CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ!"

Transkrypt

1 Słowo numeru str 1 NR 30 nr 30 czwartek, 24 marca cena 2,50 z³ LOKALNA GOSPODARKA, SPRAWY MIASTA, TEMATYKA SPO ECZNA W JEDNYM MIEJSCU CO MIESI C CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Drodzy Wroc³awianie, To ju trzydziesty numer naszego pisma. Mo emy traktowaæ go jako wydanie jubileuszowe i zarazem pocz¹tek nowej ery. Zawsze d¹ yliœmy do tego, aby nasze czasopismo by³o dla Was ciekawe, interesuj¹ce i ³atwo dostêpne. Nie by³o lekko, zw³aszcza na pocz¹tku. Wejœæ na rynek z pismem nie tylko (pocz¹tkowo) bezp³atnym, ale tak e niezale nym, oferuj¹cym zarówno reklamy, jak i wartoœciow¹ publicystykê oraz wiadomoœci z ycia miasta to ju du o. Utrzymaæ siê na tym rynku to jeszcze wiêcej, ale oczywiœcie nie wszystko. Nie zwijamy przecie agli, nie przerywamy pracy. Idziemy do przodu, weryfikujemy nasze postêpowanie, poprawiamy b³êdy i staramy siê ich nie powtarzaæ, a przy tym bierzemy pod uwagê Wasze opinie. Pamiêtajcie o tym, e S³owo Wroc³awian jest w naszym mieœcie zjawiskiem wyj¹tkowym. Powiedzmy otwarcie: o niektórych sprawach mogliœcie przeczytaæ tylko u nas, nasi autorzy nie wahali siê pisaæ prawdy o problemach Wroc³awia. Ale nie samymi problemami yjemy, st¹d te stale jest u nas miejsce na rozrywkê, czy kulturê. Trzydzieœci numerów to spory stos, efekt wielu miesiêcy wysi³ku. Przez ten czas podjêliœmy wiele kroków, by zapewniæ Wam wartoœciow¹ lekturê. Obecnie zmieniamy istotnie profil i formê pisma. Wierzymy jednak, e te reformy nie oddal¹ od nas sta³ych Czytelników, a jedynie przymno ¹ nowych, e nasze grono bêdzie siê stale poszerzaæ Redakcja FUKUSHIMA WIRUS REAKTORÓW - s. 5 DODATEK SPECJALNY - s TU KUPUJ - s. 14 DZIAŁ PRAWNY CENZURA INTERNETU ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIE- DZENIA Z WINY PRA- COWNIKA - s. 2 CHROÑ ŒRODOWISKO. PRZECZYTA EŒ PODAJ DALEJ Słowo Wrocławian Gazeta lokalna PUBLICYSTYKA str. 5-6 BUDŻET MIASTA str. 13 O BUDOWNICTWIE str. 5 str. 12 WYWIAD Z MARZENĄ SADOCHĄ str. 117 czwartek, 24 marca 2011

2 Dział prawny str 2 CENZURA INTERNETU? TOMASZ PIOTR CHUDZINSKI G ³oœno w ostatnim czasie o dzia³aniach parlamentu ograniczaj¹cych nasz¹ wolnoœæ. Po podwy ce VAT-u i skoku na OFE przysz³a kolej na ograniczenie swobody wyra ania swoich pogl¹dów w internecie. W G OSOWANIU nad t¹ kwesti¹ mieliœmy do czynienia z nadzwyczajn¹ zgodnoœci¹ Sejmu 419 pos³ów by³o za, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, nikt nie by³ przeciwny. O prawnych aspektach i o tym czy zagro enie jest realne w artykule niniejszym. Ustawa bêd¹ca przyczynkiem do moich rozwa añ jest kolejn¹ nowelizacj¹ do Ustawy o radiofonii i telewizji. Regulacje, o których bêdzie mowa, musz¹ byæ implementowane do polskiego systemu prawnego na podstawie dyrektywy audiowizualnej. Z ich wprowadzeniem nasz kraj spóÿnia siê ponad rok. W wypadku niespe³nienia obowi¹zku wprowadzenia regulacji zawartych w dyrektywie, Komisja Europejska bêdzie w³adna nak³adaæ na nasz kraj kary finansowe. W OBECNYM stanie prawnym zapisy dotycz¹ce telewizji i radia znajduj¹ siê w Ustawie o radiofonii i telewizji. Na mocy tego aktu istnieje organ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, który wydaje licencje nadawcom radiowym i telewizyjnym i monitoruje audycje pod k¹tem zabronionych treœci (przemoc, pornografia etc.). Wed³ug nowelizacji ustawy, która w³aœnie jest przyjmowana przez parlament, to w³aœnie KRRiT bêdzie organem, który otrzyma dodatkowe obowi¹zki, polegaj¹ce na rejestracji osób œwiadcz¹cych us³ugi audiowizualne w sieci. AUDIOWIZUALN us³ug¹ medialn¹ mo e byæ na przyk³ad krótki klip informacyjny, czêsto spotykany w ró nych serwisach internetowych, takich jak Onet czy gazeta.pl. Wa nym kryterium jest komercyjny charakter us³ugi. Mo e siê pojawiæ pytanie np. o charakter krótkich videoklipów zamieszczanych na blogach internetowych. Najczêœciej autorzy udostêpniaj¹ swoje przemyœlenia bezp³atnie, niemniej serwisy, w których owe blogi siê znajduj¹, publikuj¹ reklamy, aby zarobiæ na utrzymanie serwerów etc. Kto w takim wypadku powinien rejestrowaæ blog? osoba dostarczaj¹ca treœæ w postaci audiowizualnej i odpowiadaj¹ca za jej zamieszczenie czy mo e dostawca us³ug hostingowych (w postaci zagwarantowania miejsca na serwerze), który czerpie korzyœæ maj¹tkow¹ z wyœwietlanych reklam? Nale a³oby tu chyba stosowaæ odpowiednio przepisy Ustawy o œwiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹. WED UG planowanych regulacji osoba fizyczna lub prawna, zajmuj¹ca siê omawian¹ dzia³alnoœci¹, bêdzie zobowi¹zana do wpisania siê do rejestru prowadzonego przez przewodnicz¹cego KRRiT. Wolnoœæ wyra ania w³asnego zdania mo e byæ w tym momencie zachwiana przewodnicz¹cy mo e wszak e odmówiæ wpisu do rejestru (niemniej mamy tu do czynienia z instytucj¹ milcz¹cej zgody ). Niedope³nienie obowi¹zku rejestracji mo e skutkowaæ kar¹ w wysokoœci 10% przychodów osi¹gniêtych w zesz³ym roku. Inn¹ ciekaw¹ regulacj¹ wprowadzon¹ przez nowelizacjê Ustawy o radiofonii i telewizji jest chocia by koniecznoœæ promowania twórczoœci polskiej i europejskiej przez œwiadcz¹cych us³ugi audiowizualne o charakterze medialnym. Przynajmniej 15% audycji bêdzie musia³o byæ produkcji europejskiej. atwo tu o pewnego rodzaju konflikt serwis emituj¹cy na ¹danie kreskówki azjatyckie bêdzie musia³ nagle stan¹æ przed wyborem zmieniæ profil dzia³alnoœci (co zwi¹zane jest z dodatkowymi wydatkami na owe produkcje ) czy uiœciæ dodatkow¹ op³atê w postaci na³o- onej na niego kary. Podobne pu- ³apy procentowe przewidziane s¹ tak e dla twórczoœci polskiej. PO BURZY, która rozgorza³a wœród polskich internautów, Donald Tusk zapowiedzia³, e poleci senatorom usun¹æ z nowelizacji ustawy zapisy dotycz¹ce internetu. Niestety jest to zagrywka pijarowska stosowne regulacje wprowadzaj¹ce w ycie postanowienia dyrektywy bêd¹ musia³y byæ prêdzej czy póÿniej wprowadzone. W sytuacji zaœ gdy polskie portale internetowe (których wg. szacunków jest w Polsce oko³o 50 tys.) bêd¹ mia³y problem ze spe³nianiem na³o onych na nie obowi¹zków mo emy spodziewaæ siê do lawinowego rejestrowania na nowo serwisów w pañstwach z poza Unii Europejskiej. Skutek jest oczywisty przedsiêbiorcy nie bêd¹ p³aciæ podatków w Polsce, na czym ucierpi stan finansów publicznych. Tomasz Piotr Chudzinski Przewodnicz¹cy SKN Doktryn Politycznych i Prawnych na WPAiE Uwr tel ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA Z WINY PRACOWNIKA SEBASTIAN KRYCZKA Rozwi¹zanie umowy o pracê bez wypowiedzenia z winy pracownika jest chyba najmniej po ¹danym sposobem rozstania siê z pracodawc¹. W relacjach pracowniczych mog¹ siê jednak zdarzyæ sytuacje, które usprawiedliwiaj¹ zastosowanie takiej formy rozwi¹zania stosunku pracy. ROZWI ZANIE umowy o pracê bez wypowiedzenia z winy pracownika jest uregulowane w art. 52 kodeksu pracy (dalej kp). Wskazuje on na 3 podstawowe przypadki, w których pracodawca bêdzie móg³ zwolniæ pracownika bez wypowiedzenia: 1) ciê kiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowi¹zków pracowniczych, 2) pope³nienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracê przestêpstwa, które uniemo liwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, je- eli przestêpstwo jest oczywiste lub zosta³o stwierdzone prawomocnym wyrokiem, 3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnieñ koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. CIÊ KIE naruszennie podstawowych obowi¹zków pracowniczych to najczêœciej spotykana przyczyna rozwi¹zania umowy z winy pracownika. Trzeba pamiêtaæ, e chodzi tu o naruszenia obowi¹zków pracowniczych, które powsta³y w okresie zatrudnienia. S¹ to g³ównie obowi¹zki wynikaj¹ce z art. 100 kp, zgodnie z którym pracownik powinien wykonywaæ pracê sumiennie i starannie oraz stosowaæ siê do poleceñ prze³o onych, które dotycz¹ pracy, je eli nie s¹ one sprzeczne z przepisami prawa lub umow¹ o pracê. O tym czy naruszenie mia- ³o charakter ciê ki decydowaæ bêdzie stopieñ winy pracownika oraz to czy pracownik naruszenia dopuœci³ siê umyœlnie czy te nie. W przypadku braku winy pracownika, pracodawca nie bêdzie mia³ legalnej mo liwoœci zwolniæ dyscyplinarnie pracownika. Typowe, w praktyce najczêœciej spotykane ciê kie naruszenia podstawowych obowi¹zków pracowniczych to niewykonywanie poleceñ prze³o onych, opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia, picie alkoholu w pracy lub podjêcie pracy bêd¹c pod tzw. wp³ywem. POPE NIENIE przez pracownika w okresie zatrudnienia przestêpstwa równie usprawiedliwia rozwi¹zanie umowy o pracê bez wypowiedzenia. Aby by³o to mo liwe musz¹ byæ spe³nione okreœlone warunki. Z przestêpstwem mamy do czynienia kiedy pope³niamy czyn spo³ecznie szkodliwy w stopniu wy szym ni znikomy, okreœlony w ustawie, zawiniony i bezprawny. Wszystkie wy ej wymienione przes³anki musz¹ zostaæ spe³nione aby zachowanie pracownika zosta³o zakwalifikowane jako przestêpstwo. Pope³nienie czynu zabronionego jakim jest wykroczenie nie bêdzie zatem stanowi³o samoistnej podstawy rozwi¹zania umowy bez wypowiedzenia. Przestêpstwo powinno uniemo liwiaæ dalsze zatrudnianie pracownika na zajmowanym stanowisku. Powinno byæ ono równie stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Nie daje wiêc takiej podstawy wyrok s¹du I instancji od którego skutecznie wniesiona zosta³a apelacja. Z przestêpstwem oczywistym bêdziemy mieli do czynienia wówczas kiedy np. pracownik zostaje z³apany na gor¹cym uczynku. UTRATA uprawnieñ koniecz- nych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku z winy pracownika stanowi trzeci¹ podstawê uzasadniaj¹c¹ zwolnienie pracownika w trybie dyscyplinarnym. Mimo e ustawodawca wymieni³ t¹ przyczynê na ostatnim miejscu to przypadki zawinionej utraty uprawnieñ nie nale ¹ do rzadkoœci. Przyk³adem mo e byæ pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy, który prowadz¹c pojazd pod wp³ywem alkoholu zostaje zatrzymany przez policjê trac¹c w efekcie prawo jady czyli dokument niezbêdny do œwiadczenia pracy kierowcy. Sebastian Kryczka prawnik specjalizuj¹cy siê w problematyce prawa pracy oraz prawa cywilnego

3 Temat numeru str 3 CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Sytuacja na rynku pracy, co pokazuj¹ ostatnie statystki, jest szczególnie trudna. Wysokie bezrobocie nie napawa optymizmem, a widmo odczuwalnych skutków kryzysu powoduje stres i strach przed redukcj¹ zatrudnienia. Dlatego coraz wiêcej pracowników, jak równie osób, które po raz pierwszy maj¹ stycznoœæ z rynkiem pracy, decyduje siê na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, traktuj¹c to jako alternatywê dla pracy na etacie. RAFAŁ MAJEWSKI POZIOM SKOMPLIKO- WANIA. Nale y z ca³¹ stanowczoœci¹ obaliæ panuj¹cy stereotyp, którego g³ównym za³o eniem jest trudnoœæ w za³o eniu w³asnej firmy. W polskim systemie prawnym podejmowanie dzia³alnoœci gospodarczej przez osoby fizyczne reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej oraz ustawa z dnia 19 listopada 1999r. Prawo dzia³alnoœci gospodarczej. W celu rejestracji w³asnej firmy musimy z³o yæ odpowiedni wniosek EDG-1 (dostêpny w gminie czy w Internecie), a organem ewidencyjnym w danym przypadku jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Niezbêdne dane, jakie zainteresowany bêdzie musia³ podaæ we wniosku to: oznaczenie przedsiêbiorcy (nazwa) oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada, numer NIP przedsiêbiorcy, o ile taki posiada, oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiêbiorcy, a je eli stale wykonuje dzia³alnoœæ poza miejscem zamieszkania - równie wskazanie tego miejsca i adresu zak³adu g³ównego, oddzia³u lub innego miejsca. Koniecznym jest tak e okreœlenie przedmiotu wykonywanej dzia³alnoœci gospodarczej zgodnie z Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alnoœci (PKD), wskazanie daty rozpoczêcia tej dzia³alnoœci, jak równie 3. Organ ewidencyjny dorêcza z urzêdu przedsiêbiorcy zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, nie póÿniej ni w terminie 14 dni od dnia zg³oszenia.4. W przypadku gdy przedsiêbiorca wraz ze zg³oszeniem do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej sk³ada wniosek o wpis do krajowego rejestru urzêdowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zg³oszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne, o którym mowa w podanie z dnia 13 paÿdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników 1, organ ewidencyjny niezw³ocznie, nie póÿniej ni w ci¹gu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesy³a powy - szy wniosek do urzêdu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiêbiorca ma miejsce zamieszkania, a zg³oszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do wskazanego przez przedsiêbiorcê urzêdu skarbowego wraz z zaœwiadczeniem o wpisie do ewidencji dzia- ³alnoœci gospodarczej i numerem PESEL oraz innymi dokumentami do³¹czonymi przez przedsiêbiorcê.numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej, o ile przedsiêbiorca posiada takowe. Wype³niony wniosek nale y z³o- yæ w siedzibie gminy. Organ dokonuje wpisu niezw³ocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzêdu dorêcza przedsiêbiorcy zaœwiadczenie o wpisie. ZASADA JEDNEGO OKIENKA ma uproœciæ i przyspieszyæ ca³¹ procedurê zwi¹zan¹ z rejestracj¹. Gdy zainteresowany nie posiada ani numeru NIP, ani REGON, wniosek o rejestracjê dzia³alnoœci gospodarczej jest jednoczeœnie wnioskiem o nadanie nr REGON i nr NIP przesy³anym automatycznie przez organ ewidencyjny bez koniecznoœci udawania siê do Urzêdu Skarbowego czy innych instytucji i sk³adania odrêbnych wniosków. BEZ WYCHODZENIA Z DOMU. Nowoœci¹ jest tak e fakt, ze wniosek o rejestracjê nowego podmiotu mo e byæ tak e przes³any poczt¹ (listem poleconym) z w³asnorêcznym podpisem, potwierdzonym przez notariusza, a tak e, je eli zainteresowany dysponuje ju elektronicznym podpisem drog¹ elektroniczn¹. Taka forma pozwala na oszczêdnoœæ czasu i pieniêdzy. POMOC Warto podkreœliæ, e pomocnym kompendium wiedzy jest prowadzony pod nadzorem ministra gospodarki punkt kontaktowy. Jest to strona internetowa (www.eu-go.gov.pl), na której znajduj¹ siê wszystkie niezbêdne informacje dotycz¹ce podejmowania i wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej. Inn¹ mo liwoœci¹ uzyskania potrzebnej pomocy prawnej jest zwrócenie siê do odpowiednich stowarzyszeñ, których statutow¹ dzia³alnoœci¹ jest pomoc ma³ym i œrednim przedsiêbiorcom. Autorem porady prawnej jest Rafa³ Majewski, cz³onek Stowarzyszenia UniConsult. Po wiêcej informacji zapraszamy na: 1 Dz. U. Nr 142, poz. 702, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 116, poz i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 126, poz oraz z 2003 r. Nr 130, poz i Nr 137, poz Słowo Wrocławian Gazeta lokalna Czwartek, 24 marca 2011

4 Publicystyka str 4 WITAJ WIOSNO, ŻEGNAJ GROSSIE ALBERT SIERPIEŃ Pierwszego dnia wiosny, 21 marca na wroc³awskiej Wyspie S³odowej mia³o miejsce symboliczne palenie i topienie marzanny Grossa. KILKUDZIESIÊCIU m³odych narodowców dokona³o tego na oczach t³umów studentów, œwiêtuj¹cych pierwszy dzieñ wiosny. Do akcji w du ej liczbie przy³¹czyli siê studenci, wielokrotnie przewija³y siê okrzyki precz z Grossem i precz z k³amstwami Wydarzenie to pokaza³o, e kwestia stosunku do narodowej historii nie jest obojêtna m³odym ludziom i e s¹ tacy, którzy nie godz¹ siê na bezrefleksyjne przyjmowanie s³abo udokumentowanych tez tylko dlatego, e g³oszone s¹ przez osoby namaszczone w mediach na autorytety moralne. KIM W AŒCIWIE jest Jan Tomasz Gross i dlaczego postaæ ta wzbudza tak ostre reakcje? Jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych autorów ostatnich lat, który w³aœnie wyda³ swoj¹ kolejn¹ ksi¹ kê. Rzecz nosi tytu³ Z³ote niwa i wzorem poprzednich publikacji ( S¹siedzi i Strach ) stara siê dostarczyæ nowych dowodów na tezê, któr¹ Gross od lat uporczywie lansuje. Teza ta zawiera siê w s³owach jego autorstwa: Mordowanie ydów [w czasie okupacji niemieckiej przyp. red] by³o zjawiskiem na tyle powszechnym, e traktowano te czyny jako swoist¹, szokuj¹c¹ co prawda, ale normalnoœæ. Bez trudu mo na dowieœæ rozpowszechnienia w polskim spo- ³eczeñstwie antysemityzmu w czasie wojny. NA CZYM polega metoda Grossa, który z wykszta³cenia jest socjologiem bez historycznego warsztatu? Oddajmy g³os profesorowi historii, Markowi Chodakiewiczowi z Instytutu Polityki Miêdzynarodowej w Waszyngtonie: Gross, w przeciwieñstwie do mnie, uwa a, e szczegó³owe badania i ustalenia oraz rozpatrywanie indywidualnych przypadków, eby dopiero potem wysnuæ z nich jakiœ generalny obraz, nie ma sensu. On bowiem ma z góry gotow¹ tezê o powszechnym, krwio- erczym polskim antysemityzmie. Pojawia siê pytanie sk¹d taka teza i sk¹d u polskiego socjologa ydowskiego pochodzenia wziê³a siê taka pasja do udowodniania tezy o powszechnoœci polskiego antysemityzmu? Wydaje siê, e wyjaœnienia dostarczaj¹ argumenty dwojakiego charakteru. PO PIERWSZE, Gross osobiœcie doœwiadczy³, co to znaczy byæ napiêtnowanym ze wzglêdu na ydowskie pochodzenie. W 1969 r. wyemigrowa³ z rodzin¹ z Polski po tym, jak rok wczeœniej komunistyczne w³adze zorganizowa³y anty ydowsk¹ nagonkê. W PZPR walczy³y wtedy ze sob¹ dwie frakcje, umownie zwane chamami i ydami. ydami nazywano komunistów zwi¹zanych bezpoœrednio z wprowadzaniem w Polsce stalinizmu; w grupie tej nieproporcjonalnie du y odsetek stanowi³y osoby o ydowskim pochodzeniu, st¹d nazwa ca³ej frakcji. Chamami byli ich przeciwnicy, którym przypisywano narodowoœæ polsk¹ i pochodzenie robotniczoch³opskie. WYDAJE SIÊ jednak, e przesz³oœæ nie t³umaczy w ca³oœci uporu z jakim J.T. Gross uprawia swoj¹ publicystykê. Drugim wyjaœnieniem, jeszcze bardziej prozaicznym, wydaj¹ siê bowiem... pieni¹dze i s³awa. Przyznaæ trzeba, e przed publikacj¹ pierwszej z jego skandalizuj¹cych pozycji, S¹siadów, ma³o kto o Grossie s³ysza³. Kolejne ksi¹ ki przynios³y mu szeroki rozg³os, a co za tym idzie konkretne profity finansowe. NIESTETY autor upatrzy³ sobie bardzo wra liw¹ dla ycia ka dego narodu sferê, jak¹ jest historia i poczucie w³asnej wartoœci, zakorzenione w przesz³oœci. Wielu uwa a, e Gross w naci¹gany sposób próbuj¹cy pozbawiæ Polaków SONG HONBING WOJNA O PIENI DZ BESTSELLER! CZARNA HISTORIA MIÊDZYNARODOWEJ FINANSJERY Sk¹d siê bior¹ kryzysy finansowe? Aby odpowiedzieæ na to pytanie, trzeba postawiæ kilka innych: kto kontroluje emisjê waluty? Kto zyskuje na inflacji? Komu zale y na drukowaniu papierowego pieni¹dza bez pokrycia w z³ocie? Kto pragnie uzale niaæ ludzi od kredytów? Do kogo nale y amerykañska Rezerwa Federalna? Po co stworzono Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy? A przede wszystkim: w jaki sposób prowadzona jest globalna wojna o pieni¹dz? przekonania o powszechnej, heroicznej postawie, jaka by³a udzia- ³em naszych przodków w czasie II wojny œwiatowej, e dokonuje ataku na nies³ychanie wa ny element naszej zbiorowej to samoœci. Nic dziwnego wiêc, e kolejne publikacje tego autora spotykaj¹ siê z coraz wiêkszym oporem. W ostatnich tygodniach nap³ywaj¹ z ca³ej Polski informacje o ksiêgarniach odmawiaj¹cych sprzeda y Z³otych niw. Maj¹ miejsce (nie tylko we Wroc³awiu) tak bezpoœrednie akcje jak ta, któr¹ przytoczyliœmy na pocz¹tku artyku³. Okazuje siê, e m³ode pokolenie Polaków pamiêta jeszcze o obronie dobrego imienia Polski. Czas poka e, czy taka postawa umo liwi zmianê biegu debaty publicznej w kraju. W SŁOWIE WROCŁAWIAN Zawsze trafiona! tel ZAMÓWIENIA: tel ,

5 Publicystyka str 5 WIRUS REAKTORÓW KRZYSZTOF TARNAWSKI Straszono wielokrotnie, e kawa³ek materia³u nuklearnego w kieszeni terrorysty to zagro enie dla ca³ych miast, a teraz w zwi¹zku z sytuacj¹ w Japonii s³yszymy, e nie ma siê czym martwiæ. Z jednej strony mamy w korporacyjnych mediach negowanie zagro- enia, z drugiej zaœ samo podwy szenie radioaktywnoœci, nawet kilkakrotne w stosunku do t³a, nie musi oznaczaæ groÿby dla zdrowia czy ycia. Jak jest naprawdê? Ludnoœæ zamieszka³a w promieniu 150 kilometrów jest ewakuowana, USA wycofa³o Tokijskie trzêsienie ziemii na kartach illuminatów z 1995 r. personel wojskowy z Japonii, podró nych dekontaminuje siê (czyli oczyszcza z materia³ów radioaktywnych) na lotniskach. Oprócz emisji do atmosfery ma miejsce ska enie ujêæ wody, gleby, ywnoœci, ³owisk morskich i setek kilometrów obszarów nadmorskich. Jedynymi czynnikami, które spowodowa³y e kryzys w Fukushimie nie jest dla lokalnej ludnoœci tak dotkliwy jak ten w Czarnobylu, by³y: szybka ewakuacja mieszkanców i to, e wiêkszoœæ ska enia pokry³a obszary Pacyfiku. Jadnak w przypadku Czarnobyla wp³yw móg³ zostaæ szybko oszacowany, podczas gdy instalacje japoñskie pal¹ siê ju 2 tygodnie. W ci¹gu pierwszych kilku dni wydzielona radiacja przekroczy³a po³owê czarnobylskiej i jak twierdz¹ niezale ni atomiœci medyczni, obecnie mo e ju byæ od niej wiêksza. Pocz¹tkowo zapewniano, e adne ska enie nie dosiêgnie USA. Po tym jednak, jak je tam stwierdzono, zablokowano aplikacjê do pomiaru radioaktywnoœci w iphonach, EPA oœwiadczy³a, e czêœæ ich mierników nie dzia³a i e dawki s¹ bezpieczne, jak równie, e nie trzeba przyjmowaæ jodu. Jednoczeœnie rz¹d przej¹³ zapasy jodku potasu. Pro-atomowa agencja IAEA na mocy umowy ma w³adzê weta nad badaniami radiacji przez WHO. Lista haniebnych zachowañ rz¹dów dotycz¹cych promieniowania jest d³uga. Mo na wymieniæ na przyk³ad utajnienie informacji o wybuchu zbiornika odpadów w Kisztymie, negowanie masowych skutków na zdrowie wydostania siê gazu z elektrowni Three Mile Island, ska enie obszarów kilku konfliktów zbrojnych i w³asnych wojsk pociskami ze zubo onym uranem, zapewnienia o nieszkodliwoœci zapylonego powietrza po 9/11, dezinformacjê dotycz¹c¹ skanerów rentgenowskich na lotniskach i na drogach, pocz¹tkowe milczenie o katastrofie czernobylskiej i póÿniejsze zani anie liczby jej ofiar, która w ci¹gu 25 lat osiagnê³a blisko million osób zmar- ³ych od nowotworów. Skutki ekspozycji pojawiaj¹ siê z opóÿnieniem, wzrasta ryzyko rozwiniêcia siê nowotworów, organizm wczeœniej siê starzeje, u p³odów dochodzi do uszkodzeñ genetycznych. Zwiêksza siê iloœæ poronieñ, rodz¹cych siê kalek, dzieci chronicznie chorych. Chmura radioaktywna z Japonii dosz³a do Europy pod koniec marca tego roku. Polacy mog¹ zostaæ wystawieni na d³ugoterminowe ska enie. Wiod¹cy niezale ni badacze s¹ niezwykle zaniepokojeni absolutnym brakiem oficjalnych informacji na ten temat. Je eli istnieje mo liwoœæ wp³ywu tego promieniowania na zdrowie (zw³aszcza m³odych osób), to powinniœmy byæ o tym rzetelnie informowani. G³ówne agencje informacyjne s¹ jednak w rêkach globalistow, zatem nie ma co oczekiwaæ od nich rzetelnego przekazu. Upolitycznienie ich i w czêœci sponsorowanie przez koncerny buduj¹ce elektrownie j¹drowe skutkuje tym, e wypowiadaj¹ siê w nich skorumpowani profesorowie wiod¹cych placowek badawczych, konformistyczni propagandziœci lobby atomowego. Ponadto u ywa siê zani- aj¹cego dawki modelu ryzyka ICRP zamiast ECRR. Najgorsze s¹ du e dawki promieni gamma lub neutronów powoduj¹ce chorobê popromienn¹, na któr¹ nara one s¹ osoby przebywaj¹ce w pobli u elektrowni, jak na przyk³ad bohaterscy ratownicy. Drugim zagro eniem, globalnym, s¹ py³y przede wszystkim izotopów plutonu i uranu emituj¹ce promieniowanie alfa. Pojedyñcza ska ona drobina wszed³szy do p³uc mo e przedostaæ siê do uk³adu kr¹ enia, ulokowaæ w tkance i zacz¹æ ³añcuch biologicznej reakcji, mo e zakoñczyæ siê rakiem i innymi chorobami. Praktycznie nie ma monitoringu izotopów emituj¹cych alfa, liczniki Geigera nie wykrywaj¹ go. Jednak skok ogólnej radioaktywnoœci mo e poœrednio wskazywaæ na ich obecnoœæ, poniewa promieniowania beta, gamma i alfa wystêpuj¹ w zale noœci od sk³adu py³u wzniesionego przez opary, parê wodn¹ i pióropusze dymu wydobywaj¹ce siê z si³owni i obiegaj¹ce glob. Koniec piuropusza przyjdzie z Japonii do Europy oko³o 2 tygodnie po zakoñczeniu zmagañ z nuklearnym pieklem w Daiiczi. Bêdzie ju wtedy cyrkulowaæ zw³aszcza wokó³ pó³kuli pó³nocnej woalka ska enia. W opadach juz przyby³ych nad Polskê musz¹ byæ py³y i gazy radioaktywne setek izotopów, wyemitowanych przez spuszczanie ciœnienia, przecieki, wybuchy, sch³adzanie reaktorów wod¹ morsk¹ oraz wybuchy wodoru, po ary i gaszenie w zbiornikach zu ytego paliwa. W zale noœci od mo liwoœci, korzystne jest pozostawanie w pomieszczeniach, ochrona dróg oddechowych, filtry powietrza, uszczelnienie pomieszczeñ, unikanie opadów atmosferycznych, kontrola ywnoœci, picie butelkowanej wody. Wskazane jest równie trwaj¹ce kilka dni wysycenie tarczycy jodem np. z preparatów z wodorostów, nie nale y jednak przekraczaæ dziennych dawek rzêdu 300µg. Niestety nie chroni to od wszystkiego w mieszance radiologicznej. Dzia³ania takie s¹ konieczne w Japonii, zachodnim USA i czêœci Kanady, u nas byæ mo e równie celowe, w zale - noœci od lokalnego sk³adu chmury. Wp³yw promieniowania na organizm w du ym stopniu zale- y od stanu uk³adu odpornoœciowego, który regularnie zwalcza nowotwory w ich pocz¹tkowym stadium. Najbardziej wra liwe na radioaktywnoœæ s¹ dzieci i materia³ rozrodczy kobiet. Interesuj¹cym jest, e na zdjêciach nie widaæ zniszczeñ obiektów elektrowni dokonanych przez tsunami, które rzekomo uszkodziæ mia³o ch³odzenie reaktorów. Istnieje podstawa, by s¹dziæ, e wbrew niespójnym wersjom mediów, teren elektrowni nie zosta³ zalany i zniszczony fal¹, poniewa os³abi³y j¹ najpierw falochrony przed elektrowni¹, a resztê fali zatrzyma³ dosyæ wysoki brzeg, na którym elektrownia stoi. Generatory pr¹du tu po samym trzêsieniu zadzia³a³y, a zaczê³y wy³¹czaæ siê ju po nim. Jednoczesn¹ awariê wszystkich generatorów pr¹du maj¹cych zagwarantowaæ ch³odzenie reaktorów najlepiej t³umaczy celowe unieruchomienie ich Aktywiœci amerykañscy ostrzegaj¹ przed opadem. na przyk³ad przy pomocy ataku cybernetycznego. Jest poszlaka, e móg³ dokonaæ tego wirus o nazwie Stuxnet, opracowany wspólnie przez specjalistów izraelskich i amerykañskich, atakuj¹cy kontroler firmy Siemens, znany z nieudanej próby sabota u obiektów nuklearnych Iranu. Ponadto izraelska firma ochroniarska Magna BSP zapewnia³a bezpieczeñstwo si³owni przed incydentem.

6 Wrocławski przedsiębiorca str 6 Global4Net ALICJA TUREK Na rynku istniej¹ od piêciu lat, na swoim koncie maj¹ ju ponad 200 realizacji stron internetowych, sklepów internetowych czy serwisów. Wspó³pracowali m.in. z Uniwersytetem Wroc³awskim, stworzyli dlalejdis.pl, czy choæby stronê internetow¹ sklepu Kaufland. Pomys³ na za³o enie Agencji Interaktywnej pojawi³ siê kiedy pracowa³em na stanowisku mened era sprzeda y i szef poprosi³ mnie o znalezienie oferty na stworzenie strony internetowej firmy wspomina Albin Pop³awski, w³aœciciel Global4Net. TEMATYKA tworzenia i pozycjonowania stron internetowych spodoba³a siê Albinowi Pop³awskiemu tak bardzo, e postanowi³ poznaæ j¹ od podszewki. Stwierdzi³ jednak, e aby zaj¹æ siê tym zagadnieniem powa nie, musi poœwiêciæ trochê czasu na nauczenie siê tego tematu. To by³y czasy kiedy role w mojej rodzinie odwróci³y siê. Ja uczy- ³em siê nowego zawodu, a moja ona pracowa³a na utrzymanie rodziny wspomina. FIRMA zosta³a za³o ona bez jakiejkolwiek pomocy z zewn¹trz tylko na podstawie w³asnych oszczêdnoœci i pomys³ów. To jeden z powodów, dla których mo emy byæ z siebie dumni to trochê tak jak byæ samotnym wojownikiem przeciw przewa aj¹cej sile wroga i wygraæ œmieje siê Albin Pop³awski. NA POCZ TKU nie by³o jednak ³atwo. Nie doœæ, e kosztowa³o ich to sporo pracy, nauki i wyrzeczeñ, to na pierwszego du- ego klienta przysz³o im czekaæ niemal pó³ roku. Jest jednak sporo prawdy w stwierdzeniu, e najtrudniej jest przetrwaæ pierwszy rok dzia³alnoœci. Od tamtej pory wiele siê zmieni³o. My zdobyliœmy doœwiadczenia, a klienci zaczêli sami do nas przychodziæ, dziêki dobrym referencjom z ukoñczonych projektów mówi w³aœciciel. JAK MO EMY przeczytaæ na stronie Global4Net ": naszym celem jest tworzenie serii stron, sklepów i serwisów internetowych wg odpowiednio dobranych standardów wizerunkowych." Co to oznacza w praktyce? Mo emy przeprowadziæ klienta przez ca³y proces powstawania i zarz¹dzania portalem, czy sklepem internetowym. Zaczynamy od omawiania koncepcji, potem tworzymy stronê i szkolimy klienta z jej obs³ugi. Na koniec zajmujemy siê pozycjonowaniem i reklam¹ nowopowsta³ego serwisu. Czasem zajmujemy siê te tylko jednym z tych etapów wyjaœnia Pop³awski. NA SWOIM koncie maj¹ ju spore osi¹gniêcia. Zdecydowanie warta wspomnienia jest tu wspó³praca z Uniwersytetem Wroc³awskim czy portalem Niemcy- Online. Do sukcesów mo emy tak e zaliczyæ dynamiczny rozwój agencji. Otworzyliœmy nowe biuro w Niemczech i dzia³amy na rynku niemieckim, francuskim i w Wielkiej Brytanii mówi Pop³awski. OBECNIE maj¹ ju ugruntowan¹ pozycjê na rynku i w bran- y. Jak sugeruje w³aœciciel Global4Net, mog¹ oni w pewnym sensie powiedzieæ, e ich praca œwiadczy o nich, bo klienci odnajduj¹ ofertê ich firmy dziêki reklamom, które umieszczaj¹ w sieci. Ich wybór jest jednoczeœnie dowodem skutecznoœci stosowanych przez nas metod, a przecie w ka dej reklamie chodzi ostatecznie o zdobycie nowych klientów podkreœla. PODOBNO przysz³oœæ nale y do tych, którzy potrafi¹ elastycznie dostosowaæ siê do wci¹ zmieniaj¹cego siê rynku i potrzeb. Strategia wprowadzania nowych, innowacyjnych produktów jest w dzisiejszych czasach ju nie tylko sposobem na zdobycie przewagi nad konkurencj¹, ale absolutn¹ koniecznoœci¹. Nasi klienci mog¹ liczyæ na ciekawe i skuteczne propozycje, które spe³ni¹ ich oczekiwania i bêd¹ dostosowane do mo liwoœci bud etowych przekonuje Albin Pop³awski MTG Investment ALICJA TUREK J Jednak po dok³adnym zaplanowaniu strategii marketingo- eszcze do niedawna powszechne by³o stwierdzenie- je eli nie ma Twojej firmy wej firmy oraz zainwestowaniu w Internecie to znaczy, e nie istnieje. Teraz nie wystarczy w Internecie po prostu byæ. Trzeba umieæ wyró niæ siê na tle coraz liczniejszej konkurencji. MTG Investment wie jak to zrobiæ. w promocjê i profesjo- naln¹ obs³ugê klienta, firma zaczê³a rozwijaæ siê wspomina Rados³aw Bohonos, za³o yciel firmy. Mimo widma kryzysu, Rados³awowi Bohonosowi uda³o siê trochê AGENCJE Interaktywne FIRMA MTG Investment powsta³a zaoszczêdziæ. Od³o ony ka- (czyli m.in. zespó³ pracowników dwa lata temu. Geneza pita³ Bohonos zainwestowa³ MTG Investment) zajmuj¹ powstania firmy jest doœæ zaskaku- w rozkrêcenie agencji. siê przygotowaniem i j¹ca. Na pocz¹tku wcale nie mia³o byæ DZIŒ MTG Investment zajmuje wdro eniem strategii budowy firmy, mia³ powstaæ portal internetowygiem siê kompleksowym marketin- wizerunku firm w Internecie internetowym: od projekto- na podstawie za³o eñ marketingowych Pocz¹tkowo jednak portal nie wania stron internetowych, wdraprzez przedstawionych rozwija³ siê w takim stopniu, jaki ania portali i aplikacji interneto- klienta. Agencje Interaktywne zak³ada³em. Du y wp³yw na to wych, poprzez pozycjonowanie s¹ wiêc odpowiedni- mia³ tak e kryzys gospodar- stron internetowych, projektowa- kiem agencji reklamowych, tyle czy, który spowodowa³ pewne nie i ca³oœciowe zarz¹dzanie kampaniami e dzia³aj¹cych w Internecie. trudnoœci w rozwoju firmy. w linkach sponsorowanych po wdra anie sklepów internetowych. Dodatkowo agencja zajmuje siê copywritingiem na potrzeby pozycjonowania oraz pisaniem aplikacji i programów pod indywidualne zamówienie. AGENCJA ma ju w swoim dorobku pokaÿne portfolio. Stworzy³a choæby portal spo³ecznoœciowy uwodzeniekobiet.eu, serwis edukacyjno-rozrywkowy dla obecnych i przysz³ych rodziców e-zlobek.pl czy w ramach wsparcia akcji charytatywnej stronê informacyjn¹ studencidlapowodzian.pl Najwiêkszym sukcesem naszej firmy jest zaprojektowanie od pocz¹tku kampanii marketingowej i wizualizacji klubu przedszkolaka Domek Puchatka we Wroc³awiu oraz wykonanie autorskiego systemu zarz¹dzania treœci¹ i wdro enie serwisu planetaspa.pl opowiada Rados³aw Bohonos. AGENCJA aktywnie, a mo e raczej kreatywnie wykorzystuje swoj¹ wiedzê w promocji w³asnej dzia³alnoœci. Robi¹ wszystko by firmê by³o widaæ na zewn¹trz. Najczêœciej Klientów pozyskujemy jednak poprzez kampanie reklamowe, polecenia oraz aktywn¹ sprzeda przyznaje Bohonos. DWA LATA ciê kiej pracy nie posz³y na marne. Agencja nadal chce poszerzaæ swoj¹ dzia³alnoœæ proponuj¹c coraz wiêkszy wachlarz us³ug. Planujemy rozwój firmy w nowych technologiach internetowych, chcemy mieæ w ofercie zw³aszcza aplikacje mobilne, ponadto planujemy rozwój w kierunku sieci afiliacyjnej, chcemy tak e wdro yæ projekty e learningowe zdradza Rados³aw Bohonos.

7 Polskie gniazdo str 7 SŁOWO OD WYDAWCY DO CZYTELNIKÓW SŁOWA WROCŁAWIAN Drodzy Pañstwo, Czytelnicy S³owa Wroc³awian znaj¹cy Fundacjê Polskie Gniazdo z moich felietonów, orientuj¹ siê w celach tej fundacji i wiedz¹, e pierwszym punktem statutowej dzia³alnoœci jest organizowanie obywatelskiego mecenatu nad kultur¹ narodow¹, t¹ wyrastaj¹c¹ z Chrzeœcijañstwa i dziedzictwa narodowego, a tak e pozostawionego przez Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II testamentu, jakim jest Pamiêæ i To samoœæ. Do tej pory znaliœcie nas Pañstwo g³ównie z organizowania od 2005r. dorocznych koncertów patriotycznych w Parku Po³udniowym we Wroc³awiu, w pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca wrzeœnia, pod ogólnym tytu³em PRAWDA- PA- MIÊÆ- TO SAMOŒÆ. Koncerty te mia³y zawsze dedykacje dla wielkich Polaków: Jana Paw³a II, Fryderyka Chopina, Aleksandra Hr. Fredry, Genera- ³a W³adys³awa Andersa, Ks. Pra- ³ata Zdzis³awa Jastrzêbiec Peszkowskiego, Romana Dmowskiego. W tym roku pragniemy upamiêtniæ Œwiêtego Maksymiliana Mariê Kolbego, w jego 100-lecie urodzin. Bêdzie to niedziela 04.IX.2011r., jak zawsze pocz¹tek o godz W 2010r. Fundacja Polskie Gniazdo rozpoczê³a dzia³alnoœæ wydawnicz¹ 2 x bestseller! Jesteœmy zatem równie wydawnictwem. Debiut wydawniczy mia³ miejsce we wrzeœniu 2010r. Pa³ac dla Królowej- spe³nione proroctwo, autorstwa znanej pisarki z Warszawy Krystyny Lubienieckiej-Baraniak jest epopej¹ powstawania Licheñskiego Sanktuarium Maryjnego i trudnej, ale jak e owocnej misji jego wieloletniego Kustosza, Ks. Eugeniusza Makulskiego. Ogrom pracy edytorskiej oraz sam druk i wykoñczenie introligatorskie wykona³y z mi³oœci¹ do tej ksi¹ ki, Siostry Loretanki z Rembertowa k. Warszawy. Do ksi¹ - ki jest za³¹czony film DVD pokazuj¹cy Sanktuarium Licheñskie w jego ogromie i piêknie, a tak e prezentuj¹cy jego budowniczego i autorkê Pa³acu dla Królowej w roli przewodnika po ponad 100 hektarowym sanktuaryjnym terenie. Ksi¹ ka jest wyj¹tkowej urody edytorskiej i zarazem ogromnie wa nym dokumentem, pokazuj¹cym wspania³ego Kap³ana i Zakonnika, w roku jubileuszowym, Jego 55-lecia œwiêceñ kap³añskich. Liczy 464 strony. Wielu Polaków, przecie w wiêkszoœci katolików nie zna lub wie bardzo ma³o na temat Lichenia, który jest zjawiskiem wyj¹tkowym pod wieloma wzglêdami. Jakimi? Na pewno jest bardzo polskim Sanktuarium Maryjnym, gdy Matka Boska ma na piersiach bia³ego or³a w koronie, jego lokalizacja to kolebka polskiego pañstwa Wielkopolska. Trzeba koniecznie przeczytaæ Pa- ³ac dla Królowej i obejrzeæ film DVD, aby zrozumieæ lepiej swoj¹ polskoœæ i postawiæ za przyk³adem Prymasa Wyszyñskiego i Jana Paw- ³a II na Maryjê Królow¹ Polski. Wiem, e wiele osób, po przeczytaniu tej ksi¹ ki, bardzo pragnie odwiedziæ to sanktuarium, które w zamyœle jego budowniczego winno byæ ziemskim zbli eniem do Pana Boga w Niebie. Poniewa wybudowanie tego sanktuarium jest wype³nieniem proroctwa, nie nale y patrzeæ na ca³e zjawisko Lichenia poprzez ludzkie widzenie materialnej rzeczywistoœci. Ksi¹ ka ta mo e byæ doskona³ym prezentem pierwszokomunijnym od rodziców chrzestnych, œwiadomych swojej roli w formacji katolickiej swoich chrzeœniaków. Wiele grup dzieci pierwszokomunijnych odwiedza Licheñskie Sanktuarium pielgrzymuj¹c do Matki Boskiej. W lutym 2011r. wydana zosta³a druga bardzo wa na ksi¹ ka Obroniæ Polskoœæ, bêd¹ca dokumentem dokonañ jednego z najwiêkszych polskich re yserów filmowych Bohdana Porêby. Do ksi¹ ki jest do³¹czona p³yta DVD, na której zapisane s¹ liczne wywiady i wypowiedzi, a tak e krótkie fragmenty niektórych filmów tego re ysera. Okreœlam go mianem Króla polskiego filmu historycznego - Hubal, Polonia Restituta, Daleka jest Droga, Droga na Zachód, Jaros³aw D¹browski, Tajny wiêzieñ stanu, Z³oty poci¹g,i in Jedynie nieliczne filmy Bohdana Porêby mo na zaliczyæ do innej grupy ni te historyczne. Zawsze POLSKA jest na pierwszym planie. W konsekwencji Bohdan Porêba jest uwa any za najbardziej patriotycznego re ysera w historii polskiej kinematografii. Jego filmy broni¹ siê same po wielu latach, pomimo zmian ustrojowych i politycznych w Polsce i na œwiecie. Ich sta³ym elementem by³a chêæ utrzymania siê w realiach prawdy historycznej, bez wzglêdu na konsekwencje i osobiste problemy z wykonywaniem zawodu re ysera filmowego. Liberalne media przedstawiaj¹ Bohdana Porêbê jako ksenofoba, antysemitê i zwolennika narodowego komunizmu. Obroniæ Polskoœæ skutecznie takie mity obala i precyzyjnie objaœnia pogl¹dy re- ysera Hubala na kulturê, politykê i historiê. Ksi¹ ka liczy 720 stron i jest zaopatrzona w film DVD trwaj¹cy ok. 3 godziny. Ceny obydwu ksi¹ ek w Fundacji Polskie Gniazdo s¹ takie same: 50,- z³ plus ew. koszty wysy³ki. Zapraszamy do zakupów przez Internet: lub Fundacja Polskie Gniazdo pracuje w godz: , od Pn do Pt. ZAPRASZAMY! PARĘ SŁÓW O KSIĄŻCE TUŻ PO JEJ LEKTURZE I OBEJRZENIU DOŁĄCZONEGO FILMU DVD POPEŁNIŁ JÓZEF WÓJCICKI Z USA Ocaliæ Polskoœæ Autorzy ksi¹zki: Lech Z. Niekrasz i Bohdan Porêba. Fundacja Polskie Gniazdo. Wydanie Pierwsze. ISBN Rok 2011 Odczucia, które wynios³em z lektury ksi¹ ki Ocaliæ Polskoœæ s¹ w pewnym sensie odbiciem lat spêdzonych w USA. A wiêc maj¹ te s³owa so called American bias [odchylenie subiektywne]. Z punktu widzenia formalnego, w naracji ksi¹ kowej widzê coœ na kszta³t przes³uchania œwiadka przed s¹dem. S¹dem Historii. Amerykanin mo e widzieæ j¹ jako wywiad rzekê, to jest wielogodzinne interview. I taki jest zamiar dwóch starszych panów, co widzieli Polskê w jej ostatnich dziesiêcioleciach. Niekrasz pyta, Porêba odpowiada i dokumentuje. Bohdan Porêba jest œwiadkiem polskich przemian praktycznie ju od czasów miêdzywojennych, kiedy to jako dziecko wita³ Rydza Œmig³ego w polskim podówczas Wilnie. Istotne, e jego zeznania z czasów powojennych potwierdzane s¹ mas¹ autentycznych materia³ów dowodowych. Z punktu widzenia amerykañskiej kwalifikacji prawniczej ca³y ten licz¹cy ponad 700 stron materia³ mo e byæ uznany za Declaration/Affidavit, t.j. w³asnorêcznie napisanie zeznanie z podpisem z³o onym pod przysiêg¹ prawdomównoœci. Do rzeczy. Co jest nowego w treœci? Dla czytelników, którzy ogl¹dali Hubala, Polonia Restituta, Katastrofê w Gibraltarze i byæ mo e wiele innych moving pictures Bohdana Porêby (chyba ponad 100 ró - nego rodzaju filmów re yserowanych w³asnorêcznie i w zespo³ach filmowych), oczywistym bêdzie, e zobaczymy wielkiego patriotê, który nie ulega³ adnej w³adzy i którego zmys³ survivor s znajdowa³ poparcie tam, gdzie inni dopatrywali sie tylko stuprocentowego wroga. Mówi siê: obraz jest wart 1000 s³ów. A film? Czy nie jest wart 1000 obrazów? Na DVD zamieszczono fragmenty dzie³ Bohdana Porêby, wyra- aj¹cych g³êbsze idee polskoœci. Wyra aj¹cych bardzo mocno, obrazowo - krwi¹ i yciem. Dzisiaj Polak nadal yje w okresie burzliwym politycznie i gospodarczo, a Polonia jest w prawie ka dym kraju œwiata.. Historia ci¹gle jest przypominana, niestety czêsto w bardzo perfidny sposób. Ksi¹ ka przypomina epokê stalinizmu (tego w polskim wydaniu), narodowe w¹tki w odbudowie kraju ze zniszczeñ materialnych, jak te odrodzenie inteligencji w szerokim znaczeniu. Przypominamy sobie lata 1956, 1968, 1970 i 1981, czytamy o niedobitkach Armii Krajowej, o konflikcie Grunwaldu z Solidarnoœci¹, o Wajdzie i innych re yserach sporo tego. Panorama pó³wiecza polskiej kultury i polityki. Ka de yj¹ce po II Wojnie Œwiatowej polskie nazwisko jest kontrowersyjne: Wa³êsa i wszyscy polscy prezydenci, premierzy, pierwsi sekretarze i kardyna³owie, pra³at Jankowski, ksi¹dz Popie³uszko (?) i jego oprawcy. Z pewnej obawy nie wymieniam wielkich Polaków yj¹cych w Stanach. Zreszt¹ oni nie s¹ bohaterami tej ksi¹ ki. Czytaæ nie czytaæ? Oto jest pytanie. To ponad 700 stron! OK this is a worse case scenario => Kupiæ. Postawiæ na pó³ce i mo e czekaæ na emeryturê, aby poczytaæ wnukom. Ale w miêdzyczasie, podczas spotkañ przy kominku, przy obficiej zastawionym stole, przy ogl¹daniu Porêby Zmartwychwstania (DVD) otworzyæ ksi¹ kê na stronie, która koresponduje czasowo z naszymi, naszych polskich i amerykañskich przyjació³ wspomnieniami z niedalekiej przesz³oœci. Ja na pewno nie a³ujê czasu, który poœwiêci³em na przeczytanie ksi¹ ki od deski do deski. Piszê te s³owa w moim ojczystym i pierwszym jêzyku (because English is my second language), wspominaj¹c mojego ojca Kazimierza W³adys³awa, reformatora gramatyki jêzyka polskiego tu po I Wojnie Œwiatowej, który przyjaÿni³ sie z ojcem Bohdana. Obaj ojcowie to Legioniœci Pi³sudskiego. Na zakoñczenie parê refleksji i spostrze eñ Polonusa. W Stanach mamy wiele rodzin mieszanych, gdzie jêzyk polski przestaje byæ podstawowym œrodkiem komunikacji i wymiany myœli. Dzieci jeszcze mo e rozmawiaj¹ po polsku, ale wnuki raczej ju nie. Imponuj¹ mi jednak ci, których spotykam po mszach i spotkaniach towarzyskich, a którzy s¹ dumni choæby z jednego polskiego przodka, chc¹ kontaktów z Poloni¹ nawet w jêzyku angielskim. Warto wiêc zaprezentowaæ im kilka faktów z najnowszej historii w³aœnie poprzez ksi¹ kê Niekrasza i Porêby. Œwiadek jest wiarygodny i nie trzeba czytaæ jego wypowiedzi miêdzy wierszami, jak myœmy to robili za Gomu³ki. Czy my tu w Stanach nie musimy czêsto odrzucaæ plew od zdrowego ziarna informacji? Dzieñ dzisiejszy ju nieco zaciera wspomnienia polskich pilotów Dywizjonu 303, walcz¹cych za Wielk¹ Brytaniê w latach 40-tych (takich goœci³em na spotkaniach i by³em dumny, mog¹c ich przedstawiæ Amerykanom). Moim bohaterem amerykanskim jest snator Strom Thurmond, który przeszed³ na emeryturê w wieku 100 lat, a by³ te w Normandii w 1944 jako spadochroniarz. Jestem in ynierem i wykladowc¹ programowania komputerowego, wiêc raczej realistycznie patrzê na logikê edukacji. Ci¹gle wagê biblioteczn¹ (in public libraries) maj¹ wydawnictwa w twardych ok³adkach, a historia Polski w ksi¹ ce Porêby i w obrazach na p³ycie DVD jest baz¹ informacyjn¹ na teraz i na przysz³oœæ. Nie s¹dzê, e jakiœ nowy Hitler ka e j¹ spaliæ, a i wtedy ka dy zachowany egzemplarz z pierwszego wydania, skryty w naszym domu, bêdzie muzealnym rarytasem kolekcjonera. Czy to dzie³o jest monumentalne? Przeczytajcie, obejrzyjcie i os¹dÿcie sami. Dla ka dego, kto mówi i rozumie mowê polsk¹, czyta lub pisze po polsku, ogl¹da filmy lub video polskie, Ocaliæ Polskoœæ to zadanie codziennie. Columbia, USA, luty 2011 Józef Wójcicki

8 Polskie gniazdo str 8 OBRONIĆ POLSKOŚĆ! Z Bohdanem Porębą w 75 rocznice urodzin o kulturze, polityce i historii rozmawia Lech Z. Niekrasz (fragment ksiżki) ZNALAZ EM SIÊ W KONFLIKCIE Z TYMI, KTÓRZY CHCIELI WYSADZIÆ TEGO OR A BIA EGO Zacznijmy od kwestii, powiedzia³bym, zasadniczej: jak to siê dzieje, e twórca najbardziej polskich z powsta³ych po wojnie filmów polskich, jak Apel poleg³ych, Daleka jest droga, Polonia Restituta, Katastrofa w Gibraltarze i Hubal, czyli re yser filmowy Bohdan Porêba pozostaje po 1989 roku, podobnie jak bywa³o i przed 1989 rokiem, na cenzurowanym? Ja wcale nie uwa am, e yjemy w wolnej Polsce. My yjemy tylko w Polsce, która zmieni³a starszego brata, czyli Zwi¹zek Sowiecki na Amerykê i Izrael. S¹dzê wiêc, e tak d³ugo Polska nie bêdzie wolna, jak d³ugo problem niepodleg³oœci nie stanie siê problemem numer jeden polskiej w³adzy. Genezê dzisiejszej w³adzy przedstawi³ Michnik w wywiadzie udzielonym swego czasu jednemu z pism francuskich. Wywiad ten nosi³ tytu³ Pod³o yliœmy bombê pod system i by³ zilustrowany rysunkiem Or³a Bia³ego rozrywanego na strzêpy! I to, moim zdaniem, mówi o wszystkim: na ile chodzi³o o likwidacjê komunizmu, który zreszt¹ rodziny Michników budowa³y w sposób najbardziej okrutny, a na ile o pod³o enie bomby pod jak¹kolwiek i moim zdaniem jedyn¹ mo liw¹ w nastêpstwie Ja³ty, a wiêc zdrady aliantów i sprezentowania Polski Stalinowi, form¹ pañstwowoœci. Tylko ca³a rzecz polega³a na tym, czy ta pañstwowoœæ bêdzie rz¹dzona przez internacjona³ów, których celem by³o zlikwidowanie polskoœci, czy te przez ludzi, którzy uznaj¹c realia poja³tañskie, starali siê budowaæ nawet ten socjalizm ale mo liwie po polsku. Przypominam, ze Pi³sudski te zaczyna³ od socjalizmu i e w Polsce istnia³a doœæ dojrza- ³a myœl socjalistyczna i to wcale nie bolszewicka. Je eli siê tak spojrzy na sprawê, to nic dziwnego, e ja, który jestem apologet¹ polskiej niepodleg³oœci, znalaz³em siê w konflikcie z tymi, którzy chcieli wysadziæ tego Bia³ego Or³a w powietrze. I to jest pewien wybór. Nikt po latach nie zarzuci moim filmom jakiejkolwiek koniunkturalnoœci. W zespole filmowym, którym kierowa³em, nie powsta³ aden film wymierzony w polskoœæ, b¹dÿ który by propagowa³ nihilizm moralny, etyczny, spo³eczny czy narodowy. Dlatego w³aœnie by³em obcym cia³em w œrodowisku doœæ kosmopolitycznej, oczywiœcie z wyj¹tkami, kinematografii. I tak jakoœ siê dziwnie sk³ada, e moi przeciwnicy wczorajsi i dzisiejsi, wywodz¹ siê z establishmentu stalinowskiego. A stalinizm wcale siê nie skoñczy³, ale istnieje nadal, wcielaj¹c siê w koncepcjê likwidacji polskiej pañstwowoœci i pe³nej podleg³oœci obcym strukturom, likwidacji patriotyzmu i wspania³ego niegdyœ polskiego systemu edukacji, co prowadzi do hodowli a nie do wychowania m³odzie y. Miliony ludzi ogl¹da³y moje filmy, które s¹ na jeden temat, a tym tematem jest polskoœæ. Koliduje to z fa³szem, jakim yje dzisiejsza Polska. I nie ma w tym nic dziwnego, e dlatego, aby nie powsta³ mój film o Katyniu, zespó³ ten mi odebrano, pozbawiaj¹c mnie warsztatu pracy, a wiêc mo liwoœci rozwijania narodowej kinematografii. I to sta³o siê ju po roku osiemdziesi¹tym dziewi¹tym. W Polsce najtrudniej jest byæ prawdziwie osadzonym w polskiej tradycji, w polskiej literaturze, w polskim odczuwaniu, w polskim myœleniu, bo kiedyœ by³y próby zohydzania tego wszystkiego w imiê stalinizmu, a przecie Stalina w Polsce nie by³o i robili to ludzie, którzy chcieli siê przypodobaæ Stalinowi, albo dlatego, e mieli takie przekonania, ale na pewno nie czuli zwi¹zków z polskoœci¹ i którzy nie byli zakorzenieni w Polsce. Tak by³o wtedy i tak jest dzisiaj, tylko e teraz ta antypolskoœæ ma s³u yæ uniwersalizmowi masoñsko-globalistycznemu i Unii Europejskiej, która zak³ada dok³adnie to samo, co zak³ada³ komunizm, którego celem by³o jedno pañstwo i jeden rz¹d œwiatowy. Tak e dzisiaj celem jest jeden rz¹d œwiatowy globalistyczno-bankierski. I temu stoj¹ na przeszkodzie uczucia narodowe i religijne. Toczy siê walka z religijnoœci¹, a to samoœci¹ Polaków jest katolicyzm. Nawet ci, którzy katolikami nie s¹, s¹ osadzeni w cywilizacji ³aciñskiej, bo wszystko, co jest polskoœci¹, jest zwi¹zane z cywilizacj¹ ³aciñsk¹. I z tego wyp³ywa bardzo wysoki humanizm. Wszystko to by³o przez ca³e moje ycie i nadal jest atakowane. I ci ludzie, którzy nigdy nie potrafili sobie wyobraziæ, e Polska mo e byæ samodzielna, którzy nigdy nie mieli koncepcji, czym ta Polska ma byæ i nigdy nie mieli koncepcji Polaka, jakim on ma byæ, nadal nadaj¹ ton yciu narodu i pañstwa. Tylko piêæ pierwszych lat mojego Kazimierz Józef Wêgrzyn WIĘC NIEŚ WYSOKO PŁOMIEŃ TEGO SŁOWA... Bohdanowi Porêbie Te s³owa musz¹ byæ jak ³omot werbla jak okrzyk tr¹bki pe³en niepokoju który porywa nas znowu z letargu bo czas nam znowu wyruszyæ do boju aby ocaliæ polskoœæ oraz wiarê wolnoœæ i dumê naszego Narodu Honor co zawsze ³opota³ wysoko ponad redut¹ Wschodu i Zachodu te s³owa musz¹ byæ jak mocny wicher jak szum husarskich skrzyde³ ponad g³ow¹ który rozwiewa chor¹gwie zwyciêstwa i jeœli trzeba w bagnet zmienia s³owo wiêc nieœ wysoko p³omieñ tego s³owa aby nam ciemnoœæ zw¹tpienia rozprasza³ i aby ³una pobudki na niebie œwieci³a trwog¹ nad domem Judasza by zdrajca zadr a³ gdy stanie przed Tob¹ Matko Ojczyzno! w godzinie spotkania by sprawiedliwoœæ wróci³a i prawda jak Ci co nieœli mak polski z zes³ania by ocalone to co by³o nasze by³o jak hostia pojednania z Bogiem Matko Ojczyzno! obyœ znowu sta³a pe³na mi³oœci ponad polskim progiem! ycia przypad³o na woln¹ Polskê. Potem by³a okupacja niemiecka, potem jeszcze by³ sowiecki stalinizm, i wreszcie jest Polska, której w³aœcicielami s¹ komuniœci i libera³owie. Jest to Polska pana Michnika, pani Œrody, Pani Nowickiej, pana Palikota, Pani Senyszyn i innych przeœmiewców, destruktorów i agitatorów z myœleniem ukszta³towanym przez wrogie Polsce miêdzynarodówki. I w takiej Polsce nie ma dla mnie miejsca. Powiem jeszcze o tym, jak dzia³a propaganda obca. Polega ona na tym, e gdziekolwiek siê poka ê, natychmiast wita mnie Gazeta Wyborcza By- ³em zaproszony do Gorzowa na Jedenastego Listopada, gdzie na proœbê gospodarzy mia³em ods³aniaæ pomnik Józefa Pi³sudskiego. Mam do tego moralne prawo, bo mój ojciec by³ z Pierwszej Brygady. I Gazeta Wyborcza powita³a mnie artyku³em zatytu³owanym Porêba w Gorzowie, czyli jak zepsuæ 11 listopada! I to wypisuje gazeta, której redaktor naczelny wywodzi siê z komunistycznej rodziny, która wyda³a Stefana Michnika, stalinowskiego zbrodniarza z rêkami umaczanymi po ³okcie we krwi najlepszych polskich patriotów, a w kierownictwie tej gazety jest bardzo niewielu, których rodzice nie byli powi¹zani ze stalinowskim si³ami bezpieczeñstwa! I kiedy gdziekolwiek siê poka ê, Gazeta Wyborcza pisze, e przyje d a superkomunista, czyli ja, który nakrêci³em Hubala, ale nie przypomina swoim czytelnikom o tym, e antenaci dzisiejszych redaktorów tej gazety zrywali Polakom paznokcie i skazywali ich, jak brat redaktora Michnika, na œmieræ. Czasem czujê siê bardziej w tamtych czasach ni bym chcia³. Na przyk³ad mam od dwudziestu lat wilczy bilet, który zabrania mi wstêpu do telewizji, w której buszuj¹ dawni stalinowcy. A mam parê nagród telewizyjnych! I nie wiem, kto ten bilet wystawi³. Dawniej jak mi sekretarz KC kaza³ wyci¹æ najwa niejsz¹ sekwencjê z filmu, to wiedzia³em, czyje to jest polecenie i mog³em siê od niego odwo³aæ. Jak cenzor ¹da³, e trzeba wyrzuciæ to czy tamto, to on siê pod tym podpisa³, a ja mog³em siê z nim wadziæ i przegraæ albo i wygraæ, co mi siê te zdarza³o. Decyzje te nie by³y anonimowe i mia³em mo liwoœæ odwo³ywania siê. A dzisiaj do kogo mogê siê odwo³aæ w sprawie mojego wilczego biletu? Mój film Gdzie woda czysta i trawa zielona o korupcji w partii le akowa³ pó³tora roku na pó³ce z woli jednego z ówczesnych cz³onków Biura Politycznego, ale poszed³em do paru innych i jeden mi pomóg³. Kto by³? Szydlak, Jan Szydlak, te cz³onek Biura Politycznego. W MOIM DOMU PIERWSZYM TEMATEM BY A ZAWSZE POLSKA To zdumiewaj¹ce! Powiedz, sk¹d u Ciebie te narodowe i patriotyczne, nie bójmy siê tych wyklêtych dzisiaj s³ów, inklinacje? Patriotyzm wynios³em z dzieciñstwa, jakie przypad³o na piêæ lat naprawdê wolnej Polski. To by³a Polska, w której wszyscy, bez wzglêdu na ró nice polityczne, wyznawali mi³oœæ do Niej. Polska zbudowana na trwa³ych fundamentach: Mickiewiczu, S³owackim i Norwidzie, Sienkiewiczu, Wyspiañskim, Prusie i Orzeszkowej. Na chyba jednej z najpiêkniejszych, porównywalnej tylko ze staro ytn¹ Grecj¹ historii. Na legendzie napoleoñskiej, legendzie powstañ i legionów, ale i pracy organicznej. Polska, która po odzyskaniu niepodleg³oœci po stu dwudziestu trzech latach niewoli dokona³a cudu ekonomicznego. Polska kieruj¹ca siê klarownym etosem Bóg Honor - Ojczyzna. Polska najwiêkszej w Europie tolerancji, gdzie sta³y najstarsze w Europie synagogi. Polska, której m³ode pokolenie tak wspaniale sprawdzi³o siê podczas ostatniej wojny i do dziœ stanowi najbardziej œwiadom¹ czêœæ narodu. Dlatego w moim domu pierwszym tematem by³a zawsze Polska i Jej niepodleg³oœæ. Ojciec mój, legionista Pierwszej Brygady i kapitan Wojska Polskiego a potem AK-owiec dzia³aj¹cy w miejskiej konspiracji, mia³ pasjê do dysput politycznych, które prowadzi³ czêsto z Catem-Mackiewiczem, redaktorem S³owa Wileñskiego. Pamiêtam wileñsk¹ uliczkê Skupówka i dom, w którym siê urodzi³em i Zau³ek Bernardyñski pod numerem dziewi¹tym, dok¹d przenieœliœmy siê, a za œcian¹ pod numerem jedenastym mieszka³ Mickiewicz i tam pisa³ Gra ynê. Pod numerem siódmym mieszkali towarzysze mojego dzieciñstwa: Janusz Wejchert i Zbigniew Chmielewski, z którymi dzieli³em lektury i pasje zbierania skrawków filmów, które Janusz wyœwietla³ na swoim aparacie projekcyjnym. Zbyszek, bêd¹c o osiem lat starszy ode mnie, zd¹ y³ wzi¹æ udzia³ w konspiracji, co przyp³aci³ poprzedzon¹ ostrym œledztwem w s³ynnym wiêzieniu na ukiszkach, wypraw¹ na bia³e niedÿwiedzie. Po latach Zbyszek, ju jako student drugiego roku szko³y filmowej w odzi, powita³ mnie na inauguracji jako przewodnicz¹cy ZMP. To by³ pierwszy szok ideowy w moim yciu. Zbyszek by³ synem profesora renomowanego gimnazjum Jezuitów. Pamiêtam. e uczniowie nosili peleryny i rogatywki z piórem, czym nam m³odszym bardzo imponowali. Dedykujê te s³owa do przemyœlenia przeciwnikom mundurków szkolnych. Co jeszcze pamiêtam z tamtej Polski? Pamiêtam parady trzeciomajowe z udzia³em darzonych olbrzymim szacunkiem weteranów Powstania Styczniowego. Nosili granatowe mundury ze srebrnymi lampasami. Pamiêtam arcy wileñskie œwiêto Kaziu-

9 Polskie gniazdo str 9 ka. Nigdy nie zapomnê chwili, kiedy wita³em na dworcu kolejowym samego marsza³ka Rydza Œmig³ego, który wzi¹³ mnie na rêce i zapyta³, czy to mama mnie tak specjalnie ubra³a na jego powitanie. Odpowiedzia³em, e nie, bo ja siê zawsze tak ubieram, a mia³em wtedy na sobie p³aszczyk pseudo góralski i czapeczkê. Po jakimœ czasie marsza³ek przys³a³ mi ksi¹ kê Wodzowie Polski z dedykacj¹. Ksi¹ kê tê matka zakopa³a przy drugich bolszewikach na Placu ukiskim wraz z pistoletem i odznaczeniami ojca. Pamiêtam te ostatnie przedwojenne wakacje nad najwiêkszym w Polsce jeziorem Narocz i powrót drabiniastym wozem na wieœæ o wybuchu wojny. Podczas drogi wró ono z nieba, na którym ukazywa³y siê ³uny. Po powrocie do Wilna obserwowa³em na ulicy Królewskiej wymarsz naszych na front i ich powrót w skrwawionych banda ach, a tak e wejœcie bolszewików i ich piosenkê Tri tankista, tri wiesio³yj druga, ekipa maszyny bojewoj. Wilno przechodzi³o z r¹k do r¹k. By³o miastem frontowym. Pierwsi bolszewicy i bolszewicka Litwa, potem Niemcy i prohitlerowska Litwa i w koñcu Litwa bolszewicka po raz drugi. W czasie wojny Wilno by³o celem licznych nalotów. Pamiêtam, dr enie pu³apu piwnicy i bliskie wybuchy. W czasie jednego z nich, bomba rozwali³a s¹siaduj¹cy z nasz¹ œcian¹ budynek przy Zau³ku Literackim. Słowo Wrocławian Gazeta lokalna W czasie wojny Mama dokarmia³a sowieckich zbiegów z niewoli, którzy zadziwili nas swoj¹ erudycj¹. Byli pilotami. Kiedy jednak dostrzegli portret ojca w mundurze kapitana, orzekli, e takich nada rozstreliwat By³em najm³odszym ministrantem w koœciele Bernardynów, a nasza uliczka wychodzi³a na trzy koœcio³y, w tym na arcydzie³o gotyku, jakim jest Koœció³ Œw. Anny, który Napoleon chcia³ przenieœæ na d³oni do Pary a! O tej legendzie wie ka dy Wilnianin! Moim proboszczem by³ ksi¹dz kanonik Kretowicz, o którym ju po wojnie dowiedzia³em siê, e by³ wa n¹ figur¹ w wileñskim ruchu oporu. Podczas walk o Wilno, mama wywozi³a mnie do maj¹tku wuja Melchiora Marszyckiego, Czernice w gminie Rudomino, które by³o gmin¹ partyzanck¹. Jako oœmioletni ch³opak bra³em udzia³ w partyzanckich ogniskach i zachowa³em do dziœ w pamiêci wiele œpiewanych wtedy pieœni. Jedn¹ nich by³ hymn Wileñskiej Brygady AK: Na znojn¹ walkê, krwawy bój z wrogami. Nie zapomnê nigdy, jak do maj¹tku wtargnê³a uzbrojona banda, zdzicza³a sowiecka partyzantka, a mo e to byli okoliczni ch³opi, w celach rabunkowych. W ka dym razie mieli gwiazdy na czapkach. Byli pijani. Postawili nas wszystkich pod œcian¹ z nieukrywan¹ chêci¹ rozwalenia, ale rozszczeka³y siê psy i pojawili siê AK-owcy z broni¹ gotow¹ do strza³u. Nast¹pi³a œmiertelna cisza, po czym rozleg³y siê palby z pepesz w niebo i nast¹pi³ teatr przyjaÿni. Potem okaza³o siê, e to bia³oruski fornal wuja sprowadzi³ ratunek. Z okupacji zachowa³em jeszcze jedno wspomnienie. Otó ukrywa³ siê u nas przyjaciel Ojca, kurator wileñski, Wiktor Gryglewski, ogromnej klasy humanista, doskona³y znawca greki, ³aciny i literatury antycznej. To jemu przede wszystkim zawdziêczam moj¹ edukacjê. Jemu i matce nauczycielce. I pragnê panu Wiktorowi z³o yæ ho³d na rêce Jego syna Ryszarda, jednego z najwiêkszych dziœ ludzi medycyny o œwiatowej s³awie. Dziêki panu Wiktorowi i Matce nigdy nie by³em w szkole powszechnej: ani sowieckiej, ani niemieckiej, ani litewskiej. Za drugich sowietów pan Wiktor nie pos³ucha³ mojego Ojca i poszed³ zarejestrowaæ siê jako oficer rezerwy i do dziœ nie wiemy, jaki Go los spotka³ na nieludzkiej ziemi. Po wejœciu Sowietów do Wilna, otworzono polskie, jednoklasowe gimnazjum, w gmachu dzisiejszej Filharmonii, do którego uczêszcza- ³em od wrzeœnia do maja. Zapamiêta³em, e do mojej klasy wchodzi³o siê pod scen¹. Ten wa ny szczegó³ pozwoli³ mi ju w Wy szej Szkole Filmowej ustaliæ, e z Ryszardem Berem z mojego re yserskiego roku, chodziliœmy w Wilnie do tej samej klasy. Ryœ by³ moim drugim re yserem, wspó³autorem scenariusza mojego fabularnego debiutu, potem wybitnym re yserem. Nigdy nie zapomnê, jak podczas zdjêæ do Drogi na zachód spad³ z dachu poci¹gu, co myœmy zauwa yli dopiero po jakimœ czasie. By³ wraz z Jerzym Manturzewskim wspó³scenarzyst¹ mojego debiutu fabularnego, Lunatycy. Jego film Przez dziewiêæ mostów wed³ug opowiadania Wies³awa Myœliwskiego, pretendowa³ do Oscara. W maju czterdziestego pi¹tego, z alem opuœciliœmy Wilno i przybyliœmy na krótko do Torunia a od wrzeœnia do Bydgoszczy, gdzie zda³em egzamin do gimnazjum. Gimnazjum i potem liceum wspominam cudownie i mimo, e to by³y lata czterdzieœci piêæ - piêædziesi¹t jeden, dawa³ siê w nim odczuæ powiew przedwojennej atmosfery To by³o liceum humanistyczne. I dumnie nosi³o ten charakter. Mimo lewicuj¹cego patrona mia³o posmak przedwojennej profesury. Ton nadawa³ zawsze nienagannie, mimo ówczesnej biedy, ubrany dyrektor Czes³aw Zgodziñski, z hiszpañsk¹ bródk¹, jakby wyciêty z urnala, model przedwojennego intelektualisty. Polonistka Zofia yromska, umia³a rozniecaæ w m³odych umys³ach mi³oœæ do literatury, teatru. Szczególnie potrafi³a rozkochiwaæ w polskim romantyzmie, który do dziœ uwa- am za najwy szy, obok staro ytnych Greków, wyraz cz³owieczej kultury. Nie znaliœmy uczucia wstrêtu do lektur. Zreszt¹ ogólny by³ g³ód polskiej ksi¹ ki, polskiego filmu, polskich symboli narodowych. Myœlê, e Pani yromska jest w jakimœ sensie wspó³autork¹ filmów Jurka Hoffmana, który mimo ukoñczenia radzieckiej uczelni, zreszt¹ œwietnej, ogromny kawa³ ycia odda³ Sienkiewiczowi, a tak e niemal wszystkich moich filmów poœwiêconych zape³nianiu bia³ych plam i amnestii dla historii Polski. Po Niej uczy³y w naszej klasie jeszcze polonistki panie Ró ewicz i Ga³ecka, ³acinniczka pani profesor Salomea Staruszkiewiczowa, której ju samo imiê pachnie S³owackim. Uczy³a nas nie tylko jêzyka, ale przekazywa³a nam podstawy kultury antycznej i jej filozofii. Pamiêtam jeszcze swoje t³umaczenie, ale ju nie pamiêtam Owidiusza czy Horacego : Widzisz, jak szczyt Soracte pokry³ œnieg g³êboki? jak pod jego ciê arem gn¹ siê drzewa wysokie... Do dziœ uwa am za dwie g³ówne krzywdy uczynione polskiej m³odzie y w okresie stalinowskim, likwidacjê ³aciny i na d³ugie lata, harcerstwa. Mo e m³odzie nie poddawa³aby siê tak ³atwo nowoczesnemu barbarzyñstwu i anarchizacji pod has³em róbta co chceta. Nasz uratowany z masakry na Starym Rynku podczas krwawej niedzieli w roku trzydziestym dziewi¹tym historyk Edmund Kaczanowski nie wymaga³ wkuwania dat, ale uczy³ pojmowania sensu historii. Wychowywa³ nas na m³odych historiozofów. Ksi¹dz-jezuita Kazimierz Wiêckowski oprócz wyk³adania religii by³ zarazem opiekunem Pi¹tej Bydgoskiej Dru yny Harcerzy. Mia³ na nas ogromny wp³yw. Wyrazi³o siê to w stosunkowo du ej iloœci powo³añ kap³añskich.. Z naszej szko³y wyszed³ arcybiskup Warmii i Mazur Edmund Piszcz, którego pamiêtam jako przybocznego naszej dru yny harcerskiej oraz mój kolega klasowy Stanis³aw Wenerski, obecnie biskup w Wiedniu. Oczywiœcie nie wszyscy wytrwali na drodze powo³ania do stanu kap³añskiego. Wa na dla kszta³towania naszego ducha by³a praca nauczyciela œpiewu pana Miko³aja Karaœkiewicza zwanego Karasiem. Uczy³ nas œpiewu, popularyzuj¹c pieœni przede wszystkim narodowe: Wzlecia³ orze³ na swobodê, M³odoœci¹ silni, zbrojni w miecz... Do dzisiaj pamiêtam wszystkie zwrotki. By³ pierwszym, który mnie zarazi³ œpiewem, bowiem w moim yciu zapisa³em te trzy lata nauki œpiewu operowego, co mia³o staæ siê moim alternatywnym zawodem... Nie do przecenienia by³ te na nas wp³yw profesora Boles³awa Cieciñskiego, który by³ wychowawc¹ mojej klasy. Wyk³ada³ biologiê, ale ten ciep³y, cichy cz³owiek by³ uosobieniem dobroci ale tak e stanowczoœci. Czêsto zaprasza³ nas do domu, gdzie królowa³a jego ma³ onka, Jugos³owianka, partyzantka od Josifa Broz-Tity. Angielskiego uczy³ nas profesor Pawe³ Aleksandrowicz zwany pikczurem. By³a to niezwykle barwna postaæ. Szokowa³ wówczas bardzo konserwatywn¹ Wielce Szanowny Pan Bohdan Porêba, Warszawa: najszlachetniejszemu i Najdro szemu Re yserowi Bohdanowi Porêbie, Charyzmatycznemu Artyœcie, Wyrazicielowi Duszy Polskiej, Szczeroz³otemu Synowi Polski, Niezwyk³ej Osobowoœci z okazji 75 rocznicy Urodzin /05. IV/ yczê z ca³ego serca: d³ugoletniego jeszcze pe³nienia Jego Misji w pe³nym zdrowiu, dalszego owocowania Jego Dzie³ i Pracy, doznania wdziêcznoœci ze strony Ojczyzny, osi¹gniêcia pe³nego Sensu ycia, oraz szczególnego b³ogos³awieñstwa od Chrystusa Króla Œwiata i Polski. Ks. Czes³aw Stanis³aw Bartnik Lublin, KUL, 15. IV Bydgoszcz, paraduj¹c po ulicach w krótkich spodniach i he³mie tropikalnym. Ongiœ, za czasów carskich, by³ konsulem w Chinach i Wietnamie. Zawsze mówi³ nam, e te narody kiedyœ wiele osi¹gn¹ przez swój patriotyzm i pracowitoœæ. Zostawi³ po sobie wiele ksi¹ ek poœwiêconych dalekowschodniej kulturze. Gdy byliœmy nieprzygotowani do lekcji, naci¹galiœmy go na opowiadania o polowaniach na lwy. Wszyscy wymienieni profesorowie kszta³towali nas w duchu kultury ³aciñskiej zwanej dziœ te chrzeœcijañsk¹, œródziemnomorsk¹ czy europejsk¹. To na ca³e ycie uodparnia na barbaryzacjê i uproszczenia kulturowe. Na naszej klasie odbi³y siê dwie reformy. Pierwsza dotyczy³a przejœcia z dwunastoletniego nauczania na jedenastoletnie. To zat³oczy³o klasy maturalne. Wraz z nami zdawali koledzy z klas o rok ni szych. Drug¹ reform¹ og³oszon¹ na pó³ roku przed matur¹ by³o do³¹czenie do przedmiotów maturalnych matematyki i fizyki, któr¹ wyk³ada³ mi³y, cichy o ogromnej kulturze profesor elski z Wilna. Blady strach pad³ na nas. Nasz matematyk Stanis³aw Iwankiewicz, popularnie zwany Grz¹siem, tak bowiem zwyk³ zwracaæ siê do nas, mawia³: Przecie wy, grz¹sie i tak nic powa nego w yciu nie bêdziecie robiæ, tote nie za bardzo siê przyk³ada³, by nam poprzestawiaæ g³owy w tym kierunku. Zaczê³o siê straszne kucie. Ja za³ama³em siê na tyle, i mimo i by³em dobry w przedmiotach humanistycznych, uzna³em, e nigdy nie zdam matury. I zamiast nadrabiaæ braki, odda³em siê bez reszty treningom w Bydgoskim Towarzystwie Wioœlarskim, z którym by³ zwi¹zany mistrz olimpijski Kocerka i koledzy gimnazjalni Achtel i Burzyñski, którzy byli mistrzami w dwójkach. Do dzisiaj po stresuj¹cych dniach zdarzaj¹ mi siê senne koszmary, e wskutek jakichœ powik³añ z dokumentami muszê ponownie zdawaæ maturê. Nie wiem, jakim cudem, ale tê maturê uzyska³em. Szko³a wytypowa³a mnie podobnie jak rok wczeœniejszego maturzystê Jurka Hoffmana na studia w Moskiewskim Instytucie Kinematografii. Ale wtedy na naszym podwórzu pojawili siê nieznani panowie wypytuj¹cy mieszkañców o mego Ojca legionistê, oficera i AK-owca i do Moskwy nie pojecha³em. W szkole prowadzi³em kó³ko teatralne i zwi¹za³em siê z Teatrem Ziemi Pomorskiej, gdzie zosta³em dopuszczony do uczestnictwa w próbach. St¹d wywodzi siê moja dozgonna przyjaÿñ ze œwiêtej pamiêci Leonem Niemczykiem. Zwi¹zki z teatrem zagrozi³y mi w pewnym momencie wyrzuceniem ze szko³y, bowiem opiekun kó³ka przydzielony przez teatr okaza³ siê wed³ug anonimów gejem, chocia on nigdy tego wobec nas nie okaza³, by³ bowiem cz³owiekiem du ej kultury. Tak traktowano wtedy gejów. W trakcie roku maturalnego mój Ojciec ciê ko zachorowa³. Musia³em pomóc rodzinie. Wst¹pi³em do Zespo³u ywego S³owa przy bydgoskim Artosie. To by³ odpowiednik póÿniejszej Estrady. Œpiewa- ³em i recytowa³em. Ze mn¹ wystêpowa³ póÿniejszy dobry aktor Teatru Polskiego i filmu, Eugeniusz Kamiñski. Wielk¹ moj¹ pasj¹, sta³o siê harcerstwo. Pi¹ta Bydgoska Dru yna Harcerska liczy³a stu piêædziesiêciu ch³opców i mia³a swój hymn: Tam gdzie Brdy z³ocista wstêga, na niej barek d³ugi rz¹d, tam spichrz stary wiekiem siêga Kazimierza w Polsce rz¹d. Rej tu wiod¹ bia³e chusty, z zielonymi równy krok, wys³awiaj¹ swoje miasto, okr¹glutki ca³y rok... Bia³e i zielone chusty by³y przyznaniem siê do pierwszych mi³oœci. Bia³e chusty nosiliœmy my, zielone dru yna z eñskiego gimnazjum z ulicy Grodzkiej... Œpiewaliœmy im: Szara harcerko, dziwne twe oczy... Co niedziela w zwartym szyku maszerowaliœmy ze sztandarem i orkiestr¹ do koœcio³a Klarysek. S³u bê w harcerstwie zakoñczy³em jako ostatni dru ynowy. By³ rok czterdziesty dziewi¹ty, gdy Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego rozwi¹zano. Na ostatnim obozie spaliliœmy nasz totem. Do dziœ mam w oczach p³on¹cego w ognisku œwiêtego Jerzego, naszego patrona. Ostatnim naszym wyczynem by³ tajny pochód w œwiêto Trzeciego Maja. Organizator, komendant hufca harcmistrz Zag³oba poszed³ do aresztu. By- ³em zdruzgotany, kiedy podczas niedawnego zjazdu absolwentów dowiedzia³em siê, e dziœ harcerstwa ju nie ma w naszej szkole, choæ nosi ona dumne imiê Cypriana Norwida! Ale ja harcerzem jestem ca³y czas, dzia³aj¹c w Krêgu Instruktorów imienia Œwiêtego Jerzego. (...) Czwartek, 24 marca 2011

10 Polskie gniazdo str 10 PAŁAC DLA KRÓLOWEJ Spełnione proroctwo. Opowieść prawdziwa Krystyna Lubieniecka-Baraniak (fragmenty) PROLOG Pole bitwy pod Lipskiem, nad brzegami Elstery 18 paÿdziernika 1813 Ostatni¹ rzecz¹, jak¹ grenadier Tomasz K³ossowski z oddzia³u os³aniaj¹cego przeprawê polskiej jazdy przez rzekê zdo³a dostrzec, jest pogr¹ aj¹cy siê w ciemnym nurcie koñ z g³ównodowodz¹cym wojsk polskich, ksiêciem Józefem Poniatowskim zapl¹tanym w uprz¹, walcz¹cym o ycie. Gotów œpieszyæ na ratunek, rzuca siê przed siebie. Nie zd¹ y. - Jezus-Maria! krzyk wiêÿnie mu w gardle. Od³amki eksploduj¹cego obok kartacza rani¹ go œmiertelnie w g³owê, bok i nogê, pozbawiaj¹c œwiadomoœci. Odzyskuje j¹ pod wp³ywem bólu i straszliwej ciszy, jaka zapad³a po wielogodzinnym bitewnym zgie³ku. Zachodz¹ce s³oñce otula pobojowisko ciep³ym blaskiem zorzy barwi¹cej niebosk³on odcieniami purpury, ró u i fioletu. Z piersi umieraj¹cego wydobywa siê cichy jêk. Okrwawiona zdrowa rêka, uniesiona w geœcie wo³aj¹cym o pomoc opada bezsilnie, dok³adnie na medalik Matki Boskiej Czêstochowskiej. Zawiesi³a mu go matka, kiedy odchodzi³ z domu, by wst¹piæ do Legionów D¹browskiego. Nie przeczuwa³, e na zawsze opuszcza rodzinny pa³ac w okolicach Izbicy Kujawskiej, skonfiskowany potem przez zaborcze w³adze rosyjskie. Aby unikn¹æ dalszych represji, w ch³opskim przebraniu, wyrusza na tu³aczkê. Bezpieczn¹ przystañ znajduje na skraju odwiecznej Puszczy Gr¹bliñskej, w pradolinie Warty, wœród jezior i rozleg³ych, pofalowanych dolin, przy dawnym bursztynowym szlaku, w zapad³ej wsi Izabelin nale ¹cej do parafii Licheñ Stary ko³o Konina. W prastarych czasach oddawano tam czeœæ pogañskim bo kom oraz samemu szatanowi pod nazw¹ Licho 1. Po przyjêciu przez ksiêcia Polan, Mieszka I, chrzeœcijañstwa, rytualny kamieñ przekuto w krzy i ustawiono na Rynku w 1151 roku2. Wkrótce Tomasz zas³ynie tu jako kowal, jednak raz jeszcze porzuci spokojny tryb ycia, by na kolejny zew Ojczyzny w potrzebie - wyruszyæ na tu³aczy o³nierski szlak. Le ¹c teraz poœród tysiêcy martwych cia³, sam konaj¹cy, œciska w palcach medalik, modl¹c siê z dzieciêc¹ ufnoœci¹. - Matko Najœwiêtsza, Królowo Korony Polskiej, ratuj! Mam tyle lat, co Twój Syn, kiedy kona³ na krzy u. Czy po to tylko przewêdrowa- ³em za francuskim cesarzem pó³ Europy, by umrzeæ na niemieckiej ziemi? Pragnê powróciæ do mojej kuÿni, do mojego pola, do swoich. Jak umieraæ, to u siebie. Ostatnim aktem woli, pokonuj¹c s³aboœæ i ból, przeczo³guje siê w nadrzeczne zaroœla, gdzie mdleje ponownie. * Jakaœ jasnoœæ jaœniejsza ni s³oñce, przenika przez pozlepiane krwi¹ powieki. Otwiera je z wysi³kiem, próbuje zlokalizowaæ jej Ÿród³o. Myœli siê m¹c¹, si³y go opuszczaj¹, z rany boku wyp³ywa gor¹ca krew. Tarcza s³oneczna, siej¹c purpurowo-z³ociste blaski na dalekim niebosk³onie, pogr¹ a siê w lœni¹cych metalicznie falach obcej rzeki, nieczu- ³ej na rozegran¹ tu niedawno tragediê. - Nikt nie ocala³? Wszyscy zabici?! wydaje siê mu, e wypowiada te s³owa, lecz wargi pozostaj¹ nieruchome. Ale nie. Ktoœ jednak yje! Oto œwietlista postaæ zbli a siê ku niemu poprzez pole bitwy, jakby p³yn¹c ponad cia³ami zabitych. Jest coraz bli ej. - Kobieta?... To nie markietanka, to - d³oñ przestaje œciska medalik, przeciera oczy. Tajemnicza postaæ jest ju obok. Pochyla siê nad nim. - Czy bym œni³? To jakaœ królowa! Któ inny móg³by nosiæ na g³owie z³ot¹ koronê? Na jej amarantow¹, d³ug¹ do ziemi sukniê sp³ywaj¹ z³ote fa³dy p³aszcza okrywaj¹cego ca³¹ postaæ. Na jego obrze ach symbole Mêki Pañskiej: korona cierniowa, w³ócznia, gwoÿdzie, m³ot, bicze, drabina. - To nie mo e byæ j a k a œ tam królowa! To chyba S³odkie, czu³e, przeœliczne, lecz przedziwnie smutne, bolej¹ce oblicze - niemal nad jego twarz¹. Na smuk³ej szyi kilka sznurów pere³. Poni ej, na piersiach Bia³y Orze³ z rozpiêtymi do lotu skrzyd³ami. Prawa d³oñ Królowej podtrzymuje go troskliwie. Nie widzi nic, oprócz cudnego Zjawiska. Znika pole bitwy i cia³a poleg³ych. Jest tylko Ona i ten przedziwny blask, który J¹ otula. Tylko promienie, którymi sieje wko³o. Jaka jest piêkna! Jaka emanuje z Niej mi³oœæ, jaka dobroæ, czu³oœæ i jaka moc! Potê na Królowa, ale i najczulsza Matka. - To Ona! Maryja!!! Jej g³os brzmi, niby muzyka sfer niebieskich, niby œpiew skowronka z Gr¹bliñskiej Puszczy. Niby ko³ysanka zapamiêtana z najwczeœniejszego niemowlêctwa. - Nie bój siê Tomaszu, wyzdrowiejesz. Powrócisz do kraju. Tam twoje miejsce i zadanie do wykonania. A teraz proszê ciê, abyœ dok³adnie Mi siê przyjrza³, bo musisz odnaleÿæ Mój portret i umieœciæ go w miejscu publicznym. Pragnê, aby Moje polskie dzieci czci³y Mnie w tym wizerunku. Aby Mój Naród modli³ siê przed nim, wypraszaj¹c ³aski w najtrudniejszych dla siebie czasach, które nadejd¹. Uœmiechn¹wszy siê smutno i spojrzawszy boleœnie na or³a, odchodzi. Otaczaj¹ce J¹ œwiat³o przygasa, jeszcze chwila i rozp³ywa siê w przedwieczornej mgle. Ow³adniêty zachwytem i têsknot¹ za Znikaj¹c¹, zapada w niebyt. Nie czuje, e dotykaj¹ go czyjeœ troskliwe rêce, e jacyœ ludzie dok¹dœ go nios¹, uk³adaj¹ na pos³aniu, opatruj¹ rany. Kiedy ponownie otworzy oczy, pochyla siê nad nim nieznajoma kobieta. Coœ mówi, lecz niewiele z tego rozumie. Mówi po niemiecku, wiêc siê do niej blado uœmiecha. Jest os³abiony i g³odny. Nic go nie boli * Matka Najœwiêtsza dotrzyma³a s³owa danego o³nierzowi umieraj¹cemu na polu bitwy. Nie minie pó³ roku, kiedy ca³y i zdrowy dotrze do Izabelina. Jego kuÿnia jak sta³a tak stoi, lecz sam on jakiœ odmieniony, niespokojny, zafrasowany. Nie potrafi zapomnieæ o cudownej wizji i o proœbie piêknej Pani dotycz¹cej obrazu. 23 lata póÿniej, wieœ Ligota k. Czêstochowy 8 wrzeœnia 1836 Ka dego roku przerywa pracê w kuÿni i swoim ma³ym gospodarstwie, by pielgrzymowaæ po kraju w poszukiwaniu wyrytego w sercu i pamiêci wizerunku. Nawiedzaj¹c napotkane koœcio³y, klasztory, kaplice i miejsca kultu religijnego, przygl¹da siê najrozmaitszym malowid³om przedstawiaj¹cym Matkê Bosk¹, ale aden nawet nie przypomina tej Jedynej, która przysz³a do niego na pobojowisko. Ani siê spostrze- e, jak minie prawie æwieræ wieku od tamtego wydarzenia. Zbli a siê œwiêto Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny - Matki Boskiej Siewnej. Prace w polu poza wykopkami zakoñczone. - Ten ostatni raz spróbujê. Jeszcze dam radê - przynaglany wyrzutami sumienia, e mo e nie doœæ siê stara³, wyrusza pieszo do Czêstochowy w intencji przeb³agalnej, aby uzyskaæ odpust za niedotrzymanie obietnicy, bez nadziei, e j¹ kiedykolwiek wype³ni. Na Jasn¹ Górê dociera w terminie. Hojnie obdarowawszy licznych tu, œpiewem i krzykiem b³agaj¹cych o wsparcie dziadów, staje w d³ugiej kolejce do spowiedzi, a po Komunii œwiêtej d³ugo klêczy przed Cudownym Obliczem Pani Jasnogórskiej, modl¹c siê, p³acz¹c i przepraszaj¹c. - Mateñko moja ukochana, nie miej do mnie alu. Sama wiesz, e nie a³owa³em czasu ani nóg, eby Ciê odnaleÿæ. Ju nie mam dok¹d iœæ, wiêc daruj. Przyjmij za to mój trud pielgrzymi, moj¹ ogromn¹ mi³oœæ do Ciebie, wdziêcznoœæ, eœ do mnie wtedy przysz³a z darem ycia i moj¹ do Ciebie têsknotê. Amen. Opuszcza Czêstochowê nastêpnego dnia, po Mszy œwiêtej, w porze obiadowej, z poœwiêconymi pami¹tkami zakupionymi w prezencie dla bliskich. Dzieñ jest upalny, nogi jakoœ nie dopisuj¹, posuwa siê wolno, przystaj¹c, z trudem odmierzaj¹c kilometry. S³oñce przetacza siê na zachodni¹ stronê, lada moment zniknie za wierzcho³kami pobliskiego lasu, do którego w³aœnie dociera. Na jego skraju, nieopodal drogi i kartoflanego pola, na którym krz¹taj¹ siê przy wykopkach wieœniaczki - spora grupka ludzi klêcz¹cych przy rosn¹cej tutaj topoli. W pewnym oddaleniu przycupn¹³ rz¹d krytych s³om¹ cha- ³up. Nie wiadomo dlaczego, przyœpiesza. To pielgrzymi, jak on. W d³oniach ró añce, usta wymawiaj¹ kolejne zdrowaœki, oczy wpatrzone w jeden punkt wysoko na drzewie. W maleñk¹, zawieszon¹ tam drewnian¹ kapliczkê. Serce rozpoznaje pierwsze. Przypada do niej bez tchu, pewien, e nareszcie znalaz³. Wewn¹trz ma³y, niepokaÿny obrazeczek. Ale to Ona! Pani z pola bitwy nad Elster¹! Ta sama œliczna, jasna, boleœnie zadumana twarz, Bia³y Orze³ z rozpostartymi do lotu skrzyd³ami na piersiach, na szyi rzêdy pere³, na obrze ach p³aszcza symbole Mêki Pañskiej! Na g³owie Jej i or³a wyblak³e, z³ote korony. Jest coœ jeszcze. Napis. KRÓLOWO POLSKI UDZIEL POKOJU DNIOM NASZYM (...)

11 Kultura, rozrywka str 11 BIZNESMEN TO MA KLAWE ŻYCIE WOJCIECH MACH Dwadzieœcia lat temu, w okresie raczkuj¹cego polskiego kapitalizmu, samorzutnie utworzy³a siê spora grupa zapobiegliwych kandydatów na rekinów finansowych. Mimo e m³odzi, ¹dni sukcesów i szybkiego korzystania z wszelkich uciech yciowych, to jednak przezornie pomyœleli o swojej przysz³oœci. Z SZYBKO i ³atwo zarabianych pieniêdzy dobrowolnie odk³adali sk³adki stworzyli specyficzny fundusz. Przyœwieca³o im rozwojowe has³o i troska o dalsze, ju spokojne lata. Brzmia³o owo motto nastêpuj¹co: BIZ- NESMENI BUDUJ WIÊ- ZIENIA, ABY MIELI GDZIE SIEDZIEÆ. W pewnym sensie przygotowywali sobie rodzaj niezale nej, przyœpieszonej emerytury na czas d³ugoletniego zamkniêcia i wspominania szaleñstw na wolnoœci. Równoczeœnie staæ ich by³o na op³acanie najlepszych adwokatów, znaj¹cych wymyœlne sztuczki kruczki prawne. Zapewne dlatego na trawniku przed ministerstwem Sprawiedliwoœci tajemnicza rêka biznesowego rynku umieœci³a s³ynn¹ tabliczkê z napisem NIE DEPTAÆ PRAWNIKÓW. A JAK wygl¹da³ relaks i rozrywka intensywnie zajêtych interesami nowobogackich biznesmenów? By³y sposoby ró ne i jeszcze nie a tak wymyœlne jak dziœ. Znali zachowania proste na tzw. wy- ycie siê Niemile wspominamy ja i moi wykonawcy ekskluzywny z za³o enia Bal Biznesmena sprzed kilkunastu lat, odbywaj¹cy siê w znanym, eleganckim hotelu. Wœród 130 goœci, w tym wielu z pierwszych stron ówczesnych gazet, znalaz³y siê osoby wyraÿnie oszo³omione swymi finansowymi sukcesami i znajomoœciami. Ju po trzech godzinach balu i kilku szklankach whisky rozpoczêli w³asny konkurs celnoœci. Butelkami rzucali w mój cylinder, który jako wodzirej zabawy mia- ³em na swojej g³owie Na szczêœcie dla mnie wiêkszoœæ rzutów by³a niecelna POTEM wymyœlili kolejn¹ zabawê: stawali przed stolikami i na gromkie hooop œci¹gali obrus razem z zastaw¹. Wed³ug nich wygrywa³ ten, który jednym poci¹gniêciem zrzuci³ i rozbi³ wiêcej nakryæ Zanim ochroniarze zdo³ali ich uspokoiæ, oni pogardliwie rozsypywali grubsze banknoty kelnerom, wywrzaskuj¹c bojowe okrzyki no k, sprz¹taj to ch szybko. Po pó³nocy kilku tych goœci dobra³o siê do stoj¹cego w k¹cie hallu pianina, zapamiêtale wyrywaj¹c z niego klawisze! Tacy osobnicy, oszo³omieni swymi bezkarnymi, doraÿnymi wyczynami, po latach stawali siê w wiêkszoœci znanymi oszo³omami ZUPE NIE inny, bardzo pozytywnie kontrastowy by³ niedawny jubileuszowy XXV Bal Stowarzyszenia In ynierów Mechaników Polskich w historycznej auli Politechniki Wroc³awskiej. 160 goœci niezwykle kulturalnie i sympatycznie bawi³o siê do œwitu przy radoœnie graj¹cym zespole Standard z Brzegu. Nawet Najwiêkszy Zbój Balu, po wygibasach z rabowaniem i ciupagami oraz noszeniem na rêkach Miss Cancana, okaza³ siê bardzo mi³ym supermenem. Dlatego moje asystentki Wró ka Hanka (chiromancja) i Ania (karty), wykorzystuj¹c swe wielkie zdolnoœci parapsychologiczne, mog³y w K¹ciku Wró b z pe³nym przekonaniem i satysfakcj¹ przekazywaæ balowiczom dobre prognozy o ich charakterach i kolejnych przysz³oœciowych sukcesach. PRZY IMPREZACH z celem charytatywnym obserwujemy doœæ typowe scenki. Wielu naprawdê majêtnych uczestników nie daje adnego datku (daru serca), mówi¹c nas na to nie staæ, a równoczeœnie p³aci sowite rachunki za konsumpcjê z alkoholem Natomiast osoby ubogie, przeciêtne maj¹tkowo, zwykle chêtnie wysup³uj¹ jakieœ kwoty. Jeden z przedsiêbiorców (prywatnie bardzo sympatyczny) przy aukcjach obrazów lub przedmiotów zawsze wp³aca³ du e kwoty przebija³ innych, lecz tylko wtedy, gdy obecna by³a i filmowa³a go kamera telewizyjna. Nieraz nawet sam wynajmowa³ ekipê filmowców. Budzi to mieszane uczucia, faktem jest jednak, e w ten sposób pomaga³ najbiedniejszym. NIEDAWNO przed jedn¹ z galerii handlowych spotka³em pana lat ok. 60. Rozpozna³ mnie on dawniej by³ to bywalec Monopolu, Polonii, KDM-u, który potrafi³ ca³ej sali fundowaæ drinki i poczêstunek. Teraz, schorowany i zbiednia³y, ale w garniturze z najlepszego niegdyœ materia³u (co by³o dowodem minionej œwietnoœci maj¹tkowej), nieœmia³o prosi³ klientów galerii o wsparcie JA ZAŒ zawsze i wszêdzie przypominam, e dla nas, zdrowych i sprawnych, z³otówka ma inn¹ wartoœæ ni dla chorych, biednych, bezradnych. Zatem pomagajmy innym bo nie wiemy co nas samych czeka za dzieñ, za miesi¹c, za rok WYWIAD Z MARZENĄ SADOCHĄ ROBERT TRACZYK ZMarzen¹ Sadoch¹, dramaturgiem w Te atrze Polskim we Wroc³awiu rozmawia Robert Traczyk. Słowo Wrocławian Gazeta lokalna Coraz czêœciej mówi siê o obciêciu wydatków na kulturê. Pojawiaj¹ siê g³osy, mówi¹ce, e teatr sam na siebie powinien zarabiaæ. Jak Pani siê do tego ustosunkuje? W taki razie równie na siebie powinny zarabiaæ szpitale, wojsko, armia, policja i szko³y. P³acimy podatki po to, eby pañstwo mog³o zapewniæ nam swobodny dostêp do kultury i mo - liwoœæ jej tworzenia, jak zapewnia artyku³ 73 Konstytucji RP. Sztuka jest potrzebna tak samo jak szpitale i szko³y. Wola³abym nawet, aby moje podatki niekoniecznie przeznaczano na ostr¹ amunicjê w Afganistanie, a raczej eby by³y wykorzystywane na wyposa enie teatrów w Polsce. Teatry, galerie, filharmonie nie s¹ kwiatkiem do ko ucha wspó³czesnego pañstwa. S¹ gwarantem jego rozwoju. Nigdzie w Europie teatr nie zarabia na siebie, wszêdzie jest dotowany przez pañstwo bo inaczej zjad³yby go kapitalizm i komercja, to jasne dla rz¹dów we Francji, Niemczech. Jeœli nie jest jasne w Polsce, to znaczy, e nie ma w niej miejsca dla sporej grupy ludzi, która potrzebuje kultury i p³aci podatki. To prosta droga do upadku bibliotek, galerii, muzeów, oper. Mo e chodzi o wyhodowanie wyborców, którzy przed telewizorami ogl¹daj¹ reklamy? Ciekawa wizja przysz³oœci, jakiejœ prymitywnej cywilizacji, która mam nadziejê nie zamieszka nigdy w tej szerokoœci geograficznej. Nie dajmy siê. Teatr coraz bardziej zmierza w stronê tak zwanego chamstwa. Spektakle s¹ coraz bardziej dosadne. Czy to dobry kierunek? Niektóre produkcje jak na przyk³ad Sen nocy letniej wywo³ywa³y oburzenie. Najpierw nale a³o by zdefiniowaæ co to Pana zdaniem jest chamstwo? To ciekawa kategoria w odniesieniu do sztuki. Jak rozumiem chodzi Panu o cztery g³ówne zarzuty, które pojawiaj¹ siê czasami w rozmowie o teatrze: nagoœæ, erotyzm, wulgaryzmy, agresja. W skrócie: WENA. Przeanalizujmy je po kolei: Nagoœæ w teatrze? Wszyscy mamy cia³a i chyba nie myœlimy, e s¹ chamskie? Wulgaryzmy? S¹ materia³em literackim wielkich filmów i powieœci od dawna. Erotyzm? Doroœli ludzie rozumiej¹ go jako sferê ycia, która nie powinna szokowaæ, a jest jednym z tematów sztuki. Agresja? Sarah Kane oskar ana o brutalnoœæ swoich tekstów powiedzia³a, e wstrz¹saj¹ bardziej ni gazeta tylko dlatego, e usunê³a z nich wszystkie nudne kawa³ki. Wystarczy jednak przypomnieæ sobie wszystkie morderstwa szekspirowskie i szybko oka- e siê, e nie s¹ to komedie z happy endem. Teatr szuka nowych œrodków wyrazu, ale zapewniam, e nie jest jego celem szokowanie odbiorcy. Co tak naprawdê mog³oby nas dzisiaj szokowaæ? Nagie, grube kobiety Rubensa? Wypchane zwierzêta Kozyry? Seks z Lolity Nabokova? To wszystko ju by³o. Teatr jest sztuk¹ i oskar anie go o przekroczenie norm jest nieporozumieniem. Sztuka jest po to, eby przekraczaæ normy. Nie zgadzam siê jednak z tez¹, e jest to cecha wspó³czesnego teatru. Prymas Wyszyñski protestowa³ kiedy w spektaklu Jerzego Grotowskiego aktor kopulowa³ z bochenkiem chleba i kiedy odby³a siê premiera Bia³ego ma³ eñstwa Ró ewicza. To by³y lata 70. Wtedy pewnie te pada³y takie pytania. Dzisiaj nadal teatr walczy ze stereotypowym wyobra eniem czêœci publicznoœci, dla której jest tylko wystawieniem klasyki. Nie mamy takich oczekiwañ wobec kina. Dlaczego zatem marginalizowaæ i ograniczaæ teatr? Czêsto widaæ, i ludzie snobuj¹ siê tym, e chodz¹ do teatru. S¹ postrzegani jako osoby z wy sz¹ kultur¹. Ja jednak jako prosty ch³opak uwa am, e teatr jest dla ludu. Ka dy mo e siê w nim odnaleÿæ. Oczywiœcie, teatr przesta³ by³ rozrywk¹ dla dworu ju dawno! Mamy we Wroc³awiu otwart¹, wymagaj¹c¹ publicznoœæ, która jest gotowa na wielkie wyzwania. W repertuarze s¹ bardzo ró ne spektakle. Mo na wybraæ sobie swojego ulubionego re ysera, tak jak wybiera siê autora ksi¹ ek. Nie wszystko powinno siê podobaæ wszystkim, to oznacza³oby jakieœ niebezpieczne uœrednienie i brak rozwoju. Prowadzimy bardzo szerok¹ dzia³alnoœæ edukacyjn¹ po to w³aœnie, eby przekazaæ: Teatr jest dla wszystkich. Na pocz¹tku kariery nie znany jeszcze wtedy re yser Jan Klata opowiada³, e jego marzeniem jest robienie takiego teatru, który przyci¹gnie publicznoœæ z koncertów rockowych. Poszukuj¹c¹, zbuntowan¹ m³odzie, która ma szerok¹ ofertê do wyboru i do tej pory nie chodzi³a do teatru. Ju 5 spektakli Janka gramy dla naszej publicznoœci, przyszli do teatru a Klata jest uznanym re yserem. Uda³o siê. RT: Teatr wci¹ pozostaje sztuk¹ niszow¹. Dlaczego nie jest on tak samo popularny jak kino? Myœlê, e jest tak samo popularny jak dobre kino. W poprzednim sezonie mieliœmy ponad 66 tysiêcy widzów. Ca³kiem spora ta nisza. Oczywiœcie nie ma co marzyæ o publicznoœci masowej, która wybiera film sensacyjny w telewizji czy komediê w multipleksie. Spektakl jest grany jeden raz jednego wieczoru dla publicznoœci z okreœlon¹ liczb¹ miejsc i na tym polega jego wyj¹tkowa natura. Jest jak limitowana seria zegarków czy obrazów w galerii. Jeœli polski teatr zacznie konkurowaæ z kiepskimi komediami romantycznymi od których puchnie kasa producentów i g³owy m³odzie y szkolnej, zacznie siê jego klêska. Dobry teatr, który nie szuka ³atwych dróg wystawiaj¹c lektury szkolne jest alternatyw¹ dla komercji i myœlowych fast foodów. Oczywiœcie mo e go zmusiæ do tego nieustanny brak kasy, ci¹g³e zmniejszanie dofinansowania. Ale przecie nasze w³adze wiedz¹, e kultura jest narzêdziem rozwoju spo³eczeñstwa i wytwarza spory PKB? Wiedz¹, prawda? Czwartek, 24 marca 2011

12 O budownictwie str 12 PYTANIE O BRZYDOTĘ DOMÓW Widz¹c kolejny plac budowy w najbli szym s¹siedztwie, wielu z nas z niepokojem oczekuje tego nowego, co niebawem z tej dziury w ziemi wyroœnie. Po przeciêciu wstêgi i oddaniu nowego obiektu w u ytkowanie, wielu z nas zadaje nieodmiennie to samo pytanie: czy naprawdê toto nowe musi byæ a tak brzydkie? I, co ciekawe, zadaj¹cy od razu znaj¹ odpowiedÿ... Winni s¹ oczywiœcie architekci! MAREK NATUSIEWICZ Spróbujê jednak udowodniæ, e tak nie jest. Zacznijmy zatem od koñca. WyobraŸmy sobie, e produktem finalnym, z którym przychodzi obcowaæ jest budynek mieszkalny. Jego wykonawcami s¹: firmy budowlane (1). To w³aœnie jakoœæ pracy ich pracowników jest przede wszystkim oceniana. To oni s¹ wykonawcami nierównych tynków i krzywych œcian, to oni montuj¹ niezamykaj¹ce siê drzwi itp. Nastêpny w tej odwróconej kolejce jest deweloper (2). To jego ksiêgowi ustalaj¹ ile gotowi s¹ zap³aciæ za 1m2 powierzchni ogólnej obiektu w konkretnej lokalizacji. I to równie oni decyduj¹ w du ym stopniu o doborze technologii i stosowanych materia³ach budowlanych. Dopiero na tym etapie pojawia siê architekt (3), który zgodnie z wiedz¹, przepisami budowlanymi i doœwiadczeniem próbuje zrealizowaæ siê jako twórca. W swoim dzia³aniu musi siê jednak nieco powœci¹gaæ, gdy jego dzie- ³o musi zmieœciæ siê w ustaleniach zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) przez urbanistów (4). To z zapisów planu wynika wysokoœæ budynku, po³o enie gzymsów i pilastrów, kszta³ty dachów, sposób dowozu i wywozu (droga po arowa, karetki, œmieciarki), itp. itd. Plany urbanistyczne - jako prawo miejscowe zatwierdzane s¹ przez radnych (5). Oczywistym jest, e przed ich uchwaleniem radni zasiêgaj¹ opinii doradców (6). Plany urbanistyczne (mpzp) s¹ realizacj¹ pewnej wizji ca³oœciowej zapisanej w strategii rozwoju gminy, która co prawda realizowana (w postaci studium lub strategii) przez planistów przestrzennych (7) okreœlana jest przez polityków (8) szczebla samorz¹dowego. Zatem jak widaæ dzie³o jedno, ale ojczymów du o. W tym ca³ym ci¹gu zmy³ek i pomy³ek nie wspomnia³em o kilku istotnych elementach. Pierwszym z nich jest ogólny poziom wykszta³cenia estetycznego spo³eczeñstwa (8), Niegdyœ istnia³y pewne kanony: czy to piêkna, czy to funkcjonalnoœci. Dzisiaj, w czasach postmodernizmu, rzeczywistoœæ zrelatywizowano tak dalece, e piêkne jest to o czym media (9) poinformowa³y, e jest piêkne. Dlatego te mo emy zostaæ doinformowani, e od wtorku po po³udniu zmienia siê kanon piêkna, i e Solpol przy ul. Œwidnickiej jest be, a Pasa Grunwaldzki jest trendy (zaznaczam, e to tylko dowolna kombinacja przyk³adów). Prawdziwe dzie³a maj¹ do siebie to, e istniej¹c, s¹ po prostu niezauwa alne tak jak rozbudowa Renomy! Na zadane mi pytanie o wygl¹d wspó³czesnego domu mieszkalnego odpowiadam: obok podziemnego parkingu, szkieletowej konstrukcji (do drugiej kondygnacji w³¹cznie) i windy, winien mieæ jeszcze ³adn¹ elewacjê frontow¹ przyuliczn¹ b¹dÿ przyplacow¹ z balkonami, loggiami, pilastrami, gzymsami, okapami (czyli precz z p³askimi fasadami!) i spadzisty dach. A w swej czêœci przyziemnej (w parterze) mia³by sklepy (uwaga: z wejœciem z poziomu chodnika!), zaœ sama elewacja parteru by³aby z materia³ów wysokiej jakoœci. I tak wygl¹da³aby pe³na odpowiedÿ na pytanie: dlaczego nasze nowe domy s¹ takie brzydkie? Ano w³aœnie dlatego, e to tym wszystkim o czym napisa³em, jakby zbyt czêsto siê zapomina! Zapraszamy na kolejne "Poniedzia³ki na KuŸniczej" - spotkania odbywaj¹ siê co tydzieñ o w sali Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana przy KuŸniczej 11-13, I piêtro: 28 marca - prof. dr hab. Mariusz-Orion Jêdrysek "Zasoby geologiczne jako podstawa suwerennoœci energetycznej Polski" 4 kwietnia - M³odzie owy Klub Dyskusyjny "Kwadrat"; "Ile Smoleñska w polityce?" - debata m³odzie owych organizacji ideowo-politycznych 11 kwietnia - dyskusja goœci Oœrodka Formacji Katolicko-Spo- ³ecznej; "Polska Anno Domini 2011" 18 kwietnia - œpiewanie pieœni pasyjnych pod przewodnictwem Scholi œw. Józefa Serdecznie zapraszamy!

13 Budżet miasta str 13 DROGIE SPÓŁKI MIEJSKIE ADAM ŁĄCKI Poza zad³u eniem skarbu pañstwa znacz¹ce zobowi¹zania posiadaj¹ równie samorz¹dy. Niejednokrotnie wiele polskich miast ma d³ug zbli ony do ustawowego maksimum 60% rocznych przychodów. OZNACZA to koniecznoœæ ustalania zrównowa onych bud etów. Samorz¹dy miast znalaz³y jednak wyjœcie z sytuacji w postaci spó³ek miejskich. Z roku na rok powstaje ich coraz wiêcej i roœnie ich zad³u enie. Nie jest w tym wzglêdzie wyj¹tkiem Wroc³aw. Planowane zad³u enie wroc³awskich spó³ek miejskich na koniec 2012 wynosi 2,12 mld z³otych. W ten sposób, poprzez kreatywn¹ ksiêgowoœæ miasto mo e zad³u aæ siê nadal. KOSZTY funkcjonowania spó³ek stanowi¹ znacz¹c¹ czêœæ wydatków inwestycyjnych. Równie wynagrodzenia prezesów czêsto znacznie przewy szaj¹ nawet wynagrodzenie samego prezydenta Wroc³awia Rafa³a Dutkiewicza, którego zarobki wynosz¹ z³ brutto. Nie by³oby w tym nic z³ego, jeœli spó³ki by³yby dobrze zarz¹dzane. Tak jednak nie jest. Rekordzistami pod wzglêdem wysokoœci poborów s¹ prezes WKS Œl¹sk Wroc³aw Piotr Waœniewski, prezes Wroc³awskich Inwestycji Pawe³ Rychel, szef MPK Witold Turzañski oraz prezes MPWiK Zdzis³aw Olejczyk. Co miesi¹c pobieraj¹ oni pensje w wysokoœci ,48 z³otych brutto. Nastêpni w kolejnoœci s¹: prezes Towarzystwa Budownictwa Spo- ³ecznego Kazimierz Fiurst (19 000,19 z³ brutto), prezes Wroc³awskiego Parku Wodnego Bart³omiej Andrusiewicz (18 309,27 z³), prezes spó³ki Wroc³aw 2012 S³awomir Wojtas (17 272,90 z³), prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wroc³awskiej Dariusz Ostrowski (17 272,90 z³). Z ROKU na rok roœnie równie liczba osób zatrudnianych przez miasto. Obecnie w samym urzêdzie miejskim zatrudnienie wynosi 1945 etatów. To jednak jedynie kropla w morzu ca³ego zatrudnie- nia w podmiotach zale nych od gminy Wroc³aw. We wszystkich jednostkach i spó³kach z ca³kowit¹ w³asnoœci¹ miasta zatrudnienie wynosi 8223,13 etatów. Najwiêcej, bo a etatów jest w Miejskim Przedsiêbiorstwie Komunikacyjnym. Z kolei na najwy sze zarobki mo na liczyæ w spó³ce Wroc³aw 2012, gdzie wynosz¹ one z³. Niewiele mniej, bo z³ mo na zarobiæ w spó³ce Miejskie Inwestycje. Poza tym miasto kontroluje wiele innych spó³ek, gdzie jest wiêkszoœciowym udzia³owcem. Na liœcie spó³ek miejskich SA m.in.: MPWiK, MPK, TBS, Centrum SPA, Wroc³awskie Mieszkania, Wroc³awskie Inwestycje, WCT SPARTAN, Wroc³awski Park Wodny, ZOO Wroc³aw, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wroc³awskiej, Wroc³awski Park Technologiczny, WP Hala Ludowa, Wroc³awska Rewitalizacja, Port Lotniczy Wroc³aw, WKS Œl¹sk Wroc³aw, Dolnoœl¹ski Fundusz Gospodarczy, WCB EIT+, Medyczny Park Naukowo-Technologiczny, DOLMED. Tak w skrócie wygl¹da sytuacja we Wroc³awiu. Warto jednak dodaæ, i sytuacja w nim nie jest niestety wyj¹tkowa, ale raczej powszechna na tle innych du ych miast w Polsce. Słowo Wrocławian Gazeta lokalna Czwartek, 24 marca 2011

14 Reklama str 14

15 Reklama str 15 Słowo Wrocławian Gazeta lokalna Czwartek, 24 marca 2011

16 Reklama str KWIETNIA.2011R. PIERWSZA ROCZNICA TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ Fundacja Polskie Gniazdo wraz z Ksiêdzem Proboszczem Parafii NMP na Piasku we Wroc³awiu pragnie zaprosiæ wszystkich, którzy pragn¹ powierzyæ Ofiary Tragedii Smoleñskiej Bo emu Mi³osierdziu i oddaæ im ho³d poprzez modlitwê i wys³uchanie Oratorium Mi³osierdzie Bo e, poprzedzone wykonaniem Pieœni Patriotycznej: Graj¹ tr¹bki na trwogê, skomponowanej specjalnie przez Zbigniewa Ma³kowicza do s³ów Kazimierza Józefa Wêgrzyna dla uczczenia pamiêci wszystkich tragicznie poleg³ych w tej katastrofie lotniczej, a w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Œp. Lecha Kaczyñskiego i jego ony Marii, ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na UchodŸstwie Œp.Ryszarda Kaczorowskiego oraz naszych Przyjació³ Œp. Teresy Walewskiej-Przyja³kowskiej i Œp. Janusza Zakrzeñskiego. Przed koncertem bêdzie mia³o miejsce uroczyste poœwiêcenie tablicy wraz z Krzy em Golgoty Wschodu upamiêtniaj¹cej wszystkie ofiary Tragedii Smoleñskiej. Dla Jego Bolesnej Mêki, miej mi³osierdzie dla nas i ca³ego œwiata Jerzy Ziomek Przewodnicz¹cy Rady Fundacji Polskie Gniazdo Gazeta jest bezp³atna dla punktów bior¹cych udzia³ w programie "Wroc³awskie Dobre Miejsca" Punty partnerskie "Wroc³awskich Dobrych Miejsc" nie maj¹ prawa do pobierania op³at za rozdane egzemplarze gazety. Traktowane s¹ one jako bezp³atne Wydawca: Emil Baran Redaktor naczelny: Jaros³aw Kowalczyk Redaktor techniczny: Piotr Ludkowski Stali wspó³pracownicy: Adam ¹cki, Jerzy Ziomek, Adam Maksymowicz, Bogdan Ludkowski, Maria Tarczyñska Adam Witczak, Dariusz Parossa, Robert Winnicki, Robert Traczyk, Piotr Sutowicz, Krzysztof Stachurski Druk: Polskapresse Redakcja: Jugos³owiañska 65d, Wroc³aw, tel Skad: Serafin Redakcja nie odpowiada za treœæ publikowanych listów i reklam. Materia³ów nie zamówionych nie zwraca. Zastrzega sobie prawo do skrótów w nades³anych tekstach i listach

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

SZYBKI PIT przestrzega przed błędami w zeznaniu

SZYBKI PIT przestrzega przed błędami w zeznaniu SZYBKI PIT przestrzega przed błędami w zeznaniu Okres kampanii rozliczania PIT-ów, to czas, kiedy wielu podatników zostaje wezwanych do urzędów skarbowych. Główną przyczyną tych wezwań są błędy w formularzach

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS, ZMIANA, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE, WYKREŚLENIE

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS, ZMIANA, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE, WYKREŚLENIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS, ZMIANA, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE, WYKREŚLENIE 22.10.2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672j.t) Wymagane

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej,

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej, KOPIA UśYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu K-024/3 Karta podatkowa Urząd Skarbowy w Trzebnicy I. Kogo dotyczy? Osób fizycznych prowadzących w małych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej:

Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej: Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej: w przypadku karty podatkowej przedsiębiorca ma do wyboru zawieszenie działalności gospodarczej lub zgłoszenie przerwy w prowadzeniu działalności.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07 ul. Rubież 46 C3 tel. 0048 61 8279410 fax 0048 61 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie efektywnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej

REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej REGULAMIN KONKURSU Wielkanoc w Galerii Warmińskiej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wielkanoc w Galerii Warmińskiej jest Racing Logistics sp. Z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul Borowa 14/1,

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ w postępowaniu K-DZP.362.1.050.2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. 2014 r. we Wrocławiu, pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ w postępowaniu K-DZP.362.1.050.2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. 2014 r. we Wrocławiu, pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta dnia.. 2014 r. we Wrocławiu, pomiędzy: ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ w postępowaniu K-DZP.362.1.050.2014 Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM Jednolity tekst Statutu Fundacji ING Dzieciom na dzień 3.06.2014 STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM 1 Fundację Banku Śląskiego ustanowiono aktem notarialnym w dniu 18 kwietnia 1991r. (Repertorium A Państwowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie . pieczątka pracodawcy miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADKEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ PRAW DO NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ położonej w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23 1. Organizator przetargu Organizatorem przetargu jest ArcelorMittal Distribution

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych na terenie Gminy Skoki w

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/19/7118/1600 Cena netto 490,00 zł Cena brutto 602,70 zł Cena netto za godzinę 81,67 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo