Uchwała nr 88 Komitetu Monitorującego PO IG stanowi załącznik do Protokołu. Ad 4.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr 88 Komitetu Monitorującego PO IG stanowi załącznik do Protokołu. Ad 4."

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO E s Protokół z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w dniu 17 czerwca 2013 r. W dniu 17 czerwca 2013 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Porządek obrad przewidywał następujące punkty: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia. 3. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w dniu 28 lutego 2013 r. 4. Przyjęcie Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, za 2012 r. oraz prezentacja bieżącego stanu wdrażania Programu. 5. Udzielenie IZ PO IG kompetencji w zakresie dokonywania realokacji między działaniami w obrębie osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 6. Przedstawienie informacji na temat stanu wdrażania działania 4. 3 Kredyt technologiczny PO IG. 7. Sprawy różne. Ad 1. Pani Iwona Wendel, Przewodnicząca Komitetu Monitorującego PO IG, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, otworzyła XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i powitała członków, zastępców, obserwatorów Komitetu oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. Ad 2. Pani Iwona Wendel przedstawiła planowany porządek obrad XX posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Z uwagi na brak zgłoszenia dodatkowych propozycji do przedstawionego porządku obrad, uznała agendę za przyjętą. Ad 3. Pani Iwona Wendel poinformowała, że do przesłanego w dniu 25 kwietnia 2013 r. do członków Komitetu protokołu z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka z dnia 28 lutego 2013 r. nie zgłoszono uwag i zaproponowała jego przyjęcie. 1

2 Uchwała nr 88 Komitetu Monitorującego PO IG w sprawie przyjęcia Protokołu z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w dniu 28 lutego 2013 r. została przyjęta w drodze głosowania. Uchwała nr 88 Komitetu Monitorującego PO IG stanowi załącznik do Protokołu. Ad 4. Pani Aneta Sobota Białas, przedstawiciel Instytucji Zarządzającej, przestawiła prezentację dotyczącą Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka za 2012 r. oraz bieżącego stanu wdrażania Programu. Pani Iwona Wendel poinformowała, że Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, za 2012 r. zostało przesłane w wersji elektronicznej do członków Komitetu w dniu 3 czerwca br. oraz umieszczone w bazie wiedzy. Z uwagi na obszerność dokumentu wydrukowano kilka egzemplarzy dla zainteresowanych uczestników spotkania. Pan Olgierd Hryniewicz, przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk, odnosząc się do kwestii zatrudnienia w 1. osi priorytetowej Badania i rozwój nowoczesnych technologii, zwrócił się z prośbą o doprecyzowanie pojęcia szacowana realizacja. W jego opinii może mieć ono odniesienie zarówno do wartości przewidywanych na podstawie dotychczasowych praktyk, jak również do wartości wskazanych w obecnie zawartych umowach. Pan Włodzimierz Hausner, przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji na temat bieżącego stanu realizacji projektów systemowych, które w ramach PO IG uzyskują zazwyczaj wysokie dofinansowanie. Pan Kazimierz Siciński, przedstawiciel Komisji Krajowej NSZZ Solidarność zwrócił się z pytaniem o rzeczywisty wpływ Programu na wzrost zatrudnienia oraz prawdopodobieństwo wypełnienia początkowych założeń w tym zakresie. Pani Małgorzata Starczewska Krzysztoszek, przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, odnosząc się do wykresu przedstawionego w prezentacji, zwróciła się z pytaniem o przyczyny dysproporcji między odsetkiem zakończonych projektów a płatnościami. Zapytała również, czy wartość wskazana przy wskaźniku Nakłady na działalność B+R ponoszone przez przedsiębiorców w związku z realizacją projektów w ramach 2. osi priorytetowej Infrastruktura sfery B+R odnosi się wyłącznie do środków własnych przedsiębiorców, czy do ogółu. Jednocześnie Pani Małgorzata Starczewska Krzysztoszek podkreśliła zadowalający poziom osiąganych wartości w bardzo ważnych wskaźnikach tj. Liczba zgłoszeń patentowych jako efekt realizacji projektów oraz Liczba nowych i zmodernizowanych laboratoriów. Z uwagi na ewidentne wsparcie z Programu Innowacyjna Gospodarka bardzo dużej liczby laboratoriów stwierdziła, iż przeznaczenie dodatkowych pieniędzy w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój np. na finansowanie wyposażenia laboratoriów będzie bezzasadne. Z kolei w kontekście wskaźników rezultatu w 6. osi priorytetowej Polska gospodarka na rynku międzynarodowym tj. Liczba wspartych MSP 2

3 zdobywających pierwsze zamówienia spoza Polski w ciągu 2 lat od momentu uzyskania wsparcia oraz Liczba wspartych MSP, które zwiększyły eksport lub sprzedaż na JRE w wyniku wsparcia poprosiła o wyjaśnienie przyczyn niskiej wartości dla szacowanej realizacji tych wskaźników. Zwróciła również uwagę na brak wartości przy wskaźniku Liczba nowych MSP wspartych w ramach 3. osi priorytetowej Kapitał dla innowacji funkcjonujących 18 miesięcy po uzyskaniu wsparcia, zwracając się z prośbą o wskazanie przyczyny takiego działania. Pani Agnieszka Kręcisz Borowiec, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, odnosząc się do wypowiedzi przedmówców, wyjaśniła, iż szacowana realizacja oznacza wartości zagregowane, do osiągnięcia których zobowiązują się beneficjenci w ramach umów o dofinansowanie, natomiast przedstawione w prezentacji miejsca pracy są bezpośrednim efektem realizacji projektów dofinansowanych z Programu. Jednocześnie zaznaczyła, że ewaluacja przeprowadzona na koniec realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z pewnością pokaże szersze efekty Programu w tym zakresie, w tym miejsca pracy utworzone pośrednio w następstwie projektów PO IG. Pani Agnieszka Kręcisz Borowiec w odpowiedzi na pytania przedstawiciela PKPP Lewiatan poinformowała, że informacja przedstawiona na slajdzie nr 4 dotyczy płatności dla projektów zakończonych, które są głównie projektami o niewielkiej wartości, jak i płatności dokonanych na podstawie wniosków o płatność pośrednią dla projektów realizowanych. Następnie, w odniesieniu do wskaźnika dla 2. osi priorytetowej potwierdziła, że wartości wskazane dla nakładów firm na działalność B+R są deklarowane przez przedsiębiorców w ramach umów o dofinansowanie i faktycznie zostaną przez nich poniesione, co oznacza, że wartości wskazane przy ww. wskaźniku odnoszą się do środków własnych przedsiębiorstw. Ponadto, Pani Agnieszka Kręcisz Borowiec poinformowała, że zostanie przygotowana syntetyczna informacja na temat projektów systemowych, którą Instytucja Zarządzająca prześle do członków Komitetu. Pan Marcin Łata, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, odnosząc się wskaźnika Liczba nowych i zmodernizowanych laboratoriów, podkreślił, iż w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój planowane jest ograniczenie zakresu wsparcia infrastruktury. Zgodnie z zamierzeniem wsparcie tego typu będą mogły otrzymać jedynie projekty z Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, które wpisują się w tzw. inteligentną specjalizację. Mapa jest systematycznie aktualizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pani Agnieszka Kręcisz Borowiec odnosząc się do braku wartości przy wskaźniku informującym o liczbie nowych MSP wspartych w ramach 3. osi priorytetowej Kapitał dla innowacji funkcjonujących 18 miesięcy po uzyskaniu wsparcia, wyjaśniła, iż weryfikacja tego wskaźnika będzie wykonana w odpowiednim czasie po zakończeniu realizacji projektów. Zwróciła również uwagę na fakt, iż w przypadku 6. osi priorytetowej Polska gospodarka na rynku międzynarodowym nadal są realizowane konkursy. W poddziałaniu Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji trwa nabór ciągły jeszcze dla 9 branżowych programów promocji, natomiast w najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie konkursu w działaniu 6.1 Paszport do eksportu. W ramach 3

4 ww. konkursów będą kontraktowane kolejne projekty, które z pewnością przyczynią się do wzrostu wartości przedmiotowych wskaźników. Pani Małgorzata Starczewska Krzysztoszek ponownie nawiązując do wskaźników 6. osi priorytetowej zapytała, czy zaprezentowana na wykresie szacowana realizacja uwzględnia już efekt dodatkowych naborów. Pani Iwona Wendel odpowiedziała, iż szacowana realizacja, jak już wspomniano, jest wyliczona na podstawie zawartych umów, wobec czego nie obejmuje jeszcze projektów z ostatnich naborów. Pani Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki poinformowała o zmianach organizacyjnych w Ministerstwie Gospodarki i związanym z tym przejęciem funkcji Instytucji Pośredniczącej przez ww. departament. Następnie, odpowiedziała, iż przedstawiona wartość wskaźników w 6. osi priorytetowej została oszacowana wyłącznie na podstawie dotychczas zawartych umów o dofinansowanie. Biorąc pod uwagę m.in. zaplanowany konkurs w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu, należy spodziewać się zmiany tych wartości. Odnosząc się do wskaźnika Liczba terenów inwestycyjnych przygotowanych przy wsparciu PO IG zaznaczyła, iż w wyniku ostatniego konkursu z 2012 r. jeszcze 19 projektów oczekuje na środki i zawarcie umów o dofinansowanie. Zwróciła także uwagę na fakt złożenia w ramach ostatniego, zakończonego 5 czerwca br. naboru przeprowadzonego dla działania 4.4, wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia ponad 3,5 mld PLN, co z pewnością wpłynie m.in. na wzrost wskaźnika dotyczącego miejsc pracy. Pan Marek Przeor, przedstawiciel Komisji Europejskiej dziękując Instytucji Zarządzającej za przygotowanie bardzo dobrej prezentacji na temat stanu wdrażania Programu, zasugerował by w prezentacji na Spotkaniu Rocznym z Komisją Europejską przedstawić analizę przyczyn, które odpowiadają za osiągnięcie bardzo dobrych efektów w niektórych działaniach, np. 400% wartości docelowej, bądź za uzyskanie niesatysfakcjonujących efektów w pozostałych instrumentach. Jednocześnie poinformował, iż w ciągu 2 miesięcy od daty otrzymania sprawozdania Komisja Europejska w formie pisemnej ustosunkuje się do jego treści. Ponadto zauważył, że malejące co roku wartości pierwszych czterech wskaźników makroekonomicznych w tabeli dotyczącej postępu fizycznego PO IG, sugerują występowanie paradoksalnej sytuacji - coraz większe nakłady na innowacyjność w Polsce przyczyniają się do jej systematycznego obniżania, gdyż maleje liczba przedsiębiorstw innowacyjnych. Pan Marek Przeor wyraził zaniepokojenie w stosunku do obecnego poziomu miejsc pracy w sektorze B+R, zwłaszcza w 1. i 4. osi priorytetowej. Zgodnie z danymi z 2012 r. w osi 4., w działaniu 4.5 zaledwie 1% wszystkich utworzonych miejsc pracy stanowią miejsca pracy utworzone w sektorze badawczo-rozwojowym. Kreowanie wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy jest bardzo ważnym elementem gospodarki opartej na wiedzy. Z tego względu w przyszłej perspektywie finansowej szczególny nacisk zostanie położony zwłaszcza na tworzenie miejsc pracy przez przedsiębiorców w tym sektorze. Dodatkowo, Pan Marek Przeor zwrócił uwagę, iż decyzja Komisji w sprawie zmiany PO IG jeszcze nie została wydana, w związku z czym w chwili obecnej mamy do czynienia wyłącznie z uzgodnieniami w trybie roboczym, które jeszcze mogą ulec zmianie. 4

