Panel ekspertów analiza SWOT i scenariusze rozwojowe. Łódź, 19 listopada 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panel ekspertów analiza SWOT i scenariusze rozwojowe. Łódź, 19 listopada 2012 r."

Transkrypt

1 Przeprowadzenie badania sytuacji technologicznej Województwa Łódzkiego wraz z przygotowaniem 5 raportów tematycznych oraz opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Panel ekspertów analiza SWOT i scenariusze rozwojowe Łódź, 19 listopada 2012 r. Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Zakres prezentacji 1. Mocne i słabe strony Województwa Łódzkiego w kontekście rozwoju innowacyjności 3 2. Szanse i potencjał 7 3. Model docelowy 9 4. Determinanty i scenariusze rozwojowe 14 2

3 Mocne i słabe strony Województwa Łódzkiego w kontekście rozwoju innowacyjności

4 Mocne i słabe strony regionu Mocne strony Słabe strony Sytuacja makroekonomiczna Dość dobrze gospodarczo rozwinięty region Polski (6 pozycja w kraju pod względem PKB na jednego mieszkańca w 2010r.) 6% udział w tworzeniu krajowego PKB (2010r.) Niewykorzystany potencjał regionu do rozwoju, zwłaszcza w przemyśle i usługach Zbliżona do średniej krajowej dynamika wzrostu PKB Regionalną wartość dodaną tworzy głównie przemysł przetwórczy (21%, Polska: 19%). Dobra pozycja dużych i średnich przedsiębiorstw (w latach osiągały zyski) umożliwiająca skuteczną konkurencję na rynku. Wzrost wydajności pracy w przemyśle (produkcja sprzedana na 1 zatrudnionego wyniosła w 2011 r. 362,7 tys. zł wzrost o 12% w stosunku do roku poprzedniego 4 pozycja w kraju pod względem nakładów inwestycyjnych w przemyśle (2010r. - 9,1%) 4

5 Mocne i słabe strony regionu Mocne strony Słabe strony Przemysł i usługi Wysoki poziom uprzemysłowienia i tradycje w zakresie określonych gałęzi przemysłu (włókienniczy i odzieżowy, farmaceutyczny i kosmetyczny, chemiczny, ceramiczny, spożywczy, energetyczny) Potencjał dla rozwoju nowoczesnych branż przemysłu: AGD, elektronika, mechatronika, oraz usług: BPO i IT, logistyka, handel, media, balneologia, geotermia Znaczący potencjał rolniczy z obszarami intensywnej produkcji ogrodniczej (sadowniczej, warzywniczej) Istotne w skali kraju zasoby surowców naturalnych (węgiel brunatny, wody geotermalne, piaski szklarskie i formierskie, glinki ceramiczne, surowce budowlane, biomasa) Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu (w 2011 r. osiągnęła wartość 61036,8 mln zł w cenach bieżących i była o 16,4% w cenach stałych wyższa niż w 2010 r. Dynamiczny rozwój stref przemysłowych i ekonomicznych (np. w SSE- w 2011 r inwestorów, 12 mld nakładów inwestycyjnych, ponad 23 tys. nowych miejsc pracy) Obecność dużych firm na terenie województwa posiadających znaczne zasoby innowacyjne: patenty, certyfikaty, wyniki własnych badań Dysproporcja rozwoju gospodarczego regionu (koncentracja rozwoju w Łodzi i powiatach położonych w centralnej części województwa oraz w powiecie bełchatowskim). Tracenie funkcji społeczno-gospodarczych przez niektóre miasta powiatowe (np. Łęczyca, Łowicz, Poddębice, Wieluń). Niska innowacyjność przemysłu - przestarzałe technologie produkcji, najniższy w kraju odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną (10% r.). Zaledwie 7% udział przedsiębiorstw usługowych, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną. Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych wprowadzonych na rynek w latach w przychodach ze sprzedaży ogółem w 2010 r. wyniósł dla przedsiębiorstw przemysłowych 11,3%, a dla podmiotów z sektora usług 4,1%. Słaby udział przemysłu średnich i wysokich technologii. Niski poziom innowacyjności w obszarze rolnictwa Brak centrów rozwojowych dużych firm. Za mały transfer technologii od dużych inwestorów do regionu Brak popytu lokalnego rynku (zarówno ze strony przedsiębiorstw jak i odbiorcy finalnego) na innowacyjne produkty W regionie przeważają przedsiębiorstwa małe i średnie charakteryzujące się niskim potencjałem innowacyjnym i nie posiadające własnego zaplecza badawczo-rozwojowego oraz wystarczających środków finansowych 5

