O Szkole Każdy ma szansę na sukces.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O Szkole Każdy ma szansę na sukces."

Transkrypt

1 O Szkole Szkoła Podstawowa nr 6 to szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom. Mieści się w parterowym budynku. Uczniowie klas młodszych uczą się w oddzielnych pawilonach, z każdej sali lekcyjnej mają możliwość wyjścia na zabezpieczony ogrodzeniem teren zielony. Drzwi szkoły są zamknięte dla osób z zewnątrz. Cały obiekt jest objęty monitoringiem wizyjnym. Szkoła posiada koncepcję pracy szkoły, której motto brzmi Każdy ma szansę na sukces. Dba o wysoki poziom nauczania oraz rozwijanie zdolności i talentów swoich wychowanków. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, wprowadzonych innowacji pedagogicznych, programów i projektów sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Proces edukacyjny wspierają specjaliści: terapeuci, socjoterapeuta, psychoprofilaktyk, pedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant. Nauczyciele pracują zespołowo wspólnie diagnozują i analizują osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. Kadra nauczycielska wykazuje się kreatywnością w poszukiwaniu nowych rozwiązań i aktywnych metod nauczania. W odpowiedzi na potrzeby podopiecznych do oferty wprowadzono taniec, fitness gimnastyczny, tenis ziemny, akrobatykę sportową, lekkoatletykę, gry zespołowe m.in. koszykówkę, siatkówkę, gry i zabawy dla najmłodszych uczniów, zajęcia umuzykalniające,naukę pływania,naukę programowania w ramach realizacji ogólnopolskiego programu Mistrzowie kodowania, koło języka angielskiego oraz szereg innych zajęć. Uczniowie szkoły osiągają liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Osiągnięcia uczniów są nagradzane i promowane. Uczniowie wyróżniający się w nauce otrzymują nagrody Dyrektora Szkoły, stypendia Burmistrza Miasta Szczecinek, stypendia Lions Club, stypendium z Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY, stypendia ufundowane przez prywatnego sponsora a uczniowie, którym udało się przezwyciężyć trudności statuetki Jesteś Wielki. Szkoła pozyskuje fundusze na zajęcia pozalekcyjne i doposażenie bazy szkoły z Unii Europejskiej. Dzięki wygranemu przez szkołę projektowi UE Każdy ma szansę na sukces doposażono klasopracownie w szereg pomocy naukowych, zakupiono sprzęt komputerowy, programy multimedialne, sprzęt sportowy i rehabilitacyjny. Do wzbogacenia bazy

2 dydaktycznej szkoły przyczyniły się również programy Radosna Szkoła oraz Wsparcie na starcie. Do realizacji zadań dydaktycznych szkoła posiada 14 przestronnych sal lekcyjnych wyposażonych w sprzęt multimedialny z dostępem do bezprzewodowego Internetu (projektory, komputery,e- podręczniki, tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem w pracowniach przedmiotowych ) oraz dwie pracownie komputerowe. Atutem placówki jest wdrażana idea szkoły otwartej, będącej dla lokalnej społeczności centrum kulturalnym i rekreacyjnym. Budujemy wspólnie przyszłość naszych dzieci. Rodziny uczniów biorą czynny udział w procesie wychowania poprzez uczestnictwo i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. Dzięki zaangażowaniu rodziców doprowadzono do szkoły szerokopasmową magistralę światłowodową, zainstalowano WI-FI, dzięki czemu szkoła ma nieograniczony dostęp do Internetu. Poprzez ciągłe poszerzanie bazy informatycznej wspomagającej pracę dydaktyczną i funkcje informacyjną szkoły rodzice maja wgląd w frekwencję i postępy dzieci w nauce poprzez dziennik elektroniczny. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Szczecinku współpracuje z wieloma partnerami, dzięki czemu uczniowie nabywają nowych kompetencji i umiejętności oraz integrują się ze środowiskiem lokalnym. Służą temu prowadzone projekty m.in. Szkoła przyjazna środowisku, Szczecinek jakiego nie znamy, Społeczeństwo obywatelskie zaczyna się w szkole, Zaprzyjaźnić się z muzeum, Zrozumieć matematykę. Szkoła jest otwarta na inicjatywny nauczycieli, uczniów i rodziców. Wypracowała wewnątrzszkolny system zapewniania wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki, podniosła standardy bezpieczeństwa. Uczniowie czują się w niej bezpieczni, ważni, potrzebni i wartościowi.

3 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO W SZCZECINKU OPRACOWANA NA LATA Misja szkoły: Tworzenie szkoły bezpiecznej, która umożliwia wszechstronny rozwój duchowy i intelektualny uczniów w poszanowaniu ich godności i wolności światopoglądowej, kształtuje ich postawę patriotyczną, uczy zasad demokracji, tolerancji i odpowiedzialności za siebie i innych oraz dobrze przygotowuje do dalszego kształcenia. Wizja Szkoły: 1. We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wartości. 2. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Wszyscy nauczyciele angażują się w proces wychowania. 3. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los. 4. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. 5. Ściśle współdziałamy z rodzicami, którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. 6. Wspomagamy rodzinę w procesie wychowania i nauczania stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju

4 duchowego i intelektualnego. Każde dziecko w naszej szkole jest najważniejszą osobą, niepowtarzalną indywidualnością. 7. Kształtujemy człowieka aktywnego, przedsiębiorczego, potrafiącego formułować swoje myśli i poglądy w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały: umiejącego bronić swojego zdania, a jednocześnie słuchać innych. 8. Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich "klientów" Szkoły. Model absolwenta 1. Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające mu na kontynuowanie z powodzeniem nauki w gimnazjum. 2. Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w życiu, umie korzystać z nowoczesnych źródeł informacji. 3. Potrafi dokonywać społecznie akceptowanych wyborów. 4. Dokonuje samooceny swoich osiągnięć w nauce. 5. Sprawnie posługuje się językiem obcym. 6. Dba o zdrowie, środowisko i bezpieczeństwo. 7. Jest tolerancyjny i wrażliwy na potrzeby innych. 8. Jest emocjonalnie związany z rodziną, szkołą, regionem. 9. Przestrzega zasad dobrych obyczajów. 10. Zna swoje prawa i obowiązki. 11. Ma szacunek dla wartości takich jak dobro, piękno, prawda. 12. Śmiało patrzy w przyszłość Działania zawarte w Koncepcji Pracy Szkoły zmierzają do wyrabiania u uczniów cech potrzebnych w dorosłym życiu na rynku pracy: -umiejętność pracy w zespole, -odpowiedzialność za własny rozwój i bezpieczeństwo, -odpowiedzialność za innych,środowisko lokalne, ojczyznę, -inicjatywność, -samorządność, -krytyczne myślenie, -kreatywność, -umiejętność oceny ryzyka,

5 -rozwiązywanie problemów, -podejmowanie decyzji, -konstruktywne kierowanie emocjami, -kultura bycia, -umiejętność rozpoznawania własnych predyspozycji i dróg osiągania celu. Najważniejsze założenia Koncepcji Pracy Szkoły na lata Tworzenie koncepcji pracy szkoły. Oferta edukacyjna. Lp Zadanie 1 Koncepcja pracy szkoły została przygotowana, zmodyfikowana w 2013 r. i realizowana we współpracy nauczycieli z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły (analiza SWOT- ocena działań szkoły,propozycje zmian, model absolwenta, misja, wizja). Koncepcja jest modyfikowana przez organa szkoły w miarę potrzeb, na ostatnim spotkaniu rodziców z nauczycielami każdego roku szkolnego oraz co 3 lata za pomocą analizy SWOT. 2 Motto szkoły brzmi Każdy ma szansę na sukces Szkoła dba o wysoki poziom nauczania oraz rozwijanie zdolności i talentów uczniów na różnego typu zajęciach dodatkowych. W szkole funkcjonuje Program Rozwijania uzdolnień uczniów. Uczniowie prezentują swoje talenty na Festiwalu Talentów w szkole oraz na terenie miasta. Uczniowie osiągają liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Każdy uczeń osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości. Jakości pracy szkoły służy opracowany przez nauczycieli Program Podnoszenia Efektywności Kształcenia. 3 Oferta edukacyjna szkoły wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rodziców i uczniów, jest tworzona wspólnie przez wszystkie organa szkolne.

6 Szkoła wykorzystuje możliwości środowiska do rozwijania zainteresowań uczniów, ich wszechstronnego rozwoju. 4 Szkoła oferuje uczniom,oprócz programowych, dodatkowe innowacyjne zajęcia: m,in. Taniec, fitness gimnastyczny, tenis ziemny, akrobatykę sportową, gry i zabawy,gra na instrumencie, koła j. angielskiego i rosyjskiego,klasy sportowe o różnorodnych ukierunkowaniach, zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne i wiele innych. 5. Uczniowie rozpoczynający naukę w wieku lat 6 otrzymują wsparcie w postaci dodatkowych zajęć wspierających. Realizacja podstawy programowej. Lp Zadania 1 W szkole realizuje się podstawę programową z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, m.in. są to : kąciki tematyczne w klasach, wycieczki krajoznawcze i poglądowe, wyjścia do kina, teatru, do muzeum, udział w koncertach muzycznych, preorientacja zawodowa, realizacja projektów, doświadczeń i eksperymentów,zajęcia z wykorzystaniem audiowizualnych środków nauczania, i.in. Wprowadza się w miesiącu czerwcu Trzy Dni Ucznia w celu uzupełnienia, wymienionych wyżej, niezrealizowanych w ciągu roku wymagań oraz dla realizacji zajęć edukacyjnych, których minimalna liczba godzin ustalona przez Ministra Edukacji Narodowej nie została przez nauczyciela zrealizowana. Wycieczki klasowe dla uczniów klas IV-VI mogą odbywać się jedynie w czasie trwania TDU. 2 Nauczyciel realizuje podstawę programową w liczbie godzin ustalonej przez MEN i odpowiada za jej realizację. Nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej w dziennikach lekcyjnych, wicedyrektor - na kartach monitorowania. 3 W szkole rozpoznaje się (prowadzi się badania na wejściu - diagnozę) stopień opanowania umiejętności i wiadomości z poprzedniego etapu edukacyjnego w zakresie koniecznych kompetencji do opanowania nowego materiału. Nauczyciele dostosowują plany pracy dydaktycznej do wyników

7 diagnozy. 4 W szkole prowadzi się systemowo badania edukacyjnych osiągnięć uczniów w cyklu kształcenia. Dokument System prowadzenia badań edukacyjnych uczniów. Analizę wyników badań prowadzi Zespół ds. Analizy Jakości Kształcenia z wykorzystaniem zasad pomiaru dydaktycznego i badań statystycznych. 5 Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy. Nauczyciele korzystają z zebranych informacji o losach absolwentów do promowania wartości edukacji wśród uczniów, rodziców, w środowisku. Organizacja procesu edukacyjnego. Lp Zadania 1 Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się, zapoznają uczniów z możliwościami wykorzystania własnego potencjału na podstawie testów diagnostycznych dotyczących stylów uczenia się i typów inteligencji. Dzięki testom w każdym uczniu doszukano się jego uzdolnień i możliwości. 2. Nauczyciele organizują procesy edukacyjne, które umożliwiają uczniom przyswajanie wiedzy i jej wykorzystanie, pomagają zrozumieć świat. W tym celu nauczyciel stosuje : -nowatorskie rozwiązania organizacyjne i metodyczne ( Internet i sprzęt multimedialny w salach lekcyjnych, pracownie komputerowe do prowadzenia różnego typu zajęć, zajęcia pozaklasowe, projekty, inscenizacje, prezentacje, działania praktyczne, doświadczenia, innowacje pedagogiczne, e-podręczniki, e-booki), -ocenianie kształtujące jako forma motywowania ucznia, sposób komunikacji z uczniem i rodzicem (nauczyciel wyjaśnia uczniom i rodzicom to pojęcie) -aktywne metody nauczania, -indywidualizację nauczania, -pracę w grupach ( uczenie się od siebie), - wprowadzenie pomocy koleżeńskiej,

8 -korelacje treści kształcenia, -ocenianie koleżeńskie i samoocenę, -różne formy kształcenia (np.lekcje w muzeum, lekcje w środowisku przyrodniczym,lokalnym ) 3 Uczeń ma możliwość dokonywania wyboru rodzaju zajęć wychowania fizycznego klasy sportowe. 4 Wybrane zajęcia edukacyjne prowadzone są w grupach międzyoddziałowych ( sport) i międzyklasowych ( języki obce i wychowanie fizyczne) 5 Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie nauczania w ramach wolontariatu np. przeprowadzanie zajęć związanych z preorientacją zawodową, udział w wycieczkach, andrzejkach, itp Motywowanie uczniów do aktywności i uczenia.indywidualizacja Lp Zadania 1 W szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia(dokumenty :System pomocy psychologicznopedagogicznej, powołanie Zespołu Wspierajacego ds. pomocy pp) Dziennik pomocy pp): -oferta zajęć pozalekcyjnych zaspokaja potrzeby rozwoju uczniów oraz rozwija zainteresowania i uzdolnienia. - uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi organizuje się zajęcia prowadzone przez specjalistów, - nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne i prowadzą indywidualizację w bieżącej pracy z uczniem podczas prowadzonych zajęć. 2 Psycholog i pedagog motywują uczniów do nauki i aktywności poprzez specjalnie dobrane zajęcia oraz prowadzą pedagogizację rodziców w ramach Szkoły dla Rodziców. 3 W szkole funkcjonuje PAPIK- Program Aktywnej Pracy i Kreatywności, który motywuje uczniów do podejmowania aktywności i uczenia się, uczy odpowiedzialności, samodyscypliny oraz pracy w zespole, postaw i cech ważnych, poszukiwanych w dorosłym życiu na rynku pracy. Forma współzawodnictwa klasowego skutkuje zdobyciem przez

9 najlepszą klasę Pucharu Dyrektora na koniec roku szkolnego. PAPIK jest elementem Programu Wychowawczego oraz elementem indywidualnej oceny z zachowania. 4 Uczniowie prezentują swoje osiągnięcia, wytwory i prace na konkursach, przeglądach, zawodach, pokazach. Informuje o tym strona internetowa szkoły oraz szczecineckie media. 5 Uczniowie wyróżniający się w nauce otrzymują: Nagrody Dyrektora Szkoły, Stypendia Burmistrza, Stypendia Lios Club, stypendia fundowane przez sponsorów oraz innych funduszy stypendialnych, wyróżnienia tarcze dopinane do mundurka szkolnego, natomiast uczniowie, którym udało się przezwyciężyć trudności otrzymują statuetki Jesteś Wielki. Rozwijanie samorządności. Przestrzeganie norm społecznych 1 Samorząd Uczniowski wybierany jest corocznie w demokratycznych wyborach (SU- klasowy i szkolny) 2 Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby(m.in. organizacja kiermaszu świątecznego, pomoc zwierzętom w schronisku, negocjują dni bez mundurka, wybierają superkumpla, supernauczyciela, pomagają potrzebującym, organizacja dyskotek, kierunek wycieczek szkolnych, udział w akcjach charytatywnych, projektach, mają wpływ na wygląd pomieszczeń szkolnych, treści wychowawcze itd.) 3 Postawy prospołeczne, inicjatywność uczniów jest uznawana i szanowana przez całą społeczność szkolną oraz nagradzana Nagrodami Dyrektora, promocją postaw na stronie internetowej szkoły. 4 W szkole wspólnie z uczniami i rodzicami analizuje się podejmowane działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się skuteczność oraz w razie potrzeb modyfikuje Program Wychowawczy i Profilaktyki. 5 Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione i

10 przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły i rodziców - Plan dyżurów nauczycieli i specjalistów dla rodziców, -Plan konsultacji, -Plan spotkań z rodzicami, - Prawa i obowiązki ucznia, Kontrakty,Kodeks Honorowy Ucznia, -Procedura obiegu informacji, -Plan pracy szkoły, -Instrukcja sprawowania funkcji wychowawcy, -Regulaminy, procedury, instrukcje. 6 Głównymi zadaniami wychowawczymi w szkole jest kształcenie tolerancji i integracja. 7 Normy społeczne obowiązujące w szkole są spisane w formie Kodeksu Etycznego Postępowania i są jednakowe dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Kadra nauczycielska. Współpraca nauczycieli. Lp Zadanie 1 Proces edukacyjny wspomagają specjaliści: -psycholog -pedagog -logopeda - terapeuci -socjoterapeuta -psychoprofilaktyk -rehabilitant Nauczyciele i specjaliści są dostępni dla rodziców w wyznaczonym czasie : spotkania z rodzicami, dyżury, konsultacje, wykłady i poradnictwo podczas prowadzonej Szkoły dla Rodziców. Od stycznia 2014 r. nauczyciele prowadzą nieodpłatnie Wieczorową Szkołę dla Dorosłych. 2 Problemy uczniów na terenie szkoły rozwiązuje Rzecznik Praw Ucznia. 3 Po zajęciach z uczniami nauczyciele pracują na rzecz ucznia i jakości szkoły, tworząc zespoły problemowe,przedmiotowe, zadaniowe, samokształceniowe oraz komisje. Uczestniczą w

11 zebraniach Rady Pedagogicznej. Pełnią indywidualnie ważne funkcje - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Społeczny Inspektor BHP, Administrator Pracowni Komputerowych. Są też opiekunami organizacji szkolnych, takich jak Samorząd Uczniowski, SKO, Uczniowski Klub Sportowy, Liga Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 4 Obowiązkiem każdego nauczyciela jest ustawiczne doskonalenie w różnych formach kształcenia: samokształcenie, warsztaty, kursy, studia podyplomowe, rady szkoleniowe, e-szkolenia, lekcje otwarte i pokazowe, opieka nad stażystami. 6 Nauczyciela obowiązuje sprawozdawczość, solidne przygotowanie się do zajęć, kontrola i sprawdzanie prac uczniów, przygotowanie imprez, konkursów, uroczystości, zawodów. 7 Dokumenty :System pomocy pp, Regulamin zespołów nauczycielskich,plany pracy zespołów, Dziennik pomocy pp, Dziennik wychowawcy, Kontrakty-nauczyciel i opiekun stażu. Promocja szkoły. Promowanie wartości edukacji. Lp Zadanie 1 PROMOCJA SZKOŁY: -budowanie pozytywnego obrazu szkoły przez nauczycieli, pracowników szkoły,rodziców, uczniów w środowisku, -informowanie o osiągnięciach szkoły, uczniów,absolwentów i nauczycieli w mediach i na stronie internetowej szkoły, -wydawanie informatorów, broszur,folderów, ulotek informacyjnych dla lokalnego środowiska, -udział przedstawicieli samorządu, instytucji, szkół i placówek na uroczystościach szkolnych, imprezach, -organizacja i udział w imprezach i uroczystościach poza szkołą, 2 PROMOWANIE WARTOŚCI EDUKACJI: -upowszechnianie osiągnięć szkoły w mediach, gazetach lokalnych, w środowisku, -organizacja otwartych pokazów, wystaw prac uczniowskich i umiejętności(dni Otwarte, Pokazy Talentów, Zawody Sportowe) -pozyskiwanie sponsorów nagród, stypendiów dla wyróżniających się uczniów pośród instytucji i osób prywatnych, -stała współpraca szkoły z absolwentami udział absolwentów

12 w uroczystościach szkolnych, w działaniach wychowawczych, -wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do promowania wartości edukacji- przybliżanie sylwetek uczniom oraz społeczności lokalnej podczas uroczystości i na stronie internetowej szkoły (osiągnięcia absolwentów, stypendyści, sukcesy absolwentów na rynku pracy), -promowanie wartości edukacji w społeczności lokalnej poprzez prezentacje, wykłady i publikacje dla rodziców dzieci przedszkolnych (Jak przygotować dziecko do szkoły, Jak rozpoznać dojrzałość szkolną, Jak wychować superdzieci), dla rodziców uczniów(problemy przekroczenia etapu edukacyjnego, Motywowanie do nauki, Procedury sprawdzianu szóstoklasisty ), na konferencjach edukacyjnych (Przygotowanie szkoły na przyjęcie 6-latków).Temu celowi służą również: prelekcje w ramach Szkoły dla Rodziców, pedagogizacje, Wieczorowa Szkoła dla Dorosłych idea uczenia się przez całe życie. -nauczyciele stanowią dla uczniów przykład uczenia się przez całe życie,podejmują działania kształtujące u uczniów krytyczne myślenie, kreatywność, inicjatywność, rozwiązywanie problemów,samorządność, umiejętność oceny ryzyka, podejmowania decyzji i konstruktywnego kierowania emocjami. Współpraca z Rodzicami Lp Zadanie 1 Rodzice wspólnie z nauczycielami, pracownikami i uczniami modyfikują Koncepcję Pracy Szkoły poprzez: - opinie poprzez ankiety, -udział w badaniu mocnych i słabych stron szkoły, -opinie i życzenia poprzez skrzynkę pocztową (kreatywne pomysły dotyczące pracy dydaktycznej i organizacji pracy) -zgłaszanie wniosków i życzeń dyrekcji szkoły i wychowawcom Rodzice mają wpływ na :rodzaje zajęć pozalekcyjnych, czas pracy świetlicy, wysokość składek na Komitet Rodzicielski, Program Wychowawczy i Profilaktyki, kształt Misji i Wizji Szkoły oraz Model Absolwenta, wprowadzenie preorientacji zawodowej uczniów, organizacji spotkań z Policją i Strażą

13 Miejską, zwiększenie liczby imprez integracyjnych,organizację wycieczek,imprez szkolnych, wygląd mundurka,ocenianie zachowania uczniów,negocjują korzystne stawki ubezpieczenia. 2 Rodzice są aktywni w działaniach na rzecz szkoły, klasy: -doposażają klasopracownie w sprzęt,pomoce dydaktyczne, dekoracje,wykładziny, rolety, świadczą usługi, są opiekunami wycieczek i różnorodnych zajęć, - poszukują sponsorów (bezprzewodowy Internet- światłowód, malowanie szkoły, słodycze, sprzęt komputerowy ) 3 Szkoła prowadzi dla rodziców pogadanki,szkolenia w zakresie umiejętności wychowawczych, pomocy dziecku,i.in. -Szkołę dla Rodziców prowadzą specjaliści -pedagogizacje- prowadzą wychowawcy 4 Szkoła prowadzi dla rodziców Wieczorową Szkołę dla Dorosłych- zajęcia prowadzą nauczyciele wg oferty 5 Szkoła organizuje imprezy integracyjne dla rodziców, uczniów i nauczycieli: -Family Cup ( tenis stołowy, siatkówka i aerobic, itp), -pikniki i imprezy klasowe z wychowawcami. 6 Rodzice prowadzą zajęcia pozalekcyjne (np. wróżby andrzejkowe, gra w szachy, zapoznanie z zawodem, zajęcia z ratownictwa medycznego, trening sportowy, gry i zabawy..) 7 Rodzice i nauczyciele ustalają sposoby pracy z uczniem. Współpraca ze środowiskiem Lp Zadanie 1 Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów: -Sapik, Sanepid, Szlot, ZHP, Urząd Miasta,Starostwo Powiatowe, Kuratorium Oświaty,Aqua Tour,LOP, RDLP,Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna, Szkoła Muzyczna, Fundacje i Stowarzyszenia,OSIR, MOPS, PCPR, Muzeum, media gazety lokalne TV, Biblioteka Publiczna, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna i.in. 2 Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na

14 wzajemny rozwój: -PGK- realizacja Programu Szkoła Przyjazna Środowisku oraz konsultacje społeczne nt zagospodarowania zielenią terenu Szczecinka, -Współpraca z przedszkolami Program łagodnego przejścia z przedszkola do szkoły -Współpraca z muzeum Program- Dzieciaki w muzeum -Współpraca ze Szkołą Muzyczną Koncerty umuzykalniające -Współpraca z PWiK konsultacje społeczne, badania laboratoryjne wody wykonane przez uczniów, - Współpraca z Parafią-udział nauczycieli,rodziców i uczniów w Parafiadzie ( pokazy talentów uczniów, integracja), -Współpraca z Funduszem Ochrony Środowiska w Szczecinie założenie ścieżki ekologicznej na terenie szkoły. 3 Współpraca z instytucjami rządowymi i unijnymi wpływa na rozwój uczniów: -Mleko dla szkół i Owoce w szkole, -Pozyskiwanie funduszy UE na rozszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych, oraz na rozwój bazy i doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt. -Realizacja programów rządowych zwiększających bezpieczeństwo uczniów i rozwój umiejętności współpracy w grupie. 4 Nawiązywanie szerokiej współpracy,która daje wzrost społeczny, emocjonalny i intelektualny naszym uczniom. Zarządzanie szkołą Lp Zadanie 1 Zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich, do realizacji tych zadań, warunków (również bhp). 2 Dyrektor zarządza zmianą, nie personelem: -szkoli nauczycieli z zakresu ich obowiązków, -wskazuje zapisy prawa mówiące o zadaniach i sposobach ich wykonywania, sposobach sprawdzania i oceny wykonania. 3 Zarządzanie szkołą prowadzi do podejmowania

15 nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów: - programy,innowacje, akcje, projekty, nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami na rzecz rozwoju ucznia i szkoły, organizacja procesu edukacyjnego w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych, metody pracy, -wyposażenie klasopracowni w nowoczesny sprzęt i środki audiowizualne, programy multimedialne, bezprzewodowy Internet, zajęcia pozaklasowe, inscenizacje, prezentacje, działania praktyczne, doświadczenia, -wprowadzenie Dziennika elektronicznego. 4 Zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły oraz uczniów w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły(wspólne wypracowanie koncepcji pracy szkoły, opiniowanie działalności szkoły). 5 Dyrektor szkoły podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb: -pozyskiwanie sponsorów, funduszy rządowych oraz z UE na doposażenie bazy szkoły i zajęcia pozalekcyjne (tablice interaktywne, komputery, pomoce dydaktyczne, sprzęt rehabilitacyjny i sportowy, wyposażenie gabinetów, pracowni, zajęcia pozalekcyjne z UE (np.zrozumieć matematykę- 2013/15). 6 W zarządzaniu szkołą wykorzystuje się zasady TQMzarządzanie jakością-koncentracja na kliencie i pracowniku. 7 W szkole wprowadzono system zarządzania jakością (procedury, regulaminy, instrukcje,szkolenia).prowadzi się analizę ryzyka i zarządzanie nim (kontrola zarządcza). Baza szkoły. Plany na lata Lp Zadanie 1 BAZA SZKOŁY 1)Dzięki pozyskiwanym funduszom unijnym i rządowym, wsparciu organu prowadzącego,sponsorów zewnętrznych i rodziców (Program: Pracownie komputerowe dla szkół-2007, Projekt UE: Każdy ma szansę na sukces ,program :Indywidualizacja procesu nauczania -2012, Program Radosna szkoła- 2012, Projekt UE: Zrozumieć matematykę , wsparcie Kronospanu, Comdrewu i

16 Rodziców : doprowadzenie światłowodu- Internet bezprzewodowy, wsparcie PGK i innych instytucji lokalnych oraz wsparcie Rodziców: remont i malowanie całej szkoły po kosztach -2012, remont biblioteki- 2012, doposażenie klasopracowni, zakup elementów dekoracyjnych, pomoc w remoncie łazienek-2013 ) szkoła jest jedną z najlepiej doposażonych placówek w powiecie w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, programy komputerowe, co sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów. 2) Ciągłe podnoszenie standardów jakości pracy szkoły, pracy nauczycieli oraz standardów bezpieczeństwa skutkuje wystawianiem szkole najwyższych ocen przez Kuratorium Oświaty( ocena wyróżniająca po kompleksowej wizytacji -2008/2009,uzyskanie najwyższych stopni spełniania wymagań po ewaluacji zewnętrznej PLANY: 1) Przystosowanie sanitariatów dla dzieci 5 i 6 letnich. Remont łazienek (sierpień -2013), 2) Remont łazienek w III pawilonie,wymiana umywalek, 3) Wymiana komputerów w pracowni komputerowej, 4) Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego zakup rejestratora i dodatkowych kamer zewnętrznych, 5) Systematyczne doposażanie klasopracowni w sprzęt multimedialny (notebooki, projektory, ekrany), 6) Zagospodarowanie ogrodu dendrologicznego przy szkole wykonanie ścieżki ekologicznej Tajemniczy Ogród we współpracy organu prowadzącego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Szczecinie (ekologiczny plac zabaw, tablice poglądowe życie przyrody,zielona szkoła ekologiczne ławeczki do prowadzenia lekcji przyrodniczych, tropy zwierzęce,tabliczki z opisem gatunków drzew, i.in. Zaoferowana pomoc PGK. 7) Wnioskowanie do organu prowadzącego o doprowadzenie do realizacji budowy zaprojektowanej sali gimnastycznej. Koncepcja Pracy Szkoły Modyfikacja 2014/ Opracowanie i wdrażanie Programu Podnoszenia Efektywności Kształcenia (klasy 1-6) 2.Realizacja Szkolnego Programu wspierania rozwoju dziecka młodszego na 1-szym etapie edukacyjnym (klasy 1-3)

17 3.Realizacja Programu wspierania ucznia z trudnościami w uczeniu się(klasy 1-6) 4.Wdrażanie Polityki bezpieczeństwa internetowego (klasy 1-6, pedagogizacja rodziców) 5.Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych 6. Powołanie Uczniowskiego Zespołu Mediacyjnego do rozwiązywania konfliktów pomiędzy uczniami(ii semestr 2014/2015) 7.Wprowadzenie testu diagnostycznego do rozpoznawania talentów uczniów Mam talent 8.Wprowadzenie zasad korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej. 9.Wprowadzenie zasad dopuszczania do użytku w szkole podręczników i materiałów edukacyjnych 10.Opiniowanie przez Radę Rodziców propozycji dyrektora zawierającą zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym 11.Organizacja nauczania w szkole religii i etyki. 12.Zmiany w organizacji nauczania indywidualnego i rocznego przygotowania przedszkolnego. 13.Realizacja ogólnopolskiego programu Mistrzowie kodowania dodatkowe zajęcia komputerowe z nauki programowania.