Uchwała nr 88 Komitetu Monitorującego PO IG stanowi załącznik do Protokołu. Ad 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 88 Komitetu Monitorującego PO IG stanowi załącznik do Protokołu. Ad 4."

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO E s Protokół z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w dniu 17 czerwca 2013 r. W dniu 17 czerwca 2013 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Porządek obrad przewidywał następujące punkty: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia. 3. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w dniu 28 lutego 2013 r. 4. Przyjęcie Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, za 2012 r. oraz prezentacja bieżącego stanu wdrażania Programu. 5. Udzielenie IZ PO IG kompetencji w zakresie dokonywania realokacji między działaniami w obrębie osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 6. Przedstawienie informacji na temat stanu wdrażania działania 4. 3 Kredyt technologiczny PO IG. 7. Sprawy różne. Ad 1. Pani Iwona Wendel, Przewodnicząca Komitetu Monitorującego PO IG, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, otworzyła XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i powitała członków, zastępców, obserwatorów Komitetu oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. Ad 2. Pani Iwona Wendel przedstawiła planowany porządek obrad XX posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Z uwagi na brak zgłoszenia dodatkowych propozycji do przedstawionego porządku obrad, uznała agendę za przyjętą. Ad 3. Pani Iwona Wendel poinformowała, że do przesłanego w dniu 25 kwietnia 2013 r. do członków Komitetu protokołu z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka z dnia 28 lutego 2013 r. nie zgłoszono uwag i zaproponowała jego przyjęcie. 1

2 Uchwała nr 88 Komitetu Monitorującego PO IG w sprawie przyjęcia Protokołu z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w dniu 28 lutego 2013 r. została przyjęta w drodze głosowania. Uchwała nr 88 Komitetu Monitorującego PO IG stanowi załącznik do Protokołu. Ad 4. Pani Aneta Sobota Białas, przedstawiciel Instytucji Zarządzającej, przestawiła prezentację dotyczącą Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka za 2012 r. oraz bieżącego stanu wdrażania Programu. Pani Iwona Wendel poinformowała, że Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, za 2012 r. zostało przesłane w wersji elektronicznej do członków Komitetu w dniu 3 czerwca br. oraz umieszczone w bazie wiedzy. Z uwagi na obszerność dokumentu wydrukowano kilka egzemplarzy dla zainteresowanych uczestników spotkania. Pan Olgierd Hryniewicz, przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk, odnosząc się do kwestii zatrudnienia w 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii, zwrócił się z prośbą o doprecyzowanie pojęcia szacowana realizacja. W jego opinii może mieć ono odniesienie zarówno do wartości przewidywanych na podstawie dotychczasowych praktyk, jak również do wartości wskazanych w obecnie zawartych umowach. Pan Włodzimierz Hausner, przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji na temat bieżącego stanu realizacji projektów systemowych, które w ramach PO IG uzyskują zazwyczaj wysokie dofinansowanie. Pan Kazimierz Siciński, przedstawiciel Komisji Krajowej NSZZ Solidarność zwrócił się z pytaniem o rzeczywisty wpływ Programu na wzrost zatrudnienia oraz prawdopodobieństwo wypełnienia początkowych założeń w tym zakresie. Pani Małgorzata Starczewska Krzysztoszek, przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, odnosząc się do wykresu przedstawionego w prezentacji, zwróciła się z pytaniem o przyczyny dysproporcji między odsetkiem zakończonych projektów a płatnościami. Zapytała również, czy wartość wskazana przy wskaźniku Nakłady na działalność B+R ponoszone przez przedsiębiorców w związku z realizacją projektów w ramach 2. osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R odnosi się wyłącznie do środków własnych przedsiębiorców, czy do ogółu. Jednocześnie Pani Małgorzata Starczewska Krzysztoszek podkreśliła zadowalający poziom osiąganych wartości w bardzo ważnych wskaźnikach tj. Liczba zgłoszeń patentowych jako efekt realizacji projektów oraz Liczba nowych i zmodernizowanych laboratoriów. Z uwagi na ewidentne wsparcie z Programu Innowacyjna Gospodarka bardzo dużej liczby laboratoriów stwierdziła, iż przeznaczenie dodatkowych pieniędzy w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój np. na finansowanie wyposażenia laboratoriów będzie bezzasadne. Z kolei w kontekście wskaźników rezultatu w 6. osi priorytetowej Polska gospodarka na rynku międzynarodowym tj. Liczba wspartych MSP 2

3 zdobywających pierwsze zamówienia spoza Polski w ciągu 2 lat od momentu uzyskania wsparcia oraz Liczba wspartych MSP, które zwiększyły eksport lub sprzedaż na JRE w wyniku wsparcia poprosiła o wyjaśnienie przyczyn niskiej wartości dla szacowanej realizacji tych wskaźników. Zwróciła również uwagę na brak wartości przy wskaźniku Liczba nowych MSP wspartych w ramach 3. osi priorytetowej Kapitał dla innowacji funkcjonujących 18 miesięcy po uzyskaniu wsparcia, zwracając się z prośbą o wskazanie przyczyny takiego działania. Pani Agnieszka Kręcisz Borowiec, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, odnosząc się do wypowiedzi przedmówców, wyjaśniła, iż szacowana realizacja oznacza wartości zagregowane, do osiągnięcia których zobowiązują się beneficjenci w ramach umów o dofinansowanie, natomiast przedstawione w prezentacji miejsca pracy są bezpośrednim efektem realizacji projektów dofinansowanych z Programu. Jednocześnie zaznaczyła, że ewaluacja przeprowadzona na koniec realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z pewnością pokaże szersze efekty Programu w tym zakresie, w tym miejsca pracy utworzone pośrednio w następstwie projektów PO IG. Pani Agnieszka Kręcisz Borowiec w odpowiedzi na pytania przedstawiciela PKPP Lewiatan poinformowała, że informacja przedstawiona na slajdzie nr 4 dotyczy płatności dla projektów zakończonych, które są głównie projektami o niewielkiej wartości, jak i płatności dokonanych na podstawie wniosków o płatność pośrednią dla projektów realizowanych. Następnie, w odniesieniu do wskaźnika dla 2. osi priorytetowej potwierdziła, że wartości wskazane dla nakładów firm na działalność B+R są deklarowane przez przedsiębiorców w ramach umów o dofinansowanie i faktycznie zostaną przez nich poniesione, co oznacza, że wartości wskazane przy ww. wskaźniku odnoszą się do środków własnych przedsiębiorstw. Ponadto, Pani Agnieszka Kręcisz Borowiec poinformowała, że zostanie przygotowana syntetyczna informacja na temat projektów systemowych, którą Instytucja Zarządzająca prześle do członków Komitetu. Pan Marcin Łata, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, odnosząc się wskaźnika Liczba nowych i zmodernizowanych laboratoriów, podkreślił, iż w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój planowane jest ograniczenie zakresu wsparcia infrastruktury. Zgodnie z zamierzeniem wsparcie tego typu będą mogły otrzymać jedynie projekty z Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, które wpisują się w tzw. inteligentną specjalizację. Mapa jest systematycznie aktualizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pani Agnieszka Kręcisz Borowiec odnosząc się do braku wartości przy wskaźniku informującym o liczbie nowych MSP wspartych w ramach 3. osi priorytetowej Kapitał dla innowacji funkcjonujących 18 miesięcy po uzyskaniu wsparcia, wyjaśniła, iż weryfikacja tego wskaźnika będzie wykonana w odpowiednim czasie po zakończeniu realizacji projektów. Zwróciła również uwagę na fakt, iż w przypadku 6. osi priorytetowej Polska gospodarka na rynku międzynarodowym nadal są realizowane konkursy. W poddziałaniu Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji trwa nabór ciągły jeszcze dla 9 branżowych programów promocji, natomiast w najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie konkursu w działaniu 6.1 Paszport do eksportu. W ramach 3

4 ww. konkursów będą kontraktowane kolejne projekty, które z pewnością przyczynią się do wzrostu wartości przedmiotowych wskaźników. Pani Małgorzata Starczewska Krzysztoszek ponownie nawiązując do wskaźników 6. osi priorytetowej zapytała, czy zaprezentowana na wykresie szacowana realizacja uwzględnia już efekt dodatkowych naborów. Pani Iwona Wendel odpowiedziała, iż szacowana realizacja, jak już wspomniano, jest wyliczona na podstawie zawartych umów, wobec czego nie obejmuje jeszcze projektów z ostatnich naborów. Pani Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki poinformowała o zmianach organizacyjnych w Ministerstwie Gospodarki i związanym z tym przejęciem funkcji Instytucji Pośredniczącej przez ww. departament. Następnie, odpowiedziała, iż przedstawiona wartość wskaźników w 6. osi priorytetowej została oszacowana wyłącznie na podstawie dotychczas zawartych umów o dofinansowanie. Biorąc pod uwagę m.in. zaplanowany konkurs w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu, należy spodziewać się zmiany tych wartości. Odnosząc się do wskaźnika Liczba terenów inwestycyjnych przygotowanych przy wsparciu PO IG zaznaczyła, iż w wyniku ostatniego konkursu z 2012 r. jeszcze 19 projektów oczekuje na środki i zawarcie umów o dofinansowanie. Zwróciła także uwagę na fakt złożenia w ramach ostatniego, zakończonego 5 czerwca br. naboru przeprowadzonego dla działania 4.4, wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia ponad 3,5 mld PLN, co z pewnością wpłynie m.in. na wzrost wskaźnika dotyczącego miejsc pracy. Pan Marek Przeor, przedstawiciel Komisji Europejskiej dziękując Instytucji Zarządzającej za przygotowanie bardzo dobrej prezentacji na temat stanu wdrażania Programu, zasugerował by w prezentacji na Spotkaniu Rocznym z Komisją Europejską przedstawić analizę przyczyn, które odpowiadają za osiągnięcie bardzo dobrych efektów w niektórych działaniach, np. 400% wartości docelowej, bądź za uzyskanie niesatysfakcjonujących efektów w pozostałych instrumentach. Jednocześnie poinformował, iż w ciągu 2 miesięcy od daty otrzymania sprawozdania Komisja Europejska w formie pisemnej ustosunkuje się do jego treści. Ponadto zauważył, że malejące co roku wartości pierwszych czterech wskaźników makroekonomicznych w tabeli dotyczącej postępu fizycznego PO IG, sugerują występowanie paradoksalnej sytuacji - coraz większe nakłady na innowacyjność w Polsce przyczyniają się do jej systematycznego obniżania, gdyż maleje liczba przedsiębiorstw innowacyjnych. Pan Marek Przeor wyraził zaniepokojenie w stosunku do obecnego poziomu miejsc pracy w sektorze B+R, zwłaszcza w 1. i 4. osi priorytetowej. Zgodnie z danymi z 2012 r. w osi 4., w działaniu 4.5 zaledwie 1% wszystkich utworzonych miejsc pracy stanowią miejsca pracy utworzone w sektorze badawczo-rozwojowym. Kreowanie wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy jest bardzo ważnym elementem gospodarki opartej na wiedzy. Z tego względu w przyszłej perspektywie finansowej szczególny nacisk zostanie położony zwłaszcza na tworzenie miejsc pracy przez przedsiębiorców w tym sektorze. Dodatkowo, Pan Marek Przeor zwrócił uwagę, iż decyzja Komisji w sprawie zmiany PO IG jeszcze nie została wydana, w związku z czym w chwili obecnej mamy do czynienia wyłącznie z uzgodnieniami w trybie roboczym, które jeszcze mogą ulec zmianie. 4

5 Pani Małgorzata Szczepańska stwierdziła, że spadkowa tendencja firm innowacyjnych może być wynikiem ponoszenia wydatków na rzecz innowacyjności przez coraz mniejszą liczbę przedsiębiorstw, przy jednoczesnym, systematycznym wzroście wysokości tych wydatków. Podkreśliła również, że nie bez znaczenia jest sytuacja gospodarcza kraju, która wpływa na decyzje inwestycyjne wielu przedsiębiorstw. Zdaniem przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej szacowany poziom miejsc pracy w sektorze B+R przedsiębiorstw wynosi niemalże 90% wartości docelowych. Natomiast przywołany przez przedstawiciela Komisji Europejskiej 1%, odnoszący się wyłącznie do działania, którego celem są duże inwestycje produkcyjne, jest wynikiem zadowalającym, biorąc pod uwagę charakter ww. instrumentu. Pani Małgorzata Szczepańska poinformowała o uwzględnieniu uwagi z ostatniego spotkania rocznego z Komisją Europejską, wskazując, iż dotychczas dane dla wskaźników na poziomie osi priorytetowych były zaciągane nie zawsze z odpowiednich działań są działania, które generowały np. liczbę patentów, a nie zostały uwzględnione przy określeniu wartości odpowiednich wskaźników priorytetu. W sprawozdaniu rocznym za 2013 r. już będzie możliwe przedstawienie zaktualizowanych danych dotyczących wskaźników realizowanych na poziomie osi priorytetowych. Pani Iwona Wendel dodała, iż należy pamiętać o przesunięciu czasowym, gdyż prezentowane wskaźniki makroekonomiczne uwzględniają dane sprzed około dwóch lat. Pan Włodzimierz Hausner zwrócił uwagę, iż poza pojedynczymi opracowaniami, w Polsce nie występują badania, które mogłyby odzwierciedlić w sposób rzetelny wysokość nakładów na innowacje ponoszonych przez przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 osób. Uznał, iż jest to zjawisko dość niepokojące, ponieważ grupa tych przedsiębiorstw stanowi znaczny odsetek wszystkich firm, w związku z czym dane, którymi się posługujemy nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistości. Z uwagi na powyższe, zdaniem przedstawiciela KIG, sprawozdawczość jest niepełna, mimo, iż została uznana przez EUROSTAT. Przy okazji Pan Włodzimierz Hausner poinformował o obowiązku wprowadzonym przez NCBiR, związanym z koniecznością złożenia sprawozdania na drukach PNT1 przez beneficjentów, którzy uzyskali wsparcie w związku z wydatkami na działalność B+R. Z kolei odnosząc się do wypowiedzi przedmówczyni, jako przykład podał fakt przedstawienia w roczniku statystycznym z 2012 r. danych za rok Pan Włodzimierz Hausner wyraził opinię, że wysokość poniesionych wydatków na działalność badawczo-rozwojową jest zdecydowanie wyższa, niż wynika to z danych zaczerpniętych z GUS. W związku z tym zaproponował, by Komitet Monitorujący podjął działania w celu wprowadzenia obowiązku składania sprawozdania PNT1 przez beneficjentów jako kopii rozliczenia projektu. Na zakończenie wypowiedzi przedstawiciel KIG podziękował Pani Iwonie Wendel oraz Panu Marcinowi Łacie za wsparcie na forum inżynierskim w Poznaniu. Pani Iwona Wendel oznajmiła, że proces zbierania danych został poprawiony w ostatnim czasie, jednakże należy mieć na uwadze fakt, iż dane GUS dotyczą całej gospodarki, a nie kwestii realizowanych wyłącznie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pani Małgorzata Starczewska - Krzysztoszek odwołując się do wypierania inwestycji prywatnych przez środki publiczne zaznaczyła, iż z jednej strony był to efekt trudnego okresu gospodarczego, 5

6 a z drugiej strony specyficznych regulacji prawnych, z których duża część przedsiębiorstw ze względu na brak opłacalności nie skorzystała przy rozliczeniu podatkowym. Jednocześnie wspomniała o zamówionym przez Instytucję Zarządzającą badaniu ewaluacyjnym, którego rezultatem będzie rzetelna analiza barier, w tym barier prawnych, które utrudniają efektywne wydatkowanie pieniędzy pochodzących z Unii Europejskiej. Następnie przedstawiciel Lewiatana przypomniała o podjętych przez Komisję Europejską decyzjach w zakresie nieobciążania mikroprzedsiębiorstw obowiązkami informacyjnymi w nadmiarze i zgłosiła konieczność opracowania sposobu pozyskiwania informacji, które w sposób rzetelny odzwierciedlałyby faktycznie ponoszone wydatki na innowacje i działalność B+R przez tego rodzaju przedsiębiorstwa. Z kolei, odnosząc się do dotychczasowych doświadczeń w zakresie wydatkowania pieniędzy dedykowanych innowacjom i działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, Pani Małgorzata Starczewska Krzysztoszek zasugerowała, by w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój doprecyzować na jakiego rodzaju projekty powinny zostać przeznaczone pieniądze. Pan Olgierd Hryniewicz wyraził opinię, że Komitet Monitorujący PO IG, jako organ odpowiedzialny za monitorowanie Programu, posiada zbyt mało danych statystycznych. Zaproponował cykliczne przesyłanie informacji do członków Komitetu w zakresie m.in. liczby złożonych zgłoszeń patentowych oraz liczby przyznanych patentów. Pan Marek Daszkiewicz, przedstawiciel Rady Głównej Instytutów Badawczych, stwierdził, że efekty wspierania innowacyjności w ramach PO IG powinny być widoczne w sposób bardzo wyraźny, natomiast przedstawione w Sprawozdaniu wskaźniki tego nie potwierdzają. Jego zdaniem, w ramach 1. osi priorytetowej należałoby zwróć uwagę na wykorzystanie infrastruktury badawczej, która w przypadku uczelni nie może być wykorzystywana do celów komercyjnych, podczas gdy to właśnie komercja jest podstawą innowacyjności gospodarczej. Nowoczesne laboratoria, które powstały bądź zostały wyposażone dzięki wsparciu z PO IG, bez możliwości angażowania się w badania użyteczne dla przemysłu pozostaną bez wpływu na innowacyjność polskiej gospodarki. Zdaniem przedstawiciela Rady Głównej Instytutów Badawczych problem ten wypadałoby rozwiązać poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań w ramach nowego programu operacyjnego, w którym powinny się uzewnętrznić dotychczas poniesione nakłady na ww. infrastrukturę. W przypadku 3. osi priorytetowej, Pan Marek Daszkiewicz zwrócił uwagę, że mimo wysokiego dofinansowania KFK nie osiągnęło zadowalających rezultatów w zakresie np. utworzenia innowacyjnych firm oferujących nowoczesne produkty. Wskazał także, iż w 4. osi priorytetowej, która z uwagi na charakter występujących w niej działań jest najważniejsza pod względem innowacyjności, osiągnięta wartość dla produktów nowoczesnych (high-tech) wynosząca jedynie 6,73%, w jego opinii jest zdecydowanie za niska. Zdaniem Pana Marka Daszkiewicza lepszym rozwiązaniem byłoby skupienie się przy wyborze projektów na innowacyjności, nowoczesności i wykorzystywaniu badań. Następnie wyraził swoją opinię na temat działania 5.1, które określił jako działanie nietrafione z uwagi na brak odniesienia i przystosowania do polskich realiów, szczególnie w zakresie obowiązku uczestniczenia 10 przedsiębiorców w klastrze. Uznając działania osi 6. za bardzo istotne dla rozwoju kraju m.in. ze względu na internacjonalizację produkcji, Pan Marek Daszkiewicz zaznaczył, iż w jego przekonaniu zdecydowanie lepszy efekt przyniosłoby nie tylko zaangażowanie pieniędzy w promocję 6

7 bezpośrednią, lecz także skuteczne wykorzystanie istniejących instrumentów rządowych tj. radców handlowych Ambasad Rzeczpospolitej Polskiej. Poddając pod wątpliwość osiągnięcie celów w 8. osi priorytetowej, zwrócił szczególną uwagę na efekt działania 8.4 dotyczącego ostatniej mili. Jednocześnie wyraził nadzieję, że część pieniędzy przeznaczoną na 8. oś będzie można wykorzystać w sposób bardziej efektywny za pomocą realokacji do innej osi. Przedstawiciel Rady Głównej Instytutów Badawczych zwrócił również uwagę na przedstawioną w Sprawozdaniu rocznym analizę dotyczącą przedsiębiorców i wskaźników dla poszczególnych osi i działań, która w jego przekonaniu nie ukazuje zadowalających efektów. W kontekście nakładów na działalność badawczo-rozwojową podkreślił konieczność podwojenia inwestycji w B+R, podejmowanych przez przedsiębiorców w celu zbliżenia się do założonych wartości wskaźników, a także wyraził obawę o efektywność takich inwestycji, gdyż jego zdaniem, środki finansowe przypadające na jednego badacza są zbyt niskie. Pan Łukasz Jasek, przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zwrócił uwagę, iż w kontekście komercyjnego wykorzystywania infrastruktury badawczej kluczowym elementem jest koszt, przychód oraz monitorowanie dochodów w perspektywie trwałości projektu. Jednocześnie zdecydowanie zaprzeczył stwierdzeniu Pana Marka Daszkiewicza, że nie jest możliwe komercyjne użytkowanie ww. infrastruktury. Pani Małgorzata Szczepańska zaznaczyła, iż z uwagi na brak kryteriów odnoszących się do high-tech w większości działań 4. osi priorytetowej, wspomniane przez Pana Marka Daszkiewicza 6,73% stanowi pozytywny oddźwięk realizowanych projektów. Następnie, wspominając o przedstawionej na posiedzeniu Komitetu w dniu 28 lutego br. informacji na temat działania 4.5 przypomniała, że w lutym 2012 r. Komisja Europejska zawiesiła certyfikację w tym działaniu. Przez 3 miesiące Instytucja Audytowa prowadziła audyt. Jego wyniki wraz z wyjaśnieniami Ministerstwa Gospodarki przesłano do Komisji Europejskiej, która we wrześniu 2012 r. wydała decyzję wznawiającą certyfikację w przedmiotowym działaniu. Jednocześnie, przedstawicielka Instytucji Pośredniczącej podkreśliła, że działanie 4.5 jest działaniem specyficznym ze względu na dokonany podział środków między dofinansowanie dużych inwestycji produkcyjnych, a wsparcie projektów z zakresu innowacyjnych usług. Wspomniała, że w przypadku ww. dużych projektów bezpośrednio powstanie 7 tys. miejsc pracy. Ponadto, Pani Małgorzata Szczepańska podziękowała Komitetowi Monitorującymi za podjęcie decyzji w 2011 r. dotyczącej zmiany kryteriów dla tego działania, co umożliwiło przeprowadzenie w 2012 r. kolejnego naboru i tym samym pełne wykorzystanie alokacji w działaniu 4.5. Natomiast w kontekście innowacyjnych usług, wspieranych z tego działania, podkreśliła ich istotne znaczenie dla budowania innowacyjnej gospodarki, informując jednocześnie o dążeniu Polski do uzyskania pozycji lidera w regionie w zakresie rozwoju sektora usług, szczególnie sektora nowoczesnych usług biznesowych BPO (Business Process Outsourcing). Podając za przykład województwo łódzkie, poinformowała, że niektóre regiony wręcz specjalizują się w tego rodzaju usługach. Powstające w obrębie dużych aglomeracji centra usług wspólnych cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony studentów. W związku z tym, Pani Małgorzata Szczepańska stwierdziła, iż w ramach usług wspieranych z działania 4.5 są usługi innowacyjne, zaś przypadek firmy JYSK jest wyłącznie efektem kryteriów, jakie określono w 2008 r. 7

8 Uchwała nr 89 Komitetu Monitorującego PO IG w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, za 2012 r. została przyjęta w drodze głosowania. Uchwała nr 89 Komitetu Monitorującego PO IG stanowi załącznik do Protokołu. Ad 5. Pan Marcin Łata, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego przedstawił prezentację dotyczącą udzielenia Instytucji Zarządzającej PO IG kompetencji w zakresie dokonywania realokacji między działaniami w obrębie osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pan Marek Daszkiewicz przyznał, iż możliwość sprawnego i szybkiego działania jest bardzo istotna ze względu na efektywne wykorzystanie środków w kontekście zbliżającego się końca okresu programowania. Z kolei, odnosząc się do efektów przeprowadzonych naborów w ramach poddziałania oraz działania 1.4 zasugerował nie tylko wydatkowanie środków finansowych na realne innowacje, przekładające się na polską gospodarkę, lecz również możliwość wprowadzenia w niektórych obszarach, w tym w 1. osi, tzw. nadkontraktacji. Pani Małgorzata Starczewska Krzysztoszek stwierdziła, iż kwestią wręcz bezdyskusyjną jest udzielenie Instytucji Zarządzającej kompetencji w zakresie dokonywania realokacji między działaniami w obrębie osi priorytetowej Programu. Odnosząc się do przedstawionej prezentacji, zwróciła się z prośbą o wskazanie szacowanej wysokości wolnych środków, jakimi będzie można dysponować w Programie. Zapytała także o ewentualne zbadanie przez Ministerstwo Gospodarki efektywności wydatkowania pieniędzy w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych. Pan Kazimierz Siciński zwrócił się z pytaniem o możliwość finansowania ze środków PO IG działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, organizującego bardzo trafione konkursy. Pan Włodzimierz Hausner zwrócił uwagę, iż w bilansie Programu Innowacyjna Gospodarka zapewne najwyżej zostanie ocenione działanie 4.4, cieszące się największym zainteresowaniem przedsiębiorców. W przypadku tego działania przyznana dotacja nie tylko pozwala na uruchomienie środków własnych przedsiębiorców, lecz analogicznie do działania 4.3 umożliwia realne wdrażanie innowacji. Następuje to poprzez realizację projektów o dużym potencjale innowacyjnym w zakresie m.in. tworzenia nowych miejsc pracy, realizacji przeprowadzonych badań czy zakupionych patentów i technologii know-how. Natomiast w działaniu 4.3, także pozytywnie ocenianym, występuje wysublimowana innowacja w postaci nowej technologii nie stosowanej dłużej na świecie niż 5 lat. Z kolei, odwołując się do połączenia działań , Pan Włodzimierz Hausner stwierdził, iż obecnie przedsiębiorcy poszukują analogicznych rozwiązań, dzięki którym mogą uzyskać dofinansowanie zarówno na badania (w przypadku MSP na zlecenie badań zazwyczaj instytutom badawczym lub politechnikom), jak i na wdrożenie wyników tych badań. Następnie, przedstawiciel KIG 8

9 wyraził swoje poparcie dla działania, które pozwoliłoby Instytucji Zarządzającej na dokonywanie przesunięć środków publicznych między działaniami w ramach osi i związanej z tym propozycji przeniesienia wolnych środków do działania 4.3 i 4.4. Pan Łukasz Jasek, odnosząc się do wypowiedzi przedmówców, poinformował, iż z punktu widzenia logiki możliwe jest finansowanie w ramach Programu działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Następnie, wyrażając poparcie dla proponowanego udzielenia kompetencji dla Instytucji Zarządzającej dodał, że Instytucja Pośrednicząca chciałaby dokonać przesunięć nie tylko do poddziałania 1.3.1, w którym jeszcze występują środki na wsparcie kilku projektów z ostatniego konkursu, lecz także do innych działań pierwszej osi. Pani Małgorzata Szczepańska zwróciła się z prośbą do członków Komitetu o poparcie dla przedstawionej propozycji w zakresie udzielenia Instytucji Zarządzającej kompetencji do dokonywania realokacji między działaniami danej osi priorytetowej. Jako argument przemawiający za podjęciem takiej decyzji wskazała występowanie w niektórych działaniach oszczędności, które mogą być wykorzystane w efektywniejszy sposób w innym działaniu tej samej osi priorytetowej. Jej zdaniem potwierdzenie dla występowania takiej sytuacji stanowi chociażby przykład poddziałania 6.2.2, w którym 19 pozytywnie ocenionych projektów na łączną kwotę dofinansowania 55 mln PLN nie zostało rekomendowanych do wsparcia ze względu na wyczerpanie alokacji w tym instrumencie. Pani Iwona Wendel wyjaśniła, iż choć pożyczka z Kredytu technologicznego została już zwrócona, to nadal występuje duże zapotrzebowanie na dodatkowe środki w tym działaniu, gdyż występują w nim pozytywnie ocenione projekty, które należałoby dofinansować. Pan Marcin Łata w odniesieniu do szacowanej wysokości oszczędności poinformował, iż wskazanie kwoty w chwili obecnej nie jest możliwe, ponieważ najwięcej wolnych środków jest generowanych w wyniku wahań kursu, którego tendencji wzrostowej lub spadkowej nie da się przewidzieć. Istotne źródło wolnych środków również stanowią oszczędności pojawiające się w trakcie realizacji projektów. Przeciętnie 5-10% oszczędności może być wygenerowanych w trakcie realizacji danego działania, z czego największy potencjał 10% przewiduje się w 4. osi. W przypadku korekt i rozwiązanych umów o dofinansowanie, Pan Marcin Łata podkreślił trudności związane z oszacowaniem pojawienia się wolnych środków w ten sposób, ponieważ są one wykorzystywane na bieżąco. Pan Marek Przeor odnosząc się do przenoszenia środków publicznych między osiami priorytetowymi przypomniał, iż procedura zatwierdzenia tego typu realokacji, wymagająca zgody Komisji Europejskiej, została uregulowana w rozporządzeniu. Jednocześnie podkreślił, iż głównym celem Unii Europejskiej nie jest maksymalizowanie absorbcji środków, lecz realizacja celów dla których skonstruowano dane osi priorytetowe. Wyposażenie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w obecnie istniejące osie priorytetowe jest wynikiem uzgodnień między Polską, a Komisją Europejską, w związku z czym konieczne jest realizowanie każdej z osi i osiągnięcie celów do niej przypisanych. Pan Marek Przeor jako element elastycznego zarządzania Programem wskazał kompetencję Instytucji Zarządzającej do dokonywania realokacji wolnych środków w ramach osi priorytetowej. Zwrócił się 9

10 jednak z wnioskiem, by takie przesunięcia środków były podyktowane chęcią realizacji celów Programu, a nie wyłącznie absorbcją środków finansowych. Pani Anna Kieracińska, przedstawiciel Forum Związków Zawodowych również zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju tj. Program Badań Stosowanych czy Innotech, które dają bardzo dobre efekty. Pan Marcin Łata informując o otwartości Instytucji Zarządzającej na wszelkie propozycje w zakresie wdrażania Programu, podkreślił konieczność podejmowania działań w ramach instrumentów wsparcia, które zaplanowano dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dodał, iż przy tworzeniu nowego programu widoczne jest wzorowanie się na działaniach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pan Kazimierz Siciński zwrócił się z pytaniem o możliwość wprowadzenia do projektu uchwały nr 90 zapisu dotyczącego przesunięć w kierunku programów realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju tj. Programu Badań Stosowanych lub Demonstratora+. Pani Iwona Wendel stwierdzając brak możliwości wprowadzenia takiego zapisu do przedstawionego projektu uchwały, poinformowała o przyjęciu postulatu do analizy w celu weryfikacji jego zgodności z Programem. Uchwała nr 90 Komitetu Monitorującego PO IG w sprawie realokacji środków pomiędzy działaniami w obrębie każdej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, została przyjęta w drodze głosowania. Uchwała nr 90 Komitetu Monitorującego PO IG stanowi załącznik do Protokołu. Ad 6. Pani Patrycja Zeszutek, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki przedstawiła prezentację dotyczącą stanu wdrażania działania 4.3 Kredyt technologiczny. Pan Kazimierz Siciński zwrócił uwagę, iż funkcjonujący Kredyt technologiczny stanowi bardzo dobre przejście z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Swoją opinię uzasadnił rosnącą rolą instrumentów zwrotnych, na które będzie stawiany szczególny nacisk w nowej perspektywie finansowej. Następnie zapytał o wpływ nowych technologii na wzrost zatrudnienia. Pan Włodzimierz Hausner przypomniał, że idea Kredytu technologicznego przeszła dość ciężką drogę, nie tylko ze względu na potrzebę zmiany ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, lecz również z uwagi na konieczność dotarcia do świadomości przedsiębiorców i uzmysłowienia im, że zakup nowoczesnej maszyny produkcyjnej nie jest nową technologią. W działaniu 4.3 wprowadzono pojęcia tj. nowa technologia czy inwestycja technologiczna, które nie były rozumiane przez przedsiębiorców. Dlatego też wyraził aprobatę dla działań podjętych 10

11 w 2010 r. przez Instytucję Zarządzającą, która ze względu na małe zainteresowanie tym instrumentem zleciła Centrum Innowacji NOT przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji promocyjnej. Na warsztatach regionalnych, w których uczestniczyło wielu przedsiębiorców, eksperci Naczelnej Organizacji Technicznej oraz eksperci z Banku Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego wyjaśnili w sposób bardzo klarowny ww. problemowe pojęcia, w wyniku czego zdecydowanie wzrosło zainteresowanie działaniem 4.3. Pan Marek Daszkiewicz, odnosząc się do produktów przedstawionych w prezentacji zapytał o przeprowadzenie analizy pod kątem high-tech i ewentualnego eksportu. W jego opinii wskaźnik dotyczący high-tech, podobnie jak wskaźnik dotyczący eksportu, jest kluczowy dla gospodarki. W związku z tym, przedstawiciel Rady Głównej Instytutów Badawczych wyraził nadzieję, iż w nowym programie operacyjnym będzie to jedno z podstawowych kryteriów przy wyborze projektów rekomendowanych do wsparcia. Pan Marek Przeor zapytał o sposób księgowania inwestycji w działaniu 4.3 i ewentualne ujęcie ich w sprawozdaniach PNT1, PNT2. Pani Patrycja Zeszutek przedstawiła najpopularniejsze branże, w ramach których przedsiębiorcy wnioskują o Kredyt technologiczny. Przyznała, iż w tym instrumencie nie zastosowano kryteriów premiujących branże wysokich technologii, jednakże w jej przekonaniu nie przesądza to o wyborze projektów charakteryzujących się niskim poziomem innowacyjności. Pani Patrycja Zeszutek poinformowała o zamiarze przeprowadzenia ewaluacji i chęci wykorzystania w nowym programie wynikających z niej wniosków. Następnie podkreśliła, że działanie 4.3 nie było ukierunkowanie na generowanie miejsc pracy i poinformowała o rozważeniu uwagi ze strony przedstawiciela Komisji Europejskiej w zakresie księgowania inwestycji. Pani Marzena Tymińska - Ładziak, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego poinformowała o uznaniu za mało istotny - w przypadku działania wskaźnik dotyczący zatrudnienia, gdyż nowe technologie zazwyczaj powodują redukcję miejsc pracy. Zaznaczyła jednak, że przedsiębiorcy sygnalizują powstawanie nowych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu, np. w obszarze marketingu danej firmy. Dodała, iż w momencie zakończenia realizacji projektu przez 80-90% przedsiębiorców planowane jest przeprowadzenie ankiety wśród beneficjentów, która pozwoli na określenie m.in. liczby rzeczywiście powstałych miejsc pracy i obszarów, w których to nastąpiło. Pani Marzena Tymińska Ładziak w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Włodzimierza Hausnera na temat nowelizacji ustawy podkreśliła zależność ówczesnych zasad obowiązujących w Kredycie technologicznym od instrumentów i środków, jakie były do dyspozycji. Ustawa, na podstawie której rząd generował środki publiczne w celu wsparcia innowacji, funkcjonowała już od 2005 r. Dzięki implementacji do systemu banków kredytujących możliwe było uzupełnienie dostępnych środków publicznych środkami prywatnymi, co przyczyniło się do zwiększenia obszaru oddziaływania Kredytu technologicznego. Do wzrostu jego popularności przyczyniły się zmiany ówcześnie obowiązujących zasad do 2011 r. Następnie, przedstawiciel BGK zaznaczyła, iż beneficjenci muszą spłacić częściowo kredyt, w związku z czym realizacja dofinansowanych projektów powinna generować sprzedaż. Przedstawiane przez przedsiębiorców 11

12 faktury są sprawdzane, jednakże nie stanowią podstawy do wypłaty dofinansowania wymagane jest jedynie oświadczenie o rozpoczęciu produkcji. Z kolei, odnosząc się do analizy branż, Pani Marzena Tymińska Ładziak wskazała na trudności występujące przy wyborze inwestycji w ramach działania 4.3 m.in. w branży IT, co jest zdeterminowane postacią nowej technologii chronionej prawem własności przemysłowej lub w przypadku programów informatycznych, nieprowadzących do tworzenia platform projektowych prawem własności intelektualnej. Możliwe jest finansowanie zakupu rozwiązań informatycznych, z zastrzeżeniem, że nie mogą one stanowić przedmiotu projektu. Jednocześnie należy zaznaczyć, że analiza branż, w których interweniuje Kredyt technologiczny dokonywana jest na podstawie kodów PKD, co w efekcie może mieć wpływ na niski poziom osiągniętej wartości dla branży IT. Ponadto, Pani Marzena Tymińska Ładziak podkreśliła brak w działaniu 4.3 kryterium premiującego projekty eksportowe. Pan Włodzimierz Hausner zwrócił uwagę na fakt, że Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka funkcjonuje od 2007 r. natomiast wspomniana nowelizacja ustawy nastąpiła na przełomie 2010/2011 r. Zdaniem przedstawiciela KIG, możliwe było wcześniejsze wprowadzenie odpowiednich zmian do ustawy. Następnie podkreślił, że głos przedsiębiorców uczestniczących w warsztatach regionalnych miał kluczowe znaczenie dla rozwoju Kredytu technologicznego. Pani Małgorzata Starczewska Krzysztoszek pogratulowała osiąganych wyników przez działanie 4.3 i zwróciła się z prośbą o uwzględnienie obecności analogicznego instrumentu finansowego w nowym programie operacyjnym. Ad. 7. Pani Iwona Wendel poinformowała o przesłaniu do członków Komitetu informacji dotyczącej preferencji podatkowej dla przedsiębiorstw inwestujących w nowe technologie oraz informacji na temat sytuacji spółek celowych tworzonych na uczelniach w związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przyszłą perspektywą finansową. Natomiast informacja w zakresie pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w ramach 4. osi priorytetowej została załączona do materiałów na posiedzenie. Pani Iwona Wendel przypomniała członkom Komitetu, że do projektu uchwały nr 87 Komitetu Monitorującego PO IG w sprawie realokacji środków w ramach 3. osi priorytetowej Kapitał dla innowacji PO IG nie zgłoszono uwag, w związku z czym w dniu 7 czerwca br. Instytucja Zarządzająca uznała uchwałę za przyjętą. Pan Marcin Łata zauważył, iż podczas posiedzeń Komitetu Monitorującego PO IG i spotkań grupy roboczej ds. nowego programu operacyjnego często poruszanym zagadnieniem są inteligentne specjalizacje. W związku z tym, zaprosił uczestników posiedzenia na spotkanie warsztatowe dotyczące inteligentnych specjalizacji, które zostało zaplanowane na dzień 28 czerwca br. z udziałem przedstawicieli Banku Światowego oraz Komisji Europejskiej. Na zakończenie Pani Iwona Wendel podziękowała członkom i obserwatorom Komitetu za obecność i dyskusję. 12

13 Protokół przygotowała: Ewelina Kowalska Sekretarz Komitetu Monitorującego PO IG Pan Marcin Łata Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej w Komitecie Monitorującym PO IG Pani Iwona Wendel Przewodnicząca Komitetu Monitorującego PO IG Przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego Załączniki: 1. Lista obecności na posiedzeniu Komitetu Monitorującego w dniu 17 czerwca 2013 r. 2. Uchwała nr 88 Komitetu Monitorującego PO IG 3. Uchwała nr 89 Komitetu Monitorującego PO IG 4. Uchwała nr 90 Komitetu Monitorującego PO IG 13

MINISTERSTWO INFASTRUKTURY I ROZWOJU

MINISTERSTWO INFASTRUKTURY I ROZWOJU MINISTERSTWO INFASTRUKTURY I ROZWOJU E s Protokół z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w dniu 17 czerwca 2014 r. W dniu 17 czerwca 2014 r. odbyło się

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Finansowanie badań i rozwoju z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Tomasz Nowakowski III Konferencja Prorektorów w ds. Nauki i Rozwoju publicznych wyższych szkół technicznych Poznań,, 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

ubiegły rok charakteryzował się znacznym

ubiegły rok charakteryzował się znacznym Fundusze europejskie dla poligrafii w 2017 roku Znane są już harmonogramy krajowych i regionalnych konkursów na dotacje unijne w 2017 roku. ubiegły rok charakteryzował się znacznym przyspieszeniem w realizacji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt na innowacje technologiczne instrument wsparcia w perspektywie 2014-2020 Rola

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MSP w perspektywie

Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014 Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie sektora MSP w perspektywie 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Działalność PARP 2007-2013 Krajowy Program Reform

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym bankiem w Polsce. Kluczowe obszary działania BGK Misją

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Praktyczne aspekty aplikowania o finansowanie z Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata - Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin,

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 Paweł Świętosławski Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn 20 czerwca 2016 r. BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 23 września

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 Warszawa, 14 marca 2015 Obszary Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. PROTOKÓŁ Dotyczy: Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 24 kwietnia 2013 r.

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. PROTOKÓŁ Dotyczy: Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 24 kwietnia 2013 r. wnioskodawca Michał MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI DSI-SOP-002 1-2-10/2013 PROTOKÓŁ Dotyczy: Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 24 kwietnia 2013 r. Obradom Komitetu Rady

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO E s Protokół z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w dniu 22 czerwca 2010 r. W dniu 22 czerwca 2010 r. odbyło się

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFASTRUKTURY I ROZWOJU

MINISTERSTWO INFASTRUKTURY I ROZWOJU MINISTERSTWO INFASTRUKTURY I ROZWOJU Protokół z II posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 w dniach 2-3 czerwca 2015 r. 1 dzień posiedzenia 1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Załącznik do Uchwały nr 66/XVI//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej W dniu 22 października 2010 r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok 1 (wersja nr 5 z 18 września 2015 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata

Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata Oferta dla przedsiębiorców w obszarze działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 Warszawa, 17 maja 2007 r. Priorytety: Instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne (DAWNY KREDYT TECHNOLOGICZNY) ORGANIZOWANEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych w 2018 roku działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 2020. Działanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ KONFERENCJA OTWIERAJĄCA 18.06.2014 1.SYSTEM 2.KOMUNIKACJA 3.ZASOBY LUDZKIE 4.ODPOWIEDZIALNOŚĆ 5.

FUNDUSZ BADAŃ I WDROŻEŃ KONFERENCJA OTWIERAJĄCA 18.06.2014 1.SYSTEM 2.KOMUNIKACJA 3.ZASOBY LUDZKIE 4.ODPOWIEDZIALNOŚĆ 5. 1.SYSTEM 2.KOMUNIKACJA 3.ZASOBY LUDZKIE 4.ODPOWIEDZIALNOŚĆ 5.EFEKT SPIS SLAJDÓW 1 # 1 2 PERSPEKTYWA 2014-2020 2020 KPAI BIZNES 3 ZAKUP BADAŃ WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW B+R W PRZEDSIĘ- BIORSTWACH WDROŻENIE

Bardziej szczegółowo

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2018 rok 1 (wersja nr I z 16 listopada 2017 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na działalność badawczo - rozwojową i infrastrukturę B+R

Dofinansowanie na działalność badawczo - rozwojową i infrastrukturę B+R RPO Lubuskie 2020, OP 1 PI 1b Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje Priorytet inwestycyjny 1b: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw RPO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Finansowanie działań inwestycyjnych w latach 2014-2020: Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R: - Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek - Poddziałanie 3.2.2

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Protokół z XIV Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 Województwa Śląskiego.

Protokół z XIV Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 Województwa Śląskiego. Protokół z XIV Posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PKM PO KL) 2007-2013 Województwa Śląskiego. Czas i miejsce posiedzenia 29 sierpnia 2013 r. godz. 9:00, Sala Marmurowa

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

M&E na różnych poziomach interwencji

M&E na różnych poziomach interwencji Wskaźniki stosowane w monitoringu polityki Kontekstowe Dla polityki innowacyjnej: Nakłady na B+R w relacji do PKB % przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle i usługach Wpływy podatkowe z B+R na 1 mieszkańca

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO E s Protokół z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 w dniu 24 kwietnia 2012 r. W dniu 24 kwietnia 2012 r. odbyło się

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r.

Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-176-05 Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 LP Działanie Dotychczasowe brzmienie w brzmieniu zaakceptowanym przez KM 1. 4.5 W projekcie przewidziano komponent B+R - (utworzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik do uchwały Nr 18/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań wdrażanych za pośrednictwem projektów grantowych realizowanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO

Rysunek 1.Schemat priorytetów, celów i działań określonych Strategii ZIT AO Zgodnie z zapisami Procedury Monitorowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej przyjętej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska nr 9/19/2016 z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2010 r. Działanie/poddziałanie PO IG Planowana data ogłoszenia konkursu Miejsce ogłoszenia konkursu Termin ukończenia naboru projektów

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo