Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2014/2015"

Transkrypt

1 Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia a 1. Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późn. zm. (art. 35, ust. 4) Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. 2. Źródła diagnozy wstępnej: Wnioski z nadzoru pedagogicznego z lat poprzednich: o wnioski z analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów, o wyniki egzaminów zewnętrznych (ilościowe i jakościowe) oraz testów diagnostycznych wewnętrznych, o wyniki klasyfikowania, oceniania i promowania, o wyniki i wnioski z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w roku szkolnym 2011/202 o ocena sytuacji wychowawczej, o wnioski z obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli, Wnioski z zebrań Rady Pedagogicznej oraz zespołów Rady Pedagogicznej, Wnioski i postulaty rodziców i uczniów, Wyniki i wnioski z przeprowadzanych badań wewnętrznych (autoewaluacja pracy szkoły) i badań zewnętrznych, Wnioski i uwagi organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 3. Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego: Zadanie szczegółowe Termin Osoba odpowiedzialna Uwagi Przedstawienie wstępnych (bieżących) wniosków ze sprawowanego nadzoru Luty 2015 gimnazjum Wnioski zostaną również przedstawione Radzie Rodziców oraz Radzie Samorządu Uczniowskiego. pedagogicznego (za I semestr). Przedstawienie szczegółowych wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Lipiec 2015 gimnazjum 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia a E W A L U A C J A W E W N Ę T R Z N A - n o w e b a d a n i a Przedmiot ewaluacji Osoby odpowiedzialne Terminy Uwagi Realizacja edukacji prozdrowotnej w szkole Działalność Samorządu Uczniowskiego mgr E. Chmiel, mgr D. Lorek, mgr M. Rossa mgr A. Lubieniecka, mgr inż. E. Rasińska, mgr P. Roguski, do 15 października opracowanie założeń metodologicznych oraz o organizacyjnych ewaluacji do 15 listopada opracowanie narzędzi badawczych do 15 marca prowadzenie badań do 15 kwietnia opracowanie wyników do 15 maja przedstawienie wstępnego raportu wraz z rekomendacjami E W A L U A C J A W E W N Ę T R Z N A - w d r a ż a n i e w n i o s k ó w z e w a l u a c j i w e w n ę t r z n e j p r z e p r o w a d z o n e j w r o k u / Organizacja konkursów szkolnych mgr Grażyna Kaszuba mgr Dorota Zadróżna mgr Joanna Rasińska Możliwość poprawiania przez uczniów ocen cząstkowych oraz przewidywanych ocen półrocznych i rocznych. mgr Grażyna Podgórska mgr Dorota Rurarz mgr Edyta Bocian do 15 września opracowanie szczegółowego harmonogramu wdrażania wniosków do 15 maja wdrażanie wniosków do 15 czerwca opracowanie raportu z działalności zespołu 2

3 Załącznik nr 1 do Zarządzenia a K O N T R O L A P R Z E S T R Z E G A N I A P R A W A Temat kontroli Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w zakresie prawidłowości zapisu danych uczniów (arkusze ocen, dzienniki lekcyjne, dziennik pedagoga, psychologa, biblioteki, świetlicy szkolnej) Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w zakresie dokumentowania obecności uczniów na zajęciach, tematów zajęć oraz potwierdzania odbycia się zajęć podpisem nauczyciela. (dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych) Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w zakresie prowadzenia arkuszy ocen. Prawidłowość pełnienia dyżurów międzylekcyjnych przez nauczycieli Terminowość rozpoczynania i kończenia zajęć przez nauczycieli Systematyczność oceniania uczniów przez nauczycieli Prawidłowość stosowania trybu wystawiania ocen śródrocznych, rocznych i końcowych przez nauczycieli. Osoba odpowiedzialna Osoby kontrolowane mgr H. Królik mgr E. Nawrocka- Franczak mgr A. Karłowicz mgr D. Zadróżna mgr M. Rossa mgr G. Podgórska mgr D. Lorek mgr N. Łapińska mgr E. Bocian mgr D. Stachurski mgr D. Rurarz mgr inż. E. Rasińska Termin Podstawa prawna kontroli Uwagi IX 2014 X 2014 XI 2014 XII 2014 II 2015 III 2015 IV 2015 II 2015, VI 2015 Rozp. MENiS z dnia 19 II 2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Rozp. MENiS z dnia 19 II 2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Rozp. MENiS z dnia 19 II 2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji wszyscy nauczyciele Na bieżąco Regulamin i harmonogram pełnienia dyżurów międzylekcyjnych przez nauczycieli. wszyscy nauczyciele Na bieżąco Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. wszyscy nauczyciele XI 2014 WSO III 2015 mgr D. Rurarz XII I 2014/15 mgr J. Rasińska, V VI 2015 mgr E. Bocian mgr N. Łapińska Rozporządzenie MEN z dnia 30 IV 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Statut Publicznego Gimnazjum WSO (wszystkie dzienniki danego nauczyciela) Obserwacja + zeszyt z potwierdzeniami Obserwacja (+rozmowa z losowo wybranymi uczniami) 3

4 Prawidłowość realizacji podstawy programowej zgodnie ze szkolnym planem nauczania (analiza ilościowa) Prawidłowość realizacji podstawy programowej zgodnie z zatwierdzonymi planami realizacji programów nauczania (analiza jakościowa - treści) losowo wybrane 2 przedmioty egzaminacyjne oraz wdż losowo wybrane 2 przedmioty egzaminacyjne i 1 nieegzaminacyjny XII 2014 V 2015 XII 2014 V 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia a Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Szkolne plany nauczania. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Zatwierdzone plany realizacji programów nauczania. Przestrzeganie praw ucznia przez nauczycieli wszyscy nauczyciele XI 2014 Statut Publicznego Gimnazjum Szkolny katalog praw ucznia Ankieta dla uczniów Prawidłowość przeprowadzania sprawdzianów zgodnie z PSO i WSO Prawidłowość stosowania nagród i kar przez wychowawców. Prawidłowość realizacji przez wychowawców zatwierdzonych programów i planów wychowawczych klas. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji związanej z pomocą psychologiczno pedagogiczną (IPET, dzienniki zajęć rewalidacyjnych oraz dzienniki pozostałych zajęć prowadzonych w ramach PP-P) mgr E. Bocian mgr N. Łapińska wychowawcy klas pierwszych wychowawcy klas drugich nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia w ramach PP-P XII 2014 III 2015 XI 2014 III 2015 XII 2014 X 2014 III 2015 WSO PSO Statut Publicznego Gimnazjum Program wychowawczy szkoły, Szkolny program profilaktyki, priorytety wychowawcze Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Ankiety dla nauczycieli, analiza dokumentacji, Obserwacja Ankieta dla uczniów, analiza dokumentacji. Prawidłowość realizacji przez uczniów gimnazjum projektu edukacyjnego opiekunowie projektów edukacyjnych 4 II 2015 Rozporządzenie MEN z dnia 30 IV 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Statut Publicznego Gimnazjum WSO Analiza dokumentacji (+rozmowa z opiekunem zespołu)

5 Praca zespołów nauczycieli uczących w jednym oddziale wstępna diagnoza zespołu klasowego Praca zespołów przedmiotowych opracowywanie wniosków z analizy wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Kontrola przestrzegania przez nauczycieli w-f Regulaminu korzystania z hali sportowej oraz jej udostępniania mieszkańcom gminy zespoły nauczycieli uczących w klasach pierwszych zespół matematyczno przyrodniczy Załącznik nr 1 do Zarządzenia a X 2014 Statut Publicznego Gimnazjum Analiza dokumentacji, wywiad z wychowawcami XII 2014 Statut Publicznego Gimnazjum Analiza dokumentacji, wywiad z przewodniczącą nauczyciele w-f X XI 2015 Regulamin hali sportowej Regulamin udostępniania hali sportowej Obserwacja 5

6 Załącznik nr 1 do Zarządzenia a W S P O M A G A N I E Szkolenia zewnętrzne Rady Pedagogicznej Nazwa / tematyka szkolenia Ośrodek szkolący / podmiot odpowiedzialny Przewidywany Uwagi dodatkowe termin Szkolenie z założeń i metod realizacji Fundacja Leader100 IX 2014 programu wychowawczego Leader100 Agresja / cyberprzemoc Centrum Szkoleń A-A październik wspólnie z SP we Wszeborach Dyskalkulia Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w II semestr Wołominie Edukacyjna Wartość Dodana ośrodek zewnętrzny II semestr Szkolenia Rady Pedagogicznej w ramach WDN Nazwa / tematyka szkolenia Nauczyciele prowadzący szkolenie Przewidywany Uwagi dodatkowe termin Najczęściej występujące błędy i problemy mgr D. Rurarz, mgr A. Karłowicz II semestr językowe poradnik dla nauczycieli Podstawowe pojęcia statystyczne niezbędne przy analizie wyników egzaminu gimnazjalnego. mgr E. Nawrocka-Franczak, mgr M. Rossa I semestr Dla wszystkich nauczycieli obserwacje koleżeńskie lekcji każdy nauczyciel dyplomowany (min. po 1 lekcji) cały rok szkolny dla nauczycieli zainteresowanych oraz dla nauczycieli stażystów 6

7 Nauczyciel mgr E. Chmiel mgr inż. E. Rasińska mgr E. Nawrocka-Franczak mgr M. Rossa mgr P. Roguski mgr D. Zadróżna mgr D. Rurarz mgr inż. E. Rasińska mgr G. Podgórska mgr G. Podgórska mgr G. Podgórska mgr J. Rasińska mgr A. Wójcik Załącznik nr 1 do Zarządzenia a Doskonalenie zawodowe poszczególnych nauczycieli Zadeklarowana forma doskonalenia Studia podyplomowe z terapii psychologicznej Kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika Kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika Kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika Kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika Kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika kurs doskonalący Jak uczyć uczniów uczenia się? Efektywne strategie, metody i techniki uczenia się w praktyce szkolne. kurs doskonalący Prowokacyjne zachowania uczniów skuteczne metody reagowania. warsztaty Informatyka dla wszystkich warsztaty Trzeci wymiar fotografii warsztaty Wprowadzenie do programowania w Scratchu kurs doskonalący Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, z uwzględnieniem Zespołu Aspergera, na różnych etapach edukacyjnych Edukacja globalna na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum" Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli w związku z oceną pracy nauczyciela lub oceną dorobku zawodowego Cel obserwacji Przedmiot obserwacji Nauczyciel Zajęcia / klasa Termin Ocena pracy nauczyciela Praca z uczniem dyslektycznym w oddziale mgr Anna Karłowicz j. polski / 2b XI 2014 ogólnodostępnym Tworzenie własnego warsztatu pracy oraz mgr Anna Karłowicz plastyka / 3a XII 2015 wykorzystanie go podczas prowadzonych zajęć Tworzenie własnego warsztatu pracy oraz mgr Paweł Roguski Koło Języka Angielskiego IV 2015 wykorzystanie go podczas prowadzonych zajęć Ocenianie bieżące pracy ucznia wraz z informacją zwrotną mgr Paweł Roguski j. angielski / 1a (gr. II) III 2015 Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu Dostosowanie metod do potrzeb uczniów / indywidualizacja procesu nauczania Wykorzystania zasobów świetlicy szkolnej do prowadzenia zajęć mgr Ewelina Chmiel zajęcia korekcyjno - kompensacyjne I półrocze mgr Ewelina Chmiel zajęcia świetlicowe II półrocze 7

8 Załącznik nr 1 do Zarządzenia a Ocenianie bieżące pracy ucznia wraz z mgr Dorota Zadróżna j. angielski / 1c XII 2014 informacją zwrotną Stosowanie zaleceń zawartych w opiniach PP-P w mgr Dorota Zadróżna Zaj. dydakt. wyr. z języka V 2015 pracy z uczniem o SPE angielskiego Wykorzystanie różnorodnych przyrządów i mgr Dariusz Lorek w-f / 1 bc (chł.) X 2014 przyborów do prowadzenia zajęć Doskonalenia umiejętności taktycznych w grach mgr Dariusz Lorek Koło Sportowe II 2015 zespołowych Wykorzystanie różnorodnych przyrządów i mgr Damian Stachurski w-f / 1bc (dz.) X 2014 przyborów do prowadzenia zajęć Doskonalenia umiejętności taktycznych w grach mgr Damian Stachurski Kolo Sportowe II 2015 zespołowych Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisywania mgr inż. Emilia Rasińska fizyka / 3a III 2015 zjawisk oraz rozwiązywania zadań (wnioski z egzaminu) Realizacja priorytetów wychowawczych szkoły na mgr inż. Emilia Rasińska godz. wych. / 3c XI 2014 rok szkolny 2014/15 Rozwiązywanie zadań związanych z Mgr Ewa Nawrocka- matematyka / 3b III 2015 graniastosłupami i ostrosłupami (wnioski z Franczak egzaminu) Realizacja programu Leader100 Mgr Ewa Nawrocka- godz. wych. / 1b XI 2014 Franczak Pozostałe obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli Realizacja podstawy programowej przez nauczycieli (zagadnienia, które na egzaminie gimnazjalnym wypadły najsłabiej) Wsparcie nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w PG w Dąbrówce Indywidualizacja procesu dydaktycznego Metodyka badań biologicznych mgr Joanna Rasińska biologia / 1b X 2014 Walory turystyczne wybranych regionów Polski Mgr Monika Rossa geografia / 3c II 2015 Organizacja pracy na lekcji mgr Edyta Bocian j. rosyjski / 2c X 2014 Wykorzystanie multimedialnej pracowni języków mgr Edyta Bocian j. rosyjski / 3a II 2015 obcych Organizacja pracy na lekcji mgr Natalia Łapińska j. niemiecki / 1c X 2014 Wykorzystanie multimedialnej pracowni języków obcych mgr Natalia Łapińska j. niemiecki / 1a (gr. I) II 2015 Praca z uczniem zdolnym na lekcjach informatyki mgr Grażyna Podgórska informatyka / 2b IV

9 Podniesienie poziomu atrakcyjności zajęć Wykorzystanie różnorodnych pomocy dydaktycznych w procesie dydaktycznym Wykorzystanie różnorodnych metod pracy w procesie dydaktycznym Załącznik nr 1 do Zarządzenia a Mgr Grażyna Kaszuba wdż / 1a XII 2014 mgr Iwona Bulik edukacja czytelnicza / 2a XI 2014 DODATKOWE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH NADZORU PEDAGOGICZNEGO Cel działania Działanie Termin Osoby odpowiedzialne Analiza wyników klasyfikowania i promowania II 2015, wychowawcy Ocena efektywności pracy szkoły w kontekście wyników klasyfikowania i promowania Ocena efektywności pracy szkoły w kontekście wyników egzaminu gimnazjalnego. Poznanie aktualnej sytuacji wychowawczej w szkole. Zdiagnozowanie najczęściej pojawiających się problemów wychowawczych. Poznanie potrzeb czytelniczych uczniów w celu lepszego zaplanowania pracy bibliotekarza oraz odpowiedniego zaopatrzenia Analiza zostanie dokonana po zakończeniu I półrocza oraz po zakończeniu roku szkolnego. Szczególnej analizie zostaną poddane następujące dane: a) odsetek uczniów klasyfikowanych, b) odsetek uczniów promowanych, c) odsetek uczniów promowanych z wyróżnieniem, d) odsetek uczniów nierealizujących obowiązku szkolnego, e) średnie ocen z poszczególnych klasach z poszczególnych zajęć edukacyjnych, f) struktura ocen z zachowania, g) frekwencja uczniów w poszczególnych klasach, Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Sformułowanie wniosków do dalszej pracy i wdrożenie ich do pracy. Ocena zostanie przeprowadzona przez Zespół ds. wychowania i profilaktyki poprzez ankiety skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz instytucji współpracujących ze szkolą. Dodatkowym źródłem informacji jest całoroczna obserwacja zachowania uczniów oraz problemów wychowawczych pojawiających się w szkole. Skrzyneczka życzeń i propozycji czytelniczych dostępna w bibliotece szkolnej. 9 VI 2015 VI 2015 I 2015 V 2015 Cały rok szkolny Przewodniczący zespołów przedmiotowych. Zespół ds. wychowania i profilaktyki Nauczyciel bibliotekarz Uwagi

10 biblioteki w książki. Poznanie losów edukacyjnych absolwentów gimnazjum. Poznanie dominujących stylów uczenia się uczniów klas I w celu dostosowania form i metod pracy. Poznanie potrzeb edukacyjnych uczniów w celu modyfikacji oferty dydaktycznej szkoły. Poznanie poziomu opanowania podstawy programowej oraz kluczowych umiejętności przez uczniów. Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Wykorzystanie przez nauczycieli dodatkowych materiałów poleconych uczniom do zakupienia (zeszytów ćwiczeń) Załącznik nr 1 do Zarządzenia a Ankieta skierowana do absolwentów gimnazjum XI 2014 Mgr G. Kaszuba + wywiady z 4 absolwentami Ankieta skierowana do uczniów klas pierwszych. Wyniki ankiety zostaną przedstawione Radzie Pedagogicznej (statystyczne) oraz uczniom (indywidualne) IX - X 2014 Psycholog szkolny Ankieta skierowana do uczniów klas I i II. II 2015 Mgr A. Królik Przeprowadzenie testów diagnostycznych oraz ich analiza. Wypracowanie i wdrożenie do dalszej pracy wniosków. Klasy III XI 2014 II 2015 Klasy II V 2015 Przewodniczący zespołów przedmiotowych. Klasy I IX 2014 i V 2014 Ankieta dla uczniów klas pierwszych XI