Edukacja w Unii Europejskiej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Edukacja w Unii Europejskiej."

Transkrypt

1 Edukacja w Unii Europejskiej.

2 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp Kształtowanie się polityki edukacyjnej we Wspólnocie Europejskiej. Zapisy w prawie europejskim Finansowanie polityki edukacyjnej Edukacja europejska... 6 a) Edukacja europejska w szkole... 6 b) Studia europejskie Programy wspierające edukację w Unii Europejskiej Języki Uznawanie dyplomów Zakończenie Bibliografia

3 1. WSTĘP. Tematem mojej pracy będzie edukacja w Unii Europejskiej. Wybrałam akurat tą dziedzinę, gdyż uważam ją za jedną z najistotniejszych i niezbędnych dla powodzenia integracji. Edukacja kształci ludzi - najważniejszy składnik, a po za tym beneficjant, a zarazem i przyczynę powstania Unii Europejskiej. To kolejne pokolenia i ich poziom intelektualny, wiedza i pomysłowość wykreowały twór jakim jest Unia i pozwalają na jej dalsze trwanie, rozkwit gospodarczy i cywilizacyjny. O tym jak przebiegnie jej dalszy rozwój, sukces czy porażka zadecydują kolejne pokolenia które, teraz przyjmują wykształcenie. Jak wykazałam edukacja leży u podstaw rozwoju człowieka, państw i społeczności i tym samym wywiera ogromny wpływ rozwój Unii Europejskiej. 2. KSZAŁTOWANIE SIĘ POLITYKI EDUKACYJNEJ WE WSPÓLNOCIE EUROPEJSKIEJ. ZAPISY W PRAWIE EUROPEJSKIM. System oświatowy państw członkowskich Unii Europejskiej jest na ogół dostosowany do sytuacji ekonomicznej, społecznej i kulturowej poszczególnych państw. Przyjmując zasadę subsydiarności UE pozostawiła odpowiedzialność za kształcenie i treści nauczania poszczególnym państwom członkowskim. Wspólna polityka członków Unii dotycząca edukacji ma na celu jedynie wspieranie procesu nauczania i zwiększania jego efektywności. Następuje to między innymi przez upowszechnienie znajomości języków obcych wymiany międzyuczelnianej oraz rozwój kształcenia zawodowego. Warto zwrócić uwagę na przepisy prawa pierwotnego regulujące sferę edukacji. Europejska Wspólnota Gospodarcza utworzona została w 1957 r. na mocy Traktatu Rzymskiego sprawom edukacji poświęca niewiele uwagi głównie skupiając się na kwestiach gospodarczych i ekonomicznych. W Traktacie o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej poświęcono edukacji zaledwie dwa przepisy, a mianowicie art. 118 i art zapisy tych artykułów zalecały ścisłą współpracę między członkami Wspólnoty w dziedzinie zagadnień społecznych, a zwłaszcza w sprawach dotyczących kształcenia i doskonalenia zawodowego. Warto zauważyć, że działania w tym zakresie nie były postrzegane jako priorytet, lecz podporządkowane podstawowemu celowi Wspólnoty tj harmonijnemu rozwojowi gospodarki wewnętrznej oraz rozwojowi wspólnego 3

4 rynku. Ustalenie ogólnych zasad dotyczących wprowadzenia w życie wspólnej polityki w dziedzinie kształcenia zawodowego odłożono na przyszłość. Jak się okazało unormowanie tych reguł stało się sprawą trudną dla sześciu wówczas państw Wspólnoty Europejskiej. Głównym powodem braku akceptacji ze strony był fakt, że żadne z nich nie chciało sobie pozwolić na ujednolicenie tak czułego instrumentu wpływania na obywateli jak system oświatowy. Kwestia edukacji jednak nie znikła. Problem pojawił się znowu gdy kształtowała się swoboda przepływu osób we wspólnym rynku. Rada miała kompetencje do usuwania (w formie dyrektyw) 1 wszelkich ograniczeń a zróżnicowane systemy edukacyjne zapewne takim były. Taka właśnie przeszkoda nie sprzyjała osiągnięciu przez Wspólnotę podstawowych, wspólnych celów gospodarczych. Dlatego począwszy od początku lat 70 sprawy edukacji stały się przedmiotem większego zainteresowania Wspólnoty. W listopadzie 1971 r. doszło do pierwszego w dziejach Wspólnot spotkania ministrów edukacji. Wynikiem tego zjazdu było opracowanie raportu: W kierunku europejskiej polityki oświatowej, który stał się podstawą do wydania w 1974 r. oświadczenia zalecającego dbałość o zachowanie w każdym kraju członkowskim jego własnej strategii szkolnictwa, a następnie regulacji prawnych w sprawach edukacji 2. W 1972 r. WE utworzyła Uniwersytet Europejski we Florencji. Od tamtej pory uczy się w nim młodzież z państw członkowskich. Od 1980 r. rozpoczął działalność system informacyjny dotyczący edukacji w państwach członkowskich. Jednolity Akt Europejski gruntownie reformujący Wspólnoty Europejskie w 1986 r. nie zwierał żadnych regulacji dotyczących bezpośrednio polityki edukacyjnej. Zwrócono natomiast uwagę na dwie nowe dziedziny: badania naukowe i rozwój technologiczny. Uznano, że mają one bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy. Wyraźne poparcie dla tych dziedzin nauki miało swój wyraz zdecydowanej pomocy finansowej przeznaczanej dla ośrodków akademickich w postaci programów badawczych takich jak; Erazmus, Eureka, Esprit i inne. Najwięcej uwagi sprawom edukacyjnym poświęca Traktat z Maastricht, czyli traktat o Unii Europejskiej. Stwierdza się w nich, że Wspólnota przyczynia się do podnoszenia poziomu edukacji oraz szkolenia zawodowego poprzez zachęcanie do współpracy państw członkowskich, a gdy zajdzie taka potrzeba wspiera i uzupełnia ich działalność. TWE podkreśla, że państwa członkowskie ponoszą pełna odpowiedzialność za treści nauczania, organizację systemów edukacyjnych oraz ich różnorodność kulturową i językową. Jako cele Wspólnoty wymienia się tu wymianę młodzieży, studentów, nauczycieli, społecznych 1 Na postawie ówczesnego art. 49 TWE zob. Przyborowska A., Skrzydło Tefelska, Dokumenty Europejskie, Tom III, Lublin D. Dziewulak Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 1995, ss

5 instruktorów edukacyjnych także informacji, doświadczeń pełną współpracę miedzy placówkami oświatowymi, propagowanie nauki języków Wspólnoty, rozwój szkolnictwa zaocznego. W kwestii szkolenia zawodowego zwraca się uwagę na ułatwianie przystosowanie się do zmian w przemyśle, popiera się przekwalifikowanie, szkolenia zawodowe, nauczanie ustawiczne celem ułatwienia integracji zawodowej oraz reintegracji na rynku pracy. 3 Środki realizacji (zwłaszcza finansowe) tak określonej polityki edukacyjnej W Unii Europejskiej mają więc jedynie charakter wspomagający, wspierający systemy edukacyjne państw członkowskich. Kompetencje Wspólnoty w zakresie edukacji w ogóle, w tym zakresie nie mają charakteru wyłącznego. Obywatele Unii Europejskiej na zasadzie równego traktowania mają prawo do podjęcia nauki na uczelniach wyższych na takich samych regułach, jak obywatele państwa w goszczącego. Pod względem: wysokości opłat czesnego, zasad rekrutacji, ubezpieczenie medycznego, prawa do akademika i stypendium obowiązuje nakaz jednakowego traktowania bez względu na obywatelstwo. Jedynym wymaganiem jest znajomość języka, która może być potwierdzona dodatkowym egzaminem językowym FINANSE Na politykę edukacyjną przeznacza się środki z budżetu wspólnotowego. Obejmują one różne terminowe akcje oraz programy w ramach funduszy strukturalnych w tym funduszu socjalnego. Należy zauważyć, że środki te zwiększają się z roku na rok, ale finansowe wsparcie Wspólnoty, która dzięki swoim specjalistycznym programom działania ma już niemałe osiągnięcia w dziedzinie edukacji, jest niewystarczające i nieproporcjonalne do potrzeb w tym zakresie. Środki finansowe przeznaczane na edukację w ostatnich latach zostały znacząco zwiększone, a to dzięki naciskom parlamentu Europejskiego. Tak np. w 1977r. wspólnotowe środki budżetowe przeznaczone na rozwój oświaty w tym także kształcenie młodzieży wynosiły 380 mln euro. Natomiast na lata przyjęto prognozę budżetową, aby na realizację tylko trzech programów SOKRATES, LEONARDO DA VINCI, MŁODZIEŻ przeznaczyć około 3520 mld euro 5. Sądzić należy, że Wspólnota Europejska dzięki różnorodnym instrumentom realizacji polityki edukacyjnej, polityki która 3 Przyborowska A., Skrzydło Tefelska, Dokumenty Europejskie, Tom III, Lublin 1999, ss J. Barcz (red), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2002, ss W. Weidenfeld, W. Wessels, Europa od A do Z, Warszawa 1999, s

6 obecnie nie należy do jej wyłącznych kompetencji, będzie w przyszłości nie tylko wspólnotą gospodarczą, ale także wspólnotą oświatową EDUKACJA EUROPEJSKA a) EDUKACJA EUROPEJSKA W SZKOLE Mianem edukacji europejskiej nazywa się wszystkie programy, zajęcia szkolne i przedsięwzięcia edukacyjne, które mają przybliżyć dzieciom i młodzieży szkolnej zagadnienia związane z integracją europejską. Zajęcia te uważa się za niezwykle istotne z tego względu, że to właśnie młode pokolenie uznane jest za największego beneficjanta integracji Polski z Unią Europejską 7. Ze względu na swój powszechny charakter edukacja jest podstawową drogą do przygotowania społeczeństwa do życia w nowym, zmieniającym się politycznie, gospodarczo i społecznie ładzie europejskim i światowym. Dla ludzi teraz w wieku szkolnym, gdy wkroczą w dorosłe życie, UE będzie rzeczywistością i muszą być do niej jak najlepiej odnaleźć. Dla nauczycieli w krajach Europy geograficznie zachodniej, które od lat zintegrowane są w instytucjach europejskich, edukacja nie wymaga przymiotnika "europejska". W Polsce wiedza na temat Europy jest związana z edukacją obywatelską i przeplata się bogato w najróżniejszych formach w polskim systemie oświaty, między innymi w ramach przedmiotów takich jak: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, zajęcia z historii literatury, nauki języków obcych, muzyki. Program obejmuje aspekty historyczne związane z integracją europejską, zjawiska społeczne zachodzące w Europie, europejskie trendy w kulturze i muzyce, sztuce i architekturze. Ze względu na interdyscyplinarność problematyki europejskiej pojawiają się także formy zajęć miedzy przedmiotowych, a czasem międzyszkolnych lekcji europejskich 8. Prowadzi się także kształcenie europejskie drogą multimedialną, poprzez Pakiet Edukacyjny Europa na co dzień 9. 6 B. Kozłowska Instrumenty realizacji polityki edukacyjnej w Unii Europejskiej w: Szanse i bariery w kształceniu w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Materiały pokongresowe pod red. H. Szczerbińskiego, Białystok Takie tezy pojawiają się w badaniach opinii publicznej np. raporty CBOS-u dotyczące poparcia Polaków dla integracji z Unią Europejska. Na pytanie kto najbardziej skorzysta z wejścia Polski do struktur unijnych padały odpowiedzi: wykształcenia 77%, studenci 72%, młodzi 69% (komunikat nr 3245 z dnia ) 8 Dotyczy to mniejszych miejscowości i szkół wiejskich, gdzie młodzież i nauczyciele spotykają się na całodniowych zjazdach w np. w bibliotece miejskiej. Taką inicjatywę podjęto i zrealizowano w Głuszycy. 9 Pierwszym, nowatorskim materiałem edukacyjnym, dotyczącym problematyki europejskiej jest multimedialne opracowanie metodyczne pt. "Pakiet Edukacyjny - Europa na co dzień", przygotowany przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Pakiet zawiera: podręcznik dla ucznia, poradnik dla nauczyciela, kasetę video (120 minut filmów video w 11 odcinkach jako uzupełnienie do wszystkich bloków tematycznych zawartych w poradniku i podręczniku) oraz program komputerowy (gry dydaktyczne, schematy, mapy). Powyższy projekt jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli tylko w wojewódzkich bibliotekach pedagogicznych w Polsce. 6

7 Treści dydaktyczne zajęć lekcyjnych poświęconych tematyce europejskiej poszerzane są przez zajęcia pozalekcyjne. Są to najczęściej: imprezy kulturalne i artystyczne organizowane w szkole lub poza nią np. Dzień Europy, Dzień Unii Europejskiej, szkolne debaty, gazetki i audycje radiowe poświęcone krajom Europy i Europejczykom, wystawy, targi i kiermasze, tzw. kawiarenki narodowe i kuchnie narodowe, turnieje tańców narodowych państw europejskich, itp. Działania na polu edukacji europejskiej wspierane są bezpośrednimi kontaktami polskiej młodzieży z rówieśnikami z zagranicy. Najstarszą formą wymiany międzynarodowej są młodzieżowe obozy językowe, organizowane pod patronatem zarówno Unii Europejskiej, jak i Rady Europy oraz UNESCO. Dużym zainteresowaniem cieszą się konkursy i olimpiady wiedzy dotyczącej UE, a także, działające na kształt kółek zainteresowań, Szkolne Kluby Europejskie. Zajmują się one upowszechnianiem wiedzy o Europie państwach, historii, geografii, sztuce, nauce, sławnych ludziach, instytucjach i organizacjach, integracji europejskiej wśród członków klubu, innych uczniów szkoły, a także rodziny, znajomych, mieszkańców miejscowości czy regionu. Uczy młodych ludzi aktywności, tolerancji, szacunku dla różnic kulturowych i odmienności innych narodów, umiejętności poszukiwania informacji, współpracy w grupie, realizacji założonych celów. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedna inicjatywę pozalekcyjną to program Moja Szkoła w Unii Europejskiej. Istotą programu jest przeprowadzenie wśród młodzieży w wieku lat działań informacyjnych i edukacyjnych na temat szans wynikających z członkostwa Polski w UE. Tematami wiodącymi tegorocznej edycji będą: aplikowanie do programów edukacyjnych Unii Europejskiej oraz Traktat Ustanawiający Konstytucję dla Europy 10. b) STUDIA EUROPEJSKIE Sama idea uruchamiania studiów europejskich narodziła się na kontynencie w czasie powstawania pierwszych instytucji integrującej się Europy w początkach lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Powstające i rozrastające się wówczas instytucje europejskie wymagały odpowiednio przygotowanej kadry administracyjnej i zarządzającej. Dla zaspokojenia tych potrzeb, jako pierwsze uruchamiano studia podyplomowe głównie z zakresu szeroko rozumianego prawa. Studia europejskie zaczęły rozwijać się w dwóch kierunkach. Pierwszy, o charakterze interdyscyplinarnym, miał dostarczyć wiedzę encyklopedyczną na temat Europy z zakresu prawa i ekonomii, jak i historii, filozofii, socjologii, literatury i sztuki wraz z nauką języków obcych. Drugi zaś, o zdecydowanie integracyjnym charakterze (reprezentowany przez utworzony w 1949 roku College of Europe w Brugii) skupiał się bardziej na zagadnieniach dotyczących prawa, administracji i gospodarki europejskiej z 10 Zob. 7

8 mniejszym naciskiem na problematykę nauk humanistycznych i społecznych, tym ostatnim nadając charakter uzupełniający Studia europejskie w Polsce realizowane są w różnych formach - jako studia licencjackie, studia podyplomowe, europejskie specjalności i specjalizacje na studiach magisterskich jednolitych i uzupełniających na takich kierunkach jak: Stosunki międzynarodowe, Politologia, Ekonomia, Finanse i bankowość, Zarządzanie i marketing, Prawo, Administracja, Socjologia, Kulturoznawstwo, Historia, Pedagogika. 5. PROGRAMY WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ W UE. Sokrates, Program Leonardo Da Vinci, Młodzież 2000 to programy UE w dziedzinie edukacji. Pierwsza edycja tych programów przypadała na lata , od roku 2000 rozpoczęła się druga faza tych, a w połowie lipca Komisja Europejska przyjęła propozycje nowych programów wspierających młodzież, edukację, (oraz kulturę i media) na lata Programy zastąpią funkcjonujące do tej pory, Sokrates i Leonardo oraz Młodzież i Kultura SOKRATES - obejmuje wszystkie poziomy kształcenia od nauczania początkowego poprzez szkolnictwo średnie i wyższe aż do studiów podyplomowych. Głównym celem jest promowanie idei europejskiego wymiaru nauczania poprzez współprace między szkołami i uniwersytetami w różnych krajach UE. Program SOKRETES składa się z kilku komponentów: COMENIUS realizowany na poziomie przedszkoli szkół podstawowych i szkół wszystkich typów, nastawiony jest na zawieranie partnerskich porozumień przez szkoły w różnych krajach w europejskich w celu opracowywania wspólnych programów nauczanie i wspólnych przedsięwzięć. ERAZMUS polega na zacieśnianiu współpracy między uczelniami z państw europejskich przez wymianę studentów i nauczycieli akademickich, stypendia dla studentów, system zaliczania okresu studiów odbytego w innym kraju, układania programów nauczania. Otwarty dal wszystkich typów uczelni i obejmuje wszystkie dziedziny i poziomy studiów. W Polsce uczestniczy w nim około 70 uczelni 11. GRUNTVIDG zajmuje się kształceniem dorosłych, MINERVA kształcenie otwartym i na odległość. LINGUA promuje naukę języków obcych poprzez podnoszenie poziomów ich znajomości. ARION to wizyty studyjne w celu poszerzania wiedzy o europejskich systemach kształcenia dla specjalistów w zakresie szkolnictwa. EURIDICE to siec informacji o edukacji, polega na współpracy pomiędzy biurami 11 wykaz uczelni dostępny na stronie internetowej 8

9 powołanymi przez ministerstwa edukacji w 29 krajach a centralnym Europejskich Biurem w Brukseli. PROGRAM LEONARDO DA VINCI jest programem skierowanym na rozwój kształcenia zawodowego za pomocą wymian i staży, wspierania nowatorskich przedsięwzięć oraz ponadnarodowej współpracy uczelni i instytucji. Główną ideą przyświecającą temu programowi jest kształcenie przez całe życie, czyli jest dokształcanie osób, które osiągnęły już pewien poziom wiedzy i pragną podnieść swoje kwalifikacje np. w celu uzyskania lepszej pracy. Adresatami programu MŁODZIEŻ 2000 są młodzi ludzie w wieku od 15 do 25 lat oraz osób którzy z nimi pracują. Program zajmuje się nieformalną pozaszkolną edukacją młodych ludzi: wspiera inicjatywy pozaszkolne, tj. działalność kół zainteresowań, wizyty studyjne, wymiany młodzieżowe etc. W ramach programu można starać się o dotacje na działalność pozaszkolną, nie związana z formalnym nauczaniem szkolnym czy akademickim. Główny cel to nauczanie i promowanie aktywności wśród młodych ludzi, stworzenie im możliwości realizacji własnych ambicji, przez to zachęcania do udziału w życiu społecznym UE oraz własnego kraju. Ten program to unijne narzędzie wyrównywania szans tak, aby wiedza o Europie docierała do miast, ale i wiejskich terenów. Projekty ze środowisk wiejskich, a także dotyczące niepełnosprawnych czy tzw. trudnej młodzieży mogą liczyć na wyższe dofinansowanie JĘZYKI. Niezwykle istotną kwestią związaną z edukacją w Europie jest znajomość języków obcych. Nie ulega wątpliwości, że są one przepustką do Europy i do tego co Unia Europejska oferuje: możliwości kształcenia, podjęcia pracy zagranicą, nawiązania kontaktów biznesowych i prowadzeni wspólnych interesów. UE nie ma jednego oficjalnego urzędowego języka, najpopularniejszymi są angielski, niemiecki (aż dwa państwa członkowskie to państwa niemieckojęzyczne) francuski zwany językiem dyplomacji. Gdy chodzi o Polskę - niezadowalająca, bo zdecydowanie za mała ilość Polaków zna języki obce. Analiza wyników badania opinii publicznej 13 pozwala stwierdzić, że wzrasta liczba osób posługujących się językami obcymi, ale jest to wzrost niewielki. Najlepiej znają języki ludzie młodzi w wielu lata - (aż ze wzrostem wielu maleje znajomość języków obcych) oraz mieszkający w dużych miastach (powyżej 0,5 mln). 30% respondentów badania opinii publicznej, CBOS, komunikat nr 3143, z dnia

10 deklaruje, że może porozumiewać się w jednym języku, co czwarty zna dwa języki, co dwudziesty trzy lub więcej. Najwięcej Polaków deklaruje znajomość rosyjskiego (23%), potem plasuje się angielki (17%), niemiecki (14%), nikła jest znajomość francuskiego (2%) 14. W edukacji, która ma być europejska i przystosowywać do życia w zjednoczonej Europie, konieczna jest systematyczna praca nad nauką języków obcych. Począwszy od wzbudzania motywacji i zainteresowania nauką, należy także unowocześnić formy nauczania i zmniejszyć ilość osób w klasach. Bardzo ważne jest, by nauka języka pozwalała ba praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności UZNAWALNOŚĆ DYPLOMÓW. By pojąc naukę w innym kraju niż rodziny należy przedstawić dokument o wykształceniu, który uprzednio poddany zostanie procedurze uznania zgodnie z obowiązującymi w danym państwie przepisami. Zagraniczne dokumenty o wykształceniu mogą być uznane w celu kontynuacji kształcenia bądź w celu zatrudnienia.. Każdy kraj posiada własne przepisy regulujące uznawanie wykształcenia, często różne w przypadku uznania akademickiego i zawodowego. Jedynie w przypadku uznawania kwalifikacji zawodowych do pracy w zawodach regulowanych w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego istnieją dyrektywy UE obowiązujące w tych państwach. Tu należy rozróżnić uznanie kwalifikacji do pracy w zawodach regulowanych od uznania kwalifikacji do pracy w pozostałych zawodach. W przypadku zawodów regulowanych obowiązują odpowiednie dyrektywy UE. W przypadku zawodów, które nie są regulowane, kwalifikacje uznaje pracodawca. Zawód regulowany to taki zawód, którego wykonywanie jest uzależnione od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków określonych w odrębnych przepisach. Polskie dyplomy mogą być uznawane bądź na mocy umów międzynarodowych o uznaniu równoważności dokumentów o wykształceniu, albo też - w przypadku krajów, z którymi takich umów nie podpisano - na podstawie obowiązujących w danym kraju przepisów o uznawania zagranicznych dyplomów. Informacji o tym, jak wygląda procedura uznania polskiego dyplomu w innym kraju należy zasięgnąć w ośrodku zajmującym się sprawami uznawania wykształcenia właściwym dla danego kraju 14 tamże. 15 J. Skrzypczyńska Język angielski kluczem do Europy w: Kropiwnicki J. (red.) Szkoła: edukacja europejska, Jelenia Góra

11 (ENIC/NARIC). Przed wywiezieniem zagranicę polski dyplom powinien zostać poddany procedurze legalizacji 16. Unia Europejska dąży do stworzenia przejrzystego procesu uznawania dyplomów i kwalifikacji zawodowych poprzez ujednolicenia standardów nauczania. Służyć temu ma tzw. Proces Boloński. To działania państw europejskich zmierzające do stworzenia europejskiego wymiaru w edukacji, którego podstawą prawną jest Deklaracja Bolońska. To dokument przyjęty przez Ministrów ds. Edukacji Europejskiej 19 czerwca 1999 r. z dwudziestu dziewięciu państw europejskich. Działania w ramach Procesu Bolońskiego obejmują wprowadzenie: suplementu do dyplomu uczelni wyższych, Europejskiego System Transferu Punktów ETCS, współpracy europejskiej w zakresie zapewniania jakości, z uwzględnieniem opracowania porównywalnych kryteriów i metodologii. Wzajemne uznawanie dyplomów przez kraje UE jest warunkiem sprawnego funkcjonowania wspólnego rynku ZAKOŃCZENIE. John Kenneth Galbraith w Godnym społeczeństwie 18 zaznacza jak ważny dla życia i rozwoju współczesnego godnego społeczeństwa jest proces edukacji. W krajach rozwiniętych wykształcenie odgrywa centralną rolę ekonomiczną. Nowoczesna gospodarka potrzebuje siły roboczej dobrze przygotowanej i łatwo dostosowującej się. Wykształcenie zarówno przygotowuje do zawodu, jak i inspiruje innowatorów. (...) Warto także zaznaczyć, że edukacja ma też życiowe znacznie dla pokoju społecznego i spokojnego życia, tworzy nadzieję i zapewnia realność przechodzenia z niższych, gorzej usytuowanych warstw społeczno - ekonomicznych do warstw wyższych. (...) Istnieje też mniej widoczny związek między wykształceniem a demokracją. Proces edukacyjny sprawia, że demokracja jest możliwa: powoduje także, że jest ona konieczna. Ludność nie tylko zaczyna rozumieć zadania społeczne, ale też sprawia, że słychać ich potrzebach. Dotychczasowe obserwacje poczynań Unii w dziedzinie edukacji pozwalają domniemywać, że europejscy decydenci zdają sobie sprawę wagi problemu. Aczkolwiek w tej materii wiele jeszcze zostało do dokonania np. wyrównanie poziomów i warunków kształcenia, które umożliwi bezpośrednie uznawanie dyplomów albo intensywna nauka języków obcych pełny tekst Deklaracji Bolońskiej dostępny na stronach internetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej 18 J.K. Galbraith, Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość, Warszawa 1999, ss

12 BIBLIOGRAFIA 1. Barcz J. (red), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa Dziewulak D., Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej, Warszawa Galbraith J.K., Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość, Warszawa Gorczycka E., Młodzież Akademicka wobec Unii Europejskiej, Częstochowa Kropiwnicki J. (red.), Szkoła: edukacja europejska, Jelenia Góra Przyborowska A., Skrzydło Tefelska, Dokumenty Europejskie, Tom III, Lublin Szczerbiński H. (red.), Szanse i bariery w kształceniu w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Materiały pokongresowe, Białystok Weidenfeld W., Wessels W., Europa od A do Z, Warszawa www.cbos.pl www.mojaszkola.gov.pl 13.www.ukie.gov. pl

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ mgr Maria Pelc KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ ZAWODOWY MŁODZIEŻY PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ Polityka edukacyjna UE System oświatowy to bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego i społecznego, który

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Agnieszka Luck, Kinga Motysia Krajowe Centrum Europass Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja Fundusz Współpracy EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS

Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS Jacy są, skąd przyjechali, co planują? - wyniki badania studentów z Ukrainy w UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski Rektor UMCS Cel badań oraz charakterystyka respondentów 1. Badania miały na celu poznanie:

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012

Polityka językowa Unii Europejskiej. Łódź 14 maja 2012 Polityka językowa Unii Europejskiej Łódź 14 maja 2012 Wielojęzyczna Europa od 1958 r. Pierwsze rozporządzenie Rady nr 1/58 stanowi, że oficjalnymi i roboczymi językami są języki państw członkowskich Traktat

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Opracowanie: mgr Lidia Owczarczak mgr Maria Staszak mgr Iwona Wołowiec Śrem 2015 Wstęp Integracja Polski z Unią Europejską jest tematem wielu opracowań i

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 I Kierunki kształcenia ustawicznego 1 Dokształcanie Prowadzone przez: wyższe

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

"1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków: Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Na stanowisko pracownika socjalnego KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass. Suwałki 09/04/2010

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass. Suwałki 09/04/2010 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Suwałki 09/04/2010 Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze UE, w Islandii, Norwegii, Lichtenstainie

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk

Kierunek studiów logistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk ekonomika obronności studia pierwszego stopnia - profil ogólno akademicki specjalność obronność państwa Kierunek studiów ekonomika obronności należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia

Przedmioty rozszerzone: jęz. angielski (dwujęzyczny) historia geografia ODDZIAŁ I A (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem angielskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka angielskiego (poziom C1) i poznanie kultury krajów anglojęzycznych. Powyższe

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WARSZAWA miastem edukacji Wyzwania i zagrożenia stojące przed samorządem w 2012 roku Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA -MOCNE STRONY EDUKACJI WARSZAWSKIEJ zewnętrznych poziom

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK Kierunkowe Efekty Kształcenia Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Stopień: 1. (studia licencjackie) Kierunek: Europeistyka Rok semestr: 2012/13 zimowy Kod KEK Status Kategoria Profil

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN 1 Modernizacja kształcenia zawodowego Minister Edukacji Narodowej powołał w czerwcu 2008 r. Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia

Bardziej szczegółowo

tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie

tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie W poszukiwaniu inspiracji, czyli prezentacja dobrych praktyk na podstawie projektów edukacyjnych zrealizowanych na obszarach wiejskich/ wiejsko--miejskich. wiejsko Kielce, 06.09.2013 r. Działanie 9.5 PO

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!!

Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!! Uwaga!!! Nowy kierunek studiów stacjonarnych II stopnia w Instytucie Filologii Romańskiej UJ!!! Kierunek: neofilologia Specjalność: języki i kultura krajów romańskich Wydział: Filologiczny Języki wykładowe:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 EUROPASS Powołany z końcem 2004 na mocy Decyzji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 26 poz. 234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

Dz.U. 1999 Nr 26 poz. 234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1999 Nr 26 poz. 234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

ANDRAGOG Jednostka inicjująca wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów i specjalności:

ANDRAGOG Jednostka inicjująca wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów i specjalności: ANDRAGOG Jednostka inicjująca wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów i specjalności: AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE Dlaczego andragog? Zawód andragoga jest nowoczesną i społecznie oczekiwaną

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe Ŝycie

Program Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe Ŝycie Akcje zdecentralizowane w Polsce - przegląd, skala działania i oddziaływania oraz Synergia z innymi działaniami FRSE Tadeusz Wojciechowski

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 W latach 2005-2010 w przedsięwzięciach organizacyjnych, kierowanych do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga Kierunek/specjalność angielska kultura i literatura angielskiego obszaru językowego angielska kultura-media-translacja angielska nauczycielska z informatyką angielska nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr /2015/2016 z dnia 09 lutego 2016 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 226 /2014/2015 z dnia 15 września 2015 roku w w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna,

Bardziej szczegółowo

Mobilność studentów i internacjonalizacja j kształcenia

Mobilność studentów i internacjonalizacja j kształcenia Mobilność studentów i internacjonalizacja j kształcenia ł STUDIA PO EUROPEJSKU CO WARTO WIEDZIEĆ O PROCESIE BOLOŃSKIM? Spotkanie informacyjne Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu 20.02.2012

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS

Pakiet ECTS Europeistyka I. IV. Aneks. 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS IV. Aneks 4.1. Alfabetyczny wykaz przedmiotów na studiach I stopnia wraz kodami ECTS Uwaga: nie wszystkie przedmioty ujęte w zestawieniu są realizowane w roku ak. 2010-11. Lp. A. Przedmioty kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXII/200/04 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z siedzibą w Białymstoku, ul. Poleska 27 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/2010 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 grudnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 152/2010 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 grudnia 2010r. ZARZĄDZENIE NR 152/2010 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW ODDZIAŁ I AH (klasa 3-letnia dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) Głównym celem nauki w tej klasie jest biegłe opanowanie języka hiszpańskiego (poziom C1 DELE intermedio/superior)

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GROMNIKU ul. Witosa 4 33-180 Gromnik EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2014-2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GROMNIKU ul. Witosa 4 33-180 Gromnik EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2014-2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ W GROMNIKU ul. Witosa 4 33-180 Gromnik EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2014-2016 Cele: podniesienie umiejętności językowych nauczycieli przedmiotowców, dążenie do wielojęzyczności, wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Formy edukacji dorosłych Krosno, styczeń 2010 r.

INFORMACJA Formy edukacji dorosłych Krosno, styczeń 2010 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA Formy edukacji dorosłych Krosno, styczeń 2010 r. Informacja na temat form edukacji dorosłych Strona 2 z 6 W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił rozwój szkolnictwa dla

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje przygotowano na podstawie danych zebranych przez studentów Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ

OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ OFERTA STUDIÓW II STOPNIA W INSTYTUCIE FILOLOGII ROMAŃSKIEJ UJ Terminy rejestracji na II stopień filologii francuskiej, specjalizacja filologiczna oraz na Języki i Kulturę Krajów Romańskich: I nabór: rejestracja

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968)

Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Opinia dotycząca senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 968) Minister Edukacji Narodowej ceni każdą inicjatywę, dzięki której uczniowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE UNII EUROPEJSKIEJ

PROGRAMY EDUKACYJNE UNII EUROPEJSKIEJ Kalina Kondrat Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PROGRAMY EDUKACYJNE UNII EUROPEJSKIEJ Integracja europejska jest procesem niezwykle skomplikowanym, wpływającym na wiele aspektów

Bardziej szczegółowo

Kontrolę należy przeprowadzić we wszystkich publicznych bibliotekach pedagogicznych w okresie od czerwca do lipca 2013 r.

Kontrolę należy przeprowadzić we wszystkich publicznych bibliotekach pedagogicznych w okresie od czerwca do lipca 2013 r. ARKUSZ KONTROLI prawidłowości organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami Informacje o kontroli:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

Białystok, 18 lutego 2013 r. Wydział Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kształcenia Ustawicznego

Białystok, 18 lutego 2013 r. Wydział Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego i Kształcenia Ustawicznego Białystok, 18 lutego 2013 r. Definicja kwalifikacyjnego kursu zawodowego Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4252/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 4252/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2010 r. GP-0151/4252/2010 Zarządzenie Nr 4252/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej

Bardziej szczegółowo

Ankieta - Studia Master

Ankieta - Studia Master Ankieta - Studia Master Internationales Hochschulinstitut Zittau został założony w roku 1993. Ten najmłodszy uniwersytet Saksonii oferuje 4 kierunki studiów: naukę o przedsiębiorstwie, inżyrię ekonomiczną,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 56/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Centrum Europejskie UW

ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Centrum Europejskie UW ZASADY REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Centrum Europejskie UW I. Studia pierwszego stopnia 1. Ogólne dane Kierunek studiów: europeistyka Rodzaj studiów: pierwszego stopnia (licencjackie) Forma

Bardziej szczegółowo

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego w sprawie kształcenia w zakresie języków obcych

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego w sprawie kształcenia w zakresie języków obcych Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego w sprawie kształcenia w zakresie języków obcych dot. projektów standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów (zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo