O Szkole Każdy ma szansę na sukces.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O Szkole Każdy ma szansę na sukces."

Transkrypt

1 O Szkole Szkoła Podstawowa nr 6 to szkoła bezpieczna i przyjazna uczniom. Mieści się w parterowym budynku. Uczniowie klas młodszych uczą się w oddzielnych pawilonach, z każdej sali lekcyjnej mają możliwość wyjścia na zabezpieczony ogrodzeniem teren zielony. Drzwi szkoły są zamknięte dla osób z zewnątrz. Cały obiekt jest objęty monitoringiem wizyjnym. Szkoła posiada koncepcję pracy szkoły, której motto brzmi Każdy ma szansę na sukces. Dba o wysoki poziom nauczania oraz rozwijanie zdolności i talentów swoich wychowanków. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, wprowadzonych innowacji pedagogicznych, programów i projektów sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Proces edukacyjny wspierają specjaliści: terapeuci, socjoterapeuta, psychoprofilaktyk, pedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant. Nauczyciele pracują zespołowo wspólnie diagnozują i analizują osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. Kadra nauczycielska wykazuje się kreatywnością w poszukiwaniu nowych rozwiązań i aktywnych metod nauczania. W odpowiedzi na potrzeby podopiecznych do oferty wprowadzono taniec, fitness gimnastyczny, tenis ziemny, akrobatykę sportową, lekkoatletykę, gry zespołowe m.in. koszykówkę, siatkówkę, gry i zabawy dla najmłodszych uczniów, zajęcia umuzykalniające,naukę pływania,naukę programowania w ramach realizacji ogólnopolskiego programu Mistrzowie kodowania, koło języka angielskiego oraz szereg innych zajęć. Uczniowie szkoły osiągają liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Osiągnięcia uczniów są nagradzane i promowane. Uczniowie wyróżniający się w nauce otrzymują nagrody Dyrektora Szkoły, stypendia Burmistrza Miasta Szczecinek, stypendia Lions Club, stypendium z Funduszu Stypendialnego IKEA FAMILY, stypendia ufundowane przez prywatnego sponsora a uczniowie, którym udało się przezwyciężyć trudności statuetki Jesteś Wielki. Szkoła pozyskuje fundusze na zajęcia pozalekcyjne i doposażenie bazy szkoły z Unii Europejskiej. Dzięki wygranemu przez szkołę projektowi UE Każdy ma szansę na sukces doposażono klasopracownie w szereg pomocy naukowych, zakupiono sprzęt komputerowy, programy multimedialne, sprzęt sportowy i rehabilitacyjny. Do wzbogacenia bazy

2 dydaktycznej szkoły przyczyniły się również programy Radosna Szkoła oraz Wsparcie na starcie. Do realizacji zadań dydaktycznych szkoła posiada 14 przestronnych sal lekcyjnych wyposażonych w sprzęt multimedialny z dostępem do bezprzewodowego Internetu (projektory, komputery,e- podręczniki, tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem w pracowniach przedmiotowych ) oraz dwie pracownie komputerowe. Atutem placówki jest wdrażana idea szkoły otwartej, będącej dla lokalnej społeczności centrum kulturalnym i rekreacyjnym. Budujemy wspólnie przyszłość naszych dzieci. Rodziny uczniów biorą czynny udział w procesie wychowania poprzez uczestnictwo i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. Dzięki zaangażowaniu rodziców doprowadzono do szkoły szerokopasmową magistralę światłowodową, zainstalowano WI-FI, dzięki czemu szkoła ma nieograniczony dostęp do Internetu. Poprzez ciągłe poszerzanie bazy informatycznej wspomagającej pracę dydaktyczną i funkcje informacyjną szkoły rodzice maja wgląd w frekwencję i postępy dzieci w nauce poprzez dziennik elektroniczny. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Szczecinku współpracuje z wieloma partnerami, dzięki czemu uczniowie nabywają nowych kompetencji i umiejętności oraz integrują się ze środowiskiem lokalnym. Służą temu prowadzone projekty m.in. Szkoła przyjazna środowisku, Szczecinek jakiego nie znamy, Społeczeństwo obywatelskie zaczyna się w szkole, Zaprzyjaźnić się z muzeum, Zrozumieć matematykę. Szkoła jest otwarta na inicjatywny nauczycieli, uczniów i rodziców. Wypracowała wewnątrzszkolny system zapewniania wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki, podniosła standardy bezpieczeństwa. Uczniowie czują się w niej bezpieczni, ważni, potrzebni i wartościowi.

3 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO W SZCZECINKU OPRACOWANA NA LATA Misja szkoły: Tworzenie szkoły bezpiecznej, która umożliwia wszechstronny rozwój duchowy i intelektualny uczniów w poszanowaniu ich godności i wolności światopoglądowej, kształtuje ich postawę patriotyczną, uczy zasad demokracji, tolerancji i odpowiedzialności za siebie i innych oraz dobrze przygotowuje do dalszego kształcenia. Wizja Szkoły: 1. We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wartości. 2. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Wszyscy nauczyciele angażują się w proces wychowania. 3. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los. 4. Przygotowujemy młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. 5. Ściśle współdziałamy z rodzicami, którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. 6. Wspomagamy rodzinę w procesie wychowania i nauczania stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju

4 duchowego i intelektualnego. Każde dziecko w naszej szkole jest najważniejszą osobą, niepowtarzalną indywidualnością. 7. Kształtujemy człowieka aktywnego, przedsiębiorczego, potrafiącego formułować swoje myśli i poglądy w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały: umiejącego bronić swojego zdania, a jednocześnie słuchać innych. 8. Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich "klientów" Szkoły. Model absolwenta 1. Posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające mu na kontynuowanie z powodzeniem nauki w gimnazjum. 2. Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w życiu, umie korzystać z nowoczesnych źródeł informacji. 3. Potrafi dokonywać społecznie akceptowanych wyborów. 4. Dokonuje samooceny swoich osiągnięć w nauce. 5. Sprawnie posługuje się językiem obcym. 6. Dba o zdrowie, środowisko i bezpieczeństwo. 7. Jest tolerancyjny i wrażliwy na potrzeby innych. 8. Jest emocjonalnie związany z rodziną, szkołą, regionem. 9. Przestrzega zasad dobrych obyczajów. 10. Zna swoje prawa i obowiązki. 11. Ma szacunek dla wartości takich jak dobro, piękno, prawda. 12. Śmiało patrzy w przyszłość Działania zawarte w Koncepcji Pracy Szkoły zmierzają do wyrabiania u uczniów cech potrzebnych w dorosłym życiu na rynku pracy: -umiejętność pracy w zespole, -odpowiedzialność za własny rozwój i bezpieczeństwo, -odpowiedzialność za innych,środowisko lokalne, ojczyznę, -inicjatywność, -samorządność, -krytyczne myślenie, -kreatywność, -umiejętność oceny ryzyka,

5 -rozwiązywanie problemów, -podejmowanie decyzji, -konstruktywne kierowanie emocjami, -kultura bycia, -umiejętność rozpoznawania własnych predyspozycji i dróg osiągania celu. Najważniejsze założenia Koncepcji Pracy Szkoły na lata Tworzenie koncepcji pracy szkoły. Oferta edukacyjna. Lp Zadanie 1 Koncepcja pracy szkoły została przygotowana, zmodyfikowana w 2013 r. i realizowana we współpracy nauczycieli z uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły (analiza SWOT- ocena działań szkoły,propozycje zmian, model absolwenta, misja, wizja). Koncepcja jest modyfikowana przez organa szkoły w miarę potrzeb, na ostatnim spotkaniu rodziców z nauczycielami każdego roku szkolnego oraz co 3 lata za pomocą analizy SWOT. 2 Motto szkoły brzmi Każdy ma szansę na sukces Szkoła dba o wysoki poziom nauczania oraz rozwijanie zdolności i talentów uczniów na różnego typu zajęciach dodatkowych. W szkole funkcjonuje Program Rozwijania uzdolnień uczniów. Uczniowie prezentują swoje talenty na Festiwalu Talentów w szkole oraz na terenie miasta. Uczniowie osiągają liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Każdy uczeń osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości. Jakości pracy szkoły służy opracowany przez nauczycieli Program Podnoszenia Efektywności Kształcenia. 3 Oferta edukacyjna szkoły wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rodziców i uczniów, jest tworzona wspólnie przez wszystkie organa szkolne.

6 Szkoła wykorzystuje możliwości środowiska do rozwijania zainteresowań uczniów, ich wszechstronnego rozwoju. 4 Szkoła oferuje uczniom,oprócz programowych, dodatkowe innowacyjne zajęcia: m,in. Taniec, fitness gimnastyczny, tenis ziemny, akrobatykę sportową, gry i zabawy,gra na instrumencie, koła j. angielskiego i rosyjskiego,klasy sportowe o różnorodnych ukierunkowaniach, zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne i wiele innych. 5. Uczniowie rozpoczynający naukę w wieku lat 6 otrzymują wsparcie w postaci dodatkowych zajęć wspierających. Realizacja podstawy programowej. Lp Zadania 1 W szkole realizuje się podstawę programową z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, m.in. są to : kąciki tematyczne w klasach, wycieczki krajoznawcze i poglądowe, wyjścia do kina, teatru, do muzeum, udział w koncertach muzycznych, preorientacja zawodowa, realizacja projektów, doświadczeń i eksperymentów,zajęcia z wykorzystaniem audiowizualnych środków nauczania, i.in. Wprowadza się w miesiącu czerwcu Trzy Dni Ucznia w celu uzupełnienia, wymienionych wyżej, niezrealizowanych w ciągu roku wymagań oraz dla realizacji zajęć edukacyjnych, których minimalna liczba godzin ustalona przez Ministra Edukacji Narodowej nie została przez nauczyciela zrealizowana. Wycieczki klasowe dla uczniów klas IV-VI mogą odbywać się jedynie w czasie trwania TDU. 2 Nauczyciel realizuje podstawę programową w liczbie godzin ustalonej przez MEN i odpowiada za jej realizację. Nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej w dziennikach lekcyjnych, wicedyrektor - na kartach monitorowania. 3 W szkole rozpoznaje się (prowadzi się badania na wejściu - diagnozę) stopień opanowania umiejętności i wiadomości z poprzedniego etapu edukacyjnego w zakresie koniecznych kompetencji do opanowania nowego materiału. Nauczyciele dostosowują plany pracy dydaktycznej do wyników

7 diagnozy. 4 W szkole prowadzi się systemowo badania edukacyjnych osiągnięć uczniów w cyklu kształcenia. Dokument System prowadzenia badań edukacyjnych uczniów. Analizę wyników badań prowadzi Zespół ds. Analizy Jakości Kształcenia z wykorzystaniem zasad pomiaru dydaktycznego i badań statystycznych. 5 Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy. Nauczyciele korzystają z zebranych informacji o losach absolwentów do promowania wartości edukacji wśród uczniów, rodziców, w środowisku. Organizacja procesu edukacyjnego. Lp Zadania 1 Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się, zapoznają uczniów z możliwościami wykorzystania własnego potencjału na podstawie testów diagnostycznych dotyczących stylów uczenia się i typów inteligencji. Dzięki testom w każdym uczniu doszukano się jego uzdolnień i możliwości. 2. Nauczyciele organizują procesy edukacyjne, które umożliwiają uczniom przyswajanie wiedzy i jej wykorzystanie, pomagają zrozumieć świat. W tym celu nauczyciel stosuje : -nowatorskie rozwiązania organizacyjne i metodyczne ( Internet i sprzęt multimedialny w salach lekcyjnych, pracownie komputerowe do prowadzenia różnego typu zajęć, zajęcia pozaklasowe, projekty, inscenizacje, prezentacje, działania praktyczne, doświadczenia, innowacje pedagogiczne, e-podręczniki, e-booki), -ocenianie kształtujące jako forma motywowania ucznia, sposób komunikacji z uczniem i rodzicem (nauczyciel wyjaśnia uczniom i rodzicom to pojęcie) -aktywne metody nauczania, -indywidualizację nauczania, -pracę w grupach ( uczenie się od siebie), - wprowadzenie pomocy koleżeńskiej,

8 -korelacje treści kształcenia, -ocenianie koleżeńskie i samoocenę, -różne formy kształcenia (np.lekcje w muzeum, lekcje w środowisku przyrodniczym,lokalnym ) 3 Uczeń ma możliwość dokonywania wyboru rodzaju zajęć wychowania fizycznego klasy sportowe. 4 Wybrane zajęcia edukacyjne prowadzone są w grupach międzyoddziałowych ( sport) i międzyklasowych ( języki obce i wychowanie fizyczne) 5 Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie nauczania w ramach wolontariatu np. przeprowadzanie zajęć związanych z preorientacją zawodową, udział w wycieczkach, andrzejkach, itp Motywowanie uczniów do aktywności i uczenia.indywidualizacja Lp Zadania 1 W szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia(dokumenty :System pomocy psychologicznopedagogicznej, powołanie Zespołu Wspierajacego ds. pomocy pp) Dziennik pomocy pp): -oferta zajęć pozalekcyjnych zaspokaja potrzeby rozwoju uczniów oraz rozwija zainteresowania i uzdolnienia. - uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi organizuje się zajęcia prowadzone przez specjalistów, - nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne i prowadzą indywidualizację w bieżącej pracy z uczniem podczas prowadzonych zajęć. 2 Psycholog i pedagog motywują uczniów do nauki i aktywności poprzez specjalnie dobrane zajęcia oraz prowadzą pedagogizację rodziców w ramach Szkoły dla Rodziców. 3 W szkole funkcjonuje PAPIK- Program Aktywnej Pracy i Kreatywności, który motywuje uczniów do podejmowania aktywności i uczenia się, uczy odpowiedzialności, samodyscypliny oraz pracy w zespole, postaw i cech ważnych, poszukiwanych w dorosłym życiu na rynku pracy. Forma współzawodnictwa klasowego skutkuje zdobyciem przez

9 najlepszą klasę Pucharu Dyrektora na koniec roku szkolnego. PAPIK jest elementem Programu Wychowawczego oraz elementem indywidualnej oceny z zachowania. 4 Uczniowie prezentują swoje osiągnięcia, wytwory i prace na konkursach, przeglądach, zawodach, pokazach. Informuje o tym strona internetowa szkoły oraz szczecineckie media. 5 Uczniowie wyróżniający się w nauce otrzymują: Nagrody Dyrektora Szkoły, Stypendia Burmistrza, Stypendia Lios Club, stypendia fundowane przez sponsorów oraz innych funduszy stypendialnych, wyróżnienia tarcze dopinane do mundurka szkolnego, natomiast uczniowie, którym udało się przezwyciężyć trudności otrzymują statuetki Jesteś Wielki. Rozwijanie samorządności. Przestrzeganie norm społecznych 1 Samorząd Uczniowski wybierany jest corocznie w demokratycznych wyborach (SU- klasowy i szkolny) 2 Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły i społeczności lokalnej oraz angażują w nie inne osoby(m.in. organizacja kiermaszu świątecznego, pomoc zwierzętom w schronisku, negocjują dni bez mundurka, wybierają superkumpla, supernauczyciela, pomagają potrzebującym, organizacja dyskotek, kierunek wycieczek szkolnych, udział w akcjach charytatywnych, projektach, mają wpływ na wygląd pomieszczeń szkolnych, treści wychowawcze itd.) 3 Postawy prospołeczne, inicjatywność uczniów jest uznawana i szanowana przez całą społeczność szkolną oraz nagradzana Nagrodami Dyrektora, promocją postaw na stronie internetowej szkoły. 4 W szkole wspólnie z uczniami i rodzicami analizuje się podejmowane działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się skuteczność oraz w razie potrzeb modyfikuje Program Wychowawczy i Profilaktyki. 5 Zasady postępowania i współżycia w szkole są uzgodnione i

10 przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły i rodziców - Plan dyżurów nauczycieli i specjalistów dla rodziców, -Plan konsultacji, -Plan spotkań z rodzicami, - Prawa i obowiązki ucznia, Kontrakty,Kodeks Honorowy Ucznia, -Procedura obiegu informacji, -Plan pracy szkoły, -Instrukcja sprawowania funkcji wychowawcy, -Regulaminy, procedury, instrukcje. 6 Głównymi zadaniami wychowawczymi w szkole jest kształcenie tolerancji i integracja. 7 Normy społeczne obowiązujące w szkole są spisane w formie Kodeksu Etycznego Postępowania i są jednakowe dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Kadra nauczycielska. Współpraca nauczycieli. Lp Zadanie 1 Proces edukacyjny wspomagają specjaliści: -psycholog -pedagog -logopeda - terapeuci -socjoterapeuta -psychoprofilaktyk -rehabilitant Nauczyciele i specjaliści są dostępni dla rodziców w wyznaczonym czasie : spotkania z rodzicami, dyżury, konsultacje, wykłady i poradnictwo podczas prowadzonej Szkoły dla Rodziców. Od stycznia 2014 r. nauczyciele prowadzą nieodpłatnie Wieczorową Szkołę dla Dorosłych. 2 Problemy uczniów na terenie szkoły rozwiązuje Rzecznik Praw Ucznia. 3 Po zajęciach z uczniami nauczyciele pracują na rzecz ucznia i jakości szkoły, tworząc zespoły problemowe,przedmiotowe, zadaniowe, samokształceniowe oraz komisje. Uczestniczą w

11 zebraniach Rady Pedagogicznej. Pełnią indywidualnie ważne funkcje - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Społeczny Inspektor BHP, Administrator Pracowni Komputerowych. Są też opiekunami organizacji szkolnych, takich jak Samorząd Uczniowski, SKO, Uczniowski Klub Sportowy, Liga Ochrony Przyrody, Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 4 Obowiązkiem każdego nauczyciela jest ustawiczne doskonalenie w różnych formach kształcenia: samokształcenie, warsztaty, kursy, studia podyplomowe, rady szkoleniowe, e-szkolenia, lekcje otwarte i pokazowe, opieka nad stażystami. 6 Nauczyciela obowiązuje sprawozdawczość, solidne przygotowanie się do zajęć, kontrola i sprawdzanie prac uczniów, przygotowanie imprez, konkursów, uroczystości, zawodów. 7 Dokumenty :System pomocy pp, Regulamin zespołów nauczycielskich,plany pracy zespołów, Dziennik pomocy pp, Dziennik wychowawcy, Kontrakty-nauczyciel i opiekun stażu. Promocja szkoły. Promowanie wartości edukacji. Lp Zadanie 1 PROMOCJA SZKOŁY: -budowanie pozytywnego obrazu szkoły przez nauczycieli, pracowników szkoły,rodziców, uczniów w środowisku, -informowanie o osiągnięciach szkoły, uczniów,absolwentów i nauczycieli w mediach i na stronie internetowej szkoły, -wydawanie informatorów, broszur,folderów, ulotek informacyjnych dla lokalnego środowiska, -udział przedstawicieli samorządu, instytucji, szkół i placówek na uroczystościach szkolnych, imprezach, -organizacja i udział w imprezach i uroczystościach poza szkołą, 2 PROMOWANIE WARTOŚCI EDUKACJI: -upowszechnianie osiągnięć szkoły w mediach, gazetach lokalnych, w środowisku, -organizacja otwartych pokazów, wystaw prac uczniowskich i umiejętności(dni Otwarte, Pokazy Talentów, Zawody Sportowe) -pozyskiwanie sponsorów nagród, stypendiów dla wyróżniających się uczniów pośród instytucji i osób prywatnych, -stała współpraca szkoły z absolwentami udział absolwentów

12 w uroczystościach szkolnych, w działaniach wychowawczych, -wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do promowania wartości edukacji- przybliżanie sylwetek uczniom oraz społeczności lokalnej podczas uroczystości i na stronie internetowej szkoły (osiągnięcia absolwentów, stypendyści, sukcesy absolwentów na rynku pracy), -promowanie wartości edukacji w społeczności lokalnej poprzez prezentacje, wykłady i publikacje dla rodziców dzieci przedszkolnych (Jak przygotować dziecko do szkoły, Jak rozpoznać dojrzałość szkolną, Jak wychować superdzieci), dla rodziców uczniów(problemy przekroczenia etapu edukacyjnego, Motywowanie do nauki, Procedury sprawdzianu szóstoklasisty ), na konferencjach edukacyjnych (Przygotowanie szkoły na przyjęcie 6-latków).Temu celowi służą również: prelekcje w ramach Szkoły dla Rodziców, pedagogizacje, Wieczorowa Szkoła dla Dorosłych idea uczenia się przez całe życie. -nauczyciele stanowią dla uczniów przykład uczenia się przez całe życie,podejmują działania kształtujące u uczniów krytyczne myślenie, kreatywność, inicjatywność, rozwiązywanie problemów,samorządność, umiejętność oceny ryzyka, podejmowania decyzji i konstruktywnego kierowania emocjami. Współpraca z Rodzicami Lp Zadanie 1 Rodzice wspólnie z nauczycielami, pracownikami i uczniami modyfikują Koncepcję Pracy Szkoły poprzez: - opinie poprzez ankiety, -udział w badaniu mocnych i słabych stron szkoły, -opinie i życzenia poprzez skrzynkę pocztową (kreatywne pomysły dotyczące pracy dydaktycznej i organizacji pracy) -zgłaszanie wniosków i życzeń dyrekcji szkoły i wychowawcom Rodzice mają wpływ na :rodzaje zajęć pozalekcyjnych, czas pracy świetlicy, wysokość składek na Komitet Rodzicielski, Program Wychowawczy i Profilaktyki, kształt Misji i Wizji Szkoły oraz Model Absolwenta, wprowadzenie preorientacji zawodowej uczniów, organizacji spotkań z Policją i Strażą

13 Miejską, zwiększenie liczby imprez integracyjnych,organizację wycieczek,imprez szkolnych, wygląd mundurka,ocenianie zachowania uczniów,negocjują korzystne stawki ubezpieczenia. 2 Rodzice są aktywni w działaniach na rzecz szkoły, klasy: -doposażają klasopracownie w sprzęt,pomoce dydaktyczne, dekoracje,wykładziny, rolety, świadczą usługi, są opiekunami wycieczek i różnorodnych zajęć, - poszukują sponsorów (bezprzewodowy Internet- światłowód, malowanie szkoły, słodycze, sprzęt komputerowy ) 3 Szkoła prowadzi dla rodziców pogadanki,szkolenia w zakresie umiejętności wychowawczych, pomocy dziecku,i.in. -Szkołę dla Rodziców prowadzą specjaliści -pedagogizacje- prowadzą wychowawcy 4 Szkoła prowadzi dla rodziców Wieczorową Szkołę dla Dorosłych- zajęcia prowadzą nauczyciele wg oferty 5 Szkoła organizuje imprezy integracyjne dla rodziców, uczniów i nauczycieli: -Family Cup ( tenis stołowy, siatkówka i aerobic, itp), -pikniki i imprezy klasowe z wychowawcami. 6 Rodzice prowadzą zajęcia pozalekcyjne (np. wróżby andrzejkowe, gra w szachy, zapoznanie z zawodem, zajęcia z ratownictwa medycznego, trening sportowy, gry i zabawy..) 7 Rodzice i nauczyciele ustalają sposoby pracy z uczniem. Współpraca ze środowiskiem Lp Zadanie 1 Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój uczniów: -Sapik, Sanepid, Szlot, ZHP, Urząd Miasta,Starostwo Powiatowe, Kuratorium Oświaty,Aqua Tour,LOP, RDLP,Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna, Szkoła Muzyczna, Fundacje i Stowarzyszenia,OSIR, MOPS, PCPR, Muzeum, media gazety lokalne TV, Biblioteka Publiczna, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna i.in. 2 Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym wpływa na

14 wzajemny rozwój: -PGK- realizacja Programu Szkoła Przyjazna Środowisku oraz konsultacje społeczne nt zagospodarowania zielenią terenu Szczecinka, -Współpraca z przedszkolami Program łagodnego przejścia z przedszkola do szkoły -Współpraca z muzeum Program- Dzieciaki w muzeum -Współpraca ze Szkołą Muzyczną Koncerty umuzykalniające -Współpraca z PWiK konsultacje społeczne, badania laboratoryjne wody wykonane przez uczniów, - Współpraca z Parafią-udział nauczycieli,rodziców i uczniów w Parafiadzie ( pokazy talentów uczniów, integracja), -Współpraca z Funduszem Ochrony Środowiska w Szczecinie założenie ścieżki ekologicznej na terenie szkoły. 3 Współpraca z instytucjami rządowymi i unijnymi wpływa na rozwój uczniów: -Mleko dla szkół i Owoce w szkole, -Pozyskiwanie funduszy UE na rozszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych, oraz na rozwój bazy i doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt. -Realizacja programów rządowych zwiększających bezpieczeństwo uczniów i rozwój umiejętności współpracy w grupie. 4 Nawiązywanie szerokiej współpracy,która daje wzrost społeczny, emocjonalny i intelektualny naszym uczniom. Zarządzanie szkołą Lp Zadanie 1 Zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich, do realizacji tych zadań, warunków (również bhp). 2 Dyrektor zarządza zmianą, nie personelem: -szkoli nauczycieli z zakresu ich obowiązków, -wskazuje zapisy prawa mówiące o zadaniach i sposobach ich wykonywania, sposobach sprawdzania i oceny wykonania. 3 Zarządzanie szkołą prowadzi do podejmowania

15 nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów: - programy,innowacje, akcje, projekty, nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami na rzecz rozwoju ucznia i szkoły, organizacja procesu edukacyjnego w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych, metody pracy, -wyposażenie klasopracowni w nowoczesny sprzęt i środki audiowizualne, programy multimedialne, bezprzewodowy Internet, zajęcia pozaklasowe, inscenizacje, prezentacje, działania praktyczne, doświadczenia, -wprowadzenie Dziennika elektronicznego. 4 Zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły oraz uczniów w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły(wspólne wypracowanie koncepcji pracy szkoły, opiniowanie działalności szkoły). 5 Dyrektor szkoły podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb: -pozyskiwanie sponsorów, funduszy rządowych oraz z UE na doposażenie bazy szkoły i zajęcia pozalekcyjne (tablice interaktywne, komputery, pomoce dydaktyczne, sprzęt rehabilitacyjny i sportowy, wyposażenie gabinetów, pracowni, zajęcia pozalekcyjne z UE (np.zrozumieć matematykę- 2013/15). 6 W zarządzaniu szkołą wykorzystuje się zasady TQMzarządzanie jakością-koncentracja na kliencie i pracowniku. 7 W szkole wprowadzono system zarządzania jakością (procedury, regulaminy, instrukcje,szkolenia).prowadzi się analizę ryzyka i zarządzanie nim (kontrola zarządcza). Baza szkoły. Plany na lata Lp Zadanie 1 BAZA SZKOŁY 1)Dzięki pozyskiwanym funduszom unijnym i rządowym, wsparciu organu prowadzącego,sponsorów zewnętrznych i rodziców (Program: Pracownie komputerowe dla szkół-2007, Projekt UE: Każdy ma szansę na sukces ,program :Indywidualizacja procesu nauczania -2012, Program Radosna szkoła- 2012, Projekt UE: Zrozumieć matematykę , wsparcie Kronospanu, Comdrewu i

16 Rodziców : doprowadzenie światłowodu- Internet bezprzewodowy, wsparcie PGK i innych instytucji lokalnych oraz wsparcie Rodziców: remont i malowanie całej szkoły po kosztach -2012, remont biblioteki- 2012, doposażenie klasopracowni, zakup elementów dekoracyjnych, pomoc w remoncie łazienek-2013 ) szkoła jest jedną z najlepiej doposażonych placówek w powiecie w pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny, programy komputerowe, co sprzyja wszechstronnemu rozwojowi uczniów. 2) Ciągłe podnoszenie standardów jakości pracy szkoły, pracy nauczycieli oraz standardów bezpieczeństwa skutkuje wystawianiem szkole najwyższych ocen przez Kuratorium Oświaty( ocena wyróżniająca po kompleksowej wizytacji -2008/2009,uzyskanie najwyższych stopni spełniania wymagań po ewaluacji zewnętrznej PLANY: 1) Przystosowanie sanitariatów dla dzieci 5 i 6 letnich. Remont łazienek (sierpień -2013), 2) Remont łazienek w III pawilonie,wymiana umywalek, 3) Wymiana komputerów w pracowni komputerowej, 4) Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego zakup rejestratora i dodatkowych kamer zewnętrznych, 5) Systematyczne doposażanie klasopracowni w sprzęt multimedialny (notebooki, projektory, ekrany), 6) Zagospodarowanie ogrodu dendrologicznego przy szkole wykonanie ścieżki ekologicznej Tajemniczy Ogród we współpracy organu prowadzącego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Szczecinie (ekologiczny plac zabaw, tablice poglądowe życie przyrody,zielona szkoła ekologiczne ławeczki do prowadzenia lekcji przyrodniczych, tropy zwierzęce,tabliczki z opisem gatunków drzew, i.in. Zaoferowana pomoc PGK. 7) Wnioskowanie do organu prowadzącego o doprowadzenie do realizacji budowy zaprojektowanej sali gimnastycznej. Koncepcja Pracy Szkoły Modyfikacja 2014/ Opracowanie i wdrażanie Programu Podnoszenia Efektywności Kształcenia (klasy 1-6) 2.Realizacja Szkolnego Programu wspierania rozwoju dziecka młodszego na 1-szym etapie edukacyjnym (klasy 1-3)

17 3.Realizacja Programu wspierania ucznia z trudnościami w uczeniu się(klasy 1-6) 4.Wdrażanie Polityki bezpieczeństwa internetowego (klasy 1-6, pedagogizacja rodziców) 5.Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych 6. Powołanie Uczniowskiego Zespołu Mediacyjnego do rozwiązywania konfliktów pomiędzy uczniami(ii semestr 2014/2015) 7.Wprowadzenie testu diagnostycznego do rozpoznawania talentów uczniów Mam talent 8.Wprowadzenie zasad korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej. 9.Wprowadzenie zasad dopuszczania do użytku w szkole podręczników i materiałów edukacyjnych 10.Opiniowanie przez Radę Rodziców propozycji dyrektora zawierającą zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym 11.Organizacja nauczania w szkole religii i etyki. 12.Zmiany w organizacji nauczania indywidualnego i rocznego przygotowania przedszkolnego. 13.Realizacja ogólnopolskiego programu Mistrzowie kodowania dodatkowe zajęcia komputerowe z nauki programowania.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO W SZCZECINKU OPRACOWANA NA LATA 2013-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO W SZCZECINKU OPRACOWANA NA LATA 2013-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO W SZCZECINKU OPRACOWANA NA LATA 2013-2016 Misja szkoły: Tworzenie szkoły bezpiecznej, która umożliwia wszechstronny rozwój duchowy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. WOJCIECHA KORFANTEGO W MYSŁOWICACH Nasz uczeń jest człowiekiem otwartym Koncepcja pracy szkoły nakreśla podstawowe cele i zadania realizowane

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE 1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE na lata 2015-2017 Przyjęta przez Radę Pedagogiczną 17 września 2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 Wspólnie budujemy szkołę nieustannie uczących się ludzi, w której niemożliwe staje się możliwym PODSTAWA PRAWNA Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE (2012-2015) koncepcja pracy szkoły Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października 2012 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017,, Aby zdobywać wielkość, człowiek musi tworzyć a nie odtwarzać A. de Saint Exupery PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM. im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM. im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie MISJA Dobre wychowanie, rzetelna wiedza. Jesteśmy po to by dobrze wychowywać powierzone nam przez rodziców dzieci i przekazywać im

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012-2017 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI UL. ŚREDNIA 4A 77-300 CZŁUCHÓW Dziecko chce być dobre Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz Jeśli nie może-

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie

KONCEPCJA PRACY. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie KONCEPCJA PRACY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Janowie na lata szkolne 2011-2016 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej:

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: kontynuowanie programów z zakresu edukacji europejskiej, prozdrowotnej, ekologicznej, regionalnej;

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. Koncepcja Pracy Szkoły

Szkoła Podstawowa nr1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. Koncepcja Pracy Szkoły Szkoła Podstawowa nr1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. Koncepcja Pracy Szkoły Uzupełnieniem Koncepcji Pracy Szkoły jest Statut Szkoły, Program Profilaktyczny Szkoły, Program Wychowawczy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU WIZJA SZKOŁY: ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO: 1. Zapewnienia równości

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA NA LATA 2011-2014 Uczcież się ludzie. (...) Byście swe powinności wypełniać umieli! Stanisław Staszic Koncepcja rozwoju Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE NA OKRES PIĘCIU LAT (2013-2018) Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W KALISZU

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W KALISZU KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W KALISZU NA LATA Przyjęto do realizacji na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia 25 października 2011r.(uchwała nr 2/2011/2012) Zapoznano Radę Rodziców dnia 29 listopada

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012 2017 ZESPOŁ SZKÓŁ NR 3 W LUBINIE SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Charakterystyka szkoły 3. Misja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie 4. Wizja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Lecz zaklinam niech żywi nie tracą nadziei I przed narodem niosą oświaty kaganiec J. Słowacki Testament mój PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Program uchwalony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce Misja szkoły Misją naszej szkoły jest troska o każdego ucznia i wspieranie go jako niepowtarzalnej jednostki oraz stawianie w centrum zainteresowania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA - PLAN PRACY

KONCEPCJA - PLAN PRACY KONCEPCJA - PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TEDEUSZA KOŚĆIUSZKI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM NA LATA 2013-2016 Tworzona przy współudziale Samorządu Uczniowskiego Zaopiniowana przez Radę Rodziców w dniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku

Koncepcja pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku Koncepcja pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku Misja szkoły Współdziałając z rodzicami, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić każdemu uczniowi wszechstronny rozwój

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2011-2016 Gimnazjum im. Armii Krajowej w Piasku KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2011-2016 RZECZĄ DLA CZŁOWIEKA NAJWAŻNIEJSZĄ JEST WYCHOWANIE. KAŻDA RZECZ DOBRZE ROZPOCZĘTA DAJE NADZIEJĘ DOBREGO WYNIKU, WIĘC JEŚLI ZASZCZEPISZ

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW WSTĘP Bardzo ważnym zadaniem współczesnej szkoły jest odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów uczniów, wyposażenie ich we wszechstronną wiedzę i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA LATA 2013-2018 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie w latach 2013-2018

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie w latach 2013-2018 Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie w latach 2013-2018 1. Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity.: Dz.U. z 2004r. Nr.256,poz.2572 ze zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 w WARSZAWIE im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 w WARSZAWIE im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 w WARSZAWIE im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari Wizja: Nasza szkoła wychowuje Polaka świadomego obywatela Europy XXI w. Misja: Nasza szkoła wychowuje człowieka

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM Nr 2 W PŁOCKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN PRACY GIMNAZJUM Nr 2 W PŁOCKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN PRACY GIMNAZJUM Nr 2 W PŁOCKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Integralna częścią Planu są; 1. Plan nadzoru dyrektora szkoły 2. Szkolny zestaw programów nauczania 3. Wykaz podręczników 4. Kalendarz roku

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Zarządzanie i organizacja I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Cel: Kształtowanie odpowiedzialności uczniów za podejmowane decyzje w sytuacjach ryzykownych współczesnej cywilizacji

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SYLWETKA ABSOLWENTA SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WSTĘP Program wychowawczy Zespołu Szkół w Zrębicach powstał w oparciu o: 1. zadania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów 2. analizę aktów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 1 PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁA MGR EWA GROBELNY Na podstawie koncepcji opracowanej przez mgr Iwonę Nowak 2 SPIS TREŚCI Charakterystyka szkoły

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE. Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE. Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W SKOCZOWIE Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz.U. z 2004r nr 256, poz.2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 2 w Bytowie

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 2 w Bytowie Koncepcja pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie Misja W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. U podstaw

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku przyjęta Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 8/09/10 z dnia 10 lutego 2010r. I) Szkoła uzyskuje bardzo dobre efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego rok szkolny 2014/2015 opracowany przez Zespół w składzie: Joanna Bagińska Poznań 2014 1. Szkolny Program Wychowawczy opracowano

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach

Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach Misja i wizja Szkoły Podstawowej nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Puławach MISJA SZKOŁY Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Puławach jest systematyczne podnoszenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE HASŁO NA ROK SZKOLNY 2015/2016: BEZPIECZEŃSTWO Lp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 140 W ŁODZI. na rok szkolny 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 140 W ŁODZI. na rok szkolny 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 140 W ŁODZI na rok szkolny 2013/2014 1 OGÓLNE ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE 1. Wychowanie przedszkolne ma na celu wszechstronny rozwój osobowy dziecka

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO ŚWIADOMEGO ODBIORU KULTURY I SZTUKI

PRZYGOTOWANIE DO ŚWIADOMEGO ODBIORU KULTURY I SZTUKI Obszar 1 PRZYGOTOWANIE DO ŚWIADOMEGO ODBIORU KULTURY I SZTUKI Lp. Zadania Sposoby realizacji Lekcje przedmiotowe Kształtowanie umiejętności Lekcje biblioteczne korzystania Projekcje filmów ze współczesnych

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie 1 W szkole utworzona jest klasa integracyjna. Klasa integracyjna są cząstką nowoczesnej, twórczej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 Koncepcja opracowana na podstawie: 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2014/2015

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2014/2015 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY DYDAKTYKA ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN DOSKONALENIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO Przygotowanie do realizacji zadań związanych z organizacją II panelu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie. Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie 1 2 SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. INFORMACJE O SZKOLE III. MISJA SZKOŁY IV. WIZJA SZKOŁY V. MODEL ABSOLWENTA VI. FORMY WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W POZNANIU

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W POZNANIU KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W POZNANIU Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu to placówka znajdująca się na jednym z najstarszych osiedli ratajskich. Jest to szkoła rejonowa,

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne Pedagog, wychowawcy klas

Osoby odpowiedzialne Pedagog, wychowawcy klas DZIAŁANIA SZKOŁY W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO w roku szkolnym 2013/2014 L.P. Zadanie (działanie) 1. Diagnoza sytuacji wychowawczej i opiekuńczej w szkole. Cele Wnioski do wykorzystania w planowaniu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013

Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013 Koncepcja pracy Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych im. Noblistów Polskich w Lesznowoli w roku szkolnym 2012/2013 WIZJA Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU 1. Wizja przedszkola Przedszkole drugim domem dziecka Nasze przedszkole to miejsce, gdzie dzieci czują się bezpieczne, są radosne i optymistyczne, w

Bardziej szczegółowo

MISJA I WIZJA. Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie

MISJA I WIZJA. Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie MISJA I WIZJA Załącznik nr 02 do Statutu Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie Gimnazjum im. Rady Europy w Kostrzynie Kostrzyn 2012 r. 1 S t r o n a MISJA SZKOŁY J WYCHOWUJEMY POLAKA I EUROPEJCZYKA esteśmy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata 2014-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata 2014-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna. II. Informacja o szkole. III. Wizja szkoły. IV. Misja szkoły. V. Plan zadań do realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 Zadania 1. Szkoła funkcjonuje zgodnie ze Statutem Szkoły i obowiązującymi regulaminami. 2. Prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy nauczyciela. Nauczyciele realizują

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zgodnie z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu, którego nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój osobowości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ W LATACH 2012 2017

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ W LATACH 2012 2017 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ W LATACH 2012 2017 1. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i promowanie jej osiągnięć. akademie i uroczystości szkolne. Informowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN STRATEGII ROZWOJU SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II

PLAN STRATEGII ROZWOJU SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W WĘGROWIE 07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 16, tel./fax (25) 792-30-97, NIP: 8241147861 e-mail: szkola.papiez@gazeta.pl, www.sp.wegrow.pl PLAN STRATEGII ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012. Zespół prowadzący ewaluację: przewodniczący - Bożena Romańska,

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012. Zespół prowadzący ewaluację: przewodniczący - Bożena Romańska, Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012 Obszar : FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Przedmiot ewaluacji: Wymaganie 3.3. Promowana jest wartość edukacji Zespół prowadzący ewaluację:

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 59 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego rok szkolny 2015/2016 opracowany przez Zespół w składzie: Joanna Bagińska Klaudia Stanisławska Poznań 2015 1 1. Szkolny Program

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Kształcenie Zarządzanie i organizacja Wychowanie i opieka 1 2 3 1.1 Obserwacja i diagnoza pedagogiczna 2.1 Podnoszenie jakości pracy 3.1 Kształtowanie postaw Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu 2014/2015

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu 2014/2015 Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu 2014/2015 1 PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2014/2015 Zadania szczegółowe Formy Organizacja i zarządzanie szkołą 1.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH na lata 2014-2018 Podstawa prawna: Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej Koncepcja pracy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej Zmodyfikowana Koncepcja pracy szkoły zatwierdzona została przez Radę Pedagogiczną 13 stycznia 2011r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MAŁY KSIĄŻĘ W KOSZALINIE W LATACH 2014 2020

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MAŁY KSIĄŻĘ W KOSZALINIE W LATACH 2014 2020 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MAŁY KSIĄŻĘ W KOSZALINIE W LATACH 2014 2020 Szkoła działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, której najważniejsze elementy stanowią:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha.

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Misja Szkoły Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Jesteśmy po to, aby dobrze wychować powierzone nam przez rodziców dzieci i

Bardziej szczegółowo

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wspieranie rozwoju dziecka Udział w programie Szkoła

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015 Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. Plan uwzględnia wnioski z: - badań, opinii

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH WIZJA I MISJA SZKOŁY Tworzymy szkołę, która: Troszczy się o wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015. 1. Wspieranie

Bardziej szczegółowo