KONCEPCJA PRACY (FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU) Przedszkola Nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY (FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU) Przedszkola Nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych na lata 2012 2017"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY (FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU) Przedszkola Nr 4 im. Krainy Uśmiechu w Łaziskach Górnych na lata maja 2011 roku Uchwałą Rady Miejskiej przedszkolu nadano imię: Przedszkole Nr 4 im. Krainy Uśmiechu Nadanie imienia odbyło się dzięki wspólne inicjatywie Rady Pedagogicznej i Rady rodziców. Nazwę wybrano na podstawie wyników ankiety skierowanej do rodziców i dzieci oraz dyrektorów i pracowników łaziskich placówek oświatowych. Spośród 6 propozycji imienia wybranych z 30 zgłoszonych, największą liczbę głosów uzyskała nazwa Kraina Uśmiechu. Nazwa ta symbolizuje miejsce, gdzie króluje uśmiech i radość, a szczęśliwe i rozwijające się DZIECKO to nasza mała KRAINA UŚMIECHU. W tym samym roku przedszkole obchodziło podwójny jubileusz 65 lecia edukacji przedszkolnej w Łaziskach Dolnych oraz 20 lecia przedszkola w budynku przy ulicy Mokierskiej 4. Przedszkole posiada LOGO ( zaprojektowane przez dzieci w konkursie plastycznym ), folder jubileuszowy i hymn przedszkola. Łaziska Górne 2012 r. 1

2 Spis treści: 1. Diagnoza istniejącego stanu przedszkola Analiza dotychczasowej działalności Analiza działań w procesie rozwoju przedszkola analiza SWOT 4 2. Kierunki rozwoju realizacja wizji rozwoju oraz zapewnienie odpowiednich warunków Cele główne Plan działań Wizja Przedszkola Nr Misja Przedszkola Nr Zastosowanie teorii inteligencji wielorakich w przedszkolu Nadzór pedagogiczny, ewaluacja wewnętrzna i doskonalenie zawodowe Styl zarządzania Zakończenie..11 2

3 1. DIAGNOZA ISTNIEJĄCEGO STANU PRZEDSZKOLA 1.1. Analiza dotychczasowej działalności. Przedszkole Nr 4 funkcjonuje w budynku przy ulicy Mokierskiej 4 od września 1991 roku. 12 maja 2011 roku podczas uroczystości podwójnego jubileuszu 65 lecia edukacji przedszkolnej w Łaziskach Dolnych i 20 lecia działalności przedszkola przy ulicy Mokierskiej 4, na wspólny wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców uchwałą Rady Miejskiej przedszkolu nadano imię Kraina Uśmiechu. Przedszkole usytuowane jest w regionie wysokouprzemysłowionym, a jednocześnie w tzw. zielonej dzielnicy Łaziska Dolne, o zabudowie domów jednorodzinnych. Rozbudowa osiedla, powiększenie liczby mieszkańców, szczególnie młodych rodzin i wyż demograficzny ostatnich lat, spowodowały potrzebę powiększenia struktury organizacyjnej przedszkola. Od 2009 roku w przedszkolu funkcjonują cztery oddziały gromadzące ok. 100 dzieci. W celu uruchomienia czwartego oddziału sala gimnastyczna została przystosowana na potrzeby sali zajęć. W 2011 roku budynek przedszkola poddany został termomodernizacji, wyremontowano infrastrukturę wokół przedszkola i powstał nowy funkcjonalny ogród zabaw. Przedszkole posiada pełne zaplecze techniczne oraz systematycznie wzbogacaną bazę dydaktyczną, jednak w obecnej chwili wymaga modernizacji kuchni, instalacji, posadzek i sanitariatów. Warunki lokalowe przestronne i funkcjonalne sale zabaw, infrastruktura wokół przedszkola, powstały w 2011 roku nowy ogród zabaw zapewniają wygodę i bezpieczeństwo uczęszczającym do przedszkola dzieciom. Stan osobowy kadry pedagogicznej stanowi osiem osób, łącznie z dyrektorem, co stanowi 6,13 etatu, oraz siedem osób personelu obsługi, tj. 6,75 etatu. Kadra pedagogiczna prezentuje wysoki poziom kwalifikacji pedagogicznych. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe, w tym sześć osób wyższe magisterskie, a jedna osoba uzupełnia studia magisterskie. Trzy osoby posiadają stopień nauczyciela dyplomowanego, dwie mianowanego, a trzy młode nauczycielki stopień nauczyciela kontraktowego. Jedna osoba odbywa staż na stopień nauczyciela mianowanego. Wysoki stopień kwalifikacji kadry pedagogicznej rozszerzany zdobywanymi dodatkowo kwalifikacjami na studiach podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej i bieżącym doskonaleniem zawodowym, doświadczona kadra techniczna, praca zespołowa, a przede wszystkim troska całego grona pracowników, by dzieci były bezpieczne i z radością spędzały czas ucząc się i bawiąc, pozwalają realizować postawione zadania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze z wykorzystaniem innowacyjnych metod i form pracy, programów profilaktyczno zdrowotnych zewnętrznych i własnych oraz zadania związane z udzielaniem pomocy psychologiczno pedagogicznej. Proponujemy dzieciom 3

4 atrakcyjną ofertę zajęć dostosowanych do ich potrzeb i możliwości, realizowanych np. w formie kół zainteresowań oraz zajęć nauki języka na życzenie rodziców. Przedszkole poszukuje, uczestniczy w projektowaniu i realizuje nowatorskie programy i projekty. W 2008 roku zrealizowano program edukacji kulturalno teatralnej Przedszkolak widzem i aktorem dofinansowany z budżetu państwa w ramach regionalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych. Aktualnie realizowany jest dwuletni ( ) projekt Szóstka z plusem, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego prowadzone są zajęcia umuzykalniające, plastyczne, nauki języka angielskiego, warsztaty teatralne, dogoterapia, terapia logopedyczna i opieka psychologiczna. Przedszkole organizuje wiele imprez i uroczystości w przedszkolu i międzyprzedszkolnych, z aktywnym udziałem rodziców. Uczestniczy w życiu kulturalnym dzielnicy i miasta, co sprzyja promocji przedszkola i tworzeniu przyjaznej atmosfery Analiza działań w procesie rozwoju przedszkola analiza SWOT. W Przedszkolu Nr 4 konsekwentnie jest realizowany proces rozwoju jakościowego. Wiążąc stan placówki z planowanym jej rozwojem, koniecznym jest sformułowanie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń w realizacji wizji przedszkola. W E W N Ę T R Z N E MOCNE STRONY wysokie kwalifikacje kadry grono nauczycielskie tworzą nauczyciele doświadczeni i młoda kadra na ścieżce awansu przyjazna atmosfera, zaangażowanie dobry poziom doskonalenia współpraca z rodzicami, instytucjami, przedszkolami i szkołami, dobrze wyposażona baza przedszkola znajomość środowiska grupowe inicjatywy w poszukiwaniu najwłaściwszych rozwiązań problemów i tworzenia programów, planów i koncepcji pozyskiwanie sponsorów przychylność, aktywność rodziców w realizowaniu inicjatyw aktywność w życiu kulturalnym ( organizowanie udziału dzieci w wew. i zewn. formach ) SŁABE STRONY niestałość kadry pedagogicznej ciągle zbyt mała współpraca między nauczycielami mała liczba pracowników obsługi ( dla grup - pomoce nauczyciela ) brak pomocy administracyjnej brak specjalisty logopedy, psychologa, nauczyciela języka angielskiego ( obecnie w projekcie Szóstka z plusem do 2013r. ) brak dietetyka brak sali gimnastycznej ( zagospodarowana na potrzeby sali zajęć czwartej grupy) 4

5 Z E W N Ę T R Z N E SZANSE dobra opinia placówki w środowisku stale doskonalenie kadry bogata oferta szkoleń doświadczenie w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami, placówkami, sponsorami możliwości tworzenia, inicjowania i realizowania programów prowadzenie szkoleń pedagogizujących dla rodziców możliwości w zakresie korzystania i aplikowania ze ośrodki unijnych w zakresie realizacji projektów ZAGROŻENIA niewystarczające środki finans. na zwiększenie liczby etatów częste reformy i zmiany przepisów zbyt dużo biurokracji mała wiedza kadry w zakresie pozyskiwania środków na realizację programów i projektów unijnych Wzmacnianie mocnych stron przy minimalizowaniu słabych z wykorzystaniem szans jest warunkiem powodzenia planowanych działań. 2. KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA REALIZACJA WIZJI ROZWOJU REALIZACJA CELÓW ORAZ ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW 2.1. Cele główne Analiza SWOT pozwoliła na uświadomienie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, pojawiających się na drodze do realizacji celów w rozwoju Przedszkola Nr4 im. Krainy Uśmiechu: wspomagania rozwoju każdego dziecka w atmosferze radości, uśmiechu, wrażliwości i otwartości. szerzenia właściwych wzorców postaw i zachowań, stosowania bogatej oferty edukacyjnej, promowania zdrowia i ekologii, doskonalenia kadry w zakresie realizacji zadań, współpracy z rodzicami i środowiskiem- rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola, promowania działalności przedszkola. 5

6 2.2. Plan działań Plan działań obejmuje kontynuację i udoskonalenie realizowanych kierunków programowych, organizacyjnych oraz zmiany i wprowadzanie nowych rozwiązań zmierzających do realizacji wizji przedszkola. Obszar działań Zadania Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Poszerzane, udoskonalane Kontynuacja i poszerzenie ofert nowatorskich programów profilaktycznych, zdrowotnych i przyrodniczoekologicznych ( Dobre rady na odpady - program własny autorstwa nauczycielki, Program profilaktyczowychowawczy, Bezpieczny świat dziecka, Akademia Aquafresh, Czyste powietrze wokół nas, Przyjaciele Zippiego ) Kontynuowanie programu Zielone Przedszkole - profilaktycznoekologiczno-kultural. ( wyjazd śródroczny dzieci) Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci w ramach kół zainteresowań Prezentacja umiejętności i osiągnięć dzieci w różnorodnych formach aktywności i promocji Organizowanie zajęć i spotkań z ludźmi Podejmowane, wprowadzane Starania w kierunku zwiększenia kadry specjalistów ( logopeda, psycholog, nauczyciel języka angielskiego ) w celu powiększenia możliwości wyrównywania szans edukacyjnych oraz udzielania pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Bezpłatna nauka języka Ujednolicenie arkuszy obserwacji i diagnozy przedszkolnej Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w pracy z dziećmi Szkolenie w w/w zakresie całej kadry pedagogicznej Praktyki studenckie międzynarodowe AIESEC -realizacja projektu International Kindergarden 6

7 Procesy zachodzące w przedszkolu Funkcjonowanie w środowisku lokalnym Zarządzanie przedszkolem Inne Baza materialna działającymi na rzecz bezpieczeństwa, zdrowia i ekologii Programy unijne Oferta zajęć w przedszkolu jest modyfikowana i odpowiada zainteresowaniom i potrzebom dzieci Pogłębienie współpracy nauczycieli w zespole bez znamion rywalizacji Pogłębienie i rozszerzanie form współpracy z rodzicami, środowiskiem, integrowanie środowiska Dbanie o promocję działalności przedszkola Delegowanie uprawnień Powoływanie zespołów Dbanie o właściwy profil żywienia Udoskonalanie nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej Dbanie o stan wyposażeniabezpieczny, funkcjonalny, certyfikowany sprzęt i pomoce Pozyskiwanie środków pozabudżetowych Projektowanie, poszukiwanie i aplikowanie w zakresie progr. unijnych projektów międzynarodowych 7 Analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy przedszkola Coroczne badanie potrzeb Przebudowa strony internetowej przedszkola Szkolenie nauczycieli w zakresie obsługi strony www Starania w zakresie zwiększenia kadry obsługi ( pomoc nauczyciela ) Starania i zatrudnienie pomocy administracyjnej Szkolenia personelu kuchni i intendenta w zakresie zdrowego żywienia, kontakt z dietetykiem Przywrócenie funkcji sali gimnastycznej ( jak tylko to będzie możliwe ) Modernizacja zaplecza technicznego wewnątrz przedszkola: kuchnia, instalacje sanitariaty, posadzki Montaż bezpiecznej nawierzchni pod sprzętem rekreacyjnym na placu zabaw

8 2.3. Wizja Przedszkola Nr 4 im. Krainy Uśmiechu Wspomaga rozwój każdego dziecka, koncentrując się na jego indyw. możliwościach, potrzebach i zainteresowaniach z zastosow. bogatej oferty edukacyjnej. Nasze dzieci posiądą umiejętności, wiedzę, sprawności i postawy, dzięki którym będą mogły sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzieci będą otwarte na kontakty z innymi ludźmi twórcze i wrażliwe wobec otaczającego świata. W naszym przedszkolu każde dziecko czuje się bezpiecznie, jest jednakowo ważne, kochane i szanowane. Promuje zdrowe życie w harmonii z przyrodą i środowiskiem społeczno-kulturowym. NASZE PRZEDSZKOLE Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami i sojusznikami w organizacji procesu wych.-dydakt. Jesteśmy współpartnerami, dążącymi do wspólnego celu, jakim jest DZIECKO. Kadra pedagogiczna to zespół twórczych nauczycieli nastawionych na nowatorskie działania edukacyjne, ciągle doskonaląca umiejętności i dostosowująca ofertę zajęć do oczekiwań dzieci i rodziców. Każdy pracownik jest nastawiony na zapewnienie optymalnych warunków pobytu dzieci w przedszkolu. Wyposażenie zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, tworzy przyjazny klimat i wpływa na ich aktywność twórczą. 8 Dzięki promocji w lokalnym środowisku jest znane i cenione za swoją działalność opiekuńczowychowawczodydaktyczną. Stosuje różnorodne wypracowane formy współpracy z placówkami oświatowokulturalnymi i instytucjami na rzecz pomocy dzieciom.

9 2.4. Misja i model Absolwenta Przedszkola Nr 4 im. Krainy Uśmiechu JESTEŚMY PLACÓWKĄ: Działającą nowocześnie i twórczo, znaną i cenioną w środowisku za swoją działalność wychowawczo-dydaktyczną. Zapewniającą pełną opiekę wychowawczą, dydaktyczną i stwarzającą warunki do korzystania przez dzieci z bogatej wielokierunkowej oferty edukacyjnej. Istniejącą, by pomagać i wspierać rodziców w procesie wychowania, opieki i edukacji dzieci, przy pełnej ich akceptacji w atmosferze partnerskiej współpracy. Efektywnie wspomagającą rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w korelacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Chcącą aby nasz ABSOLWENT: - w pełni akceptował samego siebie, był tolerancyjny wobec innych; - był aktywny, twórczy, samodzielny, pracowity; - był kulturalny, koleżeński, chętny do współpracy; - był radosny, wrażliwy i otwarty na otaczający świat i potrzeby innych; - był propagatorem zdrowego stylu życia w zdrowym środowisku; - był świadomym członkiem społeczeństwa, kochał swoją rodzinę, małą ojczyznę, znał miejsce Polski w zjednoczonej Europie; - potrafił rozwiązywać na swoją miarę problemy i uczestniczyć w życiu społecznym; - był dobrze przygotowanym do sprostania wymaganiom w szkole. Każdemu dziecku zapewniającą poczucie bezpieczeństwa w życzliwej i dobrej atmosferze, zmierzającą do wychowania dziecka jako świadomego i aktywnego podmiotu działań pro zdrowotnych. Oferującą maksimum wygody i bezpieczeństwa, dobrze zorganizowane, atrakcyjne i różnorodne zajęcia, pod okiem kompetentnych i kreatywnych nauczycieli oraz kameralne warunki, smaczne i zdrowe posiłki Zastosowanie teorii wielorakich inteligencji w przedszkolu Każdy człowiek posiada różne zdolności. Howard Gardner amerykański psycholog i neurolog, autor książki Inteligencje wielorakie zwraca uwagę na różne rodzaje inteligencji, które dane są człowiekowi od urodzenia. W przeciwieństwie do pojmowania inteligencji jako jednej zdolności, powiązanej z rozumowaniem przy pomocy abstrakcyjnych symboli, autor definiuje inteligencję jako zdolność do rozwiązywania problemów lub wytwarzania nowych produktów. 9

10 Wylicza takie rodzaje inteligencji, jak: lingwistyczna, logiczna, muzyczna, przestrzenna, kinestetyczna, interpersonalna, intrapersonalna. To jednak, w jakim stopniu i które z nich się rozwiną, zależy w dużej mierze od rodziny, otoczenia, przedszkola, szkoły, a także kultury, w której dana osoba się wychowuje. Dodaje także, że nie ma dwóch ludzi, którzy mają dokładnie taką samą kombinację inteligencji * ( Wielorakie podróże edukacja dla dzieci A. Kopik, M. Zatorski ). Weryfikowanie założeń teorii H. Gardnera doprowadziło do wniosków, że efektywne nauczanie powinno dostarczać okazji do rozwijania wszystkich typów inteligencji, co pozwoli zmaksymalizować efektywność trwałego uczenia się. Praktyczne zastosowanie teorii inteligencji wielorakich polega na organizowaniu zabawy i nauki poprzez odwołanie się do różnych preferencji dziecka. Wiąże się to z umiejętnością trafnego rozpoznawania jego zdolności. Samo odkrywanie, w którym towarzyszymy dzieciom na etapie przedszkolnym, to intuicyjne kierowanie się w stronę dziedzin jemu najbliższych. Zadaniem nauczycieli byłoby diagnozowanie ( samodzielne lub przy współpracy z psychologiem ) profili potencjału intelektualnego dzieci oraz dostosowanie metod pracy indywidualnej dla swoich podopiecznych. W opinii pedagogów praktykujących, metody oparte o teorię Gardnera dostarczają możliwość efektywnego uczenia się z uwzględnieniem talentów, potrzeb i zainteresowań dzieci. Dogłębne poznanie i zrozumienie tej teorii to jedno z zadań koncepcji pracy do realizacji wraz z gronem pedagogicznym. Korzyści wynikające ze wspólnego działania przyczynią się do zróżnicowania metod oddziaływania na rozwój dzieci oraz podkreślenia ich indywidualnych predyspozycji Nadzór pedagogiczny, ewaluacja wewnętrzna i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Planowanie i kierowanie pracą i zmianami w przedszkolu wymaga nie tylko dobrej znajomości stanu działania i założonych celów, ale przede wszystkim systematycznej pracy w zakresie zbierania informacji i opinii dotyczących różnych aspektów działania przedszkola, czyli ewaluacji wewnętrznej, która jest jednym z głównych zadań nadzoru pedagogicznego. Za organizację nadzoru pedagogicznego odpowiada dyrektor i do niego też należy zainicjowanie prac związanych z wypracowaniem właściwej strategii nadzoru. Wielość zadań wynikających z nadzoru, a także jego charakter tworzą potrzebę opracowania i prowadzenia takiej organizacji nadzoru w placówce, która do realizacji poszczególnych zadań włącza nauczycieli lub zespoły nauczycieli. Nadzór pedagogiczny musi byś nastawiony na poprawę jakości pracy i skierowany na zbieranie informacji, dotyczących potrzeb wszystkich podmiotów uzależnionych od jej działań pedagogicznych i wychowawczych. Dlatego też wiedza i umiejętności dyrektora i całego grona pedagogicznego oraz systematyczne doskonalenie w tym 10

11 zakresie, są gwarantem coraz lepszej jakości pracy. Przełożenie tej wiedzy na specyfikę placówki i opracowanie własnej strategii oraz narzędzi badawczych w oparciu o wymagania jest bardzo ważnym zadaniem dla dyrektora i całego grona pedagogicznego. Koncepcja skoncentrowana na rozwoju, dzięki doskonaleniu całej kadry przyniesie możliwość krytycznego spojrzenia na różne zagadnienia, wspólne uczenie się i współdziałanie w kierunku projektowania pożądanych zmian Styl zarządzania Studia i literatura, a przede wszystkim własne doświadczenie na tym stanowisku pozwalają mi na stwierdzenie, że skuteczność w zarządzaniu zależy od wielu czynników, spośród których najistotniejsze moim zdaniem ma postawa i predyspozycje osoby kierującej placówką. Swoim przykładem i poprzez stwarzanie odpowiedniej atmosfery dyrektor zachęca, inicjuje, skłania do poszukiwań oryginalnych koncepcji pedagogicznych. Jest też dysponentem materialnych i pozamaterialnych środków motywujących pracowników do zwiększonej aktywności. Jednak najistotniejszym czynnikiem jest aktywność i twórcze nastawienie do działalności oraz przestrzeganie praktycznych zasad: - kształtowania właściwej atmosfery pracy; - rozpoznawania potrzeb i możliwości pracowników; - właściwego dzielenia zadań, delegowania uprawnień stosownie do możliwości i predyspozycji; - bycia zawsze blisko ludzi. 3. Zakończenie Przedstawiona koncepcja nie wyczerpuje wszystkich problemów i zagadnień związanych z wizją rozwoju i kierowaniem placówką. Sygnalizuje i nakreśla główne kierunki pracy, które zostaną zweryfikowane w praktycznej realizacji i modyfikowane w rocznych planach pracy przedszkola. Powodzenie i sukces koncepcji zależy od wielu czynników, ale najistotniejszą sprawą jest zaangażowanie całego grona pracowników i pozyskanie sprzymierzeńców w jej realizacji. 11

12 12