REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU mobiparking POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU mobiparking POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU mobiparking 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na których konsorcjum firm: mobiparking Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, Warszawa, REGON , KRS: , oraz BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18, NIP , KRS ( Konsorcjum ) udostępniają do korzystania system mobiparking umożliwiający wnoszenie opłat za parkowanie Pojazdów w miejscach objętych Strefami Płatnego Parkowania Niestrzeżonego ( Strefa Parkowania ). 2. mobiparking jest aktualną nazwą systemu SMS PARKING, oferowanego przez FMS Media Sp. z o.o. i BRE Bank SA., a wszystkie prawa i obowiązki Użytkowników systemu SMS PARKING pozostają aktualne w systemie. Spółka mobiparking Sp. z o.o. jest następcą prawnym FMS Media Sp. z o.o., powstałym w dniu 2 lutego 2012 roku w wyniku podziału przez wydzielenie i przeniesienie na mobiparking składników majątkowych FMS Media Sp. z o.o., związanych z prowadzeniem działalności w zakresie organizacji, uruchomienia oraz obsługi systemu wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania przy pomocy telefonów komórkowych. 3. Miejsca objęte Strefami Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, zarządzane są przez jednostki samorządu terytorialnego. Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu określa listę miast, w których można korzystać z systemu mobiparking oraz wskazuje odpowiednie uchwały organów samorządu terytorialnego dotyczące Stref Parkowania. 4. Korzystanie z systemu mobiparking przez Użytkownika odbywa się: za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych SMS, wysyłanych i odbieranych przez Użytkownika zgodnie z Załącznikiem 1 - Tabela 1 i Tabela 3. poprzez wybieranie numerów przez Użytkownika zgodnie z Załącznikiem 1 Tabela 2 i Tabela 3. za pośrednictwem aplikacji mobilnej, którą Użytkownik może pobrać na swój telefon komórkowy ze strony m.mobiparking.pl zgodnie z informacją w Załączniku 1 - Tabela Szczegóły dotyczące korzystania z systemu mobiparking zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 6. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Użytkownik osoba fizyczna ( grupa osób fizycznych), osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystające zamierzające korzystać z systemu mobiparking w celu wnoszenia opłat za parkowanie Pojazdów w Strefie Parkowania. Administrator osoba fizyczna, która na podstawie udzielonego jej upoważnienia reprezentuje we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z systemu mobiparking osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej grupę (co najmniej dwóch) osób fizycznych pragnących korzystać ze wspólnego Konta mobiparking Flota. Konto mobiparking profil indywidualnego Użytkownika w systemie mobiparking, zawierający dane dotyczące danego Użytkownika, w szczególności numer telefonu 1

2 komórkowego (Numer MSISDN) oraz numer rejestracyjny samochodu Użytkownika, zarejestrowanego w systemie mobiparking, jak również informację o środkach uzupełnionych i pozostających do wykorzystania przez Użytkownika. W przypadku zmiany numeru rejestracyjnego Pojazdu podanej na danym Koncie, Użytkowników powinien wysłać odpowiednią komendę (usunięcia startego numeru i aktywowania nowego numeru rejestracyjnego), zgodnie z Załącznikiem nr 1. W przypadku zmiany numeru telefonu komórkowego, Użytkownik powinien założyć nowe Konto mobiparking i złożyć odpowiedni wniosek o usuniecie dotychczasowego. Konto mobiparking Flota profil analogiczny do profilu Użytkownika indywidualnego (Konta mobiparking), przy czym w ramach Konta mobiparking Flota zostają zdefiniowani Użytkownicy - posiadacze określonych Numerów MSISDN - uprawnieni do wykorzystania środków zgromadzonych na takim Koncie, jak również przypisane do takich Numerów MSISDN numery rejestracyjne Pojazdów. Konto mobiparking Flota zostaje założone z chwilą skutecznego wysłania odpowiedniego formularza przez stronę www, w który to sposób dochodzi do zawarcia umowy o korzystanie z systemu mobiparking, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zmian danych Konta mobiparking Flota można dokonywać za pośrednictwem strony www. Uzupełnianie Środków mobiparking dokonywanie przez Użytkownika wpłaty środków do systemu mobiparking, umożliwiających zapłatę za parkowanie Pojazdów w miejscach objętych Strefami Parkowania. Uzupełnianie Środków może zostać dokonane w każdy ze sposobów opisanych w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. Numer MSISDN numer telefonu komórkowego aktywowany w sieci GSM działającej na terenie Polski. Identyfikator mobiparking identyfikator, umożliwiający identyfikację Pojazdu przy korzystaniu z systemu mobiparking, zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. mobiparking system teleinformatyczny umożliwiający wnoszenie opłat za parkowanie Pojazdów w miejscach objętych Strefami Parkowania, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Pojazd (Pojazd Samochodowy) pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. 2 ZAKRES I WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU 1. System mobiparking dostępny jest wyłącznie dla użytkowników telefonów komórkowych działających w sieciach GSM na terenie Polski. 2. Aktywacja mobiparking (rozpoczęcie korzystania z systemu mobiparking) odbywa się: w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną poprzez wysłanie komunikatu SMS o wskazanej w Załącznik nr 1 Tabela 1 treści poprzez aplikację mobilną, 2

