SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Dębica, dnia r. DPS. S. ZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ MLEKA I SMIETANY ORAZ ARTYKUŁÓW NABIAŁOWYCH DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBICY

2 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego POWIAT DĘBICKI - Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy, ul. 23 Sierpnia 3, Dębica, Tel ; fax strona: 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego art. 10 ust.1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz z późn.zm.) 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane, Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych( Dz.U. z 2015 r., poz. 2254) 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. ( Dz.U. z 2015 r., poz. 2263) 5) Kodeks cywilny 6) Ustawa z dnia16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.) 7) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 922) UWAGA: Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone będzie zgodnie z uregulowaniami określonymi w art. 24aa ustawy Pzp. wg tzw. procedury odwróconej. Oznacza to, że Zamawiający, w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek, określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. (odrzucenia oferty), oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, a następnie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokona oceny podmiotowej wykonawcy, wzywając wykonawcę do przedłożenia oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. na potwierdzenie, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę własnym transportem asortymentu do siedziby Zamawiającego, po uprzednim zamówieniu. Koszt transportu dostarczanej dostawy ponosi Wykonawca 3.1.Ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia: a. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, Wykonawcy mogą ubiegać się o jedną część zamówienia. b. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych c. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym, wymogami obowiązującymi w przedmiocie zamówienia oraz o wysokiej jakości d. Uszczegółowienia przedmiotu konkretnej dostawy Zamawiający będzie dokonywał każdorazowo przy jej zamawianiu. Wartość dostawy będzie adekwatna do kosztu zamawianych każdorazowo artykułów, zgodnie z cenami umownymi 2

3 3.2. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień Część pierwsza Część druga Produkty mleczarskie Mleko Śmietana Dostawy artykułów nabiałowych Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba DPS w Dębicy. 3.4 Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w sposób szczegółowy Załącznik Nr 2a, 2b do SIWZ. 3.5 Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania w ramach zawartej umowy asortymentu najlepszej jakości, wyprodukowanego zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie normami; zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 3.6 Sukcesywne dostawy do DPS odbywać się będą trzy razy w tygodniu: tj. poniedziałek, środa, piątek od godziny 5 00 do godz mleko i śmietana, od godz do godz artykuły nabiałowe na podstawie zamówień DPS dokonywanych z dwu dniowym wyprzedzeniem przez inspektora ds. gospodarki magazynowej lub osobę zastępującą przed ustalonym terminem dostawy. 3.7 Pozostawione zwrotne pojemniki plastikowe po mleku muszą być odebrane w dniu dostawy maksymalnie do godziny Zamówione i dostarczane mleko winno być pakowane w workach foliowych o pojemności od 10 do 15 litrów a śmietana w wiadrach 5 litrowych. 3.9 Na każdym opakowaniu powinna znajdować się data minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia Termin dostarczonego towaru nie może być krótszy niż dwa dni Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi itp Koszt transportu realizowanych dostaw ponosi Wykonawca 3.13 Na fakturze powinna znajdować się między innymi: cena jednostkowa netto, wartość netto wartość brutto. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy, jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymian 4. Termin wykonania zamówienia 4.1 Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane od r. do r., na podstawie zamówień składanych telefonicznie, elektronicznie bądź faxem. 4.2 Po otrzymaniu zamówienia Wykonawca potwierdzi fakt otrzymania zamówienia. 4.3 Wykonawca dostarczy zamówiony towar w wyznaczonym w zamówieniu terminie, na własny koszt, po czym rozładuje towar i wniesie towar do magazynu Domu w miejsce wskazane przez magazyniera. 4.4 W razie stwierdzenia braków ilościowych w zamówionym towarze, Dostawca zobowiązuje się do uzupełnienia towaru tego samego dnia (do godz w przypadku mleka i śmietany) i (do godz w przypadku artykułów nabiałowych) bez prawa żądania dopłaty z tego tytułu. Jeżeli brakujący towar nie będzie dowieziony w tym samym dniu, Zamawiający ma prawo kupić brakujący asortyment w sklepie bądź w hurtowni a fakturą obciążyć Wykonawcę. 4.5 Zamawiający w razie stwierdzenia, że towar zamówiony został dostarczony w większej ilości niż było w zamówieniu ma prawo odmówić przyjęcia nadwyżki oraz domagać się korygującej faktury. 4.6 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia zamówienia w zależności od zapotrzebowania. Poszczególne ilości asortymentów są wielkościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia maksymalnie o 20% w każdym asortymencie i w każdej części zamówienia z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia ceny. Wykonawcy nie przysługują w tej sytuacji żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zamawiający 3

4 wykorzystuje tutaj prawo opcji w myśl art.34 ust.5 pzp, gdzie możliwym największym zakresem zamówienia są ilości podane w formularzu cenowym. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 5 pkt. ustawy Prawo zamówień publicznych; oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu składanych nie później niż na dzień składania ofert a dotyczą one: 1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy zał. nr 3 do SIWZ 1.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy zał. nr 3 do SIWZ 1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy zał. nr 3 do SIWZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć: - posiadany odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, 6.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 1.W celu przeprowadzenia postępowania wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: a. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zał. Nr 3 do SIWZ b. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art.24 ust.5 ustawy Pzp.- zał. Nr 4 do SIWZ Wymienione powyżej oświadczenia oraz zawarte w nich informacje stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania. oraz pozostałe niezbędne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 1.1 formularz ofertowy 1.2 formularz cenowy- załącznik Nr 2a, załącznik Nr 2b 1.3 parafowany projekt umowy- zał. Nr w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty załączone musi być pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasobywarunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów. 4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni (a oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w terminie do 3 dni) 4

5 aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp: W zakresie braku podstaw do wykluczenia: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 2) oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 6 pkt. 4ppkt. 1-3 SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (odpis z właściwego rejestru) i nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dla zaświadczeń). 7. Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp., przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedłożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji. 8. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ zastosowanie maja przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, lub oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, Zamawiający wezwie do złożenia, uzupełnienia, poprawienia we wskazanym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 10. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; 5

6 2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów; 4) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie; jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych wykonawców 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie w formie pisemnej (fax., , poczta). Po przekazaniu w/w dokumentów każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy, ul. 23 Sierpnia 3, Dębica 5. W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się z panią Ewą Mikos-Cieśla tel Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami 8. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający odstępuje od żądania wadium. 9. Termin związania ofertą Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od daty terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta ma być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w SIWZ. 3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna, sporządzona w języku polskim.. 4. Wykonawca składa w ofercie tylko tę część (wraz z innymi załącznikami), którego asortyment chce dostarczać. 5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 6. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa(ją) na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać upoważnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 7. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez Wykonawcę. 9. Zaleca się, aby strony oferty były kolejno ponumerowane, a w treści oferty znajdowała się informacja o ilości stron. 10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznakowane klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwałe, oddzielnie spięte. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 6

7 86 ust. 4 ustawy Pzp. Nie wypełnienie tego punktu nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający zaś przyjmuje, iż informacje podane w treści oferty może ujawnić na podstawie art. 96 ust.3 ustawy Pzp. 11. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 12. Złożenie więcej niż jednej oferty na jedną część zamówienia lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 13. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. 14. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 15. Zmiany do oferty należy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem "ZMIANA". Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 16. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 17. Ofertę należy złożyć w zaklejonej, nienaruszonej kopercie z napisem Dostawa mleka i śmietany oraz artykułów nabiałowych do DPS oraz nazwą, dokładnym adresem i numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Zamkniętą (zaklejoną) kopertę, zawierającą ofertę ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Dębicy do dnia r. do godz ; 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu: r. o godz Otwarcie ofert jest jawne. 4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania 5. Koperta winna być oznaczona: Nazwa i adres Wykonawcy Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy ul. 23 Sierpina 3, Dębica Dostawa mleka i śmietany oraz artykułów nabiałowych do DPS 12. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Sposób obliczenia ceny: a) Cenę oferty należy obliczyć z wykorzystaniem załączonego wzoru formularza cenowego (załącznik Nr 2), który obejmuje: - cenę jednostkową netto za 1kg, 1 L lub sztukę, - wartość zamówienia netto poszczególnych produktów, - podatek od towarów i usług /VAT/ w wyrażeniu procentowym, - wartość zamówienia brutto poszczególnych produktów, - zsumowana wartość oferty netto w poszczególnych częściach zamówienia, - zsumowana wartość oferty brutto w poszczególnych częściach zamówienia. b) Tak obliczoną cenę przedstawiającą wartość brutto dostawy należy przenieść do formularza ofertowego (załącznik nr 1) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. c) Wymaga się podania jednej ceny na każdy artykuł w przeliczeniu na podaną jednostkę miary. 2. Podana w ofercie cena netto i brutto jest ostateczna i nie podlega negocjacjom. 7

8 13. Opis kryteriów oceny ofert 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja DPS w Dębicy. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegajacych odrzuceniu będą stosowane niżej podane kryteria a) cena oferty waga punktowa 90 b) termin zapłaty waga punktowa 10 Ocena będzie dokonywana wg skali punktowej, przy założeniu, że maks. punktacja wynosi 100 pkt. Ocenie podlega cena brutto wynikająca ze zsumowania wszystkich pozycji w formularzu cenowym. Punkty przyznaje się w skali od w następujący sposób: - oferta z najniższą cena otrzyma 90 pkt. - pozostałe oferty są punktowane wedle następującej formuły ( z / y) x 90 - gdzie z = najniższa cena, a y = cena ocenianej oferty przy ocenie ofert w kryterium termin zapłaty komisja przyzna następujące punkty: - oferta z terminem zapłaty do 14 dni otrzyma 5 pkt. - oferta z terminem zapłaty do 30 dni otrzyma 10 pkt 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać zasadom określonym w Prawie Zamówień Publicznych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2. Zawarcie umowy nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie określonym w art. 94 ustawy pzp, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy W przedmiotowym zamówieniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. Ogólne warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest projekt umowy (zał. Nr 5), z którym Wykonawca powinien się zapoznać. 2. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego co do zakresu zadania, ceny i terminu może nastąpić na umotywowany pisemny wniosek jednej ze stron umowy po uzyskaniu zgody drugiej strony w formie aneksu z zachowaniem formy pisemnej w następujących przypadkach: a. zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. b. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron c. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy d. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami, albo groziłoby wykonawcy rażącą stratą w rozumieniu art. 357 Kodeksu Cywilnego 8

9 e. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu umowy o 20% w każdym asortymencie i w każdej części zamówienia z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia ceny. Wykonawcy nie przysługują w tej sytuacji żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zamawiający wykorzystuje tutaj prawo opcji w myśl art.34 ust 5 pzp, gdzie możliwym największym zakresem zamówienia są ilości podane w formularzu ofertowym. f. Wystąpienie przesłanek o których mowa w art.144 ust.1 pkt 3)w sytuacji, gdy zwiększyłaby się znacznie ilość mieszkańców w DPS 3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 4. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w wyznaczonym terminie. 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie Art.11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2015 r. poz z późn. zm). Wykonawcy przysługuje prawo do odwołania. Odwołanie można wnieść w terminach określonych w art. 180 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych opis poszczególnych części jest wyszczególniony w Formularzu cenowym. Zamawiający indywidualnie będzie rozpatrywał oferty na poszczególne części Zamówienia: Część 1 załącznik Nr 2a, Część 2 załącznik Nr 2b. Możliwym jest, więc wybór ofert w poszczególnych częściach składanych przez różnych oferentów. 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego polegającego na zasadach określonych w art.67 ust.1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych. 20. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 21. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 22. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej Załączniki do SIWZ : 1. Formularz ofertowy -Załącznik Nr 1 2. Formularz cenowy- Załącznik Nr 2a, Załącznik Nr 2 b 3. Oświadczenie Wykonawcy (o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) - Załącznik Nr 3 4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- Załącznik Nr 4 do SIWZ 5. Projekt umowy - Załącznik Nr 5 Zatwierdził: za-ca dyrektora Jan Zych 9

10 (pieczęć Wykonawcy) NR TELEFONU:... NR FAX: NIP:. Regon:. Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę mleka i śmietany oraz artykułów nabiałowych do Domu Pomocy Społecznej w Dębicy (od do r.) oświadczamy, że: Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) za cenę: Część 1: Wartość netto...zł; Wartość brutto zł; słownie brutto: Część 2: Wartość netto...zł; Wartość brutto zł; słownie brutto: Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, nie wnosimy zastrzeżeń do jej treści i zobowiązujemy się do ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych. 2. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 3. Zamówienie zrealizujemy sukcesywnie w terminie od do roku. 4. Przedstawiony projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w Siedzibie Zamawiającego i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Wyrażamy zgodę na... dniowy termin płatności za dostarczony towar. 6. Oferta wraz z załącznikami zawiera ponumerowanych stron.. (miejscowość i data). podpis osoby(osób) uprawnionych do reprezentowania wykonawcy Załącznikami do oferty są:

11 Załącznik Nr 2a do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) NIP:. Regon:. CZĘŚĆ 1 MLEKO I ŚMIETANA FORMULARZ CENOWY LP. Nazwa artykułu Jednostka miary Średnie miesięczne zużycie Cena jednostkowa netto Stawka VAT w % Wartość brutto 1. MLEKO SPOŻYWCZE 2% Litr ŚMIETANA 18% Litr 160 Razem wartość 1) pakowane w worki foliowe o pojemności od 10 do 15 litrów, termin dostawy: poniedziałek, środa, piątek - od godziny 5 00 do godz ) pakowane w wiadrach 5 litrowych, termin dostawy: poniedziałek, środa, piątek - od godziny 5 00 do godz Pozostawione zwrotne pojemniki plastikowe po mleku muszą być odebrane w dniu dostawy maksymalnie do godziny UWAGI: Składając ofertę na daną część zamówienia należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Brak nawet jednej pozycji zamówienia niewypełnionej będzie skutkować odrzuceniem oferty w danej części. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Standardy jakościowe dotyczące nabiału: a) musi być dostarczany w opakowaniach jednostkowych opisanych w Formularzu cenowym lub w opakowaniach o gramaturze, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego, opakowania jednostkowe nie mogą być uszkodzone, Zamawiający nie dopuszcza dostaw luzem lub w opakowaniach po 1l, b) musi być odpowiednio posortowany przez Wykonawcę i musi być najwyższej jakości, spełniać wymogi sanitarno epidemiologiczne oraz zasady systemu HACCP w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów, c) ma posiadać długi okres przydatności do spożycia minimum dwa dni a Wykonawca powinien zagwarantować, iż dostarczane produkty spełniają normy związane z warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji, przetwarzania, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej.. podpis osoby(osób) uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 11

12 (pieczęć Wykonawcy) NIP:. Regon:. Załącznik Nr 2b do SIWZ CZĘŚĆ 2 ARTYKUŁY NABIAŁOWE FORMULARZ CENOWY LP Nazwa artykułu Jednostka miary Średnie miesięczne zużycie Cena jednostkowa netto Stawka VAT w % Wartość brutto 1. Drożdże świeże w kostce 100g Kg 1 2. Jogurt do picia ok. 250g, różne smaki Szt Jogurt naturalny 180g Szt Jogurt naturalny typu greckiego ok. 400g 5. Jogurt owocowy 150g Szt. 10 Szt Kefir ok. 400g Szt Margaryna do pieczenia o zawartości minimum 80% tłuszczu Margaryna do smarowania w opakowaniu 500g, o zawartości minimum 60% tłuszczu Kg 3 Kg Maślanka naturalna 400g Szt Ser biały półtłusty Kg Ser żółty półtłusty, twardy (typu Gouda, Edamski) Kg Ser żółty wędzony salami Kg Serek naturalny z dodatkami, ok.150g. (warzywa, szczypiorek, zioła, czosnek itp.) Serek owocowy homogenizowany, ok.150g Serek topiony 100g różne smaki (mix) kostka Szt. 50 Szt. 330 Szt Serek wiejski ziarnisty ok. 200g Szt Smalec - kostka 200g Kg 5 Razem wartość termin dostawy: poniedziałek, środa, piątek - w godz do godz

13 UWAGI: Składając ofertę na daną część zamówienia należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Brak nawet jednej pozycji zamówienia niewypełnionej będzie skutkować odrzuceniem oferty w danej części. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Standardy jakościowe dotyczące artykułów nabiałowych: a) musi być dostarczany w opakowaniach jednostkowych opisanych w Formularzu cenowym lub w opakowaniach o gramaturze, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego, opakowania jednostkowe nie mogą być uszkodzone, b) musi być odpowiednio posortowany przez Wykonawcę i musi być najwyższej jakości, spełniać wymogi sanitarno epidemiologiczne oraz zasady systemu HACCP w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów, c) ma posiadać długi okres przydatności do spożycia a Wykonawca powinien zagwarantować, iż dostarczane produkty spełniają normy związane z warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji, przetwarzania, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej.. podpis osoby(osób) uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 13

14 Załącznik nr 3 do SIWZ... (pieczęć oferenta) OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mleka i śmietany oraz artykułów nabiałowych dla Domu Pomocy Społecznej w Dębicy działając w imieniu:... (nazwa / firma/imię i nazwisko wykonawcy)... (adres wykonawcy ) oświadczamy, iż spełniamy warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U poz z późń. zm.), ( miejscowość, data) (pieczątka i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 14

15 Załącznik nr 4 do SIWZ... pieczęć oferenta OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Przystępując do udziału w przetargu w trybie: przetargu nieograniczonego na dostawę mleka i śmietany oraz artykułów nabiałowych dla Domu Pomocy Społecznej w Dębicy, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U poz.2164 z późn.zm)... (nazwa / firma/imię i nazwisko wykonawcy)... (adres wykonawcy ) oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych ( miejscowość, data) (pieczątka i podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 15

16 UMOWA (PROJEKT) Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu. w Domu Pomocy Społecznej w Dębicy, po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r tekst jednolity Dz.U. z 2015 r poz.2164 z późn.zm. pomiędzy: Powiatem Dębickim ul. Parkowa 28, Dębica, NIP: reprezentowanym przez: Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy - panią mgr Beatę Nosal na podstawie pełnomocnictwa Nr 71/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku Starosty Powiatu Dębickiego, zwanym dalej Zamawiającym a... NIP... REGON... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą 1 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa mleka i śmietany oraz artykułów nabiałowych dla Domu Pomocy Społecznej w Dębicy, zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 2... ) załączonym do oferty w części... o łącznej wartości...zł brutto (słownie:...), który stanowi integralną część umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu w Domu Pomocy Społecznej w Dębicy, w uzgodnionych terminach, od 5 00 do godz (mleko i śmietana) a artykuły nabiałowe w godz. od 7 00 do godz Pzostawione zwrotne pojemniki plastikowe po mleku muszą być odebrane w dniu dostawy maksymalnie do godziny Wykonawca zobowiązuje się przekazywać towar bezpośrednio osobie uprawnionej do odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania dostaw przez Wykonawcę osobom nieupoważnionym. 5. Wykonawca zobowiązywany jest do rozładunku i wniesienia towaru do magazynu w miejsce wskazane przez magazyniera. 6. Poszczególne ilości asortymentów określone w zamówieniu podstawowym są wielkościami orientacyjnymi i w ciągu trwania umowy zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia poszczególnych asortymentów w danej części zamówienia w zależności od zapotrzebowania. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia maksymalnie o 20% w każdym asortymencie i w każdej części zamówienia z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia ceny. Wykonawcy nie przysługują w tej sytuacji żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zamawiający wykorzystuje tutaj prawo opcji w myśl art.34 ust.5 pzp, gdzie możliwym największym zakresem zamówienia są ilości podane w formularzu cenowym. 8. Z tytułu zmniejszenia ilości dostarczanych towarów nie przysługują Dostawcy żadne roszczenia cywilnoprawne 9. Zamówienie będzie składane z 2-dniowym wyprzedzeniem, przez inspektora do spraw gospodarki magazynowej lub osobę zastępującą, przed ustalonym terminem dostawy. Zamówienie będzie wysyłane meilem, faxem lub składane telefonicznie z podaniem ilości oraz rodzaju asortymentu. 10. Zamawiający ma prawo zamówić asortyment na sztuki a fakturowany będzie zgodnie z ofertą w Kg lub L. 11. W razie stwierdzenia braków ilościowych w zamówionym towarze, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia towaru tego samego dnia do godz (mleko i śmietanę) do godz (art. nabiałowe), bez prawa żądania dopłaty z tego tytułu. 16

17 12. Jeżeli brakujący towar nie będzie dowieziony w tym samym dniu, Zamawiający ma praw kupić brakujący asortyment w sklepie lub hurtowni a fakturą obciążyć Wykonawcę. 13. Zamawiający w razie stwierdzenia, że towar zamówiony został dostarczony w większej ilości niż było w zamówieniu ma prawo odmówić przyjęcia nadwyżki oraz domagać się korygującej faktury. 14. Stwierdzone i powtarzające się 5 - krotne nieprawidłowości w realizacji warunków umowy przez Wykonawcę, tj.: a) nieterminowa lub niezgodna z zamówieniami realizacja dostaw, b) dostawa asortymentu niezgodnego z opisem zawartym w załączniku do umowy c) uchybienia w zakresie jakości dostarczanego przedmiotu zamówienia lub jego terminów przydatności do spożycia, d) uchybienia i brak korekty do 2 dni w realizacji warunków umowy dotyczące m.in. naliczanych cen, błędów rachunkowo księgowych i terminów płatności w wystawianych fakturach VAT za dostawy przedmiotu umowy. e) uchybienia w zakresie pozytywnego i skutecznego załatwienia reklamacji zamawiającego stanowią podstawę do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych powyżej w pkt.13, wywołuje skutki takie jak rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Integralnymi składnikami niniejszej umowy są: a) formularz oferty b) formularz cenowy c) specyfikacja istotnych warunków zamówienia 3 1. Dostarczane produkty muszą spełniać normy, co, do jakości jakie wynikają z obowiązujących przepisów dla produktów żywnościowych, w szczególności przepisów: a) ustawy 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia b) ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego c) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych d) artykuły spożywcze muszą posiadać możliwie jak najdłuższy okres przydatności do spożycia przewidziany dla danego artykułu w danej części. 2. Niedopuszczalne jest dostarczanie towarów ze zbyt krótką datą przydatności do spożycia, (co najmniej 70% całego okresu przydatności do spożycia), chyba, że wcześniej zostanie to skonsultowane z Zamawiającym i zaakceptowane przez niego. 3. Artykuły spożywcze muszą być składowane i transportowane w sposób zapewniający utrzymanie ich we właściwej jakości handlowej. 4. Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym oraz terminem przydatności, umożliwiającym identyfikację artykułu spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta. 5. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że dostarczone przez niego towary są dobrej jakości. 6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady jakościowe i ilościowe towarów na zasadach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego. 7. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o ujawnionych wadach towaru Wykonawca jest obowiązany rozpatrzyć reklamację natychmiast po zgłoszeniu wady przez Zamawiającego. 2. W przypadku dostarczenia towaru eliminującego go ze spożycia, nieodpowiadającego wymogom jakościowym, a których to wad nie można było stwierdzić w trakcie odbioru towaru, Zamawiający ma prawo złożenia pisemnej lub telefonicznej reklamacji w ciągu 2 dni od momentu wykrycia wad, a Wykonawca jest zobowiązany wymienić reklamowany towar na wolny od wad na swój koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego Zapłata za dostarczone partie towaru dokonywana będzie na podstawie faktury przelewem na konto Wykonawcy w terminie...od daty dostarczenia faktury. 2. Wykonawca wraz z dostarczonym towarem musi przedłożyć fakturę VAT. 17

18 3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia innego dokumentu (typu WZ), dokument ten powinien zawierać przynajmniej ilość i ceny dostarczonych towarów. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT po każdej dekadzie, lecz nie później niż do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 4. Ceny i nazwy na fakturze VAT, muszą odpowiadać cenom i nazwom, które zostały złożone w ofercie. 5. Strony ustalają niezmienność cen przez czas obowiązywania umowy. Nie ma to zastosowania w przypadku zmiany stanu prawnego, wynikającego z ustaw lub rozporządzeń właściwych ministrów, wpływającego bezpośrednio na ceny jednostkowe towarów (np. zmiana stawki podatku VAT, akcyzy). O każdym takim przypadku Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zaistnieniu tego faktu na piśmie. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur na : Nabywca Powiat Dębicki, ul. Parkowa 28, Dębica, NIP Odbiorca Dom Pomocy Społecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy, ul. 23 Sierpnia 3, Dębica, 6 1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie, nienależyte wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych stanowią kary umowne. 2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach w wysokości : 2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 1) za zwłokę w wykonaniu poszczególnych zamówień będących częściami przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu umownego zakończenia ich wykonania; 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, a w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem zamówień objętych niniejszą umową lub nieterminową realizacją poszczególnych zamówień, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 2.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne : a) za nieterminową realizację płatności w wysokości odsetek ustawowych. b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 3. Jeśli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody lub utraconych korzyści strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 5. W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę zobowiązań przyjętych niniejszą umową, w tym w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi lub gwarancji, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej w wyniku zwłoki. 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 7 Umowa obowiązuje od 2 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności, jeśli: a) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 3 dni licząc od dnia jej zawarcia lub w przypadku przerwania wykonywania przez okres dłuższy niż 2 dni licząc od dnia doręczenia faksem zamówienia wezwania do wznowienia; 18

19 b) Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z przepisami prawa, własną ofertą lub zapisami niniejszej umowy, albo też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w tym nieterminowo zrealizował, co najmniej dwa zamówienia; c) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi w pkt. 1 ppkt. 1 3, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zapłaty kar umownych, ani też odszkodowania, a jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia, a także powinno zawierać uzasadnienie. 4. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie formy organizacyjno prawnej prowadzonej przez siebie aktualnie działalności gospodarczej Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego co do zakresu zadania, ceny i terminu, może nastąpić na umotywowany pisemny wniosek jednej ze stron umowy po uzyskaniu zgody drugiej strony w formie aneksu z zachowaniem formy pisemnej w następujących przypadkach: a) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron c) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy d) gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami, albo groziłoby wykonawcy rażącą stratą w rozumieniu art. 357 Kodeksu Cywilnego 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości przedmiotu umowy o 20% w każdym asortymencie i w każdej części zamówienia z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia ceny. Wykonawcy nie przysługują w tej sytuacji żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zamawiający wykorzystuje tutaj prawo opcji w myśl art.34 ust 5 pzp, gdzie możliwym największym zakresem zamówienia są ilości podane w formularzu ofertowym. 3. Wystąpienie przesłanek o których mowa w art.144 ust.1 pkt 3)w sytuacji, gdy zwiększyłaby się znacznie ilość mieszkańców w DPS 11 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 12 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13 Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 14 Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca 19