S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku ul. Bolesława Leśmiana 4; Świdnik REGON NIP tel. ( 81) fax ( 81) BGŻ S.A. Nr rachunku bankowego: Nr sprawy : SPZOZ/ZP/271/22/07/2016 dotyczy : S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane : UTWORZENIE DODATKOWEJ SALI WZMOŻONEGO NADZORU NOWORODKOWEGO W ODDZIALE NOWORODKOWYM Z PATOLOGIĄ NOWORODKA SP ZOZ ŚWIDNIK Kody wg CPV ( Wspólny Słownik Zamówień ) : ( roboty budowlane ) ( roboty rozbiórkowe ) ( roboty instalacyjne elektryczne ) ( roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ) ( roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych ) ( pokrywanie podłóg i ścian ) ( roboty malarskie ) Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( t.j. : Dz. U. z 2015 roku, poz ) Świdnik, dn ZATWIERDZAM.. inż. Stanisław Podniesiński Główny Specjalista ds. Administracyjno Techniczno Eksploatacyjnych

2 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) zawiera : Numer Rozdziału NAZWA ROZDZIAŁU Strona Nr 1. Informacja o Zamawiającym Tryb udzielenia zamówienia. Podstawa prawna Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania oferty Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny oferty Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 15 umowy w sprawie zamówienia publicznego. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami zawiera 22 strony. Załącznik Nr 1 do SIWZ Kosztorys Ofertowy Pomieszczenie wzmożonego nadzoru noworodka III piętro - zawiera 6 stron. Załącznik Nr 1 do SIWZ Przedmiar robót Pomieszczenie wzmożonego nadzoru noworodka III piętro - zawiera 5 stron. Załącznik Nr 2 do SIWZ Ogólne warunki umowy - zawiera 14 stron. Załącznik Nr 8 do SIWZ Rysunki : Oddział neonatologii stan istniejący i Sala wzmożonego nadzoru noworodków Oddział Noworodkowy z Patologią Noworodka koncepcja - zawiera 2 strony. 2

3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) 1. Informacja o Zamawiającym 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku, zwany dalej Zamawiającym. 2. Adres Zamawiającego : Ul. Bolesława Leśmiana Świdnik 3. REGON : NIP : TEL. ( 81 ) FAKS ( 81 ) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia SIWZ : 7. Godziny pracy : Sposób komunikacji Zamawiającego z oferentami : forma pisemna, fax. 9. Nazwa banku i numer konta do obsługi wadium : Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Nr konta Tryb udzielenia zamówienia. Podstawa prawna. 1. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Pzp ). 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( t.j. : Dz. U. z 2015 roku, poz ) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: a/ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. : Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164); b/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; c/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz ); d/ ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z późn. zm. ). 3

4 3. Przedmiot Zamówienia : UTWORZENIE DODATKOWEJ SALI WZMOŻONEGO NADZORU NOWORODKOWEGO W ODDZIALE NOWORODKOWYM Z PATOLOGIĄ NOWORODKA SP ZOZ ŚWIDNIK I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia są prace modernizacyjno adaptacyjne polegające na utworzeniu dodatkowej sali wzmożonego nadzoru noworodkowego w Oddziale Noworodkowym z Patologią Noworodka SP ZOZ Świdnik. 2. Szczegółowy zakres robót opisany został w Załączniku Nr 1 do SIWZ Kosztorys Ofertowy Pomieszczenie wzmożonego nadzoru noworodka III piętro, sporządzonym na podstawie Przedmiaru robót i Rysunków : Oddział neonatologii stan istniejący i Sala wzmożonego nadzoru noworodków Oddział Noworodkowy z Patologią Noworodka koncepcja, stanowiących Załącznik Nr 8 do SIWZ. 3. W zakres prac modernizacyjno adaptacyjnych określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ Kosztorys Ofertowy Pomieszczenie wzmożonego nadzoru noworodka III piętro, wchodzić będzie m.in. : rozebranie ściany działowej łączącej dwa mniejsze pomieszczenia w celu powiększenia obecnej powierzchni pomieszczenia oraz utworzenie nowych trzech stanowisk wzmożonego nadzoru noworodka, wyposażenie każdego stanowiska wzmożonego nadzoru noworodka w osiem gniazd elektrycznych 230 V, dwa punkty poboru tlenu i jeden punkt poboru sprężonego powietrza, wykonanie prac związanych z modernizacją instalacji gazów medycznych ( przez osoby i firmy posiadające do tego celu uprawnienia ), wykonanie nowej instalacji elektrycznej i podłączenie jej do tablicy rozdzielczej, znajdującej się w odległości około 15 m od remontowanych pomieszczeń, pokrycie ścian oraz podłogi wykładzinami z PCV ( zgrzewanymi, o bardzo dobrej jakości ) i połączeniu ich z istniejącymi obecnie w pomieszczeniu. 4. Materiałami pomocniczymi do sporządzenia oferty i do sporządzenia Kosztorysu Ofertowego są : Rysunki : Oddział neonatologii stan istniejący i Sala wzmożonego nadzoru noworodków Oddział Noworodkowy z Patologią Noworodka koncepcja, które stanowią Załącznik Nr 8 do SIWZ. Przedmiar robót określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 5. Przed złożeniem oferty możliwa jest wizja lokalna, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym. 6. Kosztorys Ofertowy winien zawierać wszelkie niezbędne koszty do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia. UWAGA W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. 4

5 II. WYTYCZNE ODNOŚNIE PROWADZONYCH ROBÓT BUDOWLANYCH : 1. Roboty budowlane wykonywane będą w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram robót. 2. Zadanie powinno zostać zrealizowane w okresie do 6 tygodni od daty podpisania umowy. 3. Roboty budowlane będą wykonywane przy czynnym oddziale noworodkowym, dlatego należy zachować szczególny reżim organizacyjny, tak aby roboty te nie zakłócały funkcjonowania oddziału. Remontowane pomieszczenia należy wydzielić w taki sposób, aby prace rozbiórkowe i transportowe nie miały wpływu na pozostałe, czynne pomieszczenia. Transport materiałów odbywać się będzie boczną klatką schodową, w której nie ma windy ( remontowane pomieszczenia znajdują się na trzecim piętrze). Wszystkie prace należy wykonywać pod ścisłym nadzorem służb technicznych szpitala oraz personelu oddziału noworodkowego. 4. Do wykonania robót należy używać materiałów o najlepszej jakości, które posiadają wymagane prawem atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia. Materiały określone są w Przedmiarze robót. 5. Materiały z rozbiórki ( gruz) powinny być usuwane na bieżąco. 6. Koordynatorami prac będą upoważnieni pracownicy SP ZOZ w Świdniku. III. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM : 1. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości na wykonane prace: minimum 24 miesiące, maksimum 60 miesięcy. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków gwarancji jakości określone są w Formularzu Karty Gwarancyjnej - Załącznik Nr 5 do projektu umowy ( projekt umowy stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ ). 2. Warunki płatności - Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane płatne będzie po dokonaniu odbioru robót, potwierdzonego protokołem odbioru robót, w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający nie przewiduje : zawarcia umowy ramowej; ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 7. Informacja o podwykonawcach W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale 6. SIWZ. 5

6 4. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin realizacji zadania : do 6 tygodni. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp składa : a/ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wzór Załącznik Nr 5 do SIWZ, b/ dokumenty wymienione w Rozdziale 6. SIWZ. W/w warunki Zamawiający będzie sprawdzał metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 6. SIWZ. 2. oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące : posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży : Oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności ( zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 4 do SIWZ ). W/w warunki Zamawiający będzie sprawdzał metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 6. SIWZ. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży : a/ oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia ( zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ formularzem Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 4 do SIWZ ) oraz b/ wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. 6

7 Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną obejmującą przedmiot zamówienia w czynnym budynku użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto. Dowodami są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych robót budowlanych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych ( Załącznik Nr 6 do SIWZ ) zostały wcześniej wykonane przez Wykonawcę składającego ofertę, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W/w warunki Zamawiający będzie sprawdzał metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 6. SIWZ. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży Oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ formularzem Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 4 do SIWZ ), W/w warunki Zamawiający będzie sprawdzał metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 6. SIWZ. Warunek odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wraz z ofertą złoży : a/ Oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ( zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ formularzem Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 4 do SIWZ ). b/ Opłaconą Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca niniejszego zamówienia, musi wykazać, że dysponuje ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 złotych. Do polisy należy dołączyć dokument potwierdzający opłacenie polisy. W/w warunki Zamawiający będzie sprawdzał metodą spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale 6. SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wymienione warunki Wykonawca spełnił. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga, aby oferta składała się z poniżej określonych dokumentów i oświadczeń przedstawionych w postaci oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem ich kopii lub odpisów. 7

8 Zamawiający dopuszcza składanie ofert łącznych ( konsorcjum lub spółka cywilna ). Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dołączone winny być do niej następujące dokumenty: a/ Wskazanie podmiotów składających ofertę wspólną / pełna nazwa i adres siedziby/, b/ Ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ( dołączone do oferty pełnomocnictwo). Przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne a po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający wymaga przedstawienia mu umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. I. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy złożyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ. 2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wg załączonego wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną obejmującą przedmiot zamówienia w czynnym budynku użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż ,00 złotych brutto. Dowodami są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych robót budowlanych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych ( Załącznik Nr 6 do SIWZ ) zostały wcześniej wykonane przez Wykonawcę składającego ofertę, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 3. Opłaconą Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca niniejszego zamówienia, musi wykazać, że dysponuje ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 złotych. Do polisy należy dołączyć dokument potwierdzający opłacenie polisy. II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie złożyć : zamówienia należy 4. Oświadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8

9 6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w punktach 5-7: składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że : a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5-7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 9. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, którego wzór stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymienione w pkt. 4-9, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. III. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku złożenia pisemnego zobowiązania o udostępnieniu, winno ono być złożone w oryginale. IV. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający nie żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wymienionych w punkcie II SIWZ. Dodatkowe dokumenty : 1. Wypełniony Formularz Ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. 2. Wypełniony Kosztorys Ofertowy sporządzony na podstawie Przedmiaru robót : Załącznik Nr 1 do SIWZ - Kosztorys Ofertowy - Pomieszczenie wzmożonego nadzoru noworodka III piętro. Kosztorys Ofertowy należy sporządzić w wersji uproszczonej. 9

10 3. Wypełniony Załącznik Nr 6 - Wykaz robót budowlanych. 4. Wypełniony Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. 5. Potwierdzenie opłacenia polisy. 6. Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie jw. W przypadku złożenia pisemnego zobowiązania o udostępnieniu, winno ono być złożone w oryginale. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą, 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3, 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują sobie zgodnie z wyborem Zamawiającego dokonanym na podstawie przepisów art. 27 ustawy Pzp: pisemnie, faksem. 2. Fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przekazywanych przez Zamawiającego i Wykonawcę faksem będzie potwierdzony niezwłocznie na żądanie drugiej ze stron. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się z Wykonawcą drogą elektroniczną. 3. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zapytania należy składać na adres Zamawiającego lub pod numer faksu - ( 81 ) Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym doręczono SIWZ i opublikowana zostanie na stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania. 5. Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców. 10

11 6. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia : - inż. Stanisław Podniesiński Główny Specjalista ds. Administracyjno Techniczno Eksploatacyjnych numer tel. ( 81 ) Marek Mirosław Kierownik Sekcji Techniczno Eksploatacyjnej numer tel. ( 81 ) Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także umieści ją na swojej stronie internetowej. 8. Wymagania dotyczące wadium. Wadium nie jest wymagane. 9. Termin związania ofertą. 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. 2. Oferta powinna zawierać zestawienie dołączonych dokumentów. 3. Do oferty powinny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane i opisane w Rozdziale Oświadczenia i dokumenty powinny być składane przez Wykonawcę w formie oryginału ( pełnomocnictwa ) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. 7. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy w zakresie jej praw majątkowych zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty podpisanej przez pełnomocników umocowanych do występowania w imieniu Wykonawcy, na podstawie dołączonego oryginału pełnomocnictwa lub dołączonej notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. 8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte ( zszyte ) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Całość oferty powinna być oprawiona. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 11

12 9. Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 10. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu ( kopercie ) w siedzibie Zamawiającego, na jego adres podany w Rozdziale 1. oraz oznaczyć w następujący sposób: Oferta przetargowa Prace modernizacyjno adaptacyjne nie otwierać przed dniem 11 sierpnia 2016 r. godz Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, podpisania umowy oraz właściwego wykonania zadania. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1 Oferty należy przesłać / składać do dnia 11 sierpnia 2016 roku do godz na adres podany w Rozdziale 1. lub złożyć w Sekretariacie SP ZOZ. 2 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2016 r. o godz w Sali Konferencyjnej pok. Nr 13 ul. Leśmiana 4. 3 Obecność oferentów nie jest obowiązkowa. 4 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zamiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. 5 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres Zamawiającego podany w Rozdziale 1, w sposób opisany w Rozdziale 10 pkt. 10 i dodatkowo opatrzone napisem Zmiana. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty opatrzone napisem Wycofanie. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 6 Oferty otwarte zostaną zgodnie z art. 86 w/w ustawy. 7 Oferty oceniane będą w oparciu o zasady i kryteria zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie. 8 Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze oferty zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9 Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Firma i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana będą ogłoszone osobom obecnym oraz niezwłocznie odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 10 W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielania od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 11 Zamawiający będzie poprawiał omyłki rachunkowe w tekście oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę art. 87 ustawy. 12 Zgodnie z art. 94 ust. 3, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 12

13 12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Cena podana w ofercie powinna być wyliczona na podstawie załączonego do SIWZ Kosztorysu Ofertowego sporządzonego na podstawie Przedmiaru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia wraz z uwzględnieniem wszystkich kosztów, w tym m.in.: koszt zakupu materiałów, koszt dowozu pracowników, ubezpieczenia, zagospodarowania placu budowy, robót przygotowawczych i porządkowych, uzyskania wymaganych zezwoleń. 2. Cenę obejmującą całość zamówienia należy przedstawić w ofercie w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. 3. Cena oferty, winna być podana do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 5. Nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe. 6. Cena może być tylko jedna. Nie dopuszcza się wariantowości cen. 7. Wykonawca obliczy wartość netto poszczególnych pozycji ( Załącznik Nr 1 do SIWZ - Kosztorys Ofertowy sporządzony na podstawie Przedmiaru robót ) poprzez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość jednostek. 8. Wartość brutto Wykonawca obliczy poprzez dodanie do wartości netto należnego podatku VAT, zaokrąglając te wartości do drugiego miejsca po przecinku. 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nieodrzuconych wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert. 2. Przy wyborze i ocenie złożonych ofert, Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium : Nr Nazwa kryterium Wartość punktowa wagi w % 1 Cena oferty brutto 90 2 Gwarancja jakości 10 Kryterium cena : Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium cena według niżej podanego wzoru : Cmin Cx = x 90 punktów, gdzie : Cbad Cx liczba punktów w ramach kryterium cena Cmin najniższa cena brutto w ofertach podlegających ocenie Cbad cena brutto przedstawiona w badanej ofercie Kryterium Gwarancja jakości Zamawiający dokona oceny ofert w ramach kryterium Gwarancja jakości, na podstawie podanego przez Wykonawcę w pkt. 7 Formularza Ofertowego ( Załącznik Nr 3 do SIWZ ) oferowanego okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane. 13

14 Zamawiający dokona oceny ofert w ramach tego kryterium według niżej podanego wzoru : Gbad Gx = x 10 punktów, gdzie : Gmax Gx liczba punktów w ramach kryterium Gwarancja jakości Gmax najwyższa ilość miesięcy gwarancji jakości określona przez Zamawiającego 60 miesięcy Gbad ilość miesięcy gwarancji w badanej ofercie Minimalny okres gwarancji jakości określony przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie miesięcy 60 i więcej otrzyma 10 pkt. W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje gwarancję jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy dłuższą niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji w kryterium gwarancja jakości przyjmie okres gwarancji jakości (Gmax) jako 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans przyznanych punktów wyliczonych w oparciu o kryteria ceny i gwarancja jakości. Punkty wynikające z algorytmu matematycznego uzyskane przez Wykonawcę, zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a/ wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru; b/ Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c/ Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o których mowa w pkt. 1 podpunkty a/,b/, c/ również na tablicy ogłoszeń SP ZOZ oraz na własnej stronie internetowej. 3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przeslania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 14

15 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą podpisana zostanie zgodnie z Ogólnymi warunkami umowy - projekt dołączonymi do SIWZ, stanowiącymi Załącznik Nr 2 do SIWZ. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale VI ustawy Pzp ( art a-g ). 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę, opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu, lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. 15

16 18. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Kosztorys Ofertowy Pomieszczenie wzmożonego nadzoru noworodka III piętro. Załącznik Nr 1 do SIWZ Przedmiar robót Pomieszczenie wzmożonego nadzoru noworodka III piętro. Załącznik Nr 2 do SIWZ Ogólne warunki umowy projekt. Załącznik Nr 3 do SIWZ Formularz Ofertowy. Załącznik Nr 4 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Załącznik Nr 5 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wykaz robót budowlanych. Załącznik Nr 7 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Załącznik Nr 8 do SIWZ Rysunek Oddział neonatologii stan istniejący. Załącznik Nr 8 do SIWZ Rysunek Sala wzmożonego nadzoru noworodków Oddział Noworodkowy z Patologią Noworodka koncepcja. 16

17 Załącznik Nr 3 do SIWZ Formularz Ofertowy na robotę budowlaną : Utworzenie dodatkowej sali wzmożonego nadzoru noworodkowego w Oddziale Noworodkowym z Patologią Noworodka SP ZOZ Świdnik /pieczęć Wykonawcy/ Nazwa Wykonawcy :... Siedziba Wykonawcy :... NIP...; REGON... Tel./fax... adres W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych składamy ofertę na robotę budowlaną : Utworzenie dodatkowej sali wzmożonego nadzoru noworodkowego w Oddziale Noworodkowym z Patologią Noworodka SP ZOZ Świdnik CENA OFERTY : Lp. Prace modernizacyjno adaptacyjne Wartość netto 1. Utworzenie dodatkowej sali wzmożonego nadzoru noworodkowego w Oddziale Noworodkowym z Patologią Noworodka SP ZOZ Świdnik wg Kosztorysu Ofertowego - Pomieszczenie wzmożonego nadzoru noworodka III piętro Razem ( zł ) Podatek VAT ( %) x Podatek VAT ( zł ) Wartość brutto ( zł ) brutto:... zł ( słownie :..) 1. Proponowane warunki płatności: płatność po dokonaniu odbioru robót, potwierdzonego protokołem odbioru robót, w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. Wymagany termin realizacji zamówienia do 6 tygodni. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 17

18 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogólnymi warunkami umowy - Projekt ( Załącznik Nr 2 do SIWZ ), akceptujemy jej warunki i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty. 5. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą przez okres 30 dni od daty terminu otwarcia ofert. 6. Oświadczamy, że : a/ nie zamierzamy powierzyć zamówienia podwykonawcom* b/ zamierzamy powierzyć zamówienie podwykonawcom w części * 7. Oferowany okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane wynosi :. miesięcy (min. wymagane przez Zamawiającego 24 m-ce, maksimum 60 m-cy ), liczony od daty bezusterkowego podpisania protokołu odbioru robót. 8. Jednocześnie oświadczamy, że wybór naszej oferty : - nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług* - będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie następujących elementów przedmiotu zamówienia* : 9. Oświadczamy, że wszystkie zapisane stronice naszej oferty wraz z wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z. Stronic. 10. Osobą upoważnioną do podpisania umowy w imieniu Oferenta jest : Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty : 1. Formularz Ofertowy Załącznik Nr 3 do SIWZ. 2. Wypełniony Kosztorys Ofertowy sporządzony na podstawie Przedmiaru robót : Załącznik Nr 1 do SIWZ Kosztorys Ofertowy Pomieszczenie wzmożonego nadzoru noworodka III piętro * ) niepotrzebne skreślić (miejscowość i data) Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (względnie przez pełnomocnika Wykonawcy) 18

19 OŚWIADCZENIE O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 4 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy Niniejszym oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu tj. 1) posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 3) dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. (miejscowość i data) Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (względnie przez pełnomocnika Wykonawcy) 19

20 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Załącznik Nr 5 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. : Dz. U. z 2015 roku, poz ). (miejscowość i data) Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (względnie przez pełnomocnika Wykonawcy) 20

21 Załącznik Nr 6 do SIWZ Wykaz robót budowlanych /pieczęć Wykonawcy/ Lp. Rodzaj robót budowlanych Wartość zamówienia w zł brutto Data wykonania Miejsce wykonania zamówienia ( Odbiorca ) Dołączone dowody potwierdzające że wykonane roboty budowlane zostały zrealizowane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone : (miejscowość i data) Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (względnie przez pełnomocnika Wykonawcy) 21

22 Załącznik Nr 7 do SIWZ OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, w trybie art. 26 ust. 2d ustawy - Prawo Zamówień Publicznych * /pieczęć Wykonawcy/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane : Utworzenie dodatkowej sali wzmożonego nadzoru noworodkowego w Oddziale Noworodkowym z Patologią Noworodka SP ZOZ Świdnik przedkładam informację, w trybie art. 26 ust. 2d ustawy - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz ), o tym, że moje przedsiębiorstwo: 1) nie należy do grupy kapitałowej ** 2) należy do grupy kapitałowej ** w przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5..., dn.... Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy * Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę * W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy ** Niepotrzebne skreślić 22