SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości Euro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości Euro"

Transkrypt

1 DZPiZ /2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków różnych i onkologicznych według XV pakietów zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. zwanej dalej specyfikacją. /kod CPV: / 1

2 Podstawa prawna : Postępowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej ustawą oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93). I. ZAMAWIAJĄCY Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. w imieniu którego występuje : Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Adres : Kraków, os. Złotej Jesieni 1 tel. (12) , 210, fax. (12) , 930; REGON: NIP: KRS: Adres internetowy : II. ODBIORCA: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków różnych i onkologicznych według XV pakietów: Pakiet I BCG szczep RIVM, Bisacodylum, Denosumab, Diazepamum, Fenoteroli hydrobromidum, Ibandronic acid. Pakiet II Bupivacainum, Kalii chloridum, Lidocaini hydrochloridum, Molsidominum. Pakiet III Aloe capensis + Frangulae cortex extractum siccum, Ambroxoli hydrochloridum, Aqua pro iniectione, Cholecalciferolum, Ciclosporinum, Dobutaminum, Erythromycini cyclocarbonas, Ethylis chloridum, Fentanylum, Ferii hydroxidum saccharum, Ferrosi sulfas, Fluocinoloni acetonidum, Glucosum, Hydroksypropylometyloceluloza (jałowy roztwór lepkość 4000cPs), Immunoglobulinum humanum hepatitidis B, Ketaminum, Lidocaini hydrochloridum, Metandienonum, Metronidazolum, Natrii glycerophosphas, Natrii hydrocarbonas, Neomycini sulfas, Nystatinum, Oxytetracyclinum+Hydrocortisoni acetas, Prednisoloni natrii tetrahydrophtalas, Prednisoloni acetas, Protamini sulfas, Pyridoxini hydrochloridum, Retinolum, Salbutamolum, Thrombinum bovine. Pakiet IV Allopurinolum, Amoxicillinum + Ac.clavulanicum, Atorvastatinum, Benserazidum+Levodopum, Captoprilum, Clozapinum, Famotidinum, Glucagoni hydrochloridum, Ketoprofenum, Pantoprazolum, Risperidonum, Rivastigminum, Sertralinum, Spironolactonum, Theophyllinum anhydricum, Verapamili hydrochloridum. Pakiet V Levofloxacinum Pakiet VI Natrii chloridum Pakiet VII Remifentanilum Pakiet VIII SKŁADANIE OFERT NA POSZCZEGÓLNE POZYCJE: Poz. 1 - Dexamethasone sodium phosphate +framycetine + polymyxine B, Poz. 2 - Furosemidum, Poz. 3 - Ioversolum, Poz. 4 - Ketoprofenum, Poz. 5 - Propofolum, Poz. 6 - Nystatinum, Poz. 7 - Kompletna dieta peptydowa, normokaloryczna do podaży doustnej lub przez zgłębnik. Zawierająca hydrolizat białka serwatki oraz co najmniej 44% tłuszczów MCT o osmolarności co najmniej 300mOsm/l. Stosowana w chorobach połączonych z upośledzeniem trawienia i wchłaniania, 2

3 Poz. 8 - Zestaw aminokwasów, glukozy, tłuszczów i elektrolitów do żywienia pozajelitowego, Poz. 9-10% roztwór aminokwasów bez węglowodanów z elektrolitami, zawierający 13 niezbędnych aminokwasów do żywienia pozajelitowego, Poz Emulsja tłuszczowa do żywienia pozajelitowego zawierająca : olej sojowy, olej z oliwek, trójglicerydy i olej z ryb bogaty w omega-3 Osmolarność 380mOsm/kg H2O, Poz Amoxicillinum+Ac.clavulanicum, Poz. 12-2% roztwór aldehydu glutarowego +paski kontrolne. Poz. 13 Methadoni hydrochloridum Pakiet IX** Doxorubicini hydrochloridum * Pakiet X** Epirubicini hydrochloridum * Pakiet XI** Cytarabinum * Pakiet XII SKŁADANIE OFERT NA POSZCZEGÓLNE POZYCJE **: Poz. 1 - Cyclophosphamidum, Poz. 2 - Melphalanum, Poz. 3 - Ondasetronum, Poz. 4 - Sorafenib. Pakiet XIII** Temozolomidum * Pakiet XIV** Gefitynibum Pakiet XV** Trabectedinum*. ü ü W przypadku pakietów: I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV - składanie ofert na cały pakiet. W przypadku pakietów: VIII i XII składanie ofert na poszczególne pozycje asortymentowe. * Wszystkie dawki tego samego leku muszą pochodzić od jednego producenta. ** Dopuszcza się tylko leki umieszczone na listach refundacyjnych NFZ od r, Ceny nie mogą przekraczać limitu finansowania przez NFZ. zgodnie z ilościami oraz wymaganiami podanymi w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /kod CPV: /. Zamawiający zamieszczając w specyfikacji postać leku np. tabl. ma na myśli wszystkie rodzaje tabletek, a kaps. wszystkie rodzaje kapsułek itd. W innych przypadkach określona jest dokładnie postać leku tj. np. tabl. dojelitowa tzn. że dopuszczana jest tylko tabletka dojelitowa. 2. Opis zamówienia: a) dopuszcza się składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi pakiet I, pakiet II, pakiet III, pakiet IV, pakiet V, pakiet VI, pakiet VII, pozycja od 1 do pozycji 13 w pakiecie VIII, pakiet IX, pakiet X, pakiet XI, pozycja od 1 do pozycji 4 w pakiecie XII, pakiet XIII, pakiet XIV, pakiet XV. b) oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zawartego w pakietach: pakiet I, pakiet II, pakiet III, pakiet IV, pakiet V, pakiet VI, pakiet VII, pozycja od 1 do pozycji 13 w pakiecie VIII, pakiet IX, pakiet X, pakiet XI, pozycja od 1 do pozycji 4 w pakiecie XII, pakiet XIII, pakiet XIV, pakiet XV. - zostaną odrzucone; c) Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części niniejszego zamówienia. 3. Przez produkty lecznicze, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami). Zaoferowane produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w art. 3 lub 4 ust. 1 i 2 lub 4a ustawy Prawo farmaceutyczne. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy. Pod pojęciem oferty równoważnej rozumie się ofertę złożoną na preparat w postaci i dawce, a także w opakowaniu, o wielkości i rodzaju, wskazanym przez Zamawiającego. 6. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia w części dotyczącej transportu towaru do siedziby Zamawiającego (art. 36 ust. 4 ustawy). 7. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. 3

4 8. W przypadku, gdy lek będący przedmiotem zamówienia w momencie wyceny jest niedostępny na rynku, Wykonawca zobowiązany jest do wyceny tego leku po ostatniej obowiązującej cenie. IV. NUMER SPRAWY : 157/ ZP/2012 Tryb postępowania: PRZETARG NIEOGRANICZONY V.WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, według pisemnych zamówień składanych przez pracownika Apteki Szpitalnej. 2. Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 3 dni robocze od daty telefonicznego złożenia zamówienia, potwierdzonego faksem. 3. Możliwość dostaw w trybie pilnym w jak najkrótszym czasie uzgodnionym z Kierownikiem Apteki Szpitalnej, jednak nie dłuższym niż w ciągu 24 godzin od daty telefonicznego złożenia zamówienia, potwierdzonego faksem. 4. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego. Odbioru towaru dokonywać będzie osoba upoważniona przez Kierownika Apteki Szpitalnej. Pracownik w chwili odbioru towaru zobowiązany będzie do zbadania, czy dostawa jest pod względem ilościowym i jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami i umową. Zbadanie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości. 5. Towar dostarczany będzie do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie Procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2002 Nr 144 poz. 1216) /odpowiednia temperatura udokumentowana wskaźnikiem temperatury/. 6. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania w tym za przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu określonego w punkcie 5. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW VI.1. Zgodnie z rt. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. VI.2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: a) W zakresie warunku wskazanego w punkcie VI.1.a Zamawiający wymaga posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności polegających na dostawie leków do szpitala. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VII.1.1. specyfikacji. b) W zakresie warunku wskazanego w punkcie VI.1.b Zamawiający wymaga posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie dostawy leków do szpitala. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie VII.1.2. specyfikacji. c) W zakresie warunku wskazanego w punkcie VI.1.c zamawiający wymaga dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie VII.1.3. specyfikacji. d) W zakresie warunku wskazanego w punkcie VI.1.d zamawiający wymaga znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w punkcie VII.1.4. VI.3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VII niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca 4

5 spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. VI.4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. VI.5. Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rt. 25 ust. 1 ustawy. VI.6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w rt. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w rt. 24 ust. 1. VI.7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców musi przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2.a specyfikacji wraz z ofertą każdy z Wykonawców musi złożyć: a) Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności polegających na dostawie leków do szpitala, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania załącznik nr 3 do specyfikacji; b) Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi /odpowiedni dokument/: b1) kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i odurzające odpowiednio wymagane zezwolenie; b2) kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktów leczniczych jeżeli Wykonawca jest wytwórcą; b3) w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny zezwolenie na prowadzenie składu konsygnacyjnego zawierające uprawnienie przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi; 1.2. Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2.b specyfikacji wraz z ofertą każdy z Wykonawców musi złożyć: a) oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia załącznik nr 3 do specyfikacji, b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (minimum 3 dostawy) oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie (minimum 3 dokumenty) załącznik nr 4 do specyfikacji. Wykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest wykazać trzy zrealizowane dostawy leków do szpitala każda na kwotę brutto nie mniejszą niż: PAKIET I PAKIET II PAKIET III PAKIET IV PAKIET V zł zł zł zł zł 5

6 PAKIET VI PAKIET VII zł zł PAKIET VIII Pozycja zł PAKIET IX PAKIET X PAKIET XI Pozycja 2 Pozycja 3 Pozycja 4 Pozycja 5 Pozycja 6 Pozycja 7 Pozycja 8 Pozycja 9 Pozycja 10 Pozycja 11 Pozycja 12 Pozycja zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 500 zł zł zł zł zł PAKIET XII Pozycja zł PAKIET XIII PAKIET XIV PAKIET XV Pozycja 2 Pozycja 3 Pozycja zł 600 zł zł zł zł zł W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet wartość wykazanych dostaw musi odpowiadać sumie wartości zadań (zgodnie z powyższym), na które Wykonawca złoży ofertę Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2.c specyfikacji do oferty każdy z Wykonawców musi załączyć: a) Oświadczenie, że dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia załącznik nr 3 do specyfikacji Warunki szczegółowe określone w punkcie VI.2.d specyfikacji do oferty każdy z Wykonawców musi załączyć: a) oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia załącznik nr 3 do specyfikacji. b) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający wysokość środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż: PAKIET I PAKIET II PAKIET III PAKIET IV PAKIET V zł zł zł zł zł 6

7 PAKIET VI PAKIET VII zł zł PAKIET VIII Pozycja zł PAKIET IX PAKIET X PAKIET XI Pozycja 2 Pozycja 3 Pozycja 4 Pozycja 5 Pozycja 6 Pozycja 7 Pozycja 8 Pozycja 9 Pozycja 10 Pozycja 11 Pozycja 12 Pozycja zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 500 zł zł zł zł zł PAKIET XII Pozycja zł PAKIET XIII PAKIET XIV PAKIET XV Pozycja 2 Pozycja 3 Pozycja zł 600 zł zł zł zł zł W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet ww. dokument musi potwierdzać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równą sumie wysokości wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowych dla poszczególnych zadań, stanowiących przedmiot oferty Zamawiający wymaga wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu udokumentowania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących dokumentów: a) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik nr 3 do specyfikacji. b). Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; c) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 7

8 f) Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1.3: 2.1. pkt b), e), f), g) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu pkt. d składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2.1 lit. a i b oraz w pkt. 2.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4. Dokument, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 2.1 lit. c, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt.3 i 4 specyfikacji stosuje się odpowiednio. 6. Wszystkie oświadczenia, wykazy i poświadczone za zgodność kopie dokumentów muszą być podpisane przez umocowanych do tego przedstawicieli Wykonawcy lub przez Wykonawcę. Wraz z ofertą musi zostać złożony dokument, z którego wynika umocowanie osoby do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy w zakresie wymaganym czynnością prawną lub umocowanie do reprezentacji Wykonawcy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty ORYGINAŁU pełnomocnictwa, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (jeśli Wykonawca dołącza do oferty kopię musi być ona poświadczona za zgodność) por. pkt. VIII.7 niniejszej specyfikacji. 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić : a) dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu), b) numer sprawy : 157/ZP/2012, c) napis określający przedmiot zamówienia publicznego, d) napis : Nie otwierać przed dniem roku godziną /termin otwarcia ofert/. 2. Pierwsza strona oferty winna zawierać : a) łączną liczbę stron oferty, b) spis zawartości koperty tj. spis treści zawierający wykaz złożonych dokumentów z podaniem nr strony na której dany dokument się znajduje. 3. Oferta ma zawierać: a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do specyfikacji), b) szczegółową ofertę cenową (wg wzoru tabeli zamieszczonej w pkt. XV/2 specyfikacji), c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w pkt VII specyfikacji), 8

9 d) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 8b specyfikacji, e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, f) potwierdzenie wniesienia wadium (vi de pkt IX specyfikacji), g) Oświadczenie Wykonawcy, że oferta została złożona na produkty lecznicze posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne /tekst jednolity Dz. U. z 2004r nr 53, poz. 533/. h) Oświadczenie Wykonawcy, że dostarczy charakterystyki produktów leczniczych, stanowiących przedmiot zamówienia, na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania na ww. dokumenty. i) Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru oferty, gdzie przedmiotem zamówienia są cytostatyki, wraz z pierwszą dostawą towaru dostarczy: dla substancji suchych masy substancji czynnej i masy dodatków; dla roztworów i koncentratów gęstości; 4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone. 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, w komputerze lub nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski. 6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający w tabeli cenowej wymaga czcionki minimum Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy. 8. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy lub osoby wymienione w pkt b): a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem), b) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie: oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (oryginał pieczęci). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności. 9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w oparciu o np. 24 ustawy, z zastrzeżeniem pkt. VI.4 i VI.5 niniejszej Specyfikacji. 10. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z np. 89 ustawy, z zastrzeżeniem pkt. VI.4 i VI.5 niniejszej Specyfikacji. 11. Wykonawca ma prawo najpóźniej w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 12. Oświadczenia i zaświadczenia stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opatrzone klauzulą zastrzeżone przez Wykonawcę muszą być zapieczętowane w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści i nie mogą być trwale spięte z jawną ofertą. 13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy oraz informacji o których mowa w np. 86 ust. 4 ustawy skutkować będzie ich ujawnieniem przez Zamawiającego. 9

10 14. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. 15. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną e kompletację. 16. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę. 17. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 18. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie np. 24 ust. 1 pkt 1 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem, d) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę ; w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100). Wadium częściowe wynosi: PAKIET I PAKIET II PAKIET III PAKIET IV PAKIET V PAKIET VI PAKIET VII 2 990,00 zł 2 290,00 zł 2 440,00 zł 790,00 zł 850,00 zł 360,00 zł 630,00 zł PAKIET VIII Pozycja 1 50,00 zł PAKIET IX PAKIET X PAKIET XI Pozycja 2 Pozycja 3 Pozycja 4 Pozycja 5 Pozycja 6 Pozycja 7 Pozycja 8 Pozycja 9 Pozycja 10 Pozycja 11 Pozycja 12 Pozycja ,00 zł 520,00 zł 340,00 zł 770,00 zł 780,00 zł 210,00 zł 610,00 zł 40,00 zł 110,00 zł 1 850,00 zł 20,00 zł 1 550,00 zł 1 880,00 zł 1 460,00 zł 1 500,00 zł PAKIET XII Pozycja 1 30,00 zł 10

11 PAKIET XIII PAKIET XIV PAKIET XV Pozycja 2 Pozycja 3 Pozycja ,00 zł 20,00 zł 7 750,00 zł 400,00 zł 760,00 zł 930,00 zł 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego): KREDYT BANK S.A. II O/KRAKÓW NR : b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg na dostawę leków różnych i onkologicznych według XV pakietów - numer sprawy 157/ZP/2012. W pozostałych przypadkach (pkt. 3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy. 8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 11

12 c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Dokładnie należy podać w ofercie sposób w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium tj. adres banku, numer konta itd.!!! (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). X. TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w kancelarii głównej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., pokój 238 lub przesłać pocztą w terminie do dnia r. do godziny (obowiązuje data wpływu na dziennik podawczy Szpitala). 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu składania ofert. 3. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta vi de pkt. VIII/1 specyfikacji, z dopiskiem ZMIANA. 4. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty. 5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE. 6. Koperty oznakowane w ten sposób będą odczytywane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane. 7. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu art. 84 ust. 2 ustawy. XI. OTWARCIE OFERT Otwarcie ofert nastąpi w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., Kraków, os. Złotej Jesieni 1 w dniu r. o godzinie w pok. nr 15B. W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy. XII. FORMA POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW 1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje każda ze stron przekazuje pisemnie lub faksem lub droga elektroniczną. 2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona przez Zamawiającego. 3. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Dziennik Podawczy Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, Kraków os. Złotej Jesieni 1. 4.Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer (12) Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: 6.Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie. XIII. WYJAŚNIENIA 1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie przesyłana wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą specyfikację oraz umieszczana na stronie internetowej, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1. a) Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela : 12

13 Ewa Bubak, Dorota Kubicka Pracownicy Apteki Szpitalnej - tel. (12) b) Informacji dotyczących organizacji przetargu udziela : Anna Manys - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. (12) c) godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek 7 30 : W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (vi de art. 38 ust. 4 i 6 ustawy) oraz treść ogłoszenia o zamówieniu (vi de art. 38 ust. 4a w zw. z art. 12a ustawy). XIV. ZASADY OCENY OFERT 1. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych i niniejszą specyfikacją oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą przy podanym kryterium wyboru ofert. 2. Do oceny ofert zostanie zastosowane następujące kryterium oceny : Kryterium Ranga CENA 100 % 3. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 4. OCENA OFERT W ZAKRESIE PRZEDSTAWIONEGO WYŻEJ KRYTERIUM ZOSTANIE DOKONANA WG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD: W zakresie powyższego kryterium oferta może uzyskać od oceniającego członka Komisji maksymalnie 10 punktów. Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: a. Wzór dla kryterium cena: Wc = Cmin /Cb x 10 Wc - ilość punktów przyznanych dla kryterium cena (max 10 pkt) Cmin - najniższa wartość brutto pakietu spośród oferowanych Cb - wartość brutto pakietu badanej oferty b. Ocena końcowa oferty to iloczyn punktów przyznanych przez oceniających dla powyższego kryterium i znaczenia procentowego tego kryterium wg poniższego wzoru : Ok= Wc x R(%) Wc liczba punktów przyznanych dla kryterium cena R - ranga procentowa kryterium. Punkty wyliczone w powyższym kryterium przez każdego oceniającego członka Komisji zostaną zsumowane i pomnożone przez znaczenie % danego kryterium. 5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów. 6. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, w tym o: (a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej wyboru; a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację, (b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; (c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 7. Ogłoszenie o którym mowa w pkt. 6 specyfikacji będzie niezwłocznie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej. 8. Podpisanie umowy odbędzie się w terminie zgodnym z ustawą - Prawo zamówień publicznych, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. XV. OFERTA CENOWA 1.Dokumenty opisane poniżej muszą być podpisane wyłącznie przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy. 2.Wartość przedmiotu zamówienia - według poniższej tabeli: 13

14 Lp. Nazwa Przedm. Zamów. (zgodnie z SIWZ) Nazwa handlow przedm. zamów. (podać proponowaną liczbę sztuk w opakowaniu) Kraj prod. i jego nazwa Ilość sztuk (tabl., amp., fiol.) Cena jednostkowa netto sztuki w zł Stawka podatku VAT Cena jednostkowa brutto sztuki w zł 1. Iloczyn kolumn 6 i 7 dodany do poz. w kol.6 RAZEM Wartość netto w zł Iloczyn kolumny 5 i 6 Wartość podatku VAT Iloczyn kolumny 9 i 7 Wartość brutto w zł Suma kolumn 9 i 10 Numer. świadectwa dopuszczenia UWAGA: Ceny w ofercie muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku. Należy podać cenę jednostkową za pojedynczą sztukę, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ a) podana cena musi zawierać wszystkie składowe związane z dostawą do siedziby Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym. b) cena netto ma zawierać: koszty transportu, koszty ubezpieczenia, koszty opakowania, oraz wszelkie inne składowe za wyjątkiem podatku VAT. c) stawka podatku VAT musi być wyszczególniona w osobnej rubryce. PODANA W OFERCIE CENA MA BYĆ CENĄ OSTATECZNĄ PO UWZGLĘDNIENIU WSZYSTKICH RABATÓW. W WYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W FORMULARZU OFERTOWYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 2 DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI I DANYMI UJAWNIONYMI W SZCZEGÓŁOWEJ OFERCIE CENOWEJ SPORZĄDZONEJ WEDŁUG POWYŻSZEGO WZORU, ZAMAWIAJĄCY UZNA DANE ZAWARTE W SZCZEGÓŁOWEJ OFERCIE CENOWEJ. 3. Warunki płatności : termin płatności- 30 dni po dostawie i otrzymaniu faktury, a) towar przekazywany będzie Zamawiającemu na podstawie faktury, b) forma płatności - przelew (m.in. podać numer konta oraz adres banku wykonawcy) c) w przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 4. Cena oferty powinna zawierać w sobie upusty oferowane przez danego Wykonawcę oraz wszystkie dodatkowe koszty (np. wymagane podatki, ewentualne opłaty dodatkowe, itp). 5. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom ( ), Dz. U. Nr 95, poz Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 6. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z r. (Dz. U z późniejszymi zmianami). 7. Cena oferty ma być podana w zł. 8. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu ofertowym cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie. 9. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa. XVI. UMOWA : Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 niniejszego paragrafu. 2. Odbiorca przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: a) terminu wykonania umowy, w szczególności w związku z zaistnieniem odpowiednio udokumentowanych prze Dostawcę okoliczności od niego niezależnych. b) zmniejszenia ceny jednostkowej poszczególnych pozycji asortymentowych określonej w umowie w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z funkcjonowania rynku, a w szczególności takich jak zmniejszenia ceny zbytu, rabat czy upust, c) zmiany ceny produktów leczniczych objętych umową w przypadku produktów leczniczych objętych ich refundacją na podstawie decyzji administracyjnej, z której wynika zmiana dotychczasowej ceny; 14

15 d) zmiany ceny produktów leczniczych w przypadku zmiany stawki VAT e) przedmiotu dostawy w szczególności w związku z zaprzestaniem produkcji lub dystrybucji pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach równorzędnych lub wyższych niż parametry przedmiotu oferty. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą cen jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Odbiorcy, f) osób kluczowych do realizacji umowy oraz osób reprezentujących strony z uwagi na niezależne do stron okoliczności ( tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne ); g) danych teleadresowych stron zapisanych w umowie; 3. W przypadku trudności finansowych Odbiorcy, Strony mogą zmienić umowę zmniejszając ilość zamówionych produktów leczniczych 4. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Odbiorcy. 5. Odbiorca dopuszcza również możliwość zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa. 6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; - odrzucenia oferty odwołującego. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy. 8. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 10. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. ustawy. 11. Odwołanie wnosi się: - w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy; - w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie - 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 15

16 12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: - 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy; - 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. x i y wnosi się: - w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 14. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. XVIII. DODATKOWE INFORMACJE 1. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku postępowania wymagają dla swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania firmy Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku danego postępowania. 2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców. 3. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 5. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający rozumie widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, opuszczenie wyrazu lub jego części itp. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzeniu rachunku na liczbach, polegającą na otrzymaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego. 6. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli dokonanie takiej zmiany jest uzasadnione potrzebami Zamawiającego, a wartość zawartej umowy nie ulegnie zwiększeniu. Na dokonanie zmiany muszą wyrazić zgodę obie strony umowy. 7. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów. 11.Zamawiający nie przewiduje prawa opcji. 12.W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie żądał złożenia umowy regulującej współpracę wykonawców. 13.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy. 16