Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o"

Transkrypt

1 Informacja Burmistrza Polkowic o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 009/010 jest przedstawiana Radzie Miejskiej po raz drugi, na podstawie znowelizowanej w marcu 009 r. ustawy o systemie oświaty. Niniejsze opracowanie zawiera treści wynikające z obowiązków nałoŝonych na samorząd pełniący rolę organu prowadzącego dla wielu jednostek systemu oświaty. Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Polkowice za rok szkolnym 009/010 wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie naleŝy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Zdania oświatowe gminy wynikają w szczególności z postanowień: 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 001r. Dz. U. Nr 14 poz z późn. zm.). Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 004 r. Dz.U. Nr 56, poz. 57 z późn. zm.) 3. Ustawy z dnia 6 stycznia 198 r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 006 r. Dz. U. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zapisano, Ŝe zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej naleŝy do zadań własnych gminy. W przepisach ustawy o systemie oświaty ustawodawca wskazał, iŝ w szczególności do zadań gminy naleŝy: 1. zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów,. zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla działalności, 3. zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej. W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania: 1. stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli,. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Ponadto, zadania oświatowe gminy Polkowice związane są z obowiązkiem: 1. inspirowania i realizacji zadań dla wsparcia procesu dydaktycznego i szkolnych programów wychowawczych,. kontrolowania spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 3. realizacji zadań wspierających uczniów w nauce. 1

2 WPROWADZENIE Wielu mieszkańców gminy Polkowice to ludzie młodzi, sami uczą się, bądź mają małe dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym. Wszyscy rodzice chcieliby, aby przedszkola oraz dobre szkoły były zlokalizowane w pobliŝu ich miejsca zamieszkania i łatwo dostępne, zapewniały ich dzieciom moŝliwość rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, bezpieczeństwo oraz szansę dostania się w przyszłości do renomowanych szkół wyŝszego szczebla. Mając na uwadze potrzeby mieszkańców oraz strukturę demograficzną, władze samorządowe gminy Polkowice uznały oświatę za jeden z priorytetów swojej działalności. Potencjał oświaty najlepiej obrazują liczby jej działania skierowane są do 3649 uczniów i przedszkolaków, prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych na ponad 381 etatach pedagogicznych i aktywnie wspomaganych przez pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na ponad 0 etatach. To duŝy potencjał ludzki stanowiący o tym, iŝ edukacja jest priorytetem pręŝnie rozwijającej się i stawiającej na przyszłość gminy Polkowice. Oświata polkowicka obejmuje swoim zasięgiem kształcenie dzieci i młodzieŝy od przedszkola do gimnazjum. Na terenie Gminy funkcjonuje 10 placówek oświatowych, w tym: - 4 przedszkola, - 4 szkoły podstawowe, - gimnazja, Ponadto w ramach innych form wychowania przedszkolnego działa 8 punktów przedszkolnych. Szkoły podstawowe i gimnazja dbają zarówno o wysoki poziom nauczania, jak i rozwijanie oraz pogłębianie zainteresowań i zdolności uczniów. Efekty takiego podejścia są widoczne w wynikach uczniów w róŝnorodnych konkursach przedmiotowych oraz wynikach w sprawdzianach i egzaminach kończących edukację szkoły podstawowej lub gimnazjum. Polkowickie placówki oświatowe szczególną opieką otaczają dzieci z róŝnymi dysfunkcjami, posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Gmina Polkowice moŝe pochwalić się działalnością oddziału przedszkolnego specjalnego, szkołą podstawową integracyjną, oddziałami integracyjnymi na poziomie gimnazjum. Szkoły rozpoznają potrzeby i moŝliwości edukacyjne uczniów dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, która diagnozuje deficyty rozwojowe i moŝliwości edukacyjne uczniów zalecając kierunek pracy w szkole i w domu. Proces kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach jest odpowiednio realizowany między innymi poprzez nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne. W roku szkolnym 009/010 w stosunku do roku szkolnego 008/009 liczba szkół nie uległa zmianie. Sieć szkół zorganizowana jest racjonalnie i zabezpiecza w pełni aktualne potrzeby mieszkańców gminy, a sieć publicznych przedszkoli uzupełniona została o inne formy wychowania przedszkolnego. PowyŜsza zmiana wpłynęła na objęcie edukacją przedszkolną większej grupy dzieci w wieku 3-5 lat.

3 I. STAN ORGANIZACJI I BAZA LOKALOWA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA W GMINIE POLKOWICE Zgodnie z art ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 004 r., Nr 56 poz. 57 z późn. zm.) wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. W gminie Polkowice wychowanie przedszkolne realizowane jest we wszystkich ww. formach. Sieć wychowania przedszkolnego obejmuje: 4 przedszkola, które oferują łącznie 500 miejsc dla dzieci w wieku 3-6 (z dodatkowymi oddziałami na salach gimnastycznych oraz oddziałami w budynku śłobka), oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, które oferują łącznie 187 miejsc dla dzieci sześcioletnich i pięcioletnich, punkty przedszkolne w mieście (są 3 punkty w budynkach szkół podstawowych i gimnazjum), które oferują łącznie 67 miejsc dla dzieci 3-5 letnich, oddziały zamiejscowe dwóch przedszkoli miejskich tj. Przedszkola Miejskiego nr 4 w Polkowicach, które ma oddział przedszkolny w Sobinie oraz Przedszkola Miejskiego nr 5, które ma oddział przedszkolny w Tarnówku. Łącznie oferują 36 miejsc dla dzieci 6 i 5-letnich oraz punkty przedszkolne na wsiach (5 punktów ma swoją siedzibę w świetlicach wiejskich i w szkole), które oferują łącznie 96 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W gminie Polkowice w wyŝej wymienionych formach łącznie zabezpieczono 886 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym tj. 3-6 letnich. Sześcioro dzieci z gminy Polkowice korzysta z edukacji przedszkolnej w innych gminach tj. w Lubinie (4 dzieci), w Głogowie (1 dziecko) i w śaganiu (1 dziecko). Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina refunduje koszty związane z ich pobytem w niepublicznym przedszkolu lub niepublicznym punkcie przedszkolnym. Było to wynikiem przede wszystkim uwarunkowań rodzinnych, m.in. związanych z pracą rodziców, brakiem wolnych miejsc w gminnych przedszkolach, bądź długimi godzinami pracy rodziców. Wykres nr 1. Liczba urodzeń dzieci, które juŝ korzystają lub w najbliŝszych latach będą korzystały z usług przedszkoli. Liczba dzieci wg roczników Rocznik Liczba dzieci w Gminie Polkowice wg roczników 3

4 PowyŜszy wykres wskazuje, iŝ od 006 roku w naszej gminie z roku na rok zwiększa się liczba urodzeń dzieci. Stan organizacji przedszkoli publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 009/010 obrazuje tabela nr 1. Tabela nr 1. Stan organizacji przedszkoli publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 009/010. Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci Przedszkole Miejskie nr w Polkowicach ul. 11-go Lutego 18 Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach ul. Skrzetuskiego 37 Przedszkole Miejskie nr 4 w Polkowicach ul. Lipowa 11 Przedszkole Miejskie nr 5 w Polkowicach ul. Kolejowa 14 Oddział Zamiejscowy Przedszkola Miejskiego nr 4 w Sobinie Oddział Zamiejscowy Przedszkola Miejskiego nr 5 w Tarnówku Punkt Przedszkolny w Trzebczu

5 8. Punkt Przedszkolny w Tarnówku Punkt Przedszkolny w Suchej Górnej Punkt Przedszkolny w Kaźmierzowie Punkt Przedszkolny w Jędrzychowie Punkt Przedszkolny Biedronki w Polkowicach (Gimnazjum nr 1) Punkt Przedszkolny Motylki w Polkowicach (Szkoła Podstawowa nr ) Punkt Przedszkolny Pszczółki w Polkowicach (Szkoła Podstawowa nr 3) Oddział Przedszkolny Specjalny w Jędrzychowie (Szkoła Podstawowa Integracyjna) 1 6 Ogółem:

6 1.. SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 009/010 obrazuje tabela nr. Tabela nr. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 009/010. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba w tym: uczniów 0 I II III IV V VI 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana WyŜykowskiego w Polkowicach ul. Kmicica Szkoła Podstawowa nr im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach ul. Dąbrowskiego 1a Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach ul. K.B. Kominka Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie Razem Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach ul. Ociosowa Gimnazjum nr w Polkowicach ul. Hubala Razem Ogółem W roku szkolnym 009/010 w porównaniu do roku szkolnego 008/009 zmniejszyła się liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach łącznie o 178 osób. W związku z tym zmniejszyła się równieŝ liczba oddziałów ze 141 do 136. Średnia liczba uczniów w klasie w szkołach podstawowych wynosi 1, a w gimnazjach 3,39. 6

7 Tabela nr 3. Średnia liczba uczniów w kasie. Typ szkoły Średnia liczba uczniów w klasie w roku szkolnym: 008/ /010 Szkoły podstawowe 1,56 1,00 Gimnazja 3,78 3,39 Mała liczebność w klasach stwarzała lepsze warunki do nauki dla uczniów, a dla nauczycieli większe moŝliwości indywidualizacji procesu nauczania. II. BAZA DO DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ Samorząd Polkowic dba o stały rozwój i rozbudowę bazy oświatowej. Jednostki oświatowe funkcjonują w 11 budynkach komunalnych. Stan bazy lokalowej obrazuje tabela nr 4. Większość budynków pochodzi z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w związku z tym wymaga bieŝącego remontowania i modernizowania. Polkowickie przedszkola charakteryzują się bezpiecznym, nowoczesnym i w pełni zaspokajającym potrzeby małych klientów wyposaŝeniem. Na bieŝąco placówki są doposaŝane w zabawki, pomoce dydaktyczne oraz nowoczesne środki edukacyjne pozwalające na sprostanie wyzwaniom edukacji XXI wieku. Stale prowadzone są równieŝ prace związane z rewitalizacją ogrodów przedszkolnych. Wymieniane były ogrodzenia, nasadzenia, zabawki ogrodowe. Z powodu stale rosnącej liczby dzieci w wieku przedszkolnym rozpoczęła się budowa nowego 8-oddziałowego przedszkola. W ramach dostosowania szkół do potrzeb sześciolatków w 3 szkołach utworzono atrakcyjne place zabaw i wyposaŝono w nowoczesne pomoce dydaktyczne, zakupione w ramach rządowego programu Radosna szkoła. Ponadto na bieŝąco jest modernizowana baza sportowa. Przy Gimnazjum nr powstał nowoczesny kompleks wielofunkcyjnych boisk sportowych. 7

8 Tabela nr 4. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 009/010 r. Wyszcz. Powierzchnia nieruch. gruntowej (w m²) w tym: powierzch. terenów zielonych (w m²) Sale lekcyjne Pracownie Komputerowe Język. Pomieszczenia (ilość) Sale gimnastyczne Gabinety lekarskie Świetlice Stołówki 1. Przedszkole nr 4.896, ,00 4. Przedszkole nr , , Przedszkole nr 4 Przedszkole nr , , , ,00 5 Razem 3.063, , Szkoła Podstawowa nr , Szkoła Podstawowa nr , Szkoła Podstawowa nr ,

9 8. Szkoła Podstawowa Integracyjna , Razem , Gimnazjum nr Gimnazjum nr Razem Ogółem , , Tabela nr 5. Urządzenia rekreacyjno sportowe. Wyszczególnienie Rodzaj urządzenia Liczba urządzeń Boisko ze sztuczną trawą do piłki ręcznej 1 1. Szkoła Podstawowa nr 1 Boisko tartanowe do koszykówki 1 Boisko tartanowe do siatkówki 1 BieŜnia tartanowa 1. Szkoła Podstawowa nr * Boisko asfaltowe do piłki ręcznej 1 Boisko asfaltowe do koszykówki 1 9

10 BieŜnia 60 m (nawierzchnia ŜuŜlowa) 1 Boisko asfaltowe do piłki noŝnej 1 3. Szkoła Podstawowa nr 3* Boisko asfaltowe do piłki ręcznej 1 Boisko asfaltowe do koszykówki 1 4. Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie Boisko wielofunkcyjne 1 Boiska tartanowe wielofunkcyjne 5. Gimnazjum nr 1 BieŜnia tartanowa 1 Skocznia 1 Rzutnia 1 6 Gimnazjum nr Nowoczesny kompleks wielofunkcyjnych boisk, w tym boisko ze sztucznej trawy do piłki noŝnej, 1 koszykówki, siatkówki, piłki plaŝowej, bieŝnie. * wymaga modernizacji Stan wyposaŝenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiory biblioteczne w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Polkowice obrazuje tabela nr 6. 10

11 Tabela nr 6. Stan wyposaŝenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne. Komputery Ilość Wyszczególnienie Ogółem w tym: do uŝytku uczniów Projektory multimed. Rzutniki Tablice interaktywne Kamery video Odtw. DVD, VHS Ksero Woluminy Kamery - monit. 1. Gimnazjum nr 1. Gimnazjum nr Razem Szkoła Podstawowa nr 1 4. Szkoła Podstawowa nr 5. Szkoła Podstawowa nr 3 6. Szkoła Podstawowa Integracyjna

12 Razem: Przedszkole Miejskie nr 8. Przedszkole Miejskie nr 3 9. Przedszkole Miejskie nr Przedszkole Miejskie nr Razem Ogółem Po przeanalizowaniu powyŝszej tabeli oraz informacji pozyskanych od dyrektorów jednostek moŝna stwierdzić, iŝ wszystkie placówki oświatowe dysponują bardzo dobrą bazą lokalową i wyposaŝeniem. Szkoły posiadają nowoczesne i bardzo dobrze wyposaŝone sale dydaktyczne. DuŜe placówki mają po dwie pracownie komputerowe, na bieŝąco są unowocześniane komputery. W celu rozbudzenia zainteresowań oraz uatrakcyjnienia zajęć gimnazja zostały wyposaŝone w nowoczesne pracownie językowe i laboratoria. Wszystkie przedszkola i szkoły mają moŝliwość korzystania z Internetu oraz na bieŝąco były doposaŝane w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym programy edukacyjne, laptopy, aparaty cyfrowe, kamery, odtwarzacze CD i DVD oraz projektory multimedialne, a nawet tablice interaktywne. Wszystkie sekretariaty szkół posiadają nowoczesne komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. We wszystkich szkołach uczniowie mogą korzystać z gabinetów higieny szkolnej, w których pracują pielęgniarki zatrudnione przez Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych. KaŜda placówka dysponuje dobrze wyposaŝoną biblioteką szkolną, która na bieŝąco powiększa swój księgozbiór o niezbędne nowości. W szkołach są teŝ świetlice, w których uczniowie oczekują na odjazd po zakończonych lekcjach, mogą odrabiać prace domowe lub uczestniczyć w zajęciach świetlicowych. We wszystkich szkołach funkcjonują stołówki szkolne, z których korzystają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów część posiłków dla uczniów z rodzin o niskim statusie materialnym finansuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach. Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać naleŝy za dobry 1

13 i bardzo dobry, co jest rezultatem duŝej dbałości dyrektorów oraz stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych przez Gminę od wielu lat. Dzięki temu poprawie uległa sprawność techniczna obiektów, ich bezpieczeństwo, funkcjonalność i estetyka. Ponadto wykonano wiele bieŝących remontów, dzięki którym poprawił się stan pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych. Szczegółowe rozliczenie zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych wydatków przedstawiono za okres od września 009 r. do 31 grudnia 009 r. w sprawozdaniu z wykonaniu budŝetu gminy Polkowice w 009 r., a za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 010 r. zostanie przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budŝetu w 010 r. III. KADRA I SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W roku szkolnym 009/010 w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę Polkowice pracowało 417 nauczycieli oraz 45 pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela nr 7. Tabela nr 7. Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 009/010. w tym: Wyszczególnienie Zatrudnienie nauczyciele pozostali (administracja i obsługa) etaty osoby etaty osoby etaty osoby 1. Przedszkole Miejskie nr. Przedszkole Miejskie nr 3 Przedszkole Miejskie nr 4 Przedszkole Miejskie nr 5 30,7 37,00 13,7 17,00 17,00 0,00 4,3 30,34 10,6 1,34 13,97 18,00 9,11 34,00 13,36 15,00 15,75 19,00 9,39 33,00 1,89 14,00 16,5 19,00 13

14 Razem ,34 49,78 58,34 63, Szkoła Podstawowa nr 1 4. Szkoła Podstawowa nr 5. Szkoła Podstawowa nr 3 81, , , , , , , , Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie 31, , Razem 9, , Gimnazjum nr 1 11,3 17,00 76, , Gimnazjum nr 83,9 88,00 58, ,5 7 Razem 196,15 15,00 135,4 151,00 60,75 64,00 Ogółem 601,57 66,34 381,16 417,34 0,41 45,00 14

15 Zawód nauczyciela z roku na rok wymaga większych kwalifikacji. Reforma systemu edukacji uświadamia, jak wielu złoŝonych działań oczekuje się od pedagogów. Do nauczania i wychowania potrzebna jest specjalistyczna wiedza i umiejętności z róŝnych dziedzin, które jak cała nauka, dynamicznie się rozwijają. Dlatego tak waŝne jest, aby przeznaczać środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Tabela nr 8 obrazuje to szczegółowo. Tabela nr 8. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach Plan 010 Wyszczególnienie wykonanie wykonanie (w zł) 1. Przedszkola 7.876, , ,00. Szkoły podstawowe 70.49, , ,00 3. Gimnazja 47.05, , ,00 Razem , , ,00 W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy polkowickich placówek oświatowych mieli moŝliwość zawierania z nauczycielami umów o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych przez uczelnie wyŝsze. W roku szkolnym 009/010 dofinansowaniem objętych było łącznie 7 nauczycieli. Specjalności (kierunki), na których studiowali nauczyciele obrazuje tabela nr 9. Ponadto kadra pedagogiczna mogła korzystać z krótszych form doskonalenia zawodowego takich jak kursy, szklenia, seminaria, itp., a zdobytą wiedzę i nowe umiejętności wykorzystywać w pracy z dziećmi i młodzieŝą. 15

16 Tabela nr 9. Nauczyciele uczący (doskonalący się) na dłuŝszych formach kształcenia. Kierunek studiów Forma kształcenia Liczba nauczycieli 1. Filologia, język angielski Kolegium nauczycielskie licencjackie. Język polski Studia wyŝsze uzupełniające magisterskie 3. Filologia angielska Studia wyŝsze uzupełniające magisterskie Bibliotekarstwo Studia magisterskie 1 5. Oligofrenopedagogika Kurs kwalifikacyjny 6. Wychowanie do Ŝycia w rodzinie Kurs kwalifikacyjny 1 7. Edukacja dla bezpieczeństwa Studia podyplomowe 1 8. Studia przekładu Studia podyplomowe 1 9. Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną Studia podyplomowe Matematyka z informatyką Studia podyplomowe Fizyka Studia podyplomowe 1 1. Logopedia Studia podyplomowe 1 16

17 13. Socjoterapia Studia podyplomowe 14. Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieŝy Studia podyplomowe Technika Studia podyplomowe Informatyka dla nauczycieli Studia podyplomowe Psychologia zarządzania Studia podyplomowe Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 19. Wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane Studia wyŝsze magisterskie Studia wyŝsze uzupełniające magisterskie 1 0. Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką Studia magisterskie 1 1. Psychologia Studia magisterskie 1. Pedagogika Studia wyŝsze uzupełniające magisterskie 1 3. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Studia podyplomowe 1 Ogółem 7 System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, Ŝe aŝ 181 (ok. 44% ogółu zatrudnionych) nauczycieli posiada juŝ kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających uprawnienia do uczenia trzech i więcej 17

18 przedmiotów. Efektem podejmowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli, co obrazuje tabela nr 10 oraz szeroki wachlarz form i metod pracy nauczycieli, a w konsekwencji osiągane wyniki nauki uczniów, w tym ze sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej oraz z egzaminu gimnazjalnego. Tabela nr 10. Poziom wykształcenia nauczycieli w 010 r. Poziom wykształcenia (w osobach) WMPP* LICENCJAT SN** INNE Razem 010 % ogółu 010 % ogółu 010 %ogółu 010 % ogółu 010 P 45 80,4 4 7,1 7 1, SP , 10 4,8 4 1, G ,7 5 3, Razem 385 9,8 19 4,6 11, * - wyŝsze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. ** - Studium Nauczycielskie Z roku na rok zwiększa się liczba nauczycieli legitymujących się wykształceniem wyŝszym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym lub wyŝszym na poziomie licencjata. W roku szkolnym 009/010 posiadało je 97,4 % zatrudnionych nauczycieli. W naszych placówkach zatrudnieni są wysoko wykwalifikowani nauczyciele. Gmina zabiega o stworzenie im bardzo dobrych warunków pracy. System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez obowiązujący system awansów zawodowych. Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli na koniec roku szkolnego 009/010 obrazuje tabela nr

19 Tabela nr 11. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 010 r. Stopień awansu zawodowego (w osobach) Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem StaŜysta 010 % ogółu 010 % ogółu 010 % ogółu 010 % ogółu 010 P* 4 7, , ,79 56 SP** 11 5,3 7 1, ,4 88 4,3 08 G*** 14 9,7 9 19, , , Razem 9 6, , , , *przedszkola ** szkoły podstawowe ***gimnazja W jednostkach oświatowych 316 nauczycieli, to nauczyciele z najwyŝszymi stopniami awansu zawodowego (tj. stopieniem nauczyciela mianowanego i dyplomowanego). Z roku na rok zmniejsza się liczba staŝystów, a wzrasta liczba nauczycieli z wyŝszym stopniem awansu zawodowego. Świadczy to o stabilizacji kadry oraz o dobrze prowadzonej polityce kadrowej w szkołach w zakresie doboru kadry. Dominują nauczyciele ze staŝem pracy w przedziale od 10 do 0 lat. Przy nauczycielach z duŝym dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co zapewnia poŝądaną dobrą jakość pracy. IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA W szkole nauczanie ściśle jest powiązane z wychowaniem i kształceniem umiejętności posługiwania się technologią informatyczną. Programy nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych tworzą szkolny zestaw programów nauczania, spełniający wymagania określone w przepisach prawa. Są tak wybrane i skonstruowane, aby zapewnić kaŝdemu uczniowi osiąganie systematycznych postępów, a więc są dostosowane do indywidualnych moŝliwości, potrzeb i aspiracji uczniów. 19

20 Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zaleŝą od zdolności i aspiracji, ale takŝe od środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów moŝe przybierać róŝne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. System oceniania zewnętrznego, czyli sprawdzian po klasie VI szkoły podstawowej i egzamin gimnazjalny został wprowadzony przez reformę systemu edukacji. Od 1 września 1999 r. rozpoczęły działalność sześcioletnie szkoły podstawowe i trzyletnie gimnazja. Uczniowie klas IV- VI szkół podstawowych i gimnazjum, po odbyciu trzyletniego cyklu kształcenia, zostali poddani po raz pierwszy ocenianiu zewnętrznemu w 00 r INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW SPRAWDZIANÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W 010 ROKU Zasady i tryb przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 007 r. Nr 83, poz. 56) oraz w dwóch rozporządzeniach z 18 stycznia 005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnych...(dz.u. z 005 r. Nr 19, poz. 166 i 167). Do sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 8 kwietnia 010 r. przystąpili uczniowie klas szóstych wszystkich szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Polkowice. Większość szóstoklasistów rozwiązywała zestaw standardowy przeznaczony dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową. Uczniowie z orzeczonymi dysfunkcjami wzroku lub słuchu oraz uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim pisali sprawdzian w formie dostosowanej do ich potrzeb i moŝliwości. Ogółem uczniowie w okręgu (tj. woj. dolnośląskie i opolskie) uzyskali na sprawdzianie 60,9% punktów moŝliwych do uzyskania (40 pkt.). Średni wynik w okręgu wynosi 4,4 pkt. Średnie wyniki uczniów w obu województwach, dolnośląskim i opolskim, były niemal identyczne. Jak co roku Centralna Komisja Egzaminacyjna, dysponując wynikami wszystkich uczniów w kraju, ustaliła przedziały wyników dla dziewięciostopniowej skali staninowej. Ustalenie, jaki procent wyników uczniów z naszego okręgu mieści się w poszczególnych przedziałach tej skali, pozwala porównać rozkłady okręgowy i wojewódzkie z krajowym oraz określić pozycję wyniku kaŝdego ucznia. W Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalono równieŝ skalę staninową dla średnich wyników szkół. W tabeli poniŝej pokazano, jaki procent szkół z naszego okręgu mieści się w poszczególnych przedziałach tej skali. 0

21 Numer stanina Nazwa najniŝszy bardzo niski niski niŝej średni wyŝej wysoki bardzo najwyŝszy Stanina/wyniku średni średni wysoki Przedział punktowy 0 18,5 18,6 0,3 0,4-1,8 1,9-3, 3,3-4,8 4,9-6, 6,3-7,8 7,9-9, Procent szkół kraj 3,9 7,1 11,7 16,8 0,0 16,9 11,9 7, 4,4 woj. dolnośląs kie woj. opolskie 6,6 9,3 1,1 18,1 1,1 11,9 10,5 6,4 4,0 3,6 3,9 9,4,,7 16,9 11,6 5,5 4, W krajowej skali staninowej polkowickie szkoły podstawowe plasują się w następujących staninach: - Szkoła Podstawowa nr 1 (7,7) uzyskała wynik wysoki, - Szkoła Podstawowa nr 3 (4,7) i Szkoła Podstawowa nr (4,) uzyskały wynik średni, - Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie (,3) wynik niŝej średni. Wyniki poszczególnych szkół ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 009/010 obrazuje poniŝszy wykres. Wykres nr. Wyniki ze sprawdzianu umiejętności w klasach VI szkół podstawowych w roku szkolnym 009/ ,7 4, 4,7,3,8 4,3 SP 1 SP SP 3 SP Jędrz. Gmina Woj. 1

22 Tabela poniŝej przedstawia wyniki sprawdzianów na zakończenie nauki w szkole podstawowej w poszczególnych szkołach na przestrzeni kilku lat. Tabela nr 1. Wyniki sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej w latach Rok Nazwa Szkoła Gmina Województwo dolnośląskie jednostki (w pkt) 003 Szkoła Podstawowa nr 1 31,8 Szkoła Podstawowa nr 8,9 Szkoła Podstawowa nr 3 30,3 30, 9,5 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie 8,8 Szkoła Podstawowa nr 1 9,9 004 Szkoła Podstawowa nr 6,8 Szkoła Podstawowa nr 3 7,6 7,9 6,0 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie 6,8 005 Szkoła Podstawowa nr 1 31,8 Szkoła Podstawowa nr 7,5

23 Szkoła Podstawowa nr 3 31, 30,3 9,6 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie 31,4 Szkoła Podstawowa nr 1 30,8 006 Szkoła Podstawowa nr 3,1 Szkoła Podstawowa nr 3 7, 6,5 5,5 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie 1,5 Szkoła Podstawowa nr 1 30,0 007 Szkoła Podstawowa nr 6,9 Szkoła Podstawowa nr 3 8, Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie,7 Szkoła Podstawowa nr 1 8,6 8,1 6,6 008 Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 3 7,00 6,0 5,4 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie,3 3

24 Szkoła Podstawowa nr 1 3,9 009 Szkoła Podstawowa nr 0,8 Szkoła Podstawowa nr 3 3,8,8,4 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie,3 010 Szkoła Podstawowa nr 1 7,7 Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 3 4,7 5,3 4,3 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie,3 Uwaga! Pogrubioną czcionką zaznaczono wyniki powyŝej średniej w Województwie Dolnośląskim. 4.. INFORMACJE PRZEDSTAWIAJĄCE WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 010 ROKU Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a takŝe ocena edukacyjnej wartości dodanej, czyli wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego do oceny efektów nauczania kaŝdego ucznia przy uwzględnieniu jego uwarunkowań indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, uwarunkowań społecznych wynikających z kapitału kulturowego i społecznego, czy wpływu grupy rówieśniczej, a takŝe uwarunkowań szkolnych takich jak kwalifikacje i zaangaŝowanie nauczycieli, metody nauczania, czy warunki nauczania. Tabela nr 13 przedstawia wyniki egzaminów gimnazjalnych w ostatnich siedmiu latach, natomiast wykres nr zamieszczony poniŝej obrazuje wyniki egzaminów z roku szkolnego 009/010. 4

25 Tabela nr 13. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach Nazwa jednostki Powiat Województwo dolnośląskie Rok H MP G-1 G- G-1 G- H MP H MP , , ,3 4, , , ,0 4, ,5 9,7 6,6 1, ,5 3, ,0 6,6 4,8 0, 6,1 1,3 30,6 3, ,6 31,0 4,9 6,1 8,7 3,5 30,9 4, , 6,8 6,7 6,3 7,4 4,8 30,4 6, ,6 9,3 5,6 4, ,1 5, , 9,0 4,8 1, ,3 3,4 H część humanistyczna, MP część matematyczno przyrodnicza 5

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia dydaktyczne

Osiągnięcia dydaktyczne 1 Osiągnięcia dydaktyczne 1. Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2004/2005 mierzone średnią liczba punktów uzyskanych w szkole: - część humanistyczna egzaminu: 32,6 - część

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice dzieci w wieku 3-6 lat.

Szanowni Rodzice dzieci w wieku 3-6 lat. Szanowni Rodzice dzieci w wieku 3-6 lat. Uprzejmie informujemy, Ŝe nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych funkcjonujących w ramach innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób.

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Szkoła Podstawowa nr 64 660 uczniów: 3 Oddziały 0 14 klas I-III 15 klas IV VI nauczyciele: 54-dyplomowani 8-mianowani 7-kontraktowi 2-stażyści Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Gimnazjum nr 32

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM Białystok 2009 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1) Ustawa weszła w Ŝycie 22 stycznia 2009 r., z tym Ŝe: 1) art. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Reforma systemu oświaty Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Znaczenie wychowania przedszkolnego NajwaŜniejszy etap w Ŝyciu dziecka Kształtuje się znaczna część moŝliwości intelektualnych

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach. Opracowała: Iwona Herbut

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach. Opracowała: Iwona Herbut Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach Opracowała: Iwona Herbut Osiągnięcia dzieci w konkursach, zawodach sportowych w roku szkolnym 2010 / 2011 nagroda główna w wojewódzkim konkursie

Bardziej szczegółowo

Załącznik REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016

Załącznik REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016 Załącznik REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego na rok szkolny 2015/2016 Wykaz punktowanych osiągnięć kandydata do III LO Na podstawie Komunikatu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO DOTYCZĄCEGO WSPIERANIE ROZWOJU UZDOLNIEŃ

PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO DOTYCZĄCEGO WSPIERANIE ROZWOJU UZDOLNIEŃ Maria Bandziak Psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w DzierŜoniowie PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADANIA ANKIETOWEGO DOTYCZĄCEGO WSPIERANIE ROZWOJU UZDOLNIEŃ Badanie miało charakter pilotaŝowy i dotyczyło

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Witamy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dlaczego do G 119? Atuty szkoły Dobra baza lokalowa Sprawdzone rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Ciekawa

Bardziej szczegółowo

Szkolny Kalendarz Konkursów Rok szkolny 2015/2016

Szkolny Kalendarz Konkursów Rok szkolny 2015/2016 Szkolny Kalendarz Konkursów Rok szkolny 2015/2016 Klasy I III Przybliżony termin realizacji Nazwa konkursu Organizator Zasięg Nauczyciel odpowiedzialny za organizację konkursu wrzesień Konkurs fotograficzny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW PO III KLASIE GIMNAZJUM INFORMACJA O STANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego ul. Niepodległości 2 68 300 Lubsko tel. 68-457-22-32 e mail: sp2lubsko@poczta.onet.pl www.sp2.lubsko.pl Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lubsku

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Pierzchnica w roku szkolnym 2011/2012 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Pierzchnica

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

REGULAMIN REKRUTACJI. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym REGULAMIN REKRUTACJI Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, poz.2572 ze zmianami) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

Zespół Szkół nr 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW Zespół Szkół nr 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW Istnieje coś bardziej niespotykanego coś o wiele lepszego niż zdolności. To jest zdolność rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Plan Wspierania Uzdolnień

Plan Wspierania Uzdolnień Plan Wspierania Uzdolnień na rok szkolny 2015/2016 Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie L.p. Planowane działanie Termin Osoba odpowiedzialna 1 Stworzenie kalendarza konkursów (zał. 1) wrzesień 2 Stworzenie kalendarza

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłości naszej szkoły

Planowanie przyszłości naszej szkoły Planowanie przyszłości naszej szkoły Dokąd zmierzamy? Rok 2014-2019 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Ogłoszony został Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Cel programu: zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH W 2013r.

SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH W 2013r. SUKCESY UCZNIÓW W KONKURSACH W 2013r. Placówka Nazwa konkursu ranga konkursu Miejsce jakie zajął/zajęli uczniowie Konkurs Recytatorski im. Juliusza Słowackiego Konkurs na sztukę teatralną Ja, Ty, My IV

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 201 5/201 6

na rok szkolny 201 5/201 6 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLN OKSZTAŁCĄCYCH N R 15 W KRAKOWI E UL. RYDYGIERA 20, 30-695 KRAKÓW, (12).657.75.62, (12).657.05.88, WWW.ZSO15KRAKOW.EDU.PL GIMNAZJUM NR 33 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO IInformator d

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 943185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2012/2013 320 uczniów w 14 oddziałach klas 1-6 59 przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 Data 30.08.2013 Uroczystość / konkurs Konferencja Rady Pedagogicznej, inauguracja roku szkolnego 2013/14 02.09. 2013 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 12.09.2013

Bardziej szczegółowo

LOKATA IMPREZA SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM

LOKATA IMPREZA SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM Rok szkolny 2013/2014 IMPREZA SPORTOWA LOKATA 1. Mistrzostwa Szczecina chłopców klas VI w piłce nożnej grupa B MOS II miejsce 2. Turniej Piłki Nożnej chłopców Szkół Podstawowych ZS 1, UKS Szmaragd I miejsce

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH 2014 / 2015

HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH 2014 / 2015 Klasy 0-3 HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH 2014 / 2015 NAZWA KONKURSU TERMIN REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI POLSKA ZNANA I NIEZNANA. WSPOMNIENIA ZWAKACJI WRZESIEŃ BARWY LASU PAŹDZIERNIK EDYTA WROBEL RUCH I ZABAWA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE LESZNOWOLA W ROKU SZK. 2009/2010

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE LESZNOWOLA W ROKU SZK. 2009/2010 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE LESZNOWOLA W ROKU SZK. 2009/2010 Podstawa prawna: art.5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2015/2016

Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2015/2016 Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE dla klas I - III

KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE dla klas I - III KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE dla klas I - III ROK SZKOLNY 2009/2010 LP NAZWA KONKURSU TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1 Konkurs plastyczny Liściaki X mgr A.Chowaniec mgr J.Zbieralska 2 Szkolny konkurs Bądź bezpieczny

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE

Bardziej szczegółowo

Terminy dotyczące przyjęć do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego:

Terminy dotyczące przyjęć do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego: Zarządzenie nr 7/2013 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Comenius- Regio partnerska współpraca

Comenius- Regio partnerska współpraca Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA NABORU

ZASADY I KRYTERIA NABORU ZASADY I KRYTERIA NABORU do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, poz.2572

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r.

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r. Zarządzenie nr 4 /2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 16 grudnia 2008 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany z 4 marca 2009 r.

Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 16 grudnia 2008 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany z 4 marca 2009 r. NKPU.I.MM.517/4/08 Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 16 grudnia 2008 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany z 4 marca 2009 r. w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2009/2010

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 51 w Warszawie

Zespół Szkół nr 51 w Warszawie Zespół Szkół nr 51 w Warszawie Gimnazjum nr 77 im. Ignacego Domeyki w Warszawie Historia Szkoła powstała w 1999 roku. Sztandar Zespołu Szkół nr 51 Współpracuje z Towarzystwem Szkół Twórczych. Struktura

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki. na lata 2013 2018

Koncepcja pracy placówki. na lata 2013 2018 Koncepcja pracy placówki na lata 2013 2018 1 Opis placówki 2 Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły na lata 2013-2018 koncentrować się będzie na pięciu obszarach jej działania: dydaktyce, wychowaniu

Bardziej szczegółowo

- 1 - Rok otwartej szkoły. Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2015/2016

- 1 - Rok otwartej szkoły. Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2015/2016 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Rok otwartej szkoły Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2015/2016 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz.

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

P/08/077 LBI-410/16-3-2008 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku Pani BoŜena Chodyniecka

P/08/077 LBI-410/16-3-2008 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku Pani BoŜena Chodyniecka Białystok, dnia 24 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w BIAŁYMSTOKU 15-950 Białystok ul. Akademicka 4 skr. p. 9, fax: (085) 73-99-109 tel.: (085) 73-99-100 e-mail: lbi@nik.gov.pl P/08/077

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu w Poznaniu,,SUKCES jest najgłośniejszym mówcą świata. /Napoleon Bonaparte/ III LO w Poznaniu należy do czołówki liceów ogólnokształcących w Poznaniu i Wielkopolsce, czego dowodem są ogłaszane w każdym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2007. Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. z dnia 7 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 59/2007. Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. z dnia 7 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 59/2007 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STRZYŻOWICACH ROK SZK.2007/2008. Kadra pedagogiczna: 6 nauczycieli - łącznie 6,09 etatu

INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STRZYŻOWICACH ROK SZK.2007/2008. Kadra pedagogiczna: 6 nauczycieli - łącznie 6,09 etatu INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STRZYŻOWICACH ROK SZK.2007/2008 1. Struktura zatrudnienia Kadra pedagogiczna: 6 nauczycieli - łącznie 6,09 etatu poziom stopnia awansu zawodowego - 2 dyplomowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

SUKCESY NAUKOWE I ARTYSTYCZNE 2012/2013

SUKCESY NAUKOWE I ARTYSTYCZNE 2012/2013 SUKCESY NAUKOWE I ARTYSTYCZNE 2012/2013 LP nazwa zasięg miejsce 1. Ja i Ty bezpieczni w szkole - akcja ogólnopolski finalista Ministerstwa Edukacji Narodowej 2. Konkurs Towarzystwa na Rzecz wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZBIORCZA Z BADANIA REALIZACJI PRZEZ SZKOŁĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM I PROMOWANIEM UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

INFORMACJA ZBIORCZA Z BADANIA REALIZACJI PRZEZ SZKOŁĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM I PROMOWANIEM UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU INFORMACJA ZBIORCZA Z BADANIA REALIZACJI PRZEZ SZKOŁĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM I PROMOWANIEM UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH REALIZACJA PRIORYTETOWEGO ZADANIA Z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Informacje Ogóle. 1. Informacje o szkole są na stronie internetowej pod adresem: http://www.norwid.jgora.pl w zakładce rekrutacja

CZĘŚĆ I. Informacje Ogóle. 1. Informacje o szkole są na stronie internetowej pod adresem: http://www.norwid.jgora.pl w zakładce rekrutacja ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze NA ROK SZKOLNY 2010/2011 http://www.norwid.jgora.pl (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY I

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY I ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY I 1. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

Oświata lubuska 2015. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Oświata lubuska 2015. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Oświata lubuska 2015 Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Oświata lubuska w liczbach Stan na 30 września 2014 r. Uczniowie i wychowankowie razem 164 884 Przedszkolaki 32 492 Uczniowie SP 61 533

Bardziej szczegółowo

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012. Nazwa imprezy

STMiG-IMPREZY. EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012. Nazwa imprezy STMiG-IMPREZY EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2012 Nazwa miejscowości: Województwo: dolnośląskie Starostwo: powiat polkowicki Status miejscowości (Miasto, Gmina

Bardziej szczegółowo

W 2010 roku Szkoła Podstawowa i Gimnazjum otrzymały imię Larysy Ewy Krause

W 2010 roku Szkoła Podstawowa i Gimnazjum otrzymały imię Larysy Ewy Krause W 2010 roku Szkoła Podstawowa i Gimnazjum otrzymały imię Larysy Ewy Krause Szkoła Podstawowa z 8 oddziałami, a w tym oddział przedszkolny dla dzieci 3-letnich i 4-letnich liczący 20 dzieci oraz oddział

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1

Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1 Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. art.10 ust.2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7 z późn.

Bardziej szczegółowo

Sześciolatku witaj w naszej szkole! SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W KŁAJU

Sześciolatku witaj w naszej szkole! SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W KŁAJU Sześciolatku witaj w naszej szkole! SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W KŁAJU Trud włożony w przygotowanie młodych ludzi do życia, zawsze idzie w parze z troską o gruntowną i wszechstronną edukację.

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2014/2015

Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2014/2015 1 Regulamin - Zasady i przebieg rekrutacji kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COGITO W ZGORZELCU REGULAMIN REKRUTACJI II. ZASADY USTALANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE COGITO W ZGORZELCU REGULAMIN REKRUTACJI II. ZASADY USTALANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM Podstawa prawna: 1. art.9 ust.2 oraz art. 10ust.1 i 9 Ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7). 2.

Bardziej szczegółowo

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej ZMIANY PRAWNE W ORGANIZOWANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM KATARZYNA SZCZEPKOWSKA-SZCZĘŚNIAK NAUCZYCIEL KONSULTANT MSCDN WYDZIAŁ W WARSZAWIE Cele wystąpienia Usystematyzowanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 94 3185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2013/2014 było nas: 335 uczniów w 13 oddziałach klas 1-6 89

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin, dnia 28 lutego 2015 r. ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Termin do Realizowane zadania (czynności) Kandydat składa dokumenty do co najwyŝej trzech wybranych szkół.

Termin do Realizowane zadania (czynności) Kandydat składa dokumenty do co najwyŝej trzech wybranych szkół. Zasady rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej technikum, zasadniczej szkoły zawodowej, technikum uzupełniającego oraz szkoły policealnej w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 8 im. S. Westwalewicza Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 os. Legionów Henryka Dąbrowskiego 16 w Tarnowie

Gimnazjum nr 8 im. S. Westwalewicza Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 os. Legionów Henryka Dąbrowskiego 16 w Tarnowie Gimnazjum nr 8 im. S. Westwalewicza Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 os. Legionów Henryka Dąbrowskiego 16 w Tarnowie tel./fax: 14622-43-41, 14622-32-21 http://www.zso4.okay.pl dyrzso4@umt.tarnow.pl

Bardziej szczegółowo

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Higieny i zdrowia Rekreacyjno-zabawowy Kącik przyrodniczy Miejsce

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Edukacja niepełnosprawnego dziecka

Edukacja niepełnosprawnego dziecka Edukacja niepełnosprawnego dziecka Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 1 pkt. 1, art. 1 pkt. 5) zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych na rok szkolny 2010/2011.

w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych na rok szkolny 2010/2011. Zarządzenie nr 9/2010 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosków przez kandydatów do szkół

Składanie wniosków przez kandydatów do szkół Zarządzenie nr 4 /2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE I GMINNE PRZEGLĄDY, KONKURSY, TURNIEJE I ZAWODY

SZKOLNE I GMINNE PRZEGLĄDY, KONKURSY, TURNIEJE I ZAWODY SZKOLNE I GMINNE PRZEGLĄDY, KONKURSY, TURNIEJE I ZAWODY organizowane z inicjatywy lub udział w poszczególnych etapach organizowanych poza szkołą Rodzaj planowanej imprezy, zawodów, konkursów itp. I etap

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KLUCZBORKU

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KLUCZBORKU PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W KLUCZBORKU W zabytkowych murach mieszczą się obecnie nowocześnie wyposażone: dwie sale gimnastyczne, ścianka wspinaczkowa, sala ping-pongowa, siłownia, dwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający. zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych. Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim. na rok szkolny 2009/2010

Regulamin określający. zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych. Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim. na rok szkolny 2009/2010 Regulamin określający zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim na rok szkolny 2009/2010 I. Podstawa prawna 1. 23 ust.2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W JELCZU LASKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W JELCZU LASKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA KASPROWICZA W JELCZU LASKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna - art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015 Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r. Uchwała Nr XXXII/238/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej w Filię Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Józefa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2014 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt z 9 marca 2010 r.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt z 9 marca 2010 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Projekt z 9 marca 2010 r. Zakres zmian proponowanych w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty I. Subwencjonowana i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ GIMNAZJUM im. Adama Mickiewicza 2014/2015 W R Z E S I E Ń

KALENDARZ GIMNAZJUM im. Adama Mickiewicza 2014/2015 W R Z E S I E Ń KALENDARZ GIMNAZJUM im. Adama Mickiewicza 2014/2015 W R Z E S I E Ń PN 1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 Obchody 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej WT 2 ŚR 3 CZ 4 PT 5 SO 6 N 7 PN 8

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata 2014-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata 2014-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna. II. Informacja o szkole. III. Wizja szkoły. IV. Misja szkoły. V. Plan zadań do realizacji

Bardziej szczegółowo

Konkursy, zawody, turnieje 2014/2015

Konkursy, zawody, turnieje 2014/2015 Konkursy, zawody, turnieje 2014/2015 Lp. Tematyka Odpowiedzialny Termin 1. Cisco IT Essentials 2014 międzynarodowy konkurs akademii Cisco NET Masters Cup 2015 Olimpiada informatyczna 2. Wyjazdu i udział

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA JEST OBJĘTA SYSTEMEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ. https://oswiecim.edu.com.pl/

SZKOŁA JEST OBJĘTA SYSTEMEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ. https://oswiecim.edu.com.pl/ Zasady rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej technikum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum uzupełniającego w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Komisji

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

informatyka technologia informacyjna i komunikacyjna IV LO w Szczecinie informatyka III etapy: informatyka, technologia informacyjna

informatyka technologia informacyjna i komunikacyjna IV LO w Szczecinie informatyka III etapy: informatyka, technologia informacyjna Konkursy/Olimpiady/Turnieje organizowane na szczeblu co najmniej wojewódzkim z przedmiotów matematyczno przyrodniczych i technicznych w ramach projektu systemowego Nauka drogą do sukcesu na Śląsku w ramach

Bardziej szczegółowo