RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego 3. Raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego 4. Sprawozdanie finansowe NETMEDIA S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. zawierające: a. BILANS b. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT c. ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM d. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH e. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok Oświadczenia Zarządu 7. Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2008 roku

2 Drodzy Akcjonariusze, Z ogromną przyjemnością przedstawiamy dokonania NETMEDIA S.A. w 2008 roku. Rok 2008 był dla NETMEDIA S.A. kolejnym bardzo udanym okresem charakteryzującym się szybkim tempem rozwoju działalności operacyjnej, znacznym wzrostem przychodów i osiąganych zysków, ekspansją w nowych obszarach oraz kontynuacją rozbudowy grupy kapitałowej. Kolejny rok z rzędu zrealizowane zostały bardzo ambitne prognozy finansowe. W 2008 roku grupa kapitałowa NETMEDIA odnotowała bardzo dynamiczny wzrost przychodów i zysków w ujęciu skonsolidowanym w stosunku do roku poprzedniego. Skonsolidowane przychody wyniosły tys. złotych co oznacza wzrost aż o 304% w stosunku do 2007 roku. W tym samym okresie EBITDA wzrosła o 150%, a zysk netto o 169% do poziomu tys. zł. Tak dobre wyniki finansowe były przede wszystkim wynikiem szybkiego organicznego rozwoju działalności oraz dokonanym inwestycjom kapitałowym w 2007 i 2008 roku. Rok 2008 był również okresem aktywnego działania NETMEDIA S.A. na rynku kapitałowym zarówno w zakresie pozyskania dodatkowych środków na rozwój jak i w zakresie inwestycji kapitałowych. W 2008 roku NETMEDIA S.A. przeprowadziła emisje akcji serii F i serii G, z których spółka pozyskała łącznie blisko 20 milionów złotych. W kwietniu 2008 roku NETMEDIA S.A. zakupiła 100% udziałów w Spółce Marco Polo Travel Sp. z o. o., która jest liderem w sprzedaży rejsów wycieczkowych. W ten sposób NETMEDIA S.A. zajęła czołową pozycję w dynamicznym i perspektywicznym sektorze rynku, rozszerzając jednocześnie wachlarz oferowanych usług turystycznych. W lipcu 2008 roku NETMEDIA S.A. podpisała umowę inwestycyjną na mocy której nabyła początkowo w 2008 roku 20%, a dodatkowo w 2009 roku 21,6% (łącznie 41,6%) akcji spółki Finder S.A., będącej jednym z liderów na prężnym i obiecującym rynku usług lokalizacyjnych. Osiągnięty przez Spółkę postęp był między innymi wynikiem ciężkiej pracy i kreatywności wszystkich naszych pracowników, współpracowników i doradców, którym niniejszym dziękujemy za kolejny rok udanej współpracy. Dziękujemy również wszystkim naszym akcjonariuszom za zaufanie i wsparcie, okazane przy dwóch bardzo udanych nowych emisjach akcji. W 2008 roku Spółka zbudowała mocne i stabilne struktury oraz poszerzyła zakres swojej działalności. W 2009 roku będziemy przede wszystkich koncentrować się na rozwoju organicznym. Mimo światowego spowolnienia gospodarczego patrzymy w przyszłość z wielkim optymizmem i entuzjazmem pracując nad dalszą dynamizacją grupy kapitałowej NETMEDIA. Andrzej Wierzba Prezes Zarządu Michał Pszczoła Wiceprezes Zarządu

3 OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego NETMEDIA Spółka Akcyjna w Warszawie za okres od r. do r. Warszawa, kwiecień 2009 r.

4 NETMEDIA Spółka Akcyjna PKF Audyt Sp. z o.o. ul. Elbląska 15/ Warszawa tel. +48 (022) fax. +48 (022) OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu NETMEDIA Spółka Akcyjna z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na które składa się: bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. zł, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zysk netto w kwocie tys. zł, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę tys. zł, rachunek przepływów pienięŝnych za rok obrotowy od r. do r. wykazujący wzrost stanu środków pienięŝnych o kwotę 562 tys. zł, informacja dodatkowa. Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki odpowiada kierownik jednostki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyraŝenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, a w kwestiach nieuregulowanych Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyraŝenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przewaŝającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS

5 NETMEDIA Spółka Akcyjna UwaŜamy, Ŝe badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyraŝenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień r., jak teŝ jej wyniku finansowego za rok obrotowy od r. do r., sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki. Sprawozdanie z działalności jest w istotnym zakresie kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŝne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędących państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Zbigniew Telega Biegły rewident nr 10935/7875 Mariusz Kuciński Biegły rewident nr 9802/7305 Prezes Zarządu ul. Elbląska 15/ Warszawa Podmiot uprawniony do badania Sprawozdań finansowych nr 548 Warszawa, 30 kwietnia 2009 r. Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS

6 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego NETMEDIA Spółka Akcyjna w Warszawie za okres od r. do r. Warszawa, kwiecień 2009 r.

7 NETMEDIA Spółka Akcyjna SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 B. OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWO-FINANSOWEJ... 6 I. ZMIANA I STRUKTURA GŁÓWNYCH POZYCJI BILANSOWYCH... 6 II. ZMIANA I STRUKTURA POZYCJI WYNIKOWYCH... 7 III. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI... 8 IV. OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI... 9 C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA I. PRAWIDŁOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ KSIĄG RACHUNKOWYCH II. ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO II.1. Informacje o wybranych, istotnych pozycjach bilansu II.2. Informacje o wybranych pozycjach kształtujących wynik działalności gospodarczej II.3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym II.4. Rachunek przepływów pienięŝnych II.5. Informacja dodatkowa II.6. Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym D. INFORMACJE O ISTOTNYCH NARUSZENIACH PRAWA E. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU F. PODSUMOWANIE BADANIA PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

8 NETMEDIA Spółka Akcyjna Część ogólna A. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKUJĄCE BADANĄ JEDNOSTKĘ Badanie dotyczy NETMEDIA S.A. w Warszawie powstałej na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 19 czerwca 2006 r. w Kancelarii Notarialnej Michała Walkowskiego Notariusza w Warszawie, Rep. A nr 486/2006. Spółka powstała na czas nieokreślony. Ostatnia zmiana statutu miała miejsce 4 sierpnia 2008 r. aktem notarialnym Rep. A nr 8468/2008. W dniu 30 czerwca 2006 roku Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Woronicza 15. Akcje Spółki znajdują się w publicznym obrocie, ostatnia notowana cena sprzedaŝy z dnia 30 kwietnia 2009 r. wynosi 5,82 zł. Na koniec badanego okresu Spółka posiada: - kapitał zakładowy tys. zł, - pozostałe kapitały własne tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2008 r. struktura własności kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco: Akcjonariusze Ilość akcji w szt. Ilość głosów Wartość nominalna Udział w kapitale zakładowym Andrzej Wierzba ,0 39,94% Michał Pszczoła ,0 19,57% KBC TFI S.A ,5 4,79% Pozostali ,8 35,70% RAZEM ,3 100,00% Badana Spółka wg stanu na koniec badanego okresu: - nie jest spółką zaleŝną; - jest spółką dominującą dla: - ehotele.pl Sp. z o.o. w Warszawie, w której posiada 100% udziału w kapitale i 100% w prawach głosu; - emonety.pl Sp. z o.o. Warszawie, w której posiada 90% udziału w kapitale i 90% w prawach głosu; - Herbatha Sp. z o.o. Warszawie, w której posiada 51% udziału w kapitale i 51% w prawach głosu. Uchwałą Zarządu nr 1 z dnia r. Spółka została zakwalifikowana jako aktywa do sprzedaŝy, - Netmedia Business Travel Sp. z o.o.(dawniej TAU Agencja Turystyczna Sp. z o.o.) w Warszawie, w której posiada 100% udziału w kapitale i 100% w prawach głosu. - Marco Polo Travel Sp. z o.o. w Warszawie, w której posiada 100% udziału w kapitale i 100% w prawach głosu. - jest spółką stowarzyszoną z FINDER S.A., w której posiada 20 % udziału; Zasadniczym przedmiotem działalności badanej Spółki jest: - działalność w zakresie oprogramowania, - działalność związana z bazami danych, - pozostałą działalność turystyczna, - reklama - działalność pomocnicza finansowa. Badana Spółka: - posiada nr statystyczny w systemie REGON przewaŝający rodzaj działalności posiada symbol EKD Z - jest zarejestrowana w PFRON pod numerem - 14Y9174J8 - jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada nadany przez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście NIP PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

9 NETMEDIA Spółka Akcyjna Część ogólna II. Na dzień wydania opinii organem kierującym jednostką jest Zarząd w składzie: Imię i Nazwisko Andrzej Wierzba Michał Pszczoła Funkcja Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Księgi badanej jednostki prowadzone są przez Prestige Kancelaria Audytorska Janina Kozłowska. Średnioroczne zatrudnienie wynosi 42 osoby. DANE IDENTYFIKUJĄCE ZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Roczne sprawozdanie finansowe Spółki NETMEDIA S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej na podstawie decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (uchwała nr 8 z dnia 7 maja 2007 r.) o przejściu z dniem roku na MSSF. Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe scharakteryzowane w opinii. Do sprawozdania finansowego załączone zostało sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym od r. do r. III. INFORMACJE O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM JEDNOSTKI ZA POPRZEDNI ROK OBROTOWY Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, tj. za okres od r. do r., zostało zbadane przez PKF Consult Sp. z o.o. i uzyskało opinię bez zastrzeŝeń. Sprawozdanie finansowe za 2007 r. zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 4 sierpnia 2008 roku, które zysk netto za ubiegły rok obrotowy w kwocie ,76 zł przeznaczyło na kapitał zapasowy. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2007 r. zostało: - złoŝone w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. - złoŝone do ogłoszenia w Monitorze Polskim B w dniu r. Na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego na dzień r. prawidłowo otwarto księgi rachunkowe badanego okresu. Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o rachunkowości wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów ujęto w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych. Spółka jako jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej sporządziła równieŝ, pod datą 31 grudnia 2008 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską. W celu zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Spółki jako jednostki dominującej jednostkowe sprawozdanie finansowe naleŝy czytać w powiązaniu ze sprawozdaniem skonsolidowanym. IV. DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOT UPRAWNIONY PRZEPROWADZAJĄCY BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej Spółki NETMEDIA S.A. z dnia 9 marca 2009 roku. Spółka PKF Audyt Sp. z o.o. została powołana do zbadania sprawozdania finansowego za 2008 r., umowa o badanie została zawarta dnia 3 kwietnia 2009 r. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Elbląskiej 15/17, jest wpisany na listę pod numerem 548, a w jego imieniu badanie przeprowadził Zbigniew Telega wpisany do rejestru i na listę biegłych rewidentów wykonujących zawód biegłego rewidenta pod numerem 10935/7875. Zarówno podmiot uprawniony, jak i przeprowadzający w jego imieniu badanie biegły rewident oraz osoby uczestniczące w badaniu nie będące biegłymi rewidentami stwierdzają, Ŝe pozostają niezaleŝni od badanej jednostki, w rozumieniu art. 66 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Badanie przeprowadzono w okresie od r. do r. 4 PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

10 NETMEDIA Spółka Akcyjna Część ogólna V. OŚWIADCZENIA JEDNOSTKI I DOSTĘPNOŚĆ DANYCH Zarząd Spółki w dniu r. złoŝył oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego przedstawionego do badania, ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań warunkowych istniejących na dzień r. oraz nie zaistnieniu do dnia złoŝenia oświadczenia zdarzeń wpływających w sposób istotny na wielkość danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym za rok badany. W trakcie badania sprawozdania finansowego Spółka udostępniła wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do wydania opinii i sporządzenia raportu. VI. POZOSTAŁE INFORMACJE Nie stanowiło przedmiotu badania wykrycie i wyjaśnienie zdarzeń podlegających ściganiu, jak równieŝ nieprawidłowości jakie wystąpiły poza systemem rachunkowości. PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

11 NETMEDIA Spółka Akcyjna Ocena sytuacji majątkowo - finansowej B. OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWO-FINANSOWEJ Analiza przedstawiona poniŝej obejmuje dwa ostatnie okresy sprawozdawcze: - od do r., - od do r. - od do r. W okresie objętym analizą nie wystąpiły istotne zmiany mające znaczenie dla odczytywania informacji zawartych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. Wszystkie dane prezentowane w tabelach są wyraŝone w tys. zł., zaś uŝyte w nich symbole mają następujące znaczenie: - BZ - bilans zamknięcia - OU - okres ubiegły - BO - bilans otwarcia - OB - okres bieŝący Zaprezentowane wartości w tabeli-w kolumnie Zmiana odnoszą się do wartości wyraŝonych w zł. Struktura poszczególnych pozycji w przedstawionych dalej tabelach liczona jest w następujący sposób: - w odniesieniu do pozycji bilansowych w stosunku do sumy bilansowej; - w odniesieniu do pozycji przychodowych rachunku zysków i strat w stosunku do wartości przychodów ogółem; - w odniesieniu do pozycji kosztowych rachunku zysków i strat w stosunku do wartości kosztów ogółem, - w odniesieniu do pozycji wynikowych na poszczególnych poziomach oraz do obciąŝeń wyniku w stosunku do wyniku netto. I. ZMIANA I STRUKTURA GŁÓWNYCH POZYCJI BILANSOWYCH Stan na Struktura Zmiana AKTYWA r r. (BZ - BO) r r r r. (BO) (BZ) BO A. AKTYWA TRWAŁE ,1% 82,2% 81,2% 65,3% I. Rzeczowe aktywa trwałe ,0% 14,9% 9,0% 1,0% II. Wartości niematerialne i prawne ,1% 12,9% 10,0% 30,0% III. Nieruchomości inwestycyjne x IV. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych ,1% 59,8% 107,7% V. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy x VI. Pozostałe aktywa finansowe ,2% 2,4% -35,9% VII. Aktywa z tytułu podatku odroczonego x VIII. Pozostałe aktywa trwałe x B. AKTYWA OBROTOWE ,9% 17,8% 18,8% 76,2% I. Zapasy x II. NaleŜności handlowe ,6% 9,6% 12,4% 116,2% III. NaleŜności z tytułu bieŝącego podatku dochodowego ,1% 3,1% -100,0% IV. Pozostałe naleŝności 560 1,1% x V. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy x VI. Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej 150 0,5% -100,0% przez wynik finansowy VII. Pozostałe aktywa finansowe 700 1,3% x VIII. Rozliczenia międzyokresowe ,2% 1,6% 0,9% -9,5% IX. Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty ,0% 3,1% 2,9% 57,0% X. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŝy 120 0,2% x AKTYWA RAZEM ,0% 100,0% 100,0% 67,3% 6 PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

12 NETMEDIA Spółka Akcyjna Ocena sytuacji majątkowo - finansowej PASYWA r. Stan na Struktura Zmiana r. (BO) r. (BZ) 2006 r r r. (BZ - BO) BO A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ,7% 42,4% 63,7% 151,3% I. Kapitał zakładowy ,2% 3,1% 2,2% 18,5% II. Kapitały zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej ceny nominalnej ,4% 33,5% 52,8% 164,1% III. Akcje własne x IV. Pozostałe kapitały ,7% 4,4% 169,7% V. Niepodzielony wynik finansowy ,4% -1,4% -100,0% VI. Wynik finansowy bieŝącego okresu ,5% 4,6% 4,4% 59,3% B. ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE ,8% 10,7% 6,2% -2,9% I. Kredyty i poŝyczki ,4% 10,3% 5,4% -11,5% II. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,4% 0,4% 0,8% 202,2% C. ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE ,5% 46,9% 30,0% 7,2% I. Kredyty i poŝyczki ,1% 0,9% 0,7% 32,7% II. Zobowiązania finansowe x III. Zobowiązania handlowe ,2% 6,7% 11,4% 185,5% IV. Zobowiązania z tytułu bieŝącego podatku dochodowego ,7% 0,2% x V. Pozostałe zobowiązania ,5% 16,5% -26,3% VI. Rozliczenia międzyokresowe przychodów ,5% 1,2% 34,8% VIII. Pozostałe rezerwy ,4% 0,3% 0,1% -60,2% PASYWA RAZEM ,0% 100,0% 100,0% 67,3% II. ZMIANA I STRUKTURA POZYCJI WYNIKOWYCH Za okres Struktura Zmiana poz. Wyszczególnienie r r. (OU) r. (OB) 2006 r r r. (OB - OU) OU A. Przychody ze sprzedaŝy ,3% 99,3% 99,7% 178,6% I. Przychody ze sprzedaŝy produktów ,0% 0,0% 0,0% x II. Przychody ze sprzedaŝy usług ,3% 99,3% 99,7% 178,6% III. Przychody ze sprzedaŝy ,0% 0,0% 0,0% x B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ,6% 91,9% 95,8% 199,5% I. II. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,6% 91,9% 95,8% 199,5% ,0% 0,0% 0,0% x C. Zysk (strata) brutto na sprzedaŝy ,5% 249,1% 238,0% 52,1% I. Pozostałe przychody operacyjne ,1% 0,2% 0,1% 60,0% II. Koszty sprzedaŝy ,2% 0,7% 0,9% 272,0% III. Koszty ogólnego zarządu ,5% 6,7% 2,8% 20,4% VI. Pozostałe koszty operacyjne ,5% 0,2% 0,1% -28,8% D. Zysk (strata) na działalności operacyjnej ,8% 128,4% 131,4% 63,0% Przychody finansowe ,5% 0,5% 0,2% 27,2% Koszty finansowe ,2% 0,5% 0,5% 176,4% E. Zysk (strata) przed opodatkowaniem ,7% 129,2% 124,8% 53,8% Podatek dochodowy ,7% 29,2% 24,8% 35,1% F. G. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) z działalności zaniechanej ,0% 100,0% 100,0% 59,3% ,0% 0,0% 0,0% x R. Zysk (strata) netto (N-O-P) ,0% 100,0% 100,0% 59,3% PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

13 NETMEDIA Spółka Akcyjna Ocena sytuacji majątkowo - finansowej III. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI Wyszczególnienie j.m r r r. Podstawowe wielkości i wskaźniki struktury Suma bilansowa tys. zł , , ,00 Wynik netto (+/-) tys. zł. 856, , ,00 Przychody ze sprzedaŝy przychody netto ze sprzedaŝy tys. zł , , ,00 Kapitał stały kapitał własny + zobowiązania długoterminowe tys. zł , , ,00 Wskaźnik struktury aktywów (aktywa trwałe / aktywa obrotowe) *100 % 39,2 461,0 437,1 Wskaźnik struktury pasywów (źródeł finansowania) (kapitał własny / kapitał obcy) *100 % 1801,1 73,7 175,3 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (kapitał własny / aktywa trwałe) *100 % 336,7 51,6 78,2 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym (kapitał stały / aktywa trwałe) *100 % 339,6 64,7 85,9 Wskaźniki płynności 17,6 (aktywa obrotowe /bieŝące zobowiązania) 0,4 0,6 17,6 ((aktywa obrotowe - zapasy) / bieŝące zobow.) 0,4 0,6 Wskaźnik płynności III (środki pienięŝne i ich ekwiwalenty) / bieŝące zobowiązania) 16,4 0,1 0,1 Wskaźniki rentowności Rentowność aktywów (ROA) (wynik netto / przeciętny stan aktywów) *100 % 23,9 7,6 5,2 Rentowność kapitałów własnych (ROE) (wynik netto / przeciętny stan kapitałów własnych) *100 % 28,0 14,6 9,4 Rentowność sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów (wynik na sprzedaŝy / przychody ze sprzedaŝy)*100 % 46,5 14,2 7,8 Wskaźniki zadłuŝenia Wskaźnik ogólnego zadłuŝenia (zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) *100 (bez ZFŚS) % 5,3 57,6 36,3 Wskaźniki efektywności Wskaźnik rotacji środków trwałych przychody ze sprzedaŝy / średni stan rzeczowych aktywów trwałych 51,4 10,6 14,9 Wskaźnik rotacji majątku obrotowego przychody ze sprzedaŝy / średni stan aktywów obrotowych 1,4 4,8 9,2 Szybkość obrotu zapasów (przec. Zapasy *t) / koszty operacyjne ilość dni 0,0 0,0 0,0 Szybkość obrotu naleŝności z tyt. dostaw i usług (przec. naleŝności handlowych *t) / przychody ze sprzedaŝy ilość dni 17,2 23,5 24,7 Szybkość obrotu zobowiązań z tyt. dostaw i usług (przec. zobowiązania handlowe i pozostałe *t) / koszty operacyjne ilość dni 87,6 21,3 22,7 8 PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

14 NETMEDIA Spółka Akcyjna Ocena sytuacji majątkowo - finansowej IV. OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI 1. BILANS DYNAMIKA I STRUKTURA Wartości w tys. zł Aktyw a Pasyw a Aktyw a Pasyw a Aktyw a Pasyw a Aktyw a trw ałe Zobow iązania długo i krótkoterminow e Aktyw a obrotow e Kapitał w łasny Na dzień r. wartość sumy bilansowej wynosiła tys. zł i była o 67,3 % wyŝsza niŝ na koniec 2007 r. Powodem tak znacznego wzrostu było dokapitalizowanie spółki poprzez emisje akcji serii F i G. Środki uzyskane z emisji akcji zostały w większości przeznaczone na inwestycje w jednostkach podporządkowanych, których wartość wzrosłą o 107,7%. W badanym okresie Spółka nabyła udziały w Spółce Marco Polo Travel Sp. z o.o. oraz FINDER S.A. Ponadto podniesiona została cena nabycia Spółek emonety Sp. z o.o. oraz Netmedia Businnes Travel Sp. z o.o. W dalszym ciągu głównym źródłem finansowania działalności jest kapitał własny, którego udział w wartości pasywów spółki wzrósł z 42,4% do 63,7% w wyniku wygospodarowania zysku za rok 2008 r. oraz dzięki wzrostowi tego kapitału o róŝnicę wynikającą z ceny emisyjnej akcji serii F i G oraz wartości nominalnej. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI r r r. płynność I 17,6 0,4 0,6 płynność II 17,6 0,4 0,6 płynność III 16,4 0,1 0,1 Wskaźniki płynności I i II stopnia kształtują się poniŝej poŝądanych wielkości na r. Poziom wskaźnika płynności III stopnia wynosił 0,1 i znajdował się na akceptowalnym poziomie. Znaczne obniŝenie się wskaźników płynności od 2007 r. było wynikiem zmiany formy finansowania działalności Spółki. Od 2007 roku znacznie wzrosłą wartość zobowiązań krótkoterminowych, których łączna wartość w obu latach wynosiła odpowiednio 14,8 mln. zł oraz 15,9 mln. zł. W duŝej mierze dotyczyły one rozliczeń za nabywane udziały. PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

15 NETMEDIA Spółka Akcyjna Ocena sytuacji majątkowo - finansowej WSKAŹNIKI OBROTOWOŚCI w dniach Szybkość obrotu naleŝności handlowe Szybkość obrotu zobowiązań handlowych i pozostałe r r r. 17,2 23,5 24,7 31, ,8 Wskaźniki obrotu w dniach uległy w 2008 roku nieznacznemu pogorszeniu w porównaniu z rokiem poprzednim. Spółka zarówno w roku 2007 oraz w 2008 nieznacznie później inkasuje swoje naleŝności niŝ reguluje swoje zobowiązania odpowiednio o 5,5 oraz 2,9 dnia. 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Rentowność sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 2006 r r r. 46,50% 14,20% 7,80% Rentowność kapitałów własnych 28,00% 14,60% 9,40% Rentowność aktywów 23,90% 7,60% 5,20% W całym analizowanym okresie obserwujemy systematyczny spadek wszystkich wskaźników rentowności. Oznacza to, Ŝe inwestowane w Spółkę środki charakteryzują się z roku na rok mniejszą stopą zwrotu. Koszty działalności ponoszone przez spółkę rosły znacznie szybciej od wzrostu przychodów. 10 PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

16 NETMEDIA Spółka Akcyjna Ocena sytuacji majątkowo - finansowej WYNIKI NA KOLEJNYCH POZIOMACH DZIAŁALNOŚCI Wartości w tys. zł , , , , , ,00 0, , r r r. Zysk/strata brutto na sprzedaŝy 1 639, , ,00 Zysk/strata z działalności operacyjnej , ,00 Wynik na działalności finansowej 51 12,5-152 Zysk/Strata brutto 1 025, , ,00 Zysk/Strata netto , ,00 Badany okres Spółka zamknęła zyskiem netto w kwocie tys. zł, tj. o 59,3% większym niŝ w roku Powodem tego jest bardzo dynamiczny rozwój Spółki oraz rozszerzenie swojej działalności. W wyniku tego nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaŝy o 178,6%, przy wzroście kosztów wytworzenia produktów (199,5%) oraz wzroście koszów sprzedaŝy oraz ogólnego zarządu łącznie o kwotę 762,5 tys. zł., co skutkowało wzrostem zysku ze sprzedaŝy o 52,1% przy zmniejszonej rentowności. Dodatni wyniki na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 46 tys. zł oraz ujemny wynik na działalności finansowej w kwocie 152 tys. zł przyczyniły się do osiągnięcia zysku brutto w kwocie tys. zł. W wyniku obciąŝeń podatkowych zysk brutto został zmniejszony o 574 tys. zł. W rezultacie Spółka osiągnęła najlepszy wynik w trakcie swojej działalności. 3. ZAGROśENIE ZASADY CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA Nie stwierdza się Ŝadnych istotnych zjawisk mogących stanowić zagroŝenie dla kontynuowania działalności przez NETMEDIA S.A. w okresie najbliŝszych 12 miesięcy po dniu bilansowym. PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

17 C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA NETMEDIA Spółka Akcyjna Część szczegółowa I. PRAWIDŁOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. PRAWIDŁOWOŚĆ STOSOWANEGO SYSTEMU KSIĘGOWOŚCI Księgowość Spółki prowadzona jest przy wykorzystaniu systemu komputerowego Symfonia- Premium. Spółka posiada aktualną dokumentację, o której mowa w art. 10 ustawy, w tym równieŝ zakładowy plan kont zatwierdzony przez Zarząd Spółki. W trakcie naszego badania nie stwierdziliśmy istotnych nieprawidłowości ksiąg rachunkowych, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane sprawozdanie finansowe, a które nie zostałyby usunięte, w tym dotyczących: zasadności i ciągłości stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, udokumentowania operacji gospodarczych, rzetelności, bezbłędności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych oraz powiązania zapisów w ramach ksiąg rachunkowych, prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na podstawie sald zatwierdzonego bilansu za okres poprzedni, powiązania zapisów z dowodami księgowymi i sprawozdaniem finansowym, zasadności stosowanych metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za pomocą komputera, spełniania warunków jakim powinna odpowiadać ochrona dokumentacji księgowej oraz przechowywania ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych. 2. INWENTARYZACJA AKTYWÓW I PASYWÓW Spółka przeprowadziła inwentaryzację aktywów i pasywów w zakresie i terminach oraz z częstotliwością wymaganą przez ustawę o rachunkowości. RóŜnice inwentaryzacyjne ujęto i rozliczono w księgach badanego okresu. II. ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO II.1. INFORMACJE O WYBRANYCH, ISTOTNYCH POZYCJACH BILANSU Szczegółowe informacje liczbowe oraz opisowe do poszczególnych pozycji aktywów i pasywów zostały zaprezentowane w informacji dodatkowej i notach objaśniających stanowiących jej zintegrowaną część. Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w wycenie i prezentacji pozycji bilansowych. 1. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych W roku badanym Spółka dokonała zakupu udziałów w następujących spółkach: - Marco Polo Travel Sp. z o.o. za cenę nabycia w kwocie tys. zł, - FINDER S.A. za cenę nabycia w kwocie tys. zł, - emonety.pl Sp. z o.o. zwiększenie ceny nabycia o kwotę tys. zł, - Netmedia Business Travel Sp. z o. o. zwiększenie ceny nabycia w kwocie tys. zł. 2. NaleŜności handlowe Wartość naleŝności handlowych w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 116,2%, osiągając poziom 6 547,0 tys. zł. Wzrost wartości pozycji wynika bezpośrednio ze zwiększenia przychodów ze sprzedaŝy o 178,6%. W badanym roku wartość odpisów aktualizujących wyniosła 42,0 tys. zł. NaleŜności handlowe od jednostek powiązanych na dzień wyniosły 435,0 tys. zł. Wartość naleŝności handlowych od jednostek powiązanych uległa zwiększeniu względem 2007 roku o 401,0 tys. zł,tj. o 1 179,4%. Na koniec 2008 roku udział naleŝności od jednostek powiązanych w ogólnej sumie naleŝności handlowych wyniósł 6,6% co oznacza wzrost względem ubiegłego roku o 5,5 punktu procentowego. 12 PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

18 Grupa Kapitałowa NETMEDIA Część szczegółowa 3. Kapitały własne Spółka podniosła kapitał podstawowy o ,30 zł do kwoty ,30 zł poprzez emisję akcji serii F ( sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł kaŝda) w drodze oferty publicznej oraz emisję akcji serii G ( ,3 sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł kaŝda) w drodze oferty prywatnej. Kapitał zapasowy oraz pozostałe kapitały wzrosły do łącznej kwoty tys. zł. poprzez: - podziału zysku 2007 r. w kwocie tys. zł, - nadwyŝkę ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji serii F i G w kwocie tys. zł, Wartość kapitałów własnych wzrosła takŝe o zysk roku 2008 w kwocie tys. zł. 4. Zobowiązania pozostałe Wartość zobowiązań krótkoterminowych na dzień bilansowy wyniosła tys. zł. Głównymi pozycjami wchodzącymi na saldo zobowiązań są rozrachunki z kontrahentami o wartości tys. zł, a takŝe zobowiązania z tytułu nabycia udziałów w jednostkach zaleŝnych oraz stowarzyszonej w łącznej wartości tys. zł. 5. Zobowiązania warunkowe Spółka na dzień bilansowy posiadała następujące zobowiązania pozabilansowe wynikające z zawartych umów gospodarczych: 1) Umowy zakupu udziałów emonety.pl zapłata ostatnich rat uzaleŝniona jest od osiągniętego wyniku przez Spółkę. Szacowane zobowiązanie wynosi 880 tys. zł. 2) Umowy zakupu akcji w spółce Finder S.A wartość nabycia zaleŝna od zapłaty przez pozostałych nabywających. Szacowane przez Zarząd zobowiązanie wynosi tys. zł. II.2. INFORMACJE O WYBRANYCH POZYCJACH KSZTAŁTUJĄCYCH WYNIK DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozycje kształtujące wynik finansowy Spółka ujęła kompletnie i prawidłowo w istotnych kwestiach w odniesieniu do całości sprawozdania finansowego. Struktura przychodów i kosztów została prawidłowo przedstawiona w notach objaśniających do sprawozdania finansowego. II.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzono zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 1, przepisami prawa, elementami sprawozdania finansowego oraz danymi pochodzącymi bezpośrednio z ewidencji księgowej i analizy sald kont. II.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH Rachunek przepływów pienięŝnych prawidłowo sporządzono stosownie do zakresu informacji określonego przez Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 7 na podstawie: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (i jest zgodny z danymi zawartymi w tych sprawozdaniach) oraz na podstawie danych pochodzących bezpośrednio z ewidencji księgowej i analizy sald kont. II.5. INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego. Dane zawarte w informacji dodatkowej zostały przedstawione przez Spółkę, w istotnych aspektach, zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 1 oraz wymogami dotyczącymi ujawnień zawartych w poszczególnych Standardach. II.6. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI W ROKU OBROTOWYM Zarząd sporządził pisemne sprawozdanie z działalności spółki, którego informacje finansowe są zgodne z danymi opiniowanego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to zawiera informacje wynikające z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŝne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędących państwem członkowskim. PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

19 Grupa Kapitałowa NETMEDIA Część szczegółowa D. INFORMACJE O ISTOTNYCH NARUSZENIACH PRAWA W wyniku zastosowanych procedur badania nie stwierdziliśmy naruszenia przepisów prawa, a takŝe statutu Spółki. E. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU Istotne operacje gospodarcze, udokumentowane po zakończeniu roku obrotowego, a dotyczące badanego okresu zostały ujęte w księgach badanego okresu. W dniu 10 grudnia 2008 roku NETMEDIA S.A. podpisała umowę inwestycyjną, na mocy której NETMEDIA S.A. obejmie do 33% udziałów w spółce Inwestycje Alternatywne Profit S.A., spółce specjalizującej się w sprzedaŝy numizmatów, metali szlachetnych oraz innych produktów inwestycyjnych, w zamian za wniesienie 90% pakietu akcji emonety.pl S.A. F. PODSUMOWANIE BADANIA 1. Firma PKF Audyt Sp. z o.o. nie sporządzała w 2008 roku raportów cząstkowych dla NETMEDIA S.A., natomiast umowa o badanie sprawozdania finansowego nie zawiera dodatkowych zagadnień, które wymagałyby sporządzenia odrębnego sprawozdania. 2. W trakcie badania nie korzystaliśmy z wyników prac Ŝadnych niezaleŝnych specjalistów. 3. Ocenę sprawozdania finansowego zawiera opinia stanowiąca odrębny dokument. 4. Przeprowadzone badanie obejmowało sprawdzenie w duŝej mierze metodą wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, a takŝe pozycje kształtujące wysokość rozrachunków z budŝetami. W związku z tym mogą wystąpić róŝnice pomiędzy wynikami ewentualnych kontroli podatkowych przeprowadzanych zwykle metodą pełną a ustaleniami zawartymi w raporcie. 5. Niniejszy raport zawiera 14 stron kolejno numerowanych, parafowanych przez biegłego rewidenta. Zbigniew Telega Biegły rewident nr 10935/7875 Mariusz Kuciński Biegły rewident nr 9802/7305 Prezes Zarządu ul. Elbląska 15/ Warszawa Podmiot uprawniony do badania Sprawozdań finansowych nr 548 Warszawa, 30 kwietnia 2009 r. 14 PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

20 Logo Spółki SPRAWOZDANIE FINANSOWE NETMEDIA S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego E-ENERGO S.A. OD DNIA 24.02.2012 r. EASTSIDECAPITAL S.A. za okres 01.01.2011 r. 31.12.2011 r. Warszawa, 18 lipca 2012 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu RAJDY 4x4 S.A. I. II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego RAJDY 4x4 S.A. z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna, ul. Ludwinowska 17, Warszawa.

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna, ul. Ludwinowska 17, Warszawa. RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Telesto Spółka Akcyjna, ul. Ludwinowska 17, 02-856 Warszawa. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka ogólna Spółki i

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA LUG S.A. Zielonej Górze. z siedzibą w. dotyczące badania sprawozdania finansowego

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA LUG S.A. Zielonej Górze. z siedzibą w. dotyczące badania sprawozdania finansowego OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotyczące badania sprawozdania finansowego LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2015 r. Opinia zawiera 2 strony

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna ul. Ludwinowska 17, Warszawa.

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna ul. Ludwinowska 17, Warszawa. RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Telesto Spółka Akcyjna ul. Ludwinowska 17, 02-856 Warszawa. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka ogólna Spółki i

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego TALEX S.A. w Poznaniu

Raport z badania sprawozdania finansowego TALEX S.A. w Poznaniu Raport z badania sprawozdania finansowego TALEX S.A. w Poznaniu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport opinię zawiera 10 stron za rok obrotowy kończący się 31

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MSIG 126/2017 (5263) poz

MSIG 126/2017 (5263) poz Poz. 25719. Supermarket Detal w Bielsku-Białej. [BMSiG-19225/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok 1. Nazwa i siedziba firmy, wpis do KRS, NIP, REGON Supermarket

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

HUTMEN S.A. WARSZAWA, ULICA JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

HUTMEN S.A. WARSZAWA, ULICA JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, ULICA JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 221/2015 (4852) poz. 17710 17710 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 17710. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARSZAL Tomasz Marchalewski w Zawrotach. [BMSiG-11272/2015] Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport. z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od r. do r.

Raport. z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od r. do r. Raport z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 2 1.1. Dane identyfikujące badaną jednostkę 2 1.1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5154. Zakład Produkcyjny ALEXANDER w Chwaszczynie. [BMSiG-4931/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki: Zakład Produkcyjny ALEXANDER

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego. West Real Estate S.A. we Wrocławiu. Poznań, dnia 23 czerwca 2015 r.

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego. West Real Estate S.A. we Wrocławiu. Poznań, dnia 23 czerwca 2015 r. Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego West Real Estate S.A. we Wrocławiu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Poznań, dnia 23 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych)

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych) MSIG 59/2013 (4176) poz. 4147 Poz. 4147. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - w Kozach [BMSiG-0000/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - 43-340 Kozy, ul. Przemysłowa 1 tel. (033)

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię

Raport uzupełniający opinię Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej SWISSMED w GDAŃSKU za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Gdańsk, maj 2008 r. SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA...

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

dotycząca sprawozdania finansowego

dotycząca sprawozdania finansowego OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 138/2013 (4255) poz. 10300 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 10300. Hurtownia JUNIOR w Grudziądzu. [BMSiG-7594/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Hurtownia JUNIOR ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI 4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 14571. Firma Handlowa GEKO - w Kietlinie. [BMSiG-11783/2015] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE Firma Handlowa GEKO

Bardziej szczegółowo

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2010 roku byli:

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2010 roku byli: I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka Spółki i informacje ogólne Spółka ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Miłej 2, została utworzona jako spółka z o.o. na podstawie aktu notarialnego z dnia 25

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. MSIG 129/2017 (5266) poz. 26242 26242 Poz. 26242. Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane TRANZYT w Koninie. [BMSiG-18239/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Uzupełniające dane wynikające z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2016 (5003) poz

MSIG 118/2016 (5003) poz Poz. 15605. Przedsiębiorstwo Prywatne w Siedlcach. [BMSiG-14518/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Prywatne z siedzibą w Siedlcach, ul.brzeska 102A,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 79 z 88 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna (Spółka)

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 12 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 13065. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. [BMSiG-10450/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 168/2017 (5305) poz. 33187 33187 Poz. 33187. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-23571/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r.

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r. Audyt Doradztwo Rachunkowość OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA za okres 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r. Warszawa, maj 2012 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 32198. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX w Staszowie. [BMSiG-19852/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 1. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. Poz. 13307. Zakład Masarski KRAWCZYK w Mleczkowie. [BMSiG-10756/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa i siedziba firmy: Zakład Masarski KRAWCZYK, Mleczków, Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego TELE-POLSKA HOLDING S.A. za okres 1.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa 5 czerwca 2014 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 3916. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OKTAN w Kamieniu. [BMSiG-22882/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok Nasze Przedsiębiorstwo to: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

MSIG 179/2017 (5316) poz

MSIG 179/2017 (5316) poz Poz. 34945. KAROL MEBLE w Nowej Wsi Książęcej. [BMSiG-25451/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016 Nazwa: KAROL MEBLE. Siedziba: Nowa Wieś Książęca 38, 63-640

Bardziej szczegółowo

MSIG 226/2013 (4343) poz

MSIG 226/2013 (4343) poz Poz. 16479. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń w Jaworze. [BMSiG8832/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 1. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń Siedziba 59400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka ogólna jednostki dominującej i jej działalności oraz kapitał własny Grupy Kapitałowej

1. Charakterystyka ogólna jednostki dominującej i jej działalności oraz kapitał własny Grupy Kapitałowej RAPORT z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo