ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIĘKINI W PROJEKCIE CYFROWA SZKOŁA. Autor prezentacji: Paulina Matkowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIĘKINI W PROJEKCIE CYFROWA SZKOŁA. Autor prezentacji: Paulina Matkowska"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIĘKINI W PROJEKCIE CYFROWA SZKOŁA Autor prezentacji: Paulina Matkowska

2 CZYM JEST CYFROWA SZKOŁA? CYFROWA SZKOŁA to rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych

3 PODSTAWA PRAWNA Podstawą prawną projektu Cyfrowa Szkoła jest uchwała w sprawie Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych - Cyfrowa szkoła" oraz Rozporządzenie w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnych. Wskazane akty prawne zostały ustanowione 3 kwietnia 2012r. podczas posiedzenia Rady Ministrów.

4 CYFROWA SZKOŁA W LICZBACH Pilotaż projektu przewidziano na rok szkolny 2012/2013. W pilotażu biorą udział 402 szkoły podstawowe z całej Polski. Szkoły otrzymały dofinansowanie o łącznej wartości niemal 44 mln zł na zakup sprzętu multimedialnego. W województwie dolnośląskim do realizacji projektu Cyfrowa Szkoła zakwalifikowano 20 placówek oświatowych.

5 CYFROWA SZKOŁA Czas trwania - 4 kwietnia 2012 do 31 sierpnia 2013 r. Jest to pilotaż dla wieloletniego planu rządowego. Program Cyfrowa Szkoła jest zgodny z planami Unii Europejskiej i państwa polskiego w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zastosowanie TIK (Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych) w edukacji przyczyni się do rozwoju nieformalnych form kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz przygotuje ich do udziału w procesie uczenia się przez całe życie.

6 CELE PROGRAMU Celem programu jest sprawdzenie, jak najskuteczniej wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji młodzieży oraz wprowadzenie do polskich szkół nie tylko nowoczesnego sprzętu, ale przede wszystkim innowacyjnych metod nauki z jego wykorzystaniem. Twórcy programu chcą zapoczątkować zasadniczą zmianę w podejściu do procesu nauczania w polskiej szkole, w którym w coraz większym stopniu powinny być wykorzystywane techniki informatyczne. Jak czytamy na stronach internetowych MEN: Z doświadczeń większości europejskich państw wynika bowiem, że zastosowanie narzędzi informatycznych w edukacji zwiększa zaangażowanie uczniów w naukę i poprawia ich wyniki. Tymczasem w ogłoszonych przez OECD wynikach programu PISA 2009 (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) polscy uczniowie wypadli bardzo słabo pod względem kompetencji cyfrowych. Z badań przeprowadzonych w 2009 r. wynika, że co czwarty 15-latek w naszym kraju ma trudności z wyszukiwaniem potrzebnych informacji w Internecie (nie osiąga podstawowego poziomu 2. w teście PISA), a jedynie 3 proc. uczniów wykazuje się wysokim poziomem umiejętności cyfrowych, w szczególności wyszukiwaniem i czytaniem informacji on-line (osiąga najwyższy poziom 5. w teście PISA).

7 ETAPY PROGRAMU CYFROWA SZKOŁA Lata Cel krótkoterminowy projektu (2-3 lata) - zwiększenie wiedzy nauczycieli i uczniów na temat wykorzystania TIK w edukacji oraz stworzenie e-podręcznika. Lata Utrwalenie projektu (5-7 lat) - przyzwyczajenie uczniów do korzystania z wartościowych materiałów edukacyjnych oraz zaszczepienie im zasady, że komputer służy nie tylko do rozrywki, ale też może stanowić istotne narzędzie w procesie uczenia się.

8 ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE PROGRAMU Założenia: jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów, przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych Wskazane założenia jasno wskazują na współpracę uczniów i nauczycieli w realizacji projektu.

9 KOMPONENTY PROJEKTU OBSZAR I Projekt Cyfrowa Szkoła jest realizowany w czterech obszarach: e-szkoła: wyposażenie (doposażenie) szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w nowoczesne pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK ( źródło:

10 KOMPONENTY PROJEKTU OBSZAR II e-uczeń zapewnienie uczniom w klasach IV-VI szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w szczególności mobilnego sprzętu komputerowego ( źródło:

11 KOMPONENTY PROJEKTU OBSZAR III e-nauczyciel: rozwijanie umiejętności nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK na lekcjach przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK przeszkolenie 40 e-trenerów" i 1200 e-moderatorów", którzy będą wspierać szkoły w realizacji zadań z zakresu stosowania TIK w praktyce szkolnej (szkolenia prowadzi Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie) organizacja sieci współpracy i szkolenia dla ok. 19 tys. szkolnych ekoordynatorów", których zadaniem będzie szkolenie oraz wspieranie nauczycieli w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności w pracy z wykorzystaniem TIK ( źródło:

12 KOMPONENTY PROJEKTU OBSZAR IV e-zasoby edukacyjne ( w tym e-podręczniki) stworzenie publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych rozbudowa multimedialnych cyfrowych zasobów edukacyjnych na portalu Scholaris" (znajdują się na nim materiały edukacyjne przeznaczone do prowadzenia zajęć lekcyjnych) oraz udostępnianie narzędzi, rozszerzających warsztat pracy nauczycieli, umożliwiających opracowywanie lekcji z wykorzystaniem TIK; przygotowanie nieodpłatnych e-podręczników, które będą dostępne na otwartym publicznym portalu edukacyjnym dla uczniów ( źródło:

13 ZADANIA SZKOŁY W PROJEKCIE W związku z udzieleniem wsparcia finansowego organy prowadzące są obowiązane zapewnić zrealizowanie w szkołach zadań, polegających na wdrożeniu stosowania TIK w procesie nauczania: powołanie szkolnego e-koordynatora, którego zadaniem jest szkolenie i wspieranie nauczycieli klas IV-VI w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności pracy z wykorzystaniem TIK; uczestnictwo szkolnego e-koordynatora w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, w tym szkoleniach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, koordynowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie; uczestnictwo nauczycieli klas IV-VI w organizowanych przez szkolnego e- koordynatora formach wsparcia w zakresie stosowania TIK w nauczaniu; uczestnictwo co najmniej 20% nauczycieli klas IV-VI w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, finansowanych w ramach środków przewidzianych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

14 ZADANIA SZKOŁY W PROJEKCIE C.D. uczestnictwo co najmniej 50% nauczycieli klas IV-VI w koordynowanych przez e- moderatorów międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu: a) udział nauczycieli klas IV-VI w co najmniej 4 spotkaniach zorganizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy, b) zorganizowanie w ramach międzyszkolnych sieci współpracy lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu różnych przedmiotów, z zastosowaniem metod pracy aktywizujących uczniów c) udostępnienie w ramach międzyszkolnych sieci współpracy scenariuszy zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów z wykorzystaniem TIK w nauczaniu lub przykładów dobrych praktyk d) zrealizowanie projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i twórcze uczniów: wykorzystywanie TIK na zajęciach lekcyjnych z różnych przedmiotów, średnio w każdym tygodniu nauki (6-9 godzin lekcyjnych)

15 SPOSÓB KWALIFIKACJI DO PROJEKTU Kwalifikacji szkół do udziału w programie dokonywał wojewoda spośród placówek, których organy prowadzące (samorząd terytorialny) wystąpiły z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu, niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK. Wsparcie finansowe zostało udzielone organowi prowadzącemu szkołę- gminie Miękinia - w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Za te pieniądze kupiono m.in: przenośne komputery dla uczniów i nauczycieli, drukarki, skanery, tablice interaktywne, projektory multimedialne. Aby otrzymać dotację celową na zakup sprzętu, organ prowadzący musiał dysponować wkładem własnym na poziomie co najmniej 20 proc. wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu. Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych zależała od wielkości szkoły: placówki duże (powyżej 300 uczniów), jak nasza, mogły otrzymać do 250 tys. zł; Zgodnie z programem, organ prowadzący, musi zadbać o to, aby szkoła zrealizowała określone zadania związane ze stosowaniem TIK w nauczaniu. W tym celu powołano dwóch szkolnych e-koordynatorów, a nauczyciele pracujący w projekcie uczestniczą w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu oraz spotkaniach w ramach międzyszkolnych sieci współpracy.

16 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO Droga do udziału w projekcie Cyfrowa Szkoła

17 ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIĘKINI Publiczne Przedszkole im. Orła Białego Szkoła Podstawowa im. Orła Białego Gimnazjum Publiczne im. Orła Białego Hala Widowiskowo-Sportowa

18 ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIĘKINI

19 ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIĘKINI Powstał 1 września 2006 r. Ilość uczniów: 765 Ilość pracowników: 61 Pracownicy obsługi: 21 Pracownicy administracji:4 Dyrektor Zespołu Szkół mgr Zofia Miciak SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO Istnieje od 1 września 1945r. Ilość uczniów: 350 Ilość pracowników: 29 Wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej mgr Małgorzata Biszczak Kunik

20 DROGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIĘKINI DO CYFROWEJ SZKOŁY 1. Dokładne zapoznanie się dyrektora szkoły z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych 2. Uzyskanie akceptacji Rady Pedagogicznej do przystąpienia do programu. 3. Uzgodnienia z Wójtem Gminy Miękinia w sprawach: dotacji do projektu (nasza szkoła jako duża, mogła wnioskować maksymalnie o 250tys. zł, z czego 80% to dotacja od państwa, a 20 % to środki własne gminy) oraz wyboru wariantu. 4. Zgoda wójta gminy na przystąpienie do projektu i napisanie przez dyrektora wniosku. 5. Sporządzenie przez dyrektora wniosku z wyszczególnieniem wymaganego sprzętu i kosztów jego zakupu. (specyfikacja sprzętu tworzona była z wykorzystaniem rankingów i opinii internetowych, porównywarek cen) 6. Napisanie wniosku i przedłożenie go do Wójta. 7. Dostarczenie wniosku przez Wójta do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. 8. Zakwalifikowanie naszej szkoły do projektu - w wyniku losowania. 9. Zatrudnienie (za zgodą wójta) administratora sieci, aby uczestniczył w przygotowaniu przetargu i od początku był wdrożony w projekt. 10. Sporządzenie specyfikacji i zamówienia przetargowego, zgodnie z prawem zamówień publicznych - administrator sieci i dyrektor. 11. Lipiec 2012r. formalne przygotowanie i ogłoszenie przetargu - wspólna praca dyrektor szkoły, administratora i pracownika od zamówień publicznych z urzędu Gminy w Miękini. 12. Rozstrzygnięcie przetargu. 13. Wrzesień i październik 2012r. - dostarczenie sprzętu do szkoły, montaż, zintegrowanie sprzętu, szkolenia administratora sieci przez firmę wyłoniona w drodze przetargu; szkolenia wewnątrzszkolne dla nauczycieli, prowadzone przez szkolnego administratora sieci. 14. Od listopada 2012r. - praca nauczycieli i uczniów na sprzęcie.

21 CYFROWA SZKOŁA W SP W MIĘKINI Administrator sieci internetowej W ramach realizacji projektu, w szkole zatrudniono administratora sieci. Zadania administratora szkolnej sieci to: przygotowanie specyfikacji do przetargu; koordynacja prac w instalacji sieci bezprzewodowej, przygotowanie laptopów dla uczniów i nauczycieli, bieżąca kontrola działania sprzętu, instalacje aplikacji i aktualizacji, konfiguracja sprzętu, okresowe konserwacje i przeglądy, bieżące prace administracyjne oraz szkolenia dla nauczycieli E-Zespół W szkole powołano również dedykowany projektowi pięcioosobowy e-zespół, który wspólnie z dyrektorem i administratorem sieci koordynuje wdrożenie projektu, nadzoruje sposób jego realizacji przez nauczycieli i uczniów oraz przygotowuje właściwą dokumentację. Działania w ramach projektu są dokumentowane zgodnie z wymogami rozporządzenia, a informacje o nich znajdują się również na stronie internetowej naszej szkoły.

22 SPRZĘT W RAMACH CYFROWEJ SZKOŁY Zakupiony sprzęt do SP w Miękini to: - 60 laptopów dla uczniów i 13 laptopów dla nauczycieli (laptopy Dell Vostro 1540; System operacyjny Windows 7 Professional 64bity, 4GB pamięci RAM; ekran 15,6 cala, dysk twardy 500GB; Porty: 3 porty USB 2.0 HDMI VGA AUDIO złącze karty sieciowej Czytnik kart pamięci, napęd optyczny DVD, bluetooth) - 13 pendrive ów - 4 szafki na laptopy uczniów - 2 urządzenia wielofunkcyjne - 1 projektor multimedialny - 7 projektorów o ultrakrótkiej ogniskowej - 7 tablic interaktywnych - 7 par głośników - system eklasa (oprogramowanie do testów i sprawdzianów) - 2 wizualizery - 1 ekran projekcyjny - sieć bezprzewodowa Zakupiony sprzęt został zamontowany w salach i zintegrowany.

23

24 LAPTOPY NAUCZYCIELE Na laptopach dla nauczycieli zostały zainstalowane: - program eklasa moduł nauczyciel - program do obsługi tablicy interaktywnej Dual Touch - program antywirusowy Kaspersky - Pakiet Office Standard Laptopy nauczycieli zostały skonfigurowane do pracy z tablicami interaktywnymi oraz projektorami. - Nauczyciel posiada uprawnienia administratora na laptopach uczniów oraz swoim.

25 LAPTOPY UCZEŃ Laptopy uczniowskie zostały wyposażone w: - program eklasa moduł uczeń - program antywirusowy Kaspersky - Pakiet Office Standard Laptopy uczniowskie zostały skonfigurowane do pracy z laptopami nauczycieli - Uczniowie mają ograniczone uprawnienia w zarządzaniu laptopem - Laptopy uczniowskie są oznakowane zgodnie z opracowanym w szkole systemem i znajdują się w dedykowanych im szafach

26

27 WYPOSAŻENIE SAL W każdej sali lekcyjnej, wyposażonej w ramach projektu, znajduje się: projektor o ultrakrótkiej ogniskowej tablica interaktywna głośniki szafy na laptopy W całym budynku zainstalowana została sieć bezprzewodowa, dzięki której Internet jest dostępny w każdym miejscu budynku.

28 WYPOSAŻENIE SAL LEKCYJNYCH Szafy na laptopy Tablica interaktywna, rzutnik i głośniki

29 WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU Zgodnie z rozporządzeniem, zakupione w ramach wsparcia finansowego przenośne komputery dla uczniów, mogą być wykorzystywane przez nich w dwóch wariantach: 1) wyłącznie w szkole na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych 2) w szkole na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz udostępniane uczniom oddziałów klas IV do korzystania w domu Organ prowadzący oraz SP w Miękini zdecydowały o wyborze II wariantu, w ramach którego przewidziano możliwość wypożyczania uczniom laptopów do pracy w domu. Zasady wypożyczeń reguluje przygotowany przez szkołę odrębny regulamin.

30 E-DZIENNIK W ramach realizowanego projektu w naszej szkole od marca 2013r. wprowadzono dziennik elektroniczny. Szkoła Podstawowa w Miękini korzysta e-dziennika Mobireg wrocławskiej firmy "DREAMTEC" Sp. z o.o.. Dziennik elektroniczny stanowi mobilizację do aktywności internetowej zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów oraz ich rodziców. Daje im możliwość bieżącej kontroli wyników nauczania i postępów w nauce oraz jest platformą kontaktu pomiędzy nauczycielami i rodzicami.

31 PRAKTYKA Narzędzia TIK, rozpowszechniane w ramach projektu, są stosowane przez nauczycieli realizujących zarówno nową, jak i starą podstawę programową. Sprzęt jest wykorzystywany w różnych formach - nauczyciele i uczniowie pracują z tablicą interaktywną, komputerami przenośnymi i innym sprzętem audiowizualnym podczas lekcji, a także w czasie zajęć dodatkowych. Narzędzia TIK umożliwiają nauczycielom prowadzenie bardziej urozmaiconych zajęć, gdyż mogą przedstawić uczniom wiele zagadnień w sposób obrazowy oraz zapoznać ich z wieloma multimedialnymi programami edukacyjnymi. Sprzęt, który znalazł się w szkole w ramach realizacji projektu, służy również uczniom, którzy aktywniej uczestniczą w lekcjach, np. przygotowując prezentacje multimedialne czy prezentując znane im zasoby internetowe. Realizujący projekt uczniowie szkoły podstawowej doskonalą swoje umiejętności informatyczne.

32 NARZĘDZIA TIK W PRAKTYCE Uczniowie chętnie pracują z tablicą interaktywną oraz laptopami. Stanowi to dla nich motywację do nauki, zaciekawia oraz pozytywnie wpływa na ich zaangażowanie w lekcje i praca domowe. Możliwość korzystania z nowinek i narzędzi multimedialnych oraz sieci Internet przygotowuje ich, już na wczesnym etapie szkoły, do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

33 SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W ramach projektu nauczyciele biorą udział w szeregu szkoleń z zakresu wykorzystywania narzędzi TIK, e-dziennika i technologii informatycznych.

34 INTERNETOWE ZASOBY EDUKACYJNE Podczas pracy dydaktycznej w ramach projektu nauczyciele poszczególnych przedmiotów wykorzystują internetowe zasoby edukacyjne. W części, zasoby edukacyjne są odpłatne. Można jednak również posługiwać się darmowymi aplikacjami. Oto przykłady niektórych z nich: Ogólnoprzedmiotowe: - Testy program do przeprowadzania testów jednokrotnego wyboru, program zawiera także bazę przykładowych testów kompetencji dla klas 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum, z języka angielskiego, informatyki i na kartę rowerową - scenariusze lekcji różnych przedmiotów - Potatoes narzędzie umożliwiające tworzenie ćwiczeń i testów online - materiały dla nauczyciela, gry, testy itp scenariusze udostępnione przez nauczycieli

35 Język polski: INTERNETOWE ZASOBY EDUKACYJNE - portal (prezentacje, e-lekcje, ćwiczenia interaktywne) - Internetowy Słownik Ortograficzny - Słownik Języka Polskiego - CyTaT Zbiór cytatów i złotych myśli - Ortografia 2.0.; ORTOGRAF program do wspomagania nauki ortografii - Wierszownik Baza poezji polskiej, obcej oraz wierszy debiutanckich - SŁOWA RYMOWANE aplikacja umożliwiająca wyszukiwanie w słowniku wyrazów języka polskiego rymy do podanego słowa) - zbiór lektur szkolnych Muzyka i plastyka: - lekcje z filmu, muzyki, sztuki; - - serwis z darmową muzyką - - kolekcje dzieł sztuki z muzeów całego świata - - portal poświęcony historii i kulturze - - narzędzie online do tworzenia prac plastycznych - - największe muzea świata

36 INTERNETOWE ZASOBY EDUKACYJNE Język angielski: - - nauka słówek online - - nauka języka angielskiego dla dzieci online - - nauka i ćwiczenia oraz sprawdziany dla starszych uczniów; - - zawiera lekcje słuchania i wymowy Historia: - KWalendarium 1.0.0S - źródło wiedzy o ważnych wydarzeniach historycznych, postaciach nauki i kultury (odnośniki do materiałów w Internecie, encyklopedii) - - historyczne i geograficzne: animowana mapa Od Mieszka I do III RP oraz mapy interaktywne Przyroda: - Przyroda świata bezpłatny program do nauki podstawowych i wybranych zagadnień z zakresu przyrody - Seterra gra edukacyjna w formie graficznych i tekstowych quizów - Skeleton 1.1 program umożliwiający stworzenie szkieletu człowieka - Aciqra darmowa aplikacja, pełniąca funkcję wirtualnego planetarium - Chemix.NET 4.2 program udostępniający narzędzia potrzebne w nauce chemii na różnych poziomach edukacji

37 INTERNETOWE ZASOBY EDUKACYJNE Matematyka: - Ułamkowiec program pozwalający na przeprowadzenie czterech podstawowych działań na ułamkach zwykłych - Pitagoras program do nauki matematyki, obejmujący cały zakres materiału od V klasy szkoły podstawowej - Matematyka bezpłatny mały program wspomagający naukę matematyki w 4 klasie szkoły podstawowej - GeoGebra darmowe oprogramowanie do wspomagania nauki matematyki dla uczniów szkół podstawowych, średnich oraz studentów. - Matlandia program online do nauki matematyki w klasach zadania z matematyki oraz tabliczka mnożenia - - program do układania sprawdzianów i prac klasowych dla nauczycieli matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum - - lekcje z matematyki

38 FILM PROMUJĄCY PROGRAM W Internecie można zobaczyć spot z udziałem Ambasadorów kampanii Cyfrowa Szkoła Jestem na TAK, popierający pilotażowy program Cyfrowa Szkoła, realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. https://www.youtube.com/watch?v=bx_-aku1yag

39 CYFROWA SZKOŁA TO: Nowe możliwości dla uczniów i nauczycieli. Doposażenie szkół w najnowocześniejszy sprzęt. Efektywniejsze wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury i doświadczeń nauczycieli w zakresie technologii informatycznych. Otwarcie uczniów i nauczycieli na nowe technologie w nauczaniu i uczeniu się. Rozwijanie informatycznych kompetencji uczniów i nauczycieli. Szkolenia dla nauczycieli. Uniwersalność zastosowania multimedialnych pomocy dydaktycznych. Wzbogacenie bazy zasobów elektronicznych. Współpraca w sieci szkół i owocna wymiana doświadczeń. Zapoczątkowanie zasadniczej zmiany w podejściu do procesu nauczania w polskiej szkole, w którym w coraz większym stopniu powinny być wykorzystywane techniki informatyczne. Rozwijanie kompetencji cyfrowych i nabywanie kwalifikacji niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

40 CYFROWA SZKOŁA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIĘKINI Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej szkoły: W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z dyrekcją szkoły: Dziękujemy za uwagę