PLAN PRACY. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na rok szkolny 2010/ 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na rok szkolny 2010/ 2011"

Transkrypt

1 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na rok szkolny 2010/ 2011 wrzesień 2010

2 Niniejszy plan został opracowany w oparciu o: priorytety MEN i KO wnioski z nadzoru pedagogicznego, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Kierunki pracy: 1. Wykorzystywanie wyników sprawdzianu w klasie VI do planowania pracy. 2. Bezpieczeństwo ucznia. 3. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów. 4. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych uczniów. 5. Realizacja nowej podstawy programowej. 6. Praca wychowawcza wokół Patrona Szkoły. 7. Dziecko w klasie integracyjnej. 8. Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w kl. I jako 6-latek 9. Zwiększenie aktywności rodziców w życiu szkoły.

3 Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Uwagi I. Dydaktyka 1. Działania zmierzające do praktycznego wykorzystania wiedzy. 1. Stosowanie metod nauczania, które są interesujące i nowoczesne, ułatwiają zapamiętywanie i kojarzenie podanych faktów. 2. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. Rola Internetu, biblioteki czytelni w procesie nauczania. 3. Całoroczna praca nad doskonaleniem umiejętności rozwiązywania testów przygotowujących do sprawdzianu po klasie VItesty próbne. 4. Sprawdzian kl. VI. Analiza wyników uwzględnienie wyników sprawdzianów próbnych oraz ocen semestralnych i rocznych. wychowawca M. Braś 5. Właściwe zagospodarowanie 4-tej lekcji wych. fizycznego poprzez wyjazdy na basen, naukę tańca. 6. Realizowanie kart pracy przygotowujących do nauki pisania i czytania. 7. Kształtowanie umiejętności społecznych i samoobsługowych, wspomaganie rozwoju mowy, wspieranie i rozwijanie czynności intelektualnych dzieci przedszkolnych. 8. Objęcie opieką logopedyczną dzieci przedszkolnych. Niwelowanie dysfunkcji rozwojowych i nawyków środowiskowych spotkanie z logopedą. 9. Mierzenie jakości pracy szkoły poprzez badanie techniki czytania w klasie IV i sprawdzianu kompetencji w klasie III. WF M. Dziura cały rok 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych 1. Zróżnicowanie zadań i wymagań w stosunku do dzieci zdolnych i z deficytami.

4 do indywidualnych możliwości uczniów. 2.Realizacja zaleceń i wskazówek wydawanych przez poradnie w opiniach i orzeczeniach. 3. Opieka nauczyciela wspomagającego w kl. I nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. S. Patalita 3. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów 1. Praca w kołach zainteresowań ( kółko informatyczne, plastyczne, teatralne, taneczne, Caritas) 2. Udział w konkursach przedmiotowych kuratoryjnych: - humanistyczny - matematyczny - przyrodniczy - biblijny Ewangelia św. Marka 3.Udział w gminnych konkursach z różnych dziedzin: - Gminny konkurs ortograficzny klas III - Gminna olimpiada matematyczna klas III - Gminny konkurs ortograficzny klasy VI - Gminny konkurs matematyczny 1 z 10 klas V - Gminny konkurs poezji religijnej klas O-VI - Gminny konkurs recytatorski - Gminna Olimpiada Sportowa klas I-III - Mała olimpiada z j. niemieckiego dla kl. VI 4.Organizowanie konkursów: - Szkolny konkurs biblijny - Szkolny konkurs kolęd - Szkolny konkurs szopek - Międzyszkolny konkurs Wiedzy o Patronie - Szkolny konkurs plastyczny - Konkurs pierwszej pomocy - międzygminny konkurs języka angielskiego - międzygminny Festiwal Tańca Przedszkolaków - Międzyszkolny konkurs Karaoke piosenki angielskiej T. Pytlak M. Grzybek- Kosior D.Idzik I. Irzyk M. Braś B. Kańska B. Kańska n-le kl. I-III K. Tułacz N-le katecheci klas M. Noworyta M. Noworyta,

5 4. Wykorzystanie w procesie dydaktycznym komputera i pracowni językowej 5.Wydawanie gazetki szkolnej,, Urwis Szkolny 6. Realizacja zadań projektu Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy - podejmowanie nowych projektów 7. Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków materialnych z realizowanych projektów 1.Lekcje w pracowni informatycznej 2. Prowadzenie lekcji informatyki w klasach I-III 3. Relacje z poszczególnych imprez szkolnychinformacje na stronie internetowej szkoły. 4. Kontynuowanie nauki informatyki w kl. V. Działalność koła komputerowego dla uczniów poszczególnych klas młodszych K. Gubała S. Patalita Nauczyciele poszczególnych przedmiotów n-l informatyki T. Pytlak T. Pytlak 5. Prawidłowe wartościowanie wysiłku edukacyjnego uczniów 6.Propagowani e edukacji obywatelskiej i patriotycznej 1.Przestrzeganie zasad oceniania 2.Zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów i kryteriami ocen z zachowania. 3.Umieszczenie kryteriów ocen w bibliotece i na stronie internetowej szkoły 4.Monitorowanie i udoskonalanie zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.Zapoznanie uczniów z prawami dziecka, ucznia i obywatela na lekcjach wychowawczych. 2.Spotkania z ciekawymi ludźmi. 3.Pogłębianie wiadomości o rodzinnej miejscowości(wycieczki, gazetki, stała ekspozycja, kronika, szkolna, strona internetowa) n-le T. Pytlak 7. Dziedzictwo kulturowe regionu Wyposażanie uczniów w wiedzę o tradycji i kulturze ludowej. Uczenie szacunku dla rodzinnej historii i tradycji poprzez organizację i uczestnictwo w imprezach: -jasełka, M. Noworyta K. Gubała

6 8.Propagowani e idei wspólnej Europy II. Wychowanie 1.Wychowanie do życia w społeczeństwie -apel wielkanocny, -dożynki wiejskie, -udział w konkursach plastycznych, o tematyce regionalnej, -spotkanie z ciekawymi ludźmi zasłużonymi dla Stadnik i regionu. 1. Rozpowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej. 2. Współpraca ze szkołą z Ukrainy 1. Kształtowanie elementów systemu wychowawczego poprzez: -współdziałanie z rodziną, -środowiskowy zasięg uroczystości szkolnych, -rozwijanie samorządności i form demokracji w życiu szkoły. 2. Doskonalenie form pracy SU 3. Samorządność klas I-III 4. Stwarzanie sytuacji wychowawczych w klasie i szkole wskazujących na pozytywne cechy 5. Przybliżanie zawodów zapomnianych i atrakcyjnych. i n-l plastyki M. Noworyta M. Noworyta R. Polak 2.Wychowanie patriotyczne i obywatelskie 1. Praca wokół Patrona Szkoły -prowadzenie kroniki i gazetki Patrona -gromadzenie literatury poświęconej Stefanowi Wyszyńskiemu -wycieczka,,śladami Patrona -Święto Szkoły-impreza środowiskowa -organizowanie gazetek o życiu i twórczości Patrona szkoły -wystawy, konkursy plastyczne, czytelnicze poświęcone Patronowi szkoły 2. Nauka w przedszkolu hymnu szkoły 3. Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach patriotycznych reprezentujących szkołę 4. Organizowanie imprez i uroczystości rocznicowych o charakterze patriotycznym -Święto Niepodległości -Święto 3 maja -udział w Gminnym konkursie o Królowej Jadwidze 5. Opieka nad Grobem Nieznanego Żołnierza -pomnikiem Niepodległości szkoły szkoły klas D. Idzik i n-le n-l historii K. Gubała

7 -bieg,,szlakiem walk partyzantów BCH i AK 6. Poznawanie małej Ojczyzny poprzez organizowanie wycieczek: -do muzeum -wycieczki po okolicy I. Irzyk 3. Bezpieczeństw o dziecka 4. Walka ze znieczulicą i agresją 1. Zapoznanie z procedurami zachowania w szkole, w drodze do szkoły (dowozy) i ze szkoły oraz na wycieczkach 2. Opracowanie i zatwierdzenie przez RP i rodziców regulaminu wycieczek 3. Bezpieczne korzystanie z placu zabaw 4. zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy 1.Wdrażenie do okazywania pomocy i szacunku innym. 2.Praca nad większym zdyscyplinowaniem uczniów. 3.Uroczystości klasowe i szkolne egzekwowanie od uczniów właściwej postawy dyscypliny, stroju, okazywanie szacunku symbolom narodowym 4.Doskonalenie sytemu oceniania zachowania uczniów. 5.Spotkania zespołów wychowawców kl. I-III, IV-VI dwa razy w semestrze i analiza ocen z zachowania. 6.Uwzględnienie przez wychowawców propozycji ocen semestralnych z zachowania nauczycieli uczących w danej klasie. 7.Realizacja programu profilaktyki -spotkania z policjantem i psychologiem 8.Organizowanie akcji charytatywnych 9.Kontynuowanie współpracy z OREW w Myślenicach, Domem Dziecka w Tyliczu. 10. Godziny wychowawcze poświęcone treningowi asertywności zapobiegającej agresji 11.Memoriał poświęcony Gabrysi Stojek. klas, R. Polak T. Pytlak K. Gubała klas Katecheci I. Irzyk,

8 III. Opieka 1.Prawidłowe rozpoznawanie potrzeb opiekuńczych i ich zaspakajanie 1. Doskonalenie pełnego rozpoznawania potrzeb uczniów, wydawanie dożywiania i gorącego posiłku. 2. Realizowanie dofinansowania programu ds Wyprawka szkolna. 3. Wdrażanie projektu Bank dziecięcych uśmiechów 4. Objęcie opieką wszystkich uczniów potrzebujących pomocy socjalnej, materialnej, psychologiczno-pedagogicznej. 5. Rozpoznawanie i objęcie zajęciami wyrównawczymi i logopedycznymi wszystkich dzieci. 6.Rozpoznanie sytuacji materialnej uczniów, zapewnienie opieki świetlicowej. 7. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa w czasie dowozu i w czasie pobytu dziecka szkole. 8. Objęcie szczególną opieką dzieci 5 letnich w oddziale przedszkolnym. 9. Stworzenie jak najlepszych warunków nauczania i wychowania dzieciom 5 i 6 letnim szkoły, M. Dziura R. Polak i rada rodziców 2.Edukacja prozdrowotna 1.Uwzględnienie w tematyce godzin wychowawczych rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży. 2.Pedagogizacja rodziców na temat rozwoju emocjonalnego dzieci. 3.Udział w spektaklach kształtujących rozwój emocjonalny. 4.Współpraca z pielęgniarką szkolną, pediatrą i stomatologiem. 5.Objęcie dożywianiem wszystkich uczniów 6.Pomoc stypendialna UGiM 7.Realizacja wychowania zdrowotnego, prorodzinnego i komunikacyjnego poprzez: - film i dyskusje na lekcjach wych. prorodz. - przygotowanie na kartę rowerowa - lekcje w-f na świeżym powietrzu - zwiększenie ilości zajęć dla przedszkolaków na placu zabaw 8.Zorganizowanie,,zielonej szkoły 9.Zapobieganie i niwelowanie defektów postawy -zajęcia gimnastyki korekcyjnej n-l wych. prorodz., M. Dziura n-l WF nauczyciel w-f I. Irzyk

9 -wyjazdy na basen -badania kręgosłupa 10. Realizowanie projektu Gimnastyka korekcyjna. 11. Wdrażanie do różnych form aktywności fizycznej przekonanie o roli ruchu dla zdrowia. 12.Program kl. I-III,,Ratujemy i uczymy ratować 13. Realizacja projektu Owoce w szkole 14.Udział w turniejach i imprezach sportowych - Sztafeta Szlakiem Walk Partyzantów AK i BCh - Szkolny Dzień Sportu - Gminna Olimpiada Sportowa klas trzecich -Gminne Zawody Piłki Nożnej -Gminny Przegląd układów tanecznych, Rada Rodziców A. Kasprzak M. Noworyta nauczyciel w-f i klas I-III I. Irzyk I. Irzyk IV Organizacja i zarządzanie 1.Troska o prawidłowe funkcjonowani e szkoły i jej bazę materialną 1. Realizacja wytycznych organu nadzorującego i prowadzącego szkołę. 2.Diagnoza możliwości objęcia nauką szkolną sześciolatków 3. Dalsze wdrażanie i angażowanie rodziców do współdecydowania o życiu szkoły 4. Dbałość o obejście szkoły, plac zabaw i boisko 5. Wdrażanie elektronicznego spisu książek w bibliotece. 6. Dążenie do pozyskiwania środków na doposażenie sali gimnastycznej i jej zaplecza 7. Organizowanie imprez środowiskowych na placu zabaw, pracownicy Rada Rodziców, Rada Rodziców n-le Rada Rodziców 2.Doskonalenie nauczycieli uzyskiwanie stopni awansu zawodowego. Rozpoznawani e i ustalanie priorytetów i potrzeb 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych n-li studia podyplomowe i uzupełniające 2. Udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego 3. Samokształcenie 4. Uczestnictwo w konferencjach metodycznych i szkoleniowych 5. Opracowanie tematyki konferencji szkoleniowych rady pedagogicznej.,

10 efektywności szkolnych rozwiązań 6. Realizowanie planu nadzoru pedagogicznego. 7. Współdziałanie w gminnych zespołach metodycznych Przyjęto na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu r.