6 Mocne i słabe strony regionu Mocne strony Słabe strony Świadomość społeczna Rosnąca świadomość w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii, Internetu, itp. wśród społeczeństwa regionu Rosnąca świadomość wśród największych podmiotów gospodarczych w regionie, władz lokalnych, instytucji otoczenia biznesu oraz wybranych ośrodków naukowych na temat znaczenia tworzenia sieci współpracy Występowanie trudności ze zdefiniowaniem pojęcia INNOWACJA. Utożsamianie innowacji tylko z bardzo zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi oraz badaniami naukowymi. Niski poziom kapitału społecznego oraz bierne postawy społeczne (Pod względem kapitału społecznego województwo łódzkie plasuje się poniżej średniej krajowej. Mieszkańców regionu charakteryzuje niski poziom zaufania do instytucji publicznych, partii politycznych oraz współobywateli, a także niska samoorganizacja społeczna, mała chęć do współpracy oraz mała odpowiedzialność za otoczenie). Pasywność instytucji naukowych w zakresie tworzenia oferty innowacyjnych rozwiązań, brak inicjatyw komercjalizacji wiedzy ze strony instytucji naukowych. Brak oferty i zgodności interesów uczestników rynku innowacji (Brak uświadomionych potrzeb po stronie przedsiębiorstw i możliwości współpracy z ośrodkami naukowymi, wynikający zwykle z nieznajomości ich oferty przez firmy lub jej niedostosowania do realnych potrzeb rynku). Nieopłacalny w oczach firm stosunek kosztów i ryzyka do oferty B+R (m.in. wysoka cena, niepewność efektu, długi time-to-market, obawy o możliwość faktycznego uzyskania jakichkolwiek namacalnych efektów współpracy, zwłaszcza w świetle niezbędnych nakładów na jej sfinansowanie) Niska świadomość administracji publicznej na temat roli innowacyjności w rozwoju regionu 6

7 Mocne i słabe strony regionu Mocne strony Słabe strony Wiedza i Kapitał ludzki Znaczna podaż wykwalifikowanych kadr. Obniżanie się odsetka osób najsłabiej wykształconych (z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym) Stosunkowo duża liczba doktorantów w dziedzinach, które mogą wesprzeć rozwój specjalizacji regionalnych: medycznych, technicznych, chemicznych. Istnienie silnego potencjału badawczo-rozwojowego regionu (Istnienie dużych ośrodków naukowych i badawczych). Silny ośrodek akademicki w Łodzi. Szeroka oferta edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym Wysoka aktywność patentowa uczelni wyższych (Z 339 zgłoszeniami patentowymi i na wzory użytkowe w 2011 r. województwo zajęło 6 pozycję w kraju, jeśli chodzi o liczbę udzielonych patentów i wzorów użytkowych była to nawet 5 pozycja w kraju). Wzrost nakładów na działalność B+R w wymiarze bezwzględnym. (na 1 mieszkańca w roku 2009 była wyższa o jedną trzecią w porównaniu z rokiem 2007, natomiast wartość nakładów na 1 zatrudnionego wzrosła o 43,5%) Wysoki poziom przedsiębiorczości szczególnie w Łodzi i powiatach centralnych (w latach w województwie łódzkim nastąpił większy wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw (o 7,0%), niż przeciętnie w Polsce (o 3,0%)) Duża liczba absolwentów kierunków humanistycznych nieprzygotowanych do pracy w przemyśle Niedostosowane programy nauczania (mało zajęć praktycznych, na wielu kierunkach brak przedmiotów dających podstawowa wiedzę na temat przedsiębiorczości) Słaby stan szkolnictwa zawodowego i średniego technicznego Niedostateczna współpraca pomiędzy przedsiębiorcami a uczelniami w zakresie praktyk i staży Brak współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi w regionie uniemożliwiający realizowanie wspólnych projektów i wzmacnianie pozycji całego regionu na tle kraju pod względem osiągnięć naukowych Brak zorientowania sektora B+R na komercjalizację wyników badań i współpracę z przedsiębiorcami Zbyt mały poziom finansowania B+R (8 pozycja w rankingu województw), finansowanie przede wszystkim badań podstawowych. Niski udział przedsiębiorstw w finansowaniu B+R Brak stabilnych, długoterminowych warunków funkcjonowania ośrodków innowacji (Uzależnienie od jednego jak to często jest obecnie źródła finansowania (fundusze UE) może się okazać istotnym zagrożeniem w przypadku ograniczenia dostępu do niego i prowadzić do likwidacji lub znaczącego ograniczenia działalności ośrodków). 7

8 Mocne i słabe strony regionu Mocne strony Słabe strony Komunikacja i Współpraca Istnienie klastrów i inicjatyw klastrowych powiązanych z branżami uznanymi za kluczowe w regionie (ok. 10 różnych klastrów i inicjatyw klastrowych) Transfer wiedzy z uczelni do biznesu dzięki nieformalnej współpracy naukowców z przedsiębiorstwami Przygotowywanie przez Urząd Marszałkowski platformy transferu wiedzy i technologii opartej na założeniach rynków otwartych innowacji, która istotnie wesprze procesy innowacyjne w regionie Ograniczona skłonność władz lokalnych do współpracy z organizacjami pozarządowymi Brak efektywnej komunikacji pomiędzy podmiotami, które tworzą regionalny system innowacji (władze samorządowe, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, ośrodki naukowe) Brak skutecznych procedur umożliwiających komercjalizację wiedzy na uczelniach (wzory umów, jasny podział odpowiedzialności) Brak zintegrowanego i zinstytucjonalizowanego systemu wspierającego przepływ wiedzy pomiędzy B+R, przedsiębiorstwami i władzami regionalnymi. Słaby rozwój oraz rozproszenie instytucji otoczenia biznesu. Nadmierny formalizm i biurokracja (procedury ograniczają możliwość działania zarówno urzędnikom jak i sektorowi B+R). Niewielki odsetek przedsiębiorstw podejmujących współpracę np. w ramach sieci klastrowych (zaledwie 10,9% przedsiębiorstw przemysłowych i 4,5% przedsiębiorstw usługowych wśród przedsiębiorstw, które podejmują współpracę w zakresie działalności innowacyjnej. 8

9 SWOT regionu Mocne strony Słabe strony Finansowanie innowacji Istnienie instytucji otoczenia biznesu: funduszy kapitału zalążkowego, funduszy poręczeń kredytowych, aniołów biznesu oferujących wsparcie finansowe na działalność innowacyjną. Dostępne środki z programów krajowych np. Innowacyjna Gospodarka i RPO oraz programów międzynarodowych Nieprzystosowanie struktur organizacyjnych wielu urzędów gmin do planowania rozwoju i zarządzania Niski poziom planowania finansów i inwestycji przez władze w regionie w perspektywie wieloletniej Mało efektywna alokacja funduszy unijnych i skomplikowany system aplikowania zniechęcający przedsiębiorców do sięgania po ten sposób finansowania przy jednoczesnym posiadaniu ograniczonych środków własnych na działalność innowacyjną Mała oferta finansowa dla przedsięwzięć o podniesionym ryzyku Brak możliwości wejścia na wysoko zorganizowany rynek kapitałowy przez MSP oraz niska wiarygodność kredytowa znaczącej liczby przedsiębiorstw Brak instrumentów finansowych zapewniających ciągłość finansowania projektów, tj. od badań podstawowych, aż do wdrożenia Brak indywidualnego podejścia banków do przedsiębiorstw starających się o kredyt i nieuwzględnianie specyfiki (innowacyjnej) działalności 9

10 Bariery zewnętrzne rozwoju innowacyjności Co ogranicza innowacyjność przedsiębiorstw? Polityka na szczeblu krajowym Infrastruktura Zewnętrzna sieć kooperacji Niedostateczna aktywność innowacyjna Niski poziom informatyzacji administracji Niedostateczne nakłady na B+R Odpływ specjalistów Polityka rynku pracy niedostosowana do potrzeb Słaba komunikacja i przepływ wiedzy Przestarzałe technologie Słaba kondycja przedsiębiorstw Skomplikowane mechanizmy aplikowania o środki unijne Nierozwinięta wystarczająco sieć drogowa Nierozwinięta wystarczająco sieć kolejowa Nierozwinięte wystarczająco sieci informatyczne Niedostatecznie wykształcona Niewykorzystany potencjał Brak wspólnych, dużych, zintegrowanych projektów

11 Szanse i potencjał

12 Potencjał i zagrożenia w rozwoju regionu Potencjał Zagrożenia Coraz lepsze przygotowanie administracji publicznej do wspierania działań innowacyjnych (promowanie innowacyjności, organizacja szkoleń, konferencji, konkursów) Dobre zaplecze badawczo-rozwojowe (Istnienie dużych ośrodków naukowych ( m. in. Uniwersytet Medyczny, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Instytut Ogrodnictwa i Sadownictwa w Skierniewicach, i badawczych np. Centrum Bio- i Nanotechnologii. Istnienie instytucji zajmujących się wspieraniem rozwoju innowacyjności- Park Naukowo-Technologiczny, inkubatory, Instytut Nowych Technologii, Akcelerator Technologii i Centrum Innowacji mieszczący się przy Uniwersytecie Łódzkim, Centrum Transferu Technologii PŁ Zidentyfikowany potencjał w obszarze inteligentnych specjalizacji regionalnych (branże kluczowe: nowoczesne włókiennictwo, materiały budowlane, energetyka i OZE, medycyna, farmacja, kosmetyki, informatyka i telekomunikacja oraz nowoczesne technologie: biotechnologia, nanotechnologia, mechatronika, nowoczesne wzornictwo) Korzystne położenie w centrum Polski, zwłaszcza w kontekście docelowego układu dróg krajowych i autostrad Brak odpowiednich polityk i wsparcia dla innowacyjności na poziomie krajowym i regionalnym Trudności z pokonaniem barier natury ludzkiej jak uprzedzenia, brak zaufania. Odpływ wykształconych kadr do innych miast oraz za granicę Konkurencja ze strony innych ośrodków naukowych i uczelni wyższych Niewystarczające publiczne i prywatne nakłady na badania i rozwój Przenoszenie produkcji i inwestycji do regionów i państw o niższych kosztach produkcji i osobowych Opóźnienia w zakresie dalszego rozwoju infrastruktury drogowej, kolejowej i informatycznej w województwie Opóźnienia w zakresie tworzenia nowoczesnej administracji Niski poziom kapitału społecznego, brak identyfikacji lokalnej społeczności z regionem, brak silnego wizerunku/marki regionalnej Zmniejszające się finansowanie w zakresie rozwoju kulturalnego Dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości i lokowania inwestycji (Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, klastry, strefy przemysłowe). 12

13 Model docelowy

14 Efektywna RSI Poziomy wsparcia Internacjonalizacja BARDZO ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE Kluczowe branże dla kraju ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO Konkurencyjność przedsiębiorstw regionu Powszechne zastosowanie Specjalizacja regionalna Badania i rozwój, technologie, innowacje LOKOMOTYWY WZROSTU Kluczowe branże Regionalna Strategia Innowacji RPO Budowa świadomości Strategia krajowa Programy krajowe Specjalizacja krajowa Europa 2020 Program ramowy Współpraca na poziomie europejskim ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI Klastry, sieci współpracy

15 Przedsiębiorstwa i jednostki B+R Efektywna RSI Narzędzia wykorzystane w procesie kreowania innowacji System Instytucji Otoczenia Biznesu - dedykowane szkolenia specjalistyczne spotkania brokerskie (zintegrowane narzędzia) Oferta B+R szkolenia, doradztwo w zakresie innowacji produktowych, procesowych itp. (współfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego itp.) PROJEKTY INNOWACYJNE Zaawansowane instrumenty finansowe Uczelnie, szkoły średnie programy nauczania wspierające kreatywne myślenie (współfinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Kierunek działań Przejrzyste procedury współpracy - pomiędzy sferą B+R oraz przedsiębiorcami

16 Determinanty i scenariusze rozwojowe

17 Które czynniki mają największy wpływ na rozwój innowacyjności w regionie? Znaczenie Determinanta (czynnik) Wpływ na pozostałe determinanty Stymulujący Hamujący Stopień uzależnienia od pozostałych determinant 1 Dostęp do wiedzy Bardzo ważne! Uczenie postaw innowacyjnych / kreatywnych Bardzo ważne! Współpraca w ramach sieci kooperacji Wielkość przedsiębiorstwa Rozwój nowych technologii Wielkość posiadanych środków finansowych Bardzo ważne! Wykorzystanie istniejącego potencjału przemysłowego Spójna polityka proinnowacyjna w regionie Edukacja (formy i sposób kształcenia) Bardzo ważne! Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych Business Consulting S.A.

18 Które czynniki mają największy wpływ na rozwój innowacyjności w regionie? Znaczenie Determinanta (czynnik) Wpływ na pozostałe determinanty Stymulujący Hamujący Stopień uzależnienia od pozostałych determinant 11 Wyposażenie techniczne (maszyny, technologie) do wdrażania innowacji Dostęp do finansowania zewnętrznego Wielkość zatrudnienia personelu naukowo-badawczego Zachowania konsumentów Dostępność instytucji otoczenia biznesu Krajowe uwarunkowania instytucjonalne i prawne Zasoby kapitału ludzkiego (wiedza i doświadczenie) Publiczne nakłady na B+R Skłonność przedsiębiorstw do zadłużania się Działania innych podmiotów na rynku(w tym także dostawców zagranicznych oraz firm Business Consulting S.A.

19 Rozwój innowacyjności do 2030 Scenariusze rozwojowe umiarkowany optymistyczny pesymistyczny Rezultat w Województwo łódzkie pozostaje na dość dobrym poziomie rozwoju gospodarczego. Tempo wzrostu PKB wyniesie średnio 3,9%. (PKB na jednego mieszkańca będzie równe średniej krajowej) Województwo łódzkie rozwija się szybciej niż w scenariuszu bazowym i zmniejsza dystans do mazowieckiego czy śląskiego. Tempo wzrostu PKB wyniesie średnio 4,5%. Województwo łódzkie pozostaje na przeciętnym poziomie rozwoju gospodarczego. Tempo PKB wyniesie średnio 3,7%. Poziom PKB na 1 mieszkańca poniżej średniej krajowej. Poziom rozwoju regionu Stopniowo budowana innowacyjność w kluczowych branżach. Nie do końca wykorzystany potencjał rozwoju %- innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie. Wysoka innowacyjność w kluczowych branżach % innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie. Efektywna e-administracja Niski poziom innowacyjności w kluczowych branżach 16-18% innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie Niewystarczające wsparcie ze strony władz regionu Krajowa polityka finansowofiskalna Wolno wprowadzane reformy, stopniowe zmniejszanie obciążeń administracyjnych Realizacja polityki na szczeblu krajowym zgodnie z założeniami Polska Stworzenie nowoczesnego państwa wspierającego przedsiębiorcę. Brak wystarczająco szybko wdrażanych reform, utrudnianie rozwoju innowacyjności na szczeblu regionalnym. Finansowanie innowacji/ środki UE Pełne wykorzystanie środków UE na innowacje, uzależnienie gospodarki i postępu od tego źródła finansowania Pełne wykorzystanie dostępnych środków UE, Stworzenie mechanizmów finansowania regionalnego niezależnego od UE Niepełne wykorzystanie środków na innowacje Uzależnienie gospodarki i postępu od finansowania UE 19 Business Consulting S.A.

20 Rozwój innowacyjności do 2030 Scenariusze rozwojowe umiarkowany optymistyczny pesymistyczny Przemysł / Kluczowe branże Nastąpi większy rozwój kluczowych branż niż pozostałych branż w regionie. Wsparcie ze strony władz regionalnych nie będzie wystarczające, aby dzięki nim region uzyskał rzeczywistą przewagę konkurencyjną. Strumień środków finansowych i wsparcie ze strony władz regionalnych pozwoli na utworzenie silnej i konkurencyjnej gospodarki. W okresie 10 lat uda się stworzyć nowoczesne przedsiębiorstwa produkujące 30% produktów wysokiej techniki (branża biotechnologiczna, farmacja, medyczna, chemia budowlana, informatyka). Branże kluczowe staną się faktycznymi lokomotywami wzrostu. Nastąpi dalsze rozproszenie gospodarcze oraz niewielki wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zakup licencji i modernizację linii produkcyjnych. Dystans do przedsiębiorstw z UE zwiększy się. Przedsiębiorczość Motorem wzrostu gospodarczego będą duże przedsiębiorstwa usługowe i przemysłowe. Rozwój sektora usług nie wpłynie negatywnie na rozwój przemysłu i specjalistycznego rolnictwa. Stosunkowo dużą dynamiką wzrostu będą charakteryzowały się MSP. Do 2020 r. liczba MSP zwiększy się o 20%. Motorem wzrostu gospodarczego będą duże przedsiębiorstwa usługowe i przemysłowe. Rozwój sektora usług nie wpłynie negatywnie na rozwój przemysłu i specjalistycznego rolnictwa. Dużą dynamiką wzrostu będą charakteryzowały się MSP (30%). Region łódzki pozostanie na 7-9 miejscu w rankingach województw. Bariery natury administracyjnej oraz nieznajomość wśród dużej części drobnych przedsiębiorców procedur niezbędnych do pozyskania potencjalnego wsparcia skutkować będą utratą konkurencyjności łódzkiego sektora MSP. Nakłady na B+R W regionie relacja nakładów na B+R do PKB zwiększy się do 1,4 proc. w 2015 roku i do 1,5 proc. w perspektywie roku 2020 i 1,6% w Stopniowy wzrost wydatków budżetowych na B+R spowoduje wzrost wydatków prywatnych. W regionie relacja nakładów na B+R do PKB zwiększy się do 1,4 proc. w 2015 roku i do 1,7 proc. w perspektywie roku 2020 i 2% w Stopniowy wzrost wydatków budżetowych na B+R spowoduje wzrost wydatków prywatnych. Nakłady na B+R będą wzrastać bardzo powoli w przeciwieństwie do pozostałych regionów w Polsce. Wspólne projekty innowacyjne nie będą realizowane. Rozwój sieci kooperacji Zidentyfikowane w regionie sieci współpracy (klastry) będą się stopniowo rozwijały dzięki silnej determinacji koordynatorów. Coraz więcej przedsiębiorstw zrozumie zalety jakie może odnieść ze współpracy. Intensywny rozwój klastrów w obszarze kluczowych branż. Dzięki odpowiedniej polityce władze regionalne skutecznie kreują i wzmacniają sieci współpracy (poprzez konsorcja technologiczne) Wzajemne uprzedzenia i brak zaufania hamują rozwój inicjatyw klastrowych. 20 Business Consulting S.A.

21 Rozwój innowacyjności do 2030 Scenariusze rozwojowe umiarkowany optymistyczny pesymistyczny Komercjalizacja wyników badań Ośrodki naukowe, w sposób wymuszony konstrukcją mechanizmów finansowania, zaczynają szukać możliwości kooperacji z przedsiębiorcami. Zmniejsza się liczba naukowców współpracujących z przedsiębiorstwami w sposób nieformalny. Uczelnie mają przygotowane przejrzyste zasady współpracy w zakresie komercjalizacji wiedzy. Centra transferu technologii są rzeczywistym łącznikiem pomiędzy B+R, a przedsiębiorcą. Pojedyncze podmioty naukowe podejmują próby stworzenia efektywnego systemu transferu technologii. Brak zaangażowania wszystkich podmiotów w procesie uniemożliwia osiąganie zadowalających wyników. Dobrze rozwija się komercjalizacja w szarej strefie. Kapitał ludzki Na rynku pracy będzie następowała stopniowa redukcja zatrudnienia w tradycyjnych, nisko produktywnych sektorach i gałęziach gospodarki, szczególnie w rolnictwie a wzrośnie zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wykształceniem technicznym i przyrodniczym w branżach zaawansowanych technologicznie i usługach wiedzochłonnych. Na rynku pracy będzie następowała stopniowa redukcja zatrudnienia w tradycyjnych, nisko produktywnych sektorach i gałęziach gospodarki, szczególnie w rolnictwie a wzrośnie zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wykształceniem technicznym i przyrodniczym w branżach zaawansowanych technologicznie i usługach wiedzochłonnych. Programy reintegracji osób wykluczonych prowadzone przez lokalne władze pozwolą na włączenie na rynek pracy osób pozostających poza nim jako dobrze wykwalifikowanej siły roboczej. Złą sytuację demograficzną pogłębi migracja wykształconej kadry do innych województw i za granicę (zmniejszenie liczby ludności o osób). Zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wykształceniem technicznym i przyrodniczym w branżach zaawansowanych technologicznie i usługach wiedzochłonnych będzie zaspokajane poprzez sciąganie ich spoza województwa. Rozwój społeczny Nastąpi wzrost aktywności społecznej dzięki odpowiedniemu stymulowaniu procesów wzrostu zaufania społecznego, zwiększenia troski o dobro wspólne, wspierania aktywności obywatelskiej. Poprzez sukcesywne nakłady na rozwój społeczeństwa informacyjnego, nastąpi zwiększenie potencjału kreatywnego i intelektualnego. W pełni rozwinięte społeczeństwo informacyjne będzie rozumiało znaczenie innowacyjności dla dalszego rozwoju regionu. Społeczeństwo stanie się kreatywne w różnych obszarach życia. Administracja, dzięki pełnej informatyzacji stanie się przyjazna i łatwa (nastąpi likwidacja formalizmów i barier). Brak konsekwentnej realizacji polityki rozwoju innowacyjności będzie miał negatywny wpływ na budowę społeczeństwa informacyjnego. Administracja nadal będzie kojarzyła się z biurokracją i hamulcem wszelkich zmian. 21 Business Consulting S.A.

22 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Panel ekspertów - Model finansowania innowacji oraz system wdrażania RSI. Łódź, 21 listopada 2012 r.

Panel ekspertów - Model finansowania innowacji oraz system wdrażania RSI. Łódź, 21 listopada 2012 r. Przeprowadzenie badania sytuacji technologicznej Województwa Łódzkiego wraz z przygotowaniem 5 raportów tematycznych oraz opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r.

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r. Przeprowadzenie badania sytuacji technologicznej Województwa Łódzkiego wraz z przygotowaniem 5 raportów tematycznych oraz opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wsparcia na badania i rozwój w branży kosmetycznej w ramach RPO WŁ

Narzędzia wsparcia na badania i rozwój w branży kosmetycznej w ramach RPO WŁ Eksportuj Kosmetyki do Wielkiej Brytanii Warszawa, 28 września 2016 r. NOWE PERSPEKTYWY RPO WŁ NA LATA 2014-2020 4. miejsce w kraju 2 RPO WŁ NA LATA 2014-2020 działalność badawczo-rozwojowa wsparcie dla

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Spotkania konsultacyjne Proces

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Środki UE na innowacyjność Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 16 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013

Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013 Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu dr inż. Arkadiusz Borowiec 08.12.2011 r. WND POIG.01.01.01-30-014/09 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Małgorzata Rudnicka Kierownik Wydziału Innowacyjności i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

W centrum Polski, w centrum Europy

W centrum Polski, w centrum Europy W centrum Polski, w centrum Europy -Sektory strategiczne, specjalizacje regionalne Łódź, 20 maj 2013 r. Atuty regionu - Nauka Kapitał naukowy: 7 publicznych wyższych uczelni: - Politechnika Łódzka - Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/10 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez nabór dla MŚP posiadających Pieczęć Doskonałości

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Strukturalne

Fundusze Strukturalne Fundusze Strukturalne 2014-2020 Całkowita alokacja dla Polski w ramach polityki spójności na lata 2014-2020 Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020 2 Propozycja podziału Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów AGENDA PREZENTACJI INNOWACJE W BIZNESIE POZYSKANIE FINANSOWANIA REALIZACJA ZAŁOŻEŃ od teorii i założeń do faktycznych możliwości i barier wachlarz

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych w 2018 roku działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 2020. Działanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r.

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu 1 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza (RSI) horyzontalny dokument strategiczny, uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT w projekcie Quality of Life - wyniki prac warsztatowych [BiF]

Analiza SWOT w projekcie Quality of Life - wyniki prac warsztatowych [BiF] Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Analiza SWOT w projekcie Quality of Life - wyniki

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r.

Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata Katowice, 20 września 2005 r. Stan realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Katowice, 20 września 2005 r. Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Misja i Wizja RSI Woj. Śląskiego Wyobrażenia tworzą

Bardziej szczegółowo

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji.

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji. Obszary wsparcia Świętokrzyskiego Systemu Innowacji / Zespół Problemowy Wiedza, umiejętności, kwalifikacje Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej Rozwój kompetencji pracowników naukowych Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. RIS Mazovia

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. RIS Mazovia Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RIS Mazovia Szkolenie Innowacje, Regionalne Strategie Innowacji, System wspierania Innowacyjności w latach 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k.

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Wsparcie działalności MŚP ze środków UE Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Spis treści I. Horyzont 2020 II. COSME III. JEREMIE 1 Horyzont 2020 obszary wsparcia FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle:

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Raportu pt. W czym tkwi sekret liderów innowacji? - analiza benchmarkingowa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim dr Michał Klepka Współpraca - formy Nieformalne spotkania Praktyki studenckie Zamawiane prace

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza www.ris.mazovia.pl Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne. Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020. 01.04.

Spotkanie informacyjne. Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020. 01.04. Spotkanie informacyjne Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020 01.04.2015 Kielce Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program

Bardziej szczegółowo

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium dotyczące wyboru klastrów kluczowych krajowych Warszawa, 5 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI

ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI Dr Hanna WŁODARKIEWICZ-KLIMEK Dr inż. Joanna KAŁKOWSKA Dr inż. Marek GOLIŃSKI CELE ANALIZY PEST DLA OCENY TRANSFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na działalność badawczo - rozwojową i infrastrukturę B+R

Dofinansowanie na działalność badawczo - rozwojową i infrastrukturę B+R RPO Lubuskie 2020, OP 1 PI 1b Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje Priorytet inwestycyjny 1b: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw RPO

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 Jakub Szymaoski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Integracja społeczna Europa

Bardziej szczegółowo