BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH. WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH. WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA"

Transkrypt

1 BADANIE PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W BRANśACH WYBRANA BRANśA: EDUKACJA PRZEDSZKOLA Opracowała dla Bank DnB NORD Polska S.A. Magdalena Głowacka

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 I. SZANSE ROZWOJU USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PES W BRANśY EDUKACYJNEJ... 7 II. ANALIZA PEST POLITYCZNE... 9 WARUNKI PRAWNE ROZWOJU PRZEDSZKOLI... 9 CHARAKTER PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NIEZBĘDNE PRZEPISY Prawo budowlane Ochrona przeciwpoŝarowa Wymogi sanitarne / higieniczne Wymogi w zakresie BHP Wymogi dotyczące zatrudnienia / kadrowe RODZAJE PRZEDSZKOLI Przedszkola publiczne Przedszkola niepubliczne Organy w przedszkolach Inne formy wychowania przedszkolnego AKTUALNA POLITYKA WŁADZ CENTRALNYCH I SAMORZĄDOWYCH EKONOMICZNE ANALIZA TRENDÓW MAKROEKONOMICZNYCH Analiza struktury demograficznej kraju Struktura gospodarstw domowych Analiza sytuacji finansowej gospodarstw domowych Wynagrodzenie Produkt krajowy brutto Wzrost gospodarczy i poziom cen (E)Migracje ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA POPYT Liczba urodzeń Liczba małŝeństw Dodatki dla matek samotnych Potrzeby, wymagania, gusta i preferencje klientów Stopa Ŝycia (dochody, zróŝnicowanie) Jakość usług Ceny usług Promocja ANALIZA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA PODAś Dofinansowania samorządów i innych podmiotów Dofinansowania z UE Wielkość miast, wsi Liczba dostawców SPOŁECZNE

3 NAUCZYCIELE PRACOWNICY - KADRA PODNOSZENIE KWALIFIKACJI RODZINY DZIECI TECHNOLOGICZNE INFORMATYZACJA ODKRYCIA NAUKOWE KAPITAŁ LUDZKI III. ANALIZA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU ANALIZA ILOŚCIOWA OPIS TYPÓW DZIAŁAJĄCYCH PODMIOTÓW POZIOM KONKURENCJI TRENDY STRATEGIE PRZYJMOWANE PRZEZ OBECNE NA RYNKU FIRMY IV. ANALIZA DOSTAWCÓW ANALIZA ILOŚCIOWA OPIS TYPÓW DZIAŁAJĄCYCH PODMIOTÓW POZIOM KONKURENCJI TRENDY V. KLIENCI OCENA POTRZEB KLIENTÓW SPOSOBY PODEJMOWANIA DECYZJI O ZAKUPIE USŁUG STOSUNEK DO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH VI. BARIERY WEJŚCIA NAKŁADY INWESTYCYJNE INNE VII. CHARAKTERYSTYKA USŁUG ZAKRES DZIAŁANIA I FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLI CENY JAKOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ USŁUG KADRA DODATKOWE ELEMENTY DODATKOWE ZAJĘCIA VIII. DOCHODOWOŚĆ BRANśY BADANIE CEN I KOSZTÓW OCENA ATRAKCYJNOŚCI BRANśY

4 X. PROPOZYCJA DOTYCZĄCA ROLI I POZYCJONOWANIA SIĘ PES W BRANśY ZAŁĄCZNIK NR MIASTO LESZNO ZASADY FUNKCJONOWANIA LESZCZYŃSKICH PRZEDSZKOLI BudŜet przedszkola Zatrudnienie pracowników Strategia PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W LESZNIE PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W LESZNIE

5 WSTĘP WdraŜanie do idei uczenia się przez całe Ŝycie pociąga za sobą zmianę w podejściu do edukacji. Uczenie się rozprzestrzenia się poza systemy edukacyjne i szkoły, ma miejsce wszędzie, w wielu róŝnych sytuacjach i warunkach. Obejmuje wszystkie, etapy zawodowego i społecznego rozwoju. Takie pojmowanie edukacji odzwierciedla tezę, Ŝe kaŝdy człowiek posiada zarówno zdolność, jak równieŝ prawo do uczenia się. Implikuje to kolejną tezę, Ŝe człowiek podejmując wyzwania edukacyjne wpływa na przebieg swojego Ŝycia 1. Zmiany w systemie edukacyjnym skłaniają do rozwaŝenia czynników modyfikujących funkcjonowanie poszczególnych jego ogniw. Tym pierwszym wprawdzie jeszcze nie powszechnym lecz obejmującym znaczną liczbę dzieci, zwłaszcza 5 6 letnich, jest przedszkole. Istnieje ono juŝ w świadomości społecznej jako etap przygotowujący dziecko do systematycznej nauki. 2 Przytoczone wypowiedzi mają na celu uświadomić konieczność edukacji od najmłodszych lat i jaką waŝną rolę w wychowaniu dziecka stanowią przedszkola. Nie ulega wątpliwości, Ŝe inwestowanie w przyszłość młodego człowieka naleŝy rozpocząć od inwestycji w edukację przedszkolną, uświadamiają to równieŝ niŝej wymienione powody, cele inwestycji: 1. zapewnienie rozwoju intelektualnego uzasadnienie naukowe 2. zapewnienie większych korzyści ekonomicznych i obniŝenie kosztów społecznych 3. zapewnienie większej równości społecznej 4. zwiększenie skuteczności innych inwestycji 5. zapewnienie pomocy matkom 3 PoniŜsza analiza ma znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące problemów współczesnej oświaty. Wyznaczyć kierunki rozwoju. Zdiagnozować czy liczba 1 J. Delors, Edukacja - jest w niej ukryty skarb, Wyd. UNESCO, Warszawa Krystyna Ferenz Wychowanie w przedszkolu 4/1999 Współczesne funkcje przedszkola 3 Mary Eming Young: Early Child Development, Investing in the future, The World Bank, Washington D.C r. 5

6 przedszkoli jest wystarczająca, czy liczba miejsc w placówkach jest adekwatna do liczby dzieci w wieku przedszkolnym. Czy być moŝe opłaty cena są za wysokie? Chcąc odpowiedzieć na powyŝsze pytania, naleŝy dokonać dogłębnej analizy rynku edukacji w Polsce, stąd teŝ w pierwszej kolejności zostaną wyznaczone rekomendacje w zakresie szans i kierunków rozwoju przez odpowiednie jednostki publiczne. Następnie przyjrzymy się otoczeniu makro i mikro-ekonomicznemu. Początkowo uwagę skupimy na analizie makroekonomicznej w oparciu o analizę PEST analizę czynników kształtujących wielkość i jakość rynku. Następnie zaanalizowane zostanie otoczenie mikroekonomiczne - w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego przyjrzymy się podmiotom działającym w branŝy edukacyjnej w sektorze przedszkoli, zarówno po stronie popytowej, jak i podaŝowej. Sprawdzimy jak trudno jest wejść w branŝę edukacyjną ocenimy bariery wejścia, sprawdzimy jej dochodowość, wyznaczymy kluczowe czynniki sukcesu. By dokładniej przedstawić i zaproponować rolę, i miejsce podmiotów ekonomii społecznej w branŝy edukacyjnej, w sektorze przedszkoli została zaprezentowana case study dwóch placówek przedszkolnych o róŝnym charakterze działania. 6

7 I. Szanse rozwoju usług świadczonych przez PES w branŝy edukacyjnej W programach unijnych na lata (Program Operacyjny Kapitał Ludzki - jako priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), uwaga skupiona została na wyrównaniu szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W ramach działania 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, zostały naniesione następujące wytyczne co sugeruje nałoŝenie równieŝ pewnych rekomendacji na branŝe i wyznaczenie szans, i perspektyw rozwoju 4 : - waŝny jest powszechny rozwój i powszechny dostęp do danych od najmłodszych lat, gdyŝ to pozwala stworzyć dobrze ugruntowaną edukację juŝ od podstaw czyli podkreślone zostało znaczenie wychowania przedszkolnego; - kolejny priorytet to - upowszechnienie edukacji przedszkolnej, poprzez wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w postaci tworzenia elastycznych form edukacji przedszkolnej, ale jednocześnie wzmocnienie działających i uelastycznie ich oferty do rzeczywistych potrzeb (rodziców/opiekunów i dzieci); - przekonanie rodziców o znaczeniu i wartości przedszkola oraz konieczności wysyłania dziecka do placówek przedszkolnych czyli przełamanie barier kulturowych poprzez podnieniesienie poziomu wykształcenia ; - Unia Europejska wskazuje równieŝ na potrzebę zadbania i zaopiekowania się edukacją na obszarach wiejskich (priorytet 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich) ma to na celu wspomóc i zwiększyć świadomość o konieczności kształcenia 4 Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego Kapitał Ludzki , Warszawa 18 września

8 i przeświadczyć o konieczności upowszechnienia edukacji przedszkolnej; W związku z zasugerowanymi problemami Unia Europejska proponuje następujące działania: - opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną; - wsparcie istniejących przedszkoli, przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu; - tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym równieŝ realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej ( w szczególności na obszarach wiejskich) 5 ; - poprawa infrastruktury i zwiększenie miejsc pracy; - konieczność rotacyjnego wspierania zatrudnienia w placówkach działających na zasadzie spółdzielni socjalnych 6 ; Szansą rozwoju dla branŝy są równieŝ wskaźniki upowszechnienia wychowania przedszolnego w krajach Unii Europejskiej, które od lat wykazują bardzo wysoki poziom powyŝej 95 % (m.in. we Francji, Włoszech) lub teŝ duŝą dynamikę wzrostu (przykładowo Hiszpania: %, %, %). Podobnie w krajach, gdzie wskaźniki były niskie, nastąpił znaczny wzrost (przykładowo Portugalia %, %, takŝe Szwajcaria, Norwegia, Węgry, Czechy, Bułgaria). 7 Generalnie w krajach Europu Zachodniej wskaźnik uczestnictwa waha się między 70 % %, gdzie w Polsce jest na poziomie 30 % (dzieci w wieku 3 5 lat). 8 5 Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego Kapitał Ludzki , Warszawa 18 września dr Joanna Tyrowicz, UW,Miejsce ekonomii społecznej w programach operacyjnych perspektywy finansowej na podstawie opinii członków SKES, Warszawa Oświata i wychowania w roku szkolnym 2003/2004, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

9 II. Analiza PEST Badając określony rynek, branŝe naleŝy skupić się w pierwszym rzędzie na środowiskowej analizie czynników, które kształtują jego wielkość i jakość. Jedną z najlepszych metod jest analiza PEST, która w oparciu o czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne pozwala przeanalizować po czym usystematyzować cała wiedzę o danej branŝy. 1. POLITYCZNE Określając czynniki polityczne, badamy otoczenie prawne konieczne wymagania, pozwolenia, licencje do otwarcia danego przedsiębiorstwa placówki; Warunki prawne rozwoju przedszkoli - Ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r. Tekst jednolity (Dz.U. nr 256,poz.2572 z późniejszymi zmianami); - Ustawa - Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami); - Ustawa o samorządzie gminnych z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz z późniejszymi zmianami); - Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2001, nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) - Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (tekst jedn. Dz.U. nr 249, poz. 2104) - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 9

10 kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. nr 51, poz. 458 z 2003 r. z późniejszymi zmianami); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624 ze zm.); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004 r. nr 260, poz ze zm.); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŝna zatrudnić nauczycieli niemających wyŝszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2002 r. nr 155, poz. 1288); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. nr 89, poz. 826; zm. Dz.U. nr 189, poz.1854); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 grudnia 2006 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a takŝe kwalifikacji osób, którym moŝna zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz.U. nr 235, poz. 1703); - Ustawa z 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z zm.); 10

11 Na podstawie w/w ustaw moŝna zdefiniować cele i zasady funkcjonowania przedszkoli. Jednak najpierw naleŝy się przyjrzeć samej istocie przedszkola i wychowania przedszkolnego, które stanowi pierwsze ogniwo w procesie kształcenia i wychowania dziecka. Działalność przedszkola publicznego zakładanie, jak i jego prowadzenie naleŝy do zadań własnych gmin. 9 Do zadań organu prowadzącego naleŝy przede wszystkim: - zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; - wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; - zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówki; - wyposaŝenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych; 10 Charakter prowadzenia działalności Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 6 lat i jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego 11. W szczególnych przypadkach dyrektor placówki moŝe przyjąć dziecko do przedszkola, które ukończyło 2,5 roku. 12 Dla dzieci 6 letnich jest obowiązek przedszkolny obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 13 Zadaniem gminy jest udostępnić taką liczbę placówek przedszkolnych, by kaŝde dziecko 9 Ustawa o systemie oświaty, rozdział 5a, 6, 10 Ibidem, art.5 11 Ibidem, art Ibidem, art tamŝe 11

12 sześcioletnie miało moŝliwość spełnienia obowiązku i równieŝ zadbanie o to, by odległość z domu do najbliŝszej placówki nie była większa niŝ 3 km. 14 Ponadto kaŝda placówka nie ma prawa odmówić przyjęcia dziecka sześcioletniego, niezaleŝnie od tego, czy miejsca są juŝ obsadzone czy teŝ nie. Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 15 Niezbędne przepisy Zakładając placówkę oświatową nie naleŝy zapominać o konieczności spełnienia niezbędnych wymogów, opierając się o poniŝsze przepisy: Prawo budowlane Ustawa z 7 lipca 1994 prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz ze zm.) Ochrona przeciwpoŝarowa Ustawa z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz.U. z 2002, NR 147, poz.1229 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563) Wymogi sanitarne / higieniczne Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej Ŝywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji (Dz.U. nr 120 poz. 1259); 14 Ustawa o systemie oświaty, art. 14 a 15 tamŝe 12

13 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami.( Dz.U. Nr 234, poz.1979) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie Ŝywnością (Dz.U. z 2003r. Nr 27 poz. 233, Dz.U Nr 47 poz. 406 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek Ŝywności przez zakłady Ŝywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. z 2007 r. Nr 80 poz. 545) Wymogi w zakresie BHP Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650), Wymogi dotyczące zatrudnienia / kadrowe Ustawa - Karta Nauczyciela z dnia 22 czerwca 1982 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. nr 97, poz. 674 ze późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moŝna zatrudnić nauczycieli niemających wyŝszego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2002r. Nr 155, poz. 1288); Ustawa z 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Tekst jednolity DzU z 1998r. Nr21, poz.94 z zm.); 13

14 Rodzaje przedszkoli Badanie perspektyw rozwoju działalności PES w przedszkolach Rozpatrujemy rodzaje przedszkoli w dwóch kategoriach: - przedszkola publicznego prowadzone przez gminy - przedszkola niepublicznego prowadzone przez osobę fizyczną prawną Przedszkola publiczne Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: - prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego; - przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; - zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 16 Przedszkole moŝe być zarówno jednostką budŝetową, jak i zakładem budŝetowym. Jednostki budŝetowe są w 100% finansowane przez gminę (Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Dz.U. nr 249, poz. 2104). Zakłady budŝetowe utrzymują się w znacznym stopniu z dochodów własnych i opłat wnoszonych przez rodziców. Posiadają równieŝ większe moŝliwości, jeśli chodzi o wydatkowanie. To co łączy obie jednostki - to fakt organizacji ze strony gminy w postaci zabezpieczenia obsługą administracyjnofinansową i organizacyjną. Cechy charakterystyczne jednostki budŝetowej: - działają na systemie dwóch kas (jedna kasa dyrektor opłaca wydatki zgodnie z planem finansowym, druga kasa znajdują się 16 Ibidem, Art

15 fundusze pochodzące z róŝnych wpływów np. darowizny, wpłaty rodziców; - otrzymywane pieniądze są szczegółowo rozdzielane zgodnie z określonymi zasadami (urząd gminy przygotowuje projekt planu finansowego, z określonymi kwotami na poszczególne paragrafy przykładowo na wydatki osobowe, pomoce dydaktyczne etc.); Cechy charakterystyczne zakładu budŝetowego: - podstawa działania to plan finansowy - czyli opracowywane przez kierownika zakładu plan przychodów i rozchodów, stan środków obrotowych i rozliczenia z budŝetem. W planie finansowym muszą znajdować się równieŝ określone kwoty wpłat dotacji z budŝetu oraz wynagrodzenia; - waŝna rzeczą jest fakt, Ŝe kaŝda nadwyŝka budŝetowa musi być zwrócona, i jednocześnie powoduje zmniejszenie kwoty dofinansowania przez gminę w następnym roku; - dyrektor jest odpowiedzialny za przygotowanie planu dochodów i wydatków, który następnie jest potwierdzany przez gminę; - dysponentem budŝetu jest dyrektor; - konieczne jest równieŝ zatrudnienie księgowej przez zakład budŝetowy 17 ; Przedszkole publiczne funkcjonuje przez cały rok szkolny, lecz jego dzienny czas pracy nie moŝe być krótszy niŝ pięć godzin. Jest to czas przeznaczony na realizację podstawy programowej. Organ prowadzący przedszkole ustala terminy przerw pracy przedszkola (np. ferie zimowe, wakacje) oraz zasady odpłatności dziecka w przedszkolu. Działalność przedszkola określa statut placówki, skonstruowany na podstawie ramowego statutu. (rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz.U. nr 61, poz. 624, z późniejszmi zmianami). 17 Management w przedszkolu 15

16 Statut przedszkola określa m.in.: - cele i zadania wynikające z przepisów prawa; - sposób realizacji zadań; - sposób sprawowania opieki nad dziećmi; - organizację zajęć dodatkowych; - szczegółowe kompetencje organów przedszkola; - organizację przedszkola; - zakres zadań nauczycieli; - zasady rekrutacji dzieci; KaŜda z placówek na wniosek rady pedagogicznej ustala swój ramowy program dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący (ramowy statut przedszkola, paragraf 8.1) po uprzednim zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Arkusz organizacyjny zawiera m.in.: - czas pracy poszczególnych oddziałów; - ilość etatów i liczbę pracowników przedszkola (takŝe osoby zajmujące stanowiska kierownicze); ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole. Przedszkola publiczne mają obowiązek realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Rozporządzenie MEN z 26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2002, Nr 51, poz.458 ze zm.) 16

17 W placówkach przedszkolnych praca wychowawczo dydaktyczno opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego w danej placówce programu znajdującego się w wykazie Ministra Edukacji Narodowej. Przedszkola niepubliczne Przedszkole niepubliczne moŝe być załoŝone przez osobę prawną lub fizyczną. Działalność zakładamy na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia działalności. 19 Placówka działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą. 20 Powinien on określać: - nazwę, cel i zadania; - osobę prowadzącą; - organy placówki i zakres ich zadań; - organizację; - prawa i obowiązki pracowników; - sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki; - zasady przyjmowania dzieci; Przykładem przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osobę fizyczną bądź prawną są: - przedszkola prowadzone przy fundacjach; - przedszkola prowadzone przy róŝnegorodzaju stowarzyszeniach; - przedszkola prowadzone przez siostry zakonne; - przedszkola zakładowe; - przedszkola prywatne; Kroki, które naleŝy poczynić, chcąc załoŝyć przedszkole niepubliczne: 19 Ustawa o systemie oświaty, art Ibidem, art.84 17

18 - wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej; - oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić przedszkole niepubliczne, jej miejsca zamieszkania, oznaczenie rodzaju przedszkola oraz datę rozpoczęcia jego funkcjonowania, wskazanie miejsca prowadzenia przedszkola i warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jego terenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, statut przedszkola, dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu niepublicznym. Urząd miasta lub gminy wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji osobie zainteresowanej i przesyła do wiadomości Kuratorium Oświaty; - opinie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, StraŜy PoŜarnej oraz architekta z urzędu miasta lub gminy; - odpowiedni lokal, zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki dla dzieci i pracowników przebywającym na jego terenie; - statut przedszkola; - od dyrektora i nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych wymagane są kwalifikacje zgodnie z Ustawą - Karta Nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 10 września 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 155, poz.1288); - przedszkola niepubliczne tak jak przedszkola publiczne zobowiązane są do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego; - dobrze jest, jeśli kadra pedagogiczna dokona wyboru programu dla przedszkola. Praca wychowawczo dydaktyczno opiekuńcza prowadzona jest na podstawie przyjętego w danej placówce programu, znajdującego się w wykazie Ministra Edukacji Narodowej; Nadzór pedagogiczny nad wszystkimi placówkami przedszkolnymi zarówno publicznymi, jak i niepublicznymi pełnią kuratorzy oświaty przy 18

19 urzędach wojewódzkich, którzy decydują takŝe o zarejestrowaniu nowej placówki. 21 Organy w przedszkolach We wszystkich przedszkolach działają następujące organy: - rada rodziców jako organ społeczny reprezentuje ogół rodziców dzieci, wybierana jest w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców 22 ; rada jest organem opiniotwórczym i doradczym, do jej zadań naleŝą m.in.: o opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia; o opiniowanie projektu planu finansowego; o uchwalanie wraz z radą Pedagogiczną róŝnego typu programów; 23 - rada pedagogiczna 24 istnieje w kaŝdym przedszkolu, gdzie zatrudnionych jest minimalnie 3 nauczycieli, w skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele w placówce i dyrektor placówki; rada jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej zadań, dotyczących kształcenia, wychowania; 25 - dyrektor placówki do zadań naleŝą w szczególności: o kieruje działalnością przedszkola; o sprawuje nadzór pedagogiczny; o sprawuje opiekę nad dziećmi; o realizuje uchwały rady pedagogicznej; o dysponuje środkami określonymi w planie finansowym; Ustawa o systemie oświaty art Ustawa o systemie oświaty, art Ustawa o systemie oświaty, art ibidem, art

20 o wykonuje inne zadania wynikające przepisów szczególnych; 26 Inne formy wychowania przedszkolnego Zgodnie z ustawą o systemie oświaty mogą być organizowane inne formy wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat, w miejscu moŝliwie najbliŝszym miejsca ich zamieszkania. 27 Szczegóły zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Zgodnie z rozporządzeniem wychowanie przedszkolne moŝe być prowadzone w następujących, innych niŝ przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w formach: - zespołach wychowania przedszkolnego, zwanego dalej zespołami, w których zajęcia są prowadzone w niektóre dni tygodnia; - punktach przedszkolnych, zwanych dalej punktami, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący; Zajęcia wychowania przedszkolnego w zespołach i punktach mogą być prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci. Minimalny dzienny wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego prowadzonych w zespole lub punkcie, w czasie których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego lub wybrane części tej podstawy, wynosi 3 godziny. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć wynosi 12 godzin ibidem, art Ibidem, art. 14a.ust.5 28 Dz.U. z 2008, nr 7, poz. 38, 3 rozporządzenia 20

21 Zajęcia w ramach zespołu lub punktu mogą być prowadzone w lokalu zapewniającym 29 : - bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci; - wyposaŝenie w sprzęty i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programowej wychowania przedszkolnego lub wybranych części tej podstawy; Osoby prawne i fizyczne mogą prowadzić inne formy wychowania przedszkolnego i zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli. 30 Podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą, ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Zgłoszenie do ewidencji zamiast statutu powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie. 31 Aktualna polityka władz centralnych i samorządowych Przedszkola publiczne są w całości finansowane przez organ prowadzący. Niepubliczne przedszkola 32 otrzymywać dotacje z budŝetu gminy. i inne formy wychowania przedszkolnego mogą Warunkiem udzielenia dotacji jest złoŝenie wymaganej dokumentacji do urzędu gminy, w terminie do 30 września roku, poprzedzającego rok udzielenia dotacji Ibidem, 4 30 Ustawa o systemie oświaty, art. 14c 31 Ibidem, art.89a. ust.1 32 Ibidem art Ibidem art

22 KaŜda z placówek zwolniona jest z podatków i opłat z tytułu: zarządu, uŝytkowania, uŝytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych. Zasady płatności podatku od nieruchomości, podatek rolny, leśny określa odrębna ustawa Ibidem art

23 2. EKONOMICZNE Badanie perspektyw rozwoju działalności PES w przedszkolach Czynniki ekonomiczne to głównie badanie trendów panujących na rynku, trendów makroekonomicznych w oparciu o dane statystyczne, a takŝe czynników kształtujących popyt i podaŝ w danej branŝy. Analiza trendów makroekonomicznych W branŝy edukacyjnej przedszkola kluczową rolę odgrywa liczba dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 5 lat, stąd teŝ analiza narodzin dzieci na przestrzeni lat, analiza demograficzna kraju, pełnią rolę znaczącą. Analiza struktury demograficznej kraju W roku 2006 ludność Polski wynosiła z czego 61,3 % w miastach. Dominuje liczba osób w wieku produkcyjnym 64,2 %, przedprodukcyjnym 20,1 %, poprodukcyjnym 15,7 %. Przyrost naturalny 0,1% zróŝnicowany w poszczególnych regionach, dodatkowo w miastach ujemny, na wsiach dodatni. Tabela poniŝej, ukazuje rozkład ludności w regionach Polski z uwzględnieniem wieku przedprodukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego. 23

24 Tabela 35 : Ludność w Polsce i podregionach w 2006 roku Ludność (w %) Regiony Ogółem ( w tys.) W wieku przedprodukcyjnym W wieku produkcyjnym W wieku poprodukcyjnym Przyrost naturalny Polska ,50 20,1 64,2 15,7 0,1 Centralny 7.737,90 19,1 63,8 17,2 0,9 Południowy 7.940,30 19,6 64,5 15,9 0,0 Wschodni 6.746,30 21,2 62,5 16,3-0,3 Północnowschodni Północnozachodni 6.079,90 20,7 65,2 14,1 1, ,30 18,6 65,6 15,8-0,9 Północny 5.696,80 21,3 64,5 14,2 1,7 Znaczny odsetek populacji w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym sugeruje dominację roczników wyŝowych a co niesie za sobą przyszłościowy wzrost liczby urodzeń. Dokładną strukturę populacji wskazuje poniŝszy wykres : 35 Rocznik statystyczny województw 2007, Główny Urząd Statystyczny Warszawa 2007, str

25 Wykres: Struktura populacji w 2005 roku Struktura gospodarstw domowych W prognozie GUS do roku 2030 prognoza liczby gospodarstw domowych kształtuje się następująco: Tabela nr 36 : Gospodarstwa domowe - prognoza POLSKA ( w tys.) , , , , , ,20 36 Prognoza gospodarstw domowych wg liczby osób, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

26 Co wskazuje równieŝ na pewien trend do roku 2020 liczba gospodarstw będzie rosła, potem nastąpi spadek do 2030 roku. Maleć będzie równieŝ przeciętna liczba osób w gospodarstwach domowych (z 2,822 w 2002 r. do 2,299 w 2030 roku) związane to moŝe być z dynamiką zmian przyrostu naturalnego. Do roku 2010 przyrost naturalny według prognoz będzie jeszcze dodatni, natomiast od roku 2020 liczba zgonów będzie przewyŝszała liczbę urodzeń. Wykres: Przyrost naturalny w Polsce w latach Analiza sytuacji finansowej gospodarstw domowych W porównaniu z rokiem 2005, w 2006 wzrósł przeciętny nominalny dochód rozporządzalny na osobę o 8,5 % i wyniósł ok. 835,- PLN (na konsumpcje ok. 715,- PLN). Wzrost nastąpił we wszystkich grupach społecznych, najbardziej w gospodarstwach rolników i gospodarstwach pracujących na własny rachunek, najmniej w gospodarstwach emerytów. 37 Główny Urząd Statystyczny, Warszawa

