Regulamin promocji Przejdź na aktualne wersje oprogramowania Sage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin promocji Przejdź na aktualne wersje oprogramowania Sage"

Transkrypt

1 Regulamin promocji Przejdź na aktualne wersje oprogramowania Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji Przejdź na aktualne wersje oprogramowania, organizowanej na zasadach sprzedaży premiowej (dalej: Promocja). 2. Organizatorem Promocji jest. 3. Promocja trwa od r. do r. (dalej: Okres promocyjny). 4. Za prawidłowy przebieg Promocji i materiały z nią związane odpowiedzialna jest Marzena Szleszyńska. 5. Promocja jest organizowana na terenie Polski i ogłaszana w placówkach sieci sprzedaży i sieci partnerskiej (lista placówek na stronie: 6. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a. Regulamin oznacza niniejszy regulamin Promocji. b. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie , Aleje Jerozolimskie 132, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerek KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym w wysokości złotych. c. Uczestnik promocji przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U z 2018r. nr 646), zarejestrowany lub posiadający oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który posiadał Licencję lub Subskrypcję / Start lub 2.0 / 2.0 Start przed dniem rozpoczęcia niniejszej Promocji. Uczestnik promocji jest równocześnie Zamawiającym. d. Zamawiający strona Umowy nabywająca Program lub Usługę w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, na której spoczywa zobowiązanie do opłacenia wynagrodzenia należnego wskazanego w Zamówieniu. e. Użytkownik podmiot posiadający w danym Okresie rozliczeniowym uprawnienia do korzystania z Programu lub Subskrypcji. Użytkownik może być Zamawiającym albo wskazaną przez Zamawiającego osobą trzecią. Użytkownik może się zmienić w Okresie rozliczeniowym za opłatą wskazaną w Cenniku. f. Biuro rachunkowe przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U z 2018r. nr 646), zarejestrowany lub 1

2 posiadający oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który jako przeważającą formą działalności wskazał: Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe (PKD Z). g. Cennik szczegółowy i aktualizowany cennik Programów i Usług dostępny na stronie ( Nowy cennik dla Firm oraz Nowy cennik dla Biur Rachunkowych ). h. Program oprogramowanie komputerowe wyprodukowane przez wskazane w Zamówieniu, na które Zamawiający lub Użytkownik posiada Licencję lub aktualną Subskrypcję i/lub dla którego świadczy Usługi wskazane w Zamówieniu. Programy dzielą się na Moduły Podstawowe zawierające podstawowe funkcjonalności oraz moduły rozszerzające funkcjonalność Modułów Podstawowych, niedostępne bez odpowiedniego Modułu Podstawowego ( Rozszerzenia ). i. Licencja prawo do korzystania przez Użytkownika z Programu zgodnie z zasadami określonymi w Umowie licencyjnej opublikowanej na ( Umowa licencyjna ). j. Subskrypcja tzw. Program w Subskrypcji Licencja ograniczona czasowo wraz z usługami aktualizacji i wparcia technicznego Programu szczegółowo opisanymi na stronie świadczonymi odpłatnie przez na warunkach określonych w regulaminie programu w subskrypcji opublikowanego na stronie (Regulamin Program w Subskrypcji) przez Okres rozliczeniowy. Rodzaj i poziom usług objętych daną Umową zawiera Zamówienie. k. Usługa tzw. Gwarancja usługi aktualizacji i wparcia technicznego Programu szczegółowo opisane na stronie świadczone odpłatnie przez na warunkach określonych w regulaminie Gwarancja opublikowanym na stronie (Regulamin Gwarancja) przez Okres rozliczeniowy. Rodzaj i poziom usług objętych daną Umową zawiera Zamówienie. l. Okres rozliczeniowy wskazany w Zamówieniu okres świadczenia Subskrypcji lub Usługi przez. m. Umowa Zamówienie oraz niniejszy Regulamin. Umowa może zostać zawarta ustnie w trakcie rozmowy telefonicznej, jeżeli Zamawiającemu odczytane zostaną warunki Zamówienia wraz ze wskazaniem na niniejszy Regulamin oraz jeżeli osoba przyjmująca tak przedstawioną ofertę zadeklaruje, że jest uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego i wyrazi zgodę na nagrywanie rozmowy. n. Zamówienie zamówienie Programu złożone przez Zamawiającego określające m.in. Użytkownika, szczegółowe Usługi, Okres rozliczeniowy oraz wynagrodzenie należne. o. Migracja Zamówienie przez Uczestnika promocji Programów 2.0 / 2.0 Start lub 50cloud lub Kadry i Płace One Payroll w ilości nie większej niż już posiadane Programy / Start lub 2.0 / 2.0 2

3 Start. Takie Zamówienie jest możliwe jedynie w ramach jednej linii programowej np.: Migracja z Finanse i Księgowość do 2.0 Finanse i Księgowość lub 50cloud. Migracja z 2.0 Finanse i Księgowość do 50cloud. Migracja z Faktura lub z Handel Sprzedaż do 2.0 Handel Sprzedaż. Migracja z Handel lub z Handel Sprzedaż i Magazyn do 2.0 Handel Sprzedaż i Magazyn. Migracja z Kadry i Płace do Kadry i Płace One Payroll. Migracja z Środki Trwałe do 2.0 Środki Trwałe. Po Migracji wszelkie prawa (w tym Licencja) do korzystania z dotychczas posiadanego Programu, łącznie z jego aktualizacjami, rozbudowami, Usługami i aktywacjami ulegają wygaśnięciu, zaś od dnia przejścia Licencja przysługuje Uczestnikowi promocji wyłącznie Program zamówiony w ramach Migracji. p. / Start nieaktualne i nie wspierane przez Programy wraz z Rozszerzeniami przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw. Lista Modułów Podstawowych wchodzących w skład / Start: Start Mała Księgowość, Start Faktura, Start Handel, Finanse i Księgowość, Handel Sprzedaż, Handel Sprzedaż i Magazyn, Faktura, Handel, Kadry i Płace, Środki Trwałe. q. 2.0 / 2.0 Start aktualne i wspierane przez Programy wraz z Rozszerzeniami przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw. Lista Modułów Podstawowych wchodzących w skład 2.0 / 2.0 Start: 2.0 Start Mała Księgowość, 2.0 Start Faktura, 2.0 Start Handel, 2.0 Finanse i Księgowość, 2.0 Handel Sprzedaż, 2.0 Handel Sprzedaż i Magazyn, 2.0 Środki Trwałe. r. 50cloud aktualny i wspierany przez Program do prowadzenia pełnej księgowości posiadający integrację z pakietem Office 365 Business Premium wraz z Rozszerzeniami przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw. 50cloud nie zawiera Microsoft Office 365 Business Premium. 3

4 s. Microsoft Office 365 Business Premium jeden z Pakietów Microsoft Office 365 stanowiący zbiór aplikacji i usług dostępnych z serwerów Microsoft. Dostęp abonamentowy. t. Kadry i Płace One Payroll aktualny i wspierany przez Program wraz z Rozszerzeniami wspomagający zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracowników w małych, średnich i dużych firmach. Lista Modułów Podstawowych wchodzących w skład Kadry i Płace One Payroll: Kadry i Płace One Payroll Standard limit 20, Kadry i Płace One Payroll Standard limit 100, Kadry i Płace One Payroll Extra limit 150, Kadry i Płace One Payroll Extra limit 300, Kadry i Płace One Payroll Extra limit 500, Kadry i Płace One Payroll Extra no limit, HRCloud Komunikacja, HRCloud Szkolenia, HRCloud Rekrutacje. u. Liczba Stanowisk / Stanowisko zapisany w Licencji limit użytkowników, którzy mogą korzystać z Programu jednocześnie. v. Programy specjalne Biuro Rachunkowe Online, HRcloud, Obieg Dokumentów, e-audytor, Zarządzanie Produkcją. w. Cennik promocji oferta cenowa na Zamówienie 2.0 i/lub 2.0 Start i/lub 50cloud i/lub Kadry i Płace One Payroll przez Uczestników promocji nie posiadających aktywnych Subskrypcji lub Usług do 2.0 Finanse i Księgowość. Podane w Cenniku promocji ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Cennik promocji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. x. Tabela rabatów zestawienie rabatów, do jakich upoważnieni są Uczestnicy promocji posiadający aktywną Usługę do 2.0 Finanse i Księgowość, którzy składają Zamówienie na Subskrypcję 50cloud. Tabela rabatów stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Zasady promocji 7. Promocja skierowana jest do Uczestników promocji, którzy w Okresie promocyjnym dokonają Migracji na 2.0 / 2.0 Start i/lub 50cloud i/lub Kadry i Płace One Payroll i/lub Pakiety dla biur rachunkowych. 8. Promocja polega na: a. udzieleniu specjalnej ceny (zawartej w Cenniku promocji) na Migrację na 2.0 / 2.0 Start i/lub 50cloud i/lub Kadry i Płace One Payroll (z wyłączeniem HRCloud Komunikacja, HRCloud Szkolenia, HRCloud Rekrutacje) i/lub Pakiety dla biur rachunkowych przez Uczestników promocji nie posiadających aktywnej Subskrypcji lub Usługi. 4

5 lub b. udzieleniu specjalnej ceny (zawartej w Cenniku promocji) na Migrację na Subskrypcję 2.0 / 2.0 Start i/lub Pakietów dla biur rachunkowych przez Uczestników promocji posiadających aktywną Usługę. 9. Uczestnik promocji składający Zamówienie na Microsoft Office 365 Business Premium w Ilości stanowisk 5 lub więcej upoważniony jest do Zamówienia Microsoft Office 365 Business Premium z rabatem 20% od ceny w Cenniku. 10. Promocja nie dotyczy Programów specjalnych. Postanowienia końcowe 11. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 12. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny. 13. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami. 14. zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika promocji z Promocji ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowienia Regulaminu. Będzie to skutkowało koniecznością uiszczenia wynagrodzenia należnego za Zamówienie w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującym Cennikiem bez zastosowania Zasad promocji. 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. Uczestnicy mogą składać reklamacje związane z przebiegiem Promocji w formie elektronicznej na adres nie później niż po upływie 3 dni od daty zakończenia Promocji. 16. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby. 17. zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie (w tym zmiany terminu zakończenia Promocji) lub zawieszenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem praw uprzednio nabytych. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej oraz w placówkach sieci sprzedaży. 5

6 Załącznik nr 1 Cennik promocji Cennik promocji dla Firm Linia Moduł Typ programu Rodzaj kontraktu Start cloud 2.0 Subskrypcja 12 miesięcy z Gwarancją Podstawowa+ Licencja z Gwarancją Podstawowa Gwarancja Komfort/Komfort+ Faktura Moduł Podstawowy Subskrypcja 80,00 zł - Mała Księgowość z płacami Moduł Podstawowy Subskrypcja 296,00 zł 150,00 zł Handel Moduł Podstawowy Subskrypcja 312,00 zł 150,00 zł Wielofirmowość (do Małej Księgowości z Płacami) Rozszerzenie Subskrypcja 552,00 zł 150,00 zł Detal Rozszerzenie Subskrypcja 224,00 zł e-box Rozszerzenie Subskrypcja - Raporty Graficzne Rozszerzenie Subskrypcja - Connect Rozszerzenie Subskrypcja 32,00 zł Gwarancja VIP/VIP+ 50cloud z e-deklaracjami Moduł Podstawowy Subskrypcja 768,00 zł 250,00 zł 500,00 zł Wielofirmowość Rozszerzenie Subskrypcja / Licencja 792,00 zł 1 485,00 zł 150,00 zł 300,00 zł e-przelewy Rozszerzenie Subskrypcja 152,00 zł e-dokumenty Rozszerzenie Subskrypcja 152,00 zł Analizy Finansowe Rozszerzenie Subskrypcja 320,00 zł Office 365 (12 miesięcy) O365 Business Premium (wersja jednofirmowa) Subskrypcja 539,00 zł Finanse i Księgowość Moduł Podstawowy Licencja ,00 zł 250,00 zł 500,00 zł Handel Sprzedaż z Raportami Graficznymi Moduł Podstawowy Subskrypcja 232,00 zł 150,00 zł 300,00 zł Handel Sprzedaż i Magazyn Moduł Podstawowy Subskrypcja / Licencja 416,00 zł 780,00 zł 150,00 zł 300,00 zł Środki Trwałe bez limitu Moduł Podstawowy Subskrypcja / Licencja 384,00 zł 720,00 zł 150,00 zł 300,00 zł Wielofirmowość Rozszerzenie Subskrypcja / Licencja 792,00 zł 1 485,00 zł 250,00 zł* 500,00 zł* Analizy Finansowe Rozszerzenie Subskrypcja 320,00 zł Raporty Graficzne Handel Sprzedaż i Magazyn Rozszerzenie Subskrypcja 192,00 zł Detal Rozszerzenie Subskrypcja 224,00 zł LWD Rozszerzenie Subskrypcja 224,00 zł 6

7 Kadry i Płace One Payroll Connect Rozszerzenie Subskrypcja 80,00 zł Asystent Rozszerzenie Subskrypcja 272,00 zł e-box Rozszerzenie Subskrypcja 384,00 zł Kadry i Płace One Payroll Standard limit 20 Moduł Podstawowy Subskrypcja / Licencja 448,00 zł 840,00 zł 250,00 zł 500,00 zł Kadry i Płace One Payroll Standard limit 100 Moduł Podstawowy Subskrypcja / Licencja 768,00 zł 1 440,00 zł 250,00 zł 500,00 zł Wielofirmowość do 20 i 100 Rozszerzenie Subskrypcja / Licencja 800,00 zł 1 500,00 zł 200,00 zł 600,00 zł Kadry i Płace One Payroll Extra limit 150 Moduł Podstawowy Subskrypcja / Licencja 1 040,00 zł 1 950,00 zł 250,00 zł 500,00 zł Kadry i Płace One Payroll Extra limit 300 Moduł Podstawowy Subskrypcja / Licencja 1 264,00 zł 2 370,00 zł 250,00 zł 500,00 zł Kadry i Płace One Payroll Extra limit 500 Moduł Podstawowy Subskrypcja / Licencja 1 344,00 zł 2 520,00 zł 250,00 zł 500,00 zł Kadry i Płace One Payroll Extra no limit Moduł Podstawowy Subskrypcja / Licencja 1 600,00 zł 3 000,00 zł 250,00 zł 500,00 zł Wielofirmowość (150, 300, 500, no limit) Rozszerzenie Subskrypcja / Licencja 3 840,00 zł 7 200,00 zł 1 500,00 zł 3 500,00 zł e-box (One Payroll) Rozszerzenie Subskrypcja 392,00 zł Premium Pack - Wszystkie funkcjonalności Rozszerzenie Subskrypcja 712,00 zł Przypomnienia (Użytkownika, Umowy o pracę, Badania lekarskie, Rozszerzenie Subskrypcja 240,00 zł Wdrożeniowe) Wysyłanie zabezpieczonych i Rozszerzenie Subskrypcja 240,00 zł e-teczka pracownicza Rozszerzenie Subskrypcja 240,00 zł Import z Płatnika Rozszerzenie Subskrypcja 240,00 zł Pakiety Pracownicze - Dodatkowe ubezpieczenia i pakiety Rozszerzenie Subskrypcja 240,00 zł Rejestracja Czasu Pracy (RCP) Pierwszy zakup na 24 msc / Odnowienie subskrypcji 12 msc Rozszerzenie Subskrypcja 472,00 zł Wyrównania i Korekty (dla wersji Standard) Pierwszy zakup na 24 msc / Odnowienie subskrypcji 12 msc Rozszerzenie Subskrypcja 472,00 zł * W przypadku Subskrypcji wartość wielofirmowości jest taka sama dla wszystkich poziomów Subskrypcji, kwotę: 250 lub 500 zł dodajemy tylko w przypadku Zamówienia Usługi do Licencji. Informacje dodatkowe Ceny są cenami netto. Podane ceny Modułów Podstawowych dotyczą jednego stanowiska. Cena Gwarancji Komfort+ lub VIP+ to suma kwot subskrypcji w Gwarancji Podstawowej+ i kwoty właściwej dla danej Gwarancji wskazanej w Cenniku promocji. 7

8 Cena Gwarancji Komfort lub VIP to: suma kwot Licencji z Gwarancją Podstawową i kwoty właściwej dla danej Gwarancji wskazanej w Cenniku promocji. W przypadku zamówienia dodatkowego klucza sprzętowego, wydawany jest dla firmy za dodatkową opłatą 180 zł netto. Rozszerzenia współpracują z wszystkimi Modułami Podstawowymi z danej linii produktowej, tj. wystarczy kupić raz rozszerzenie i będzie ono aktywne dla wszystkich modułów podstawowych linii, niezależnie od liczby stanowisk. Connect: W celu przesyłania dokumentów pomiędzy programem handlowym, a programem finansowo-księgowym, przynajmniej jeden z użytkowników (albo użytkownik programu handlowego, albo użytkownik programu finansowo-księgowego) musi mieć wykupiony dostęp do Archiwum w Serwisie Między Firmami. Ceny Archiwum wynoszą: 1GB przestrzeni na archiwum na rok = 10 zł netto, 5GB przestrzeni na archiwum na rok = 48 zł netto, 10GB przestrzeni na archiwum na rok = 90 zł netto, 25GB przestrzeni na archiwum na rok = 213 zł netto. Zakup Archiwum dokonuje klient przez Serwis Między Firmami. Cennik promocji dla Biur rachunkowych Linia Moduł Typ programu Rodzaj kontraktu Start cloud 2.0 Subskrypcja 12 miesięcy z Gwarancją Podstawowa+ Licencja z Gwarancją Podstawowa Gwarancja Komfort/Komfort+ Mała Księgowość z płacami Moduł Podstawowy Subskrypcja 296,00 zł 150,00 zł - e-box Rozszerzenie Subskrypcja 79,68 zł Connect Rozszerzenie Subskrypcja 32,00 zł Gwarancja VIP/VIP+ 50cloud z e-deklaracjami Moduł Podstawowy Subskrypcja 768,00 zł 250,00 zł 500,00 zł e-przelewy Rozszerzenie Subskrypcja 152,00 zł e-dokumenty Rozszerzenie Subskrypcja 152,00 zł Analizy Finansowe Rozszerzenie Subskrypcja 320,00 zł Office 365 (12 miesięcy) O365 Business Premium (wersja jednofirmowa) Subskrypcja 539,00 zł Finanse i Księgowość Moduł Podstawowy Licencja ,00 zł 250,00 zł 500,00 zł Handel Sprzedaż z Raportami Graficznymi Moduł Podstawowy Subskrypcja 232,00 zł 150,00 zł 300,00 zł Handel Sprzedaż i Magazyn Moduł Podstawowy Subskrypcja / Licencja 416,00 zł 780,00 zł 150,00 zł 300,00 zł Środki Trwałe bez limitu Moduł Podstawowy Subskrypcja / Licencja 384,00 zł 720,00 zł 150,00 zł 300,00 zł Analizy Finansowe Rozszerzenie Subskrypcja 320,00 zł Raporty Graficzne Handel Sprzedaż i Magazyn Rozszerzenie Subskrypcja 192,00 zł LWD Rozszerzenie Subskrypcja 224,00 zł Connect Rozszerzenie Subskrypcja 80,00 zł 8

9 Kadry i Płace One Payroll Pakiety dla Biur Asystent Rozszerzenie Subskrypcja 272,00 zł e-box Rozszerzenie Subskrypcja 384,00 zł Kadry i Płace One Payroll Extra limit 500 Moduł Podstawowy Subskrypcja / Licencja 800,00 zł 1 500,00 zł 250,00 zł 500,00 zł Kadry i Płace One Payroll Extra no limit Moduł Podstawowy Subskrypcja / Licencja 1 280,00 zł 2 400,00 zł 250,00 zł 500,00 zł e-box (One Payroll) Rozszerzenie Subskrypcja 392,00 zł Premium Pack - Wszystkie funkcjonalności Rozszerzenie Subskrypcja 712,00 zł Przypomnienia (Użytkownika, Umowy o pracę, Badania lekarskie, Wdrożeniowe) Rozszerzenie Subskrypcja 240,00 zł Wysyłanie zabezpieczonych i Rozszerzenie Subskrypcja 240,00 zł e-teczka pracownicza Rozszerzenie Subskrypcja 240,00 zł Import z Płatnika Rozszerzenie Subskrypcja 240,00 zł Pakiety Pracownicze - Dodatkowe ubezpieczenia i pakiety Rozszerzenie Subskrypcja 240,00 zł Rejestracja Czasu Pracy (RCP) Pierwszy zakup na 24 msc / Odnowienie subskrypcji 12 msc Rozszerzenie Subskrypcja 472,00 zł Pakiet Start Moduły Podstawowe Subskrypcja / Licencja 312,00 zł 585,00 zł 150,00 zł - Pakiet Standard Moduły Podstawowe Subskrypcja / Licencja 880,00 zł 1 650,00 zł 150,00 zł 300,00 zł Pakiet Standard Plus Moduły Podstawowe Subskrypcja / Licencja 1 360,00 zł 2 550,00 zł 150,00 zł 300,00 zł Pakiet Extra Moduły Podstawowe Subskrypcja / Licencja 1 920,00 zł 3 600,00 zł 250,00 zł 500,00 zł Informacje dodatkowe Ceny są cenami netto. Ceny netto za jedno stanowisko, każde kolejne stanowisko 50% wartości ceny pierwszego stanowiska. Cena Gwarancji Komfort+ lub VIP+ to suma kwot subskrypcji w Gwarancji Podstawowej+ i kwoty właściwej dla danej Gwarancji wskazanej w Cenniku promocji. Cena Gwarancji Komfort lub VIP to: suma kwot Licencji z Gwarancją Podstawową i kwoty właściwej dla danej Gwarancji wskazanej w Cenniku promocji. Ceny odnowień subskrypcji są identyczne jak ceny zakupu nowej subskrypcji na dzień odnowienia. Rozszerzenie przyjmuje taką samą liczbę stanowisk jak Moduł Podstawowy. "Ceny programów i pakietów (licencji, subskrypcji) z linii 2.0 i Start 2.0 dla Biur Rachunkowych zawierają 1 klucz sprzętowy wydawany na firmę. W przypadku zamówienia dodatkowego klucza sprzętowego, wydawany jest dla firmy za dodatkową opłatą 180 zł netto. 9

10 Posiadana Usługa do 2.0 Finanse i Księgowość Załącznik nr 2 Tabela rabatów Uczestnicy promocji posiadający aktywną Usługę do 2.0 Finanse i Księgowość, którzy składają Zamówienie na Subskrypcję 50cloud Usługa po przejściu na 50cloud Rabat od ceny 50cloud w Cenniku Rabat na pierwsze 50cloud Rabat na drugie 50cloud Gwarancja Podstawowa Gwarancja Podstawowa+* 35% 20% 10% 0% Gwarancja Komfort Gwarancja Komfort+ 25% 20% 10% 0% Gwarancja Premium Gwarancja Podstawowa+ 12% 10% 5% 0% Gwarancja Prestiż Gwarancja Komfort+ 20% 10% 5% 0% Gwarancja Vip Gwarancja Vip+ 20% 10% 5% 0% Posiadana usługa Przejście na inną usługę** 10% 0% 0% 0% Rabat na trzecie 50cloud * Jeżeli Uczestnik promocji posiada zestaw produktów wymienionych w tabeli poniżej, jest on upoważniony do Zamówienia z zastosowaniem rabatów z tabeli poniżej. Posiadany zestaw produktów 2.0 Finanse i Księgowość z Rozszerzeniem Wielofirmowóść i Gwarancją Podstawową 2.0 Finanse i Księgowość z Rozszerzeniami: Wielofirmowóść i e-box i Gwarancją Podstawową Zestaw produktów w Zamówieniu 50cloud 50cloud z Rozszerzeniem Wielofirmowóść i Gwarancją Podstawową+ 50cloud z Rozszerzeniami: Wielofirmowóść, e-przelewy, e-dokumenty i Gwarancją Podstawową+ Rabat od ceny 50cloud z Rozszerzeniami wchodzącymi w skład zestawu w Cenniku Rabat na pierwsze 50cloud Rabat na drugie 50cloud 40% 20% 10% 0% 40% 20% 10% 0% Rabat na trzecie 50cloud 10

11 ** nie udziela rabatu na przejście z Gwarancji VIP na Gwarancję Podstawową+. ** Rabat na Przejście z Gwarancji VIP na Gwarancję Komfort+: Rabat od ceny 50cloud w Cenniku Rabat na pierwsze 50cloud Rabat na drugie 50cloud 40% 20% 10% 0% Rabat na trzecie 50cloud 11