O Szkole Każdy ma szansę na sukces.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O Szkole Każdy ma szansę na sukces."

Transkrypt

1 O Szkole Szkoła Podstawowa nr 6 to szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom. Mieści się w parterowym budynku. Uczniowie klas młodszych uczą się w oddzielnych pawilonach, z każdej sali lekcyjnej mają możliwość wyjścia na zabezpieczony ogrodzeniem teren zielony. Drzwi szkoły są zamknięte dla osób z zewnątrz. Cały obiekt jest objęty monitoringiem wizyjnym. Szkoła posiada koncepcję pracy szkoły, której motto brzmi Każdy ma szansę na sukces. Dba o wysoki poziom nauczania oraz rozwijanie zdolności i talentów swoich wychowanków. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, wprowadzonych innowacji pedagogicznych, programów i projektów sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Proces edukacyjny wspierają specjaliści: terapeuci, socjoterapeuta, psychoprofilaktyk, pedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant. Nauczyciele pracują zespołowo wspólnie diagnozują i analizują osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. Kadra nauczycielska wykazuje się kreatywnością w poszukiwaniu nowych rozwiązań i aktywnych metod nauczania. W odpowiedzi na potrzeby podopiecznych do oferty wprowadzono taniec, fitness gimnastyczny, tenis ziemny, akrobatykę sportową, lekkoatletykę, gry zespołowe m.in. koszykówkę, siatkówkę, gry i zabawy dla najmłodszych uczniów, zajęcia umuzykalniające,naukę pływania,naukę programowania w ramach realizacji ogólnopolskiego programu Mistrzowie kodowania, koło języka angielskiego oraz szereg innych zajęć. Uczniowie szkoły osiągają liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Osiągnięcia uczniów są nagradzane i promowane. Uczniowie wyróżniający się w nauce otrzymują nagrody Dyrektora Szkoły, stypendia Burmistrza Miasta Szczecinek, stypendia Lions Club, stypendium z Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY, stypendia ufundowane przez prywatnego sponsora a uczniowie, którym udało się przezwyciężyć trudności statuetki Jesteś Wielki. Szkoła pozyskuje fundusze na zajęcia pozalekcyjne i doposażenie bazy szkoły z Unii Europejskiej. Dzięki wygranemu przez szkołę projektowi UE Każdy ma szansę na sukces doposażono klasopracownie w szereg pomocy naukowych, zakupiono sprzęt komputerowy, programy multimedialne, sprzęt sportowy i rehabilitacyjny. Do wzbogacenia bazy

2 dydaktycznej szkoły przyczyniły się również programy Radosna Szkoła oraz Wsparcie na starcie. Do realizacji zadań dydaktycznych szkoła posiada 14 przestronnych sal lekcyjnych wyposażonych w sprzęt multimedialny z dostępem do bezprzewodowego Internetu (projektory, komputery,e- podręczniki, tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem w pracowniach przedmiotowych ) oraz dwie pracownie komputerowe. Atutem placówki jest wdrażana idea szkoły otwartej, będącej dla lokalnej społeczności centrum kulturalnym i rekreacyjnym. Budujemy wspólnie przyszłość naszych dzieci. Rodziny uczniów biorą czynny udział w procesie wychowania poprzez uczestnictwo i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. Dzięki zaangażowaniu rodziców doprowadzono do szkoły szerokopasmową magistralę światłowodową, zainstalowano WI-FI, dzięki czemu szkoła ma nieograniczony dostęp do Internetu. Poprzez ciągłe poszerzanie bazy informatycznej wspomagającej pracę dydaktyczną i funkcje informacyjną szkoły rodzice maja wgląd w frekwencję i postępy dzieci w nauce poprzez dziennik elektroniczny. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Szczecinku współpracuje z wieloma partnerami, dzięki czemu uczniowie nabywają nowych kompetencji i umiejętności oraz integrują się ze środowiskiem lokalnym. Służą temu prowadzone projekty m.in. Szkoła przyjazna środowisku, Szczecinek jakiego nie znamy, Społeczeństwo obywatelskie zaczyna się w szkole, Zaprzyjaźnić się z muzeum, Zrozumieć matematykę. Szkoła jest otwarta na inicjatywny nauczycieli, uczniów i rodziców. Wypracowała wewnątrzszkolny system zapewniania wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki, podniosła standardy bezpieczeństwa. Uczniowie czują się w niej bezpieczni, ważni, potrzebni i wartościowi.

3 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO W SZCZECINKU OPRACOWANA NA LATA Misja szkoły: Tworzenie szkoły bezpiecznej, która umożliwia wszechstronny rozwój duchowy i intelektualny uczniów w poszanowaniu ich godności i wolności światopoglądowej, kształtuje ich postawę patriotyczną, uczy zasad demokracji, tolerancji i odpowiedzialności za siebie i innych oraz dobrze przygotowuje do dalszego kształcenia. Wizja Szkoły: 1. We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wartości. 2. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Wszyscy nauczyciele angażują się w proces wychowania. 3. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los. 4. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. 5. Ściśle współdziałamy z rodzicami, którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. 6. Wspomagamy rodzinę w procesie wychowania i nauczania stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju

4 duchowego i intelektualnego. Każde dziecko w naszej szkole jest najważniejszą osobą, niepowtarzalną indywidualnością. 7. Kształtujemy człowieka aktywnego, przedsiębiorczego, potrafiącego formułować swoje myśli i poglądy w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały: umiejącego bronić swojego zdania, a jednocześnie słuchać innych. 8. Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich "klientów" Szkoły. Model absolwenta 1. Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające mu na kontynuowanie z powodzeniem nauki w gimnazjum. 2. Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w życiu, umie korzystać z nowoczesnych źródeł informacji. 3. Potrafi dokonywać społecznie akceptowanych wyborów. 4. Dokonuje samooceny swoich osiągnięć w nauce. 5. Sprawnie posługuje się językiem obcym. 6. Dba o zdrowie, środowisko i bezpieczeństwo. 7. Jest tolerancyjny i wrażliwy na potrzeby innych. 8. Jest emocjonalnie związany z rodziną, szkołą, regionem. 9. Przestrzega zasad dobrych obyczajów. 10. Zna swoje prawa i obowiązki. 11. Ma szacunek dla wartości takich jak dobro, piękno, prawda. 12. Śmiało patrzy w przyszłość Działania zawarte w Koncepcji Pracy Szkoły zmierzają do wyrabiania u uczniów cech potrzebnych w dorosłym życiu na rynku pracy: -umiejętność pracy w zespole, -odpowiedzialność za własny rozwój i bezpieczeństwo, -odpowiedzialność za innych,środowisko lokalne, ojczyznę, -inicjatywność, -samorządność, -krytyczne myślenie, -kreatywność, -umiejętność oceny ryzyka,

5 -rozwiązywanie problemów, -podejmowanie decyzji, -konstruktywne kierowanie emocjami, -kultura bycia, -umiejętność rozpoznawania własnych predyspozycji i dróg osiągania celu. Najważniejsze założenia Koncepcji Pracy Szkoły na lata Tworzenie koncepcji pracy szkoły. Oferta edukacyjna. Lp Zadanie 1 Koncepcja pracy szkoły została przygotowana, zmodyfikowana w 2013 r. i realizowana we współpracy nauczycieli z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły (analiza SWOT- ocena działań szkoły,propozycje zmian, model absolwenta, misja, wizja). Koncepcja jest modyfikowana przez organa szkoły w miarę potrzeb, na ostatnim spotkaniu rodziców z nauczycielami każdego roku szkolnego oraz co 3 lata za pomocą analizy SWOT. 2 Motto szkoły brzmi Każdy ma szansę na sukces Szkoła dba o wysoki poziom nauczania oraz rozwijanie zdolności i talentów uczniów na różnego typu zajęciach dodatkowych. W szkole funkcjonuje Program Rozwijania uzdolnień uczniów. Uczniowie prezentują swoje talenty na Festiwalu Talentów w szkole oraz na terenie miasta. Uczniowie osiągają liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Każdy uczeń osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości. Jakości pracy szkoły służy opracowany przez nauczycieli Program Podnoszenia Efektywności Kształcenia. 3 Oferta edukacyjna szkoły wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rodziców i uczniów, jest tworzona wspólnie przez wszystkie organa szkolne.

6 Szkoła wykorzystuje możliwości środowiska do rozwijania zainteresowań uczniów, ich wszechstronnego rozwoju. 4 Szkoła oferuje uczniom,oprócz programowych, dodatkowe innowacyjne zajęcia: m,in. Taniec, fitness gimnastyczny, tenis ziemny, akrobatykę sportową, gry i zabawy,gra na instrumencie, koła j. angielskiego i rosyjskiego,klasy sportowe o różnorodnych ukierunkowaniach, zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne i wiele innych. 5. Uczniowie rozpoczynający naukę w wieku lat 6 otrzymują wsparcie w postaci dodatkowych zajęć wspierających. Realizacja podstawy programowej. Lp Zadania 1 W szkole realizuje się podstawę programową z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, m.in. są to : kąciki tematyczne w klasach, wycieczki krajoznawcze i poglądowe, wyjścia do kina, teatru, do muzeum, udział w koncertach muzycznych, preorientacja zawodowa, realizacja projektów, doświadczeń i eksperymentów,zajęcia z wykorzystaniem audiowizualnych środków nauczania, i.in. Wprowadza się w miesiącu czerwcu Trzy Dni Ucznia w celu uzupełnienia, wymienionych wyżej, niezrealizowanych w ciągu roku wymagań oraz dla realizacji zajęć edukacyjnych, których minimalna liczba godzin ustalona przez Ministra Edukacji Narodowej nie została przez nauczyciela zrealizowana. Wycieczki klasowe dla uczniów klas IV-VI mogą odbywać się jedynie w czasie trwania TDU. 2 Nauczyciel realizuje podstawę programową w liczbie godzin ustalonej przez MEN i odpowiada za jej realizację. Nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej w dziennikach lekcyjnych, wicedyrektor - na kartach monitorowania. 3 W szkole rozpoznaje się (prowadzi się badania na wejściu - diagnozę) stopień opanowania umiejętności i wiadomości z poprzedniego etapu edukacyjnego w zakresie koniecznych kompetencji do opanowania nowego materiału. Nauczyciele dostosowują plany pracy dydaktycznej do wyników

7 diagnozy. 4 W szkole prowadzi się systemowo badania edukacyjnych osiągnięć uczniów w cyklu kształcenia. Dokument System prowadzenia badań edukacyjnych uczniów. Analizę wyników badań prowadzi Zespół ds. Analizy Jakości Kształcenia z wykorzystaniem zasad pomiaru dydaktycznego i badań statystycznych. 5 Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy. Nauczyciele korzystają z zebranych informacji o losach absolwentów do promowania wartości edukacji wśród uczniów, rodziców, w środowisku. Organizacja procesu edukacyjnego. Lp Zadania 1 Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się, zapoznają uczniów z możliwościami wykorzystania własnego potencjału na podstawie testów diagnostycznych dotyczących stylów uczenia się i typów inteligencji. Dzięki testom w każdym uczniu doszukano się jego uzdolnień i możliwości. 2. Nauczyciele organizują procesy edukacyjne, które umożliwiają uczniom przyswajanie wiedzy i jej wykorzystanie, pomagają zrozumieć świat. W tym celu nauczyciel stosuje : -nowatorskie rozwiązania organizacyjne i metodyczne ( Internet i sprzęt multimedialny w salach lekcyjnych, pracownie komputerowe do prowadzenia różnego typu zajęć, zajęcia pozaklasowe, projekty, inscenizacje, prezentacje, działania praktyczne, doświadczenia, innowacje pedagogiczne, e-podręczniki, e-booki), -ocenianie kształtujące jako forma motywowania ucznia, sposób komunikacji z uczniem i rodzicem (nauczyciel wyjaśnia uczniom i rodzicom to pojęcie) -aktywne metody nauczania, -indywidualizację nauczania, -pracę w grupach ( uczenie się od siebie), - wprowadzenie pomocy koleżeńskiej,

8 -korelacje treści kształcenia, -ocenianie koleżeńskie i samoocenę, -różne formy kształcenia (np.lekcje w muzeum, lekcje w środowisku przyrodniczym,lokalnym ) 3 Uczeń ma możliwość dokonywania wyboru rodzaju zajęć wychowania fizycznego klasy sportowe. 4 Wybrane zajęcia edukacyjne prowadzone są w grupach międzyoddziałowych ( sport) i międzyklasowych ( języki obce i wychowanie fizyczne) 5 Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie nauczania w ramach wolontariatu np. przeprowadzanie zajęć związanych z preorientacją zawodową, udział w wycieczkach, andrzejkach, itp Motywowanie uczniów do aktywności i uczenia.indywidualizacja Lp Zadania 1 W szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia(dokumenty :System pomocy psychologicznopedagogicznej, powołanie Zespołu Wspierajacego ds. pomocy pp) Dziennik pomocy pp): -oferta zajęć pozalekcyjnych zaspokaja potrzeby rozwoju uczniów oraz rozwija zainteresowania i uzdolnienia. - uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi organizuje się zajęcia prowadzone przez specjalistów, - nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne i prowadzą indywidualizację w bieżącej pracy z uczniem podczas prowadzonych zajęć. 2 Psycholog i pedagog motywują uczniów do nauki i aktywności poprzez specjalnie dobrane zajęcia oraz prowadzą pedagogizację rodziców w ramach Szkoły dla Rodziców. 3 W szkole funkcjonuje PAPIK- Program Aktywnej Pracy i Kreatywności, który motywuje uczniów do podejmowania aktywności i uczenia się, uczy odpowiedzialności, samodyscypliny oraz pracy w zespole, postaw i cech ważnych, poszukiwanych w dorosłym życiu na rynku pracy. Forma współzawodnictwa klasowego skutkuje zdobyciem przez

9 najlepszą klasę Pucharu Dyrektora na koniec roku szkolnego. PAPIK jest elementem Programu Wychowawczego oraz elementem indywidualnej oceny z zachowania. 4 Uczniowie prezentują swoje osiągnięcia, wytwory i prace na konkursach, przeglądach, zawodach, pokazach. Informuje o tym strona internetowa szkoły oraz szczecineckie media. 5 Uczniowie wyróżniający się w nauce otrzymują: Nagrody Dyrektora Szkoły, Stypendia Burmistrza, Stypendia Lios Club, stypendia fundowane przez sponsorów oraz innych funduszy stypendialnych, wyróżnienia tarcze dopinane do mundurka szkolnego, natomiast uczniowie, którym udało się przezwyciężyć trudności otrzymują statuetki Jesteś Wielki. Rozwijanie samorządności. Przestrzeganie norm społecznych 1 Samorząd Uczniowski wybierany jest corocznie w demokratycznych wyborach (SU- klasowy i szkolny) 2 Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby(m.in. organizacja kiermaszu świątecznego, pomoc zwierzętom w schronisku, negocjują dni bez mundurka, wybierają superkumpla, supernauczyciela, pomagają potrzebującym, organizacja dyskotek, kierunek wycieczek szkolnych, udział w akcjach charytatywnych, projektach, mają wpływ na wygląd pomieszczeń szkolnych, treści wychowawcze itd.) 3 Postawy prospołeczne, inicjatywność uczniów jest uznawana i szanowana przez całą społeczność szkolną oraz nagradzana Nagrodami Dyrektora, promocją postaw na stronie internetowej szkoły. 4 W szkole wspólnie z uczniami i rodzicami analizuje się podejmowane działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się skuteczność oraz w razie potrzeb modyfikuje Program Wychowawczy i Profilaktyki. 5 Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione i

10 przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły i rodziców - Plan dyżurów nauczycieli i specjalistów dla rodziców, -Plan konsultacji, -Plan spotkań z rodzicami, - Prawa i obowiązki ucznia, Kontrakty,Kodeks Honorowy Ucznia, -Procedura obiegu informacji, -Plan pracy szkoły, -Instrukcja sprawowania funkcji wychowawcy, -Regulaminy, procedury, instrukcje. 6 Głównymi zadaniami wychowawczymi w szkole jest kształcenie tolerancji i integracja. 7 Normy społeczne obowiązujące w szkole są spisane w formie Kodeksu Etycznego Postępowania i są jednakowe dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Kadra nauczycielska. Współpraca nauczycieli. Lp Zadanie 1 Proces edukacyjny wspomagają specjaliści: -psycholog -pedagog -logopeda - terapeuci -socjoterapeuta -psychoprofilaktyk -rehabilitant Nauczyciele i specjaliści są dostępni dla rodziców w wyznaczonym czasie : spotkania z rodzicami, dyżury, konsultacje, wykłady i poradnictwo podczas prowadzonej Szkoły dla Rodziców. Od stycznia 2014 r. nauczyciele prowadzą nieodpłatnie Wieczorową Szkołę dla Dorosłych. 2 Problemy uczniów na terenie szkoły rozwiązuje Rzecznik Praw Ucznia. 3 Po zajęciach z uczniami nauczyciele pracują na rzecz ucznia i jakości szkoły, tworząc zespoły problemowe,przedmiotowe, zadaniowe, samokształceniowe oraz komisje. Uczestniczą w

11 zebraniach Rady Pedagogicznej. Pełnią indywidualnie ważne funkcje - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Społeczny Inspektor BHP, Administrator Pracowni Komputerowych. Są też opiekunami organizacji szkolnych, takich jak Samorząd Uczniowski, SKO, Uczniowski Klub Sportowy, Liga Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 4 Obowiązkiem każdego nauczyciela jest ustawiczne doskonalenie w różnych formach kształcenia: samokształcenie, warsztaty, kursy, studia podyplomowe, rady szkoleniowe, e-szkolenia, lekcje otwarte i pokazowe, opieka nad stażystami. 6 Nauczyciela obowiązuje sprawozdawczość, solidne przygotowanie się do zajęć, kontrola i sprawdzanie prac uczniów, przygotowanie imprez, konkursów, uroczystości, zawodów. 7 Dokumenty :System pomocy pp, Regulamin zespołów nauczycielskich,plany pracy zespołów, Dziennik pomocy pp, Dziennik wychowawcy, Kontrakty-nauczyciel i opiekun stażu. Promocja szkoły. Promowanie wartości edukacji. Lp Zadanie 1 PROMOCJA SZKOŁY: -budowanie pozytywnego obrazu szkoły przez nauczycieli, pracowników szkoły,rodziców, uczniów w środowisku, -informowanie o osiągnięciach szkoły, uczniów,absolwentów i nauczycieli w mediach i na stronie internetowej szkoły, -wydawanie informatorów, broszur,folderów, ulotek informacyjnych dla lokalnego środowiska, -udział przedstawicieli samorządu, instytucji, szkół i placówek na uroczystościach szkolnych, imprezach, -organizacja i udział w imprezach i uroczystościach poza szkołą, 2 PROMOWANIE WARTOŚCI EDUKACJI: -upowszechnianie osiągnięć szkoły w mediach, gazetach lokalnych, w środowisku, -organizacja otwartych pokazów, wystaw prac uczniowskich i umiejętności(dni Otwarte, Pokazy Talentów, Zawody Sportowe) -pozyskiwanie sponsorów nagród, stypendiów dla wyróżniających się uczniów pośród instytucji i osób prywatnych, -stała współpraca szkoły z absolwentami udział absolwentów

12 w uroczystościach szkolnych, w działaniach wychowawczych, -wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do promowania wartości edukacji- przybliżanie sylwetek uczniom oraz społeczności lokalnej podczas uroczystości i na stronie internetowej szkoły (osiągnięcia absolwentów, stypendyści, sukcesy absolwentów na rynku pracy), -promowanie wartości edukacji w społeczności lokalnej poprzez prezentacje, wykłady i publikacje dla rodziców dzieci przedszkolnych (Jak przygotować dziecko do szkoły, Jak rozpoznać dojrzałość szkolną, Jak wychować superdzieci), dla rodziców uczniów(problemy przekroczenia etapu edukacyjnego, Motywowanie do nauki, Procedury sprawdzianu szóstoklasisty ), na konferencjach edukacyjnych (Przygotowanie szkoły na przyjęcie 6-latków).Temu celowi służą również: prelekcje w ramach Szkoły dla Rodziców, pedagogizacje, Wieczorowa Szkoła dla Dorosłych idea uczenia się przez całe życie. -nauczyciele stanowią dla uczniów przykład uczenia się przez całe życie,podejmują działania kształtujące u uczniów krytyczne myślenie, kreatywność, inicjatywność, rozwiązywanie problemów,samorządność, umiejętność oceny ryzyka, podejmowania decyzji i konstruktywnego kierowania emocjami. Współpraca z Rodzicami Lp Zadanie 1 Rodzice wspólnie z nauczycielami, pracownikami i uczniami modyfikują Koncepcję Pracy Szkoły poprzez: - opinie poprzez ankiety, -udział w badaniu mocnych i słabych stron szkoły, -opinie i życzenia poprzez skrzynkę pocztową (kreatywne pomysły dotyczące pracy dydaktycznej i organizacji pracy) -zgłaszanie wniosków i życzeń dyrekcji szkoły i wychowawcom Rodzice mają wpływ na :rodzaje zajęć pozalekcyjnych, czas pracy świetlicy, wysokość składek na Komitet Rodzicielski, Program Wychowawczy i Profilaktyki, kształt Misji i Wizji Szkoły oraz Model Absolwenta, wprowadzenie preorientacji zawodowej uczniów, organizacji spotkań z Policją i Strażą

13 Miejską, zwiększenie liczby imprez integracyjnych,organizację wycieczek,imprez szkolnych, wygląd mundurka,ocenianie zachowania uczniów,negocjują korzystne stawki ubezpieczenia. 2 Rodzice są aktywni w działaniach na rzecz szkoły, klasy: -doposażają klasopracownie w sprzęt,pomoce dydaktyczne, dekoracje,wykładziny, rolety, świadczą usługi, są opiekunami wycieczek i różnorodnych zajęć, - poszukują sponsorów (bezprzewodowy Internet- światłowód, malowanie szkoły, słodycze, sprzęt komputerowy ) 3 Szkoła prowadzi dla rodziców pogadanki,szkolenia w zakresie umiejętności wychowawczych, pomocy dziecku,i.in. -Szkołę dla Rodziców prowadzą specjaliści -pedagogizacje- prowadzą wychowawcy 4 Szkoła prowadzi dla rodziców Wieczorową Szkołę dla Dorosłych- zajęcia prowadzą nauczyciele wg oferty 5 Szkoła organizuje imprezy integracyjne dla rodziców, uczniów i nauczycieli: -Family Cup ( tenis stołowy, siatkówka i aerobic, itp), -pikniki i imprezy klasowe z wychowawcami. 6 Rodzice prowadzą zajęcia pozalekcyjne (np. wróżby andrzejkowe, gra w szachy, zapoznanie z zawodem, zajęcia z ratownictwa medycznego, trening sportowy, gry i zabawy..) 7 Rodzice i nauczyciele ustalają sposoby pracy z uczniem. Współpraca ze środowiskiem Lp Zadanie 1 Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów: -Sapik, Sanepid, Szlot, ZHP, Urząd Miasta,Starostwo Powiatowe, Kuratorium Oświaty,Aqua Tour,LOP, RDLP,Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna, Szkoła Muzyczna, Fundacje i Stowarzyszenia,OSIR, MOPS, PCPR, Muzeum, media gazety lokalne TV, Biblioteka Publiczna, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna i.in. 2 Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na

14 wzajemny rozwój: -PGK- realizacja Programu Szkoła Przyjazna Środowisku oraz konsultacje społeczne nt zagospodarowania zielenią terenu Szczecinka, -Współpraca z przedszkolami Program łagodnego przejścia z przedszkola do szkoły -Współpraca z muzeum Program- Dzieciaki w muzeum -Współpraca ze Szkołą Muzyczną Koncerty umuzykalniające -Współpraca z PWiK konsultacje społeczne, badania laboratoryjne wody wykonane przez uczniów, - Współpraca z Parafią-udział nauczycieli,rodziców i uczniów w Parafiadzie ( pokazy talentów uczniów, integracja), -Współpraca z Funduszem Ochrony Środowiska w Szczecinie założenie ścieżki ekologicznej na terenie szkoły. 3 Współpraca z instytucjami rządowymi i unijnymi wpływa na rozwój uczniów: -Mleko dla szkół i Owoce w szkole, -Pozyskiwanie funduszy UE na rozszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych, oraz na rozwój bazy i doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt. -Realizacja programów rządowych zwiększających bezpieczeństwo uczniów i rozwój umiejętności współpracy w grupie. 4 Nawiązywanie szerokiej współpracy,która daje wzrost społeczny, emocjonalny i intelektualny naszym uczniom. Zarządzanie szkołą Lp Zadanie 1 Zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich, do realizacji tych zadań, warunków (również bhp). 2 Dyrektor zarządza zmianą, nie personelem: -szkoli nauczycieli z zakresu ich obowiązków, -wskazuje zapisy prawa mówiące o zadaniach i sposobach ich wykonywania, sposobach sprawdzania i oceny wykonania. 3 Zarządzanie szkołą prowadzi do podejmowania

15 nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów: - programy,innowacje, akcje, projekty, nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami na rzecz rozwoju ucznia i szkoły, organizacja procesu edukacyjnego w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych, metody pracy, -wyposażenie klasopracowni w nowoczesny sprzęt i środki audiowizualne, programy multimedialne, bezprzewodowy Internet, zajęcia pozaklasowe, inscenizacje, prezentacje, działania praktyczne, doświadczenia, -wprowadzenie Dziennika elektronicznego. 4 Zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły oraz uczniów w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły(wspólne wypracowanie koncepcji pracy szkoły, opiniowanie działalności szkoły). 5 Dyrektor szkoły podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb: -pozyskiwanie sponsorów, funduszy rządowych oraz z UE na doposażenie bazy szkoły i zajęcia pozalekcyjne (tablice interaktywne, komputery, pomoce dydaktyczne, sprzęt rehabilitacyjny i sportowy, wyposażenie gabinetów, pracowni, zajęcia pozalekcyjne z UE (np.zrozumieć matematykę- 2013/15). 6 W zarządzaniu szkołą wykorzystuje się zasady TQMzarządzanie jakością-koncentracja na kliencie i pracowniku. 7 W szkole wprowadzono system zarządzania jakością (procedury, regulaminy, instrukcje,szkolenia).prowadzi się analizę ryzyka i zarządzanie nim (kontrola zarządcza). Baza szkoły. Plany na lata Lp Zadanie 1 BAZA SZKOŁY 1)Dzięki pozyskiwanym funduszom unijnym i rządowym, wsparciu organu prowadzącego,sponsorów zewnętrznych i rodziców (Program: Pracownie komputerowe dla szkół-2007, Projekt UE: Każdy ma szansę na sukces ,program :Indywidualizacja procesu nauczania -2012, Program Radosna szkoła- 2012, Projekt UE: Zrozumieć matematykę , wsparcie Kronospanu, Comdrewu i

16 Rodziców : doprowadzenie światłowodu- Internet bezprzewodowy, wsparcie PGK i innych instytucji lokalnych oraz wsparcie Rodziców: remont i malowanie całej szkoły po kosztach -2012, remont biblioteki- 2012, doposażenie klasopracowni, zakup elementów dekoracyjnych, pomoc w remoncie łazienek-2013 ) szkoła jest jedną z najlepiej doposażonych placówek w powiecie w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, programy komputerowe, co sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów. 2) Ciągłe podnoszenie standardów jakości pracy szkoły, pracy nauczycieli oraz standardów bezpieczeństwa skutkuje wystawianiem szkole najwyższych ocen przez Kuratorium Oświaty( ocena wyróżniająca po kompleksowej wizytacji -2008/2009,uzyskanie najwyższych stopni spełniania wymagań po ewaluacji zewnętrznej PLANY: 1) Przystosowanie sanitariatów dla dzieci 5 i 6 letnich. Remont łazienek (sierpień -2013), 2) Remont łazienek w III pawilonie,wymiana umywalek, 3) Wymiana komputerów w pracowni komputerowej, 4) Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego zakup rejestratora i dodatkowych kamer zewnętrznych, 5) Systematyczne doposażanie klasopracowni w sprzęt multimedialny (notebooki, projektory, ekrany), 6) Zagospodarowanie ogrodu dendrologicznego przy szkole wykonanie ścieżki ekologicznej Tajemniczy Ogród we współpracy organu prowadzącego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Szczecinie (ekologiczny plac zabaw, tablice poglądowe życie przyrody,zielona szkoła ekologiczne ławeczki do prowadzenia lekcji przyrodniczych, tropy zwierzęce,tabliczki z opisem gatunków drzew, i.in. Zaoferowana pomoc PGK. 7) Wnioskowanie do organu prowadzącego o doprowadzenie do realizacji budowy zaprojektowanej sali gimnastycznej. Koncepcja Pracy Szkoły Modyfikacja 2014/ Opracowanie i wdrażanie Programu Podnoszenia Efektywności Kształcenia (klasy 1-6) 2.Realizacja Szkolnego Programu wspierania rozwoju dziecka młodszego na 1-szym etapie edukacyjnym (klasy 1-3)

17 3.Realizacja Programu wspierania ucznia z trudnościami w uczeniu się(klasy 1-6) 4.Wdrażanie Polityki bezpieczeństwa internetowego (klasy 1-6, pedagogizacja rodziców) 5.Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych 6. Powołanie Uczniowskiego Zespołu Mediacyjnego do rozwiązywania konfliktów pomiędzy uczniami(ii semestr 2014/2015) 7.Wprowadzenie testu diagnostycznego do rozpoznawania talentów uczniów Mam talent 8.Wprowadzenie zasad korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej. 9.Wprowadzenie zasad dopuszczania do użytku w szkole podręczników i materiałów edukacyjnych 10.Opiniowanie przez Radę Rodziców propozycji dyrektora zawierającą zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym 11.Organizacja nauczania w szkole religii i etyki. 12.Zmiany w organizacji nauczania indywidualnego i rocznego przygotowania przedszkolnego. 13.Realizacja ogólnopolskiego programu Mistrzowie kodowania dodatkowe zajęcia komputerowe z nauki programowania.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO W SZCZECINKU OPRACOWANA NA LATA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO W SZCZECINKU OPRACOWANA NA LATA KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO W SZCZECINKU OPRACOWANA NA LATA 2013-2016 Misja szkoły: Tworzenie szkoły bezpiecznej, która umożliwia wszechstronny rozwój duchowy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO W SZCZECINKU OPRACOWANA NA LATA 2013-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO W SZCZECINKU OPRACOWANA NA LATA 2013-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO W SZCZECINKU OPRACOWANA NA LATA 2013-2016 Misja szkoły: Tworzenie szkoły bezpiecznej, która umożliwia wszechstronny rozwój duchowy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANIKU NA LATA

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANIKU NA LATA KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANIKU NA LATA 2012-2015 Koncepcja Pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Janiku przyjęta do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 140/7/2011/12 Publicznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2015 2017 Priorytety do pracy w latach 2015-2017 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE 1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE na lata 2015-2017 Przyjęta przez Radę Pedagogiczną 17 września 2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 Wspólnie budujemy szkołę nieustannie uczących się ludzi, w której niemożliwe staje się możliwym PODSTAWA PRAWNA Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych.

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych. PROGRAM ROZWOJU - KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 225 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w konkursach, opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZEGORZEWIE W LATACH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZEGORZEWIE W LATACH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZEGORZEWIE W LATACH 2017 2020 Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. ( Paulo Coelho) 1 Poniższa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE (2012-2015) koncepcja pracy szkoły Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października 2012 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016

Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Gimnazjum w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło na:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. WOJCIECHA KORFANTEGO W MYSŁOWICACH Nasz uczeń jest człowiekiem otwartym Koncepcja pracy szkoły nakreśla podstawowe cele i zadania realizowane

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Koncepcja pracy gimnazjum Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-201 2019/20 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017)

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) ŹRÓDŁA STRATEGICZNEGO ROZWOJU SZKOŁY. 1. Statut szkoły. 2. Koncepcja pracy szkoły. 3. Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2015-2020 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn.7 września 1991 (Dz. U. z 2004r. nr 256,poz.2572 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr do Protokołu nr. z zebrania RP w dniu. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Podstawa prawna opracowania Koncepcji: a)

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 str. 1 Dydaktyka Zadanie: Zapewnienie wysokiego standardu realizacji programów nauczania. Podnoszenie poziomu nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik Koncepcja Pracy Szkoły - "Szkoła mądrych i szczęśliwych ludzi" Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, 44-274 Rybnik l.p. Zadanie Spodziewane efekty Termin 1. Wysoki poziom nauczania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017,, Aby zdobywać wielkość, człowiek musi tworzyć a nie odtwarzać A. de Saint Exupery PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu dla klas I-VI na lata 2015/2016, ,

Koncepcja pracy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu dla klas I-VI na lata 2015/2016, , Koncepcja pracy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu dla klas I-VI na lata 2015/2016, 2016-2017, 2017-2018 ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/ /20

KONCEPCJA PRACY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/ /20 KONCEPCJA PRACY ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15-2019/20 2019/20 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W DĄBRÓWCE Podstawy prawne Programu Wychowawczego szkoły: 1. Konstytucja RP, art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1 (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, pozycja 483 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie

W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie KONCEPCJA PRACY III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2011-2014 W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie Bezpieczne i przyjazne Liceum drogą do: o zdobywania rzetelnej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SULEJÓWKU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SULEJÓWKU KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SULEJÓWKU Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. nr 168, poz.1324) Podstawowym zadaniem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 Koncepcja opracowana na podstawie: 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Maniowie 2015-2020 Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 2572) ze zmianami,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W CZAPLINKU. Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W CZAPLINKU. Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W CZAPLINKU Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich w latach 2012-2017 MISJA: Nasza szkoła : dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia promuje zdrowy styl życia w zgodzie ze środowiskiem jest

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA LATA 2011-2016 MISJA SZKOŁY NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM GDZIE: kreujemy sytuacje rozwijające wszystkie sfery osobowości ucznia, dążymy do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w olimpiadach i

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15 KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ im. Jana Pawła II w Smrokowie na lata szkolne 2014/15 2019/20 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZĄŚNIKU WŁ. W LATACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄŚNIKU WŁOŚCIAŃSKIM 07-311 Wąsewo /fax.:(29) 645 81 94 e mail: psprzasnik@wp.pl www.psprzasnik.szkolnastrona.pl Załącznik do uchwały Nr IV/09/2013/2014 Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH Wilczkowice 2012 PRIORYTETY SZKOŁY Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012 2017 ZESPOŁ SZKÓŁ NR 3 W LUBINIE SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Charakterystyka szkoły 3. Misja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie 4. Wizja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 ze szczególną

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W LWÓWKU ŚLĄSKIM NA LATA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W LWÓWKU ŚLĄSKIM NA LATA Załącznik do Uchwały Nr 15/2013 Rady Pedagogicznej z dnia 16 września 2013 r. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W LWÓWKU ŚLĄSKIM NA LATA 2013 2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach Podstawa prawna: na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ŚREMIE Wstęp Funkcjonowanie szkoły jest procesem złożonym między innymi z uwagi na jej wielofunkcyjność: kształcenie, wychowanie, opieka, działalność

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 WIZJA SZKOŁY Działamy po to, aby: nasi wychowankowie umieli poszukiwać wiedzy w zmieniającym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz Jeśli nie może-

Bardziej szczegółowo