ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej."

Transkrypt

1 Wrocław, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata I. ZAMAWIAJĄCY 1. Zamawiającym jest: Ulan Systems Wojciech Andruszków ul. Inowrocławska 50/ Wrocław NIP: ; REGON: kontakt: Tel Adres, na który należy kierować korespondencję: Ulan Systems Wojciech Andruszków Ul. Krupnicza 6 8 lokal Wrocław Tel Wszelkie pisma i pytania Wykonawcy powinni kierować na adres wskazany w pkt. I.2. Strona 1 z 15

2 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa: 1. Pozycjonowanie portalu go dostępnego pod adresem Usługa będzie zwana w dalszej części niniejszego zapytania ofertowego - SEM Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w podrozdziale II.1 Strona 2 z 15

3 II.1 Zakres usługi SEM Usługa SEM polega na wyświetlaniu linku do strony j Wnioskodawcy jako reklamy kontekstowej w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google. 1. Pozycjonowanie portalu na pozycjach 1-3, 4-6, 7-10 w tzw. naturalnych wynikach wyszukiwania, lecz nie dalszej niż pierwsza strona internetowa najpopularniejszej w Polsce pod względem ilości użytkowników wyszukiwarce j (sugerowana wyszukiwarka Google). Powyższe pozycje nie dotyczą reklamy sponsorowanej np. Google AdWords. 2. Wskazane w ofercie pozycje muszą zostać osiągnięte przez co najmniej 70% wszystkich fraz kluczowych, na które będzie pozycjonowany portal 3. Efekty pracy będą podlegać stałemu monitorowaniu i będą podstawą do wypłaty miesięcznego wynagrodzenia i oceny współpracy. Po zakończeniu danego miesiąca współpracy Wykonawca generuje raport z wynikami poszczególnych fraz. Raport podlega akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowany raport stanowi podstawę do wystawienia faktury. Wynagrodzenie będzie płatne za efekty pozycjonowania fraz kluczowych pojawiających się na pierwszej stronie wyszukiwarki w zależności od ich pozycji oraz liczby dni, w których poszczególne frazy znajdowały się na danej pozycji. Wykonawca musi zagwarantować pojawienie się portalu na wyżej wymienionych miejscach. 4. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia monitoringu pozycji portalu w wyszukiwarce dla wybranych fraz kluczowych oraz comiesięcznego raportowania o efektach pozycjonowania (każdorazowo raport ma zostać wysłany na wskazany adres ). Sugerowana wyszukiwarka to Google. 5. Wykonawca powinien na bieżąco proponować nowe frazy kluczowe, które mogą wpłynąć na zwiększenie oglądalności portalu Strona 3 z 15

4 Informacje na temat projektu będącego przedmiotem zamówienia: Uruchomienie i wdrożenie innowacyjnej e-usługi MobRM, obejmującej unikalne narzędzie do samodzielnego tworzenia mobilnej strony j, jak i również tworzenia społecznościowego, mobilnego systemu CRM, który będzie przydatnym narzędziem dla firm. Specyfikacja grupy docelowej: Zasadniczą grupą docelową i zarazem głównymi odbiorcami e-usługi będą przedsiębiorcy z kategorii MŚP, którzy zgłaszają potrzebę budowania pozytywnego wizerunku wśród klientów, co przełoży się na zwiększenie sprzedaży. Produkt będzie skierowany głównie na rynek polski. Strona 4 z 15

5 III. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT III.1 Kryteria dostępu do udziału w postępowaniu dla Wykonawców Usługi SEM opisanej w rozdziale II.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kategoriach. A) Wykonawcą może być firma, która posiada udokumentowane doświadczenie w pozycjonowaniu tj. należycie zrealizowała: B) Co najmniej Trzy kampanie promocyjne polegające na pozycjonowaniu portalu go, z czego co najmniej jedna kampania trwała nieprzerwanie 1 rok, Doświadczenie oraz opis 3 kampanii (kiedy kampania miała miejsce i dla jakiej firmy) musi zostać opisane w ofercie, której wzór Zamawiający określił w załączniku nr 2. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania doświadczenia firmy w pozycjonowaniu oraz możliwość poproszenia o stosowne referencje, które to potwierdzą. III.2 Kryterium oceny oferty Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami zawartymi w poniższej tabeli. Lp. Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów 1 Średnia cena całkowita 100 pkt. Razem 100 pkt. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Strona 5 z 15

6 III.3 Dodatkowe informacje dotyczące usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania: - Usługa ma charakter ciągły i będzie realizowana zgodnie z umową do dnia roku. - Wykonawcy będą rozliczani z faktycznie zrealizowanych zadań na podstawie miesięcznych raportów. Fakturowanie usługi będzie następować w trybie miesięcznym. - UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru, jeżeli: a) Cena oferty najkorzystniejszej będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych b) Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, która Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 50% Strona 6 z 15

7 IV. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 60 dni. V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZAWARTOŚĆ OFERTY 1. Ofertę składa się, w formie pisemnej lub elektronicznej (pocztą, przesyłką kurierską, osobiście w siedzibie firmy lub na adres 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 3. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim 4. Oferta, w tym oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników (formularzy) do niniejszego zapytania, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 5. Ofertę należy dostarczyć na adres wskazany w punkcie I.2 niniejszego zapytania ofertowego do dnia do godz. 16:00 (CET). Oferty dostarczone po określonym powyżej terminie nie będą rozpatrywane niezależnie od daty nadania. 6. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Strona 7 z 15

8 VI. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie istotnych treści niniejszego zapytania ofertowego. 2) Treść zapytania i odpowiedź zostanie opublikowana bez podania nazwy firmy, która zadała pytanie na stronie j adres 3) Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia Zamawiającego lub modyfikacje treści zapytania wprowadzone przez Zamawiającego staną się integralną treścią niniejszego zapytania ofertowego. VII. Załączniki Załącznik nr 1 - Oświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy z wyceną Usługi SEM Strona 8 z 15

9 Załącznik 1 - Oświadczenia Wykonawcy Oświadczamy, że... (pełna nazwa Wykonawcy) Nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, Nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, osoby będące członkami jego organów zarządzających bądź wspólnikami nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, Posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem ofert Posiada niezbędny potencjał techniczny, Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... Podpis i pieczątka Wykonawcy Strona 9 z 15

10 Załącznik 2 Formularz ofertowy Usługi SEM DANE OFERENTA Nawa: Adres: NIP: Osoba kontaktowa: Tel: Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia roku, składamy ofertę na realizację usługi SEM Wykonujący zostanie wybrany na podstawie najniższej średniej ceny całkowitej liczonej jako suma wszystkich średnich cen za frazę kluczową, obliczonych dla poszczególnych fraz kluczowych w każdym z wariantów (tj. Cena za pozycję 1 do 3, Cena za pozycję 4 do 6 i Cena za pozycję 7 do 10)przedstawionych w Tabeli 1.1 Głównym czynnikiem branym pod uwagę przy ocenie postępowania jest Średnia cena całkowita. Prosimy o przedstawienie wyceny na okres dwóch lat. Do działań SEM w ramach współpracy będą sporządzone dwie umowy. Pierwsza będzie związana z dotacją, a drugą będzie jej kontynuacją. Lp. Nazwa kryterium Średnia cena całkowita 1 SEM...PLN Strona 10 z 15

11 Proponowane przez Zamawiającego frazy mogą ulec zmianie przy podpisywaniu umowy z Wykonawcą. Prosimy o wypełnienie Tabeli 1.1 przedstawiając wszystkie ceny (netto) w zaokrągleniu w górę z dokładnością do 0 miejsc po przecinku np. 50,01 PLN zaokrąglamy do 51 PLN Prosimy o podanie cen za poszczególne pozycje dla okresu pozycjonowania równego 30 dni W Tabeli 1.1 obliczając wartość komórki Średnia cena za frazę kluczową dla danego wiersza należy obliczyć średnią z pól Cena za pozycję 1 do 3, Cena za pozycję 4 do 6 oraz Cena za pozycję 7 do 10 tego wiersza wg formuły: Średnia cena za frazę kluczową = (Cena za pozycję 1 do 3 + Cena za pozycję 4 do 6 + Cena za pozycję 7 do 10) / 3 a osiągnięty w ten sposób wynik należy zaokrąglić w górę z dokładnością do 0 miejsc po przecinku np. 50,01 PLN zaokrąglamy do 51 PLN Wartość komórki Średnia cena całkowita obliczamy jako sumę wszystkich komórek w kolumnie Średnia cena za frazę kluczową Tabela 1.1 Frazy Kluczowe Cena za określoną pozycję w wyszukiwarce Google i inne równoważne pod względem ilości użytkowników wyszukiwarki Cena za pozycję 1 do 3 Cena za pozycję 4 do 6 Cena za pozycję 7 do 8 Średnia cena za frazę kluczową 1 Strony 2 Strony Wrocław 3 Strony Strona 11 z 15

12 Warszawa 4 Strony Poznań 5 Strony Katowice 6 Strony Gdańsk 7 Profesjonalne strony 8 Tanie strony 9 Tanie strony Wrocław 10 Tanie strony Warszawa 11Tanie strony Poznań 12 Tanie strony Katowice 13 Tanie strony Gdańsk Strona 12 z 15

13 14 Tworzenie stron 15 Tworzenie stron Wrocław 16 Tworzenie stron Warszawa 17 Tworzenie stron Poznań 18 Tworzenie stron Katowice 19 Tworzenie stron Gdańsk 20 Kreator stron 21Tworzenie stron www 22 Szablony stron www 23 Cennik stron 24 Cennik stron Strona 13 z 15

14 Wrocław 25 Cennik stron Warszawa 26 Cennik stron Poznań 27 Cennik stron Katowice 28 Cennik stron Gdańsk 29 Projektowanie stron 30 Projektowanie stron www 31 Program do tworzenia stron www 32 Jak zrobić stronę internetową 33 Jak stworzyć własną stronę internetową 34 Jak założyć własną stronę internetową Strona 14 z 15

15 35 Ile kosztuje strona internetowa Średnia cena całkowita...pln Wykonawca zostanie wybrany na podstawie kryteriów wskazanych i wyjaśnionych w zapytaniu ofertowym.proszę przedstawić sposób pozycjonowania wraz z narzędziami jakie zostaną użyte do pozycjonowania wymienionych fraz w Tabeli 1.1 Niedopuszczalne jest stosowanie systemów wymiany linków (SWL) oraz wszelkich innych nie dozwolonych metod pozycjonowania. Proszę opisać kryteria dostępu opisane w punkcie III.1 niniejszego zapytania ofertowego (podpis osoby upoważnionej, pieczęć firmowa) Strona 15 z 15