RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA"

Transkrypt

1 WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190). Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej podlegającej ocenie instytucjonalnej: Wydział Humanistyczny Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA: Nazwa kierunku Bezpieczeństwo narodowe Etnologia Filozofia Historia Pedagogika Politologia Socjologia Stosunki międzynarodowe Nazwa obszaru kształcenia Poziom Profil 1 Rodzaj dziedzina 3 nauki społeczne nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki humanistyczne nauki społeczne nauki społeczne nauki społeczne nauki społeczne dyscyplina oceny Data wystawienia nauki o I stopień pozytywna bezpieczeństwie etnologia I stopień pozytywna filozofia Jednolite magisterskie pozytywna historia Jednolite pozytywna magisterskie pedagogika I, II stopień pozytywna oraz jednolite magisterskie nauki o polityce I, II stopień pozytywna oraz jednolite magisterskie socjologia I, II stopień pozytywna oraz jedn. mgr nauki o polityce I stopień pozytywna II stopień, pozytywna jednolite magisterskie Uwagi/ zalecenia 1 Nie dotyczy okresu poprzedzającego wprowadzenie profili kształcenia. Należy podać kryterium, w odniesieniu do którego je sformułowano (np. program kształcenia, minimum kadrowe, itp.). Natomiast działania podjęte przez uczelnię / jednostkę w celu ich usunięcia i efekty tych działań należy szczegółowo opisać w odpowiednich częściach raportu. 3 Użyte określenia: obszar nauki, dziedzina i dyscyplina naukowa, dorobek naukowy, stopień i tytuł naukowy oznaczają odpowiednio: obszar sztuki, dziedziny i dyscypliny artystyczne, dorobek artystyczny oraz stopień i tytuł w zakresie sztuki. 1

2 Skład zespołu przygotowującego raport samooceny Imię i nazwisko Stanowisko/tytuł lub stopień naukowy/funkcja pełniona w Uczelni dr hab. Barbara Kromolicka prof. US dr hab. Urszula Chęcińska prof. US dr hab. Andrzej Wojtaszak prof. US dr hab. Henryk Walczak prof. US mgr Magdalena Faryś mgr inż. Marta Neumann Karolina Nalewaj Nazwa organu opiniującego raport Kolegium Dziekańskie Wydziału Humanistycznego Dziekan Wydziału Humanistycznego Prodziekan ds. Nauki Wydziału Humanistycznego Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Humanistycznego Prodziekan ds. Organizacyjnych i Studenckich Wydziału Humanistycznego Specjalista ds. przewodów doktorskich i habilitacyjnych, studia doktoranckie Samodzielny referent Samodzielny referent Część I. Krótka prezentacja Uczelni i ocenianej podstawowej jednostki organizacyjnej. 1. Misja i cele strategiczne Uczelni a cele strategiczne ocenianej jednostki, ocena ich realizacji i wynikające wnioski. Należy podać informacje umożliwiające ocenę czy: jednostka ma sformułowaną strategię rozwoju? strategia rozwoju jednostki jest zbieżna z misją Uczelni i nawiązuje do polityki budowy wysokiej jakości kształcenia? jednostka opracowała koncepcję kształcenia obejmującą studia I i II stopnia, studia doktoranckie i podyplomowe, spójną z jej celami strategicznymi? jednostka identyfikuje swoją rolę i pozycję na rynku edukacyjnym uwzględniając znaczenie jakości kształcenia, jednostka ma zidentyfikowanych wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy oraz czy uczestniczą oni w procesie kształtowania oferty edukacyjnej jednostki i budowaniu wysokiej kultury jakości kształcenia, a także sformułować ocenę przyjętych rozwiązań w tym zakresie oraz wynikające z niej wnioski. Wydział Humanistyczny realizuje od 008 r. strategię rozwoju Wydziału Humanistycznego, która zbieżna jest z misją Uniwersytetu Szczecińskiego i w ewidentny sposób nawiązuje do polityki budowy wysokiej jakości kształcenia. Temu celowi służą koncepcje kształcenia obejmujące studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe, uwzględniające potrzeby i możliwości rynku pracy związane z analizowaniem i przewidywaniem potrzeb społecznych. Kształtowanie oferty edukacyjnej jednostki przebiega we współpracy z instytucjami państwowymi, gospodarczymi i społecznymi, tzn. Urzędem Miasta Szczecina, Urzędem Marszałkowskim, Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim (Wydziałem Polityki Społecznej), Wojewódzkim Urzędem Pracy, Północną Izbą Gospodarczą, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Misja, strategia i polityka jakości powinny być dołączone do raportu, natomiast pozostałe przepisy prawne, które dotyczą pkt. 1 powinny zostać przedstawione do wglądu podczas wizytacji.. Pozycja jednostki w Uczelni: Należy podać informację o kategorii naukowej jednostki oraz uzyskanych przez nią uprawnieniach do nadawania stopni naukowych. W roku 1989 na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej Wydział Humanistyczny uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii oraz pedagogiki. W 001 r. Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. W roku 008 Wydział uzyskał kolejne uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, a w 010 r. w dyscyplinie nauki o polityce. W wyniku parametryzacji Wydział Humanistyczny uzyskał w 011 r. kategorię II, czyli kategorię B.

3 .1. Liczba studentów, uczestników doktoranckich oraz słuchaczy. Liczba uczestników Liczba słuchaczy Liczba studentów doktoranckich Forma kształcenia D.5.L. 4 B.R.A. 5 D.5.L B.R.A. D.5.L B.R.A. U. 6 J. 7 U. J. U. J. U. J. U. J. U. J. Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Razem: Charakterystyka i ocena zmian w badanym okresie: 1) Wyraźna poprawa stosunku liczby studentów stacjonarnych do niestacjonarnych, przy czym w przypadku Wydziału Humanistycznego stosunek ten jest korzystniejszy niż w całej uczelni (5 lat temu Uczelnia: st. stacjonarni do niestacjonarnych 47,7% do 5,3%, Wydział: st. stacjonarni do niestacjonarnych 19,1% do 50,9%; obecnie Uczelnia: st. Stacjonarni do niestacjonarnych 68,% do 31,8%, Wydział: st. stacjonarni do niestacjonarnych - 74,7% do 5,3%). ) Poprawa udziału liczby studentów Wydziału Humanistycznego w ogólnej liczbie studentów US (5 lat temu studenci WH stanowili 3,5% studentów US, w tym studenci st. stacjonarnych WH stanowili 4,% liczby studentów stacjonarnych US, natomiast studenci niestacjonarnych WH stanowili,8% liczby studentów niestacjonarnych US. Obecnie studenci WH stanowią 5,% liczby studentów US w tym studenci stacjonarnych stanowi 7,6% liczby studentów stacjonarnych US, natomiast studenci niestacjonarnych WH stanowią 0% liczby studentów niestacjonarnych US). 3) Wyraźna poprawa udziału liczby uczestników doktoranckich Wydziału Humanistycznego w ogóle uczestników doktoranckich w całej Uczelni (5 lat temu: uczestnicy doktoranckich WH stanowili 14% uczestników doktoranckich w US, w tym uczestnicy doktoranckich na studiach stacjonarnych stanowili 6,7% liczby uczestników doktoranckich na studiach stacjonarnych w US, uczestnicy doktoranckich na studiach niestacjonarnych WH stanowili 5,8% liczby uczestników doktoranckich na studiach niestacjonarnych w US. Obecnie: udział studentów doktoranckich WH stanowi 4,5% ogółu studentów doktoranckich w US. W tym udział uczestników doktoranckich w trybie stacjonarnym w WH wynosi 38,6% liczby stacjonarnych uczestników doktoranckich w US. Spadł natomiast do zera udział uczestników niestacjonarnych doktoranckich. 4) Przy drastycznym ogólnym spadku słuchaczy w całym Uniwersytecie Szczecińskim stosunek udziału słuchaczy tych WH do ogólnej liczby w US zmniejszył się jedynie o % z 33,% 5 lat temu oraz do 31,3% aktualnie. 4 Dane sprzed 5 lat. 5 Bieżący rok akademicki. 6 Uczelnia. 7 Jednostka. 3