3 w przypadku Użytkownika będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej bądź grupą osób fizycznych z chwilą założenia Konta mobiparking Flota, na skutek wysłania odpowiedniego formularza (formatki umowy) za pośrednictwem strony www, zgodnie z aktualną procedurą. Aktywacja mobiparking w powyższy sposób oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. Dodatkowo, w przypadku korzystania z systemu mobiparking poprzez aplikację mobilną, zgodnie z Załącznikiem nr 1, pobranie i instalacja aplikacji oznacza również akceptację Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash (dostępnego na określającego zasady realizacji płatności przy wykorzystaniu systemu SkyCash, obsługiwanego przez SkyCash Poland S.A., będącego agentem rozliczeniowym i posiadającym zgodę Prezesa NBP na prowadzenie systemu autoryzacji i rozliczeń płatności mobilnych SkyCash. 3. W celu korzystania z systemu mobiparking konieczne jest również umieszczenie w Pojeździe odpowiedniego Identyfikatora mobiparking. Użytkownik powinien umieścić Identyfikator mobiparking albo w formie naklejki (umieszczonej w prawym dolnym rogu przedniej szyby Pojazdu) bądź w formie wydruku zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu. Identyfikator musi być umieszczony w taki sposób, aby był w całości widoczny z zewnątrz Pojazdu. 4. Warunkiem faktycznej możliwości dokonania opłaty za parkowanie za pośrednictwem systemu mobiparking jest posiadanie na Koncie mobiparking ( odpowiednio na Koncie mobiparking Flota) odpowiednich środków. Sposoby uzupełniania środków (zasilania Konta) opisane są w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. 5. Wpłaty dokonane przez Użytkownika w celu zasilenia Konta mobiparking ( odpowiednio Konta mobiparking Flota) umożliwiają wnoszenie opłat za parkowanie Pojazdów w wybranej Strefie Parkowania oraz opłat za usługi dodane mobiparking i stanowią własność Użytkownika do chwili uruchomienia płatności za nie. Konsorcjum nie przysługują żadne prawa do wnoszonych przez Użytkowników Środków mobiparking. Środki mobiparking nie są oprocentowane. 6. Na życzenie Użytkownika istnieje możliwość otrzymania potwierdzenia wartości środków wykorzystanych w systemie mobiparking. 7. Służby miejskie uprawnione do kontroli zaparkowanych Pojazdów mają możliwość sprawdzenia, czy opłata za korzystanie z miejsca płatnego parkowania w Strefie Parkowania została uiszczona za pośrednictwem systemu mobiparking. Kontrola odbywa się na podstawie numeru rejestracyjnego Pojazdu. 8. Wszelkie czynności związane z korzystaniem z systemu mobiparking przez Użytkownika będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej bądź grupą osób fizycznych powinny być dokonywane wyłącznie przez Administratora. 9. Konsorcjum nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika hasła do interfejsu www oraz Numeru MSISDN osobom nieuprawnionym i za skutki wszelkich czynności dokonywanych przez osoby nieuprawnione. 10. Stawki opłat za parkowanie w Strefie Parkowania wynikają z aktualnej treści uchwał podjętych przez odpowiednie władze jednostek samorządu terytorialnego zarządzających Strefą Parkowania. 11. Do rozliczania opłaty za parkowanie przyjmuje się czas parkowania podany w zwrotnych komunikatach przesłanych do Użytkownika za pośrednictwem kanału komunikacji z systemem mobiparking, z którego korzysta Użytkownik. 3

4 12. Płatne parkowanie zaczyna się po wysłaniu komendy rozpoczynającej parkowanie właściwej dla danej Strefy Parkowania, zgodnie z Załącznikiem nr 1, i otrzymaniu zwrotnego komunikatu z systemu. Wysłanie komendy rozpoczynającej parkowanie obejmuje upoważnienie udzielone Konsorcjum do pobrania środków z Konta mobiparking mobiparking Flota i przekazania ich właściwej jednostce samorządu terytorialnego tytułem opłaty za parkowanie Pojazdu. 13. Płatne parkowanie kończy się: a) na zlecenie Użytkownika (zgodnie z Załącznikiem nr 1) i po otrzymaniu zwrotnego komunikatu (w momencie określonym w tym komunikacie) z systemu za pośrednictwem kanału komunikacji z systemem mobiparking, z którego korzysta Użytkownik, b) automatycznie - w chwili wyczerpania środków na Koncie mobiparking mobiparking Flota, c) automatycznie w chwili zakończenia okresu objętego obowiązkiem wnoszenia opłat za parkowanie na terenie danej Strefy Parkowania (z wyłączeniem zleceń parkowania czasowego), d) automatycznie w chwili upływu czasu parkowania, jeżeli parkowanie rozpoczęte zostało za pomocą komend określających długość czasu postoju zgodnie z Załącznikiem nr 1 (parkowanie czasowe). 14. Płatne parkowanie rozpoczyna się automatycznie kolejnego dnia, objętego obowiązkiem wnoszenia opłat za parkowanie na terenie danej Strefy Parkowania: a) po zleceniu przez Użytkownika rozpoczęcia parkowania zgodnie z Załącznikiem nr 1, poza godzinami, w trakcie których istnieje obowiązek wnoszenia opłat za parkowanie, b) po zleceniu przez Użytkownika rozpoczęcia parkowania zgodnie z Załącznikiem nr 1, w przypadku, jeżeli do zakończenia okresu płatnego parkowania w danym dniu pozostało mniej czasu niż okres, za który pobrana została w wyniku wysłania w/w komendy minimalna opłata za parkowanie. c) po zleceniu przez Użytkownika rozpoczęcia parkowania na określony czas postoju zgodnie z Załącznikiem nr 1, w przypadku, jeżeli do zakończenia okresu płatnego parkowania w danym dniu pozostało mniej czasu niż okres, za który pobrana została opłata w wyniku wysłania w/w komendy. 15. Informacje o opłatach związanych z korzystaniem z poszczególnych metod komunikacji z serwisem mobiparking znajdują się w Załączniku nr 5. 3 REKLAMACJE 1. Reklamacje związane z nie działaniem nienależytym działaniem systemu mobiparking przyjmowane są przez Członka Konsorcjum spółkę mobiparking Sp. z o.o. listownie na adres: mobiparking Sp. z o.o., ul. Królewska 16, Warszawa, (tel: ), bądź pocztą elektroniczną na adres 2. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia. 4 4

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Konsorcjum ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną nienależytym działaniem systemu mobiparking, chyba że nienależyte działalnie systemu nastąpiło wskutek siły wyższej, nieprzestrzegania przez Użytkownika przepisów prawa (w tym uchwał jednostek samorządu terytorialnego), postanowień niniejszego Regulaminu z winy Użytkownika, Administratora osoby trzeciej, za którą Konsorcjum nie ponosi odpowiedzialności. 2. W przypadku braku możliwości wniesienia przez Użytkownika opłaty za parkowanie przy pomocy systemu mobiparking Użytkownik powinien użyć innej dostępnej w danej Strefie Parkowania metody uiszczenia opłaty za parkowanie. Brak możliwości wniesienia opłaty za parkowanie przy pomocy systemu mobiparking z jakichkolwiek przyczyn (w tym leżących po stronie Konsorcjum) nie zwalnia Użytkowników z obowiązku wnoszenia opłat za parkowanie w Strefie Parkowania. Za szkody spowodowane nieuiszczeniem przez Użytkownika opłaty za parkowanie Konsorcjum nie ponosi odpowiedzialności. 5 POSTANOWNIA KOŃCOWE 1. Użytkownik ma możliwość całodobowego dostępu do opisu i Regulaminu korzystania z systemu mobiparking, które znajdują się na stronie 2. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z serwisu mobiparking w dowolnym momencie. Środki mobiparking niewykorzystane na dokonanie zapłaty za parkowanie w miejscach objętych STREFAMI PARKOWANIA podlegają zwrotowi przez Konsorcjum bez odsetek w terminie 7 dni od daty otrzymania żądania Użytkownika w formie pozwalającej na weryfikację prawa dysponowania Kontem mobiparking mobiparking Flota przez daną osobę składającą żądanie. Zwrot środków będzie dokonywany w sposób wybrany przez Konsorcjum. 3. Konsorcjum zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczną z chwilą udostępnienia przez Konsorcjum nowego Regulaminu na stronie internetowej pod adresem 4. Konsorcjum zastrzega sobie prawo zakończenia udostępniania systemu mobiparking w całości w odniesieniu do poszczególnych STREF PARKOWANIA, w szczególności w przypadku rozwiązania umowy umów łączących Konsorcjum z jednostkami samorządu terytorialnego zarządzającymi STREFAMI PARKOWANIA z innym odpowiednim podmiotem. W przypadku zakończenia udostępniania systemu mobiparking w całości środki na Kontach mobiparking i mobiparking Flota niewykorzystane na dokonanie zapłaty za parkowanie podlegają zwrotowi przez Konsorcjum, zgodnie z odpowiednio stosowanymi postanowieniami ust. 2 powyżej. 5. mobiparking Sp. z o.o. jest podmiotem odpowiedzialnym wyłącznie za obsługę i utrzymanie systemu mobiparking. Bank odpowiedzialny jest za wszelkie działania związane z przyjmowaniem środków mobiparking od Użytkowników oraz terminowym przekazywaniem opłat za parkowanie w miejscach objętych Strefami Parkowania na rzecz właściwych jednostek samorządu terytorialnego oraz zapewnieniem wypełnienia przepisów prawa bankowego, ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych i innych przepisów prawa odnoszących się do świadczenia usług o charakterze finansowym, autoryzacji i rozliczania transakcji, o ile będą one mieć zastosowanie. 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 5

6 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem roku. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1 Sposoby wydawania zleceń w systemie mobiparking (oraz szczególne zasady dotyczące poszczególnych miast, jeśli istnieją); Załącznik nr 2 Lista miast, w których można korzystać z systemu mobiparking, i wskazanie uchwał jednostek samorządu terytorialnego; Załącznik nr 3 Sposoby zasilania Konta mobiparking i mobiparking Flota; Załącznik nr 4 Wzór Identyfikatora mobiparking. Załącznik nr 5 Opłaty w ramach poszczególnych kanałów komunikacji 6

7 Załącznik nr 1 Sposoby wydawania zleceń w systemie mobiparking (oraz szczególne zasady dotyczące poszczególnych miast, jeśli istnieją) Komendy SMS W przypadku pojawienia się w opisie Komendy SMS poniższych skrótów będą one oznaczały: XXX w miejsce XXX należy wstawić pierwsze trzy liter miasta, w którym wnoszona jest opłata za parkowanie (konieczna jest zamiana polskich liter literami uniwersalnymi, np. Ł należy zastąpić literą L) pełna lista komend znajduje się w Tabeli nr 3. Y - jeżeli w mieście, w którym jest wnoszona opłata za parkowanie występuje więcej niż jedna strefa parkingowa w miejsce Y należy wstawić literę odpowiadającą danej podstrefie (np. A, B C) 1, 2, 3, itd. wpisana liczba oznacza numer kolejnego pojazdu z listy pojazdów przypisanych do danego numeru telefonu. Wysłanie komendy XXX (XXXY) bez dodania cyfry w komendzie oznacza rozpoczęcie parkowania pierwszego samochodu z listy. Wysłanie komendy K bez dodania cyfry w komendzie oznacza zakończenie parkowania pierwszego samochodu z listy. Tabela nr 1 SMSy należy wysyłać na numer (opłata zgodnie z Załącznikiem 5 0,25 PLN brutto) Komenda A_<numer_rejestracyjny> L LISTA XXX XXX1 XXX2 itd. Opis działania Aktywowanie numeru rejestracyjnego pojazdu dla numeru komórkowego w usłudze mobiparking. Jest to pierwsza komenda jaką przesyła Użytkownik, dzięki której zostaje aktywowana usługa mobiparking. W celu wnoszenia opłat parkingowych należy uzupełnić środki parkingowe (więcej informacji o sposobach zasileń znajduje się w Załączniku nr 3). Aktywowanie kolejnego numeru pojazdu dla numeru komórkowego w usłudze mobiparking. Jeżeli Użytkownik posiada już aktywny numer rejestracyjny pojazdu wysłanie kolejnej wiadomości (z innym numerem pojazdu) spowoduje aktywowanie kolejnego numeru rejestracyjnego w usłudze mobiparking. Sprawdzenie aktywowanych numerów rejestracyjnych pojazdów dla danego numeru komórkowego. Umożliwia nam sprawdzenie, jakie numery rejestracyjne są aktywowane, czy pojazd jest parkowany oraz jaki jest stan dostępnych środków parkingowych w usłudze mobiparking (dla osób uprawnionych). Rozpoczęcie parkowania w Strefie Płatnego Parkowania. Wysłanie XXX2, XXX3, itd. powoduje wniesienie opłaty za parkowanie w strefie parkowania odpowiednio drugiego, trzeciego kolejnego aktywowanego pojazdu (numeru rejestracyjnego) z listy pojazdów w usłudze mobiparking. Przykład: WAR3 - powoduje wniesienie opłaty w Warszawie za parkowanie trzeciego aktywowanego pojazdu (numeru rejestracyjnego). 7

8 XXXY XXXY1 XXXY2 itd. K K1 K2 itd. AAAXXX AAAXXXY AAAXXX1 AAAXXX2 AAAXXXY1 itd. U U1 U2 itd. D PARKING FIRMA FLOTA INFO Rozpoczęcie parkowania w Podstrefie Płatnego Parkowania. Wysłanie wiadomości SMS o treści XXXY2, XXXY3, itd. powoduje wniesienie opłaty za parkowanie w danej podstrefie odpowiednio drugiego, trzeciego kolejnego aktywowanego pojazdu (numeru rejestracyjnego) z listy pojazdów w usłudze mobiparking. Przykład: SZCB3 - powoduje wniesienie opłaty w Szczecinie w strefie B za parkowanie trzeciego aktywowanego pojazdu (numeru rejestracyjnego) z listy pojazdów. Zakończenie płatnego parkowania. Przykład: Wysłanie K powoduje zakończenie parkowania pierwszego pojazdu z listy. Wysłanie K3 powoduje zakończenie parkowania trzeciego aktywowanego pojazdu (numeru rejestracyjnego) w usłudze mobiparking. Rozpoczęcie parkowania czasowego. Minimalny okres parkowania to 30 minut (dla Warszawy 10 minut), maksymalnie 600 minut. Dostępne okresy to wielokrotności 30 minut, tj. 30, 60, 90, 120 itd. AAA litery oznaczają czas (ilość minut), który chcemy zarezerwować na parkowanie. W sytuacji korzystania z parkowania czasowego możliwe jest wysłanie odpowiedniej komendy powodującej zakończenie parkowania (komendy: K, K1, K2, itd.) co spowoduje skrócenie rozpoczętego czasu parkowania czasowego. Przykład: 300SZCC2 oznacza wykupienie 300 minut (5 godzin) czasu parkowania w Szczecinie w Strefie C drugiego pojazdu z listy samochodów danego użytkownika. Usunięcie numeru rejestracyjnego z listy pojazdów. Komenda powodująca usunięcie pojazdu (numeru rejestracyjnego) z usługi mobiparking. Przykład: Wysłanie U powoduje usunięcie pierwszego aktywowanego pojazd (numeru rejestracyjnego). Wysłanie U3 powoduje usunięcie trzeciego aktywowanego pojazd (numeru rejestracyjnego). Wysłanie komendy powoduje odesłanie informacji o ostatnim doładowaniu. Komenda zgłaszająca zainteresowanie kontaktem ze strony mobiparking w celu założenia konta FLOTA. Po przesłaniu wiadomości SMS z tą komendą, w najkrótszym możliwym terminie skontaktujemy się z Państwem w celu rozpoczęcia procedury aktywacyjnej usługi mobiparking dla firm grupy osób indywidualnych. Komenda powoduje przesłanie linku do strony wap zawierającej spis wszystkich dostępnych komend. 8

9 Krótkie Kody/Numery Specjalne Numer *159# jest dostępny wyłącznie dla osób korzystających z sieci Orange, Plus, Play. Numer XXX dostępny jest dla użytkowników wszystkich sieci komórkowych. W przypadku pojawienia się w opisie Wybieranego numeru poniższych skrótów będą one oznaczały: kod_strefy - oznacza odpowiedni Kod strefy dla miasta (i podstrefy jeśli taka istnieje) pełna lista kodów znajduje się w Tabeli nr 3. numer_samochodu - oznacza numer pojazdu z listy dostępnych pojazdów w usłudze mobiparking, dla którego chcemy rozpocząć zakończyć parkowanie Tabela nr 2. (opłaty za połączenia z wybranymi numerami zgodnie z Załącznikiem 5) Krótki Kod/Numery Specjalne *159*kod_strefy# *159*kod_strefy*numer_samochodu# *159*kod_strefy*numer_samochodu*ilosc_minut_parkowania# *159*kod_strefy# *159*kod_strefy*numer_samochodu# Opis działania Rozpoczęcie parkowania w wybranej strefie dla: pierwszego samochodu z listy dostępnych pojazdów wybranego samochodu z listy dostępnych pojazdów Rozpoczęcie parkowania czasowego. ilosc_minut_parkowania - okres minimalny 30 minut (dla Warszawy 10 minut), maksymalnie 600 minut. Dostępne okresy to wielokrotności 30 minut, tj. 30, 60, 90, 120 itd. Zakończenie parkowania w wybranej strefie dla: pierwszego samochodu z listy dostępnych pojazdów wybranego samochodu z listy dostępnych pojazdów *159# *71559 Menu tekstowe usługi mobiparking. Postępuj zgodnie z komendami tekstowymi wyświetlonymi na telefonie Menu głosowe usługi mobiparking należy postępować zgodnie z usłyszanymi w telefonie komendami głosowymi sprawdzenie listy pojazdów sprawdzenie stanu dostępnych środków rejestracja karty płatniczej MasterCard w systemie MasterCard Mobile oraz doładowanie konta mobiparking z już zarejestrowanej karty MasterCard 9

10 Tabela nr 3. Parkowanie poprzez SMS Parkowanie poprzez Krótkie Kody/Numery Specjalne Aby rozpocząć parkowanie wyślij SMS na numer z odpowiednim kodem miasta. Aby zakończyć parkowanie wyślij: K Wybierz *159*kod_strefy# dla Orange, Plus, Play Wybierz XXX dla wszystkich sieci komórkowych W miejsce XXX wstaw liczbę określającą dane miasto i pojazd, które znajdują się w tabeli poniżej np parkowanie drugiego pojazdu w strefie B w Chorzowie Miasto kod miasta dla SMS kod miasta dla Krótkich Kodów pojazd nr 1 z listy pojazdów pojazd nr 2 z listy pojazdów pojazd nr 3 z listy pojazdów Białystok BIA Chełmno strefa A CHEA Chełmno - strefa B CHEB Chorzów strefa A CHOA Chorzów strefa B CHOB Częstochowa CZE Gdańsk strefa A GDAA Gdańsk strefa B GDAB Gdynia GDY Łódź LOD Ostrołęka OST Sopot SOP Szczecin strefa A SZCA Szczecin strefa B SZCB Szczecin strefa C SZCC Świnoujście SWI Wałbrzych strefa A WALA Wałbrzych strefa B WALB Warszawa WAR Włocławek WLO Wrocław strefa A WROA Wrocław strefa B WROB Wrocław strefa C WROC

11 Tabela nr 4 Aplikacja mobilna mobiparking Aplikację mobiparking można pobrać ze strony m.mobiparking.pl wysyłając wiadomość SMS o treści MOBI na nr (opłata zgodnie z Załącznikiem 5 0,25 PLN brutto) albo skanując telefonem poniższy kod: Z aplikacji mogą korzystać użytkownicy telefonów obsługujących technologię Java, a także z systemem operacyjnym Android, ios, Windows Mobile oraz BlackBerry, którzy jednocześnie w swoim telefonie mają odpowiednio skonfigurowane połączenie internetowe. Aplikację można także pobrać bezpośrednio z Android Market: https://market.android.com/details?id=pl.mobiparking oraz z AppleStore: Bezpieczeństwo autoryzacji płatności mobilnych poprzez aplikacje mobilne zapewnia SkyCash Poland S.A. podmiot będący agentem rozliczeniowym, na podstawie odpowiedniej zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Rozwiązane to umożliwia logowanie się jednolitym hasłem zarówno do aplikacji mobiparking jak również do systemu SkyCash, oraz autoryzowanie transakcji doładowania z konta SkyCash bezpośrednio w aplikacji mobiparking. 11

12 Załącznik nr 2 Lista miast, w których można korzystać z systemu mobiparking i wskazanie uchwał jednostek samorządu terytorialnego. Białystok Uchwała Nr XVI/158/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania (z późniejszymi zmianami) Chełmno Uchwała nr XLII/235/2009 Rady Miasta Chełmna z dnia 24 listopada 2009 ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Chełmnie. Chorzów 1. Uchwała Nr XXXVIII/695/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009r. Nr 149, poz 2946), 2. Uchwała Nr XL/729/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 3 września 2009r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009r. Nr 174, poz 3203), 3. Uchwała Nr XLII/804/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2009r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009r. Nr 211, poz 3928), 4. Uchwała Nr XLVIII/939/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 kwietnia 2010r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009r. Nr 99, poz 1594) w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Chorzowa Częstochowa Uchwała Nr 108/IX/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Częstochowy Gdańsk Uchwała Nr XVI /507/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w tych strefach oraz ustalenia sposobu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 71, poz z dnia 14 maja 2010 r.) Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XVI 507/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w tych strefach oraz ustalenia sposobu ich pobierania. 12

13 Gdynia Uchwała Nr XVII/410/08 Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej Łódź Uchwała Nr XL/805/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 września 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania Ostrołęka Uchwała nr 164/XV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania Sopot Uchwała Nr XXXVI/438/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za parkowanie w tych strefach oraz sposobu ich pobierania Szczecin Uchwała Nr XV/411/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania (po zmianach wprowadzonych przez Uchwałę Nr XVI/438/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 grudnia 2007 r. oraz Uchwałę Nr XXIV/638/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2008 r. oraz Uchwałę Nr XXX/760/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2008 r. Uchwałę Nr XLIII/1079/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010r.). Świnoujście Uchwała nr XXXIX /341/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Świnoujścia Wałbrzych Uchwała Nr XXVI/236/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, określenia wysokości opłaty dodatkowej i ustalenia zasad pobierania tych opłat. Warszawa Uchwała Nr XXXVI/1077/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat. 13

14 Włocławek Uchwała Nr 33 / XVI / 2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania. Wrocław Uchwała nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. (w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej). 14

15 Załącznik nr 3 Sposoby zasilania Konta mobiparking i mobiparking Flota Zasilania konta mobiparking przelew bankowy. Wpłaty należy dokonać w walucie PLN, w banku samodzielnie realizując przelew elektronicznie. Dane do przelewu: Jako odbiorcę przelewu należy wpisać: mobiparking BRE Bank Warszawa, ul. Królewska 14 Jako numer konta PLN należy wpisać: Jako Nazwę zleceniodawcy należy wpisać: Własne dane adresowe KLIENT INDYWIDUALNY w tytule przelewu wpisuje wyłącznie numer telefonu (9 cyfr), z którego będą realizowane dyspozycje dotyczące płatnego parkowania. KLIENT BIZNESOWY/KONTO GRUPOWE w tytule przelewu wpisuje wyłącznie 5 cyfr numeru identyfikacyjnego konta FLOTA, który został nadany przy aktywacji usługi. Uzupełnienie przelewem środków pieniężnych realizowane jest następnego dnia po zaksięgowaniu kwoty na rachunku bankowym. Administrator konta FLOTA otrzymuje potwierdzający wpłatę wraz ze stanem środków pieniężnych, które mogą być wykorzystywane przez wszystkie numery komórkowe zarejestrowane na koncie FLOTA. Jeśli zasilenie konta odbywa się przelewem bankowym, środki dostępne będą w ciągu 24 godzin roboczych. Przelewy z błędną treścią w tytule przelewu będą automatycznie zwracane do nadawcy w ciągu 48 godzin. Zasilania konta mobiparking poprzez SkyCash. Uzupełnienie środków pieniężnych w usłudze mobiparking można dokonać z wykorzystaniem usługi SkyCash, której właścicielem jest Agent Rozliczeniowy SkyCash Poland S.A. (więcej informacji o usłudze można znaleźć na stronie oraz zainstalowanej w telefonie aplikacji mobilnej mobiparking (którą można pobrać bezpośrednio na telefon ze strony WAP: m.mobiparking.pl/aplikacja). Środki pieniężne przelewane z wykorzystaniem usługi SkyCash trafiają w czasie rzeczywistym na konto w systemie mobiparking, dzięki czemu od razu można skorzystać z wpłaconych pieniędzy. Aby zasilić konto mobiparking za pomocą SkyCash należy: 1. posiadać środki na koncie w SkyCash 2. pobrać i zainstalować aplikację mobiparking na telefon komórkowy, 3. z menu zainstalowanej aplikacji mobiparking należy wybrać opcje: Doładuj konto, potem Zasilenie SkyCash i wybranie odpowiedniej opcji: 15

16 a. Zasilenie własnego konta mobiparking, następnie wpisać kwotę zasilenia i zatwierdzić wszystko kodem PIN zdefiniowanym dla aplikacji mobiparking, b. Zasilenie innego konta mobiparking, następnie wpisać kwotę zasilenia oraz Identyfikator konta, które ma zostać zasilone (numer konta Klienta indywidualnego to 9 cyfr numeru telefonu, numer konta FLOTA to 5 cyfr Identyfikator firmy konta grupowego w usłudze mobiparking), a następnie zatwierdzić wszystko kodem PIN zdefiniowanym dla aplikacji mobiparking. Operacja przelania środków ze SkyCash do mobiparking zostanie potwierdzona wiadomością na ekranie telefonu. Zasilania konta mobiparking poprzez kartę płatniczą VISA. Uzupełnienie środków pieniężnych dla usługi mobiparking w ciężar karty płatniczej VISA realizowane jest przez Agenta Rozliczeniowego SkyCash Poland S.A. (więcej informacji o usłudze można znaleźć na stronie oraz zainstalowanej w telefonie aplikacji mobilnej mobiparking (którą można pobrać bezpośrednio na telefon ze strony WAP: m.mobiparking.pl/aplikacja). Zasilenie konta w usłudze mobiparking za pomocą zdefiniowanej karty płatniczej dokonuje się z poziomu aplikacji mobilnej mobiparking. Środki pieniężne obciążające kartę płatniczą są dostępne w mobiparking w czasie rzeczywistym, dzięki czemu od razu można z nich skorzystać. Każdorazowe obciążenie karty płatniczej będzie wymagało potwierdzenia decyzji kodem CVV (ostatni trzycyfrowy numer umieszczony na pasku podpisu na odwrocie karty płatniczej). Aby móc dokonywać zasileń konta mobiparking w ciężar karty płatniczej trzeba w pierwszej kolejności zarejestrować ją w Centrum Kart SkyCash. Należy postępować zgodnie z poniższymi krokami: 1. Zarejestrować się w SkyCash rejestrację należy dokonać ze strony: W przypadku Użytkowników, którzy pobrali aplikację mobilną mobiparking logowanie odbywa się z wykorzystaniem hasła oraz kodu PIN zdefiniowanego do aplikacji mobiparking. 2. Zalogować się do utworzonego konta w SkyCash przekierowanie do logowania jest dostępne ze strony głównej bezpośrednio pod adresem https://mars.skycash.com/web/login/ 3. Jednorazowo zdefiniować kartę płatniczą w Centrum Kart SkyCash po zalogowaniu się do konta należy z menu Opcje konta wybrać Centrum Kart ( wpisać w pasku adresu przeglądarki: https://mars.skycash.com/web/card/), a następnie postępować zgodnie z poniższym: a. wpisać zdefiniowany podczas rejestracji PIN i wcisnąć przycisk przejdź dalej b. wypełnić pola zgodnie ze stanem faktycznym i. imię i nazwisko ii. numer karty iii. data ważności karty iv. adres v. kod pocztowy / miejscowość vi. województwo vii. kraj oraz zaakceptować Regulamin Usługi i kliknąć w przycisk Aktualizuj dane. 4. Dokonać weryfikacji użytkownika wprowadzonej karty płatniczej z menu Opcje konta wybrać Weryfikacja użytkownika ( wpisać w pasku adresu przeglądarki: https://mars.skycash.com/web/verification/), a następnie postępować zgodnie z poniższym: a. wpisać zdefiniowany podczas rejestracji PIN i wcisnąć przycisk przejdź dalej b. wykonać przelew bankowy o dowolnej kwocie z własnego konta bankowego na konto SkyCash S.A. zgodnie danymi wyświetlonymi na stronie SkyCash należy szczególną uwagę zwrócić na tytuł przelewu jaki został wygenerowany przez SkyCash. 5. Karta płatnicza zostanie zweryfikowana po zaksięgowaniu przelanych środków na koncie 16

17 SkyCash. Po zdefiniowaniu karty płatniczej na stronie Agenta Rozliczeniowego SkyCash Poland S.A. można skorzystać z opcji zasilenia konta dla usługi mobiparking. Aby zasilić konto mobiparking za pomocą zweryfikowanej karty płatniczej należy: 1. pobrać i zainstalować aplikację mobiparking na telefon komórkowy 2. z menu zainstalowanej aplikacji mobiparking należy wybrać opcje: Doładuj konto, potem Zasilenie z karty i wybranie odpowiedniej opcji: a. Zasilenie własnego konta mobiparking - wpisać kwotę zasilenia, wybrać konto, które ma zostać zasilone, wpisać kod CVV zdefiniowanej karty płatniczej, a następnie wszystko zatwierdzić kodem PIN zdefiniowanym dla aplikacji mobiparking, b. Zasilenie innego konta mobiparking - wpisać kwotę zasilenia, wpisać ID konta, które ma zostać zasilone (numer konta Klienta indywidualnego to 9 cyfr numeru telefonu, numer konta FLOTA to 5 cyfr Identyfikatora firmy konta grupowego w usłudze mobiparking), wpisać kod CVV zdefiniowanej karty płatniczej, a następnie wszystko zatwierdzić kodem PIN zdefiniowanym dla aplikacji mobiparking. W przypadku dokonywania zasileń w ciężar karty płatniczej na konto usługi mobiparking wpłynie kwota pomniejszona o 1,9% wartości przelewanych środków pieniężnych. Zasilania konta mobiparking poprzez kartę płatniczą MasterCard. Uzupełnienie środków pieniężnych dla usługi mobiparking w ciężar karty płatniczej MasterCard realizowane jest przez upaid Sp. z o. o. oraz ecard S.A. (więcej informacji o usłudze można znaleźć na stronie https://upaid.pl/) oraz: a) zainstalowanej w telefonie aplikacji mobilnej mobiparking (którą można pobrać bezpośrednio na telefon ze strony WAP: m.mobiparking.pl/aplikacja) b) poprzez połączenie z automatycznym menu głosowym pod numerem telefonu Środki pieniężne obciążające kartę płatniczą MasterCard są dostępne w mobiparking w czasie rzeczywistym, dzięki czemu od razu można z nich skorzystać. Każdorazowe obciążenie karty płatniczej będzie wymagało potwierdzenia decyzji kodem CVC (ostatni trzycyfrowy numer umieszczony na pasku podpisu na odwrocie karty płatniczej). Aby móc dokonywać zasileń konta mobiparking w ciężar karty płatniczej MasterCard trzeba w pierwszej kolejności zarejestrować kartę poprzez stronę poprzez automatyczne menu głosowe pod numerem telefonu Osoby, które posiadają już zarejestrowaną kartę płatniczą w systemie MaterCard Mobile nie dokonują ponownej jej rejestracji. I. Rejestracja karty MasterCard poprzez stronę Należy wypełnić wymagane pola podając dane: imię i nazwisko właściciela karty, numer telefonu komórkowego Użytkownika, adres Użytkownika, numer karty MasterCard, datę ważności karty MasterCard, po zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z systemu upaid należy zaznaczyć pole jego akceptacji. Wciśnięcie przycisku Dalej spowoduje wysłanie tymczasowego hasła na wskazany we formularzu numer telefonu komórkowego, który następnie trzeba wpisać w dodatkowe pole na stronie Karta zostanie zarejestrowana po wciśnięciu przycisku Załóż konto. II. Rejestracja karty MasterCard poprzez automatyczne menu głosowe pod numerem telefonu

18 Z telefonu komórkowego Użytkownika mobiparking należy zadzwonić pod numer telefonu i postępować zgodnie z usłyszanymi komendami: a) rejestrując kartę MasterCard Użytkownik akceptuje Regulaminu konta upaid, który jest dostępny na stronie https://upaid.pl/pages/regulamin, b) z klawiatury telefonu należy wprowadzić numer karty MasterCard, c) z klawiatury telefonu należy wprowadzić datę ważności karty (rok/miesiąc), d) potwierdzić prawidłowość wprowadzonych danych. Rejestracja karty MasterCard następuje po potwierdzeniu wprowadzonych danych. Po zarejestrowaniu karty poprzez jeden z przedstawionych powyżej sposobów można skorzystać z opcji zasilenia konta dla usługi mobiparking poprzez: I. automatyczne menu głosowe pod numerem telefonu należy połączyć się z ww. numerem i postępować zgodnie ze usłyszanymi wskazówkami. II. aplikację mobilną mobiparking w tym celu należy: 1. pobrać i zainstalować aplikację mobiparking na telefon komórkowy 2. z menu zainstalowanej aplikacji mobiparking należy wybrać opcje: Doładuj konto, potem Zasilenie z karty MasterCard i wybranie odpowiedniej opcji: a. Zasilenie własnego konta mobiparking - wpisać kwotę zasilenia, wybrać konto, które ma zostać zasilone, wpisać kod CVC zdefiniowanej karty płatniczej, a następnie wszystko zatwierdzić kodem PIN zdefiniowanym dla aplikacji mobiparking, b. Zasilenie innego konta mobiparking - wpisać kwotę zasilenia, wpisać ID konta, które ma zostać zasilone (numer konta Klienta indywidualnego to 9 cyfr numeru telefonu, numer konta FLOTA to 5 cyfr Identyfikatora firmy konta grupowego w usłudze mobiparking), wpisać kod CVC zdefiniowanej karty płatniczej, a następnie wszystko zatwierdzić kodem PIN zdefiniowanym dla aplikacji mobiparking. 18

19 Załącznik nr 4 Obecny identyfikator usługi mobiparking: Wzór Identyfikatora mobiparking. Poprzedni SMS Parking identyfikator usługi honorowany przez kontrolerów równolegle z powyższym (mobiparking): 19

20 Załącznik nr 5 Opłaty w ramach poszczególnych kanałów komunikacji Kanał Opłaty SMS na numer Aplikacja mobilna transmisja danych 0,25 PLN brutto/sms W przypadku korzystania z transmisji w sieci GSM opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego w sieci którego działa telefon Użytkownika oraz jego planem taryfowym. *159# Bezpłatnie menu głosowe *71559 menu głosowe połączenia z numerami z zakresu ,23 PLN brutto/min. Zgodnie z aktualnym cennikiem odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego w sieci którego działa telefon Użytkownika tak jak za połączenie z numerem stacjonarnym. 20

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU mobiparking. (dawny SMS PARKING) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU mobiparking. (dawny SMS PARKING) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU mobiparking (dawny SMS PARKING) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na których konsorcjum firm: FMS Media Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU mobiparking POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU mobiparking POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU mobiparking 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na których konsorcjum firm: mobiparking Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI MOBIPARKING W SYSTEMIE SkyCash. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash.

REGULAMIN USŁUGI MOBIPARKING W SYSTEMIE SkyCash. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash. REGULAMIN USŁUGI MOBIPARKING W SYSTEMIE SkyCash Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa

Bardziej szczegółowo

SMS owe zarządzanie flotą pojazdów

SMS owe zarządzanie flotą pojazdów Informacja prasowa listopad 2010 r. SMS Parking dla firm SMS owe zarządzanie flotą pojazdów SMS Parking to rozwiązanie szczecińskiej SPP, przeznaczone nie tylko dla indywidualnych użytkowników, lecz także

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli 1. ŚCIĄGNIĘCIE APLIKACJI

I N S T R U K C J A. zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli 1. ŚCIĄGNIĘCIE APLIKACJI I N S T R U K C J A zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli 1 2 3 4 5 ŚCIĄGNIĘCIE APLIKACJI- REJESTRACJA - DOŁADOWANIE KONTA - ZAKUP BILETU - KONTROLA BILETU 1. ŚCIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykorzystania aplikacji SkyCash w procesie parkowania

Instrukcja Wykorzystania aplikacji SkyCash w procesie parkowania Instrukcja Wykorzystania aplikacji SkyCash w procesie parkowania 1. Rejestracja w systemie Celem wykorzystywania aplikacji mobilnej SkyCash w procesie parkowania mobiparking Flota w przypadku pierwszego

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli

I N S T R U K C J A. zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli I N S T R U K C J A zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli 1 2 3 4 5 ŚCIĄGNIĘCIE APLIKACJI- REJESTRACJA - DOŁADOWANIE KONTA - ZAKUP BILETU - KONTROLA BILETU 1. ŚCIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

SkyCash - Zakup biletu krok po kroku

SkyCash - Zakup biletu krok po kroku Instrukcja zakupu oraz kontroli biletów zakupionych przez telefon komórkowy w systemie SkyCash w MPK Gniezno SkyCash - Zakup biletu krok po kroku Rejestracja oraz doładowanie konta powinny nastąpić przed

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ZA RACHUNKI W SYSTEMIE SkyCash. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ZA RACHUNKI W SYSTEMIE SkyCash. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ZA RACHUNKI W SYSTEMIE SkyCash Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA MOBILNA mskok Usługa Tele-skok: 801 803 800 lub +48 (58) 782 59 00 opłata zgodna z taryfą operatora SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 SŁOWNIK POJĘĆ... 2 3 APLIKACJA MOBILNA mskok...

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: KM-Płock Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej;

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rejestracja/logowanie

Przewodnik. Rejestracja/logowanie Przewodnik Witaj w Panelu Przewodnika. Znajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące działania i obsługi serwisu ictw.pl. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, w których krok po kroku

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży biletów elektronicznych jednorazowych i okresowych MZK Sp. z o.o. w Opolu za pomocą telefonu komórkowego

REGULAMIN. sprzedaży biletów elektronicznych jednorazowych i okresowych MZK Sp. z o.o. w Opolu za pomocą telefonu komórkowego REGULAMIN sprzedaży biletów elektronicznych jednorazowych i okresowych MZK Sp. z o.o. w Opolu za pomocą telefonu komórkowego Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają: 1. System System sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur elektronicznych (e-faktur). Wersja z dnia 14 stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur elektronicznych (e-faktur). Wersja z dnia 14 stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur elektronicznych (e-faktur). Wersja z dnia 14 stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Play24

Regulamin korzystania z usługi Play24 Regulamin korzystania z usługi Play24 Definicje 1 Wyrazy pisane wielką literą oznaczają: 1. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY APLIKACJA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY APLIKACJA REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY APLIKACJA Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z systemu GoPay Aplikacja 1 DEFINICJE 1. GoPay Sp z o.o. (dalej: GoPay) Spółka z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji Sprytny Bill

Regulamin aplikacji Sprytny Bill Regulamin upaid Regulamin aplikacji Sprytny Bill I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka upaid

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA PRZYGOTUJ: dokument tożsamości; zdjęcie; numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew weryfikacyjny. Zwróć szczególną uwagę na dane

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU CALLPAY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU O KARTĘ KIBICA DLA OSÓB ZAWIERAJACYCH UMOWĘ OD 01.08.2016 PRZYGOTUJ! - dokument tożsamości - zdjęcie - numer swojego indywidualnego konta bankowego, z którego wykonasz przelew

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA ELBLĄSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA ELBLĄSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA ELBLĄSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: ZKM - Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu, ul. Browarna 90.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed strona 1

Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed strona 1 Niniejszy dokument zawiera: Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych przed 01.08.2016 strona 1 Instrukcja dla Karty Kibica dla osób pełnoletnich dla umów zawieranych od 01.08.2016

Bardziej szczegółowo

Płacenie za parkowanie za pomocą systemu SkyCash

Płacenie za parkowanie za pomocą systemu SkyCash Płacenie za parkowanie za pomocą systemu SkyCash Wybór sposobu parkowania 1) Za pomocą aplikacji SkyCash pierwszym krokiem jest zarejestrowanie konta prywatnego, robimy to z poziomu strony SkyCash lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU CALLPAY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU CALLPAY Załącznik nr. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU CALLPAY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka. Klienci indywidualni

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka. Klienci indywidualni INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka Klienci indywidualni Data publikacji: 15.05.2017 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Definicje 3 3. Aplikacja mobilna Kasa Stefczyka 3 3.1. Aktywacja Aplikacji

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid. I Postanowienia wstępne

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid. I Postanowienia wstępne Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

mpay płatności mobilne

mpay płatności mobilne mpay płatności mobilne podręcznik użytkownika 1/25 1. Instalacja aplikacji... 2 1.1. Google play... 2 1.1.1. Instalacja przez stronę www... 3 1.1.2. Instalacja poprzez sklep Play na urządzeniu mobilnym...

Bardziej szczegółowo

smsadminpark Zarządzaj swoim czasem parkowania przez internet, komórkę i sms

smsadminpark Zarządzaj swoim czasem parkowania przez internet, komórkę i sms smsadminpark Zarządzaj swoim czasem parkowania przez internet, komórkę i sms Serwis smsadminpark, wchodzący w skład systemu obsługi SPP produkowanego przez firmę DEJW, jako bezgotówkowa, dostępna z każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH (INNYCH NIŻ OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA) Wymiana informacji dotyczących wypłaty świadczeń z tytułu odsetek od

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Minut w Mix Korzystny

Regulamin promocji Więcej Minut w Mix Korzystny Regulamin promocji Więcej Minut w obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY Krajowy Depozyt organizuje i koordynuje proces wypłaty dywidendy dla każdego Emitenta, będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI WEBSERWISU DLA UŻYTKOWNIKÓW ORLEN FLOTA

REGULAMIN USŁUGI WEBSERWISU DLA UŻYTKOWNIKÓW ORLEN FLOTA REGULAMIN USŁUGI WEBSERWISU DLA UŻYTKOWNIKÓW ORLEN FLOTA SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 2 DEFINICJE... 1 3 REJESTRACJA... 3 4 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI WEBSERWISU... 4 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Rejestracja w Serwisie topfx.pl

PRZEWODNIK. Rejestracja w Serwisie topfx.pl PRZEWODNIK Rejestracja w Serwisie topfx.pl Rejestracja w Serwisie topfx.pl umożliwia dostęp do Panelu Transakcyjnego, w którym możliwe jest przeprowadzanie transakcji wymiany walut w oparciu o rachunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku e-kantor

Przewodnik po rachunku e-kantor Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor

Bardziej szczegółowo

Plus Music Streaming + 100mp3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł. Plus Music 100mp3. Plus Music 250mp3

Plus Music Streaming + 100mp3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł. Plus Music 100mp3. Plus Music 250mp3 Regulamin usługi News (wersja z dnia 29 sierpnia 2017 r.) 1. Usługa News ( Usługa ) jest świadczona przez Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce

Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Moduł do płatności mobilnych najprostszy sposób zatwierdzenia płatności w komórce Dla kogo? Dla podmiotów z branży m-commerce i e-commerce posiadających aplikacje i strony mobilne. Twój Klient chce coś

Bardziej szczegółowo

v 2.0, listopad 2014 Regulamin usługi Transferów MASOWYCH

v 2.0, listopad 2014 Regulamin usługi Transferów MASOWYCH v 2.0, listopad 2014 Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Korzystne Rabaty

Regulamin promocji Korzystne Rabaty Regulamin promocji Korzystne Rabaty obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Odkorkuj miasto, odbierz nawigację za darmo

Regulamin Programu Odkorkuj miasto, odbierz nawigację za darmo Regulamin Programu Odkorkuj miasto, odbierz nawigację za darmo Spis treści 1. Regulamin Programu dla abonentów sieci Play. 2 2. Regulamin Programu dla abonentów sieci Plus.4 3. Regulamin Programu dla abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24

INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 INSTRUKCJA ZMIANY METODY AUTORYZACJI W SERWISIE KB24 Co to jest KB token i token wielofunkcyjny? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH UŻYTKOWNIKA FLOTA. (w brzemieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH UŻYTKOWNIKA FLOTA. (w brzemieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH UŻYTKOWNIKA FLOTA (w brzemieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 2 DEFINICJE... 1 3 REJESTRACJA... 4 4 UŻYTKOWNICY

Bardziej szczegółowo

ikasa Instrukcja użytkownika

ikasa Instrukcja użytkownika ikasa Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Rejestracja w Usłudze ikasa... 1 2. Aktywacja aplikacji... 2 3. Realizacja płatności... 4 4. Weryfikacja historii płatności:... 5 5. Zmiana kodu PIN... 5 6.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj!

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! gratis Tygodnik Poradnik Rolniczy przez 3 miesiące oszczędzaj pieniądze za przekaz pocztowy zyskaj czas i wygodę pomożemy Ci ze wszelkimi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul. Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łodzi, ul.wierzbowa 52 I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2016 roku (zwany dalej Aneksem ) 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku OGSM/PDF01/0812, Strona 1 z 5 Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.01.2017 r. do 01.10.2017 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE RACHUNKU BROKERSKIEGO ONLINE (Potwierdzenie przelewem) oraz ZŁOŻENIE ZAPISU W SYSTEMIE BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

OTWARCIE RACHUNKU BROKERSKIEGO ONLINE (Potwierdzenie przelewem) oraz ZŁOŻENIE ZAPISU W SYSTEMIE BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Biuro Maklerskie OTWARCIE RACHUNKU BROKERSKIEGO ONLINE (Potwierdzenie przelewem) oraz ZŁOŻENIE ZAPISU W SYSTEMIE BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 1/8 Osoby niebędące Klientami Alior Banku mają możliwość otwarcia

Bardziej szczegółowo

Definicje. 1 Postanowienia ogólne. 2 Zakres usług Serwisu Kantoria.com

Definicje. 1 Postanowienia ogólne. 2 Zakres usług Serwisu Kantoria.com Definicje 1. Kantoria.com - właścicielem serwisu jest Kantoria.com Edward Dixon Małgorzata Dixon s.c. z siedzibą w Poznaniu, NIP 783-168-13-02, REGON 301920928. 2. Serwis Kantoria.com internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY LINK4 INSTRUKCJA PŁATNOŚCI KARTĄ za polisy komunikacyjne

PROCEDURY LINK4 INSTRUKCJA PŁATNOŚCI KARTĄ za polisy komunikacyjne PROCEDURY LINK4 INSTRUKCJA PŁATNOŚCI KARTĄ za polisy komunikacyjne W Strefie Agenta udostępniona została dla Państwa możliwość płatności kartą za polisę Link4. Dzięki tej funkcji istnieje możliwość obniżenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE

Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE Załącznik do zarządzenia nr 33/2013 REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ONLINE 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), dotyczy zakupu online biletów grupowych oraz indywidualnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

1.Uruchomienie Skrzynki kontaktowej

1.Uruchomienie Skrzynki kontaktowej Aby rozpocząć pracę w SEKAP musisz posiadać: e-mail - elektroniczną skrzynkę pocztową klucz z certyfikatem kwalifikowanym lub CC SEKAP - tzw. podpis elektroniczny. Aby otrzymać darmowy podpis niekwalifikowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Do aplikacji zalogujesz się poprzez stronę www.ingbank.pl/partner wybierając w prawym górnym rogu klawisz: Jeśli korzystasz już aktywnie

Bardziej szczegółowo

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ibosstoken

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA

INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA INSTRUKCJA INSTALACJI I AKTYWACJI KB TOKENA Co to jest KB token i token sprzętowy? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych.

Bardziej szczegółowo