RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego 3. Raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego 4. Sprawozdanie finansowe NETMEDIA S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. zawierające: a. BILANS b. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT c. ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM d. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH e. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok Oświadczenia Zarządu 7. Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2008 roku

2 Drodzy Akcjonariusze, Z ogromną przyjemnością przedstawiamy dokonania NETMEDIA S.A. w 2008 roku. Rok 2008 był dla NETMEDIA S.A. kolejnym bardzo udanym okresem charakteryzującym się szybkim tempem rozwoju działalności operacyjnej, znacznym wzrostem przychodów i osiąganych zysków, ekspansją w nowych obszarach oraz kontynuacją rozbudowy grupy kapitałowej. Kolejny rok z rzędu zrealizowane zostały bardzo ambitne prognozy finansowe. W 2008 roku grupa kapitałowa NETMEDIA odnotowała bardzo dynamiczny wzrost przychodów i zysków w ujęciu skonsolidowanym w stosunku do roku poprzedniego. Skonsolidowane przychody wyniosły tys. złotych co oznacza wzrost aż o 304% w stosunku do 2007 roku. W tym samym okresie EBITDA wzrosła o 150%, a zysk netto o 169% do poziomu tys. zł. Tak dobre wyniki finansowe były przede wszystkim wynikiem szybkiego organicznego rozwoju działalności oraz dokonanym inwestycjom kapitałowym w 2007 i 2008 roku. Rok 2008 był również okresem aktywnego działania NETMEDIA S.A. na rynku kapitałowym zarówno w zakresie pozyskania dodatkowych środków na rozwój jak i w zakresie inwestycji kapitałowych. W 2008 roku NETMEDIA S.A. przeprowadziła emisje akcji serii F i serii G, z których spółka pozyskała łącznie blisko 20 milionów złotych. W kwietniu 2008 roku NETMEDIA S.A. zakupiła 100% udziałów w Spółce Marco Polo Travel Sp. z o. o., która jest liderem w sprzedaży rejsów wycieczkowych. W ten sposób NETMEDIA S.A. zajęła czołową pozycję w dynamicznym i perspektywicznym sektorze rynku, rozszerzając jednocześnie wachlarz oferowanych usług turystycznych. W lipcu 2008 roku NETMEDIA S.A. podpisała umowę inwestycyjną na mocy której nabyła początkowo w 2008 roku 20%, a dodatkowo w 2009 roku 21,6% (łącznie 41,6%) akcji spółki Finder S.A., będącej jednym z liderów na prężnym i obiecującym rynku usług lokalizacyjnych. Osiągnięty przez Spółkę postęp był między innymi wynikiem ciężkiej pracy i kreatywności wszystkich naszych pracowników, współpracowników i doradców, którym niniejszym dziękujemy za kolejny rok udanej współpracy. Dziękujemy również wszystkim naszym akcjonariuszom za zaufanie i wsparcie, okazane przy dwóch bardzo udanych nowych emisjach akcji. W 2008 roku Spółka zbudowała mocne i stabilne struktury oraz poszerzyła zakres swojej działalności. W 2009 roku będziemy przede wszystkich koncentrować się na rozwoju organicznym. Mimo światowego spowolnienia gospodarczego patrzymy w przyszłość z wielkim optymizmem i entuzjazmem pracując nad dalszą dynamizacją grupy kapitałowej NETMEDIA. Andrzej Wierzba Prezes Zarządu Michał Pszczoła Wiceprezes Zarządu

3 OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego NETMEDIA Spółka Akcyjna w Warszawie za okres od r. do r. Warszawa, kwiecień 2009 r.

4 NETMEDIA Spółka Akcyjna PKF Audyt Sp. z o.o. ul. Elbląska 15/ Warszawa tel. +48 (022) fax. +48 (022) OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu NETMEDIA Spółka Akcyjna z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego NETMEDIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na które składa się: bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. zł, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zysk netto w kwocie tys. zł, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę tys. zł, rachunek przepływów pienięŝnych za rok obrotowy od r. do r. wykazujący wzrost stanu środków pienięŝnych o kwotę 562 tys. zł, informacja dodatkowa. Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki odpowiada kierownik jednostki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyraŝenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, a w kwestiach nieuregulowanych Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyraŝenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przewaŝającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS

5 NETMEDIA Spółka Akcyjna UwaŜamy, Ŝe badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyraŝenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień r., jak teŝ jej wyniku finansowego za rok obrotowy od r. do r., sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki. Sprawozdanie z działalności jest w istotnym zakresie kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŝne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędących państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. Zbigniew Telega Biegły rewident nr 10935/7875 Mariusz Kuciński Biegły rewident nr 9802/7305 Prezes Zarządu ul. Elbląska 15/ Warszawa Podmiot uprawniony do badania Sprawozdań finansowych nr 548 Warszawa, 30 kwietnia 2009 r. Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS

6 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego NETMEDIA Spółka Akcyjna w Warszawie za okres od r. do r. Warszawa, kwiecień 2009 r.

7 NETMEDIA Spółka Akcyjna SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 B. OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWO-FINANSOWEJ... 6 I. ZMIANA I STRUKTURA GŁÓWNYCH POZYCJI BILANSOWYCH... 6 II. ZMIANA I STRUKTURA POZYCJI WYNIKOWYCH... 7 III. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI... 8 IV. OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI... 9 C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA I. PRAWIDŁOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ KSIĄG RACHUNKOWYCH II. ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO II.1. Informacje o wybranych, istotnych pozycjach bilansu II.2. Informacje o wybranych pozycjach kształtujących wynik działalności gospodarczej II.3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym II.4. Rachunek przepływów pienięŝnych II.5. Informacja dodatkowa II.6. Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym D. INFORMACJE O ISTOTNYCH NARUSZENIACH PRAWA E. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU F. PODSUMOWANIE BADANIA PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

8 NETMEDIA Spółka Akcyjna Część ogólna A. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKUJĄCE BADANĄ JEDNOSTKĘ Badanie dotyczy NETMEDIA S.A. w Warszawie powstałej na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 19 czerwca 2006 r. w Kancelarii Notarialnej Michała Walkowskiego Notariusza w Warszawie, Rep. A nr 486/2006. Spółka powstała na czas nieokreślony. Ostatnia zmiana statutu miała miejsce 4 sierpnia 2008 r. aktem notarialnym Rep. A nr 8468/2008. W dniu 30 czerwca 2006 roku Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Woronicza 15. Akcje Spółki znajdują się w publicznym obrocie, ostatnia notowana cena sprzedaŝy z dnia 30 kwietnia 2009 r. wynosi 5,82 zł. Na koniec badanego okresu Spółka posiada: - kapitał zakładowy tys. zł, - pozostałe kapitały własne tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2008 r. struktura własności kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco: Akcjonariusze Ilość akcji w szt. Ilość głosów Wartość nominalna Udział w kapitale zakładowym Andrzej Wierzba ,0 39,94% Michał Pszczoła ,0 19,57% KBC TFI S.A ,5 4,79% Pozostali ,8 35,70% RAZEM ,3 100,00% Badana Spółka wg stanu na koniec badanego okresu: - nie jest spółką zaleŝną; - jest spółką dominującą dla: - ehotele.pl Sp. z o.o. w Warszawie, w której posiada 100% udziału w kapitale i 100% w prawach głosu; - emonety.pl Sp. z o.o. Warszawie, w której posiada 90% udziału w kapitale i 90% w prawach głosu; - Herbatha Sp. z o.o. Warszawie, w której posiada 51% udziału w kapitale i 51% w prawach głosu. Uchwałą Zarządu nr 1 z dnia r. Spółka została zakwalifikowana jako aktywa do sprzedaŝy, - Netmedia Business Travel Sp. z o.o.(dawniej TAU Agencja Turystyczna Sp. z o.o.) w Warszawie, w której posiada 100% udziału w kapitale i 100% w prawach głosu. - Marco Polo Travel Sp. z o.o. w Warszawie, w której posiada 100% udziału w kapitale i 100% w prawach głosu. - jest spółką stowarzyszoną z FINDER S.A., w której posiada 20 % udziału; Zasadniczym przedmiotem działalności badanej Spółki jest: - działalność w zakresie oprogramowania, - działalność związana z bazami danych, - pozostałą działalność turystyczna, - reklama - działalność pomocnicza finansowa. Badana Spółka: - posiada nr statystyczny w systemie REGON przewaŝający rodzaj działalności posiada symbol EKD Z - jest zarejestrowana w PFRON pod numerem - 14Y9174J8 - jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada nadany przez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście NIP PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

9 NETMEDIA Spółka Akcyjna Część ogólna II. Na dzień wydania opinii organem kierującym jednostką jest Zarząd w składzie: Imię i Nazwisko Andrzej Wierzba Michał Pszczoła Funkcja Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Księgi badanej jednostki prowadzone są przez Prestige Kancelaria Audytorska Janina Kozłowska. Średnioroczne zatrudnienie wynosi 42 osoby. DANE IDENTYFIKUJĄCE ZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Roczne sprawozdanie finansowe Spółki NETMEDIA S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej na podstawie decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (uchwała nr 8 z dnia 7 maja 2007 r.) o przejściu z dniem roku na MSSF. Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe scharakteryzowane w opinii. Do sprawozdania finansowego załączone zostało sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym od r. do r. III. INFORMACJE O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM JEDNOSTKI ZA POPRZEDNI ROK OBROTOWY Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, tj. za okres od r. do r., zostało zbadane przez PKF Consult Sp. z o.o. i uzyskało opinię bez zastrzeŝeń. Sprawozdanie finansowe za 2007 r. zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 4 sierpnia 2008 roku, które zysk netto za ubiegły rok obrotowy w kwocie ,76 zł przeznaczyło na kapitał zapasowy. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2007 r. zostało: - złoŝone w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu r. - złoŝone do ogłoszenia w Monitorze Polskim B w dniu r. Na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego na dzień r. prawidłowo otwarto księgi rachunkowe badanego okresu. Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy o rachunkowości wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów ujęto w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych. Spółka jako jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej sporządziła równieŝ, pod datą 31 grudnia 2008 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską. W celu zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności Spółki jako jednostki dominującej jednostkowe sprawozdanie finansowe naleŝy czytać w powiązaniu ze sprawozdaniem skonsolidowanym. IV. DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOT UPRAWNIONY PRZEPROWADZAJĄCY BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej Spółki NETMEDIA S.A. z dnia 9 marca 2009 roku. Spółka PKF Audyt Sp. z o.o. została powołana do zbadania sprawozdania finansowego za 2008 r., umowa o badanie została zawarta dnia 3 kwietnia 2009 r. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Elbląskiej 15/17, jest wpisany na listę pod numerem 548, a w jego imieniu badanie przeprowadził Zbigniew Telega wpisany do rejestru i na listę biegłych rewidentów wykonujących zawód biegłego rewidenta pod numerem 10935/7875. Zarówno podmiot uprawniony, jak i przeprowadzający w jego imieniu badanie biegły rewident oraz osoby uczestniczące w badaniu nie będące biegłymi rewidentami stwierdzają, Ŝe pozostają niezaleŝni od badanej jednostki, w rozumieniu art. 66 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Badanie przeprowadzono w okresie od r. do r. 4 PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

10 NETMEDIA Spółka Akcyjna Część ogólna V. OŚWIADCZENIA JEDNOSTKI I DOSTĘPNOŚĆ DANYCH Zarząd Spółki w dniu r. złoŝył oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego przedstawionego do badania, ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań warunkowych istniejących na dzień r. oraz nie zaistnieniu do dnia złoŝenia oświadczenia zdarzeń wpływających w sposób istotny na wielkość danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym za rok badany. W trakcie badania sprawozdania finansowego Spółka udostępniła wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do wydania opinii i sporządzenia raportu. VI. POZOSTAŁE INFORMACJE Nie stanowiło przedmiotu badania wykrycie i wyjaśnienie zdarzeń podlegających ściganiu, jak równieŝ nieprawidłowości jakie wystąpiły poza systemem rachunkowości. PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

11 NETMEDIA Spółka Akcyjna Ocena sytuacji majątkowo - finansowej B. OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWO-FINANSOWEJ Analiza przedstawiona poniŝej obejmuje dwa ostatnie okresy sprawozdawcze: - od do r., - od do r. - od do r. W okresie objętym analizą nie wystąpiły istotne zmiany mające znaczenie dla odczytywania informacji zawartych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. Wszystkie dane prezentowane w tabelach są wyraŝone w tys. zł., zaś uŝyte w nich symbole mają następujące znaczenie: - BZ - bilans zamknięcia - OU - okres ubiegły - BO - bilans otwarcia - OB - okres bieŝący Zaprezentowane wartości w tabeli-w kolumnie Zmiana odnoszą się do wartości wyraŝonych w zł. Struktura poszczególnych pozycji w przedstawionych dalej tabelach liczona jest w następujący sposób: - w odniesieniu do pozycji bilansowych w stosunku do sumy bilansowej; - w odniesieniu do pozycji przychodowych rachunku zysków i strat w stosunku do wartości przychodów ogółem; - w odniesieniu do pozycji kosztowych rachunku zysków i strat w stosunku do wartości kosztów ogółem, - w odniesieniu do pozycji wynikowych na poszczególnych poziomach oraz do obciąŝeń wyniku w stosunku do wyniku netto. I. ZMIANA I STRUKTURA GŁÓWNYCH POZYCJI BILANSOWYCH Stan na Struktura Zmiana AKTYWA r r. (BZ - BO) r r r r. (BO) (BZ) BO A. AKTYWA TRWAŁE ,1% 82,2% 81,2% 65,3% I. Rzeczowe aktywa trwałe ,0% 14,9% 9,0% 1,0% II. Wartości niematerialne i prawne ,1% 12,9% 10,0% 30,0% III. Nieruchomości inwestycyjne x IV. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych ,1% 59,8% 107,7% V. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy x VI. Pozostałe aktywa finansowe ,2% 2,4% -35,9% VII. Aktywa z tytułu podatku odroczonego x VIII. Pozostałe aktywa trwałe x B. AKTYWA OBROTOWE ,9% 17,8% 18,8% 76,2% I. Zapasy x II. NaleŜności handlowe ,6% 9,6% 12,4% 116,2% III. NaleŜności z tytułu bieŝącego podatku dochodowego ,1% 3,1% -100,0% IV. Pozostałe naleŝności 560 1,1% x V. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy x VI. Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej 150 0,5% -100,0% przez wynik finansowy VII. Pozostałe aktywa finansowe 700 1,3% x VIII. Rozliczenia międzyokresowe ,2% 1,6% 0,9% -9,5% IX. Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty ,0% 3,1% 2,9% 57,0% X. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŝy 120 0,2% x AKTYWA RAZEM ,0% 100,0% 100,0% 67,3% 6 PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

12 NETMEDIA Spółka Akcyjna Ocena sytuacji majątkowo - finansowej PASYWA r. Stan na Struktura Zmiana r. (BO) r. (BZ) 2006 r r r. (BZ - BO) BO A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY ,7% 42,4% 63,7% 151,3% I. Kapitał zakładowy ,2% 3,1% 2,2% 18,5% II. Kapitały zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej ceny nominalnej ,4% 33,5% 52,8% 164,1% III. Akcje własne x IV. Pozostałe kapitały ,7% 4,4% 169,7% V. Niepodzielony wynik finansowy ,4% -1,4% -100,0% VI. Wynik finansowy bieŝącego okresu ,5% 4,6% 4,4% 59,3% B. ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE ,8% 10,7% 6,2% -2,9% I. Kredyty i poŝyczki ,4% 10,3% 5,4% -11,5% II. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,4% 0,4% 0,8% 202,2% C. ZOBOWIĄZANIE KRÓTKOTERMINOWE ,5% 46,9% 30,0% 7,2% I. Kredyty i poŝyczki ,1% 0,9% 0,7% 32,7% II. Zobowiązania finansowe x III. Zobowiązania handlowe ,2% 6,7% 11,4% 185,5% IV. Zobowiązania z tytułu bieŝącego podatku dochodowego ,7% 0,2% x V. Pozostałe zobowiązania ,5% 16,5% -26,3% VI. Rozliczenia międzyokresowe przychodów ,5% 1,2% 34,8% VIII. Pozostałe rezerwy ,4% 0,3% 0,1% -60,2% PASYWA RAZEM ,0% 100,0% 100,0% 67,3% II. ZMIANA I STRUKTURA POZYCJI WYNIKOWYCH Za okres Struktura Zmiana poz. Wyszczególnienie r r. (OU) r. (OB) 2006 r r r. (OB - OU) OU A. Przychody ze sprzedaŝy ,3% 99,3% 99,7% 178,6% I. Przychody ze sprzedaŝy produktów ,0% 0,0% 0,0% x II. Przychody ze sprzedaŝy usług ,3% 99,3% 99,7% 178,6% III. Przychody ze sprzedaŝy ,0% 0,0% 0,0% x B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ,6% 91,9% 95,8% 199,5% I. II. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,6% 91,9% 95,8% 199,5% ,0% 0,0% 0,0% x C. Zysk (strata) brutto na sprzedaŝy ,5% 249,1% 238,0% 52,1% I. Pozostałe przychody operacyjne ,1% 0,2% 0,1% 60,0% II. Koszty sprzedaŝy ,2% 0,7% 0,9% 272,0% III. Koszty ogólnego zarządu ,5% 6,7% 2,8% 20,4% VI. Pozostałe koszty operacyjne ,5% 0,2% 0,1% -28,8% D. Zysk (strata) na działalności operacyjnej ,8% 128,4% 131,4% 63,0% Przychody finansowe ,5% 0,5% 0,2% 27,2% Koszty finansowe ,2% 0,5% 0,5% 176,4% E. Zysk (strata) przed opodatkowaniem ,7% 129,2% 124,8% 53,8% Podatek dochodowy ,7% 29,2% 24,8% 35,1% F. G. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) z działalności zaniechanej ,0% 100,0% 100,0% 59,3% ,0% 0,0% 0,0% x R. Zysk (strata) netto (N-O-P) ,0% 100,0% 100,0% 59,3% PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

