BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH. WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH. WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA"

Transkrypt

1 BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA Opracowała dla Bank DnB NORD Polska S.A. Magdalena Głowacka

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 I. SZANSE ROZWOJU USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PES W BRANśY EDUKACYJNEJ... 7 II. ANALIZA PEST POLITYCZNE... 9 WARUNKI PRAWNE ROZWOJU PRZEDSZKOLI... 9 CHARAKTER PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NIEZBĘDNE PRZEPISY Prawo budowlane Ochrona przeciwpoŝarowa Wymogi sanitarne / higieniczne Wymogi w zakresie BHP Wymogi dotyczące zatrudnienia / kadrowe RODZAJE PRZEDSZKOLI Przedszkola publiczne Przedszkola niepubliczne Organy w przedszkolach Inne formy wychowania przedszkolnego AKTUALNA POLITYKA WŁADZ CENTRALNYCH I SAMORZĄDOWYCH EKONOMICZNE ANALIZA TRENDÓW MAKROEKONOMICZNYCH Analiza struktury demograficznej kraju Struktura gospodarstw domowych Analiza sytuacji finansowej gospodarstw domowych Wynagrodzenie Produkt krajowy brutto Wzrost gospodarczy i poziom cen (E)Migracje ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA POPYT Liczba urodzeń Liczba małŝeństw Dodatki dla matek samotnych Potrzeby, wymagania, gusta i preferencje klientów Stopa Ŝycia (dochody, zróŝnicowanie) Jakość usług Ceny usług Promocja ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA PODAś Dofinansowania samorządów i innych podmiotów Dofinansowania z UE Wielkość miast, wsi Liczba dostawców SPOŁECZNE

3 NAUCZYCIELE PRACOWNICY - KADRA PODNOSZENIE KWALIFIKACJI RODZINY DZIECI TECHNOLOGICZNE INFORMATYZACJA ODKRYCIA NAUKOWE KAPITAŁ LUDZKI III. ANALIZA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU ANALIZA ILOŚCIOWA OPIS TYPÓW DZIAŁAJĄCYCH PODMIOTÓW POZIOM KONKURENCJI TRENDY STRATEGIE PRZYJMOWANE PRZEZ OBECNE NA RYNKU FIRMY IV. ANALIZA DOSTAWCÓW ANALIZA ILOŚCIOWA OPIS TYPÓW DZIAŁAJĄCYCH PODMIOTÓW POZIOM KONKURENCJI TRENDY V. KLIENCI OCENA POTRZEB KLIENTÓW SPOSOBY PODEJMOWANIA DECYZJI O ZAKUPIE USŁUG STOSUNEK DO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH VI. BARIERY WEJŚCIA NAKŁADY INWESTYCYJNE INNE VII. CHARAKTERYSTYKA USŁUG ZAKRES DZIAŁANIA I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLI CENY JAKOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ USŁUG KADRA DODATKOWE ELEMENTY DODATKOWE ZAJĘCIA VIII. DOCHODOWOŚĆ BRANśY BADANIE CEN I KOSZTÓW OCENA ATRAKCYJNOŚCI BRANśY

4 X. PROPOZYCJA DOTYCZĄCA ROLI I POZYCJONOWANIA SIĘ PES W BRANśY ZAŁĄCZNIK NR MIASTO LESZNO ZASADY FUNKCJONOWANIA LESZCZYŃSKICH PRZEDSZKOLI BudŜet przedszkola Zatrudnienie pracowników Strategia PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W LESZNIE PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W LESZNIE

5 WSTĘP WdraŜanie do idei uczenia się przez całe Ŝycie pociąga za sobą zmianę w podejściu do edukacji. Uczenie się rozprzestrzenia się poza systemy edukacyjne i szkoły, ma miejsce wszędzie, w wielu róŝnych sytuacjach i warunkach. Obejmuje wszystkie, etapy zawodowego i społecznego rozwoju. Takie pojmowanie edukacji odzwierciedla tezę, Ŝe kaŝdy człowiek posiada zarówno zdolność, jak równieŝ prawo do uczenia się. Implikuje to kolejną tezę, Ŝe człowiek podejmując wyzwania edukacyjne wpływa na przebieg swojego Ŝycia 1. Zmiany w systemie edukacyjnym skłaniają do rozwaŝenia czynników modyfikujących funkcjonowanie poszczególnych jego ogniw. Tym pierwszym wprawdzie jeszcze nie powszechnym lecz obejmującym znaczną liczbę dzieci, zwłaszcza 5 6 letnich, jest przedszkole. Istnieje ono juŝ w świadomości społecznej jako etap przygotowujący dziecko do systematycznej nauki. 2 Przytoczone wypowiedzi mają na celu uświadomić konieczność edukacji od najmłodszych lat i jaką waŝną rolę w wychowaniu dziecka stanowią przedszkola. Nie ulega wątpliwości, Ŝe inwestowanie w przyszłość młodego człowieka naleŝy rozpocząć od inwestycji w edukację przedszkolną, uświadamiają to równieŝ niŝej wymienione powody, cele inwestycji: 1. zapewnienie rozwoju intelektualnego uzasadnienie naukowe 2. zapewnienie większych korzyści ekonomicznych i obniŝenie kosztów społecznych 3. zapewnienie większej równości społecznej 4. zwiększenie skuteczności innych inwestycji 5. zapewnienie pomocy matkom 3 PoniŜsza analiza ma znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące problemów współczesnej oświaty. Wyznaczyć kierunki rozwoju. Zdiagnozować czy liczba 1 J. Delors, Edukacja - jest w niej ukryty skarb, Wyd. UNESCO, Warszawa Krystyna Ferenz Wychowanie w przedszkolu 4/1999 Współczesne funkcje przedszkola 3 Mary Eming Young: Early Child Development, Investing in the future, The World Bank, Washington D.C r. 5

6 przedszkoli jest wystarczająca, czy liczba miejsc w placówkach jest adekwatna do liczby dzieci w wieku przedszkolnym. Czy być moŝe opłaty cena są za wysokie? Chcąc odpowiedzieć na powyŝsze pytania, naleŝy dokonać dogłębnej analizy rynku edukacji w Polsce, stąd teŝ w pierwszej kolejności zostaną wyznaczone rekomendacje w zakresie szans i kierunków rozwoju przez odpowiednie jednostki publiczne. Następnie przyjrzymy się otoczeniu makro i mikro-ekonomicznemu. Początkowo uwagę skupimy na analizie makroekonomicznej w oparciu o analizę PEST analizę czynników kształtujących wielkość i jakość rynku. Następnie zaanalizowane zostanie otoczenie mikroekonomiczne - w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego przyjrzymy się podmiotom działającym w branŝy edukacyjnej w sektorze przedszkoli, zarówno po stronie popytowej, jak i podaŝowej. Sprawdzimy jak trudno jest wejść w branŝę edukacyjną ocenimy bariery wejścia, sprawdzimy jej dochodowość, wyznaczymy kluczowe czynniki sukcesu. By dokładniej przedstawić i zaproponować rolę, i miejsce podmiotów ekonomii społecznej w branŝy edukacyjnej, w sektorze przedszkoli została zaprezentowana case study dwóch placówek przedszkolnych o róŝnym charakterze działania. 6

7 I. Szanse rozwoju usług świadczonych przez PES w branŝy edukacyjnej W programach unijnych na lata (Program Operacyjny Kapitał Ludzki - jako priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), uwaga skupiona została na wyrównaniu szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W ramach działania 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, zostały naniesione następujące wytyczne co sugeruje nałoŝenie równieŝ pewnych rekomendacji na branŝe i wyznaczenie szans, i perspektyw rozwoju 4 : - waŝny jest powszechny rozwój i powszechny dostęp do danych od najmłodszych lat, gdyŝ to pozwala stworzyć dobrze ugruntowaną edukację juŝ od podstaw czyli podkreślone zostało znaczenie wychowania przedszkolnego; - kolejny priorytet to - upowszechnienie edukacji przedszkolnej, poprzez wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w postaci tworzenia elastycznych form edukacji przedszkolnej, ale jednocześnie wzmocnienie działających i uelastycznie ich oferty do rzeczywistych potrzeb (rodziców/opiekunów i dzieci); - przekonanie rodziców o znaczeniu i wartości przedszkola oraz konieczności wysyłania dziecka do placówek przedszkolnych czyli przełamanie barier kulturowych poprzez podnieniesienie poziomu wykształcenia ; - Unia Europejska wskazuje równieŝ na potrzebę zadbania i zaopiekowania się edukacją na obszarach wiejskich (priorytet 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich) ma to na celu wspomóc i zwiększyć świadomość o konieczności kształcenia 4 Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego Kapitał Ludzki , Warszawa 18 września

8 i przeświadczyć o konieczności upowszechnienia edukacji przedszkolnej; W związku z zasugerowanymi problemami Unia Europejska proponuje następujące działania: - opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną; - wsparcie istniejących przedszkoli, przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu; - tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym równieŝ realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej ( w szczególności na obszarach wiejskich) 5 ; - poprawa infrastruktury i zwiększenie miejsc pracy; - konieczność rotacyjnego wspierania zatrudnienia w placówkach działających na zasadzie spółdzielni socjalnych 6 ; Szansą rozwoju dla branŝy są równieŝ wskaźniki upowszechnienia wychowania przedszolnego w krajach Unii Europejskiej, które od lat wykazują bardzo wysoki poziom powyŝej 95 % (m.in. we Francji, Włoszech) lub teŝ duŝą dynamikę wzrostu (przykładowo Hiszpania: %, %, %). Podobnie w krajach, gdzie wskaźniki były niskie, nastąpił znaczny wzrost (przykładowo Portugalia %, %, takŝe Szwajcaria, Norwegia, Węgry, Czechy, Bułgaria). 7 Generalnie w krajach Europu Zachodniej wskaźnik uczestnictwa waha się między 70 % %, gdzie w Polsce jest na poziomie 30 % (dzieci w wieku 3 5 lat). 8 5 Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego Kapitał Ludzki , Warszawa 18 września dr Joanna Tyrowicz, UW,Miejsce ekonomii społecznej w programach operacyjnych perspektywy finansowej na podstawie opinii członków SKES, Warszawa Oświata i wychowania w roku szkolnym 2003/2004, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

9 II. Analiza PEST Badając określony rynek, branŝe naleŝy skupić się w pierwszym rzędzie na środowiskowej analizie czynników, które kształtują jego wielkość i jakość. Jedną z najlepszych metod jest analiza PEST, która w oparciu o czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne pozwala przeanalizować po czym usystematyzować cała wiedzę o danej branŝy. 1. POLITYCZNE Określając czynniki polityczne, badamy otoczenie prawne konieczne wymagania, pozwolenia, licencje do otwarcia danego przedsiębiorstwa placówki; Warunki prawne rozwoju przedszkoli - Ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r. Tekst jednolity (Dz.U. nr 256,poz.2572 z późniejszymi zmianami); - Ustawa - Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami); - Ustawa o samorządzie gminnych z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz z późniejszymi zmianami); - Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2001, nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) - Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (tekst jedn. Dz.U. nr 249, poz. 2104) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 9

10 kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. nr 51, poz. 458 z 2003 r. z późniejszymi zmianami); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624 ze zm.); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r. nr 260, poz ze zm.); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŝna zatrudnić nauczycieli niemających wyŝszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2002 r. nr 155, poz. 1288); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. nr 89, poz. 826; zm. Dz.U. nr 189, poz.1854); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 grudnia 2006 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a takŝe kwalifikacji osób, którym moŝna zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. nr 235, poz. 1703); - Ustawa z 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z zm.); 10

11 Na podstawie w/w ustaw moŝna zdefiniować cele i zasady funkcjonowania przedszkoli. Jednak najpierw naleŝy się przyjrzeć samej istocie przedszkola i wychowania przedszkolnego, które stanowi pierwsze ogniwo w procesie kształcenia i wychowania dziecka. Działalność przedszkola publicznego zakładanie, jak i jego prowadzenie naleŝy do zadań własnych gmin. 9 Do zadań organu prowadzącego naleŝy przede wszystkim: - zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; - wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; - zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówki; - wyposaŝenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych; 10 Charakter prowadzenia działalności Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 6 lat i jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego 11. W szczególnych przypadkach dyrektor placówki moŝe przyjąć dziecko do przedszkola, które ukończyło 2,5 roku. 12 Dla dzieci 6 letnich jest obowiązek przedszkolny obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 13 Zadaniem gminy jest udostępnić taką liczbę placówek przedszkolnych, by kaŝde dziecko 9 Ustawa o systemie oświaty, rozdział 5a, 6, 10 Ibidem, art.5 11 Ibidem, art Ibidem, art tamŝe 11

12 sześcioletnie miało moŝliwość spełnienia obowiązku i równieŝ zadbanie o to, by odległość z domu do najbliŝszej placówki nie była większa niŝ 3 km. 14 Ponadto kaŝda placówka nie ma prawa odmówić przyjęcia dziecka sześcioletniego, niezaleŝnie od tego, czy miejsca są juŝ obsadzone czy teŝ nie. Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 15 Niezbędne przepisy Zakładając placówkę oświatową nie naleŝy zapominać o konieczności spełnienia niezbędnych wymogów, opierając się o poniŝsze przepisy: Prawo budowlane Ustawa z 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz ze zm.) Ochrona przeciwpoŝarowa Ustawa z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz.U. z 2002, NR 147, poz.1229 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563) Wymogi sanitarne / higieniczne Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej Ŝywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji (Dz.U. nr 120 poz. 1259); 14 Ustawa o systemie oświaty, art. 14 a 15 tamŝe 12

13 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami.( Dz.U. Nr 234, poz.1979) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie Ŝywnością (Dz.U. z 2003r. Nr 27 poz. 233, Dz.U Nr 47 poz. 406 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek Ŝywności przez zakłady Ŝywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. z 2007 r. Nr 80 poz. 545) Wymogi w zakresie BHP Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650), Wymogi dotyczące zatrudnienia / kadrowe Ustawa - Karta Nauczyciela z dnia 22 czerwca 1982 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. nr 97, poz. 674 ze późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŝna zatrudnić nauczycieli niemających wyŝszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2002r. Nr 155, poz. 1288); Ustawa z 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Tekst jednolity DzU z 1998r. Nr21, poz.94 z zm.); 13

14 Rodzaje przedszkoli Badanie perspektyw rozwoju działalności PES w przedszkolach Rozpatrujemy rodzaje przedszkoli w dwóch kategoriach: - przedszkola publicznego prowadzone przez gminy - przedszkola niepublicznego prowadzone przez osobę fizyczną prawną Przedszkola publiczne Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: - prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego; - przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; - zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 16 Przedszkole moŝe być zarówno jednostką budŝetową, jak i zakładem budŝetowym. Jednostki budŝetowe są w 100% finansowane przez gminę (Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Dz.U. nr 249, poz. 2104). Zakłady budŝetowe utrzymują się w znacznym stopniu z dochodów własnych i opłat wnoszonych przez rodziców. Posiadają równieŝ większe moŝliwości, jeśli chodzi o wydatkowanie. To co łączy obie jednostki - to fakt organizacji ze strony gminy w postaci zabezpieczenia obsługą administracyjnofinansową i organizacyjną. Cechy charakterystyczne jednostki budŝetowej: - działają na systemie dwóch kas (jedna kasa dyrektor opłaca wydatki zgodnie z planem finansowym, druga kasa znajdują się 16 Ibidem, Art

15 fundusze pochodzące z róŝnych wpływów np. darowizny, wpłaty rodziców; - otrzymywane pieniądze są szczegółowo rozdzielane zgodnie z określonymi zasadami (urząd gminy przygotowuje projekt planu finansowego, z określonymi kwotami na poszczególne paragrafy przykładowo na wydatki osobowe, pomoce dydaktyczne etc.); Cechy charakterystyczne zakładu budŝetowego: - podstawa działania to plan finansowy - czyli opracowywane przez kierownika zakładu plan przychodów i rozchodów, stan środków obrotowych i rozliczenia z budŝetem. W planie finansowym muszą znajdować się równieŝ określone kwoty wpłat dotacji z budŝetu oraz wynagrodzenia; - waŝna rzeczą jest fakt, Ŝe kaŝda nadwyŝka budŝetowa musi być zwrócona, i jednocześnie powoduje zmniejszenie kwoty dofinansowania przez gminę w następnym roku; - dyrektor jest odpowiedzialny za przygotowanie planu dochodów i wydatków, który następnie jest potwierdzany przez gminę; - dysponentem budŝetu jest dyrektor; - konieczne jest równieŝ zatrudnienie księgowej przez zakład budŝetowy 17 ; Przedszkole publiczne funkcjonuje przez cały rok szkolny, lecz jego dzienny czas pracy nie moŝe być krótszy niŝ pięć godzin. Jest to czas przeznaczony na realizację podstawy programowej. Organ prowadzący przedszkole ustala terminy przerw pracy przedszkola (np. ferie zimowe, wakacje) oraz zasady odpłatności dziecka w przedszkolu. Działalność przedszkola określa statut placówki, skonstruowany na podstawie ramowego statutu. (rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz.U. nr 61, poz. 624, z późniejszmi zmianami). 17 Management w przedszkolu 15

16 Statut przedszkola określa m.in.: - cele i zadania wynikające z przepisów prawa; - sposób realizacji zadań; - sposób sprawowania opieki nad dziećmi; - organizację zajęć dodatkowych; - szczegółowe kompetencje organów przedszkola; - organizację przedszkola; - zakres zadań nauczycieli; - zasady rekrutacji dzieci; KaŜda z placówek na wniosek rady pedagogicznej ustala swój ramowy program dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący (ramowy statut przedszkola, paragraf 8.1) po uprzednim zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Arkusz organizacyjny zawiera m.in.: - czas pracy poszczególnych oddziałów; - ilość etatów i liczbę pracowników przedszkola (takŝe osoby zajmujące stanowiska kierownicze); ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole. Przedszkola publiczne mają obowiązek realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Rozporządzenie MEN z 26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2002, Nr 51, poz.458 ze zm.) 16

17 W placówkach przedszkolnych praca wychowawczo dydaktyczno opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego w danej placówce programu znajdującego się w wykazie Ministra Edukacji Narodowej. Przedszkola niepubliczne Przedszkole niepubliczne moŝe być załoŝone przez osobę prawną lub fizyczną. Działalność zakładamy na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia działalności. 19 Placówka działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą. 20 Powinien on określać: - nazwę, cel i zadania; - osobę prowadzącą; - organy placówki i zakres ich zadań; - organizację; - prawa i obowiązki pracowników; - sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki; - zasady przyjmowania dzieci; Przykładem przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną bądź prawną są: - przedszkola prowadzone przy fundacjach; - przedszkola prowadzone przy róŝnegorodzaju stowarzyszeniach; - przedszkola prowadzone przez siostry zakonne; - przedszkola zakładowe; - przedszkola prywatne; Kroki, które naleŝy poczynić, chcąc załoŝyć przedszkole niepubliczne: 19 Ustawa o systemie oświaty, art Ibidem, art.84 17

18 - wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej; - oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić przedszkole niepubliczne, jej miejsca zamieszkania, oznaczenie rodzaju przedszkola oraz datę rozpoczęcia jego funkcjonowania, wskazanie miejsca prowadzenia przedszkola i warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jego terenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, statut przedszkola, dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu niepublicznym. Urząd miasta lub gminy wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji osobie zainteresowanej i przesyła do wiadomości Kuratorium Oświaty; - opinie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, StraŜy PoŜarnej oraz architekta z urzędu miasta lub gminy; - odpowiedni lokal, zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki dla dzieci i pracowników przebywającym na jego terenie; - statut przedszkola; - od dyrektora i nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych wymagane są kwalifikacje zgodnie z Ustawą - Karta Nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 155, poz.1288); - przedszkola niepubliczne tak jak przedszkola publiczne zobowiązane są do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego; - dobrze jest, jeśli kadra pedagogiczna dokona wyboru programu dla przedszkola. Praca wychowawczo dydaktyczno opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego w danej placówce programu, znajdującego się w wykazie Ministra Edukacji Narodowej; Nadzór pedagogiczny nad wszystkimi placówkami przedszkolnymi zarówno publicznymi, jak i niepublicznymi pełnią kuratorzy oświaty przy 18

19 urzędach wojewódzkich, którzy decydują takŝe o zarejestrowaniu nowej placówki. 21 Organy w przedszkolach We wszystkich przedszkolach działają następujące organy: - rada rodziców jako organ społeczny reprezentuje ogół rodziców dzieci, wybierana jest w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców 22 ; rada jest organem opiniotwórczym i doradczym, do jej zadań naleŝą m.in.: o opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia; o opiniowanie projektu planu finansowego; o uchwalanie wraz z radą Pedagogiczną róŝnego typu programów; 23 - rada pedagogiczna 24 istnieje w kaŝdym przedszkolu, gdzie zatrudnionych jest minimalnie 3 nauczycieli, w skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele w placówce i dyrektor placówki; rada jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej zadań, dotyczących kształcenia, wychowania; 25 - dyrektor placówki do zadań naleŝą w szczególności: o kieruje działalnością przedszkola; o sprawuje nadzór pedagogiczny; o sprawuje opiekę nad dziećmi; o realizuje uchwały rady pedagogicznej; o dysponuje środkami określonymi w planie finansowym; Ustawa o systemie oświaty art Ustawa o systemie oświaty, art Ustawa o systemie oświaty, art ibidem, art

20 o wykonuje inne zadania wynikające przepisów szczególnych; 26 Inne formy wychowania przedszkolnego Zgodnie z ustawą o systemie oświaty mogą być organizowane inne formy wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat, w miejscu moŝliwie najbliŝszym miejsca ich zamieszkania. 27 Szczegóły zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Zgodnie z rozporządzeniem wychowanie przedszkolne moŝe być prowadzone w następujących, innych niŝ przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w formach: - zespołach wychowania przedszkolnego, zwanego dalej zespołami, w których zajęcia są prowadzone w niektóre dni tygodnia; - punktach przedszkolnych, zwanych dalej punktami, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący; Zajęcia wychowania przedszkolnego w zespołach i punktach mogą być prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci. Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego prowadzonych w zespole lub punkcie, w czasie których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego lub wybrane części tej podstawy, wynosi 3 godziny. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć wynosi 12 godzin ibidem, art Ibidem, art. 14a.ust.5 28 Dz.U. z 2008, nr 7, poz. 38, 3 rozporządzenia 20

21 Zajęcia w ramach zespołu lub punktu mogą być prowadzone w lokalu zapewniającym 29 : - bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci; - wyposaŝenie w sprzęty i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych części tej podstawy; Osoby prawne i fizyczne mogą prowadzić inne formy wychowania przedszkolnego i zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli. 30 Podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą, ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Zgłoszenie do ewidencji zamiast statutu powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie. 31 Aktualna polityka władz centralnych i samorządowych Przedszkola publiczne są w całości finansowane przez organ prowadzący. Niepubliczne przedszkola 32 otrzymywać dotacje z budŝetu gminy. i inne formy wychowania przedszkolnego mogą Warunkiem udzielenia dotacji jest złoŝenie wymaganej dokumentacji do urzędu gminy, w terminie do 30 września roku, poprzedzającego rok udzielenia dotacji Ibidem, 4 30 Ustawa o systemie oświaty, art. 14c 31 Ibidem, art.89a. ust.1 32 Ibidem art Ibidem art

22 KaŜda z placówek zwolniona jest z podatków i opłat z tytułu: zarządu, uŝytkowania, uŝytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych. Zasady płatności podatku od nieruchomości, podatek rolny, leśny określa odrębna ustawa Ibidem art

23 2. EKONOMICZNE Badanie perspektyw rozwoju działalności PES w przedszkolach Czynniki ekonomiczne to głównie badanie trendów panujących na rynku, trendów makroekonomicznych w oparciu o dane statystyczne, a takŝe czynników kształtujących popyt i podaŝ w danej branŝy. Analiza trendów makroekonomicznych W branŝy edukacyjnej przedszkola kluczową rolę odgrywa liczba dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 5 lat, stąd teŝ analiza narodzin dzieci na przestrzeni lat, analiza demograficzna kraju, pełnią rolę znaczącą. Analiza struktury demograficznej kraju W roku 2006 ludność Polski wynosiła z czego 61,3 % w miastach. Dominuje liczba osób w wieku produkcyjnym 64,2 %, przedprodukcyjnym 20,1 %, poprodukcyjnym 15,7 %. Przyrost naturalny 0,1% zróŝnicowany w poszczególnych regionach, dodatkowo w miastach ujemny, na wsiach dodatni. Tabela poniŝej, ukazuje rozkład ludności w regionach Polski z uwzględnieniem wieku przedprodukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego. 23

24 Tabela 35 : Ludność w Polsce i podregionach w 2006 roku Ludność (w %) Regiony Ogółem ( w tys.) W wieku przedprodukcyjnym W wieku produkcyjnym W wieku poprodukcyjnym Przyrost naturalny Polska ,50 20,1 64,2 15,7 0,1 Centralny 7.737,90 19,1 63,8 17,2 0,9 Południowy 7.940,30 19,6 64,5 15,9 0,0 Wschodni 6.746,30 21,2 62,5 16,3-0,3 Północnowschodni Północnozachodni 6.079,90 20,7 65,2 14,1 1, ,30 18,6 65,6 15,8-0,9 Północny 5.696,80 21,3 64,5 14,2 1,7 Znaczny odsetek populacji w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym sugeruje dominację roczników wyŝowych a co niesie za sobą przyszłościowy wzrost liczby urodzeń. Dokładną strukturę populacji wskazuje poniŝszy wykres : 35 Rocznik statystyczny województw 2007, Główny Urząd Statystyczny Warszawa 2007, str

25 Wykres: Struktura populacji w 2005 roku Struktura gospodarstw domowych W prognozie GUS do roku 2030 prognoza liczby gospodarstw domowych kształtuje się następująco: Tabela nr 36 : Gospodarstwa domowe - prognoza POLSKA ( w tys.) , , , , , ,20 36 Prognoza gospodarstw domowych wg liczby osób, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

26 Co wskazuje równieŝ na pewien trend do roku 2020 liczba gospodarstw będzie rosła, potem nastąpi spadek do 2030 roku. Maleć będzie równieŝ przeciętna liczba osób w gospodarstwach domowych (z 2,822 w 2002 r. do 2,299 w 2030 roku) związane to moŝe być z dynamiką zmian przyrostu naturalnego. Do roku 2010 przyrost naturalny według prognoz będzie jeszcze dodatni, natomiast od roku 2020 liczba zgonów będzie przewyŝszała liczbę urodzeń. Wykres: Przyrost naturalny w Polsce w latach Analiza sytuacji finansowej gospodarstw domowych W porównaniu z rokiem 2005, w 2006 wzrósł przeciętny nominalny dochód rozporządzalny na osobę o 8,5 % i wyniósł ok. 835,- PLN (na konsumpcje ok. 715,- PLN). Wzrost nastąpił we wszystkich grupach społecznych, najbardziej w gospodarstwach rolników i gospodarstwach pracujących na własny rachunek, najmniej w gospodarstwach emerytów. 37 Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

27 Biorąc pod uwagę przeciętne miesięczne nominalne wydatki w gospodarstwach domowych w 2006 roku są one wyŝsze niŝ w roku 2005 o ok.6,8 % (wyniosły 745,- PLN). W kaŝdej grupie społeczno-ekonomicznej nastąpił wzrost. Największy wzrost wydatków odnotowano w przypadku opłat za energię, odzieŝ i obuwie, rekreację i kulturę, spadkowi natomiast uległa branŝa spoŝywcza oraz napoje bezalkoholowe. Spadł równieŝ poziom ilościowy spoŝycia podstawowych artykułów Ŝywnościowych, natomiast zauwaŝalny jest wzrost w dobra trwałego uŝytkowania, a takŝe w pojazdy jednośladowe. W przypadku wydatków na edukację, nastąpił niewielki wzrost (setne procenta) głównie w większych miastach związane jest to z tendencją im większe miasto, tym większe wydatki na edukacje, które stosunkowo i tak są bardzo niskie i oscylują w granicach 2 % ogólnej liczby wydatków danej grupy społecznej czy teŝ miast (miast pod względem liczby ludności). Dokładny wzrost zaleŝy od branŝy, a takŝe od czynników takich jak: wiek, staŝ pracy czy poziom wykształcenia. Wzrost poziomu wynagrodzeń oczywiście odzwierciedla wzrost poziomu Ŝycia chętniej kupujemy i chętniej wydatkujemy, ale i oszczędzamy. Wynagrodzenie Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w pierwszych trzech kwartałach 2007 r. ukształtowało się na poziomie 2685,71 zł, tj. o 8,6% wyŝszym niŝ w okresie analogicznym w ubiegłym roku. W sektorze publicznym wyniosło 2964,71 zł (wzrost do anologicznego okresu ub. roku o 7,7%),a w sektorze prywatnym 2527,16 zł (wzrost odpowiednio o 9,6%). W porównaniu z okresem dziewięciu miesięcy ub. roku we wszystkich sekcjach wystąpił wzrost płac, takŝe w edukacji o 5,6 % Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I III kwartale 2007 r., Główny Urząd Statystyczny Warszawa

28 Produkt krajowy brutto 39 Badanie perspektyw rozwoju działalności PES w przedszkolach Tabela : Dynamika realna PKB brutto w latach PKB 104,3 101,2 101,4 103,9 105,3 103,6 106,2 106,5 W tym: Wartość dodana brutto 104,0 101,3 101,3 103,6 105,2 103,3 106,0 106,6 Wstępny szacunek wskazuje, Ŝe produkt krajowy brutto (PKB) w 2007 r. był realnie wyŝszy o ok. 6,5 % w porównaniu z 2006 r. (w cenach stałych roku poprzedniego). W 2006 r., w porównaniu z 2005 r., wzrost PKB wyniósł 6,2 %. PKB jest miarą wielkośći gospodarki i wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy i poziom cen Wzrost gospodarczy w roku 2007 oscylował w granicy 6 % (dane z III kw. Sugerują wzrost rzędu 6,4 %), prognozuje się niewielki spadek w roku 2008 do ok. 5 %. Wzrost gospodarczy to upraszaczając m.in. wzrost inwestycji, inwestorów, nowi gracze na rynku, większa ilość podmiotów czyli równieŝ większe szanse na rozwój w danej branŝy. Ściśle ze wzrostem gospodarczym wiąŝe się równieŝ dynamika cen, która w roku 2006 kształtowała się w warunkach przyspieszonego wzrostu gospodarczego. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych były niŝsze niŝ w roku 2005 (101,0 2006, 102,1 2005), część towarów Ŝywność zdroŝała (o 0,6%), ale część teŝ potaniała np. odzieŝ, obuwie. Biorąc pod uwagę średnie tempo wzrostu cen konsumpcyjnych wyniosło 0,1%, tak samo, jak w roku Niskie wahania cen skłaniają konsumentów do większego wydatkowania, co niesie długofalowo ze sobą niestety inflacje

29 (E)Migracje Tabela: Migracje wewnętrzne ludności na pobyt w Polsce w 2006 r. 40 MoŜna zauwaŝyć pewien rozpoczynający się trend na obszarze Polski coraz więcej ludzi przeprowadza się z miast do wsi saldo migracji na wsi jest na plusie (+2,4), gdzie jeszcze parę lat temu migracja ze wsi do miast była powszechniejsza i znacznie większa. To oczywiście powodowane jest przez zmianę systemu Ŝycia, ludzie pracując w miastach, widząc tempo Ŝycia ogółu i pojedynczej jednostki szukają ucieczki od hałasu, gwaru i właśnie szybkości Ŝycia stąd poszukują wsi spokojnej, wsi wesołej. Tabela: Migracje zagraniczne ludności w Polsce w Rocznik demograficzny 2007, Główny Urząd Statystyczny Warszawa 2007, str Ibidem, str

30 Tabela: Gospodarstwa domowe w 2002 z osobami przebywającymi za granicą czasowo powyŝej 2 miesięcy według liczby osób przebywających za granicą i liczby osób w gospodarstwie. 42 W/w tabele wskazują spadającą liczbę narodzin dzieci. Migracje zagraniczne imigracje od 2002 roku systematycznie wzrastają, związane to jest oczywiście z otwarciem granic na zachód, podróŝą za chlebem i lepszym Ŝyciem. PowyŜsza tabela wskazuje, ile rodzin (wszystkich członków wspólnoty rodzinnej) przebywa za granicą oraz ile jest rodzin, gdzie jedna, dwie, trzy lub cztery osoby przebywają na tzw. zachodzie. AŜ rodzin posiada jednego członka (przebywającego czasowo) za granicą. Imigracje i migracje dają ogląd na demografię kraju widać zmiany strukturalne, zmiany w charakterze budowania rodziny. Analiza czynników wpływających na popyt Czynniki mające wpływ na wielkość popytu są charakterystyczne dla danej branŝy, charakteryzowane przez zdarzenia ekonomiczne, zachodzące w obrębie określonego otoczenia. NaleŜy pamiętać, Ŝe popyt kształtowany jest przez czynniki zarówno ze strony konsumentów jak i producentów. 42 Ibidem, str

Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. I. Organizacja sieci przedszkoli w gminie. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia grudnia 2007 r.

Rozporządzenie. Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia grudnia 2007 r. Projekt w wersji przygotowanej do akceptacji Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Reforma systemu oświaty Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Znaczenie wychowania przedszkolnego NajwaŜniejszy etap w Ŝyciu dziecka Kształtuje się znaczna część moŝliwości intelektualnych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM Białystok 2009 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1) Ustawa weszła w Ŝycie 22 stycznia 2009 r., z tym Ŝe: 1) art. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011.

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. w sprawie zmian i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ustce Na podstawie art.50

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

N A DO D US U T S A T WY

N A DO D US U T S A T WY ZAŁOśENIA DO USTAWY O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 DIAGNOZA Problem pogodzenia Ŝycia zawodowego z rodzinnym z jednej strony obniŝa poziom zatrudnienia, a z drugiej negatywnie wpływa na dzietność

Bardziej szczegółowo

Autorzy. Nauczyciel z 24-letnim stażem pracy pedagogicznej, od 12 lat Dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Grodzisku Mazowieckim.

Autorzy. Nauczyciel z 24-letnim stażem pracy pedagogicznej, od 12 lat Dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Grodzisku Mazowieckim. Współpraca praca dyrektora przedszkola z organem prowadzącym, główne obszary współdzia działania, ania, najczęś ęściej pojawiające się problemy i metody ich rozwiązania zania Autorzy Rajmund Zaleski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Obowiązek szkolny dzieci 6-letnich

Obowiązek szkolny dzieci 6-letnich Obowiązek szkolny dzieci 6-letnich Propozycje zmian w systemie oświaty. www.men.home.pl Szkoła przyjaźnie wymagająca... wszystkim dzieciom zapewnia : - równe szanse dostępu do edukacji / w tym bezpłatne

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia lipca 2010 r. LSZ-4101-05-03/2010 P/10/069 Pani Barbara Franczuk Dyrektor Publicznego Przedszkola w Węgorzynie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.2014 r

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.2014 r UCHWAŁA Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.2014 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzymin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.27.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.27.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 marca 2015 roku Zarządzenie Nr OR.0050.27.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 marca 2015 w sprawie określenia załoŝeń do sporządzania arkuszy organizacji publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Grodziec na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 listopada 2012 roku

Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 listopada 2012 roku Uchwała Nr XXII/136/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

3. Na pokrycie kapitału zakładowego tworzonej Spółki Miasto wnosi ponadto wkład pienięŝny w kwocie 700.000,00 zł.

3. Na pokrycie kapitału zakładowego tworzonej Spółki Miasto wnosi ponadto wkład pienięŝny w kwocie 700.000,00 zł. Uchwała Nr... (projekt z dnia 26.02.2008 r.) Rady Miasta Ostrołęki z dnia... w sprawie likwidacji zakładu budŝetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce w celu zawiązania jednoosobowej spółki

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Ustawa. z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty projekt Ustawa z dnia. 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /50/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011 r.

Uchwała nr /50/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011 r. Uchwała nr /50/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011 r. W sprawie: ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Komorniki. Na podstawie art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY LINIA z dnia 23 marca 2012 roku

RADY GMINY LINIA z dnia 23 marca 2012 roku UCHWAŁA NR 111/XIV/VI/2012 RADY GMINY LINIA z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE ROK PRZEDSZKOLAKA Jadwiga Mielczarek Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE W ŚWIETLE ZAŁOŻEŃ REFORMY PROGRAMOWEJ MEN W ychowanie przedszkolne jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE FINANSOWANIE EDUKACJI I OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Analiza regionalna

CENTRALNE FINANSOWANIE EDUKACJI I OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Analiza regionalna INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ na zlecenie Brookings Institution i Results for Development CENTRALNE FINANSOWANIE EDUKACJI I OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Analiza regionalna ElŜbieta Malinowska-Misiąg

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/113/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 3 października 2008 r.

Uchwała Nr XXI/113/08 Rady Gminy Świętajno z dnia 3 października 2008 r. Uchwała Nr XXI/113/08 w sprawie utworzenia publicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych w innej formie niŝ przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne. Na podstawie art. 5 ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice dzieci w wieku 3-6 lat.

Szanowni Rodzice dzieci w wieku 3-6 lat. Szanowni Rodzice dzieci w wieku 3-6 lat. Uprzejmie informujemy, Ŝe nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych funkcjonujących w ramach innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Załącznik nr 7 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania Na

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie. I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego

Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie. I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 100/2009 z dnia 31.12.2009r. Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 1.1. Statut publicznego przedszkola, zwanego dalej przedszkolem, określa nazwę przedszkola. Nazwa przedszkola zawiera: 1) określenie Przedszkole, a w przypadku przedszkola specjalnego, integracyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2011/2012

Rekrutacja do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2011/2012 Rekrutacja do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2011/2012 Prowadzenie przedszkoli/oddziałów przedszkolnych jest zadaniem własnym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 2000 Nr 2 poz. 20 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA W STARYM POLU. Przedszkole ul. Marynarki Wojennej 22 82-220 Stare Pole

STATUT PRZEDSZKOLA W STARYM POLU. Przedszkole ul. Marynarki Wojennej 22 82-220 Stare Pole 1 STATUT PRZEDSZKOLA W STARYM POLU Przedszkole ul. Marynarki Wojennej 22 82-220 Stare Pole 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedszkole w Starym Polu zwane dalej przedszkolem jest placówką opiekuńczo - edukacyjną.

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 1 STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU Statut opracowany został na podstawie: Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, tekst jednolity z 19 marca 2009 roku (Dz.

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Rybnik 21-22 maj 2009r.

Rybnik 21-22 maj 2009r. Rybnik 21-22 maj 2009r. w 2007r. Związek Miast Polskich wraz ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Gmin Wiejskich RP przystąpił do realizacji czteroletniego szkoleniowo-doradczego projektu pt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty 25.06.2014 r. Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH STOWARZYSZENIA SIÓDEMKA W TARNOWIE ROZDZIAŁ I NAZWA ZESPOŁU, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE 1 1. Zespół Szkół, którego dotyczy statut używa nazwy :

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 20 lipca 2010 r. LLU-4101-05-01/2010 P/10/069 Pani Lilla Stefanek Burmistrz Poniatowej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BORNEM SULINOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BORNEM SULINOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne UCHWAŁA Nr XLVIII/566/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach.

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art.. 58 ust. 1, 2, 6 oraz art. 62 ust.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu. Rozdział 1 Przepisy wstępne

STATUT. Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu. Rozdział 1 Przepisy wstępne Załącznik Nr 2 do uchwały NR XLV/931/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. STATUT Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. P/07/080 LRZ 41031-4-07 Pan Zbigniew Zieliński Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie placówek oświatowo- wychowawczych i placówek kształcenia ustawicznego w systemie oświaty

Funkcjonowanie placówek oświatowo- wychowawczych i placówek kształcenia ustawicznego w systemie oświaty Funkcjonowanie placówek oświatowo- wychowawczych i placówek kształcenia ustawicznego w systemie oświaty System oświaty obejmuje: placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/115/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/115/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/115/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego

Bardziej szczegółowo

Demograficzne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty Zielonej Góry w perspektywie 2020 roku. Czesław Osękowski

Demograficzne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty Zielonej Góry w perspektywie 2020 roku. Czesław Osękowski Demograficzne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty Zielonej Góry w perspektywie 2020 roku Czesław Osękowski Miasto i Gmina Zielona Góra Strony połączenia: - Miasto Zielona Góra - Gmina Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji klas integracyjnych, podstawy prawne. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi organizacji oddziałów integracyjnych w

Zasady organizacji klas integracyjnych, podstawy prawne. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi organizacji oddziałów integracyjnych w Zasady organizacji klas integracyjnych, podstawy prawne. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi organizacji oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych i przyjmowania uczniów do tych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./2014 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia.2014 r

UCHWAŁA NR./2014 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia.2014 r UCHWAŁA NR./2014 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia.2014 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXIV/723/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2005 r.

UCHWAŁA NR LXXIV/723/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2005 r. UCHWAŁA NR LXXIV/723/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU Tekst jednolity Podstawy prawne: 1. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), 2. art. 20 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miejskiej Leszna z dnia.

Uchwała Nr. Rady Miejskiej Leszna z dnia. Projekt Uchwała Nr. Rady Miejskiej Leszna z dnia. Druk nr 499 w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli miejskich w Lesznie. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO I PROCEDURA ZATWIERDZANIA ARKUSZY ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK GMINY KŁECKO NA ROK SZKOLNY 2010/2011

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO I PROCEDURA ZATWIERDZANIA ARKUSZY ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK GMINY KŁECKO NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2010 Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 30 marca ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO I PROCEDURA ZATWIERDZANIA ARKUSZY ORGANIZACJI SZKÓŁ I PLACÓWEK GMINY KŁECKO NA ROK SZKOLNY 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/548/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała Nr L/548/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2010 r. Uchwała Nr L/548/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budŝetowego o nazwie: Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Sportu i Rehabilitacji z

Bardziej szczegółowo

Statut. Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach

Statut. Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach Miejski Zespół Poradni Psychologiczno Pedagogicznych ul. Urzędnicza 16, 25 729 Kielce tel. sek. 041/ 34 58 609, 041/ 249 59-99, fax 041/ 34 53 239 mzppp1@wp.pl www.mzppp.pl Statut Miejskiego Zespołu Poradni

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH 0 Podstawę prawną statutu stanowią: Podstawę prawną opracowania statutu stanowią w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE Załącznik do uchwały nr 1/2012/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie z dnia 30 sierpnia 2012roku STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 6 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W ŻYRARDOWIE Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru oferty.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt z 9 marca 2010 r.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt z 9 marca 2010 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Projekt z 9 marca 2010 r. Zakres zmian proponowanych w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty I. Subwencjonowana i

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZCYJNY Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie

REGULAMIN ORGANIZCYJNY Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie REGULAMIN ORGANIZCYJNY Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity z 1996 roku Dz. U. Nr 13 poz.74 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2013/2014

na rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR1 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W KOBYŁCE na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz..U.z 2004r.Nr256,poz.2572z

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH 1. Postanowienia ogólne 1.Nazwa placówki brzmi: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach, zwana dalej Poradnią. 2.Organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁ PRZYSZ OŚĆ DEMOGRAFICZNA A EDUKACJA

PRZYSZŁ PRZYSZ OŚĆ DEMOGRAFICZNA A EDUKACJA PRZYSZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA A EDUKACJA Urszula Sztanderska Uwagi wstępne Silne zmiany liczby dzieci i młodzieży powodem konieczności ś i znacznych zmian w szkolnictwie Zmiany demograficzne nie są jednokierunkowe,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zapisy Statutu Miejskiego Przedszkola nr 5 (wyciąg ze Statutu)

Najważniejsze zapisy Statutu Miejskiego Przedszkola nr 5 (wyciąg ze Statutu) Najważniejsze zapisy Statutu Miejskiego Przedszkola nr 5 (wyciąg ze Statutu) Miejskie Przedszkole nr 5 prowadzone jest przez Miasto Zielonka. Cele Przedszkola: Celem przedszkola jest wszechstronny rozwój

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH PO OSTATNICH ZMIANACH PRAWA. www.oskko.edu.pl/kongres/

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH PO OSTATNICH ZMIANACH PRAWA. www.oskko.edu.pl/kongres/ ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH PO OSTATNICH ZMIANACH PRAWA www.oskko.edu.pl/kongres/ ustawa przedszkolna i u.s.o. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1) dobrą koniunkturę rynku ubezpieczeniowego w Polsce;

UZASADNIENIE. 1) dobrą koniunkturę rynku ubezpieczeniowego w Polsce; Projekt z dnia 16.08.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1/ 2010 DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 2 W SKIERNIEWICACH

ZAŁĄCZNIK NR 1/ 2010 DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 2 W SKIERNIEWICACH ZAŁĄCZNIK NR 1/ 2010 Zgodnie z Ustawą z 7 września 1991r. o systemie oświaty/ tekst jednolity: Dz.U. 2004 nr256, poz. 2572 ze zm./; Ustawa z 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 na terenie województwa wielkopolskiego opracowano na podstawie materiałów Wydziału Kontroli i Ewaluacji 1 1. Prawidłowość wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Opracowano na podstawie przepisów: Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 5 w Rybniku

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 5 w Rybniku REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 5 w Rybniku Na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli

NajwyŜsza Izba Kontroli NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 stycznia 2010 r. LWA-410-42-01/2009 P/09/162 Pan Marek RóŜański Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ELŻBIETA RABENDA POWIAT LĘBORSKI

ELŻBIETA RABENDA POWIAT LĘBORSKI Otwarte konkursy ofert dla organów prowadzących niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, czyli jak połączyć dwie ustawy: o systemie oświaty i o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP

Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP Załącznik do uchwały nr./2010 Rady Ministrów z dnia.. 2010 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2010 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

[1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

[1] Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). OBOWIĄZEK SZKOLNY Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 70 1.Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 3916 UCHWAŁA NR XL/466/14 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 3916 UCHWAŁA NR XL/466/14 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 1 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 3916 UCHWAŁA NR XL/466/14 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za ponadprogramowe

Bardziej szczegółowo

Raport Money.pl: Ile państwo daje dzieciom? Agnieszka Zawadzka, Money.pl

Raport Money.pl: Ile państwo daje dzieciom? Agnieszka Zawadzka, Money.pl Raport Money.pl: Ile państwo daje dzieciom? Agnieszka Zawadzka, Money.pl W ubiegłym roku na jedno dziecko przypadło z budŝetu 5,5 tysiąca złotych. Z analizy Money.pl wynika, Ŝe w tym roku kwota ta wzrośnie

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKA RADA OŚWIATOWA 18 VI 2015R. oprac. Iwona Tor

GDAŃSKA RADA OŚWIATOWA 18 VI 2015R. oprac. Iwona Tor GDAŃSKA RADA OŚWIATOWA 18 VI 2015R. Organizacja sieci szkół i przedszkoli w świetle ustawy przedszkolnej oraz stosownych przepisów prawa oświatowego i administracyjnego oprac. Iwona Tor Edukacja przedszkolna

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Zmiany w toku nowe zadania w systemie oświaty Nowa podstawa programowa, niosąca za sobą zmodernizowane egzaminy

Bardziej szczegółowo

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I. Osoby pracujące Prognoza rozwoju rynku pracy powiatu chrzanowskiego od strony podaŝowej musi uwzględniać generalne tendencje, dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu Załącznik nr 5 Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu I. Podstawa prawna 1 Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu działa na podstawie niŝej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r

Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r w sprawie; uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu Wrocław 2010 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKORZYSTANIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZSP nr 2 w KWIDZYNIE. 1. Postanowienia wstępne

REGULAMIN WYKORZYSTANIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZSP nr 2 w KWIDZYNIE. 1. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady i kierunki wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z odpowiednimi zapisami: a) ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek idzie do szkoły

Sześciolatek idzie do szkoły Sześciolatek idzie do szkoły Przepisy prawne dotyczące obniżenia wieku obowiązku szkolnego Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z zm.) Ustawa z

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Tyszowiec z dnia 30 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Tyszowiec z dnia 30 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Tyszowiec z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br.

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Priorytet XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo