Jakość Kapitału Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jakość Kapitału Społecznego"

Transkrypt

1 Jakość Kapitału Społecznego Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych Projekt realizowany w ramach Priorytetu Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Projekt realizuje: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku 99- Kutno Ul. Grunwaldzka 5 Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

2 Spis treści. Wprowadzenie metodologiczne.... Szkolnictwo wyższe...7 Sektor publiczny...8 Sektor niepubliczny.... Studia podyplomowe w ch wyższych... Sektor publiczny... Sektor niepubliczny.... Szkolnictwo ponadgimnazjalne...7 Licea...7 Licea...9 Uzupełniaj licea...9 Technika...0 Technika... Zasadnicze szkoły zawodowe... Szkoły policealne... Szkoły dla Instytucje szkoleniowe Podsumowanie... Załączniki.... Załącznik nr. Wykaz uczelni publicznych województwa opolskiego oraz ich stron internetowych... Załącznik nr. Wykaz uczelni niepublicznych województwa opolskiego oraz ich stron internetowych... Załącznik nr. Wykaz studiów i kierunków prowadzonych na uczelniach wyższych w województwie opolskim.... Załącznik nr. Wykaz studiów podyplomowych w uczelniach wyższych w województwie opolskim.... Załącznik nr 5. Wykaz publicznych szkoł ponadgimnazjalnych w województwie opolskim....7 Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

3 Załącznik nr 6. Wykaz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych w województwie opolskim...7 Załącznik nr 7. Wykaz instytucji prowadzących kursy i szkolenia w województwie opolskim Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

4 . Wprowadzenie metodologiczne W niniejszym opracowaniu zaprezentowana została ofertę edukacyjna i szkoleniowa dostępna na terenie województwa opolskiego. Uwzględnione tu zostały zarówno potrzeby regionalnego rynku pracy, jak relacje między ofertą edukacyjną a owym rynkiem. Prezentowana analiza dotyczy m.in.: Różnorodności form kształcenia, Zróżnicowania oferty edukacyjnej, Dostępności kursów edukacyjnych i szkoleń, Wpływu struktury własności (publiczna/niepubliczna) na ofertę edukacyjną. Analiza została przeprowadzona na czterech zasadniczych poziomach: A. Szkolnictwo wyższe, B. Studia podyplomowe, C. Szkolnictwo ponadgimnazjalne, D. Oferta szkoleniowa. Ad. A). Na początku niniejszego opracowania przedstawiona została oferta dydaktyczna szkolnictwa wyższego zarówno na poziomie magisterskim jak i licencjackim/inżynierskim. Wyodrębniono tu dwie zasadnicze kategorie: szkolnictwo publiczne i niepubliczne. Zanalizowano ofertę placówek uwzględniając różnorodność tych dwóch sektorów, jak również aspekt wzajemnego uzupełniania się tych ofert. Zbadano jednocześnie wpływ nowego, rozwijajgo się sektora szkolnictwa niepublicznego pod względem zwiększenia dostępności oferty edukacyjnej województwa opolskiego. Analiza źródłowo oparta została na dostępnych witrynach internetowych oraz licznie publikowanych informatorach. Opracowanie dotyczy danych roku akademickiego 005/006. Posiłkowano się również danymi statystycznymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

5 Ad. B.) W drugiej kolejności poddano analizie ofertę szkolnictwa wyższego o charakterze podyplomowym. Potrzeby rynku pracy, a także zwiększenie konkurencji związanej z umasowieniem szkolnictwa wyższego, zmuszają absolwentów uczelni do modyfikacji uzyskanego w trakcie studiów wykształcenia. Dlatego oferta podyplomowa stanowi jeden z podstawowych instrumentów zmieniających profile kształceniowe społeczeństwa. W tej części zanalizowano różnorodność propozycji w aspekcie powiązania z sektorem uczelni (niepubliczna/publiczna), profili szkół (technicza/uniwesytecka) a także ich dostępności. W badaniu oparto się o źródła dostępne na stronach internetowych uczelni a także danych publikowanych w informatorach na rok akademicki 005/006. Trzeba tu zaznaczyć, że uzupełnienie jawnej oferty o informacje uzyskane w bezpośrednich kontaktach z uczelniami starano się ograniczyć do niezbędnego minimum. Analiza bowiem ma za zadanie opisać dostępną dla klienta ofertę, nie zaś ukryty potencjał szkół wyższych. Ad. C). Kolejnym poziomem analizy objęto ofertę szkolnictwa ponadgimnazjalnego. W tej części uwzględniono zarówno sektor (publiczny/niepubliczny), jak i różnorodność form i profili kształcenia. Poddano analizie także dostępność tego typu szkolnictwa, jego drożność oraz wpływ lokalizacji na zróżnicowanie propozycji edukacyjnych oraz jej wielkości. Dane źródłowe wykorzystane do raportu zaczerpnięte zostały z wydawnictw Kuratorium Oświaty w Opolu a także stron internetowych szkół. Posiłkowano się także danymi statystycznymi publikowanymi na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego. Ad. D). Ostatnim poziomem analizy jest oferta instytucji edukacyjno szkoleniowych. Uwzględniono tutaj różnorodność propozycji, jak również wpływ lokalizacji oraz rynku pracy na ofertę. Baza źródłowa opiera się tu na Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS) katalogowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Choć nie zawiera ona pełnej informacji o firmach edukacyjnych działających w województwie opolskim, to jednak dotyczy jednostek, które w istotny sposób wpływają na rynek pracy. Zastrzec tu należy, że analiza tej formy edukacji stanowi od strony źródłowej dość istotną trudność ze względu na brak pewnych i całościowych danych. Placówki prowadz tego rodzaju działalność często mają krótki żywot, bądź też powstają dla realizacji konkretnego zadania, by następnie zniknąć z rynku. Do tego dochodzi brak wyraźnego rozgraniczenia szkoleń od podstawowej działalności firm, Informator o publicznych i niepublicznych ch ponadgimnazjalnych 005/06, Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy 5

6 które w spisach figurują jako jednostki edukacyjne, podczas gdy w rzeczywistości element ten stanowi jedynie marginalną część ich działalności. Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy 6

7 . Szkolnictwo wyższe W Opolskiem szkoły wyższe nie mają długiej historii, są to zwykle jednostki powstałe już po transformacji ustrojowej, często na bazach oddziałów innych większych uczelni z poza województwa opolskiego. Przez długie lata rozwój szkolnictwa wyższego województwa opolskiego był tamowany przez istnienie dużych ośrodków akademickich we Wrocławiu i na Górnym Śląsku. Dodatkowo ówczesny system polityczno-społeczny, nie generował dużego popytu na tego rodzaju naukę, przez co w całości zaspokajany był przez wyżej wspomniane ośrodki. Dopiero po przeobrażeniach w 989 roku, kiedy istotną wartością na rynku pracy stało się wykształcenie wyższe pojawiły się możliwości do rozwoju szkolnictwa wyższego. Efektem tego jest taki, a nie inny stan szkolnictwa wyższego na tym terenie. Znajduje się tu dziesięć szkół wyższych. Sektor publiczny reprezentowany jest przez pięć uczelni w tym: jeden uniwersytet, jedną politechnikę i trzy szkoły zawodowe (w tym językowe kolegium nauczycielskie). Niepubliczne placówki reprezentowane są przez pięć uczelni (w tym seminarium duchowne). Oferta edukacyjna opolskich szkół jest dość zróżnicowana, choć w porównaniu z innymi województwami w kraju, ilościowo niezbyt duża. Jest to zapewne związane z niewielką liczbą mieszkańców Opolszczyzny, a co za tym idzie jedną z najniższych w kraju liczbą studentów (zob. wykres nr ). Wykres nr. Studenci szkół wyższych według województw w roku szkolnym 00/005. Zachodnioporskie 986 Wielkopolskie 675 Warmińsko-Mazurskie] Świętokrzyskie Śląskie 9756 Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Mazowieckie 680 Małopolskie 9096 Łódzkie 007 Lubuskie 67 Lubelskie Kujawsko-Pomnorskie Dolnośląskie Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy 7

8 Studia prowadzone są na poziomie magisterskim (zwykle 5 lat nauki), licencjackim (zwykle lata nauki) i inżynierskim (od do,5 roku nauki). Istnieje również możliwość kontynuacji nauki po uzyskaniu tytułu licencjata, bądź inżyniera na studiach magisterskich uzupełniających (zwykle od do,5 lat nauki). Tak jak i w całym kraju, absolwenci mają do wyboru systemy: dzienny, wieczorowy bądź zaoczny. W ch publicznych bezpłatny jest tylko system dzienny, natomiast w sektorze niepublicznym całość kształcenia jest odpłatna. Istotną cechą szkolnictwa opolskiego jest dominacja sektora publicznego w kształceniu na poziomie magisterskim, szkoły niepubliczne (poza jednym wyjątkiem) nie posiadają takich uprawnień. Większość uczelni zlokalizowana jest w Opolu. Znajduje się tam siedem uczelni, natomiast dwie mają swoje siedziby w Nysie, jedna w Brzegu. Brak jest natomiast placówki na tym poziomie w innym dość dużym mieście opolskiego Kędzierzynie Koźlu. Dominacja Opola jest jeszcze bardziej widoczna jeśli przyjrzymy się ofercie pod względem ilości i różnorodności kierunków. Spowodowane jest to lokalizacją w tym mieście dwóch największych uczelni: Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej. Mimo tego dostępność oferty dla absolwentów szkół średnich województwa opolskiego jest dość dobra. Ma na to wpływ dobra sieć komunikacyjna, a także relatywnie niezbyt duże odległości do miasta wojewódzkiego. Dodatkowym udogodnieniem jest obecność dość pokaźnej bazy domów studenckich. Sektor publiczny Silnie zróżnicowana oferta edukacyjna szkół publicznych uniemożliwia wskazanie dominujących kierunków w całym sektorze, łatwiej natomiast widać pewne tendencje przyglądając się każdej szkole z osobna. Największą uczelnią w regionie opolskim jest Uniwersytet Opolski. Jest to jednostka nowa choć odwołuje się aż do XVI wiecznych tradycji. Powstała bowiem w 99 roku z połączenia istniejj od 950 roku Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich i filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (bazował on na doświadczeniach kadry naukowej dawnego wydziału Teologicznego Lwowskiego Uniwersytetu im. Jana Kazimierza). Historia Uniwersytetu ma duży wpływ na jego propozycje edukacyjne. Ponad połowę oferty stanowią kierunki humanistyczne. Dwa najbardziej rozbudowane wydziały to Filologiczny i Historyczno-Pedagogiczny. Szeroki zakres propozycji filologicznej uwzględnia ówczesne trendy edukacyjne. Oprócz tradycyjnych: polskiej, romańskiej, rosyjskiej, angielskiej czy germańskiej pojawia się także język biznesu, czy specjalności takie jak: europeistyka Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy 8

9 kulturoznawcza, komunikacja publiczna czy animacja kultury. Widoczny jest również duży nacisk w dziedzinie pedagogicznej, co przejawia się głównie w szerokiej ofercie dostosowanej do nowych warunków rynkowych. Znaleźć tu można wiele ostatnio modnych kierunków takich jak: edukacja elementarna z logopedią szkolną, edukacja kreatywna i medialna czy pedagogika resocjalizacyjna. Silnie sprofilowana jest także politologia. Do mniej spotykanych na uczelniach tego typu należy edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Oferta kierunków humanistycznych jest w zasadzie pełna i nader bogata. Tym samym sądzić można, że każdy absolwent szkoły średniej zainteresowany tego rodzaju kształceniem znajdzie coś dla siebie. Do kierunków stanowiących kontynuację edukacyjnych korzeni uczelni, a wyróżniających ją od innych tego typu jednostek, należy oferta Wydziału Teologicznego. Proponowane są tu dwa kierunki: nauka o rodzinie i teologia (cztery specjalności). Nauki ścisłe w ofercie UO nie wyróżniają się spośród tego typu polskich uczelni. Jest to raczej pewien standard uniwersytecki. W sumie na dwóch wydziałach znajduje się dziewięć kierunków, z czego cztery są rozbite na konkretne specjalności (chemia, fizyka, inżynieria środowiska i matematyka), reszta zaś kształci w zakresie ogólnym. Dział nauk ekonomicznych zamyka się w pięciu specjalnościach ekonomi (ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem, finanse i rachunkowość, gospodarka miejska i regionalna, procesy rynkowe w gospodarce, marketing) oraz jednym z marketingu i zarządzania (zarządzanie turystyką). Ofertę uniwersytetu uzupełniają administracja i prawo. Drugą pod względem wielkości uczelnią jest Politechnika Opolska. Jest to również uczelnia młoda, powstała bowiem w 996 roku. Swoimi początkami sięga jednak roku 959, kiedy powołano w Opolu Punkt Konsultacyjny Politechniki Śląskiej przekształconej w 966 roku w Wyższą Szkołę Inżynierską. W strukturze oferty edukacyjnej dominują dwa wydziały istniej w instytucji od początku działalności. Są to Wydział Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydział Mechaniczny. Ten pierwszy obejmuje pięć kierunków, podzielonych na liczne specjalności: automatyka i robotyka, edukacja techniczno-informatyczna, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja oraz informatyka. W sumie studenci mają tu do wyboru specjalności. Na Wydziale Mechanicznym oferta obejmuje dwa kierunki inżynieria środowiska oraz mechanika i budowa maszyn. Posiadają one razem aż 9 specjalności. Kształcenie zatem w obu wydziałach dotyczy bardzo wąskich specjalistycznych dziedzin wiedzy i przygotowuje absolwentów do wejścia na rynek pracy. Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy 9

10 Ofertę z tzw. dziedzin technicznych uzupełniają: Wydział Budownictwa oraz Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Pierwszy z nich należy do tzw. starych wydziałów istniejących jeszcze we wcześniejszych formach organizacyjnych jednostki. Prowadzony na nim jeden kierunek budownictwo jest silnie s i kształci fachowców w pięciu specjalizacjach. Drugi to już efekt zapotrzebowania rynku pracy, spowodowanego transformacją ustrojowo-ekonomiczną. Uzupełnia on ofertę techniczną kierunkiem: zarządzanie i inżynieria produkcji. Politechnika Opolska prowadzi również studia na kierunkach mało spotykanych dla tego typu uczelni. W swej strukturze posiada Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, którego oferta obejmuje trzy kierunki: fizjoterapia, turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne (w specjalnościach: odnowa biologiczna, organizacja turystyki i rekreacja, rekreacja ruchowa, trenerska, rehabilitacja ruchowa z fizykoterapią i masażem). Proponuje również kierunek z gatunku uniwersyteckiego europeistyka. Do mniej związanych z tradycyjną politechniką, ale obecnie już znajdującą się w ofercie większości tego typu szkół jest kierunek zarządzanie i marketing. Kształcenie przebiega w trzech specjalnościach: europejskie systemy zarządzania administracją publiczną, komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją oraz zarządzanie przedsiębiorstwem. W dziedzinie szkolnictwa językowego ofertę szkół publicznych uzupełnia Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Opolu. Jest to placówka przygotowująca do nauczania języków w ch podstawowych, gimnazjach i jednostkach ponadgimnazjalnych. Kształci w zakresie języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Program nauczania zawiera również istotny element przygotowania dydaktycznego. Kończący -letni kurs, uzyskują dyplom uprawniający do nauczania w wyżej wspomnianych typach szkół. Nauki medyczne reprezentowane są w Opolskiem dość skromnie. W Opolu rolę tę spełnia Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa. Oferta placówki składa się z czterech kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia i zdrowie publiczne (specjalność ratownictwo medyczne). Kształcenie przebiega tu na poziomie licencjackim. Dodatkowo dla absolwentów liceów medycznych zawodowych prowadzone są tzw. studia pomostowe na kierunkach: położnictwo i pielęgniarstwo. Ofertę w tej dziedzinie nauk uzupełnia propozycja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Nysy. Na poziomie licencjackim prowadzi studia w zakresie zdrowia publicznego (specjalność zdrowie publiczne oraz ratownictwo medyczne), kosmetologii Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy 0

11 i pielęgniarstwa. Dość dużą różnorodność kierunków kształcenia oferuje wspomniana wyżej z Nysy. Wykazuje ona dość istotne przystosowanie się do wymagań współczesnego rynku edukacyjnego. Oprócz dziedziny medycznej wkracza na tereny nauk humanistycznych. Proponuje studia filologiczne ze specjalnościami: germańską, czeską i angielską oraz historię. Na poziomie inżynierskim prowadzone są: informatyka (specjalności informatyka stosowana i informatyka w medycynie), zarządzanie inżynierią produkcji oraz architektura i urbanistyka (specjalności architektura środowiskowa a także renowacja zabytków rzemiosła artystycznego i detalu architektonicznego). Szczególnie ta ostatnia specjalność jest mało spotykaną i na pewno wyróżniającą nyską szkołę spośród innych (prowadzona jest także na poziomie licencjata). Uzupełnieniem oferty jest kierunek finanse i bankowość (specjalność finanse i zarządzanie organizacjami). Kształcenie w systemie wieczorowym i zaocznym prowadzone jest odpłatnie. Ceny plasują się w przedziale między 700 a 5000 zł. Natomiast za pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich między 0 a 6000 zł. Wraz z upływem lat cena za rok maleje na roku piątym dochodząc nawet do ¼ ceny z roku pierwszego. Najtańszymi studiami na UO są historia, teologia i filologia polska. Na przeciwnym biegunie znajdują się prawo, biologia, inżynieria środowiska, zaś najdroższymi studiami jest psychologia. Wśród kursów uzupełniających magisterskich najtańsza jest biologia, najdroższe zaś filologie: angielska i germańska. Szkoły zawodowe mają ceny nieco niższe, rzadko przekraczają 00 zł (z wyjątkiem architektury i urbanistyki od 500 do 900 zł czy zdrowia publicznego 00 zł w PWSZ z Nysy). Nieco droższa jest nauka języków w NKJO w Opolu średnio 600 zł za rok wieczorowych i 00 zł zaocznych. Sektor niepubliczny Oferta szkół niepublicznych nie jest zbyt różnorodna. Łatwo tu zauważyć nastawienie przede wszystkim na kierunki humanistyczne i ekonomiczne, a więc działy nauki nie wymagaj rozbudowanej bazy dydaktycznej, specjalistycznego i zwykle drogiego sprzętu. Zauważyć należy również, że poza dwoma kierunkami w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu (zarządzanie i marketing oraz pedagogika) wszystkie kształcą jedynie na poziomie licencjackim. Największą ilość kierunków proponuje Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Opolu. Dominują tu kierunki humanistyczne: pedagogika (trzy specjalności), politologia (trzy specjalności) i socjologia (dwie specjalności). Istotną rolę ogrywają też zarządzanie (trzy specjalności) i ekonomia (dwie specjalności). Ofertę uzupełnia informatyka stosowana Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

12 (dwie specjalności). Ciekawostką jest to, że mimo, iż uczelnia ma w nazwie administracji nie znajdujemy w jej ofercie żadnego kierunku z tej dziedziny nauki. Podobne ukierunkowanie zauważymy w Wyższej Szkole Humanistyczno Ekonomicznej z Brzegu. Dwa kierunki: mocno profilowana pedagogika (aż dziewięć specjalności) i ekonomia (dwie specjalności) zamykają jej ofertę edukacyjną. Oddział zamiejscowy Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Opolu daleko nie odbiega od wyżej opisanej normy. Dwa kierunki humanistyczne: socjologia (trzy specjalności) i stosunki międzynarodowe. Uzupełnieniem jest gospodarka przestrzenna (trzy specjalności). Nieco inny profil kształcenia obrał nyski oddział Wyższej Szkoły Teologiczno Humanistycznej z Podkowy Leśnej. N dwóch wydziałach prowadzi pięć kierunków: ochronę przyrody i krajobrazu, ochronę wód i zagospodarowanie odpadów, zarządzanie ochroną środowiska, kształtowanie krajobrazu oraz turystykę krajów biblijnych. Do oferty edukacyjnej województwa opolskiego, choć o niezwykłej specyfice należy zaliczyć również maj swą siedzibę w Opolu Seminarium Duchowne Diecezji Gliwickiej i Opolskiej. Oczywiście tej propozycji nie należy oceniać w kategoriach rynkowych. Edukacja w ch niepublicznych bez względu na system jest odpłatna. Ceny oscylują w granicach od 00 do 500 zł za semestr. Do droższych należą studia w opolskiej Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania oraz placówce z Podkowy Leśnej (odział w Nysie). Natomiast 00 zł za semestr nie przekracza nauka w szkole im. Bogdana Jańskiego w Opolu. Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

13 . Studia podyplomowe w ch wyższych Oferta studiów podyplomowych w województwie opolskim nie jest zbyt bogata. W sumie liczy 8 kursów (nie wliczono tu kursów trenerskich oraz informatycznych Politechniki Opolskiej), z czego przeważającą większość stanowi sektor publiczny 7 (69%). Różnorodność profili w dużej mierze utrudnia porządkowanie. Szczególnie, że panuje tu dość duża dowolność i brak ścisłego związku kierunków ze specyfiką uczelni tj. nawet uczelnia techniczna prowadzi studia, które raczej programowo łączą się ze szkolnictwem uniwersyteckim. W Opolskiem studia podyplomowe prowadzi 7 uczelni. Najszerszą propozycję posiada Uniwersytet Opolski kierunki (7,5%), druga w kolejności jest Politechnika Opolska 9 kierunków (,5%). Studia podyplomowe prowadzone są również w Zakładzie Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego w Opolu przez uczelnie z poza województwa. Pięć kierunków (,5%) prowadzone jest przez Akademię Ekonomiczną z Wrocławia, zaś trzy kierunki (%) także przez uczelnię z Wrocławia Akademię Rolniczą. Pewne uzupełnienie stanowi sektor niepubliczny. Najwięcej kierunków proponuje Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna w Brzegu 8 kierunków (%). Edukację na tym poziomie prowadzą jeszcze: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu 7 kierunków (6,5%) oraz Oddział Zamiejscowy Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Opolu kierunek (%). Zakres profili studiów podyplomowych nie jest zbyt szeroki i widoczny jest tu wpływ niedawnej reformy szkolnictwa podstawowego i średniego. Wprowadzone bowiem wymagania dla nauczycieli w zakresie dokształcania, jak i uwarunkowane tym możliwość awansu oraz wysokość uposażenia, generują w ostatnich latach popyt przede wszystkim na kierunki z zakresu nauczycielskiego (głównie humanistyczne). Na ofertę edukacyjną niewielki wpływ miała integracja z Unią Europejską oraz pojawiaj się zapotrzebowanie na specjalistów związane z ruchem inwestycyjnym w Polsce. Trzeba również podkreślić, że studia podyplomowe są formą nauki odpłatnej zarówno w sektorze publicznym jak i niepublicznym, dlatego że uruchomienie kierunku zależy od zainteresowania daną ofertą. Zdarza się, że klientów zbiera się przez kilka lat i dopiero gdy liczba ich jest wystarczająca, uruchamia się zajęcia. Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

14 Sektor publiczny Najbogatsza oferta kierowana jest do absolwentów wyższych uczelni o zainteresowaniach humanistycznych. Dominują tu głównie kierunki o charakterze nauczycielsko pedagogicznym, oferowane przede wszystkim przez Uniwersytet Opolski. Szeroki zakres profili umożliwia klientowi wybór kierunku dostosowanego do konkretnych potrzeb. Istnieją kierunki dokształcaj w zakresie zarządzania instytucjami oświatowymi czy pomocowymi. Pewną grupę stanowi również oferta dotycząca zagadnienia pedagogiki specjalnej. Ciekawymi są studia dotycz nowych metod dydaktycznych np.: podyplomowe studium edukacji medialnej i technologii informacyjnych. Relatywnie dość dużą grupę stanowią także kierunki filologiczne. Dotyczą one zarówno dokształcania nauczycieli z zakresu języków obcych (głównie angielskiego) jak i kursy translatorskie czy realioznawcze. Do kierunków uwzględniających pewne nowe trendy, czy wręcz modę edukacyjną, należą: studia europejskie, psychologia wpływu społecznego czy wiedzy o kulturze audiowizualnej i teatrze. Ofertę wzbogaca dodatkowo prowadzony przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego - kurs studium rodziny, czy przez Międzywydziałowe Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego tej uczelni - kurs w zakresie emisji głosu. Szeroka oferta obejmuje również kierunki związane z dziedzinami ekonomii czy zarządzania. Jest to głównie propozycja Politechniki Opolskiej bowiem uniwersytet mimo posiadania w swej strukturze Wydziału Ekonomicznego nie przedstawia szerszych propozycji. W tej pierwszej ta dziedzina edukacji ma istotne znaczenie, bowiem stanowi nieco więcej niż trzecią część całości oferty studiów podyplomowych. Są to przede wszystkim kierunki dotycz marketingu i zarządzania. Istotnym uzupełnieniem jest propozycja (pięć kierunków) Akademii Ekonomicznej z Wrocławia. W zakresie edukacji zdrowotnej i obronnej dominuje oferta Politechniki Opolskiej. Jako jedyna uczelnia oferuje kursy instruktorskie w zakresie: gimnastyka, koszykówka, kulturystyka, lekkoatletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, aerobik, narciarstwo zjazdowe, samoobrona. Jednak w przeważajj części propozycja skierowana jest do nauczycieli. W tym dziale oferta obu uczelni państwowych wzajemnie się uzupełnia a nawet - w przypadku niektórych kierunków - stanowi pewną konkurencję. Propozycja dla osób zainteresowanych studiami w dziedzinie administracji i prawa skupiona jest na uniwersytecie. Nie jest to jednak oferta bogata dwa kierunki: pedagogika prawa readaptacji, mediacji i negocjacji oraz studia podatkowe. Politechnika proponuje zaś nadzór, Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

15 kontrolę i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji. Uzupełnia ofertę Akademia Rolnicza z Wrocławia trzy kierunki. Dział kierunków informatyczno - matematycznych to oferta głównie Politechniki siedem kierunków. Zaliczone tu zostały również studia z pogranicza mechaniki jak: komputerowe wspomaganie działalności inżynierskiej i komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji mechanicznych. Pewną grupę stanowią również różnorodne kursy informatyczne dotycz administracji systemami i siecią, grafiki komputerowej, czy metod statystycznych. Uniwersytet oferuje kierunki. Studia z szeroko pojętego zakresu przyrodniczego to 6 kierunków. m.in. biologia, biotechnologia czy studia rolniczo - środowiskowe. Kierunki o charakterze technicznym z natury rzeczy proponuje głównie politechnika. Są to studia z zakresu budownictwa, elektrotechniki, automatyki czy mechaniki. Także uniwersytet posiadający Wydział Przyrodniczo Techniczny oferuje studia w zakresie edukacji technicznej i technologii informacyjnej. Studia podyplomowe trwają od do semestrów a ceny wahają się od 000 do 800 zł za semestr. Do tańszych należą kierunki pedagogiczne i nauczycielskie np. zarządzanie oświatą czy studia w zakresie przygotowania pedagogicznego. Grupa studiów językowych i matematyczno - informatycznych oscyluje już bliżej górnej granicy. Sektor niepubliczny Oferta szkół niepublicznych jest jeszcze bardziej uboga niż publicznych. Studia podyplomowe prowadzą instytucje w sumie 5 kursów. Podobnie jak wyżej, oferta skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli. Dlatego gro kursów dotyczy kierunków humanistycznych. Najliczniejsza grupa w zakresie pedagogicznym obejmuje ich łącznie aż. Do tego dochodzą kierunki zbliżone, wybitnie przeznaczone dla nauczycieli jak: wychowanie fizyczne, biologia i dydaktyka biologii czy język angielski dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i klas zintegrowanych. Nieliczną grupę stanowi oferta skierowana dla osób zainteresowanych ogólnie pojętym biznesem. Są to np. fundusze strukturalne w Unii Europejskiej, zarządzanie podmiotami gospodarczymi czy studia podatkowe. Dla pracowników administracji kierowana jest specjalność: zarządzanie w administracji rządowej i samorządowej. Popularnym, bo oferowanym we wszystkich ch niepublicznych, jest kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP). Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

16 Ceny kursów oscylują w granicach 000 zł za semestr. Są więc dużo niższe od propozycji szkolnictwa publicznego. Czas trwania też jest nieco krótszy od do semestrów. Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy 6

17 . Szkolnictwo ponadgimnazjalne Szkolnictwo ponadgimnazjalne z województwa opolskiego przedstawia bogatą, różnorodną i mocno rozbudowaną ofertę edukacyjną, na która składają się wszystkie typy szkół: licea, licea, licea, technika, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne i szkoły dla. Jest to poziom zdominowany w Opolskiem przez placówki publiczne. Oferta skierowana bezpośrednio do absolwentów gimnazjów (licea i, technika oraz szkoły zasadnicze) ilościowo przekracza nawet populację zamieszkującą w województwie opolskim (zob. wykres nr ). Oznacza to istnienie istotnej nadwyżki podaży edukacyjnej w tym segmencie. Wykres nr. Porównanie ilościowej oferty szkolnictwa ponadgimnazjalnego z populacją ludności w wieku 6 lat w województwie opolskim. ilość miejsc w ch ponadgimnazjalnych* 70 populacja w w ieku 6 lat * dotyczy liceów ących, profilowanych, techników i zasadniczych szkół zawodowych. Licea Tak jak i w pozostałych częściach kraju, nauka w ącym trwa lata i umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Przygotowuje do kontynuacji nauki na studiach wyższych lub ch policealnych. W województwie opolskim znajduje się 56 tego 7 Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

18 typu jednostek dydaktycznych. Składają się na nie jednostki publiczne i niepubliczne, z czego tych pierwszych jest przeważająca większość, gdyż aż 8 (8%) a niepublicznych 8 (%). Dominacja sektora publicznego uwidacznia się jeszcze bardziej jeżeli porównamy ilość miejsc przez nie oferowanych. W sumie oferta liceów na rok szkolny 005/006 wyniosła 5985 miejsc, na które aż 576 miejsc (96%) było ofertą tego sektora, przy tylko % (9 miejsc) udziale sektora niepublicznego. Dostępność oferty dla uczniów z województwa jest dobra. Lokalizacja szkół jest rozłożona dość równomiernie, z oczywistymi skupiskami w większych miastach. Nie znajdzie jednak potwierdzenia teza o zbytniej centralizacji szkolnictwa w dużych miastach, bowiem w mieście wojewódzkim znajduje się ich 0 (w tym niepubliczne), Kędzierzynie-Koźlu 5 ( niepubliczne), Brzegu, Kluczborku 5 ( niepubliczne). Potwierdza to analiza przeprowadzona od strony ilości oferowanych miejsc, gdyż w czterech wymienionych wyżej największych skupiskach szkół ( licea %) oferowane są 65 miejsca (6%). Udział w rynku edukacyjnym województwa opolskiego tych czterech skupisk jest przy tych wyliczeniach nieco zaniżony. Bowiem wliczone w to zostały szkoły prywatne, które jak wskazano wyżej oferują mniej miejsc i nie występują w mniejszych miejscowościach, co jednak nie wpływa znacząco na ich dostępność. Omawiając ofertę szkół licealnych sektora publicznego trzeba stwierdzić, iż posiadają one bardzo szeroki program nauczania. Ogólnie dla tradycyjnych profilów (pojęcie używane tu w sensie programu nauczania, nie jest tożsame z pojęciem profilu w liceach profilowanych) można podzielić je na trzy grupy: matematyczno fizyczny/informatyczny (przygotowujący do kierunków politechnicznych i uniwersyteckich ścisłych), biologiczny/biologicznochemiczny/przyrodniczy (przygotowujący do studiów medycznych, rolniczych, leśnych, uniwersyteckich zbieżnych kierunkowo) oraz humanistyczny. Oprócz tego rozwinęła się cała gama rozszerzonych programów nauczania, dostosowująca się do bieżących trendów jak i zapotrzebowania klienta. Należą do nich klasy dwujęzyczne (z wykładowym językiem niemieckim), europejskie, społeczno-prawne, językowe (głównie język angielski i niemiecki), humanistyczno-dziennikarskie. Licea starają się za wszelką cenę uatrakcyjnić swą ofertę poprzez organizację dodatkowych pozalekcyjnych form edukacji (kółka przedmiotowe, warsztaty, turnieje itp.) oraz współpracę z różnymi instytucjami w kraju i zagranicą. Sektor prywatny jest mało rozbudowany i nie stanowi większej konkurencji dla szkół publicznych. Szkoły tego typu uatrakcyjniają swoją ofertą większą ilością i różnorodnością Priorytet II Działanie. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy 8