Jakość Kapitału Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakość Kapitału Społecznego"

Transkrypt

1 Jakość Kapitału Społecznego Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych Projekt realizowany w ramach Priorytetu Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Projekt realizuje: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku 99- Kutno Ul. Grunwaldzka 5 Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

2 Spis treści. Wprowadzenie metodologiczne.... Szkolnictwo wyższe...7 Sektor publiczny...8 Sektor niepubliczny.... Studia podyplomowe w ch wyższych... Sektor publiczny... Sektor niepubliczny.... Szkolnictwo ponadgimnazjalne...7 Licea...7 Licea...9 Uzupełniaj licea...9 Technika...0 Technika... Zasadnicze szkoły zawodowe... Szkoły policealne... Szkoły dla Instytucje szkoleniowe Podsumowanie... Załączniki.... Załącznik nr. Wykaz uczelni publicznych województwa opolskiego oraz ich stron internetowych... Załącznik nr. Wykaz uczelni niepublicznych województwa opolskiego oraz ich stron internetowych... Załącznik nr. Wykaz studiów i kierunków prowadzonych na uczelniach wyższych w województwie opolskim.... Załącznik nr. Wykaz studiów podyplomowych w uczelniach wyższych w województwie opolskim.... Załącznik nr 5. Wykaz publicznych szkoł ponadgimnazjalnych w województwie opolskim....7 Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

3 Załącznik nr 6. Wykaz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie opolskim...7 Załącznik nr 7. Wykaz instytucji prowadzących kursy i szkolenia w województwie opolskim Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

4 . Wprowadzenie metodologiczne W niniejszym opracowaniu zaprezentowana została ofertę edukacyjna i szkoleniowa dostępna na terenie województwa opolskiego. Uwzględnione tu zostały zarówno potrzeby regionalnego rynku pracy, jak relacje między ofertą edukacyjną a owym rynkiem. Prezentowana analiza dotyczy m.in.: Różnorodności form kształcenia, Zróżnicowania oferty edukacyjnej, Dostępności kursów edukacyjnych i szkoleń, Wpływu struktury własności (publiczna/niepubliczna) na ofertę edukacyjną. Analiza została przeprowadzona na czterech zasadniczych poziomach: A. Szkolnictwo wyższe, B. Studia podyplomowe, C. Szkolnictwo ponadgimnazjalne, D. Oferta szkoleniowa. Ad. A). Na początku niniejszego opracowania przedstawiona została oferta dydaktyczna szkolnictwa wyższego zarówno na poziomie magisterskim jak i licencjackim/inżynierskim. Wyodrębniono tu dwie zasadnicze kategorie: szkolnictwo publiczne i niepubliczne. Zanalizowano ofertę placówek uwzględniając różnorodność tych dwóch sektorów, jak również aspekt wzajemnego uzupełniania się tych ofert. Zbadano jednocześnie wpływ nowego, rozwijajgo się sektora szkolnictwa niepublicznego pod względem zwiększenia dostępności oferty edukacyjnej województwa opolskiego. Analiza źródłowo oparta została na dostępnych witrynach internetowych oraz licznie publikowanych informatorach. Opracowanie dotyczy danych roku akademickiego 005/006. Posiłkowano się również danymi statystycznymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

5 Ad. B.) W drugiej kolejności poddano analizie ofertę szkolnictwa wyższego o charakterze podyplomowym. Potrzeby rynku pracy, a także zwiększenie konkurencji związanej z umasowieniem szkolnictwa wyższego, zmuszają absolwentów uczelni do modyfikacji uzyskanego w trakcie studiów wykształcenia. Dlatego oferta podyplomowa stanowi jeden z podstawowych instrumentów zmieniających profile kształceniowe społeczeństwa. W tej części zanalizowano różnorodność propozycji w aspekcie powiązania z sektorem uczelni (niepubliczna/publiczna), profili szkół (technicza/uniwesytecka) a także ich dostępności. W badaniu oparto się o źródła dostępne na stronach internetowych uczelni a także danych publikowanych w informatorach na rok akademicki 005/006. Trzeba tu zaznaczyć, że uzupełnienie jawnej oferty o informacje uzyskane w bezpośrednich kontaktach z uczelniami starano się ograniczyć do niezbędnego minimum. Analiza bowiem ma za zadanie opisać dostępną dla klienta ofertę, nie zaś ukryty potencjał szkół wyższych. Ad. C). Kolejnym poziomem analizy objęto ofertę szkolnictwa ponadgimnazjalnego. W tej części uwzględniono zarówno sektor (publiczny/niepubliczny), jak i różnorodność form i profili kształcenia. Poddano analizie także dostępność tego typu szkolnictwa, jego drożność oraz wpływ lokalizacji na zróżnicowanie propozycji edukacyjnych oraz jej wielkości. Dane źródłowe wykorzystane do raportu zaczerpnięte zostały z wydawnictw Kuratorium Oświaty w Opolu a także stron internetowych szkół. Posiłkowano się także danymi statystycznymi publikowanymi na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego. Ad. D). Ostatnim poziomem analizy jest oferta instytucji edukacyjno szkoleniowych. Uwzględniono tutaj różnorodność propozycji, jak również wpływ lokalizacji oraz rynku pracy na ofertę. Baza źródłowa opiera się tu na Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) katalogowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Choć nie zawiera ona pełnej informacji o firmach edukacyjnych działających w województwie opolskim, to jednak dotyczy jednostek, które w istotny sposób wpływają na rynek pracy. Zastrzec tu należy, że analiza tej formy edukacji stanowi od strony źródłowej dość istotną trudność ze względu na brak pewnych i całościowych danych. Placówki prowadz tego rodzaju działalność często mają krótki żywot, bądź też powstają dla realizacji konkretnego zadania, by następnie zniknąć z rynku. Do tego dochodzi brak wyraźnego rozgraniczenia szkoleń od podstawowej działalności firm, Informator o publicznych i niepublicznych ch ponadgimnazjalnych 005/06, Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy 5

6 które w spisach figurują jako jednostki edukacyjne, podczas gdy w rzeczywistości element ten stanowi jedynie marginalną część ich działalności. Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy 6

7 . Szkolnictwo wyższe W Opolskiem szkoły wyższe nie mają długiej historii, są to zwykle jednostki powstałe już po transformacji ustrojowej, często na bazach oddziałów innych większych uczelni z poza województwa opolskiego. Przez długie lata rozwój szkolnictwa wyższego województwa opolskiego był tamowany przez istnienie dużych ośrodków akademickich we Wrocławiu i na Górnym Śląsku. Dodatkowo ówczesny system polityczno-społeczny, nie generował dużego popytu na tego rodzaju naukę, przez co w całości zaspokajany był przez wyżej wspomniane ośrodki. Dopiero po przeobrażeniach w 989 roku, kiedy istotną wartością na rynku pracy stało się wykształcenie wyższe pojawiły się możliwości do rozwoju szkolnictwa wyższego. Efektem tego jest taki, a nie inny stan szkolnictwa wyższego na tym terenie. Znajduje się tu dziesięć szkół wyższych. Sektor publiczny reprezentowany jest przez pięć uczelni w tym: jeden uniwersytet, jedną politechnikę i trzy szkoły zawodowe (w tym językowe kolegium nauczycielskie). Niepubliczne placówki reprezentowane są przez pięć uczelni (w tym seminarium duchowne). Oferta edukacyjna opolskich szkół jest dość zróżnicowana, choć w porównaniu z innymi województwami w kraju, ilościowo niezbyt duża. Jest to zapewne związane z niewielką liczbą mieszkańców Opolszczyzny, a co za tym idzie jedną z najniższych w kraju liczbą studentów (zob. wykres nr ). Wykres nr. Studenci szkół wyższych według województw w roku szkolnym 00/005. Zachodnioporskie 986 Wielkopolskie 675 Warmińsko-Mazurskie] Świętokrzyskie Śląskie 9756 Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Mazowieckie 680 Małopolskie 9096 Łódzkie 007 Lubuskie 67 Lubelskie Kujawsko-Pomnorskie Dolnośląskie Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy 7

8 Studia prowadzone są na poziomie magisterskim (zwykle 5 lat nauki), licencjackim (zwykle lata nauki) i inżynierskim (od do,5 roku nauki). Istnieje również możliwość kontynuacji nauki po uzyskaniu tytułu licencjata, bądź inżyniera na studiach magisterskich uzupełniających (zwykle od do,5 lat nauki). Tak jak i w całym kraju, absolwenci mają do wyboru systemy: dzienny, wieczorowy bądź zaoczny. W ch publicznych bezpłatny jest tylko system dzienny, natomiast w sektorze niepublicznym całość kształcenia jest odpłatna. Istotną cechą szkolnictwa opolskiego jest dominacja sektora publicznego w kształceniu na poziomie magisterskim, szkoły niepubliczne (poza jednym wyjątkiem) nie posiadają takich uprawnień. Większość uczelni zlokalizowana jest w Opolu. Znajduje się tam siedem uczelni, natomiast dwie mają swoje siedziby w Nysie, jedna w Brzegu. Brak jest natomiast placówki na tym poziomie w innym dość dużym mieście opolskiego Kędzierzynie Koźlu. Dominacja Opola jest jeszcze bardziej widoczna jeśli przyjrzymy się ofercie pod względem ilości i różnorodności kierunków. Spowodowane jest to lokalizacją w tym mieście dwóch największych uczelni: Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej. Mimo tego dostępność oferty dla absolwentów szkół średnich województwa opolskiego jest dość dobra. Ma na to wpływ dobra sieć komunikacyjna, a także relatywnie niezbyt duże odległości do miasta wojewódzkiego. Dodatkowym udogodnieniem jest obecność dość pokaźnej bazy domów studenckich. Sektor publiczny Silnie zróżnicowana oferta edukacyjna szkół publicznych uniemożliwia wskazanie dominujących kierunków w całym sektorze, łatwiej natomiast widać pewne tendencje przyglądając się każdej szkole z osobna. Największą uczelnią w regionie opolskim jest Uniwersytet Opolski. Jest to jednostka nowa choć odwołuje się aż do XVI wiecznych tradycji. Powstała bowiem w 99 roku z połączenia istniejj od 950 roku Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich i filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (bazował on na doświadczeniach kadry naukowej dawnego wydziału Teologicznego Lwowskiego Uniwersytetu im. Jana Kazimierza). Historia Uniwersytetu ma duży wpływ na jego propozycje edukacyjne. Ponad połowę oferty stanowią kierunki humanistyczne. Dwa najbardziej rozbudowane wydziały to Filologiczny i Historyczno-Pedagogiczny. Szeroki zakres propozycji filologicznej uwzględnia ówczesne trendy edukacyjne. Oprócz tradycyjnych: polskiej, romańskiej, rosyjskiej, angielskiej czy germańskiej pojawia się także język biznesu, czy specjalności takie jak: europeistyka Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy 8

9 kulturoznawcza, komunikacja publiczna czy animacja kultury. Widoczny jest również duży nacisk w dziedzinie pedagogicznej, co przejawia się głównie w szerokiej ofercie dostosowanej do nowych warunków rynkowych. Znaleźć tu można wiele ostatnio modnych kierunków takich jak: edukacja elementarna z logopedią szkolną, edukacja kreatywna i medialna czy pedagogika resocjalizacyjna. Silnie sprofilowana jest także politologia. Do mniej spotykanych na uczelniach tego typu należy edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Oferta kierunków humanistycznych jest w zasadzie pełna i nader bogata. Tym samym sądzić można, że każdy absolwent szkoły średniej zainteresowany tego rodzaju kształceniem znajdzie coś dla siebie. Do kierunków stanowiących kontynuację edukacyjnych korzeni uczelni, a wyróżniających ją od innych tego typu jednostek, należy oferta Wydziału Teologicznego. Proponowane są tu dwa kierunki: nauka o rodzinie i teologia (cztery specjalności). Nauki ścisłe w ofercie UO nie wyróżniają się spośród tego typu polskich uczelni. Jest to raczej pewien standard uniwersytecki. W sumie na dwóch wydziałach znajduje się dziewięć kierunków, z czego cztery są rozbite na konkretne specjalności (chemia, fizyka, inżynieria środowiska i matematyka), reszta zaś kształci w zakresie ogólnym. Dział nauk ekonomicznych zamyka się w pięciu specjalnościach ekonomi (ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem, finanse i rachunkowość, gospodarka miejska i regionalna, procesy rynkowe w gospodarce, marketing) oraz jednym z marketingu i zarządzania (zarządzanie turystyką). Ofertę uniwersytetu uzupełniają administracja i prawo. Drugą pod względem wielkości uczelnią jest Politechnika Opolska. Jest to również uczelnia młoda, powstała bowiem w 996 roku. Swoimi początkami sięga jednak roku 959, kiedy powołano w Opolu Punkt Konsultacyjny Politechniki Śląskiej przekształconej w 966 roku w Wyższą Szkołę Inżynierską. W strukturze oferty edukacyjnej dominują dwa wydziały istniej w instytucji od początku działalności. Są to Wydział Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydział Mechaniczny. Ten pierwszy obejmuje pięć kierunków, podzielonych na liczne specjalności: automatyka i robotyka, edukacja techniczno-informatyczna, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja oraz informatyka. W sumie studenci mają tu do wyboru specjalności. Na Wydziale Mechanicznym oferta obejmuje dwa kierunki inżynieria środowiska oraz mechanika i budowa maszyn. Posiadają one razem aż 9 specjalności. Kształcenie zatem w obu wydziałach dotyczy bardzo wąskich specjalistycznych dziedzin wiedzy i przygotowuje absolwentów do wejścia na rynek pracy. Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy 9

10 Ofertę z tzw. dziedzin technicznych uzupełniają: Wydział Budownictwa oraz Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Pierwszy z nich należy do tzw. starych wydziałów istniejących jeszcze we wcześniejszych formach organizacyjnych jednostki. Prowadzony na nim jeden kierunek budownictwo jest silnie s i kształci fachowców w pięciu specjalizacjach. Drugi to już efekt zapotrzebowania rynku pracy, spowodowanego transformacją ustrojowo-ekonomiczną. Uzupełnia on ofertę techniczną kierunkiem: zarządzanie i inżynieria produkcji. Politechnika Opolska prowadzi również studia na kierunkach mało spotykanych dla tego typu uczelni. W swej strukturze posiada Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, którego oferta obejmuje trzy kierunki: fizjoterapia, turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne (w specjalnościach: odnowa biologiczna, organizacja turystyki i rekreacja, rekreacja ruchowa, trenerska, rehabilitacja ruchowa z fizykoterapią i masażem). Proponuje również kierunek z gatunku uniwersyteckiego europeistyka. Do mniej związanych z tradycyjną politechniką, ale obecnie już znajdującą się w ofercie większości tego typu szkół jest kierunek zarządzanie i marketing. Kształcenie przebiega w trzech specjalnościach: europejskie systemy zarządzania administracją publiczną, komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją oraz zarządzanie przedsiębiorstwem. W dziedzinie szkolnictwa językowego ofertę szkół publicznych uzupełnia Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu. Jest to placówka przygotowująca do nauczania języków w ch podstawowych, gimnazjach i jednostkach ponadgimnazjalnych. Kształci w zakresie języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Program nauczania zawiera również istotny element przygotowania dydaktycznego. Kończący -letni kurs, uzyskują dyplom uprawniający do nauczania w wyżej wspomnianych typach szkół. Nauki medyczne reprezentowane są w Opolskiem dość skromnie. W Opolu rolę tę spełnia Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa. Oferta placówki składa się z czterech kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia i zdrowie publiczne (specjalność ratownictwo medyczne). Kształcenie przebiega tu na poziomie licencjackim. Dodatkowo dla absolwentów liceów medycznych zawodowych prowadzone są tzw. studia pomostowe na kierunkach: położnictwo i pielęgniarstwo. Ofertę w tej dziedzinie nauk uzupełnia propozycja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Nysy. Na poziomie licencjackim prowadzi studia w zakresie zdrowia publicznego (specjalność zdrowie publiczne oraz ratownictwo medyczne), kosmetologii Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy 0

11 i pielęgniarstwa. Dość dużą różnorodność kierunków kształcenia oferuje wspomniana wyżej z Nysy. Wykazuje ona dość istotne przystosowanie się do wymagań współczesnego rynku edukacyjnego. Oprócz dziedziny medycznej wkracza na tereny nauk humanistycznych. Proponuje studia filologiczne ze specjalnościami: germańską, czeską i angielską oraz historię. Na poziomie inżynierskim prowadzone są: informatyka (specjalności informatyka stosowana i informatyka w medycynie), zarządzanie inżynierią produkcji oraz architektura i urbanistyka (specjalności architektura środowiskowa a także renowacja zabytków rzemiosła artystycznego i detalu architektonicznego). Szczególnie ta ostatnia specjalność jest mało spotykaną i na pewno wyróżniającą nyską szkołę spośród innych (prowadzona jest także na poziomie licencjata). Uzupełnieniem oferty jest kierunek finanse i bankowość (specjalność finanse i zarządzanie organizacjami). Kształcenie w systemie wieczorowym i zaocznym prowadzone jest odpłatnie. Ceny plasują się w przedziale między 700 a 5000 zł. Natomiast za pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich między 0 a 6000 zł. Wraz z upływem lat cena za rok maleje na roku piątym dochodząc nawet do ¼ ceny z roku pierwszego. Najtańszymi studiami na UO są historia, teologia i filologia polska. Na przeciwnym biegunie znajdują się prawo, biologia, inżynieria środowiska, zaś najdroższymi studiami jest psychologia. Wśród kursów uzupełniających magisterskich najtańsza jest biologia, najdroższe zaś filologie: angielska i germańska. Szkoły zawodowe mają ceny nieco niższe, rzadko przekraczają 00 zł (z wyjątkiem architektury i urbanistyki od 500 do 900 zł czy zdrowia publicznego 00 zł w PWSZ z Nysy). Nieco droższa jest nauka języków w NKJO w Opolu średnio 600 zł za rok wieczorowych i 00 zł zaocznych. Sektor niepubliczny Oferta szkół niepublicznych nie jest zbyt różnorodna. Łatwo tu zauważyć nastawienie przede wszystkim na kierunki humanistyczne i ekonomiczne, a więc działy nauki nie wymagaj rozbudowanej bazy dydaktycznej, specjalistycznego i zwykle drogiego sprzętu. Zauważyć należy również, że poza dwoma kierunkami w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu (zarządzanie i marketing oraz pedagogika) wszystkie kształcą jedynie na poziomie licencjackim. Największą ilość kierunków proponuje Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Opolu. Dominują tu kierunki humanistyczne: pedagogika (trzy specjalności), politologia (trzy specjalności) i socjologia (dwie specjalności). Istotną rolę ogrywają też zarządzanie (trzy specjalności) i ekonomia (dwie specjalności). Ofertę uzupełnia informatyka stosowana Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

12 (dwie specjalności). Ciekawostką jest to, że mimo, iż uczelnia ma w nazwie administracji nie znajdujemy w jej ofercie żadnego kierunku z tej dziedziny nauki. Podobne ukierunkowanie zauważymy w Wyższej Szkole Humanistyczno Ekonomicznej z Brzegu. Dwa kierunki: mocno profilowana pedagogika (aż dziewięć specjalności) i ekonomia (dwie specjalności) zamykają jej ofertę edukacyjną. Oddział zamiejscowy Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Opolu daleko nie odbiega od wyżej opisanej normy. Dwa kierunki humanistyczne: socjologia (trzy specjalności) i stosunki międzynarodowe. Uzupełnieniem jest gospodarka przestrzenna (trzy specjalności). Nieco inny profil kształcenia obrał nyski oddział Wyższej Szkoły Teologiczno Humanistycznej z Podkowy Leśnej. N dwóch wydziałach prowadzi pięć kierunków: ochronę przyrody i krajobrazu, ochronę wód i zagospodarowanie odpadów, zarządzanie ochroną środowiska, kształtowanie krajobrazu oraz turystykę krajów biblijnych. Do oferty edukacyjnej województwa opolskiego, choć o niezwykłej specyfice należy zaliczyć również maj swą siedzibę w Opolu Seminarium Duchowne Diecezji Gliwickiej i Opolskiej. Oczywiście tej propozycji nie należy oceniać w kategoriach rynkowych. Edukacja w ch niepublicznych bez względu na system jest odpłatna. Ceny oscylują w granicach od 00 do 500 zł za semestr. Do droższych należą studia w opolskiej Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania oraz placówce z Podkowy Leśnej (odział w Nysie). Natomiast 00 zł za semestr nie przekracza nauka w szkole im. Bogdana Jańskiego w Opolu. Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

13 . Studia podyplomowe w ch wyższych Oferta studiów podyplomowych w województwie opolskim nie jest zbyt bogata. W sumie liczy 8 kursów (nie wliczono tu kursów trenerskich oraz informatycznych Politechniki Opolskiej), z czego przeważającą większość stanowi sektor publiczny 7 (69%). Różnorodność profili w dużej mierze utrudnia porządkowanie. Szczególnie, że panuje tu dość duża dowolność i brak ścisłego związku kierunków ze specyfiką uczelni tj. nawet uczelnia techniczna prowadzi studia, które raczej programowo łączą się ze szkolnictwem uniwersyteckim. W Opolskiem studia podyplomowe prowadzi 7 uczelni. Najszerszą propozycję posiada Uniwersytet Opolski kierunki (7,5%), druga w kolejności jest Politechnika Opolska 9 kierunków (,5%). Studia podyplomowe prowadzone są również w Zakładzie Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego w Opolu przez uczelnie z poza województwa. Pięć kierunków (,5%) prowadzone jest przez Akademię Ekonomiczną z Wrocławia, zaś trzy kierunki (%) także przez uczelnię z Wrocławia Akademię Rolniczą. Pewne uzupełnienie stanowi sektor niepubliczny. Najwięcej kierunków proponuje Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna w Brzegu 8 kierunków (%). Edukację na tym poziomie prowadzą jeszcze: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 7 kierunków (6,5%) oraz Oddział Zamiejscowy Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Opolu kierunek (%). Zakres profili studiów podyplomowych nie jest zbyt szeroki i widoczny jest tu wpływ niedawnej reformy szkolnictwa podstawowego i średniego. Wprowadzone bowiem wymagania dla nauczycieli w zakresie dokształcania, jak i uwarunkowane tym możliwość awansu oraz wysokość uposażenia, generują w ostatnich latach popyt przede wszystkim na kierunki z zakresu nauczycielskiego (głównie humanistyczne). Na ofertę edukacyjną niewielki wpływ miała integracja z Unią Europejską oraz pojawiaj się zapotrzebowanie na specjalistów związane z ruchem inwestycyjnym w Polsce. Trzeba również podkreślić, że studia podyplomowe są formą nauki odpłatnej zarówno w sektorze publicznym jak i niepublicznym, dlatego że uruchomienie kierunku zależy od zainteresowania daną ofertą. Zdarza się, że klientów zbiera się przez kilka lat i dopiero gdy liczba ich jest wystarczająca, uruchamia się zajęcia. Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

14 Sektor publiczny Najbogatsza oferta kierowana jest do absolwentów wyższych uczelni o zainteresowaniach humanistycznych. Dominują tu głównie kierunki o charakterze nauczycielsko pedagogicznym, oferowane przede wszystkim przez Uniwersytet Opolski. Szeroki zakres profili umożliwia klientowi wybór kierunku dostosowanego do konkretnych potrzeb. Istnieją kierunki dokształcaj w zakresie zarządzania instytucjami oświatowymi czy pomocowymi. Pewną grupę stanowi również oferta dotycząca zagadnienia pedagogiki specjalnej. Ciekawymi są studia dotycz nowych metod dydaktycznych np.: podyplomowe studium edukacji medialnej i technologii informacyjnych. Relatywnie dość dużą grupę stanowią także kierunki filologiczne. Dotyczą one zarówno dokształcania nauczycieli z zakresu języków obcych (głównie angielskiego) jak i kursy translatorskie czy realioznawcze. Do kierunków uwzględniających pewne nowe trendy, czy wręcz modę edukacyjną, należą: studia europejskie, psychologia wpływu społecznego czy wiedzy o kulturze audiowizualnej i teatrze. Ofertę wzbogaca dodatkowo prowadzony przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego - kurs studium rodziny, czy przez Międzywydziałowe Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego tej uczelni - kurs w zakresie emisji głosu. Szeroka oferta obejmuje również kierunki związane z dziedzinami ekonomii czy zarządzania. Jest to głównie propozycja Politechniki Opolskiej bowiem uniwersytet mimo posiadania w swej strukturze Wydziału Ekonomicznego nie przedstawia szerszych propozycji. W tej pierwszej ta dziedzina edukacji ma istotne znaczenie, bowiem stanowi nieco więcej niż trzecią część całości oferty studiów podyplomowych. Są to przede wszystkim kierunki dotycz marketingu i zarządzania. Istotnym uzupełnieniem jest propozycja (pięć kierunków) Akademii Ekonomicznej z Wrocławia. W zakresie edukacji zdrowotnej i obronnej dominuje oferta Politechniki Opolskiej. Jako jedyna uczelnia oferuje kursy instruktorskie w zakresie: gimnastyka, koszykówka, kulturystyka, lekkoatletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, aerobik, narciarstwo zjazdowe, samoobrona. Jednak w przeważajj części propozycja skierowana jest do nauczycieli. W tym dziale oferta obu uczelni państwowych wzajemnie się uzupełnia a nawet - w przypadku niektórych kierunków - stanowi pewną konkurencję. Propozycja dla osób zainteresowanych studiami w dziedzinie administracji i prawa skupiona jest na uniwersytecie. Nie jest to jednak oferta bogata dwa kierunki: pedagogika prawa readaptacji, mediacji i negocjacji oraz studia podatkowe. Politechnika proponuje zaś nadzór, Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

15 kontrolę i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji. Uzupełnia ofertę Akademia Rolnicza z Wrocławia trzy kierunki. Dział kierunków informatyczno - matematycznych to oferta głównie Politechniki siedem kierunków. Zaliczone tu zostały również studia z pogranicza mechaniki jak: komputerowe wspomaganie działalności inżynierskiej i komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji mechanicznych. Pewną grupę stanowią również różnorodne kursy informatyczne dotycz administracji systemami i siecią, grafiki komputerowej, czy metod statystycznych. Uniwersytet oferuje kierunki. Studia z szeroko pojętego zakresu przyrodniczego to 6 kierunków. m.in. biologia, biotechnologia czy studia rolniczo - środowiskowe. Kierunki o charakterze technicznym z natury rzeczy proponuje głównie politechnika. Są to studia z zakresu budownictwa, elektrotechniki, automatyki czy mechaniki. Także uniwersytet posiadający Wydział Przyrodniczo Techniczny oferuje studia w zakresie edukacji technicznej i technologii informacyjnej. Studia podyplomowe trwają od do semestrów a ceny wahają się od 000 do 800 zł za semestr. Do tańszych należą kierunki pedagogiczne i nauczycielskie np. zarządzanie oświatą czy studia w zakresie przygotowania pedagogicznego. Grupa studiów językowych i matematyczno - informatycznych oscyluje już bliżej górnej granicy. Sektor niepubliczny Oferta szkół niepublicznych jest jeszcze bardziej uboga niż publicznych. Studia podyplomowe prowadzą instytucje w sumie 5 kursów. Podobnie jak wyżej, oferta skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli. Dlatego gro kursów dotyczy kierunków humanistycznych. Najliczniejsza grupa w zakresie pedagogicznym obejmuje ich łącznie aż. Do tego dochodzą kierunki zbliżone, wybitnie przeznaczone dla nauczycieli jak: wychowanie fizyczne, biologia i dydaktyka biologii czy język angielski dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i klas zintegrowanych. Nieliczną grupę stanowi oferta skierowana dla osób zainteresowanych ogólnie pojętym biznesem. Są to np. fundusze strukturalne w Unii Europejskiej, zarządzanie podmiotami gospodarczymi czy studia podatkowe. Dla pracowników administracji kierowana jest specjalność: zarządzanie w administracji rządowej i samorządowej. Popularnym, bo oferowanym we wszystkich ch niepublicznych, jest kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP). Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

16 Ceny kursów oscylują w granicach 000 zł za semestr. Są więc dużo niższe od propozycji szkolnictwa publicznego. Czas trwania też jest nieco krótszy od do semestrów. Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy 6

17 . Szkolnictwo ponadgimnazjalne Szkolnictwo ponadgimnazjalne z województwa opolskiego przedstawia bogatą, różnorodną i mocno rozbudowaną ofertę edukacyjną, na która składają się wszystkie typy szkół: licea, licea, licea, technika, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne i szkoły dla. Jest to poziom zdominowany w Opolskiem przez placówki publiczne. Oferta skierowana bezpośrednio do absolwentów gimnazjów (licea i, technika oraz szkoły zasadnicze) ilościowo przekracza nawet populację zamieszkującą w województwie opolskim (zob. wykres nr ). Oznacza to istnienie istotnej nadwyżki podaży edukacyjnej w tym segmencie. Wykres nr. Porównanie ilościowej oferty szkolnictwa ponadgimnazjalnego z populacją ludności w wieku 6 lat w województwie opolskim. ilość miejsc w ch ponadgimnazjalnych* 70 populacja w w ieku 6 lat * dotyczy liceów ących, profilowanych, techników i zasadniczych szkół zawodowych. Licea Tak jak i w pozostałych częściach kraju, nauka w ącym trwa lata i umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Przygotowuje do kontynuacji nauki na studiach wyższych lub ch policealnych. W województwie opolskim znajduje się 56 tego 7 Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

18 typu jednostek dydaktycznych. Składają się na nie jednostki publiczne i niepubliczne, z czego tych pierwszych jest przeważająca większość, gdyż aż 8 (8%) a niepublicznych 8 (%). Dominacja sektora publicznego uwidacznia się jeszcze bardziej jeżeli porównamy ilość miejsc przez nie oferowanych. W sumie oferta liceów na rok szkolny 005/006 wyniosła 5985 miejsc, na które aż 576 miejsc (96%) było ofertą tego sektora, przy tylko % (9 miejsc) udziale sektora niepublicznego. Dostępność oferty dla uczniów z województwa jest dobra. Lokalizacja szkół jest rozłożona dość równomiernie, z oczywistymi skupiskami w większych miastach. Nie znajdzie jednak potwierdzenia teza o zbytniej centralizacji szkolnictwa w dużych miastach, bowiem w mieście wojewódzkim znajduje się ich 0 (w tym niepubliczne), Kędzierzynie-Koźlu 5 ( niepubliczne), Brzegu, Kluczborku 5 ( niepubliczne). Potwierdza to analiza przeprowadzona od strony ilości oferowanych miejsc, gdyż w czterech wymienionych wyżej największych skupiskach szkół ( licea %) oferowane są 65 miejsca (6%). Udział w rynku edukacyjnym województwa opolskiego tych czterech skupisk jest przy tych wyliczeniach nieco zaniżony. Bowiem wliczone w to zostały szkoły prywatne, które jak wskazano wyżej oferują mniej miejsc i nie występują w mniejszych miejscowościach, co jednak nie wpływa znacząco na ich dostępność. Omawiając ofertę szkół licealnych sektora publicznego trzeba stwierdzić, iż posiadają one bardzo szeroki program nauczania. Ogólnie dla tradycyjnych profilów (pojęcie używane tu w sensie programu nauczania, nie jest tożsame z pojęciem profilu w liceach profilowanych) można podzielić je na trzy grupy: matematyczno fizyczny/informatyczny (przygotowujący do kierunków politechnicznych i uniwersyteckich ścisłych), biologiczny/biologicznochemiczny/przyrodniczy (przygotowujący do studiów medycznych, rolniczych, leśnych, uniwersyteckich zbieżnych kierunkowo) oraz humanistyczny. Oprócz tego rozwinęła się cała gama rozszerzonych programów nauczania, dostosowująca się do bieżących trendów jak i zapotrzebowania klienta. Należą do nich klasy dwujęzyczne (z wykładowym językiem niemieckim), europejskie, społeczno-prawne, językowe (głównie język angielski i niemiecki), humanistyczno-dziennikarskie. Licea starają się za wszelką cenę uatrakcyjnić swą ofertę poprzez organizację dodatkowych pozalekcyjnych form edukacji (kółka przedmiotowe, warsztaty, turnieje itp.) oraz współpracę z różnymi instytucjami w kraju i zagranicą. Sektor prywatny jest mało rozbudowany i nie stanowi większej konkurencji dla szkół publicznych. Szkoły tego typu uatrakcyjniają swoją ofertą większą ilością i różnorodnością Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy 8

19 zajęć dodatkowych. W ch prowadzonych przez instytucje kościelne dodatkowo istotnym wyróżnikiem jest element wychowawczy. Licea Liceum jest placówką, która zapewnia przygotowanie ogólne, pozwalaj przystąpić do egzaminu dojrzałości. Równolegle absolwent otrzymuje wykształcenie zawodowe predestynuj go szczególnie do kontynuowania nauki w jednostce dydaktycznej wyższej o zbliżonej specjalności. Po ukończeniu go absolwent nie otrzymuje jednak uprawnień do wykonywania pracy w konkretnej profesji. Edukacja w profilowanym trwa lata. W województwie opolskim znajduje się 50 tego typu szkół, które zazwyczaj usytuowane są w zespołach szkół wraz z technikami i mi zawodowymi. Sektor publiczny jest dominującym - 8 szkół (w tym jedno plastyczne). Przy porównaniu liczby oferowanych miejsc zjawisko to nasila się jeszcze bardziej, gdyż na ogólną ofertę 9 miejsc, udział szkół publicznych wynosi 7 a niepublicznych 5, tj. niecałe 5%. Rozmieszczenie placówek, a co za tym idzie i dostępność do tej formy edukacji, nie odbiega od liceów ących. Najwięcej liceów profilowanych mieści się w Opolu (w tym niepubliczne), w Kędzierzynie-Koźlu tego typu placówek jest 5 (w tym jedno niepubliczne), zaś w Brzegu i Nysie po. Tym samym biorąc pod uwagę liczbę miejsc stanowią one blisko połowę oferty edukacyjnej całego województwa. Łączna suma profili kształcenia (wliczając w to plastyczne) wynosi 6. Ponadto, wchodzą w nią jednostki nastawione na teoretyczną edukację humanistyczną, jak i na formowanie praktycznych umiejętności technicznych. W związku z tym mówić można o wysokiej różnorodności oferty liceów profilowanych. Jednak analiza pod względem oferty ilościowej (miejsca) uwidacznia charakterystyczną cechę jaką jest dominacja edukacji humanistycznej. Najczęściej spotykanym profilem jest zarządzanie informacją 8 miejsc (wyłącznie w sektorze publicznym), co daje 5% udział w rynku. Niewiele ustępują mu takie profile jak: usługowo-gospodarczy miejsc (w tym 5 miejsc w ch niepublicznych), udział w rynku 0% i ekonomiczno-administracyjny miejsc (w tym 65 w ch niepublicznych), udział w rynku 7%. Uzupełniaj licea Placówki tego typu są przeznaczone dla absolwentów szkół zasadniczych. Nauka w nich trwa lata i umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Absolwent otrzymuje wykształcenie Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy 9

20 średnie a przy pozytywnie zaliczonym egzaminie maturalnym - możliwość dalszego kształcenia w szkole wyższej. Są to jednostki umożliwiaj korekcję procesu edukacyjnego osobom kończącym zasadnicze szkoły zawodowe bez konieczności wracania do etapu absolwenta gimnazjum. W województwie opolskim znajduje się 8 tego rodzaju szkół. Oferta ilościowa wynosi 56 miejsc. Jest to wyłącznie sektor publiczny. Dostępność do tego rodzaju formy edukacji jest dobra, rozmieszczenie równomierne, z przewagą lokalizacji w mniejszych miejscowościach. Ciekawostką jest brak nawet jednej takiej placówki w stolicy województwa. Patrząc od strony organizacyjnej usytuowane są zwykle w zespołach szkół, tam gdzie znajdują się zasadnicze szkoły zawodowe. Technika Szkoła tego typu zapewnia - oprócz zajęć z zakresu ogólnego - również kształcenie zawodowe określone w programach nauczania dla poszczególnych zawodów. Po zakończeniu czteroletniej nauki absolwent uzyskuje świadectwo dojrzałości, a po złożeniu egzaminu dyplomowego również tytułu technika. W województwie opolskim technika w większości kształcą w systemie szerokoprofilowym. Charakteryzuje się on realizacją w klasach I-II programu ogólnego, natomiast w dalszym procesie kształcenia, w klasach III-IV wzmożonym naciskiem na przygotowanie zawodowe. Opolskie posiada 5 takie szkoły. Łączna ich oferta wynosi 6 miejsca. Przeważająca większość to sektor publiczny 9 szkół, oferujących 69 miejsc. Udział sektora niepublicznego na rynku wynosi jedynie % (pod uwagę wzięto liczbę miejsc). Technika usytuowane są w zespołach szkół, zwykle łącznie ze mi zasadniczymi zawodowymi i często z liceami profilowanymi. Rozmieszczenie jest dość równomierne, nie występują większe skupiska i to zarówno jeśli weźmiemy pod uwagę ilość placówek jak i miejsc. W samym mieście wojewódzkim jest ich 8 (w tym niepubliczne), z ofertą 67 miejsc (% rynku), w Kędzierzynie Koźlu, Nysie, Brzegu po, odpowiednio 90 miejsc (9% rynku), 0 miejsc (6% runku), 50 miejsc (% rynku). Różnorodność profili kształcenia jest bardzo duża. Zawodów jest kilkadziesiąt, często występujących w poszczególnych ch pod inną nazwą, choć niewiele się różniących pod względem nabywanych umiejętności i uprawnień. Do najczęściej spotykanych należy ekonomista - 8 szkół, mechanik 6 szkół, handlowiec szkół. Licznymi są też zawody z działu rolniczego (rolnik, ogrodnik, technik agrobiznesu) 7 oraz żywienia Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy 0

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. POWIATOWY URZĄD PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. Lipiec 2012 1. Wprowadzenie Obowiązek przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 06.07.2015 r. Internet:

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny L.p. Uczelnia wyższa 1 2 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kartuzach - Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi PWSH Pomerania

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku

Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I stopnia, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 18 września 2012 roku Uwaga!!! Uruchomiony nabór DODATKOWY na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach -. Wykaz kierunków

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku część prognostyczna LIPIEC 2014 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA ROK UKOŃCZENIA SZKOŁY 2011 Liceum ogólnokształcące W roku 2011 liceum ogólnokształcące w naszej szkole ukończyło 28 uczniów. Zebraliśmy

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 04.07.2014 r. Internet:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Analiza sytuacji absolwentów 2008 na lokalnym rynku pracy -Sierpień

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013 SZKOŁA NA PLUS Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w roku szkolnym 2012/2013 48-370 Paczków, ul. Kołłątaja 9 sekretariat LO (77) 431-64-40 e-mail:zspaczkow@wodip.opole.pl strona internetowa: www.lopaczkow.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL

PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PROFIL UśYTKOWNIKA SZYBKOPRACA.PL PoniŜej przedstawiamy Państwu statystyki dotyczące uŝytkowników naszego serwisu. Dane zostały stworzone na podstawie CV tworzonych w kreatorze dostępnym na stronie www.szybkopraca.pl.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM STUDIA KURSY KWALIFIKACYJNE MATURA Absolwenci ZSZ Rozpoczynają naukę od klasy II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3 lata LO 3 lata nauki Technikum 4 lata nauki

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK. Analiza absolwentów

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK. Analiza absolwentów POWIATOWY URZĄD PRACY w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK Analiza absolwentów Oświęcim, lipiec 2011r. Zgodnie z zaleceniami MPiPS związanymi

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2010 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające Wydział Matematyki Fizyki i Techniki INSTYTUT TECHNIKI STUDIA STACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA NIESTACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem V miejsce na Podkarpaciu w Rankingu Szkół Olimpijskich 2014 r. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 KLASA HUMANISTYCZNO PRAWNICZA KLASA HUMANISTYCZNO

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół podstawowych, 11 gimnazjów (w tym 1 społeczne), 3 licea

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2013/2014. Języki obce nowożytne

PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2013/2014. Języki obce nowożytne Klasa 1 A PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2013/2014 Przedmioty rozszerzone Język polski Historia Wiedza o społeczeństwie Języki obce nowożytne Przedmioty uzupełniające Przyroda Wiedza o państwie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407 II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, raport za rok 2009 został uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R.

Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. Opracowania sygnalne SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2013 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Oferta studiów podyplomowych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt 10-719 Olsztyn, ul. Michała Oczapowskiego5 Produkcja i marketing pasz przemysłowych 089523-33-79 kzzgp@uwm.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Studia stacjonarne. Mechanika i Budowa Maszyn -komputerowe wspomaganie konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM) -samochody i silniki -eksploatacja i rzeczoznawstwo samochodowe

Bardziej szczegółowo

ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES, TELEFON E-MAIL

ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES, TELEFON E-MAIL WYKAZ WYśSZYCH UCZELNI REGIONU TARNOWSKIEGO Lp. NAZWA UCZELNI KIERUNEK 1. Małopolska WyŜsza Szkoła Pedagogika Ekonomiczna w Tarnowie sp. pedagogika społeczno-opiekuńcza pedagogika resocjalizacyjna pedagogika

Bardziej szczegółowo

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne:

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne: Analiza działalności instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim i ich oferty szkoleniowej, zarejestrowanych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01-01-2012 do 31-12-2012 roku. Według

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, sierpień 2009 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU *)

SUPLEMENT DO DYPLOMU *) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu SUPLEMENT DO DYPLOMU *) ważny z dyplomem nr xxx (ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT) I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko: XXX 2. Imię (imiona): Xxx

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie)

STUDIA STACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE (5-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXIII - 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. WYKAZ PRZEDMIOTÓW MATURALNYCH I DODATKOWYCH KRYTERIÓW, stanowiących podstawę postępowania kwalifikacyjnego na

Bardziej szczegółowo

CO SONDAŻ? Indeksy roboczy raport z badania. Opole, Uniwersytet Opolski, 28.01.2014-1

CO SONDAŻ? Indeksy roboczy raport z badania. Opole, Uniwersytet Opolski, 28.01.2014-1 CO SONDAŻ? Indeksy roboczy raport z badania. Opole, Uniwersytet Opolski, 28.01.2014-1 Częstości (FREQUENCIES) Statystyki Trzy scenariusze dla dalszego funkcjonowania indeksów. N Ważne 1705 Braki danych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU. WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI im. MIESZKA I w POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY w NOWYM TOMYŚLU Nowy Tomyśl 2011 INFORMACJE OGÓLNE Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA RADOM 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA RADOM 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI W Polsce osoby dorosłe, po uprzednim spełnieniu obowiązku szkolnego, mogą kontynuować proces edukacji w szkołach dla dorosłych oferujących kształcenie na różnych poziomach

Bardziej szczegółowo

Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie

Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia

Bardziej szczegółowo

Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016

Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA 2015/2016 Zobacz folder Zasady rekrutacji, wydziały, kierunki, specjalności 2015/2016 WYBIERZ KIERUNEK DLA SIEBIE Politechnika Łódzka bardzo elastycznie podchodzi do Twoich

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2015

Losy absolwentów 2015 Losy absolwentów 0 Losy absolwentów 05 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA Czas trwania nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Geografia albo matematyka albo historia 1. * rozszerzony p albo chemia albo fizyka i astronomia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO - KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO KWALIFIKACYJNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WOLSZTYNIE I. Kandydatów do klas pierwszych kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Akademii Techniczno-Humanistycznej

Oferta dydaktyczna Akademii Techniczno-Humanistycznej Oferta dydaktyczna Akademii Techniczno-Humanistycznej Kierunki studiów WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI AUTOMATYKA I ROBOTYKA - automatyka elektrotechniczna i systemy informatyczno-pomiarowe - mechatronika

Bardziej szczegółowo

POWIAT KONECKI. I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej 26-200 Końskie ul. kpt. Stoińskiego 4 tel./fax: 372-31-08

POWIAT KONECKI. I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej 26-200 Końskie ul. kpt. Stoińskiego 4 tel./fax: 372-31-08 POWIAT KONECKI I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej ul. kpt. Stoińskiego 4 tel./fax: 372-31-08 http://www.lo1konskie.ids.pl e-mail: lo1konsk@lo1.scholaris.pl dyrektor: mgr Marian Jankowski

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE -PROPONOWANE ZAWODY I PROFILE KSZTAŁCENIA DLA MŁODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2012/2013

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE -PROPONOWANE ZAWODY I PROFILE KSZTAŁCENIA DLA MŁODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE -PROPONOWANE ZAWODY I PROFILE KSZTAŁCENIA DLA MŁODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego 49-300 Brzeg, ul. Armii Krajowej 7 tel. 077/416-36-25,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 53 /2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA DODATKOWYCH KIERUNKACH

Bardziej szczegółowo