BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH. WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH. WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA"

Transkrypt

1 BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA Opracowała dla Bank DnB NORD Polska S.A. Magdalena Głowacka

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 I. SZANSE ROZWOJU USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PES W BRANśY EDUKACYJNEJ... 7 II. ANALIZA PEST POLITYCZNE... 9 WARUNKI PRAWNE ROZWOJU PRZEDSZKOLI... 9 CHARAKTER PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NIEZBĘDNE PRZEPISY Prawo budowlane Ochrona przeciwpoŝarowa Wymogi sanitarne / higieniczne Wymogi w zakresie BHP Wymogi dotyczące zatrudnienia / kadrowe RODZAJE PRZEDSZKOLI Przedszkola publiczne Przedszkola niepubliczne Organy w przedszkolach Inne formy wychowania przedszkolnego AKTUALNA POLITYKA WŁADZ CENTRALNYCH I SAMORZĄDOWYCH EKONOMICZNE ANALIZA TRENDÓW MAKROEKONOMICZNYCH Analiza struktury demograficznej kraju Struktura gospodarstw domowych Analiza sytuacji finansowej gospodarstw domowych Wynagrodzenie Produkt krajowy brutto Wzrost gospodarczy i poziom cen (E)Migracje ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA POPYT Liczba urodzeń Liczba małŝeństw Dodatki dla matek samotnych Potrzeby, wymagania, gusta i preferencje klientów Stopa Ŝycia (dochody, zróŝnicowanie) Jakość usług Ceny usług Promocja ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA PODAś Dofinansowania samorządów i innych podmiotów Dofinansowania z UE Wielkość miast, wsi Liczba dostawców SPOŁECZNE

3 NAUCZYCIELE PRACOWNICY - KADRA PODNOSZENIE KWALIFIKACJI RODZINY DZIECI TECHNOLOGICZNE INFORMATYZACJA ODKRYCIA NAUKOWE KAPITAŁ LUDZKI III. ANALIZA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU ANALIZA ILOŚCIOWA OPIS TYPÓW DZIAŁAJĄCYCH PODMIOTÓW POZIOM KONKURENCJI TRENDY STRATEGIE PRZYJMOWANE PRZEZ OBECNE NA RYNKU FIRMY IV. ANALIZA DOSTAWCÓW ANALIZA ILOŚCIOWA OPIS TYPÓW DZIAŁAJĄCYCH PODMIOTÓW POZIOM KONKURENCJI TRENDY V. KLIENCI OCENA POTRZEB KLIENTÓW SPOSOBY PODEJMOWANIA DECYZJI O ZAKUPIE USŁUG STOSUNEK DO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH VI. BARIERY WEJŚCIA NAKŁADY INWESTYCYJNE INNE VII. CHARAKTERYSTYKA USŁUG ZAKRES DZIAŁANIA I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLI CENY JAKOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ USŁUG KADRA DODATKOWE ELEMENTY DODATKOWE ZAJĘCIA VIII. DOCHODOWOŚĆ BRANśY BADANIE CEN I KOSZTÓW OCENA ATRAKCYJNOŚCI BRANśY

4 X. PROPOZYCJA DOTYCZĄCA ROLI I POZYCJONOWANIA SIĘ PES W BRANśY ZAŁĄCZNIK NR MIASTO LESZNO ZASADY FUNKCJONOWANIA LESZCZYŃSKICH PRZEDSZKOLI BudŜet przedszkola Zatrudnienie pracowników Strategia PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W LESZNIE PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W LESZNIE

5 WSTĘP WdraŜanie do idei uczenia się przez całe Ŝycie pociąga za sobą zmianę w podejściu do edukacji. Uczenie się rozprzestrzenia się poza systemy edukacyjne i szkoły, ma miejsce wszędzie, w wielu róŝnych sytuacjach i warunkach. Obejmuje wszystkie, etapy zawodowego i społecznego rozwoju. Takie pojmowanie edukacji odzwierciedla tezę, Ŝe kaŝdy człowiek posiada zarówno zdolność, jak równieŝ prawo do uczenia się. Implikuje to kolejną tezę, Ŝe człowiek podejmując wyzwania edukacyjne wpływa na przebieg swojego Ŝycia 1. Zmiany w systemie edukacyjnym skłaniają do rozwaŝenia czynników modyfikujących funkcjonowanie poszczególnych jego ogniw. Tym pierwszym wprawdzie jeszcze nie powszechnym lecz obejmującym znaczną liczbę dzieci, zwłaszcza 5 6 letnich, jest przedszkole. Istnieje ono juŝ w świadomości społecznej jako etap przygotowujący dziecko do systematycznej nauki. 2 Przytoczone wypowiedzi mają na celu uświadomić konieczność edukacji od najmłodszych lat i jaką waŝną rolę w wychowaniu dziecka stanowią przedszkola. Nie ulega wątpliwości, Ŝe inwestowanie w przyszłość młodego człowieka naleŝy rozpocząć od inwestycji w edukację przedszkolną, uświadamiają to równieŝ niŝej wymienione powody, cele inwestycji: 1. zapewnienie rozwoju intelektualnego uzasadnienie naukowe 2. zapewnienie większych korzyści ekonomicznych i obniŝenie kosztów społecznych 3. zapewnienie większej równości społecznej 4. zwiększenie skuteczności innych inwestycji 5. zapewnienie pomocy matkom 3 PoniŜsza analiza ma znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące problemów współczesnej oświaty. Wyznaczyć kierunki rozwoju. Zdiagnozować czy liczba 1 J. Delors, Edukacja - jest w niej ukryty skarb, Wyd. UNESCO, Warszawa Krystyna Ferenz Wychowanie w przedszkolu 4/1999 Współczesne funkcje przedszkola 3 Mary Eming Young: Early Child Development, Investing in the future, The World Bank, Washington D.C r. 5

6 przedszkoli jest wystarczająca, czy liczba miejsc w placówkach jest adekwatna do liczby dzieci w wieku przedszkolnym. Czy być moŝe opłaty cena są za wysokie? Chcąc odpowiedzieć na powyŝsze pytania, naleŝy dokonać dogłębnej analizy rynku edukacji w Polsce, stąd teŝ w pierwszej kolejności zostaną wyznaczone rekomendacje w zakresie szans i kierunków rozwoju przez odpowiednie jednostki publiczne. Następnie przyjrzymy się otoczeniu makro i mikro-ekonomicznemu. Początkowo uwagę skupimy na analizie makroekonomicznej w oparciu o analizę PEST analizę czynników kształtujących wielkość i jakość rynku. Następnie zaanalizowane zostanie otoczenie mikroekonomiczne - w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego przyjrzymy się podmiotom działającym w branŝy edukacyjnej w sektorze przedszkoli, zarówno po stronie popytowej, jak i podaŝowej. Sprawdzimy jak trudno jest wejść w branŝę edukacyjną ocenimy bariery wejścia, sprawdzimy jej dochodowość, wyznaczymy kluczowe czynniki sukcesu. By dokładniej przedstawić i zaproponować rolę, i miejsce podmiotów ekonomii społecznej w branŝy edukacyjnej, w sektorze przedszkoli została zaprezentowana case study dwóch placówek przedszkolnych o róŝnym charakterze działania. 6

7 I. Szanse rozwoju usług świadczonych przez PES w branŝy edukacyjnej W programach unijnych na lata (Program Operacyjny Kapitał Ludzki - jako priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), uwaga skupiona została na wyrównaniu szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W ramach działania 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, zostały naniesione następujące wytyczne co sugeruje nałoŝenie równieŝ pewnych rekomendacji na branŝe i wyznaczenie szans, i perspektyw rozwoju 4 : - waŝny jest powszechny rozwój i powszechny dostęp do danych od najmłodszych lat, gdyŝ to pozwala stworzyć dobrze ugruntowaną edukację juŝ od podstaw czyli podkreślone zostało znaczenie wychowania przedszkolnego; - kolejny priorytet to - upowszechnienie edukacji przedszkolnej, poprzez wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w postaci tworzenia elastycznych form edukacji przedszkolnej, ale jednocześnie wzmocnienie działających i uelastycznie ich oferty do rzeczywistych potrzeb (rodziców/opiekunów i dzieci); - przekonanie rodziców o znaczeniu i wartości przedszkola oraz konieczności wysyłania dziecka do placówek przedszkolnych czyli przełamanie barier kulturowych poprzez podnieniesienie poziomu wykształcenia ; - Unia Europejska wskazuje równieŝ na potrzebę zadbania i zaopiekowania się edukacją na obszarach wiejskich (priorytet 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich) ma to na celu wspomóc i zwiększyć świadomość o konieczności kształcenia 4 Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego Kapitał Ludzki , Warszawa 18 września

8 i przeświadczyć o konieczności upowszechnienia edukacji przedszkolnej; W związku z zasugerowanymi problemami Unia Europejska proponuje następujące działania: - opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną; - wsparcie istniejących przedszkoli, przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu; - tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym równieŝ realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej ( w szczególności na obszarach wiejskich) 5 ; - poprawa infrastruktury i zwiększenie miejsc pracy; - konieczność rotacyjnego wspierania zatrudnienia w placówkach działających na zasadzie spółdzielni socjalnych 6 ; Szansą rozwoju dla branŝy są równieŝ wskaźniki upowszechnienia wychowania przedszolnego w krajach Unii Europejskiej, które od lat wykazują bardzo wysoki poziom powyŝej 95 % (m.in. we Francji, Włoszech) lub teŝ duŝą dynamikę wzrostu (przykładowo Hiszpania: %, %, %). Podobnie w krajach, gdzie wskaźniki były niskie, nastąpił znaczny wzrost (przykładowo Portugalia %, %, takŝe Szwajcaria, Norwegia, Węgry, Czechy, Bułgaria). 7 Generalnie w krajach Europu Zachodniej wskaźnik uczestnictwa waha się między 70 % %, gdzie w Polsce jest na poziomie 30 % (dzieci w wieku 3 5 lat). 8 5 Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego Kapitał Ludzki , Warszawa 18 września dr Joanna Tyrowicz, UW,Miejsce ekonomii społecznej w programach operacyjnych perspektywy finansowej na podstawie opinii członków SKES, Warszawa Oświata i wychowania w roku szkolnym 2003/2004, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

9 II. Analiza PEST Badając określony rynek, branŝe naleŝy skupić się w pierwszym rzędzie na środowiskowej analizie czynników, które kształtują jego wielkość i jakość. Jedną z najlepszych metod jest analiza PEST, która w oparciu o czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne pozwala przeanalizować po czym usystematyzować cała wiedzę o danej branŝy. 1. POLITYCZNE Określając czynniki polityczne, badamy otoczenie prawne konieczne wymagania, pozwolenia, licencje do otwarcia danego przedsiębiorstwa placówki; Warunki prawne rozwoju przedszkoli - Ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r. Tekst jednolity (Dz.U. nr 256,poz.2572 z późniejszymi zmianami); - Ustawa - Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami); - Ustawa o samorządzie gminnych z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz z późniejszymi zmianami); - Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2001, nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) - Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (tekst jedn. Dz.U. nr 249, poz. 2104) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 9

10 kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. nr 51, poz. 458 z 2003 r. z późniejszymi zmianami); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624 ze zm.); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r. nr 260, poz ze zm.); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŝna zatrudnić nauczycieli niemających wyŝszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2002 r. nr 155, poz. 1288); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. nr 89, poz. 826; zm. Dz.U. nr 189, poz.1854); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 grudnia 2006 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a takŝe kwalifikacji osób, którym moŝna zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. nr 235, poz. 1703); - Ustawa z 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z zm.); 10

11 Na podstawie w/w ustaw moŝna zdefiniować cele i zasady funkcjonowania przedszkoli. Jednak najpierw naleŝy się przyjrzeć samej istocie przedszkola i wychowania przedszkolnego, które stanowi pierwsze ogniwo w procesie kształcenia i wychowania dziecka. Działalność przedszkola publicznego zakładanie, jak i jego prowadzenie naleŝy do zadań własnych gmin. 9 Do zadań organu prowadzącego naleŝy przede wszystkim: - zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; - wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; - zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówki; - wyposaŝenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych; 10 Charakter prowadzenia działalności Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 6 lat i jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego 11. W szczególnych przypadkach dyrektor placówki moŝe przyjąć dziecko do przedszkola, które ukończyło 2,5 roku. 12 Dla dzieci 6 letnich jest obowiązek przedszkolny obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 13 Zadaniem gminy jest udostępnić taką liczbę placówek przedszkolnych, by kaŝde dziecko 9 Ustawa o systemie oświaty, rozdział 5a, 6, 10 Ibidem, art.5 11 Ibidem, art Ibidem, art tamŝe 11

12 sześcioletnie miało moŝliwość spełnienia obowiązku i równieŝ zadbanie o to, by odległość z domu do najbliŝszej placówki nie była większa niŝ 3 km. 14 Ponadto kaŝda placówka nie ma prawa odmówić przyjęcia dziecka sześcioletniego, niezaleŝnie od tego, czy miejsca są juŝ obsadzone czy teŝ nie. Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 15 Niezbędne przepisy Zakładając placówkę oświatową nie naleŝy zapominać o konieczności spełnienia niezbędnych wymogów, opierając się o poniŝsze przepisy: Prawo budowlane Ustawa z 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz ze zm.) Ochrona przeciwpoŝarowa Ustawa z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz.U. z 2002, NR 147, poz.1229 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563) Wymogi sanitarne / higieniczne Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej Ŝywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji (Dz.U. nr 120 poz. 1259); 14 Ustawa o systemie oświaty, art. 14 a 15 tamŝe 12

13 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami.( Dz.U. Nr 234, poz.1979) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie Ŝywnością (Dz.U. z 2003r. Nr 27 poz. 233, Dz.U Nr 47 poz. 406 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek Ŝywności przez zakłady Ŝywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. z 2007 r. Nr 80 poz. 545) Wymogi w zakresie BHP Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650), Wymogi dotyczące zatrudnienia / kadrowe Ustawa - Karta Nauczyciela z dnia 22 czerwca 1982 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. nr 97, poz. 674 ze późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŝna zatrudnić nauczycieli niemających wyŝszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2002r. Nr 155, poz. 1288); Ustawa z 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Tekst jednolity DzU z 1998r. Nr21, poz.94 z zm.); 13

14 Rodzaje przedszkoli Badanie perspektyw rozwoju działalności PES w przedszkolach Rozpatrujemy rodzaje przedszkoli w dwóch kategoriach: - przedszkola publicznego prowadzone przez gminy - przedszkola niepublicznego prowadzone przez osobę fizyczną prawną Przedszkola publiczne Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: - prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego; - przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; - zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 16 Przedszkole moŝe być zarówno jednostką budŝetową, jak i zakładem budŝetowym. Jednostki budŝetowe są w 100% finansowane przez gminę (Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Dz.U. nr 249, poz. 2104). Zakłady budŝetowe utrzymują się w znacznym stopniu z dochodów własnych i opłat wnoszonych przez rodziców. Posiadają równieŝ większe moŝliwości, jeśli chodzi o wydatkowanie. To co łączy obie jednostki - to fakt organizacji ze strony gminy w postaci zabezpieczenia obsługą administracyjnofinansową i organizacyjną. Cechy charakterystyczne jednostki budŝetowej: - działają na systemie dwóch kas (jedna kasa dyrektor opłaca wydatki zgodnie z planem finansowym, druga kasa znajdują się 16 Ibidem, Art

15 fundusze pochodzące z róŝnych wpływów np. darowizny, wpłaty rodziców; - otrzymywane pieniądze są szczegółowo rozdzielane zgodnie z określonymi zasadami (urząd gminy przygotowuje projekt planu finansowego, z określonymi kwotami na poszczególne paragrafy przykładowo na wydatki osobowe, pomoce dydaktyczne etc.); Cechy charakterystyczne zakładu budŝetowego: - podstawa działania to plan finansowy - czyli opracowywane przez kierownika zakładu plan przychodów i rozchodów, stan środków obrotowych i rozliczenia z budŝetem. W planie finansowym muszą znajdować się równieŝ określone kwoty wpłat dotacji z budŝetu oraz wynagrodzenia; - waŝna rzeczą jest fakt, Ŝe kaŝda nadwyŝka budŝetowa musi być zwrócona, i jednocześnie powoduje zmniejszenie kwoty dofinansowania przez gminę w następnym roku; - dyrektor jest odpowiedzialny za przygotowanie planu dochodów i wydatków, który następnie jest potwierdzany przez gminę; - dysponentem budŝetu jest dyrektor; - konieczne jest równieŝ zatrudnienie księgowej przez zakład budŝetowy 17 ; Przedszkole publiczne funkcjonuje przez cały rok szkolny, lecz jego dzienny czas pracy nie moŝe być krótszy niŝ pięć godzin. Jest to czas przeznaczony na realizację podstawy programowej. Organ prowadzący przedszkole ustala terminy przerw pracy przedszkola (np. ferie zimowe, wakacje) oraz zasady odpłatności dziecka w przedszkolu. Działalność przedszkola określa statut placówki, skonstruowany na podstawie ramowego statutu. (rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz.U. nr 61, poz. 624, z późniejszmi zmianami). 17 Management w przedszkolu 15

16 Statut przedszkola określa m.in.: - cele i zadania wynikające z przepisów prawa; - sposób realizacji zadań; - sposób sprawowania opieki nad dziećmi; - organizację zajęć dodatkowych; - szczegółowe kompetencje organów przedszkola; - organizację przedszkola; - zakres zadań nauczycieli; - zasady rekrutacji dzieci; KaŜda z placówek na wniosek rady pedagogicznej ustala swój ramowy program dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący (ramowy statut przedszkola, paragraf 8.1) po uprzednim zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Arkusz organizacyjny zawiera m.in.: - czas pracy poszczególnych oddziałów; - ilość etatów i liczbę pracowników przedszkola (takŝe osoby zajmujące stanowiska kierownicze); ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole. Przedszkola publiczne mają obowiązek realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Rozporządzenie MEN z 26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2002, Nr 51, poz.458 ze zm.) 16

17 W placówkach przedszkolnych praca wychowawczo dydaktyczno opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego w danej placówce programu znajdującego się w wykazie Ministra Edukacji Narodowej. Przedszkola niepubliczne Przedszkole niepubliczne moŝe być załoŝone przez osobę prawną lub fizyczną. Działalność zakładamy na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia działalności. 19 Placówka działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą. 20 Powinien on określać: - nazwę, cel i zadania; - osobę prowadzącą; - organy placówki i zakres ich zadań; - organizację; - prawa i obowiązki pracowników; - sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki; - zasady przyjmowania dzieci; Przykładem przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną bądź prawną są: - przedszkola prowadzone przy fundacjach; - przedszkola prowadzone przy róŝnegorodzaju stowarzyszeniach; - przedszkola prowadzone przez siostry zakonne; - przedszkola zakładowe; - przedszkola prywatne; Kroki, które naleŝy poczynić, chcąc załoŝyć przedszkole niepubliczne: 19 Ustawa o systemie oświaty, art Ibidem, art.84 17

18 - wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej; - oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić przedszkole niepubliczne, jej miejsca zamieszkania, oznaczenie rodzaju przedszkola oraz datę rozpoczęcia jego funkcjonowania, wskazanie miejsca prowadzenia przedszkola i warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jego terenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, statut przedszkola, dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu niepublicznym. Urząd miasta lub gminy wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji osobie zainteresowanej i przesyła do wiadomości Kuratorium Oświaty; - opinie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, StraŜy PoŜarnej oraz architekta z urzędu miasta lub gminy; - odpowiedni lokal, zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki dla dzieci i pracowników przebywającym na jego terenie; - statut przedszkola; - od dyrektora i nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych wymagane są kwalifikacje zgodnie z Ustawą - Karta Nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 155, poz.1288); - przedszkola niepubliczne tak jak przedszkola publiczne zobowiązane są do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego; - dobrze jest, jeśli kadra pedagogiczna dokona wyboru programu dla przedszkola. Praca wychowawczo dydaktyczno opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego w danej placówce programu, znajdującego się w wykazie Ministra Edukacji Narodowej; Nadzór pedagogiczny nad wszystkimi placówkami przedszkolnymi zarówno publicznymi, jak i niepublicznymi pełnią kuratorzy oświaty przy 18

19 urzędach wojewódzkich, którzy decydują takŝe o zarejestrowaniu nowej placówki. 21 Organy w przedszkolach We wszystkich przedszkolach działają następujące organy: - rada rodziców jako organ społeczny reprezentuje ogół rodziców dzieci, wybierana jest w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców 22 ; rada jest organem opiniotwórczym i doradczym, do jej zadań naleŝą m.in.: o opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia; o opiniowanie projektu planu finansowego; o uchwalanie wraz z radą Pedagogiczną róŝnego typu programów; 23 - rada pedagogiczna 24 istnieje w kaŝdym przedszkolu, gdzie zatrudnionych jest minimalnie 3 nauczycieli, w skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele w placówce i dyrektor placówki; rada jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej zadań, dotyczących kształcenia, wychowania; 25 - dyrektor placówki do zadań naleŝą w szczególności: o kieruje działalnością przedszkola; o sprawuje nadzór pedagogiczny; o sprawuje opiekę nad dziećmi; o realizuje uchwały rady pedagogicznej; o dysponuje środkami określonymi w planie finansowym; Ustawa o systemie oświaty art Ustawa o systemie oświaty, art Ustawa o systemie oświaty, art ibidem, art

20 o wykonuje inne zadania wynikające przepisów szczególnych; 26 Inne formy wychowania przedszkolnego Zgodnie z ustawą o systemie oświaty mogą być organizowane inne formy wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat, w miejscu moŝliwie najbliŝszym miejsca ich zamieszkania. 27 Szczegóły zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Zgodnie z rozporządzeniem wychowanie przedszkolne moŝe być prowadzone w następujących, innych niŝ przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w formach: - zespołach wychowania przedszkolnego, zwanego dalej zespołami, w których zajęcia są prowadzone w niektóre dni tygodnia; - punktach przedszkolnych, zwanych dalej punktami, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący; Zajęcia wychowania przedszkolnego w zespołach i punktach mogą być prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci. Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego prowadzonych w zespole lub punkcie, w czasie których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego lub wybrane części tej podstawy, wynosi 3 godziny. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć wynosi 12 godzin ibidem, art Ibidem, art. 14a.ust.5 28 Dz.U. z 2008, nr 7, poz. 38, 3 rozporządzenia 20

21 Zajęcia w ramach zespołu lub punktu mogą być prowadzone w lokalu zapewniającym 29 : - bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci; - wyposaŝenie w sprzęty i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych części tej podstawy; Osoby prawne i fizyczne mogą prowadzić inne formy wychowania przedszkolnego i zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli. 30 Podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą, ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Zgłoszenie do ewidencji zamiast statutu powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie. 31 Aktualna polityka władz centralnych i samorządowych Przedszkola publiczne są w całości finansowane przez organ prowadzący. Niepubliczne przedszkola 32 otrzymywać dotacje z budŝetu gminy. i inne formy wychowania przedszkolnego mogą Warunkiem udzielenia dotacji jest złoŝenie wymaganej dokumentacji do urzędu gminy, w terminie do 30 września roku, poprzedzającego rok udzielenia dotacji Ibidem, 4 30 Ustawa o systemie oświaty, art. 14c 31 Ibidem, art.89a. ust.1 32 Ibidem art Ibidem art

22 KaŜda z placówek zwolniona jest z podatków i opłat z tytułu: zarządu, uŝytkowania, uŝytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych. Zasady płatności podatku od nieruchomości, podatek rolny, leśny określa odrębna ustawa Ibidem art

23 2. EKONOMICZNE Badanie perspektyw rozwoju działalności PES w przedszkolach Czynniki ekonomiczne to głównie badanie trendów panujących na rynku, trendów makroekonomicznych w oparciu o dane statystyczne, a takŝe czynników kształtujących popyt i podaŝ w danej branŝy. Analiza trendów makroekonomicznych W branŝy edukacyjnej przedszkola kluczową rolę odgrywa liczba dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 5 lat, stąd teŝ analiza narodzin dzieci na przestrzeni lat, analiza demograficzna kraju, pełnią rolę znaczącą. Analiza struktury demograficznej kraju W roku 2006 ludność Polski wynosiła z czego 61,3 % w miastach. Dominuje liczba osób w wieku produkcyjnym 64,2 %, przedprodukcyjnym 20,1 %, poprodukcyjnym 15,7 %. Przyrost naturalny 0,1% zróŝnicowany w poszczególnych regionach, dodatkowo w miastach ujemny, na wsiach dodatni. Tabela poniŝej, ukazuje rozkład ludności w regionach Polski z uwzględnieniem wieku przedprodukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego. 23

24 Tabela 35 : Ludność w Polsce i podregionach w 2006 roku Ludność (w %) Regiony Ogółem ( w tys.) W wieku przedprodukcyjnym W wieku produkcyjnym W wieku poprodukcyjnym Przyrost naturalny Polska ,50 20,1 64,2 15,7 0,1 Centralny 7.737,90 19,1 63,8 17,2 0,9 Południowy 7.940,30 19,6 64,5 15,9 0,0 Wschodni 6.746,30 21,2 62,5 16,3-0,3 Północnowschodni Północnozachodni 6.079,90 20,7 65,2 14,1 1, ,30 18,6 65,6 15,8-0,9 Północny 5.696,80 21,3 64,5 14,2 1,7 Znaczny odsetek populacji w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym sugeruje dominację roczników wyŝowych a co niesie za sobą przyszłościowy wzrost liczby urodzeń. Dokładną strukturę populacji wskazuje poniŝszy wykres : 35 Rocznik statystyczny województw 2007, Główny Urząd Statystyczny Warszawa 2007, str

25 Wykres: Struktura populacji w 2005 roku Struktura gospodarstw domowych W prognozie GUS do roku 2030 prognoza liczby gospodarstw domowych kształtuje się następująco: Tabela nr 36 : Gospodarstwa domowe - prognoza POLSKA ( w tys.) , , , , , ,20 36 Prognoza gospodarstw domowych wg liczby osób, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

26 Co wskazuje równieŝ na pewien trend do roku 2020 liczba gospodarstw będzie rosła, potem nastąpi spadek do 2030 roku. Maleć będzie równieŝ przeciętna liczba osób w gospodarstwach domowych (z 2,822 w 2002 r. do 2,299 w 2030 roku) związane to moŝe być z dynamiką zmian przyrostu naturalnego. Do roku 2010 przyrost naturalny według prognoz będzie jeszcze dodatni, natomiast od roku 2020 liczba zgonów będzie przewyŝszała liczbę urodzeń. Wykres: Przyrost naturalny w Polsce w latach Analiza sytuacji finansowej gospodarstw domowych W porównaniu z rokiem 2005, w 2006 wzrósł przeciętny nominalny dochód rozporządzalny na osobę o 8,5 % i wyniósł ok. 835,- PLN (na konsumpcje ok. 715,- PLN). Wzrost nastąpił we wszystkich grupach społecznych, najbardziej w gospodarstwach rolników i gospodarstwach pracujących na własny rachunek, najmniej w gospodarstwach emerytów. 37 Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

27 Biorąc pod uwagę przeciętne miesięczne nominalne wydatki w gospodarstwach domowych w 2006 roku są one wyŝsze niŝ w roku 2005 o ok.6,8 % (wyniosły 745,- PLN). W kaŝdej grupie społeczno-ekonomicznej nastąpił wzrost. Największy wzrost wydatków odnotowano w przypadku opłat za energię, odzieŝ i obuwie, rekreację i kulturę, spadkowi natomiast uległa branŝa spoŝywcza oraz napoje bezalkoholowe. Spadł równieŝ poziom ilościowy spoŝycia podstawowych artykułów Ŝywnościowych, natomiast zauwaŝalny jest wzrost w dobra trwałego uŝytkowania, a takŝe w pojazdy jednośladowe. W przypadku wydatków na edukację, nastąpił niewielki wzrost (setne procenta) głównie w większych miastach związane jest to z tendencją im większe miasto, tym większe wydatki na edukacje, które stosunkowo i tak są bardzo niskie i oscylują w granicach 2 % ogólnej liczby wydatków danej grupy społecznej czy teŝ miast (miast pod względem liczby ludności). Dokładny wzrost zaleŝy od branŝy, a takŝe od czynników takich jak: wiek, staŝ pracy czy poziom wykształcenia. Wzrost poziomu wynagrodzeń oczywiście odzwierciedla wzrost poziomu Ŝycia chętniej kupujemy i chętniej wydatkujemy, ale i oszczędzamy. Wynagrodzenie Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w pierwszych trzech kwartałach 2007 r. ukształtowało się na poziomie 2685,71 zł, tj. o 8,6% wyŝszym niŝ w okresie analogicznym w ubiegłym roku. W sektorze publicznym wyniosło 2964,71 zł (wzrost do anologicznego okresu ub. roku o 7,7%),a w sektorze prywatnym 2527,16 zł (wzrost odpowiednio o 9,6%). W porównaniu z okresem dziewięciu miesięcy ub. roku we wszystkich sekcjach wystąpił wzrost płac, takŝe w edukacji o 5,6 % Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I III kwartale 2007 r., Główny Urząd Statystyczny Warszawa

28 Produkt krajowy brutto 39 Badanie perspektyw rozwoju działalności PES w przedszkolach Tabela : Dynamika realna PKB brutto w latach PKB 104,3 101,2 101,4 103,9 105,3 103,6 106,2 106,5 W tym: Wartość dodana brutto 104,0 101,3 101,3 103,6 105,2 103,3 106,0 106,6 Wstępny szacunek wskazuje, Ŝe produkt krajowy brutto (PKB) w 2007 r. był realnie wyŝszy o ok. 6,5 % w porównaniu z 2006 r. (w cenach stałych roku poprzedniego). W 2006 r., w porównaniu z 2005 r., wzrost PKB wyniósł 6,2 %. PKB jest miarą wielkośći gospodarki i wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy i poziom cen Wzrost gospodarczy w roku 2007 oscylował w granicy 6 % (dane z III kw. Sugerują wzrost rzędu 6,4 %), prognozuje się niewielki spadek w roku 2008 do ok. 5 %. Wzrost gospodarczy to upraszaczając m.in. wzrost inwestycji, inwestorów, nowi gracze na rynku, większa ilość podmiotów czyli równieŝ większe szanse na rozwój w danej branŝy. Ściśle ze wzrostem gospodarczym wiąŝe się równieŝ dynamika cen, która w roku 2006 kształtowała się w warunkach przyspieszonego wzrostu gospodarczego. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych były niŝsze niŝ w roku 2005 (101,0 2006, 102,1 2005), część towarów Ŝywność zdroŝała (o 0,6%), ale część teŝ potaniała np. odzieŝ, obuwie. Biorąc pod uwagę średnie tempo wzrostu cen konsumpcyjnych wyniosło 0,1%, tak samo, jak w roku Niskie wahania cen skłaniają konsumentów do większego wydatkowania, co niesie długofalowo ze sobą niestety inflacje

29 (E)Migracje Tabela: Migracje wewnętrzne ludności na pobyt w Polsce w 2006 r. 40 MoŜna zauwaŝyć pewien rozpoczynający się trend na obszarze Polski coraz więcej ludzi przeprowadza się z miast do wsi saldo migracji na wsi jest na plusie (+2,4), gdzie jeszcze parę lat temu migracja ze wsi do miast była powszechniejsza i znacznie większa. To oczywiście powodowane jest przez zmianę systemu Ŝycia, ludzie pracując w miastach, widząc tempo Ŝycia ogółu i pojedynczej jednostki szukają ucieczki od hałasu, gwaru i właśnie szybkości Ŝycia stąd poszukują wsi spokojnej, wsi wesołej. Tabela: Migracje zagraniczne ludności w Polsce w Rocznik demograficzny 2007, Główny Urząd Statystyczny Warszawa 2007, str Ibidem, str

30 Tabela: Gospodarstwa domowe w 2002 z osobami przebywającymi za granicą czasowo powyŝej 2 miesięcy według liczby osób przebywających za granicą i liczby osób w gospodarstwie. 42 W/w tabele wskazują spadającą liczbę narodzin dzieci. Migracje zagraniczne imigracje od 2002 roku systematycznie wzrastają, związane to jest oczywiście z otwarciem granic na zachód, podróŝą za chlebem i lepszym Ŝyciem. PowyŜsza tabela wskazuje, ile rodzin (wszystkich członków wspólnoty rodzinnej) przebywa za granicą oraz ile jest rodzin, gdzie jedna, dwie, trzy lub cztery osoby przebywają na tzw. zachodzie. AŜ rodzin posiada jednego członka (przebywającego czasowo) za granicą. Imigracje i migracje dają ogląd na demografię kraju widać zmiany strukturalne, zmiany w charakterze budowania rodziny. Analiza czynników wpływających na popyt Czynniki mające wpływ na wielkość popytu są charakterystyczne dla danej branŝy, charakteryzowane przez zdarzenia ekonomiczne, zachodzące w obrębie określonego otoczenia. NaleŜy pamiętać, Ŝe popyt kształtowany jest przez czynniki zarówno ze strony konsumentów jak i producentów. 42 Ibidem, str