Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o"

Transkrypt

1 Informacja Burmistrza Polkowic o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 009/010 jest przedstawiana Radzie Miejskiej po raz drugi, na podstawie znowelizowanej w marcu 009 r. ustawy o systemie oświaty. Niniejsze opracowanie zawiera treści wynikające z obowiązków nałoŝonych na samorząd pełniący rolę organu prowadzącego dla wielu jednostek systemu oświaty. Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Polkowice za rok szkolnym 009/010 wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie naleŝy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Zdania oświatowe gminy wynikają w szczególności z postanowień: 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 001r. Dz. U. Nr 14 poz z późn. zm.). Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 004 r. Dz.U. Nr 56, poz. 57 z późn. zm.) 3. Ustawy z dnia 6 stycznia 198 r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 006 r. Dz. U. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zapisano, Ŝe zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej naleŝy do zadań własnych gminy. W przepisach ustawy o systemie oświaty ustawodawca wskazał, iŝ w szczególności do zadań gminy naleŝy: 1. zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów,. zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla działalności, 3. zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej. W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania: 1. stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli,. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Ponadto, zadania oświatowe gminy Polkowice związane są z obowiązkiem: 1. inspirowania i realizacji zadań dla wsparcia procesu dydaktycznego i szkolnych programów wychowawczych,. kontrolowania spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 3. realizacji zadań wspierających uczniów w nauce. 1

2 WPROWADZENIE Wielu mieszkańców gminy Polkowice to ludzie młodzi, sami uczą się, bądź mają małe dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym. Wszyscy rodzice chcieliby, aby przedszkola oraz dobre szkoły były zlokalizowane w pobliŝu ich miejsca zamieszkania i łatwo dostępne, zapewniały ich dzieciom moŝliwość rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, bezpieczeństwo oraz szansę dostania się w przyszłości do renomowanych szkół wyŝszego szczebla. Mając na uwadze potrzeby mieszkańców oraz strukturę demograficzną, władze samorządowe gminy Polkowice uznały oświatę za jeden z priorytetów swojej działalności. Potencjał oświaty najlepiej obrazują liczby jej działania skierowane są do 3649 uczniów i przedszkolaków, prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych na ponad 381 etatach pedagogicznych i aktywnie wspomaganych przez pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na ponad 0 etatach. To duŝy potencjał ludzki stanowiący o tym, iŝ edukacja jest priorytetem pręŝnie rozwijającej się i stawiającej na przyszłość gminy Polkowice. Oświata polkowicka obejmuje swoim zasięgiem kształcenie dzieci i młodzieŝy od przedszkola do gimnazjum. Na terenie Gminy funkcjonuje 10 placówek oświatowych, w tym: - 4 przedszkola, - 4 szkoły podstawowe, - gimnazja, Ponadto w ramach innych form wychowania przedszkolnego działa 8 punktów przedszkolnych. Szkoły podstawowe i gimnazja dbają zarówno o wysoki poziom nauczania, jak i rozwijanie oraz pogłębianie zainteresowań i zdolności uczniów. Efekty takiego podejścia są widoczne w wynikach uczniów w róŝnorodnych konkursach przedmiotowych oraz wynikach w sprawdzianach i egzaminach kończących edukację szkoły podstawowej lub gimnazjum. Polkowickie placówki oświatowe szczególną opieką otaczają dzieci z róŝnymi dysfunkcjami, posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Gmina Polkowice moŝe pochwalić się działalnością oddziału przedszkolnego specjalnego, szkołą podstawową integracyjną, oddziałami integracyjnymi na poziomie gimnazjum. Szkoły rozpoznają potrzeby i moŝliwości edukacyjne uczniów dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, która diagnozuje deficyty rozwojowe i moŝliwości edukacyjne uczniów zalecając kierunek pracy w szkole i w domu. Proces kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach jest odpowiednio realizowany między innymi poprzez nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne. W roku szkolnym 009/010 w stosunku do roku szkolnego 008/009 liczba szkół nie uległa zmianie. Sieć szkół zorganizowana jest racjonalnie i zabezpiecza w pełni aktualne potrzeby mieszkańców gminy, a sieć publicznych przedszkoli uzupełniona została o inne formy wychowania przedszkolnego. PowyŜsza zmiana wpłynęła na objęcie edukacją przedszkolną większej grupy dzieci w wieku 3-5 lat.

3 I. STAN ORGANIZACJI I BAZA LOKALOWA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA W GMINIE POLKOWICE Zgodnie z art ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 004 r., Nr 56 poz. 57 z późn. zm.) wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. W gminie Polkowice wychowanie przedszkolne realizowane jest we wszystkich ww. formach. Sieć wychowania przedszkolnego obejmuje: 4 przedszkola, które oferują łącznie 500 miejsc dla dzieci w wieku 3-6 (z dodatkowymi oddziałami na salach gimnastycznych oraz oddziałami w budynku śłobka), oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, które oferują łącznie 187 miejsc dla dzieci sześcioletnich i pięcioletnich, punkty przedszkolne w mieście (są 3 punkty w budynkach szkół podstawowych i gimnazjum), które oferują łącznie 67 miejsc dla dzieci 3-5 letnich, oddziały zamiejscowe dwóch przedszkoli miejskich tj. Przedszkola Miejskiego nr 4 w Polkowicach, które ma oddział przedszkolny w Sobinie oraz Przedszkola Miejskiego nr 5, które ma oddział przedszkolny w Tarnówku. Łącznie oferują 36 miejsc dla dzieci 6 i 5-letnich oraz punkty przedszkolne na wsiach (5 punktów ma swoją siedzibę w świetlicach wiejskich i w szkole), które oferują łącznie 96 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W gminie Polkowice w wyŝej wymienionych formach łącznie zabezpieczono 886 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym tj. 3-6 letnich. Sześcioro dzieci z gminy Polkowice korzysta z edukacji przedszkolnej w innych gminach tj. w Lubinie (4 dzieci), w Głogowie (1 dziecko) i w śaganiu (1 dziecko). Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina refunduje koszty związane z ich pobytem w niepublicznym przedszkolu lub niepublicznym punkcie przedszkolnym. Było to wynikiem przede wszystkim uwarunkowań rodzinnych, m.in. związanych z pracą rodziców, brakiem wolnych miejsc w gminnych przedszkolach, bądź długimi godzinami pracy rodziców. Wykres nr 1. Liczba urodzeń dzieci, które juŝ korzystają lub w najbliŝszych latach będą korzystały z usług przedszkoli. Liczba dzieci wg roczników Rocznik Liczba dzieci w Gminie Polkowice wg roczników 3

4 PowyŜszy wykres wskazuje, iŝ od 006 roku w naszej gminie z roku na rok zwiększa się liczba urodzeń dzieci. Stan organizacji przedszkoli publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 009/010 obrazuje tabela nr 1. Tabela nr 1. Stan organizacji przedszkoli publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 009/010. Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci Przedszkole Miejskie nr w Polkowicach ul. 11-go Lutego 18 Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach ul. Skrzetuskiego 37 Przedszkole Miejskie nr 4 w Polkowicach ul. Lipowa 11 Przedszkole Miejskie nr 5 w Polkowicach ul. Kolejowa 14 Oddział Zamiejscowy Przedszkola Miejskiego nr 4 w Sobinie Oddział Zamiejscowy Przedszkola Miejskiego nr 5 w Tarnówku Punkt Przedszkolny w Trzebczu

5 8. Punkt Przedszkolny w Tarnówku Punkt Przedszkolny w Suchej Górnej Punkt Przedszkolny w Kaźmierzowie Punkt Przedszkolny w Jędrzychowie Punkt Przedszkolny Biedronki w Polkowicach (Gimnazjum nr 1) Punkt Przedszkolny Motylki w Polkowicach (Szkoła Podstawowa nr ) Punkt Przedszkolny Pszczółki w Polkowicach (Szkoła Podstawowa nr 3) Oddział Przedszkolny Specjalny w Jędrzychowie (Szkoła Podstawowa Integracyjna) 1 6 Ogółem:

6 1.. SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 009/010 obrazuje tabela nr. Tabela nr. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 009/010. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba w tym: uczniów 0 I II III IV V VI 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana WyŜykowskiego w Polkowicach ul. Kmicica Szkoła Podstawowa nr im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach ul. Dąbrowskiego 1a Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach ul. K.B. Kominka Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie Razem Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach ul. Ociosowa Gimnazjum nr w Polkowicach ul. Hubala Razem Ogółem W roku szkolnym 009/010 w porównaniu do roku szkolnego 008/009 zmniejszyła się liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach łącznie o 178 osób. W związku z tym zmniejszyła się równieŝ liczba oddziałów ze 141 do 136. Średnia liczba uczniów w klasie w szkołach podstawowych wynosi 1, a w gimnazjach 3,39. 6

7 Tabela nr 3. Średnia liczba uczniów w kasie. Typ szkoły Średnia liczba uczniów w klasie w roku szkolnym: 008/ /010 Szkoły podstawowe 1,56 1,00 Gimnazja 3,78 3,39 Mała liczebność w klasach stwarzała lepsze warunki do nauki dla uczniów, a dla nauczycieli większe moŝliwości indywidualizacji procesu nauczania. II. BAZA DO DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ Samorząd Polkowic dba o stały rozwój i rozbudowę bazy oświatowej. Jednostki oświatowe funkcjonują w 11 budynkach komunalnych. Stan bazy lokalowej obrazuje tabela nr 4. Większość budynków pochodzi z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w związku z tym wymaga bieŝącego remontowania i modernizowania. Polkowickie przedszkola charakteryzują się bezpiecznym, nowoczesnym i w pełni zaspokajającym potrzeby małych klientów wyposaŝeniem. Na bieŝąco placówki są doposaŝane w zabawki, pomoce dydaktyczne oraz nowoczesne środki edukacyjne pozwalające na sprostanie wyzwaniom edukacji XXI wieku. Stale prowadzone są równieŝ prace związane z rewitalizacją ogrodów przedszkolnych. Wymieniane były ogrodzenia, nasadzenia, zabawki ogrodowe. Z powodu stale rosnącej liczby dzieci w wieku przedszkolnym rozpoczęła się budowa nowego 8-oddziałowego przedszkola. W ramach dostosowania szkół do potrzeb sześciolatków w 3 szkołach utworzono atrakcyjne place zabaw i wyposaŝono w nowoczesne pomoce dydaktyczne, zakupione w ramach rządowego programu Radosna szkoła. Ponadto na bieŝąco jest modernizowana baza sportowa. Przy Gimnazjum nr powstał nowoczesny kompleks wielofunkcyjnych boisk sportowych. 7

8 Tabela nr 4. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 009/010 r. Wyszcz. Powierzchnia nieruch. gruntowej (w m²) w tym: powierzch. terenów zielonych (w m²) Sale lekcyjne Pracownie Komputerowe Język. Pomieszczenia (ilość) Sale gimnastyczne Gabinety lekarskie Świetlice Stołówki 1. Przedszkole nr 4.896, ,00 4. Przedszkole nr , , Przedszkole nr 4 Przedszkole nr , , , ,00 5 Razem 3.063, , Szkoła Podstawowa nr , Szkoła Podstawowa nr , Szkoła Podstawowa nr ,

9 8. Szkoła Podstawowa Integracyjna , Razem , Gimnazjum nr Gimnazjum nr Razem Ogółem , , Tabela nr 5. Urządzenia rekreacyjno sportowe. Wyszczególnienie Rodzaj urządzenia Liczba urządzeń Boisko ze sztuczną trawą do piłki ręcznej 1 1. Szkoła Podstawowa nr 1 Boisko tartanowe do koszykówki 1 Boisko tartanowe do siatkówki 1 BieŜnia tartanowa 1. Szkoła Podstawowa nr * Boisko asfaltowe do piłki ręcznej 1 Boisko asfaltowe do koszykówki 1 9

10 BieŜnia 60 m (nawierzchnia ŜuŜlowa) 1 Boisko asfaltowe do piłki noŝnej 1 3. Szkoła Podstawowa nr 3* Boisko asfaltowe do piłki ręcznej 1 Boisko asfaltowe do koszykówki 1 4. Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie Boisko wielofunkcyjne 1 Boiska tartanowe wielofunkcyjne 5. Gimnazjum nr 1 BieŜnia tartanowa 1 Skocznia 1 Rzutnia 1 6 Gimnazjum nr Nowoczesny kompleks wielofunkcyjnych boisk, w tym boisko ze sztucznej trawy do piłki noŝnej, 1 koszykówki, siatkówki, piłki plaŝowej, bieŝnie. * wymaga modernizacji Stan wyposaŝenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiory biblioteczne w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Polkowice obrazuje tabela nr 6. 10

11 Tabela nr 6. Stan wyposaŝenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne. Komputery Ilość Wyszczególnienie Ogółem w tym: do uŝytku uczniów Projektory multimed. Rzutniki Tablice interaktywne Kamery video Odtw. DVD, VHS Ksero Woluminy Kamery - monit. 1. Gimnazjum nr 1. Gimnazjum nr Razem Szkoła Podstawowa nr 1 4. Szkoła Podstawowa nr 5. Szkoła Podstawowa nr 3 6. Szkoła Podstawowa Integracyjna

12 Razem: Przedszkole Miejskie nr 8. Przedszkole Miejskie nr 3 9. Przedszkole Miejskie nr Przedszkole Miejskie nr Razem Ogółem Po przeanalizowaniu powyŝszej tabeli oraz informacji pozyskanych od dyrektorów jednostek moŝna stwierdzić, iŝ wszystkie placówki oświatowe dysponują bardzo dobrą bazą lokalową i wyposaŝeniem. Szkoły posiadają nowoczesne i bardzo dobrze wyposaŝone sale dydaktyczne. DuŜe placówki mają po dwie pracownie komputerowe, na bieŝąco są unowocześniane komputery. W celu rozbudzenia zainteresowań oraz uatrakcyjnienia zajęć gimnazja zostały wyposaŝone w nowoczesne pracownie językowe i laboratoria. Wszystkie przedszkola i szkoły mają moŝliwość korzystania z Internetu oraz na bieŝąco były doposaŝane w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym programy edukacyjne, laptopy, aparaty cyfrowe, kamery, odtwarzacze CD i DVD oraz projektory multimedialne, a nawet tablice interaktywne. Wszystkie sekretariaty szkół posiadają nowoczesne komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. We wszystkich szkołach uczniowie mogą korzystać z gabinetów higieny szkolnej, w których pracują pielęgniarki zatrudnione przez Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych. KaŜda placówka dysponuje dobrze wyposaŝoną biblioteką szkolną, która na bieŝąco powiększa swój księgozbiór o niezbędne nowości. W szkołach są teŝ świetlice, w których uczniowie oczekują na odjazd po zakończonych lekcjach, mogą odrabiać prace domowe lub uczestniczyć w zajęciach świetlicowych. We wszystkich szkołach funkcjonują stołówki szkolne, z których korzystają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów część posiłków dla uczniów z rodzin o niskim statusie materialnym finansuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach. Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać naleŝy za dobry 1

13 i bardzo dobry, co jest rezultatem duŝej dbałości dyrektorów oraz stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych przez Gminę od wielu lat. Dzięki temu poprawie uległa sprawność techniczna obiektów, ich bezpieczeństwo, funkcjonalność i estetyka. Ponadto wykonano wiele bieŝących remontów, dzięki którym poprawił się stan pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych. Szczegółowe rozliczenie zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych wydatków przedstawiono za okres od września 009 r. do 31 grudnia 009 r. w sprawozdaniu z wykonaniu budŝetu gminy Polkowice w 009 r., a za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 010 r. zostanie przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budŝetu w 010 r. III. KADRA I SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W roku szkolnym 009/010 w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę Polkowice pracowało 417 nauczycieli oraz 45 pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela nr 7. Tabela nr 7. Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 009/010. w tym: Wyszczególnienie Zatrudnienie nauczyciele pozostali (administracja i obsługa) etaty osoby etaty osoby etaty osoby 1. Przedszkole Miejskie nr. Przedszkole Miejskie nr 3 Przedszkole Miejskie nr 4 Przedszkole Miejskie nr 5 30,7 37,00 13,7 17,00 17,00 0,00 4,3 30,34 10,6 1,34 13,97 18,00 9,11 34,00 13,36 15,00 15,75 19,00 9,39 33,00 1,89 14,00 16,5 19,00 13

14 Razem ,34 49,78 58,34 63, Szkoła Podstawowa nr 1 4. Szkoła Podstawowa nr 5. Szkoła Podstawowa nr 3 81, , , , , , , , Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie 31, , Razem 9, , Gimnazjum nr 1 11,3 17,00 76, , Gimnazjum nr 83,9 88,00 58, ,5 7 Razem 196,15 15,00 135,4 151,00 60,75 64,00 Ogółem 601,57 66,34 381,16 417,34 0,41 45,00 14

15 Zawód nauczyciela z roku na rok wymaga większych kwalifikacji. Reforma systemu edukacji uświadamia, jak wielu złoŝonych działań oczekuje się od pedagogów. Do nauczania i wychowania potrzebna jest specjalistyczna wiedza i umiejętności z róŝnych dziedzin, które jak cała nauka, dynamicznie się rozwijają. Dlatego tak waŝne jest, aby przeznaczać środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Tabela nr 8 obrazuje to szczegółowo. Tabela nr 8. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach Plan 010 Wyszczególnienie wykonanie wykonanie (w zł) 1. Przedszkola 7.876, , ,00. Szkoły podstawowe 70.49, , ,00 3. Gimnazja 47.05, , ,00 Razem , , ,00 W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy polkowickich placówek oświatowych mieli moŝliwość zawierania z nauczycielami umów o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych przez uczelnie wyŝsze. W roku szkolnym 009/010 dofinansowaniem objętych było łącznie 7 nauczycieli. Specjalności (kierunki), na których studiowali nauczyciele obrazuje tabela nr 9. Ponadto kadra pedagogiczna mogła korzystać z krótszych form doskonalenia zawodowego takich jak kursy, szklenia, seminaria, itp., a zdobytą wiedzę i nowe umiejętności wykorzystywać w pracy z dziećmi i młodzieŝą. 15

16 Tabela nr 9. Nauczyciele uczący (doskonalący się) na dłuŝszych formach kształcenia. Kierunek studiów Forma kształcenia Liczba nauczycieli 1. Filologia, język angielski Kolegium nauczycielskie licencjackie. Język polski Studia wyŝsze uzupełniające magisterskie 3. Filologia angielska Studia wyŝsze uzupełniające magisterskie Bibliotekarstwo Studia magisterskie 1 5. Oligofrenopedagogika Kurs kwalifikacyjny 6. Wychowanie do Ŝycia w rodzinie Kurs kwalifikacyjny 1 7. Edukacja dla bezpieczeństwa Studia podyplomowe 1 8. Studia przekładu Studia podyplomowe 1 9. Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną Studia podyplomowe Matematyka z informatyką Studia podyplomowe Fizyka Studia podyplomowe 1 1. Logopedia Studia podyplomowe 1 16

17 13. Socjoterapia Studia podyplomowe 14. Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieŝy Studia podyplomowe Technika Studia podyplomowe Informatyka dla nauczycieli Studia podyplomowe Psychologia zarządzania Studia podyplomowe Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 19. Wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane Studia wyŝsze magisterskie Studia wyŝsze uzupełniające magisterskie 1 0. Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką Studia magisterskie 1 1. Psychologia Studia magisterskie 1. Pedagogika Studia wyŝsze uzupełniające magisterskie 1 3. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Studia podyplomowe 1 Ogółem 7 System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, Ŝe aŝ 181 (ok. 44% ogółu zatrudnionych) nauczycieli posiada juŝ kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających uprawnienia do uczenia trzech i więcej 17

18 przedmiotów. Efektem podejmowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli, co obrazuje tabela nr 10 oraz szeroki wachlarz form i metod pracy nauczycieli, a w konsekwencji osiągane wyniki nauki uczniów, w tym ze sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej oraz z egzaminu gimnazjalnego. Tabela nr 10. Poziom wykształcenia nauczycieli w 010 r. Poziom wykształcenia (w osobach) WMPP* LICENCJAT SN** INNE Razem 010 % ogółu 010 % ogółu 010 %ogółu 010 % ogółu 010 P 45 80,4 4 7,1 7 1, SP , 10 4,8 4 1, G ,7 5 3, Razem 385 9,8 19 4,6 11, * - wyŝsze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. ** - Studium Nauczycielskie Z roku na rok zwiększa się liczba nauczycieli legitymujących się wykształceniem wyŝszym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym lub wyŝszym na poziomie licencjata. W roku szkolnym 009/010 posiadało je 97,4 % zatrudnionych nauczycieli. W naszych placówkach zatrudnieni są wysoko wykwalifikowani nauczyciele. Gmina zabiega o stworzenie im bardzo dobrych warunków pracy. System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez obowiązujący system awansów zawodowych. Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli na koniec roku szkolnego 009/010 obrazuje tabela nr

19 Tabela nr 11. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 010 r. Stopień awansu zawodowego (w osobach) Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem StaŜysta 010 % ogółu 010 % ogółu 010 % ogółu 010 % ogółu 010 P* 4 7, , ,79 56 SP** 11 5,3 7 1, ,4 88 4,3 08 G*** 14 9,7 9 19, , , Razem 9 6, , , , *przedszkola ** szkoły podstawowe ***gimnazja W jednostkach oświatowych 316 nauczycieli, to nauczyciele z najwyŝszymi stopniami awansu zawodowego (tj. stopieniem nauczyciela mianowanego i dyplomowanego). Z roku na rok zmniejsza się liczba staŝystów, a wzrasta liczba nauczycieli z wyŝszym stopniem awansu zawodowego. Świadczy to o stabilizacji kadry oraz o dobrze prowadzonej polityce kadrowej w szkołach w zakresie doboru kadry. Dominują nauczyciele ze staŝem pracy w przedziale od 10 do 0 lat. Przy nauczycielach z duŝym dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co zapewnia poŝądaną dobrą jakość pracy. IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA W szkole nauczanie ściśle jest powiązane z wychowaniem i kształceniem umiejętności posługiwania się technologią informatyczną. Programy nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych tworzą szkolny zestaw programów nauczania, spełniający wymagania określone w przepisach prawa. Są tak wybrane i skonstruowane, aby zapewnić kaŝdemu uczniowi osiąganie systematycznych postępów, a więc są dostosowane do indywidualnych moŝliwości, potrzeb i aspiracji uczniów. 19

20 Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zaleŝą od zdolności i aspiracji, ale takŝe od środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów moŝe przybierać róŝne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. System oceniania zewnętrznego, czyli sprawdzian po klasie VI szkoły podstawowej i egzamin gimnazjalny został wprowadzony przez reformę systemu edukacji. Od 1 września 1999 r. rozpoczęły działalność sześcioletnie szkoły podstawowe i trzyletnie gimnazja. Uczniowie klas IV- VI szkół podstawowych i gimnazjum, po odbyciu trzyletniego cyklu kształcenia, zostali poddani po raz pierwszy ocenianiu zewnętrznemu w 00 r INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW SPRAWDZIANÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W 010 ROKU Zasady i tryb przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 007 r. Nr 83, poz. 56) oraz w dwóch rozporządzeniach z 18 stycznia 005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnych...(dz.u. z 005 r. Nr 19, poz. 166 i 167). Do sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 8 kwietnia 010 r. przystąpili uczniowie klas szóstych wszystkich szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Polkowice. Większość szóstoklasistów rozwiązywała zestaw standardowy przeznaczony dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową. Uczniowie z orzeczonymi dysfunkcjami wzroku lub słuchu oraz uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim pisali sprawdzian w formie dostosowanej do ich potrzeb i moŝliwości. Ogółem uczniowie w okręgu (tj. woj. dolnośląskie i opolskie) uzyskali na sprawdzianie 60,9% punktów moŝliwych do uzyskania (40 pkt.). Średni wynik w okręgu wynosi 4,4 pkt. Średnie wyniki uczniów w obu województwach, dolnośląskim i opolskim, były niemal identyczne. Jak co roku Centralna Komisja Egzaminacyjna, dysponując wynikami wszystkich uczniów w kraju, ustaliła przedziały wyników dla dziewięciostopniowej skali staninowej. Ustalenie, jaki procent wyników uczniów z naszego okręgu mieści się w poszczególnych przedziałach tej skali, pozwala porównać rozkłady okręgowy i wojewódzkie z krajowym oraz określić pozycję wyniku kaŝdego ucznia. W Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalono równieŝ skalę staninową dla średnich wyników szkół. W tabeli poniŝej pokazano, jaki procent szkół z naszego okręgu mieści się w poszczególnych przedziałach tej skali. 0

21 Numer stanina Nazwa najniŝszy bardzo niski niski niŝej średni wyŝej wysoki bardzo najwyŝszy Stanina/wyniku średni średni wysoki Przedział punktowy 0 18,5 18,6 0,3 0,4-1,8 1,9-3, 3,3-4,8 4,9-6, 6,3-7,8 7,9-9, Procent szkół kraj 3,9 7,1 11,7 16,8 0,0 16,9 11,9 7, 4,4 woj. dolnośląs kie woj. opolskie 6,6 9,3 1,1 18,1 1,1 11,9 10,5 6,4 4,0 3,6 3,9 9,4,,7 16,9 11,6 5,5 4, W krajowej skali staninowej polkowickie szkoły podstawowe plasują się w następujących staninach: - Szkoła Podstawowa nr 1 (7,7) uzyskała wynik wysoki, - Szkoła Podstawowa nr 3 (4,7) i Szkoła Podstawowa nr (4,) uzyskały wynik średni, - Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie (,3) wynik niŝej średni. Wyniki poszczególnych szkół ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 009/010 obrazuje poniŝszy wykres. Wykres nr. Wyniki ze sprawdzianu umiejętności w klasach VI szkół podstawowych w roku szkolnym 009/ ,7 4, 4,7,3,8 4,3 SP 1 SP SP 3 SP Jędrz. Gmina Woj. 1

22 Tabela poniŝej przedstawia wyniki sprawdzianów na zakończenie nauki w szkole podstawowej w poszczególnych szkołach na przestrzeni kilku lat. Tabela nr 1. Wyniki sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej w latach Rok Nazwa Szkoła Gmina Województwo dolnośląskie jednostki (w pkt) 003 Szkoła Podstawowa nr 1 31,8 Szkoła Podstawowa nr 8,9 Szkoła Podstawowa nr 3 30,3 30, 9,5 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie 8,8 Szkoła Podstawowa nr 1 9,9 004 Szkoła Podstawowa nr 6,8 Szkoła Podstawowa nr 3 7,6 7,9 6,0 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie 6,8 005 Szkoła Podstawowa nr 1 31,8 Szkoła Podstawowa nr 7,5

23 Szkoła Podstawowa nr 3 31, 30,3 9,6 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie 31,4 Szkoła Podstawowa nr 1 30,8 006 Szkoła Podstawowa nr 3,1 Szkoła Podstawowa nr 3 7, 6,5 5,5 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie 1,5 Szkoła Podstawowa nr 1 30,0 007 Szkoła Podstawowa nr 6,9 Szkoła Podstawowa nr 3 8, Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie,7 Szkoła Podstawowa nr 1 8,6 8,1 6,6 008 Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 3 7,00 6,0 5,4 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie,3 3

24 Szkoła Podstawowa nr 1 3,9 009 Szkoła Podstawowa nr 0,8 Szkoła Podstawowa nr 3 3,8,8,4 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie,3 010 Szkoła Podstawowa nr 1 7,7 Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 3 4,7 5,3 4,3 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie,3 Uwaga! Pogrubioną czcionką zaznaczono wyniki powyŝej średniej w Województwie Dolnośląskim. 4.. INFORMACJE PRZEDSTAWIAJĄCE WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 010 ROKU Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a takŝe ocena edukacyjnej wartości dodanej, czyli wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego do oceny efektów nauczania kaŝdego ucznia przy uwzględnieniu jego uwarunkowań indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, uwarunkowań społecznych wynikających z kapitału kulturowego i społecznego, czy wpływu grupy rówieśniczej, a takŝe uwarunkowań szkolnych takich jak kwalifikacje i zaangaŝowanie nauczycieli, metody nauczania, czy warunki nauczania. Tabela nr 13 przedstawia wyniki egzaminów gimnazjalnych w ostatnich siedmiu latach, natomiast wykres nr zamieszczony poniŝej obrazuje wyniki egzaminów z roku szkolnego 009/010. 4

25 Tabela nr 13. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach Nazwa jednostki Powiat Województwo dolnośląskie Rok H MP G-1 G- G-1 G- H MP H MP , , ,3 4, , , ,0 4, ,5 9,7 6,6 1, ,5 3, ,0 6,6 4,8 0, 6,1 1,3 30,6 3, ,6 31,0 4,9 6,1 8,7 3,5 30,9 4, , 6,8 6,7 6,3 7,4 4,8 30,4 6, ,6 9,3 5,6 4, ,1 5, , 9,0 4,8 1, ,3 3,4 H część humanistyczna, MP część matematyczno przyrodnicza 5