S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. Zadanie: Dostawa leków w rozbiciu na pakiety

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. Zadanie: Dostawa leków w rozbiciu na pakiety"

Transkrypt

1 Katowice, dnia r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Dotyczy : Zamówienia o wartości powyżej 221 tys. EURO. Tryb: Przetarg nieograniczony Zadanie: Dostawa leków w rozbiciu na pakiety Zamawiający: Szpital Murcki Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego Katowice Nr KRS Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz j.t. z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jego podstawie. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Spis treści: Postanowienia ogólne Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny oferty Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Postanowienia końcowe

2 C z ę ś ć I Postanowienia ogólne 1. Informacja o Zamawiającym: Szpital Murcki Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach pod adresem: Katowice, ul. A. Sokołowskiego 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , której akta rejestrowe prowadzone są w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego (RPWDL) numer księgi , posiadającą NIP i numer REGON , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 PLN (wkłady wniesione w całości) 2. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków w rozbiciu na pakiety:. Pakiet I -Heparyny drobnocząsteczkowe Nadroparyna w ilościach, postaciach i dawkach określonych w Zał. nr 1 Pakiet II - Heparyny drobnocząsteczkowe Dalteparyna w ilościach, postaciach i dawkach określonych w Zał. nr 1 Pakiet III -Etanol 96% - surowiec farmaceutyczny w ilościach, postaciach i dawkach określonych w Zał. nr 1 Pakiet IV - Antybiotyki w ilościach, postaciach i dawkach określonych w Zał. nr 1 Pakiet V - Leki psychotropowe w ilościach, postaciach i dawkach określonych w Zał. nr 1 Pakiet VI - RIVAROXABAN w ilościach, postaciach i dawkach określonych w Zał. nr 1 Pakiet VII - Leki różne w ilościach, postaciach i dawkach określonych w Zał. nr 1 Pakiet VIII - Żywienie pozajelitowe w ilościach, postaciach i dawkach określonych w Zał. nr 1 Pakiet IX - Płyny infuzyjne w ilościach, postaciach i dawkach określonych w Zał. nr 1 Pakiet X - MANNITOL w ilościach, postaciach i dawkach określonych w Zał. nr 1 Pakiet XI - Leki różne w ilościach, postaciach i dawkach określonych w Zał. nr 1 Pakiet XII - Antybiotyki w ilościach, postaciach i dawkach określonych w Zał. nr 1 Pakiet XIII - Leki różne w ilościach, postaciach i dawkach określonych w Zał. nr 1 Pakiet XIV - Antybiotyki w ilościach, postaciach i dawkach określonych w Zał. nr 1 Pakiet XV - Leki różne w ilościach, postaciach i dawkach określonych w Zał. nr 1 Pakiet XVI - Leki różne ilościach, postaciach i dawkach określonych w Zał. nr 1 Pakiet XVII - Woda typu Respiflo w ilościach, postaciach i dawkach określonych w Zał. nr 1 Pakiet XVIII - Leki różne w ilościach, postaciach i dawkach określonych w Zał. nr 1 Pakiet XIX - Leki różne w ilościach, postaciach i dawkach określonych w Zał. nr 1 Pakiet XX - Heparyny drobnocząsteczkowe - Enoxaparinum natrium w ilościach, postaciach i dawkach określonych w Zał. nr 1 Pakiet XXI - Leki różne w ilościach, postaciach i dawkach określonych w Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części ( pakiety ) zawarty został w załączniku nr1 do SIWZ. 2) Kod CPV dotyczący zamówienia: Główny kod: ) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane z nazwy znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, które charakteryzują zamawiane produkty oraz systemy odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważne. Produkty równoważne dostarczane przez Wykonawcę podczas wykonywania umowy nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od podanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

3 4) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informacje w tym zakresie winny być ujęte przez Wykonawcę w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (dalej: JEDZ) przesłanym Zamawiającemu zał. nr 2 do SIWZ oraz w załączniku nr 5 do SIWZ. 5) Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane wyroby medyczne jeżeli dotyczy miały oznakowania i instrukcje używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów - zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn. zmianami). Jednocześnie, mając na uwadze przepis art. 14 ust. 2 Ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający wyraża zgodę, aby oferowane wyroby medyczne miały oznakowania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które zgodnie z ww. przepisem prawa mają być zawsze podawane w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy (nie obejmuje) instrukcji używania ww. wyrobów (instrukcje te winny być zawsze w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów). 6) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z wzorem umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) oraz opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). 7) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 punkt 6) Ustawy. 3. Termin wykonania zamówienia Przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji. 5. Oferty wariantowe oraz częściowe 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety stanowiące części zamówienia; opis części zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ; nie jest ofertą częściową oferta na niektóre pozycje poszczególnych pakietów. 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4) Zamawiający nie przewiduje: a) zawarcia umowy ramowej; b) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; c) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; d) rozliczenia w walucie innej, niż polski nowy złoty (PLN). 6. Udzielanie wyjaśnień dotyczących specyfikacji oraz zmiany jej treści. 1) Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. 2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż w dniu r. 3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 4) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1.

4 5) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania. 6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego. 7) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej sprostowanie lub ogłoszenie zmian. 8) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 9) Zamawiający, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Ustawy. C z ę ś ć II Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy tj.: a) nie podlegają wykluczeniu, b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określone w art. 24 ust. 1 pkt Ustawy; zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt Ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: a) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; b) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: i. o którym mowa w art. 165a, art , art. 189a, art , art a, art. 250a, art. 258 lub art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), ii. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, iii. iv. skarbowe, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); c) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt b; d) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; e) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia

5 warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; f) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; g) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; h) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; i) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; j) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); k) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; l) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3) Zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 Ustawy Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia z postępowanie o udzielenie zamówienia Wykonawcy: a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); b) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z: i. zamawiającym, ii. osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, iii. członkami komisji przetargowej, iv. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; Brak podstaw wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przesłanego Zamawiającemu JEDZ. 4) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz lub ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla

6 zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 5) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 4 wyżej. 6) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy przed wykluczeniem Wykonawcy Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 7) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego z uwzględnieniem art. 22 ust. 1a i 1b Ustawy: a) dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności: i. Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym uprawnionym do wprowadzania do obrotu danego produktu leczniczego lub inny właściwy dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wprowadzania do obrotu na terenie Polski produktów leczniczych; b) dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie c) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie Spełnianie warunków udziału w postępowaniu zostanie wstępnie zweryfikowane na podstawie przesłanego Zamawiającem u JEDZ. 1) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczania oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w JEDZ. 3) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. C z ę ś ć III Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca przesyła Zamawiającemu JEDZ, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, przy czym :

7 1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - JEDZ przesyła każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, przesyła Zamawiającemu odrębne oświadczenia JEDZ zawierające informacje wymagane w części II sekcja A i B oraz w części III i jeżeli będzie dotyczyć w części IV sekcja A, należycie wypełnione i podpisane przez te podmioty. INFORMACJA: Wykonawca jest zobowiązany do przesłania Zamawiającemu aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału. a) Wykonawca powinien pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie XML o nazwie zał. nr 2-JEDZ. b) Następnie wejść na stronę i zaimportować pobrany plik JEDZ. Po wypełnieniu JEDZ należy go wydrukować, podpisać i złożyć wraz z ofertą. c) Podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca winien wypełnić JEDZ wybierając opcję Jestem Wykonawcą. d) Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ( dostępna jest instrukcja wypełniania JEDZ. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 1020), JEDZ na potrzeby niniejszego postępowania składa się w formie elektronicznej. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe mogą przedstawić dowody, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy (wymienionych w Części II SIWZ), w tym spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego takich jak: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów

8 potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności 3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 6) Dokument, o którym mowa w Części II ust. 1 pkt 7 lit. a) ppkt i. 7) oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, Powyższe nie dotyczy oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć zgodnie z ust. 2 wyżej. 4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz oraz z 2016 r. poz. 352). 5. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Części III ust. 3 pkt 1), 3) i 4): składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; zamiast dokumentów, o których mowa w Części III ust. 3 pkt 2) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,

9 administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Wymagania co do dokumentów Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - zgodnie z postanowieniami 14 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poza 1126). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w zakresie tych dokumentów, które każdego z w/w Wykonawców dotyczą. Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski zgodnie z postanowieniami 16 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poza 1126). 7. Informacja dla Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba/y udzielająca pełnomocnictwa była/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 687) albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.). Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 8. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego (na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy) złoży:

10 1) oświadczenie, że oferowane produkty lecznicze posiadają dokumenty dopuszczające do obrotu zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami, 9. Informacje o sposobie porozumiewania się, 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się: 1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j, Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm); 2) osobiście; 3) za pośrednictwem posłańca; 4) przy pomocy faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), z zastrzeżeniem pkt 3 niżej. 2. Oferty wraz z oświadczaniami z Części II SIWZ należy składać pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 4. JEDZ należy przesłać na adres Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych:.pdf,.doc,.docx,.rtf,.xps,.odt. 1 Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. 2 Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7- Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ. 1 Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Należy pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 2 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)

11 Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty). Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca: 1) Zamawiającemu należy dostarczać na adres: Szpital Murcki Sp. z o.o. ul. Sokołowskiego 2, Katowice, 2) Wykonawcy będą dostarczane adres podany przez Wykonawcę w ofercie, a jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie tego adresu w ofercie, to na adres siedziby Wykonawcy/adres głównego miejsca wykonywania działalności. 6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną będą przesyłane: 1) Zamawiającemu na adres jego poczty elektronicznej: 2) Wykonawcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w jego ofercie, a jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie adresu poczty elektronicznej, to przekazywanie korespondencji w w/w formie będzie się odbywało na adres poczty elektronicznej właściwy dla Wykonawcy, o ile Zamawiający będzie w stanie ustalić ten adres i uzyskać potwierdzenie prawidłowości tego adresu od Wykonawcy. 7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przy użyciu faksu będą przesyłane: 1) Zamawiającemu na numer faksu: (32) ) Wykonawcy na numer faksu wskazany przez Wykonawcę w jego ofercie, a jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie numeru faksu, to przekazywanie korespondencji w w/w formie będzie się odbywało na numer faksu właściwy dla Wykonawcy, o ile Zamawiający będzie w stanie ustalić ten numer faksu i uzyskać potwierdzenie prawidłowości tego numeru od Wykonawcy. 8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przy użyciu faksu lub środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, wymagają następnie niezwłocznego dostarczenia w formie wymaganej przepisami ustawy Pzp za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub posłańca. 9. Wykonawca nie może przekazywać Zamawiającemu przy użyciu faksu lub komunikacji elektronicznej: 1) oświadczenia składanego na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, a w przypadku przedstawienia dowodów, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - również te dowody; 2) dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego do ich złożenia na podstawie: art. 26 ust. 2, art. 26 ust. 2f, art. 26 ust. 3, art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, których forma została ściśle określona w przepisach ustawy Pzp oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w sprawach nieuregulowanych tymi przepisami w Kodeksie cywilnym; 10. Za termin doręczenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych przy użyciu faksu lub środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 6 wyżej, uznaje się termin

12 przejścia ich do systemu informatycznego prowadzonego i kontrolowanego przez odbiorcę, tj.: 1) w przypadku nadanego faksu udokumentowaną datę zakończenia transmisji faksowej, z wyłączeniem ponoszenia negatywnych skutków braku prawidłowego funkcjonowania urządzeń transmisyjnych u odbiorcy, 2) w przypadku wysłanego maila przyjęcie maila przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim przekazywanych danych, udokumentowanego raportem z zakończonego sukcesem dostarczenia maila na skrzynkę pocztową odbiorcy. 11.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 12. Osoby uprawnione (wyznaczone przez Zamawiającego) do porozumiewania się z Wykonawcami: 1) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: a) Kierownik Apteki - mgr Elżbieta Kwaśna-Janasiak - tel. (32) wew. 260, 259, 2) w zakresie procedury postępowania: a) Ref. zaopatrzenia Halina Kormaniak tel. (32) wew Adres poczty elektronicznej, na który należy kierować korespondencję: 14. Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz. 7:20-14:55 C z ę ś ć IV Wymagania dotyczące wadium 1. Wysokość wadium Przystępując do przetargu wykonawca ma obowiązek wpłaty wadium w wysokości odpowiednio dla poszczególnych pakietów, których dotyczy oferta: Pakiet I 6,00 PLN Pakiet II 320,00 PLN Pakiet III 100,00 PLN Pakiet IV 300,00 PLN Pakiet V 60,00 PLN Pakiet VI 170,00 PLN Pakiet VII 100,00 PLN Pakiet VIII 100,00 PLN Pakiet IX 550,00 PLN Pakiet X 470,00 PLN Pakiet XI 90,00 PLN Pakiet XII 530,00 PLN Pakiet XIII 130,00 PLN Pakiet XIV 70,00 PLN Pakiet XV 310,00 PLN Pakiet XVI 1 400,00 PLN Pakiet XVII 10,00 PLN Pakiet XVIII 80,00 PLN Pakiet XIX 30,00 PLN Pakiet XX 360,00 PLN Pakiet XXI 200,00 PLN 2. Forma wadium Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. Pieniądzu (przelewem na konto Zamawiającego), 2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

13 3. Gwarancjach bankowych, 4. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U..z 2014 r. poz. 1804). Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, dokument stwierdzający spełnienie warunku jego wniesienia nie może być sporządzony później niż do dnia r., a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą tj. 60 dni licząc od dnia ostatecznego terminu składania ofert. 3. Termin i miejsce wniesienia wadium 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się moment jego zaksięgowania na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie moment wydania dyspozycji przelewu przez Wykonawcę. 2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: ING Bank Śląski O/Katowice Nr Kserokopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w ust. 2 pkt 2 do 5 niniejszej części SIWZ, powyższy dokument należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Szpitala Murcki Sp. z o.o. 4. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 4. Zwrot wadium 1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszej części SIWZ. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) wykonawca którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli dotyczy d) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

14 C z ę ś ć V Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. C z ę ś ć VI Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wymagania formalne 1. Oferta musi obejmować przedmiot zamówienia i być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, na formularzu o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca odpowiada za prawdziwość danych i informacji zawartych w ofercie i dokumentach składanych wraz z ofertą oraz dokumentach składanych na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych podanych przez Wykonawcę w ofercie. 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę (na jedną lub więcej części zamówienia Pakietów). Złożenie większej liczby ofert (na jedną lub więcej części zamówienia Pakietów) lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie odpowiednio jednej lub więcej części zamówienia Pakietów w ofertach złożonych przez danego Wykonawcę. 4. Oferta musi spełniać następujące wymagania: a) Musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności; b) Ofertę opracowuje Wykonawca zgodnie z wymogami SIWZ. Załączniki i dokumenty powinny być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ; c) Dopuszcza się złożenie oferty oraz załączników do oferty na formularzach przepisanych przez Wykonawcę ze ścisłym zachowaniem treści otrzymanego formularza oferty i załączników; d) Zaleca się napisanie oferty na maszynie lub komputerze. Zamawiający dopuszcza wypełnienie druku oferty oraz załączników do oferty, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, czytelnym pismem; e) Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami była ponumerowana kolejnymi numerami, w prawym dolnym rogu strony, w celu uniknięcia dekompletacji oferty; f) Formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy; g) Poprawki lub zmiany w ofercie powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę i opatrzone datą; h) Zaleca się, aby oferta była trwale spięta; i) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji mocodawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii;

15 j) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, w ofercie musi podać, która z części zostanie im powierzona oraz podać nazwy podwykonawców; k) Brak złożenia oświadczenia o podwykonawcach oznaczać będzie, że całe zamówienie Wykonawca zrealizuj samodzielnie. 5. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa Wykonawcy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej. 6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503, z późn. zm.) i dołączone do oferty. Składający ofertę zobowiązany jest do umieszczenia ich jako ostatnie stronice oferty w osobnej kopercie oraz poprzedzenia oświadczeniem o zakazie udostępniania odpowiednich oznaczonych numerycznie stron. 2. Odrzucenie oferty Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek określonych w art. 89 Ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania Zamawiający uznaje za odrzuconą. 3. Zabezpieczenie oferty 1. Wykonawca odpowiada za prawidłowość i kompletność oferty oraz materiałów przetargowych. 2. Ofertę z ponumerowanymi stronami, należy umieścić w kopercie, która jest opieczętowana danymi Wykonawcy i opatrzona napisami: a) Dostawa leków w rozbiciu na pakiety, b) Znak sprawy ZP/5128/18 pakiet... (podać nr pakietu), c) Nazwa i adres uczestnika przetargu, d) Oferta zawiera - podać ilość stron, e) Kontakt: nr tel., nr fax, . f) Nie otwierać przed (ostateczny termin składania ofert) godz Koszt przygotowania oferty Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 93 ust. 4 Ustawy. C z ę ś ć VII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Miejsce i termin składania ofert 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego sekretariat Szpitala Murcki Sp. z o.o. do r. do godziny 10: Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 2. Zmiana i wycofanie oferty Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie ZMIANA / WYCOFANIE. 3. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Budynek Administracji, sala konferencyjna r. o godzinie 11:15.