SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do Statutu Szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SIERPCU ul. Konstytucji 3 Maja Sierpc woj. mazowieckie tel./fax:+48 (24) NIP UJEDNOLICONY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SIERPCU 1 PODSTAWA PRAWNA: Zarządzenie nr 49/WOK/2009 Burmistrza Miasta Sierpc z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sierpc. 2 REGULAMIN OKREŚLA ZASADY: - odpłatności za korzystanie z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej - odpisów za obiady - dokumentacji stołówki szkolnej. 3 UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI Ze stołówki szkolnej mogą korzystać: 1. Wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły, oraz nauczyciele. 2. Pracownicy szkoły.

2 4 ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu. 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły i Intendenta w porozumieniu z organem prowadzącym i wynosi: a) dla uczniów szkoły podstawowej: cena jednego obiadu wynosi 4,00 zł (zawiera tylko koszt b) dla nauczycieli szkoły: koszt jednego obiadu wynosi 7,50 zł (zawiera oprócz kosztu surowców również koszt przygotowania posiłków), c) dla pracowników: koszt jednego obiadu wynosi 7,50 (zawiera koszt surowców oraz koszt przygotowania posiłków + 8% vatu), d) dla oddziału przedszkolnego: koszt jednego obiadu wynosi 4,00zł (zawiera tylko koszt e) do wnoszenia opłaty za korzystanie (przez dzieci 6- letnie i 5 letnie w ramach opieki 5- godzinnej) z napojów w szkole zobowiązani są rodzice wszystkich dzieci, co uwarunkowane jest obowiązującymi w szkole rygorami sanitarnymi i zdrowotnymi. f) opłatę wnosi się do intendenta szkoły dwa razy w roku szkolnym z góry, w następujących terminach kwotach do 20 września za okres do grudnia 20zł do 15 stycznia za okres od stycznia do czerwca 30zł Łącznie rodzice płacą 50 zł 3. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego zgodnie z zarządzeniem burmistrza może ulec odpłatność za obiad, po wcześniejszym poinformowaniu korzystających ze stołówki. 4. Opłatę miesięczną ustala się mnożąc cenę jednego obiadu przez liczbę dni żywieniowych w danym miesiącu. 5 OPŁATY 1. Wpłaty za obiady w danym miesiącu: a) od uczniów w danym miesiącu przyjmowane są za cały miesiąc z góry do 15-go każdego miesiąca przelewem internetowym lub przekazem bankowym ( uczniowie otrzymują kartę obiadową), b) od nauczycieli i pracowników przyjmowane są do ostatniego dnia miesiąca. 2. Osoby, które rezygnują z korzystania z obiadów zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu intendentowi szkoły do dnia 25 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji (osobiście) 3. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 15-go każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami otrzymują upomnienia. Nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom. Spóźnienie w uiszczaniu odpłatności w terminie do końca bieżącego miesiąca będzie rozumiane jako rezygnację z obiadów i spowoduje wykreślenie z listy osób korzystających ze stołówki szkolnej na następny miesiąc.

3 4. Nieobecność grupy dzieci na obiedzie spowodowana wyjazdem na wycieczkę, zieloną szkołę itp. powinna być zgłoszona przez organizatora na 2-3 dni przed planowanym terminem wyjazdu do intendentki. 5. W przypadku nie zgłoszenia zaistniałego faktu kosztami nie zjedzonych obiadów zostaje obciążony kierownik i opiekunowie wycieczki. 6. Od 1 marca 2014 roku wprowadza się możliwość opłaty za obiady przelewem. Rodzice zainteresowani płaceniem przelewem za obiady zgłaszają ten fakt intendentowi i pobierają od niego deklarację (według załącznika nr 1), wypełniają ją w dwóch egzemplarzach i czytelnie podpisują zobowiązanie a następnie przekazują je intendentowi osobiście. Zobowiązanie potrzebne jest intendentce ze względu na dane kontaktowe i wyrażoną zgodę rodzica na obowiązujące warunki, oraz zamieszczenie na stronie internetowej szkoły danych ucznia( imienia, nazwiska, klasy ucznia) niezbędnych do dokonania przelewu za obiady. a) Należności za obiady oraz wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu będą znajdowały się na stronie internetowej szkoły w zakładce Obiady. Należności za obiady będą umieszczone na stronie internetowej do 5- go każdego miesiąca. b)intendentka zapisuje pozyskane od rodziców dane w rejestrze płacących przelewem. c)zainteresowany płaceniem przelewem będzie dokonywać go na wskazane konto wyłącznie za jeden miesiąc. Numer konta intendent przekaże z chwilą podpisania zobowiązania. d) w razie sytuacji niedopełnienia warunków zobowiązania i złamania zasad dotyczących płacenia przelewem szkoła ma prawo odstąpić od tego typu płatności i żądać wyjaśnienia. d) Intendent zachowuje oryginał deklaracji, a rodzic /opiekun kopię..dokument będzie zatwierdzony przez dyrektora szkoły. e) Kontakt z intendentką panią Bogumiłą Burczyk: telefon , 6 ZWROTY ZA OBIADY 1. Wszelkie odliczenia za obiady będą dokonywane w przypadku 3 dniowej nieobecności ucznia w szkole (minimum) i zgłoszenia tego faktu do intendentki w pierwszym dniu choroby drogą elektroniczną : telefonicznie pod numerem telefonu ,lub osobiście 2. Odpisu za nie zjedzone posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym. 3. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie, obiad ten będzie sprzedany innemu dziecku lub pracownikowi szkoły. 4. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad jest wydawany po okazaniu karty obiadowej rodzinie ucznia, która ma go dostarczyć do domu.

4 7 ZAPISY NA OBIADY Zapisy na obiady możliwe są wyłącznie z początkiem każdego kolejnego miesiąca i tylko na pełen miesiąc. Fakt ten należy zgłaszać osobiście do intendenta w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego. 8 WYDAWANIE POSIŁKÓW 1.Posiłki wydawane są w godzinach 11:00-13:00 za okazaniem karty obiadowej: a) I przerwa (11:25-11:45) uczniowie klas I-IV + uczniowie korzystający z zajęć na basenie (jako ostatni w kolejce wg grafiku) b) II przerwa (12:30-12:45) uczniowie klas V-VI, wydawane są posiłki pozostałym osobom 2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez dyrektora szkoły, szefową kuchni oraz intendenta. 3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów. 4. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone są o nie wchodzenie do stołówki). 9 ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE 1. W stołówce szkolnej uczeń powinien: a) okazać kartę obiadową nauczycielowi dyżurującemu w stołówce, b) zająć wyznaczone przez nauczyciela miejsce przy stoliku, c) spokojnie poruszać się po stołówce (utworzyć kolejkę w jednym szeregu przed okienkiem, gdzie wydawane są drugie dania, po spożyciu obiadu brudne naczynia odnieść w wyznaczone miejsce, zostawić porządek przy stole), d) zachowywać się cicho, kulturalnie. 2. Niewłaściwe zachowanie podczas posiłków, niszczenie mienia i żywności,nie okazanie 3 razy karty może spowodować skreślenie z listy żywieniowej. 3. Na stołówkę szkolną nie wolno wnosić odzieży, obuwia i plecaków (nie odpowiadamy za pozostawione rzeczy). 4. W stołówce szkolnej obowiązuje strój uczniowski. Uczniowie wchodzą na stołówkę bez odzieży wierzchniej i w miękkim obuwiu (wykluczony strój gimnastyczny). 5. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, rodzice oraz Dyrektor szkoły. 6. W przypadku zgubienia karty obiadowej uczeń zgłasza ten fakt intendentowi.

5 7. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwają wychowawcy świetlicy. 8. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu. 10 DOKUMENTACJA STOŁÓWKI SZKOLENJ Opracowana na podstawie programu Administrator Stołówki - Librus 1. Kartoteka magazynowa. 2. Dziennik żywieniowy 3. Zestawienie rachunków 4. Zestawienie przychodów i rozchodów artykułów spożywczych (na koniec każdego miesiąca ). 11 INNE POSTANOWIENIA 1. Osoby nie korzystające z posiłków (rodzice, opiekunowie) nie maja prawa wstępu do stołówki. 2. Ze względu na organizowane grupowe wyjścia, mogą ulec zmianie godziny wydawania posiłków. 3. Jadłospis sporządzany jest przez intendenta, szefa kuchni, i pielęgniarkę szkolną na dziesięć dni roboczych. 4. Jadłospis wywieszany jest na tablicy ogłoszeń przed stołówką szkolną. 5. Pracownicy kuchni są przeszkoleni w zakresie minimum sanitarnego i szkolenia BHP. Zaświadczenia kursów i szkoleń znajdują się w teczce akt osobowych. 6. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem, a wynikłe z działalności stołówki, regulowane są na bieżąco przez dyrektora szkoły. 12 O WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PRACY STOŁÓWKI DECYDUJE DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SIERPCU Przyjęto w drodze uchwały nr 16/2014 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 9 kwietnia 2014

6 Załącznik nr 1 DEKLARACJA Deklaruję, że moje dziecko Imię i nazwisko dziecka, klasa (PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) będzie korzystało z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu, ul. Konstytucji 3 Maja 8, Sierpc w roku szkolnym /. Zobowiązuję się do terminowych wpłat według regulaminu. W przypadku niewpłacenia w terminie jestem świadoma/y, że dziecko zostanie skreślone z listy uczniów korzystających ze stołówki. Wpłaty za obiady będę realizować przelewem. Nr konta : Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 8, Sierpc W tytule przelewu proszę wpisać imię, nazwisko dziecka, klasę i za jaki m-c jest opłata. Informację na temat wysokości opłaty za obiady ucznia za dany miesiąc podaje intendent w ogłoszeniu do 5-go każdego miesiąca na stronie internetowej szkoły w zakładce Obiady (w razie wątpliwości należy kontaktować się z intendentem). Odpisy zgłoszone zgodnie z regulaminem będą rozliczane systematycznie z miesiąca na miesiąc. Odpisy niezgłoszone w terminie nie będą uwzględniane. W przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu korzystania z wyżywienia złożę pisemną rezygnację do intendenta z tygodniowym wypowiedzeniem, po uregulowaniu wszystkich zobowiązań. Nr telefonu kontaktowego. Czytelny podpis rodzica/ opiekuna Wyrażam zgodę na wykorzystanie niezbędnych danych mojego dziecka (imię, nazwisko, klasa) na stronie internetowej szkoły w celu umieszczenia informacji o wysokości opłaty za obiady (za dany miesiąc).. Czytelny podpis rodzica/ opiekuna Przyjęto w drodze uchwały nr 16/2014 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 9 kwietnia 2014r

7 ANEKS NR 1 DO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SIERPCU Zarządzenia Nr 49WOK /2009 Burmistrza Miasta Sierpc z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sierpca. W 4 zmieniono: 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły i Intendenta w porozumieniu z organem prowadzącym i wynosi: a) dla uczniów szkoły podstawowej: cena jednego obiadu wynosi 3,80zł (zawiera tylko koszt b) dla nauczycieli i pracowników szkoły: koszt jednego obiadu wynosi 7,00 zł (zawiera oprócz kosztu surowców również koszt przygotowania posiłków), c) dla uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. biskupa Leona Wetmańskiego: koszt jednego obiadu wynosi 7,00 zł (zawiera koszt surowców oraz koszt przygotowania posiłków oraz podatek VAT), d) dla osób nie będących pracownikami szkoły wynosi 8,50 zł (cena zawiera koszt surowców oraz koszt przygotowania posiłków powiększony o podatek VAT ), W 4 dodano: e)dla oddziału przedszkolnego : koszt jednego obiadu wynosi 3,80 zł (zawiera tylko koszt 5.Do wnoszenia opłaty za korzystanie (przez dzieci 6-letnie i 5-letnie w ramach opieki 5 godzinnej) z napojów w szkole zobowiązani są rodzice wszystkich dzieci, co uwarunkowane jest obowiązującymi w szkole rygorami sanitarnymi i zdrowotnymi. 6.Opłatę wnosi się do intendenta szkoły dwa razy w roku z góry, w następujących terminach i kwotach: do 20 września za okres do grudnia włącznie = 20zł do 15 stycznia za okres od stycznia do czerwca włącznie = 27,50zł Łącznie rodzice płacą za cały rok 47,50 zł W 8 dodano: 5. W oddziale przedszkolnym codziennie wydawane są: obiad i napój do przyniesionego przez dzieci posiłku. 6. Godziny wydawania posiłków są stałe : od godz. 9:05 do 9:25 śniadanie od godz. 11:45 do 12:30 obiad od godz.13:30 do 13:50 podwieczorek Posiłki: drugie śniadanie i podwieczorek będą spożywane w sali nr 16 przy stolikach dostosowanych do wieku dzieci, a obiad o wyznaczonej godzinie i przystosowanym miejscu tylko dla oddziału przedszkolnego w stołówce szkolnej. Postanowienie końcowe

8 1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku. ANEKS NR 2 DO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SIERPCU Zarządzenia Nr 49 WOK /2009 Burmistrza Miasta Sierpc z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Sierpca. W 4 zmieniono: 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły i Intendenta w porozumieniu z organem prowadzącym i wynosi: a) dla uczniów szkoły podstawowej: cena jednego obiadu wynosi 4,00zł (zawiera tylko koszt b) dla nauczycieli i pracowników szkoły: koszt jednego obiadu wynosi 7,50 zł (zawiera oprócz kosztu surowców również koszt przygotowania posiłków), c) dla uczniów Gimnazjum im. biskupa Leona Wetmańskiego: koszt jednego obiadu wynosi 7,50 zł (zawiera koszt surowców oraz koszt przygotowania posiłków) d) dla osób nie będących pracownikami szkoły wynosi 8,50 zł (cena zawiera koszt surowców oraz koszt przygotowania posiłków ) W 4 dodano: e)dla oddziału przedszkolnego : koszt jednego obiadu wynosi 4,00 zł (zawiera tylko koszt 5.Do wnoszenia opłaty za korzystanie (przez dzieci 6-letnie i 5-letnie w ramach opieki 5 godzinnej) z napojów w szkole zobowiązani są rodzice wszystkich dzieci, co uwarunkowane jest obowiązującymi w szkole rygorami sanitarnymi i zdrowotnymi. 6.Opłatę wnosi się do intendenta szkoły dwa razy w roku z góry, w następujących terminach i kwotach: do 20 września za okres do grudnia włącznie = 20zł do 15 stycznia za okres od stycznia do czerwca włącznie = 30,00zł Łącznie rodzice płacą za cały rok 50 zł W 8 dodano: 5. W oddziale przedszkolnym codziennie wydawane są: obiad i napój do przyniesionego przez dzieci posiłku. 6. Godziny wydawania posiłków są stałe : od godz. 9:05 do 9:25 śniadanie od godz. 11:45 do 12:30 obiad od godz.13:30 do 13:50 podwieczorek Posiłki: drugie śniadanie i podwieczorek będą spożywane w sali nr 16 przy stolikach dostosowanych do wieku dzieci, a obiad o wyznaczonej godzinie i przystosowanym miejscu tylko dla oddziału przedszkolnego w stołówce szkolnej. Postanowienie końcowe

9 1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 roku. ANEKS NR 3 DO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SIERPCU Zmiany nastąpią w 5, gdzie dopisuje się pkt 6 o następującej treści: a) Od 1 marca 2014 roku wprowadza się możliwość opłaty za obiady przelewem. Rodzice zainteresowani płaceniem przelewem za obiady zgłaszają ten fakt intendentowi i pobierają od niego deklarację (według załącznika nr 1), wypełniają ją w dwóch egzemplarzach i czytelnie podpisują zobowiązanie, a następnie przekazują je intendentowi osobiście. Zobowiązanie potrzebne jest intendentce ze względu na dane kontaktowe i wyrażoną zgodę rodzica na obowiązujące warunki oraz zamieszczenie na stronie internetowej szkoły danych ucznia (imienia, nazwiska, klasy ucznia) niezbędnych do dokonania przelewu za obiady. b) Należności za obiady oraz wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu będą znajdowały się na stronie internetowej szkoły w zakładce Obiady. Należności za obiady będą umieszczane na stronie internetowej do 5-go każdego miesiąca. c) Intendentka zapisuje pozyskane od rodziców dane w rejestrze płacących przelewem. d)zainteresowany przelewem będzie dokonywać go na wskazane konto wyłącznie za jeden miesiąc. Numer konta intendent przekaże z chwilą podpisania zobowiązania. e) W razie sytuacji niedopełnienia warunków zobowiązania i złamania zasad dotyczących płacenia przelewem szkoła ma prawo odstąpić od tego typu płatności i żądać wyjaśnienia. f) Intendent zachowuje oryginał deklaracji, a rodzic/opiekun kopię. Dokument będzie zatwierdzony przez dyrektora szkoły. g) Kontakt z intendentką panią Bogumiłą Burczyk: telefon: , Zmiany nastąpią w 6 pkt 1. Zmienia się treść i zastępuje się je zdaniami, które brzmią: Wszelkie odliczenia za obiady będą dokonywane w przypadku nieobecności ucznia w szkole i zgłoszenia tego faktu do intendentki w pierwszym dniu choroby drogą elektroniczną: telefonicznie pod numerem telefonu lub osobiście, najpóźniej do godziny 8 00 danego dnia. Zmiany nastąpią w 6 pkt 4. Zmienia się treść i zastępuje się je zdaniem, które brzmi: Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad jest wydawany po okazaniu karty obiadowej rodzinie ucznia, która ma go dostarczyć dziecku do domu. Aneks przyjęto w drodze uchwały nr 10 /2014 na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu r.

10 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ANEKSU NR 3 REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W SIERPCU