Wrocław, dnia 15 kwietnia 2013 r. Nasz znak: IZ/3840/23/2013 INFORMACJA NR 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dnia 15 kwietnia 2013 r. Nasz znak: IZ/3840/23/2013 INFORMACJA NR 2"

Transkrypt

1 Wrocław, dnia 15 kwietnia 2013 r. Nasz znak: IZ/3840/23/2013 INFORMACJA NR 2 Dot.: przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: Informator nawigacyjny dla Odry swobodnie płynącej od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej oraz żeglownego odcinka rzeki Nysa Łużycka W związku ze skierowanymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), o następującej treści: Pytanie 1 Dotyczy: Dział XII SIWZ punkt III Funkcjonalność przedstawionego przez Wykonawcę projektu Informatora Żeglugowego: a. Funkcjonalność pkt b. Przejrzystość pkt c. Intuicyjność pkt d. Użyteczność projektu łatwość nawigacji, intuicyjność pkt 1. Wykonawca wnosi o udzielenie wyjaśnienia, czy Zamawiający zdefiniował kluczowe elementy, które powinny zostać zawarte przez Wykonawcę w projekcie Informatora Żeglugowego, dla każdego z podkryteriów opisanych w dziale XII pkt III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Wykonawca wnosi o udzielenie wyjaśnienia, czy Zamawiający określił listę elementów, dla każdego z podkryteriów, których zamieszczenie przez Wykonawcę w projekcie Informatora Żeglugowego, stanowić będzie podstawę do przyznaniem maksymalnej liczy punktów cząstkowych. 3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uszczegółowienie zakresu poszczególnych czterech podkryteriów, które posłużą Zamawiającemu do przyznawania punktacji w ramach przedłożonego w ofercie projektu Informatora Żeglugowego tak, aby szczegółowość, kompletność i jednoznaczność opisu kryteriów oceny ofert umożliwiała dokonanie ich właściwej i obiektywnie uzasadnionej oceny i hierarchizacji w rankingu ofert najkorzystniejszych, możliwej do zweryfikowania.

2 Obecnie sformułowany w sposób ogólny zakres podkryteriów, posiada przesłanki wskazujące na możliwość subiektywnej, uznaniowej i dowolnej oceny opisu koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia przez członków Komisji Przetargowej, a nie jak być powinno w takim przypadku, obiektywnej oceny poszczególnych elementów każdego podkryterium, które powinny być określone w punkcie XII SIWZ i znane wszystkim Wykonawcom. Wskazać należy, iż kryteria oceny ofert powinny być określone w specyfikacji w sposób umożliwiający późniejszy weryfikację prawidłowości oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty (tak w szczególności SO w Warszawie w wyroku z dnia 18 marca 2004 r., V Ca 264/04, niepubl.; W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz., LEX 2010, Komentarz do art. 91 PZP, Nb. 7) aktualne zastosowanie, dla oceny kryterium funkcjonalności przedstawionego Projektu Informatora Żeglugowego, szeregu nieostrych pojęć stwarza ryzyko dowolności ocen, niedopuszczalnej na gruncie Ustawy prawo zamówień publicznych. Jednocześnie sposób oceny ofert winien być opisany równie precyzyjnie jak same kryteria, szczególnie kiedy określone kryterium podzielono na mniejsze elementy, a liczba punków w danym kryterium zależy od liczby punktów przyznanych za poszczególne elementy (zob. wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 28 czerwca 2006 r., sygn. akt UZP/ZO/0-1855/06). Pytanie 2 Dotyczy 10 Umowy Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystania przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia elementów oprogramowania standardowego ogólnodostępnego na rynku, na które to oprogramowanie udzielona zostanie Zamawiającemu standardowa licencja producenta oprogramowania? Nie bez znaczenia przy uwzględnieniu przez Zamawiającego możliwości zastosowania oprogramowania standardowego, są znacznie wyższe koszty realizacji w całości zamówienia, poprzez wytworzenie przez Wykonawcę oprogramowania dedykowanego, o charakterze autorskim. Możliwość zastosowania oprogramowania standardowego winna wpłynąć na obniżenie proponowanych przez Wykonawców cen ofertowych. Pytanie 3 W pkt. XII SIWZ wskazuje kryteria oceny oferty; 1) W kryterium Pg Zamawiający definiuje jedynie minimalny okres gwarancji na 24 miesiące, nie wspominając nic o maksymalnym przewidywanym okresie gwarancji. Czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia maksymalnej długości terminu gwarancji do zadeklarowania przez Wykonawcę, w celu zapewnienia realności terminu gwarancji do zaoferowania. Aktualna treść SIWZ rodzi ryzyko zadeklarowania przez Wykonawcę nierealnego terminu gwarancji, przykładowo 100-letniego w takim przypadku pozostali wykonawcy deklarując realne terminy

3 utrzymania dla podobnych systemów na poziomie 3-4 lat skazani są wg. przedstawionego wzoru na bardzo niską punktację (w okolicy 1 pkt z możliwych 30), pomimo rzetelnego skalkulowania tego kryterium w ofertach. Pytanie 4 2) W kryterium Ph Zamawiający oceniać będzie realność terminów (R) i pracochłonność (A) a) Jak należy rozumieć ocenę realności terminów (R)? Jeśli realność terminów należy rozumieć jako ocenę przez Zamawiającego zadeklarowanych przez Wykonawcę terminów wykonania poszczególnych składowych zamówienia, to na podstawie jakich kryteriów i w oparciu o jakie informacje Zamawiający planuje weryfikować możliwości zachowania zaproponowanych przez Wykonawców Terminów? Ww. kryterium bez opisu warunków jego oceny jest niejasne i nie gwarantuje transparentności oceny poszczególnych ofert. Prosimy o wyraźne sprecyzowanie warunków oceny w tym zakresie (realność terminów) lub zmianę kryteriów oceny. b) Jak należy rozumieć ocenę pracochłonności? Jeśli pracochłonność należy rozumieć jako ilości dni przeznaczonych na realizację poszczególnych elementów zamówienia, to według zaproponowanego wzoru, podobnie jak w przypadku gwarancji im większa pracochłonność, tym wyższa liczba punktów przypisana Wykonawcy. Prosimy o wyraźne sprecyzowanie warunków oceny w tym zakresie (pracochłonność) lub zmianę kryteriów oceny. c) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uszczegółowienie zakresu poszczególnych podkryteriów, które posłużą Zamawiającemu do przyznawania punktacji w ramach powyższego kryterium tak, aby szczegółowość, kompletność i jednoznaczność opisu kryteriów oceny ofert umożliwiała dokonanie ich właściwej i obiektywnie uzasadnionej oceny i hierarchizacji w rankingu ofert najkorzystniejszych, możliwej do zweryfikowania. Pytanie 5 W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w treści warunku I oraz warunku II Zamawiający nie wymaga żeby Wykonawca wykazał realizację prac zgodnie z zapisami warunków na określoną kwotę w PLN. Tymczasem w załączniku do oferty wykaz usług Zamawiający w kolumnie 4 wymaga podania wartości usługi w zł. Prosimy o doprecyzowanie, czy wartość usługi ma jakiekolwiek znaczenie przy spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia? Jeżeli nie, to czy Wykonawca musi podawać wartość usługi (zł.) w wykazie usług?

4 Pytanie 6 W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zawarł następujący zapis: pełna dokumentacja fotograficzna wskazanych odcinków rzek. Co Zamawiający rozumie pod ww. zapisem w kontekście realizacji przedmiotu zamówienia? Pytanie 7 W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zawarł następujący zapis: Inwentaryzacja obejmie wykaz wszystkich obiektów, które zostaną naniesione na mapę. Prosimy o podanie dokładnej lub przybliżonej liczby obiektów podlegających inwentaryzacji oraz podanie nazw tych obiektów. Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy listę wszystkich obiektów podlegających inwentaryzacji łącznie z ich przestrzenną lokalizacją? Pytanie 8 W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zawarł następujący zapis: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elektronicznego informatora nawigacyjnego odcinka rzeki Odry swobodnie płynącej od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej oraz żeglownego odcinka rzeki Nysa Łużycka- zwanego dalej elektronicznym informatorem nawigacyjnym. Jaka jest długość odcinka rzeki Odry oraz rzeki Nysa Łużycka podlegających inwentaryzacji w terenie? Pytanie 9 W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zawarł następujący zapis Użytkownicy edytorzy powinni posiadać uprawienia do wprowadzania i aktualizacji danych wektorowych i opisowych za pomocą aplikacji administracyjnej lub aplikacji ArcEditor/ArcInfo Czy powyższy zapis oznacza konieczność zakupu oprogramowania ArcEditor lub ArcInfo firmy esri przez Wykonawcę? Z treści powyższego zapisu wynika, iż Wykonawca może posłużyć się oprogramowaniem ArcEditor lub ArcInfo firmy esri w celu realizacji funkcjonalności związanej z edycją danych. Czy w takiej sytuacji istnieje konieczność dostarczenia webowej aplikacji administracyjnej?

5 Pytanie 10 W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zawarł następujący zapis Utworzona geobaza musi zawierać minimalny zakres danych, w obszarze działania RZGW we Wrocławiu, określony poniższymi zestawami danych:, po którym wymienia zestawy danych w punktach Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie wypisane dane w punktach 1 24 w postaci numerycznej? Pytanie 11 W Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie: Dodatkowe wymogi wobec wykonawcy zamówienia, Zamawiający zawarł następujący zapis: próbek w formacie html, dostarczonych na nośniku CD/DVD; próbki powinny zawierać pierwszą stronę (stronę startową) oraz główną stronę serwisu z aktywnym menu (podkład może stanowić dowolna mapa) Prosimy o doprecyzowanie następujących zagadnień poprzez odpowiedzi na pytania: a) Czy strona startowa może być przygotowana w dowolnej kolorystyce? b) Czy aplikacja musi zawierać jedynie podstawowe funkcje nawigacyjne, takie jak; przesuń, przybliż, oddal, pełny widok, poprzedni widok, następny widok? c) Czy jest możliwość podania linku do istniejącej aplikacji wdrożonej u innego Zamawiającego w ramach próbki? Pytanie 12 W Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie: Dodatkowe wymogi wobec wykonawcy zamówienia, Zamawiający zawarł następujący zapis: Wykonawca wykona informator w formie papierowej w ilości 1000 szt. oraz opracuje Instrukcję obsługi informatora wersja dla edytorów i wersja dla administratorów w wersji elektronicznej i papierowej (po 1 egz.). Prosimy o doprecyzowanie następujących zagadnień dotyczących informatora w formie papierowej poprzez odpowiedzi na pytania: a) Prosimy o podanie rodzaju oprawy (klejona, szyta, spiralowa) b) Jaki ma być format papieru? c) Jaki ma być rodzaj papieru i jego gramatura ( zawartość i okładka) d) Prosimy o podanie ilości kolorów? e) Prosimy o podanie ilości stron informatora Pytanie 13

6 W Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie: Dodatkowe wymogi wobec wykonawcy zamówienia, Zamawiający zawarł następujący zapis: Wykonawca wykona informator w formie papierowej w ilości 1000 szt. oraz opracuje Instrukcję obsługi informatora wersja dla edytorów i wersja dla administratorów w wersji elektronicznej i papierowej (po 1 egz.). Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o bardzo dokładne określenie zawartości informatora w formie papierowej, ponieważ Zamawiający poza podaniem ilości w sztukach, nie przedłożył żadnego innego opisu tego elementu zamówienia. Pytanie 14 W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zawarł następujący zapis: aplikacja kliencka na urządzenia mobilne (smartfony, tablety Czy powyższy zapis oznacza dostarczenie aplikacji mobilnej instalowanej na urządzenia przenośne typu smartfon, tablet, czy aplikacji klienckiej, która będzie działała w środowisku przeglądarki internetowej na urządzeniu mobilnym? udzielamy poniżej wyjaśnień, które należy traktować jako integralną część zamówienia: Pytanie 1: Zamawiający informuje, że zostały zdefiniowane kluczowe elementy dla każdego z podkryteriów, które będą stanowić podstawę do przyznania maksymalnej liczby punktów cząstkowych w następujący sposób: Funkcjonalność: narzędzie do uzyskania informacji nt wyszukanych obiektów, bieżące wskazania współrzędnych kursora, możliwość sterowania widokiem zasadniczej mapy z poziomu mapy przeglądowej Przejrzystość: Zmiana widoczności i cech warstw w Informatorze nawigacyjnym, rozmieszczenie menu, przycisków, możliwość zwijania menu Intuicyjność: możliwość wykonywania analiz przestrzennych, czytelność ikon Użyteczność projektu: narzędzia do poruszania się po mapie, drukowania, wysyłania linków do danego widoku, pozycjonowanie - SEO dla haseł: - Informator nawigacyjny - Żegluga - Żegluga śródlądowa

7 - Odra - Nysa - Nysa łużycka - RZGW Pytanie 2. Pytanie nie jest jednoznaczne. Zamawiający wymaga, aby serwis mapowy został oparty o następujące komponenty programowe będące w posiadaniu Zamawiającego, stanowiące podstawowe środowisko produkcyjne: - oprogramowanie do przetwarzania danych przestrzennych ArcGIS Server Enterprise Standard 10.0, - system zarządzania relacyjną bazą danych - Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition. Zamawiający dopuszcza dostarczenie gotowego rozwiązania, które w pełni realizuje zapotrzebowanie Zamawiającego, którego autorem jest Wykonawca. W takim przypadku Wykonawca dostarcza wieczystą licencję na oferowany produkt, spełniający opisane wymagania. Ponad to Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania standardowego, jako dodatkowego elementu współpracującego z podstawowym środowiskiem produkcyjnym Informatora. Pytanie 3. Zamawiający wprowadza maksymalny okres gwarancji na 120 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag informatora nawigacyjnego. Pytanie 4. a) Zamawiający, ocenę realności terminów dokona na podstawie harmonogramu wdrożenia dostarczonego przez Wykonawcę. b) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia pracochłonności w jednostkach miary - roboczo- godzina. Im krótsza realna pracochłonność tym wyższa liczba punktów. c) Zadaniem Wykonawcy jest dokonanie odpowiedniego podziału na etapy i zadania. Ocenie zostanie podana rzetelność przygotowania harmonogramu, szczegółowość oraz kompletność. Pytanie 5. Kwota zrealizowanych projektów nie ma znaczenie przy dopuszczeniu Oferenta do postępowania, w związku z czym Wykonawca nie jest zobowiązany do wykazywania wartości usługi.

8 Pytanie 6 Pod zapisem pełna dokumentacja fotograficzna wskazanych odcinków rzek rozumiemy wykonanie zdjęć charakterystycznych miejsc i obiektów (tzn. pozwalających na pełną identyfikację obiektu z punktu widzenia użytkownika drogi wodnej) na rozpatrywanym odcinku. Będą to zdjęcia np. charakterystycznych elementów miast nadodrzańskich, siedzib nadzorów wodnych, mostów drogowych i kolejowych, stoczni, przystani, portów, nabrzeży, promów, podstawowych znaków żeglugowych, Ostatecznego wyboru zdjęć dokona Zamawiający. wodowskazów, ujścia rzek, zimowiska. Pytanie 7 Zamawiający zleca Wykonawcy sporządzenie inwentaryzacji obiektów (tych wyszczególnionych w odpowiedzi na pyt.6 oraz linii energetycznych przekraczających rzekę, przejść podwodnych, miejsc ćwiczeń i przepraw wojskowych itp.). Baza ta zostanie następnie naniesiona na mapę. Zamawiający nie zna ilości obiektów podlegających inwentaryzacji ani nie posiada ich przestrzennej lokalizacji bo to jest m.in. jednym z celów niniejszego zlecenia. Zamawiający posiada w swoich zasobach Informator Odrzańskiej Drogi Wodnej (w wersji papierowej i elektronicznej) aktualizowany w grudniu 2007r. który będzie pomocny przy realizacji zamówienia. Będzie on udostępniony Wykonawcy. Pytanie 8 Przedmiotem zamówienia jest odcinek Odry swobodnie płynącej od km 282,65 do km 542,40 (wg kilometrażu rzeki jest to długość 259,75 km) oraz 15 km ujściowego odcinka rzeki Nysa Łużycka. Pytanie 9. Nie, Wykonawca nie jest zobligowany do zakupu oprogramowania firmy ESRI. Pytanie 10 W formie warstw wektorowych przekazane zostaną następujące dane: 1) granice administracyjne, 2) granice i zakresy kompetencji terytorialnej RZGW, 3) granice regionów wodnych, 4) granice nadzorów wodnych,

9 5) siedziby nadzorów wodnych, 6) elektrownie wodne, 7) skrzyżowania cieków wodnych z rz. Odrą, 8) kilometraż rzeki Odry, 9) rzeki, osie rzek, 10) wodowskazy, Pytanie 11. a) Nie, w kolorystyce głównej strony RZGW we Wrocławiu - b) Nie, może zawierać szerszy zakres funkcjonalny. c) Nie. Wykonawca może opcjonalnie w miejsce plików html dostarczyć zrzuty ekranu z pełnym opisem funkcjonalności wszystkich elementów strony. Pytanie 12 Informator w wersji drukowanej winien być wykonany zgodnie z podanymi wymogami: a) oprawa szyta klejona, cienka b) format A-4 c) papier kredowy 150g, okładka kreda dwustronna 300g d) wymagana ilość kolorów kolorystyka ma być głównie granatowo-niebiesko-biała, zgodna z kolorystyką logo RZGW. Wzorem winien być Informator wykonany w 2011r na odcinek Odry skanalizowanej, który Zamawiający udostępni Wykonawcy. e) ilość stron informatora zależy od skali zamieszczonych map oraz rozmieszczenia dodatkowych informacji- przewiduje się, że przy skali 1:40000 i zachowaniu podobnego układu jak w Informatorze nawigacyjnym może to być min stron f) na końcu Informatora należy pozostawić kilka wolnych kartek na notatki. Pytanie 13 Informator w formie drukowanej nie może -wyglądem, kolorystyką i układem kart- odbiegać od Informatora nawigacyjnego dla Odry skanalizowanej wykonanego w 2011r i musi zawierać: a) karty mapowe wraz z naniesionym kilometrażem w skali 1:40000; na kartach mapowych muszą zostać zamieszczone takie informacje jak: -oznakowanie nawigacyjne -linia brzegowa

10 -wodowskazy -jazy, śluzy -budowle hydrotechniczne ( nabrzeża, porty, przystanie, dalby, mosty drogowe i kolejowe) a także wszelkie przekroczenia rzeki (napowietrzne, nawodne i podwodne), informacje hydrograficzne, zdjęcia charakterystycznych miejsc i obiektów (wymienionych w odp. na pyt.6) -wymagane parametry eksploatacyjne, istniejące ograniczenia parametrów -dane kontaktowe nadzorów wodnych i zarządów zlewni w których można uzyskać szczegółowe informacje nawigacyjne -na każdej karcie należy zamieścić fragment karty zbiorczej pokazujący lokalizację danego odcinka rzeki b) legendę i kartę zbiorczą zawierającą skorowidz wszystkich kart mapowych c) regulacje prawne dot. drogi wodnej d) wykaz podstawowych znaków żeglugowych wraz z objaśnieniami. Drukowaną wersję Informatora należy przekazać Zamawiającemu również zapisaną na nośniku cyfrowym (płyta CD). Pytanie 14. Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania, czyli aplikację, która będzie działała w środowisku przeglądarki internetowej na urządzeniu mobilnym lub aplikacji instalowanej na urządzeniach przenośnych. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Zamawiającego zostanie zamieszczony aktualny opis przedmiotu zamówienia zał. 03