// INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "// INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO"

Transkrypt

1 // INFORMATOR III SLO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO Rok szkolny 2012/2013 1

2 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących STO im Juliusza Słowackiego; collage aut. Julian Parker-Burns

3 Ideały szkoły i jej historia // SŁOWO WSTĘPNE PANI PREZES STO DR ANNY OKOŃSKIEJ-WALKOWICZ Jaka to szkoła? Szkoła powstała w 1990 roku z marzeń rodziców o dobrej edukacji dla swych dzieci oraz ich gotowości do działań na rzecz dobra wspólnego. Jej starannie przemyślany program obejmuje edukację dzieci i młodzieży od sześciu do dziewiętnastu lat. Osoby, które mają możliwość trzynastoletniej nauki w szkole, mają zapewnioną biegłą znajomość dwóch języków obcych, są rzetelnie przygotowane do studiów w kraju i za granicą oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. Dzięki organizowanym obozom i dobrej pracy wychowawczej mają przyjaciół, z którymi łatwiej iść przez życie, zaś dzięki wymianom i projektom międzynarodowym, zyskują dobrych znajomych w wielu krajach Europy. Program szkoły dość tradycyjnie łączy kształcenie ducha z kształceniem ciała. Z taką samą starannością uczniowie przygotowani są do egzaminów zewnętrznych, jak i do zawodów sportowych czy wernisaży prac plastycznych. Bogactwo programu szkoły sprawia, że mogą się w niej rozwijać różnorodne zainteresowania. Każdy uczeń ma dziesiątki okazji, aby doświadczać wzrostu swoich kompetencji, a tym samym budować pozytywny obraz samego siebie. Ocena zachowania, która w znacznym stopniu wystawiana jest na podstawie samooceny, zachęca do autorefleksji i pracy nad samym sobą. Idei tej służą także kontrakty, które nauczyciele wychowawcy zawierają z uczniami prowadzonych przez siebie klas. W kontraktach tych uczniowie deklarują gotowość do pokonywania różnych trudności w realizowaniu swoich celów osobistych, związanych z nauką szkolną i osobistą karierą, a nauczyciele zobowiązują się do wspierania zadeklarowanych wysiłków. Dochowując wierności swym obywatelskim korzeniom, szkoła stwarza wiele okazji do kształcenia postaw obywatelskich u swoich uczniów. Odpowiedzialna praca w poważnie przez dorosłych traktowanym samorządzie uczniowskim, badanie potrzeb społecznych w różnych częściach kraju w czasie obozów naukowo - badawczych oraz spotkania z potrzebującymi w czasie akcji charytatywnych to tylko niektóre działania szkoły na rzecz budowania przyszłego społeczeństwa obywateli. Aranżowanie różnorodnych okazji do opiekowania się przez starszych młodszymi służy tworzeniu wspólnoty uczniowskiej, co znakomicie przeciwdziała agresji względem młodszych i słabszych. Nowatorska metoda asystencka, stosowana przez nauczycieli gimnazjum, pozwala zdolnym uczniom dzielić się swoją wiedzą z młodszymi kolegami, a wspólne wyjazdy wymuszają współpracę i opiekę. Młodsi uczniowie naszej szkoły mogą brać przykład ze starszych, a starsi - z absolwentów współpracujących ze szkołą i nauczycieli, którzy dobierani są bardzo starannie. Najwyższe od lat miejsca we wszelkich rankingach szkół, pomimo małej selekcji uczniów, dowodzą dużej efektywności dydaktycznej, czyli kompetentnych nauczycieli, którzy potrafią motywować swoich uczniów do pracy. Atrakcyjność i skuteczność szkoły, jej wierność korzeniom możliwa jest tylko przy współpracy z rodzicami. Wielu z nich z dużym oddaniem wspiera nauczycieli w pracy dydaktyczno- wychowawczej, uczestniczy w piknikach, zawodach, konkursach, sponsoruje wyposażenie i różnorodne oryginalne działania szkoły. Kilkunastu najbardziej oddanych sprawie szkoły, dzięki mandatowi zaufania okazanemu przez Walne Zebranie Członków Koła, kieruje organem prowadzącym naszą szkołę, troszcząc się o jej codzienność i przyszłość. Rodzice dbają o jej dobrą opinię w naszym mieście, co sprawia, że na każde zwalniające się miejsce jest kilku oczekujących. To jest dobra szkoła i może być jeszcze lepsza dzięki naszym wspólnym staraniom. Gorąco o nie proszę. Anna Okońska-Walkowicz Prezes ZG STO 3

4 Ideały szkoły i jej historia // CO TO JEST SZKOŁA SPOŁECZNA? W czasach PRL praktycznie nie było szkół niepublicznych. Przełom końca lat osiemdziesiątych otworzył nowe możliwości. Mogły powstawać szkoły, których organizację brały na siebie osoby prywatne. Czasami byli to konkretni ludzie, podejmujący się tego zadania jako twórcy i właściciele szkół, a czasami grupy rodziców, tworzące szkołę dla swoich dzieci. Tak powstał specyficzny dla Polski system, w którym szkoły dzielą się na publiczne, czyli prowadzone przez państwo lub samorząd terytorialny oraz niepubliczne, prowadzone przez inne podmioty (stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa, osoby prywatne), które z kolei dzielą się na szkoły prywatne i społeczne. Różnicę pomiędzy tymi ostatnimi najprościej wyjaśnić formą własności w prywatnej jest to jedna lub kilka osób, w społecznej stowarzyszenie, którego członkami są najczęściej rodzice. Niesie to za sobą różnorodne konsekwencje sprawy, które w szkole prywatnej właściciel rozstrzyga samodzielnie, w społecznej podlegają decyzji rodziców. Najważniejsze z nich podejmowane są przez ogół rodziców, w trakcie Walnego Zebrania, ważne rozstrzyga na swoich posiedzeniach Zarząd, składający się z przedstawicieli rodziców, a o bieżących decyduje powoływany przez Zarząd Dyrektor. System ten daje możliwość wpływu na kształt szkoły każdemu z bardziej zaangażowanych rodziców, zapewnia też trwałe i stabilne funkcjonowanie szkoły, niezależne od konkretnej osoby właściciela. Domaga się jednak także większego zaangażowania rodziców, które w naszej szkole przybiera rozmaite formy, jak np. organizację szkolnego pikniku, Wigilii dla bezdomnych, prowadzenia zajęć ukazujących wykonywany zawód itp. Wszystkie opisane powyżej typy szkół, po spełnieniu warunków takich jak m. in. realizacja podstawy programowej i podleganie nadzorowi kuratorium, są szkołami o uprawnieniach szkoły publicznej, tzn. wydawane przez nie świadectwa są w pełni respektowane przez państwo. Społeczne Towarzystwo Oświatowe PAMIĘTAJMY O NASZYCH KORZENIACH. Wszyscy narzekają na szkołę: nauczyciele, uczniowie, rodzice. Brakuje budynków szkolnych i nowoczesnych pomocy naukowych, brakuje nauczycieli i podręczników Dramatyczna sytuacja, w jakiej znalazła się polska szkoła omawiana jest w publikacjach fachowych, środkach masowego przekazu, dyskutowana w Sejmie. I wszyscy właściwie rozkładają ręce. Władze oświatowe, które są za szkołę odpowiedzialne, potwierdzają opinię, że szkoła jest w fatalnym stanie i nie ma na to żadnej rady. GWIAZDA MORZA (MAJ 1988) ogólna oświata działa na 2,5 lub nawet 3 zmiany, gdzie nie ma świetlicy i sali gimnastycznej ani żadnej możliwości zjedzenia obiadu. Gdzie przeładowane do granic możliwości klasy źle wpływają na kondycję nauczyciela i ucznia, tam gdzie w budynkach przeznaczonych dla kilkuset przebywa prawie dwa tysiące dzieci DZIENNIK BAŁTYCKI (KWIECIEŃ 1988) Ale przecież bywa i tak, jak w jednej z warszawskich podstawówek, gdzie powieszono ogłoszenie: RODZICOM WSTĘP NA SZKOLNE KORYTARZE WZBRONIONY Szkoła państwowa, choć też przecież nasza, jest zazdrosna o swoje wpływy SŁOWO POLSKIE (KWIECIEŃ 1988) Te kilka fragmentów z prasy polskiej końca lat osiemdziesiątych pokazuje nam dlaczego wśród rodziców i działaczy społecznych zrodził się pomysł na stworzenie innej szkoły. Idea zakładania nowych, legalnych szkół o społecznym charakterze zrodziła się latem 1987 roku, a ich pomysłodawcami byli: Wojciech Starzyński, Andrzej Witwicki i Marek Zieliński. Byli oni również pomysłodawcami i twórcami Społecznego Towarzystwa Oświatowego, które miało rozpocząć działania inicjujące powstawanie szkół społecznych. Zanim do tego doszło rozegrała się wielomiesięczna batalia o rejestrację Stowarzyszenia 1. Moment ten stał się przełomowym dla polskiej oświaty niepublicznej. Wraz z powstaniem STO zaczęły tworzyć się inne stowarzyszenia na terenie całej Polski (w tym bardzo aktywne Małopolskie Towarzystwo Oświatowe). Jednym z podstawowych celów tych nowozakładanych organizacji było tworzenie niepaństwowych szkół. Ich rejestracja okazała się jednak nie tak łatwa. Opór stawiało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pierwszy wniosek o rejestrację szkoły społecznej złożony przez Annę Jeziorną (mama uczennicy klasy III naszego liceum i dwóch naszych absolwentek) został przez MEN odrzucony. Swoją odmowę minister uzasadniał tym, że szkoła miała pobierać czesne, a zgodnie z art. 72. Konstytucji PRL nauczanie w Polsce miało być bezpłatne. Wspierana przez STO i Polskie Towarzystwo Historyczne, Pani Jeziorna zaskarżyła decyzję ministra do Naczelnego Sądu Administracyjnego i wyrokiem tegoż z dnia 24 lutego 1989 roku sprawę wygrała. Ten precedensowy wyrok NSA otworzył drogę dla wszystkich chcących tworzyć szkoły niepaństwowe. Jednym z najaktywniejszych środowisk zakładających nowe szkoły było środowisko krakowskie. Samodzielne koła STO z Krakowa zamierzały uruchomić już we wrze- 1 Pierwszy wniosek o rejestrację Społecznego Towarzystwa Oświatowego złożony został 30 listopada 1987 roku i po kilku odwołaniach od decyzji odmownych, zapadła zgoda na jego rejestrację 29 grudnia 1988 roku. W styczniu 1989 roku odbył się zjazd założycielski (I Walne Zgromadzenie STO) w Warszawie. 4

5 Ideały szkoły i jej historia śniu 1989 roku szkoły w Bieżanowie, Śródmieściu, na Białym Prądniku, Woli Duchackiej, Nowej Hucie i Osiedlu Cegielnianym. Jedynie w tej ostatniej udało się rozpocząć naukę. Następne jednak rozpoczęły swoją działalność rok później. Wśród nich była również NASZA SZKOŁA. // MISJA SZKOŁY Istniejemy po to, aby całą szkolną społeczność uczniów, rodziców i nauczycieli, oferując usługę edukacyjną najwyższej jakości, prowadzić ku wartościom MIŁOŚCI, WOLNOŚCI i MĄDROŚCI wspierając budowanie społeczeństwa obywatelskiego. MIŁOŚĆ rozumiemy jako poszanowanie każdego człowieka, jako obowiązek relacji międzyludzkich, w których koncentrowanie się na mocnych stronach jest najlepszym sposobem poskramiania stron słabych. Miłość, jako gotowość do dzielenia się swoją wolnością, mądrością i akceptowania samego siebie. WOLNOŚĆ, która każe nam szukać prawdy w poznaniu i która jest wolnością dysponowania samym sobą w zgodzie z przyjętym systemem wartości. System ten nie może prowadzić do działań ograniczających cudzą wolność. MĄDROŚĆ rozumiemy jako dojrzałość do odpowiedzialnych wyborów, jako wolność sądów i niezależność myślenia. To także odpowiedzialność za otaczające środowisko i swoje zdrowie, wreszcie praca na miarę swoich możliwości, stawianie i realizowanie nowych wyzwań. Obywatel to osoba gotowa do: pracy nad sobą, nad własnym rozwojem dla rozwoju innych, dla kraju, odpowiedzialności za siebie, za innych, za kraj. // WIZERUNEK ABSOLWENTKI I ABSOLWENTA LICEUM Cechują ją/jego następujące postawy i wartości: uczciwość tolerancja odpowiedzialność szacunek empatia odwaga cywilna rzetelność, pracowitość, obowiązkowość aktywna postawa obywatelska poszanowanie dla tradycji otwartość na nabywanie wiedzy i nowych umiejętności Studniówka 5

6 Ideały szkoły i jej historia Posiada następujące umiejętności i kompetencje: ma wszechstronną wiedzę o otaczającym ją/jego świecie prezentuje wysoką kulturę osobistą języka i postawy dokonuje samodzielnych wyborów decyzji życiowych i ponosi ich konsekwencje potrafi planować swoją pracę i współpracować w zespole projektowym zna biegle dwa języki obce prowadzi zdrowy i aktywny tryb życia świadomie funkcjonuje w społeczeństwie informatycznym // HISTORIA I TRADYCJE SZKOŁY W 1989 roku zawiązało się Koło Terenowe nr 64 STO w Krakowie. Ze stowarzyszeniem tym związali się głównie pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy chcieli stworzyć szkołę dla swoich dzieci. W 1990 roku zainaugurowano rok szkolny w pierwszych szkołach społecznych w Krakowie Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 i w III Liceum Ogólnokształcącym. Główną pomysłodawczynią i propagatorką idei szkoły była dr Anna Okońska-Walkowicz, wieloletnia Prezeska Zarządu i Dyrektorka Szkoły. W 2005 roku funkcję dyrektora objął Iwo Wroński, a w dwudziestą rocznicę powstania Szkoły, w 2010 roku, Anna Okońska-Walkowicz została Prezeską STO. Od niemal samych początków szkoła mieściła się w budynku przy ul. Stradomskiej 10. Kiedy w 1999 roku do szkolnej społeczności dołączyli uczniowie i uczennice Społecznego Gimnazjum nr 7 oraz nauczania zintegrowanego. Baza lokalowa Szkoły powiększyła się wtedy o sale w budynku YMCA przy ul. Krowoderskiej 8 gdzie działa Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4. Poczet sztandarowy W 1994 roku grono wychowanków Liceum Krzemienieckiego skupionych w sekcji Kresowiaków Stowarzyszenia Absolwentów UJ w Krakowie nadało szkołom imię Juliusza Słowackiego. Odtąd tradycją stały się coroczne obchody Dnia Patrona, powiązane z wizytą w krypcie na Wawelu i złożeniem kwiatów na grobie wieszcza, a także konkurs literacki O Laur Słowackiego. Nawiązując do imienia patrona szkoły uczniowie i uczennice nauczania zintegrowanego, przy pomocy swoich nauczycieli, zainicjowali wydawanie szkolnego kwartalnika Julek. W 2000 roku, w związku z obchodami dziesięciolecia Szkoły, zaprojektowany został sztandar z wizerunkiem Juliusza Słowackiego. Poświęcony w Katedrze Wawelskiej, uświetnia odtąd wszelkie uroczystości szkolne. Także w 2000 roku, za sprawą słynnych bardów krakowskich, szkoła zyskała kolejny symbol hymn. Jego słowa napisał Andrzej Sikorowski, muzykę skomponował zaś Grzegorz Turnau. Oto słowa hymnu: Przychodzimy tu z beztroski i radości. Kolorowy sen ktoś przerwał nam o świcie, A w tornistrach mamy same niepewności I zupełnie czysty zeszyt, I zupełnie czysty zeszyt - nasze życie. Zapiszemy go pięknymi sentencjami, Szarą prozą albo rozmarzonym wierszem. I te prawdy już na zawsze, już na zawsze będą z nami Jak miłości najwspanialsze, bo najpierwsze. Odlecimy stąd mądrzejsi o ułamek Szukać gwiazdy, która zechce nam zaświecić, By po latach, gdy rozdzwoni się poranek, Poprowadzić do tej szkoły, Poprowadzić do tej szkoły nasze dzieci. Szkoły STO powiedziała w jednym z wywiadów Anna Okońska-Walkowicz wyrosły ze społecznego działania i takiego działania trzeba uczyć młodych ludzi. Muszą czuć się współodpowiedzialni za innych. Te słowa oddają ducha szkoły. Wyrasta z niego cały szereg inicjatyw, zbiorowych przedsięwzięć i cyklicznych akcji. Pośród wielu tego rodzaju aktywności wymienić należałoby przede wszystkim rozliczne działania charytatywne, jak np. Wigilia w Przytulisku Brata Alberta, którą uczennice i uczniowie przygotowują dla ludzi bezdomnych. Tradycją szkoły są także imprezy integrujące całą społeczność szkolną, takie jak uroczystości Inauguracji i Zakończenia Roku Szkolnego w Katedrze na Wawelu oraz uroczysty pochód ze sztandarem szkoły, a także Opłatek Szkolny, letni Piknik Szkolny czy Piknik Narciarski. 6

7 Organizacja pracy szkoły // ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ STO SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 64 Organem prowadzącym szkołę jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) Samodzielne Koło Terenowe nr 64. Zarząd STO SKT nr 64 stanowi 15 osób wybieranych demokratycznie na trzyletnią kadencję. Pracą Zarządu Koła kieruje Prezes. Przy Zarządzie działa Komisja Stypendialna, do której mogą zwracać się członkowie Stowarzyszenia. Zasady pracy Zarządu reguluje statut STO i dokumenty wewnętrzne. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie, których rodzice dobrowolnie wstąpią do STO. // STRUKTURA SZKOŁY W ramach zespołu szkół STO im Juliusza Słowackiego działają: Przedszkole Julek / ul. Krowoderska 8 / Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO /ul. Krowoderska 8/ Społeczne Gimnazjum nr 7 STO/ ul. Stradomska 10/ III Społeczne Liceum STO /ul. Stradomska 10/ Średnia liczba uczniów w klasach wynosi 18. // REKRUTACJA Za prawidłowe zaplanowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji na każdym poziomie szkolnym odpowiada lider projektu Rekrutacja. Zasady rekrutacji na dany rok szkolny są zatwierdzane przez Zarząd i ogłaszane na stronie internetowej szkoły do dnia 15 października. // FINANSOWANIE Szkoła działa w systemie non profit. Środki pozyskane na rzecz uczniów zostają w ciągu roku budżetowego wydane na ich potrzeby a szkoła nie generuje zysku. Wszelkie działania szkoły finansowane są z opłat rodziców oraz subwencji oświatowej. Co roku na Walnym Zgromadzeniu wszystkim członkom koła przedstawiane jest sprawozdanie finansowe. Wysokość opłat za szkołę uchwala demokratycznie wybrany Zarząd. // BAZA LOKALOWA W zabytkowej kamienicy przy ulicy Stradomskiej 10, w okolicy Wawelu, od ponad dwudziestu lat mieści się siedziba Zespołu Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie. Przed wojną, w tym trzypiętrowym budynku znajdowało się Żydowskie Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe, którego dyrektorem był dr Samuel Stendig- przewodniczący Krakowskiego Towarzystwa Pedagogiczno- Psychologicznego. Wchodząc do budynku przechodzimy przez rzeźbiony portal. Brama prowadzi prosto na dziedziniec, gdzie znajduje się boisko, barek oraz parking dla rowerów. Po prawej stronie jest portiernia i szatnia, gdzie zainstalowany jest monitoring obejmujący wejście do szkoły oraz szatnię. Na pierwszym piętrze kamienicy mieści się pięć sal gimnazjum, pracownia języka angielskiego, pracownia fizyczno-chemiczna oraz pokój nauczycielski. W osobnym skrzydle znajdują się sale klas licealnych. Na drugim piętrze mieści się pracownia języka francuskiego, gabinet psychologa oraz jedna sala gimnazjum. Na ostatnim, trzecim piętrze znajduje się klimatyzowane pomieszczenie pracowni komputerowej, pracownia języka niemieckiego oraz zaplecze administracyjne szkoły: księgowość, sekretariat i gabinet dyrektora z widokiem na Wawel. W całej szkole jest dostępny Internet bezprzewodowy. We wszystkich salach zainstalowano rzutniki multimedialne. Są także wyposażone w komputery, głośniki, a część sal w tablice multimedialne. Szkoła wykorzystuje dodatkowe zaplecze sportowe: Basen KS KORONA Basen UP (SKS) Hale sportowe TS WISŁA Sala gimnastyczna SP 22 (SKS) Lodowisko MKS CRACOVIA Korty tenisowe KSOS // ZARZĄDZANIE Zarząd szkoły powołuje Dyrektora. Zasady pracy Dyrektora regulują statuty poszczególnych Szkół. Szkoła zarządzana jest metodą Project Management Dyrektor przekazuje wiele uprawnień nauczycielom, którzy są liderami projektów realizowanych w szkole a także pracownikom administracji. Mapa projektów szkolnych jest opracowywana każdorazowo na dany rok. 7

8 Organizacja pracy szkoły Wykaz projektów w roku szkolnym 2012/2013 Finanse Baza lokalowa i nowe technologie Pozyskiwanie funduszy Kierownik administracyjny Nadzór pedagogiczny PROJEKT Organizacja dnia codziennego Krowoderska Organizacja dnia codziennego Stradom Rekrutacja Promocja, współpraca ze środowiskiem Organizacja egzaminów zewnętrznych Badanie jakości pracy szkoły Obozy wakacyjne Praca z kadrą Współpraca z rodzicami Nowe technologie Świetlica Nauczanie zintegrowane Przedmioty humanistyczne Szkoła Podstawowa Przedmioty Mat.-Przyr. Szkoła Podstawowa Przedmioty humanistyczne Gimnazjum i Liceum Przedmioty Mat.-Przyr. Gimnazjum i Liceum Nauczanie blokowe Gimnazjum Język angielski Szkoła Podstawowa Język angielski Gimnazjum i Liceum Sport Obozy jesienne Obozy zimowe Zespół szkoleniowy Przybliżanie ku wartościom Wychowanie patriotyczne Wychowanie do uczestnictwa w kulturze Tradycje szkoły ADMINISTRACJA ORGANIZACJA KSZTAŁCENIE WYCHOWANIE Iwo Wroński Iwo Wroński LIDER Łukasz Słoniowski Halina Czaja Iwo Wroński Jolanta Dąbek Anna Korska Tomasz Radochoński Łukasz Słoniowski Sławomir Stachyra Joanna Martyniak Dariusz Ryskala Iwo Wroński Jolanta Dabek Ewa Kurnik Klaudia Szpetkowska Jolanta Dąbek Anna Morżkowska Joanna Kwatera Janina Stec Władysława Sikora Jadwiga Maj Barbara Faron Ewa Klimontowicz Dariusz Ryskala Iwo Wroński, Jolanta Dąbek, Tomasz Winiarski, Mirosława Ćwierzyk Dariusz Ryskala Iwo Wroński Adam Musiał Magdalena Sroka Łukasz Słoniowski Działania obywatelskie (Pomoc społeczna) Aneta Olszak 8

9 Organizacja pracy szkoły Wychowanie religijne Savoir-vivre Metodyka pracy umysłowej Wychowanie pro zdrowotne (w tym do życia w rodzinie) Wychowanie ekologiczne Ocena zachowania Samorządność SP Orientacja zawodowa Wychowanie w poszanowaniu tradycji Krakowa Prawa człowieka Przeciwdziałanie wykluczeniom i przemocy DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE Krakusek projekt dla SP Szkoła Debaty projekt dla LO Gra Śladami Niepodległości Agata Sierżęga Mirosława Ćwierzyk Marta Wrońska Halina Bieroń Dorota Zatorska Anna Morżkowska Małgorzata Starczewska Aksamit Beata Ignacok Anna Burzyńska Monika Witalis-Malinowska Agnieszka Frechet Anna Burzyńska Magdalena Sroka Zdzisław Bednarek // WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ZA- PEWNIANIA JAKOŚCI Celem Wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości jest doskonalenie i weryfikowanie jakości pracy szkoły. Lider projektu wraz z zespołem przygotowuje corocznie plan badania jakości pracy szkoły w wybranych obszarach. Zakres badań jest ustalany z Dyrektorem i wynika z bieżących potrzeb. Wnioski z badania zawarte są w rocznym sprawozdaniu, przygotowywanym przez lidera, które zostaje przedłożone Dyrektorowi, Zarządowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej. // SYSTEM INFORMACYJNY Głównych informacji na temat Szkoły udziela wychowawca klasy. Z każdym z nauczycieli można kontaktować się elektronicznie - adresy poczty służbowej to pierwsza litera imienia oraz nazwisko z Osiem do dziesięciu razy w roku rodzice otrzymują drogą elektroniczną listy Dyrektora Szkoły, w których poruszane są najistotniejsze sprawy szkolne. Ponadto drogą elektroniczną rozsyłają komunikaty wychowawcy i liderzy projektów. // DZIENNIK ELEKTRONICZNY Każdy uczeń i rodzic Szkoły ma dostęp do informacji na temat ocen i frekwencji w dzienniku elektronicznym. Login i hasło należy pobrać od wychowawcy klasy na początku roku szkolnego. // WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI Rodzic ucznia szkoły społecznej współtworzy szkołę marzeń dla swojego dziecka stąd jego obowiązkiem jest:: Uczestniczenie w zebraniach klasowych i zabieranie głosu w dyskusji merytorycznej, Uczestniczenie w inicjatywach, głównie społecznych, podejmowanych przez szkołę a także wspieranie tych inicjatyw, Raz w roku uczestniczenie w Walnym Zebraniu Członków Koła, raz na trzy lata w sposób bierny lub czynny w wyborach do Zarządu Szkoły, Wspieranie działań wychowawczych inicjowanych przez wychowawcę klasy, Informowanie wychowawcy o sprawach wzbudzających niepokój. W każdej klasie funkcjonuje demokratycznie wybrana trójka klasowa, której zadaniem jest wspieranie wychowawcy, działań organizacyjnych oraz inicjowanie działań wynikających ze specyfiki klasy i oczekiwań uczniów. Co roku odbywa się spotkanie przedstawicieli trójek klasowych z Dyrekcją Szkoły. Każdy członek Stowarzyszenia (rodzic) może być wybierany do Zarządu Szkoły a także zgłaszać wnioski do Zarządu oraz do Dyrekcji. 9

10 Kształcenie // NAUCZANIE PRZEDMIOTOWE Każdy nauczyciel realizuje postawione na dany rok cele oraz Podstawę Programową MEN. Każdy przedmiot ma swoją specyfikę stąd różnorodna metodologia pracy na poszczególnych przedmiotach. Szczegółowy zakres wymagań edukacyjnych dla ucznia określa przygotowana przez nauczyciela na dany rok karta informacyjna. Na początku roku szkolnego każdy nauczyciel określa szczegółowe zasady oceniania przedmiotowego. // ROLA NAUCZYCIELA W PROCESIE EDUKACYJNYM Nauczyciel inspiruje ucznia do zdobywania wiedzy i rozbudowywania zainteresowań oraz stwarza każdemu uczniowi warunki do rozwoju na miarę jego możliwości. Ważnym elementem jest inspirowanie ucznia do dokonywania samooceny własnych osiągnięć. Każdy nauczyciel jest doradcą ucznia i w razie potrzeby udziela mu konsultacji indywidualnych. Narzędziem wspierającym planowanie nauki jest karta informacyjna, w której określono oczekiwania edukacyjne. // JAK UCZYMY W LICEUM? Język polski Uczniowie w klasach I III realizują program na poziomie podstawowym w wymiarze 5 godz. tygodniowo. Poziom rozszerzony realizowany jest w ramach zajęć fakultatywnych (kl. II 2 godz., kl. III 4 godz. tyg.). Uczniowie ćwiczą swoje umiejętności jako odbiorcy tekstów kultury w sposób inspirujący ich do samodzielnych sądów, ale przede wszystkim kompetentny (analiza i interpretacja, szczególna rola kontekstów filozoficznych, historycznych, porównań z dziełami z różnych epok i dziedzin sztuki). Hasła programowe to: kl. I Nasze korzenie w stronę klasyków (od starożytności do końca XVIII w.) kl. II Nasze spory rozpad formy (romantyzm, pozytywizm, modernizm) ; kl. III Nasza współczesność z chaosu ład się tworzy? (od I wojny światowej do współczesności ). Od kl. I uczniowie konsekwentnie realizują formy (testy, dłuższe prace pisemne, wystąpienia ustne) dostosowane do wymogów maturalnych i oceniane wg kryteriów CKE. Ważnym elementem kształcenia są ćwiczenia retoryczne i udział w Szkole Debaty. Matematyka Uczniowie realizują w 1 klasie program matematyki na poziomie podstawowym w wymiarze 4 godz. tygodniowo. W klasie drugiej następuje podział na dwie grupy: poziom podstawowy w wymiarze 4 godz. tyg. oraz poziom rozszerzony w wymiarze 5 godz. tyg. W klasie trzeciej kontynuują przygotowanie do matury na dwóch poziomach. Drugi semestr klasy trzeciej przeznaczony jest głównie na rozwiązywanie próbnych arkuszy maturalnych i na godziny konsultacyjne pozwalające na indywidualną pracę z każdym uczniem. Istnieje możliwość indywidualnego podejścia do ucznia zarówno zdolnego (przygotowywanie do konkursów i zawodów) jak i wymagającego szczególnej opieki ze względu na różnego typu dysfunkcje. Historia Nauczanie historii na poziomie podstawowym realizowane jest w klasach I-III w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W ciągu każdego roku nauki uczniowie uczestniczą w lekcjach muzealnych, tworzą prezentacje multimedialne oraz piszą przynajmniej jedną pracę badawczą. Realizacja poziomu rozszerzonego odbywa się dwuetapowo na zajęciach fakultatywnych: W klasie II (wymiar zajęć 3 godz. tyg.) uczniowie zapoznają się z metodami pracy, które przydatne będą w trakcie studiów humanistycznych i wykorzystują je w praktyce poszerzając materiał przeznaczony dla klasy II. W klasie III (wymiar zajęć 4 godz. tyg.) uczniowie powtarzają całość materiału. Z każdego okresu historycznego piszą sprawdziany powtórkowe obejmujące elementy składowe rozszerzonego arkusza maturalnego z historii tj. część testową, analizę źródeł i wypracowanie. Szczególną uwagę w przygotowaniach maturalnych przykładamy do pisania wypracowań. Podsumowaniem wszystkich sprawdzianów powtórkowych jest napisanie przez uczniów przygotowujących się do matury 10 matur próbnych. 10

11 Kształcenie Elementem wspomagającym przygotowania do matury rozszerzonej jest udział w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych. Fakultet biologia na Uniwersytecie Pedagogicznym Wiedza o społeczeństwie Nauczanie wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym realizowane jest w klasach I II lub II III w wymiarze 1 godz. tyg. Na zajęciach staramy się poznawać i zrozumieć mechanizmy, które funkcjonują we współczesnym świecie w społeczeństwach, państwach czy w życiu politycznym. Realizacja poziomu rozszerzonego odbywa się dwuetapowo: W klasie II (wymiar zajęć fakultatywnych 2 godz. tyg.) uczniowie opanowują większość wiadomości i umiejętności potrzebnych do zdania matury rozszerzonej z wiedzy o społeczeństwie. Etap ten kończy się napisaniem matury majowej, jako próbnej, podsumowującej stan przygotowań do matury w klasie II. W klasie III uczniowie uzupełniają wiedzę z niektórych działów i powtarzają całość materiału. Każdy dział programowy omówiony i powtórzony, podsumowany jest dużym sprawdzianem. W drugim semestrze klasy III uczniowie przygotowujący się do egzaminu piszą 10 matur próbnych, które są podsumowaniem całości przygotowań. Elementem wspomagającym przygotowania do matury rozszerzonej jest udział w olimpiadach przedmiotowych. Wiedza o kulturze Celem zajęć z wiedzy o kulturze jest wyposażenie uczniów w intelektualne narzędzia umożliwiające rozumienie i analizę kultury jako rzeczywistości obejmującej normy, idee i wytwory materialne oraz istniejące w niej praktyki i zachodzące w niej procesy. Uczennice i uczniowie zrozumieją, w jaki sposób kultura jest rzeczywistością determinującą człowieczeństwo, a także poznają kilka z jej głównych kategorii, jej wymiar społeczny, oraz nauczą się rozumieć język przynajmniej kilku dziedzin sztuki, czyli duchowych i materialnych wytworów kultury. Biologia Nauczanie tego przedmiotu w klasie pierwszej w wymiarze 3 godz. tygodniowo obejmuje program przygotowujący uczniów do ewentualnego zdawania biologii podstawowej na maturze. W klasie drugiej (3 godz. tyg.) i trzeciej (4 godz. tyg.) realizowany program przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym. W tych klasach prowadzone są zajęcia fakultatywne w bardzo małych grupach. Część zajęć ćwiczeniowa odbywa się na Uniwersytecie Pedagogicznym (zoologia i fizjologia), a część na Uniwersytecie Jagiellońskim (botanika). Prowadzą je pracownicy tych uczelni. Uczniowie otrzymują wszystkie, wydane dotychczas testy z biologii wymagane przez CKE. Program obejmujący zagadnienia wychowania seksualnego prowadzony jest (dla chętnych uczniów) przez lekarza, specjalistę w tej dziedzinie. Możliwa jest też wycieczka dla uczniów wszystkich klas LO zainteresowanych biologią do Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Geografia Program geografii na poziomie podstawowym realizowany jest w całości w klasie pierwszej w wymiarze 3 godz. tygodniowo. Część zajęć realizowanych jest w czasie jesiennego obozu naukowego lub odbywających się w innych terminach zajęć terenowych. W trakcie zajęć lekcyjnych wiele tematów, szczególnie z zakresu geografii fizycznej, realizowanych jest z wykorzystaniem filmów dokumentalnych i popularno naukowych oraz prezentacji multimedialnych i elementów jednostek e- learningowych. Większość tematów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej realizowanych jest w formie samodzielnie przygotowanych przez uczniów prezentacji każdy uczeń opracowuje i prezentuje klasie wybrany przez siebie temat. Uczniowie, którzy wybierają geografię jako przedmiot maturalny, kontynuują naukę tego przedmiotu w klasie drugiej w wymiarze 2 godzin i w klasie 3 trzeciej w wymiarze 4 godz. tyg., realizując program na poziomie rozszerzonym. 11

12 Kształcenie Chemia Zajęcia z chemii w zakresie podstawowym w LO realizowane są tylko w pierwszym okresie pierwszej klasy (w wymiarze 2 godzin tygodniowo). Od drugiego okresu pierwszej klasy, zainteresowani uczniowie mogą wybrać chemię na poziomie rozszerzonym i kontynuować naukę na zajęciach fakultatywnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Zajęcia z chemii w klasie ILO realizowane są w wymiarze 3 godz. tyg., w zakresie podstawowym. Uczniowie szczególnie zainteresowani przedmiotem mogą pracować z nauczycielem indywidualnie i poznawać treści z chemii na poziomie nieco rozszerzonym. Nauczyciel przygotowuje dodatkowe zadania oraz proponuje dodatkowe zajęcia laboratoryjne. Uczniowie mają możliwość wykonywania eksperymentów chemicznych w pracowni fizyko chemicznej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt. Mają również możliwość uczestniczenia w pokazach chemicznych organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński. W ramach poznawania nowych treści lekcyjnych uczniowie pracują metodą projektu oraz przygotowują prezentacje multimedialne na określony temat. W klasach następnych mogą kontynuować naukę chemii na poziomie rozszerzonym na zajęciach fakultatywnych w wymiarze 3 godzin tygodniowo w klasie drugiej i 4 godz. w klasie trzeciej. Bazując na podstawach chemii z gimnazjum i I klasy LO uczniowie powtarzają materiał. W nowych, trudniejszych kwestiach nauczyciel podaje najważniejsze wiadomości, a uczniowie ćwiczą umiejętności. W ramach przygotowania do matury uczniowie samodzielnie i na czas rozwiązują zeszyty maturalne na poziomie rozszerzonym (co najmniej kilkanaście), które są sprawdzane, oceniane i omawiane w celu eliminowania błędów i uzupełniania braków. Uczniowie piszą także ogólnoszkolne matury próbne. Fizyka Uczniowie realizują w I klasie program fizyki i astronomii na poziomie podstawowym w wymiarze 3 godz. tyg. W ciągu roku każdy uczeń realizuje co najmniej 4 projekty eksperymentalne, odbywa 2 wycieczki edukacyjne, przedstawia 2 prezentacje wyników swoich badań, współpracuje z portalem Scholaris oraz ma możliwość realizowania projektu badawczego na obozie szkolnym. Uczniowie, którzy zdecydują się poznawać fizykę na poziomie rozszerzonym są przygotowani do zdania matury na zajęciach fakultatywnych w klasie II w wymiarze 3 godz. tygodniowo i w III w wymiarze 4 godz. tyg. Obserwatorium Astronomiczne W ramach zajęć szkoła współpracuje z IF PAN w Bronowicach, uczniowie uczestniczą w programie FENIKS, którego organizatorem jest UJ. W pracy codziennej uczniowie realizują eksperymenty naukowe, dokonują symulacji komputerowych, rozwiązują problemy badawcze i obliczeniowe. Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielem. Podstawy Przedsiębiorczości Podczas zajęć z Podstaw Przedsiębiorczości uczniowie są przygotowywani do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społeczno-gospodarczym. Warunkiem tego jest znajomość mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej i działających w jej ramach podmiotów (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, banki, instytucje publiczne). Szczególne miejsce zajmuje dział poświęcony planowaniu kariery zawodowej i w efekcie skutecznemu poszukiwaniu pracy lub podjęciu decyzji o utworzeniu własnej firmy, jak również kreowaniu własnej aktywności zawodowej, tj. wszechstronnemu rozwojowi jako pracownika lub właściciela firmy. Zajęcia realizowane są również poprzez analizę roli pracy w życiu człowieka i gospodarce oraz sensu inwestowania w siebie. Niezbędne staje się poznanie podstaw prawnych zatrudnienia, rodzajów umów o pracę, obowiązków i praw pracownika oraz pracodawcy. W tym celu istnieje możliwość spotkania z właścicielami przedsiębiorstw, odwiedzania zakładów pracy, banków, targów i giełd. Ze względu na fakt, że głównym celem kształcenia w ramach PP jest przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie metody podające (wykład, pogadanka) wypierane są przez metody aktywizujące (m.in. dyskusja, burza mózgów, techniki dramowe, analiza SWOT), z metodą projektu włącznie. 12

13 Kształcenie Informatyka Zajęcia są realizowane w klasie I wymiarze 2 godzin tygodniowo. Dla klas II i III przewidziane są zajęcia fakultatywne w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Podczas zajęć na poziomie podstawowym uczniowie zapoznają się z metodami tworzenia grafiki 3D (modelowanie i animacje), grafiki 2D (modyfikacje zdjęć, grafika do stron WWW, itp.), stron internetowych oraz podstawami algorytmiki, podstawami programowania, arkuszami kalkulacyjnymi i innymi aplikacjami typu biurowego. Na poziomie rozszerzonym zajęcia obejmują ogólnie pojętą naukę programowania z uwzględnieniem obsługi baz danych, komunikacji w sieci oraz algorytmiki. Religia Uczniowie realizują program nauczania religii katolickiej w liceum w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Katecheza ma pomóc młodemu chrześcijaninowi w wyznawaniu wiary w Kościele i w świadczeniu o nadziei chrześcijańskiej wobec świata. Ma wreszcie przygotować ucznia do odnalezienia drogi powołania i założenia rodziny. Program nauczania uwzględnia indywidualne zainteresowania i potrzeby uczniów: każdy uczeń raz w semestrze może przygotować referat/prezentację na wybrany przez siebie temat, ponadto na lekcjach podejmowane są dyskusje na bieżące tematy życia religijnego. Lekcje prowadzone są metodami aktywnymi, często z wykorzystaniem multimediów, bywają także zapraszani goście. Ważnym elementem katechezy tego etapu jest udział w corocznych wyjazdowych rekolekcjach wielkopostnych. Plastyka fakultet Zadaniem przedmiotu jest przygotowanie do egzaminów wstępnych na ASP oraz skompletowanie prac do teczki. Celem merytorycznym jest przybliżenie pełnej problematyki studiowania z natury. Zadania dopasowywane są do stopnia zaawansowania poszczególnych uczniów i poziomu grupy. Modyfikacje zadań następują wobec sukcesywnie osiąganych rezultatów. Dla potrzeb praktyki niezbędne jest opanowanie podstaw klasycznych dyscyplin jak rysowanie ołówkiem, węglem, sepią, tuszem, pastelami oraz malowanie temperami, gwaszem, akwarelą, farbami olejnymi. Przewidziane są według kalendarza w I semestrze 20 spotkań po 2 godziny (prace na formacie 50x70 cm), w II semestrze 15 spotkań po 4 h (format 70x100). Przykładowe tematy: Studium natury materia (w każdej z technik) Studium natury konstrukcja (w każdej z technik) Studium postaci modela (w każdej z technik) Przestrzeń architektoniczna Szkice (pięciominutowe, piętnastominutowe, itp.) Nauczanie języków obcych Nauczanie języków obcych w liceum odbywa się w wymiarze 5 godzin tygodniowo dla języka angielskiego oraz 4 godzin dla drugiego języka, do wyboru francuski i niemiecki. Lekcje j. ang w klasie pierwszej i drugiej odbywają się równocześnie a młodzież pracuje w czterech grupach liczących od 5 do 10 uczniów podzielonych ściśle według poziomu znajomości języka. W trzech najbardziej zaawansowanych grupach i w obu grupach klasy maturalnej 1 lekcja w tygodniu poświęcana jest na zajęcia konwersacyjne z nauczycielem rodzimym użytkownikiem j. angielskiego. Lekcje języka niemieckiego i francuskiego odbywają się na poziomach poszczególnych klas w małych grupach podzielonych wg poziomu zaawansowania. 1 lekcja w tygodniu poświęcana jest zwykle na zajęcia konwersacyjne z nauczycielem rodzimym użytkownikiem danego języka obcego. Uczniowie zainteresowani zdobyciem zewnętrznych certyfikatów językowych (FCE, CAE, CPE, Zertifikat Deutsch, Mittelstufe Deutsch, DELF) mają możliwość przygotowania się do nich w szkole i po spełnieniu określonych warunków mogą otrzymać refundację kosztów. Nauczanie nastawione jest przede wszystkim na sprawną komunikację językową, ale także na dobre rozwiązywanie testów, co skutkuje zarówno wysokimi wynikami egzaminów (średni procent zdawalności matury na poziomie podst. powyżej 93%, na poziomie rozszerz. powyżej 80%), jak i umiejętnością sprawnego porozumiewania się w języku obcym na co dzień, z możliwością studiowania w języku obcym włącznie. Szkoła współpracuje z British Council, Konsulatem Stanów Zjednoczonych, Instytutem Austrii i Instytutem Goethego, Instytutem Francuskim oraz księgarnią Edukator w Krakowie. // SPORT W SZKOLE Formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w liceum: Uczeń klas 1 3 liceum uczestniczy w trzech godzinach zajęć wychowania fizycznego w tygodniu, w tym: 2 godziny to zajęcia na sali gimnastycznej, 2) 1 godzina to zajęcia wybrane przez ucznia. Zajęcia, o których mowa w pkt. 2) uczeń może realizować na lodowisku, basenie lub w ramach zajęć SKS (piłka nożna/koszykówka dla chłopców i koszykówka dla dziewcząt). O swoim wyborze uczeń informuje nauczyciela WF w ciągu pierwszego tygodnia nauki w roku szkolnym. 13

14 Kształcenie Uczeń, trenujący w sposób zorganizowany wybraną dyscyplinę sportu poza szkołą, może być zwolniony przez Dyrektora z zajęć wymienionych w pkt. 2) na podstawie udokumentowanego(przez klub itp.) wniosku ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów). Na zajęciach uczniowie pracują nad techniką i taktyką gier zespołowych, swoją kondycją fizyczną oraz rozbudzeniem swojego ducha sportowego. Efektem tych działań jest rozwijanie u dzieci zdrowej rywalizacji z zachowaniem zasady fair play w sporcie i w życiu oraz promowanie szkoły na forum lokalnej społeczności. Uczniowie mogą się sprawdzić poprzez udział w wielu imprezach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. // SZKOLNY KLUB SPORTU I TURYSTYKI GLOSATOR Każdy uczeń szkoły jest członkiem klubu Glosator i może należeć do dowolnej sekcji. W klubie funkcjonują następujące sekcje: Narciarska, która oferuje: naukę jazdy dla początkujących (dzieci i dorośli), przedszkole narciarskie (4-6 lat), piątkowe oraz sobotnie wyjazdy narciarskie (dzieci, młodzież), obozy narciarskie (od października do czerwca, w kraju i za granicą dla dzieci i dorosłych) kursy kadrowe na stopień: Demonstratora PZN, kurs kwalifikacyjny, kurs Pomocnika PZN (dzieci, młodzież), szkolenie sportowe dla dzieci i dorosłych (slalom, slalom gigant), organizację zawodów dla szkół i firm. Szkoła Narciarska Glosator posiada licencję A + B PZN. Szkolenie o długotrwałym charakterze polegające na systematycznym nauczaniu dzieci i młodzieży narciarstwa w trakcie jednego, dwóch lub kilku sezonów, prowadzić może do uzyskania uprawnień SITN PZN. Snowboardowa Oferta Sekcji skierowana jest do wszystkich uczniów szkoły i nie tylko! Działalność sekcji podzielić można na dwie kategorie: część rekreacyjną wyjazdy i obozy w Alpy i polskie góry, (nauka jazdy na desce od podstaw, doskonalenie techniki jazdy, podstawy freestylu, integracja, dobra zabawa), część sportową wyjazdy i obozy sportowe w Alpy i polskie góry (zaawansowana technika jazdy, technika sportowa, tyczki, reprezentowanie Klubu na arenie miasta, województwa i kraju). Sekcja Snowboardu została utworzona przez nauczycieli dla uczniów w celu propagowania tego wspaniałego sportu. Corocznie organizujemy dla wszystkich chętnych wyjazdy w Alpy i polskie góry, treningi sprawnościowo-kondycyjne. Bierzemy udział w zawodach, w których reprezentując naszą szkołę zawsze zdobywamy miejsca na podium. Dla nas sezon zimowy nigdy się nie kończy! Pływacka Sekcja pływacka działa od 2005 roku. Członkiem sekcji może być każdy uczeń naszej szkoły. Na zajęciach uczymy dzieci pływać od podstaw, prowadzimy zajęcia w formie rekreacji oraz grupy sportowe. Oferujemy atrakcyjne zajęcia na basenie Akademii Pedagogicznej 3 x w tygodniu prowadzone przez licencjonowanych instruktorów i trenerów PZP. Uczestnicy startują w zawodach pływackich na szczeblu powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym. // OBOZY JESIENNE Integralną częścią programu kształcenia liceum jest coroczny jesienny wyjazd naukowy, który każdego roku odbywa się w innym miejscu Polski. Cele tego przedsięwzięcia edukacyjnego są następujące: jak najbardziej wszechstronne poznanie wybranego regionu kraju; poszerzenie zawartości szkolnych programów nauczania dotyczących odwiedzanego obszaru o treści możliwe do realizacji tylko w miejscu obozu; doświadczenie pozaszkolnych form edukacji, takich jak zwiedzanie i edukacja w miejscu pamięci, historii lub kultury, wizyta w muzeum lub ośrodku edukacyj- Jesienny obóz naukowy w Warszawie 14

15 Kształcenie // WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Obóz zimowy Współpraca międzynarodowa w liceum to program wymiany szkolnej z holenderskim Gimnasium Beekvliet. Od wielu lat uczniowie kolejnych klas pierwszych biorą udział w tym programie. Nasza wymiana służy poznaniu siebie nawzajem, naszych rodzin, otoczenia i kultury danego kraju; pozwala na zebranie doświadczeń w rozmaitych miejscach pracy, gdzie na kilka dni zatrudniani są uczniowie. W czerwcu 2011 odbył się wyjazd chętnych uczniów do Paryża i Orleanu. Ciekawy program zainteresował sporo osób uczących się języka francuskiego, wiele wskazuje na to, że pomysł będzie kontynuowany. Wieloletnią tradycję mają także wyjazdy uczniów na Bukowinę w Rumunii w celu wspierania żyjącej tam Polonii. nym, lekcja muzealna lub wykład, spotkanie z ekspertem itp.; integracja uczennic i uczniów w klasach i w ramach całości liceum; wykształcenie i doskonalenie umiejętności pracy nad projektem badawczym i prezentacją. Obozy naukowe liceum w odróżnieniu od obozów gimnazjalnych odbywać się będą zazwyczaj w większych miastach, których oferta edukacyjna i kulturalna będzie w stanie sprostać wysokim potrzebom poznawczym liceum. // OBOZY ZIMOWE // METODYKA PRACY UMYSŁOWEJ Ważnym elementem zdobywania wiedzy i umiejętności jest stosowanie efektywnych strategii uczenia się. Głównymi doradcami w zakresie ich doboru są nauczyciele, biorący pod uwagę indywidualne predyspozycje ucznia. Udzielają również wskazówek rodzicom na dniach otwartych i spotkaniach indywidualnych. Ponadto uczniowie wspierani są w metodologii uczenia się przez wychowawców, psychologa szkolnego i reedukatora oraz lidera projektu Metodyka Pracy Umysłowej. Organizowane są w tym zakresie warsztaty i szkolenia. Celem obozu zimowego dla gimnazjum i liceum, jest doskonalenie umiejętności narciarskich, nabycie uprawnień demonstratora lub pomocnika instruktora narciarskiego PZN oraz czerpanie radości z rekreacji na nartach. Celem wychowawczym jest kształtowanie postaw koleżeńskich, umiejętności życia w grupie, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, samodzielności i gotowości do niesienia pomocy innym oraz integracja klas. // OBOZY WAKACYJNE Szkoła ma bogatą ofertę obozów wakacyjnych są to obozy: sportowe, rekreacyjne, językowe i turystyczne. Kierownikami obozów są nauczyciele szkoły posiadający odpowiednie uprawnienia. Informacje o obozach ogłaszane są w liście Dyrektora szkoły i na szkolnej stronie internetowej. Wymiana z Holandią 15

16 Kształcenie // ZADANIA DOMOWE Prace domowe zadawane są z dnia na dzień, często jednak, w wypadku zadań wymagających większego nakładu pracy i wysiłku, uczennice i uczniowie mają więcej czasu na ich przygotowanie. Rolą zadań jest utrwalenie materiału omówionego w czasie lekcji ich odrabianie pozwala sprawdzić, czy zagadnienia zostały zrozumiane i zapamiętane. Wiele zadań domowych ma także na celu rozbudzenie zainteresowania przedmiotem, zachęcenie do samodzielnych poszukiwań czy twórczości. Nauczyciele przygotowują również zadania dodatkowe dla tych uczennic i uczniów, których szczególnie pasjonuje omawiane zagadnienie i chcą samodzielnie pogłębić znajomość danego tematu. Zadania takie, wymagające dużego zaangażowania i umiejętności wykraczających poza te zdobyte w czasie lekcji, nie są obowiązkowe dla wszystkich. Ci jednak, którzy je przygotują, mogą liczyć na wyróżnienie w postaci najwyższych ocen czy pochwał. // PRACA METODĄ PROJEKTU Szkoła od 20 lat wdraża w praktyce pracę metodą projektu. Uczniowie realizują projekty badawcze na obozach szkolnych ale także i na zajęciach lekcyjnych lub w formie prac domowych. Projekty uczą planowania pracy, realizacji planu, obrony własnej pracy przed audytorium. Wiele prac projektowych ma charakter pracy grupowej co uczy współpracy i współodpowiedzialności. Głównym zadaniem wykonywanym każdego roku metodą projektu przez uczennice i uczniów liceum jest przygotowanie projektu naukowego dotyczącego wybranego aspektu miejsca jesiennego obozu naukowego. W liceum w przeciwieństwie do gimnazjum projekt ten realizowany jest indywidualnie i dotyczy wybranego aspektu miejsca odwiedzanego na obozie naukowym. Uczennica lub uczeń odbywa szereg konsultacji z promotorką lub promotorem, mających ustalić: zakres badań, kroki, jakie należy przedsięwziąć, bibliografię. Realizowane w ramach tego projektu treści uczennica lub uczeń przedstawia w czasie obrony mającej formę ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Swe ustne wystąpienie popiera prezentacją w programie power-point oraz przedstawieniem plakatu naukowego (tzw. posteru), zawierającego najważniejsze treści projektu i prezentacji. // UDZIAŁ W PROJEKTACH ZEWNĘTRZNYCH Młodzież III SLO wielokrotnie uczestniczyła w programie Socrates Comenius. Wraz ze szkołami z Holandii, Szkocji, Szwecji, Niemiec, Islandii, Hiszpanii i Norwegii realizowane były projekty szkolne: Vision and Tension ( ), Working Attitude ( ), Artyści w naszym sąsiedztwie (2000), Cultural Cities 2000 Who are We? (2000), European Living Environment Widening Horizons ( , szkoła koordynująca projekt). W ramach programu Lingua realizowany był projekt Comparison des systèmes d accueil des personnes âgées en France et en Pologne (2000). // DZIAŁANIA SZKOŁY NA RZECZ ŚRODOWISKA I EDUKACJI: Obrona projektu Gra ŚLADAMI NIEPODLEGŁOŚCI W różny sposób można obchodzić ważne dla Polaków święta narodowe. Formą obchodzenia Święta Niepodległości w naszych szkołach jest coroczna gra terenowa, w której uczniowie poznają miejsca, ludzi, wydarzenia związane z odzyskiwaniem przez Polaków niepodległości w latach Za każdym ra- 16

17 Kształcenie Gra Śladami Niepodległości ;Ostatnie instrukcje dla licealistów zem gra odbywa się według nowego scenariusza i ma swój własny motyw przewodni. Ważnym jej elementem jest konieczność przygotowania przez jej uczestników (uczniów) elementów stroju, które mają świadczyć o patriotycznym charakterze zabawy. Mamy nadzieję, że w ten sposób nasi uczniowie w ciekawy sposób poznają historię swojego kraju, ale obok tego uczą się również postaw świadczących o jego umiłowaniu. Od 2009 roku w grze mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Krakowa i innych miejscowości małopolskich. Współorganizatorami tej krakowskiej zabawy dla uczniów są: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Dom Harcerza. Uczniowie naszego liceum angażują się w organizację gry jako obsługa techniczna. Patronat nad imprezą objął Małopolski Kurator Oświaty i Marszałek Województwa Małopolskiego, a od strony medialnej Dziennik Polski. W ostatniej edycji w roku szkolnym 2011/2012 wzięło w niej udział 27 szkół i ponad 800 uczniów. Szkoła Debaty Projekt jest skierowany do młodzieży licealnej. Nawiązuje do tradycji XIX w. debat oksfordzkich, uczy trudnej sztuki oracji precyzyjnego i pięknego wysławiania się, obrony przekonań, szlachetnej perswazji, kultury słowa. Młodzi ludzie przygotowując się a następnie występując publicznie w obronie lub przeciw postawionej im tezie, uczą się twórczego myślenia, odwagi, odpowiedzialności za słowo, przełamywania nieśmiałości związanej z wystąpieniem przed szacownym gronem ekspertów i liczną publicznością, która głosuje na najlepszych mówców (debaty zwyczajowo odbywają się w Sali Obrad rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Urzędzie Miasta Krakowa). Projekt skupia co roku młodzież z wielu krakowskich liceów oraz zyskuje patronat honorowy znakomitych osób i instytucji; od lat zwycięski zespół wyjeżdża na tygodniowy pobyt w Brukseli połączony ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego. Szkoła Debaty 17

18 Kształcenie Pomoc dla Fastowa Od 2010 r w szkole działa wolontariat Dzieci Krakowa dzieciom Fastowa. Poprzez pomoc materialną i prace projektowe wspomagamy Dom św. Marcina de Porres w Fastowie na Ukrainie, zajmujący się kompleksowo dziećmi z rodzin patologicznych, prowadzony przez tamtejszych Ojców Dominikanów. Współpraca z przytuliskiem św. Brata Alberta Od początku istnienia szkoły tradycją jest zaangażowanie uczniów na rzecz osób potrzebujących pomocy. Najdłużej realizowaną formą pomocy jest organizowana co roku w przytulisku Wspólnoty Wiara i Chleb św. Brata Alberta wieczerza wigilijna dla osób bezdomnych. Uczniowie przygotowują potrawy, dbają o świąteczny wystrój sali i przekazują drobne upominki dla każdego z przybyłych. Wspieranie Polonii na Bukowinie w Rumunii Wszyscy wiemy, że należy pomagać Polakom mieszkającym na Ukrainie, Białorusi, Litwie czy Kazachstanie. Kto z nas pamięta o kilkudziesięciotysięcznej Polonii żyjącej na terytorium Rumunii? Z tego poczucia zapomnienia zrodził się kilkanaście lat temu pomysł systematycznej pomocy dla tej polskiej społeczności. I dlatego od 1998 roku jeździmy raz w roku na rumuńską Bukowinę, gdzie mniejszość polska na terenie Rumunii jest najliczniejsza. Odwiedzamy polskie rodziny w takich miejscowościach jak : Nowy Sołoniec, Plesza, Pojana Mikuli, Kacica, czy Paltinoasa. Spotykamy się z tymi ludźmi, rozmawiamy z nimi, czasami organizujemy krótkie przedstawienia, a co równie ważne, pieniądze które płacimy za nasz pobyt są znaczącym wsparciem budżetów rodzin nas Obdarowane dzieci z przedszkola w Kacice przyjmujących i to jest pierwsza forma pomocy dla tych ludzi. Dodatkowo zawsze zbieramy dary, które w trakcie naszej wizyty ofiarujemy potrzebującym ludziom, czy instytucjom (szkoły, przedszkola, Domy Polskie). Organizujemy również zbiórki pieniędzy na wakacyjny pobyt dzieci bukowińskich w Polsce. Nasza szkoła jest już rozpoznawalna wśród tej społeczności. Corocznie jesteśmy serdecznie witani w każdej miejscowości, do której przybywamy. Dla nas to nie jest zapomniana Polonia. Dodatkowym walorem naszych bukowińskich wypraw są również jej elementy turystyczne. Za każdym razem, kiedy udajemy się w tamte strony, podziwiamy przepiękne krajobrazy Karpat Wschodnich, zapoznajemy się z historią i walorami artystycznymi bukowińskich malowanych klasztorów, poznajemy (widoczne do dziś) elementy wielokulturowości i ludowości tych terenów. Wigilia dla ubogich Malowany Klasztor w Voronetu 18

19 Wychowanie // ROLA WYCHOWAWCY KLASY Szczególną rolę w pracy wychowawczej odgrywa wychowawca klasy, w związku z tym ma przypisane dodatkowe zadania do realizacji 1. Wychowawca opracowuje na dany rok plan wychowawczy, który obejmuje: działania wychowawcy podejmowane z klasą, mające przybliżyć uczniów do wizerunku absolwenta szkoły udział klasy w działaniach projektowych szkoły, wynikających z terminarza. 2. Wychowawca prezentuje plan wychowawczy rodzicom i uczniom, uwzględnia w nim racjonalne uwagi i propozycje. 3. Organizując zebrania z rodzicami wychowawca uwzględnia w ich programie: dyskusje nad problemami wychowawczymi w klasie oraz sprawy organizacyjne szkoły. 4. Na początku nauki w liceum wychowawca podpisuje kontrakt z każdym uczniem w klasie. Pomaga on uczniom w wytyczeniu kierunków pracy nad sobą. 5. Na początku roku szkolnego wychowawca podpisuje z klasą kontrakt grupowy, którego celem jest uregulowanie zasad obowiązujących w klasie. 6. Wychowawca dopilnowuje aby uczniowie co najmniej 2 razy w roku dokonali samooceny. 7. Wychowawca i nauczyciele 2 razy w roku (raz na semestr i raz na koniec roku) dokonują oceny zachowania ucznia (karta oceny zachowania). // ROLA NAUCZYCIELA Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły uczestniczą w procesie wychowawczym poprzez realizację zajęć lekcyjnych, udział w projektach, wspieranie wychowawców klas. // POMOC PEDAGOGICZNO- PSYCHOLOGICZNA Uczniów o szczególnych problemach edukacyjnych wspierają: reedukator szkolny oraz psycholog. Wszelkie działania nauczycieli w tym zakresie koordynuje wychowawca danej klasy. Psycholog szkolny działa w trybie interwencyjnym. Podejmuje natychmiastowe działania w przypadku zgłoszenia problemu ze strony: ucznia, rodzica, nauczyciela. Z psychologiem można się kontaktować w godzinach dyżurów lub telefonicznie na numer interwencyjny. Psycholog prowadzi zajęcia indywidualne z potrzebującymi oraz organizuje zajęcia grupowe, wolontariat, uczestniczy w obozach szkolnych. Uczniowie, posiadający opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną stwierdzającą występowanie specyficznych trudności w nauce mają prawo do adekwatnej do rodzaju problemu pomocy ze strony nauczyciela. Pracują według zaleceń zawartych w opinii. Uczniowie zobowiązani są do udziału w zajęciach korekcyjno kompensacyjnych (konsultacje i ćwiczenia) oraz do pracy w domu. Do 30 września należy uaktualnić opinię Poradni, by uczeń mógł skorzystać z dostosowań w czasie egzaminu maturalnego. // PROJEKTY Z ZAKRESU WYCHOWANIA Najważniejsze zadania wychowawcze realizowane są w całej szkole w formie projektowej. W projektach uczestniczą nauczyciele, rodzice, uczniowie. Projekty z zakresu wychowania wspierają działania wychowawcy w danej klasie. // PROJEKTY NA ROK SZKOLNY 2012/13: Wychowanie patriotyczne Celem projektu Wychowanie patriotyczne jest propagowanie patriotyzmu jako wartości, zbudowanie świadomej postawy patriotycznej, poszanowanie tradycji i symboli narodowych, upowszechnienie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski oraz uświadomienie obecności Polaków na obczyźnie i ich związków z historią i kulturą polską. Podejmowane działania mają na celu budowanie współczesnego patriotyzmu, który przejawia się dobrą robotą na rzecz społeczności lokalnej i ponadlokalnej. Organizujemy obchody rocznicowe dostosowane do wieku odbiorców, w ich ramach m.in. ogólnokrakowską grę terenową z okazji rocznicy odzyskania niepodległości i apele dotyczące ważnych rocznic z zakresu historii 19

20 Wychowanie Polski w XX w. (w gimnazjum i liceum). Zapewniamy młodzieży możliwość wzięcia udziału w wyprawie w miejsca zamieszkałe przez potomków Polaków z emigracji politycznej bądź zarobkowej (wyjazdy do Rumunii i na dawne Kresy Rzeczpospolitej). Zapewniamy uczestnictwo w konkursach zewnętrznych dotyczących zagadnień związanych z edukacją patriotyczną. Wychowanie do uczestnictwa w kulturze Celem projektu jest kształtowanie świadomych odbiorców sztuki i uczestników kultury; stwarzanie uczniom okazji do występów publicznych, uczestnictwa w konkursach, festiwalach, wydobywanie twórczych możliwości wszystkie te cele zawierają obok walorów intelektualnych i estetycznych także walor wychowawczy. Wśród działań projektowych można wymienić: program wyjść na spektakle teatralne, muzyczne, koncerty, filmy; działalność kółek teatralnych, noce filmowe, pokazy muzyczne. Savoir - vivre Działania w ramach projektu savoir - vivre mają na celu: wykształcenie odpowiednich zachowań w relacjach z innymi osobami w życiu codziennym, w szkole, w sytuacjach uroczystych i oficjalnych, wyrobienie nawyku dbania o estetykę otoczenia i swojego miejsca pracy, wdrażanie młodzieży do właściwego, świadomego i bezpiecznego funkcjonowania w społeczeństwie informatycznym. Są one realizowane m.in. w formie konkursów, teatrzyków, wystaw i spotkań ze specjalistami. Wychowanie prozdrowotne W ramach projektu Wychowanie prozdrowotne zachęcamy uczniów do zdrowego, aktywnego stylu życia przez dostarczanie informacji na temat zagrożeń cywilizacyjnych, nałogów i uzależnień. Będziemy podejmować działania zmierzające do kształtowania w uczniach poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych. Jak co roku będziemy realizować zadania wynikające z programu Zdrowa Szkoła Planujemy zorganizowanie (dla chętnych klas) kursu I pomocy przedmedycznej prowadzonego przez Służbę Maltańską. Wychowanie ekologiczne Różnorakie zadania edukacyjne prowadzone w ciągu całego roku szkolnego angażują uczniów, kształtując w nich postawy ekologiczne i dobre wzorce zachowań. W naszych szkołach promujemy segregowanie odpadów i oszczędzanie energii. Przeprowadzamy akcje zbiórek zużytych baterii, makulatury, zakrętek plastikowych oraz przygotowujemy informacyjne gazetki tematyczne, związane z szeroko pojętą ekologią. Poza tym uczniowie gimnazjum i liceum rokrocznie uczestniczą w wycieczkach o tematyce ekologicznej (Oczyszczalnia Ścieków, Elektrociepłownia, Wodociągi, Składowisko Odpadów Komunalnych). Orientacja zawodowa Obecny rynek pracy wymaga obok kompetencji ściśle zawodowych, specyficznych umiejętności planowania rozwoju zawodowego. Z tego powodu szkoła wprowadza w formie zajęć warsztatowych elementy poradnictwa zawodowego. Celem tych zajęć jest przygotowanie młodzieży do podejmowania trafnych decyzji edukacyjnych, zachęcanie jej do aktywnego poznawania własnych preferencji zawodowych oraz pomoc w gromadzeniu i systematyzowaniu informacji o rynku pracy. W dokonywaniu wyboru dalszej drogi kształcenia uczniowie mogą liczyć na indywidualną pomoc wychowawców, doradcy zawodowego i psychologa szkolnego. Prawa człowieka Celem projektu Prawa Człowieka jest uwrażliwienie uczennic i uczniów na potrzebę działalności na rzecz praw człowiek. Edukacja w ramach projektu obejmuje szkolenia teoretyczne z zakresu praw człowieka oraz ich ochrony. Osoby chętne mogą zaangażować się w działanie Szkolnego Klubu Amnesty International poprzez reagowanie na bieżące akcje organizacji oraz udział w ogólnoświatowym Maratonie Pisania Listów organizowanym w naszym gimnazjum i liceum. W czasie trwania zimowego obozu narciarskiego organizowane są pokazy filmów dotyczących łamania praw człowieka 20

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEDMIOTÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

REGULAMIN REALIZACJI PRZEDMIOTÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków REGULAMIN REALIZACJI PRZEDMIOTÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM W III SPOŁECZNYM LICEUM

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i promowanie jej osiągnięć. akademie i uroczystości szkolne. Informowanie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr l im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie na rok szkolny 2014/2015 Wstęp Program wychowawczy szkoły jest opracowany zgodnie z: Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE W Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów uczniowie uczą się w klasach liczących maksymalnie 28 uczniów. Zajęcia lekcyjne

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY

NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY WIZJA SZKOŁY NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA SIĘ UCZYMY MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia, szanujemy jego godność oraz wolność światopoglądową i wyznaniową.

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA WAGI OCEN W GIMNAJUM NR 1 W NYSIE. Wagi ocen dla poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA WAGI OCEN W GIMNAJUM NR 1 W NYSIE. Wagi ocen dla poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA WAGI OCEN W GIMNAJUM NR 1 W NYSIE Wagi ocen dla poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności MATEMATYKA Praca klasowa 3 Osiągnięcia w konkursach (etap wojewódzki)

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 6 im. JANA PAWŁA II w Białej Podlaskiej Misją szkoły jest rozwijanie kompetencji określonych w zaleceniach Parlamentu Europejskiego z roku 2006 oraz kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Program wspierania uczniów z trudnościami w nauce w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Strzelin 2016 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej -Konwencja o prawach dziecka -Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych?

Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO. w Słupsku. Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo-Informatyczne STO w Słupsku Czy praca z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na wyniki egzaminów zewnętrznych? Społeczne Gimnazjum Językowo- Informatyczne Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach Szkoła Podstawowa nr 15 im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach jest częścią Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, który obejmuje sześcioletnią szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. Warunki lokalowe i

Bardziej szczegółowo

Łódź ul. Drewnowska 88 tel./fax , Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi

Łódź ul. Drewnowska 88 tel./fax , Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi 91-008 Łódź ul. Drewnowska 88 tel./fax 654-03-71, 654-27-75 Program Wychowawczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi I. Cele Programu Wychowawczego II. 1. Uświadomienie potrzeby ciągłego rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KOLUSZKACH I. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Uczeń Gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

WIZJA I MISJA SZKOŁY

WIZJA I MISJA SZKOŁY 1.września 1990 r. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 12 rozpoczęła swoją działalność. Koncepcja szkoły to pomysł P. Ligii Krajewskiej, pierwszego dyrektora szkoły. 1 września 1998 r. Dzieci rozpoczęły naukę

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Mistrzostwo swe wprowadzam nie z dzieł, lecz dokonań uczniów" H. Steinhaus Pragniemy być szkołą otwartą na potrzeby uczniów, dlatego nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Propozycje grup fakultetów w roku szkolnym 2015-16 Fakultet y dwuprzedmiotowy 13 godzin. 2 godziny tygodniowo Biologia chemia

Tabela nr 1 Propozycje grup fakultetów w roku szkolnym 2015-16 Fakultet y dwuprzedmiotowy 13 godzin. 2 godziny tygodniowo Biologia chemia Tabela nr 1 Propozycje grup fakultetów w roku szkolnym 2015-16 Fakultet y dwuprzedmiotowy 13 godzin Trzeci przedmiot Przedmiot uzupełniający 2 godziny Biologia chemia ------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Przechodzenie czy przeskakiwanie z klasy III do klasy IV?

Warsztaty pt.: Przechodzenie czy przeskakiwanie z klasy III do klasy IV? Instytut Psychologii Od 1919 r. psychologia na UAM Warsztaty pt.: Przechodzenie czy przeskakiwanie z klasy III do klasy IV? Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Klaudia Malinowska mgr Weronika Sobczak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Sfera rozwoju Zadania I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Formy realizacji Poznanie technik i stylów uczenia się na gddw stosowanie metod aktywizujących na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Adam Chmielowski św. Brat Albert (1845-1916) Artysta malarz, działacz społeczno charytatywny, święty. Misja Szkoły Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

Szkoła współpracy - wnioski z debat. Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach

Szkoła współpracy - wnioski z debat. Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach Szkoła współpracy - wnioski z debat Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach Debata uczniowska: Jaka jest nasza szkoła? We wtorek (24.06.2014) uczniowie biorący udział w projekcie

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie

W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie KONCEPCJA PRACY III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2011-2014 W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie Bezpieczne i przyjazne Liceum drogą do: o zdobywania rzetelnej

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Anna Chadam nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum nr 2 wzamościu Zamość,26X.2000r. Pan mgr Henryk Borowik Dyrektor Gimnazjum nr 2 wzamościu Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO III LO im S. ŻEROMSKIEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BIELSKU - BIAŁEJ Bielsko Biała; sierpień 2015 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ KIERUNKI KSZTAŁCENIA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘCIA BOLKA I W JAWORZE ZASADY NABORU DO KLASY PIERWSZEJ W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy do wyboru następujące kierunki kształcenia: matematyczno-fizyczny,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH

PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH PLAN ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KATOWICACH NA LATA 2011-2016 MISJA SZKOŁY NASZA SZKOŁA JEST MIEJSCEM GDZIE: kreujemy sytuacje rozwijające wszystkie sfery osobowości ucznia, dążymy do wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU Opracowała: Ewa Dadyńska Teresa Banas-Kobylarska 1 Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni Opracowano na podstawie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W SZCZAWINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W SZCZAWINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ZESPÓŁ SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W SZCZAWINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Szczawin 2014 WSTĘP Doradztwo zawodowe w szkole powinno stanowić nieodzowny element wychowania dzieci i młodzieży. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2. w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2. w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 w PUŁAWACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU III. POTRZEBY PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY.WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Warszawie nauczyciele fizyki z astronomią Izabela Pucko Przedmiotowe Ocenianie fizyki z astronomią rok szkolny 2015/2016 1. ustawie z dnia 07 września 1991

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata 2011-2016 Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16

Strona 1. SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY. Warszawa 2015/16 Strona 1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 143 im. STEFANA STARZYŃSKIEGO w WARSZAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY Warszawa 2015/16 Strona 2 PODSTAWA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU 1 Zgodnie z Ustawą o rekrutacji kandydatów do I klasy Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się przepisy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO 1. ZASADY OGÓLNE 1) Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha.

Misja Szkoły. Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Misja Szkoły Nasza misja to: Szkoła - dobre wychowanie, rzetelna nauka, sprawność fizyczna, postawa społeczna i pogoda ducha. Jesteśmy po to, aby dobrze wychować powierzone nam przez rodziców dzieci i

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje osoba Rzecznika

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Zgodnie z art. 44p ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

NABÓR UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 w WODZISŁAWIU ŚL. ul. Wałowa 5

NABÓR UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 w WODZISŁAWIU ŚL. ul. Wałowa 5 NABÓR UCZNIÓW DO GIMNAZJUM NR 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 w WODZISŁAWIU ŚL. ul. Wałowa 5 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Gimnazjum Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim ul.wałowa 5 ogłasza nabór

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego 1. Cele kształcenia Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji: Uczeń rozumie teksty o skomplikowanej budowie; dostrzega sensy zawarte

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych Wstęp Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Plan rozwoju zawodowego mgr Agnieszki Mirońskiej nauczyciela mianowanego, Publicznego Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź

GIMNAZJUM NR 15 ul. Sowińskiego 50/56 91-485 Łódź Telefon / fax: (0-42) 616-81-24 Poczta elektroniczna: gimnazjumxv@gmail.com Strona szkoły: gim15lodz.pl Sekretariat szkoły czynny: poniedziałek-piątek od 8:00 do 16:00 Dojazd do szkoły: Tramwaj (przystanek:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu

PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa

Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015. Wychowawca: Aneta Śliwa Plan wychowawczy dla klasy V na rok szkolny 2014/2015 : Aneta Śliwa ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSOBY DZIAŁANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI 1. Pierwsze spotkanie z Godzina wychowawcza: Wrzesień wychowawcą-

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY. Rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY Rok szkolny 2016/2017 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to, ażeby

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo