PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO"

Transkrypt

1 PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym 30 Warunki realizacji założeń programowych Liczebność grup językowych Czas realizacji programu Wyposażenie sal lekcyjnych i materiały dydaktyczne Cele nauczania Ogólne cele nauczania i zadania szkoły Cele wychowawcze w nauce języka obcego Cele szczegółowe w nauce języka obcego

2 33 51 Zakres tematyki i treści nauczania Treści nauczania wymagania szczegółowe Funkcje językowe i intencje komunikacyjne poszczególnych bloków tematycznych Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę (zakres podstawowy) na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego Zagadnienia gramatyczne Realizacja założeń programowych Praca na lekcji Pomoce naukowe Materiały do nauczania, podręczniki Organizacja pracy na lekcji Cele i techniki nauczania podstawowych sprawności językowych Sprawność słuchania ze zrozumieniem Sprawność czytania ze zrozumieniem Sprawność mówienia Sprawność pisania Interakcja i mediacja ustna i pisemna Nauczanie słownictwa Nauczanie gramatyki Nauczanie wymowy Nauczanie pisowni Przykładowy scenariusz lekcji Strategie samodzielnego uczenia się Praca z Europejskim portfolio językowym Ocenianie i kontrola osiągnięć uczniów Zakładane umiejętności ucznia w szkole Słuchanie Czytanie Mówienie Pisanie Reagowanie ustne Reagowanie pisemne Ustne lub pisemne przetwarzanie wypowiedzi mediacja Techniki oceniania wypowiedzi ustnych i pisemnych Kryteria oceniania wypowiedzi ustnych i pisemnych Kryteria oceniania wypowiedzi ustnych Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych Przykładowe wymagania na poszczególne oceny w zakresie wypowiedzi ustnych Przykładowe wymagania na poszczególne oceny w zakresie wypowiedzi pisemnych Rozwijanie umiejętności samooceny Ocenianie wewnątrzszkolne 72 Bibliografia 26

3 Krystyna Łuniewska Urszula Tworek Zofia Wąsik Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących na poziomie IV.I Informacje ogólne Przedmiot: język niemiecki Typ szkoły: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum Etap nauki: IV etap nauki, poziom IV.0 dla rozpoczynających naukę i IV.1 dla kontynuujących naukę Autorki: Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik Krystyna Łuniewska absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowych studiów w zakresie filologii germańskiej (Pädagogische Hochschule Potsdam), wykładowca Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Białymstoku oraz konsultantka do spraw języka niemieckiego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, ma ponadto uprawnienia egzaminatora maturalnego, prowadzi zajęcia warsztatowe oraz kursy doskonalące dla nauczycieli języków obcych. Jest autorką i współautorką serii podręczników do nauki języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych oraz licznych materiałów dydaktycznych do nauczania języka niemieckiego. Urszula Tworek absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i studiów podyplomowych w zakresie filologii germańskiej (Pädagogische Hochschule Potsdam). Nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie i wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Jest współautorką serii podręczników do nauki języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych oraz materiałów pomocniczych do nauki języka niemieckiego (testy maturalne). Zofia Wąsik absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Humanistycznego w zakresie filologii germańskiej oraz podyplomowych studiów w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, ma uprawnienia egzaminatora maturalnego. Jest nauczycielką języka niemieckiego z wieloletnim stażem. Obecnie pracuje w I LO im. St. Staszica w Lublinie. Jest współautorką serii podręczników do nauki języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych oraz materiałów pomocniczych do nauki języka niemieckiego (testy maturalne). Wstęp Umiejętność porozumiewania się w kilku językach niesie ze sobą wiele korzyści: przełamuje stereotypy kulturowe, ułatwia zrozumienie i akceptację innych ludzi, umożliwia studiowanie w innym kraju, zwiększa możliwości na rynku pracy. Już w 2002 roku na szczycie w Barcelonie szefowie państw i rządów Unii Europejskiej wezwali do nauczania co najmniej dwóch języków obcych począwszy od bardzo młodego wieku. Celem długoterminowym Komisji Europejskiej jest zwiększenie wielojęzyczności u jednostek w takim stopniu, aby każdy nabył praktycznych umiejętności porozumiewania się w dwóch językach poza językiem ojczystym 1. W Polsce, podobnie jak w większości państw członkowskich Unii Europejskiej, uczniowie uczą się najczęściej 1 Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia r., dokument dostępny pod adresem pl/com/2005/com2005_0596pl01.pdf. 27

4 języka angielskiego jako pierwszego języka obcego, jednak z perspektywy polskiej wybór języka niemieckiego jako pierwszego lub drugiego nauczanego języka obcego jest jak najbardziej wskazany. Jest to bowiem język sąsiadującego z Polską kraju o dużym znaczeniu gospodarczym, zajmujący drugą (obok języka francuskiego) pozycję wśród najpowszechniej poznawanych języków w Europie. Nowa podstawa programowa 2, obowiązująca od roku szkolnego 2009/2010, uwzględnia wymienione powyżej aspekty i wprowadza obowiązkowe nauczanie drugiego języka obcego począwszy od gimnazjum. Zakłada ona, iż absolwenci szkół ponadgimnazjalnych powinni umieć skutecznie porozumiewać się w mowie i piśmie w co najmniej dwóch językach obcych. Wydaje się, że będzie to możliwe dzięki zmienionemu podejściu do nauczania języków obcych. W świetle nowej podstawy programowej pierwszy język obcy jest nauczany od początku szkoły podstawowej. W gimnazjum uczeń kontynuuje naukę tego języka oraz rozpoczyna naukę drugiego języka obcego. Przyjmuje się, że jednym z tych języków będzie język angielski jeśli uczeń nie uczył się go w szkole podstawowej, powinien rozpocząć naukę tego języka w gimnazjum. Każdy uczeń liceum i technikum uczy się więc obowiązkowo co najmniej dwóch języków obcych. Może kontynuować naukę obu języków, których uczył się w gimnazjum lub kontynuować naukę jednego języka z gimnazjum oraz rozpocząć naukę nowego języka. Można uczyć się w szkole dwóch lub trzech języków obcych, jednak nauka pierwszego języka obcego musi być kontynuowana od szkoły podstawowej do końca gimnazjum. Szkoła podstawowa Pierwszy język obcy lub Szkoła podstawowa Pierwszy język obcy lub Gimnazjum Drugi język obcy Gimnazjum Drugi język obcy Liceum Liceum Trzeci język obcy Szkoła podstawowa Pierwszy język obcy Gimnazjum Drugi język obcy Liceum Trzeci język obcy Nowa podstawa programowa zakłada, że uczniowie przechodzący na następny etap nauczania powinni mieć możliwość kontynuowania nauki języków. Ponadto powinni uczyć się w grupie osób reprezentujących zbliżony poziom umiejętności językowych. Oznacza to, że na lekcjach języków obcych będzie obowiązywał podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka. Czasem może to oznaczać odejście od typowego systemu klasowo-lekcyjnego i przydzielanie uczniów do grupy językowej niezależnie od przydziału do klasy. Takie rozwiązania organizacyjne mogą spowodować obniżenie liczebności grup, co sprzyjać będzie bardziej efektywnej nauce. Podstawą zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej grupy zaawansowania powinien być przeprowadzony na początku roku szkolnego test różnicujący. Umożliwi on określenie poziomu językowego uczniów rozpoczynających naukę w liceum lub technikum (IV poziom edukacyjny) i pomoże zakwalifikować ich do odpowiedniej grupy zaawansowania. Warto jednak zachować pewną elastyczność przy podziale na grupy zaawansowania i dopuścić możliwość zmiany grupy przez pewien początkowy okres (np. dwa tygodnie) oraz umożliwić przesunięcia do grup wyższych i niższych (w zależności od postępów ucznia) w trakcie całego roku szkolnego. Mamy nadzieję, że opracowany przez nas program ułatwi nauczycielom organizację procesu dydaktycznego i pozwoli na osiągnięcie jak najlepszych wyników nauczania. Ogólna koncepcja programu Niniejszy program opiera się na założeniach ujętych w nowej Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zawarty w tym dokumencie opis wymagań w zakresie języka obcego na wszystkich etapach edukacyjnych jest powiązany z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego 3, opracowanym na zlecenie Rady Europy. Wykorzystano w nim 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4 z 2009 r., poz. 17). 3 Council of Europe: D. Coste, B. North, J. Sheils, J. Trim, Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa 2003, Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Odwołując się do Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, będziemy w dalszej części posługiwać się skrótem ESOKJ. 28

5 między innymi poziomy kompetencji językowej do opisu efektów kształcenia na koniec każdego etapu edukacyjnego. Zgodnie z ESOKJ nauczanie na etapie szkoły ponadgimnazjalnej powinno lekko przewyższać poziom A2 w przypadku rozpoczynania nauki języka (poziom IV.0 dla początkujących) oraz prowadzić do poziomu B1 w przypadku kontynuacji nauki w zakresie podstawowym (poziom IV.1 na podbudowie III.0) w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych. Wymagania zawarte w nowej podstawie programowej do nauczania języka obcego odzwierciedlają także zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w kwestii rozwijania tzw. kompetencji kluczowych. Zadaniem nauczyciela, oprócz kształcenia umiejętności porozumiewania się w języku obcym, jest doskonalenie u uczniów dodatkowych kompetencji (np. posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, krytycznej analizy informacji, właściwego odbioru i wykorzystywania mediów, posługiwania się strategiami komunikacyjnymi, umiejętności pracy w zespole, świadomości społecznej i obywatelskiej itp.). Wydaje się też potrzebne, by uczeń nabył w szkole umiejętność czerpania satysfakcji z własnych osiągnięć i motywowania się do koniecznej w zmieniającym się świecie nauki przez całe życie. Kształtowanie postaw umożliwiających odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie należy bez wątpienia do jednego z ważniejszych celów kształcenia ogólnego. Kolejnym ważnym celem powinno być przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego zdawanego na poziomie podstawowym. SPECYFIKA PROGRAMU Prezentowany program w całości uwzględnia założenia ujęte w nowej podstawie programowej, odwołuje się do standardów zaproponowanych w ESOKJ i kładzie stosowny nacisk na rozwiniętą w tym dokumencie koncepcję Europejskiego portfolio językowego 4. Program uwzględnia też wymogi egzaminu maturalnego z języka niemieckiego zdawanego na poziomie podstawowym przedstawione w informatorze przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 5. Program promuje otwartość na odmienne dziedzictwo 4 M. Pawlak, Europejskie portfolio językowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, Warszawa 2006, Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Odwołując się do Europejskiego portfolio językowego, będziemy w dalszej części posługiwać się skrótem EPJ. 5 Centralna Komisja Egzaminacyjna, Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012, dokument dostępny pod adresem kulturowe, kształtuje postawy szacunku dla innych narodów, rozwija tolerancję i kształtuje pozytywne nastawienie do wielokulturowości naszego kontynentu, wychowuje w kulturze dialogu i wzajemnego zrozumienia. Program jest oparty na komunikacyjnej metodzie nauczania. Został pomyślany w taki sposób, że poszczególne elementy języka przedstawiane są zawsze w konkretnych kontekstach komunikacyjnych po to, by uczeń jak najczęściej był konfrontowany z żywym językiem, a przedstawione treści tematyczne były zgodne z zainteresowaniami młodzieży, prowokowały do dyskusji, zajmowania sprecyzowanych stanowisk i stosowania odpowiedniej argumentacji. Szczególny nacisk został położony na równomierne rozwijanie wszystkich sprawności językowych, jednak zawsze w kontekstach komunikacyjnych. Program uwzględnia rozwiązania metodyczne wspierające rozwój odpowiedzialności i autonomię ucznia, np. trening strategii uczenia się, wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych i zachęcanie do uczenia (się) poprzez działanie, proponując realizację ciekawych projektów. Prezentowany program proponuje nauczanie języka niemieckiego stosownie do potrzeb, zdolności i możliwości uczniów. Adresaci programu Użytkownikami programu mogą być: nauczyciele języka niemieckiego, którzy posiadają wymagane przez władze oświatowe kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych, uczniowie i ich rodzice w celu zapoznania się z wymaganiami na tym etapie edukacji, władze szkolne (dyrektorzy szkół) w celu zapewnienia optymalnych warunków, umożliwiających realizację przedstawionych koncepcji programowych. KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI Kwalifikacje do nauczania języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 6. Kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego, m.in. w szkołach, posiada osoba, która: 6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400). 29

6 1. ukończyła studia magisterskie na kierunku filologicznym w specjalności języka niemieckiego lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka niemieckiego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 2. ukończyła studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest język niemiecki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne; 3. ukończyła studia pierwszego stopnia: a) na kierunku filologicznym w specjalności języka niemieckiego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub b) w specjalności języka niemieckiego lub lingwistyki stosowanej w zakresie języka niemieckiego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 4. ukończyła nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności języka niemieckiego, lub 5. ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się: a) świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka niemieckiego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, lub b) świadectwem znajomości języka niemieckiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Od nauczyciela należy oczekiwać, że będzie sprawdzał wartość poznanych lub samodzielnie opracowanych strategii i technik nauczania, przewidywał ich konsekwencje, rozważał zalety i wady. Refleksyjny praktyk ze stosownym wykształceniem i starannym przygotowaniem pedagogicznym, doskonalący swój warsztat zawodowy, potrafiący zaktywizować uczniów, pomóc im rozwijać wszystkie sprawności i umiejętności językowe, jest nauczycielem, którego oczekują uczniowie i ich rodzice 7. CHARAKTERYSTYKA UCZNIÓW W WIEKU LICEALNYM Poziom rozwoju społeczno-emocjonalnego, sprawności umysłowej oraz zdolności młodzieży w wieku licealnym jest zróżnicowany, różne jest bowiem tempo ich rozwoju, różny też wiek wkraczania w okres dojrzewania i osiągania dojrzałości. Należy też wziąć pod uwagę stres związany ze zmianą środowiska szkolnego. Nie wszyscy uczniowie potrafią zaakceptować nową szkołę, nowe środowisko, dlatego nauczyciel powinien stwarzać 7 Warto zapoznać się z publikacją H. Komorowskiej, Metodyka nauczania języków obcych w Polsce ( ), w: Języki Obce w Szkole, Zeszyt specjalny nr 6, Warszawa 2007, Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. atmosferę życzliwości, szacunku i akceptacji, która zachęci uczniów do współpracy. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają rozwinięte poczucie sprawiedliwości, potrzebę niezależności i akceptacji, poszukują wzorców do naśladowania i podkreślają swoją dorosłość. Potrafią systematyzować nabytą wiedzę i są w stanie rozwijać umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej, a w starszych klasach sterować własnym uczeniem się. Warunki realizacji założeń programowych Efektywność nauczania języka niemieckiego, według proponowanego programu, zależy od warunków, w jakich jest on realizowany. Ważne są m.in. takie elementy, jak: liczebność grup językowych, odpowiednie wyposażenie pracowni językowych, dostęp do materiałów dydaktycznych. LICZEBNOŚĆ GRUP JĘZYKOWYCH Efektywna nauka języka obcego jest możliwa tylko w małej grupie, liczącej do 15 osób. Taka liczba uczniów umożliwia nauczycielowi aktywizację uczących się języka obcego oraz indywidualne podejście do każdego ucznia, sprzyja też rozwijaniu wszystkich sprawności językowych, głównie mówienia. Zakładamy jednak, że odpowiednia organizacja pracy na lekcji umożliwi realizację tego programu nawet w większych grupach (do 24 osób). Prowadzenie zajęć jest wówczas znacznie trudniejsze dla nauczycieli i zdecydowanie mniej efektywne dla uczniów. Przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania językowego. CZAS REALIZACJI PROGRAMU Program jest dostosowany do nauki języka niemieckiego w zakresie podstawowym dla uczniów rozpoczynających naukę (poziom IV.0) lub ją kontynuujących (poziom IV.I), dlatego optymalny czas jego realizacji to 2 3 godziny tygodniowo. WYPOSAŻENIE SAL LEKCYJNYCH I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE W celu realizacji założeń niniejszego programu nauczania konieczne jest korzystanie z odpowiednio wyposażonych pracowni języka niemieckiego. Niezbędnym narzędziem pracy będzie odtwarzacz płyt kompaktowych, 30

7 bez którego nie da się pracować z nagraniami przeznaczonymi do rozwijania i ćwiczenia sprawności słuchania ze zrozumieniem. Przydatny może być też sprzęt wideo i DVD. Zalecany jest także komputer z dostępem do internetu i rzutnikiem multimedialnym. Jeśli nie będzie to możliwe, nauczyciel i uczący się języka niemieckiego powinni mieć zapewniony dostęp do pracowni komputerowej. Pracownia lub, jeśli nie ma takiej możliwości, biblioteka szkolna powinna być wyposażona w słowniki jedno- lub dwujęzyczne, mapy, podręczniki do gramatyki, opracowania na temat kultury krajów niemieckojęzycznych, płyty CD oraz DVD. Dobrze byłoby udostępnić uczniom prasę niemieckojęzyczną lub poinformować o odpowiednich witrynach internetowych. W pracowni powinno być także miejsce przeznaczone na ekspozycję prac uczniów i prezentację materiałów zrealizowanych w ramach prac projektowych 8. Cele nauczania OGÓLNE CELE NAUCZANIA I ZADANIA SZKOŁY Nowa podstawa programowa jasno nakreśla nadrzędny cel pracy edukacyjnej każdego nauczyciela. Jest nim dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów (w wymiarze zdrowotnym, psychicznym, intelektualnym, moralnym i duchowym) i ich rozwoju społecznego. Konieczna jest harmonijna realizacja zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania 9. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego na IV etapie edukacyjnym należą: czytanie umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; myślenie matematyczne umiejętność wykorzystywania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; myślenie naukowe umiejętność wykorzystywania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania 8 Por. Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, dokument dostępny pod adresem s Tamże, s Tamże, s. 1. wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; umiejętności komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie; umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi; umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; umiejętność pracy zespołowej 10. Z podstawy programowej wynikają także cele ogólne nauczania języka obcego na etapie edukacji ponadgimnazjalnej. Główne cele dotyczące nauki niemieckiego jako drugiego języka w zakresie podstawowym, gdy nauczanie tego języka stanowi kontynuację nauczania w gimnazjum na podbudowie wymagań poziomu III.0, są następujące: opanowanie języka na poziomie zapewniającym w miarę sprawną komunikację w odniesieniu do spraw życia codziennego; przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Celem nauczania niemieckiego jako trzeciego języka, rozpoczynającego się od poziomu zerowego (IV.0), jest opanowanie języka na poziomie zapewniającym minimum komunikacji językowej. Treści nauczania na etapie ponadgimnazjalnym mają koncentrować się na rozwijaniu poszczególnych sprawności językowych: rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania ze zrozumieniem, pisania, interakcji i mediacji ustnej oraz pisemnej. Treści nauczania powinny: umożliwiać nabywanie ogólnych wiadomości na temat kultury krajów niemieckojęzycznych; służyć stałemu poszerzaniu zakresu funkcji językowych umożliwiających posługiwanie się językiem niemieckim w sytuacjach życia codziennego; przyczyniać się do opanowania struktur gramatycznych umożliwiających uczniom formułowanie prostych wypowiedzi w odniesieniu do teraźniejszości, przeszłości i przyszłości; umożliwiać rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu języka (poziom IV.1); umożliwiać nabywanie umiejętności językowych poprzez kontakt z autentycznymi wypowiedziami ustnymi i pisemnymi oraz umiejętności korzystania z technik komputerowych (poziom IV.1). 31

8 Realizacja programu pozwoli uczniom zaczynającym naukę języka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej osiągnąć poziom A2+, a kontynuującym B1, względnie B1+ (zgodnie z ESOKJ). Szkoła powinna zapewnić uczniom wszechstronną pomoc w rozwijaniu poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości. Szczególnie istotnym zadaniem liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum jest przygotowanie uczniów do podjęcia studiów i pracy. Uczniom należy pomóc w doskonaleniu umiejętności samodzielnego, efektywnego uczenia się języka niemieckiego, stwarzać im okazje do samooceny postępów w nauce, doskonalenia umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym autentycznych materiałów, których wybór odpowiada zadaniom wychowawczym. Ważne jest także zapewnienie uczniom kontaktu z językiem niemieckim (np. przez organizowanie wymiany ze szkołami w Niemczech), możliwości wykorzystania znajomości języka przy wykonywaniu prac zespołowych (np. projektów), czy uczestniczenie w programach międzynarodowych. Z pewnością rozwija to w uczniach otwartość na świat, ciekawość i tolerancję wobec innych kultur, ale także tożsamość opartą na dziedzictwie kultury ojczystej. CELE WYCHOWAWCZE W NAUCE JĘZYKA OBCEGO Nauczanie i wychowanie na tym etapie kształcenia stanowią naturalną konsekwencję nauczania i wychowania na etapie poprzednim. Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia i wychowania należy stosować odpowiednio zasady ogólne, przyjęte dla szkoły podstawowej i gimnazjum, uwzględniając poziom rozwoju społeczno-emocjonalnego młodzieży w wieku licealnym. W pracy wychowawczej nauczyciele powinni wspierać rodziców w ich zadaniach wychowawczych, tak aby umożliwiać uczniom stopniowe przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i zmierzenie się z takimi wyzwaniami współczesnego świata, jak integracja, globalizacja, postęp naukowo-techniczny 11. Nauczanie języka obcego sprzyja kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów m.in.: ciekawości i otwartości wobec innych kultur, w szczególności niemieckiego obszaru językowego; umiejętności słuchania, podejmowania dialogu z przedstawicielami innych kultur i religii; tolerancji i zrozumienia wobec innych kultur i religii; umiejętności pracy i współdziałania w zespole; otwartości na potrzeby drugiego człowieka przez kształtowanie takich cech charakteru, jak koleżeństwo, przyjaźń, wrażliwość na potrzeby innych, gotowość do udzielania pomocy, współodpowiedzialność, poczucie użyteczności; wykorzystywania doświadczeń nabytych w uczeniu się innych przedmiotów, w szczególności języka polskiego, historii, innych języków obcych. CELE SZCZEGÓŁOWE W NAUCE JĘZYKA OBCEGO Cele szczegółowe powinny uwzględniać opanowanie wszystkich sprawności językowych na podstawowym poziomie biegłości komunikacyjnej zgodnie z: nową podstawą programową, standardami dydaktyki nauczania języków obcych, wymaganiami stawianymi maturzystom przystępującym do egzaminu maturalnego w zakresie podstawowym. Na poziomie IV.0 uczniowie rozpoczynający naukę języka niemieckiego powinni: w ramach znajomości środków językowych posługiwać się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych; w ramach rozumienia wypowiedzi rozumieć proste i krótkie wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych; w ramach tworzenia wypowiedzi samodzielnie formułować bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych; w ramach reagowania na wypowiedzi uczestniczyć w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reagować ustnie lub pisemnie w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych; w ramach przetwarzania wypowiedzi zmieniać formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 11 Tamże, s

9 Na poziomie IV.1 uczniowie kontynuujący naukę języka niemieckiego na podbudowie poziomu III.0 powinni: w ramach środków językowych posługiwać się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych; w ramach rozumienia wypowiedzi rozumieć proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych; w ramach tworzenia wypowiedzi samodzielnie formułować krótkie, proste, zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych; w ramach reagowania na wypowiedzi uczestniczyć w rozmowie i w typowych sytuacjach reagować w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych; w ramach przetwarzania wypowiedzi zmieniać formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. Ponadto uczniowie powinni opanować następujące umiejętności: dokonywanie samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystywania techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, zapamiętywanie nowych wyrazów, korzystanie z tekstów w języku niemieckim); współdziałanie w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych pracach projektowych; korzystanie ze źródeł informacji w języku niemieckim (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych; stosowanie strategii komunikacyjnych (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) oraz strategii kompensacyjnych (np. zastąpienie innym wyrazem, opis) w przypadku, gdy nie znają lub nie pamiętają jakiegoś wyrazu; znajdowanie podobieństw i różnic między językami 12. Realizacja przedstawionych tutaj celów inaczej będzie przebiegać w grupach rozpoczynających naukę języka 12 Tamże, s od poziomu zerowego (IV.0) i kontynuujących naukę po kursie w gimnazjum (IV.1). W tej drugiej grupie uczniowie przygotowujący się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym będą posługiwać się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych, rozumieć trudniejsze teksty, uczestniczyć w rozmowach wymagających argumentowania, negocjowania, przekonywania itp. Szczegółowe cele dotyczące podstawowych sprawności językowych zostaną omówione w punkcie Cele i techniki nauczania podstawowych sprawności językowych. Zakres tematyki i treści nauczania TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Zakres tematyczny obowiązujący uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest określony przez nową podstawę programową. Niniejszy program umożliwia realizację podstawowych wymagań ogólnych w zakresie następujących bloków tematycznych: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo, elementy wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego oraz o kraju ojczystym. Każdy z tych zakresów obejmuje zagadnienia cząstkowe. Powinny one być wybierane w zależności od poziomu językowego uczniów i wymagań maturalnych oraz zrealizowane w ciągu 3 4 lat. Proponujemy spiralną organizację treści kształcenia. Spiralny układ treści obejmuje elementy już znane, które poprzez powtarzanie utrwalają się i pogłębiają, oraz elementy nowe, związane z poprzednimi i wykraczające poza nie. 33

10 FUNKCJE JĘZYKOWE I INTENCJE KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH BLOKÓW TEMATYCZNYCH Poziom IV.0 dla początkujących Ogólne zakresy tematyczne Człowiek Dom Szkoła Praca Tematyka szczegółowa Dane personalne Wygląd zewnętrzny Cechy charakteru Uczucia i emocje Zainteresowania Problemy etyczne Miejsce zamieszkania Opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia Wynajmowanie mieszkania Przedmioty nauczania Oceny i wymagania Życie szkoły Kształcenie pozaszkolne Zawody i związane z nimi czynności oraz warunki zatrudnienia Praca dorywcza Funkcje językowe / Intencje komunikacyjne uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących danych osobowych, np. nazwiska, wieku, miejsca zamieszkania itp.; nawiązywanie i kończenie rozmowy: powitanie i pożegnanie; prowadzenie rozmowy przez telefon; informowanie o niezrozumieniu, prośba o powtórzenie lub wolniejsze mówienie; pytanie o znaczenie wyrazów lub zwrotów, literowanie opisywanie wyglądu osób; uzyskiwanie i udzielanie informacji na ten temat opisywanie i charakteryzowanie osób udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat stanów emocjonalnych, sympatii, antypatii, niechęci; przedstawianie własnej opinii na temat związków uczuciowych pomiędzy ludźmi (rodzina, miłość, przyjaźń itp.); wyrażanie pozytywnych i negatywnych stanów emocjonalnych pytanie o zainteresowania innej osoby; udzielanie informacji na temat własnych zainteresowań uzyskiwanie informacji na temat postaw i poglądów etycznych innych ludzi; odmowa udzielania informacji, kiedy dany temat jest sprzeczny z poglądami i systemem wartości rozmówcy udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat miejsca zamieszkania, adresu itd. opisywanie miejsc i przedmiotów w domu i jego okolicy, rodzajów mieszkań, pomieszczeń, sprzętów i ich układu; udzielanie i uzyskiwanie informacji na ten temat opisywanie miejsc, przedmiotów i czynności związanych z wynajęciem mieszkania; uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących warunków mieszkaniowych, potrzeb, zakazów, pozwoleń; negocjowanie np. warunków wynajmu mieszkania, wysokości czynszu; formułowanie ogłoszeń nazywanie przedmiotów szkolnych, opisywanie czynności wykonywanych na lekcjach; wyrażanie i uzasadnianie opinii o przedmiotach szkolnych udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat ocen i wymagań; opisywanie czynności (np. w czasie zajęć języka obcego) relacjonowanie wydarzeń z życia szkoły i klasy (spotkania, wycieczki, dzień sportu, wymiana międzyszkolna, konflikty, przemoc); opisywanie ludzi, miejsc i czynności udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat zajęć pozaszkolnych opisywanie ludzi, miejsc i czynności związanych z różnymi zawodami; wyrażanie opinii na temat predyspozycji do danego zawodu, oczekiwań związanych z przyszłym zawodem i miejscem pracy; uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących warunków zatrudnienia; formułowanie listu motywacyjnego i życiorysu uzyskiwanie i udzielanie informacji związanych z pracą dorywczą; opisywanie miejsc i czynności 34

11 Ogólne zakresy tematyczne Życie rodzinne i towarzyskie Żywienie Zakupy i usługi Tematyka szczegółowa Okresy życia Członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele Czynności życia codziennego Formy spędzania czasu wolnego Święta i uroczystości Styl życia Konflikty i problemy Artykuły spożywcze Przygotowanie potraw Posiłki Lokale gastronomiczne Rodzaje sklepów Towary Sprzedawanie i kupowanie Reklama Korzystanie z usług Środki płatnicze Funkcje językowe / Intencje komunikacyjne opisywanie ludzi, zjawisk i czynności związanych z różnymi etapami życia; przedstawianie własnych planów i działań uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących członków rodziny, kolegów i przyjaciół; opisywanie ludzi, ich cech charakteru, zainteresowań, upodobań i niechęci opisywanie czynności życia codziennego; uzyskiwanie i udzielanie informacji na ten temat; relacjonowanie wydarzeń uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat form spędzania czasu wolnego; relacjonowanie wydarzeń; opisywanie osób, miejsc i czynności; wyrażanie i obrona własnych opinii relacjonowanie wydarzeń (przyjęcie urodzinowe, przygotowania do świąt, np. Bożego Narodzenia, i ich przebieg); opisywanie ludzi i czynności opisywanie ludzi, miejsc, zjawisk i czynności; uzyskiwanie i udzielanie informacji na ten temat relacjonowanie wydarzeń; udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat konfliktów i problemów w domu i szkole uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat artykułów spożywczych, np. ich ilości, pochodzenia i jakości; opisywanie przedmiotów i miejsc opisywanie przygotowania potraw (składniki, czynności); udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat sposobów przygotowania potraw udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat posiłków, np. czasu i miejsca ich spożywania, ulubionych potraw, umiejętności ich przyrządzania nawiązywanie rozmowy z kelnerem/kelnerką; uzyskiwanie informacji, np. na temat cen; wyrażanie pozytywnych i negatywnych opinii na temat walorów smakowych potraw udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat rodzajów sklepów i ich położenia; opisywanie miejsc, ludzi i czynności związanych z tym tematem uzyskiwanie i udzielanie informacji, np. na temat oferty towarowej, cen, promocji; opisywanie przedmiotów inicjowanie i kończenie rozmowy; udzielanie i uzyskiwanie informacji; relacjonowanie zdarzeń, np. z pobytu w centrum handlowym i zrobionych tam zakupów przekazywanie informacji o produktach prowadzenie rozmów w typowych sytuacjach związanych z korzystaniem z usług (poczta, salon fryzjerski itp.); udzielanie i zasięganie informacji dotyczących danej usługi udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat form płacenia (gotówka, karta) 35

12 Ogólne zakresy tematyczne Podróżowanie i turystyka Kultura Sport Zdrowie Nauka i technika Tematyka szczegółowa Środki transportu Informacja turystyczna Baza noclegowa Wycieczki Zwiedzanie Dziedziny kultury Twórcy i ich dzieła Uczestnictwo w kulturze Media Dyscypliny sportu Sprzęt sportowy Imprezy sportowe Sport wyczynowy Samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie Higieniczny tryb życia Odkrycia naukowe Obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych Technologie informacyjno- -komunikacyjne Funkcje językowe / Intencje komunikacyjne uzyskiwanie i udzielanie informacji (kasa biletowa, informacja kolejowa itp.); wyrażanie preferencji związanych ze środkami transportu (zalety i wady wybranych środków transportu) uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat atrakcji turystycznych, możliwości spędzania czasu w danym miejscu, w danej miejscowości itp. uzyskiwanie i udzielanie informacji związanych z bazą noclegową, rezerwacją miejsc hotelowych, standardem usług itd.; nawiązywanie i prowadzenie rozmowy z obsługą hotelową uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat oferty biur podróży opisywanie miejsc wartych zwiedzenia; udzielanie i zasięganie informacji na temat atrakcji turystycznych, zabytków, muzeów i ich lokalizacji opisywanie miejsc, zjawisk i czynności związanych z poszczególnymi dziedzinami kultury (film, teatr, literatura, sztuka, muzyka, muzeum, galeria, koncerty itd.) uzyskiwanie i udzielanie informacji na ten temat uzyskiwanie i udzielanie informacji (kasa biletowa, informacja telefoniczna o repertuarze, koncertach itd.); wyrażanie własnej opinii, np. zachwytu, znudzenia udzielanie i zasięganie informacji związanych z mediami; prośba o opinię i wyrażanie opinii własnej; przedstawianie odmiennego punktu widzenia udzielanie i zasięganie informacji na temat uprawiania różnych dziedzin sportu opisywanie przedmiotów wykorzystywanych do uprawiania sportu relacjonowanie wydarzeń związanych z imprezami sportowymi (np. dzień sportu w szkole); udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat imprez sportowych (terminy, bilety) opisywanie ludzi, miejsc i czynności związanych z wyczynowym uprawianiem sportu zasięganie i udzielanie informacji dotyczących samopoczucia; nawiązywanie rozmowy w celu umówienia się na wizytę u lekarza; negocjowanie w sprawie terminu wizyty u lekarza; opisywanie dolegliwości w trakcie wizyty u lekarza; zasięganie informacji na temat leków, czasu trwania leczenia, zaleceń lekarza; relacjonowanie wydarzeń związanych z chorobą, leczeniem zasięganie informacji na temat trybu życia; udzielanie informacji na temat czynności i zachowań składających się na higieniczny tryb życia udzielanie i zasięganie informacji na temat odkryć naukowych, które mają dzisiaj ważne znaczenie, zarówno negatywne, jak i pozytywne uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat obsługi sprzętów udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat współczesnych mediów elektronicznych; opisywanie czynności i zjawisk związanych z korzystaniem z komputera i internetu 36

13 Ogólne zakresy tematyczne Świat przyrody Państwo i społeczeństwo Elementy wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego oraz kraju ojczystym z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz problematyki integracji europejskiej Klimat Tematyka szczegółowa Świat roślin i zwierząt Krajobraz Zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego Klęski żywiołowe Konflikty wewnętrzne i międzynarodowe Przestępczość Polityka społeczna Wiadomości krajoznawcze i kulturoznawcze na temat Niemiec, Austrii i Szwajcarii Wiadomości na temat kraju ojczystego Funkcje językowe / Intencje komunikacyjne uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat pogody wyrażanie opinii na temat roli zwierząt w życiu człowieka; opisywanie miejsc występowania roślin i zwierząt, np. parku, lasu opisywanie krajobrazu i jego elementów (krajobraz miejski, wiejski, morze, góry, las itp.) opisywanie czynności i zjawisk zagrażających środowisku naturalnemu człowieka; udzielanie i uzyskiwanie informacji o organizacjach ekologicznych, sposobach i celach ich działania; udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat działań mających na celu ratowanie i ochronę środowiska naturalnego opisywanie zjawisk i czynności dotyczących klęsk żywiołowych (powodzie, pożary); uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat rodzaju klęski, wyrządzonych szkód, pomocy poszkodowanym udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat takich wydarzeń, jak wojny, demonstracje, akty przemocy i terroru relacjonowanie wydarzeń (np. kradzieży); zasięganie i udzielanie informacji na ten temat udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat polityki społecznej w Polsce i innych krajach oraz instytucji zajmujących się realizowaniem jej założeń uzyskiwanie i udzielanie informacji kulturoznawczych; opisywanie miejsc, ludzi i zjawisk charakterystycznych dla tych krajów (miast, zabytków, sławnych ludzi, kultury, kuchni itp.) udzielanie informacji na temat kraju ojczystego, swojego regionu, miasta, wsi (zabytki, możliwości spędzania wolnego czasu, atrakcje turystyczne, sposób życia, kultura, kuchnia) 37

14 Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę (zakres podstawowy) na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego Ogólne zakresy tematyczne Człowiek Dom Szkoła Tematyka szczegółowa Dane personalne Wygląd zewnętrzny Cechy charakteru Uczucia i emocje Zainteresowania Problemy etyczne Miejsce zamieszkania Opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia Wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania Przedmioty nauczania Oceny i wymagania Życie szkoły Kształcenie pozaszkolne System oświaty Funkcje językowe / Intencje komunikacyjne uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących danych osobowych, np. nazwiska, wieku, miejsca zamieszkania itp.; nawiązywanie i kończenie rozmowy: powitanie i pożegnanie; prowadzenie rozmowy przez telefon; informowanie o niezrozumieniu, prośba o powtórzenie lub wolniejsze mówienie; pytanie o znaczenie wyrazów lub zwrotów, literowanie i prośba o przeliterowanie (imienia, nazwiska, nazwy miejscowości) opisywanie wyglądu osób oraz uzyskiwanie i udzielanie informacji na ten temat opisywanie i charakteryzowanie ludzi; przedstawianie opinii własnej i osób trzecich na temat cech danych osób i ich zachowań udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat stanów emocjonalnych, sympatii, antypatii, niechęci; przedstawianie własnej opinii na temat związków uczuciowych pomiędzy ludźmi (rodzina, miłość, przyjaźń itp.); wyrażanie pozytywnych i negatywnych stanów emocjonalnych pytanie o zainteresowania innej osoby; udzielanie informacji na temat własnych zainteresowań wyrażanie własnych poglądów w kwestiach etycznych; uzyskiwanie informacji na temat postaw i poglądów etycznych innych ludzi; odmowa udzielania informacji, kiedy dany temat jest sprzeczny z poglądami i systemem wartości rozmówcy udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat miejsca zamieszkania, adresu itd.; opisywanie miejsca i lokalizacji opisywanie miejsc i przedmiotów w domu i jego okolicy, rodzajów mieszkań, pomieszczeń, sprzętów i ich układu; udzielanie i uzyskiwanie informacji na ten temat opisywanie miejsc, przedmiotów i czynności związanych z wynajęciem, kupnem lub sprzedażą mieszkania; uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących warunków mieszkaniowych, potrzeb, zakazów, pozwoleń; negocjowanie np. warunków wynajmu mieszkania, wysokości czynszu itd.; formułowanie ogłoszeń opisywanie miejsc i czynności związanych z poszczególnymi przedmiotami szkolnymi; wyrażanie i uzasadnianie opinii udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat ocen i wymagań; opisywanie czynności (np. w czasie zajęć języka obcego); wyrażanie swojej opinii i oczekiwań dotyczących zajęć lekcyjnych relacjonowanie wydarzeń z życia szkoły i klasy (spotkania, wycieczki, dzień sportu, wymiana międzyszkolna, konflikty, przemoc); opisywanie ludzi, miejsc i czynności; przedstawianie i uzasadnianie własnych opinii i stanów emocjonalnych udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat zajęć pozaszkolnych; relacjonowanie wydarzeń udzielanie i uzyskiwanie informacji dotyczących systemu oświaty w Polsce i krajach niemieckojęzycznych 38

15 Ogólne zakresy tematyczne Praca Życie rodzinne i towarzyskie Życie rodzinne i towarzyskie Żywienie Tematyka szczegółowa Zawody i związane z nimi czynności oraz warunki pracy i zatrudnienia Praca dorywcza Rynek pracy Okresy życia Członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele Czynności życia codziennego Formy spędzania czasu wolnego Święta i uroczystości Styl życia Konflikty i problemy Artykuły spożywcze Przygotowanie potraw Posiłki Lokale gastronomiczne Diety Funkcje językowe / Intencje komunikacyjne opisywanie ludzi, miejsc i czynności związanych z różnymi zawodami; wyrażanie opinii na temat predyspozycji do danego zawodu, oczekiwań związanych z przyszłym zawodem i miejscem pracy; uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących warunków zatrudnienia; formułowanie listu motywacyjnego i życiorysu uzyskiwanie i udzielanie informacji związanych z pracą dorywczą; opisywanie miejsc i czynności; relacjonowanie wydarzeń (praca w czasie wakacji) uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących sytuacji na rynku pracy; opisywanie miejsc, ludzi, zjawisk i czynności związanych z tym tematem opisywanie ludzi, zjawisk i czynności związanych z różnymi etapami życia; relacjonowanie wydarzeń; przedstawianie własnych planów i działań uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących członków rodziny, kolegów i przyjaciół; opisywanie ludzi, ich cech charakteru, zainteresowań, upodobań i niechęci opisywanie czynności; uzyskiwanie i udzielanie informacji na ten temat; relacjonowanie wydarzeń uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat form spędzania czasu wolnego; relacjonowanie wydarzeń; opisywanie osób, miejsc i czynności; negocjowanie; wyrażanie i obrona własnych opinii relacjonowanie wydarzeń (przyjęcie urodzinowe, przygotowania do świąt i ich przebieg); opisywanie ludzi i czynności uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat stylu życia; opisywanie ludzi, miejsc, zjawisk i czynności, wyrażanie opinii na temat postaw i wzorców zachowań relacjonowanie wydarzeń; udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat konfliktów i problemów w domu i szkole; negocjowanie np. podziału obowiązków domowych; proponowanie rozwiązań w sytuacjach konfliktowych uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat artykułów spożywczych, np. ich ilości, pochodzenia i jakości; opis przedmiotów i miejsc opis przygotowania potraw (składniki, czynności); relacjonowanie wydarzeń (przyjęcia z okazji urodzin, uroczystości rodzinnych oraz świąt z uwzględnieniem przygotowanych lub podawanych potraw); udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat sposobów przygotowania potraw udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat posiłków, np. czasu i miejsca ich spożywania, ulubionych potraw, umiejętności ich przyrządzania nawiązywanie rozmowy z kelnerem/kelnerką; uzyskiwanie informacji np. na temat cen; wyrażanie pozytywnych i negatywnych opinii na temat walorów smakowych potraw; negocjowanie (propozycja wyboru innego lokalu, reklamacja w sprawie np. wysokości rachunku lub jakości podanej potrawy); relacjonowanie wydarzeń; opis wnętrza lokalu, ludzi i czynności uzyskiwanie informacji na temat żywienia, np. w czasie wizyty u lekarza; wyrażanie własnego zdania na temat żywienia i zdrowego odżywiania 39

16 Ogólne zakresy tematyczne Zakupy i usługi Podróżowanie i turystyka Tematyka szczegółowa Rodzaje sklepów Towary Sprzedawanie i kupowanie Reklama Korzystanie z usług Środki płatnicze Banki Ubezpieczenia Środki transportu Informacja turystyczna Baza noclegowa Wycieczki Zwiedzanie Wypadki Funkcje językowe / Intencje komunikacyjne udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat rodzajów sklepów i ich położenia; opisywanie miejsc, ludzi i czynności związanych z tym tematem uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat oferty towarowej, cen, promocji; opisywanie przedmiotów itp. inicjowanie i kończenie rozmowy; udzielanie i uzyskiwanie informacji; relacjonowanie zdarzeń (np. pobytu w centrum handlowym i robionych tam zakupów); formułowanie ogłoszeń, np. w sprawie sprzedaży podręczników, biletów na koncert przekazywanie informacji o produktach i ich prezentacja; opisywanie zjawisk i czynności związanych z reklamą; wyrażanie opinii prowadzenie rozmów w typowych sytuacjach związanych z korzystaniem z usług (poczta, salon fryzjerski, fotograf itp.); udzielanie i zasięganie informacji dotyczących danej usługi; negocjowanie, np. w sprawie terminu wykonania usługi udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat form płacenia (gotówka, karta, możliwość zrealizowania czeku) uzyskiwanie i udzielanie informacji w typowych kontaktach z instytucjami bankowymi, np. w sprawie zakładania rachunku uzyskiwanie i udzielanie informacji w sprawie ubezpieczeń (wykupowanie polisy ubezpieczeniowej, wypłata świadczeń itd.); wypełnianie formularzy uzyskiwanie i udzielanie informacji (kasa biletowa, informacja kolejowa itp.); wyrażanie preferencji związanych ze środkami transportu (zalety i wady wybranych środków transportu) uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat atrakcji turystycznych, możliwości spędzania czasu w danym miejscu, w danej miejscowości, zakupu biletów wstępu itp.; udzielanie informacji na temat walorów turystycznych własnej miejscowości lub regionu uzyskiwanie i udzielanie informacji związanych z bazą noclegową, rezerwacją miejsc hotelowych, standardem usług itd.; nawiązywanie i prowadzenie rozmowy z obsługą hotelową; relacjonowanie wydarzeń uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat oferty biur podróży; prowadzenie rozmowy w celu zarezerwowania miejsca; relacjonowanie wydarzeń związanych z wycieczkami opisywanie miejsc wartych zwiedzenia; udzielanie i zasięganie informacji na temat atrakcji turystycznych, zabytków, muzeów i ich lokalizacji; relacjonowanie wydarzeń związanych ze zwiedzaniem; negocjowanie w sprawie zmiany planów dotyczących zwiedzania nawiązanie i prowadzenie rozmowy prośba o pomoc, informowanie i zasięganie informacji o wydarzeniu, okolicznościach wypadku, awarii, możliwości uzyskania pomocy; relacjonowanie wydarzeń 40

17 Ogólne zakresy tematyczne Kultura Sport Zdrowie Zdrowie Zdrowie Tematyka szczegółowa Dziedziny kultury Twórcy i ich dzieła Uczestnictwo w kulturze Media Dyscypliny sportu Sprzęt sportowy Imprezy sportowe Sport wyczynowy Samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie Higieniczny tryb życia Niepełnosprawni Uzależnienia Ochrona zdrowia Funkcje językowe / Intencje komunikacyjne opisywanie miejsc, zjawisk i czynności związanych z poszczególnymi dziedzinami kultury (film, teatr, literatura, sztuka, muzyka, muzeum, galeria, koncert itd.) uzyskiwanie i udzielanie informacji związanych ze znanymi twórcami kultury uzyskiwanie i udzielanie informacji (kasa biletowa, informacja telefoniczna o repertuarze, koncertach itd.); relacjonowanie wydarzeń: uczestnictwo w koncertach, wystawach itp.; wyrażanie własnej opinii, np. zachwytu, znudzenia; negocjowanie w sprawie zmiany planów dotyczących udziału w danej imprezie kulturalnej udzielanie i zasięganie informacji związanych z mediami; prośba o opinię i wyrażanie własnej opinii; przedstawianie odmiennego punktu widzenia udzielanie i zasięganie informacji na temat uprawiania różnych dziedzin sportu opisywanie przedmiotów potrzebnych do uprawiania sportu relacjonowanie wydarzeń związanych z imprezami sportowymi, np. dzień sportu w szkole; udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat imprez sportowych (terminy, bilety) opisywanie ludzi, miejsc i czynności związanych z wyczynowym uprawianiem sportu zasięganie i udzielanie informacji dotyczących samopoczucia; nawiązanie rozmowy w celu umówienia się na wizytę u lekarza; negocjowanie w sprawie terminu wizyty u lekarza; opisywanie dolegliwości w trakcie wizyty u lekarza; zasięganie informacji na temat leków, czasu trwania leczenia, zaleceń lekarza; relacjonowanie wydarzeń związanych z chorobą, leczeniem, pobytem w szpitalu udzielanie informacji na temat czynności i zachowań składających się na higieniczny tryb życia; zasięganie informacji na ten temat udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat problemów osób niepełnosprawnych; wyrażanie własnej opinii na temat integracji społecznej osób niepełnosprawnych i trudnościach z tym związanych zasięganie i udzielanie informacji na temat rodzajów uzależnień, powodów, dla których młodzi ludzie sięgają po środki odurzające; negocjowanie (odmowa alkoholu lub zażycia innego środka odurzającego) opisywanie ludzi, przedmiotów, miejsc i czynności związanych z ochroną zdrowia (pierwsza pomoc, pogotowie lekarskie, przychodnia, szpital) 41

18 Ogólne zakresy tematyczne Nauka i technika Świat przyrody Państwo i społeczeństwo Tematyka szczegółowa Odkrycia naukowe Wynalazki Obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych Awarie Technologie informacyjno- -komunikacyjne Klimat Świat roślin i zwierząt Krajobraz Zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego Klęski żywiołowe Katastrofy Przestrzeń kosmiczna Struktura państwa Urzędy Organizacje międzynarodowe i społeczne Funkcje językowe / Intencje komunikacyjne udzielanie i zasięganie informacji na temat odkryć naukowych, które mają dzisiaj ważne znaczenie, zarówno negatywne, jak i pozytywne prezentowanie historii wielkich wynalazków i ich znaczenia w życiu codziennym uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat obsługi sprzętów; opisywanie przedmiotów i czynności wykonywanych przy korzystaniu z urządzeń technicznych udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat rodzaju awarii i jej skutków; prośba o pomoc udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat współczesnych mediów elektronicznych; opisywanie czynności i zjawisk związanych z korzystaniem z komputera, telefonu komórkowego i internetu opisywanie miejsc o różnym klimacie oraz charakterystycznych zjawisk pogodowych; uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat pogody wyrażanie opinii na temat roli zwierząt w życiu człowieka; opisywanie miejsc występowania roślin i zwierząt, np. zoo, parku, lasu opisywanie krajobrazu i jego elementów (krajobraz miejski, wiejski, morze, góry, las itp.) opisywanie czynności i zjawisk zagrażających środowisku naturalnemu człowieka; udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat działań mających na celu ratowanie i ochronę środowiska naturalnego; udzielnie i uzyskiwanie informacji o organizacjach ekologicznych, sposobach i celach ich działania; relacjonowanie wydarzeń związanych z pracą na rzecz środowiska naturalnego (udział w projektach, kółkach zainteresowań, akcji sprzątania świata) opisywanie zjawisk i czynności dotyczących klęsk żywiołowych (powodzie, pożary); relacjonowanie wydarzeń związanych z tym tematem; uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat rodzaju klęski, wyrządzonych szkód, pomocy poszkodowanym zasięganie i udzielanie informacji związanych z katastrofami (np. kolejowymi, lotniczymi), ich skutkami oraz pomocą udzielaną poszkodowanym wyrażanie własnego zdania na temat powodów, dla których ludzie chcą badać kosmos; opisywanie miejsc i czynności związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi, np. lądowaniem na Księżycu, lotami promów kosmicznych itp. opisywanie miejsc, ludzi, czynności i instytucji tworzących struktury urzędowe prowadzenie rozmowy z urzędnikiem w celu załatwienia jakiejś sprawy urzędowej udzielanie i zasięganie informacji na temat działalności międzynarodowych organizacji, np. charytatywnych 42

19 Ogólne zakresy tematyczne Państwo i społeczeństwo Elementy wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego oraz kraju ojczystym z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz integracji europejskiej Tematyka szczegółowa Konflikty wewnętrzne i międzynarodowe Przestępczość Polityka społeczna Gospodarka Wiadomości krajoznawcze i kulturoznawcze na temat Niemiec, Austrii i Szwajcarii Wiadomości na temat kraju ojczystego Funkcje językowe / Intencje komunikacyjne udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat takich wydarzeń, jak wojny, demonstracje, akty przemocy i terroru relacjonowanie wydarzeń (kradzieży, mobbingu itp.); zasięganie i udzielanie informacji na ten temat udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat polityki społecznej w Polsce i innych krajach oraz instytucji zajmujących się realizowaniem jej założeń udzielanie i uzyskiwanie informacji na tematy ekonomiczne (dziedziny gospodarki, ich stan, perspektywy itd.); wyrażanie opinii na temat wspólnego rynku, globalizacji itd. uzyskiwanie i udzielanie informacji kulturoznawczych; relacjonowanie wydarzeń (wyjazdów, wymiany międzyszkolnej, wycieczek); opisywanie miejsc, ludzi i zjawisk charakterystycznych dla tych krajów (miast, zabytków, sławnych ludzi, sposobu życia, kultury, kuchni itp.) udzielanie informacji na temat kraju ojczystego, swojego regionu, miasta, wsi (zabytków, możliwości spędzania wolnego czasu, atrakcji turystycznych, sposobu życia, kultury, kuchni) ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE Poniższe zestawienie prezentuje zakres wiedzy gramatycznej potrzebnej do posługiwania się językiem na poziomie IV.0. Opracowany został na podstawie Profi le Deutsch. Gemeinsamer Europaischer Referenzrahmen. 13 Kategorie gramatyczne Regularna i nieregularna odmiana czasownika Czasownik ich schlafe, du schläfst Przykłady Czasowniki posiłkowe sein, haben, werden odmiana i zastosowanie Czasowniki zwrotne Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone Czasowniki modalne w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego i czasu przeszłego Präteritum Sie ist gerade gekommen. Ich habe das schon geschrieben. Es wird langsam hell. Ich interessiere mich für Sport. Ich wasche mir die Hände. Ich rufe dich morgen an. Wann besucht ihr uns? Wir können heute in die Pizzeria gehen. Ich konnte nicht schlafen. 13 Profile Deutsch. Gemeinsamer Europaischer Referenzrahmen, praca zbiorowa, München 2002, Langenscheidt. 43

20 Kategorie gramatyczne Czasowniki modalne w trybie przypuszczającym (Konjunktiv Präteritum) Imiesłów czasu przeszłego Partizip II Formy czasowe w stronie czynnej: Präsens, Präteritum, Perfekt Tryb rozkazujący Tryb przypuszczający Konjunkitv Präteritum czasownika haben Przykłady Was möchtest du in Zukunft machen? gemacht, gegangen, eingeschlafen, gearbeitet Er kommt gern mit. Wo wart ihr gestern? Sie hat in den Ferien gearbeitet. Ruf(e) / Ruft / Rufen Sie mich bitte an! Ich hätte gern ein Glas Cola. Rekcja wybranych czasowników, np. denken an (Akk.), fragen nach (Dat.), sich freuen auf/über (Akk.), sich interssieren für (Akk.) Rodzajnik określony, nieokreślony, użycie rzeczownika z rodzajnikiem określonym, nieokreślonym, bez rodzajnika, formy liczby mnogiej rzeczowników Ich denke schon an die Ferien. Er hat uns nach dem Weg gefragt. Ich freue mich auf die Party. Sie interessiert sich auch für Sport. Rzeczownik i rodzajnik Ich brauche einen Kalender. Ich habe Angst. Sie sucht die CD von Anne. Ich lese gern Bücher. Odmiana rzeczownika przez przypadki (Nominativ, Akkusativ, Dativ) Rzeczowniki złożone Rzeczowniki zdrobniałe z końcówkami -chen i -lein Rzeczowniki określające zawód i wykonawcę czynności Rzeczowniki tworzone od nazw miast, krajów i części świata Rzeczowniki tworzone od bezokoliczników Przymiotnik jako orzecznik Przymiotnik jako przydawka Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym, zaimku dzierżawczym i przeczeniu kein Odmiana przymiotnika bez rodzajnika Regularne i nieregularne stopniowanie przymiotnika der Freund, den Freund, dem Freund die Zusammenarbeit, der Wohnwagen das Häuschen, das Büchlein die Lehrerin, der Fahrer, der Fuballspieler der Wiener, der Deutsche, die Europäerin das Essen, das Rudern Przymiotniki Der Pullover ist schon alt. Das ist ein alter Pullover. das alte Haus ein interessantes Gesicht, meine neue Wohnung, keine gute Idee guter Kaffee, kalte Cola klein kleiner der, die, das kleinste / am kleinsten groß größer der, die, das größte / am größten 44

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony 1 WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony Treści nauczania 1. Poziom III.1 - na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego 1.1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących na poziomie IV.I Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

III etap edukacyjny. (klasa I, klasa II, klasa III, w kaŝdej klasie)

III etap edukacyjny. (klasa I, klasa II, klasa III, w kaŝdej klasie) JĘZYK OBCY NOWOśYTNY JĘZYK ANGIELSKI III etap edukacyjny Poziom III.1 na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego (klasa I, klasa II, klasa III, w kaŝdej klasie) CELE KSZTAŁCENIA WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Część pisemna poziom podstawowy Część ustna bez określania poziomu egzaminu Część pisemna

Bardziej szczegółowo

2.7. KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

2.7. KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2.7. KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2.7.1. Cele edukacyjne Rozwijanie zainteresowania nauką języka angielskiego oraz zdobywanie motywacji do samodzielnego pogłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności językowych.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 0- III Szkoły Podstawowej im. ks. prałata A. Osipowicza w Warcinie

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 0- III Szkoły Podstawowej im. ks. prałata A. Osipowicza w Warcinie Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 0- III Szkoły Podstawowej im. ks. prałata A. Osipowicza w Warcinie Obowiązujące podręczniki: Klasa 0- bez podręcznika Klasa I- New Bingo! 1A

Bardziej szczegółowo

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego

Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego INNOWACJA PEDAGOGICZNA w nauczaniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej Elementy literatury i wiedzy o krajach anglosaskich w nauczaniu języka angielskiego 1. AUTOR Nauczyciel kontraktowy

Bardziej szczegółowo

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony)

Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) Próbna matura z angielskiego dla grupy klasy IIC (poziom rozszerzony) I. Zdajcy zna: 1) rónorodne struktury leksykalno-gramatyczne umoliwiajce formułowanie wypowiedzi poprawnych pod wzgldem fonetycznym,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRYWATNYM GIMNAZJUM NR 2 W PIASECZNIE. CEL KSZTAŁCENIA-WYMAGANIA OGÓLNE

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRYWATNYM GIMNAZJUM NR 2 W PIASECZNIE. CEL KSZTAŁCENIA-WYMAGANIA OGÓLNE REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRYWATNYM GIMNAZJUM NR 2 W PIASECZNIE. CEL KSZTAŁCENIA-WYMAGANIA OGÓLNE PODSTAWA PROGRAMOWA Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych PODSTAWA PROGRAMOWA Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych Podstawa programowa przedmiotu JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO TECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO TECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Monika Leczek PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO TECHNIKUM OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 1. Wprowadzenie Program nauczania języka angielskiego Typ szkoły: Technikum obsługi turystycznej Etap nauki: IV etap edukacyjny-

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych Wstęp Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim dotyczy uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA. Ministerstwo Edukacji Narodowej KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA. Ministerstwo Edukacji Narodowej KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Ministerstwo Edukacji Narodowej REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLACZEGO JEST POTRZEBNA? Jeśli chcemy obniŝyć wiek szkolny, to trudno o lepszy moment tys. 400 390 380 370 360 350 340 330 320 Liczba

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum 1) Tytuł innowacji: ENGLISH the way to success. 2) Rodzaj innowacji: Programowa 3) Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM W KLASACH I-III I POSTANOWIENIA OGÓLNE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN, w sprawie oceniania, klasyfikacji i promowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku

Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Egzamin gimnazjalny od 2012 roku Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego od 2012 roku 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKI OBCE TECHNIKUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKI OBCE TECHNIKUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej Karamać w Gorzowie Wielkopolskim PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKI OBCE TECHNIKUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Wrzesień 2014 Przedmiotowy System Oceniania

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły

Program Wychowawczy Szkoły Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2015/2016 Częstochowa, sierpień 2015 Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE INNOWACJA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 W OLSZTYNIE 1. Tytuł innowacji Z angielskim za pan brat już od najmłodszych lat 2. Typ innowacji Programowa i organizacyjna: - wprowadzenie zajęć z języka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 28 W KIELCACH NA LATA 2012-2017 Wspólnie budujemy szkołę nieustannie uczących się ludzi, w której niemożliwe staje się możliwym PODSTAWA PRAWNA Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie

Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie Zasady funkcjonowania klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie 1 W szkole utworzona jest klasa integracyjna. Klasa integracyjna są cząstką nowoczesnej, twórczej

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W WAŁBRZYCHU. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Gimnazjum, Liceum Sportowe, Liceum Ogólnokształcące

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W WAŁBRZYCHU. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Gimnazjum, Liceum Sportowe, Liceum Ogólnokształcące ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W WAŁBRZYCHU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Gimnazjum, Liceum Sportowe, Liceum Ogólnokształcące I. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W. http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA

PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W. http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA PRAKTYKA METODYCZNA STUDENTÓW PWSZ W http://www.interankiety.pl/interankieta/7ea21269635a75f04cb054cfe43f2599.xml ANKIETA Ankieta jest skierowana do opiekunów praktyk metodycznych i ma charakter anonimowy.

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SYLWETKA ABSOLWENTA SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WSTĘP Program wychowawczy Zespołu Szkół w Zrębicach powstał w oparciu o: 1. zadania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów 2. analizę aktów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE i PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Przedmioty: Język angielski Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OKREŚLA: 1. Cele

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z BIAŁORUSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA IM. BRONISŁAWA TARASZKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM W ROKU SZKOLNYM

KONCEPCJA PRACY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z BIAŁORUSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA IM. BRONISŁAWA TARASZKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM W ROKU SZKOLNYM 1. Podstawa prawna: KONCEPCJA PRACY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z BIAŁORUSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA IM. BRONISŁAWA TARASZKIEWICZA W BIELSKU PODLASKIM W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 - Ustawa z 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2013 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W KLASACH III KWIECIEŃ 2013 W RAMACH PROGRAMU PODNOSZĄCEGO EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA PPEK, REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Opracowanie: mgr Lidia Owczarczak mgr Maria Staszak mgr Iwona Wołowiec Śrem 2015 Wstęp Integracja Polski z Unią Europejską jest tematem wielu opracowań i

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Terapeuta zajęciowy; symbol 325907 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE

PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE PRZEDMIOTOWE ZSADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM NR 7 PRZY ZSO NR 7 W CHEŁMIE Chełm 2015r. 1 Zakres ocenianych wiadomości i umiejętności jest zgodny z wymaganiami zawartymi w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Głównym organizatorem procesu kształcenia jest nauczyciel. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia informatyki, aby czas

Bardziej szczegółowo

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI

WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZOŚCI Program wychowawczy Mlodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy im. Mieczyslawa Kozara- Sobódzkiego Do realizacji w latach 2012-2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY WĘDRUJĄC RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA dla klas IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Liceum Sportowego im. J. Kusocińskiego w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna:

Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna: Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7. IX. 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka niemieckiego w Publicznym Liceum Ogólnokształcących nr VI im. Generała L. Okulickiego "Niedźwiadka" w Opolu I. Przedmiotowy System oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Ocenianie przedmiotowe. Informatyka inżynierska

Ocenianie przedmiotowe. Informatyka inżynierska Ocenianie przedmiotowe Informatyka inżynierska Zasady oceniania przedmiotowego zostały skonstruowane w oparciu o następujące dokumenty: 1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE Rok szkolny 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE Rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE Rok szkolny 2015/2016 CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 1. Stworzenie dziecku możliwości rozwoju intelektualnego 1. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli

Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli Przedmiotowy System Oceniania - Informatyka Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI) i Gimnazjum w Zespole Szkół w Serokomli Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ST. STASZICA W SWAROŻYNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ST. STASZICA W SWAROŻYNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ST. STASZICA W SWAROŻYNIE WSTĘP Założeniem programu wychowawczego naszej szkoły jest rozwój osobowości ucznia. Osobowości pojmowanej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI w XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Warszawie I. Przedmiotowe Ocenianie (PO) opiera się na Wewnątrzszkolnym Ocenianiu, które z kolei reguluje: 1.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Znam przepisy i jestem bezpieczny! - przygotowanie do sprawdzianu na kartę motorowerową.

Znam przepisy i jestem bezpieczny! - przygotowanie do sprawdzianu na kartę motorowerową. Znam przepisy i jestem bezpieczny! - przygotowanie do sprawdzianu na kartę motorowerową. poznanie budowy motoroweru i obowiązkowego jego wyposażenia, poznanie zasad pieszych, rowerzystów i motorowerzystów

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA INSPIRACJA WARSZAWA, UL. MEHOFFERA 90 Z A S A D Y O C E N I A N I A DLA KLAS I - III Znowelizowane i zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 21.10.2013r. Niepubliczna

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT wyzwaniem dla wychowania XXI wieku. Dr Joanna Michalak-Dawidziuk

WOLONTARIAT wyzwaniem dla wychowania XXI wieku. Dr Joanna Michalak-Dawidziuk WOLONTARIAT wyzwaniem dla wychowania XXI wieku Dr Joanna Michalak-Dawidziuk ). PROCES STARZEJĄCEGO SIĘ ŚWIATA W 2047 roku po raz pierwszy w skali światowej liczba osób starszych (powyżej 60 lat) będzie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2012 2017 ZESPOŁ SZKÓŁ NR 3 W LUBINIE SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Charakterystyka szkoły 3. Misja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie 4. Wizja Zespołu Szkół Nr 3 w Lubinie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Małgorzata Koszowska nauczyciel j.niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. ADAMA MICKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2012-2017,, Aby zdobywać wielkość, człowiek musi tworzyć a nie odtwarzać A. de Saint Exupery PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka programu

1. Charakterystyka programu 1. Charakterystyka programu Celem programu jest organizacja koła zainteresowań z języka niemieckiego z myślą o uczniach klas trzecich gimnazjum zdających egzamin z języka niemieckiego. Ze względu na ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. w Wodzisławiu Śląskim

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. w Wodzisławiu Śląskim Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera Liceum Plastyczne Praca wychowawcy jest przede

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk

JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW w LICEUM 1. Obowiązuje skala ocen 1-6. 2. Przedmiotem oceniania w całym

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania Wstęp Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), zobowiązuje placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY I. Dobre komunikowanie się 1. Podstawowe zasady dobrej komunikacji Poznanie zasad dobrej komunikacji:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawę prawną Programu Wychowawczego Szkoły stanowią następujące dokumenty: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.48 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Paprotni

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Paprotni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Paprotni Nauczanie języka angielskiego odbywa się według programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej:

Bardziej szczegółowo

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego

Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii. Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Studia licencjackie w zakresie jednej głównej specjalności nauczycielskiej chemii Przedmioty kształcenia nauczycielskiego Semestr 2 Przedmiot Liczba godzin W K L ECTS Psychologia 30 30 2,0 Semestr 3 Pedagogika

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku rok szkolny 2015/2016 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

Bardziej szczegółowo

ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II

ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Powinniśmy poświęcić mniej czasu na klasyfikowanie uczniów według

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku

Koncepcja pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku Koncepcja pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku Misja szkoły Współdziałając z rodzicami, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić każdemu uczniowi wszechstronny rozwój

Bardziej szczegółowo

V. Przetwarzanie wypowiedzi Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

V. Przetwarzanie wypowiedzi Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK ANGIELSKI Wymagania ogólne określone są następująco: I. Znajomość środków językowych Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę. Dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Cele modułu o Przedstawienie uwarunkowań prawnych umożliwiających funkcjonowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie

Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie Koncepcja pracy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Teresinie,,( ) Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ.

Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ. Opracowanie: mgr Agnieszka Ratajczyk wychowawca świetlicy szkolnej. PROGRAM KOŁA DZIENNIKARSKIEGO MŁODY DZIENNIKARZ (program własny) I. Wstęp Program koła dziennikarskiego jest propozycją zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. Koncepcja Pracy Szkoły

Szkoła Podstawowa nr1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. Koncepcja Pracy Szkoły Szkoła Podstawowa nr1 w Pieńsku im. Polskich Żołnierzy Września 1939r. Koncepcja Pracy Szkoły Uzupełnieniem Koncepcji Pracy Szkoły jest Statut Szkoły, Program Profilaktyczny Szkoły, Program Wychowawczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie

Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014-2015

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014-2015 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014-2015 Zadania działalności wychowawczej i profilaktycznej są realizowane przez wszystkich nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W PRZEMYŚLU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W PRZEMYŚLU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W PRZEMYŚLU 1. Cele edukacyjne (opracowane w oparciu o podstawę programową). Nadrzędnym celem kształcenia i wychowania na

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW WSTĘP Bardzo ważnym zadaniem współczesnej szkoły jest odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów uczniów, wyposażenie ich we wszechstronną wiedzę i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej Koncepcja pracy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej Zmodyfikowana Koncepcja pracy szkoły zatwierdzona została przez Radę Pedagogiczną 13 stycznia 2011r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Warszawie nauczyciele fizyki z astronomią Izabela Pucko Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 1. ustawie z dnia 07 września 1991

Bardziej szczegółowo

Ekspres metodyczny wos i historia grudzień 2011. Wstęp

Ekspres metodyczny wos i historia grudzień 2011. Wstęp Ekspres metodyczny wos i historia grudzień 2011 Wstęp Zapraszam do lektury grudniowego numeru biuletynu metodycznego. Tym razem, poza informacjami o interesujących projektach i przedsięwzięciach, znajdziecie

Bardziej szczegółowo

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha.

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Misja Szkoły Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Jesteśmy po to, aby dobrze wychować powierzone nam przez rodziców dzieci i

Bardziej szczegółowo

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców SuperMemo World Sp. z o.o. Poznań, 30.01.2014 W odpowiedzi na zapytanie dotyczące kursów SuperMemo World, przesyłam dedykowaną Państwu ofertę wraz z informacjami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. z języka angielskiego dla klas 4-6

Przedmiotowe zasady oceniania. z języka angielskiego dla klas 4-6 Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 4-6 Ocenianie osiągnięć ucznia z języka angielskiego polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass. Suwałki 09/04/2010

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass. Suwałki 09/04/2010 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Suwałki 09/04/2010 Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze UE, w Islandii, Norwegii, Lichtenstainie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów ECTS

Katalog przedmiotów ECTS Katalog przedmiotów ECTS FILOLOGIA POLSKA część 3: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Blok przedmiotów specjalności i specjalizacji CZĘŚĆ 3.B Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej MODUŁ X/1 Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne studia II stopnia profil praktyczny

Opis efektów kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne studia II stopnia profil praktyczny Opis efektów kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne studia II stopnia profil praktyczny Załącznik nr 1 do Uchwały Uchwała NrAR001 5 -III/2013 I. Profil i cele kształcenia Główną intencją kształcenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności Ilość godzin Cena za godzinę B1.1 Wyrównawcze Kurs przeznaczony jest dla studentów programów anglojęzycznych w dziedzinie biznesu i stosunków międzynarodowych.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki

Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Konferencja Innowacyjne metody nauczania matematyki we współczesnej szkole dla nauczycieli matematyki Ełk/Olsztyn 27 i 28 sierpnia 2014 r. EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie Opracowały: mgr Lidia Białobrzeska mgr Adrianna Sierzputowska wrzesień 2015 1 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo