RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA"

Transkrypt

1 WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190). Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej podlegającej ocenie instytucjonalnej: Wydział Humanistyczny Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA: Nazwa kierunku Bezpieczeństwo narodowe Etnologia Filozofia Historia Pedagogika Politologia Socjologia Stosunki międzynarodowe Nazwa obszaru kształcenia Poziom Profil 1 Rodzaj dziedzina 3 nauki społeczne nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki społeczne nauki społeczne nauki społeczne nauki społeczne dyscyplina oceny Data wystawienia nauki o I stopień pozytywna bezpieczeństwie etnologia I stopień pozytywna filozofia Jednolite magisterskie pozytywna historia Jednolite pozytywna magisterskie pedagogika I, II stopień pozytywna oraz jednolite magisterskie nauki o polityce I, II stopień pozytywna oraz jednolite magisterskie socjologia I, II stopień pozytywna oraz jedn. mgr nauki o polityce I stopień pozytywna II stopień, pozytywna jednolite magisterskie Uwagi/ zalecenia 1 Nie dotyczy okresu poprzedzającego wprowadzenie profili kształcenia. Należy podać kryterium, w odniesieniu do którego je sformułowano (np. program kształcenia, minimum kadrowe, itp.). Natomiast działania podjęte przez uczelnię / jednostkę w celu ich usunięcia i efekty tych działań należy szczegółowo opisać w odpowiednich częściach raportu. 3 Użyte określenia: obszar nauki, dziedzina i dyscyplina naukowa, dorobek naukowy, stopień i tytuł naukowy oznaczają odpowiednio: obszar sztuki, dziedziny i dyscypliny artystyczne, dorobek artystyczny oraz stopień i tytuł w zakresie sztuki. 1

2 Skład zespołu przygotowującego raport samooceny Imię i nazwisko Stanowisko/tytuł lub stopień naukowy/funkcja pełniona w Uczelni dr hab. Barbara Kromolicka prof. US dr hab. Urszula Chęcińska prof. US dr hab. Andrzej Wojtaszak prof. US dr hab. Henryk Walczak prof. US mgr Magdalena Faryś mgr inż. Marta Neumann Karolina Nalewaj Nazwa organu opiniującego raport Kolegium Dziekańskie Wydziału Humanistycznego Dziekan Wydziału Humanistycznego Prodziekan ds. Nauki Wydziału Humanistycznego Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Humanistycznego Prodziekan ds. Organizacyjnych i Studenckich Wydziału Humanistycznego Specjalista ds. przewodów doktorskich i habilitacyjnych, studia doktoranckie Samodzielny referent Samodzielny referent Część I. Krótka prezentacja Uczelni i ocenianej podstawowej jednostki organizacyjnej. 1. Misja i cele strategiczne Uczelni a cele strategiczne ocenianej jednostki, ocena ich realizacji i wynikające wnioski. Należy podać informacje umożliwiające ocenę czy: jednostka ma sformułowaną strategię rozwoju? strategia rozwoju jednostki jest zbieżna z misją Uczelni i nawiązuje do polityki budowy wysokiej jakości kształcenia? jednostka opracowała koncepcję kształcenia obejmującą studia I i II stopnia, studia doktoranckie i podyplomowe, spójną z jej celami strategicznymi? jednostka identyfikuje swoją rolę i pozycję na rynku edukacyjnym uwzględniając znaczenie jakości kształcenia, jednostka ma zidentyfikowanych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy oraz czy uczestniczą oni w procesie kształtowania oferty edukacyjnej jednostki i budowaniu wysokiej kultury jakości kształcenia, a także sformułować ocenę przyjętych rozwiązań w tym zakresie oraz wynikające z niej wnioski. Wydział Humanistyczny realizuje od 008 r. strategię rozwoju Wydziału Humanistycznego, która zbieżna jest z misją Uniwersytetu Szczecińskiego i w ewidentny sposób nawiązuje do polityki budowy wysokiej jakości kształcenia. Temu celowi służą koncepcje kształcenia obejmujące studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe, uwzględniające potrzeby i możliwości rynku pracy związane z analizowaniem i przewidywaniem potrzeb społecznych. Kształtowanie oferty edukacyjnej jednostki przebiega we współpracy z instytucjami państwowymi, gospodarczymi i społecznymi, tzn. Urzędem Miasta Szczecina, Urzędem Marszałkowskim, Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim (Wydziałem Polityki Społecznej), Wojewódzkim Urzędem Pracy, Północną Izbą Gospodarczą, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Misja, strategia i polityka jakości powinny być dołączone do raportu, natomiast pozostałe przepisy prawne, które dotyczą pkt. 1 powinny zostać przedstawione do wglądu podczas wizytacji.. Pozycja jednostki w Uczelni: Należy podać informację o kategorii naukowej jednostki oraz uzyskanych przez nią uprawnieniach do nadawania stopni naukowych. W roku 1989 na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej Wydział Humanistyczny uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii oraz pedagogiki. W 001 r. Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. W roku 008 Wydział uzyskał kolejne uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, a w 010 r. w dyscyplinie nauki o polityce. W wyniku parametryzacji Wydział Humanistyczny uzyskał w 011 r. kategorię II, czyli kategorię B.

3 .1. Liczba studentów, uczestników doktoranckich oraz słuchaczy. Liczba uczestników Liczba słuchaczy Liczba studentów doktoranckich Forma kształcenia D.5.L. 4 B.R.A. 5 D.5.L B.R.A. D.5.L B.R.A. U. 6 J. 7 U. J. U. J. U. J. U. J. U. J. Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Razem: Charakterystyka i ocena zmian w badanym okresie: 1) Wyraźna poprawa stosunku liczby studentów stacjonarnych do niestacjonarnych, przy czym w przypadku Wydziału Humanistycznego stosunek ten jest korzystniejszy niż w całej uczelni (5 lat temu Uczelnia: st. stacjonarni do niestacjonarnych 47,7% do 5,3%, Wydział: st. stacjonarni do niestacjonarnych 19,1% do 50,9%; obecnie Uczelnia: st. Stacjonarni do niestacjonarnych 68,% do 31,8%, Wydział: st. stacjonarni do niestacjonarnych - 74,7% do 5,3%). ) Poprawa udziału liczby studentów Wydziału Humanistycznego w ogólnej liczbie studentów US (5 lat temu studenci WH stanowili 3,5% studentów US, w tym studenci st. stacjonarnych WH stanowili 4,% liczby studentów stacjonarnych US, natomiast studenci niestacjonarnych WH stanowili,8% liczby studentów niestacjonarnych US. Obecnie studenci WH stanowią 5,% liczby studentów US w tym studenci stacjonarnych stanowi 7,6% liczby studentów stacjonarnych US, natomiast studenci niestacjonarnych WH stanowią 0% liczby studentów niestacjonarnych US). 3) Wyraźna poprawa udziału liczby uczestników doktoranckich Wydziału Humanistycznego w ogóle uczestników doktoranckich w całej Uczelni (5 lat temu: uczestnicy doktoranckich WH stanowili 14% uczestników doktoranckich w US, w tym uczestnicy doktoranckich na studiach stacjonarnych stanowili 6,7% liczby uczestników doktoranckich na studiach stacjonarnych w US, uczestnicy doktoranckich na studiach niestacjonarnych WH stanowili 5,8% liczby uczestników doktoranckich na studiach niestacjonarnych w US. Obecnie: udział studentów doktoranckich WH stanowi 4,5% ogółu studentów doktoranckich w US. W tym udział uczestników doktoranckich w trybie stacjonarnym w WH wynosi 38,6% liczby stacjonarnych uczestników doktoranckich w US. Spadł natomiast do zera udział uczestników niestacjonarnych doktoranckich. 4) Przy drastycznym ogólnym spadku słuchaczy w całym Uniwersytecie Szczecińskim stosunek udziału słuchaczy tych WH do ogólnej liczby w US zmniejszył się jedynie o % z 33,% 5 lat temu oraz do 31,3% aktualnie. 4 Dane sprzed 5 lat. 5 Bieżący rok akademicki. 6 Uczelnia. 7 Jednostka. 3

4 .. Liczba nauczycieli akademickich. Tytuł lub stopień naukowy albo tytuł zawodowy Podstawowym miejscu pracy Liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w Dodatkowym miejscu pracy rok 007 rok 01 ** rok 007 * rok 01 ** w uczelni w jednostce w uczelni w jednostce w uczelni w jednostce w uczelni w jednostce Profesor Doktor habilitowany Doktor Pozostali Razem Charakterystyka i ocena zmian w badanym okresie oraz prowadzonej w tym zakresie polityki kadrowej: 1. Zmiana stosunku udziału liczby profesorów w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym do udziału liczby profesorów w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim z,3% w roku 007 do 0,8% w roku 01 (w 007 stosunek ten wynosił 7,6% w US do 9,9% w WH, obecnie wynosi on 8,% w US do 9,0% w WH). Nadto w 007 roku liczba profesorów pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym stanowiła 4,7% liczby profesorów pracujących w podstawowym miejscu pracy w US. Obecnie udział liczby profesorów pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym w liczbie profesorów pracujących w podstawowym miejscu pracy w US wynosi 0,8% (w ogólnej liczbie profesorów zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym tylko 3 osoby zatrudnione są na II etacie: 1 osoba Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, osoby Instytut Politologii Europeistyki);. Poprawa stosunku udziału liczby doktorów habilitowanych w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym do udziału liczby doktorów habilitowanych w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim z 4,5% w roku 007 do 6,4% w roku 01 (w 007 stosunek ten wynosił 13,8% w US do 18,3% w WH, obecnie wynosi on 16,6% w US do 3,0% w WH). Nadto w 007 roku liczba doktorów habilitowanych pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym stanowiła 5,3% liczby doktorów habilitowanych pracujących w podstawowym miejscu pracy w US. Obecnie udział liczby doktorów habilitowanych pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym w liczbie doktorów habilitowanych pracujących w podstawowym miejscu pracy w US wynosi 6,3%; 3. Zmiana stosunku udziału liczby doktorów w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym do udziału liczby doktorów w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim z 1,5% w roku 007 do 7,1% w roku 01 (w 007 stosunek ten wynosił 51,8% w US do 64,3% w WH, obecnie wynosi on 51,9% w US do 59,0% w WH), Nadto w 007 roku liczba doktorów pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym stanowiła 3,7% liczby doktorów pracujących w podstawowym miejscu pracy w US. Obecnie udział liczby doktorów pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym w liczbie doktorów pracujących w podstawowym miejscu pracy w US wynosi 1,7%; ** Dane dotyczące roku kalendarzowego, w którym prowadzona jest wizytacja. 4

5 4. Zmiana stosunku udziału liczby pozostałych nauczycieli akademickich w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym do udziału liczby pozostałych nauczycieli akademickich w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim z 19,3% w roku 007 do 14,% w roku 01 (w 007 stosunek ten wynosił 6,8% w US do 7,5% w WH, obecnie wynosi on 3,% w US do 9,0% w WH). Nadto w 007 roku liczba pozostałych nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym stanowiła 5,3% liczby pozostałych nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w US. Obecnie udział liczby pozostałych nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym w liczbie pozostałych nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w US wynosi 7,4%; 5. Pozytywna ogólna tendencja spadkowa poziomu zatrudnienia nauczycieli akademickich w dodatkowym miejscu pracy, widoczna wyraźniej w przypadku Wydziału Humanistycznego niż w przypadku całej uczelni. Występuje stała tendencja wzrostowa awansów naukowych w grupie doktorów habilitowanych i doktorów, co obrazuje jasną politykę kadrową w procesie intensyfikacji rozwoju Wydziału Humanistycznego; 6. Wyraźny rozwój kadry naukowej jest konsekwencją przemyślanej polityki kadrowej prowadzonej przez władze dziekańskie od 008 roku. Rok 8 Dz Rozwój kadry akademickiej. dziedzin i dyscyplin nauki, których dotyczą uprawnienia do nadawania stopni naukowych Dys. 10 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowaneg o Liczba: nadanych w Uczelni stopni naukowych Doktora Doktora habilitowanego uzyskanych tytułów naukowych profesora na wniosek stopni i tytułów naukowych uzyskanych poza Uczelnią w Uczelni w Jednostce w U. w J. w U. w J. U. J. Dr Dr hab. Dz. Dys. Dz. Dys. Dz. Dys Dz Dys Dz. Dys Dz. Dys Dz. Dz. uprawnienia do nadawania stopnia doktora 007 Nauki humanisty czne Nauki fizyczne Literaturoz nawstwo, Językozna wstwo Fizyka uprawnienia do nadawania stopnia doktora Prof. 8 Dane dotyczące ostatnich 5 lat. 9 Dziedzina. 10 Dyscyplina. 5

6 Nauki teologiczn e 008 Nauki o Ziemi 009 Nauki o Ziemi Geog rafia 010 Nauki matematy czne 011 Nauki ekonomic zne Raze m: Teologia Geografia Matematyk a Załącznik nr do uchwały Nr 1 / 01 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Nauki humanistyc zne Nauki humanistyc zne Filozofia Nauki o polityce Finanse Charakterystyka i ocena uwarunkowań oraz tendencji rozwojowych kadry oraz prowadzonej w tym zakresie polityki kadrowej: 1) Od roku 008 Wydział Humanistyczny zdecydowanie poprawia swoją pozycję jako jednostka naukowa, zyskując uprawnienia do nadawania stopnia doktora w jednej dziedzinie i dwóch dyscyplinach naukowych. Obrazuje to największą dynamikę rozwoju wśród wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego; ) Na przestrzeni ostatnich 5 lat utrzymuje się stała tendencja wzrostowa udziału liczby stopni doktora nadawanych w Wydziale Humanistycznym w liczbie stopni doktora nadawanych w Uniwersytecie Szczecińskim (w roku 007 ¼ liczby tytułów nadanych w US stanowiła liczba tytułów nadanych w WH, w roku 011 stosunek ten wynosi już ⅓); 3) Pozytywny, świadczący o znaczącej pozycji naukowej WH, stosunek liczby doktorów habilitowanych nadawanych na Wydziale Humanistycznym do liczby doktorów habilitowanych w całym US jest taki, że wśród każdych czterech nowo nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego, zasilających potencjał naukowy US, jeden jest pracownikiem WH; 4) Stosunek liczby uzyskanych przez pracowników WH tytułów naukowych profesora na wniosek w ogólnej liczbie tytułów uzyskanych w całej uczelni osiągnął w latach poziom ¼, co zdecydowanie poprawia pozycję naukową WH; 5) Dzięki systematycznemu wzrostowi ilości dyscyplin naukowych, w zakresie których WH uzyskuje prawa nadawania stopnia doktora, stopniowo maleje na przestrzeni ostatnich pięciu lat ilość stopni doktora nadawanych poza macierzystą uczelnią. Dalsze prace naukowe i organizacyjne zakładają uzyskanie podobnej tendencji w przypadku nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora; 6) Na tle Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Humanistyczny prowadzi jasną politykę kadrową ukierunkowana na awanse kadrowe w poszczególnych grupach nauczycieli akademickich, co zgodne jest z misja i strategią Wydziału Humanistycznego oraz realizowanymi konsekwentnie treściami Ustawy o szkolnictwie wyższym. 6

7 Część II. Wewnętrzny system zapewniania jakości 1. Wewnętrzne przepisy stanowiące podstawę funkcjonowania systemu. Należy wskazać poszczególne przepisy i ich zakres normatywny, w tym przepisy: konstytuujące wewnętrzny system zapewniania jakości oraz określające kompetencje organów uczelni i jednostki w tym zakresie, dotyczące tworzenia programów kształcenia, doktoranckich i, zwanych dalej studiami, dotyczące określania i weryfikacji efektów kształcenia, w tym procesu dyplomowania, zasad rekrutacji, toku, oceny nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, funkcjonowania biura karier, oraz dotyczące pomocy udzielanej studentom w procesie kształcenia. 1. Uchwała nr 46/009 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 maja 009 r. w sprawie utworzenia Biura ds. Jakości Kształcenia. Uchwała nr 5/01 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 marca 01 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie planów i programów nauczania oraz planów i programów oraz kursów dokształcających 3. Uchwała nr 90/0ll Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 4 listopada 0ll r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim 4. ZARZĄDZENIE NR 3/011 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 011 r. w sprawie utworzenia zespołów rektorskich ds. jakości i programów kształcenia i określenia zakresu ich działania 5. ZARZĄDZENIE NR 107/011 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/modułu kształcenia (sylabusa) 6. Uchwała nr 40/011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 maja 011r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów na I rok w US w roku akademickim 01/ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 40 /011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 maja 011 r. 8. Uchwała nr 10/011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie w Uniwersytecie Szczecińskim z dnia 8 stycznia 011 r. wprowadzenia szczegółowych zasad przyjęć na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach Uchwała nr 107/006 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 września 006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Uniwersytetu Szczecińskiego 10. Uchwała nr 4/011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 marca 011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego 11. Uchwała nr 1/010 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 marca 010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Uniwersytetu Szczecińskiego 1. Uchwała nr 78/011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 września 011 r. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego 13. Zarządzenie nr 78/006 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 marca 006 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Biura Karier 14. Zarządzenie nr 61/011 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 14 września 011 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie" 15. Zarządzenie nr 8/01 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 lutego 01r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego" 16. Zarządzenie nr 6/011 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 września 011 r. w sprawie ustalenia "Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego" 17. Uchwała nr 34/009 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 kwietnia 009r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich ze zmianami zgodnie z Uchwałą nr 80/009 oraz Uchwałą nr 91/009 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego 7

8 18. Uchwała nr 35/007 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 marca 007r. w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich 19. Zarządzenie nr 8/010 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 lutego 010r. w sprawie wprowadzenia albumu słuchaczy oraz księgi świadectw realizowanych w Uniwersytecie Szczecińskim 0. Zarządzenie nr 7/009 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 października 009r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło ze zmianami zgodnie z Zarządzeniem nr 88 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 1. Zarządzenie nr 50/009 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 lipca 009r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia ze zmianami zgodnie z Zarządzeniem nr 90/009 oraz 6/010 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Zarządzenie nr 109/006 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 października 006r. w sprawie zasad organizowania i prowadzenia 3. Zarządzenie nr 40/005 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 września 005 w sprawie opłat za wydawanie dokumentów przebiegu 4. Zarządzenie nr 48/003 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 listopada 003r. w sprawie wprowadzenia indeksu słuchacza. Pełna dokumentacja dotycząca funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości powinna zostać przedstawiona do wglądu podczas wizytacji.. System zarządzania jakością. Należy przedstawić system podejmowania decyzji dotyczących zarządzania jakością ze wskazaniem upoważnionych organów i zakresu ich kompetencji oraz określeniem roli interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Humanistycznym działa w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim. Tworzenie uczelnianego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia zostało zapoczątkowane utworzeniem Biura ds. Jakości Kształcenia oraz powołaniem przez Rektora Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia. Istotnym zadaniem Biura ds. Jakości Kształcenia jest wspomaganie podejmowanych przez Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia działań o charakterze koncepcyjnym i organizacyjnym oraz koordynacja przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia i podnoszenia jakości kształcenia w US. Biuro obsługuje Uczelniany Zespół oraz wspiera Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji dotyczących systemu, monitoruje doświadczenia innych szkół wyższych w zakresie jakości kształcenia, organizuje szkolenia i seminaria dotyczące zagadnień jakości kształcenia oraz uczestniczy we wprowadzaniu systemu antyplagiatowego Plagiat.pl w Uniwersytecie. Biuro również uczestniczy w przygotowaniu uczelnianego systemu badania warunków kształcenia w US oraz systemu ankietowania studentów. Następnym krokiem w tworzeniu uczelnianego systemu było powstanie struktury organizacyjnej w postaci rektorskich zespołów ds. jakości i programów kształcenia. Obecnie struktura organizacyjna Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia przedstawia się następująco: 1. Uczelniany Zespół Rektorski ds. Jakości i Programów Kształcenia, którego celem jest: a) podejmowanie działań na rzecz wdrożenia nowych planów i programów kształcenia oraz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na US, w szczególności opracowanie i przedstawienie Rektorowi wniosków i projektów dotyczących: polityki określającej cele i strategię wdrażania kierunków oraz planów i programów kształcenia, zasad i harmonogramu wdrożenia nowych planów i programów kształcenia oraz formularza opisu przedmiotu (sylabusa), zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu planów i programów kształcenia, zasad zapewnienia jakości kadry dydaktycznej, zasad monitorowania, przeglądu i podnoszenia poziomu zasobów dydaktycznych, b) opracowanie formularza sprawozdania z oceny własnej dla jednostek organizacyjnych US, wskazuje termin sporządzenia sprawozdania, zakres ewaluacji oraz kryteria, według których dokonywana jest ocena jakości kształcenia w danym roku akademickim, c) dokonywanie analizy sprawozdań z oceny własnej, sporządzonych przez jednostki organizacyjne US oraz sporządzanie sprawozdania na temat jakości kształcenia na US i przedstawianie go Rektorowi, d) sporządzanie i przedstawianie Rektorowi semestralnego sprawozdania ze swojej działalności, e) wspieranie działań zespołów wydziałowych oraz kierunków.. Wydziałowe Zespoły ds. Jakości i Programów Kształcenia, których zadaniem jest: a) opiniowanie przed uchwaleniem przez Radę Wydziału każdego nowego kierunku, planów i programów kształcenia przedstawionych przez Zespół Kierunku, b) sporządzanie, zgodnie z wytycznymi Uczelnianego Zespołu sprawozdania z oceny własnej, stanowiącej wynik 8

9 ewaluacji kształcenia w jednostce i przedstawianie dziekanowi wydziału i Uczelnianemu Zespołowi, c) opracowanie planów i harmonogramów działań naprawczych, d) inicjowanie działań projakościowych związanych ze specyfiką działalności dydaktycznej prowadzonej na wydziale oraz rekomendowanie jej Uczelnianemu Zespołowi, e) inicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury jakości kształcenia w środowisku akademickim, f) sporządzanie i przedstawianie semestralnych sprawozdań ze swojej działalności dziekanowi i Uczelnianemu Zespołowi. g) wspiera działania Zespołów Kierunków w swojej jednostce 3. Zespoły Kierunkowe ds. Jakości i Programów Kształcenia, których zadaniem jest: a) opracowanie nowego planu i programu kształcenia zgodnie z wymogami prawa oraz przedstawienie Zespołowi Wydziałowemu. Na wydziałach o strukturze instytutowej uprzednio należy je przedstawić do zaopiniowania Radzie Instytutu, dokonywanie okresowego sprawdzenia planu i programu kształcenia danego kierunku, b) wstępna analiza ankiet studenckich c) propagowanie dobrych wzorców (praktyk) dydaktycznych, d) przedstawianie propozycji do utworzenia Uczelnianego Katalogu Przedmiotów, e) sporządzanie i przedstawianie semestralnych sprawozdań ze swojej działalności dziekanowi lub dyrektorowi instytutu na wydziałach o strukturze instytutowej oraz Zespołowi Wydziałowemu. 3. Wewnętrzne procedury zapewnienia jakości stanowiące podstawę weryfikacji wszystkich czynników wpływających na jakość kształcenia. Należy przedstawić procedury / procesy dotyczące: weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia; zapewnienia studentom dydaktycznego, naukowego i materialnego wsparcia w procesie uczenia się; prowadzenia badań naukowych w zakresie obszaru / obszarów, do których zostały przyporządkowane prowadzone studia; zasad oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy ; monitorowania i oceny efektów kształcenia na rynku pracy; udziału pracodawców i innych przedstawicieli rynku pracy w określaniu i ocenie efektów kształcenia; publicznego dostępu do informacji o programach, efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku ; weryfikacji poziomu naukowego jednostki; weryfikacji zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej; polityki finansowej, oceny doboru kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia, w tym nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe (tabele 3.1, 3., 3.3). 1. System weryfikacji zakładanych efektów kształcenia zgodny jest z Regulaminem i harmonogramem sesji egzaminacyjnych i poprawkowych. W czasie sesji poprawkowej studenci nie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych. Harmonogramy roku akademickiego przedstawiane są przed rozpoczęciem roku akademickiego w Dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału. Zasady oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy są zgodne z regulaminami poszczególnych. Wymóg przygotowania pracy pisemnej, zaliczenia kolokwium, testów, egzaminów jest obowiązujący na wszystkich formach.. Programy oraz oceny efektów kształcenia konsultowane są z wybranymi przedstawicielami rynku pracy oraz potencjalnymi pracodawcami. W celu monitorowania i oceny efektów kształcenia na rynku pracy powołano na Wydziale Humanistycznym Pracownię Badań Ewaluacyjnych (Uchwała nr 1/009/01 Rady Wydziału Humanistycznego z dn r.). W 011 r. złożony został wniosek o wsparcie finansowe dotyczące uruchomienia Interaktywnego Centrum Komunikacji i Badań Społecznych. 3. Badania statutowe prowadzane na Wydziale Humanistycznym obejmują 8 tematów badawczych, które są zgodne z obszarami nauki na WH. Wnioski składane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpatrywane są pozytywnie i odnotować należy zwiększenie środków finansowych na badania statutowe w ostatnich latach. 4. Wydział Humanistyczny posiada autonomiczny budżet, dofinansowany ze prowadzonych na Wydziale, grantów i projektów międzynarodowych. W wyniku parametryzacji WH uzyskał w 011 r. kategorię II, czyli kategorię B. Kadra WH z udokumentowanym dorobkiem naukowym wchodzi w skład minimum kadrowego, które gwarantuje wysoki poziom efektów kształcenia. 9

10 4. Mechanizmy weryfikacji i doskonalenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości. Należy przedstawić procedury i procesy dotyczące oceny efektywności wewnętrznego systemu zapewniania jakości, doskonalenia tego systemu i korygowania polityki zapewniania jakości oraz ich ocenę. Zgodnie z nową Ustawą o szkolnictwie Wyższym mechanizmy weryfikacji i doskonalenia wewnętrznego systemu jakości są na etapie opracowywania. Propozycje zostaną przedstawione pracownikom Wydziału Humanistycznego w momencie ogłoszenia odpowiednich rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących parametryzacji jednostek naukowych. W 011 r. została przeprowadzona ocena pracowników Wydziału Humanistycznego na arkuszach ewaluacyjnych przygotowanych przez Rektorat. Procedura ewaluacyjna przeprowadzona została w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. W dalszej kolejności oceną pracowników zajęła się Wydziałowa Komisja ds. Oceny Pracowników Wydziału Humanistycznego powołana na Radzie Wydziału Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich jednostki. Liczba nauczycieli akademickich, dla których uczelnia stanowi R Nazwa rodzaju Podstawowe miejsce pracy Dodatkowe miejsce pracy a i z W pełnym wymiarze czasu W niepełnym wymiarze kierunku e Dr Pozostali Dr Pozos- Dr Pozos- pracy czasu pracy Prof. Dr m hab. Prof. Dr Prof. Dr hab. tali hab. tali Etnologia, I stopień 11 ( ) 11 () 7(5) 1 1 ( ) 1(1) ( ) ( ) Etnologia, II stopnia 11 (4) 7(5) 1 1 Filozofia, I stopień 0 (1) 8(4) 9(6) 1 Filozofia, II stopień 0 (1) 8(5) 9(7) 1 Archeologia, I stopień 46 11() 11(1) 3(5) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) Archeologia, II stopień 46 11() 11() 3(5) 1 Historia, I stopień 46 11() 11() 3(7) 1 Historia, II stopień 46 11(4) 11() 3(6) 1 Stosunki międzynarodowe 46 11(1) 11(3) 3(9) 1 I stopień Stosunki międzynarodowe 46 11(3) 11(4) 3(7) 1 II stopień Bezpieczeństwo narodowe, 1 1(1) 3() 7(7) 1 I stopień Pedagogika, I stopień 51 1() 9(4) 35(17) 6 Pedagogika, II stopień 51 1() 9(4) 35(17) 6 Pedagogika specjalna, 51 1(1) 9() 35(6) 6 I stopień Praca socjalna, I stopień 51 1() 9(3) 35(6) 6 Bezpieczeństwo 41 3() 9() 4(6) 1 11 W nawiasach należy podać liczbę osób zaliczonych przez uczelnię do minimum kadrowego. 1 W nawiasie należy podać liczbę magistrów zaliczonych do minimum kadrowego zamiast doktorów. 10

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA:

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA: WZÓR RAPORT SAMOOCENY Nazwa szkoły wyższej: OCENA INSTYTUCJONALNA założona przez 1... w roku... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej podlegającej ocenie instytucjonalnej: Informacja o prowadzonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w Polsce dotyczące studiów doktoranckich

Regulacje prawne w Polsce dotyczące studiów doktoranckich Regulacje prawne w Polsce dotyczące studiów doktoranckich SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Ekspertka Bolońska Uniwersytet im. A.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/5 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 0 kwietnia 5 r. obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Wydział Wydział Prawa i Administracji. Jednostka Wydział Prawa i Administracji

Wydział Wydział Prawa i Administracji. Jednostka Wydział Prawa i Administracji Nazwa studiów trzeciego stopnia prawo Wydział Wydział Prawa i Administracji Jednostka Wydział Prawa i Administracji Tryb studiów stacjonarne Obszar kształcenia, dziedzina lub dziedziny, dyscyplina naukowa

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 1. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury jest ujednolicenie sposobów weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wytycznych do tworzenia planów i programów studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej (dla studiów rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, zwane dalej Stypendium, przyznawane jest na wniosek doktoranta przez Rektora.

1. Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, zwane dalej Stypendium, przyznawane jest na wniosek doktoranta przez Rektora. _ Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego w roku akademickim 2013/2014 Rozdział I Zasady ogólne 1 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1. Podstawy prawne Systemu Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Komisja przygotowuje listy rankingowe, kierując się następującymi kryteriami, którym będzie nadana określona ilość punktów: ocena projektu (0 30

Komisja przygotowuje listy rankingowe, kierując się następującymi kryteriami, którym będzie nadana określona ilość punktów: ocena projektu (0 30 Niestacjonarne studia III stopnia w dziedzinie nauk nauki humanistycznych, w zakresie nauki o polityce Jednostka prowadząca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Czas trwania studiów: cztery

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich Program studiów doktoranckich Zał. nr 2a uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w dniu 3 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich Wydział Historyczny UJ

Program studiów doktoranckich Wydział Historyczny UJ 1 Program studiów doktoranckich Wydział Historyczny UJ Przyjęty przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 25 kwietnia 2014 r. Niniejszy program obowiązuje doktorantów przyjętych na studia w rekrutacji

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK 1 Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Ramowy program. Studiów Doktoranckich z Filozofii

Ramowy program. Studiów Doktoranckich z Filozofii Uniwersytet Rzeszowski Wydział Socjologiczno-Historyczny I N S T Y T U T F I L O Z O F I I al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, pok. 25 Tel. 17 872 13 49 e-mail: sekinfil@univ.rzeszow.pl Ramowy program Studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku

Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: 1) zmiany uchwały Senatu Nr 000-4/9/2009 z dnia 28 maja 2009 r. określającej zasady

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Załącznik do zarządzenia nr R/0210/64/13 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

27 2014 2014/2015 (738/II/33)

27 2014 2014/2015 (738/II/33) Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana

Bardziej szczegółowo

3 Wykaz dokumentów do wniosku

3 Wykaz dokumentów do wniosku Procedura składania wniosku o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 Przepisy ogólne Warunki, jakie musi spełniać

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 1. OKREŚLENIE FORMY ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12/13 PROCEDURA 1 / 1 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kopiowanie i rozpowszechnianie jedynie za zgodą Rektora 1. Zakres procedury PROCEDURA 2 / 5 Procedura ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Uchwała nr 61/2015 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia procedury dokumentowania i weryfikacji efektów kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r.

Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r. Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Politechnice Lubelskiej prowadzone

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 76/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania go i zwiększania

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytetu Jagiellońskiego Wdrażanie ż KRK na studiach doktoranckich na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego g Uniwersytet Śląski Katowice, 15 listopada 2013 r. Jacek Lewicki ekspert boloński Instytut Badań Edukacyjnych Rada

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie pedagogika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu UG nr 20/09 Nabór WYDZIAŁ BIOLOGII ŚRODOWISKOWE STUDIUM DOKTORANCKIE Z BIOLOGII I OCEANOLOGII Postępowanie konkursowe (na podstawie złożonych dokumentów) Termin i miejsce postępowania rekrutacyjnego 15 lipca 2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1.1. Zasoby ludzkie Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (WZiKS UJ) jest jednym z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15/ Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz Rektor PUM Przewodniczący Senatu

Uchwała Nr 15/ Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. prof. dr hab. Andrzej Ciechanowicz Rektor PUM Przewodniczący Senatu Uchwała Nr 15/2016 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie prowadzone na Pomorskim

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

PROCEDURA PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA Symbol WSDZJK- WNoZ/7 PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne art. 132 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Wydział Nauk Geograficznych 90-139 Łódź Ul. Narutowicza 88 MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.4013/12 (projekt) Uchwała Nr./12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 12 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Nauczyciel przyrody

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU Załącznik nr 2 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU. Prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu: Filozofia religii (seminarium)

Karta przedmiotu: Filozofia religii (seminarium) Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 filozofia stopień trzeci studia stacjonarne i niestacjonarne Karta przedmiotu: Filozofia religii

Bardziej szczegółowo

I. Zasady przyznawania punktów dla doktorantów I roku

I. Zasady przyznawania punktów dla doktorantów I roku Kielce, 27.10.2015 r. Szczegółowe kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla studentów III stopnia w dyscyplinie BIOLOGIA na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r.) I. Tworzenie i organizacja

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK dyscyplina: GEOFIZYKA Zasady ogólne: 1. Studia doktoranckie, zwane dalej "Studiami" działają na podstawie: a.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1. PODSTAWA PRAWNA Studia doktoranckie w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo