l l W y różnik dla w ie l koścq 3 Lęczni k trój kęl n y rys. 4 8 Ucho oczk owe 1 - PN-64/W A12,5/ 155 A32/220

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "l l W y różnik dla w ie l koścq 3 Lęczni k trój kęl n y rys. 4 8 Ucho oczk owe 1 - PN-64/W A12,5/ 155 A32/220"

Transkrypt

1

2 2 8N- B4/ Tabica 1 Wiekość H L b d d t h h 1 12, BO Wyszczegónienie części i mater i ał - wg tab. 2. T ab ica 2 Nr części Nazwa częśc i ba IPN-72/H rysunku na rys. 1 sztuk 12,5 32 i Licz-, Materi ał wg N r normy ub W y różnik da w ie koścq Rozpornica 1 St3S 1) rys. 2 2 Lęczn i k wahadłowy 4 5!35 rys. 3 3 Lęczni k trój kę n y rys. 4 4 Poprzeczka nośna 1 rys. 5 5 Lęcznik pasowy 2 5!35 rys. 6 6 Os ł ona łożyska 1 rys. 7 12, Lożysko kukowe wzdłużne 1 - PN-73/M Ucho oczk owe 1 - PN-64/W A12,5/ 155 A32/220 9 S w orzeń PN-67/W x x Na k rętka 2 - PN - 74/M M48x3 MBOx6 11 Zaw eczka 2 - PN- 76/M SBx90 S 10x P łytka ustaajęca 2 - PN- 64/M x xt40 13 Sruba ' 4 - PN- 74/M-B2t05 M t 2x25 M 16x40 14 Krężek inowy Z) 2 - PN- 76/W- 8936t Sworzeń 2 St6 PN- 6 7/W- 82t xt30 863x Nakrętka 2 - PN- 74/M M36x3 M60x4 17 Zaw eczka 2 - PN- 76/M t 56, 7x 70 StOx t OO 18 Tuejka dystansowa 3) 2 5! 35-50/ 37x40 B 1/64x66 19 Śruba 4 - PN- 74/M t M 16x t OO M20x t Nakrętka 4 - PN-75/M M16 M20 21 Podkład k a sprężysta 4 - PN- 77 /M t 6, 3 20, T u ejk a dystansowa 3 ) 4 St3S - 30/17x60 35/21x Cw - Sg 6, 3/5-9 C- g 16/12-10 C- Sg 16/ Zawiesia jednocięgnowe PN-70/M Aw-Sg8/6,3-2,5 A-g20/10-3 ub : A - Sg20/ PN-76/W Szak a podłużna Sworzeń 1 St6 PN- 67 /W- 821 O 1 50x x Nakrętka 1 - PN- 74/M M48x3 M68x4 28 Zaw eczka 1 - PN-76/M S8x90 S 10x125 o'

3 BN-B4/2197-0B 3 cd. tab. 2 Nr L icz- Wyróżnik da w ie kośc i Materiał c zęści Nazwa części ba wg Nr normy ub na rys. 1 sztuk PN-72/H-B4020 rysunku 12, Nakrętka o k r~ga 1 - PN-64/W-B9195 M 56 MBO 30 Kołek wacowy 1 - PN-66/M-BS021 Bh1 1X90 12h11X Płytka zabezpieczajęca - z pła s kownika s StOS PN-72/H xBx100 2Sx 10x 140 Orientacyjna masa trawersu, k g ) St3S - materiał bach węz łowych w konstrukcji rurowej wykonanej z rur s ta o w ych b ez szwu wg PN-BO/H z e s t a i R35. 2) W kr~żku inowym B360 naeży po dtoczyć rowek inowy na R = 23,5 mm. 3) Dopuszcza się wykonanie tuejek dystansowych z rur o przybiżonych wymiarac h Wytrzymałość. Trawersy powinny przenieść siłę 3, Ląc z nik wahad łow y w g rys. 3 i tab. 4. statycznę wywo ł anę obciężeniem masę w spoczynku o wieikoś ci półtora raza dopuszczanego obciężenia roboczego ( 1,5 x DOR:. Po odjęciu obciężenia eementy konstrukcyjne trawersów nie powinny uec trwaty m odkształceniom i uszkodzeniom. 3. 4, Wymiary c zęści w mm. 3, 4, 1. Rozpornica -wg rys, 2 tab. 3. Otw~marowe - ~ BN-64/ R y s. 3 3, 4, 3, Lęcznik trójkpiny - w g r y s. 4 i tab. S. A-A!BN -8~/ IBN -81/ Rys. 2 R ys, 4 Wiekość Tabica 3 d D L L1 a b c (H11) d1 d2 g g1 h 11 R 12, , s BO s ~ :;] Tabica 4 Wiekość a d d1 d2 Y g1 11!2 R R 1 12, BO BO

4 4 BN- 84/ Tab ica 5 Tabica 8 Wie kość a d d1 R s Wiekość a b d d 1 d 2 12, , ł,.2. Wykonanie, Rozpornica s pawana, otwor y o ś red 3. 4, 4, Poprzeczka nośna - w g r ys, 5 tab. 6. nicy d ( H 11) rozwier cane po w spawaniu tu ej, Otwory w łęcznikach 2 i 5 wier cone parami w złożeniu. Płytki zabezpieczajęce 31 przyspawane do tę czn ików 2 i 5 przy montażu. 3, 6, Montaż trawersu pow inien zapewnić swobodne połęczeni e ruc how e. S w orznie i poprzeczka nośna powinny być zabezpieczone przed obrotem za pomocę płytek usta t ajęcyc h. Wier c enie i gwintowani e otw orów na ś r ub y mo cujęce płytki usta tajęce - w czasie mon t ażu. Rys. 5 IBN si/ Nakrę t ka okręg/a po zamontowaniu u c ha oczkowego z łoży skiem powin na być zabezpieczona za pośrednictwem kołk a wa cow ego roznitowanego, T abica 6 Wiekość D b b1 d d1 d z!1 s t 12, , ,5 8 3, 4, 5. Lęcznik paso w y - w g r ys. 6 tab. 7. s 3, 7. Wykończenie, Ostre krawędzie zaokręgtone. Ca ł ość konstrukcji pow inna być pokry ta zestawem farb gruntowych oraz jed nę w arstwę farby powierzchni owej odpornej na warunki morskie, 3 8 Cec howanie. N a każdym trawer s ie, w miejscu oznaczonym na rys, 1, naeż y umieścić w sposób tr wa ł y i wyraźny c o najmni e j następujęce dane: 1 1 z,ts R ys. 6 I"B!EF4/21gz::pa:o a) znak wytwórni, b ) wie kość DOR w tonach, c ) numer łub znak umożłiwiajęcy iden ty f ik acji' trawer su z zaśw iadczeniem o wynikach ba dań. Tabica 7 Wiekość a b d 11! 2 m p R s z 12, , 6. Os ł ona łoży s ka- wg rys, 7 i tab BADANIA 4, 1. R odzaje badań. Każdy t r awers naeż y poddać ko ejno nas t ęp u j ęcym bada ni om : a 1 og ę dziny zewnę t rzne ( 3. 2, 3. 5, 3, 7 i 3. 8), b ; sprawdzenie wymiarów ( 3, 1, 3, 4 ), c ) spraw dzenie mont aż u ( 3. 6), R ys. 7 d) sprawdzenie wytrzy m a łości ( 3. 3).

5 BN-84/ , 2, Przygotowanie trawersu do badań. Wraz z trawer- 4, 3, 4. Sprawdzenie w ytrzymałośc i poega na obciężen iu sem przygotowanym do badań powinny być przedstawione atesty stwierdzajęce zgodność użytych materiałów do wykonania cz ęś ci, 2, 3, 4 i 5 wg rys. 1. siłę statycznę ub masę w spoczynku o wiekoś c i w g Czas trwania próby 10 m i n, Jakość eementów konstrukcyjnych trawersu naeży 3, 3, ocenić przez ogędzi ny oraz przez wykonanie pomiar ów przed 4. J. Opis badań po próbie wytrzym ałości, Ocena wyników badań. Badany trawers naeży uznać 4, 3, 1. Ogędziny zewnętrzne naeży przeprowadzić nieuzbrojonym okiem, za dobry, jeżei przejdzie z wynikiem dodatnim w szystkie badania wg , 2, Sprawdzenie wymiarów naeży przeprowadzić przy uż y ciu warsztatowych przyrzędów pomiarowych i szabonów. 4, 3, J, Sprawdzenie montażu poega na ręcznym swobodnym poruszaniu częśc i ruchomych trawersu Zaświadczen i e o w ynikach badań, Do każdego trawersu uznanego za dobry wytwórca powinien wystawić świadczenie zawierajęce: a) nazwę adres wytwórcy, b) numer datę wystawienia zaświadc z e nia, c) oznaczenie w g 2. 2, d) wyniki badań w ytrzymałościow ych, d) znak i podpis prowadzę cego badania, za KONIEC INFORMACJE DODATKOWE 1. Insty tucja opracow}'jaca normę- Biuro Projektów Budownictwa Morskiego PROJviORS, Zarzęd Portu Szczecin- Swinoujścłe.. 2, Istotne zmiany w stosunku do BN-72/ a) zwiększono zakres dopuszczanego obciężenia roboczego (DOR) z 10 do 12, 5 oraz z JO do 32 t, b) wyeiminowano postanowienie dotyczęcezakresu stosowania normy, c) skorygowano wymiary eementów konstrukcyjnych trawersu, d) zmieni ono konstrukcję połę c zeń sworzniowych ic h zabezpieczenia., e) wprowadzono otwory smarowe w rozpornicy do konserwacji krężków i nowych. 3 Normy zwi51zane PN-80/H Rury staowe bez szwu wacowane na goręco o gónego za s tosowania PN-72/H S ta węg ow a konstrukcyjna zwykłej jakości ogónego przeznaczenia. Gatunki PN-72/H-93202' Pręty staowe wacowane płaskie, Wymiary PN-76/M Zaweczki PN-77/M Podkładki sprężyste PN-74/M S ruby z łbem s ześc i okętny m PN-74/M Śr upy z łbem sześci okętny m z gwintem na całej długości PN-75/M Nak rę tki PN-74/M Nakrę t ki s z eś ci okętne sześc i okę tne n i s k ie PN-70/M Zawies i a jednoc i ęgnowe z in staowych PN-6"6/M Koł k i wa cowe PN-64/M Pł ytk i us taa ję c e PN-73/M Lożyska t oc zne, Loży ska k u kowe wzdłużn e PN-67/W S w orznie g w into w e ze łbem czw o r o kętnym PN-76/W Szake podłużne okrę t,owe PN-64/W Os przę t t akieunkawy okrę towy, U cho ocz.. kowe PN-64/W Os przęt t aki eunkawy okrę t owy, Na k rę t ki okręgłe PN-76/W Boki o k rę t owe inowe. Krężki do in sta.. owych 9-krotne 4. Autor projektu normy - m g r inż. Andrzej Andrzejewski, Stefan Bogdanow ic z, mgr i nż. W i esła w W i eczorek - Zarzęd Portu Sz cz ec in-świnoujście, mgr i nż. Zofi a Serwacka - Biuro Projektów Budownictwa Morski ego PROJ MORS, Gdańsk.