13 NETMEDIA Spółka Akcyjna Ocena sytuacji majątkowo - finansowej III. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI Wyszczególnienie j.m r r r. Podstawowe wielkości i wskaźniki struktury Suma bilansowa tys. zł , , ,00 Wynik netto (+/-) tys. zł. 856, , ,00 Przychody ze sprzedaŝy przychody netto ze sprzedaŝy tys. zł , , ,00 Kapitał stały kapitał własny + zobowiązania długoterminowe tys. zł , , ,00 Wskaźnik struktury aktywów (aktywa trwałe / aktywa obrotowe) *100 % 39,2 461,0 437,1 Wskaźnik struktury pasywów (źródeł finansowania) (kapitał własny / kapitał obcy) *100 % 1801,1 73,7 175,3 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (kapitał własny / aktywa trwałe) *100 % 336,7 51,6 78,2 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym (kapitał stały / aktywa trwałe) *100 % 339,6 64,7 85,9 Wskaźniki płynności 17,6 (aktywa obrotowe /bieŝące zobowiązania) 0,4 0,6 17,6 ((aktywa obrotowe - zapasy) / bieŝące zobow.) 0,4 0,6 Wskaźnik płynności III (środki pienięŝne i ich ekwiwalenty) / bieŝące zobowiązania) 16,4 0,1 0,1 Wskaźniki rentowności Rentowność aktywów (ROA) (wynik netto / przeciętny stan aktywów) *100 % 23,9 7,6 5,2 Rentowność kapitałów własnych (ROE) (wynik netto / przeciętny stan kapitałów własnych) *100 % 28,0 14,6 9,4 Rentowność sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów (wynik na sprzedaŝy / przychody ze sprzedaŝy)*100 % 46,5 14,2 7,8 Wskaźniki zadłuŝenia Wskaźnik ogólnego zadłuŝenia (zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) *100 (bez ZFŚS) % 5,3 57,6 36,3 Wskaźniki efektywności Wskaźnik rotacji środków trwałych przychody ze sprzedaŝy / średni stan rzeczowych aktywów trwałych 51,4 10,6 14,9 Wskaźnik rotacji majątku obrotowego przychody ze sprzedaŝy / średni stan aktywów obrotowych 1,4 4,8 9,2 Szybkość obrotu zapasów (przec. Zapasy *t) / koszty operacyjne ilość dni 0,0 0,0 0,0 Szybkość obrotu naleŝności z tyt. dostaw i usług (przec. naleŝności handlowych *t) / przychody ze sprzedaŝy ilość dni 17,2 23,5 24,7 Szybkość obrotu zobowiązań z tyt. dostaw i usług (przec. zobowiązania handlowe i pozostałe *t) / koszty operacyjne ilość dni 87,6 21,3 22,7 8 PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

14 NETMEDIA Spółka Akcyjna Ocena sytuacji majątkowo - finansowej IV. OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI 1. BILANS DYNAMIKA I STRUKTURA Wartości w tys. zł Aktyw a Pasyw a Aktyw a Pasyw a Aktyw a Pasyw a Aktyw a trw ałe Zobow iązania długo i krótkoterminow e Aktyw a obrotow e Kapitał w łasny Na dzień r. wartość sumy bilansowej wynosiła tys. zł i była o 67,3 % wyŝsza niŝ na koniec 2007 r. Powodem tak znacznego wzrostu było dokapitalizowanie spółki poprzez emisje akcji serii F i G. Środki uzyskane z emisji akcji zostały w większości przeznaczone na inwestycje w jednostkach podporządkowanych, których wartość wzrosłą o 107,7%. W badanym okresie Spółka nabyła udziały w Spółce Marco Polo Travel Sp. z o.o. oraz FINDER S.A. Ponadto podniesiona została cena nabycia Spółek emonety Sp. z o.o. oraz Netmedia Businnes Travel Sp. z o.o. W dalszym ciągu głównym źródłem finansowania działalności jest kapitał własny, którego udział w wartości pasywów spółki wzrósł z 42,4% do 63,7% w wyniku wygospodarowania zysku za rok 2008 r. oraz dzięki wzrostowi tego kapitału o róŝnicę wynikającą z ceny emisyjnej akcji serii F i G oraz wartości nominalnej. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI r r r. płynność I 17,6 0,4 0,6 płynność II 17,6 0,4 0,6 płynność III 16,4 0,1 0,1 Wskaźniki płynności I i II stopnia kształtują się poniŝej poŝądanych wielkości na r. Poziom wskaźnika płynności III stopnia wynosił 0,1 i znajdował się na akceptowalnym poziomie. Znaczne obniŝenie się wskaźników płynności od 2007 r. było wynikiem zmiany formy finansowania działalności Spółki. Od 2007 roku znacznie wzrosłą wartość zobowiązań krótkoterminowych, których łączna wartość w obu latach wynosiła odpowiednio 14,8 mln. zł oraz 15,9 mln. zł. W duŝej mierze dotyczyły one rozliczeń za nabywane udziały. PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

15 NETMEDIA Spółka Akcyjna Ocena sytuacji majątkowo - finansowej WSKAŹNIKI OBROTOWOŚCI w dniach Szybkość obrotu naleŝności handlowe Szybkość obrotu zobowiązań handlowych i pozostałe r r r. 17,2 23,5 24,7 31, ,8 Wskaźniki obrotu w dniach uległy w 2008 roku nieznacznemu pogorszeniu w porównaniu z rokiem poprzednim. Spółka zarówno w roku 2007 oraz w 2008 nieznacznie później inkasuje swoje naleŝności niŝ reguluje swoje zobowiązania odpowiednio o 5,5 oraz 2,9 dnia. 2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Rentowność sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 2006 r r r. 46,50% 14,20% 7,80% Rentowność kapitałów własnych 28,00% 14,60% 9,40% Rentowność aktywów 23,90% 7,60% 5,20% W całym analizowanym okresie obserwujemy systematyczny spadek wszystkich wskaźników rentowności. Oznacza to, Ŝe inwestowane w Spółkę środki charakteryzują się z roku na rok mniejszą stopą zwrotu. Koszty działalności ponoszone przez spółkę rosły znacznie szybciej od wzrostu przychodów. 10 PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

16 NETMEDIA Spółka Akcyjna Ocena sytuacji majątkowo - finansowej WYNIKI NA KOLEJNYCH POZIOMACH DZIAŁALNOŚCI Wartości w tys. zł , , , , , ,00 0, , r r r. Zysk/strata brutto na sprzedaŝy 1 639, , ,00 Zysk/strata z działalności operacyjnej , ,00 Wynik na działalności finansowej 51 12,5-152 Zysk/Strata brutto 1 025, , ,00 Zysk/Strata netto , ,00 Badany okres Spółka zamknęła zyskiem netto w kwocie tys. zł, tj. o 59,3% większym niŝ w roku Powodem tego jest bardzo dynamiczny rozwój Spółki oraz rozszerzenie swojej działalności. W wyniku tego nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaŝy o 178,6%, przy wzroście kosztów wytworzenia produktów (199,5%) oraz wzroście koszów sprzedaŝy oraz ogólnego zarządu łącznie o kwotę 762,5 tys. zł., co skutkowało wzrostem zysku ze sprzedaŝy o 52,1% przy zmniejszonej rentowności. Dodatni wyniki na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 46 tys. zł oraz ujemny wynik na działalności finansowej w kwocie 152 tys. zł przyczyniły się do osiągnięcia zysku brutto w kwocie tys. zł. W wyniku obciąŝeń podatkowych zysk brutto został zmniejszony o 574 tys. zł. W rezultacie Spółka osiągnęła najlepszy wynik w trakcie swojej działalności. 3. ZAGROśENIE ZASADY CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA Nie stwierdza się Ŝadnych istotnych zjawisk mogących stanowić zagroŝenie dla kontynuowania działalności przez NETMEDIA S.A. w okresie najbliŝszych 12 miesięcy po dniu bilansowym. PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

17 C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA NETMEDIA Spółka Akcyjna Część szczegółowa I. PRAWIDŁOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. PRAWIDŁOWOŚĆ STOSOWANEGO SYSTEMU KSIĘGOWOŚCI Księgowość Spółki prowadzona jest przy wykorzystaniu systemu komputerowego Symfonia- Premium. Spółka posiada aktualną dokumentację, o której mowa w art. 10 ustawy, w tym równieŝ zakładowy plan kont zatwierdzony przez Zarząd Spółki. W trakcie naszego badania nie stwierdziliśmy istotnych nieprawidłowości ksiąg rachunkowych, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane sprawozdanie finansowe, a które nie zostałyby usunięte, w tym dotyczących: zasadności i ciągłości stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, udokumentowania operacji gospodarczych, rzetelności, bezbłędności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych oraz powiązania zapisów w ramach ksiąg rachunkowych, prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na podstawie sald zatwierdzonego bilansu za okres poprzedni, powiązania zapisów z dowodami księgowymi i sprawozdaniem finansowym, zasadności stosowanych metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za pomocą komputera, spełniania warunków jakim powinna odpowiadać ochrona dokumentacji księgowej oraz przechowywania ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych. 2. INWENTARYZACJA AKTYWÓW I PASYWÓW Spółka przeprowadziła inwentaryzację aktywów i pasywów w zakresie i terminach oraz z częstotliwością wymaganą przez ustawę o rachunkowości. RóŜnice inwentaryzacyjne ujęto i rozliczono w księgach badanego okresu. II. ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO II.1. INFORMACJE O WYBRANYCH, ISTOTNYCH POZYCJACH BILANSU Szczegółowe informacje liczbowe oraz opisowe do poszczególnych pozycji aktywów i pasywów zostały zaprezentowane w informacji dodatkowej i notach objaśniających stanowiących jej zintegrowaną część. Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w wycenie i prezentacji pozycji bilansowych. 1. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych W roku badanym Spółka dokonała zakupu udziałów w następujących spółkach: - Marco Polo Travel Sp. z o.o. za cenę nabycia w kwocie tys. zł, - FINDER S.A. za cenę nabycia w kwocie tys. zł, - emonety.pl Sp. z o.o. zwiększenie ceny nabycia o kwotę tys. zł, - Netmedia Business Travel Sp. z o. o. zwiększenie ceny nabycia w kwocie tys. zł. 2. NaleŜności handlowe Wartość naleŝności handlowych w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 116,2%, osiągając poziom 6 547,0 tys. zł. Wzrost wartości pozycji wynika bezpośrednio ze zwiększenia przychodów ze sprzedaŝy o 178,6%. W badanym roku wartość odpisów aktualizujących wyniosła 42,0 tys. zł. NaleŜności handlowe od jednostek powiązanych na dzień wyniosły 435,0 tys. zł. Wartość naleŝności handlowych od jednostek powiązanych uległa zwiększeniu względem 2007 roku o 401,0 tys. zł,tj. o 1 179,4%. Na koniec 2008 roku udział naleŝności od jednostek powiązanych w ogólnej sumie naleŝności handlowych wyniósł 6,6% co oznacza wzrost względem ubiegłego roku o 5,5 punktu procentowego. 12 PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

18 Grupa Kapitałowa NETMEDIA Część szczegółowa 3. Kapitały własne Spółka podniosła kapitał podstawowy o ,30 zł do kwoty ,30 zł poprzez emisję akcji serii F ( sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł kaŝda) w drodze oferty publicznej oraz emisję akcji serii G ( ,3 sztuk o wartości nominalnej 0,10 zł kaŝda) w drodze oferty prywatnej. Kapitał zapasowy oraz pozostałe kapitały wzrosły do łącznej kwoty tys. zł. poprzez: - podziału zysku 2007 r. w kwocie tys. zł, - nadwyŝkę ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji serii F i G w kwocie tys. zł, Wartość kapitałów własnych wzrosła takŝe o zysk roku 2008 w kwocie tys. zł. 4. Zobowiązania pozostałe Wartość zobowiązań krótkoterminowych na dzień bilansowy wyniosła tys. zł. Głównymi pozycjami wchodzącymi na saldo zobowiązań są rozrachunki z kontrahentami o wartości tys. zł, a takŝe zobowiązania z tytułu nabycia udziałów w jednostkach zaleŝnych oraz stowarzyszonej w łącznej wartości tys. zł. 5. Zobowiązania warunkowe Spółka na dzień bilansowy posiadała następujące zobowiązania pozabilansowe wynikające z zawartych umów gospodarczych: 1) Umowy zakupu udziałów emonety.pl zapłata ostatnich rat uzaleŝniona jest od osiągniętego wyniku przez Spółkę. Szacowane zobowiązanie wynosi 880 tys. zł. 2) Umowy zakupu akcji w spółce Finder S.A wartość nabycia zaleŝna od zapłaty przez pozostałych nabywających. Szacowane przez Zarząd zobowiązanie wynosi tys. zł. II.2. INFORMACJE O WYBRANYCH POZYCJACH KSZTAŁTUJĄCYCH WYNIK DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozycje kształtujące wynik finansowy Spółka ujęła kompletnie i prawidłowo w istotnych kwestiach w odniesieniu do całości sprawozdania finansowego. Struktura przychodów i kosztów została prawidłowo przedstawiona w notach objaśniających do sprawozdania finansowego. II.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzono zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 1, przepisami prawa, elementami sprawozdania finansowego oraz danymi pochodzącymi bezpośrednio z ewidencji księgowej i analizy sald kont. II.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH Rachunek przepływów pienięŝnych prawidłowo sporządzono stosownie do zakresu informacji określonego przez Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 7 na podstawie: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (i jest zgodny z danymi zawartymi w tych sprawozdaniach) oraz na podstawie danych pochodzących bezpośrednio z ewidencji księgowej i analizy sald kont. II.5. INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego. Dane zawarte w informacji dodatkowej zostały przedstawione przez Spółkę, w istotnych aspektach, zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 1 oraz wymogami dotyczącymi ujawnień zawartych w poszczególnych Standardach. II.6. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI W ROKU OBROTOWYM Zarząd sporządził pisemne sprawozdanie z działalności spółki, którego informacje finansowe są zgodne z danymi opiniowanego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie to zawiera informacje wynikające z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŝne informacji wymaganych przepisami prawa państw niebędących państwem członkowskim. PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

19 Grupa Kapitałowa NETMEDIA Część szczegółowa D. INFORMACJE O ISTOTNYCH NARUSZENIACH PRAWA W wyniku zastosowanych procedur badania nie stwierdziliśmy naruszenia przepisów prawa, a takŝe statutu Spółki. E. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU Istotne operacje gospodarcze, udokumentowane po zakończeniu roku obrotowego, a dotyczące badanego okresu zostały ujęte w księgach badanego okresu. W dniu 10 grudnia 2008 roku NETMEDIA S.A. podpisała umowę inwestycyjną, na mocy której NETMEDIA S.A. obejmie do 33% udziałów w spółce Inwestycje Alternatywne Profit S.A., spółce specjalizującej się w sprzedaŝy numizmatów, metali szlachetnych oraz innych produktów inwestycyjnych, w zamian za wniesienie 90% pakietu akcji emonety.pl S.A. F. PODSUMOWANIE BADANIA 1. Firma PKF Audyt Sp. z o.o. nie sporządzała w 2008 roku raportów cząstkowych dla NETMEDIA S.A., natomiast umowa o badanie sprawozdania finansowego nie zawiera dodatkowych zagadnień, które wymagałyby sporządzenia odrębnego sprawozdania. 2. W trakcie badania nie korzystaliśmy z wyników prac Ŝadnych niezaleŝnych specjalistów. 3. Ocenę sprawozdania finansowego zawiera opinia stanowiąca odrębny dokument. 4. Przeprowadzone badanie obejmowało sprawdzenie w duŝej mierze metodą wyrywkową dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, a takŝe pozycje kształtujące wysokość rozrachunków z budŝetami. W związku z tym mogą wystąpić róŝnice pomiędzy wynikami ewentualnych kontroli podatkowych przeprowadzanych zwykle metodą pełną a ustaleniami zawartymi w raporcie. 5. Niniejszy raport zawiera 14 stron kolejno numerowanych, parafowanych przez biegłego rewidenta. Zbigniew Telega Biegły rewident nr 10935/7875 Mariusz Kuciński Biegły rewident nr 9802/7305 Prezes Zarządu ul. Elbląska 15/ Warszawa Podmiot uprawniony do badania Sprawozdań finansowych nr 548 Warszawa, 30 kwietnia 2009 r. 14 PKF Audyt Sp. z o.o. <> Warszawa, ul. Elbląska 15/17, tel.(022) , fax. (022)

20 Logo Spółki SPRAWOZDANIE FINANSOWE NETMEDIA S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 79 z 88 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna (Spółka)

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.

Agora S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta. Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej jednostki dominującej Travelplanet.pl S.A. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NETMEDIA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NETMEDIA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ NETMEDIA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Benefit Systems S.A.

Benefit Systems S.A. Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2011 rok Benefit Systems S.A. Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Rady Nadzorczej Polski Holding Nieruchomości S.A. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

b. krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA W WARSZAWIE

FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA W WARSZAWIE FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA W WARSZAWIE RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2005 ROKU

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 196/2015 (4827) poz. 15245 15245 Poz. 15245. Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. [BMSiG-12771/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie finansowe Instytutu Genetyki Człowieka

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok RAWLPLUG Spółka Akcyjna Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

CZER WON A TOREBKA " SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

CZER WON A TOREBKA  SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU CZER WON A TOREBKA " SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU ,CZERWONA TOREBKA" S.A. za rok zakończony dnia SI grudnia 2012 roku I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa

Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa Grupa Kapitałowa MINOX S. A. ul. Echa Leśne 58 03-257 Warszawa Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Raport z badania

Bardziej szczegółowo

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn

Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Tel: +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa Indykpol S.A. ul. Jesienna 3 10-370 Olsztyn Opinia i raport niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 rok OPINIA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 64/2013 (4181) poz. 4532 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4532. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA. [BMSiG-4160/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok. Benefit Systems S.A.

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok. Benefit Systems S.A. Raport z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok Benefit Systems S.A. Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem OPINIA wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego Smoke Shop S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku ALP Group Sp. z o.o. Warszawa, 6 czerwca 2014 roku Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A.

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A. UL. DŁUGA 16A/23 53-658 WROCŁAW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krakowiaków 16 02-255 Warszawa

LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krakowiaków 16 02-255 Warszawa LK DESIGNER SHOPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krakowiaków 16 02-255 Warszawa Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 12 czerwca do 31 grudnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2009 rok. Hydrobudowa Polska S.A.

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2009 rok. Hydrobudowa Polska S.A. Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2009 rok Hydrobudowa Polska S.A. 2 1 Informacje o Spółce Hydrobudowa Polska S.A. (Spółka) została utworzona w dniu 6 listopada 1992 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 8411. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. [BMSiG-7732/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

DECORA S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31 GRUDNIA 2014 ROKU REWIDENTA

DECORA S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO 31 GRUDNIA 2014 ROKU REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU Poznań,

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA. Łódź, Żniwna10/14 WRAZ Z

REDAN S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA. Łódź, Żniwna10/14 WRAZ Z Łódź, Żniwna10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA 1. OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA Do Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej,

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 17175. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. [BMSiG-10390/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport z badania ksiąg i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU... 3

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO SPÓŁKI 31 GRUDNIA 2013 R. REWIDENTA

GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO SPÓŁKI 31 GRUDNIA 2013 R. REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ORAZ RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

MSIG 109/2014 (4488) poz. 7472 7472

MSIG 109/2014 (4488) poz. 7472 7472 MSIG 109/2014 (4488) poz. 7472 7472 Poz. 7472. INŻBUD Tomasz Trepka w Rybniku. [BMSiG-6428/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię

Raport uzupełniający opinię Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego BUMECH Spółka Akcyjna w Tychach za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Warszawa, kwiecień 2009 r. SPIS TREŚCI RAPORTU A. CZĘŚĆ OGÓLNA...2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego spółki MW TENIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 1 1. Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Spółka wykazuje

Bardziej szczegółowo

MSIG 92/2013 (6011) poz. 6558 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

MSIG 92/2013 (6011) poz. 6558 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6558. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM. L. SOLSKIEGO w Krakowie. [BMSiG-6011/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM. L. SOLSKIEGO W KRAKOWIE Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo