Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; Jaworze ORGANIZACJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA"

Transkrypt

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze. (Ujęcie finansowe rok budżetowy 2011.) Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; Jaworze ORGANIZACJA liczba oddziałów: 9 klasy I 3 odziały klasy II 3 oddziały klasy III 3 oddziały liczba uczniów: 181 klasy I 57 klasy II 58 klasy III 66 liczba etatów nauczycieli: 22,65 stażyści: 2,41 kontraktowi: 2,56 mianowani: 8,66 dyplomowani: 9,02 liczba etatów pracowników administracyjnych i obsługi: 8,25 liczba płatnych godzin lekcyjnych: 448 w tym liczba godzin ponadwymiarowych ; 24 liczba płatnych godzin zajęć dodatkowych (koła); 3 liczba uczniów przystępujących do egzaminu: WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH Część egzaminu: matematyczno-przyrodnicza humanistyczna język angielski maksymalna ilość punktów: 50 maksymalna ilość punktów: 50 maksymalna ilość punktów: 50 średnia szkoły: 26,03 średnia szkoły: 24,54 średnia szkoły: 27,91 średnia powiatu: 25,64 średnia powiatu: 23,73 średnia powiatu: średnia województwa: 25,41 średnia województwa: 23,44 średnia województwa: 28,68 średnia w Bielsku-Białej: 27,36 średnia w Bielsku-Białej: 26,14 średnia w Bielsku-Białej: średnia w kraju: 25,31 średnia w kraju: 23,63 średnia w kraju: 28,28 1

2 Uzyskiwane wyniki na egzaminie gimnazjalnym lokują naszą szkołę w grupie szkół o bardzo dobrych wynikach w powiecie i województwie. Wyniki egzaminów oraz pomiarów dydaktycznych są szczegółowo omawiane w ramach wewnętrznego mierzenia edukacyjnej wartości dodanej. Wnioski są prezentowane na Radzie Pedagogicznej i wdrażane do bieżącej pracy nauczycieli. EWALUACJA Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej dokonanej przez powołany zespół nauczycieli był obszar III czyli funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym; szkoła lub placówka jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. Wyniki ewaluacji zaprezentowano na konferencji RP oraz opublikowano na stronie www szkoły. Wynika z niej przede wszystkim opinia, że szkoła rozwija się i dobrze współpracuje z lokalnym środowiskiem. Przy dokonywaniu wyboru naszego gimnazjum rodzice kierują się sukcesami naszych uczniów oraz bliską odległością szkoły od miejsca zamieszkania. Uczniowie wskazywali na internet jako najważniejsze dla nich źródło informacji o szkole, rodzice zaś wskazywali na Echo Jaworza. Do pracy motywują ich przede wszystkim stypendia i nagrody. Szczególnie cenna okazała się opinia naszych uczniów, którzy stwierdzili, że o ich wyborze naszego gimnazjum zadecydowała atmosfera w szkole. Wysoko ocenili też kadrę i organizację zajęć pozalekcyjnych. KONTROLA Zgodnie z harmonogramem przeprowadzono 15 obserwacji. W czasie zajęć dydaktycznych kontroli podlegały takie elementy jak: Dyscyplina pracy na lekcji Poziom osiągania założonych celów Jakość nauczania Stosowanie pomocy dydaktycznych Ocenianie uczniów z różnych form ich aktywności Notatki w zeszytach przedmiotowych Zadnia domowe celowość i metodyka Umiejętność pracy zespołowej Umiejętność planowania pracy własnej na lekcji i w domu Wydano zalecenia dotyczące: - dostosowania ilości celów lekcji do możliwości uczniów - nie zwracać się bezpośrednio do osoby obserwującej lekcje - nawiązać skuteczną komunikację z uczniami - kontrolować poprawność zapisów w zeszytach - dopracować funkcję zeszytu uczniowskiego - zwracać uwagę na poprawność ort. zapisów w dzienniku lekcyjnym - mobilizować do przynoszenia własnych materiałów/ pomocy na lekcje - bardziej szczegółowo formułować temat lekcji, aby jasno wynikało z niego, co było przedmiotem zajęć - mobilizować uczniów do częstszych wypowiedzi - regularnie wpisywać tematy lekcji - na l. wych. rozmawiać o konkretnych przykładach/ osobach/problemach - materiały ksero do lekcji przygotowywać z uwzględnieniem oszczędności toneru i kartek - zwrócenia uwagi na nieprawidłową postawę uczniów w ławkach - sprawdzania obecności w formie jawnej poprzez głośne odczytanie listy Z rozliczenia realizacji godziny z art.42 ust.2 pkt.2 KN wynika, że wszyscy nauczyciele wypracowali dodatkowe godziny z art. 42 KN proporcjonalnie do wymiaru etatu. Udokumentowaniem tych zajęć są wpisy w dziennikach prowadzonych przez wszystkich pracowników pedagogicznych placówki. Szczegółowe rozliczenie poszczególnych nauczycieli przechowywane jest w dokumentacji szkolnej dotyczącej nadzoru pedagogicznego. Zgodnie z zapotrzebowaniem dodatkowe godziny przeznaczono na: pracę z uczniem zdolnym : 146 godzin pracę z uczniem słabym : 102 godzin koła zainteresowań : 65 godzin opiekę świetlicową: 453 godzin Łącznie: 766 godziny 2

3 WSPOMAGANIE Zorganizowano konferencje szkoleniowe nt. Metoda konstruktywnej konfrontacji czyli Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów, Narkotykowe dylematy, Budowanie partnerstwa szkoły i rodziny. Nuczyciele aktywnie realizowali różnorodne formy dokształcania takie jak: warsztaty Nauczyciel XXI wieku, Konstruujemy testy i sprawdziany, Metoda projektu w gimnazjum, Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach, Interaktywne i multimedialne pomoce dydaktyczne, Spelling out change, Ucz z pasją odkrywcy, Nowe techniki decoupage, Jak wykorzystywać portale społecznościowe, fora oraz ciekawe strony internetowe w nauczaniu języka niemieckiego, Lekcje kulturoznawcze rozwijające wiedzę i słownictwo, Nowa podstawa programowa z chemii Konferencje: Zmiany w egzaminie gimnazjalnym 2012, Neurodydaktyka nowe podejście do nauczania, Projekt edukacyjny, Kongres j. polskiego polszczyzna w kościołach Kursy: Opiekun pracowni informatycznej, Opiekun pracowni i sieci informatycznej, Bezpieczeństwo chemiczne w szkole, Ratownik medyczny, Pierwsza pomoc W szkole realizowało praktyki studenckie - 2 studentów z j. angielskiego, 1 studentka z biologii Dokonano 3 ocen pracy Pani Janiny Holeksy, Pani Jadwigi Spodzieji oraz Pana Grzegorza Olejnika. Trzech nauczycieli kontynuowało studia podyplomowe (doradztwo zawodowe, edukacja dla bezpieczeństwa) i magisterskie (j.angielski). WNIOSKI Gimnazjum podejmuje liczne inicjatywy promocyjne w różnej postaci, jednak wciąż odczuwa odpływ absolwentów Szkoły Podstawowej nr1 w Jaworzu do szkół bielskich. Proces budowania silnej pozycji szkoły wśród mieszkańców Jaworza trwa i otrzymujemy też wiele informacji na temat zmieniającej się na lepsze opinii o szkole. Nasze zaangażowanie w osiągnie jak najlepszych wyników edukacji ale też wychowania skupia się na wykorzystaniu nowoczesnych środków dydaktycznych, budowaniu pozytywnych relacji uczeń- nauczyciel wpływających na atmosferę w szkole. Z ewaluacji wyraźnie też wynikło, że duże znaczenie ma dla wszystkich organizacja zajęć pozalekcyjnych zarówno dydaktyczno- wyrównawczych jak i rozwijających zainteresowania, dlatego rozwój w tej dziedzinie jest istotny również w kontekście kończącego się projektu Edukacja przyszłością Jaworza. PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I O SZCZEGÓLNYCH ZAINTERESOWANIACH Młodzież o szczególnych uzdolnieniach ma możliwość rozwijania swych zainteresowań poprzez uczestnictwo w pracach kół zainteresowań: Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej, koło teatralne oraz koła realizowane w ramach projektu Edukacja przyszłością Jaworza tj.: wokalno -instrumentalne, plastyczne, filmowe, dziennikarskie, Moja mała ojczyzna, łucznicze, rekreacyjno-sportowe, informatyczne, j. angielskiego, j. rosyjskiego, matematyczno-przyrodnicze, Chemia inaczej. Dzięki tej pracy uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych, szkolnych jak i innych konkursach pozaszkolnych. Należy spośród nich wymienić: Osiągnięcia dydaktyczne: laureat konkursu przedmiotowego z historii 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie Młodzież na Morzu, Laureat i finalista konkursu Człowiek a środowisko Wyróżnienie w konkursie matematycznym Kangur Sportowe na szczeblu powiatowym: II miejsce dziewcząt biegi przełajowe, I miejsce chłopców i I miejsce dziewczat w gminnych zawodach w piłce siatkowej awans do powiatów, II miejsce chłopców III miejsce dziewcząt w tenisie stołowym, II miejsce w zawodach piłki nożnej i in. Wyróżnienie w konkursie plastycznym Zdrowa szkoła pamięta o sercu I miejsce w eliminacjach powiatowych ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod patronatem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, III miejsce w konkursie piosenki żeglarskiej organizowanej w IV LO w Bielsku-Białej, wyróżnienie w turnieju obronnym Sprawni jak kadeci Laureat i finaliści konkursu interdyscyplinarnego Od Einsteina do, Mistrz Polski Młodzików i Śląska w łucznictwie, finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Sola Scriptura 2011, finalista konkursu biblijnego Jonasz Konkursy wewnątrzszkolne: Konkurs wiedzy nt. generała Maczka, Fox 2011 (wyróżnienie), Konkurs na logo roku Marii Skłodowskiej Curie Finały projektów edukacyjnych Zorganizowano imprezy środowiskowe i wzięto udział w: Spotkanie z Marią, Pola nadziei projekt wychowawczy, 3

4 konkurs TMJ Las jako ekosystem, Mój pomnik przyrody Imprezy LMiRz:zawody wędkarskie w Bierach, szkolenie żeglarskie, Warsztaty języka angielskiego na UŚ w Katowicach, Akcja Góra Grosza. Powiatowy rajd Brązowego liścia Piknik chemiczny na UW Festiwal Języka niemieckiego wystawa Sto lat temu w Bielsku Białej w Książnicy Beskidzkiej W ramach współpracy z młodzieżą z Polski i z zagranicy nasi uczniowie wzięli udział we Flisie Odrzańskim - współpraca szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej z Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Turystyczną w Szczecinie oraz w Zlocie Jungów. PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH I WYMAGAJACYM DODATKOWEJ POMOCY W NAUCE Zorganizowano nauczanie indywidualne dla dwóch uczniów, ponadto wszyscy nauczyciele prowadzili zajęcia wyrównawcze w ramach projektu Edukacja przyszłością Jaworza.4 zespoły pracowały w ramach organizacji pomocy psych.-ped., wypracowano 21 Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia. OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO Szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi instytucjami na terenie gminy. Analizowana jest sytuacja rodzinna i materialna uczniów. Na terenie szkoły działa stołówka. Część uczniów otrzymuje bezpłatne dożywianie (obiad) finansowane przez GOPS, Parafię Rzymsko-Katolicką oraz kluby radnych Gmniy Jaworze. Raz w tygodniu na terenie szkoły dyżuruje pielęgniarka. W sprawach BHP prowadzi się pogadanki na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły i do domu, zaznajamia się uczniów z zasadami bezpiecznego przebywania na terenie szkoły. Kontynuowano program Niebieski pasjans przeciwdziałający agresji, który sprawdza się w realizacji zadań programu profilaktyki. WYPADKOWOŚĆ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 W roku szkolnym 2010/2011 miało miejsce 8 zdarzeń odnotowanych w rejestrze szkolnych wypadków uczniowskich. Były to wypadki losowe. Zdarzenia te miały miejsce: 4 na sali gimnastycznej, 4na boisku szkolnym. IMPREZY SZKOLNE I ŚRODOWISKOWE Szkoła uczestniczy w imprezach organizowanych w Gminie takich jak: korowód dożynkowy w ramach Jaworzańskiego Września, zawody łucznicze. Współpracujemy z lokalną gazetą Echo Jaworza zamieszczając artykuły dotyczące wydarzeń z życia szkoły. Ponadto zorganizowano: Dzień otwarty Gimnazjum, Dzień Patrona, Komers uczniów klas III, Dzień Sportu, Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych. Ponadto uczniowie wzięli udział w przygotowaniu do egzaminu na Kartę Motorowerową, w akcji charytatywnej prezent pod choinkę. BIEŻĄCE REMONTY WYKONANE W 2010/2011 Dokonano kompleksowego remontu pracowni języka angielskiego, pokoju nauczycielskiego oraz pomieszczeń sekretariatu przeniesienie na parter szkoły tuż przy wejściu. Wykonano inne drobne prace remontowe w salach, na korytarzach, na dyżurce. plan finansowy: ,00 zł Subwencja oświatowa ,54 zł na 181 dzieci BUDŻET

5 Dopłata z budżetu gminy: ,46 zł Średnia roczna dopłata z budżetu gminy do pobytu jednego dziecka :2 181,53 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi:, ,00 zł wydatki inwestycyjne: ,00 zł remonty: ,00 zł wydatki bieżące: ,00 zł koszty dowożenia uczniów do szkoły: ,00 zł odpłatność za posiłek: śniadanie: 1,80 zł obiad: 4,00 zł koszt dzienny wytworzenia posiłków: 4,55 zł łącznie planuje się wydać 3977 śniadań,średnio miesięcznie 398 łącznie planuje się wydać 8374 obiadów, średnio miesięcznie 837 całkowity koszt funkcjonowania stołówki: ,00 zł dochody uzyskane z wpłat za posiłki: ,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej; ul. Szkolna 180; Jaworze ORGANIZACJA liczba oddziałów: 19 klasy I 4 odziały klasy II 3 odziały klasy III 3 oddziały klasy IV 3 odziały klasy V 3 oddziały klasy VI 3 odziały liczba uczniów: 376 klasy I 74 klasy II 56 klasy III 59 klasy IV 62 klasy V 58 klasy VI 67 liczba etatów nauczycieli: 35 stażyści: - 0 kontraktowi: 2 mianowani: 15 dyplomowani: 18 liczba etatów pracowników administracyjnych i obsługi: 13 liczba płatnych godzin lekcyjnych: 664 w tym liczba godzin ponadwymiarowych 83; liczba płatnych godzin zajęć dodatkowych (koła); 8 liczba uczniów przystępujących do egzaminu: 66 wyniki egzaminu zewnętrznego: maksymalna ilość punktów: 40 średnia szkoły: 27,09 średnia powiatu: 25,38 średnia województwa: 24,90 średnia w Bielsku-Białej: 26,34 średnia w kraju: brak danych WYNIKI EGZAMINÓW ZEWENĘTRZNYCH 5

6 egzamin Od paru lat wyniki sprawdzianu jak i w tym roku mieszczą się we wskaźniku: wysoki. 70,8 % uczniów średni, wyżej średni, wysoki, bardzo wysoki i najwyższy. 13,9 % uczniów uzyskało wynik bardzo wysoki, 16,9 % wysoki,16,9% wyżej średni, 23,1% średni, 20% niżej średni, 7,7% niski, 1,5% bardzo niski. Żaden z uczniów nie uzyskał wyniku najniższego, tzn. 10 pkt na 40 pkt możliwych. W skali województwa śląskiego powiaty i miasta na prawach powiatu podzielono na pięciostopniową skalę znormalizowaną, nasza szkoła mieści się w najwyższej, tzn. w 7% tych, które uzyskały najwyższe wyniki tj. od 26,17 do 26,34 pkt. Zaznaczyć należy, że jeden uczeń prowadzony programem szkoły specjalnej pisząc arkusz A8 dla uczniów z trudnościami w uczeniu się uzyskał 32 pkt na 40 możliwych tj. wynik wysoki. Stwierdzić należy, że praca z uczniami z trudnościami w uczeniu się jest prowadzona właściwie. Przystąpiliśmy również po raz drugi do ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji trzecioklasistów organizowanego przez CKE OBUT - celem porównania się z innymi placówkami w kraju. Test obejmował również te same standardy co sprawdzian kompetencji dla uczniów klas VI i wypadł zadowalająco a mianowicie: uczestniczyło 60 uczniów, średni wynik szkoły 33,2 pkt na max 40 pkt, średni wynik województwa śląskiego 31,4 pkt. Mimo takich wyników nauczyciele szczegółowo analizują je w ramach WDN (Wewnętrzne Doskonalenie Nauczycieli). Opracowują ewaluacje podając propozycje doskonalenia umiejętności uczniów dla wszystkich nauczycieli, aby osiągać coraz wyższe wyniki nauczania. PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I O SZCZEGÓLNYCH ZAINTERESOWANIACH Młodzież uzdolniona ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach: a) płatnych z budżetu takich jak: SKS (sportowe), b) organizowanych w ramach art.42 ust.2 pkt.2 KN: Szkolny Klub Europejski, Klub Scrabblisty, filatelistycznym, biblijnym, LOP, szachowe c) projekt unijny: plastyczne, muzyczne (Jaworowa Gromada, Sinfonietta), taneczno-ruchowe, teatralne, rękodzielnicze, przedmiotowe (informatyczne, jęz. rosyjskiego, matematyczne), przyrodniczo-ekologiczno-turystyczne, Praca z tymi uczniami owocuje licznymi osiągnięciami w konkursach pozaszkolnych: - międzynarodowy Konkurs Biblijny Jonasz - pięciu laureatów, - ogólnopolski konkurs języka angielskiego Foks - jeden wynik bardzo dobry, jeden dobry, - międzynarodowy konkurs matematyczny Kangur - pięć wyróżnień - międzynarodowy konkurs matematyczny Kangurek dla uczniów klas II III dwa wyniki bardzo dobre, - powiatowy konkurs plastyczny I miejsce - powiatowy konkurs plastyczno-literacko-ekologiczny Człowiek a środowisko miejsca I - III Uczniowie uzyskują wysokie lokaty i wyróżnienia w konkursach ekologicznych, między-gminnych, powiatowych. Udział w konkursie plenerowym ( malowanie) w Komorni Lhotce klasy I VI: - I m-ce w kat. grupa najstarsza, - wyróżnienie zbiorowe dla Szkoły Nasz zespół muzyczny Sinfonietta zajął I m-ce w XII Powiatowych Spotkaniach Amatorskich Grup Artystycznych Saga. Mamy wysokie osiągnięcia w sporcie zajmując wysokie lokaty w zawodach międzygminnych jak i powiatowych: - minisiatkówka dziewcząt - powiat - 1 miejsce 6

7 - minisiatkówka dziewcząt - rejon - 2 miejsce - minikoszykówka dziewcząt - powiat - 3 miejsce - czwórbój lekkoatletyczny powiat dziewczęta i chłopcy 2 miejsce - czwórbój lekkoatletyczny rejon dziewczęta i chłopcy 4 miejsce PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH I WYMAGAJACYM DODATKOWEJ POMOCY W NAUCE Uczniowie ci objęci są dodatkowymi zajęciami a mianowicie: - zajęciami wyrównawczymi 180 uczniów, - zajęciami rewalidacyjnymi 2 uczniów, - zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi 14 uczniów - gimnastyki korekcyjnej 109 uczniów - terapią logopedyczną 20 uczniów Nauczyciele przygotowują indywidualne programy dydaktyczno-terapeutyczne dla uczniów z orzeczeniami oraz dostosowanie wymagań dla uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zawierające zalecenia do pracy z uczniem. Prowadzone jest również dla nich nauczanie indywidualne w ubiegłym roku szkolnym dwóch uczniów było objętych nauczaniem indywidualnym. Taka wszechstronna pomoc pozwala im wyrównywać braki w stosunku do poziomu klasy. OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO W ubiegłym roku szkolnym z opieki świetlicowej korzystało około 150 uczniów. Wsłuchując się we wnioski rodziców i ich potrzeby wydłużono pracę świetlicy od godz do 17.00,. Stołówka szkolna wydaje średnio 190 obiadów oraz około 200 śniadań (tj. możliwość zakupu: bułki, rogala, drożdżówki oraz napoju: sok lub herbata). Każde dziecko codziennie otrzymuje kartonik mleka a w klasach I III otrzymują owoce i warzywa. Są to akcje Szklanka mleka i Owoce w szkole prowadzone przez ARR. Sytuacja rodzinna i materialna naszych uczniów jest dokładnie analizowana i monitorowana, sprawy na bieżąco są kierowane do odpowiednich instytucji. Współpracujemy z GOPS oraz innymi instytucjami na terenie gminy. 23 uczniów otrzymuje bezpłatne dożywianie (obiad), finansowane przez GOPS, PIRPA (UG), Parafię Rzymsko-Katolicką, Parafię Ewangelicko- Augsburską. W sprawach bezpieczeństwa przeprowadzono spotkania dla uczniów klas I III nt. Bezpieczne zachowanie się wobec zwierząt a dla klas IV VI prowadzi się zajęcia z programów profilaktycznych dla uczniów jak i pedagogizację rodziców tj. spotkania z pedagogiem i psychologiem nt. Trening zastępowania agresji czy Odpowiedzialność karna za czyny popełnione przez nieletnich oraz Zagrożenia płynące z Internetu. Przez cały rok szkolny realizowano program Spójrz inaczej. W miarę potrzeb prowadzone były spotkania klas z higienistką szkolną nt. higieny osobistej i higieny wieku dojrzewania. Rada Pedagogiczna została przeszkolona nt. Organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (nauczyciele kl. I III); Narkotykowe dylematy- prezentacja podstawowych grup środków odurzających (nauczyciele kl. IV-VI). Ta działalność powoduje, że szkoła jest bezpieczna i nie występują poważne problemy wychowawcze. Drobne nieporozumienia są rozwiązywane na bieżąco. Szkoła jest monitorowana co pozwala na bieżąco śledzić życie szkoły, szczególnie na przerwach. WYPADKOWOŚĆ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 W roku szkolnym 2010/2011 miało miejsce jedenaście- drobnych zdarzeń losowych nie wynikały one z niewłaściwego zachowania uczniów ani braku opieki nauczyciela, ale np. złe złapanie piłki podczas gry (wybicie, złamanie palców) czy zderzenia lub poślizgnięcia podczas zabaw. Zdarzenia miały miejsce: - 2 na sali gimnastycznej, - 7 na korytarzu, - 2 na boisku lub placu zabaw. IMPREZY SZKOLNE I ŚRODOWISKOWE Szkoła tradycyjnie bierze udział w korowodzie dożynkowym z okazji Jaworzańskiego Września jak i wystawia swoje prace na majówce. Uczestniczy w konkursach organizowanych przez TMJ oraz współpracuje z gazetą lokalną Echo Jaworza zamieszczając artykuły z życia szkoły. Organizuje cykliczne imprezy, takie jak: Giełda Talentów, Festiwal Piosenki Wiosennej a na zakończenie roku szkolnego Scena dla ucznia. Organizujemy również Szkolny Dzień Sportu połączony z Dniem Dziecka. W czerwcu odbył się Piknik Rodzinny. Byliśmy współorganizatorem posiad nt. publikacji o Jaworzu autorstwa p. J. Roik oraz Dnia Kobiet KGW. BIEŻĄCE REMONTY WYKONANE W 2011 ROKU 7

8 Prace jakie zostały zrealizowane: - wymiana instalacji elektrycznej w trzech klasach, sekretariacie i gabinecie dyrektora koszt ok. 21 tys. zł - gruntowny remont klasy na parterze koszt ok. 27,3 tys. zł - położenie okładziny ściennej i bieżące malowanie dwóch klas, szatni w suterenie, sekretariatu koszt ok. 12,1 tys. zł - serwerownia wraz z okablowaniem koszt ok. 27,5 tys. zł - wymiana centrali telefonicznej wraz z rozprowadzeniem sieci koszt ok. 3,8 tys. zł - pozostałe remonty ( związane z ulewnymi deszczami) ok. 3,0 tys. zł Pieniądze otrzymywane w budżecie są racjonalnie wykorzystywane z myślą o uczniach i pracownikach szkoły. Współpraca z Urzędem, Radą Gminy i Gminnym Zespołem Oświaty układa się bardzo dobrze. STYPENDIA NAUKOWE Rada Pedagogiczna na podstawie opracowanego regulaminu przyznaje na mocy uchwały stypendia naukowe dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Ogółem przyznano 61 stypendiów po 120,00 złotych tj ,00 zł. plan finansowy na 2011 rok: ,00 zł subwencja oświatowa : ,84 zł na 376 dzieci dopłata z budżetu gminy: ,16 zł średnia roczna dopłata z budżetu gminy do pobytu jednego dziecka : 1 119,84 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi: ,00 zł wydatki inwestycyjne: ,00 zł remonty : ,00 zł wydatki bieżące : ,00 zł koszty dowożenia uczniów do szkół: 9 200,00 zł BUDŻET 2011 odpłatność za posiłek: śniadanie: 1,30 zł obiad: 3zł,00 koszt dzienny wytworzenia posiłków: 3,48 zł łącznie planuje się wydać 9841 śniadań, średnio miesięcznie 984 łącznie planuje się wydać obiady, średnio miesięcznie 3689 całkowity koszt funkcjonowania stołówki: ,00 zł dochody uzyskane z wpłat za posiłki: zł Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu, ul. Szkolna 180; Jaworze ORGANIZACJA liczba oddziałów: 4 dzieci 5-6-letnie 2 grupy dzieci 4-5-letnie 1 grupy dzieci 3-4-letnich 1 grupy 8

9 liczba uczniów: 98 ilość dzieci 42 ilość dzieci 28 ilość dzieci 28 liczba etatów nauczycieli: 7 5/22 stażyści: 0 kontraktowi: 1 mianowani: 4 dyplomowani: 4 liczba etatów pracowników administracyjnych i obsługi: 6 liczba płatnych godzin lekcyjnych: 177,5 w tym liczba godzin ponadwymiarowych 23,5; DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE Zajęcia wychowawczo dydaktyczne obejmowały wszystkie obszary z zakresu: edukacji społeczno moralnej, przyrodniczej, edukacji w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania, w zakresie rozwijania mowy i myślenia dzieci. Efektywna praca edukacyjna przedszkola była prowadzona zgodnie z nową podstawa programową i była dla nauczycieli podstawą twórczego działania pedagogicznego. Głównym zadaniem na ten rok szkolny2010/11 było zagadnienie: JESTEM MIESZKAŃCEM JAWORZA, POLSKI, EUROPY POZNAJĘ HISTORIĘ I KULTURĘ MOJEGO NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA I ŚRODOWISKA, MIEJSCOWOŚCI, REGIONU I OJCZYZNY. W ramach tych zadań były realizowane następujące cele edukacji patriotycznej: - rozbudzenie zainteresowań historią własnej rodziny, miejscowości, regionu i kraju, - zapoznanie z najbliższą okolicą, jej kulturą, folklorem oraz pięknem środowiska naturalnymi i zabytkami, - uwrażliwienie na piękno ojczystej przyrody, - wzmacnianie więzi uczuciowej z najbliższa rodziną, - budzenie przynależności narodowej, - wpajanie szacunku dla symboli narodowych, - zapoznanie z świętami oraz związanymi a nimi polskimi tradycjami i obrzędami, - poznanie folkloru własnego regionu, - rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka w toku różnorodnych działalności: plastycznej, muzycznej i ruchowej, rozwijanie ekspresji słownej. Wszystkie treści były realizowane cyklicznie w ciągu całego roku szkolnego, często zagadnienia te były powiązane z innymi tematami kompleksowymi. W przedszkolu w sposób zorganizowany, zamierzony, celowy, planowany i systematyczny dzieci poddawane były wielorakim oddziaływaniom. Punktem wyjścia była aktywność dzieci, we wszystkich możliwych jej formach, której właściwością były działania zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenia do wzrastającej samodzielności. Wszystkie treści były realizowane cyklicznie w ciągu całego roku szkolnego, często zagadnienia były powiązane z innymi tematami kompleksowymi. Właściwie ułożony rozkład dnia: punktualność posiłków, pobyt na świeżym powietrzu, zachowanie proporcji między zabawami a zajęciami, odpoczynku, zabawami relaksacyjnymi sprzyjały higienie życia psychicznego. Priorytetowe znaczenie miały także samorzutne i spontaniczne zabawy dziecięce. Stymulowano zabawową aktywność dziecka tak, aby utrzymać istotne cechy zabawy, a jednocześnie ukierunkować ją na efektywne edukacyjne działanie. Dzieci systematycznie uczestniczyły w zajęciach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych w sali przedszkolnej. O ile warunki atmosferyczne na to pozwalały również na świeżym powietrzu. Zabawy ruchowe wplatane były między zajęciami typu dydaktycznego. Dzieci mają możliwość na terenie placówki przedszkolnej korzystać z zajęć rytmicznych i zajęć gimnastyki korekcyjnej i zajęć tanecznych. W tym miejscu chciałam zaznaczyć, iż wszelkiego rodzaju zabawy i zajęcia ruchowe były ulubioną działalnością dzieci. Stworzone przez przedszkole warunki zapewniały wychowankom poczucie bezpieczeństwa, a także gwarantowały miłą i przyjemną atmosferę. Ponieważ otoczenie przedszkola sprzyja obcowaniu z przyrodą, na co dzień, dzieci miały stały kontakt z otaczającym środowiskiem przyrodniczym. W roku szkolnym 2010/11 wszystkie przedszkolaki uczestniczyły w wielu zajęciach i akcjach organizowanych na terenie przedszkola i gminy Jaworze. I tak w miesiącu październiku została zorganizowana Wesoła biesiada. Były to zająca praktyczne, podczas których dzieci przyrządzały samodzielnie sałatki owocowe. Celem tych zajęć było promowanie jedzenia owoców, degustowanie przygotowanych potraw związanych z naszym regionem. Tradycyjnie już w miesiącach jesiennych dzieci chętnie pomagają zwierzętom. W październiku wszystkie dzieci brały udział w akcji zbierania karmy dla zwierząt leśnych na zimę: kasztanów, żołędzi. Patronatem tej akcji było Koło Łowieckie Ślepowron w Rudzicy. Natomiast w miesiącu listopadzie została zorganizowana zbiórka karmy i koców dla zwierząt znajdujących się w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku Białej. Udało się zebrać spore ilości karmy dla psów i kotów nie licząc koców, ręczników służących jako legowiska dla tychże zwierząt. W miesiącach zimowych dzieci nie zapominają także o ptakach. Została urządzona Ptasia stołówka. Regularnie, bo co najmniej 2 razy w tygodniu uzupełniana była karma dla ptaków w karmniku przed szkołą. Starszaki wykonywały również karmniki z dużych plastikowych butelek, które następnie były rozwieszane w pobliskim lesie na Gruszce. Przedszkolaki uczestniczyły także w ogólnopolskiej akcji Góra grosza przeprowadzonej pod patronatem MEN na rzecz Domów dla Dzieci i zawodowych rodzin zastępczych. Wiosna to okres wzmożonej aktywności dzieci w zakresie realizowania edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Ponieważ otoczenie przedszkola sprzyja obcowaniu z przyrodą, na co dzień, dzieci mają stały kontakt z otaczającym środowiskiem przyrodniczym, mają możliwość obserwowanie, eksperymentowania, zadawania pytań, kształtowania postaw szacunku dla otaczającego środowiska społeczno - przyrodniczego bliższego i dalszego. Bliższe i dalsze spacery: do lasu, do parku, na łąkę, nad staw czy rzekę dostarczają dzieciom nie tylko wiele przyjemności, ale także ogromnej wiedzy dzieci w bezpośrednim kontakcie poznają poszczególne środowiska przyrodnicze. Dzieci będąc bezpośrednimi obserwatorami zdają sobie 9

10 sprawę, iż działania negatywne oddziałują na nasze środowisko życia, ich skutki są tragiczne, bo zdrowotne. Trzeba zaznaczyć, iż dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach tego typu organizowanych zarówno w sali jak i na łonie natury. Całą wiedzą wykorzystują podczas licznych prac manualnych: plastycznych, technicznych oraz zabaw twórczych. Trzeba również zaznaczyć, iż w problematykę ekologiczną umiejętnie jest wpleciona działalność językowa, muzyczna. Umożliwia to dzieciom stały kontakt z literaturą i naturalnie wzbogaca zajęcia. Przedszkolaki mają możliwość w kontakcie z przyrodą oraz przez słuchanie starannie dobranych utworów literackich, utworów muzycznych pogłębiać swoją wrażliwość estetyczną. Wiosenna aura sprzyja także poznawaniu najbliższego środowiska i specyfiki regionu. I tak starszaki były na zorganizowanej wycieczce w jaworzyńskim skansenie. Oglądały zgromadzone eksponaty związane z kulturą regionu, budynki charakterystyczne dla Śląska cieszyńskiego, stare narzędzi i urządzenia domowe itp. W salach przedszkolnych urządzono gazetkę ścienną poświęconą Jaworzu miejsce Jaworza na mapie, herb, fotografie dawnych i współczesnych budynków i zabytków oraz kącik regionalny, w którym zgromadzono kołowrotek, maśnice, sierp, żelazko z duszą, porcelanowe i drewniane zastawy stołowe i inne ozdoby ludowe. Bliższe i dalsze wycieczki po okolicy: zwiedzanie kompleksu pałacowego, kościołów, ważniejszych zabytkowych budynków, to formy pracy realizowane w ramach realizacji programu Polak mały. Wycieczka do Galerii Zdrojowej celem poznania sztuki ludowej naszego regionu to także element realizacji tegoż programu. W miesiącu maju zorganizowano także spotkanie z panem Z. Podkówką w skansenie. Podczas spotkania dzieci zapoznały się ze sposobem robienia masła, ponadto degustowały tradycyjne potrawy charakterystyczne dla tego regionu. Zajęcia takie pozostaną długo w pamięci przedszkolaków. Starszaki poznały również wybrane miejsca użyteczności publicznej: wycieczka do pobliskiego supermarketu, do gminnej biblioteki, fryzjera, pobliskiej cukierni czy apteki to miejsca znane dzieciom. Powitanie wiosny to także atrakcyjne zajęcia organizowane w naszym przedszkolu wiosenna porą. Krótkie inscenizacje, tańce, zabawy i pląsy z Marzanną, to stałe elementy takich twórczych działań. Podejmowano także szereg działań kształtujących umiejętności współdziałania. Podczas zajęć dzieci działały nie tylko samodzielnie, ale także wspierały się przy wykonywaniu zadań w małych zespołach. Uczyły się tego podczas tworzenia wspólnych prac plastycznych, udziału w konkursach, quizach, w sytuacjach przygotowania do zajęć, podczas pełnienia dyżurów, organizowania uroczystości. Dzieci miały możliwość bawić się nie tylko w grupach rówieśniczych, ale także w grupach mieszanych bawiąc się w ogrodzie przedszkolnym. Były to wspaniałe okazje pomocy młodszym kolegom i koleżankom. Dzieci podejmowały próby samodzielnego rozwiązywania trudności organizacyjnych i konfliktów interpersonalnych. Wspierano także rozwój ruchowy dzieci poprzez: zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu i łonie natury, zajęcia gimnastyczne, rytmikę, gimnastykę korekcyjną, zajęcia taneczne (prowadzone w pakiecie zajęć podstawowych i dodatkowych), Większość dzieci chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych i gimnastyce twórczej prowadzonych metodami: R. Labana, K. Orffa, W. Sherborn oraz K. Wlaznik., Klanzy. Są to zabawy z użyciem atrakcyjnych dla dzieci przyborów i rekwizytów: gazet, butelek plastikowych, talerzyków, krążków, lasek itp. W drugim półroczu nawiązano ścisłą współpracę ze Szkolą Podstawową Nr 1 w Jaworzu. Dzieci zwiedzały bibliotekę i czytelnię multimedialna w tejże szkole. W miesiącu czerwcu najstarsze przedszkolaki z grup zerowych miały możliwość uczestniczenia w lekcji języka polskiego w klasach I. Wszystkie te kontakty ze szkołą miały na celu przybliżenie dzieciom ich przyszłego środowiska, zaadoptowanie ich w nowej placówce wychowawczej. Dzieci z Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu ponadto reprezentowały placówkę na licznych konkursach poza Gminą Jaworze. I tak brały udział w: konkursie plastycznym Człowiek Ziemia Kosmos, zorganizowanym przez fundację Wspólnota Gdańska i Polski Komitet Astronomiczny w Gdyni, w XXI Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej Prace inspirowane poezją Cz. Miłosza zorganizowany przez Goleniowski Dom Kultury. Ponadto starszaki brały udział w Zabawach logicznych zorganizowanych przez I Prywatną Szkołę Podstawową im. S. Wyspiańskiego w Bielsku Białej. Uczestnictwo w różnorodnych konkursach daje dzieciom szansę odniesienia sukcesu, a tym samym poszerza jego nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętności oraz indywidualne zdolności. Wszystkie dzieci mają możliwość uczestniczenia w urozmaiconych zajęciach planowanych i dowolnych, celem dobrego przygotowania do podjęcia nauki szkolnej osiągnięcia gotowości szkolnej. W czasie tych zajęci dzieci nabywały doświadczeń w poznawaniu świata oraz bogaciły swoje kontakty społeczne. Ponadto zaspakajały swoje ciekawości i zainteresowania. Informacje o postępach dzieci były przekazywane rodzicom podczas spotkań i zebrań z rodzicami. Ponadto wyniki analizy gotowości szkolnej do podjęcia nauki w szkole każdy rodzic otrzymał w formie opisowej w miesiącu marcu. OPIEKA I BEZPIECZENSTWO Zagadnienie bezpieczeństwa dzieci w pracy wychowawczo dydaktycznej naszego przedszkola znajduje się na czołowym miejscu. Potrzeba bezpieczeństwa jest rozumiana zarówno w aspekcie fizycznym jak i psychicznym, gdyż jest elementarną potrzebą człowieka, a jej zaspokojenie warunkiem jego rozwoju. Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Zwraca się szczególną uwagę na konieczność kształtowania czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa własnego i innych, a w szczególności wdrażania do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz przyswajania wiedzy o tym, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu. Wszystkie te zagadnienia są realizowane we wszystkich grupach wiekowych z uwzględnieniem stopnia trudności stosownie do wieku dzieci. I tak w miesiącu wrześniu dzieci poznają bliższe i dalsze otoczenie przedszkolne. Podczas codziennych zajęć dzieci poznają umowne znakiinformacyjno ostrzegawcze i uczą się przestrzegania umów, przyswajają sobie reguły zachowania się w przedszkolu. Podczas codziennych zabaw uczą się przestrzegania zasad zgodnego funkcjonowania w grupie: kulturalne odnoszenie się do siebie, dzielenie się zabawkami. Wykorzystywane są różne sytuacje i okazje, aby wprowadzać pewne znaki bezpieczeństwa, którymi są: zakaz biegania i skakania po schodach, zakaz wchodzenia do kuchni, popychania się. W grupach starszych zawierane są kontrakty z dziećmi, które dotyczą odpowiedniego zachowania się na terenie przedszkola. Przestrzeganie zakazów uczy dzieci respektowania ustalonych umów społecznych. Są one pomocą w kształtowaniu właściwych postaw, bowiem pomagają dzieciom zrozumieć, że do pewnych wymogów i norm lepiej się dostosować i ich przestrzegać, gdyż zapewni to większe bezpieczeństwo własne i innych kolegów i koleżanek. Wszystkie nauczycielki konsekwentnie i systematycznie egzekwują od dzieci przestrzegania umów zawartych w kontraktach. 10

11 Dzieci podczas spacerów poznają otoczenie przedszkola: ogród przedszkolny, las, park. Podczas pobytu w ogrodzie uczą się bezpiecznie korzystać z zabawek, ze sprzętu ogrodowego. Sygnalizują zauważone niebezpieczeństwo oraz przestrzegają zasady nie oddalania się od nauczyciela z określonych miejsc zabawy. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola zawsze starannie sprawdzają teren zabaw i zajęć. W czasie zajęć techniczno plastycznych dzieci zapoznawane są z przyborami, narzędziami, ze sposobem posługiwania się podczas zajęć i zabaw dowolnych. Podczas licznych wycieczek i spacerów do środowiska przyrodniczego dzieci są przyzwyczajane do ostrożności wobec nieznanych grzybów, owoców i roślin mogących zawierać szkodliwe substancje dla zdrowia. Zwraca się także uwagę na zachowanie wobec dzikich zwierząt napotkanych w lesie. Ponadto nauczyciele umiejętnie dobierają literaturę, ilustracje, historyjki obrazkowe i piosenki wzbogacając zasób doświadczeń i pojęć. W ramach wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych wszystkie przedszkolaki uczestniczyły w cyklu zajęć Przedszkolak bezpieczny na drodze. Dzieci zapoznały się z zasadami bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i do domu, unikania kontaktów z nieznajomymi. Podczas codziennych spacerów po okolicy, na skrzyżowania uczyły się, jak należy przechodzić przez ulicę i poruszać się po chodnikach. Ponadto uczestniczyły w spotkaniach tematycznych z policjantem. Dodatkową atrakcją było w tym roku szkolnym spotkanie z psem policyjnym i jego opiekunem. Przedszkolaki poznawały zasady bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami. Dowiedziały się także, w jaki sposób pomagają psy naszej policji. Realizując zagadnienie bezpieczeństwa zorganizowano także wycieczkę do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. Spotkanie ze strażakami było okazją do zapoznania się ze specyfiką tego zawodu i sprzętem wykorzystywanym podczas różnorodnych akcji strażackich. Realizowano również zajęcia dotyczące profilaktyki zdrowotnej; Spotkania z panią higienistka, stomatologiem w gabinecie dentystycznym były okazją do wdrażania dzieci do codziennej i systematycznej higieny. Starszaki objęte zostały fluoryzacją. Ponadto dzieci poznawały zasady właściwego odżywiania się.- co jest zdrowe, a co szkodliwe? Inną sprawą związaną z bezpieczeństwem, na którą zwracamy uwagę roku jest bezpieczeństwo zabaw w różnych porach roku, zarówno zimą, jak i latem: zakaz ślizgania się na naturalnych zbiornikach wody, zjeżdżania na niedozwolonych górkach w pobliżu drogi, niewłaściwa zabawa śniegiem. Prowadzone rozmowy na podstawie utworów literackich, historyjek obrazkowych i faktycznych zdarzeń z życia stanowią ostrzeżenie dzieci przed konsekwencjami, wdrażają i kształtują pewne nawyki zachowania bezpieczeństwa w czasie zimowych zabaw. Realizując natomiast tematykę zabaw latem podczas wakacji uświadamiamy dzieciom zakaz kąpieli bez nadzoru dorosłych i w miejscach niestrzeżonych oraz oddalania się poza wyznaczony teren. Wszystkie te zabiegi miały na celu nauczyć dziecko, jak zachować się w określonych okolicznościach i jak postępować, jak unikać niebezpiecznych sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci i dorosłych. Nie odnotowano żadnych zdarzeń. WYPADKOWOŚĆ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 IMPREZY SZKOLNE I ŚRODOWISKOWE Pozytywne efekty w edukacji dziecka w wieku przedszkolnym zależą w dużej mierze od pozyskania rodziców i uczynienia ich partnerami w edukacji ich dzieci. Przedszkole i rodzina to dwa podstawowe środowiska wychowawcze. To właśnie rodzina, a potem również i przedszkole mają decydujący wpływ na wszechstronny rozwój małego człowieka. Wpływ ten jest tym korzystniejszy, im częściej nauczyciele i rodzice nawiązują ze sobą bliskie kontakty i są skłonni do wzajemnego współdziałania. W tym zakresie realizowano w roku szkolnym 2010/11 następujące formy współpracy. 1) Gazetki ścienne prowadzone w ramach pedagogizacji rodziców; tematyka gazetek była różnorodna, dotyczyła ważkich tematów. 2) Spotkania z rodzicami w ramach ogólnych zebrań, pedagogizacja rodziców krótkie prelekcje dotyczące rozwijania słuchu fonematycznego dzieci oraz wad wymowy występujących u dzieci ( zebranie z udziałem logopedy mgr M. Czerbak), 3) Grudzień i styczeń obfitowały w wiele spotkań wigilijno noworocznych. 4 grudnia podczas koncertu muzycznego, Mikołaj odwiedził jaworzańskie przedszkolaki. Wszystkie dzieciaki otrzymały prezenty, mogły także uczestniczyć we wspólnych zabawach przy muzyce. 4) Temat podtrzymywania tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia był realizowany w miesiącu grudniu. Dzieci zaprezentowały inscenizację Choinka w przedszkolu. Podczas świątecznego spotkania dzieci składały życzenia z okazji nadchodzących świat. Ponadto przedszkolaki wspólnie z rodzicami wykonywały ozdoby choinkowe z różnorodnych materiałów: papierniczych oraz tworzywa przyrodniczego. Podczas spotkania panował miły świąteczny nastrój. Wspólny śpiew kolęd towarzyszył tej uroczystości. 5) Imprezy z udziałem rodziców i młodszego rodzeństwa Karnawałowy Bal Przebierańców dla wszystkich dzieci. 6) Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowana w strażnicy, w Jaworzu prezentowanie programu artystycznego dla zaproszonych gości. 7) Warsztaty integracyjne Dziecko, rodzic, nauczyciel rodzice stają się aktywnymi uczestnikami zajęć i integrują się z przedszkolem. W zajęciach tego typu dominująca formą aktywności była aktywność ruchowa w korelacji z treściami wychowania muzycznego. 8) Zajęcie otwarte dla rodziców: Na straganie, Przygotowania wiewiórki do zimy, Zimowe zabawy, Wiosna na wsi, Wiosenne kwiaty, W pracowni krawieckiej, Dbamy o własne zdrowie. 9) W miesiącu maju został organizowany jest FESTYN RODZINNY w jaworzyńskim amfiteatrze. Dzieci dla rodziców zaprezentowały bogaty program artystyczny, nauczyciele i niektórzy rodzice w tym roku szkolnym wystawili bajkę dla dzieci Kopciuszek. Ponadto dzieci uczestniczyły w zabawach i konkursach na wesoło. 10) Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Podczas tej uroczystości dzieci pożegnały i podziękowały wszystkim pracownikom przedszkola za trud i wychowanie. Młodsi koledzy 11

12 i koleżanki pożegnały starszych rówieśników, życząc im udanych wakacji. 11) Współpraca z Urzędem Gminy w Jaworzu udział w jaworzyńskich dożynkach, organizowanie wystaw dekoracji z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy, składanie życzeń świątecznych z okazji Świat. Wszystkie podejmowane działania stanowią niezwykle cenne ogniwo zacieśniające współpracę nauczyciela i rodziców oraz środowisko lokalne. BIEŻĄCE REMONTY WYKONANE W 2010/2011 ROKU - gruntowny remont kuchni/ rur wodno kanalizacyjnych odpływów, wymiana kratki ściekowej, wymiana ceramiki ściennej i podłogowej, wymiana wyłączników prądu, kontaktów; wymiana baterii zlewozmywakowych, malowanie kuchni, wymiana drzwi razem z moskitierą na owady, - wymiana drzwi do magazynu przedszkola,malowanie ścian i sufitu; wymiana ceramiki na podłodze, - wymian drzwi do piwnicy na metalowe, - renowacja uszkodzonych schodów do piwnicy, - wykonanie szafy przesuwnej zamykanej na dokumenty w kancelarii przedszkola oraz biurka pod komputer, - wykonanie wycieraczki wejściowej na wymiar w budynku przedszkola. ZAJĘCIA DODATKOWE Przynajmniej raz w miesiącu przedszkolaki mogły uczestniczyć w spektaklach teatralnych i cyklach muzycznych prezentowanych przez artystów z krakowskiego teatru SKRZAT. Ponadto w styczniu i kwietniu zorganizowano wyjazd do Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku Białej. Dzieci mogły obejrzeć sztukę teatralną zatytułowaną Bajki pana Andersena oraz spektakl Szewczyk Dratewka. W roku szkolnym 2010/11 Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 realizuje także projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Efektywna edukacja przedszkolna w Jaworzu. Projekt jest odpowiedzią na realne, zdiagnozowane potrzeby dzieci ich rodziców, związane z potrzebą zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej i podniesienia usług edukacyjnych w przedszkolach wiejskich. W projekcie ujęto szereg dodatkowych, kształcących zajęć oraz wiele spotkań z ciekawymi ludźmi. Podstawą tego projektu jest poznanie świata przez zabawę oraz integrację z rówieśnikami. I tak w ramach tego projektu na terenie przedszkola odbywały się: zajęcia ogólnodydaktyczne, rytmika i język angielski dla dzieci z dodatkowego naboru. Ponadto dla dzieci przedszkolnych były zajęcia: taneczne, teatralne, języka angielskiego, zajęcia logopedyczne, rytmika, zajęcia edukacyjne Spójrz inaczej, plastyczno techniczne, zajęcia na basenie oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Cyklicznie, co dwa tygodnie dzieci mogły uczestniczyć także w zajęciach Aktywna Sobota. Natomiast w okresie ferii zimowych i wakacji w programie Aktywna zima i Aktywne lato. Podczas zajęć rozwijających np. muzyka, plastyka, zajęcia teatralne wspierano działania twórcze dzieci. Wytwory przedszkolaków: rysunki, wyklejani, prace przestrzenne były eksponowane regularnie w pomieszczeniach przedszkola. Wspierano działania twórcze dzieci, pozostawiając im swobodę ekspresji i wybór technik plastycznych. Ponadto tak aranżowano zajęcia, aby wszystkie dzieci brały udział w zabawach i zajęciach i osiągały sukces. Bogaty program wychowawczo dydaktyczny i wszystkie podjęte działania mały na celu wspomaganie, wspieranie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka oraz osiągnięcie optymalnego dla każdego dziecka poziomu gotowości szkolnej. REALIZOWANY CEL Bogaty program wychowawczo dydaktyczny i wszystkie podjęte działania miały na celu wspomaganie, wspieranie całościowego harmonijnego rozwoju dziecka oraz osiągnięcie optymalnego dla każdego dziecka poziomu gotowości szkolnej. Ponadto pozwalały mu na radosne i twórcze bycie sobą tu i teraz. plan finansowy na 2011 rok: ,00 zł dopłata z budżetu gminy: ,00 zł BUDŻET 2011 średnia roczna dopłata z budżetu gminy do pobytu jednego dziecka w przedszkolu: 7.130,92 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi: ,00 zł wydatki inwestycyjne: 0,00 zł remonty : ,00 zł 12

13 wydatki bieżące : ,00 zł planowane koszty dowożenia dzieci do przedszkola: 2.000,00 zł odpłatność za posiłek: śniadanie: 1,65 zł obiad: 2,75 zł podwieczorek: 1,10 zł koszt dzienny wytworzenia posiłków: 2,50 zł łącznie planuje się wydać śniadania, średnio miesięcznie 1510 łącznie planuje się wydać obiadów, średnio miesięcznie 1557 łącznie planuje się wydać podwieczorki, średnio miesięcznie 1385 całkowity koszt funkcjonowania stołówki: ,00 zł dochody uzyskane z wpłat za posiłki: ,00 zł Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Jaworzu; ul. Wapienicka 74; Jaworze ORGANIZACJA liczba oddziałów: 3 dzieci 6-5-letnich 1 grupa dzieci 4-5-letnich -1grupa dzieci 3-4-letnich 1 grupa liczba uczniów: 75 ilość dzieci 24 ilość dzieci 27 ilość dzieci 24 liczba etatów nauczycieli: 7,14 stażyści: - kontraktowi: 1 mianowani: 1 dyplomowani: (katechezy) liczba etatów pracowników administracyjnych i obsługi: 6 liczba płatnych godzin lekcyjnych: 127 w tym liczba godzin ponadwymiarowych 10; DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE Działania wychowawczo dydaktyczne przedszkola wynikają z głównego celu wychowania przedszkolnego jakim jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka i ukierunkowanie tego rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno kulturowym i przyrodniczym. Wynikające z tego celu szczegółowe zadania edukacyjne, realizowane były w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2010/2011 w oparciu o: - podstawę programową wychowania przedszkolnego, -Program Wychowania Przedszkolnego Zanim będę uczniem, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009, zgodny z nową podstawą programową MEN, - projekt unijny Efektywna Edukacja Przedszkolna w Jaworzu - roczny plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej przedszkola. Głównymi zadaniami do realizacji w pracy z dziećmi według rocznego planu pracy przedszkola były: - rozwijanie twórczej postawy w edukacj i ekologicznej dzie ci poprzez k o ntak t z przyrodą, lit eraturą i zaj ęcia plas tyczne ; - szczegó lne zwrócenie uwagi na pięk no krajobrazu i koniec zność ochro ny bogatej przyrody nas zego regionu. Na zadanie to nauczycielki zwracały szczególną uwagę planując i realizując zajęcia z dziećmi we wszystkich obszarach edukacyjnych, w ciągu całego roku szkolnego. Przeprowadzone zostały cykle zajęć podczas których dzieci dowiedziały się wiele o ekosystemach występujących w naszej okolicy, o wybranych regionach geograficznych naszego kraju, ze zwróceniem uwagi na piękno krajobrazu i bogactwo przyrody, o tym, jak dbać o przyrodę i czystość środowiska. Zajęcia te grupowane były i objęte tematyką kompleksową, realizowaną zgodnie ze zmianą pór roku i związanymi z tym cyklicznymi zmianami zachodzącymi w przyrodzie: - Wrzesień w sadzie i ogrodzie; - Witamy panią Jesień; - Poznajemy kolczastego przyjaciela jeża; - Podziwiamy jesienny park i las; - Żegnamy odlatujące ptaki; 13

14 - Obserwujemy, co robią mieszkańcy lasu późną jesienią; - Cieszymy się z nadejścia zimy; - Zimą pomagamy zwierzętom; - Opiekujemy się ptakami zimą; - Czarujemy wiosnę razem z marcem; - Czy wiemy kogo budzi wiosna z zimowego snu? - Obserwujemy wiosenne prace w ogrodach; - Dbamy o czystość i piękno naszego środowiska; - Witamy powracające ptaki; - Spacerujemy po wiosennej łące; - Poznajemy zwierzęta z gospodarstwa; - Gdzie będziemy odpoczywać w czasie wakacji? W związku z tematyką planu rocznego nasze przedszkolaki mogły także uczestniczyć w wielu spotkaniach z przyrodnikami oraz wycieczkach przyrodniczo krajoznawczych, zorganizowanych w ramach projektu unijnego: m. in. Do Ustronia, Wisły, Górek, zagrody żubrów w Pszczynie. Wraz z rodzicami zorganizowane zostały również zbiórki surowców wtórnych. Praca wychowawczo dydaktyczna w każdej grupie prowadzona była z dostosowaniem do potrzeb, poziomu rozwojowego oraz wieku wychowanków, z uwzględnieniem metod aktywizujących, problemowych, podających, praktycznych, w obrębie jedenastu obszarów edukacyjnych: obszaru edukacji społeczno-moralnej, zdrowotnej, ruchowej, przyrodniczej, w zakresie mowy i myślenia, w zakresie przygotowania do pisania i czytania, edukacji matematycznej, kulturowo-estetycznej, muzycznej, technicznej i komunikacyjnej. Jedną z ciekawszych form przeprowadzonych zajęć był udział dzieci w warsztatach plastycznych dla przedszkolaków, które odbyły się dzięki projektowi unijnemu: warsztatach decoupage, ceramicznych, aktorskich Zdolności plastyczne naszych dzieci rozwijane były również podczas systematycznie, w każdym tygodniu przeprowadzanych zajęć plastyczno konstrukcyjnych oraz zajęć dodatkowych z zakresu ceramiki. Efektem tych zajęć były liczne prace plastyczne dzieci podziwiane przez rodziców na przedszkolnych wystawkach. W obszarze edukacji ruchowej i zdrowotnej atrakcyjny dla dzieci był ich udział w cyklu zajęć sportowo rekreacyjnych zorganizowanych w związku z programem: Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich ( ) z wykorzystaniem nowych urządzeń do zabaw dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zakupionych dzięki realizacji programu unijnego. Dzięki prowadzonym systematycznie obserwacjom wychowanków oraz przeprowadzanej diagnozie przedszkolnej, nauczycielki każdej grupy, poznały możliwości i potrzeby swoich wychowanków. To rozpoznanie pozwoliło na prowadzenie systematycznej pracy indywidualnej i zespołowej, zmierzającej do wyrównania braków i opóźnień występujących u niektórych dzieci. Dodatkowa praca wspomagająca z wychowankiem jest też związana z jednym z głównych zadań dydaktycznych przedszkola, jakim jest przygotowanie wychowanków do podjęcia nauki w szkole. W związku z tym zadaniem, w roku szkolnym 2010/2011 przeprowadzono w naszym przedszkolu dwie próby diagnozy przedszkolnej, udokumentowane arkuszami diagnozy przedszkolnej. Pierwsza miała miejsce we wrześniu 2010 i pozwoliła na ustalenie poziomu gotowości szkolnej w grupach starszych oraz uwzględnienie potrzeb dzieci w organizowanych zajęciach z grupą. Przebadano 13 6-latków i 21 5-latków. Na podstawie wyników diagnozy zostały wyłonione dzieci wykazujące zdolności w wybranych sferach rozwoju, z którymi w ciągu całego roku prowadzono zajęcia rozszerzone o naukę liter i cyfr, czytanie i liczenie wg ich możliwości i zajęcia rozwijające inne indywidualne ich zdolności: muzyczne dwoje dzieci, plastyczne troje dzieci. Wyłoniono też grupę dzieci wymagających wsparcia w wybranych sferach rozwoju, z którymi prowadzono w czasie całego roku szkolnego systematyczną pracę indywidualną: logopedyczną z dziesięciorgiem dzieci, rozwijającą sprawność manualną z trojgiem dzieci. Jedno dziecko z orzeczeniem z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej objęte zostało programem wczesnego wspomagania. W kwietniu 2011r. została przeprowadzona druga próba diagnozy sprawdzająca stopień osiągnięcia dojrzałości szkolnej przez dzieci sześcioletnie i pięcioletnie. Obie próby diagnozy przygotowane zostały w oparciu o materiały zawarte w realizowanym w przedszkolu programie: Zanim będę uczniem, Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa zgodnym z nową podstawą programową MEN. Osiągnięte wyniki ocenione zostały w skali punktowej, opracowanej przez autorów testu. W kwietniu wszyscy rodzice 5 i 6 latków otrzymali pisemną informację o stopniu gotowości szkolnej ich dzieci. Naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2011/12 podjęło 13 6-latków i 7 5-latków. Współdziałanie z rodziną dziecka i pedagogizacja rodziców są warunkiem prawidłowo ukierunkowanych oddziaływań wychowawczych i wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka. Dlatego też w roku szkolnym 2010/2011 rodzice uczestniczyli w podejmowanych w przedszkolu działaniach. Prężnie działała Rada Rodziców, która była inicjatorem wielu akcji związanych z doposażeniem placówki w środki dydaktyczne, zabawki, upominki dla dzieci. Zorganizowała m.in. dochodowy kiermasz zaduszkowy oraz zbiórki surowców wtórnych. Rada Rodziców była współorganizatorem uroczystości i imprez przedszkolnych, pomagała w organizacji wycieczek. Opiniowała też wiele zamierzeń i działań przedszkola. W przedszkolu prowadzone były różne formy współpracy z rodzicami: - zabrania ogólne, grupowe, - konsultacje indywidualne, - gazetka dla rodziców, - internetowa strona przedszkola - zajęcia otwarte dla rodziców i dni otwarte przedszkola - uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców - imprezy integracyjne i dochodowe. Przedszkole starało się wspierać rodziców w wychowaniu dzieci przez: indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami, spotkania ze specjalistami (psychologiem, pedagogiem), 14

15 pedagogizację rodziców podczas zebrań grupowych.przedszkole pozyskiwało również opinie rodziców na temat swojej pracy aby wykorzystać je do ewaluacji i podnoszenia jakości pracy przedszkola. OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO Zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci w przedszkolu, w domu i na dworze to jedno z priorytetowych zadań przedszkola. Zagadnieniu temu poświęcamy wiele czasu i uwagi. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki, wychowania i opieki. Pracownicy przestrzegają przepisów dotyczących bhp. Odbywają się częste lustracje pomieszczeń i otoczenia przedszkola nastawione na kontrolę stanu czystości, bezpieczeństwa i estetyki. Rozpoznawane są potencjalne zagrożenia oraz podejmowane szybkie działania zmierzające do ich likwidacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa. W tym roku szkolnym, jak zawsze, systematycznie prowadzone były zajęcia dotyczące bezpiecznego zachowania się w pomieszczeniach przedszkolnych i na placu zabaw, prawidłowego poruszania się po drogach, bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie oraz bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku. Dzieci poznały też zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego jak też zachowania się w sytuacjach zagrożeń wraz ze znajomością telefonów alarmowych. Z zagadnieniami tymi dzieci zapoznały się w przeprowadzonych cyklach zajęć, z wykorzystaniem literatury dziecięcej, plansz, ilustracji, jak też podczas aktywności plastycznej i śpiewu piosenek na ten temat. Prócz tego, nauczycielki każdego dnia przypominały dzieciom o zasadach bezpiecznego zachowania się w konkretnych, codziennych sytuacjach. Dodatkowo we wrześniu odbyło się spotkanie dzieci z policjantami, w związku z tematem: Bezpieczna droga do przedszkola. Nie odnotowano żadnych zdarzeń. WYPADKOWOŚĆ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 IMPREZY PSZEDSZKOLNE I ŚRODOWISKOWE Uroczystości przedszkolne i kontakty ze środowiskiem lokalnym pozwalają na pokazanie rodzicom, gościom postępów dzieci w różnych sferach rozwoju i efektów pracy przedszkola. Służą też integracji ze środowiskiem lokalnym. W minionym roku szkolnym odbyły się następujące uroczystości przedszkolne: - Andrzejki i Katarzynki listopad 2010r. - Witamy Mikołaja w przedszkolu grudzień 2010r. - Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w strażnicy OSP w Jaworzu styczeń 2011r. - Bal karnawałowy prowadzony przez wodzireja z Krakowa luty 2011r. - Uroczystość z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca w strażnicy OSP w Jaworzu maj 2011r. - Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich cykl imprez sportowo rekreacyjnych r. - Przedszkolny Festiwal Rytmiczno Taneczny z okazji Dnia Dziecka czerwiec 2011r. - Uroczyste pożegnanie starszaków czerwiec 2011r. Relacje ze społecznym środowiskiem lokalnym i środowiskiem przyrodniczym widoczne były głównie w zorganizowanych spotkaniach, wyjściach, wycieczkach: - przejazd Ciuchcią Beskidzką po Jaworzu wrzesień 2010r. - spotkanie z policjantami wrzesień 2010r. - piesza wycieczka do Nadleśnictwa w Wapienicy oglądanie różnych gatunków zwierząt i roślin - październik 2010r. (grupy starsze), - wyjazd do BCK w Bielsku Białej na musical Królowa Śniegu grudzień 2010r. - wyjazd do Banialuki w Bielsku Białej na spektakl Calineczka - kwiecień 2011r. - spotkanie z ornitologiem maj 2011r. - spotkanie z aktorką teatru Banialuka maj 2011r. - spotkanie z ratownikami medycznymi maj 2011r. - wyjazd do teatru Banialuka na bajkę Tygrys Pietrek połączony ze zwiedzaniem teatru maj 2011r. - wyjazd do BCK na musical Król Elfów czerwiec 2011r. - systematyczne spotkania z paniami z biblioteki w Jaworzu czytanie bajek Prace jakie zostały zrealizowane: - drenaż opaskowy wokół budynku przedszkola, - renowacja parkietu w 2 salach zabaw, BIEŻĄCE REMONTY WYKONANE W 2010/

16 - wymiana oświetlenia w salach zabaw i w kuchni. - malowanie kuchni i magazynów, - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. ZAJĘCIA DODATKOWE W działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju dziecka pomocna była szeroka oferta zajęć dodatkowych, prowadzonych w naszym przedszkolu w ramach projektu unijnego Efektywna Edukacja Przedszkolna w Jaworzu : zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia na basenie, rytmika, język angielski, taniec, zajęcia terapeutyczne Spójrz inaczej, zajęcia plastyczne, teatralne, zajęcia aktywizujące: Aktywna sobota, Aktywna zima, Aktywne lato. Pozwoliły one na bezpłatne rozwijanie zainteresowania dzieci po godzinach pracy przedszkola. W czasie pracy przedszkola prowadzone były na prośbę rodziców również zajęcia dodatkowe takie jak: religia ewangelicka, religia katolicka, j. angielski, taniec, ceramika. Prowadzone były również indywidualne zajęcia korekcyjno kompensacyjne przeprowadzone we współpracy z Poradnią Pedagogiczno Psychologiczną w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Prócz tego, tradycyjnie już, w przedszkolu odbywały się comiesięczne spotkania z teatrem dziecięcym: - występ teatru muzycznego: Muzyczne podróże - przedstawienie teatru Skrzat z Krakowa: Mikołajkowy teatrzyk - bajka teatru Pinokio z Nowego Sącza: Zaczarowany las - spektakl Teatru Własnego: W królestwie króla Smutanika - przedstawienie teatru Skrzat: Złote dukaty - teatr kukiełkowy z Żywca: Kopciuszek - występ teatru Skrzat: Nowe przygody Koziołka Matołka REALIZOWANY CEL Główny cel i zadania przedszkola zawarte są w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i Statucie Przedszkola. Na nich też opiera się koncepcja pracy przedszkola nastawiona na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności i poznało nowe doświadczenia. Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw. Głównym zadaniem przedszkola jest ukształtowanie odpowiedniej sylwetki absolwenta. Absolwent naszego przedszkola to dziecko otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Zna siebie i swoje możliwości, akceptuje odrębność innych, potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązuje problemy, dąży do osiągnięcia sukcesu i radzi sobie z porażkami. Cele główne, sformułowane w oparciu o wymagania ministerialne w trzech głównych obszarach działalności placówki: I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. - Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. - Przedszkole doskonali efekty swojej pracy. - Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola. II. Procesy zachodzące w przedszkolu. - Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy. - W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym. - Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. - Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. - Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa. plan finansowy na 2011 rok: ,00 zł dopłata z budżetu gminy: ,00 zł średnia roczna dopłata do pobytu jednego dziecka w przedszkolu: ,49 zł BUDŻET

17 wynagrodzenia wraz z pochodnymi: ,00 zł wydatki inwestycyjne: ,00 zł remonty: ,00 zł wydatki bieżące: ,00 zł koszty dowożenia dzieci do przedszkola: - 0 odpłatność za posiłek: śniadanie: 1,65 zł obiad: 2,75 zł podwieczorek: 1,10 zł koszt dzienny wytworzenia posiłków: 3,06 zł łączna ilość planowanych śniadań wynosi 12287, średnio miesięcznie 1229 łącznie planuje się wydać obiadów, średnio miesięcznie 1233 łącznie planuje się wydać podwieczorków, średnio miesięcznie 1041 całkowity koszt funkcjonowania stołówki: ,00 zł dochody uzyskane z wpłat za posiłki: ,00 zł Środki wydatkowane z budżetu gminy Jaworze na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych: średnio 44 przez 12 miesięcy (Bielsko-Biała, Jasienica). Planowana wartość przekazanych środków: ,00 zł 17

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013.

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Realizacja podstaw programowych, rozpoznawanie potrzeb i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA. Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. RAMOWY ROZKŁAD DNIA Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r. 7 00 8 45 8 45 9 30 Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału - w grupach łączonych).

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Higieny i zdrowia Rekreacyjno-zabawowy Kącik przyrodniczy Miejsce

Bardziej szczegółowo

- lepsze poznanie przez nauczyciela i rodziców poszczególnych uczniów zarówno w środowisku przedszkolnym jak i domowym ;

- lepsze poznanie przez nauczyciela i rodziców poszczególnych uczniów zarówno w środowisku przedszkolnym jak i domowym ; Wstęp: Rodzina i przedszkole to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana ścisłym, wzajemnym współdziałaniem. Nadrzędnym celem realizacji

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele programu: 1. Współdziałanie domu i przedszkola środowisko wychowawcze dziecka 2. Budzenie świadomości narodowej 3. Kształtowanie właściwych

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH Przedszkole W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Data sporządzenia: 29 czerwca 2012r. Raport przeznaczony jest dla: 1. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu. na rok szkolny 2016/2017

Roczny plan pracy. Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu. na rok szkolny 2016/2017 Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu na rok szkolny 2016/2017 Zadanie Zadania szczegółowe Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 1.Zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci na

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 LP. ZADANIA OGÓLNE 1. POZNAJEMY KOLEGÓW (IMIONA I MIEJSCE ZAMIESZKANIA) ZADANIA SZCZEGÓŁOWE SPOSÓB REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA EWALUACJA Integracja uczniów w

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r.

Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r. Publiczne Przedszkole,,Jaś i Małgosia w Borowiu Borowie, dnia 25.08.2015r. Wieloletni plan współpracy z rodzicami opracowany na lata: od IX. 2015r. do VIII. 2020r. Celem współpracy z rodzicami jest: Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na szkolny 2016/ Działania zawarte w planie pracy wynikają z Koncepcji Pracy Przedszkola oraz wniosków do dalszej pracy wynikających z analizy pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Zadania priorytetowe: 1. Edukacja ekologiczna. 2. Integracja społeczna dzieci

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 4 Do Rocznego Planu Pracy 2014/2015 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015 Plan opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na:

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 1 w Radomsku W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy klasy 2c. Wychowawca Dagmara Kowalska

Program wychowawczy klasy 2c. Wychowawca Dagmara Kowalska Program wychowawczy klasy 2c Wychowawca Dagmara Kowalska Cele ogólne: wdrażanie do współdziałania i współżycia w grupie, klasie i szkole, rozwijanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 Ewaluacja wewnątrzszkolna w roku szkolnym 2011/2012 była przeprowadzona przez dwa zespoły ewaluacyjne: zespół szkolny i zespół przedszkolny.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie

ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie Opracowany w oparciu o: 1.Literaturę tematyczną 2.Artykuły z czasopism pedagogicznych 3.Informacje przekazane przez st. wizytatora 4.Wnioski własne. W roku

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 WIZJA SZKOŁY Działamy po to, aby: nasi wychowankowie umieli poszukiwać wiedzy w zmieniającym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE ROK SZKOLNY 2016\2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE ROK SZKOLNY 2016\2017 ZADANIA WYCHOWAWCZE POZNANIE SYMBOLI I TRADYCJI NARODOWYCH, RELIGIJNYCH DBANIE O ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ JESTEM OBYWATELEM) SUMIENNE WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW UCZNIA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zadania priorytetowe: 1. Aktywny przedszkolak. 2. Bezpieczeństwo w przedszkolu.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO przeprowadzonego w Punkcie Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej w roku szkolnym 2010/2011 Zgodnie z opracowanym Planem

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012

ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz jego ogólnego

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Zespół Szkół Specjalnych w Opolu PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Adriana Gabryś Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r. Okres

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

Lp Formy współpracy Termin Sposoby realizacji

Lp Formy współpracy Termin Sposoby realizacji PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W OPATOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp Formy współpracy Termin Sposoby realizacji. realizacji 1. Dni adaptacyjne wrzesień - wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy został opracowany na podstawie: Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi rok szkolny 2015/2016 Gminne Przedszkole w Połomi

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi rok szkolny 2015/2016 Gminne Przedszkole w Połomi Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi rok szkolny 2015/2016 Gminne Przedszkole w Połomi 1 Działanie I. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny rozwój każdego wychowanka,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji Uwagi o realizacji Prezentacja organizacji i warunków pracy przedszkola, koncepcji pedagogicznej, oferty edukacyjnej podczas zebrania z ogółem

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego mgr XXX nauczyciela w związku z ubieganiem się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Od 1.09.2010 do 31.05.2013 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA W ŁĄKIEM Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA W ŁĄKIEM Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA W ŁĄKIEM Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Dorosły to nie ktoś, kto ulepi dziecko wg jakiegoś wzoru lub ideału, ale ktoś, kto pomaga mu rozwijać się, ujawniać swoje możliwości.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa druga PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Zadania wychowawczo - dydaktyczne przedszkola na rok szkolny 2012/2013,,Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACUJEMY WSPÓŁPRACE. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną.

WSPÓŁPRACUJEMY WSPÓŁPRACE. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. PRZEDSZKOLE NR 2 IM JANA BRZECHWY W STALOWEJ WOLI WSPÓŁPRACUJEMY WSPÓŁPRACE Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. Cel: Połączenie działań służących wspomaganiu rozwoju dzieci zdrowych i z

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie na rok szkolny 2015/2016 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej Rada klasyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Prezentowany raport jest efektem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej KONCEPCJA PRACY Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

2012/2017 KONCEPCJA PRACY

2012/2017 KONCEPCJA PRACY 2012/2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR178 KWIATY POLSKIE OS. ORŁA BIAŁEGO 72, POZNAŃ 1 MISJA PRZEDSZKOLA Przygotowanie dziecka, do radzenia sobie w sytuacjach: nowych, trudnych. Przedszkole pełni w równym

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 54 W BYTOMIU

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 54 W BYTOMIU ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 54 W BYTOMIU ROK SZKOLNY 2011/2012 PODSTAWY PRAWNE Statut Przedszkola Wnioski z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia... Koncepcja pracy przedszkola Ustawa z

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 Cele Cele szczegółowe Wskaźniki 1. Przedszkole ujednoliciło 1.1 Przedszkole będzie wspomagało rodzinę w wychowaniu własne oddziaływania dziecka. wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012

Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012 Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Głoskowie na rok szkolny 2011/2012 CELE ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI REALIZAT TERMIN UWAGI DYDAKTYCZNE Dbać o osiągnięty poziom wyników

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami dzieci 4/5 letnich w roku szkolnym 2014/2015

Plan współpracy z rodzicami dzieci 4/5 letnich w roku szkolnym 2014/2015 Plan współpracy z rodzicami dzieci 4/5 letnich w roku szkolnym 2014/2015 Dorosły to nie ktoś, kto ulepi dziecko wg jakiegoś wzoru lub ideału, ale ktoś, kto pomaga mu rozwijać się, ujawniać swoje możliwości.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2010/2011 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BRZEZIU

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BRZEZIU ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W BRZEZIU 1 Kierunki planowanych zmian na rok 2016/2017 1. Promowanie wiedzy przyrodniczej i proekologicznej 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO l.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIAL NE I WSPÓŁODPOWI EDZIALNE 1 Zapoznanie dzieci z nowym otoczeniem 2 Poznawanie się dzieci Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego w Wierzchowie na rok szkolny 2015/2016

Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego w Wierzchowie na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego w Wierzchowie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 Miejskiego Przedszkola Samorządowego im. J. Brzechwy w Mławie.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 Miejskiego Przedszkola Samorządowego im. J. Brzechwy w Mławie. PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 Miejskiego Przedszkola Samorządowego im. J. Brzechwy w Mławie. Program profilaktyczny ma za zadanie wspomagać edukację dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. "Moje bezpieczeństwo i zdrowie"

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Moje bezpieczeństwo i zdrowie PROGRAM PROFILAKTYCZNY "Moje bezpieczeństwo i zdrowie" Wstęp Rozwój cywilizacji, oprócz dobrodziejstw, niesie ze sobą także wiele zagrożeń. I tak na przykład rozwój motoryzacji powoduje, że coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 str. 1 Dydaktyka Zadanie: Zapewnienie wysokiego standardu realizacji programów nauczania. Podnoszenie poziomu nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

Witamy w Szkole Podstawowej nr 2

Witamy w Szkole Podstawowej nr 2 Witamy w Szkole Podstawowej nr 2 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ? 1. Nasza szkoła jest bezpieczna Nad bezpiecznym przejściem przez jezdnię dzieci przy szkole, czuwa pan Stopek Nasza szkoła wyposażona

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W SZKOLE Dla naszych dzieci szkoła jest drugim domem. Czują się w niej bezpiecznie, gdyż panuje tam serdeczna atmosfera. Maluchy

Bardziej szczegółowo

Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej

Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej Violetta Jaworska nauczycielka Przedszkola nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu. Ubiegam się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 69 PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 100 lecie powstania szkoły Sportowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. Wrzesień Zadania i podejmowane działania Osoby odpowiedzialne Uwagi

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. Wrzesień Zadania i podejmowane działania Osoby odpowiedzialne Uwagi PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI w PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU nr 1 w ZŁOTOWIE Plan ogólny współpracy z rodzicami ulega modyfikacji w poszczególnych oddziałach, po uwzględnieniu opinii i wniosków rodziców z danego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp. Cele Zadania Sposoby realizacji Realizatorzy 1. Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych uczniów.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zgodnie z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu, którego nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój osobowości

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Cele programu: 1. Współdziałanie domu i przedszkola środowisko wychowawcze dziecka; 2. Budzenie świadomości narodowej; 3. Kształtowanie właściwych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE Szkolny Program Profilaktyki Na lata 2012-2015 Opracowała: Joanna Wołoszyńska Przeczytany na zebraniu RP 30.08.2012, zatwierdzony uchwałą RR nr 1/2012/2013

Bardziej szczegółowo