecznikiem różnicowoprądowym. Bezpiecznik różnicowoprądowy zmniejsza ryzyko porażenia prądem. Bezpieczeństwo osobiste Zachowuj czujność. Podczas pracy z elektronarzędziem zachowuj przez cały czas ostrożność i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nigdy nie używaj elektronarzędzia w stanie zmęczenia ani pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy z elektronarzędziem może stać się przyczyną poważnych obrażeń ciała. Używaj środków ochrony indywidualnej. Zawsze używaj okularów ochronnych. Środki ochrony indywidualnej, takie jak: maski przeciwpyłowe, obuwie antypoślizgowe, kask ochronny oraz środki ochrony słuchu, stosowane w zależności od rodzaju narzędzia oraz sposobu posługiwania się nim, zmniejszają ryzyko odniesienia obrażeń ciała. Unikaj niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed podłączeniem kabla i/lub akumulatorów, a także przed podnoszeniem/przenoszeniem narzędzia zawsze sprawdź, czy jego przełącznik znajduje się w pozycji wyłączonej. Ryzyko wystąpienia wypadku zwiększa się przy przenoszeniu narzędzia z palcem na przełączniku oraz podczas podłączania narzędzia do prądu, jeśli przełącznik znajduje się w pozycji włączonej. 17

18 POLSKI Usuń klucze nastawne i pozostałe narzędzia przed włączeniem narzędzia. Klucz lub pozostałe narzędzia pozostawione na obracającej się części narzędzia mogą spowodować obrażenia ciała. Nie pochylaj się zbytnio do przodu. Utrzymuj przez cały czas stabilną postawę, aby nie stracić równowagi. Dzięki temu możesz w nieoczekiwanych sytuacjach lepiej kontrolować elektronarzędzie. Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubrania i rękawice z daleka od ruchomych części urządzenia. Luźne ubrania, biżuteria i długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia. Jeżeli na wyposażeniu jest sprzęt do odsysania i zbierania pyłu, należy sprzęt ten podłączyć i w należyty sposób z niego korzystać. Takie urządzenia minimalizują ryzyko powstawania problemów spowodowanych zapyleniem. Użytkowanie i pielęgnacja Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj odpowiedniego elektronarzędzia do zaplanowanych prac. Narzędzie działa lepiej i bezpieczniej przy obciążeniu, które jest dla niego przewidziane. Nie używaj narzędzia, którego nie można włączyć i wyłączyć przy pomocy przełącznika. Elektronarzędzia, które nie dają się włączyć lub wyłączyć przy pomocy przełącznika, są niebezpieczne i wymagają naprawy. Przed wyregulowaniem elektronarzędzia, wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia wyciągnij akumulator i/lub kabel z gniazda. Takie środki ostrożności zmniejszają ryzyko niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przechowuj elektronarzędzia, z których nie korzystasz, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwól, aby elektronarzędzia używały dzieci lub osoby, które nie znają danego narzędzia lub też nie zapoznały się z niniejszymi zaleceniami bezpiecznego posługiwania się nim. Elektronarzędzia w rękach osób niedoświadczonych mogą być niebezpieczne. Konserwuj elektronarzędzia. Sprawdź, czy ruchome części są prawidłowo ustawione i poruszają się bez przeszkód, czy wszystkie części są zamontowane we właściwy sposób i czy nie są uszkodzone. Zwróć również uwagę, czy nie istnieją inne czynniki, które mogłyby wpłynąć na działanie narzędzia. W razie uszkodzenia elektronarzędzie musi być naprawione przed ponownym użyciem. Wiele wypadków jest spowodowanych niedostatecznym poziomem konserwacji elektronarzędzia. Utrzymuj narzędzia tnące w czystości i dbaj, aby były ostre. Narzędzia tnące, prawidłowo konserwowane i z zaostrzonymi krawędziami, rzadziej się zakleszczają i są łatwiejsze w obsłudze. Stosuj elektronarzędzia, akcesoria, końcówki itp. w sposób zgodny z niniejszymi zaleceniami, przy uwzględnieniu panujących warunków pracy oraz zadania przewidzianego do wykonania. Zastosowanie elektronarzędzi do celów innych niż te, do których są przeznaczone, może być niebezpieczne. Obsługa i pielęgnacja narzędzi zasilanych akumulatorem Akumulator może być ładowany wyłącznie za pomocą ładowarki rekomendowanej przez producenta. Ładowarka przeznaczona dla jednego rodzaju akumulatora może spowodować pożar, jeśli zostanie użyta z akumulatorem innego rodzaju. Używaj elektronarzędzia wyłącznie z dołączonymi akumulatorami. W przypadku użycia innych akumulatorów istnieje ryzyko uszkodzenia lub pożaru. Jeśli nie korzystasz z akumulatora, przechowuj go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak: spinacze, monety, klucze, gwoździe, śruby i inne drobne przedmioty metalowe, które mogą spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie biegunów akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar. W niektórych okolicznościach z akumulatora może wyciec płyn. Unikaj kontaktu z płynem z akumulatora. Dokładnie przemyj wodą miejsce, w którym nastąpiło zetknięcie z ciałem. Kontakt płynu z okiem wymaga konsultacji z lekarzem. Płyn wypływający z akumulatora może powodować podrażnienia i poparzenia. 18

19 Serwis POLSKI Elektronarzędzie może być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, stosujący identyczne części zamienne. Gwarantuje to bezpieczną pracę elektronarzędzia. Szczególne zasady bezpieczeństwa W czasie pracy z użyciem urządzenia w miejscach, w których może dojść do zetknięcia się końcówek z ukrytymi przewodami, trzymaj urządzenie za izolowane uchwyty. Zetknięcie z przewodem pod napięciem spowoduje pojawienie się napięcia na metalowych częściach obudowy ryzyko porażenia prądem. Umieść obrabiany przedmiot na stabilnym podłożu i przymocuj go za pomocą ścisków lub podobnych narzędzi. Trzymanie przedmiotu w ręku lub opieranie go o ciało nie daje wystarczającej stabilności i może prowadzić do utraty kontroli nad narzędziem. Nie wierć, nie wkręcaj ani nie wbijaj się w ściany, w których mogą znajdować się ukryte przewody elektryczne. Jeśli nie można uniknąć takich prac, należy wyłączyć objęte obwody od zasilania elektrycznego za pomocą bezpieczników. Narzędzia zasilane akumulatorowo są gotowe do pracy, gdy akumulator jest podłączony ryzyko niezamierzonego uruchomienia. Podczas pracy z urządzeniem noś zawsze okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu. Pamiętaj, by wprowadzić trzonek końcówki / uchwytu na końcówki wystarczająco głęboko w nasadkę uchwytu wiertarskiego, w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że końcówka wypadnie podczas pracy. Nie włączaj narzędzia, niosąc je przy sobie. Obracające się końcówki mogą utknąć w ubraniu i spowodować obrażenia ciała. Nie używaj tępych lub uszkodzonych końcówek ani innych akcesoriów. Utykają one łatwiej w obrabianym materiale. OSTRZEŻENIE! Niektóre rodzaje pyłu powstającego przy szlifowaniu, piłowaniu, wygładzaniu, wierceniu i tym podobnych pracach zawierają związki chemiczne powodujące nowotwory, uszkodzenia płodu lub problemy z płodnością. Przykłady takich związków chemicznych to: ołów z farb zawierających ołów; krzemionka krystaliczna z cegieł, cementu i innych produktów budowlanych; arszenik i chrom z chemicznie impregnowanego drewna. Ryzyko narażenia na te związki chemiczne różni się w zależności od częstotliwości wykonywania tego typu prac. Możesz zmniejszyć stopień narażenia na te związki chemiczne poprzez utrzymanie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu i używanie stosownego wyposażenia ochronnego, na przykład masek oddechowych filtrujących mikroskopijne fragmenty. Akumulator/ładowarka Przeczytaj uważnie wszystkie wskazówki i ostrzeżenia, które znajdują się na ładowarce, akumulatorze i narzędziu, zanim użyjesz ładowarki. Nie rozbieraj ładowarki na części i nie próbuj jej modyfikować ani naprawiać. Nie używaj ładowarki, jeśli uległa uderzeniu, spadła na podłogę lub została uszkodzona w inny sposób. Natychmiast wymieniaj uszkodzone kable. Nieprawidłowy montaż może spowodować ryzyko pożaru lub porażenie prądem. Nie ładuj akumulatorów w wilgotnych pomieszczeniach. Nie narażaj ładowarki na działanie deszczu lub śniegu. Nie próbuj ładować pękniętego ani uszkodzonego akumulatora ryzyko pożaru, porażenia prądem i/lub zwarcia. Temperatura ładowania: od 0 do 45 C. Temperatura przechowywania: maksymalnie 49 C. Wyższa lub niższa temperatura może uszkodzić akumulator. Podczas ładowania akumulatora nie kładź ładowarki na palnym podłożu ani w pobliżu palnych materiałów. Zasilacz, ładowarka i akumulator nagrzewają się podczas ładowania. Nie umieszczaj urządzenia na miękkim podłożu, które może ograniczać cyrkulację powietrza ryzyko przegrzania. Niezwłocznie wyciągnij kabel z gniazdka, jeżeli ładowarka lub akumulator zaczną się topić, dymić lub wydawać dziwne zapachy. Nie używaj ponownie ładowarki ani akumulatora. Nie stosuj akcesoriów innych niż zalecane lub sprzedawane przez producenta. Użycie innych akcesoriów może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała. 19

20 POLSKI Pielęgnacja akumulatorów OSTRZEŻENIE! Jeśli nie korzystasz z akumulatora, przechowuj go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak: spinacze, monety, klucze, gwoździe, śruby i inne drobne przedmioty metalowe, które mogą spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie może spowodować pożar i/lub obrażenia ciała. Nie narażaj akumulatora na działanie ognia ani wysokiej temperatury. Może to spowodować wybuch. Utylizacja zużytych akumulatorów WAŻNE! Nigdy nie próbuj modyfikować ani otwierać akumulatora ryzyko pożaru i/lub obrażeń ciała. Przed zutylizowaniem akumulatora owiń jego bieguny mocną taśmą, aby zapobiec zwarciu. Akumulatory litowo-jonowe Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyjmowanie akumulatora Uruchom narzędzie, aby całkowicie rozładować akumulator. 1. Za pomocą wkrętaka płaskiego odkręć wkręty na obudowie. 2. Otwórz obudowę, unosząc ją znad przedniej części urządzenia. 3. Odłącz przewody od przełącznika. 4. Wyjmij akumulator i zaklej bieguny mocną taśmą lub włóż go do plastikowej torby, aby zapobiec zwarciu. 5. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. DANE TECHNICZNE 3,6 V DC 3,6 V DC Parametry elektryczne ładowarki (wejściowe) 230 V AC, 50 Hz Parametry elektryczne ładowarki (wyjściowe) 6 V DC, 300 ma Prędkość obrotowa bez obciążenia 200 obrotów/min Akumulator 3,6 V DC, 1300 mah Kierunek obrotów Obroty w prawo i lewo Poziom ciśnienia akustycznego, LpA 57 db(a), K= 3 db Poziom mocy akustycznej, LwA 68 db(a), K= 3 db Poziom drgań 0,2 m/s2, K= 1,5 m/s2 Używaj okularów ochronnych! Deklarowana wartość drgań, która została zmierzona zgodnie ze standardową metodą testową, może zostać wykorzystana do porównania różnych narzędzi ze sobą oraz w celu dokonania wstępnej oceny narażenia się na działanie drgań. OSTRZEŻENIE! Rzeczywisty poziom drgań podczas korzystania z elektronarzędzia, w zależności od sposobu posługiwania się nim, może różnić się od podanej wartości całkowitej. Dlatego należy zidentyfikować te środki zabezpieczające, które w oparciu o ocenę narażenia na oddziaływanie szkodliwych czynników w warunkach rzeczywistych (przy wzięciu pod uwagę wszystkich części cyklu roboczego, jak również czasu, w którym narzędzie jest wyłączone lub pracuje na biegu jałowym, poza czasem rozruchowym) wymagane są, aby chronić użytkownika. 20

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-08 Jula AB

Date of production: 2015-05-08 Jula AB 425-080 425-081 Bruksanvisning för arbetsbelysning Bruksanvisning for arbeidsbelysning Instrukcja obsługi reflektora roboczego User instructions for work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED 422-520 Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light 422-527 Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellsbelysning. Bruksanvisning for solcellebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego

Bruksanvisning för solcellsbelysning. Bruksanvisning for solcellebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego Bruksanvisning för solcellsbelysning Bruksanvisning for solcellebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego Operating Instructions for Solar Cell Lamp 422-363 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-03-25 Jula AB

Date of production: 2015-03-25 Jula AB 422-530 Bruksanvisning för lysande isbjörn Bruksanvisning for lysende isbjørn Instrukcja obsługi wiecącego niedźwiedzia polarnego User instructions for illuminated polar bear SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 425-077 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for LED-arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User instructions for LED work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 427-605 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for arbeidslampe LED Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User Instructions for LED Work Lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 604-172 Bruksanvisning för blixtlampa LED Bruksanvisning for varsellys LED Instrukcja obsługi lampy błyskowej LED User Instructions for flashing light LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 422-554 Bruksanvisning för flaggstångsslinga Bruksanvisning for flaggstangslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego na maszt flagowy User instructions for flagpole string lights SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej Operating Instructions for Work Lamp 424-585 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Installation Instructions for Stainless Steel Wall/Post

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User Instructions for Solar Lamp 422-365 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator Bruksanvisning för luftsmörjare Bruksanvisning for luftsmører Instrukcja obsługi smarownicy powietrza Operating Instructions for Air Lubricator 080-205 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-095 Bruksanvisning för bagagerem med kodlås Bruksanvisning for bagasjerem med kodelås Instrukcja obsługi bagażowego z zamkiem szyfrowym User instructions for luggage strap with code lock SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

160-217. Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego User Instructions for cross line laser

160-217. Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego User Instructions for cross line laser 160-217 Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego User Instructions for cross line laser SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-100 Bruksanvisning för hänglås med kod Bruksanvisning for hengelås med kode Instrukcja obsługi kłódki z szyfrem User instructions for padlock with code SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för verktygsvagn och överskåp till verktygsvagn. Bruksanvisning for verktøyvogn og overskap til verktøyvogn

Bruksanvisning för verktygsvagn och överskåp till verktygsvagn. Bruksanvisning for verktøyvogn og overskap til verktøyvogn Bruksanvisning för verktygsvagn och överskåp till verktygsvagn Bruksanvisning for verktøyvogn og overskap til verktøyvogn Instrukcja obsługi wózka narzędziowego i szafki górnej do wózka narzędziowego User

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight 422-229 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för LED-ljus. Monteringsanvisning for LED-lys. Instrukcja montażu świateł LED. Assembly Instructions for LED lights

Monteringsanvisning för LED-ljus. Monteringsanvisning for LED-lys. Instrukcja montażu świateł LED. Assembly Instructions for LED lights Monteringsanvisning för LED-ljus Monteringsanvisning for LED-lys Instrukcja montażu świateł LED Assembly Instructions for LED lights 602-164 / 602-165 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej Bruksanvisning för golv-/bordslampa Bruksanvisning for gulv-/bordlampe Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej User Instructions for Floor/Table lamp 422-367 / 422-368 SV NO PL EN Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för råttfälla. Bruksanvisning for rottefelle. Instrukcja obsługi pułapki na szczury. Operating Instructions for Rat Trap

Bruksanvisning för råttfälla. Bruksanvisning for rottefelle. Instrukcja obsługi pułapki na szczury. Operating Instructions for Rat Trap Bruksanvisning för råttfälla Bruksanvisning for rottefelle Instrukcja obsługi pułapki na szczury Operating Instructions for Rat Trap 717-028 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellsladdare. Bruksanvisning for solcellelader. Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej

Bruksanvisning för solcellsladdare. Bruksanvisning for solcellelader. Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej Bruksanvisning för solcellsladdare Bruksanvisning for solcellelader Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej User Instructions for Solar Cell Charger 980-369 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

009-121 18 V 18 V 18 V 18 V

009-121 18 V 18 V 18 V 18 V 009-121 Bruksanvisning för 18 V mutterdragare Bruksanvisning for 18 V muttertrekker Instrukcja obsługi klucz udarowy 18 V User instructions for 18 V impact wrench SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för markpostlåda. Bruksanvisning for bakkepostkasse. Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy

Bruksanvisning för markpostlåda. Bruksanvisning for bakkepostkasse. Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy Bruksanvisning för markpostlåda Bruksanvisning for bakkepostkasse Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy Operating Instructions for Free-Standing Post Box 794-052 794-054 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów Bruksanvisning för fäste för surfplatta Bruksanvisning for feste til nettbrett Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów User Instructions for Tablet Mount 934-348 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för tapetserarbord. Bruksanvisning for tapetbord. Instrukcja montażu stołu do tapetowania. Operating instructions for Wallpaper Table

Bruksanvisning för tapetserarbord. Bruksanvisning for tapetbord. Instrukcja montażu stołu do tapetowania. Operating instructions for Wallpaper Table Bruksanvisning för tapetserarbord Bruksanvisning for tapetbord Instrukcja montażu stołu do tapetowania Operating instructions for Wallpaper Table 556-003 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna Bruksanvisning för vädringsbeslag Bruksanvisning for luftebeslag User Instructions for Window Stay Instrukcja obsługi ogranicznika do okna 316-412 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

210-259. Bruksanvisning för takslip Bruksanvisning for taksliper Instrukcja obslugi szlifierki do sufitów Operating Instructions for Ceiling Sander

210-259. Bruksanvisning för takslip Bruksanvisning for taksliper Instrukcja obslugi szlifierki do sufitów Operating Instructions for Ceiling Sander 210-259 Bruksanvisning för takslip Bruksanvisning for taksliper Instrukcja obslugi szlifierki do sufitów Operating Instructions for Ceiling Sander SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för insektsdödare. Bruksanvisning for insektdreper. Instrukcja obsługi lampy owadobójczej. Operating Instructions for Insect Killer

Bruksanvisning för insektsdödare. Bruksanvisning for insektdreper. Instrukcja obsługi lampy owadobójczej. Operating Instructions for Insect Killer Bruksanvisning för insektsdödare Bruksanvisning for insektdreper Instrukcja obsługi lampy owadobójczej Operating Instructions for Insect Killer 429-018 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

010-644. Bruksanvisning för multiverktyg Bruksanvisning for multiverktøy Instrukcja obsługi multinarzędzia User instructions for multi tool

010-644. Bruksanvisning för multiverktyg Bruksanvisning for multiverktøy Instrukcja obsługi multinarzędzia User instructions for multi tool 010-644 Bruksanvisning för multiverktyg Bruksanvisning for multiverktøy Instrukcja obsługi multinarzędzia User instructions for multi tool SVENSKA 4 SÄKERHETSANVISNINGAR 4 tekniska data 8 beskrivning 8

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för gravyrmaskin. Bruksanvisning for graveringsmaskin. Instrukcja obsługi grawerki. Operating Instructions for Engraving Machine

Bruksanvisning för gravyrmaskin. Bruksanvisning for graveringsmaskin. Instrukcja obsługi grawerki. Operating Instructions for Engraving Machine Bruksanvisning för gravyrmaskin Bruksanvisning for graveringsmaskin Instrukcja obsługi grawerki Operating Instructions for Engraving Machine 010-024 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

955-043. Bruksanvisning för pop-up-tält Bruksanvisning for popup-telt Instrukcja obsługi namiotu pop-up Operating Instructions for Pop-up Tent

955-043. Bruksanvisning för pop-up-tält Bruksanvisning for popup-telt Instrukcja obsługi namiotu pop-up Operating Instructions for Pop-up Tent 955-043 Bruksanvisning för pop-up-tält Bruksanvisning for popup-telt Instrukcja obsługi namiotu pop-up Operating Instructions for Pop-up Tent SVENSKA 4 TEKNISKA DATA 4 BESKRIVNING 4 DELAR 4 MONTERING 4

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för handöverfräs. Bruksanvisning for håndoverfres. Instrukcja obsługi frezarki górnowrzecionowej. Operating Instructions for Router

Bruksanvisning för handöverfräs. Bruksanvisning for håndoverfres. Instrukcja obsługi frezarki górnowrzecionowej. Operating Instructions for Router Bruksanvisning för handöverfräs Bruksanvisning for håndoverfres Instrukcja obsługi frezarki górnowrzecionowej Operating Instructions for Router 040-021 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för borrhammare 1500 W. Bruksanvisning for borhammer 1500 W. Instrukcja obsługi wiertarki udarowej 1500 W

Bruksanvisning för borrhammare 1500 W. Bruksanvisning for borhammer 1500 W. Instrukcja obsługi wiertarki udarowej 1500 W Bruksanvisning för borrhammare 1500 W Bruksanvisning for borhammer 1500 W Instrukcja obsługi wiertarki udarowej 1500 W Operating instructions for Drill Hammer 1500 W 001-062 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för reduceringsventil. Bruksanvisning for reduksjonsventil. Instrukcja obsługi zaworu redukcyjnego

Bruksanvisning för reduceringsventil. Bruksanvisning for reduksjonsventil. Instrukcja obsługi zaworu redukcyjnego Bruksanvisning för reduceringsventil Bruksanvisning for reduksjonsventil Instrukcja obsługi zaworu redukcyjnego Operating Instructions for Relief Valve 080-207 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-966 Bruksanvisning för solcellskorg LED Bruksanvisning for solcellekurv LED Instrukcja obsługi lampionu solarnego LED User Instructions for Solar Cell LED Basket SE - Bruksanvisning i original NO -

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bandfil. Bruksanvisning for båndfil. Instrukcja obsługi pilnika taśmowego. Operating Instructions for Power File Sander

Bruksanvisning för bandfil. Bruksanvisning for båndfil. Instrukcja obsługi pilnika taśmowego. Operating Instructions for Power File Sander Bruksanvisning för bandfil Bruksanvisning for båndfil Instrukcja obsługi pilnika taśmowego Operating Instructions for Power File Sander 010-137 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

440-107. Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe

440-107. Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe 440-107 Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för arbetsstrålkastare 36 W. Monteringsanvisning for arbeidslyskaster 36 W. Instrukcja montażu reflektora roboczego 36 W

Monteringsanvisning för arbetsstrålkastare 36 W. Monteringsanvisning for arbeidslyskaster 36 W. Instrukcja montażu reflektora roboczego 36 W Monteringsanvisning för arbetsstrålkastare 36 W Monteringsanvisning for arbeidslyskaster 36 W Instrukcja montażu reflektora roboczego 36 W Installation Instructions for Work Floodlight 36 W 602-161 SV

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för spotlight. Bruksanvisning for spotlys. Instrukcja obsługi oprawy punktowej. Installation Instructions for Spotlight

Bruksanvisning för spotlight. Bruksanvisning for spotlys. Instrukcja obsługi oprawy punktowej. Installation Instructions for Spotlight Bruksanvisning för spotlight Bruksanvisning for spotlys Instrukcja obsługi oprawy punktowej Installation Instructions for Spotlight 423-328 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för reduceringsventil. Bruksanvisning for reduksjonsventil. Instrukcja obsługi zaworu redukcyjnego

Bruksanvisning för reduceringsventil. Bruksanvisning for reduksjonsventil. Instrukcja obsługi zaworu redukcyjnego Bruksanvisning för reduceringsventil Bruksanvisning for reduksjonsventil Instrukcja obsługi zaworu redukcyjnego Operating Instructions for Relief Valve 080-208 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för avloppsreningsslang med munstycke. Bruksanvisning for avløpsrenseslange med munnstykke

Bruksanvisning för avloppsreningsslang med munstycke. Bruksanvisning for avløpsrenseslange med munnstykke Bruksanvisning för avloppsreningsslang med munstycke Bruksanvisning for avløpsrenseslange med munnstykke Instrukcja obsługi węża do czyszczenia rur z dyszą Operating Instructions for Drain Cleaning Hose

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för butangasbrännare. Bruksanvisning for butangassbrenner. Instrukcja obsługi palnika butanowego

Bruksanvisning för butangasbrännare. Bruksanvisning for butangassbrenner. Instrukcja obsługi palnika butanowego Bruksanvisning för butangasbrännare Bruksanvisning for butangassbrenner Instrukcja obsługi palnika butanowego Operating Instructions for Butane Gas Torch 1-010 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

242-130. Bruksanvisning för kap-/gersåg Bruksanvisning for kapp-/gjærsag Instrukcja obsługi pilarki ukosowej User Instructions for crosscut/mitre saw

242-130. Bruksanvisning för kap-/gersåg Bruksanvisning for kapp-/gjærsag Instrukcja obsługi pilarki ukosowej User Instructions for crosscut/mitre saw 242-130 Bruksanvisning för kap-/gersåg Bruksanvisning for kapp-/gjærsag Instrukcja obsługi pilarki ukosowej User Instructions for crosscut/mitre saw SVENSKA 5 SÄKERHETSANVISNINGAR 5 Särskilda säkerhetsanvisningar

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska 906-115 Bruksanvisning för skyddsglasögon Bruksanvisning for vernebriller Instrukcja obsługi okularów ochronnych Operating instructions for safety glasses SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för förvaringshylla. Bruksanvisning for oppbevaringshylle. Instrukcja obsługi regału magazynowego

Bruksanvisning för förvaringshylla. Bruksanvisning for oppbevaringshylle. Instrukcja obsługi regału magazynowego Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Assembly Instructions for Storage Shelf 666-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bandslip. Bruksanvisning for båndsliper. Instrukcja obsługi szlifierki taśmowej. Operating Instructions for Belt Sander

Bruksanvisning för bandslip. Bruksanvisning for båndsliper. Instrukcja obsługi szlifierki taśmowej. Operating Instructions for Belt Sander Bruksanvisning för bandslip Bruksanvisning for båndsliper Instrukcja obsługi szlifierki taśmowej Operating Instructions for Belt Sander 010-136 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

001-087. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 26.01.2011 Jula Postorder AB

001-087. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 26.01.2011 Jula Postorder AB Bruksanvisning för borrhammare 850 W Bruksanvisning for borhammer 850 W Instrukcja obsługi młotowiertarki 850 W Operating instructions for Drill Hammer 850 W 001-087 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit

Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit 666-036 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laservattenpass. Bruksanvisning for laservaterpass. Instrukcja obsługi poziomicy laserowej. User Instructions for Laser Level

Bruksanvisning för laservattenpass. Bruksanvisning for laservaterpass. Instrukcja obsługi poziomicy laserowej. User Instructions for Laser Level Bruksanvisning för laservattenpass Bruksanvisning for laservaterpass Instrukcja obsługi poziomicy laserowej User Instructions for Laser Level 160-004 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 414-111 Bruksanvisning för badrumsfläkt Bruksanvisning for baderomsvifte Instrukcja obsługi wentylatora łazienkowego Operating Instructions for Bathroom Fan SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för sågbock med hållare för kedjesåg. Monteringsanvisning for sagbukk med holder til kjedesag

Monteringsanvisning för sågbock med hållare för kedjesåg. Monteringsanvisning for sagbukk med holder til kjedesag Monteringsanvisning för sågbock med hållare för kedjesåg Monteringsanvisning for sagbukk med holder til kjedesag Instrukcja montażu koziołka do cięcia z uchwytem na pilarkę łańcuchową Assembly Instructions

Bardziej szczegółowo

604-031 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

604-031 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Bruksanvisning för kyl-/värmebox Bruksanvisning for kjøle-/varmeboks Instrukcja obsługi przenośnej lodówki / podgrzewacza Operating Instructions for cooler/thermal box 604-031 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. User Instructions for Kettle

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. User Instructions for Kettle Bruksanvisning för vattenkokare Bruksanvisning for vannkoker Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego User Instructions for Kettle 802-536, 802-538 -- 802-540 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för spakblock. Bruksanvisning for spaktalje. Instrukcja obsługi wciągnika dźwigniowego. Operating instructions for Lever Block

Bruksanvisning för spakblock. Bruksanvisning for spaktalje. Instrukcja obsługi wciągnika dźwigniowego. Operating instructions for Lever Block Bruksanvisning för spakblock Bruksanvisning for spaktalje Instrukcja obsługi wciągnika dźwigniowego Operating instructions for Lever Block 229-591 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för löpvagn 1 ton. Bruksanvisning for løpekatt, 1 tonn. Instrukcja obsługi wózka przejezdnego 1 tona

Bruksanvisning för löpvagn 1 ton. Bruksanvisning for løpekatt, 1 tonn. Instrukcja obsługi wózka przejezdnego 1 tona Bruksanvisning för löpvagn 1 ton Bruksanvisning for løpekatt, 1 tonn Instrukcja obsługi wózka przejezdnego 1 tona Operating Instructions for Girder Trolley, 1 tonne 334-007 SV Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light Bruksanvisning för korglampa Bruksanvisning for kurvlampe Instrukcja obsługi lampy-koszyka User Instructions for Basket Light 422-366 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. User Instructions for Kettle

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. User Instructions for Kettle Bruksanvisning för vattenkokare Bruksanvisning for vannkoker Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego User Instructions for Kettle 802-537 Jula AB 08.09.2015 SVENSK A SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för arbetsbänk. Monteringsanvisning for arbeidsbenk. Instrukcja montażu stołu roboczego. Assembly instructions for Work Bench

Monteringsanvisning för arbetsbänk. Monteringsanvisning for arbeidsbenk. Instrukcja montażu stołu roboczego. Assembly instructions for Work Bench Monteringsanvisning för arbetsbänk Monteringsanvisning for arbeidsbenk Instrukcja montażu stołu roboczego Assembly instructions for Work Bench 157-003 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

242-118 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

242-118 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Bruksanvisning för kap-/gersåg 305 mm Bruksanvisning for kapp-/gjærsag 305 mm Instrukcja obsługi pilarki poprzecznej/ukośnej 305 mm Operating instructions for Crosscut/Mitre Saw 305 mm 242-118 SV NO PL

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för våtslip Bruksanvisning for våtsliper Instrukcja obsługi szlifierki do pracy na mokro Operating instructions for Wet Grinder

Bruksanvisning för våtslip Bruksanvisning for våtsliper Instrukcja obsługi szlifierki do pracy na mokro Operating instructions for Wet Grinder Bruksanvisning för våtslip Bruksanvisning for våtsliper Instrukcja obsługi szlifierki do pracy na mokro Operating instructions for Wet Grinder 251-022 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för 6 aktiv subwoofer. Bruksanvisning for 6 aktiv subwoofer. Instrukcja obsługi subwoofera aktywnego 6

Bruksanvisning för 6 aktiv subwoofer. Bruksanvisning for 6 aktiv subwoofer. Instrukcja obsługi subwoofera aktywnego 6 Bruksanvisning för 6 aktiv subwoofer Bruksanvisning for 6 aktiv subwoofer Instrukcja obsługi subwoofera aktywnego 6 Operating Instructions for 6" Active Subwoofer 610-088 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för plattång. Bruksanvisning for rettetang. Instrukcja obsługi prostownicy do włosów. User Instructions for Hair Straighteners

Bruksanvisning för plattång. Bruksanvisning for rettetang. Instrukcja obsługi prostownicy do włosów. User Instructions for Hair Straighteners Bruksanvisning för plattång Bruksanvisning for rettetang Instrukcja obsługi prostownicy do włosów User Instructions for Hair Straighteners 805-036 08.09.2015 Jula AB SE - Bruksanvisning i original Rätten

Bardziej szczegółowo

423-364. Bruksanvisning för spotlight Bruksanvisning for spotlys Instrukcja obsługi oprawy punktowej User instructions for spotlight

423-364. Bruksanvisning för spotlight Bruksanvisning for spotlys Instrukcja obsługi oprawy punktowej User instructions for spotlight 423-364 Bruksanvisning för spotlight Bruksanvisning for spotlys Instrukcja obsługi oprawy punktowej User instructions for spotlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för optisk brandvarnare. Bruksanvisning for optisk røykvarsler. Instrukcja obsługi czujnika dymu

Bruksanvisning för optisk brandvarnare. Bruksanvisning for optisk røykvarsler. Instrukcja obsługi czujnika dymu Bruksanvisning för optisk brandvarnare Bruksanvisning for optisk røykvarsler Instrukcja obsługi czujnika dymu Operating Instructions for Optical Smoke Detector 442-027 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skyddsglasögon. Bruksanvisning for vernebriller. Instrukcja obsługi okularów ochronnych. Operating instructions for Safety Glasses

Bruksanvisning för skyddsglasögon. Bruksanvisning for vernebriller. Instrukcja obsługi okularów ochronnych. Operating instructions for Safety Glasses Bruksanvisning för skyddsglasögon Bruksanvisning for vernebriller Instrukcja obsługi okularów ochronnych Operating instructions for Safety Glasses 906-173 SE NO PL EN Bruksanvisning i original Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skyddsglasögon med läsglas. Bruksanvisning for vernebriller med forstørrelsesglass

Bruksanvisning för skyddsglasögon med läsglas. Bruksanvisning for vernebriller med forstørrelsesglass Bruksanvisning för skyddsglasögon med läsglas Bruksanvisning for vernebriller med forstørrelsesglass Instrukcja obsługi okularów ochronno-korekcyjnych Operating instructions for Safety Glasses with reading

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vertikalskärare. Bruksanvisning for vertikalskjærer. Instrukcja obsługi wertykulatora/aeratora

Bruksanvisning för vertikalskärare. Bruksanvisning for vertikalskjærer. Instrukcja obsługi wertykulatora/aeratora Bruksanvisning för vertikalskärare Bruksanvisning for vertikalskjærer Instrukcja obsługi wertykulatora/aeratora Operating Instructions for Scarifier 721-207 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

020-039. Bruksanvisning för cirkelsåg Bruksanvisning for sirkelsag Instrukcja obsługi pilarki tarczowej User instructions for circular saw

020-039. Bruksanvisning för cirkelsåg Bruksanvisning for sirkelsag Instrukcja obsługi pilarki tarczowej User instructions for circular saw 020-039 Bruksanvisning för cirkelsåg Bruksanvisning for sirkelsag Instrukcja obsługi pilarki tarczowej User instructions for circular saw SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse

Bardziej szczegółowo

010-186. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

010-186. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Bruksanvisning för snabbladdare 18 V Bruksanvisning for hurtiglader 18 V Instrukcja obsługi szybkiej ładowarki 18 V Operating instructions for Rapid Charger 18 V 010-186 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

278-441. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 07.03.2011 Jula AB

278-441. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 07.03.2011 Jula AB Bruksanvisning för byggsåg 315 mm, 2,0 kw Bruksanvisning for byggsag 315 mm, 2,0 kw Instrukcja obsługi pilarki stołowej 315 mm, 2,0 kw Operating instructions for 315 mm, 2,0 kw Table Saw 278-441 SV NO

Bardziej szczegółowo

1. Användningsområden...3. 2. Säkerhetsföreskrifter...3. 3. Symbols...7. 4. Tekniska data...8. 5. Beskrivning...9. 6. Uppackning...

1. Användningsområden...3. 2. Säkerhetsföreskrifter...3. 3. Symbols...7. 4. Tekniska data...8. 5. Beskrivning...9. 6. Uppackning... 023-024 Bruksanvisning (Översättning av bruksanvisning i original) Bruksanvisning (oversettelse av original bruksanvisning) Instrukcja obsługi (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Instruction manual (Original

Bardziej szczegółowo

660-042. Bruksanvisning för väggskåp Bruksanvisning for veggskap Instrukcja obsługi regału ściennego User instructions for wall cabinet

660-042. Bruksanvisning för väggskåp Bruksanvisning for veggskap Instrukcja obsługi regału ściennego User instructions for wall cabinet 660-042 Bruksanvisning för väggskåp Bruksanvisning for veggskap Instrukcja obsługi regału ściennego User instructions for wall cabinet SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kap gersåg. Bruksanvisning for kapp-/gjærsag. Instrukcja obsługi pilarki poprzecznej/ukośnej

Bruksanvisning för kap gersåg. Bruksanvisning for kapp-/gjærsag. Instrukcja obsługi pilarki poprzecznej/ukośnej Bruksanvisning för kap gersåg Bruksanvisning for kapp-/gjærsag Instrukcja obsługi pilarki poprzecznej/ukośnej Operating Instructions for Crosscut/Mitre Saw 242-125 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för frukt-/svamptork. Bruksanvisning for frukt-/sopptørker. Instrukcja obsługi suszarki do grzybów i owoców

Bruksanvisning för frukt-/svamptork. Bruksanvisning for frukt-/sopptørker. Instrukcja obsługi suszarki do grzybów i owoców Bruksanvisning för frukt-/svamptork Bruksanvisning for frukt-/sopptørker Instrukcja obsługi suszarki do grzybów i owoców User Instructions for Fruit & Mushroom Dryer 810-048 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bilöverdrag Bruksanvisning for biltrekk Instrukcja obsługi pokrowca na samochód Operating instructions for car cover

Bruksanvisning för bilöverdrag Bruksanvisning for biltrekk Instrukcja obsługi pokrowca na samochód Operating instructions for car cover Bruksanvisning för bilöverdrag Bruksanvisning for biltrekk Instrukcja obsługi pokrowca na samochód Operating instructions for car cover 619-203 / 619-204 / 619-205 / 619-206 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

412-005. Bruksanvisning för bordsfläkt Bruksanvisning for bordvifte Instrukcja obsługi wentylatora biurkowego User Instructions for Table Fan

412-005. Bruksanvisning för bordsfläkt Bruksanvisning for bordvifte Instrukcja obsługi wentylatora biurkowego User Instructions for Table Fan 412-005 Bruksanvisning för bordsfläkt Bruksanvisning for bordvifte Instrukcja obsługi wentylatora biurkowego User Instructions for Table Fan SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

951-220. Bruksanvisning för pilatesboll Bruksanvisning for pilatesball Instrukcja obsługi piłki do pilatesu User instructions for pilates ball

951-220. Bruksanvisning för pilatesboll Bruksanvisning for pilatesball Instrukcja obsługi piłki do pilatesu User instructions for pilates ball 951-220 Bruksanvisning för pilatesboll Bruksanvisning for pilatesball Instrukcja obsługi piłki do pilatesu User instructions for pilates ball SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer Bruksanvisning för planhyvel Bruksanvisning for tykkelseshøvel Instrukcja obsługi strugarki grubościówki Operating Instructions for Planer 250-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 713-039 Bruksanvisning för skadedjursskrämma Bruksanvisning for skadedyrskremmer Instrukcja obsługi odstraszacza szkodników User instructions for pest repeller SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddbar LED-ficklampa. Bruksanvisning for oppladbar LED-lommelykt. Instrukcja obsługi akumulatorowej latarki LED

Bruksanvisning för laddbar LED-ficklampa. Bruksanvisning for oppladbar LED-lommelykt. Instrukcja obsługi akumulatorowej latarki LED Bruksanvisning för laddbar LED-ficklampa Bruksanvisning for oppladbar LED-lommelykt Instrukcja obsługi akumulatorowej latarki LED Operating Instructions for Rechargeable LED Torch 957-102 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 250-029 Bruksanvisning för rikt-/planhyvel Bruksanvisning for avretter-/planhøvel Instrukcja obsługi wyrówniarki/grubościówki User instructions for jointer/planer SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för plattång. Bruksanvisning for rettetang. Instrukcja obsługi prostownicy do włosów. User Instruction for Hair Straighteners

Bruksanvisning för plattång. Bruksanvisning for rettetang. Instrukcja obsługi prostownicy do włosów. User Instruction for Hair Straighteners SVENSK A Bruksanvisning för plattång Bruksanvisning for rettetang Instrukcja obsługi prostownicy do włosów User Instruction for Hair Straighteners 805-035 08.09.2015 Jula AB SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

427-628. Bruksanvisning för strålkastare LED Bruksanvisning for lyskaster LED Instrukcja obsługi reflektora LED User Instructions for LED floodlight

427-628. Bruksanvisning för strålkastare LED Bruksanvisning for lyskaster LED Instrukcja obsługi reflektora LED User Instructions for LED floodlight 427-628 Bruksanvisning för strålkastare LED Bruksanvisning for lyskaster LED Instrukcja obsługi reflektora LED User Instructions for LED floodlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. Operating Instructions for kettle

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. Operating Instructions for kettle Bruksanvisning för vattenkokare Bruksanvisning for vannkoker Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego Operating Instructions for kettle 802-361 03.09.2015 Jula AB SE - Bruksanvisning i original Rätten

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 920-521 Bruksanvisning för trådlös högtalare Bruksanvisning for trådløs høyttaler Instrukcja obsługi głośnika bezprzewodowego User Instructions for Wireless Speaker SE - Bruksanvisning i original NO -

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 934-590 934-592 Bruksanvisning för selfiepinne Bruksanvisning for selfiestang Instrukcja obsługi monopodu do zdjęć typu selfie User instructions for Selfie Stick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

444-014 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

444-014 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Bruksanvisning för trådlös dörrklocka Bruksanvisning for trådløs ringeklokke Instrukcja obsługi bezprzewodowego dzwonka do drzwi Operating Instructions for Wireless Door Chime 444-014 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur. Bruksanvisning for lysrørarmatur. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej. Operating Instructions for Strip Light

Bruksanvisning för lysrörsarmatur. Bruksanvisning for lysrørarmatur. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej. Operating Instructions for Strip Light Bruksanvisning för lysrörsarmatur Bruksanvisning for lysrørarmatur Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej Operating Instructions for Strip Light 424-062 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska 810-049 810-051 Bruksanvisning för frukt-/svamptork Bruksanvisning for frukt-/sopptørker Instrukcja obsługi suszarki do grzybów i owoców User instructions for fruit and mushroom dryer SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kikare. Bruksanvisning for kikkere. Instrukcja obsługi lornetki. User Instructions for Binoculars

Bruksanvisning för kikare. Bruksanvisning for kikkere. Instrukcja obsługi lornetki. User Instructions for Binoculars Bruksanvisning för kikare Bruksanvisning for kikkere Instrukcja obsługi lornetki User Instructions for Binoculars 953-037 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för hydraulisk verkstadspress 10 ton. Bruksanvisning for hydraulisk verkstedspress 10 ton

Bruksanvisning för hydraulisk verkstadspress 10 ton. Bruksanvisning for hydraulisk verkstedspress 10 ton Bruksanvisning för hydraulisk verkstadspress 10 ton Bruksanvisning for hydraulisk verkstedspress 10 ton Instrukcja obsługi prasy warsztatowej hydraulicznej, 10 ton Assembly Instructions for 10 Tonne Hydraulic

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skjutmått. Bruksanvisning for skyvelære. Instrukcja obsługi suwmiarki. User Instructions for Sliding Callipers

Bruksanvisning för skjutmått. Bruksanvisning for skyvelære. Instrukcja obsługi suwmiarki. User Instructions for Sliding Callipers SVENSK A Bruksanvisning för skjutmått Bruksanvisning for skyvelære Instrukcja obsługi suwmiarki User Instructions for Sliding Callipers 162-012 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder Bruksanvisning för kaffekvarn Bruksanvisning for kaffekvern Instrukcja obsługi młynka do kawy Operating instructions for Coffee Grinder 802-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för spånsug. Bruksanvisning for sponsuger. Instrukcja obsługi wyciągu wiórów. Operating instructions for Dust Collector

Bruksanvisning för spånsug. Bruksanvisning for sponsuger. Instrukcja obsługi wyciągu wiórów. Operating instructions for Dust Collector Bruksanvisning för spånsug Bruksanvisning for sponsuger Instrukcja obsługi wyciągu wiórów Operating instructions for Dust Collector 232-012 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för induktionsplatta. Bruksanvisning for induksjonsplate. Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej. User Instructions for Induction Plate

Bruksanvisning för induktionsplatta. Bruksanvisning for induksjonsplate. Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej. User Instructions for Induction Plate Bruksanvisning för induktionsplatta Bruksanvisning for induksjonsplate Instrukcja obsługi płyty indukcyjnej User Instructions for Induction Plate 802-404 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo