Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för skruvdragare Bruksanvisning for skrutrekker Instrukcja obsługi wkrętarki User Instructions for Power Driver SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA 5 SÄKERHETSANVISNINGAR... 5 Arbetsområde... 5 Elsäkerhet... 5 Personlig säkerhet... 5 Användning och skötsel... 6 Användning och skötsel av batteridrivna verktyg... 6 Service... 6 Särskilda säkerhetsanvisningar... 6 Batteri/laddare... 7 Skötsel av batterier... 7 Avfallshantering av uttjänta batterier... 7 Demontering av batteri... 7 TEKNISKA DATA... 7 BESKRIVNING... 8 MONTERING... 9 Demontering... 9 HANDHAVANDE... 9 Batteriladdning... 9 Före första användning... 9 FÖRBEREDELSER... 9 Start/stopp... 9 Montering av bits... 9 Bits... 9 Strömbrytare... 9 Riktningsväljare... 9 Förborrning... 9 Användning... 9 Iskruvning/lossdragning... 9 Lysdiodlampa Tillbehör UNDERHÅLL NORSK 11 SIKKERHETSANVISNINGER Arbeidsområde El-sikkerhet Personlig sikkerhet Bruk og vedlikehold Bruk og vedlikehold av batteridrevet verktøy Service Spesielle sikkerhetsanvisninger Batteri/lader Vedlikehold av batterier Avfallshåndtering av brukte batterier Demontering av batteri TEKNISKE DATA BESKRIVELSE MONTERING Demontering BRUK Batterilading Før første gangs bruk FORBEREDELSER Start/stopp Montering av bits Bits Strømbryter Retningsvelger... 15

3 Forhåndsboring Bruk Skru inn/ut skruer Lysdiodepære Tilbehør VEDLIKEHOLD POLSKI 17 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Miejsce pracy Bezpieczeństwo elektryczne Bezpieczeństwo osobiste Użytkowanie i pielęgnacja Obsługa i pielęgnacja narzędzi zasilanych akumulatorem Serwis Szczególne zasady bezpieczeństwa Akumulator/ładowarka Pielęgnacja akumulatorów Utylizacja zużytych akumulatorów Wyjmowanie akumulatora DANE TECHNICZNE OPIS MONTAŻ Demontaż OBSŁUGA Ładowanie akumulatora Przed pierwszym użyciem PRZYGOTOWANIA Uruchamianie/zatrzymywanie Montaż końcówek Końcówki Przełącznik Przełącznik kierunku obrotów Wiercenie wstępne Sposób użycia Wkręcanie/wykręcanie Żarówka diodowa Akcesoria KONSERWACJA ENGLISH 24 SAFETY INSTRUCTIONS Work area Electrical safety Personal safety Use and care Using and looking after battery-powered tools Service Special safety instructions Battery/charger Battery care Disposal of used batteries Removing the battery TECHNICAL DATA DESCRIPTION INSTALLATION Dismantling OPERATION Charging the battery Before using for the first time... 28

4 PREPARATIONS Starting/stopping Fitting bits Bits Power switch Direction selector Predrilling Use Screwing/undoing LED Accessories MAINTENANCE... 29

5 SVENSK A SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara bruksanvisningen för framtida referens. Om inte alla anvisningar och säkerhetsanvisningar följs finns risk för elolycksfall, brand och/eller allvarlig personskada. Termen elverktyg i varningarna nedan avser ditt nätanslutna (sladdförsedda) eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg. Arbetsområde Arbetsområdet ska hållas rent och väl upplyst. Belamrade och mörka utrymmen ökar risken för skador. Använd inte elverktyg i explosiv miljö, exempelvis i närheten av brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg genererar gnistor som kan antända damm eller ångor. Håll barn och kringstående personer på säkert avstånd när elverktyg används. Om du blir distraherad kan du tappa kontrollen över verktyget. Elsäkerhet Elverktygets stickpropp måste passa till nätuttaget. Ändra aldrig stickproppen på något sätt. Använd aldrig adapter tillsammans med jordade elverktyg. Icke modifierade stickproppar och passande nätuttag minskar risken för elolycksfall. Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, radiatorer, spisar och kylskåp. Risken för elolycksfall ökar om din kropp jordas. Utsätt inte elverktyg för regn eller fukt. Om vatten kommer in i ett elverktyg ökar risken för elolycksfall. Akta sladden. Använd aldrig sladden för att bära eller dra verktyget och dra inte i sladden för att dra ut stickproppen. Skydda sladden från värme, olja, skarpa kanter och rörliga delar. Skadade eller trassliga sladdar ökar risken för elolycksfall. Om verktyget används utomhus ska du endast använda förlängningssladd som är godkänd för utomhusbruk. Sladd avsedd för utomhusbruk minskar risken för elolycksfall. Om det inte går att undvika att använda elverktyg i fuktig miljö, ska du använda jordfelsbrytarskyddad nätanslutning. Jordfelsbrytare minskar risken för elolycksfall. Personlig säkerhet Var uppmärksam. Var hela tiden försiktig och tillämpa sunt förnuft vid arbete med elverktyg. Använd aldrig elverktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet vid arbete med elverktyg kan leda till allvarlig personskada. Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon. Säkerhetsutrustning som dammfiltermask, halkfria skyddsskor, skyddshjälm och hörselskydd, alltefter verktygets typ och användning, minskar risken för personskada. Undvik oavsiktlig start. Kontrollera att strömbrytaren är i frånslaget läge innan du sätter i sladden och/eller batteriet eller lyfter/bär verktyget. Olycksrisken är stor om du bär verktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ström till verktyg vars strömbrytare är i tillslaget läge. Avlägsna ställnycklar och liknande innan du startar verktyget. Nyckel eller liknande som sitter kvar på en roterande del på verktyget kan orsaka personskada. Sträck dig inte för långt. Ha hela tiden säkert fotfäste och god balans. På så sätt har du bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer. Använd lämpliga kläder. Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar. Om det finns utrustning för dammutsugning och -uppsamling ska denna anslutas och användas korrekt. Sådana anordningar kan minska risken för problem som orsakas av damm. 5

6 Användning och skötsel SVENSKA Tvinga inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för det planerade arbetet. Verktyget fungerar bättre och säkrare med den belastning det är avsett för. Använd inte verktyget om det inte går att slå av och på det med strömbrytaren. Elverktyg som inte kan styras med strömbrytaren är farliga och måste repareras. Dra ut sladden och/eller ta ut batteriet innan justeringar görs, tillbehör byts ut eller elverktyg ställs undan. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder minskar risken för att verktyget startas oavsiktligt. Elverktyg som inte används ska förvaras utom räckhåll för barn. Låt aldrig barn eller personer som inte känner till elverktyget eller har tagit del av dessa anvisningar använda det. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer. Underhåll elverktygen. Kontrollera att rörliga delar är korrekt justerade och rör sig fritt, att inga delar är felmonterade eller trasiga samt att inga andra faktorer föreligger som kan påverka funktionen. Om elverktyget är skadat måste det repareras innan det används igen. Många olyckor orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg. Håll skärande verktyg skarpa och rena. Skärande verktyg som underhålls korrekt och har vassa eggar kärvar mindre ofta och är lättare att kontrollera. Använd elverktyget, tillbehör, bits etc. i enlighet med dessa anvisningar, med beaktande av rådande arbetsförhållanden och den uppgift som ska utföras. Det kan vara farligt att använda elverktyg för andra ändamål än de är avsedda för. Användning och skötsel av batteridrivna verktyg Service Batteriet får endast laddas med den laddare som rekommenderas av tillverkaren. En laddare som är avsedd för ett batteri kan orsaka brandrisk om den används med ett annat batteri. Använd elverktyg endast med angivna batterier. Om andra batterier används finns risk för skador eller brand. När batteriet inte används ska det hållas åtskilt från andra metallföremål som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål som kan kortsluta polerna. Om batteripolerna kortsluts kan frätskador eller brand uppstå. Under vissa förhållanden kan vätska läcka ut från batteriet. Undvik kontakt med batterivätskan. Skölj noga med vatten om du får batterivätska på dig. Uppsök läkare om du får batterivätska i ögonen. Vätskan som läcker ut från batteriet kan orsaka irritation eller frätskada. Elverktyget får endast servas av kvalificerad personal som använder identiska reservdelar. Detta säkerställer att elverktyget förblir säkert. Särskilda säkerhetsanvisningar Håll verktyget i de isolerade greppytorna när du arbetar på platser där bits kan komma i kontakt med dolda ledningar. Vid kontakt med spänningsförande ledare blir verktygets metalldelar spänningsförande risk för elolycksfall. Sätt fast arbetsstycket på stabilt underlag med tvingar eller liknande. Att hålla arbetsstycket för hand eller mot kroppen är inte tillräckligt stadigt och kan leda till att du förlorar kontrollen. Borra, skruva eller bila inte i befintliga väggar eller andra områden där det kan finnas dolda elledningar. Om detta inte går att undvika ska du ta ur/slå från alla säkringar/brytare för de kretsar som berörs av arbetet. Batteridrivna verktyg är driftklara när batteriet är anslutet risk för oavsiktlig start. Bär alltid skyddsglasögon eller annat ögonskydd när du arbetar med verktyget. Var noga med att föra in bitsets/bitshållarens skaft tillräckligt långt i chuckhylsan, annars finns risk att bitset lossnar under arbetet. Starta inte verktyget när du bär det vid sidan. Roterande bits kan fastna i kläderna och orsaka personskada. Använd inte slöa eller skadade bits eller tillbehör. Slöa eller skadade bits fastnar lättare i arbetsstycket. 6

7 SVENSKA VARNING! Vissa typer av damm som uppstår vid slipning, sågning, putsning, borrning och liknande arbeten innehåller kemikalier som har bevisats orsaka cancer, fosterskador eller andra reproduktionsproblem. Exempel på sådana kemikalier är: bly från blybaserad målarfärg kristallin kvarts från tegelsten, cement och andra murverksprodukter arsenik och krom från kemiskt behandlat trä. Risken vid exponering för dessa kemikalier beror på hur ofta du utför denna typ av arbete. Du kan minska exponeringen för dessa kemikalier genom att hålla arbetsutrymmet väl ventilerat och använda godkänd säkerhetsutrustning, till exempel andningsmask som filtrerar bort mikroskopiska partiklar. Batteri/laddare Läs noga alla anvisningar och varningar på batteriladdaren, batteriet och den produkt batteriet ska användas till innan batteriladdaren används. Demontera inte laddaren och försök inte ändra eller reparera den. Använd inte laddaren om den utsatts för slag, har fallit eller är skadad på annat sätt. Byt ut skadade sladdar omedelbart. Felaktig montering kan medföra risk för brand eller elolycksfall. Ladda inte batterier i fuktiga eller våta utrymmen. Utsätt inte laddaren för regn eller snö. Försök inte ladda batteriet om det är spräckt eller skadat risk för brand, elolycksfall och/eller kortslutning. Laddningstemperatur: 0 till 45 C. Förvaringstemperatur: högst 49 C. Högre eller lägre temperatur kan skada batteriet. Placera inte batteriladdaren på antändligt underlag eller nära antändligt material vid batteriladdning. Adapter, laddare och batteri blir varma under laddning. Placera inte apparaten på mjukt underlag som kan förhindra luftcirkulationen risk för överhettning. Dra omedelbart ut sladden om laddare eller batteri börjar lukta onormalt, ryka eller smälta. Använd inte laddaren eller batteriet igen. Använd inte andra tillbehör än dem som rekommenderas eller säljs av tillverkaren. Användning av andra tillbehör kan orsaka brand, elolycksfall eller personskada. Skötsel av batterier VARNING! När batteriet inte används ska det hållas åtskilt från andra metallföremål som gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål som kan kortsluta polerna. Kortslutning kan medföra brand och/eller personskada. Utsätt inte batteriet för eld eller hög temperatur, det kan orsaka explosion. Avfallshantering av uttjänta batterier VIKTIGT! Försök aldrig ändra eller öppna batteriet risk för brand och/eller personskada. Innan batteriet avfallshanteras, sätt kraftig tejp över batteriets poler, för att förhindra kortslutning. Litiumjonbatterier Uttjänta batterier ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler. Demontering av batteri Kör verktyget tills batteriet är helt urladdat. 1. Lossa höljets skruvar med en spårskruvmejsel. 2. Öppna höljet genom att lyfta upp det från verktygets främre ände. 3. Lossa ledarna från strömbrytaren. 4. Ta ut batteriet och sätt kraftig tejp över batteriets poler, eller lägg batteriet i en plastpåse, för att förhindra kortslutning. 5. Uttjänta batterier ska avfallshanteras i enlighet med gällande regler. TEKNISKA DATA 3,6 VDC 3,6 VDC Eldata, laddare (ingående) 230 VAC, 50 Hz Eldata, laddare (utgående) 6 VDC, 300 ma Varvtal obelastad 200 varv/min Batteri 3,6 VDC, 1300 mah Rotationsriktning Höger- och vänstergång Ljudtrycksnivå, LpA 57 db(a), K= 3 db Ljudeffektsnivå, LwA 68 db(a), K= 3 db Vibrationsnivå 0,2 m/s2, K= 1,5 m/s2 7

8 SVENSKA Använd alltid hörselskydd! Det deklarerade värdet för vibration, som har uppmätts i enlighet med standardiserad testmetod, kan användas för att jämföra olika verktyg med varandra och för en preliminär bedömning av exponering. VARNING! Läs Den faktiska vibrationsnivån under användning av elverktyg kan skilja sig från det angivna totalvärdet beroende på hur verktyget används. Identifiera därför de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda användaren baserat på en uppskattning av exponering i verkliga driftförhållanden (som tar hänsyn till alla delar av arbetscykeln såsom tiden när verktyget är avstängt och när den körs på tomgång, utöver igångsättningstiden). BESKRIVNING Magnetisk 1/4 bitshållare 2. Arbetsbelysning 3. Strömbrytare 4. Grepp 5. Riktningsväljare 6. Gummiskydd 7. Vinöppnare (tillbehör) 8. Nätadapter 9. Laddningsstickpropp 8

9 Demontering SVENSKA MONTERING För att demontera tillbehör, vrid låsringen i pilens riktning och dra loss tillbehöret från verktyget. Tryck försiktigt fast gummiskyddet på verktyget. Batteriladdning HANDHAVANDE Batteriet till detta elverktyg levereras med liten laddning. Ladda batteriet före första användning. Sätt i nätadaptern i ett nätuttag och anslut sladdens andra ände till DC-anslutningen på verktyget. Normalt tar det 3-5 timmar för batteriet att laddas helt. Den första laddningen kan dock ta upp till 7 timmar, beroende på omgivningstemperatur och batteriets laddningsstatus. Före första användning Fulladda batteriet (5-7 timmar) och använd verktyget tills batteriet är urladdat och verktyget rör sig långsammare. Ladda batteriet i 5-7 timmar och använd verktyget tills batteriet är urladdat igen. Upprepa denna laddningscykel 4 eller 5 gånger för att för förhindra laddningsminne. Därefter kan batteriet laddas normalt. VIKTIGT! Laddaren har inget överladdningsskydd. Ladda inte apparaten för länge. Det finns risk att batterierna tar skada vid överladdning. Dra ut laddarens sladd efter avslutad laddning. FÖRBEREDELSER Start/stopp Starta verktyget genom att trycka in strömbrytaren. Stäng av verktyget genom att släppa strömbrytaren. Montering av bits VIKTIGT! Koppla bort laddaren och kontrollera att riktningsväljaren är i låst läge. Bits Använd endast enkla bits med minsta längd 25 mm. Kortare bits kan fastna och vara svåra att demontera. Strömbrytare Starta verktyget genom att trycka in strömbrytaren. Håll strömbrytaren intryckt för kontinuerlig körning. OBS! Verktyget har inte variabelt varvtal. Riktningsväljare För riktningsväljaren åt höger för vänstergång. För riktningsväljaren åt vänster för högergång. Mittläget låser borrmaskinen i frånslaget läge. Förborrning Du kan förborra skruvhålen för att underlätta skruvdragning. Användning Använd bara bits som kan monteras i den magnetiska 1/4 bitshållaren. Kontrollera före varje användning att bitset är korrekt monterat. Dra inte åt skruvarna för hårt, det kan skada skruvskallen och/eller gängorna. Iskruvning/lossdragning Välj ett bits som passar skruvskallen. Sätt bitset i den magnetiska 1/4 bitshållaren. Håll verktyget med bitset i linje med skruven, annars kan skruven skadas. Tryck verktyget stadigt mot skruven, annars kan bitset eller skruvskallen skadas. Tryck in strömbrytaren för att starta verktyget. Släpp omedelbart strömbrytaren när skruven är åtdragen, annars kan bitset eller skruvskallen skadas. 9

10 Lysdiodlampa SVENSKA Verktyget är försett med arbetsbelysning för bättre sikt i mörka arbetsområden. Tillbehör För att byta tillbehör, dra loss gummiskyddet längst fram på verktyget. Passa in tillbehöret mot verktygets nos. Tryck fast tillbehöret stadigt på verktyget. UNDERHÅLL Håll verktygets ventilationsöppningar rena. Blås luft genom verktygshuset efter varje användning för att avlägsna damm. Damm och smuts kan medföra överhettning och skada verktyget. Rengör vid behov verktyget utvändigt med mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel. Låt aldrig vätska tränga in i verktyget. Dränk aldrig någon del av verktyget i vätska. Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Jula AB, Box 363, SKARA 10

11 NORSK NORSK Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig referanse. Manglende overholdelse av alle anvisninger og sikkerhetsanvisninger kan medføre el-ulykker, brann og/eller alvorlig personskade. Begrepet el-verktøy i advarslene nedenfor gjelder for ditt strømtilkoblede (ledningsutstyrte) eller batteridrevne (ledningsløse) el-verktøy. Arbeidsområde Arbeidsområdet skal holdes rent og godt opplyst. Uoversiktlige og mørke rom øker faren for skader. Ikke bruk el-verktøy i eksplosive miljøer, for eksempel i nærheten av brannfarlig væske, gass eller støv. El-verktøy skaper gnister som kan antenne støv eller damp. Hold barn og andre personer på trygg avstand når el-verktøy er i bruk. Hvis du blir distrahert, kan du miste kontrollen over verktøyet. El-sikkerhet El-verktøyets støpsel må passe til stikkontakten. Ikke foreta endringer på støpselet. Ikke bruk adapter sammen med jordet el-verktøy. Ikke-modifiserte støpsler og egnede stikkontakter reduserer risikoen for el-ulykker. Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Risikoen for el-ulykker øker hvis kroppen din jordes. Ikke utsett el-verktøy for regn eller fukt. Hvis det kommer vann inn i et el-verktøy, øker faren for elulykker. Vær forsiktig med ledningen. Ikke bruk ledningen til å bære eller dra verktøyet, og unngå å trekke i ledningen for å dra ut støpselet. Beskytt ledningen mot varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler. Skadde eller ødelagte ledninger øker faren for el-ulykker. Hvis verktøyet brukes utendørs, skal du bare bruke skjøteledninger som er godkjent for utendørs bruk. Ledning beregnet for utendørs bruk reduserer faren for el-ulykker. Hvis el-verktøyet må brukes i et fuktig miljø, skal du bruke jordfeilbeskyttet strømtilkobling. Jordfeilbryter reduserer faren for el-ulykker. Personlig sikkerhet Vær oppmerksom. Vær alltid forsiktig, og bruk sunn fornuft når du arbeider med el-verktøy. Ikke bruk el-verktøy hvis du er trøtt eller påvirket av narkotika, legemidler eller alkohol. Ett øyeblikks manglende oppmerksomhet når du bruker el-verktøy, kan føre til alvorlig personskade. Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Sikkerhetsutstyr som støvfiltermaske, sklisikre vernesko, hjelm og hørselvern, avhengig av verktøyets type og bruksområde, reduserer faren for personskade. Unngå utilsiktet start. Kontroller at strømbryteren står i avslått posisjon, før du setter i støpselet og/eller batteriet eller løfter/bærer verktøyet. Ulykkesfaren er stor hvis du bærer verktøyet med fingeren på strømbryteren eller kobler verktøyet til strøm når strømbryteren er slått på. Fjern skrunøkler og lignende før du starter verktøyet. Nøkler eller lignende som sitter igjen på en roterende del på verktøyet, kan forårsake personskade. Ikke strekk deg for langt. Ha alltid godt fotfeste og god balanse. På den måten har du bedre kontroll over el-verktøyet hvis en uventet situasjon skulle oppstå. Bruk passende klær. Ikke bruk løstsittende klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler. Hvis det finnes utstyr for støvavsug og støvoppsamling, skal dette kobles til og benyttes på riktig måte. Slikt utstyr kan redusere faren for problemer forårsaket av støv. 11

12 Bruk og vedlikehold NORSK Overbelast ikke el-verktøyet. Bruk riktig el-verktøy til det planlagte arbeidet. Verktøyet fungerer bedre og sikrere med den belastningen det er beregnet for. Ikke bruk verktøyet dersom det ikke kan slås av og på med strømbryteren. El-verktøy som ikke kan styres med strømbryteren, er farlige og må repareres. Trekk ut ledningen og/eller ta ut batteriet før du gjør justeringer, bytter tilbehør eller rydder vekk elverktøyet. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for at verktøyet startes utilsiktet. El-verktøy som ikke er i bruk, skal oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la barn eller personer som ikke kjenner el-verktøyet, eller som ikke har lest disse anvisningene, bruke det. El-verktøyet er farlig hvis det brukes av uerfarne personer. Vedlikehold el-verktøyet. Kontroller at bevegelige deler er riktig justert og beveger seg fritt, at ingen deler er feil montert eller ødelagt, samt at det ikke foreligger andre forhold som kan påvirke funksjonen. Hvis el-verktøyet er skadet, må det repareres før det tas i bruk igjen. Mange ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdt el-verktøy. Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Skjæreverktøy som vedlikeholdes riktig og har skarpe egger, låser seg sjeldnere og er lettere å kontrollere. Bruk el-verktøy, tilbehør, bits osv. i henhold til anvisningene, og ta hensyn til gjeldende arbeidsforhold og det arbeidet som skal utføres. Det kan være farlig å bruke el-verktøy til andre formål enn det er beregnet for. Bruk og vedlikehold av batteridrevet verktøy Service Batteriet skal bare lades med den laderen som anbefales av produsenten. En lader som passer til én type batterier, kan medføre brannfare hvis den brukes til en annen type batterier. El-verktøy må bare brukes med angitt type batterier. Hvis andre batterier brukes, er det fare for skader eller brann. Når batteriet ikke er i bruk, skal det oppbevares atskilt fra andre metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan kortslutte polene. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det oppstå etseskader eller brann. Under enkelte forhold kan det lekke væske fra batteriet. Unngå kontakt med batterivæsken. Skyll grundig med vann hvis du får batterivæske på deg. Oppsøk lege hvis du får batterivæske i øynene. Væsken som lekker ut fra batteriet, kan forårsake irritasjon eller etseskader. Service på el-verktøy må bare utføres av kvalifisert personell som bruker originale reservedeler. Det sikrer at el-verktøyet alltid er i forsvarlig stand. Spesielle sikkerhetsanvisninger Hold verktøyet i de isolerte gripeflatene når du arbeider på steder hvor bits kan komme i kontakt med skjulte ledninger. Ved kontakt med en strømførende leder blir verktøyets metalldeler strømførende fare for el-ulykker. Fest arbeidsstykket på et stabilt underlag med tvinger eller lignende. Arbeidsstykket vil ikke være tilstrekkelig stødig hvis du bare holder det for hånd eller mot kroppen, og dette kan føre til at du mister kontrollen. Pass på at du ikke borer, skrur eller demolerer i eksisterende vegger eller andre steder der det kan finnes skjulte strømledninger. Hvis det ikke er mulig å unngå dette, må du ta ut/koble fra alle sikringer/brytere for de kretsene som er berørt av arbeidet. Batteridrevne verktøy er driftsklare når batteriet er tilkoblet fare for utilsiktet start. Bruk alltid vernebriller eller annen øyebeskyttelse når du bruker verktøyet. Pass på at du fører skaftet på bitsen/bitsholderen tilstrekkelig langt inn i chuckhylsen, ellers er det fare for at bitsen løsner under arbeidet. Ikke start el-verktøyet mens du bærer det med deg. Roterende bits kan sette seg fast i klærne og forårsake personskade. Ikke bruk sløve eller skadde bits eller tilbehør. Sløve eller skadde bits setter seg lettere fast i arbeidsstykket. 12

13 NORSK ADVARSEL! Visse typer støv som oppstår ved sliping, saging, pussing, boring og lignende arbeid, inneholder kjemikalier som det er dokumentert har forårsaket kreft, fosterskader eller andre reproduksjonsproblemer. Eksempler på slike kjemikalier er: bly fra blybasert maling krystallkvarts fra murstein, sement og andre murprodukter arsenikk og krom fra kjemisk behandlet tre. Faren ved eksponering for disse kjemikaliene er avhengig av hvor ofte du utfører denne typen arbeid. Du kan redusere eksponeringen for disse kjemikaliene ved å holde arbeidsstedet godt ventilert og bruke godkjent sikkerhetsutstyr, som åndedrettsmaske som filtrerer bort mikroskopiske partikler. Batteri/lader Les alle anvisninger og advarsler på batteriladeren, batteriet og produktet som batteriet skal brukes til, nøye før du tar i bruk batteriladeren. Ikke demonter laderen og ikke forsøk å endre eller reparere den. Ikke bruk laderen hvis den har vært utsatt for støt, har falt i bakken eller er skadet på annen måte. Bytt ut skadde ledninger umiddelbart. Feil montering kan medføre fare for brann eller elektrisk støt. Batteriene må ikke lades på fuktige eller våte steder. Laderen må ikke utsettes for regn eller snø. Ikke forsøk å lade batteriet hvis det er sprukket eller skadet fare for brann, el-ulykker og/eller kortslutning. Ladetemperatur: 0 til 45 C. Oppbevaringstemperatur: maks. 49 C. Høyere eller lavere temperatur kan skade batteriet. Batteriladeren må ikke plasseres på brennbart underlag eller i nærheten av brennbart materiale når batteriet lades. Adapter, lader og batteri blir varme under lading. Apparatet må ikke plasseres på myke underlag som kan forhindre luftsirkulasjonen fare for overoppheting. Trekk umiddelbart ut ledningen hvis laderen eller batteriet begynner å lukte unormalt, ryke eller smelte. Ikke bruk laderen eller batteriet igjen. Ikke bruk annet tilbehør enn det som anbefales eller selges av produsenten. Hvis du bruker annet tilbehør, kan det føre til brann, el-ulykker eller personskade. Vedlikehold av batterier ADVARSEL! Når batteriet ikke er i bruk, skal det oppbevares atskilt fra andre metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan kortslutte polene. Kortslutning kan medføre brann og/eller personskade. Batteriet må ikke utsettes for ild eller høye temperaturer, det kan medføre eksplosjoner. Avfallshåndtering av brukte batterier VIKTIG! Ikke forsøk å gjøre endringer på eller åpne batteriet fare for brann og/eller personskade. Før batteriet avfallshåndteres bør du sette kraftig teip over polene på batteriet for å forhindre kortslutning. Litiumionbatterier Brukte batterier skal kastes i henhold til gjeldende regler. Demontering av batteri Kjør verktøyet til batteriet er helt utladet. 1. Løsne skruene på dekselet med en flatskrutrekker. 2. Åpne dekselet ved å løfte det opp fra den fremre enden av verktøyet. 3. Løsne lederne fra strømbryteren. 4. Ta ut batteriet og sett kraftig teip over polene på batteriet, eller legg batteriet i en plastpose for å forhindre kortslutning. 5. Brukte batterier skal kastes i henhold til gjeldende regler. TEKNISKE DATA 3,6 V DC 3,6 V DC Elektriske data (inngående) 230 V AC, 50 Hz Elektriske data (utgående) 6 V DC, 300 ma Tomgangsturtall 200 o/min Batteri 3,6 V DC, 1300 mah Rotasjonsretning Høyre- og venstregang Lydtrykksnivå, LpA 57 db(a), K= 3 db Lydeffektsnivå, LwA 68 db(a), K= 3 db 13

14 NORSK Vibrasjonsnivå 0,2 m/s2, K= 1,5 m/s2 Bruk alltid hørselsvern! Den angitte verdien for vibrasjon, som er målt i henhold til standardiserte testmetoder, kan brukes til å sammenlikne ulike verktøy med hverandre og til en preliminær vurdering av eksponering. ADVARSEL! Det faktiske vibrasjonsnivået under bruk av el-verktøy kan skille seg fra den angitte totalverdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes. Finn derfor ut hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendig for å beskytte brukeren, på grunnlag av en vurdering av eksponering under reelle driftsforhold (som tar hensyn til alle delene av arbeidsprosessen, som tiden når verktøyet er avslått, og når det kjøres på tomgang, utover igangsettingstiden). BESKRIVELSE Magnetisk 1/4" bitsholder 2. Arbeidsbelysning 3. Strømbryter 4. Håndtak 5. Retningsvelger 6. Gummibeskyttelse 7. Vinåpner (tilbehør) 8. Strømadapter 9. Ladeplugg 14

15 Demontering NORSK MONTERING For å demontere tilbehøret vrir du låseringen i pilens retning og løsner tilbehøret fra verktøyet. Trykk gummibeskyttelsen forsiktig fast på verktøyet. Batterilading BRUK Batteriet til dette el-verktøyet leveres med liten lading. Lad batteriet før første gangs bruk. Koble strømadapteren til et strømuttak og koble den andre enden av ledningen til DC-tilkoblingen på verktøyet. Normalt tar det 3-5 timer før batteriet er helt oppladet. Den første ladingen kan imidlertid ta opptil 7 timer, avhengig av omgivelsestemperatur og batteriets ladestatus. Før første gangs bruk Fullad batteriet (5 7 timer) og bruk verktøyet til batteriet er utladet og verktøyet beveger seg langsommere. Lad batteriet i 5 7 timer og bruk verktøyet til batteriet er utladet igjen. Gjenta denne ladesyklusen 4 5 ganger for å forhindre lademinne. Etter dette kan batteriet lades på normal måte. VIKTIG! Laderen har ikke overladingsvern. Ikke lad apparatet for lenge. Det er fare for at batteriene tar skade ved overlading. Trekk ut støpselet på laderen etter fullført lading. FORBEREDELSER Start/stopp Start verktøyet ved å trykke inn strømbryteren. Slå av verktøyet ved å slippe strømbryteren. Montering av bits VIKTIG! Koble fra laderen og kontroller at retningsvelgeren er låst. Bits Bruk kun enkle bits med en minimumslengde på 25 mm. Kortere bits kan sette seg fast og være vanskelige å demontere. Strømbryter Start verktøyet ved å trykke inn strømbryteren. Hold strømbryteren inne for kontinuerlig kjøring. OBS! Verktøyet har ikke variabelt turtall. Retningsvelger Før retningsvelgeren mot høyre for venstregang. Før retningsvelgeren mot venstre for høyregang. Når retningsvelgeren står i midten, låses boremaskinen i avslått stilling. Forhåndsboring Du kan forhåndsbore skruehullene for å gjøre det lettere å skru til skruene. Bruk Bruk kun bits som kan monteres i den magnetiske 1/4" bitsholderen. Kontroller før hver gangs bruk at verktøyet er riktig montert. Ikke skru til skruene for hardt, det kan skade skruehodet og/eller gjengene. Skru inn/ut skruer Velg en bits som passer til skruehodet. Sett bitsen i den magnetiske 1/4" bitsholderen. Hold verktøyet med bitsen i linje med skruen, ellers kan skruen bli skadet. Trykk verktøyet mot skruen med et jevnt trykk, ellers kan bitsen eller skruehodet bli skadet. Trykk på strømbryteren for å starte verktøyet. Slipp strømbryteren med en gang skruen er skrudd inn, ellers kan bitsen eller skruehodet bli skadet. 15

16 Lysdiodepære NORSK Verktøyet er utstyrt med arbeidsbelysning for bedre sikt på mørke arbeidsområder. Tilbehør For å bytte tilbehør trekker du av gummibeskyttelsen lengst foran på verktøyet. Tilpass tilbehøret mot tuppen av verktøyet. Trykk tilbehøret godt fast på verktøyet. VEDLIKEHOLD Hold verktøyets ventilasjonsåpninger rene. Blås luft gjennom verktøyhuset etter hver bruk for å fjerne støv. Støv og smuss kan medføre overoppheting og skade verktøyet. Rengjør verktøyet utvendig ved behov, med en myk, fuktig klut. Ikke bruk løsemidler. Ikke la væske trenge inn i verktøyet. Senk aldri noen del av verktøyet ned i væske. Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6 8, 1471 LØRENSKOG 16

17 POL SKI POLSKI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi w celu przyszłego użycia. Nieprzestrzeganie wszystkich zaleceń i zasad bezpieczeństwa grozi porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami ciała. Pojęcie elektronarzędzie określa w niniejszych ostrzeżeniach stacjonarne elektronarzędzia zasilane zmiennym sieciowym prądem elektrycznym (wyposażone w kabel zasilający) lub akumulatorami (bezprzewodowe). Miejsce pracy Zapewnij czystość i dobre oświetlenie w miejscu pracy. Przeładowane miejsce pracy i niedostateczne oświetlenie zwiększają ryzyko wystąpienia wypadków. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, np. w pobliżu łatwopalnych płynów, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów. Dzieci i osoby przyglądające się pracy elektronarzędzia powinny przebywać w bezpiecznej odległości. Brak koncentracji może spowodować utratę kontroli nad narzędziem. Bezpieczeństwo elektryczne Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazdka sieciowego. Nigdy nie dokonuj żadnych zmian we wtyczce. Nigdy nie używaj przejściówek razem z uziemionymi elektronarzędziami. Niemodyfikowane wtyczki i dopasowane gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem. Unikaj bezpośredniego kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jak: rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzyko porażenia prądem zwiększa się, jeśli twoje ciało jest uziemione. Nie narażaj elektronarzędzia na działanie deszczu i wilgoci. Kontakt elektronarzędzia z wodą zwiększa ryzyko porażenia prądem. Uważaj na kabel. Nigdy nie używaj kabla do przenoszenia lub wyciągania narzędzia ani do wyjmowania wtyczki z gniazdka. Chroń kabel przed wysokimi temperaturami, olejami, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami urządzenia. Uszkodzone lub splątane kable zwiększają ryzyko porażenia prądem. Jeżeli korzystasz z narzędzia na wolnym powietrzu, używaj wyłącznie przedłużacza przeznaczonego do użytku zewnętrznego. Kabel przeznaczony do użytku zewnętrznego zmniejsza ryzyko porażenia prądem. Jeżeli konieczne jest używanie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku, należy używać połączenia sieciowego chronionego bezpiecznikiem różnicowoprądowym. Bezpiecznik różnicowoprądowy zmniejsza ryzyko porażenia prądem. Bezpieczeństwo osobiste Zachowuj czujność. Podczas pracy z elektronarzędziem zachowuj przez cały czas ostrożność i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nigdy nie używaj elektronarzędzia w stanie zmęczenia ani pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas pracy z elektronarzędziem może stać się przyczyną poważnych obrażeń ciała. Używaj środków ochrony indywidualnej. Zawsze używaj okularów ochronnych. Środki ochrony indywidualnej, takie jak: maski przeciwpyłowe, obuwie antypoślizgowe, kask ochronny oraz środki ochrony słuchu, stosowane w zależności od rodzaju narzędzia oraz sposobu posługiwania się nim, zmniejszają ryzyko odniesienia obrażeń ciała. Unikaj niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed podłączeniem kabla i/lub akumulatorów, a także przed podnoszeniem/przenoszeniem narzędzia zawsze sprawdź, czy jego przełącznik znajduje się w pozycji wyłączonej. Ryzyko wystąpienia wypadku zwiększa się przy przenoszeniu narzędzia z palcem na przełączniku oraz podczas podłączania narzędzia do prądu, jeśli przełącznik znajduje się w pozycji włączonej. 17

18 POLSKI Usuń klucze nastawne i pozostałe narzędzia przed włączeniem narzędzia. Klucz lub pozostałe narzędzia pozostawione na obracającej się części narzędzia mogą spowodować obrażenia ciała. Nie pochylaj się zbytnio do przodu. Utrzymuj przez cały czas stabilną postawę, aby nie stracić równowagi. Dzięki temu możesz w nieoczekiwanych sytuacjach lepiej kontrolować elektronarzędzie. Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubrania i rękawice z daleka od ruchomych części urządzenia. Luźne ubrania, biżuteria i długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia. Jeżeli na wyposażeniu jest sprzęt do odsysania i zbierania pyłu, należy sprzęt ten podłączyć i w należyty sposób z niego korzystać. Takie urządzenia minimalizują ryzyko powstawania problemów spowodowanych zapyleniem. Użytkowanie i pielęgnacja Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj odpowiedniego elektronarzędzia do zaplanowanych prac. Narzędzie działa lepiej i bezpieczniej przy obciążeniu, które jest dla niego przewidziane. Nie używaj narzędzia, którego nie można włączyć i wyłączyć przy pomocy przełącznika. Elektronarzędzia, które nie dają się włączyć lub wyłączyć przy pomocy przełącznika, są niebezpieczne i wymagają naprawy. Przed wyregulowaniem elektronarzędzia, wymianą akcesoriów lub odłożeniem elektronarzędzia wyciągnij akumulator i/lub kabel z gniazda. Takie środki ostrożności zmniejszają ryzyko niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przechowuj elektronarzędzia, z których nie korzystasz, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozwól, aby elektronarzędzia używały dzieci lub osoby, które nie znają danego narzędzia lub też nie zapoznały się z niniejszymi zaleceniami bezpiecznego posługiwania się nim. Elektronarzędzia w rękach osób niedoświadczonych mogą być niebezpieczne. Konserwuj elektronarzędzia. Sprawdź, czy ruchome części są prawidłowo ustawione i poruszają się bez przeszkód, czy wszystkie części są zamontowane we właściwy sposób i czy nie są uszkodzone. Zwróć również uwagę, czy nie istnieją inne czynniki, które mogłyby wpłynąć na działanie narzędzia. W razie uszkodzenia elektronarzędzie musi być naprawione przed ponownym użyciem. Wiele wypadków jest spowodowanych niedostatecznym poziomem konserwacji elektronarzędzia. Utrzymuj narzędzia tnące w czystości i dbaj, aby były ostre. Narzędzia tnące, prawidłowo konserwowane i z zaostrzonymi krawędziami, rzadziej się zakleszczają i są łatwiejsze w obsłudze. Stosuj elektronarzędzia, akcesoria, końcówki itp. w sposób zgodny z niniejszymi zaleceniami, przy uwzględnieniu panujących warunków pracy oraz zadania przewidzianego do wykonania. Zastosowanie elektronarzędzi do celów innych niż te, do których są przeznaczone, może być niebezpieczne. Obsługa i pielęgnacja narzędzi zasilanych akumulatorem Akumulator może być ładowany wyłącznie za pomocą ładowarki rekomendowanej przez producenta. Ładowarka przeznaczona dla jednego rodzaju akumulatora może spowodować pożar, jeśli zostanie użyta z akumulatorem innego rodzaju. Używaj elektronarzędzia wyłącznie z dołączonymi akumulatorami. W przypadku użycia innych akumulatorów istnieje ryzyko uszkodzenia lub pożaru. Jeśli nie korzystasz z akumulatora, przechowuj go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak: spinacze, monety, klucze, gwoździe, śruby i inne drobne przedmioty metalowe, które mogą spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie biegunów akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar. W niektórych okolicznościach z akumulatora może wyciec płyn. Unikaj kontaktu z płynem z akumulatora. Dokładnie przemyj wodą miejsce, w którym nastąpiło zetknięcie z ciałem. Kontakt płynu z okiem wymaga konsultacji z lekarzem. Płyn wypływający z akumulatora może powodować podrażnienia i poparzenia. 18

19 Serwis POLSKI Elektronarzędzie może być serwisowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, stosujący identyczne części zamienne. Gwarantuje to bezpieczną pracę elektronarzędzia. Szczególne zasady bezpieczeństwa W czasie pracy z użyciem urządzenia w miejscach, w których może dojść do zetknięcia się końcówek z ukrytymi przewodami, trzymaj urządzenie za izolowane uchwyty. Zetknięcie z przewodem pod napięciem spowoduje pojawienie się napięcia na metalowych częściach obudowy ryzyko porażenia prądem. Umieść obrabiany przedmiot na stabilnym podłożu i przymocuj go za pomocą ścisków lub podobnych narzędzi. Trzymanie przedmiotu w ręku lub opieranie go o ciało nie daje wystarczającej stabilności i może prowadzić do utraty kontroli nad narzędziem. Nie wierć, nie wkręcaj ani nie wbijaj się w ściany, w których mogą znajdować się ukryte przewody elektryczne. Jeśli nie można uniknąć takich prac, należy wyłączyć objęte obwody od zasilania elektrycznego za pomocą bezpieczników. Narzędzia zasilane akumulatorowo są gotowe do pracy, gdy akumulator jest podłączony ryzyko niezamierzonego uruchomienia. Podczas pracy z urządzeniem noś zawsze okulary ochronne lub inne środki ochrony oczu. Pamiętaj, by wprowadzić trzonek końcówki / uchwytu na końcówki wystarczająco głęboko w nasadkę uchwytu wiertarskiego, w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że końcówka wypadnie podczas pracy. Nie włączaj narzędzia, niosąc je przy sobie. Obracające się końcówki mogą utknąć w ubraniu i spowodować obrażenia ciała. Nie używaj tępych lub uszkodzonych końcówek ani innych akcesoriów. Utykają one łatwiej w obrabianym materiale. OSTRZEŻENIE! Niektóre rodzaje pyłu powstającego przy szlifowaniu, piłowaniu, wygładzaniu, wierceniu i tym podobnych pracach zawierają związki chemiczne powodujące nowotwory, uszkodzenia płodu lub problemy z płodnością. Przykłady takich związków chemicznych to: ołów z farb zawierających ołów; krzemionka krystaliczna z cegieł, cementu i innych produktów budowlanych; arszenik i chrom z chemicznie impregnowanego drewna. Ryzyko narażenia na te związki chemiczne różni się w zależności od częstotliwości wykonywania tego typu prac. Możesz zmniejszyć stopień narażenia na te związki chemiczne poprzez utrzymanie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu i używanie stosownego wyposażenia ochronnego, na przykład masek oddechowych filtrujących mikroskopijne fragmenty. Akumulator/ładowarka Przeczytaj uważnie wszystkie wskazówki i ostrzeżenia, które znajdują się na ładowarce, akumulatorze i narzędziu, zanim użyjesz ładowarki. Nie rozbieraj ładowarki na części i nie próbuj jej modyfikować ani naprawiać. Nie używaj ładowarki, jeśli uległa uderzeniu, spadła na podłogę lub została uszkodzona w inny sposób. Natychmiast wymieniaj uszkodzone kable. Nieprawidłowy montaż może spowodować ryzyko pożaru lub porażenie prądem. Nie ładuj akumulatorów w wilgotnych pomieszczeniach. Nie narażaj ładowarki na działanie deszczu lub śniegu. Nie próbuj ładować pękniętego ani uszkodzonego akumulatora ryzyko pożaru, porażenia prądem i/lub zwarcia. Temperatura ładowania: od 0 do 45 C. Temperatura przechowywania: maksymalnie 49 C. Wyższa lub niższa temperatura może uszkodzić akumulator. Podczas ładowania akumulatora nie kładź ładowarki na palnym podłożu ani w pobliżu palnych materiałów. Zasilacz, ładowarka i akumulator nagrzewają się podczas ładowania. Nie umieszczaj urządzenia na miękkim podłożu, które może ograniczać cyrkulację powietrza ryzyko przegrzania. Niezwłocznie wyciągnij kabel z gniazdka, jeżeli ładowarka lub akumulator zaczną się topić, dymić lub wydawać dziwne zapachy. Nie używaj ponownie ładowarki ani akumulatora. Nie stosuj akcesoriów innych niż zalecane lub sprzedawane przez producenta. Użycie innych akcesoriów może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała. 19

20 POLSKI Pielęgnacja akumulatorów OSTRZEŻENIE! Jeśli nie korzystasz z akumulatora, przechowuj go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak: spinacze, monety, klucze, gwoździe, śruby i inne drobne przedmioty metalowe, które mogą spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie może spowodować pożar i/lub obrażenia ciała. Nie narażaj akumulatora na działanie ognia ani wysokiej temperatury. Może to spowodować wybuch. Utylizacja zużytych akumulatorów WAŻNE! Nigdy nie próbuj modyfikować ani otwierać akumulatora ryzyko pożaru i/lub obrażeń ciała. Przed zutylizowaniem akumulatora owiń jego bieguny mocną taśmą, aby zapobiec zwarciu. Akumulatory litowo-jonowe Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyjmowanie akumulatora Uruchom narzędzie, aby całkowicie rozładować akumulator. 1. Za pomocą wkrętaka płaskiego odkręć wkręty na obudowie. 2. Otwórz obudowę, unosząc ją znad przedniej części urządzenia. 3. Odłącz przewody od przełącznika. 4. Wyjmij akumulator i zaklej bieguny mocną taśmą lub włóż go do plastikowej torby, aby zapobiec zwarciu. 5. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. DANE TECHNICZNE 3,6 V DC 3,6 V DC Parametry elektryczne ładowarki (wejściowe) 230 V AC, 50 Hz Parametry elektryczne ładowarki (wyjściowe) 6 V DC, 300 ma Prędkość obrotowa bez obciążenia 200 obrotów/min Akumulator 3,6 V DC, 1300 mah Kierunek obrotów Obroty w prawo i lewo Poziom ciśnienia akustycznego, LpA 57 db(a), K= 3 db Poziom mocy akustycznej, LwA 68 db(a), K= 3 db Poziom drgań 0,2 m/s2, K= 1,5 m/s2 Używaj okularów ochronnych! Deklarowana wartość drgań, która została zmierzona zgodnie ze standardową metodą testową, może zostać wykorzystana do porównania różnych narzędzi ze sobą oraz w celu dokonania wstępnej oceny narażenia się na działanie drgań. OSTRZEŻENIE! Rzeczywisty poziom drgań podczas korzystania z elektronarzędzia, w zależności od sposobu posługiwania się nim, może różnić się od podanej wartości całkowitej. Dlatego należy zidentyfikować te środki zabezpieczające, które w oparciu o ocenę narażenia na oddziaływanie szkodliwych czynników w warunkach rzeczywistych (przy wzięciu pod uwagę wszystkich części cyklu roboczego, jak również czasu, w którym narzędzie jest wyłączone lub pracuje na biegu jałowym, poza czasem rozruchowym) wymagane są, aby chronić użytkownika. 20