4 .. Liczba nauczycieli akademickich. Tytuł lub stopień naukowy albo tytuł zawodowy Podstawowym miejscu pracy Liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych w Dodatkowym miejscu pracy rok 007 rok 01 ** rok 007 * rok 01 ** w uczelni w jednostce w uczelni w jednostce w uczelni w jednostce w uczelni w jednostce Profesor Doktor habilitowany Doktor Pozostali Razem Charakterystyka i ocena zmian w badanym okresie oraz prowadzonej w tym zakresie polityki kadrowej: 1. Zmiana stosunku udziału liczby profesorów w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym do udziału liczby profesorów w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim z,3% w roku 007 do 0,8% w roku 01 (w 007 stosunek ten wynosił 7,6% w US do 9,9% w WH, obecnie wynosi on 8,% w US do 9,0% w WH). Nadto w 007 roku liczba profesorów pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym stanowiła 4,7% liczby profesorów pracujących w podstawowym miejscu pracy w US. Obecnie udział liczby profesorów pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym w liczbie profesorów pracujących w podstawowym miejscu pracy w US wynosi 0,8% (w ogólnej liczbie profesorów zatrudnionych na Wydziale Humanistycznym tylko 3 osoby zatrudnione są na II etacie: 1 osoba Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, osoby Instytut Politologii Europeistyki);. Poprawa stosunku udziału liczby doktorów habilitowanych w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym do udziału liczby doktorów habilitowanych w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim z 4,5% w roku 007 do 6,4% w roku 01 (w 007 stosunek ten wynosił 13,8% w US do 18,3% w WH, obecnie wynosi on 16,6% w US do 3,0% w WH). Nadto w 007 roku liczba doktorów habilitowanych pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym stanowiła 5,3% liczby doktorów habilitowanych pracujących w podstawowym miejscu pracy w US. Obecnie udział liczby doktorów habilitowanych pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym w liczbie doktorów habilitowanych pracujących w podstawowym miejscu pracy w US wynosi 6,3%; 3. Zmiana stosunku udziału liczby doktorów w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym do udziału liczby doktorów w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim z 1,5% w roku 007 do 7,1% w roku 01 (w 007 stosunek ten wynosił 51,8% w US do 64,3% w WH, obecnie wynosi on 51,9% w US do 59,0% w WH), Nadto w 007 roku liczba doktorów pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym stanowiła 3,7% liczby doktorów pracujących w podstawowym miejscu pracy w US. Obecnie udział liczby doktorów pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym w liczbie doktorów pracujących w podstawowym miejscu pracy w US wynosi 1,7%; ** Dane dotyczące roku kalendarzowego, w którym prowadzona jest wizytacja. 4

5 4. Zmiana stosunku udziału liczby pozostałych nauczycieli akademickich w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym do udziału liczby pozostałych nauczycieli akademickich w ogólnej liczbie nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim z 19,3% w roku 007 do 14,% w roku 01 (w 007 stosunek ten wynosił 6,8% w US do 7,5% w WH, obecnie wynosi on 3,% w US do 9,0% w WH). Nadto w 007 roku liczba pozostałych nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym stanowiła 5,3% liczby pozostałych nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w US. Obecnie udział liczby pozostałych nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Humanistycznym w liczbie pozostałych nauczycieli akademickich pracujących w podstawowym miejscu pracy w US wynosi 7,4%; 5. Pozytywna ogólna tendencja spadkowa poziomu zatrudnienia nauczycieli akademickich w dodatkowym miejscu pracy, widoczna wyraźniej w przypadku Wydziału Humanistycznego niż w przypadku całej uczelni. Występuje stała tendencja wzrostowa awansów naukowych w grupie doktorów habilitowanych i doktorów, co obrazuje jasną politykę kadrową w procesie intensyfikacji rozwoju Wydziału Humanistycznego; 6. Wyraźny rozwój kadry naukowej jest konsekwencją przemyślanej polityki kadrowej prowadzonej przez władze dziekańskie od 008 roku. Rok 8 Dz Rozwój kadry akademickiej. dziedzin i dyscyplin nauki, których dotyczą uprawnienia do nadawania stopni naukowych Dys. 10 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowaneg o Liczba: nadanych w Uczelni stopni naukowych Doktora Doktora habilitowanego uzyskanych tytułów naukowych profesora na wniosek stopni i tytułów naukowych uzyskanych poza Uczelnią w Uczelni w Jednostce w U. w J. w U. w J. U. J. Dr Dr hab. Dz. Dys. Dz. Dys. Dz. Dys Dz Dys Dz. Dys Dz. Dys Dz. Dz. uprawnienia do nadawania stopnia doktora 007 Nauki humanisty czne Nauki fizyczne Literaturoz nawstwo, Językozna wstwo Fizyka uprawnienia do nadawania stopnia doktora Prof. 8 Dane dotyczące ostatnich 5 lat. 9 Dziedzina. 10 Dyscyplina. 5

6 Nauki teologiczn e 008 Nauki o Ziemi 009 Nauki o Ziemi Geog rafia 010 Nauki matematy czne 011 Nauki ekonomic zne Raze m: Teologia Geografia Matematyk a Załącznik nr do uchwały Nr 1 / 01 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Nauki humanistyc zne Nauki humanistyc zne Filozofia Nauki o polityce Finanse Charakterystyka i ocena uwarunkowań oraz tendencji rozwojowych kadry oraz prowadzonej w tym zakresie polityki kadrowej: 1) Od roku 008 Wydział Humanistyczny zdecydowanie poprawia swoją pozycję jako jednostka naukowa, zyskując uprawnienia do nadawania stopnia doktora w jednej dziedzinie i dwóch dyscyplinach naukowych. Obrazuje to największą dynamikę rozwoju wśród wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego; ) Na przestrzeni ostatnich 5 lat utrzymuje się stała tendencja wzrostowa udziału liczby stopni doktora nadawanych w Wydziale Humanistycznym w liczbie stopni doktora nadawanych w Uniwersytecie Szczecińskim (w roku 007 ¼ liczby tytułów nadanych w US stanowiła liczba tytułów nadanych w WH, w roku 011 stosunek ten wynosi już ⅓); 3) Pozytywny, świadczący o znaczącej pozycji naukowej WH, stosunek liczby doktorów habilitowanych nadawanych na Wydziale Humanistycznym do liczby doktorów habilitowanych w całym US jest taki, że wśród każdych czterech nowo nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego, zasilających potencjał naukowy US, jeden jest pracownikiem WH; 4) Stosunek liczby uzyskanych przez pracowników WH tytułów naukowych profesora na wniosek w ogólnej liczbie tytułów uzyskanych w całej uczelni osiągnął w latach poziom ¼, co zdecydowanie poprawia pozycję naukową WH; 5) Dzięki systematycznemu wzrostowi ilości dyscyplin naukowych, w zakresie których WH uzyskuje prawa nadawania stopnia doktora, stopniowo maleje na przestrzeni ostatnich pięciu lat ilość stopni doktora nadawanych poza macierzystą uczelnią. Dalsze prace naukowe i organizacyjne zakładają uzyskanie podobnej tendencji w przypadku nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora; 6) Na tle Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Humanistyczny prowadzi jasną politykę kadrową ukierunkowana na awanse kadrowe w poszczególnych grupach nauczycieli akademickich, co zgodne jest z misja i strategią Wydziału Humanistycznego oraz realizowanymi konsekwentnie treściami Ustawy o szkolnictwie wyższym. 6

7 Część II. Wewnętrzny system zapewniania jakości 1. Wewnętrzne przepisy stanowiące podstawę funkcjonowania systemu. Należy wskazać poszczególne przepisy i ich zakres normatywny, w tym przepisy: konstytuujące wewnętrzny system zapewniania jakości oraz określające kompetencje organów uczelni i jednostki w tym zakresie, dotyczące tworzenia programów kształcenia, doktoranckich i, zwanych dalej studiami, dotyczące określania i weryfikacji efektów kształcenia, w tym procesu dyplomowania, zasad rekrutacji, toku, oceny nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, funkcjonowania biura karier, oraz dotyczące pomocy udzielanej studentom w procesie kształcenia. 1. Uchwała nr 46/009 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 maja 009 r. w sprawie utworzenia Biura ds. Jakości Kształcenia. Uchwała nr 5/01 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 marca 01 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie planów i programów nauczania oraz planów i programów oraz kursów dokształcających 3. Uchwała nr 90/0ll Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 4 listopada 0ll r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim 4. ZARZĄDZENIE NR 3/011 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 011 r. w sprawie utworzenia zespołów rektorskich ds. jakości i programów kształcenia i określenia zakresu ich działania 5. ZARZĄDZENIE NR 107/011 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 011 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim jednolitego opisu przedmiotu/modułu kształcenia (sylabusa) 6. Uchwała nr 40/011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 maja 011r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz kryteriów na I rok w US w roku akademickim 01/ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 40 /011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 maja 011 r. 8. Uchwała nr 10/011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie w Uniwersytecie Szczecińskim z dnia 8 stycznia 011 r. wprowadzenia szczegółowych zasad przyjęć na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach Uchwała nr 107/006 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 września 006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Uniwersytetu Szczecińskiego 10. Uchwała nr 4/011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 marca 011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu doktoranckich Uniwersytetu Szczecińskiego 11. Uchwała nr 1/010 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 marca 010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Uniwersytetu Szczecińskiego 1. Uchwała nr 78/011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 września 011 r. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego 13. Zarządzenie nr 78/006 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 marca 006 r. w sprawie utworzenia Akademickiego Biura Karier 14. Zarządzenie nr 61/011 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 14 września 011 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie" 15. Zarządzenie nr 8/01 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 lutego 01r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie "Regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego" 16. Zarządzenie nr 6/011 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 września 011 r. w sprawie ustalenia "Zasad przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego" 17. Uchwała nr 34/009 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 kwietnia 009r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich ze zmianami zgodnie z Uchwałą nr 80/009 oraz Uchwałą nr 91/009 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego 7

8 18. Uchwała nr 35/007 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 marca 007r. w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich 19. Zarządzenie nr 8/010 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 lutego 010r. w sprawie wprowadzenia albumu słuchaczy oraz księgi świadectw realizowanych w Uniwersytecie Szczecińskim 0. Zarządzenie nr 7/009 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 października 009r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło ze zmianami zgodnie z Zarządzeniem nr 88 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 1. Zarządzenie nr 50/009 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 lipca 009r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim form kształcenia ze zmianami zgodnie z Zarządzeniem nr 90/009 oraz 6/010 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Zarządzenie nr 109/006 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 października 006r. w sprawie zasad organizowania i prowadzenia 3. Zarządzenie nr 40/005 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 września 005 w sprawie opłat za wydawanie dokumentów przebiegu 4. Zarządzenie nr 48/003 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 listopada 003r. w sprawie wprowadzenia indeksu słuchacza. Pełna dokumentacja dotycząca funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości powinna zostać przedstawiona do wglądu podczas wizytacji.. System zarządzania jakością. Należy przedstawić system podejmowania decyzji dotyczących zarządzania jakością ze wskazaniem upoważnionych organów i zakresu ich kompetencji oraz określeniem roli interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Humanistycznym działa w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim. Tworzenie uczelnianego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia zostało zapoczątkowane utworzeniem Biura ds. Jakości Kształcenia oraz powołaniem przez Rektora Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia. Istotnym zadaniem Biura ds. Jakości Kształcenia jest wspomaganie podejmowanych przez Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia działań o charakterze koncepcyjnym i organizacyjnym oraz koordynacja przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia i podnoszenia jakości kształcenia w US. Biuro obsługuje Uczelniany Zespół oraz wspiera Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji dotyczących systemu, monitoruje doświadczenia innych szkół wyższych w zakresie jakości kształcenia, organizuje szkolenia i seminaria dotyczące zagadnień jakości kształcenia oraz uczestniczy we wprowadzaniu systemu antyplagiatowego Plagiat.pl w Uniwersytecie. Biuro również uczestniczy w przygotowaniu uczelnianego systemu badania warunków kształcenia w US oraz systemu ankietowania studentów. Następnym krokiem w tworzeniu uczelnianego systemu było powstanie struktury organizacyjnej w postaci rektorskich zespołów ds. jakości i programów kształcenia. Obecnie struktura organizacyjna Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia przedstawia się następująco: 1. Uczelniany Zespół Rektorski ds. Jakości i Programów Kształcenia, którego celem jest: a) podejmowanie działań na rzecz wdrożenia nowych planów i programów kształcenia oraz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na US, w szczególności opracowanie i przedstawienie Rektorowi wniosków i projektów dotyczących: polityki określającej cele i strategię wdrażania kierunków oraz planów i programów kształcenia, zasad i harmonogramu wdrożenia nowych planów i programów kształcenia oraz formularza opisu przedmiotu (sylabusa), zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia, zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu planów i programów kształcenia, zasad zapewnienia jakości kadry dydaktycznej, zasad monitorowania, przeglądu i podnoszenia poziomu zasobów dydaktycznych, b) opracowanie formularza sprawozdania z oceny własnej dla jednostek organizacyjnych US, wskazuje termin sporządzenia sprawozdania, zakres ewaluacji oraz kryteria, według których dokonywana jest ocena jakości kształcenia w danym roku akademickim, c) dokonywanie analizy sprawozdań z oceny własnej, sporządzonych przez jednostki organizacyjne US oraz sporządzanie sprawozdania na temat jakości kształcenia na US i przedstawianie go Rektorowi, d) sporządzanie i przedstawianie Rektorowi semestralnego sprawozdania ze swojej działalności, e) wspieranie działań zespołów wydziałowych oraz kierunków.. Wydziałowe Zespoły ds. Jakości i Programów Kształcenia, których zadaniem jest: a) opiniowanie przed uchwaleniem przez Radę Wydziału każdego nowego kierunku, planów i programów kształcenia przedstawionych przez Zespół Kierunku, b) sporządzanie, zgodnie z wytycznymi Uczelnianego Zespołu sprawozdania z oceny własnej, stanowiącej wynik 8

9 ewaluacji kształcenia w jednostce i przedstawianie dziekanowi wydziału i Uczelnianemu Zespołowi, c) opracowanie planów i harmonogramów działań naprawczych, d) inicjowanie działań projakościowych związanych ze specyfiką działalności dydaktycznej prowadzonej na wydziale oraz rekomendowanie jej Uczelnianemu Zespołowi, e) inicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury jakości kształcenia w środowisku akademickim, f) sporządzanie i przedstawianie semestralnych sprawozdań ze swojej działalności dziekanowi i Uczelnianemu Zespołowi. g) wspiera działania Zespołów Kierunków w swojej jednostce 3. Zespoły Kierunkowe ds. Jakości i Programów Kształcenia, których zadaniem jest: a) opracowanie nowego planu i programu kształcenia zgodnie z wymogami prawa oraz przedstawienie Zespołowi Wydziałowemu. Na wydziałach o strukturze instytutowej uprzednio należy je przedstawić do zaopiniowania Radzie Instytutu, dokonywanie okresowego sprawdzenia planu i programu kształcenia danego kierunku, b) wstępna analiza ankiet studenckich c) propagowanie dobrych wzorców (praktyk) dydaktycznych, d) przedstawianie propozycji do utworzenia Uczelnianego Katalogu Przedmiotów, e) sporządzanie i przedstawianie semestralnych sprawozdań ze swojej działalności dziekanowi lub dyrektorowi instytutu na wydziałach o strukturze instytutowej oraz Zespołowi Wydziałowemu. 3. Wewnętrzne procedury zapewnienia jakości stanowiące podstawę weryfikacji wszystkich czynników wpływających na jakość kształcenia. Należy przedstawić procedury / procesy dotyczące: weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia; zapewnienia studentom dydaktycznego, naukowego i materialnego wsparcia w procesie uczenia się; prowadzenia badań naukowych w zakresie obszaru / obszarów, do których zostały przyporządkowane prowadzone studia; zasad oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy ; monitorowania i oceny efektów kształcenia na rynku pracy; udziału pracodawców i innych przedstawicieli rynku pracy w określaniu i ocenie efektów kształcenia; publicznego dostępu do informacji o programach, efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku ; weryfikacji poziomu naukowego jednostki; weryfikacji zasobów materialnych, w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej; polityki finansowej, oceny doboru kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia, w tym nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe (tabele 3.1, 3., 3.3). 1. System weryfikacji zakładanych efektów kształcenia zgodny jest z Regulaminem i harmonogramem sesji egzaminacyjnych i poprawkowych. W czasie sesji poprawkowej studenci nie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych. Harmonogramy roku akademickiego przedstawiane są przed rozpoczęciem roku akademickiego w Dziekanacie oraz na stronie internetowej Wydziału. Zasady oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy są zgodne z regulaminami poszczególnych. Wymóg przygotowania pracy pisemnej, zaliczenia kolokwium, testów, egzaminów jest obowiązujący na wszystkich formach.. Programy oraz oceny efektów kształcenia konsultowane są z wybranymi przedstawicielami rynku pracy oraz potencjalnymi pracodawcami. W celu monitorowania i oceny efektów kształcenia na rynku pracy powołano na Wydziale Humanistycznym Pracownię Badań Ewaluacyjnych (Uchwała nr 1/009/01 Rady Wydziału Humanistycznego z dn r.). W 011 r. złożony został wniosek o wsparcie finansowe dotyczące uruchomienia Interaktywnego Centrum Komunikacji i Badań Społecznych. 3. Badania statutowe prowadzane na Wydziale Humanistycznym obejmują 8 tematów badawczych, które są zgodne z obszarami nauki na WH. Wnioski składane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpatrywane są pozytywnie i odnotować należy zwiększenie środków finansowych na badania statutowe w ostatnich latach. 4. Wydział Humanistyczny posiada autonomiczny budżet, dofinansowany ze prowadzonych na Wydziale, grantów i projektów międzynarodowych. W wyniku parametryzacji WH uzyskał w 011 r. kategorię II, czyli kategorię B. Kadra WH z udokumentowanym dorobkiem naukowym wchodzi w skład minimum kadrowego, które gwarantuje wysoki poziom efektów kształcenia. 9

10 4. Mechanizmy weryfikacji i doskonalenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości. Należy przedstawić procedury i procesy dotyczące oceny efektywności wewnętrznego systemu zapewniania jakości, doskonalenia tego systemu i korygowania polityki zapewniania jakości oraz ich ocenę. Zgodnie z nową Ustawą o szkolnictwie Wyższym mechanizmy weryfikacji i doskonalenia wewnętrznego systemu jakości są na etapie opracowywania. Propozycje zostaną przedstawione pracownikom Wydziału Humanistycznego w momencie ogłoszenia odpowiednich rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących parametryzacji jednostek naukowych. W 011 r. została przeprowadzona ocena pracowników Wydziału Humanistycznego na arkuszach ewaluacyjnych przygotowanych przez Rektorat. Procedura ewaluacyjna przeprowadzona została w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. W dalszej kolejności oceną pracowników zajęła się Wydziałowa Komisja ds. Oceny Pracowników Wydziału Humanistycznego powołana na Radzie Wydziału Struktura zatrudnienia nauczycieli akademickich jednostki. Liczba nauczycieli akademickich, dla których uczelnia stanowi R Nazwa rodzaju Podstawowe miejsce pracy Dodatkowe miejsce pracy a i z W pełnym wymiarze czasu W niepełnym wymiarze kierunku e Dr Pozostali Dr Pozos- Dr Pozos- pracy czasu pracy Prof. Dr m hab. Prof. Dr Prof. Dr hab. tali hab. tali Etnologia, I stopień 11 ( ) 11 () 7(5) 1 1 ( ) 1(1) ( ) ( ) Etnologia, II stopnia 11 (4) 7(5) 1 1 Filozofia, I stopień 0 (1) 8(4) 9(6) 1 Filozofia, II stopień 0 (1) 8(5) 9(7) 1 Archeologia, I stopień 46 11() 11(1) 3(5) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) Archeologia, II stopień 46 11() 11() 3(5) 1 Historia, I stopień 46 11() 11() 3(7) 1 Historia, II stopień 46 11(4) 11() 3(6) 1 Stosunki międzynarodowe 46 11(1) 11(3) 3(9) 1 I stopień Stosunki międzynarodowe 46 11(3) 11(4) 3(7) 1 II stopień Bezpieczeństwo narodowe, 1 1(1) 3() 7(7) 1 I stopień Pedagogika, I stopień 51 1() 9(4) 35(17) 6 Pedagogika, II stopień 51 1() 9(4) 35(17) 6 Pedagogika specjalna, 51 1(1) 9() 35(6) 6 I stopień Praca socjalna, I stopień 51 1() 9(3) 35(6) 6 Bezpieczeństwo 41 3() 9() 4(6) 1 11 W nawiasach należy podać liczbę osób zaliczonych przez uczelnię do minimum kadrowego. 1 W nawiasie należy podać liczbę magistrów zaliczonych do minimum kadrowego zamiast doktorów. 10

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytetu Jagiellońskiego Wdrażanie ż KRK na studiach doktoranckich na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego g Uniwersytet Śląski Katowice, 15 listopada 2013 r. Jacek Lewicki ekspert boloński Instytut Badań Edukacyjnych Rada

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wytycznych do tworzenia planów i programów studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej (dla studiów rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Załącznik do Uchwały nr 138/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 1. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury jest ujednolicenie sposobów weryfikacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Uchwała nr 61/2015 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia procedury dokumentowania i weryfikacji efektów kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W R O C Ł A W S K A

P O L I T E C H N I K A W R O C Ł A W S K A P O L I T E C H N I K A W R O C Ł A W S K A Regulamin studiów doktoranckich S P I S T R E Ś C I 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Organizacja studiów doktoranckich... 2 3. Rekrutacja... 3 4. Program nauczania...

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Politechnice Lubelskiej prowadzone

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Wydział Nauk Geograficznych 90-139 Łódź Ul. Narutowicza 88 MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk KRK Stan wdrożenia i korekty KRK Sylabusy Pracodawcy BCC, Rada pracodawców Proces dyplomowania Składy komisji prac dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 18/2012 z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.4013/12 (projekt) Uchwała Nr./12 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 12 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Nauczyciel przyrody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Obowiązujące przepisy: Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Załącznik do zarządzenia nr R/0210/64/13 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW. Cel systemu.

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW. Cel systemu. WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 02-061 WARSZAWA, UL. WAWELSKA 14, TEL (0-22) 825-62-13, FAX (0-22) 825-80-31 SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r., 27.02.2013 r.,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA MECHANIKI I PETROCHEMII Decyzja nr 10/2015 Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii z dnia 15 września 2015 r. w sprawie kryteriów opiniowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich. Techniki informacyjne - teoria i zastosowania

Regulamin studiów doktoranckich. Techniki informacyjne - teoria i zastosowania Regulamin studiów doktoranckich Techniki informacyjne - teoria i zastosowania będących kontynuacją studiów Informatyka w zarządzaniu i finansach prowadzonych w Instytucie Badań Systemowych PAN Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA Strona 1 z 5 1. Podstawy prawne: Akty prawne zewnętrzne: 1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.(dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1. PODSTAWA PRAWNA Studia doktoranckie w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Zasady studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Zasady studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Funkcjonowanie Studiów Doktoranckich regulują następujące akty prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

I. Zasady przyznawania punktów dla doktorantów I roku

I. Zasady przyznawania punktów dla doktorantów I roku Kielce, 27.10.2015 r. Szczegółowe kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla studentów III stopnia w dyscyplinie BIOLOGIA na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ Załącznik do Uchwały Nr 314/12 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ (Regulamin obowiązujący od 1 października 2012

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.243.1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016.

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016. Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w roku akademickim 2015/2016 prowadzić będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 76/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania go i zwiększania

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14384 Poz. 1445 1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70. z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 70. z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 70 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Program Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu

Program Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu Nr 80/2008 z dnia 5 czerwca 2008r. PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Program Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu Racibórz, czerwiec

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Załącznik 2A ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydanie 2 Dokument przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 24.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2011/2012

Ocena jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2011/2012 Ocena jakości kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2011/2012 1) Zmiany w Systemie Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia Rok akademicki 2011/2012 był rokiem przejściowym, jeśli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) I. Obligatoryjne przedmioty kształcenia ogólnego (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny załącznik nr 2 do uchwały nr 33/2013 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego Kryteria kwalifikacji obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA SAMOOCENY JEDNOSTKI

KARTA SAMOOCENY JEDNOSTKI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 51 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2013 r. w roku akademickim... KARTA SAMOOCENY JEDNOSTKI Jednostka... 1. Czy jednostka posiada strategię rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie R-0161/31/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom stypendium doktoranckiego w Akademii im.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia)

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (moduł: bibliologia i informatologia) 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH z dnia 3 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedur na Wydziale Nauk Ścisłych Na podstawie 60 ust. 1 pkt 6 Statutu UPH oraz 10 ust. 2

Bardziej szczegółowo

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny

jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny Dobre i złe ł praktyki ki funkcjonowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia Przemysław Rzodkiewicz 20 maja 2013,Warszawski Uniwersytet Medyczny PLAN PREZENTACJI 1. Strategia uczelni

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM

REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM 1. Podstawy prawne: REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM 1. Akty prawne zewnętrzne obowiązujące w/g procedury dyplomowania w Uczelni 2. Akty prawne wewnętrzne -

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW

Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365

Bardziej szczegółowo

3 Harmonogram prac. 4 Dokumenty tworzone przez rady programowe. Wykaz dokumentów programu kształcenia

3 Harmonogram prac. 4 Dokumenty tworzone przez rady programowe. Wykaz dokumentów programu kształcenia Załącznik 1 do uchwały nr 83/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Ustawą z dnia 11 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 1 Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Uczelniana Rada ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Spis treści: Podstawa prawna wprowadzenia Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia / 2 Struktura Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R - 14/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-4/1/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-91/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-91/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-91/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 91/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Niniejsze zasady opracowane zostały na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IV: Działanie 4.1: Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Uchwała Nr 13/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie dla Dziekanów i Prodziekanów

Spotkanie dla Dziekanów i Prodziekanów Spotkanie dla Dziekanów i Prodziekanów Zasady kształcenia obowiązujące w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi od roku akademickiego 2012/2013 - Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. n.med. Anny Jegier Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 32/2013 RWCh z dnia 18.12.2013 r. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Podstawą niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1079/06/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 1079/06/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 czerwca 2015 roku Uchwała Nr 1079/06/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie określenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej organizacji potwierdzania efektów uczenia się Działając

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Załącznik do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dn. 22.04.2009 r. SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 1. Studia doktoranckie przy Instytucie Farmakologii PAN( IF PAN) w Krakowie przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów doktoranckich w Politechnice Opolskiej

Regulamin Studiów doktoranckich w Politechnice Opolskiej Regulamin Studiów doktoranckich w Politechnice Opolskiej Załącznik do uchwały Senatu Politechniki Opolskiej nr 199 z dnia 16.04.2014 r. Spis treści: str. 1. Postanowienia ogólne... 1 2. Rekrutacja... 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/2015/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 16/2015/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 16/2015/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 196 ust. 6 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo