1. NAZW A PRODUKTU LECZNICZEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. NAZW A PRODUKTU LECZNICZEGO"

Transkrypt

1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZW A PRODUKTU LECZNICZEGO Propofol 1 % MCTILCT Fresenius, 10 mg/ml, emulsja do wstrzykiwaiildo infuzji 2. SKLAD JAKOSCIOWY I ILOSCIOWY Kazdy ml emulsji zawiera 10 mg propofolu. KaZda ampulka po 20 ml zawiera 200 mg propofolu. Kazda fiolka po 20 ml zawiera 200 mg propofolu. Kazda fiolka po 50 ml zawiera 500 mg propofolu. Kazda fiolka po 100 ml zawiera 1000 mg propofolu. Substancje pomocnicze 0 znanym dzialaniu: Kazdy ml emulsji zawiera: olej sojowy oczyszczony 50 mg sod maks. 0,06 mg Pelny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt POSTAC FARMACEUTYCZNA Emulsja do wstrzykiwanldo infuzji Biala emulsja typu olej w wodzie 4. SZCZEGOLOWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius jest krotko dzialaj,!cym, dozylnym lekiem znieczulenia ogolnego przeznaczonym do: wprowadzenia i podtrzymania znieczulenia ogolnego u doroslych, mlodziezy i dzieci w wieku powyzej 1 miesi,!ca Zycia; sedacji doroslych, mlodziezy i dzieci w wieku powyzej 1 miesi,!ca Zycia poddawanych zabiegom diagnostycznym i chirurgicznym, jako pojedynczy produkt leczniczy lub w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w celu wywolania znieczulenia miejscowego lub regionalnego; sedacji pacjentow w wieku powyzej 16 lat wentylowanych mechanicznie na oddzialach intensywnej opieki medycznej. 4.2 Dawkowanie i sposob podawania Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius moze bye podawany wyl,!cznie w warunkach szpitalnych lub na odpowiednio wyposazonych oddzialach dziennych przez lekarzy wyspecjalizowanych w zakresie anestezjologii lub intensywnej opieki medycznej. NaieZy stale monitorowae wydolnose kt '!zeniow'! i oddechow,! (np. EKG, pulsoksymetria) i zapewnie przez caly czas natychmiastowy dostyp do wyposazenia umozliwiaj,!cego utrzymanie droznosci drog oddechowych i zastosowanie sztucznej wentylacji oraz innych urz'!dzen resuscytacyjnych.

2 Produktu leczniczego Propofol1 % MCT/LCT Fresenius w ce1u sedacji podczas zabieg6w chirurgicznych i diagnostycznych nie powinna podawac ta sarna osoba, kt6ra wykonuje zabieg chirurgiczny lub diagnostyczny. Dawka produktu leczniczego Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius powinna byc dobrana indywidualnie w zaleznosci od reakcji pacjenta i zastosowanej premedykacji. Zazwyczaj, opr6cz produktu leczniczego Propofol 1 % MCTILCT Fresenius, konieczne jest podanie dodatkowych lek6w przeciwb610wych. Dawkowanie Znieczulenie ogolne u doroslych Wprowadzenie do znieczulenia W celu wprowadzenia do znieczulenia, Propofol 1% MCT/LCT Fresenius nalezy podawac stopniowo (okolo mg propofolu co 10 sekund) obserwuj!!c reakcjt( pacjenta, az do wyst!!pienia objaw6w klinicznych wskazuj!!cych na rozpoczt(cie dzialania znieczulenia. U wit(kszosci doroslych pacjent6w w wieku ponizej 55 lat konieczne jest podanie propofolu w dawce od 1,5 do 2,5 mglkg mc. U pacjent6w powyzej tego wieku i u pacjent6w zakwalifikowanych do III lub IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA (ang. American Society of Anesthesiologists), w szczeg61nosci tych z zaburzeniami czynnosci serca, zapotrzebowania bt(d!! zazwyczaj mniejsze i calkowita dawka produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius moze byc zmniejszona do minimum 1 mg propofolu/kg mc. NaieZy zmniejszyc szybkosc podawania produktu leczniczego Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius [okolo 2 ml emulsji 10 mglml (20 mg propofolu) co 10 sekund]. Podtrzymanie znieczulenia Znieczulenie mozna podtrzymac podaj!!c Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius w infuzji ci!!glej lub w postaci powtarzanych wstrzyknit(c (bolus6w). W celu podtrzymania znieczulenia zazwyczaj stosuje sit( dawki od 4 do 12 mg propofolu/kg mc./godz. W przypadku mniej obci!!zaj!!cych zabieg6w chirurgicznych, takichjak zabiegi z zakresu chirurgii maloinwazyjnej, wystarczaj!!ce moze byc podanie mniejszej dawki podtrzymuj!!cej, okolo 4 mg propofolu/kg mc./godz. U pacjent6w w podeszlym wieku, pacjent6w w nieustabilizowanym stanie og6lnym, pacjent6w z zaburzeniami czynnosci serca lub hipowolemi!! oraz pacjent6w zakwalifikowanych do III lub IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA dawka produktu leczniczego Propofol1 % MCTILCT Fresenius moze byc dalej zmniejszona w zaleznosci od stanu pacjenta oraz stosowanej techniki znieczulenia. W celu podtrzymania znieczulenia z zastosowaniem powtarzanych wstrzykniyc (bolus6w) nalezy podawac zwiykszone dawki od 25 do 50 mg propofolu (= 2,5-5 ml produktu leczniczego Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius), zgodnie z wymaganiami klinicznymi. U pacjent6w w podeszlym wieku nie nalezy stosowac szybkich wstrzykniyc (bolus6w, pojedynczych ani powtarzanych) produktu leczniczego Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius, gdyz moze to prowadzic do depresj i kr!!zeniowo-oddechowej. DE/I-I/I0490/00 I/IAl04S

3 Znieczulenie ogolne u dzieci w wieku powyzej 1 miesil!ca Zycia Wprowadzenie do znieczulenia W celu wprowadzenia do znieczulenia Propofol 1 % MCTILCT Fresenius nalezy podawae stopniowo, az do wystl!pienia objaw6w klinicznych wskazujl!cych na rozpoczycie dzialania znieczulenia. Dawky nalezy dostosowae uwzglydniajl!c wiek i(lub) masy ciala. U wiykszosci dzieci w wieku powyzej 8 lat do wprowadzenia do znieczulenia wymagana dawka wynosi okolo 2,5 mg/kg mc. produktu leczniczego Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius. U mlodszych dzieci, w szczeg6lnosci tych pomiydzy 1 miesil!cem a 3 rokiem Zycia, wymagana dawka moze bye wiyksza (od 2,5 do 4 mg/kg mc.). Podtrzymanie znieczulenia og6lnego Wymagana glybokose znieczulenia moze bye podtrzymana przez podawanie produktu leczniczego Propofol 1 % MCTILCT Fresenius w infuzji lub w postaci powtarzanych wstrzykniye (bolus6w). Wymagana szybkose podawania r6zni siy znacznie u poszczeg6lnych pacjent6w, ale dawki w zakresie od 9 do 15 mg/kg mc./godz. zwykle pozwalajl! osil!gnl!e wymaganl! glybokose znieczulenia. U mlodszych dzieci, w szczeg6lnosci tych pomiydzy 1 miesil!cem a 3 rokiem Zycia, moze bye wymagana wiyksza dawka. U pacjent6w zakwalifikowanych do III lub IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA zaleca siy stosowanie mniejszych dawek (patrz takze punkt 4.4). Sedacja podczas zabiegow diagnostycznych i chirurgicznych u doroslych pacjentow W celu zapewnienia sedacji podczas zabieg6w chirurgicznych i diagnostycznych, dawka i szybkose podawania powinny bye dostosowane w zaleznosci od odpowiedzi klinicznej pacjenta. Do wywolania sedacji u wiykszosci pacjent6w wymagane bydzie podanie dawki od 0,5 do 1,0 mg propofolu/kg mc. w czasie od 1 do 5 minut. Podtrzymanie wymaganego poziomu sedacji mozna osil!gnl!e dobierajl!c odpowiednio szybkose infuzji produktu leczniczego Propofol1 % MCT/LCT Fresenius. U wiykszosci pacjent6w wymagane bydzie zastosowanie od 1,5 do 4,5 mg propofolu/kg mc./godz. Jesli konieczne jest szybkie zwiykszenie poziomu sedacji, infuzjy mozna uzupelnie podajl!c w bolusie propofol w dawce od 10 do 20 mg (od 1 do 2 ml produktu leczniczego Propofol1% MCT/LCT Fresenius). U pacjent6w w wieku powyzej 55 lat oraz pacjent6w zakwalifikowanych do III lub IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA moze bye wymagane zastosowanie mniejszych dawek produktu leczniczego Propofo11 % MCT/LCT Fresenius oraz zmniejszenie szybkosci podawania. Sedacja podczas zabiegow diagnostycznych i chirurgicznych u dzieci w wieku powyzej 1 miesil!ca Zycia Dawka i szybkose podawania powinny bye dostosowane w zaleznosci od wymaganego poziomu sedacji oraz odpowiedzi klinicznej pacjenta. Do wywolania wstypnej sedacji u wiykszosci dzieci i mlodziezy wymagane jest podanie dawki od 1 do 2 mg propofolu/kg mc. Podtrzymanie wymaganego poziomu sedacji osil!ga siy dobierajl!c odpowiednio szybkose infuzji produktu leczniczego Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius. U wiykszosci pacjent6w wymagane jest zastosowanie od 1,5 do 9 mg propofolu/kg mc./godz. Jesli konieczne jest szybkie zwiykszenie poziomu sedacji, infuzjy produktu leczniczego Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius mozna uzupelnie podajl!c w bolusie propofol w dawce do 1 mg/kg mc. U pacjent6w zakwalifikowanych do III lub IV grupy ryzyka znieczulenia wg klasyfikacji ASA moze bye wymagane zastosowanie mniejszych dawek. DEfH//0490/00 III fv048 3

4 Sedacja u pacjentow w wieku powyzej 16 lat na oddzialach intensywnej opielri medycznej W celu sedacji pacjent6w wentylowanych mechanicznie w trakcie intensywnej opieki medycznej zaleca siy podawanie produktu leczniczego Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius w ci,!glej infuzj i dozylnej. Dawky nalezy dostosowae w zaleznosci od wymaganego poziomu sedacji. Zadowalaj,!cy poziom sedacji osi,!ga siy zwykle stosuj,!c szybkose podawania w zakresie od 0,3 do 4,0 mg propofolu/kg mc./godz. Nie zaleca siy stosowania produktu leczniczego w infuzji z szybkosci,! wiyksz,! niz 4,0 mg propofolu/kg mc./godz. (patrz punkt 4.4). Nie zaleca siy podawania propofolu z zastosowaniem systemu TCI (ang. Target Controlled Infusioninfuzja sterowana docelowym styzeniem produktu leczniczego we krwi) do sedacji na oddziale intensywnej opieki medycznej. Czas podawania Produktu leczniczego nie mozna podawae dluzej niz przez 7 dni. Sposob podawania Podanie dozylne. Do jednorazowego uzycia. Wszelkie niewykorzystane resztki emulsji nalezy wyrzucie. Opakowanie nalezy wstrz'!sn'!e przed uzyciem. Jesli po wstrz,!sniyciu w emulsji widoczne S,! dwie warstwy, nie nalezy jej stosowae. Stosowae wyl,!cznie produkt leczniczy 0 jednorodnej konsystencji i z nieuszkodzonego opakowania. Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius moze bye stosowany do infuzji w postaci nierozcienczonej lub rozcienczonej (patrz punkt 6.6). Jezeli Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius podaje siy w infu~i, zaleca siy zawsze stosowanie urz'!dzen takichjak biurety, liczniki kropel, pompy strzykawkowe (wl,!cznie z systemami TCI) lub pompy infuzyjne wolumetryczne w celu kontroli szybkosci infuzji. Przed uzyciem szyjky ampulki lub gumow'! membrany nalezy oczyscie alkoholem w aerozolu lub wacikiem nas'!czonym alkoholem. Po uzyciu przeklute opakowania nalezy wyrzucie. Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius jest emulsj,! zawieraj,!c,! tluszcze bez przeciwbaktelyjnych srodk6w konserwuj,!cych i moze sprzyjae szybkiemu wzrostowi drobnoustroj6w. Emulsjy nalezy pobrae z zachowaniem zasad aseptyki do stelylnej strzykawki i zestawu infuzyjnego bezposrednio po otwarciu ampulki lub przebiciu korka fiolki. Niezwlocznie rozpocz'!e podawanie. Przez caly czas trwania infuzji nalezy przestrzegae zasad aseptyki w odniesieniu zar6wno do produktu leczniczego Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius, jak i sprzytu infuzyjnego. lone produkty lecznicze lub plyny podawane jednoczesnie z produktem leczniczym Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius z wykorzystaniem tej samej linii infuzyjnej nalezy podawae w poblizu miejsca zalozenia kaniuli stosuj,!c l,!cznik Y lub zaw6r tr6jdrozny. Instrukcja dotycz,!ca podawania produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, patrz punkt 6.6. Produktu leczniczego Propofol 1 % MCTILCT Fresenius nie wolno podawae przez filtr mikrobiologiczny. Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius oraz wszelki sprzyt infuzyjny zawieraj,!cy ten produkt leczniczy przeznaczone S,! do jednorazowego uzycia u jednego pacjenta. Po uzyciu pozostalose roztworu produktu leczniczego Propofoll % MCT/LCT Fresenius nalezy wyrzucie. Infuzja nierozcienczonego produktu leczniczego Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius Takjak zazwyczaj w przypadku stosowania emulsji tluszczowych, infuzji nierozcienczonego produktu leczniczego Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius nie wolno podawae dluzej niz 12 godzin przezjeden DEfHII0490/00 I/IAl048

5 zestaw do infuzji. Po uplywie 12 godzin zestaw do infuzji i zbiornik produktu leczniczego Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius nalezy wyrzucie lub, jesli konieczne, wymienie na nowy. Infuzja rozcienczonego produktu leczniczego Propofol 1 % MCTILCT Fresenius Do podawania w infuzji rozcienczonego produktu leczniczego Propofoll % MCT/LCT Fresenius nalezy zawsze stosowae biurety, liczniki kropellub pompy infuzyjne w celu kontroli szybkosci infuzji oraz unikniycia ryzyka przypadkowego i niekontrolowanego podania duzych objytosci rozcienczonego produktu leczniczego Propofoll % MCT/LCT Fresenius. NaieZy uwzglydniae to ryzyko podczas podejmowania decyzji 0 maksymalnym rozcienczeniu w biurecie. W celu zlagodzenia b6lu w miejscu wstrzykniycia, bezposrednio przed podaniem produktu leczniczego Propofol 1 % MCTILCT Fresenius mozna wstrzykn~e lidokainy (patrz punkt 4.4). Alternatywnie, mozna zmieszae Propofol % MCT/LCT Fresenius z niezawieraj~cym srodk6w konserwuj~cych roztworem lidokainy do wstrzykiwan (20 czysci produktu leczniczego Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius i co najwyzej 1 czyse 1 % roztworu lidokainy do wstrzykiwan) w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych. Mieszanina ta musi bye podana w ci~gu 6 godzin po przygotowaniu. Produkty lecznicze zwiotczaj~ce miysnie, jak atrakurium i miwakurium mozna podae przez ty sam~ liniy infuzyjn~ co Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius wyl~cznie po uprzednimjej przeplukaniu. JeSli Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius jest wstrzykiwany do Zyfy za pomoc~ pompy elektlycznej, nalezy zapewnie jej zgodnose. Infuzja sterowana docelowym ste:ieniem produktu leczniczego we krwi (ang. Target Controlled Infusion) - podawanie produktu leczniczego Propofoll % MCTILCT Fresenius za pomoc<} pompy Podawanie produktu leczniczego Propofoll % MCT/LCT Fresenius za pomoc~ systemu TCI stosuje siy do indukcji i podtrzymywania znieczulenia og6lnego u dorosfych. Nie zaleca siy stosowania tej metody w celu sedacji pacjent6w na oddzialach intensywnej opieki medycznej, sedacji pacjent6w poddawanych zabiegom chirurgicznym i diagnostycznym. Propofol 1% MCT/LCT Fresenius moze bye podawany za pomoc~ systemu TCI, zawieraj~cego komputerowe oprogramowanie przeznaczone do tego celu. UZytkownicy powinni zapoznae siy z instrukcj~ obslugi pompy oraz z zasadami podawania produktu leczniczego Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius w systemie TCI. System ten umozliwia anestezjologowi lub lekarzowi wyspecjalizowanemu w zakresie intensywnej opieki medycznej uzyskanie i kontroly poz~danej szybkosci indukcji oraz planowanej glybokosci znieczulenia poprzez wczesniejsze okreslenie i dostosowanie poz~danego (przewidywanego) styzenia propofolu w surowicy i(lub) dzialan niepoz~danych. NaieZy wzi~e pod uwagy r6zne sposoby dzialania r6znych system6w pomp, np. system TCI moze zakladae, ze pocz~tkowe styzenie propofolu we krwi pacjenta wynosi zero. Dlatego u pacjent6w, kt6rym rozpoczyna siy podawanie propofolu za pomoc~ systemu TCI i kt6rym wczesniej podano propofol, moze zaistniee potrzeba wybrania mniejszego pocz~tkowego styzenia docelowego. Podobnie, natychmiastowe rozpoczycie ponownego podawania za pomoc~ systemu TCI nie jest zalecane, gdy pompa zostala wyl~czona. Ponizej podano zasady ustalania poz~danego styzenia produktu leczniczego w surowicy. Istniej~ osobnicze r6znice w farmakokinetyce i farmakodynamice propofolu, dlatego w celu osi~gniycia wymaganej glybokosci znieczulenia, styzenie propofolu nalezy zwiykszae w zaleznosci od odpowiedzi klinicznej pacjenta, niezaleznie od tego, czy stosowano premedykacjy, czy nie. DE/HII I II N 04 8

6 WprOl'l'adzenie i podtrzymanie znieczulenia og61nego podczas podawania za pomocq systemu TCI U doroslych pacjent6w w wieku ponizej 55 lat wprowadzenie do znieczulenia uzyskuje siy zwykle, gdy styzenie propofolu w surowicy wynosi od 4 do 8 /lg/ml. Zaleca siy, aby styzenie poczl!tkowe propofolu u pacjent6w po premedykacji wynosilo 4 /lg/ml, au pacjent6w bez premedykacji 6/lg/ml. Czas wprowadzania do znieczulenia wynosi wtedy zwykle od 60 do 120 sekund. Jesli ustalono wiyksze docelowe styzenie produktu leczniczego w surowicy, mozliwajest szybsza indukcja znieczulenia, ale jednoczesnie moze wystl!pie bardziej nasilona depresja ukladu oddechowego i ukladu kj. l!zenia. U pacjent6w w wieku powyzej 55 lat oraz nalezl!cych do 3 lub 4 grupy wedrug klasyfikacji ASA nalezy przyjl!e nizsze waliosci poczl!tkowego styzenia produktu leczniczego w surowicy. Nastypnie nalezy je zwiykszae 0 0,5 do 1,0 /lg/ml w odstypie 1 minuty, stopniowo osil!gajl!c indukcjy znieczulenia. Z reguly konieczne jest jednoczesne stosowanie lek6w przeciwb610wych. Dawka podawanych lek6w przeciwb610wych rnoze wplywae na zrnniejszenie styzenia produktu leczniczego niezbydnego do podtrzymania znieczulenia. Styzenie produktu leczniczego w surowicy umozliwiajl!ce podtrzymanie znieczulenia wynosi zwykle od 3 do 6 /lg/ml. Podczas wybudzania pacjenta, w zaleznosci od dawki lek6w przeciwb610wych zastosowanej w celu podtrzymania znieczulenia, styzenie propofolu wynosi zwykle 1,0 do 2,0 /lg/ml. Sedacja na oddzialach intensywnej opieki medycznej (podawanie za pomocq systemu TCI nie jest zalecane) Do wywolania sedacji wymagane bydzie ustawienie docelowego styzenia propofolu we krwi zwykle w zakresie od 0,2 do 2,0 /lg/ml. Podawanie nalezy rozpoczynae od malych dawek, kt6re nalezy zwiykszae w zaleznosci od wymaganego poziomu sedacji oraz odpowiedzi klinicznej pacjenta. 4.3 Przeciwwskazania Propofoljest przeciwwskazany u pacjent6w z nadwrazliwoscil! na propofollub kt6rl!kolwiek substancjy pomocniczl! wymienionl! w punkcie 6.1. Propofol 1% MCT/LCT Fresenius zawiera olej sojowy i nie nalezy go stosowae u pacjent6w z nadwrazliwoscil! na orzeszki ziemne lub sojy. Propofolu nie wolno stosowae u pacjent6w w wieku 16 lat lub mlodszych w celu wywolania sedacji podczas intensywnej opieki rnedycznej (patrz punkt 4.4). 4.4 Specjalne ostrzezenia i srodki ostroznosci dotycz~ce stosowania Propofol powinien bye podawany przez lekarzy wyspecjalizowanych w zakresie anestezjologii (lub, jesli to wskazane, lekarzy wyspecjalizowanych w zakresie intensywnej opieki medycznej). NaJeZy stale monitorowae stan pacjenta. NaieZy zapewnie staly, bezposredni dostyp do wyposazenia umozliwiajl!cego utrzymanie droznosci dr6g oddechowych, zastosowanie sztucznej wentylacji i wzbogacania tlenem oraz do innych urzl!dzen resuscytacyjnych. Propofolu nie powinna podawae ta sarna osoba, kt6ra wykonuje zabieg diagnostyczny lub chirurgiczny. Zglaszano przypadki naduzywania i uzaleznienia od propofolu, zwlaszcza przez fachowy personel rnedyczny. Podobnie, jak w przypadku innych lek6w do znieczulenia og6lnego, stosowanie propofolu bez utrzymania czynnosci oddechowej moze spowodowae powiklania oddechowe prowadzl!ce do zgonu. DEIHlI IIIN 04S 6

7 Jesli propofol stosowany jest w celu uzyskania sedacji u przytomnych pacjent6w podczas chirurgicznych i diagnostycznych zabieg6w, nale.zy stale kontrolowae, czy nie wystypujll wczesne objawy niedocisnienia tytniczego, niedroznosci dr6g oddechowych i desaturacji. Takjak w przypadku innych produkt6w leczniczych 0 dzialaniu uspokajajllcym, po zastosowaniu propofolu do sedacji pacjent6w poddawanych zabiegom chirurgicznym mogll wystllpie ruchy mimowolne. Jest to szczeg6lnie niebezpieczne w trakcie zabieg6w wymagajllcych calkowitego unieruchomienia pacjenta. Przed wypisaniem pacjenta do domu po zastosowaniu propofolu koniecznie nale.zy odczekae przez pewien czas i upewnie siy, ze pacjentjest w pelni wybudzony. Bardzo rzadko zastosowanie propofolu moze spowodowae wydluzenie czasu wybudzania z towarzyszllcym niekiedy zwiykszonym napiyciem miysniowym. Objaw ten moze bye poprzedzony okresem czuwania lub nie. Wprawdzie wybudzenie nastypuje samoistnie, ale stan pacjenta przed wybudzeniem nale.zy kontrolowae ze szczeg6lnll uwagll. Zmniejszenie swiadomosci wywolane przez propofol nie utrzymuje siy na og6l dluzej niz 12 godzin. Nale.zy wzille pod uwagy dzialanie propofolu, rodzaj zabiegu, stosowane jednoczesnie produkty lecznicze, wiek i stan pacjenta, udzielajllc porady w zakresie: obecnosci osoby towarzyszllcej pacjentowi podczas opuszczania przez pacjenta miejsca podania propofolu; czasu powrotu do wykonywania skomplikowanych lub ryzykownych zadan, takich jak prowadzenie pojazd6w; stosowania innych srodk6w, kt6re mogll miee dzialanie uspokajajllce (tj. benzodiazepiny, opiaty, alkohol). Op6inione napady padaczkopodobne mogll wystllpie nawet u pacjent6w nie chorujllcych na padaczky. Op6inienie moze wynosie od kilku godzin do kilku dni. Szczeg61ne grupy pacjent6w Niewydolnosc serca, krqtenia lub oddechowa oraz hipowolemia Takjak w przypadku innych do.zylnych lek6w znieczulajllcych, nale.zy zachowae szczeg61nll ostroznose podczas stosowania u pacjent6w z zaburzeniami czynnosci serca, oddychania, nerek lub wlltroby oraz u pacjent6w z hipowolemill Iub oslabionych. Klirens propofolu zale.zy od przeplywu krwi, dlatego tez, jednoczesne podawanie lek6w spowalniajllcych pracy serca zmniejszy takze klirens propofolu. Przed podaniem propofolu nale.zy wyr6wnae niewydolnose serca, krllzenia Iub oddechowll oraz hipowolemiy. Propofolu nie nale.zy podawae pacjentom z zaawansowanll niewydolnoscill serca lub innymi ciyzkimi chorobami miysnia sercowego, chyba ze ze szczeg61nll ostroznoscill oraz zapewnionym intensywnym monitorowaniem. U pacjent6w ze znacznll nadwagll, po podaniu produktu Ieczniczego nale.zy wzille pod uwagy ryzyko zaburzen hemodynamicznych w ukladzie sercowo-naczyniowym ze wzglydu na zastosowanie wiykszej dawki. Propofol nie wykazuje dzialania wagolitycznego. Zglaszano przypadki bradykardii (niekiedy nasilonej), a nawet asystolii. Nale.zy rozwazye dozylne podanie Ieku przeciwcholinergicznego przed wprowadzeniem lub w trakcie podtrzymywania znieczulenia, zwlaszcza w sytuacjach, w kt6rych moze przewazae napiycie nerwu blydnego lub kiedy propofoi jest stosowany w skojarzeniu z innymi produktami Ieczniczymi mogllcymi powodowae bradykardiy. DE/HII0490/00 I/IN048

8 Padaczka Podawanie propofolu pacjentom z padaczkll moze zwiykszac lyzyko wystllpienia napadu drgawkowego. U pacjentow z padaczkll mogll wystllpic opoinione napady padaczkopodobne. Opoinienie moze wynosic od kilku godzin do kilku dni. Przed znieczuleniem pacjenta z padaczkll nalezy sprawdzic, czy pacjent otrzymalleki przeciwpadaczkowe. Chociaz wiele badan wykazalo skutecznosc stosowania propofolu w leczeniu stanu padaczkowego, podawanie propofolu u pacjentow z padaczkll moze zwiykszac ryzyko napadu drgawkowego. Nie zaleca siy stosowania propofolu podczas leczenia elektrowstrzllsami. Pacjenci z zaburzeniami metabolizmu tluszczow NaieZy zachowac szczegolnll ostroznosc u pacjentow z zaburzeniami metabolizmu tluszczow oraz z innymi schorzeniami wymagajllcymi ostroznosci podczas stosowania emulsji tluszczowych. Pacjenci ze zwi?kszonym cisnieniem srodczaszkowym NaieZy zachowac szczegolnll ostroznosc u pacjentow ze zwiykszonym cisnieniem srodczaszkowym i niskim srednim cisnieniem tytniczym ze wzglydu na lyzyko znacznego zmniejszenia cisnienia perfuzji mozgowej. Dzieci i mlodziez Nie zaleca siy stosowania propofolu u noworodkow, poniewaz brakjest wystarczajllcych danych w tej populacji pacjentow. Dane farmakokinetyczne (patrz punkt 5.2) wskazujll, ze klirens jest znaczllco zmniejszony u noworodkow z bardzo wysokll zmiennoscill miydzyosobniczll. Podczas podawania dawek zalecanych u starszych dzieci moze wystllpic wzglydne przedawkowanie prowadzllce do powaznej depresji sercowo-naczyniowej. Nie zaleca siy stosowania produktu leczniczego Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius do wywolania znieczulenia ogolnego u dzieci w wieku ponizej 1 miesillca Zycia. Ze wzglydu na ograniczone dostypne dane nie zaleca siy podawania produktu leczniczego Propofol 1 % MCT/LCT za pomocll systemu TCl (ang. Target Controlled Injifsion - infuzja sterowana docelowym styzeniem leku we krwi) u dzieci ponizej 2 lat. Nie wolno stosowac propofolu do sedacji pacjentow w wieku 16 lat lub mlodszych podczas intensywnej opieki, poniewaz nie ustalono bezpieczenstwa i skutecznosci stosowania w tej grupie wiekowej (patrz punkt 4.3). Zalecenia dotyczace stosowania na oddzialach intensywnej opieki medycznej Stosowanie propofolu w infuzji do sedacji na oddzialach intensywnej opieki medycznej moze powodowac wystllpienie zaburzen metabolicznych i niewydolnosci wielonarzlldowej, ktore mogll prowadzic do zgonu. Zglaszano wystypowanie zespolu nastypujllcych dzialan niepozlldanych: kwasica metaboliczna, rabdomioliza, hiperkaliemia, hepatomegalia, niewydolnosc nerek, hiperlipidemia, zaburzenia lytmu serca, zapis EKG odpowiadajllcy zespolowi Brugadow (uniesienie odcinka ST i odwrocenie fali T) oraz gwaltownie postypujllca niewydolnosc serca, nieodpowiadajllca na leczenie wspomagajllce lekami inotropowymi. Zespol tych objawow nazywany jest "zespolem infuzji propofolu". Takie objawy obserwowano czysciej u pacjentow z ciyzkimi urazami glowy i u dzieci z zakazeniem drog oddechowych, ktolym podawano dawki propofolu, przekraczajllce zalecane dawki stosowane do sedacji doroslych pacjentow na oddziale intensywnej opieki medycznej. Nastypujllce czynniki mogll zwiykszac lyzyko wystllpienia wymienionych dzialan niepozlldanych: zmniejszona podaz tlenu do tkanek, ciyzkie uszkodzenia neurologiczne i(lub) posocznica, stosowanie duzych dawekjednego lub wielu z nastypujllcych produktow leczniczych -leki obkurczajllce naczynia DE/I-V1049 0/00 I/IN048

9 krwionosne, steroidy, leki inotropowe i(lub) propofol (zwykle po zwiykszeniu dawek do wiykszych niz 4 mg/kg mc./godz. przez ponad 48 godzin). Lekarze stosuj~cy produkt leczniczy powinni zwrocie szczegoln~ uwagy na pojawianie siy takich objawow u pacjentow obci~zonych wymienionymi powyzej czynnikami ryzyka, ajesli takie objawy wyst~pi~, nalezy natychmiast przerwae podawanie propofolu. Wszystkie produkty lecznicze stosowane do sedacji lub inne produkty lecznicze stosowane na oddziale intensywnej opieki medycznej nalezy dobierae tak, aby podaz tlenu oraz parametiy hemodynamiczne byly optymalne. Pacjenci z podwyzszonym cisnieniem srodczaszkowym powinni oti'zymywae odpowiednie produkty lecznicze wspomagaj~ce perfuzjy mozgow~ podczas modyfikacji leczenia. Zaleca siy nie przekraczanie dawki propofolu 4 mg/kg mc./godz., jesli to mozliwe. NaleZy zachowae szczegoln~ ostroznose podczas podawania propofolu pacjentom z zaburzeniami metabolizmu tluszczow oraz innymi schorzeniami wymagaj~cymi osti'oznosci podczas stosowania emulsji tluszczowych. W przypadku stosowania propofolu u pacjentow ze szczegolnym lyzykiem przeci~zenia tluszczami, zaleca siy monitorowanie styzenia tluszczow w surowicy. Jesli wystypuj~ objawy niewystarczaj~cej eliminacji tluszczow, mozna dostosowae podawanie propofolu. U pacjentow otrzymuj~cych dozylnie inne produkty lecznicze zawieraj~ce tluszcze, nalezy zmniejszye calkowit~ ilose podawanych tluszczow, uwzglydniaj~c ilose tluszczow zawartych w produkcie leczniczym Propofoll % MCTILCT Fresenius: 1 ml produktu leczniczego Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius zawiera 0,1 g tluszczu. Dodatkowe srodki ostroznosci NaleZy zachowae osti'oznose podczas stosowania propofolu u pacjentow z chorob~ mitochondrialn~. Pacjenci ci mog~ bye narazeni na zaostrzenie objawow tej choroby podczas znieczulenia, operacji i opieki na oddziale intensywnej opieki medycznej. W tej grupie pacjentow zaleca siy zapewnienie normotermii, dostarczenia wyglowodanow i dobrego nawodnienia. Pierwsze objawy zaostrzenia choroby mitochondrialnej i "zespolu infuzji propofolu" mog~ bye podobne. Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius nie zawiera przeciwbakteryjnych srodkow konserwuj~cych i moze sprzyjae szybkiemu wzrostowi drobnoustrojow. Propofol nalezy pobrae z zachowaniem zasad aseptyki do stelylnej strzykawki oraz sterylnego zestawu do infuzji bezposrednio po otwarciu ampulki lub przebiciu korka fiolki. Niezwlocznie rozpocz~e podawanie. Przez caly czas trwania infuzji nalezy przestrzegae zasad aseptyki w odniesieniu zarowno do produktu leczniczego Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius, jak i sprzytu infuzyjnego. Plyny podawane jednoczesnie z produktem leczniczym Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius z wykorzystaniem tej samej linii infuzyjnej nalezy podawae w poblizu miejsca zalozenia kaniuli. Nie nalezy podawae propofolu przez filtr mikrobiologiczny. Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius i wszystkie ampulki lub fioki z tym produktem leczniczym s~ przeznaczone do jednorazowego uzycia u jednego pacjenta. Zgodnie z ustalonymi wytycznymi dla innych emulsji tluszczowych, infuzja propofolu z uzyciemjednego systemu infuzyjnego nie moze trwae dluzej niz 12 godzin. Po zakonczeniu procedury lub po 12 godzinach, cokolwiek nast~pi szybciej, nalezy wymienie zarowno pojemnik z propofolem, jak i zestaw do infuzji. Bol w miejscu wstrzykni((cia W celu zmniejszenia bolu w miejscu wstrzykniycia w trakcie wprowadzenia do znieczulenia produktem leczniczym Propofoll % MCTILCT Fresenius, przed podaniem emulsji propofolu mozna podae pacjentowi lidokainy (patrz punkt 4.2.). Lidokainy nie wolno stosowae dozylnie u pacjentow z dziedziczn~ ostr~ pol firi~. Ten produkt leczniczy zawiera mniej niz 1 mmol (23 mg) sodu na 100 ml, to znaczy, ze produkt leczniczy uznaje siy za "wolny od sodu". D mv /0490/00 1/1 Al04 8 9

10 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Propofol mozna stosowac w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w znieczuleniu rdzeniowym lub zewn'!trzoponowym i premedykacji, lekami zwiotczaj,!cymi miysnie, wziewnymi lekami znieczul~,!cymi oraz lekami przeciwb6lowymi. Nie zaobserwowano zadnych niezgodnosci farmakologicznych pomiydzy tymi produktami leczniczymi. W przypadkach stosowania znieczulenia og6lnego lub sedacji w pol,!czeniu ze znieczuleniem regionalnym, moze byc wymagane zastosowanie mniejszych dawek. Zglaszano przypadki wyst,!pienia znacznego niedocisnienia tytniczego po wprowadzeniu do znieczulenia za pomoc,! propofolu u pacjent6w leczonych ryfampicyn,!. Zglaszano, ze jednoczesne stosowanie benzodiazepin, parasympatykolityk6w lub wziewnych lek6w znieczulaj,!cych przedluza znieczulenie i zmniejsza czystosc oddech6w. Po dodatkowej premedykacji opioidami, dzialanie uspokajaj,!ce propofolu moze byc nasilone i utrzymywac siy dluzej, a bezdech moze byc czystszy i dluzszy. NaieZy wzi,!c pod uwagy, ze stosowanie propofolujednoczesnie z lekami stosowanymi w premedykacji, lekami wziewnymi lub przeciwb6lowymi moze poglybic znieczulenie i nasilic sercowo-naczyniowe dzialania niepoz,!dane. Jednoczesne podawanie propofolu i substancji dzialaj,!cych hamuj,!co na osrodkowy uklad nerwowy (np. alkohol, leki znieczulenia og6lnego, narkotyczne leki przeciwb6lowe) nasili ich dzialanie uspok~aj,!ce. Jesli Propofol 1 % MCT/LCT Fresenius jest stosowany razem z podawanymi pozajelitowo lekami dzial~,!cymi hamuj,!co na osrodkowy uklad nerwowy, moze wyst,!pic ciyzka niewydolnosc ukladu oddechowego i ukladu kt '!zenia. Po podaniu fentanylu styzenie propofolu we ktwi moze byc przez pewien czas podwyzszone ze zwiykszon,! czystosci,! bezdech6w. Po zastosowaniu suksametonium lub neostygminy moze wyst,!pic bradykardia i zatrzymanie czynnosci serca. Zglaszano przypadki wystypowania leukoencefalopatii u pacjent6w otrzymuj,!cych cyklosporyny i emulsje lipidowe, takie jak Propofoll % MCT/LCT Fresenius. Zaobserwowano, ze pacjentom przyjmuj,!cym walproinian nalezy podawac mniejsze dawki propofolu. W przypadkujednoczesnego przyjmowania obu lek6w mozna rozwazyc zmniejszenie dawki propofolu. 4.6 Wplyw na plodnosc, ci~z't i laktacj't Ci'lza Bezpieczenstwo stosowania propofolu w okt-esie ci,!zy nie zostalo ustalone. Propofolu nie nalezy stosowac u kobiet w okt-esie ci,!zy, chyba ze jest to bezwzglydnie konieczne. Propofol przenika przez IOZysko i moze oslabiac czynnosci Zyciowe noworodka. Propofol moznajednak stosowac podczas zabiegu przerwania ci,!zy. NaieZy unikac stosowania duzych dawek propofolu (wiykszych niz 2,5 mg propofolu/kg mc. do wprowadzenia do znieczulenia lub 6 mg propofolu/kg mc./godz. do podtrzymania znieczulenia). Karmienie piersi'l Badania z udzialem kobiet karmi,!cych piersi,! wykazaly, ze propofol w malym stopniu przenika do mleka ludzkiego. Dlatego tez, matki nie powinny karmic piersi,! przez 24 godziny po zakonczeniu podawania propofolu. Pokarm zebrany w tym okt-esie nalezy wyrzucic. DEIHfl III N048 10

11 4.7 Wplyw na zdolnosc prowadzenia pojazdow i obslugiwania maszyn Pacjenta nalezy poinformowae, ze po znieczuleniu og61nym zdolnose wykonywania skomplikowanych czynnosci, takichjak prowadzenie pojazd6w i obslugiwanie maszyn, moze bye przez pewien czas zaburzona. Po podaniu produktu leczniczego Propofol 1 % MCTILCT Fresenius pacjent powinien znajdowae siy przez odpowiedni czas pod obserwacj,!. Pacjent powinien bye poinformowany, ze nie wolno mu prowadzie pojazd6w, obslugiwae maszyn ani pracowae w potencjalnie niebezpiecznych warunkach. Pacjent nie powinien bye wypisany do domu bez towarzysz'!cej mu osoby oraz nalezy go poinformowae 0 koniecznosci unikania picia alkoholu. Takie dzialanie propofolu nie jest zazwyczaj stwierdzane po uplywie ponad 12 godzin (patrz punkt 4.4). 4.8 Dzialania niepoz~dane Wprowadzenie do znieczulenia ijego podtrzymanie lub sedacja z zastosowaniem propofolu przebiegaj,! na og6llagodnie, z niewielkimi objawami pobudzenia. Najczysciej obserwowane dzialania niepoz,!dane propofolu, to przewidywane farmakologicznie dzialania niepoz,!dane lek6w znieczulaj,!cych i(lub) uspokajaj,!cych, takie jak niedocisnienie tytnicze. Rodzaj, nasilenie i czystose dzialan niepoz,!danych obserwowanych u pacjent6w otrzymuj,!cych propofol mog,! bye zwi,!zane ze stanem pacjenta i z zastosowanymi procedurami operacyjnymi lub terapeutycznymi. Tabela dzialan niepozadanych Klasyfilmcja uldad6w i narzlld6w Czt:stosc Dzialania niepozlldane Zabul'zenia ukladu Anafilaksja - moze obejmowac obrzyk Bardzo rzadko immunologicznego naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, rumieil « ) i niedocisnienie tytnicze. Zabul'zenia metabolizmu Kwasica metaboliczna), i odtywiania CZystosc nieznana 9 hiperkaliemia 5, hiqerlipidemia 5. Zaburzenia psychiczne Euforia, fantazje seksualne. CZystosc nieznana 9 Naduzywanie substancji i uzaleznienie od produktu leczniczego 8 Zaburzenia ukladu nerwowego CZysto (> do <1110) B61 glowy podczas wybudzania ze znieczulenia. Ruchy padaczkopodobne, w tym drgawki Rzadko i opistotonus podczas wprowadzenia, (2: do podh'zymywania i wybudzania ze znieczulenia. < ) Zawroty glowy, drzenie i uczucie zimna podczas wybudzania ze znieczulenia. Bardzo rzadko « ) Pooperacyjna utrata przytomnosci. CZystosc nieznana~ Ruchy mimowolne. Zaburzenia sel'ca CZysto Bradykardia 1 i tachykardia podczas wprowadzenia (>11100 do <1110) do znieczulenia. Bardzo rzadko « ) Obrzyk pluc. CZystosc nieznana 9 Arytmia\ niewydolnosc serca 501 Zabul'zenia naczyniowe CZysto (2: do <1110) Niedocisnienie tytnicze 2. Niezbyt czysto (> do <11100) Zakrzepica i zapalenie tyl. Zabllrzenia ukladu CZysto Przemijajllcy bezdech, kaszel, czkawka podczas oddechowego, klatki piel'siowej (2: do <1110) wprowadzenia do znieczulenia. i sr6dpiersia CZystosc nieznana 9 Depresja oddechowa (zalema od dawki). Zaburzenia tolqdka i jelit CZysto Nudnosci lub wymioty podczas wybudzania ze (2: do <1110) znieczulenia. DEl HII0490/00 1ll N 04S II

12 Bardzo rzadko « ) Zapalenie trzustki. Zaburzenia wqtroby i drag talciowych CZystosc nieznana 9 Hepatomegalia 5. Zaburzenia mif/sniowoszkieleto,lie i tkanki lqcznej CZystosc nieznana 9 Rabdomioliza 3,5. Zaburzenia nerek i drag Bardzo rzadko Odbarwienie moczu po przedluzonym podawaniu moczowych « ) propofolu. CZystosc nieznana Y Niewydolnosc nerek). Zaburzenia ogalne i stany Bardzo czysto B6l w miejscu podania podczas wprowadzania do w miejscu podania G~ lil0) znieczulenia 4. Bardzo rzadko Martwica tkanek lu po przypadkowym podaniu « ) poza naczynie krwionosne. CZystosc nieznana 9 B61 w miejscu podania, obrzyk po przypadkowym podaniu poza naczynie krwionosne. Badania diagnostyczne CZystosc nieznana 9 Zapis elektrokardiogramu odpowiadaj'lcy zespolowi Brugad6w 5,6. Urazy, zatrucia i powiklania po Bardzo rzadko Gor'lczka w okresie pooperacyjnym. zabie/?ach « ) Clyzka bradykardla wystypuje Izadko. Zglaszano pojedyncze przypadkl 0 progiesji w klerunku asystolll. Czasem niedocisnienie tytnicze moze wymagac doi:ylnego podania plynow i zmniejszenia szybkosci podawania propofolu. Bardzo rzadko zglaszano wystypowanie rabdomiolizy, gdy propofol podawano do sedacji na oddziale intensywnej opieki medycznej z szybkosci'l wiyksz'l, niz 4 mg/kg mc./godz. Mozna zmniejszyc, podaj'lc do wiykszych zyl przedramienia i zgiycia lokciowego. Bol podczas podawania propofolu mozna rowniez zmniejszye poprzezjednoczesne podanie lidokainy. Pol!jczenie tych dzialan niepoz!jdanych zglaszano jako "zespo! infuzji propofolu", moze on wyst!jpie u ciyzko chorych osob, u ktorych wystypuje CZysto kilka czynnikow ryzyka wyst!jpienia tych dzialan niepoz!jdanych, patrz punkt 4.4. Zapis elektrokardiogramu odpowiadaj!jcy zespolowi Brugadow - uniesienie odcinka ST oraz odwrocenie zalamka T w elektrokardiogramie. Szybko postypuj!jca niewydolnosc serca (w niektorych przypadkach zakonczona zgonem) u doroslych pacjentow. W takich przypadkach niewydolnose serca zazwyczaj nie odpowiadala na leczenie wspomagaj!jce lekami inotropowymi. NaduZywanie i uzaleznienie od propofolu, zwlaszcza przez fachowy personel medyczny. 9 CZystosc nieznana, poniewaz nie moze bye okreslona na podstawie dostypnych danych z badan klinicznych. 10 Martwicy obserwowano w przypadkach oslabienia Zywotnosci tkanek. Zglaszanie podejrzewanych dziala6 niepoz,!danych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zglaszanie podejrzewanych dziala6 niepoz:,!danych. Umozliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzysci do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby nalez:'!ce do fachowego personelu medycznego powinny zglaszac wszelkie podejrzewane dzialania niepoz:,!dane za posrednictwem Departamentu Monitorowania Niepoz:,!danych Dziala6 Produkt6w Leczniczych Urzydu Rejestracji Produkt6w Leczniczych, Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych AI. Jerozolimskie l81e Warszawa tel.: faks: Dzialania niepoz:,!dane mozna zglaszac r6wniez podmiotowi odpowiedzialnemu. 4.9 Przedawkowanie Nieumyslne przedawkowanie moze spowodowac depresjy czynnosci ukladu oddechowego i sercowonaczyniowego. Depresjy oddechow:,! nalezy Jeczyc stosuj:,!c sztuczn:'! wentylacjy wzbogacon:,! tlenem. Depresja czynnosci ukladu sercowo-naczyniowego moze wymagac ulozenia pacjenta z glow:'! ponizej klatki piersiowej i w ciyzkich przypadkach podania plyn6w uzupelniaj:,!cych objytosc osocza oraz lek6w zwiykszaj:,!cych cisnienie tytnicze. DEf l-lfl0490/00 I IIAf048 12

13 5. WLASCIWOSCI FARMAKOLOGICZNE 5.1 Wlasciwosci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: leki znieczulaj~ce; NOIAXI0. mne leki do znieczulenia og6lnego, kod ATe: Mechanizm dzialaniairezultat dzialania farmakodynamicznego Propofol (2,6-diizopropylofenol) jest kr6tko dzialaj~cym lekiem stosowanym do og6lnego znieczulenia, 0 szybkim pocz~tku dzialania. W zaleznosci od szybkosci wstrzykniycia, czas wyst~pienia pocz~tku dzialania znieczulenia wynosi od 30 do 40 sekund. Dzialanie po podaniu w pojedynczym wstrzykniyciu (bolusie) jest kr6tkie i trwa, w zaleznosci od metabolizmu i wydalania, od 4 do 6 minut. Skutecznose kliniczna i bezpieczenstwo stosowania Podczas przestrzegania zaleconego schematu dawkowania nie obserwowano klinicznie znacz~cej kumulacji propofolu ani po powtarzanych wstrzykniyciach (bolusach), ani po podaniu w infuzji. Pacjenci szybko odzyskuj~ przytomnose. Bradykardia i niedocisnienie tytnicze obserwowane podczas wprowadzania do znieczulenia mog~ bye spowodowane przez dzialanie wagotoniczne lub hamowanie aktywnosci wsp6lczulnej. JednakZe, w trakcie podtrzymywania znieczulenia hemodynamika zazwyczaj powraca do normalnego stanu. Dzieci i mlodziez Ograniczone badania dotycz~ce czasu dzialania znieczulenia z wykorzystaniem propofolu u dzieci wskazuj~, ze bezpieczenstwo i skutecznose pozostaj~ niezmienione przez okres do 4 godzin. Dane z pismiennictwa dotycz~ce stosowania u dzieci dokumentuj~ stosowanie propofolu do przedluzonych zabieg6w bez zmiany bezpieczenstwa i skutecznosci. 5.2 Wlasciwosci farmakokinetyczne W chlanianie Propofol wi~ze siy z bialkami osocza w okolo 98%. Farmakokinetyka propofolu po podaniu dozylnym moze bye opisana za pomoc~ modelu tr6jkompartmentowego. Dysttybucj a/metabolizm/eliminacj a Propofol jest dystrybuowany do wielu tkanek ustroju i szybko eliminowany (calkowity klirens: od 1,5 do 2 limin). Eliminacja odbywa siy w wyniku proces6w metabolicznych, gl6wnie w w~trobie, gdzie jest zalezna od przeplywu krwi, poprzez tworzenie nieaktywnych pol~czen propofolu i chinolu, kt6re s~ wydalane z moczem. Po pojedynczej dawce dozylnej 3 mg/kg mc. klirens propofolu/kg mc. wzrastal wraz z wiekiem nastypuj~co: mediana klirensu byla znacznie nizsza u noworodk6w w wieku ponizej 1 miesi~ca Zycia (n=25) (20 mllkg mc./min) w por6wnaniu do starszych dzieci (n=36, przedzial wiekowy od 4 miesiycy do 7 lat). Ponadto, zmiennose miydzyosobnicza byla znaczna u noworodk6w (przedzial od 3,7 do 78 mllkg mc./min). Z powodu tych ograniczonych danych, kt6re wskazuj~ na duz~ zmiennose, nie mozna zalecie dawek dla tej grupy wiekowej. Mediana klirensu propofolu u starszych dzieci po pojedynczym bolusie 3 mg/kg mc. wynosila 37,5 ml/min/kg mc. (od 4 do 24 miesiycy) (n=8), 38,7 mllmin/kg mc. (od 11 do 43 miesiycy) (n=6), 48 mllmin/kg mc. (od 1 do 3 lat) (n=12), 28,2 mllmin/kg mc. (od 4 do 7 lat) (n=10) w por6wnaniu z 23,6 ml/min/kg mc. u doroslych (n=6). Ze wzglydu na ograniczone dane, nie zaleca siy podawania produktu leczniczego Propofol 1 % MeT/LeT Fresenius za pomoc~ systemu Tel u dzieci ponizej 2 lat. DE/HII0490/00 \Il N 048 \3

14 5.3 Przedkliniczne dane 0 bezpieczeiistwie Dane niekliniczne wynikaji!ce z konwencjonalnych badan farmakologicznych dotyczi!cych bezpieczenstwa, badan toksycznosci po podaniu wielokrotnym i genotoksycznosci nie ujawniaji! zadnego szczeg6lnego zagrozenia dla czlowieka. Nie przeprowadzono badan dotyczi!cych rakotw6rczosci. Badania dotyczi!ce toksycznego wplywu na reprodukcjy wykazaly dzialania wynikaji!ce z wlasciwosci farmakodynamicznych propofolujedynie po zastosowaniu go w duzych dawkach. Nie stwierdzono dzialania teratogennego. Badania tolerancji miejscowej wykazaly uszkodzenia tkanek otaczaji!cych miejsce podania po wstrzykniyciu domiysniowym oraz odczyn histologiczny w postaci nacieku zapalnego i miejscowe w16knienie po wstrzykniyciu poza Zyly lub podsk6rnie. 6. DANEFARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Olej sojowy oczyszczony Triglicerydy nasyconych kwas6w truszczowych 0 sredniej drugosci lancucha Oczyszczone fosfatydy jaja kurzego Glicerol Kwas oleinowy Sodu wodorotlenek Woda do wstrzykiwan 6.2 Niezgodnosci farmaceutyczne Nie mieszae produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, opr6cz wymienionych w punkcie Okres waznosci Okres waznosci produktu leczniczego w oryginalnym opakowaniu przed otwarciem: 3 lata. Okres waznosci po pierwszym otwarciu: po otwarciu produkt leczniczy nalezy zuzyc natychmiast. Zestawy do podawania nierozcienczonego produktu leczniczego Propofol 1% MCT/LCT Fresenius powinny bye wymienione po uplywie 12 godzin. Okres waznosci po rozcienczeniu: produkt leczniczy nalezy zuzyc natychmiast po rozcienczeniu. Podae w cii!gu 6 godzin po rozcienczeniu. 6.4 Specjalne srodki ostroznosci podczas przechowywania Nie przechowywae w temperaturze powyzej 25 C. Nie zamrazac. 6.5 Rodzaj i zawartosc opakowania Ampulki z bezbarwnego szkla typu I po 20 m!. Fiolki z bezbarwnego szkla typu I lub II zamkniyte korkiem z gumy bromobutylowej po 20 m!. Fiolki z bezbarwnego szkla typu II zamkniyte korkiem z gumy bromobutylowej po 50 m!. Fiolki z bezbarwnego szkla typu II zamkniyte korkiem z gumy bromobutylowej po 100 m!. 5 szklanych ampulek zawieraji!cych po 20 ml emulsji. lo szklanych ampulek zawieraji!cych po 20 ml emulsji. 1 szklana fiolka zawieraji!ca 50 lub loo ml emulsji. 5 szklanych fiolek zawieraji!cych po 20 ml emulsji. 10 szklanych fiolek zawieraji!cych po 50 lub loo ml emulsji. Nie wszystkie wielkosci opakowan muszi! znajdowac siy w obrocie. DEfl-l/I0490/00 I/IAl048 14

15 . 6.6 Specjalne srodki ostroznosci dotyczllce usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Produktu leczniczego Propofol 1 % MeT/LeT Fresenius nie nalezy mieszae przed podaniem z roztworami do wstrzykiwanlub infuzji z wyj(!tkiem 50 mg/ml (5%) roztworu glukozy do wstrzykiwanlub 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu do wstrzykiwan, lub 1 % roztworu lidokainy bez konserwantow do wstrzykiwan. Maksymalne rozcienczenie nie moze bye wiyksze niz 1 czyse produktu leczniczego Propofoll % MeT/LeT Fresenius w 4 czysciach 50 mg/ml (5%) roztworu glukozy do wstrzykiwan lub 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu do wstrzykiwan (minimalne styzenie 2 mg propofolu/ml). Rozcienczony produkt leczniczy nalezy przygotowae aseptycznie (z zachowaniem kontrolowanych i zwalidowanych warunkow) bezposrednio przed podaniem i podae w ci/!gu 6 godzin po przygotowaniu (patrz takze punkt 4.2). Koncowe styzenie propofolu nie moze bye mniejsze niz 2 mg/m!. Jednoczesnie z produktem leczniczym Propofoll % MeT/LeT Fresenius mozna podawae 50 mg/ml (5%) roztw6r glukozy do wstrzykiwanlub 9 mg/ml (0,9%) roztw6r chlorku sodu do wstrzykiwan, lub 1,8 mg/ml (0,18%) roztwor chlorku sodu do wstrzykiwan z 40 mg/ml (4%) roztworem glukozy do wstrzykiwan stosuj/!c l/!cznik Y znajduj/!cy siy blisko miejsca wklucia. Przed uzyciem szyjky ampulki lub gumow/! membrany nalezy oczyscie alkoholem w aerozolu lub wacikiem nas/!czonym alkoholem. Po uzyciu przeklute opakowania nalezy wyrzucie. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ1\CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kroener Strasse 1 D Bad Homburg v.d.h. Niemcy 8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDLUZENIA POZWOLENIA Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: r. Data ostatniego przedluzenia pozwolenia: r. 10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZI;SCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 0l r. ZATWIERD Z ON E zgod ni e Z Dec//) " 1).f;/:ff~'YJ.P'! ooj. i(iti2'f..... z dn... Qt.. 11.c..J..O.1l Oyrokt Bezploc!enstwa Frel36nlus Ka DE/H/I0490/00 I I IAl048 15