Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o"

Transkrypt

1 Informacja Burmistrza Polkowic o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 009/010 jest przedstawiana Radzie Miejskiej po raz drugi, na podstawie znowelizowanej w marcu 009 r. ustawy o systemie oświaty. Niniejsze opracowanie zawiera treści wynikające z obowiązków nałoŝonych na samorząd pełniący rolę organu prowadzącego dla wielu jednostek systemu oświaty. Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Polkowice za rok szkolnym 009/010 wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie naleŝy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Zdania oświatowe gminy wynikają w szczególności z postanowień: 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 001r. Dz. U. Nr 14 poz z późn. zm.). Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 004 r. Dz.U. Nr 56, poz. 57 z późn. zm.) 3. Ustawy z dnia 6 stycznia 198 r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 006 r. Dz. U. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zapisano, Ŝe zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej naleŝy do zadań własnych gminy. W przepisach ustawy o systemie oświaty ustawodawca wskazał, iŝ w szczególności do zadań gminy naleŝy: 1. zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów,. zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla działalności, 3. zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej. W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania: 1. stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli,. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Ponadto, zadania oświatowe gminy Polkowice związane są z obowiązkiem: 1. inspirowania i realizacji zadań dla wsparcia procesu dydaktycznego i szkolnych programów wychowawczych,. kontrolowania spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 3. realizacji zadań wspierających uczniów w nauce. 1

2 WPROWADZENIE Wielu mieszkańców gminy Polkowice to ludzie młodzi, sami uczą się, bądź mają małe dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym. Wszyscy rodzice chcieliby, aby przedszkola oraz dobre szkoły były zlokalizowane w pobliŝu ich miejsca zamieszkania i łatwo dostępne, zapewniały ich dzieciom moŝliwość rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, bezpieczeństwo oraz szansę dostania się w przyszłości do renomowanych szkół wyŝszego szczebla. Mając na uwadze potrzeby mieszkańców oraz strukturę demograficzną, władze samorządowe gminy Polkowice uznały oświatę za jeden z priorytetów swojej działalności. Potencjał oświaty najlepiej obrazują liczby jej działania skierowane są do 3649 uczniów i przedszkolaków, prowadzonych przez nauczycieli zatrudnionych na ponad 381 etatach pedagogicznych i aktywnie wspomaganych przez pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na ponad 0 etatach. To duŝy potencjał ludzki stanowiący o tym, iŝ edukacja jest priorytetem pręŝnie rozwijającej się i stawiającej na przyszłość gminy Polkowice. Oświata polkowicka obejmuje swoim zasięgiem kształcenie dzieci i młodzieŝy od przedszkola do gimnazjum. Na terenie Gminy funkcjonuje 10 placówek oświatowych, w tym: - 4 przedszkola, - 4 szkoły podstawowe, - gimnazja, Ponadto w ramach innych form wychowania przedszkolnego działa 8 punktów przedszkolnych. Szkoły podstawowe i gimnazja dbają zarówno o wysoki poziom nauczania, jak i rozwijanie oraz pogłębianie zainteresowań i zdolności uczniów. Efekty takiego podejścia są widoczne w wynikach uczniów w róŝnorodnych konkursach przedmiotowych oraz wynikach w sprawdzianach i egzaminach kończących edukację szkoły podstawowej lub gimnazjum. Polkowickie placówki oświatowe szczególną opieką otaczają dzieci z róŝnymi dysfunkcjami, posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Gmina Polkowice moŝe pochwalić się działalnością oddziału przedszkolnego specjalnego, szkołą podstawową integracyjną, oddziałami integracyjnymi na poziomie gimnazjum. Szkoły rozpoznają potrzeby i moŝliwości edukacyjne uczniów dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, która diagnozuje deficyty rozwojowe i moŝliwości edukacyjne uczniów zalecając kierunek pracy w szkole i w domu. Proces kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach jest odpowiednio realizowany między innymi poprzez nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne. W roku szkolnym 009/010 w stosunku do roku szkolnego 008/009 liczba szkół nie uległa zmianie. Sieć szkół zorganizowana jest racjonalnie i zabezpiecza w pełni aktualne potrzeby mieszkańców gminy, a sieć publicznych przedszkoli uzupełniona została o inne formy wychowania przedszkolnego. PowyŜsza zmiana wpłynęła na objęcie edukacją przedszkolną większej grupy dzieci w wieku 3-5 lat.

3 I. STAN ORGANIZACJI I BAZA LOKALOWA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA W GMINIE POLKOWICE Zgodnie z art ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 004 r., Nr 56 poz. 57 z późn. zm.) wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. W gminie Polkowice wychowanie przedszkolne realizowane jest we wszystkich ww. formach. Sieć wychowania przedszkolnego obejmuje: 4 przedszkola, które oferują łącznie 500 miejsc dla dzieci w wieku 3-6 (z dodatkowymi oddziałami na salach gimnastycznych oraz oddziałami w budynku śłobka), oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, które oferują łącznie 187 miejsc dla dzieci sześcioletnich i pięcioletnich, punkty przedszkolne w mieście (są 3 punkty w budynkach szkół podstawowych i gimnazjum), które oferują łącznie 67 miejsc dla dzieci 3-5 letnich, oddziały zamiejscowe dwóch przedszkoli miejskich tj. Przedszkola Miejskiego nr 4 w Polkowicach, które ma oddział przedszkolny w Sobinie oraz Przedszkola Miejskiego nr 5, które ma oddział przedszkolny w Tarnówku. Łącznie oferują 36 miejsc dla dzieci 6 i 5-letnich oraz punkty przedszkolne na wsiach (5 punktów ma swoją siedzibę w świetlicach wiejskich i w szkole), które oferują łącznie 96 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W gminie Polkowice w wyŝej wymienionych formach łącznie zabezpieczono 886 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym tj. 3-6 letnich. Sześcioro dzieci z gminy Polkowice korzysta z edukacji przedszkolnej w innych gminach tj. w Lubinie (4 dzieci), w Głogowie (1 dziecko) i w śaganiu (1 dziecko). Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina refunduje koszty związane z ich pobytem w niepublicznym przedszkolu lub niepublicznym punkcie przedszkolnym. Było to wynikiem przede wszystkim uwarunkowań rodzinnych, m.in. związanych z pracą rodziców, brakiem wolnych miejsc w gminnych przedszkolach, bądź długimi godzinami pracy rodziców. Wykres nr 1. Liczba urodzeń dzieci, które juŝ korzystają lub w najbliŝszych latach będą korzystały z usług przedszkoli. Liczba dzieci wg roczników Rocznik Liczba dzieci w Gminie Polkowice wg roczników 3

4 PowyŜszy wykres wskazuje, iŝ od 006 roku w naszej gminie z roku na rok zwiększa się liczba urodzeń dzieci. Stan organizacji przedszkoli publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 009/010 obrazuje tabela nr 1. Tabela nr 1. Stan organizacji przedszkoli publicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 009/010. Lp. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba dzieci Przedszkole Miejskie nr w Polkowicach ul. 11-go Lutego 18 Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach ul. Skrzetuskiego 37 Przedszkole Miejskie nr 4 w Polkowicach ul. Lipowa 11 Przedszkole Miejskie nr 5 w Polkowicach ul. Kolejowa 14 Oddział Zamiejscowy Przedszkola Miejskiego nr 4 w Sobinie Oddział Zamiejscowy Przedszkola Miejskiego nr 5 w Tarnówku Punkt Przedszkolny w Trzebczu

5 8. Punkt Przedszkolny w Tarnówku Punkt Przedszkolny w Suchej Górnej Punkt Przedszkolny w Kaźmierzowie Punkt Przedszkolny w Jędrzychowie Punkt Przedszkolny Biedronki w Polkowicach (Gimnazjum nr 1) Punkt Przedszkolny Motylki w Polkowicach (Szkoła Podstawowa nr ) Punkt Przedszkolny Pszczółki w Polkowicach (Szkoła Podstawowa nr 3) Oddział Przedszkolny Specjalny w Jędrzychowie (Szkoła Podstawowa Integracyjna) 1 6 Ogółem:

6 1.. SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 009/010 obrazuje tabela nr. Tabela nr. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 009/010. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba w tym: uczniów 0 I II III IV V VI 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana WyŜykowskiego w Polkowicach ul. Kmicica Szkoła Podstawowa nr im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach ul. Dąbrowskiego 1a Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach ul. K.B. Kominka Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie Razem Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach ul. Ociosowa Gimnazjum nr w Polkowicach ul. Hubala Razem Ogółem W roku szkolnym 009/010 w porównaniu do roku szkolnego 008/009 zmniejszyła się liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach łącznie o 178 osób. W związku z tym zmniejszyła się równieŝ liczba oddziałów ze 141 do 136. Średnia liczba uczniów w klasie w szkołach podstawowych wynosi 1, a w gimnazjach 3,39. 6

7 Tabela nr 3. Średnia liczba uczniów w kasie. Typ szkoły Średnia liczba uczniów w klasie w roku szkolnym: 008/ /010 Szkoły podstawowe 1,56 1,00 Gimnazja 3,78 3,39 Mała liczebność w klasach stwarzała lepsze warunki do nauki dla uczniów, a dla nauczycieli większe moŝliwości indywidualizacji procesu nauczania. II. BAZA DO DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ Samorząd Polkowic dba o stały rozwój i rozbudowę bazy oświatowej. Jednostki oświatowe funkcjonują w 11 budynkach komunalnych. Stan bazy lokalowej obrazuje tabela nr 4. Większość budynków pochodzi z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w związku z tym wymaga bieŝącego remontowania i modernizowania. Polkowickie przedszkola charakteryzują się bezpiecznym, nowoczesnym i w pełni zaspokajającym potrzeby małych klientów wyposaŝeniem. Na bieŝąco placówki są doposaŝane w zabawki, pomoce dydaktyczne oraz nowoczesne środki edukacyjne pozwalające na sprostanie wyzwaniom edukacji XXI wieku. Stale prowadzone są równieŝ prace związane z rewitalizacją ogrodów przedszkolnych. Wymieniane były ogrodzenia, nasadzenia, zabawki ogrodowe. Z powodu stale rosnącej liczby dzieci w wieku przedszkolnym rozpoczęła się budowa nowego 8-oddziałowego przedszkola. W ramach dostosowania szkół do potrzeb sześciolatków w 3 szkołach utworzono atrakcyjne place zabaw i wyposaŝono w nowoczesne pomoce dydaktyczne, zakupione w ramach rządowego programu Radosna szkoła. Ponadto na bieŝąco jest modernizowana baza sportowa. Przy Gimnazjum nr powstał nowoczesny kompleks wielofunkcyjnych boisk sportowych. 7

8 Tabela nr 4. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 009/010 r. Wyszcz. Powierzchnia nieruch. gruntowej (w m²) w tym: powierzch. terenów zielonych (w m²) Sale lekcyjne Pracownie Komputerowe Język. Pomieszczenia (ilość) Sale gimnastyczne Gabinety lekarskie Świetlice Stołówki 1. Przedszkole nr 4.896, ,00 4. Przedszkole nr , , Przedszkole nr 4 Przedszkole nr , , , ,00 5 Razem 3.063, , Szkoła Podstawowa nr , Szkoła Podstawowa nr , Szkoła Podstawowa nr ,

9 8. Szkoła Podstawowa Integracyjna , Razem , Gimnazjum nr Gimnazjum nr Razem Ogółem , , Tabela nr 5. Urządzenia rekreacyjno sportowe. Wyszczególnienie Rodzaj urządzenia Liczba urządzeń Boisko ze sztuczną trawą do piłki ręcznej 1 1. Szkoła Podstawowa nr 1 Boisko tartanowe do koszykówki 1 Boisko tartanowe do siatkówki 1 BieŜnia tartanowa 1. Szkoła Podstawowa nr * Boisko asfaltowe do piłki ręcznej 1 Boisko asfaltowe do koszykówki 1 9

10 BieŜnia 60 m (nawierzchnia ŜuŜlowa) 1 Boisko asfaltowe do piłki noŝnej 1 3. Szkoła Podstawowa nr 3* Boisko asfaltowe do piłki ręcznej 1 Boisko asfaltowe do koszykówki 1 4. Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie Boisko wielofunkcyjne 1 Boiska tartanowe wielofunkcyjne 5. Gimnazjum nr 1 BieŜnia tartanowa 1 Skocznia 1 Rzutnia 1 6 Gimnazjum nr Nowoczesny kompleks wielofunkcyjnych boisk, w tym boisko ze sztucznej trawy do piłki noŝnej, 1 koszykówki, siatkówki, piłki plaŝowej, bieŝnie. * wymaga modernizacji Stan wyposaŝenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiory biblioteczne w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Polkowice obrazuje tabela nr 6. 10

11 Tabela nr 6. Stan wyposaŝenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne. Komputery Ilość Wyszczególnienie Ogółem w tym: do uŝytku uczniów Projektory multimed. Rzutniki Tablice interaktywne Kamery video Odtw. DVD, VHS Ksero Woluminy Kamery - monit. 1. Gimnazjum nr 1. Gimnazjum nr Razem Szkoła Podstawowa nr 1 4. Szkoła Podstawowa nr 5. Szkoła Podstawowa nr 3 6. Szkoła Podstawowa Integracyjna

12 Razem: Przedszkole Miejskie nr 8. Przedszkole Miejskie nr 3 9. Przedszkole Miejskie nr Przedszkole Miejskie nr Razem Ogółem Po przeanalizowaniu powyŝszej tabeli oraz informacji pozyskanych od dyrektorów jednostek moŝna stwierdzić, iŝ wszystkie placówki oświatowe dysponują bardzo dobrą bazą lokalową i wyposaŝeniem. Szkoły posiadają nowoczesne i bardzo dobrze wyposaŝone sale dydaktyczne. DuŜe placówki mają po dwie pracownie komputerowe, na bieŝąco są unowocześniane komputery. W celu rozbudzenia zainteresowań oraz uatrakcyjnienia zajęć gimnazja zostały wyposaŝone w nowoczesne pracownie językowe i laboratoria. Wszystkie przedszkola i szkoły mają moŝliwość korzystania z Internetu oraz na bieŝąco były doposaŝane w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym programy edukacyjne, laptopy, aparaty cyfrowe, kamery, odtwarzacze CD i DVD oraz projektory multimedialne, a nawet tablice interaktywne. Wszystkie sekretariaty szkół posiadają nowoczesne komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. We wszystkich szkołach uczniowie mogą korzystać z gabinetów higieny szkolnej, w których pracują pielęgniarki zatrudnione przez Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych. KaŜda placówka dysponuje dobrze wyposaŝoną biblioteką szkolną, która na bieŝąco powiększa swój księgozbiór o niezbędne nowości. W szkołach są teŝ świetlice, w których uczniowie oczekują na odjazd po zakończonych lekcjach, mogą odrabiać prace domowe lub uczestniczyć w zajęciach świetlicowych. We wszystkich szkołach funkcjonują stołówki szkolne, z których korzystają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów część posiłków dla uczniów z rodzin o niskim statusie materialnym finansuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach. Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać naleŝy za dobry 1

13 i bardzo dobry, co jest rezultatem duŝej dbałości dyrektorów oraz stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych przez Gminę od wielu lat. Dzięki temu poprawie uległa sprawność techniczna obiektów, ich bezpieczeństwo, funkcjonalność i estetyka. Ponadto wykonano wiele bieŝących remontów, dzięki którym poprawił się stan pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych. Szczegółowe rozliczenie zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych wydatków przedstawiono za okres od września 009 r. do 31 grudnia 009 r. w sprawozdaniu z wykonaniu budŝetu gminy Polkowice w 009 r., a za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 010 r. zostanie przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budŝetu w 010 r. III. KADRA I SYSTEM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W roku szkolnym 009/010 w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę Polkowice pracowało 417 nauczycieli oraz 45 pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela nr 7. Tabela nr 7. Zatrudnienie w szkołach w roku szkolnym 009/010. w tym: Wyszczególnienie Zatrudnienie nauczyciele pozostali (administracja i obsługa) etaty osoby etaty osoby etaty osoby 1. Przedszkole Miejskie nr. Przedszkole Miejskie nr 3 Przedszkole Miejskie nr 4 Przedszkole Miejskie nr 5 30,7 37,00 13,7 17,00 17,00 0,00 4,3 30,34 10,6 1,34 13,97 18,00 9,11 34,00 13,36 15,00 15,75 19,00 9,39 33,00 1,89 14,00 16,5 19,00 13

14 Razem ,34 49,78 58,34 63, Szkoła Podstawowa nr 1 4. Szkoła Podstawowa nr 5. Szkoła Podstawowa nr 3 81, , , , , , , , Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie 31, , Razem 9, , Gimnazjum nr 1 11,3 17,00 76, , Gimnazjum nr 83,9 88,00 58, ,5 7 Razem 196,15 15,00 135,4 151,00 60,75 64,00 Ogółem 601,57 66,34 381,16 417,34 0,41 45,00 14

15 Zawód nauczyciela z roku na rok wymaga większych kwalifikacji. Reforma systemu edukacji uświadamia, jak wielu złoŝonych działań oczekuje się od pedagogów. Do nauczania i wychowania potrzebna jest specjalistyczna wiedza i umiejętności z róŝnych dziedzin, które jak cała nauka, dynamicznie się rozwijają. Dlatego tak waŝne jest, aby przeznaczać środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Tabela nr 8 obrazuje to szczegółowo. Tabela nr 8. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach Plan 010 Wyszczególnienie wykonanie wykonanie (w zł) 1. Przedszkola 7.876, , ,00. Szkoły podstawowe 70.49, , ,00 3. Gimnazja 47.05, , ,00 Razem , , ,00 W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy polkowickich placówek oświatowych mieli moŝliwość zawierania z nauczycielami umów o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych przez uczelnie wyŝsze. W roku szkolnym 009/010 dofinansowaniem objętych było łącznie 7 nauczycieli. Specjalności (kierunki), na których studiowali nauczyciele obrazuje tabela nr 9. Ponadto kadra pedagogiczna mogła korzystać z krótszych form doskonalenia zawodowego takich jak kursy, szklenia, seminaria, itp., a zdobytą wiedzę i nowe umiejętności wykorzystywać w pracy z dziećmi i młodzieŝą. 15

16 Tabela nr 9. Nauczyciele uczący (doskonalący się) na dłuŝszych formach kształcenia. Kierunek studiów Forma kształcenia Liczba nauczycieli 1. Filologia, język angielski Kolegium nauczycielskie licencjackie. Język polski Studia wyŝsze uzupełniające magisterskie 3. Filologia angielska Studia wyŝsze uzupełniające magisterskie Bibliotekarstwo Studia magisterskie 1 5. Oligofrenopedagogika Kurs kwalifikacyjny 6. Wychowanie do Ŝycia w rodzinie Kurs kwalifikacyjny 1 7. Edukacja dla bezpieczeństwa Studia podyplomowe 1 8. Studia przekładu Studia podyplomowe 1 9. Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną Studia podyplomowe Matematyka z informatyką Studia podyplomowe Fizyka Studia podyplomowe 1 1. Logopedia Studia podyplomowe 1 16

17 13. Socjoterapia Studia podyplomowe 14. Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieŝy Studia podyplomowe Technika Studia podyplomowe Informatyka dla nauczycieli Studia podyplomowe Psychologia zarządzania Studia podyplomowe Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 19. Wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane Studia wyŝsze magisterskie Studia wyŝsze uzupełniające magisterskie 1 0. Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką Studia magisterskie 1 1. Psychologia Studia magisterskie 1. Pedagogika Studia wyŝsze uzupełniające magisterskie 1 3. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Studia podyplomowe 1 Ogółem 7 System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, Ŝe aŝ 181 (ok. 44% ogółu zatrudnionych) nauczycieli posiada juŝ kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających uprawnienia do uczenia trzech i więcej 17

18 przedmiotów. Efektem podejmowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli, co obrazuje tabela nr 10 oraz szeroki wachlarz form i metod pracy nauczycieli, a w konsekwencji osiągane wyniki nauki uczniów, w tym ze sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej oraz z egzaminu gimnazjalnego. Tabela nr 10. Poziom wykształcenia nauczycieli w 010 r. Poziom wykształcenia (w osobach) WMPP* LICENCJAT SN** INNE Razem 010 % ogółu 010 % ogółu 010 %ogółu 010 % ogółu 010 P 45 80,4 4 7,1 7 1, SP , 10 4,8 4 1, G ,7 5 3, Razem 385 9,8 19 4,6 11, * - wyŝsze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. ** - Studium Nauczycielskie Z roku na rok zwiększa się liczba nauczycieli legitymujących się wykształceniem wyŝszym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym lub wyŝszym na poziomie licencjata. W roku szkolnym 009/010 posiadało je 97,4 % zatrudnionych nauczycieli. W naszych placówkach zatrudnieni są wysoko wykwalifikowani nauczyciele. Gmina zabiega o stworzenie im bardzo dobrych warunków pracy. System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez obowiązujący system awansów zawodowych. Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli na koniec roku szkolnego 009/010 obrazuje tabela nr

19 Tabela nr 11. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 010 r. Stopień awansu zawodowego (w osobach) Kontraktowy Mianowany Dyplomowany Razem StaŜysta 010 % ogółu 010 % ogółu 010 % ogółu 010 % ogółu 010 P* 4 7, , ,79 56 SP** 11 5,3 7 1, ,4 88 4,3 08 G*** 14 9,7 9 19, , , Razem 9 6, , , , *przedszkola ** szkoły podstawowe ***gimnazja W jednostkach oświatowych 316 nauczycieli, to nauczyciele z najwyŝszymi stopniami awansu zawodowego (tj. stopieniem nauczyciela mianowanego i dyplomowanego). Z roku na rok zmniejsza się liczba staŝystów, a wzrasta liczba nauczycieli z wyŝszym stopniem awansu zawodowego. Świadczy to o stabilizacji kadry oraz o dobrze prowadzonej polityce kadrowej w szkołach w zakresie doboru kadry. Dominują nauczyciele ze staŝem pracy w przedziale od 10 do 0 lat. Przy nauczycielach z duŝym dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co zapewnia poŝądaną dobrą jakość pracy. IV. EFEKTY KSZTAŁCENIA W szkole nauczanie ściśle jest powiązane z wychowaniem i kształceniem umiejętności posługiwania się technologią informatyczną. Programy nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych tworzą szkolny zestaw programów nauczania, spełniający wymagania określone w przepisach prawa. Są tak wybrane i skonstruowane, aby zapewnić kaŝdemu uczniowi osiąganie systematycznych postępów, a więc są dostosowane do indywidualnych moŝliwości, potrzeb i aspiracji uczniów. 19

20 Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zaleŝą od zdolności i aspiracji, ale takŝe od środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów moŝe przybierać róŝne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. System oceniania zewnętrznego, czyli sprawdzian po klasie VI szkoły podstawowej i egzamin gimnazjalny został wprowadzony przez reformę systemu edukacji. Od 1 września 1999 r. rozpoczęły działalność sześcioletnie szkoły podstawowe i trzyletnie gimnazja. Uczniowie klas IV- VI szkół podstawowych i gimnazjum, po odbyciu trzyletniego cyklu kształcenia, zostali poddani po raz pierwszy ocenianiu zewnętrznemu w 00 r INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW SPRAWDZIANÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W 010 ROKU Zasady i tryb przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 007 r. Nr 83, poz. 56) oraz w dwóch rozporządzeniach z 18 stycznia 005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieŝy niepełnosprawnych...(dz.u. z 005 r. Nr 19, poz. 166 i 167). Do sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 8 kwietnia 010 r. przystąpili uczniowie klas szóstych wszystkich szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Polkowice. Większość szóstoklasistów rozwiązywała zestaw standardowy przeznaczony dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową. Uczniowie z orzeczonymi dysfunkcjami wzroku lub słuchu oraz uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim pisali sprawdzian w formie dostosowanej do ich potrzeb i moŝliwości. Ogółem uczniowie w okręgu (tj. woj. dolnośląskie i opolskie) uzyskali na sprawdzianie 60,9% punktów moŝliwych do uzyskania (40 pkt.). Średni wynik w okręgu wynosi 4,4 pkt. Średnie wyniki uczniów w obu województwach, dolnośląskim i opolskim, były niemal identyczne. Jak co roku Centralna Komisja Egzaminacyjna, dysponując wynikami wszystkich uczniów w kraju, ustaliła przedziały wyników dla dziewięciostopniowej skali staninowej. Ustalenie, jaki procent wyników uczniów z naszego okręgu mieści się w poszczególnych przedziałach tej skali, pozwala porównać rozkłady okręgowy i wojewódzkie z krajowym oraz określić pozycję wyniku kaŝdego ucznia. W Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalono równieŝ skalę staninową dla średnich wyników szkół. W tabeli poniŝej pokazano, jaki procent szkół z naszego okręgu mieści się w poszczególnych przedziałach tej skali. 0

21 Numer stanina Nazwa najniŝszy bardzo niski niski niŝej średni wyŝej wysoki bardzo najwyŝszy Stanina/wyniku średni średni wysoki Przedział punktowy 0 18,5 18,6 0,3 0,4-1,8 1,9-3, 3,3-4,8 4,9-6, 6,3-7,8 7,9-9, Procent szkół kraj 3,9 7,1 11,7 16,8 0,0 16,9 11,9 7, 4,4 woj. dolnośląs kie woj. opolskie 6,6 9,3 1,1 18,1 1,1 11,9 10,5 6,4 4,0 3,6 3,9 9,4,,7 16,9 11,6 5,5 4, W krajowej skali staninowej polkowickie szkoły podstawowe plasują się w następujących staninach: - Szkoła Podstawowa nr 1 (7,7) uzyskała wynik wysoki, - Szkoła Podstawowa nr 3 (4,7) i Szkoła Podstawowa nr (4,) uzyskały wynik średni, - Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie (,3) wynik niŝej średni. Wyniki poszczególnych szkół ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 009/010 obrazuje poniŝszy wykres. Wykres nr. Wyniki ze sprawdzianu umiejętności w klasach VI szkół podstawowych w roku szkolnym 009/ ,7 4, 4,7,3,8 4,3 SP 1 SP SP 3 SP Jędrz. Gmina Woj. 1

22 Tabela poniŝej przedstawia wyniki sprawdzianów na zakończenie nauki w szkole podstawowej w poszczególnych szkołach na przestrzeni kilku lat. Tabela nr 1. Wyniki sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej w latach Rok Nazwa Szkoła Gmina Województwo dolnośląskie jednostki (w pkt) 003 Szkoła Podstawowa nr 1 31,8 Szkoła Podstawowa nr 8,9 Szkoła Podstawowa nr 3 30,3 30, 9,5 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie 8,8 Szkoła Podstawowa nr 1 9,9 004 Szkoła Podstawowa nr 6,8 Szkoła Podstawowa nr 3 7,6 7,9 6,0 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie 6,8 005 Szkoła Podstawowa nr 1 31,8 Szkoła Podstawowa nr 7,5

23 Szkoła Podstawowa nr 3 31, 30,3 9,6 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie 31,4 Szkoła Podstawowa nr 1 30,8 006 Szkoła Podstawowa nr 3,1 Szkoła Podstawowa nr 3 7, 6,5 5,5 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie 1,5 Szkoła Podstawowa nr 1 30,0 007 Szkoła Podstawowa nr 6,9 Szkoła Podstawowa nr 3 8, Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie,7 Szkoła Podstawowa nr 1 8,6 8,1 6,6 008 Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 3 7,00 6,0 5,4 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie,3 3

24 Szkoła Podstawowa nr 1 3,9 009 Szkoła Podstawowa nr 0,8 Szkoła Podstawowa nr 3 3,8,8,4 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie,3 010 Szkoła Podstawowa nr 1 7,7 Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 3 4,7 5,3 4,3 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie,3 Uwaga! Pogrubioną czcionką zaznaczono wyniki powyŝej średniej w Województwie Dolnośląskim. 4.. INFORMACJE PRZEDSTAWIAJĄCE WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 010 ROKU Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a takŝe ocena edukacyjnej wartości dodanej, czyli wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego do oceny efektów nauczania kaŝdego ucznia przy uwzględnieniu jego uwarunkowań indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, uwarunkowań społecznych wynikających z kapitału kulturowego i społecznego, czy wpływu grupy rówieśniczej, a takŝe uwarunkowań szkolnych takich jak kwalifikacje i zaangaŝowanie nauczycieli, metody nauczania, czy warunki nauczania. Tabela nr 13 przedstawia wyniki egzaminów gimnazjalnych w ostatnich siedmiu latach, natomiast wykres nr zamieszczony poniŝej obrazuje wyniki egzaminów z roku szkolnego 009/010. 4

25 Tabela nr 13. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach Nazwa jednostki Powiat Województwo dolnośląskie Rok H MP G-1 G- G-1 G- H MP H MP , , ,3 4, , , ,0 4, ,5 9,7 6,6 1, ,5 3, ,0 6,6 4,8 0, 6,1 1,3 30,6 3, ,6 31,0 4,9 6,1 8,7 3,5 30,9 4, , 6,8 6,7 6,3 7,4 4,8 30,4 6, ,6 9,3 5,6 4, ,1 5, , 9,0 4,8 1, ,3 3,4 H część humanistyczna, MP część matematyczno przyrodnicza 5

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne Wprowadzając w 1999 roku reformę systemu oświaty jej autorzy zdecydowali o wprowadzeniu (obok dotychczas stosowanego) systemu oceniania zewnętrznego. Wprowadzono sprawdzian

Bardziej szczegółowo

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów do oddziału międzynarodowego w Gimnazjum Dwujęzycznym Nr 26 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczne, - przeprowadzają w klasach pierwszych testy diagnozujące wiedzę i umiejętności.

Pedagogiczne, - przeprowadzają w klasach pierwszych testy diagnozujące wiedzę i umiejętności. . Zespoły przedmiotowe dokonują wyboru programów nauczania i podręczników. Nauczyciele poznają uczniów, m.in.: - zapoznają się z orzeczeniami i opiniami wydanymi przez Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne,

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Łeba

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Łeba Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Łeba - zadania oświatowe realizowane przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Łebie za rok szkolny 2011/2012 1. Wprowadzenie Szkoła

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2013/2014

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2013/2014 Osiągnięcia Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2013/2014 Konkursy KO w Rzeszowie Lp. Nazwa konkursu Ilość na poszczególnych szczeblach Szkoła Rejonowe Województwo 1. Konkurs polonistyczny 2

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 Osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 2016/2017

Zał. nr 1 Osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 2016/2017 Zał. nr Osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 6/7 Rok szkolny 6 7 Lp. Nazwa konkursu szkolny/gminny powiatowy rejonowy woje wódz.. Sztafetowe Powiatowe Biegi I Przełajowe w kategorii

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach. Opracowała: Iwona Herbut

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach. Opracowała: Iwona Herbut Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach Opracowała: Iwona Herbut Osiągnięcia dzieci w konkursach, zawodach sportowych w roku szkolnym 2010 / 2011 nagroda główna w wojewódzkim konkursie

Bardziej szczegółowo

Wykaz Konkursów przedmiotowych, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz punktacja

Wykaz Konkursów przedmiotowych, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz punktacja Załącznik 2 Wykaz Konkursów przedmiotowych, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych oraz punktacja za dodatkowe osiągnięcia kandydata do II LO im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu przydzielana na podstawie

Bardziej szczegółowo

MISTRZ ORTOGRAFII 2012 PSP 37 III

MISTRZ ORTOGRAFII 2012 PSP 37 III c) osiągnięcia szkoły w roku szkolnym 2011/2012 L.P. osiągnięcia uczniów w konkursach, zawodach, olimpiadach na szczeblu miejskim (liczba osób, lokata, nazwa konkursu): Liczba Lokata 1 Międzyszkolny Konkurs

Bardziej szczegółowo

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

I. Kandydaci przyjmowani w pierwszej kolejności nie przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego. Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów w Liceum Ogólnokształcącym Nr V w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu dotyczy kandydatów do oddziału 1preIB i 1 IB-MYP Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego ul. Niepodległości 2 68 300 Lubsko tel. 68-457-22-32 e mail: sp2lubsko@poczta.onet.pl www.sp2.lubsko.pl Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lubsku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2008 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których

Bardziej szczegółowo

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r.

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r. Zarządzenie nr 4 /2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

- II Miejsce Chóru na 60 Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Zabrzu -

- II Miejsce Chóru na 60 Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Zabrzu - Osiągnięcia Gimnazjum nr 21 im. Noblistów Polskich w Zabrzu w roku szkolnym 2014/2015 W zakresie dydaktycznym - II Miejsce w Miejskim Konkursie,,Woda Jest Życiem - IV Miejsce w Miejskim Konkursie "Zabrze

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 943185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2012/2013 320 uczniów w 14 oddziałach klas 1-6 59 przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Reforma systemu oświaty Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Znaczenie wychowania przedszkolnego NajwaŜniejszy etap w Ŝyciu dziecka Kształtuje się znaczna część moŝliwości intelektualnych

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2016 r. tj. począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

Rozporządzenie będzie obowiązywało od 1 stycznia 2016 r. tj. począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

Szkolny Kalendarz Konkursów Rok szkolny 2015/2016

Szkolny Kalendarz Konkursów Rok szkolny 2015/2016 Szkolny Kalendarz Konkursów Rok szkolny 2015/2016 Klasy I III Przybliżony termin realizacji Nazwa konkursu Organizator Zasięg Nauczyciel odpowiedzialny za organizację konkursu wrzesień Konkurs fotograficzny

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki. na lata 2013 2018

Koncepcja pracy placówki. na lata 2013 2018 Koncepcja pracy placówki na lata 2013 2018 1 Opis placówki 2 Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły na lata 2013-2018 koncentrować się będzie na pięciu obszarach jej działania: dydaktyce, wychowaniu

Bardziej szczegółowo

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób.

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Szkoła Podstawowa nr 64 660 uczniów: 3 Oddziały 0 14 klas I-III 15 klas IV VI nauczyciele: 54-dyplomowani 8-mianowani 7-kontraktowi 2-stażyści Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Gimnazjum nr 32

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Manowo była organem prowadzącym dla: 2 przedszkoli, 2 szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Kalendarz Konkursów Rok szkolny 2016/2017

Szkolny Kalendarz Konkursów Rok szkolny 2016/2017 Szkolny Kalendarz Konkursów Rok szkolny 2016/2017 Klasy 0 III Termin realizacji Nazwa konkursu Organizator Zasięg Nauczyciel odpowiedzialny za organizację konkursu październik Konkurs plastyczny Owoce

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

REGULAMIN REKRUTACJI. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym REGULAMIN REKRUTACJI Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, poz.2572 ze zmianami) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH Aneks do Zasad przyjmowania kandydatów w Liceum Ogólnokształcącym Nr V w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu dotyczy kandydatów do klasy: A, B, E, F) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. Tysiąclecia 25 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM Białystok 2009 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1) Ustawa weszła w Ŝycie 22 stycznia 2009 r., z tym Ŝe: 1) art. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie. ul. Stanisława Polaczka Rudawa

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie. ul. Stanisława Polaczka Rudawa Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Rudawie ul. Stanisława Polaczka 25 32-064 Rudawa Nasze Gimnazjum: 6 powodów, dla których warto uczyć się w naszym gimnazjum: Wyniki 9 8

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosków przez kandydatów do szkół

Składanie wniosków przez kandydatów do szkół Zarządzenie nr 4 /2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe w NODN EURO CREATOR Studia 3-semestralne,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia dydaktyczne

Osiągnięcia dydaktyczne 1 Osiągnięcia dydaktyczne 1. Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2004/2005 mierzone średnią liczba punktów uzyskanych w szkole: - część humanistyczna egzaminu: 32,6 - część

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego. w Głuchołazach

Osiągnięcia uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego. w Głuchołazach Osiągnięcia uczniów i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuchołazach przekazuje informację o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin, dnia 28 lutego 2015 r. ZASADY REKRUTACJI do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC STATYSTYKA SZKOLNA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Witamy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dlaczego do G 119? Atuty szkoły Dobra baza lokalowa Sprawdzone rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Ciekawa

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi Diagnoza potrzeb Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli 1. Zasoby osobowe szkoły: W szkole zatrudnionych jest 36 nauczycieli w tym: 31 nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Plan Wspierania Uzdolnień

Plan Wspierania Uzdolnień Plan Wspierania Uzdolnień na rok szkolny 2015/2016 Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie L.p. Planowane działanie Termin Osoba odpowiedzialna 1 Stworzenie kalendarza konkursów (zał. 1) wrzesień 2 Stworzenie kalendarza

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH 2014 / 2015

HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH 2014 / 2015 Klasy 0-3 HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH 2014 / 2015 NAZWA KONKURSU TERMIN REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI POLSKA ZNANA I NIEZNANA. WSPOMNIENIA ZWAKACJI WRZESIEŃ BARWY LASU PAŹDZIERNIK EDYTA WROBEL RUCH I ZABAWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia.. r. w sprawie trybu i kryteriów przyznania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia.. r. w sprawie trybu i kryteriów przyznania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze projekt uchwały UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia.. r. w sprawie trybu i kryteriów przyznania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2015/2016

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2015/2016 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015r. poz

zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015r. poz ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.39.2016 BURMISTRZA OLECKA z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju nr 15/2013/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. Kudowa Zdrój 14.02.2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 94 3185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2013/2014 było nas: 335 uczniów w 13 oddziałach klas 1-6 89

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice dzieci w wieku 3-6 lat.

Szanowni Rodzice dzieci w wieku 3-6 lat. Szanowni Rodzice dzieci w wieku 3-6 lat. Uprzejmie informujemy, Ŝe nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych funkcjonujących w ramach innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

do 28 lutego 2014 r. od 12 maja 2014 r. do 5 czerwca 2014 r. Od 9 do 13 czerwca 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. od 18 do 25 czerwca 2014 r.

do 28 lutego 2014 r. od 12 maja 2014 r. do 5 czerwca 2014 r. Od 9 do 13 czerwca 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. od 18 do 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 7 /2014 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art. 10

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Lubartów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Lubartów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Lubartów w roku szkolnym 2014/2015 Obowiązek sporządzenia iprzedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z dyspozycji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE dla klas I - III

KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE dla klas I - III KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE dla klas I - III ROK SZKOLNY 2009/2010 LP NAZWA KONKURSU TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1 Konkurs plastyczny Liściaki X mgr A.Chowaniec mgr J.Zbieralska 2 Szkolny konkurs Bądź bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.50.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 kwietnia 2017 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

- Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Szopka Rodzinna: Ania Podsiad - I miejsce.

- Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Szopka Rodzinna: Ania Podsiad - I miejsce. I semestr 03/04 - XII Wojewódzki Konkurs Matematyczny Nudna Matematyka: Ania Kapuściska (5c) - I miejsce, Melania Majgier (5d) - IV miejsce. W półfinale tego Konkursu brali udział Przemek Bańka (5d) i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 opracował: Janusz Stróżyk janusz.strozyk@kazmierz.pl 1 Podstawa prawna opracowania - art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO ZASADY REKRUTACJI DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze w roku szkolnym 2004/2005 [ opracowano w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2016/2017

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2016/2017 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych Kartuzy 2013 r. Obszary priorytetowe w oświacie

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA NABORU

ZASADY I KRYTERIA NABORU ZASADY I KRYTERIA NABORU do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, poz.2572

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE NR 6: SZKOŁA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ UCZNIÓW - 1 - Cele: - zebranie informacji na temat rodzajów konkursów organizowanych w placówce,

Bardziej szczegółowo

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: r r.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: r r. Nauczyciel mianowany mgr Szymon Stokłosa nauczyciel matematyki, informatyki i zajęć technicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Targowisku PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4101-04-07/2012 P/12/057 Białystok, 18 lipca 2012 r. Pani Krystyna Wydrycka Dyrektor Zespołu Szkół Nr 17 w Białymstoku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW PO III KLASIE GIMNAZJUM INFORMACJA O STANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 (SIO wg. stanu na 31.03.2011 r.

I N F O R M A C J A. Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 (SIO wg. stanu na 31.03.2011 r. I N F O R M A C J A o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY STARA KORNICA, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2010/2011 wynikająca z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 Miastkowo 2016 rok Wstęp Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKAWIE rok szkolny 2010/2011

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKAWIE rok szkolny 2010/2011 ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKAWIE rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół w Skawie 2010/2011 sprawdzian klasa III 78,0% 77,5% umiejętności polonistyczne 76,0% 74,0% 74,1% 73,3% 71,9% 72,0% 70,0% 70,6% 69,8% 68,0% 66,0%

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Zdarzenie Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja roczna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

I. Szkoły ponadgimnazjalne.

I. Szkoły ponadgimnazjalne. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca udziału uczniów katowickich szkół w olimpiadach przedmiotowych (ze szczególnym uwzględnieniem szkół średnich) i osiągane w nich rezultaty. Jak wynika z przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr SE KZ 41010

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem o obniŝonych wymaganiach edukacyjnych.

Praca z uczniem o obniŝonych wymaganiach edukacyjnych. Praca z uczniem o obniŝonych wymaganiach edukacyjnych. We współczesnej szkole, coraz częściej dominującym zagadnieniem w pracy nauczyciela, staje się konieczność dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

Edukacja niepełnosprawnego dziecka

Edukacja niepełnosprawnego dziecka Edukacja niepełnosprawnego dziecka Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 1 pkt. 1, art. 1 pkt. 5) zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana śeromskiego w Jeleniej Górze w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana śeromskiego w Jeleniej Górze w roku szkolnym 2012/2013 Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana śeromskiego w Jeleniej Górze w roku szkolnym 2012/2013 I. Przyjmowanie podań kandydatów do liceum 1. Kandydaci

Bardziej szczegółowo

Comenius- Regio partnerska współpraca

Comenius- Regio partnerska współpraca Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów

wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów wersja skierowana do podpisu przez Ministra Edukacji Narodowej i zainteresowanych ministrów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Goczałkowice- Zdrój w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Goczałkowice- Zdrój w roku szkolnym 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Goczałkowice- Zdrój w roku szkolnym 2013/2014 (Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Goczałkowice-

Bardziej szczegółowo

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r.

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN 29.03.2011r. Joanna Wrona Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych 1 Zmiany w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016

Załącznik REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego w Poznaniu na rok szkolny 2015/2016 Załącznik REGULAMINU REKRUTACJI KANDYDATÓW do klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego na rok szkolny 2015/2016 Wykaz punktowanych osiągnięć kandydata do III LO Na podstawie Komunikatu

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 Data 30.08.2013 Uroczystość / konkurs Konferencja Rady Pedagogicznej, inauguracja roku szkolnego 2013/14 02.09. 2013 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 12.09.2013

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 96 W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 96 W WARSZAWIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 96 W WARSZAWIE Organizacja pracy w Szkole W Szkole jest 13 oddziałów/290 uczniów, 32 nauczycieli wykwalifikowana kadra pedagogiczna, 14 pracowników obsługi i administracji, Pracujemy

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły Zawód (specjalizacja) Uwagi. technik elektronik. technik elektryk. technik informatyk. technik elektryk technik elektronik

Nazwa szkoły Zawód (specjalizacja) Uwagi. technik elektronik. technik elektryk. technik informatyk. technik elektryk technik elektronik Nazwa szkoły Zawód (specjalizacja) Uwagi Technikum Elektroniczne Technikum Elektryczne Technikum Informatyczne Technikum Uzupełniające Liceum Profilowane Zasadnicza Szkoła Zawodowa Szkoła Policealna technik

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia... 2016 r. PROJEKT Uzgodniony z Burmistrzem/Zastępcą Burmistrza Pszczyny w dniu... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach. Pan Krzysztof Będkowski Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach. Pan Krzysztof Będkowski Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 13 stycznia 2010 r. Pan Krzysztof Będkowski Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Siewierzu LKA- 410-33-04/2009/P/09/069 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze

Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Zielonej Górze Poznaj nas bliżej Oferta edukacyjna Szczególne osiągnięcia Zaplecze techniczne i sale szkolne Sport w naszej

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A /

R E K R U T A C J A / R E K R U T A C J A 2 0 1 6 / 2 0 1 7 D I E C E Z J A L N E L I C E U M H U M A N I S T Y C Z N E w N Y S I E Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do matury, wybierz naszą szkołę. Dotychczas 100% naszych

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłości naszej szkoły

Planowanie przyszłości naszej szkoły Planowanie przyszłości naszej szkoły Dokąd zmierzamy? Rok 2014-2019 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Ogłoszony został Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Cel programu: zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo