WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ"

Transkrypt

1 WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz. 329, ze zmianami) Wielka Wieś, październik 2011 r.

2 WIELKA WIEŚ RAPORT OŚWIATOWY PAŹDZIERNIK Wstęp Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym wynika z zapisów art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty tekst jednolity Dz. U. z 2004, Nr 256, poz z późn. zm.). Zadania oświatowe Gminy Wielka Wieś wynikają w szczególności z: Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm.), Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty, (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz z późn. zm.), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. W ustawie o samorządzie gminnym zapisano, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy. W ustawie o systemie oświaty ustawodawca wskazał, iż w szczególności do zadań gminy należy: 1. zakładanie i prowadzenie przedszkoli; w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, 2. zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla ich działalności, 3. sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół w zakresie finansowym i administracyjnym, 4. powierzanie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, 5. wydawanie zezwoleń na zakładanie szkół lub placówek publicznych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, 6. zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dziecka, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także zorganizowanie indywidualnego nauczania uczniowi, który posiada stosowne orzeczenie, 7. przekazywanie dotacji na dzieci w przedszkolu i na uczniów w szkołach publicznych prowadzonych przez inne, niż jednostka samorządu terytorialnego, osoby prawne lub fizyczne oraz ustalanie trybu udzielania i rozliczania dotacji, 8. zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno - obsługowej. W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania: 1. stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli, 2. analiza poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i ustalenie ich średniej wysokości, 3. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

3 Ponadto zadania oświatowe Gminy Wielka Wieś związane są z obowiązkiem: 1. inspirowania i realizacji zadań dla wsparcia procesu dydaktycznego i szkolnych programów wychowawczych, 2. kontrolowania spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 3. realizacji zadań wspierających uczniów w nauce. Na analizę stanu gminnej oświaty składają się działania realizowane w ramach kompetencji ustawowych Wójta Gminy Wielka Wieś jako organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego przy korelacji działań i współpracy z organem stanowiącym tj. Radą Gminy Wielka Wieś. Oświata w Gminie Wielka Wieś jest naszym wspólnym dobrem, a jej prawidłowe funkcjonowanie ma służyć przede wszystkim przygotowaniu młodych ludzi do włączenia się w realizację złożonych zadań zawodowych, społecznych i rodzinnych w świecie ludzi dorosłych. Na przełomie roku 2010/2011 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy Wielka Wieś było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom, szkołom i gimnazjom prowadzonym przez Gminę, środków finansowych na prowadzenie podstawowej działalności; w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację obiektów oświatowych, ale również szereg zadań zleconych i finansowanych z własnych środków budżetowych Gminy oraz z pozyskanych innych funduszy. 2. Stan organizacji i baza lokalowa W roku szkolnym 2010/2011 Gmina Wielka Wieś prowadziła 4 przedszkola samorządowe, 5 szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, 1 szkoła filialna z oddziałem przedszkolnym i 2 gimnazja (Tabela nr 1 i 2). Tabela Nr 1. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2010/2011. L.p. Wyszczególnienie Liczba Liczba w tym: oddziałów uczniów I II III IV V VI 1. Sz.P. Będkowice Sz.P. Bębło Sz.P. Biały Kościół Sz.P. Wielka Wieś Sz.P. Modlnica Sz.P. Modlniczka P.Sz.P. Czajowice R a z e m w szkołach podstawowych 1. Gimnazjum Biały Kościół x 2. Gimnazjum Modlnica x R a z e m w gimnazjach x OGÓŁEM x

4 Tabela nr 2. Stan organizacji przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach. L.p. Wyszczególnienie Liczba oddziałów Liczba wychowanków 1. Przedszkole Samorządowe Biały Kościół Przedszkole Samorządowe Modlnica Przedszkole Samorządowe Modlniczka Przedszkole Samorządowe Wielka Wieś Oddział Przedszkolny przy SP Bębło Oddział Przedszkolny przy SP Biały 1 25 Kościół 7. Oddział Przedszkolny przy SP Wielka Wieś Oddział Przedszkolny przy SP Modlnica Oddział Przedszkolny przy SF Modlniczka Oddział Przedszkolny przy PSP Czajowice 1 3 OGÓŁEM W roku szkolnym 2010/2011 w stosunku do roku szkolnego 2009/2010 sieć przedszkoli uległa zmianie, gdyż utworzono dodatkowo dwa przedszkola: w Modlniczce i w Wielkiej Wsi, tworząc tym samym 100 dodatkowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz utworzono dodatkowy 1 oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bęble, zgodnie z potrzebami edukacyjnymi. W roku szkolnym 2010/2011 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wielka Wieś uczęszczało dodatkowo 112 dzieci. W związku z tym wzrosła ilość miejsc w przedszkolach. Natomiast sieć szkół podstawowych i gimnazjów nie uległa zmianie. Sieć szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Wielka Wieś zabezpieczała w pełni aktualne potrzeby mieszkańców gminy i liczba uczniów w stosunku do roku poprzedniego nie uległa znacznej zmianie. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Wielka Wieś stwarza możliwość korzystania z usług przedszkoli dla około 60% dzieci w wieku przedszkolnym. Występuje jeszcze grupa wychowanków przedszkoli, którzy korzystają z publicznych i niepublicznych placówek oświatowych na terenie miasta Krakowa (47 dzieci) oraz 34 dzieci w ościennych gminach. Związane jest to głównie z miejscem pracy rodziców dzieci. Wykaz przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś: 1. Szkoła Podstawowa Będkowice, ul. Brzozowa Będkowice, tel. 12/ ;

5 2. Szkoła Podstawowa Bębło, ul. Krakowska Bębło, tel. 12/ ; 3. Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Biały Kościół, ul. Królowej Jadwigi Biały Kościół, tel. 12/ ; 4. Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego Wielka Wieś ul. Szkolna Wielka Wieś, tel. 12/ ; 5. Zespół Szkolno Przedszkolny w Modlnicy, Modlnica, ul. Sportowa 2 ; Modlnica, tel. 12/ ; w którego skład wchodzi: Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Modlnicy, Przedszkole Samorządowe w Modlnicy, Gimnazjum im. Oskara Kolberga w Modlnicy,

6 Szkoła Filialna Modlniczka, ul. św. Faustyny 8; Modlniczka, tel. 12/ Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego Biały Kościół, ul. Krakowska Biały Kościół, tel. 12/ ; 7. Przedszkole Samorządowe Biały Kościół, ul. Krakowska 172 ; Biały Kościół, tel. 12/ ; 8. Przedszkole Samorządowe Modlniczka, ul. św. Faustyny Modlniczka, tel. 12/ ; 9. Przedszkole Samorządowe Wielka Wieś, ul. Szkolna Wielka Wieś, tel. 12/ ;

7 Ponadto na terenie gminy funkcjonują inne placówki prowadzone przez organy inne niż Gmina Wielka Wieś, ale gmina zobowiązana jest dotować te placówki zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.): 1) Publiczna Szkoła Podstawowa Czajowice, ul. Dworska Czajowice, tel. 12/ Prowadzona przez: Stowarzyszenie Środowisko i My Wiesława Grąglewska Janina Lenard Kraków, ul. Lea 53/63; tel. 12/ Szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Wielka Wieś przekazuje dotację dla w/wym. szkoły w wysokości 823 zł 30/100 na jednego ucznia szkoły podstawowej oraz kwotę 374 zł 39/100 na każdego wychowanka w oddziale przedszkolnym. 2) Niepubliczne Przedszkole Zakątek Maluszka Modlnica, ul. Źródlana 17; Modlnica, tel. 12/ Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Gmina Wielka Wieś przekazuje 75% wydatków ponoszonych w przedszkolach samorządowych, tj. kwotę 502 zł 86/100 na każdego wychowanka przedszkola. We wszystkich placówkach oświatowych realizowane były zajęcia zgodnie z właściwymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej. W szkołach podstawowych realizowane były zajęcia zgodnie z ramowym planem nauczania opracowanym dla każdej placówki przez dyrektora szkoły. W każdej szkole przestrzegane były zasady oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów, zgodnie z opracowanym i przyjętym obowiązującym systemem oceniania. Nauczyciele opracowali plany wynikowe nauczania oraz przedmiotowe systemy oceniania. Placówki pracowały w oparciu o przyjęte statuty szkoły, a także prawidłowo opracowane regulaminy. Uczniowie zostali zapoznani z Prawami Człowieka i Prawami Dziecka. Nie stwierdzono łamania praw dziecka i ucznia przez nauczycieli. Podczas różnych zajęć i godzin do dyspozycji wychowawcy szczegółowo omawiano zagadnienie w tym zakresie. Zajęcia dydaktyczne we wszystkich klasach odbywały się zgodnie z Ramowym Planem Nauczania, a realizacja podstawy programowej przebiegała w oparciu o Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Realizacja ramowego planu nauczania przebiegała zgodnie z założeniami. Godziny do dyspozycji dyrektora zostały rozdysponowane na następujące zajęcia: zwiększona liczba godzin języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia dydaktyczno wychowawcze, rewalidacja, przygotowanie do życia w rodzinie, zwiększona liczba godzin języka polskiego, matematyki i informatyki, gimnastyka korekcyjna.

8 Należy również podkreślić, że ciekawe oferty edukacyjne i realizacja dodatkowych programów dydaktycznych odbywała się w szkołach na terenie naszej gminy z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Więcej, lepiej, ciekawiej. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ze środków POKL organizowane były na dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów z różnych dziedzin ich zainteresowania. Umożliwiał on prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, języka polskiego, matematyki, informatyki, przyrody z elementami ekologii, fizyki i chemii przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, ICT (technologie informacyjno komunikacyjne) oraz wyjazdy na wydarzenia kulturalne. Z analiz wynika, iż na ten moment koncepcja funkcjonowania oświaty dotycząca sieci placówek na terenie gminy Wielka Wieś w świetle danych demograficznych oraz innych szczególnych uwarunkowań wydaje się optymalna. Tabela Nr 3. Koszty utrzymania uczniów w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wielka Wieś. L.p. Placówka Liczba dzieci Liczba oddziałów Koszt roczny Koszt miesięczny Razem koszty płacowe i rzeczowe 1. PS Biały Kościół ,- 918, ,- 2. PS Modlnica ,- 742, ,- 3. PS Modlniczka ,- 521, , ,-* ,- 4. PS Wielka Wieś , , ,-* 5. SP Będkowice , , ,- 6. SP Bębło ,- 646, ,- 7. SP Biały Kościół ,- 605, ,- 8. SP Wielka Wieś ,- 652, ,- 9. SP Modlnica ,- 659, ,- i SF Modlniczka 10. Gimn. Biały Kościół ,- 726, ,- 11. Gimn. Modlnica ,- 336, ,- Razem w gminie ,- 645, ,- * działalność Przedszkola w Modlniczce w 2010 roku finansowana: 1) ze środków unijnych, 2) z budżetu jednostki, 3) z wkładu własnego do projektu. * działalność Przedszkola w Wielkiej Wsi rozpoczęła się 1 listopada 2010 roku finansowana: 1) ze środków unijnych, 2) z budżetu jednostki.

9 Przy analizowaniu kosztów utrzymania ucznia w szkołach należy zaznaczyć, że gmina realizuje szereg zadań oświatowych dofinansowując je z własnego budżetu, ponieważ część środków otrzymuje w formie subwencji z budżetu państwa. Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie uwzględnia się w ten sposób indywidualnych uwarunkowań gmin wiejskich, a w tym poszczególnych placówek oświatowych. Dotychczasowe zasady zwiększenia subwencji dla obszarów wiejskich, nie rekompensują wysokich kosztów wynikających z niższej średniej liczby uczniów w oddziale, konieczności wypłaty dodatkowych elementów wynagrodzenia dla nauczycieli takich jak dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz dowożenia i związanej z tym opieki. Dla porównania kosztów finansowania gminnej oświaty, informujemy, że roczny finansowy standard podziału subwencji na jednego ucznia w 2010 r. wynosił: 6.738,- zł, co daje miesięcznie na jednego ucznia kwotę 561 zł 50/ Baza do działalności oświatowej Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Wielka Wieś funkcjonowały w użyczonych budynkach komunalnych. Tabela Nr 4. Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2010/2011 r. Placówka Powierzchnia nieruchomości gruntowej w m² w tym: powierzchnia terenów zielonych w m² i placu zabaw dla dzieci Sale lekcyjne Pracownie komputerowe i multimedialne Pomieszczenia (ilość) Gabinet pedagoga i gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Hale sportowe, sale gimnastyczne i inne urządzenia rekreacyjno sportowe (ścianka wspinaczkowa) Świetlice/stołówki Boiska sportowe 1. SP Będkowice SP Bębło SP Biały Kościół SP Wielka Wieś ZSP Modlnica: SP Modlnica Gimn. Modlnica 6. SFil. Modlniczka Gimn. Biały Kościół PS Biały Kościół PS Modlnica razem razem w ZSP w ZSP 10. PS Modlniczka PS Wielka Wieś R a z e m Oblicze współczesnej szkoły charakteryzuje poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki i wzajemnego informowania. Zgodnie ze współczesnymi standardami i wymogami technicznymi na bieżąco wymieniany jest sprzęt komputerowy. Wszystkie sekretariaty szkół posiadają komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. Wszystkie szkoły uzyskały możliwość korzystania z Internetu oraz na bieżąco wyposażane były

10 w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze CD i DVD oraz w projektory multimedialne. Niektóre wyposażono w kamery video. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiory biblioteczne w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś obrazuje poniższa tabela. Tabela nr 5. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne Wyszczególnienie komputery ogółem w tym: do użytku uczniów z dostępem do Internetu Projektor multimedialny Diaskopy/grafoskopy Telewizory z przekątną ekranu co najmniej 28 Magnetowidy ilość Magnetofony stereofoniczne i przenośne do nauki języków obcych Odtwarzacze DVD Kamery video Kserografy Woluminy Kamery monitoringu wizyjnego 1. SP Będkowice SP Bębło SP Biały Kościół 4. SP Wielka Wieś ZSP Modlnica: * SP Modlnica * Gimn. Modlnica 6. SFil Modlniczka 7. Gimn. Biały Kościół 8. PS Biały Kościół 9. PS Modlnica PS Modlniczka PS Wielka Wieś R a z e m Na uwagę zasługuje fakt, że we wszystkich placówkach oświatowych w Gminie Wielka Wieś wprowadzono dożywianie w ramach Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania realizowane i refundowane przez GOPS Wielka Wieś. Posiłki były przygotowywane w 1 stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Białym Kościele, a pozostałe placówki korzystały z cateringu lub usługi Ajenta. Wg danych na dzień 30 czerwca 2011r. z bezpłatnego posiłku w naszych szkołach korzystało 80 uczniów, a 157 uczniów korzystało z żywienia pełnopłatnie. 4. Zadania wpływające na poprawę oświatowej bazy lokalowej Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych od wielu lat na poprawę substancji budowlanej dla sprawności technicznej i dla optymalizacji kosztów eksploatacji. Należy zaznaczyć, że stale prowadzone są działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty poprzez remonty zabezpieczające obiekty, remonty doraźne, przebudowy i modernizacje, nowe zadania inwestycyjne, a także wymianie

11 uległo wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. W ramach programu Radosna szkoła współfinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego nastąpiło przygotowanie wszystkich szkół podstawowych w naszej gminie do przyjęcia w oddziałach 0 i klasach I wszystkich sześciolatków. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom warunków do aktywności ruchowej w szkołach. Wsparcie finansowe dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych (np. gier, torów przeszkód, klocków) do kącików zabaw w budynkach szkolnych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt wybudowania standardowych obiektów sportowych przy szkołach, boisk szkolnych do różnych rozgrywek sportowych, hal i sal gimnastycznych z nowoczesnym wyposażeniem, placów zabaw dla dzieci oraz innych urządzeń sportowo rekreacyjnych. W szczególności w okresie sprawozdawczym wykonano: Szkoła Podstawowa w Będkowicach: - wymiana ogrodzenia wokół szkoły zł, - meble do sali lekcyjnej zł. Szkoła Podstawowa w Bęble: - remont schodów zewnętrznych sierpień zł, - remont sal lekcyjnych i doposażenie w meble zł, - bieżące remonty świetlicy zł, - remont piwnic wrzesień zł, - utworzenie nowego Oddziału Przedszkolnego sierpień zł, - malowanie korytarzy zł, - remont gabinetu dyrektora i sekretariatu zł, - zagospodarowanie terenu wokół szkoły krzewy zielone, kora, kamień zł, - pomoce dydaktyczne zł, - rozbudowa monitoringu zł, - remont szatni szkolnej i doposażenie w meble zł. Szkoła Podstawowa w Białym Kościele: - malowanie sal lekcyjnych nr 4,13,14; - 500,00 zł, - położenie paneli podłogowych w salach nr 4 i 14; ,00 zł, - wyposażenie sali nr 14 w nowe meble; ,00 zł, - wymiana lamp w sali nr 4; - 350,00 zł, - wyłożenie kostką brukową dojścia do boiska szkolnego; ,00 zł. Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi: - remont toalet dla przedszkolaków ,00 zł, - wymiana drzwi wejściowych bocznych ,00 zł, - malowanie sal ,00 zł, - wymiana podłogi w korytarzu wejściowym ,00 zł, - przygotowanie kącika do Radosnej szkoły ,00 zł, - uzupełnienie śniegołapów ,00 zł, - zmiana rozdzielni elektrycznej ,00 zł. Gimnazjum w Białym Kościele: - wymiana podłóg w dwóch salach lekcyjnych, - remont podłóg w gabinecie dyrektora, sekretariacie, pokoju nauczycielskim, sali komputerowej(cyklinowanie i lakierowanie), - remont i tworzenie instalacji elektrycznej i wodociągowej w pokoju nauczycielskim i sali komputerowej, - malowanie gabinetu dyrektora, sekretariatu, pięciu sal lekcyjnych, szatni dziewcząt oraz korytarza szkolnego, - malowanie ogrodzenia szkolnego, - remont schodów przy wejściu głównym, Ogólny koszt remontów wynosi około zł

12 Zespół Szkolno Przedszkolny w Modlnicy: Szkoła Podstawowa w Modlnicy: - naprawa parkietu w 6 salach ,00 zł - naprawa i odrestaurowanie drzwi do sal lekcyjnych ,00 zł - malowanie sali gimnastycznej i przewiązki (uzgodnienia Nadzoru z wykonawcą budynku Gimnazjum) Szkoła Filialna w Modlniczce: - malowanie sali gimnastycznej, korytarza - 680,00 zł (materiały) Przedszkole Samorządowe w Modlnicy: - remont ogrodzenia ,00 zł Gimnazjum w Modlnicy: - przekazanie do użytkowania nowego budynku Gimnazjum. 5. Kadra i system doskonalenia zawodowego W roku szkolnym 2010/2011 w gminnych publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach pracowało 149 nauczycieli oraz 47 pracowników administracji i obsługi. Nastąpił wzrost zatrudnienia w związku z utworzeniem dwóch przedszkoli samorządowych. Tabela Nr 6. Zatrudnienie w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2010/2011. L.p. Wyszczególnienie Zatrudnienie w tym: etaty osoby nauczyciele pozostali pracownicy etaty osoby etaty osoby 1. PS Biały Kościół 5, , PS Modlnica 4,02 6 2, PS Modlniczka 9, , PS Wielka Wieś 11, , SP Będkowice 6, , , SP Bębło 17, , , SP Biały Kościół 17, , , SP Wielka Wieś 14, , , SP Modlnica 23, , SF Modlniczka 3, , Gimn. Biały Kościół 23, , , Gimn. Modlnica 9, , ,5 1 R a z e m 148, , System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczania trzech przedmiotów. Efektem podejmowanych działań, oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli, co obrazuje tabela nr 7 oraz szeroki wachlarz form i metod pracy nauczycieli, a w konsekwencji osiągane wyniki nauki uczniów, w tym ze sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej oraz z egzaminu gimnazjalnego.

13 Tabela Nr 7. Poziom wykształcenia nauczycieli na koniec roku szkolnego 2010/2011 Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Poziom wykształcenia nauczycieli w osobach: Licencjat z przygotowaniem pedagogicznym Studium Nauczycielskie Pozostałe kwalifikacje 2010/2011 % ogółu 2010/2011 % ogółu 2010/2011 % ogółu 2010/2011 % ogółu ,65 3 2,01 1 0,67 1 0,67 Razem 2010/ System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez obowiązujący system awansów zawodowych. Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli na koniec roku szkolnego 2010/2011 obrazuje tabela nr 8. Tabela Nr 8. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2010/2011. Razem Bez stopnia ,68 % 107,28 1,91 1,78 % ilość 11 Stopień awansu zawodowego: w osobach stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany % ogółu 7,38 ilość 38 % ogółu 25,50 ilość 34 % ogółu 22,82 ilość 62 % ogółu 41,62 : w etatach 8,28 7,72 25,75 24,00 23,53 21,93 47,81 44,57 W roku szkolnym 2010/2011 dziewięciu nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego, czterech nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego, i sześciu - stopień nauczyciela kontraktowego. Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewniła także w roku szkolnym 2010/2011 dobrą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli. Dominują nauczyciele ze stażem pracy w przedziale od 10 do 20 lat. Przy nauczycielach z dużym dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co zapewnia pożądaną, dobrą jakość pracy. Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2010/2011, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami edukacyjnymi, poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie roku szkolnego 2010/2011 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę ,- zł (w 2010 r.) i kwotę ,- zł (w 2011 r.). Z wnioskiem o dofinansowanie doskonalenia zawodowego mogli występować nauczyciele, którzy spełniali wszystkie poniższe kryteria: - posiadali pełne kwalifikacje, - zdobywający umiejętności pozwalające im uczyć drugiego lub trzeciego przedmiotu, - podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami kadrowymi i organizacyjnymi placówki, zgodnie z wieloletnim planem dokształcania nauczycieli. W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, nauczyciele mieli możliwość otrzymać dofinansowanie w następującej wysokości: - opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli do wysokości 800,- zł w roku kalendarzowym, - opłata za kursy kwalifikacyjne i doskonalące do 50% faktycznie poniesionej opłaty, ale nie więcej niż 800,- zł, - opłaty za udział w szkoleniach na podstawie skierowania dyrektora szkoły i przedszkola w seminariach, szkoleniach, konferencjach szkoleniowych do 100% faktycznie poniesionej opłaty,

14 - opłaty za przeprowadzenie szkoleń rad pedagogicznych, szkolenie w zakresie doradztwa metodycznego oraz przygotowywaniem materiałów szkoleniowych i informacyjnych 100% faktycznie poniesionych kosztów. W roku szkolnym 2010/2011 dofinansowaniem objętych było łącznie 25 nauczycieli (5 w przedszkolach, 15 w szkołach podstawowych i 5 w gimnazjach). Ponadto środki były wykorzystywane na szkolenie rad pedagogicznych, kadry kierowniczej, zakup materiałów szkoleniowych. Dofinansowaniem objęte były następujące indywidualne formy dokształcania i doskonalenia, zgodnie z potrzebami organizacyjnymi i kadrowymi szkoły: o studia podyplomowe, o kursy kwalifikacyjne nadające uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu, o studia magisterskie i licencjackie jako druga specjalność, o studia i kursy kwalifikacyjne do nauczania języków obcych, o studia magisterskie uzupełniające dla kolegiów językowych, licencjatów i innych kierunków. o szkolenia rady pedagogicznej, o szkolenia liderów Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, o szkolenia zespołów problemowych i przedmiotowych, o inne formy doskonalenia ujęte w planie doskonalenia przyjętym przez radę pedagogiczną. 6. Zadania wspierające uczniów w Gminie Wielka Wieś Uznając konieczność otoczenia szczególną opieką uzdolnionej młodzieży, osiągającej wybitne wyniki w dziedzinie nauki, sztuki i sportu, w 2008 roku przyjęto Lokalny Program Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś. Celem programu jest wspieranie rozwoju uzdolnionych uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią sobie wyznaczyć cele do osiągnięcia. Podstawową formą pomocy szczególnie uzdolnionym uczniom jest stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś. Stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś jest formą pomocy skierowaną do szczególnie uzdolnionej młodzieży szkolnej, która odnosi udokumentowane sukcesy w różnych dziedzinach wiedzy, sztuki lub sportu. W 2009 roku przyznano stypendia dla 81 uczniów na łączną kwotę zł, natomiast w 2010 roku stypendia otrzymało 66 uczniów w kwocie zł. Natomiast w 2011 roku stypendia otrzymało 85 uczniów w kwocie ,- zł. Wysokość przyznanego stypendium kształtowała się od 100 zł do 200 zł miesięcznie. Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej realizowanym w ramach budżetu oświaty na rzecz uczniów świadczone w roku szkolnym 2010/2011 były następujące formy pomocy: * Stypendia szkolne o charakterze socjalnym O stypendium szkolne mogli ubiegać się uczniowie z rodzin, w których wysokość dochodu na osobę nie przekraczała kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz i Nr 273, poz. 2703), tj. 351 zł. Po rozpoznaniu potrzeb uczniów stypendia szkolne udzielane były w szczególności w formie świadczenia pieniężnego jako pomoc o charakterze edukacyjnym obejmującą:

15 zakup podręczników, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych, zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego, w tym zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów, zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia. Taką formą pomocy objętych było: - w 2009 roku 153 uczniów, na kwotę: ,- zł, - w 2010 roku 127 uczniów w wysokości ,- zł, - w 2011 roku zaplanowano wypłatę stypendium socjalnego dla 120 uczniów na kwotę ,- zł. * w ramach realizacji programu Wyprawka szkolna : Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników - pomoc finansową w formie dofinansowania zakupu podręczników mogli otrzymać uczniowie klas I III szkół podstawowych oraz uczniowie III klas gimnazjum z rodzin, w których dochód na osobę nie przekraczał kwoty 351 zł. Maksymalną wysokość pomocy udzielonej uczniom przedstawia poniższa tabela: uczniów ,- zł 63 uczniów ,- zł Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Wieś rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 70b ustawy o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Poniższa tabela pokazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków, oraz poniesione wydatki z tego tytułu. Tabela Nr 9. Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów w latach 2010/2011 Liczba pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie Liczba młodocianych którzy ukończyli naukę zawodu: Kwota jaką wypłacono pracodawcom w ramach dofinansowania ,- zł

16 Wśród wyszkolonych młodocianych pracowników w ramach nauki zawodu znaleźli się: kucharz małej gastronomii, fryzjer, sprzedawca, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, tapicer. Kształcenie specjalne stanowi integralną część polskiego systemu edukacji, co znajduje odzwierciedlenie we wspólnych przepisach dotyczących kształcenia w placówkach ogólnodostępnych i kształcenia specjalnego. Dzieci objęte są odpowiednią formą kształcenia specjalnego na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zespół orzeczniczy spoza poradni na podstawie wyników badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich. Większość dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kształci się w szkołach specjalnych lub klasach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych. Ponieważ na terenie naszej gminy brak takich szkół i oddziałów dzieci z potrzebami nauczania specjalnego dowożone są do szkół specjalnych i ośrodków szkolno - wychowawczych w Krakowie. Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. Poniższa tabela przedstawia stan realizacji tego obowiązku: Tabela nr 10. Dowożenie uczniów do szkół. Lp. Wyszczególnienie uczniowie: Uczniowie niepełnosprawni dowożeni Zamieszkujący w znacznym oddaleniu od szkoły- dowożeni Razem - dowożeni Nakłady (w zł) Kontrola obowiązku nauki Gmina prowadzi kontrolę spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na jej terenie i współpracuje w tym zakresie ze szkołami ponadgimnazjalnymi, z rodzicami uczniów, oraz może współpracować ze szkołami, dla których jest organem prowadzącym. Gmina w wypełnianiu swoich obowiązków współdziała z rodzicami uczniów. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o systemie oświaty rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

17 W zakresie spraw związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, do zadań gminy należy: - prowadzenie i przesyłanie właściwym dyrektorom szkół informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat - prowadzenie ewidencji o spełnianiu obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, - kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku lat, w tym: kontrola spełniania przez rodziców obowiązku: zgłoszenia dziecka do szkoły, zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku lat i zmianach w tym zakresie, współdziałanie z rodzicami w zakresie spełniania przez rodziców obowiązków związanych z zapewnieniem dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, przeprowadzanie postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 z póź. zm.). Zadanie to w ramach zadań statutowych realizuje Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Wielkiej Wsi. GZEAS prowadzi centralną ewidencję młodzieży spełniającej obowiązek nauki i dokonuje jej weryfikacji przynajmniej 1 raz w roku, w oparciu o dane z wydziału ewidencji ludności i konfrontuje je z informacjami pozyskanymi ze szkół i od rodziców. Ponadto podstawowym źródłem informacji są dane pozyskane od dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorów placówek posiadających akredytację, realizujących zajęcia w formach pozaszkolnych oraz osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność oświatową. Wymienione podmioty są obowiązane powiadomić wójta gminy, na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat o przyjęciu go odpowiednio do szkoły lub placówki w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta oraz o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta gimnazjum w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian (art. 16 ust. 6b ustawy o systemie oświaty wprowadzony w życie z dniem 23 sierpnia 2008 r.). Tabela Nr 11. Kontrola obowiązku nauki. Lp. Wyszczególnienie 1. Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku nauki Liczba uczniów spełniających obowiązek nauki - ogółem w tym: 1. spełniających jeszcze obowiązek szkolny, 2. w szkołach ponadgimnazjalnych, 3. u pracodawców, 4. w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, 5. w ośrodku dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

18 8. Realizacja i wykorzystanie godzin karcianych przez nauczycieli Rozliczenie godzin wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela w roku szkolnym 2010/2011: godziny dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów zdolnych i mających trudności w nauce, godziny rozwijające przygotowanie uczniów do konkursów oraz organizacja kół zainteresowań, godziny opiekuńczo-wychowawcze organizacja uroczystości szkolnych oraz opieka nad uczniami podczas wycieczek i dyskotek. 9. Finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych ważniejsze sukcesy Rok szkolny 2010/2011 był kolejnym okresem, w którym uczniowie szkół naszej Gminy osiągali znaczące sukcesy w różnych dziecinach życia szkolnego i społecznego. Wielu uczniów uczestniczyło w różnych konkursach szkolnych, międzyszkolnych i gminnych, a także w organizowanych przez Kuratora Oświaty konkursach przedmiotowych, konkursach powiatowych, ogólnokrajowych i międzynarodowych. Najważniejsze osiągnięcia uczniów prezentujemy poniżej: Gimnazjum Modlnica Małopolski Kuratoryjny Konkurs z języka niemieckiego Laureat Michał Lewowicki kl. III gimnazjum - opiekun Pani Marta Wacławik. Gimnazjum Biały Kościół etap wojewódzki - konkurs plastyczny Roksana Marek, opiekun Marta Duda, etap rejonowy konkurs matematyczny: Marcin Klimek i Filip Oleszek, Rafał Bondyra, opiekun: Grażyna Pogan, Józef Zmorzysko, etap rejonowy konkurs fizyczny: Filip Oleszek; opiekun Bożena Turek, etap rejonowy konkurs historyczny: Karol Gofron, opiekun Magdalena Zięcina, etap rejonowy - konkurs biologiczny: Agnieszka Galon, opiekun M. Biniek, etap wojewódzki - konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski - Michał Włodarczyk, Tomasz Żurek, Karol Gofron, Szymon Kowalski, opiekun Małgorzata Biniek. Szkoła Podstawowa Będkowice I miejsce w II Gminnym Konkursie Historycznym Gmina Wielka Wieś bez tajemnic ( zespół) Natalia Bień, klasa IV, Karolina Synowska, klasa V, Klaudia Chmura, klasa VI, opiekun Joanna Dziadur. Szkoła Podstawowa Bębło Gminny Konkurs Matematyczny Czar Par Sabina Psarska i Łukasz Mazela klasa V I miejsce w kategorii klas V, Sylwia Kowalska i Ewelina Leśniak klasa VI I miejsce w kategorii klas VI, opiekun Joanna Nowakowska Niemiec, Szkoła Podstawowa Biały Kościół Małopolskie Konfrontacje Muzyczne (opiekun J. Janecki) I miejsce: K. Skrzyniowska kl. VI, K. Windys kl. VI, K. Żurek kl. VI, W. Skwierawski kl. III,

19 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 2011 (opiekun R. Windys) wynik bardzo dobry: A. Kołodziejczyk kl. II, K. Windys kl. VI, wyróżnienie: A. Woźniczka kl. III, W. Seweryn kl. III, W. Litewka kl. III, P. Żurek kl. IV,D. Woźniczka kl. VI. Szkoła Podstawowa Wielka Wieś Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Ekoplaneta - Paweł Witek kl. VI, op. Bogusława Marzec, Ogólnopolski Konkurs Olimpus z j. polskiego, j. angielskiego i przyrody - Agnieszka Piechowicz kl. V - Mateusz Kulesza kl. VI - Dawid Krężołek kl. IV, Opiekunowie: P. Piotrowska, B. Marzec, A. Witek, Kuratoryjny Konkurs Matematyczny - Paweł Ciszewski, Ewelina Hojda. Mateusz Kulesza kl. VI op. Grażyna Pogan, Kuratoryjny Konkurs Przyrodniczy - Mateusz Kulesza kl. VI op. Bogusława Marzec, Konkurs Matematyczny Czar Par - Mateusz Kulesza, Ewelina Hojda kl. VI op. Grażyna Pogan - Julia Kwiecień, Agnieszka Piechowicz kl. V op. Grażyna Pogan. 10. Przedsięwzięcia szkolne w roku szkolnym 2010/2011 Szkoła Podstawowa Wielka Wieś Projekt JUNIOR MEDIA, powstanie szkolnej gazetki KONAR, Owoce w szkole 42 uczniów, Szklanka mleka 106 uczniów, Program Szkoła bez przemocy 106 uczniów, Małopolski Konkurs Odblaskowa szkoła 106 uczniów, Festyn W trosce o bezpieczeństwo 106 uczniów, Program Bezpieczny Internet 106 uczniów, Tydzień wolontariatu - zbiórka karmy dla zwierząt 106 uczniów, Konkurs Uczeń na medal 106 uczniów, Próbna ewakuacja 106 uczniów + pracownicy, Konkurs Bezpieczne dzieciństwo na wsi 106 uczniów, Spotkanie autorskie z Panem Karolem Kozłowskim 42 uczniów, Turniej Tenisa Stołowego- reprezentacja szkoły, Szkolny kiermasz świąteczny 106 uczniów, Spotkanie z przedszkolakami z Przedszkola Samorządowego w Wielkiej Wsi 42 uczniów, Wyjazd do teatru 42 uczniów, Spotkanie autorskie z Wandą Chotomską 42 uczniów, Konkurs techniki czytania 20 uczniów, Turniej Ringo- reprezentacja szkoły, Konkurs Ekoplaneta 15 uczniów, Konkurs Powódź, pożar, dniem czy nocą strażak przychodzi Ci z pomocą 106 uczniów, Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni 42 uczniów, Mistrzostwa w slalomie gigancie, Konkurs plastyczny Podkowiec mały 13 uczniów, Konkurs plastyczny Mistrz podstawówki 13 uczniów, Wycieczka do Europejskiego Centrum Bajek w Pacanowie 42 uczniów, Spotkanie z Kubusiem Puchatkiem- konkurs czytania 15 uczniów, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 45 uczniów, Dzień Talentów 106 uczniów, Matematyczny Czar Par 4 uczniów, Udział w konkursie Perły Gminny Wielka Wieś 14 uczniów, Konkurs o Średniowiecznym Krakowie 3 uczniów, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Wycieczka do Muzeum Jana Matejki 32 uczniów,

20 Turniej Piłki Ręcznej- reprezentacja szkoły, Zlot Nietoperzy- reprezentacja szkoły, Spotkanie z ilustratorką Olą Cieślak 15 uczniów, Święto Patrona 106 uczniów, Projekt Jedz zdrowo 106 uczniów, Przegląd piosenki angielskiej reprezentacja szkoły, Dzień Dziecka 106 uczniów- wycieczki, Dzień Szkoły bez przemocy 106 uczniów, Wycieczki do Ludźmierza, Wadowic, Zakopanego, Nowy Targ, Niedzica 47 uczniów, Egzamin na kartę rowerową 14 uczniów. Zespół Szkolno Przedszkolny w Modlnicy: Projekt Perły Krajobrazu Gminy Wielka Wieś udział wzięli wszyscy uczniowie SP w Modlnicy i SF w Modlniczce 238 uczniów oraz Gimnazjum w Modlnicy klasy I-III 101 uczniów oraz uczniowie innych szkół zaproszeni do udziału w poszczególnych konkursach ok. 40. Współpraca ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Osobowości Dzieci GRAAL udział 30 uczniów klas I-III Gimnazjum w Modlnicy w projekcie Atlas naszego świata oraz Warsztaty Rękodzieła Artystycznego ok. 25 uczniów Szkoły Podstawowej i oddziału przedszkolnego; Przygotowanie przedstawienia Przygody Odyseusza wzięło udział 35 uczniów klasy V opiekun Pani Izabela Roś ; Wyjazdy 44 uczniów na zajęcia teatralne klasy I Gimnazjum; Dzień Rodziny w SP w Modlnicy i SF w Modlniczce klasy 0-III -123 dzieci; Realizacja programu Czytające Szkoły klasy SP Modlnica i SF Modlniczka od 0-III uczniów; Realizacja programu integracji szkolnej klasy SP Modlnica i SF Modlniczka od 0-III 123 uczniów; Działalność Szkolnego Koła Caritas 20 uczniów Gimnazjum; Dzień Rodziny w Przedszkolu Samorządowym w Modlnicy przedstawienie z udziałem rodziców dzieci 25 dzieci i 15 rodziców; Organizacja zawodów sportowych: Gimnazjum w Modlnicy: Gminny Turniej w piłce siatkowej z udziałem Gimnazjum z Białego Kościoła 30 uczniów organizacja zawodów w piłce nożnej chłopców Coca Cola Cup 4 szkoły po 10 uczniów. Szkoła Podstawowa w Modlnicy: Gminny Turniej w piłce nożnej udział wzięło 5 szkół po 10 zawodników, Gminny Turniej w piłce ręcznej - udział wzięło 5 szkół po 10 zawodników. Szkoła Podstawowa Będkowice Przygotowanie uczniów do konkursu Bezpieczne dzieciństwo na wsi organizowanego przez Małopolską Izbę Rolniczą - 36 uczniów, Organizacja spotkania z przedstawicielem straży pożarnej pod hasłem Bezpieczna Szkoła - 36 uczniów, Organizacja próbnej ewakuacji - 36 uczniów, Organizacja akcji charytatywnej pod hasłem Góra grosza uczniów, Organizacja akcji charytatywnej na rzecz chłopca, który cierpi na rdzeniowy zanik mięśni - 36 uczniów, Organizacja wykładu dla uczniów na temat Bezpieczne wakacje - 36 uczniów, Organizacja integracyjnego rajdu po Dolinie Będkowskiej wraz ze Szkołą Podstawową w Bęble 40 uczniów, Organizacja III Gminnego Konkursu Przyrodniczo Ekologicznego - 15 uczniów, Realizacja projektu Bezpieczny uczeń wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Będkowickiej Sokolica - 36 uczniów, Realizacja projektu Więcej, lepiej, ciekawiej 2, zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś - 24 uczniów, Akcja szklanka mleka - 36 uczniów, Akcja Owoce w szkole - 10 uczniów, Organizacja różnych uroczystości, imprez( Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, andrzejki, Dzień Rodziny itp.) - 36 uczniów.

ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2014 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów Formy pomocy materialnej dla uczniów reguluje rozdział 8a ustawy o systemie oświaty "Pomoc materialna dla uczniów", który szczegółowo opisuje świadczenia, jakie mogą być przyznawane.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach Podstawa prawna: na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego MGR URSZULA DUDEK NAUCZYCIEL MIANOWANY MATEMATYKI I INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENICY Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego DATA ROZPOCZĘCIA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Sposoby realizacji wymagań kwalifikacyjnych nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 opracował: Janusz Stróżyk janusz.strozyk@kazmierz.pl 1 Podstawa prawna opracowania - art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych.

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych. PROGRAM ROZWOJU - KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 225 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w konkursach, opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017)

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) ŹRÓDŁA STRATEGICZNEGO ROZWOJU SZKOŁY. 1. Statut szkoły. 2. Koncepcja pracy szkoły. 3. Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

Małgorzaty Szymke Skrzat

Małgorzaty Szymke Skrzat Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Małgorzaty Szymke Skrzat nauczycielki nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu. Biorąc pod uwagę zmianę prawa oświatowego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne 1

I. Postanowienia wstępne 1 Załącznik do uchwały Nr LVI/334/2009 Rady Miasta Dęblin z dnia 1 grudnia 2009 r. R E G U L A M I N określający wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

Priorytety na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowano na podstawie: 1. programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8.2015 z dnia 14.09.2015 rok PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1. Przydział obowiązków i czynności dyrekcja sierpień dodatkowych. 2. Analiza dokumentacji osobowej

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłości naszej szkoły

Planowanie przyszłości naszej szkoły Planowanie przyszłości naszej szkoły Dokąd zmierzamy? Rok 2014-2019 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Ogłoszony został Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Cel programu: zwiększenie

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Izabela Schulz Nauczyciel matematyki w Katolickim Gimnazjum Niepublicznym św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2013/2014

ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA/PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 W Dąbrowie Górniczej ROK SZKOLNY 2013/2014 Nasza Szkoła wspiera wychowawcze działania Rodziców I. Priorytety pracy oddziału przedszkolnego: 1. stworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

Uchwałę przygotowała Jolanta Banaszek

Uchwałę przygotowała Jolanta Banaszek Uchwała nr XXIV/165/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 06.04.2009 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkola i szkół, dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 59 rok szkolny 2013/2014

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 59 rok szkolny 2013/2014 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 59 rok szkolny 2013/2014 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2013/2014. 2. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO na rok szkolny 2011/2012

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO na rok szkolny 2011/2012 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO na rok szkolny 2011/2012 W skład zespołu matematyczno - przyrodniczego działającego przy Gimnazjum w Teresinie wchodzą : matematyki, fizyki, chemii, biologii,

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Dostosowujemy nauczanie do potrzeb i możliwości uczniów. W szkole prowadzono klasę integracyjną, do której uczęszczali uczniowie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/216/14 RADY GMINY MEŁGIEW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Mełgiew" Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3-09-2014/2015 Dyrektor Lucyna Fularczyk Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach ul. Kubusia Puchatka 5 83-340 Sierakowice

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: mgr Stanisław Cieślik Miejsce pracy: ZPO w Terpentynie Nauczane przedmioty: geografia, przyroda : 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik Koncepcja Pracy Szkoły - "Szkoła mądrych i szczęśliwych ludzi" Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, 44-274 Rybnik l.p. Zadanie Spodziewane efekty Termin 1. Wysoki poziom nauczania

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY Zarządzanie i organizacja Kontrola stanu

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Utrzymanie poziomu nauczania i wyników testów zewnętrznych. Lp. Zadania do Wskaźnik realizacji zadania Termin 1. Utrzymanie efektywności

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś za rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wielka Wieś za rok szkolny 2011/2012 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w danym roku

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE Załącznik nr 13 REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE I ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DUNINOWIE I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawę prawną przyznawania stypendium za wyniki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Joanna Światłoń Wania nauczyciel mianowany historii i nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: r r.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: r r. Nauczyciel mianowany mgr Szymon Stokłosa nauczyciel matematyki, informatyki i zajęć technicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Targowisku PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo:

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy i Miasta Janikowo Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM.INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU

S T A T U T ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM.INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku S T A T U T ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM.INŻ.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA JANA PAWŁA II W WOJCIESZYCACH rok szkolny 2017/2018

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA JANA PAWŁA II W WOJCIESZYCACH rok szkolny 2017/2018 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA JANA PAWŁA II W WOJCIESZYCACH rok szkolny 2017/2018 I. DYDAKTYKA 1. Podniesienie efektów kształcenia 2. Wspieranie rozwoju dziecka przedszkolnego oraz na 1-szym i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświaty za rok 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświaty za rok 2015 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświaty za rok 2015 r. Na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) za wrzesień 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło kwotę 8.478.616

Bardziej szczegółowo

zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015r. poz

zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015r. poz ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.39.2016 BURMISTRZA OLECKA z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR II/9/14 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR II/9/14 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 11 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR II/9/14 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie regulaminu wynagradzania

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI doświadczenia MIASTA RACIBÓRZ Warszawa 05.02.2014 Racibórz 52. tys. miasto powiatowe w województwie śląskim Historyczna stolica Górnego Śląska Powódź 1997 budowa zbiornika Racibórz

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2009/2010 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Anna Zięba Stanowisko: nauczyciel matematyki

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U )

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U ) Zmiany w prawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270) - nadzór w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania - ewaluacja to

Bardziej szczegółowo

PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE. 2. Osiąganie dobrych wyników ze sprawdzianu zakończenia szkoły podstawowej.

PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE. 2. Osiąganie dobrych wyników ze sprawdzianu zakończenia szkoły podstawowej. PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE CEL OGÓLNY: STANDARD WSKAŹNIKI PROCEDURY I NARZĘDZIA Szkoła dobrze przygotowuje do dalszego etapu kształcenia. 1.Kontynuacja nauki w gimnazjum przez

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 mgr Joanna Urbaniak nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2010 31.05.2013 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej. im. św. Jadwigi Śląskiej. w Żernikach Wrocławskich. w roku szkolnym 2015/2016

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej. im. św. Jadwigi Śląskiej. w Żernikach Wrocławskich. w roku szkolnym 2015/2016 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich w roku szkolnym 2015/2016 Plan opracowany został na podstawie: 1. Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania 7

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12

Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12 Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12 Cele Działania Sposób realizacji Wykonawcy Termin I. Dostosowanie oferty zajęć dodatkowych do oczekiwań i potrzeb uczniów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogółem Gmina Ogółem oświata z tego: subwencja oświatowa dotacje z budżetu Gminy

Ogółem Gmina Ogółem oświata z tego: subwencja oświatowa dotacje z budżetu Gminy ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE W 2007 R. W ZAKRESIE EDUKACJI. Gmina Michałowice w minionym roku włożyła wiele wysiłku, przy dużych nakładach finansowych, w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH Wilczkowice 2012 PRIORYTETY SZKOŁY Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Jacek Kasztankiewicz nauczyciel wychowania fizycznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW Sposoby realizacji

I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW Sposoby realizacji Lp. zadania I.1 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. I.2 I.3 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni 1.Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Wychowanie fizyczne od przedszkolaka do licealisty Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Grażyna Pleban doradca

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo