BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH. WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH. WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA"

Transkrypt

1 BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA Opracowała dla Bank DnB NORD Polska S.A. Magdalena Głowacka

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 I. SZANSE ROZWOJU USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PES W BRANśY EDUKACYJNEJ... 7 II. ANALIZA PEST POLITYCZNE... 9 WARUNKI PRAWNE ROZWOJU PRZEDSZKOLI... 9 CHARAKTER PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NIEZBĘDNE PRZEPISY Prawo budowlane Ochrona przeciwpoŝarowa Wymogi sanitarne / higieniczne Wymogi w zakresie BHP Wymogi dotyczące zatrudnienia / kadrowe RODZAJE PRZEDSZKOLI Przedszkola publiczne Przedszkola niepubliczne Organy w przedszkolach Inne formy wychowania przedszkolnego AKTUALNA POLITYKA WŁADZ CENTRALNYCH I SAMORZĄDOWYCH EKONOMICZNE ANALIZA TRENDÓW MAKROEKONOMICZNYCH Analiza struktury demograficznej kraju Struktura gospodarstw domowych Analiza sytuacji finansowej gospodarstw domowych Wynagrodzenie Produkt krajowy brutto Wzrost gospodarczy i poziom cen (E)Migracje ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA POPYT Liczba urodzeń Liczba małŝeństw Dodatki dla matek samotnych Potrzeby, wymagania, gusta i preferencje klientów Stopa Ŝycia (dochody, zróŝnicowanie) Jakość usług Ceny usług Promocja ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA PODAś Dofinansowania samorządów i innych podmiotów Dofinansowania z UE Wielkość miast, wsi Liczba dostawców SPOŁECZNE

3 NAUCZYCIELE PRACOWNICY - KADRA PODNOSZENIE KWALIFIKACJI RODZINY DZIECI TECHNOLOGICZNE INFORMATYZACJA ODKRYCIA NAUKOWE KAPITAŁ LUDZKI III. ANALIZA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU ANALIZA ILOŚCIOWA OPIS TYPÓW DZIAŁAJĄCYCH PODMIOTÓW POZIOM KONKURENCJI TRENDY STRATEGIE PRZYJMOWANE PRZEZ OBECNE NA RYNKU FIRMY IV. ANALIZA DOSTAWCÓW ANALIZA ILOŚCIOWA OPIS TYPÓW DZIAŁAJĄCYCH PODMIOTÓW POZIOM KONKURENCJI TRENDY V. KLIENCI OCENA POTRZEB KLIENTÓW SPOSOBY PODEJMOWANIA DECYZJI O ZAKUPIE USŁUG STOSUNEK DO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH VI. BARIERY WEJŚCIA NAKŁADY INWESTYCYJNE INNE VII. CHARAKTERYSTYKA USŁUG ZAKRES DZIAŁANIA I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLI CENY JAKOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ USŁUG KADRA DODATKOWE ELEMENTY DODATKOWE ZAJĘCIA VIII. DOCHODOWOŚĆ BRANśY BADANIE CEN I KOSZTÓW OCENA ATRAKCYJNOŚCI BRANśY

4 X. PROPOZYCJA DOTYCZĄCA ROLI I POZYCJONOWANIA SIĘ PES W BRANśY ZAŁĄCZNIK NR MIASTO LESZNO ZASADY FUNKCJONOWANIA LESZCZYŃSKICH PRZEDSZKOLI BudŜet przedszkola Zatrudnienie pracowników Strategia PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W LESZNIE PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W LESZNIE

5 WSTĘP WdraŜanie do idei uczenia się przez całe Ŝycie pociąga za sobą zmianę w podejściu do edukacji. Uczenie się rozprzestrzenia się poza systemy edukacyjne i szkoły, ma miejsce wszędzie, w wielu róŝnych sytuacjach i warunkach. Obejmuje wszystkie, etapy zawodowego i społecznego rozwoju. Takie pojmowanie edukacji odzwierciedla tezę, Ŝe kaŝdy człowiek posiada zarówno zdolność, jak równieŝ prawo do uczenia się. Implikuje to kolejną tezę, Ŝe człowiek podejmując wyzwania edukacyjne wpływa na przebieg swojego Ŝycia 1. Zmiany w systemie edukacyjnym skłaniają do rozwaŝenia czynników modyfikujących funkcjonowanie poszczególnych jego ogniw. Tym pierwszym wprawdzie jeszcze nie powszechnym lecz obejmującym znaczną liczbę dzieci, zwłaszcza 5 6 letnich, jest przedszkole. Istnieje ono juŝ w świadomości społecznej jako etap przygotowujący dziecko do systematycznej nauki. 2 Przytoczone wypowiedzi mają na celu uświadomić konieczność edukacji od najmłodszych lat i jaką waŝną rolę w wychowaniu dziecka stanowią przedszkola. Nie ulega wątpliwości, Ŝe inwestowanie w przyszłość młodego człowieka naleŝy rozpocząć od inwestycji w edukację przedszkolną, uświadamiają to równieŝ niŝej wymienione powody, cele inwestycji: 1. zapewnienie rozwoju intelektualnego uzasadnienie naukowe 2. zapewnienie większych korzyści ekonomicznych i obniŝenie kosztów społecznych 3. zapewnienie większej równości społecznej 4. zwiększenie skuteczności innych inwestycji 5. zapewnienie pomocy matkom 3 PoniŜsza analiza ma znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące problemów współczesnej oświaty. Wyznaczyć kierunki rozwoju. Zdiagnozować czy liczba 1 J. Delors, Edukacja - jest w niej ukryty skarb, Wyd. UNESCO, Warszawa Krystyna Ferenz Wychowanie w przedszkolu 4/1999 Współczesne funkcje przedszkola 3 Mary Eming Young: Early Child Development, Investing in the future, The World Bank, Washington D.C r. 5

6 przedszkoli jest wystarczająca, czy liczba miejsc w placówkach jest adekwatna do liczby dzieci w wieku przedszkolnym. Czy być moŝe opłaty cena są za wysokie? Chcąc odpowiedzieć na powyŝsze pytania, naleŝy dokonać dogłębnej analizy rynku edukacji w Polsce, stąd teŝ w pierwszej kolejności zostaną wyznaczone rekomendacje w zakresie szans i kierunków rozwoju przez odpowiednie jednostki publiczne. Następnie przyjrzymy się otoczeniu makro i mikro-ekonomicznemu. Początkowo uwagę skupimy na analizie makroekonomicznej w oparciu o analizę PEST analizę czynników kształtujących wielkość i jakość rynku. Następnie zaanalizowane zostanie otoczenie mikroekonomiczne - w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego przyjrzymy się podmiotom działającym w branŝy edukacyjnej w sektorze przedszkoli, zarówno po stronie popytowej, jak i podaŝowej. Sprawdzimy jak trudno jest wejść w branŝę edukacyjną ocenimy bariery wejścia, sprawdzimy jej dochodowość, wyznaczymy kluczowe czynniki sukcesu. By dokładniej przedstawić i zaproponować rolę, i miejsce podmiotów ekonomii społecznej w branŝy edukacyjnej, w sektorze przedszkoli została zaprezentowana case study dwóch placówek przedszkolnych o róŝnym charakterze działania. 6

7 I. Szanse rozwoju usług świadczonych przez PES w branŝy edukacyjnej W programach unijnych na lata (Program Operacyjny Kapitał Ludzki - jako priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), uwaga skupiona została na wyrównaniu szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W ramach działania 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, zostały naniesione następujące wytyczne co sugeruje nałoŝenie równieŝ pewnych rekomendacji na branŝe i wyznaczenie szans, i perspektyw rozwoju 4 : - waŝny jest powszechny rozwój i powszechny dostęp do danych od najmłodszych lat, gdyŝ to pozwala stworzyć dobrze ugruntowaną edukację juŝ od podstaw czyli podkreślone zostało znaczenie wychowania przedszkolnego; - kolejny priorytet to - upowszechnienie edukacji przedszkolnej, poprzez wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w postaci tworzenia elastycznych form edukacji przedszkolnej, ale jednocześnie wzmocnienie działających i uelastycznie ich oferty do rzeczywistych potrzeb (rodziców/opiekunów i dzieci); - przekonanie rodziców o znaczeniu i wartości przedszkola oraz konieczności wysyłania dziecka do placówek przedszkolnych czyli przełamanie barier kulturowych poprzez podnieniesienie poziomu wykształcenia ; - Unia Europejska wskazuje równieŝ na potrzebę zadbania i zaopiekowania się edukacją na obszarach wiejskich (priorytet 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich) ma to na celu wspomóc i zwiększyć świadomość o konieczności kształcenia 4 Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego Kapitał Ludzki , Warszawa 18 września

8 i przeświadczyć o konieczności upowszechnienia edukacji przedszkolnej; W związku z zasugerowanymi problemami Unia Europejska proponuje następujące działania: - opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną; - wsparcie istniejących przedszkoli, przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu; - tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym równieŝ realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej ( w szczególności na obszarach wiejskich) 5 ; - poprawa infrastruktury i zwiększenie miejsc pracy; - konieczność rotacyjnego wspierania zatrudnienia w placówkach działających na zasadzie spółdzielni socjalnych 6 ; Szansą rozwoju dla branŝy są równieŝ wskaźniki upowszechnienia wychowania przedszolnego w krajach Unii Europejskiej, które od lat wykazują bardzo wysoki poziom powyŝej 95 % (m.in. we Francji, Włoszech) lub teŝ duŝą dynamikę wzrostu (przykładowo Hiszpania: %, %, %). Podobnie w krajach, gdzie wskaźniki były niskie, nastąpił znaczny wzrost (przykładowo Portugalia %, %, takŝe Szwajcaria, Norwegia, Węgry, Czechy, Bułgaria). 7 Generalnie w krajach Europu Zachodniej wskaźnik uczestnictwa waha się między 70 % %, gdzie w Polsce jest na poziomie 30 % (dzieci w wieku 3 5 lat). 8 5 Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego Kapitał Ludzki , Warszawa 18 września dr Joanna Tyrowicz, UW,Miejsce ekonomii społecznej w programach operacyjnych perspektywy finansowej na podstawie opinii członków SKES, Warszawa Oświata i wychowania w roku szkolnym 2003/2004, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

9 II. Analiza PEST Badając określony rynek, branŝe naleŝy skupić się w pierwszym rzędzie na środowiskowej analizie czynników, które kształtują jego wielkość i jakość. Jedną z najlepszych metod jest analiza PEST, która w oparciu o czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne pozwala przeanalizować po czym usystematyzować cała wiedzę o danej branŝy. 1. POLITYCZNE Określając czynniki polityczne, badamy otoczenie prawne konieczne wymagania, pozwolenia, licencje do otwarcia danego przedsiębiorstwa placówki; Warunki prawne rozwoju przedszkoli - Ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r. Tekst jednolity (Dz.U. nr 256,poz.2572 z późniejszymi zmianami); - Ustawa - Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami); - Ustawa o samorządzie gminnych z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz z późniejszymi zmianami); - Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2001, nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) - Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (tekst jedn. Dz.U. nr 249, poz. 2104) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 9

10 kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. nr 51, poz. 458 z 2003 r. z późniejszymi zmianami); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624 ze zm.); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r. nr 260, poz ze zm.); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŝna zatrudnić nauczycieli niemających wyŝszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2002 r. nr 155, poz. 1288); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. nr 89, poz. 826; zm. Dz.U. nr 189, poz.1854); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 grudnia 2006 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a takŝe kwalifikacji osób, którym moŝna zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. nr 235, poz. 1703); - Ustawa z 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z zm.); 10

11 Na podstawie w/w ustaw moŝna zdefiniować cele i zasady funkcjonowania przedszkoli. Jednak najpierw naleŝy się przyjrzeć samej istocie przedszkola i wychowania przedszkolnego, które stanowi pierwsze ogniwo w procesie kształcenia i wychowania dziecka. Działalność przedszkola publicznego zakładanie, jak i jego prowadzenie naleŝy do zadań własnych gmin. 9 Do zadań organu prowadzącego naleŝy przede wszystkim: - zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; - wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; - zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówki; - wyposaŝenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych; 10 Charakter prowadzenia działalności Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 6 lat i jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego 11. W szczególnych przypadkach dyrektor placówki moŝe przyjąć dziecko do przedszkola, które ukończyło 2,5 roku. 12 Dla dzieci 6 letnich jest obowiązek przedszkolny obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 13 Zadaniem gminy jest udostępnić taką liczbę placówek przedszkolnych, by kaŝde dziecko 9 Ustawa o systemie oświaty, rozdział 5a, 6, 10 Ibidem, art.5 11 Ibidem, art Ibidem, art tamŝe 11

12 sześcioletnie miało moŝliwość spełnienia obowiązku i równieŝ zadbanie o to, by odległość z domu do najbliŝszej placówki nie była większa niŝ 3 km. 14 Ponadto kaŝda placówka nie ma prawa odmówić przyjęcia dziecka sześcioletniego, niezaleŝnie od tego, czy miejsca są juŝ obsadzone czy teŝ nie. Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 15 Niezbędne przepisy Zakładając placówkę oświatową nie naleŝy zapominać o konieczności spełnienia niezbędnych wymogów, opierając się o poniŝsze przepisy: Prawo budowlane Ustawa z 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz ze zm.) Ochrona przeciwpoŝarowa Ustawa z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz.U. z 2002, NR 147, poz.1229 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563) Wymogi sanitarne / higieniczne Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej Ŝywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji (Dz.U. nr 120 poz. 1259); 14 Ustawa o systemie oświaty, art. 14 a 15 tamŝe 12

13 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami.( Dz.U. Nr 234, poz.1979) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie Ŝywnością (Dz.U. z 2003r. Nr 27 poz. 233, Dz.U Nr 47 poz. 406 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek Ŝywności przez zakłady Ŝywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. z 2007 r. Nr 80 poz. 545) Wymogi w zakresie BHP Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650), Wymogi dotyczące zatrudnienia / kadrowe Ustawa - Karta Nauczyciela z dnia 22 czerwca 1982 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. nr 97, poz. 674 ze późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŝna zatrudnić nauczycieli niemających wyŝszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2002r. Nr 155, poz. 1288); Ustawa z 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Tekst jednolity DzU z 1998r. Nr21, poz.94 z zm.); 13

14 Rodzaje przedszkoli Badanie perspektyw rozwoju działalności PES w przedszkolach Rozpatrujemy rodzaje przedszkoli w dwóch kategoriach: - przedszkola publicznego prowadzone przez gminy - przedszkola niepublicznego prowadzone przez osobę fizyczną prawną Przedszkola publiczne Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: - prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego; - przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; - zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 16 Przedszkole moŝe być zarówno jednostką budŝetową, jak i zakładem budŝetowym. Jednostki budŝetowe są w 100% finansowane przez gminę (Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Dz.U. nr 249, poz. 2104). Zakłady budŝetowe utrzymują się w znacznym stopniu z dochodów własnych i opłat wnoszonych przez rodziców. Posiadają równieŝ większe moŝliwości, jeśli chodzi o wydatkowanie. To co łączy obie jednostki - to fakt organizacji ze strony gminy w postaci zabezpieczenia obsługą administracyjnofinansową i organizacyjną. Cechy charakterystyczne jednostki budŝetowej: - działają na systemie dwóch kas (jedna kasa dyrektor opłaca wydatki zgodnie z planem finansowym, druga kasa znajdują się 16 Ibidem, Art

15 fundusze pochodzące z róŝnych wpływów np. darowizny, wpłaty rodziców; - otrzymywane pieniądze są szczegółowo rozdzielane zgodnie z określonymi zasadami (urząd gminy przygotowuje projekt planu finansowego, z określonymi kwotami na poszczególne paragrafy przykładowo na wydatki osobowe, pomoce dydaktyczne etc.); Cechy charakterystyczne zakładu budŝetowego: - podstawa działania to plan finansowy - czyli opracowywane przez kierownika zakładu plan przychodów i rozchodów, stan środków obrotowych i rozliczenia z budŝetem. W planie finansowym muszą znajdować się równieŝ określone kwoty wpłat dotacji z budŝetu oraz wynagrodzenia; - waŝna rzeczą jest fakt, Ŝe kaŝda nadwyŝka budŝetowa musi być zwrócona, i jednocześnie powoduje zmniejszenie kwoty dofinansowania przez gminę w następnym roku; - dyrektor jest odpowiedzialny za przygotowanie planu dochodów i wydatków, który następnie jest potwierdzany przez gminę; - dysponentem budŝetu jest dyrektor; - konieczne jest równieŝ zatrudnienie księgowej przez zakład budŝetowy 17 ; Przedszkole publiczne funkcjonuje przez cały rok szkolny, lecz jego dzienny czas pracy nie moŝe być krótszy niŝ pięć godzin. Jest to czas przeznaczony na realizację podstawy programowej. Organ prowadzący przedszkole ustala terminy przerw pracy przedszkola (np. ferie zimowe, wakacje) oraz zasady odpłatności dziecka w przedszkolu. Działalność przedszkola określa statut placówki, skonstruowany na podstawie ramowego statutu. (rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz.U. nr 61, poz. 624, z późniejszmi zmianami). 17 Management w przedszkolu 15

16 Statut przedszkola określa m.in.: - cele i zadania wynikające z przepisów prawa; - sposób realizacji zadań; - sposób sprawowania opieki nad dziećmi; - organizację zajęć dodatkowych; - szczegółowe kompetencje organów przedszkola; - organizację przedszkola; - zakres zadań nauczycieli; - zasady rekrutacji dzieci; KaŜda z placówek na wniosek rady pedagogicznej ustala swój ramowy program dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący (ramowy statut przedszkola, paragraf 8.1) po uprzednim zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Arkusz organizacyjny zawiera m.in.: - czas pracy poszczególnych oddziałów; - ilość etatów i liczbę pracowników przedszkola (takŝe osoby zajmujące stanowiska kierownicze); ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole. Przedszkola publiczne mają obowiązek realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Rozporządzenie MEN z 26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2002, Nr 51, poz.458 ze zm.) 16

17 W placówkach przedszkolnych praca wychowawczo dydaktyczno opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego w danej placówce programu znajdującego się w wykazie Ministra Edukacji Narodowej. Przedszkola niepubliczne Przedszkole niepubliczne moŝe być załoŝone przez osobę prawną lub fizyczną. Działalność zakładamy na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia działalności. 19 Placówka działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą. 20 Powinien on określać: - nazwę, cel i zadania; - osobę prowadzącą; - organy placówki i zakres ich zadań; - organizację; - prawa i obowiązki pracowników; - sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki; - zasady przyjmowania dzieci; Przykładem przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną bądź prawną są: - przedszkola prowadzone przy fundacjach; - przedszkola prowadzone przy róŝnegorodzaju stowarzyszeniach; - przedszkola prowadzone przez siostry zakonne; - przedszkola zakładowe; - przedszkola prywatne; Kroki, które naleŝy poczynić, chcąc załoŝyć przedszkole niepubliczne: 19 Ustawa o systemie oświaty, art Ibidem, art.84 17

18 - wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej; - oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić przedszkole niepubliczne, jej miejsca zamieszkania, oznaczenie rodzaju przedszkola oraz datę rozpoczęcia jego funkcjonowania, wskazanie miejsca prowadzenia przedszkola i warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jego terenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, statut przedszkola, dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu niepublicznym. Urząd miasta lub gminy wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji osobie zainteresowanej i przesyła do wiadomości Kuratorium Oświaty; - opinie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, StraŜy PoŜarnej oraz architekta z urzędu miasta lub gminy; - odpowiedni lokal, zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki dla dzieci i pracowników przebywającym na jego terenie; - statut przedszkola; - od dyrektora i nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych wymagane są kwalifikacje zgodnie z Ustawą - Karta Nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 155, poz.1288); - przedszkola niepubliczne tak jak przedszkola publiczne zobowiązane są do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego; - dobrze jest, jeśli kadra pedagogiczna dokona wyboru programu dla przedszkola. Praca wychowawczo dydaktyczno opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego w danej placówce programu, znajdującego się w wykazie Ministra Edukacji Narodowej; Nadzór pedagogiczny nad wszystkimi placówkami przedszkolnymi zarówno publicznymi, jak i niepublicznymi pełnią kuratorzy oświaty przy 18

19 urzędach wojewódzkich, którzy decydują takŝe o zarejestrowaniu nowej placówki. 21 Organy w przedszkolach We wszystkich przedszkolach działają następujące organy: - rada rodziców jako organ społeczny reprezentuje ogół rodziców dzieci, wybierana jest w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców 22 ; rada jest organem opiniotwórczym i doradczym, do jej zadań naleŝą m.in.: o opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia; o opiniowanie projektu planu finansowego; o uchwalanie wraz z radą Pedagogiczną róŝnego typu programów; 23 - rada pedagogiczna 24 istnieje w kaŝdym przedszkolu, gdzie zatrudnionych jest minimalnie 3 nauczycieli, w skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele w placówce i dyrektor placówki; rada jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej zadań, dotyczących kształcenia, wychowania; 25 - dyrektor placówki do zadań naleŝą w szczególności: o kieruje działalnością przedszkola; o sprawuje nadzór pedagogiczny; o sprawuje opiekę nad dziećmi; o realizuje uchwały rady pedagogicznej; o dysponuje środkami określonymi w planie finansowym; Ustawa o systemie oświaty art Ustawa o systemie oświaty, art Ustawa o systemie oświaty, art ibidem, art

20 o wykonuje inne zadania wynikające przepisów szczególnych; 26 Inne formy wychowania przedszkolnego Zgodnie z ustawą o systemie oświaty mogą być organizowane inne formy wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat, w miejscu moŝliwie najbliŝszym miejsca ich zamieszkania. 27 Szczegóły zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Zgodnie z rozporządzeniem wychowanie przedszkolne moŝe być prowadzone w następujących, innych niŝ przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w formach: - zespołach wychowania przedszkolnego, zwanego dalej zespołami, w których zajęcia są prowadzone w niektóre dni tygodnia; - punktach przedszkolnych, zwanych dalej punktami, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący; Zajęcia wychowania przedszkolnego w zespołach i punktach mogą być prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci. Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego prowadzonych w zespole lub punkcie, w czasie których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego lub wybrane części tej podstawy, wynosi 3 godziny. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć wynosi 12 godzin ibidem, art Ibidem, art. 14a.ust.5 28 Dz.U. z 2008, nr 7, poz. 38, 3 rozporządzenia 20

21 Zajęcia w ramach zespołu lub punktu mogą być prowadzone w lokalu zapewniającym 29 : - bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci; - wyposaŝenie w sprzęty i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych części tej podstawy; Osoby prawne i fizyczne mogą prowadzić inne formy wychowania przedszkolnego i zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli. 30 Podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą, ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Zgłoszenie do ewidencji zamiast statutu powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie. 31 Aktualna polityka władz centralnych i samorządowych Przedszkola publiczne są w całości finansowane przez organ prowadzący. Niepubliczne przedszkola 32 otrzymywać dotacje z budŝetu gminy. i inne formy wychowania przedszkolnego mogą Warunkiem udzielenia dotacji jest złoŝenie wymaganej dokumentacji do urzędu gminy, w terminie do 30 września roku, poprzedzającego rok udzielenia dotacji Ibidem, 4 30 Ustawa o systemie oświaty, art. 14c 31 Ibidem, art.89a. ust.1 32 Ibidem art Ibidem art

22 KaŜda z placówek zwolniona jest z podatków i opłat z tytułu: zarządu, uŝytkowania, uŝytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych. Zasady płatności podatku od nieruchomości, podatek rolny, leśny określa odrębna ustawa Ibidem art

23 2. EKONOMICZNE Badanie perspektyw rozwoju działalności PES w przedszkolach Czynniki ekonomiczne to głównie badanie trendów panujących na rynku, trendów makroekonomicznych w oparciu o dane statystyczne, a takŝe czynników kształtujących popyt i podaŝ w danej branŝy. Analiza trendów makroekonomicznych W branŝy edukacyjnej przedszkola kluczową rolę odgrywa liczba dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 5 lat, stąd teŝ analiza narodzin dzieci na przestrzeni lat, analiza demograficzna kraju, pełnią rolę znaczącą. Analiza struktury demograficznej kraju W roku 2006 ludność Polski wynosiła z czego 61,3 % w miastach. Dominuje liczba osób w wieku produkcyjnym 64,2 %, przedprodukcyjnym 20,1 %, poprodukcyjnym 15,7 %. Przyrost naturalny 0,1% zróŝnicowany w poszczególnych regionach, dodatkowo w miastach ujemny, na wsiach dodatni. Tabela poniŝej, ukazuje rozkład ludności w regionach Polski z uwzględnieniem wieku przedprodukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego. 23

24 Tabela 35 : Ludność w Polsce i podregionach w 2006 roku Ludność (w %) Regiony Ogółem ( w tys.) W wieku przedprodukcyjnym W wieku produkcyjnym W wieku poprodukcyjnym Przyrost naturalny Polska ,50 20,1 64,2 15,7 0,1 Centralny 7.737,90 19,1 63,8 17,2 0,9 Południowy 7.940,30 19,6 64,5 15,9 0,0 Wschodni 6.746,30 21,2 62,5 16,3-0,3 Północnowschodni Północnozachodni 6.079,90 20,7 65,2 14,1 1, ,30 18,6 65,6 15,8-0,9 Północny 5.696,80 21,3 64,5 14,2 1,7 Znaczny odsetek populacji w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym sugeruje dominację roczników wyŝowych a co niesie za sobą przyszłościowy wzrost liczby urodzeń. Dokładną strukturę populacji wskazuje poniŝszy wykres : 35 Rocznik statystyczny województw 2007, Główny Urząd Statystyczny Warszawa 2007, str

25 Wykres: Struktura populacji w 2005 roku Struktura gospodarstw domowych W prognozie GUS do roku 2030 prognoza liczby gospodarstw domowych kształtuje się następująco: Tabela nr 36 : Gospodarstwa domowe - prognoza POLSKA ( w tys.) , , , , , ,20 36 Prognoza gospodarstw domowych wg liczby osób, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

26 Co wskazuje równieŝ na pewien trend do roku 2020 liczba gospodarstw będzie rosła, potem nastąpi spadek do 2030 roku. Maleć będzie równieŝ przeciętna liczba osób w gospodarstwach domowych (z 2,822 w 2002 r. do 2,299 w 2030 roku) związane to moŝe być z dynamiką zmian przyrostu naturalnego. Do roku 2010 przyrost naturalny według prognoz będzie jeszcze dodatni, natomiast od roku 2020 liczba zgonów będzie przewyŝszała liczbę urodzeń. Wykres: Przyrost naturalny w Polsce w latach Analiza sytuacji finansowej gospodarstw domowych W porównaniu z rokiem 2005, w 2006 wzrósł przeciętny nominalny dochód rozporządzalny na osobę o 8,5 % i wyniósł ok. 835,- PLN (na konsumpcje ok. 715,- PLN). Wzrost nastąpił we wszystkich grupach społecznych, najbardziej w gospodarstwach rolników i gospodarstwach pracujących na własny rachunek, najmniej w gospodarstwach emerytów. 37 Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

27 Biorąc pod uwagę przeciętne miesięczne nominalne wydatki w gospodarstwach domowych w 2006 roku są one wyŝsze niŝ w roku 2005 o ok.6,8 % (wyniosły 745,- PLN). W kaŝdej grupie społeczno-ekonomicznej nastąpił wzrost. Największy wzrost wydatków odnotowano w przypadku opłat za energię, odzieŝ i obuwie, rekreację i kulturę, spadkowi natomiast uległa branŝa spoŝywcza oraz napoje bezalkoholowe. Spadł równieŝ poziom ilościowy spoŝycia podstawowych artykułów Ŝywnościowych, natomiast zauwaŝalny jest wzrost w dobra trwałego uŝytkowania, a takŝe w pojazdy jednośladowe. W przypadku wydatków na edukację, nastąpił niewielki wzrost (setne procenta) głównie w większych miastach związane jest to z tendencją im większe miasto, tym większe wydatki na edukacje, które stosunkowo i tak są bardzo niskie i oscylują w granicach 2 % ogólnej liczby wydatków danej grupy społecznej czy teŝ miast (miast pod względem liczby ludności). Dokładny wzrost zaleŝy od branŝy, a takŝe od czynników takich jak: wiek, staŝ pracy czy poziom wykształcenia. Wzrost poziomu wynagrodzeń oczywiście odzwierciedla wzrost poziomu Ŝycia chętniej kupujemy i chętniej wydatkujemy, ale i oszczędzamy. Wynagrodzenie Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w pierwszych trzech kwartałach 2007 r. ukształtowało się na poziomie 2685,71 zł, tj. o 8,6% wyŝszym niŝ w okresie analogicznym w ubiegłym roku. W sektorze publicznym wyniosło 2964,71 zł (wzrost do anologicznego okresu ub. roku o 7,7%),a w sektorze prywatnym 2527,16 zł (wzrost odpowiednio o 9,6%). W porównaniu z okresem dziewięciu miesięcy ub. roku we wszystkich sekcjach wystąpił wzrost płac, takŝe w edukacji o 5,6 % Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I III kwartale 2007 r., Główny Urząd Statystyczny Warszawa

28 Produkt krajowy brutto 39 Badanie perspektyw rozwoju działalności PES w przedszkolach Tabela : Dynamika realna PKB brutto w latach PKB 104,3 101,2 101,4 103,9 105,3 103,6 106,2 106,5 W tym: Wartość dodana brutto 104,0 101,3 101,3 103,6 105,2 103,3 106,0 106,6 Wstępny szacunek wskazuje, Ŝe produkt krajowy brutto (PKB) w 2007 r. był realnie wyŝszy o ok. 6,5 % w porównaniu z 2006 r. (w cenach stałych roku poprzedniego). W 2006 r., w porównaniu z 2005 r., wzrost PKB wyniósł 6,2 %. PKB jest miarą wielkośći gospodarki i wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy i poziom cen Wzrost gospodarczy w roku 2007 oscylował w granicy 6 % (dane z III kw. Sugerują wzrost rzędu 6,4 %), prognozuje się niewielki spadek w roku 2008 do ok. 5 %. Wzrost gospodarczy to upraszaczając m.in. wzrost inwestycji, inwestorów, nowi gracze na rynku, większa ilość podmiotów czyli równieŝ większe szanse na rozwój w danej branŝy. Ściśle ze wzrostem gospodarczym wiąŝe się równieŝ dynamika cen, która w roku 2006 kształtowała się w warunkach przyspieszonego wzrostu gospodarczego. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych były niŝsze niŝ w roku 2005 (101,0 2006, 102,1 2005), część towarów Ŝywność zdroŝała (o 0,6%), ale część teŝ potaniała np. odzieŝ, obuwie. Biorąc pod uwagę średnie tempo wzrostu cen konsumpcyjnych wyniosło 0,1%, tak samo, jak w roku Niskie wahania cen skłaniają konsumentów do większego wydatkowania, co niesie długofalowo ze sobą niestety inflacje

29 (E)Migracje Tabela: Migracje wewnętrzne ludności na pobyt w Polsce w 2006 r. 40 MoŜna zauwaŝyć pewien rozpoczynający się trend na obszarze Polski coraz więcej ludzi przeprowadza się z miast do wsi saldo migracji na wsi jest na plusie (+2,4), gdzie jeszcze parę lat temu migracja ze wsi do miast była powszechniejsza i znacznie większa. To oczywiście powodowane jest przez zmianę systemu Ŝycia, ludzie pracując w miastach, widząc tempo Ŝycia ogółu i pojedynczej jednostki szukają ucieczki od hałasu, gwaru i właśnie szybkości Ŝycia stąd poszukują wsi spokojnej, wsi wesołej. Tabela: Migracje zagraniczne ludności w Polsce w Rocznik demograficzny 2007, Główny Urząd Statystyczny Warszawa 2007, str Ibidem, str

30 Tabela: Gospodarstwa domowe w 2002 z osobami przebywającymi za granicą czasowo powyŝej 2 miesięcy według liczby osób przebywających za granicą i liczby osób w gospodarstwie. 42 W/w tabele wskazują spadającą liczbę narodzin dzieci. Migracje zagraniczne imigracje od 2002 roku systematycznie wzrastają, związane to jest oczywiście z otwarciem granic na zachód, podróŝą za chlebem i lepszym Ŝyciem. PowyŜsza tabela wskazuje, ile rodzin (wszystkich członków wspólnoty rodzinnej) przebywa za granicą oraz ile jest rodzin, gdzie jedna, dwie, trzy lub cztery osoby przebywają na tzw. zachodzie. AŜ rodzin posiada jednego członka (przebywającego czasowo) za granicą. Imigracje i migracje dają ogląd na demografię kraju widać zmiany strukturalne, zmiany w charakterze budowania rodziny. Analiza czynników wpływających na popyt Czynniki mające wpływ na wielkość popytu są charakterystyczne dla danej branŝy, charakteryzowane przez zdarzenia ekonomiczne, zachodzące w obrębie określonego otoczenia. NaleŜy pamiętać, Ŝe popyt kształtowany jest przez czynniki zarówno ze strony konsumentów jak i producentów. 42 Ibidem, str

Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. I. Organizacja sieci przedszkoli w gminie. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Edukacja Przedszkolna Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Edukacja Przedszkolna Program Operacyjny Kapitał Ludzki Edukacja Przedszkolna Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Anna Brzyska Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Chełm, dnia 22 września 2008 r. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności

Bardziej szczegółowo

Miejsce małego dziecka w edukacji

Miejsce małego dziecka w edukacji Konferencja Miejsce małego dziecka w edukacji Suwałki, 12 marca 2010 r. ASPEKTY PRAWNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRZEDSZKOLI I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Ustawa z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO.

NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO. NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO. PRZEPISY PRAWA: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV/272/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009r.

UCHWAŁA Nr XXV/272/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009r. UCHWAŁA Nr XXV/272/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: nadania Statutu dla przedszkola publicznego w Przytkowicach. Na podstawie art.5 a ust.2, art., 58 ust.6,

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Reforma systemu oświaty Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Znaczenie wychowania przedszkolnego NajwaŜniejszy etap w Ŝyciu dziecka Kształtuje się znaczna część moŝliwości intelektualnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011.

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. w sprawie zmian i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ustce Na podstawie art.50

Bardziej szczegółowo

N A DO D US U T S A T WY

N A DO D US U T S A T WY ZAŁOśENIA DO USTAWY O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 DIAGNOZA Problem pogodzenia Ŝycia zawodowego z rodzinnym z jednej strony obniŝa poziom zatrudnienia, a z drugiej negatywnie wpływa na dzietność

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10

STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE. Str. 1 / 10 STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE Str. 1 / 10 ROZDZIAŁ I Nazwa, typ i cel Przedszkola 1 Przedszkole posiada nazwę: Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁACH

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁACH Załącznik Nr1 do Uchwały Nr XVII/202/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 16 września 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kozłach AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pracy samorządowych przedszkoli w roku szkolnym 2007/2008

Zasady organizacji pracy samorządowych przedszkoli w roku szkolnym 2007/2008 I. Zasady sporządzania arkusza: Zasady organizacji pracy samorządowych przedszkoli w roku szkolnym 2007/2008 Załącznik do zarządzenia Nr 801./2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 kwietnia 2007 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego

Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego 1 Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosława Żmudzka. Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym

Dr Mirosława Żmudzka. Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym Dr Mirosława Żmudzka Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym 1. Założenia i organizacja placówek przedszkolnych Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów.

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów. ZARZĄDZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

Z DNIA 27 MAJA 2008 R.

Z DNIA 27 MAJA 2008 R. ZARZĄDZENIE NR ON 0151/1532/08/MZO PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 27 MAJA 2008 R. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach.

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach. Załącznik do Uchwały Nr IX-77-07 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 czerwca 2007 r. STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 16 czerwca 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach LKA-4101-04-01/2010/P/10/069 Pan Wiesław Janiszewski Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia grudnia 2007 r.

Rozporządzenie. Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia grudnia 2007 r. Projekt w wersji przygotowanej do akceptacji Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r. Druk nr 513

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r. Druk nr 513 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r. Druk nr 513 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1 W POZNANIU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1 W POZNANIU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/843/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 r. STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1 W POZNANIU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Lubsku z dnia...

Rady Miejskiej w Lubsku z dnia... Projekt UCHWAŁA Nr / /09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia... w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Lubsko Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Tytuł. Jak założyć przedszkole?

Tytuł. Jak założyć przedszkole? Tytuł Ustawa o systemie oświaty: Art. 5. 1. Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. 2. Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a 3e, może być zakładana i prowadzona przez:

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące wychowania przedszkolnego - prawo, organizacja, problemy. Warszawa 2011 r.

Informacje dotyczące wychowania przedszkolnego - prawo, organizacja, problemy. Warszawa 2011 r. Informacje dotyczące wychowania przedszkolnego - prawo, organizacja, problemy Warszawa 2011 r. Przedszkola niepubliczne. Przedszkola niepubliczne działają zgodnie z art. 82-90 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek idzie do szkoły. Kuratorium Oświaty w Warszawie 1

Sześciolatek idzie do szkoły. Kuratorium Oświaty w Warszawie 1 Sześciolatek idzie do szkoły Kuratorium Oświaty w Warszawie 1 Przepisy prawne dotyczące ce obniŝenia wieku obowiązku szkolnego Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty o (tj. Dz.U. z 2004r,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822)

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 2062 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822) Marszałek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 897/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 23 kwietnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 897/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 23 kwietnia 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 897/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 23 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Polkowice

Informacje dotyczące wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Polkowice Informacje dotyczące wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Polkowice Wymagane dokumenty: Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Do zgłoszenia naleŝy dołączyć następujące

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego.

Poradnik dla rodziców Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego. 1 Poradnik dla rodziców Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego. I. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE ZMIANĘ 29 grudnia 2015 roku Parlament Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH W PRACY DYREKTORA PRZEDSZKOLA

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH W PRACY DYREKTORA PRZEDSZKOLA WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH (wybranych) W PRACY DYREKTORA PRZEDSZKOLA (stan prawny styczeń 2010) I. Ustawy 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z 29 kwietnia 2010 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) ZAŁĄCZNIK Nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Opłaty za przedszkola. Warszawa, 25 stycznia 2017 r.

Opłaty za przedszkola. Warszawa, 25 stycznia 2017 r. Opłaty za przedszkola Warszawa, 25 stycznia 2017 r. Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1985)

Bardziej szczegółowo

Obowiązek szkolny dzieci 6-letnich

Obowiązek szkolny dzieci 6-letnich Obowiązek szkolny dzieci 6-letnich Propozycje zmian w systemie oświaty. www.men.home.pl Szkoła przyjaźnie wymagająca... wszystkim dzieciom zapewnia : - równe szanse dostępu do edukacji / w tym bezpłatne

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM Białystok 2009 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1) Ustawa weszła w Ŝycie 22 stycznia 2009 r., z tym Ŝe: 1) art. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia lipca 2010 r. LSZ-4101-05-03/2010 P/10/069 Pani Barbara Franczuk Dyrektor Publicznego Przedszkola w Węgorzynie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 2016 roku

UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 2016 roku UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 2016 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 i art. 3 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 listopada 2012 roku

Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 listopada 2012 roku Uchwała Nr XXII/136/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/400/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2008 r.

Uchwała Nr XXIX/400/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2008 r. Uchwała Nr XXIX/400/2008 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Autorzy. Nauczyciel z 24-letnim stażem pracy pedagogicznej, od 12 lat Dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Grodzisku Mazowieckim.

Autorzy. Nauczyciel z 24-letnim stażem pracy pedagogicznej, od 12 lat Dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Grodzisku Mazowieckim. Współpraca praca dyrektora przedszkola z organem prowadzącym, główne obszary współdzia działania, ania, najczęś ęściej pojawiające się problemy i metody ich rozwiązania zania Autorzy Rajmund Zaleski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 9/14/15. z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola. /zał nr 1/ Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/14/15. z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola. /zał nr 1/ Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia. Uchwała nr 9/14/15 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wadowicach Górnych z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian do Statutu Przedszkola Na podstawie art. 41 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/262/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Mysłowicach

UCHWAŁA NR XVII/262/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Mysłowicach UCHWAŁA NR XVII/262/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Mysłowicach Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit "h" ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Raciborzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.27.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.27.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 marca 2015 roku Zarządzenie Nr OR.0050.27.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 marca 2015 w sprawie określenia załoŝeń do sporządzania arkuszy organizacji publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Grodziec na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYTUACJI ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE

DIAGNOZA SYTUACJI ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ KOBIET WIEJSKICH W POLSCE Moduł III Kobiety wiejskie na rynku pracy Diagnoza, uwarunkowania, perspektywy Prof. dr hab. ElŜbieta Psyk - Piotrowska Plan Cel badań, zakres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2014 RADY GMINY LESZNO z dnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr / /2014 RADY GMINY LESZNO z dnia 2014 roku projekt UCHWAŁA Nr / /2014 RADY GMINY LESZNO z dnia 2014 roku w sprawie przyjęcia na 2014 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia r.

UCHWAŁA NR 0 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia r. Projekt z dnia 16 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 0 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... 2016 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 77a ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 77a ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 227, poz. 2248) ogłoszono dnia 30 grudnia 2003 r. obowiązuje

Bardziej szczegółowo

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007 KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI 10 11. Grudnia 2007 Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska- Piasecka Katedra Biznesu Międzynarodowego SGH I Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Sytuacja demograficzna w kraju jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w systemie oświaty. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ROGOZINIE

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ROGOZINIE STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ROGOZINIE WSTĘP 1. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XI/116 RADY GMINY MUCHARZ. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XI/116 RADY GMINY MUCHARZ. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 2789 UCHWAŁA NR XI/116 RADY GMINY MUCHARZ w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Jaszczurowej Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

STATUT PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO,,SŁONECZKO

STATUT PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO,,SŁONECZKO STATUT PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO,,SŁONECZKO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Statut jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady i organizację pracy Punktu Przedszkolnego, zwanego dalej,,punktem.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/823/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIII/823/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XLIII/823/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 12 im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25

STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. Tysiąclecia 25 STATUT Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 ul. Tysiąclecia 25 Na podstawie art. 60 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 472/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 472/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 472/2010 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 marca 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady dofinansowania niektórych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 1.1. Statut publicznego przedszkola, zwanego dalej przedszkolem, określa nazwę przedszkola. Nazwa przedszkola zawiera: 1) określenie Przedszkole, a w przypadku przedszkola specjalnego, integracyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/159/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 31 marca 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXVI/159/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 31 marca 2009 roku UCHWAŁA Nr XXVI/159/09 RADY GMINY BUKOWSKO z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 20 lipca 2010 r. LLU-4101-05-01/2010 P/10/069 Pani Lilla Stefanek Burmistrz Poniatowej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP

Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP Załącznik do uchwały nr./2009 Rady Ministrów z dnia.... 2009 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XXXV/798/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach

UCHWAŁA NR 0150/XXXV/798/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach UCHWAŁA NR 0150/XXXV/798/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010 roku Uchwała Nr III/10/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grodziec na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r...

P R O J E K T D r u k n r... OrS.4424.6.1.2017.BB P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2017 RADY GMINY CHYBIE z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna dla rodziców Sześciolatek w szkole

Ulotka informacyjna dla rodziców Sześciolatek w szkole Ulotka informacyjna dla rodziców Sześciolatek w szkole Szanowni Państwo, Ustawa o systemie oświaty wprowadza obniżenie wieku obowiązku szkolnego. Filozofia zmiany Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /50/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011 r.

Uchwała nr /50/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011 r. Uchwała nr /50/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011 r. W sprawie: ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Komorniki. Na podstawie art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/163/2004. RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE. z dnia 9 grudnia 2004r.

UCHWAŁA NR XXV/163/2004. RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE. z dnia 9 grudnia 2004r. UCHWAŁA NR XXV/163/2004 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie: opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkół. w Opatowie

Statut. Zespołu Szkół. w Opatowie Statut Zespołu Szkół w Opatowie Tekst ujednolicony Opracowany ma podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz U z 1991r. Nr 95 poz. 426 art. 60) z póź. zm. Zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego. 19 lutego 2014 r.

Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego. 19 lutego 2014 r. Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci 6-letnich do realizacji obowiązku szkolnego. 19 lutego 2014 r. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZagroŜenia Prywatyzacyjne

ZagroŜenia Prywatyzacyjne System edukacyjny w Polsce ZagroŜenia Prywatyzacyjne Definicja (Levin, 2001) Prywatyzacja to ogólny termin odnoszący się do polityki oświatowej i wielu róŝnych programów edukacyjnych. Ogólna definicja

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH GMINY PIŁA

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH GMINY PIŁA ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH GMINY PIŁA 1. Oznaczenie wnioskodawcy:... 2. Oznaczenie miejsc zamieszkania:... 3. Siedziba:... 6. Nazwa szkoły lub placówki.. 7. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, zwane dalej Placówką, ma

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty 25.06.2014 r. Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 24 lutego 2011 r. ZAŁOśENIA DO OPRACOWANIA ARKUSZA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2011/2012 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach

Statut Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach załącznik do uchwały nr LIII/355/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25.09. 2014r. Statut Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1) Gminne Centrum Edukacji i Sportu

Bardziej szczegółowo

Arkusz kontroli w zakresie organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2008/2009

Arkusz kontroli w zakresie organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2008/2009 KOSiW /08 Arkusz kontroli w zakresie organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2008/2009... (nazwa przedszkola) Kontroli dokonał(a)... (imię i nazwisko, stanowisko słuŝbowe) w dniu... Wyjaśń udzielił(a)...

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA W KOBYLNICY

STATUT PRZEDSZKOLA W KOBYLNICY STATUT PRZEDSZKOLA W KOBYLNICY Podstawy prawne: 1) Orzeczenie o organizacji Państwowego Przedszkola w Kobylnicy z dnia 19.07.1983 r. 2) Uchwała nr XIV/147/99 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 3 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.2014 r

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.2014 r UCHWAŁA Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.2014 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzymin

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Kraków - 28.11.2013 r. Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

GP-IX.0050.2218.2012 ZARZĄDZENIE NR 2218/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2012 r.

GP-IX.0050.2218.2012 ZARZĄDZENIE NR 2218/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2012 r. GP-IX.0050.2218.2012 ZARZĄDZENIE NR 2218/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 /2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE Z DNIA 22 KWIETNIA 2011 ROK

ZARZĄDZENIE NR 68 /2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE Z DNIA 22 KWIETNIA 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 68 /2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE Z DNIA 22 KWIETNIA 2011 ROK W sprawie : wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli w Gminie Dobczyce na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Załącznik nr 7 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA. z dnia 11 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN BURMISTRZA OLECKA. z dnia 11 lutego 2013 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.18.2013 BURMISTRZA OLECKA z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 OFERTA KONKURSOWA

załącznik nr 2 OFERTA KONKURSOWA (pieczęć oferenta) załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 462/1697/17 z d. 23.06.2017 r. do ogłoszenia otwartego konkursu ofert OFERTA KONKURSOWA Nazwa placówki wpisanego do ewidencji niepublicznych

Bardziej szczegółowo