RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA"

Transkrypt

1 WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190). Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej podlegającej ocenie instytucjonalnej: Wydział Humanistyczny Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA: Nazwa kierunku Bezpieczeństwo narodowe Etnologia Filozofia Historia Pedagogika Politologia Socjologia Stosunki międzynarodowe Nazwa obszaru kształcenia Poziom Profil 1 Rodzaj dziedzina 3 nauki społeczne nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki społeczne nauki społeczne nauki społeczne nauki społeczne dyscyplina oceny Data wystawienia nauki o I stopień pozytywna bezpieczeństwie etnologia I stopień pozytywna filozofia Jednolite magisterskie pozytywna historia Jednolite pozytywna magisterskie pedagogika I, II stopień pozytywna oraz jednolite magisterskie nauki o polityce I, II stopień pozytywna oraz jednolite magisterskie socjologia I, II stopień pozytywna oraz jedn. mgr nauki o polityce I stopień pozytywna II stopień, pozytywna jednolite magisterskie Uwagi/ zalecenia 1 Nie dotyczy okresu poprzedzającego wprowadzenie profili kształcenia. Należy podać kryterium, w odniesieniu do którego je sformułowano (np. program kształcenia, minimum kadrowe, itp.). Natomiast działania podjęte przez uczelnię / jednostkę w celu ich usunięcia i efekty tych działań należy szczegółowo opisać w odpowiednich częściach raportu. 3 Użyte określenia: obszar nauki, dziedzina i dyscyplina naukowa, dorobek naukowy, stopień i tytuł naukowy oznaczają odpowiednio: obszar sztuki, dziedziny i dyscypliny artystyczne, dorobek artystyczny oraz stopień i tytuł w zakresie sztuki. 1

2 Skład zespołu przygotowującego raport samooceny Imię i nazwisko Stanowisko/tytuł lub stopień naukowy/funkcja pełniona w Uczelni dr hab. Barbara Kromolicka prof. US dr hab. Urszula Chęcińska prof. US dr hab. Andrzej Wojtaszak prof. US dr hab. Henryk Walczak prof. US mgr Magdalena Faryś mgr inż. Marta Neumann Karolina Nalewaj Nazwa organu opiniującego raport Kolegium Dziekańskie Wydziału Humanistycznego Dziekan Wydziału Humanistycznego Prodziekan ds. Nauki Wydziału Humanistycznego Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Humanistycznego Prodziekan ds. Organizacyjnych i Studenckich Wydziału Humanistycznego Specjalista ds. przewodów doktorskich i habilitacyjnych, studia doktoranckie Samodzielny referent Samodzielny referent Część I. Krótka prezentacja Uczelni i ocenianej podstawowej jednostki organizacyjnej. 1. Misja i cele strategiczne Uczelni a cele strategiczne ocenianej jednostki, ocena ich realizacji i wynikające wnioski. Należy podać informacje umożliwiające ocenę czy: jednostka ma sformułowaną strategię rozwoju? strategia rozwoju jednostki jest zbieżna z misją Uczelni i nawiązuje do polityki budowy wysokiej jakości kształcenia? jednostka opracowała koncepcję kształcenia obejmującą studia I i II stopnia, studia doktoranckie i podyplomowe, spójną z jej celami strategicznymi? jednostka identyfikuje swoją rolę i pozycję na rynku edukacyjnym uwzględniając znaczenie jakości kształcenia, jednostka ma zidentyfikowanych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy oraz czy uczestniczą oni w procesie kształtowania oferty edukacyjnej jednostki i budowaniu wysokiej kultury jakości kształcenia, a także sformułować ocenę przyjętych rozwiązań w tym zakresie oraz wynikające z niej wnioski. Wydział Humanistyczny realizuje od 008 r. strategię rozwoju Wydziału Humanistycznego, która zbieżna jest z misją Uniwersytetu Szczecińskiego i w ewidentny sposób nawiązuje do polityki budowy wysokiej jakości kształcenia. Temu celowi służą koncepcje kształcenia obejmujące studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe, uwzględniające potrzeby i możliwości rynku pracy związane z analizowaniem i przewidywaniem potrzeb społecznych. Kształtowanie oferty edukacyjnej jednostki przebiega we współpracy z instytucjami państwowymi, gospodarczymi i społecznymi, tzn. Urzędem Miasta Szczecina, Urzędem Marszałkowskim, Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim (Wydziałem Polityki Społecznej), Wojewódzkim Urzędem Pracy, Północną Izbą Gospodarczą, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Misja, strategia i polityka jakości powinny być dołączone do raportu, natomiast pozostałe przepisy prawne, które dotyczą pkt. 1 powinny zostać przedstawione do wglądu podczas wizytacji.. Pozycja jednostki w Uczelni: Należy podać informację o kategorii naukowej jednostki oraz uzyskanych przez nią uprawnieniach do nadawania stopni naukowych. W roku 1989 na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej Wydział Humanistyczny uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii oraz pedagogiki. W 001 r. Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. W roku 008 Wydział uzyskał kolejne uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, a w 010 r. w dyscyplinie nauki o polityce. W wyniku parametryzacji Wydział Humanistyczny uzyskał w 011 r. kategorię II, czyli kategorię B.

3 .1. Liczba studentów, uczestników doktoranckich oraz słuchaczy. Liczba uczestników Liczba słuchaczy Liczba studentów doktoranckich Forma kształcenia D.5.L. 4 B.R.A. 5 D.5.L B.R.A. D.5.L B.R.A. U. 6 J. 7 U. J. U. J. U. J. U. J. U. J. Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Razem: Charakterystyka i ocena zmian w badanym okresie: 1) Wyraźna poprawa stosunku liczby studentów stacjonarnych do niestacjonarnych, przy czym w przypadku Wydziału Humanistycznego stosunek ten jest korzystniejszy niż w całej uczelni (5 lat temu Uczelnia: st. stacjonarni do niestacjonarnych 47,7% do 5,3%, Wydział: st. stacjonarni do niestacjonarnych 19,1% do 50,9%; obecnie Uczelnia: st. Stacjonarni do niestacjonarnych 68,% do 31,8%, Wydział: st. stacjonarni do niestacjonarnych - 74,7% do 5,3%). ) Poprawa udziału liczby studentów Wydziału Humanistycznego w ogólnej liczbie studentów US (5 lat temu studenci WH stanowili 3,5% studentów US, w tym studenci st. stacjonarnych WH stanowili 4,% liczby studentów stacjonarnych US, natomiast studenci niestacjonarnych WH stanowili,8% liczby studentów niestacjonarnych US. Obecnie studenci WH stanowią 5,% liczby studentów US w tym studenci stacjonarnych stanowi 7,6% liczby studentów stacjonarnych US, natomiast studenci niestacjonarnych WH stanowią 0% liczby studentów niestacjonarnych US). 3) Wyraźna poprawa udziału liczby uczestników doktoranckich Wydziału Humanistycznego w ogóle uczestników doktoranckich w całej Uczelni (5 lat temu: uczestnicy doktoranckich WH stanowili 14% uczestników doktoranckich w US, w tym uczestnicy doktoranckich na studiach stacjonarnych stanowili 6,7% liczby uczestników doktoranckich na studiach stacjonarnych w US, uczestnicy doktoranckich na studiach niestacjonarnych WH stanowili 5,8% liczby uczestników doktoranckich na studiach niestacjonarnych w US. Obecnie: udział studentów doktoranckich WH stanowi 4,5% ogółu studentów doktoranckich w US. W tym udział uczestników doktoranckich w trybie stacjonarnym w WH wynosi 38,6% liczby stacjonarnych uczestników doktoranckich w US. Spadł natomiast do zera udział uczestników niestacjonarnych doktoranckich. 4) Przy drastycznym ogólnym spadku słuchaczy w całym Uniwersytecie Szczecińskim stosunek udziału słuchaczy tych WH do ogólnej liczby w US zmniejszył się jedynie o % z 33,% 5 lat temu oraz do 31,3% aktualnie. 4 Dane sprzed 5 lat. 5 Bieżący rok akademicki. 6 Uczelnia. 7 Jednostka. 3

4 .. Liczba nauczycieli akademickich. Tytuł lub stopień naukowy albo tytuł zawodowy Podstawowym miejscu pracy Liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w Dodatkowym miejscu pracy rok 007 rok 01 ** rok 007 * rok 01 ** w uczelni w jednostce w uczelni w jednostce w uczelni w jednostce w uczelni w jednostce Profesor Doktor habilitowany Doktor Pozostali Razem Charakterystyka i ocena zmian w badanym okresie oraz prowadzonej w tym zakresie polityki kadrowej: 1. Zmiana stosunku udziału liczby profesorów w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym do udziału liczby profesorów w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim z,3% w roku 007 do 0,8% w roku 01 (w 007 stosunek ten wynosił 7,6% w US do 9,9% w WH, obecnie wynosi on 8,% w US do 9,0% w WH). Nadto w 007 roku liczba profesorów pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym stanowiła 4,7% liczby profesorów pracujących w podstawowym miejscu pracy w US. Obecnie udział liczby profesorów pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym w liczbie profesorów pracujących w podstawowym miejscu pracy w US wynosi 0,8% (w ogólnej liczbie profesorów zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym tylko 3 osoby zatrudnione są na II etacie: 1 osoba Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, osoby Instytut Politologii Europeistyki);. Poprawa stosunku udziału liczby doktorów habilitowanych w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym do udziału liczby doktorów habilitowanych w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim z 4,5% w roku 007 do 6,4% w roku 01 (w 007 stosunek ten wynosił 13,8% w US do 18,3% w WH, obecnie wynosi on 16,6% w US do 3,0% w WH). Nadto w 007 roku liczba doktorów habilitowanych pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym stanowiła 5,3% liczby doktorów habilitowanych pracujących w podstawowym miejscu pracy w US. Obecnie udział liczby doktorów habilitowanych pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym w liczbie doktorów habilitowanych pracujących w podstawowym miejscu pracy w US wynosi 6,3%; 3. Zmiana stosunku udziału liczby doktorów w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym do udziału liczby doktorów w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim z 1,5% w roku 007 do 7,1% w roku 01 (w 007 stosunek ten wynosił 51,8% w US do 64,3% w WH, obecnie wynosi on 51,9% w US do 59,0% w WH), Nadto w 007 roku liczba doktorów pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym stanowiła 3,7% liczby doktorów pracujących w podstawowym miejscu pracy w US. Obecnie udział liczby doktorów pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym w liczbie doktorów pracujących w podstawowym miejscu pracy w US wynosi 1,7%; ** Dane dotyczące roku kalendarzowego, w którym prowadzona jest wizytacja. 4

5 4. Zmiana stosunku udziału liczby pozostałych nauczycieli akademickich w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym do udziału liczby pozostałych nauczycieli akademickich w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim z 19,3% w roku 007 do 14,% w roku 01 (w 007 stosunek ten wynosił 6,8% w US do 7,5% w WH, obecnie wynosi on 3,% w US do 9,0% w WH). Nadto w 007 roku liczba pozostałych nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym stanowiła 5,3% liczby pozostałych nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w US. Obecnie udział liczby pozostałych nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym w liczbie pozostałych nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w US wynosi 7,4%; 5. Pozytywna ogólna tendencja spadkowa poziomu zatrudnienia nauczycieli akademickich w dodatkowym miejscu pracy, widoczna wyraźniej w przypadku Wydziału Humanistycznego niż w przypadku całej uczelni. Występuje stała tendencja wzrostowa awansów naukowych w grupie doktorów habilitowanych i doktorów, co obrazuje jasną politykę kadrową w procesie intensyfikacji rozwoju Wydziału Humanistycznego; 6. Wyraźny rozwój kadry naukowej jest konsekwencją przemyślanej polityki kadrowej prowadzonej przez władze dziekańskie od 008 roku. Rok 8 Dz Rozwój kadry akademickiej. dziedzin i dyscyplin nauki, których dotyczą uprawnienia do nadawania stopni naukowych Dys. 10 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowaneg o Liczba: nadanych w Uczelni stopni naukowych Doktora Doktora habilitowanego uzyskanych tytułów naukowych profesora na wniosek stopni i tytułów naukowych uzyskanych poza Uczelnią w Uczelni w Jednostce w U. w J. w U. w J. U. J. Dr Dr hab. Dz. Dys. Dz. Dys. Dz. Dys Dz Dys Dz. Dys Dz. Dys Dz. Dz. uprawnienia do nadawania stopnia doktora 007 Nauki humanisty czne Nauki fizyczne Literaturoz nawstwo, Językozna wstwo Fizyka uprawnienia do nadawania stopnia doktora Prof. 8 Dane dotyczące ostatnich 5 lat. 9 Dziedzina. 10 Dyscyplina. 5

6 Nauki teologiczn e 008 Nauki o Ziemi 009 Nauki o Ziemi Geog rafia 010 Nauki matematy czne 011 Nauki ekonomic zne Raze m: Teologia Geografia Matematyk a Załącznik nr do uchwały Nr 1 / 01 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Nauki humanistyc zne Nauki humanistyc zne Filozofia Nauki o polityce Finanse Charakterystyka i ocena uwarunkowań oraz tendencji rozwojowych kadry oraz prowadzonej w tym zakresie polityki kadrowej: 1) Od roku 008 Wydział Humanistyczny zdecydowanie poprawia swoją pozycję jako jednostka naukowa, zyskując uprawnienia do nadawania stopnia doktora w jednej dziedzinie i dwóch dyscyplinach naukowych. Obrazuje to największą dynamikę rozwoju wśród wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego; ) Na przestrzeni ostatnich 5 lat utrzymuje się stała tendencja wzrostowa udziału liczby stopni doktora nadawanych w Wydziale Humanistycznym w liczbie stopni doktora nadawanych w Uniwersytecie Szczecińskim (w roku 007 ¼ liczby tytułów nadanych w US stanowiła liczba tytułów nadanych w WH, w roku 011 stosunek ten wynosi już ⅓); 3) Pozytywny, świadczący o znaczącej pozycji naukowej WH, stosunek liczby doktorów habilitowanych nadawanych na Wydziale Humanistycznym do liczby doktorów habilitowanych w całym US jest taki, że wśród każdych czterech nowo nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego, zasilających potencjał naukowy US, jeden jest pracownikiem WH; 4) Stosunek liczby uzyskanych przez pracowników WH tytułów naukowych profesora na wniosek w ogólnej liczbie tytułów uzyskanych w całej uczelni osiągnął w latach poziom ¼, co zdecydowanie poprawia pozycję naukową WH; 5) Dzięki systematycznemu wzrostowi ilości dyscyplin naukowych, w zakresie których WH uzyskuje prawa nadawania stopnia doktora, stopniowo maleje na przestrzeni ostatnich pięciu lat ilość stopni doktora nadawanych poza macierzystą uczelnią. Dalsze prace naukowe i organizacyjne zakładają uzyskanie podobnej tendencji w przypadku nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora; 6) Na tle Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Humanistyczny prowadzi jasną politykę kadrową ukierunkowana na awanse kadrowe w poszczególnych grupach nauczycieli akademickich, co zgodne jest z misja i strategią Wydziału Humanistycznego oraz realizowanymi konsekwentnie treściami Ustawy o szkolnictwie wyższym. 6

7 Część II. Wewnętrzny system zapewniania jakości 1. Wewnętrzne przepisy stanowiące podstawę funkcjonowania systemu. Należy wskazać poszczególne przepisy i ich zakres normatywny, w tym przepisy: konstytuujące wewnętrzny system zapewniania jakości oraz określające kompetencje organów uczelni i jednostki w tym zakresie, dotyczące tworzenia programów kształcenia, doktoranckich i, zwanych dalej studiami, dotyczące określania i weryfikacji efektów kształcenia, w tym procesu dyplomowania, zasad rekrutacji, toku, oceny nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, funkcjonowania biura karier, oraz dotyczące pomocy udzielanej studentom w procesie kształcenia. 1. Uchwała nr 46/009 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 maja 009 r. w sprawie utworzenia Biura ds. Jakości Kształcenia. Uchwała nr 5/01 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 marca 01 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie planów i programów nauczania oraz planów i programów oraz kursów dokształcających 3. Uchwała nr 90/0ll Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 4 listopada 0ll r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim 4. ZARZĄDZENIE NR 3/011 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 011 r. w sprawie utworzenia zespołów rektorskich ds. jakości i programów kształcenia i określenia zakresu ich działania 5. ZARZĄDZENIE NR 107/011 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/modułu kształcenia (sylabusa) 6. Uchwała nr 40/011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 maja 011r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów na I rok w US w roku akademickim 01/ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 40 /011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 maja 011 r. 8. Uchwała nr 10/011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie w Uniwersytecie Szczecińskim z dnia 8 stycznia 011 r. wprowadzenia szczegółowych zasad przyjęć na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach Uchwała nr 107/006 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 września 006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Uniwersytetu Szczecińskiego 10. Uchwała nr 4/011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 marca 011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego 11. Uchwała nr 1/010 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 marca 010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Uniwersytetu Szczecińskiego 1. Uchwała nr 78/011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 września 011 r. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego 13. Zarządzenie nr 78/006 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 marca 006 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Biura Karier 14. Zarządzenie nr 61/011 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 14 września 011 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie" 15. Zarządzenie nr 8/01 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 lutego 01r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego" 16. Zarządzenie nr 6/011 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 września 011 r. w sprawie ustalenia "Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego" 17. Uchwała nr 34/009 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 kwietnia 009r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich ze zmianami zgodnie z Uchwałą nr 80/009 oraz Uchwałą nr 91/009 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego 7

8 18. Uchwała nr 35/007 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 marca 007r. w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich 19. Zarządzenie nr 8/010 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 lutego 010r. w sprawie wprowadzenia albumu słuchaczy oraz księgi świadectw realizowanych w Uniwersytecie Szczecińskim 0. Zarządzenie nr 7/009 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 października 009r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło ze zmianami zgodnie z Zarządzeniem nr 88 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 1. Zarządzenie nr 50/009 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 lipca 009r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia ze zmianami zgodnie z Zarządzeniem nr 90/009 oraz 6/010 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Zarządzenie nr 109/006 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 października 006r. w sprawie zasad organizowania i prowadzenia 3. Zarządzenie nr 40/005 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 września 005 w sprawie opłat za wydawanie dokumentów przebiegu 4. Zarządzenie nr 48/003 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 listopada 003r. w sprawie wprowadzenia indeksu słuchacza. Pełna dokumentacja dotycząca funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości powinna zostać przedstawiona do wglądu podczas wizytacji.. System zarządzania jakością. Należy przedstawić system podejmowania decyzji dotyczących zarządzania jakością ze wskazaniem upoważnionych organów i zakresu ich kompetencji oraz określeniem roli interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Humanistycznym działa w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim. Tworzenie uczelnianego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia zostało zapoczątkowane utworzeniem Biura ds. Jakości Kształcenia oraz powołaniem przez Rektora Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia. Istotnym zadaniem Biura ds. Jakości Kształcenia jest wspomaganie podejmowanych przez Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia działań o charakterze koncepcyjnym i organizacyjnym oraz koordynacja przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia i podnoszenia jakości kształcenia w US. Biuro obsługuje Uczelniany Zespół oraz wspiera Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji dotyczących systemu, monitoruje doświadczenia innych szkół wyższych w zakresie jakości kształcenia, organizuje szkolenia i seminaria dotyczące zagadnień jakości kształcenia oraz uczestniczy we wprowadzaniu systemu antyplagiatowego Plagiat.pl w Uniwersytecie. Biuro również uczestniczy w przygotowaniu uczelnianego systemu badania warunków kształcenia w US oraz systemu ankietowania studentów. Następnym krokiem w tworzeniu uczelnianego systemu było powstanie struktury organizacyjnej w postaci rektorskich zespołów ds. jakości i programów kształcenia. Obecnie struktura organizacyjna Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia przedstawia się następująco: 1. Uczelniany Zespół Rektorski ds. Jakości i Programów Kształcenia, którego celem jest: a) podejmowanie działań na rzecz wdrożenia nowych planów i programów kształcenia oraz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na US, w szczególności opracowanie i przedstawienie Rektorowi wniosków i projektów dotyczących: polityki określającej cele i strategię wdrażania kierunków oraz planów i programów kształcenia, zasad i harmonogramu wdrożenia nowych planów i programów kształcenia oraz formularza opisu przedmiotu (sylabusa), zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu planów i programów kształcenia, zasad zapewnienia jakości kadry dydaktycznej, zasad monitorowania, przeglądu i podnoszenia poziomu zasobów dydaktycznych, b) opracowanie formularza sprawozdania z oceny własnej dla jednostek organizacyjnych US, wskazuje termin sporządzenia sprawozdania, zakres ewaluacji oraz kryteria, według których dokonywana jest ocena jakości kształcenia w danym roku akademickim, c) dokonywanie analizy sprawozdań z oceny własnej, sporządzonych przez jednostki organizacyjne US oraz sporządzanie sprawozdania na temat jakości kształcenia na US i przedstawianie go Rektorowi, d) sporządzanie i przedstawianie Rektorowi semestralnego sprawozdania ze swojej działalności, e) wspieranie działań zespołów wydziałowych oraz kierunków.. Wydziałowe Zespoły ds. Jakości i Programów Kształcenia, których zadaniem jest: a) opiniowanie przed uchwaleniem przez Radę Wydziału każdego nowego kierunku, planów i programów kształcenia przedstawionych przez Zespół Kierunku, b) sporządzanie, zgodnie z wytycznymi Uczelnianego Zespołu sprawozdania z oceny własnej, stanowiącej wynik 8

9 ewaluacji kształcenia w jednostce i przedstawianie dziekanowi wydziału i Uczelnianemu Zespołowi, c) opracowanie planów i harmonogramów działań naprawczych, d) inicjowanie działań projakościowych związanych ze specyfiką działalności dydaktycznej prowadzonej na wydziale oraz rekomendowanie jej Uczelnianemu Zespołowi, e) inicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury jakości kształcenia w środowisku akademickim, f) sporządzanie i przedstawianie semestralnych sprawozdań ze swojej działalności dziekanowi i Uczelnianemu Zespołowi. g) wspiera działania Zespołów Kierunków w swojej jednostce 3. Zespoły Kierunkowe ds. Jakości i Programów Kształcenia, których zadaniem jest: a) opracowanie nowego planu i programu kształcenia zgodnie z wymogami prawa oraz przedstawienie Zespołowi Wydziałowemu. Na wydziałach o strukturze instytutowej uprzednio należy je przedstawić do zaopiniowania Radzie Instytutu, dokonywanie okresowego sprawdzenia planu i programu kształcenia danego kierunku, b) wstępna analiza ankiet studenckich c) propagowanie dobrych wzorców (praktyk) dydaktycznych, d) przedstawianie propozycji do utworzenia Uczelnianego Katalogu Przedmiotów, e) sporządzanie i przedstawianie semestralnych sprawozdań ze swojej działalności dziekanowi lub dyrektorowi instytutu na wydziałach o strukturze instytutowej oraz Zespołowi Wydziałowemu. 3. Wewnętrzne procedury zapewnienia jakości stanowiące podstawę weryfikacji wszystkich czynników wpływających na jakość kształcenia. Należy przedstawić procedury / procesy dotyczące: weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia; zapewnienia studentom dydaktycznego, naukowego i materialnego wsparcia w procesie uczenia się; prowadzenia badań naukowych w zakresie obszaru / obszarów, do których zostały przyporządkowane prowadzone studia; zasad oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy ; monitorowania i oceny efektów kształcenia na rynku pracy; udziału pracodawców i innych przedstawicieli rynku pracy w określaniu i ocenie efektów kształcenia; publicznego dostępu do informacji o programach, efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku ; weryfikacji poziomu naukowego jednostki; weryfikacji zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej; polityki finansowej, oceny doboru kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia, w tym nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe (tabele 3.1, 3., 3.3). 1. System weryfikacji zakładanych efektów kształcenia zgodny jest z Regulaminem i harmonogramem sesji egzaminacyjnych i poprawkowych. W czasie sesji poprawkowej studenci nie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych. Harmonogramy roku akademickiego przedstawiane są przed rozpoczęciem roku akademickiego w Dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału. Zasady oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy są zgodne z regulaminami poszczególnych. Wymóg przygotowania pracy pisemnej, zaliczenia kolokwium, testów, egzaminów jest obowiązujący na wszystkich formach.. Programy oraz oceny efektów kształcenia konsultowane są z wybranymi przedstawicielami rynku pracy oraz potencjalnymi pracodawcami. W celu monitorowania i oceny efektów kształcenia na rynku pracy powołano na Wydziale Humanistycznym Pracownię Badań Ewaluacyjnych (Uchwała nr 1/009/01 Rady Wydziału Humanistycznego z dn r.). W 011 r. złożony został wniosek o wsparcie finansowe dotyczące uruchomienia Interaktywnego Centrum Komunikacji i Badań Społecznych. 3. Badania statutowe prowadzane na Wydziale Humanistycznym obejmują 8 tematów badawczych, które są zgodne z obszarami nauki na WH. Wnioski składane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpatrywane są pozytywnie i odnotować należy zwiększenie środków finansowych na badania statutowe w ostatnich latach. 4. Wydział Humanistyczny posiada autonomiczny budżet, dofinansowany ze prowadzonych na Wydziale, grantów i projektów międzynarodowych. W wyniku parametryzacji WH uzyskał w 011 r. kategorię II, czyli kategorię B. Kadra WH z udokumentowanym dorobkiem naukowym wchodzi w skład minimum kadrowego, które gwarantuje wysoki poziom efektów kształcenia. 9

10 4. Mechanizmy weryfikacji i doskonalenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości. Należy przedstawić procedury i procesy dotyczące oceny efektywności wewnętrznego systemu zapewniania jakości, doskonalenia tego systemu i korygowania polityki zapewniania jakości oraz ich ocenę. Zgodnie z nową Ustawą o szkolnictwie Wyższym mechanizmy weryfikacji i doskonalenia wewnętrznego systemu jakości są na etapie opracowywania. Propozycje zostaną przedstawione pracownikom Wydziału Humanistycznego w momencie ogłoszenia odpowiednich rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących parametryzacji jednostek naukowych. W 011 r. została przeprowadzona ocena pracowników Wydziału Humanistycznego na arkuszach ewaluacyjnych przygotowanych przez Rektorat. Procedura ewaluacyjna przeprowadzona została w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. W dalszej kolejności oceną pracowników zajęła się Wydziałowa Komisja ds. Oceny Pracowników Wydziału Humanistycznego powołana na Radzie Wydziału Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich jednostki. Liczba nauczycieli akademickich, dla których uczelnia stanowi R Nazwa rodzaju Podstawowe miejsce pracy Dodatkowe miejsce pracy a i z W pełnym wymiarze czasu W niepełnym wymiarze kierunku e Dr Pozostali Dr Pozos- Dr Pozos- pracy czasu pracy Prof. Dr m hab. Prof. Dr Prof. Dr hab. tali hab. tali Etnologia, I stopień 11 ( ) 11 () 7(5) 1 1 ( ) 1(1) ( ) ( ) Etnologia, II stopnia 11 (4) 7(5) 1 1 Filozofia, I stopień 0 (1) 8(4) 9(6) 1 Filozofia, II stopień 0 (1) 8(5) 9(7) 1 Archeologia, I stopień 46 11() 11(1) 3(5) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) Archeologia, II stopień 46 11() 11() 3(5) 1 Historia, I stopień 46 11() 11() 3(7) 1 Historia, II stopień 46 11(4) 11() 3(6) 1 Stosunki międzynarodowe 46 11(1) 11(3) 3(9) 1 I stopień Stosunki międzynarodowe 46 11(3) 11(4) 3(7) 1 II stopień Bezpieczeństwo narodowe, 1 1(1) 3() 7(7) 1 I stopień Pedagogika, I stopień 51 1() 9(4) 35(17) 6 Pedagogika, II stopień 51 1() 9(4) 35(17) 6 Pedagogika specjalna, 51 1(1) 9() 35(6) 6 I stopień Praca socjalna, I stopień 51 1() 9(3) 35(6) 6 Bezpieczeństwo 41 3() 9() 4(6) 1 11 W nawiasach należy podać liczbę osób zaliczonych przez uczelnię do minimum kadrowego. 1 W nawiasie należy podać liczbę magistrów zaliczonych do minimum kadrowego zamiast doktorów. 10

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA:

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA: WZÓR RAPORT SAMOOCENY Nazwa szkoły wyższej: OCENA INSTYTUCJONALNA założona przez 1... w roku... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej podlegającej ocenie instytucjonalnej: Informacja o prowadzonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie Nazwa studiów doktoranckich Określenie obszaru wiedzy, dziedziny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w Polsce dotyczące studiów doktoranckich

Regulacje prawne w Polsce dotyczące studiów doktoranckich Regulacje prawne w Polsce dotyczące studiów doktoranckich SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Ekspertka Bolońska Uniwersytet im. A.

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/5 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 0 kwietnia 5 r. obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I rok (13.5 punktów ECTS)

I rok (13.5 punktów ECTS) Program Doktoranckich w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Program studiów doktoranckich obejmuje zajęcia przygotowujące doktoranta do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Nie obejmuje całkowitego

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.)

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.) PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) M.2 M.3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Wydział Wydział Prawa i Administracji. Jednostka Wydział Prawa i Administracji

Wydział Wydział Prawa i Administracji. Jednostka Wydział Prawa i Administracji Nazwa studiów trzeciego stopnia prawo Wydział Wydział Prawa i Administracji Jednostka Wydział Prawa i Administracji Tryb studiów stacjonarne Obszar kształcenia, dziedzina lub dziedziny, dyscyplina naukowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji 2012-2016 W kadencji 2012-2016 Zespół ds. Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia SEMINARIUM BOLOŃSKIE dla prorektorów ds. kształcenia Uczelnie wobec zmiany systemu kształcenia Warszawa-Miedzeszyn, 26-27

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra..

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii 1 Polityka kadrowa Politykę kadrową realizuje dziekan wraz z dyrektorami

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. Informacje na temat punktów ECTS w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie Wyższym, w rozporządzeniach do tego aktu wykonawczego, oraz w dokumentach uniwersyteckich. Wykaz dokumentów, które traktują

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 117/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 78/III/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ Na podstawie 3 i 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wytycznych do tworzenia planów i programów studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej (dla studiów rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM SEMINARIUM BOLOŃSKIE dla prorektorów ds. kształcenia Uczelnie wobec zmiany systemu kształcenia Warszawa-Miedzeszyn,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 50/R/15 PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zapewnianie jakości kształcenia wymaga, by weryfikacja osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE SOCJOLOGII

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE SOCJOLOGII L.p. K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K05 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH W ZAKRESIE SOCJOLOGII Po zakończeniu studiów doktoranckich w zakresie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 1. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury jest ujednolicenie sposobów weryfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Załącznik do Uchwały Nr 67/62/2015 Rady Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku z późn.zm. PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich. Po ukończeniu studiów doktoranckich absolwent osiąga następujące efekty kształcenia:

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich. Po ukończeniu studiów doktoranckich absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 52 Senatu UMK z dnia 29.05.2012r. zawierającej wytyczne odnośnie tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających Efekty kształcenia dla studiów

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 211 g /IX/2012 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 16 listopada 2011 r. Nr 9 Poz. 204 ZARZĄDZENIE NR 44 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku Uchwała Nr 102/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE (uchwalony przez Radę WFCh w dniu 26 września 2013 r. wraz z poprawkami

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Badany obszar Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Zespoły/osoby podejmujące

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Załącznik nr 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U.2011.196.1169);

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1. Podstawy prawne Systemu Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu Nr 22/2016 z dnia 16.06.2016r. stacjonarne studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie), praktyczny profil kształcenia.

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, zwane dalej Stypendium, przyznawane jest na wniosek doktoranta przez Rektora.

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, zwane dalej Stypendium, przyznawane jest na wniosek doktoranta przez Rektora. _ Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2013/2014 Rozdział I Zasady ogólne 1 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego,

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Zał. nr 2a uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w dniu 3 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI Wydział Transportu I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI 1) Uchwała nr 623/VII/12 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Wydział Historyczny UJ. Program studiów doktoranckich Przyjęty przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 19 maja 2017 r.

Wydział Historyczny UJ. Program studiów doktoranckich Przyjęty przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 19 maja 2017 r. Wydział Historyczny UJ Program studiów doktoranckich Przyjęty przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 19 maja 2017 r. Niniejszy program obowiązuje doktorantów przyjętych na studia w rekrutacji na rok

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych

Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych Poznań, dnia 27.02.2013 r. Rekomendacje Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczące doskonalenia jakości na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Propozycje działań

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo