Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ DS. ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY MIASTA ZABRZE Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe B Pomoc psychologicznopedagogiczna w zabrzańskich przedszkolach i szkołach podstawowych Wydawnictwo Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu

2 Powołany Zarządzeniem Nr 1067/ZKOL/2005 Prezydenta Miasta ZABRZE z dnia r oraz staraniem Komisji Prawa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Zabrzu, Zespół ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze, w prawie niezmienionym składzie, pracuje już drugi rok. Po opracowaniu diagnozy zagrożenia patologią środowiska dzieci i młodzieży w naszym mieście, przyszedł czas na wdrażanie w życie wniosków, które przygotowano i zamieszczono w raporcie. Raport: Diagnoza zagrożeń patologiami występującymi wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrza, został opracowany i wydany w 2005r. pod poprzednią nazwą zespołu: Zespół ds. Bezpieczeństwa i Zapobiegania Patologiom wśród Dzieci i Młodzieży Miasta Zabrza. Dzięki zaangażowaniu wielu osób środowiska oświatowego udało się przeprowadzić szeroką debatę wśród mieszkańców Zabrza, tych spotykanych w strukturach Rad Dzielnic czyli najbliższych mieszkańcom działaczy społecznych, a także w środowisku szczególnym samorządów uczniowskich i liderów młodzieżowych. Wskazane przez dorosłych i dorastających Zabrzan pomysły, projekty i rozwiązania wcielane są w życie przy ogromnym zaangażowaniu Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu, pomocy Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu oraz wykorzystaniu profesjonalnych umiejętności, szerokiej wiedzy i zapałowi pedagogów szkolnych oraz najważniejszej placówki pomocowej świadczącej wsparcie i pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom, czyli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Przedstawiamy Państwu kolejną część Zabrzańskiego Abecadła Pomocowego. Zawiera ono szeroką ofertę działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie realizowaną w jednostkach oświatowych Zabrza. Z myślą o odbiorcach Abecadła podzieliliśmy tę część na dwa wydawnictwa: dotyczące pomocy udzielanej dzieciom w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz młodzieży w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Zespół

3 ZESPÓŁ DS. ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY MIASTA ZABRZE Zabrzań skie Abecadł o Pomocowe Pomoc psychologicznopedagogiczna w zabrzańskich przedszkolach i szkołach podstawowych Zabrze 2006

4 Zabrzańskie Abecadło Pomocowe B Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zabrzańskich przedszkolach i szkołach podstawowych Publikacja CKP Redakcja i skład komputerowy: Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu Projekt okładki i strony tytułowej: Andrzej Kasperek Opracowanie sfinansowano ze środków budżetu miasta Zabrze ISBN X całość ISBN (cz. B) Wydawca: Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu Zabrze, ul. 3 Maja 95 tel./fax. (032) Druk: Agencja Poligraficzno-Reklamowa OKAY Zabrze, ul. Pośpiecha tel./fax (032)

5 Witam serdecznie! Zapraszam gorąco do zapoznania się z kolejnym wydawnictwem z unikalnej w skali kraju serii pomocowej. Tematyka tej części ściśle wydaje się być związana z poprzednim tomem, w którym przedstawiono ofertę poradnictwa psychologicznopedagogicznego. Tym razem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Niestety, musze przyznać, że często - zarówno szkoły jak i sami zainteresowani uczniowie oraz ich rodzice nie wykorzystują olbrzymiego potencjału oferty pomocowej szkół. A to przecież szkoły powinny tworzyć warunki dla zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w szczególności wspomagać ich rozwój i efektywność uczenia się. I nie są to moje życzenia, ale wynikający z ustawy o systemie oświaty obowiązek szkół. Kiedy zagłębią się Państwo w lekturę Poradnika, być może dopiero po raz pierwszy dotrze do Państwa informacja o tym jaki potężny zakres pomocy może i powinna świadczyć szkoła. Nie tylko w zakresie rozwiązywania problemów z nauką czy też zachowaniem, ale i wspieraniu uczniów zdolnych, o czym niewielu wie. Ponadto tak niezagospodarowany obszar jak działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, których ostatnio niemało. Podkreślmy: pomoc ta realizowana jest w szkołach i przedszkolach oraz innych placówkach. Nie trzeba daleko szukać, wystarczy popytać w szkole i domagać się wsparcia. Mam nadzieję, że kiedy zapoznają się Państwo z określonymi w przepisach prawa zadaniami pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy lub doradcy zawodowego, rozwiązanie wielu problemów będzie łatwiejsze. O wiele łatwiejsze. I zapamiętajmy: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkoły jest bezpłatne, ale i dobrowolne. Oznacza to dokładnie tyle, że nikomu na siłę pomocy udzielić nie można ani szkoła nie może pobierać żadnych opłat za zadania realizowane w tym zakresie. A zakres jest szeroki: od zajęć indywidualnych do działań zespołowych w postaci zajęć dydaktycznowyrównawczych czy też klas wyrównawczych lub klas terapeutycznych, zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów lub rodziców i całej gamy innych działań. Ponieważ informacje o ofercie nie do końca docierają szeroką strugą do Państwa, wydanie takiego Poradnika z całą pewnością zmieni sytuację w tym zakresie. Serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia. Maciej Osuch

6

7 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zabrzańskich przedszkolach i szkołach podstawowych Spis treści 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 7 2. Wykaz placówek: Przedszkola Szkoły Podstawowe Zespoły Szkół (przedszkola lub szkoły podstawowe) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zabrzańskich: przedszkolach szkołach podstawowych zespołach szkół (przedszkola lub szkoły podstawowe) Zespół ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze 5

8 Zabrzańskie Abecadło Pomocowe - B 6 Zespół ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze

9 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zabrzańskich przedszkolach i szkołach podstawowych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 11, poz. 114 z dnia 29 stycznia 2003 r.) Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz i Nr 200, poz oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65) zarządza się, co następuje: 1. Publiczne przedszkola, szkoły, a także placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwane dalej "placówkami", organizują i udzielają uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w rozporządzeniu Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na: 1) diagnozowaniu środowiska ucznia; 2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia; 3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych; 4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Zespół ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze 7

10 Zabrzańskie Abecadło Pomocowe - B 6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców; 8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie; 9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia; 11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 12) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z: 1) rodzicami; 2) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola, szkoły lub placówki; 3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole lub placówce może być udzielana na wniosek: 1) ucznia; 2) rodziców; 8 Zespół ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze

11 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zabrzańskich przedszkolach i szkołach podstawowych 3) nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego ucznia i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 5 pkt 2; 4) pedagoga; 5) psychologa; 6) logopedy; 7) doradcy zawodowego; 8) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana w szczególności w formie: 1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 2) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców; 3) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności w formie: 1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 3) klas wyrównawczych, z zastrzeżeniem ust. 3; 4) klas terapeutycznych, z zastrzeżeniem ust. 4; 5) zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów; 6) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców; 7) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 8) porad dla uczniów; 9) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 3. Klas wyrównawczych nie organizuje się w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach ponadpodstawowych oraz w szkołach specjalnych. 4. Klas terapeutycznych nie organizuje się w szkołach specjalnych. Zespół ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze 9

12 Zabrzańskie Abecadło Pomocowe - B 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce, stosownie do zakresu jej działania, jest organizowana w szczególności w formie: 1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 3) zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów; 4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 5) porad dla uczniów; 6) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 6. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi oraz nauką w klasie wyrównawczej lub klasie terapeutycznej wymaga zgody rodziców Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów. 2. Za zgodą organu prowadzącego szkołę lub placówkę liczba uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych może być niższa od określonej w ust Zajęcia specjalistyczne: 1) korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów; 2) logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczniów; 10 Zespół ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze

13 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zabrzańskich przedszkolach i szkołach podstawowych 3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii; liczba uczestników zajęć wynosi od 3 do 10 uczniów. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie Klasy wyrównawcze organizuje się w celu intensywnej pomocy edukacyjnej i wychowawczej w uzyskaniu osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego przez uczniów, którzy mają rozległe trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności. 2. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej. 3. Zajęcia w klasach wyrównawczych i klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych. 4. Nauczanie w klasach wyrównawczych i klasach terapeutycznych prowadzone jest według obowiązujących w danych typach szkół programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych psychofizycznych i edukacyjnych potrzeb uczniów. 5. Liczba uczniów w klasie wyrównawczej i klasie terapeutycznej wynosi od 10 do W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych środków, liczba uczniów w klasie wyrównawczej lub klasie terapeutycznej może być niższa od określonej w ust Klasy wyrównawcze i klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego. 8. Do klas wyrównawczych i klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innych szkół, z uwzględnieniem przepisów art. 17 ust. 2-3a ustawy, o której mowa w 1. Zespół ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze 11

14 Zabrzańskie Abecadło Pomocowe - B O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi oraz nauką w klasach wyrównawczych i klasach terapeutycznych decyduje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, z zastrzeżeniem ust Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach specjalistycznych oraz nauka w klasach wyrównawczych i klasach terapeutycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy. 2. O zakończeniu udzielania pomocy w formie określonej w ust. 1 decyduje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne, a w przypadku klas wyrównawczych i klas terapeutycznych - na wniosek wychowawcy klasy Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierania ich rozwoju. 2. Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów i zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 10 osób. 3. Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w grupach odpowiadających liczbie uczniów w oddziale. 3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą: doradca zawodowy lub nauczyciel, wychowawca, psycholog albo pedagog, posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 12 Zespół ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze

15 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zabrzańskich przedszkolach i szkołach podstawowych 13. Porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych Warsztaty dla rodziców i nauczycieli organizuje się w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. 2. Warsztaty prowadzą, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog oraz nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki. 2. W przedszkolu, szkole i placówce mogą być zatrudnieni pedagog, psycholog i logopeda. W szkole i placówce może być zatrudniony również doradca zawodowy. 3. Do zadań pedagoga należy w szczególności: 1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli; 5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach; 6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy; Zespół ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze 13

16 Zabrzańskie Abecadło Pomocowe - B 7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 4. Do zadań psychologa należy w szczególności: 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli; 3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 4) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu; 5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia; 6) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach. 5. Do zadań logopedy należy w szczególności: 1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma; 2) diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników - organizowanie pomocy logopedycznej; 3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma; 4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia; 14 Zespół ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze

17 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zabrzańskich przedszkolach i szkołach podstawowych 7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach. 6. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: a) rynku pracy, b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych, d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie, f) programów edukacyjnych Unii Europejskiej; 4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom; 5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej; 6) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 7) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowoinformacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami; 8) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach; Zespół ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze 15

18 Zabrzańskie Abecadło Pomocowe - B 9) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. 16. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 13, poz. 110). 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866). 16 Zespół ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze

19 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zabrzańskich przedszkolach i szkołach podstawowych Wykaz placówek Zespół ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze 17

20 Zabrzańskie Abecadło Pomocowe - B Przedszkola Nr/nazwa przedszkola adres strona Nr/nazwa przedszkola adres strona 1 ul. Reymonta ul. Niedziałkowskiego (ZS-P nr 16) ul. Cmentarna ul. Paderewskiego ul. św. Jana (ZS-P nr 6) ul. Sikorskiego ul. Jordana (ZS-P nr 7) ul. Kruszyny ul. Wolności ul. Lipowa ul. Płaskowickiej ul. Sobieskiego 5 a 59 9 ul. Matejki ul. Brysza ul. Fredry ul. Chopina ul. Urbana 2 b ul. Heweliusza ul. Ściegiennego ul. Zamenhofa 4 a ul. Korczoka ul. Pobożnego ul. Rolnika (ZS-P nr 8) ul. Badestinusa ul. Konopnickiej ul. Nyska ul. 3-go Maja ul. Klonowa (ZS-P nr 9) ul. Gwarecka ul. Kopalniana ul. Ślęczka ul. Pokoju ul. Strażacka ul. Kalinowa ul. Cieszyńska ul. Kotarbińskiego ul. Wojciecha ul. Sportowa Uśmiech ul. św. Teresy Zespół ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze

21 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zabrzańskich przedszkolach i szkołach podstawowych Szkoły podstawowe Nr/nazwa szkoły adres strona Nr/nazwa szkoły adres strona 1 Sportowa Ogórka (ZS-P 16) Cmentarna Kosmowskiej Wolskiego Wawrzyńskiej Królewska Jordana Klonowa (ZS-P. 8) Badestinusa Pokoju (ZS-P 6) Sikorskiego Londzina (ZS 18) Sitki (ZS-P 7) Daleka Pl. Warszawski Gdańska Gagarina Czołgistów Buchenwaldczyków Lompy (PO) Kruczkowskiego Korczoka (ZS-P 9) Gwarecka Karczewskiego SP. Katolicka Tarnopolska (ZSSport.) Płaskowickiej SP Nasza Szkoła Zwrotnicza Bytomska Bytomska (ZSSpec. 38) Damrota Pestalozziego (ZSSpec. 39) 3 Maja Tarnopolska (ZSSpec. 40) Bytomska Kotarbińskiego (ZSSpec. 41) Konopnickiej Zespół ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze 19

22 Zabrzańskie Abecadło Pomocowe - B Zespoły szkół z przedszkolami lub szkołami podstawowymi Nr/nazwa szkoły adres strona Nr/nazwa szkoły adres strona ZS-P 6 Sikorskiego ZS 18 Sitki ZS-P 7 Daleka ZSSpec. 38 Damrota ZS-P 8 Badestinusa ZSSpec Maja ZS-P 9 Gwarecka ZSSpec. 40 Bytomska ZS-P 16 Cmentarna ZSSpec. 41 Konopnickiej ZSSport. Płaskowickiej ZS Katolickich Tarnopolska Zespół ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze

23 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zabrzańskich przedszkolach i szkołach podstawowych Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zabrzańskich przedszkolach Zespół ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze 21

24 Zabrzańskie Abecadło Pomocowe - B (0-32) centrex 210 PRZEDSZKOLE Nr Zabrze ul. Reymonta Dyrektor przedszkola: mgr Aleksandra Groczewska Organ prowadzący: Gmina Zabrze MISJA PRZEDSZKOLA Uczenie dziecka, że może zaspokoić własne potrzeby tylko w zgodzie z przyjętymi w danej społeczności normami i stosowaniu ich w codziennych sytuacjach. Absolwent osiąga dojrzałość szkolną i sukcesy w szkole. SPOSOBY I FORMY UDZIELANIA POMOCY DZIECIOM Logopeda: mgr Małgorzata Kubacik ( czas pracy: 2 godziny w tygodniu (społecznie) Główne kierunki pracy logopedy: diagnoza logopedyczna terapia z dziećmi z wadami wymowy konsultacje 22 Zespół ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze

25 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zabrzańskich przedszkolach i szkołach podstawowych PRACA Z DZIECKIEM ZDOLNYM Zajęcia dodatkowe prowadzone w formie kółek zainteresowań: zajęcia plastyczne zajęcia komputerowe zajęcia teatralne zajęcia taneczne - 1 raz w tygodniu (1 godz.), - 1 raz w tygodniu (30 minut), - 1 raz w tygodniu (1 godz.), - 1 raz w tygodniu (30 minut), INFORMACJE DODATKOWE O PLACÓWCE Przedszkole organizuje: festyny i pikniki na wesoło, wycieczki lokalne i regionalne, zajęcia otwarte dla rodziców, Międzyprzedszkolny Turniej Sportowy na hali sportowej, kuligi, Międzyprzedszkolny Przegląd Teatralny w Teatrze Nowym, wystawę dziecięcych prac plastycznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 14, występy dzieci w innych placówkach oświatowych, ferie zimowe dla dzieci. Dzieci biorą udział w konkursach: plastycznych oraz piosenki dziecięcej (śląskiej organizowanych przez U M Zabrze, placówki oświatowe, czasopisma dziecięce, lokalne, pedagogiczne). Ponadto przedszkole oferuje: fachową i kompetentną opiekę nad dziećmi, wykształconą kadrę pedagogiczną, zajęcia oraz gry i zabawy, bogactwo metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi, doskonałe wyżywienie, życzliwą atmosferę, roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne do szkoły. Zespół ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze 23