5 Pani Małgorzata Szczepańska stwierdziła, że spadkowa tendencja firm innowacyjnych może być wynikiem ponoszenia wydatków na rzecz innowacyjności przez coraz mniejszą liczbę przedsiębiorstw, przy jednoczesnym, systematycznym wzroście wysokości tych wydatków. Podkreśliła również, że nie bez znaczenia jest sytuacja gospodarcza kraju, która wpływa na decyzje inwestycyjne wielu przedsiębiorstw. Zdaniem przedstawiciela Instytucji Pośredniczącej szacowany poziom miejsc pracy w sektorze B+R przedsiębiorstw wynosi niemalże 90% wartości docelowych. Natomiast przywołany przez przedstawiciela Komisji Europejskiej 1%, odnoszący się wyłącznie do działania, którego celem są duże inwestycje produkcyjne, jest wynikiem zadowalającym, biorąc pod uwagę charakter ww. instrumentu. Pani Małgorzata Szczepańska poinformowała o uwzględnieniu uwagi z ostatniego spotkania rocznego z Komisją Europejską, wskazując, iż dotychczas dane dla wskaźników na poziomie osi priorytetowych były zaciągane nie zawsze z odpowiednich działań są działania, które generowały np. liczbę patentów, a nie zostały uwzględnione przy określeniu wartości odpowiednich wskaźników priorytetu. W sprawozdaniu rocznym za 2013 r. już będzie możliwe przedstawienie zaktualizowanych danych dotyczących wskaźników realizowanych na poziomie osi priorytetowych. Pani Iwona Wendel dodała, iż należy pamiętać o przesunięciu czasowym, gdyż prezentowane wskaźniki makroekonomiczne uwzględniają dane sprzed około dwóch lat. Pan Włodzimierz Hausner zwrócił uwagę, iż poza pojedynczymi opracowaniami, w Polsce nie występują badania, które mogłyby odzwierciedlić w sposób rzetelny wysokość nakładów na innowacje ponoszonych przez przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 osób. Uznał, iż jest to zjawisko dość niepokojące, ponieważ grupa tych przedsiębiorstw stanowi znaczny odsetek wszystkich firm, w związku z czym dane, którymi się posługujemy nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistości. Z uwagi na powyższe, zdaniem przedstawiciela KIG, sprawozdawczość jest niepełna, mimo, iż została uznana przez EUROSTAT. Przy okazji Pan Włodzimierz Hausner poinformował o obowiązku wprowadzonym przez NCBiR, związanym z koniecznością złożenia sprawozdania na drukach PNT1 przez beneficjentów, którzy uzyskali wsparcie w związku z wydatkami na działalność B+R. Z kolei odnosząc się do wypowiedzi przedmówczyni, jako przykład podał fakt przedstawienia w roczniku statystycznym z 2012 r. danych za rok Pan Włodzimierz Hausner wyraził opinię, że wysokość poniesionych wydatków na działalność badawczo-rozwojową jest zdecydowanie wyższa, niż wynika to z danych zaczerpniętych z GUS. W związku z tym zaproponował, by Komitet Monitorujący podjął działania w celu wprowadzenia obowiązku składania sprawozdania PNT1 przez beneficjentów jako kopii rozliczenia projektu. Na zakończenie wypowiedzi przedstawiciel KIG podziękował Pani Iwonie Wendel oraz Panu Marcinowi Łacie za wsparcie na forum inżynierskim w Poznaniu. Pani Iwona Wendel oznajmiła, że proces zbierania danych został poprawiony w ostatnim czasie, jednakże należy mieć na uwadze fakt, iż dane GUS dotyczą całej gospodarki, a nie kwestii realizowanych wyłącznie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pani Małgorzata Starczewska - Krzysztoszek odwołując się do wypierania inwestycji prywatnych przez środki publiczne zaznaczyła, iż z jednej strony był to efekt trudnego okresu gospodarczego, 5

6 a z drugiej strony specyficznych regulacji prawnych, z których duża część przedsiębiorstw ze względu na brak opłacalności nie skorzystała przy rozliczeniu podatkowym. Jednocześnie wspomniała o zamówionym przez Instytucję Zarządzającą badaniu ewaluacyjnym, którego rezultatem będzie rzetelna analiza barier, w tym barier prawnych, które utrudniają efektywne wydatkowanie pieniędzy pochodzących z Unii Europejskiej. Następnie przedstawiciel Lewiatana przypomniała o podjętych przez Komisję Europejską decyzjach w zakresie nieobciążania mikroprzedsiębiorstw obowiązkami informacyjnymi w nadmiarze i zgłosiła konieczność opracowania sposobu pozyskiwania informacji, które w sposób rzetelny odzwierciedlałyby faktycznie ponoszone wydatki na innowacje i działalność B+R przez tego rodzaju przedsiębiorstwa. Z kolei, odnosząc się do dotychczasowych doświadczeń w zakresie wydatkowania pieniędzy dedykowanych innowacjom i działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, Pani Małgorzata Starczewska Krzysztoszek zasugerowała, by w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój doprecyzować na jakiego rodzaju projekty powinny zostać przeznaczone pieniądze. Pan Olgierd Hryniewicz wyraził opinię, że Komitet Monitorujący PO IG, jako organ odpowiedzialny za monitorowanie Programu, posiada zbyt mało danych statystycznych. Zaproponował cykliczne przesyłanie informacji do członków Komitetu w zakresie m.in. liczby złożonych zgłoszeń patentowych oraz liczby przyznanych patentów. Pan Marek Daszkiewicz, przedstawiciel Rady Głównej Instytutów Badawczych, stwierdził, że efekty wspierania innowacyjności w ramach PO IG powinny być widoczne w sposób bardzo wyraźny, natomiast przedstawione w Sprawozdaniu wskaźniki tego nie potwierdzają. Jego zdaniem, w ramach 1. osi priorytetowej należałoby zwróć uwagę na wykorzystanie infrastruktury badawczej, która w przypadku uczelni nie może być wykorzystywana do celów komercyjnych, podczas gdy to właśnie komercja jest podstawą innowacyjności gospodarczej. Nowoczesne laboratoria, które powstały bądź zostały wyposażone dzięki wsparciu z PO IG, bez możliwości angażowania się w badania użyteczne dla przemysłu pozostaną bez wpływu na innowacyjność polskiej gospodarki. Zdaniem przedstawiciela Rady Głównej Instytutów Badawczych problem ten wypadałoby rozwiązać poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań w ramach nowego programu operacyjnego, w którym powinny się uzewnętrznić dotychczas poniesione nakłady na ww. infrastrukturę. W przypadku 3. osi priorytetowej, Pan Marek Daszkiewicz zwrócił uwagę, że mimo wysokiego dofinansowania KFK nie osiągnęło zadowalających rezultatów w zakresie np. utworzenia innowacyjnych firm oferujących nowoczesne produkty. Wskazał także, iż w 4. osi priorytetowej, która z uwagi na charakter występujących w niej działań jest najważniejsza pod względem innowacyjności, osiągnięta wartość dla produktów nowoczesnych (high-tech) wynosząca jedynie 6,73%, w jego opinii jest zdecydowanie za niska. Zdaniem Pana Marka Daszkiewicza lepszym rozwiązaniem byłoby skupienie się przy wyborze projektów na innowacyjności, nowoczesności i wykorzystywaniu badań. Następnie wyraził swoją opinię na temat działania 5.1, które określił jako działanie nietrafione z uwagi na brak odniesienia i przystosowania do polskich realiów, szczególnie w zakresie obowiązku uczestniczenia 10 przedsiębiorców w klastrze. Uznając działania osi 6. za bardzo istotne dla rozwoju kraju m.in. ze względu na internacjonalizację produkcji, Pan Marek Daszkiewicz zaznaczył, iż w jego przekonaniu zdecydowanie lepszy efekt przyniosłoby nie tylko zaangażowanie pieniędzy w promocję 6

7 bezpośrednią, lecz także skuteczne wykorzystanie istniejących instrumentów rządowych tj. radców handlowych Ambasad Rzeczpospolitej Polskiej. Poddając pod wątpliwość osiągnięcie celów w 8. osi priorytetowej, zwrócił szczególną uwagę na efekt działania 8.4 dotyczącego ostatniej mili. Jednocześnie wyraził nadzieję, że część pieniędzy przeznaczoną na 8. oś będzie można wykorzystać w sposób bardziej efektywny za pomocą realokacji do innej osi. Przedstawiciel Rady Głównej Instytutów Badawczych zwrócił również uwagę na przedstawioną w Sprawozdaniu rocznym analizę dotyczącą przedsiębiorców i wskaźników dla poszczególnych osi i działań, która w jego przekonaniu nie ukazuje zadowalających efektów. W kontekście nakładów na działalność badawczo-rozwojową podkreślił konieczność podwojenia inwestycji w B+R, podejmowanych przez przedsiębiorców w celu zbliżenia się do założonych wartości wskaźników, a także wyraził obawę o efektywność takich inwestycji, gdyż jego zdaniem, środki finansowe przypadające na jednego badacza są zbyt niskie. Pan Łukasz Jasek, przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zwrócił uwagę, iż w kontekście komercyjnego wykorzystywania infrastruktury badawczej kluczowym elementem jest koszt, przychód oraz monitorowanie dochodów w perspektywie trwałości projektu. Jednocześnie zdecydowanie zaprzeczył stwierdzeniu Pana Marka Daszkiewicza, że nie jest możliwe komercyjne użytkowanie ww. infrastruktury. Pani Małgorzata Szczepańska zaznaczyła, iż z uwagi na brak kryteriów odnoszących się do high-tech w większości działań 4. osi priorytetowej, wspomniane przez Pana Marka Daszkiewicza 6,73% stanowi pozytywny oddźwięk realizowanych projektów. Następnie, wspominając o przedstawionej na posiedzeniu Komitetu w dniu 28 lutego br. informacji na temat działania 4.5 przypomniała, że w lutym 2012 r. Komisja Europejska zawiesiła certyfikację w tym działaniu. Przez 3 miesiące Instytucja Audytowa prowadziła audyt. Jego wyniki wraz z wyjaśnieniami Ministerstwa Gospodarki przesłano do Komisji Europejskiej, która we wrześniu 2012 r. wydała decyzję wznawiającą certyfikację w przedmiotowym działaniu. Jednocześnie, przedstawicielka Instytucji Pośredniczącej podkreśliła, że działanie 4.5 jest działaniem specyficznym ze względu na dokonany podział środków między dofinansowanie dużych inwestycji produkcyjnych, a wsparcie projektów z zakresu innowacyjnych usług. Wspomniała, że w przypadku ww. dużych projektów bezpośrednio powstanie 7 tys. miejsc pracy. Ponadto, Pani Małgorzata Szczepańska podziękowała Komitetowi Monitorującymi za podjęcie decyzji w 2011 r. dotyczącej zmiany kryteriów dla tego działania, co umożliwiło przeprowadzenie w 2012 r. kolejnego naboru i tym samym pełne wykorzystanie alokacji w działaniu 4.5. Natomiast w kontekście innowacyjnych usług, wspieranych z tego działania, podkreśliła ich istotne znaczenie dla budowania innowacyjnej gospodarki, informując jednocześnie o dążeniu Polski do uzyskania pozycji lidera w regionie w zakresie rozwoju sektora usług, szczególnie sektora nowoczesnych usług biznesowych BPO (Business Process Outsourcing). Podając za przykład województwo łódzkie, poinformowała, że niektóre regiony wręcz specjalizują się w tego rodzaju usługach. Powstające w obrębie dużych aglomeracji centra usług wspólnych cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony studentów. W związku z tym, Pani Małgorzata Szczepańska stwierdziła, iż w ramach usług wspieranych z działania 4.5 są usługi innowacyjne, zaś przypadek firmy JYSK jest wyłącznie efektem kryteriów, jakie określono w 2008 r. 7

8 Uchwała nr 89 Komitetu Monitorującego PO IG w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, za 2012 r. została przyjęta w drodze głosowania. Uchwała nr 89 Komitetu Monitorującego PO IG stanowi załącznik do Protokołu. Ad 5. Pan Marcin Łata, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego przedstawił prezentację dotyczącą udzielenia Instytucji Zarządzającej PO IG kompetencji w zakresie dokonywania realokacji między działaniami w obrębie osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pan Marek Daszkiewicz przyznał, iż możliwość sprawnego i szybkiego działania jest bardzo istotna ze względu na efektywne wykorzystanie środków w kontekście zbliżającego się końca okresu programowania. Z kolei, odnosząc się do efektów przeprowadzonych naborów w ramach poddziałania oraz działania 1.4 zasugerował nie tylko wydatkowanie środków finansowych na realne innowacje, przekładające się na polską gospodarkę, lecz również możliwość wprowadzenia w niektórych obszarach, w tym w 1. osi, tzw. nadkontraktacji. Pani Małgorzata Starczewska Krzysztoszek stwierdziła, iż kwestią wręcz bezdyskusyjną jest udzielenie Instytucji Zarządzającej kompetencji w zakresie dokonywania realokacji między działaniami w obrębie osi priorytetowej Programu. Odnosząc się do przedstawionej prezentacji, zwróciła się z prośbą o wskazanie szacowanej wysokości wolnych środków, jakimi będzie można dysponować w Programie. Zapytała także o ewentualne zbadanie przez Ministerstwo Gospodarki efektywności wydatkowania pieniędzy w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych. Pan Kazimierz Siciński zwrócił się z pytaniem o możliwość finansowania ze środków PO IG działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, organizującego bardzo trafione konkursy. Pan Włodzimierz Hausner zwrócił uwagę, iż w bilansie Programu Innowacyjna Gospodarka zapewne najwyżej zostanie ocenione działanie 4.4, cieszące się największym zainteresowaniem przedsiębiorców. W przypadku tego działania przyznana dotacja nie tylko pozwala na uruchomienie środków własnych przedsiębiorców, lecz analogicznie do działania 4.3 umożliwia realne wdrażanie innowacji. Następuje to poprzez realizację projektów o dużym potencjale innowacyjnym w zakresie m.in. tworzenia nowych miejsc pracy, realizacji przeprowadzonych badań czy zakupionych patentów i technologii know-how. Natomiast w działaniu 4.3, także pozytywnie ocenianym, występuje wysublimowana innowacja w postaci nowej technologii nie stosowanej dłużej na świecie niż 5 lat. Z kolei, odwołując się do połączenia działań , Pan Włodzimierz Hausner stwierdził, iż obecnie przedsiębiorcy poszukują analogicznych rozwiązań, dzięki którym mogą uzyskać dofinansowanie zarówno na badania (w przypadku MSP na zlecenie badań zazwyczaj instytutom badawczym lub politechnikom), jak i na wdrożenie wyników tych badań. Następnie, przedstawiciel KIG 8

9 wyraził swoje poparcie dla działania, które pozwoliłoby Instytucji Zarządzającej na dokonywanie przesunięć środków publicznych między działaniami w ramach osi i związanej z tym propozycji przeniesienia wolnych środków do działania 4.3 i 4.4. Pan Łukasz Jasek, odnosząc się do wypowiedzi przedmówców, poinformował, iż z punktu widzenia logiki możliwe jest finansowanie w ramach Programu działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Następnie, wyrażając poparcie dla proponowanego udzielenia kompetencji dla Instytucji Zarządzającej dodał, że Instytucja Pośrednicząca chciałaby dokonać przesunięć nie tylko do poddziałania 1.3.1, w którym jeszcze występują środki na wsparcie kilku projektów z ostatniego konkursu, lecz także do innych działań pierwszej osi. Pani Małgorzata Szczepańska zwróciła się z prośbą do członków Komitetu o poparcie dla przedstawionej propozycji w zakresie udzielenia Instytucji Zarządzającej kompetencji do dokonywania realokacji między działaniami danej osi priorytetowej. Jako argument przemawiający za podjęciem takiej decyzji wskazała występowanie w niektórych działaniach oszczędności, które mogą być wykorzystane w efektywniejszy sposób w innym działaniu tej samej osi priorytetowej. Jej zdaniem potwierdzenie dla występowania takiej sytuacji stanowi chociażby przykład poddziałania 6.2.2, w którym 19 pozytywnie ocenionych projektów na łączną kwotę dofinansowania 55 mln PLN nie zostało rekomendowanych do wsparcia ze względu na wyczerpanie alokacji w tym instrumencie. Pani Iwona Wendel wyjaśniła, iż choć pożyczka z Kredytu technologicznego została już zwrócona, to nadal występuje duże zapotrzebowanie na dodatkowe środki w tym działaniu, gdyż występują w nim pozytywnie ocenione projekty, które należałoby dofinansować. Pan Marcin Łata w odniesieniu do szacowanej wysokości oszczędności poinformował, iż wskazanie kwoty w chwili obecnej nie jest możliwe, ponieważ najwięcej wolnych środków jest generowanych w wyniku wahań kursu, którego tendencji wzrostowej lub spadkowej nie da się przewidzieć. Istotne źródło wolnych środków również stanowią oszczędności pojawiające się w trakcie realizacji projektów. Przeciętnie 5-10% oszczędności może być wygenerowanych w trakcie realizacji danego działania, z czego największy potencjał 10% przewiduje się w 4. osi. W przypadku korekt i rozwiązanych umów o dofinansowanie, Pan Marcin Łata podkreślił trudności związane z oszacowaniem pojawienia się wolnych środków w ten sposób, ponieważ są one wykorzystywane na bieżąco. Pan Marek Przeor odnosząc się do przenoszenia środków publicznych między osiami priorytetowymi przypomniał, iż procedura zatwierdzenia tego typu realokacji, wymagająca zgody Komisji Europejskiej, została uregulowana w rozporządzeniu. Jednocześnie podkreślił, iż głównym celem Unii Europejskiej nie jest maksymalizowanie absorbcji środków, lecz realizacja celów dla których skonstruowano dane osi priorytetowe. Wyposażenie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w obecnie istniejące osie priorytetowe jest wynikiem uzgodnień między Polską, a Komisją Europejską, w związku z czym konieczne jest realizowanie każdej z osi i osiągnięcie celów do niej przypisanych. Pan Marek Przeor jako element elastycznego zarządzania Programem wskazał kompetencję Instytucji Zarządzającej do dokonywania realokacji wolnych środków w ramach osi priorytetowej. Zwrócił się 9

10 jednak z wnioskiem, by takie przesunięcia środków były podyktowane chęcią realizacji celów Programu, a nie wyłącznie absorbcją środków finansowych. Pani Anna Kieracińska, przedstawiciel Forum Związków Zawodowych również zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju tj. Program Badań Stosowanych czy Innotech, które dają bardzo dobre efekty. Pan Marcin Łata informując o otwartości Instytucji Zarządzającej na wszelkie propozycje w zakresie wdrażania Programu, podkreślił konieczność podejmowania działań w ramach instrumentów wsparcia, które zaplanowano dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dodał, iż przy tworzeniu nowego programu widoczne jest wzorowanie się na działaniach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pan Kazimierz Siciński zwrócił się z pytaniem o możliwość wprowadzenia do projektu uchwały nr 90 zapisu dotyczącego przesunięć w kierunku programów realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju tj. Programu Badań Stosowanych lub Demonstratora+. Pani Iwona Wendel stwierdzając brak możliwości wprowadzenia takiego zapisu do przedstawionego projektu uchwały, poinformowała o przyjęciu postulatu do analizy w celu weryfikacji jego zgodności z Programem. Uchwała nr 90 Komitetu Monitorującego PO IG w sprawie realokacji środków pomiędzy działaniami w obrębie każdej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, została przyjęta w drodze głosowania. Uchwała nr 90 Komitetu Monitorującego PO IG stanowi załącznik do Protokołu. Ad 6. Pani Patrycja Zeszutek, Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki przedstawiła prezentację dotyczącą stanu wdrażania działania 4.3 Kredyt technologiczny. Pan Kazimierz Siciński zwrócił uwagę, iż funkcjonujący Kredyt technologiczny stanowi bardzo dobre przejście z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Swoją opinię uzasadnił rosnącą rolą instrumentów zwrotnych, na które będzie stawiany szczególny nacisk w nowej perspektywie finansowej. Następnie zapytał o wpływ nowych technologii na wzrost zatrudnienia. Pan Włodzimierz Hausner przypomniał, że idea Kredytu technologicznego przeszła dość ciężką drogę, nie tylko ze względu na potrzebę zmiany ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, lecz również z uwagi na konieczność dotarcia do świadomości przedsiębiorców i uzmysłowienia im, że zakup nowoczesnej maszyny produkcyjnej nie jest nową technologią. W działaniu 4.3 wprowadzono pojęcia tj. nowa technologia czy inwestycja technologiczna, które nie były rozumiane przez przedsiębiorców. Dlatego też wyraził aprobatę dla działań podjętych 10