RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA"

Transkrypt

1 WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190). Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej podlegającej ocenie instytucjonalnej: Wydział Humanistyczny Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA: Nazwa kierunku Bezpieczeństwo narodowe Etnologia Filozofia Historia Pedagogika Politologia Socjologia Stosunki międzynarodowe Nazwa obszaru kształcenia Poziom Profil 1 Rodzaj dziedzina 3 nauki społeczne nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki społeczne nauki społeczne nauki społeczne nauki społeczne dyscyplina oceny Data wystawienia nauki o I stopień pozytywna bezpieczeństwie etnologia I stopień pozytywna filozofia Jednolite magisterskie pozytywna historia Jednolite pozytywna magisterskie pedagogika I, II stopień pozytywna oraz jednolite magisterskie nauki o polityce I, II stopień pozytywna oraz jednolite magisterskie socjologia I, II stopień pozytywna oraz jedn. mgr nauki o polityce I stopień pozytywna II stopień, pozytywna jednolite magisterskie Uwagi/ zalecenia 1 Nie dotyczy okresu poprzedzającego wprowadzenie profili kształcenia. Należy podać kryterium, w odniesieniu do którego je sformułowano (np. program kształcenia, minimum kadrowe, itp.). Natomiast działania podjęte przez uczelnię / jednostkę w celu ich usunięcia i efekty tych działań należy szczegółowo opisać w odpowiednich częściach raportu. 3 Użyte określenia: obszar nauki, dziedzina i dyscyplina naukowa, dorobek naukowy, stopień i tytuł naukowy oznaczają odpowiednio: obszar sztuki, dziedziny i dyscypliny artystyczne, dorobek artystyczny oraz stopień i tytuł w zakresie sztuki. 1

2 Skład zespołu przygotowującego raport samooceny Imię i nazwisko Stanowisko/tytuł lub stopień naukowy/funkcja pełniona w Uczelni dr hab. Barbara Kromolicka prof. US dr hab. Urszula Chęcińska prof. US dr hab. Andrzej Wojtaszak prof. US dr hab. Henryk Walczak prof. US mgr Magdalena Faryś mgr inż. Marta Neumann Karolina Nalewaj Nazwa organu opiniującego raport Kolegium Dziekańskie Wydziału Humanistycznego Dziekan Wydziału Humanistycznego Prodziekan ds. Nauki Wydziału Humanistycznego Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Humanistycznego Prodziekan ds. Organizacyjnych i Studenckich Wydziału Humanistycznego Specjalista ds. przewodów doktorskich i habilitacyjnych, studia doktoranckie Samodzielny referent Samodzielny referent Część I. Krótka prezentacja Uczelni i ocenianej podstawowej jednostki organizacyjnej. 1. Misja i cele strategiczne Uczelni a cele strategiczne ocenianej jednostki, ocena ich realizacji i wynikające wnioski. Należy podać informacje umożliwiające ocenę czy: jednostka ma sformułowaną strategię rozwoju? strategia rozwoju jednostki jest zbieżna z misją Uczelni i nawiązuje do polityki budowy wysokiej jakości kształcenia? jednostka opracowała koncepcję kształcenia obejmującą studia I i II stopnia, studia doktoranckie i podyplomowe, spójną z jej celami strategicznymi? jednostka identyfikuje swoją rolę i pozycję na rynku edukacyjnym uwzględniając znaczenie jakości kształcenia, jednostka ma zidentyfikowanych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy oraz czy uczestniczą oni w procesie kształtowania oferty edukacyjnej jednostki i budowaniu wysokiej kultury jakości kształcenia, a także sformułować ocenę przyjętych rozwiązań w tym zakresie oraz wynikające z niej wnioski. Wydział Humanistyczny realizuje od 008 r. strategię rozwoju Wydziału Humanistycznego, która zbieżna jest z misją Uniwersytetu Szczecińskiego i w ewidentny sposób nawiązuje do polityki budowy wysokiej jakości kształcenia. Temu celowi służą koncepcje kształcenia obejmujące studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe, uwzględniające potrzeby i możliwości rynku pracy związane z analizowaniem i przewidywaniem potrzeb społecznych. Kształtowanie oferty edukacyjnej jednostki przebiega we współpracy z instytucjami państwowymi, gospodarczymi i społecznymi, tzn. Urzędem Miasta Szczecina, Urzędem Marszałkowskim, Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim (Wydziałem Polityki Społecznej), Wojewódzkim Urzędem Pracy, Północną Izbą Gospodarczą, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Misja, strategia i polityka jakości powinny być dołączone do raportu, natomiast pozostałe przepisy prawne, które dotyczą pkt. 1 powinny zostać przedstawione do wglądu podczas wizytacji.. Pozycja jednostki w Uczelni: Należy podać informację o kategorii naukowej jednostki oraz uzyskanych przez nią uprawnieniach do nadawania stopni naukowych. W roku 1989 na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej Wydział Humanistyczny uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii oraz pedagogiki. W 001 r. Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. W roku 008 Wydział uzyskał kolejne uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, a w 010 r. w dyscyplinie nauki o polityce. W wyniku parametryzacji Wydział Humanistyczny uzyskał w 011 r. kategorię II, czyli kategorię B.

3 .1. Liczba studentów, uczestników doktoranckich oraz słuchaczy. Liczba uczestników Liczba słuchaczy Liczba studentów doktoranckich Forma kształcenia D.5.L. 4 B.R.A. 5 D.5.L B.R.A. D.5.L B.R.A. U. 6 J. 7 U. J. U. J. U. J. U. J. U. J. Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Razem: Charakterystyka i ocena zmian w badanym okresie: 1) Wyraźna poprawa stosunku liczby studentów stacjonarnych do niestacjonarnych, przy czym w przypadku Wydziału Humanistycznego stosunek ten jest korzystniejszy niż w całej uczelni (5 lat temu Uczelnia: st. stacjonarni do niestacjonarnych 47,7% do 5,3%, Wydział: st. stacjonarni do niestacjonarnych 19,1% do 50,9%; obecnie Uczelnia: st. Stacjonarni do niestacjonarnych 68,% do 31,8%, Wydział: st. stacjonarni do niestacjonarnych - 74,7% do 5,3%). ) Poprawa udziału liczby studentów Wydziału Humanistycznego w ogólnej liczbie studentów US (5 lat temu studenci WH stanowili 3,5% studentów US, w tym studenci st. stacjonarnych WH stanowili 4,% liczby studentów stacjonarnych US, natomiast studenci niestacjonarnych WH stanowili,8% liczby studentów niestacjonarnych US. Obecnie studenci WH stanowią 5,% liczby studentów US w tym studenci stacjonarnych stanowi 7,6% liczby studentów stacjonarnych US, natomiast studenci niestacjonarnych WH stanowią 0% liczby studentów niestacjonarnych US). 3) Wyraźna poprawa udziału liczby uczestników doktoranckich Wydziału Humanistycznego w ogóle uczestników doktoranckich w całej Uczelni (5 lat temu: uczestnicy doktoranckich WH stanowili 14% uczestników doktoranckich w US, w tym uczestnicy doktoranckich na studiach stacjonarnych stanowili 6,7% liczby uczestników doktoranckich na studiach stacjonarnych w US, uczestnicy doktoranckich na studiach niestacjonarnych WH stanowili 5,8% liczby uczestników doktoranckich na studiach niestacjonarnych w US. Obecnie: udział studentów doktoranckich WH stanowi 4,5% ogółu studentów doktoranckich w US. W tym udział uczestników doktoranckich w trybie stacjonarnym w WH wynosi 38,6% liczby stacjonarnych uczestników doktoranckich w US. Spadł natomiast do zera udział uczestników niestacjonarnych doktoranckich. 4) Przy drastycznym ogólnym spadku słuchaczy w całym Uniwersytecie Szczecińskim stosunek udziału słuchaczy tych WH do ogólnej liczby w US zmniejszył się jedynie o % z 33,% 5 lat temu oraz do 31,3% aktualnie. 4 Dane sprzed 5 lat. 5 Bieżący rok akademicki. 6 Uczelnia. 7 Jednostka. 3

4 .. Liczba nauczycieli akademickich. Tytuł lub stopień naukowy albo tytuł zawodowy Podstawowym miejscu pracy Liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w Dodatkowym miejscu pracy rok 007 rok 01 ** rok 007 * rok 01 ** w uczelni w jednostce w uczelni w jednostce w uczelni w jednostce w uczelni w jednostce Profesor Doktor habilitowany Doktor Pozostali Razem Charakterystyka i ocena zmian w badanym okresie oraz prowadzonej w tym zakresie polityki kadrowej: 1. Zmiana stosunku udziału liczby profesorów w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym do udziału liczby profesorów w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim z,3% w roku 007 do 0,8% w roku 01 (w 007 stosunek ten wynosił 7,6% w US do 9,9% w WH, obecnie wynosi on 8,% w US do 9,0% w WH). Nadto w 007 roku liczba profesorów pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym stanowiła 4,7% liczby profesorów pracujących w podstawowym miejscu pracy w US. Obecnie udział liczby profesorów pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym w liczbie profesorów pracujących w podstawowym miejscu pracy w US wynosi 0,8% (w ogólnej liczbie profesorów zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym tylko 3 osoby zatrudnione są na II etacie: 1 osoba Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, osoby Instytut Politologii Europeistyki);. Poprawa stosunku udziału liczby doktorów habilitowanych w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym do udziału liczby doktorów habilitowanych w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim z 4,5% w roku 007 do 6,4% w roku 01 (w 007 stosunek ten wynosił 13,8% w US do 18,3% w WH, obecnie wynosi on 16,6% w US do 3,0% w WH). Nadto w 007 roku liczba doktorów habilitowanych pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym stanowiła 5,3% liczby doktorów habilitowanych pracujących w podstawowym miejscu pracy w US. Obecnie udział liczby doktorów habilitowanych pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym w liczbie doktorów habilitowanych pracujących w podstawowym miejscu pracy w US wynosi 6,3%; 3. Zmiana stosunku udziału liczby doktorów w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym do udziału liczby doktorów w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim z 1,5% w roku 007 do 7,1% w roku 01 (w 007 stosunek ten wynosił 51,8% w US do 64,3% w WH, obecnie wynosi on 51,9% w US do 59,0% w WH), Nadto w 007 roku liczba doktorów pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym stanowiła 3,7% liczby doktorów pracujących w podstawowym miejscu pracy w US. Obecnie udział liczby doktorów pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym w liczbie doktorów pracujących w podstawowym miejscu pracy w US wynosi 1,7%; ** Dane dotyczące roku kalendarzowego, w którym prowadzona jest wizytacja. 4

5 4. Zmiana stosunku udziału liczby pozostałych nauczycieli akademickich w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym do udziału liczby pozostałych nauczycieli akademickich w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim z 19,3% w roku 007 do 14,% w roku 01 (w 007 stosunek ten wynosił 6,8% w US do 7,5% w WH, obecnie wynosi on 3,% w US do 9,0% w WH). Nadto w 007 roku liczba pozostałych nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym stanowiła 5,3% liczby pozostałych nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w US. Obecnie udział liczby pozostałych nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym w liczbie pozostałych nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w US wynosi 7,4%; 5. Pozytywna ogólna tendencja spadkowa poziomu zatrudnienia nauczycieli akademickich w dodatkowym miejscu pracy, widoczna wyraźniej w przypadku Wydziału Humanistycznego niż w przypadku całej uczelni. Występuje stała tendencja wzrostowa awansów naukowych w grupie doktorów habilitowanych i doktorów, co obrazuje jasną politykę kadrową w procesie intensyfikacji rozwoju Wydziału Humanistycznego; 6. Wyraźny rozwój kadry naukowej jest konsekwencją przemyślanej polityki kadrowej prowadzonej przez władze dziekańskie od 008 roku. Rok 8 Dz Rozwój kadry akademickiej. dziedzin i dyscyplin nauki, których dotyczą uprawnienia do nadawania stopni naukowych Dys. 10 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowaneg o Liczba: nadanych w Uczelni stopni naukowych Doktora Doktora habilitowanego uzyskanych tytułów naukowych profesora na wniosek stopni i tytułów naukowych uzyskanych poza Uczelnią w Uczelni w Jednostce w U. w J. w U. w J. U. J. Dr Dr hab. Dz. Dys. Dz. Dys. Dz. Dys Dz Dys Dz. Dys Dz. Dys Dz. Dz. uprawnienia do nadawania stopnia doktora 007 Nauki humanisty czne Nauki fizyczne Literaturoz nawstwo, Językozna wstwo Fizyka uprawnienia do nadawania stopnia doktora Prof. 8 Dane dotyczące ostatnich 5 lat. 9 Dziedzina. 10 Dyscyplina. 5

6 Nauki teologiczn e 008 Nauki o Ziemi 009 Nauki o Ziemi Geog rafia 010 Nauki matematy czne 011 Nauki ekonomic zne Raze m: Teologia Geografia Matematyk a Załącznik nr do uchwały Nr 1 / 01 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Nauki humanistyc zne Nauki humanistyc zne Filozofia Nauki o polityce Finanse Charakterystyka i ocena uwarunkowań oraz tendencji rozwojowych kadry oraz prowadzonej w tym zakresie polityki kadrowej: 1) Od roku 008 Wydział Humanistyczny zdecydowanie poprawia swoją pozycję jako jednostka naukowa, zyskując uprawnienia do nadawania stopnia doktora w jednej dziedzinie i dwóch dyscyplinach naukowych. Obrazuje to największą dynamikę rozwoju wśród wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego; ) Na przestrzeni ostatnich 5 lat utrzymuje się stała tendencja wzrostowa udziału liczby stopni doktora nadawanych w Wydziale Humanistycznym w liczbie stopni doktora nadawanych w Uniwersytecie Szczecińskim (w roku 007 ¼ liczby tytułów nadanych w US stanowiła liczba tytułów nadanych w WH, w roku 011 stosunek ten wynosi już ⅓); 3) Pozytywny, świadczący o znaczącej pozycji naukowej WH, stosunek liczby doktorów habilitowanych nadawanych na Wydziale Humanistycznym do liczby doktorów habilitowanych w całym US jest taki, że wśród każdych czterech nowo nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego, zasilających potencjał naukowy US, jeden jest pracownikiem WH; 4) Stosunek liczby uzyskanych przez pracowników WH tytułów naukowych profesora na wniosek w ogólnej liczbie tytułów uzyskanych w całej uczelni osiągnął w latach poziom ¼, co zdecydowanie poprawia pozycję naukową WH; 5) Dzięki systematycznemu wzrostowi ilości dyscyplin naukowych, w zakresie których WH uzyskuje prawa nadawania stopnia doktora, stopniowo maleje na przestrzeni ostatnich pięciu lat ilość stopni doktora nadawanych poza macierzystą uczelnią. Dalsze prace naukowe i organizacyjne zakładają uzyskanie podobnej tendencji w przypadku nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora; 6) Na tle Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Humanistyczny prowadzi jasną politykę kadrową ukierunkowana na awanse kadrowe w poszczególnych grupach nauczycieli akademickich, co zgodne jest z misja i strategią Wydziału Humanistycznego oraz realizowanymi konsekwentnie treściami Ustawy o szkolnictwie wyższym. 6

7 Część II. Wewnętrzny system zapewniania jakości 1. Wewnętrzne przepisy stanowiące podstawę funkcjonowania systemu. Należy wskazać poszczególne przepisy i ich zakres normatywny, w tym przepisy: konstytuujące wewnętrzny system zapewniania jakości oraz określające kompetencje organów uczelni i jednostki w tym zakresie, dotyczące tworzenia programów kształcenia, doktoranckich i, zwanych dalej studiami, dotyczące określania i weryfikacji efektów kształcenia, w tym procesu dyplomowania, zasad rekrutacji, toku, oceny nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, funkcjonowania biura karier, oraz dotyczące pomocy udzielanej studentom w procesie kształcenia. 1. Uchwała nr 46/009 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 maja 009 r. w sprawie utworzenia Biura ds. Jakości Kształcenia. Uchwała nr 5/01 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 marca 01 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie planów i programów nauczania oraz planów i programów oraz kursów dokształcających 3. Uchwała nr 90/0ll Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 4 listopada 0ll r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim 4. ZARZĄDZENIE NR 3/011 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 011 r. w sprawie utworzenia zespołów rektorskich ds. jakości i programów kształcenia i określenia zakresu ich działania 5. ZARZĄDZENIE NR 107/011 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/modułu kształcenia (sylabusa) 6. Uchwała nr 40/011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 maja 011r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów na I rok w US w roku akademickim 01/ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 40 /011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 maja 011 r. 8. Uchwała nr 10/011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie w Uniwersytecie Szczecińskim z dnia 8 stycznia 011 r. wprowadzenia szczegółowych zasad przyjęć na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach Uchwała nr 107/006 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 września 006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Uniwersytetu Szczecińskiego 10. Uchwała nr 4/011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 marca 011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego 11. Uchwała nr 1/010 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 marca 010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Uniwersytetu Szczecińskiego 1. Uchwała nr 78/011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 września 011 r. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego 13. Zarządzenie nr 78/006 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 marca 006 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Biura Karier 14. Zarządzenie nr 61/011 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 14 września 011 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie" 15. Zarządzenie nr 8/01 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 lutego 01r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego" 16. Zarządzenie nr 6/011 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 września 011 r. w sprawie ustalenia "Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego" 17. Uchwała nr 34/009 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 kwietnia 009r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich ze zmianami zgodnie z Uchwałą nr 80/009 oraz Uchwałą nr 91/009 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego 7

8 18. Uchwała nr 35/007 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 marca 007r. w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich 19. Zarządzenie nr 8/010 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 lutego 010r. w sprawie wprowadzenia albumu słuchaczy oraz księgi świadectw realizowanych w Uniwersytecie Szczecińskim 0. Zarządzenie nr 7/009 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 października 009r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło ze zmianami zgodnie z Zarządzeniem nr 88 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 1. Zarządzenie nr 50/009 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 lipca 009r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia ze zmianami zgodnie z Zarządzeniem nr 90/009 oraz 6/010 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Zarządzenie nr 109/006 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 października 006r. w sprawie zasad organizowania i prowadzenia 3. Zarządzenie nr 40/005 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 września 005 w sprawie opłat za wydawanie dokumentów przebiegu 4. Zarządzenie nr 48/003 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 listopada 003r. w sprawie wprowadzenia indeksu słuchacza. Pełna dokumentacja dotycząca funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości powinna zostać przedstawiona do wglądu podczas wizytacji.. System zarządzania jakością. Należy przedstawić system podejmowania decyzji dotyczących zarządzania jakością ze wskazaniem upoważnionych organów i zakresu ich kompetencji oraz określeniem roli interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Humanistycznym działa w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim. Tworzenie uczelnianego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia zostało zapoczątkowane utworzeniem Biura ds. Jakości Kształcenia oraz powołaniem przez Rektora Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia. Istotnym zadaniem Biura ds. Jakości Kształcenia jest wspomaganie podejmowanych przez Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia działań o charakterze koncepcyjnym i organizacyjnym oraz koordynacja przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia i podnoszenia jakości kształcenia w US. Biuro obsługuje Uczelniany Zespół oraz wspiera Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji dotyczących systemu, monitoruje doświadczenia innych szkół wyższych w zakresie jakości kształcenia, organizuje szkolenia i seminaria dotyczące zagadnień jakości kształcenia oraz uczestniczy we wprowadzaniu systemu antyplagiatowego Plagiat.pl w Uniwersytecie. Biuro również uczestniczy w przygotowaniu uczelnianego systemu badania warunków kształcenia w US oraz systemu ankietowania studentów. Następnym krokiem w tworzeniu uczelnianego systemu było powstanie struktury organizacyjnej w postaci rektorskich zespołów ds. jakości i programów kształcenia. Obecnie struktura organizacyjna Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia przedstawia się następująco: 1. Uczelniany Zespół Rektorski ds. Jakości i Programów Kształcenia, którego celem jest: a) podejmowanie działań na rzecz wdrożenia nowych planów i programów kształcenia oraz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na US, w szczególności opracowanie i przedstawienie Rektorowi wniosków i projektów dotyczących: polityki określającej cele i strategię wdrażania kierunków oraz planów i programów kształcenia, zasad i harmonogramu wdrożenia nowych planów i programów kształcenia oraz formularza opisu przedmiotu (sylabusa), zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu planów i programów kształcenia, zasad zapewnienia jakości kadry dydaktycznej, zasad monitorowania, przeglądu i podnoszenia poziomu zasobów dydaktycznych, b) opracowanie formularza sprawozdania z oceny własnej dla jednostek organizacyjnych US, wskazuje termin sporządzenia sprawozdania, zakres ewaluacji oraz kryteria, według których dokonywana jest ocena jakości kształcenia w danym roku akademickim, c) dokonywanie analizy sprawozdań z oceny własnej, sporządzonych przez jednostki organizacyjne US oraz sporządzanie sprawozdania na temat jakości kształcenia na US i przedstawianie go Rektorowi, d) sporządzanie i przedstawianie Rektorowi semestralnego sprawozdania ze swojej działalności, e) wspieranie działań zespołów wydziałowych oraz kierunków.. Wydziałowe Zespoły ds. Jakości i Programów Kształcenia, których zadaniem jest: a) opiniowanie przed uchwaleniem przez Radę Wydziału każdego nowego kierunku, planów i programów kształcenia przedstawionych przez Zespół Kierunku, b) sporządzanie, zgodnie z wytycznymi Uczelnianego Zespołu sprawozdania z oceny własnej, stanowiącej wynik 8

9 ewaluacji kształcenia w jednostce i przedstawianie dziekanowi wydziału i Uczelnianemu Zespołowi, c) opracowanie planów i harmonogramów działań naprawczych, d) inicjowanie działań projakościowych związanych ze specyfiką działalności dydaktycznej prowadzonej na wydziale oraz rekomendowanie jej Uczelnianemu Zespołowi, e) inicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury jakości kształcenia w środowisku akademickim, f) sporządzanie i przedstawianie semestralnych sprawozdań ze swojej działalności dziekanowi i Uczelnianemu Zespołowi. g) wspiera działania Zespołów Kierunków w swojej jednostce 3. Zespoły Kierunkowe ds. Jakości i Programów Kształcenia, których zadaniem jest: a) opracowanie nowego planu i programu kształcenia zgodnie z wymogami prawa oraz przedstawienie Zespołowi Wydziałowemu. Na wydziałach o strukturze instytutowej uprzednio należy je przedstawić do zaopiniowania Radzie Instytutu, dokonywanie okresowego sprawdzenia planu i programu kształcenia danego kierunku, b) wstępna analiza ankiet studenckich c) propagowanie dobrych wzorców (praktyk) dydaktycznych, d) przedstawianie propozycji do utworzenia Uczelnianego Katalogu Przedmiotów, e) sporządzanie i przedstawianie semestralnych sprawozdań ze swojej działalności dziekanowi lub dyrektorowi instytutu na wydziałach o strukturze instytutowej oraz Zespołowi Wydziałowemu. 3. Wewnętrzne procedury zapewnienia jakości stanowiące podstawę weryfikacji wszystkich czynników wpływających na jakość kształcenia. Należy przedstawić procedury / procesy dotyczące: weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia; zapewnienia studentom dydaktycznego, naukowego i materialnego wsparcia w procesie uczenia się; prowadzenia badań naukowych w zakresie obszaru / obszarów, do których zostały przyporządkowane prowadzone studia; zasad oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy ; monitorowania i oceny efektów kształcenia na rynku pracy; udziału pracodawców i innych przedstawicieli rynku pracy w określaniu i ocenie efektów kształcenia; publicznego dostępu do informacji o programach, efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku ; weryfikacji poziomu naukowego jednostki; weryfikacji zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej; polityki finansowej, oceny doboru kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia, w tym nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe (tabele 3.1, 3., 3.3). 1. System weryfikacji zakładanych efektów kształcenia zgodny jest z Regulaminem i harmonogramem sesji egzaminacyjnych i poprawkowych. W czasie sesji poprawkowej studenci nie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych. Harmonogramy roku akademickiego przedstawiane są przed rozpoczęciem roku akademickiego w Dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału. Zasady oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy są zgodne z regulaminami poszczególnych. Wymóg przygotowania pracy pisemnej, zaliczenia kolokwium, testów, egzaminów jest obowiązujący na wszystkich formach.. Programy oraz oceny efektów kształcenia konsultowane są z wybranymi przedstawicielami rynku pracy oraz potencjalnymi pracodawcami. W celu monitorowania i oceny efektów kształcenia na rynku pracy powołano na Wydziale Humanistycznym Pracownię Badań Ewaluacyjnych (Uchwała nr 1/009/01 Rady Wydziału Humanistycznego z dn r.). W 011 r. złożony został wniosek o wsparcie finansowe dotyczące uruchomienia Interaktywnego Centrum Komunikacji i Badań Społecznych. 3. Badania statutowe prowadzane na Wydziale Humanistycznym obejmują 8 tematów badawczych, które są zgodne z obszarami nauki na WH. Wnioski składane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpatrywane są pozytywnie i odnotować należy zwiększenie środków finansowych na badania statutowe w ostatnich latach. 4. Wydział Humanistyczny posiada autonomiczny budżet, dofinansowany ze prowadzonych na Wydziale, grantów i projektów międzynarodowych. W wyniku parametryzacji WH uzyskał w 011 r. kategorię II, czyli kategorię B. Kadra WH z udokumentowanym dorobkiem naukowym wchodzi w skład minimum kadrowego, które gwarantuje wysoki poziom efektów kształcenia. 9

10 4. Mechanizmy weryfikacji i doskonalenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości. Należy przedstawić procedury i procesy dotyczące oceny efektywności wewnętrznego systemu zapewniania jakości, doskonalenia tego systemu i korygowania polityki zapewniania jakości oraz ich ocenę. Zgodnie z nową Ustawą o szkolnictwie Wyższym mechanizmy weryfikacji i doskonalenia wewnętrznego systemu jakości są na etapie opracowywania. Propozycje zostaną przedstawione pracownikom Wydziału Humanistycznego w momencie ogłoszenia odpowiednich rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących parametryzacji jednostek naukowych. W 011 r. została przeprowadzona ocena pracowników Wydziału Humanistycznego na arkuszach ewaluacyjnych przygotowanych przez Rektorat. Procedura ewaluacyjna przeprowadzona została w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. W dalszej kolejności oceną pracowników zajęła się Wydziałowa Komisja ds. Oceny Pracowników Wydziału Humanistycznego powołana na Radzie Wydziału Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich jednostki. Liczba nauczycieli akademickich, dla których uczelnia stanowi R Nazwa rodzaju Podstawowe miejsce pracy Dodatkowe miejsce pracy a i z W pełnym wymiarze czasu W niepełnym wymiarze kierunku e Dr Pozostali Dr Pozos- Dr Pozos- pracy czasu pracy Prof. Dr m hab. Prof. Dr Prof. Dr hab. tali hab. tali Etnologia, I stopień 11 ( ) 11 () 7(5) 1 1 ( ) 1(1) ( ) ( ) Etnologia, II stopnia 11 (4) 7(5) 1 1 Filozofia, I stopień 0 (1) 8(4) 9(6) 1 Filozofia, II stopień 0 (1) 8(5) 9(7) 1 Archeologia, I stopień 46 11() 11(1) 3(5) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) Archeologia, II stopień 46 11() 11() 3(5) 1 Historia, I stopień 46 11() 11() 3(7) 1 Historia, II stopień 46 11(4) 11() 3(6) 1 Stosunki międzynarodowe 46 11(1) 11(3) 3(9) 1 I stopień Stosunki międzynarodowe 46 11(3) 11(4) 3(7) 1 II stopień Bezpieczeństwo narodowe, 1 1(1) 3() 7(7) 1 I stopień Pedagogika, I stopień 51 1() 9(4) 35(17) 6 Pedagogika, II stopień 51 1() 9(4) 35(17) 6 Pedagogika specjalna, 51 1(1) 9() 35(6) 6 I stopień Praca socjalna, I stopień 51 1() 9(3) 35(6) 6 Bezpieczeństwo 41 3() 9() 4(6) 1 11 W nawiasach należy podać liczbę osób zaliczonych przez uczelnię do minimum kadrowego. 1 W nawiasie należy podać liczbę magistrów zaliczonych do minimum kadrowego zamiast doktorów. 10