EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA"

Transkrypt

1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 08 Nazwa kwalifikacji: Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych Oznaczenie kwalifikacji: 7 Wersja arkusza: X 7-X-8.06 Czas trwania egzaminu: 60 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 08 CZĘŚĆ PISEMNA Instrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: wpisz oznaczenie kwalifikacji, zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, wpisz swój numer PESEL*, wpisz swoją datę urodzenia, przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań. 4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać punkt. 5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 0 punktów. 6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/ atramentem. 8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, Odpowiada im następujący układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 0. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np., gdy wybrałeś odpowiedź A :. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie tej instrukcji. Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. Powodzenia! * w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

2 Zadanie. Jedną z metod dezynfekcji wody w wodociągach miejskich jest jej Zadanie. filtrowanie. fluorowanie. chlorowanie. odżelazianie. Które procesy są stosowane podczas mechanicznego oczyszczania ścieków w przydomowych oczyszczalniach? Zadanie. Sedymentacja i flotacja. Utlenianie i denitryfikacja. Fermentacja i fosforowanie. Chlorowanie i wapnowanie. Który element węzła wodociągowego oznaczono cyfrą na przedstawionym schemacie? Nawiertkę. Przepustnicę. Zawór zwrotny. Zasuwę odcinającą. Zadanie 4. Ile wynosi rzędna włączenia do studzienki S pokazanego na schemacie przewodu sieci kanalizacyjnej? 5,07 m 5,50 m 57,0 m 59,6 m Strona z

3 Zadanie 5. Ile wyniesie wydajność instalacji podciśnieniowej odwodnienia dachu o wymiarach m, jeśli jeden wpust dachowy ma wydajność dm/s i odwadnia powierzchnię 400 m? 576 l/s 88 l/s 44 l/s 7 l/s Zadanie 6. Na podstawie rozwinięcia instalacji kanalizacyjnej określ liczbę płuczek zbiornikowych znajdujących się na parterze, które należy uwzględnić w przedmiarze robót. 6 Zadanie 7. Jm. KNR-W -8 Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 45 mm kpl obmiar = kpl. -- R -robocizna r-g,4 r-g/kpl.,00 zł/r-g -- M -Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 45 mm kpl. kpl./kpl. 755,00 zł/kpl. materiały pomocnicze %,5 % (od M) -- S -samochód skrzyniowy 5 t m-g 0,07 m-g/kpl. 76,00 zł/m-g Nakłady Koszt jedn. R,4 9,04 9,04,00 755,00,50 0,07 M S 755,00? 5, 5, Na podstawie pozycji kosztorysowej oblicz koszt materiałów pomocniczych do montażu studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej (systemowej) o średnicy 45 mm.,50 zł 8,88 zł 97,4 zł 887,50 zł Strona z

4 Zadanie 8. Organizując prace związane z montażem instalacji wodociągowej, w pierwszej kolejności należy wykonać zestawienie materiałów potrzebnych do wykonania instalacji na podstawie projektu technicznego oraz Zadanie 9. przedmiaru robót. aprobat technicznych. ofert producentów materiałów. katalogów nakładów rzeczowych. Kto każdorazowo powinien potwierdzić wpisem do dziennika budowy swoją obecność na budowie sieci wodociągowej? Zadanie 0. Inwestor. Asystent projektanta. Inżynier robót budowlanych. Inspektor nadzoru budowlanego. Celem kontroli okresowych instalacji kanalizacyjnych jest Zadanie. ocena przygotowania instalacji do okresu zimowego. nadzór nad realizacją prac konserwacyjnych i naprawczych. określenie stanu technicznego poszczególnych elementów instalacji. zabezpieczenie przed wydostawaniem się ścieków na zewnątrz instalacji. Pomiar ilości i rodzaj wykonanych robót na sieci wodociągowej przeprowadza się w sposób ciągły w trakcie realizacji robót i wpisuje się do Zadanie. przedmiaru robót. książki obmiarów. specyfikacji technicznej. katalogu nakładów rzeczowych. Na rysunku skrzynki gazowej cyfrą oznaczono gazomierz. elektrozawór. kurek główny. reduktor gazu. Strona 4 z

5 Zadanie. Z którego rysunku dokumentacji projektowej można odczytać zagłębienie przewodu przyłącza gazu? Z profilu podłużnego. Z planu orientacyjnego. Z rysunku schematycznego. Z rzutu aksonometrycznego. Zadanie 4. Średnica rury Długość zastępcza lz [m] Trójnik z głównym przepływem gazu Kurek Kolanko pod kątem kątowy 0 90 [mm] Kurek kulowy 0,0 0,0 0,40 0,0 0,5 8 0,5 0,40 0,55 0,5 0,40 0,0 0,70,0 0,40 0,90 8 0,0 0,70,0 0,40,0 Na podstawie przedstawionego rozwinięcia instalacji gazowej, posługując się danymi zawartymi w tabeli, oblicz sumę długości zastępczych odcinka od kuchenki gazowej do pkt.,50 m,95 m,65 m,0 m Zadanie 5. KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m w gruncie kat. I-II obmiar = 47,00 m -- R -robocizna 0,5 r-g/m,00 zł/r-g -- S -koparka 0,60 m 0,06 m-g/m 85,00 zł/m-g samochód samowyładowczy 5 t 0,44 m-g/m 65,00 zł/m-g Jm. Nakłady Koszt jedn. R r-g 8,75,50? m-g 5,9,06 449,8 m-g,68 9,6 75,9 m M S Na podstawie fragmentu kosztorysu oblicz wartość robocizny na wykonanie robót ziemnych związanych z budową przyłącza gazu. 7,56 zł 0,50 zł 764,00 zł 046,4 zł Strona 5 z

6 Zadanie 6. W jakiej kolejności należy zaplanować podane w ramce prace związane z budową sieci gazowej?,,, 4, 6, 5, 4, 5,,, 6, 4,,, 5, 6,, 4,, 6, Montaż gazociągu. Czyszczenie gazociągu. Wytyczenie trasy gazociągu. Układanie gazociągu w wykopie. Przeprowadzanie próby ciśnienia. Zasypanie i oznakowanie gazociągu. Zadanie 7. Która informacja powinna się znaleźć w dzienniku budowy przyłącza gazowego? Dane osobowe pracowników. Data rozpoczęcia robót budowlanych. Karty technologiczne montowanych materiałów. Kalkulacja kosztów robót przewidzianych do wykonania. Zadanie 8. Do odbioru robót związanych z budową przyłącza gazowego jest wymagana uproszczona dokumentacja budowy, w skład której wchodzi między innymi projekt zamienny. kosztorys inwestorski. projekt tymczasowej organizacji ruchu. powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. Zadanie 9. Aby przekazać sieć gazową odbiorcom do użytkowania, należy do dokumentacji załączyć protokół z odbioru częściowego. przekazania placu budowy. uzgodnienia dokumentacji projektowej. rozruchu, odpowietrzenia i nagazowania sieci. Zadanie 0. Zakres kontroli okresowej kotłowni na paliwo gazowe z podgrupy E nie obejmuje sprawdzenia jakości dostarczanego gazu. drożności przewodów kominowych. poprawności działania urządzeń gazowych. szczelności zainstalowanych przewodów instalacji gazowej. Strona 6 z

7 Zadanie. Rozpoczynając kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej, w pierwszej kolejności należy zlokalizować wszystkie Zadanie. odbiorniki gazu oraz określić, czy ich lokalizacja jest zgodna z koncepcją architekta wnętrz. przewody gazowe oraz określić, czy ich lokalizacja jest zgodna z wymaganiami inwestora. urządzenia zabezpieczające oraz określić, czy ich lokalizacja jest zgodna z dokumentacją techniczno-ruchową. kurki główne oraz określić, czy ich lokalizacja jest zgodna z dokumentacją i umożliwia szybkie odcięcie dopływu gazu. Kiedy przeprowadza się obmiary robót na sieciach gazowych? Zadanie. Po przekazaniu sieci gazowej do eksploatacji. Przed zasypaniem i zagęszczeniem gruntu w wykopie. Podczas wykonywania próby szczelności sieci gazowych. W trakcie rozliczania kosztów budowy sieci gazowych z inwestorem. Ile wyniesie zapotrzebowanie na ciepło dla pomieszczenia o wymiarach podłogi 5 x 6 m, jeżeli jednostkowy współczynnik zapotrzebowania na ciepło q wynosi 50 W/m? 50 W 50 W 500 W 000 W Strona 7 z

8 Zadanie 4. Który przedmiar robót związanych z montażem grzejników został wykonany zgodnie z rzutem poziomym instalacji centralnego ogrzewania? Lp. Lp. Lp. Lp. Jedn. obm. Obmiar KNR-W Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 900 mm i długości do 600 mm KNR-W Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600 mm i długości do 600 mm KNR-W Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 00 mm Jedn. obm. Obmiar KNR-W Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 900 mm i długości do 600 mm KNR-W Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 900 mm i długości do 000 mm KNR-W Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 00 mm Jedn. obm. Obmiar KNR-W Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 500 mm i długości do 600 mm KNR-W Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 500 mm i długości do 600 mm KNR-W Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm Jedn. obm. Obmiar KNR-W Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości do 600 mm KNR-W Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 00 mm i długości do 600 mm KNR-W Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm Strona 8 z

9 Zadanie 5. W jakiej kolejności należy zaplanować prace związane z budową instalacji centralnego ogrzewania? Zadanie 6. Montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, montaż przewodów i armatury, wykonanie prób szczelności, rozruch, wykonanie odbiorów, płukanie instalacji, wykonanie izolacji instalacji. Montaż przewodów i armatury, montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, wykonanie prób szczelności, rozruch, wykonanie odbiorów, wykonanie izolacji instalacji, płukanie instalacji. Montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, montaż przewodów i armatury, wykonanie prób szczelności, płukanie instalacji, wykonanie izolacji instalacji, rozruch, wykonanie odbiorów. Montaż przewodów i armatury, montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, płukanie instalacji, wykonanie prób szczelności, wykonanie izolacji instalacji, rozruch, wykonanie odbiorów. Węzeł ciepłowniczy powinien być przekazany do odbioru technicznego końcowego Zadanie 7. przed rozruchem próbnym węzła. po przepłukaniu i odpowietrzeniu instalacji. przed wykonaniem izolacji termoizolacyjnej. po zamknięciu wszystkich zaworów odcinających. Przekazanie węzła ciepłowniczego do użytkowania odbywa się na podstawie protokołu sporządzonego podczas Zadanie 8. próby szczelności. odbioru końcowego. próby ciśnieniowej. odbioru międzyoperacyjnego. Przewody rurowe instalacji centralnego ogrzewania obmierza się Zadanie 9. w kilometrach, z podziałem na rodzaj podłączonych urządzeń. w kompletach, z podziałem na sposób prowadzenia przewodów. w sztukach, z podziałem na długość przewodu i sposób łączenia. w metrach, z podziałem na technologię wykonania i średnicę rur. Przyczyną głośnej pracy pompy obiegowej w instalacji grzewczej może być mała ilość odbiorników ciepła. duża ilość powietrza w instalacji. niska temperatura wody zasilającej. wysoka temperatura w pomieszczeniach. Strona 9 z

10 Zadanie 0. W jakiej kolejności należy zaplanować wymienione w ramce prace, mające na celu wymianę skorodowanego odcinka instalacji węzła ciepłowniczego na nowy?,, 4, 6, 5, 7, 4, 7, 5,,,, 6 5,,,, 7, 6, 4 7, 5, 4,,,, zamontować nowy odcinek instalacji sprawdzić poprawność wykonania połączeń napełnić wodą naprawiony odcinek instalacji zdemontować skorodowany odcinek instalacji spuścić wodę ze skorodowanego odcinka instalacji sprawdzić szczelność naprawionego odcinka instalacji odciąć dopływ wody do skorodowanego odcinka instalacji Zadanie. Ile powietrza należy dostarczyć do zasilania przedstawionej na schemacie mechanicznej wentylacji nawiewnej? 75 m/h 40 m/h 700 m/h 540 m/h Zadanie. Oblicz natężenie przepływu powietrza w pomieszczeniu szatni o wymiarach podłogi 4 4 m i wysokości m wiedząc, że wskaźnik wymiany powietrza w tym pomieszczeniu wynosi wymiany na godzinę. 6 m/h 4 m/h 48 m/h 96 m/h Strona 0 z

11 Zadanie. Dla wykonania przedmiaru instalacji wentylacyjnej określ na podstawie rzutu poziomego liczbę kratek wentylacyjnych nawiewnych Zadanie 4. Jm. KNR 7-4 Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji kpl chłodniczych freonowych o wydajności 0 tys. kcal/h obmiar = kpl. -- R -robocizna r-g 7,4 r-g/kpl. 5,00 zł/r-g -- M -azot gazowy sprężony techniczny osuszony m m /kpl. 0,00 zł/m Koszty pośrednie 70 % od (R, S) Nakłady 7,40,00 Koszt jedn. R M S 6,00 6,00 0,00 0,00 Na podstawie pozycji kosztorysowej oblicz koszty pośrednie na przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych. 8,70 zł 96,70 zł 7,86 zł 40,4 zł Strona z

12 Zadanie 5. Odbiór techniczny instalacji wentylacyjnej i przekazanie jej do eksploatacji polega na Zadanie 6. przeprowadzeniu pomiarów wstępnych przed regulacją. określeniu wydajności powietrza nawiewników i wywiewników. przygotowaniu instalacji do pracy w okresach zimowym i letnim. przeprowadzeniu oględzin instalacji i jej próbnym uruchomieniu. Przed uruchomieniem instalacji wentylacyjnych należy sprawdzić między innymi, czy Zadanie 7. jest odcięty dopływ prądu do urządzeń wentylacyjnych. w otworach czerpni są zamknięte przepustnice, żaluzje i zasuwy. wszystkie włazy do kanałów oraz komór nawiewnych i wyciągowych są otwarte. w urządzeniach i przewodach wentylacyjnych nie ma obcych przedmiotów typu śruby lub nakrętki. Dla określenia ilości powietrza wentylacyjnego w danym pomieszczeniu jest niezbędne przeprowadzenie pomiaru Zadanie 8. mocy centrali wentylacyjnej. długości przewodów wentylacyjnych. wydajności nawiewników i wywiewników. wilgotności względnej powietrza w kanale wentylacyjnym. Co może być przyczyną tego, że ilość powietrza dopływająca do pomieszczenia jest mniejsza od rzeczywistej wydajności wentylatora? Zadanie 9. Wirnik wentylatora został źle wyważony. W instalacji wentylacyjnej powstały nieszczelności. Opór instalacji wentylacyjnej jest znacznie mniejszy od projektowanego. W czasie montażu powiększono przekroje przewodów i zmniejszono liczbę kształtek. Remont kapitalny przewodów wentylacyjnych obejmuje Zadanie 40. oczyszczenie siatek i żaluzji. naprawę uszkodzeń przepustnic. sprawdzenie zamocowania przewodów. wymianę ponad połowy odcinków przewodów. Dokumentację eksploatacyjną instalacji wentylacyjnej stanowi między innymi książka obmiaru robót. dziennik napraw i remontów. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Strona z

13