27 Biorąc pod uwagę przeciętne miesięczne nominalne wydatki w gospodarstwach domowych w 2006 roku są one wyŝsze niŝ w roku 2005 o ok.6,8 % (wyniosły 745,- PLN). W kaŝdej grupie społeczno-ekonomicznej nastąpił wzrost. Największy wzrost wydatków odnotowano w przypadku opłat za energię, odzieŝ i obuwie, rekreację i kulturę, spadkowi natomiast uległa branŝa spoŝywcza oraz napoje bezalkoholowe. Spadł równieŝ poziom ilościowy spoŝycia podstawowych artykułów Ŝywnościowych, natomiast zauwaŝalny jest wzrost w dobra trwałego uŝytkowania, a takŝe w pojazdy jednośladowe. W przypadku wydatków na edukację, nastąpił niewielki wzrost (setne procenta) głównie w większych miastach związane jest to z tendencją im większe miasto, tym większe wydatki na edukacje, które stosunkowo i tak są bardzo niskie i oscylują w granicach 2 % ogólnej liczby wydatków danej grupy społecznej czy teŝ miast (miast pod względem liczby ludności). Dokładny wzrost zaleŝy od branŝy, a takŝe od czynników takich jak: wiek, staŝ pracy czy poziom wykształcenia. Wzrost poziomu wynagrodzeń oczywiście odzwierciedla wzrost poziomu Ŝycia chętniej kupujemy i chętniej wydatkujemy, ale i oszczędzamy. Wynagrodzenie Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w pierwszych trzech kwartałach 2007 r. ukształtowało się na poziomie 2685,71 zł, tj. o 8,6% wyŝszym niŝ w okresie analogicznym w ubiegłym roku. W sektorze publicznym wyniosło 2964,71 zł (wzrost do anologicznego okresu ub. roku o 7,7%),a w sektorze prywatnym 2527,16 zł (wzrost odpowiednio o 9,6%). W porównaniu z okresem dziewięciu miesięcy ub. roku we wszystkich sekcjach wystąpił wzrost płac, takŝe w edukacji o 5,6 % Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I III kwartale 2007 r., Główny Urząd Statystyczny Warszawa

28 Produkt krajowy brutto 39 Badanie perspektyw rozwoju działalności PES w przedszkolach Tabela : Dynamika realna PKB brutto w latach PKB 104,3 101,2 101,4 103,9 105,3 103,6 106,2 106,5 W tym: Wartość dodana brutto 104,0 101,3 101,3 103,6 105,2 103,3 106,0 106,6 Wstępny szacunek wskazuje, Ŝe produkt krajowy brutto (PKB) w 2007 r. był realnie wyŝszy o ok. 6,5 % w porównaniu z 2006 r. (w cenach stałych roku poprzedniego). W 2006 r., w porównaniu z 2005 r., wzrost PKB wyniósł 6,2 %. PKB jest miarą wielkośći gospodarki i wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy i poziom cen Wzrost gospodarczy w roku 2007 oscylował w granicy 6 % (dane z III kw. Sugerują wzrost rzędu 6,4 %), prognozuje się niewielki spadek w roku 2008 do ok. 5 %. Wzrost gospodarczy to upraszaczając m.in. wzrost inwestycji, inwestorów, nowi gracze na rynku, większa ilość podmiotów czyli równieŝ większe szanse na rozwój w danej branŝy. Ściśle ze wzrostem gospodarczym wiąŝe się równieŝ dynamika cen, która w roku 2006 kształtowała się w warunkach przyspieszonego wzrostu gospodarczego. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych były niŝsze niŝ w roku 2005 (101,0 2006, 102,1 2005), część towarów Ŝywność zdroŝała (o 0,6%), ale część teŝ potaniała np. odzieŝ, obuwie. Biorąc pod uwagę średnie tempo wzrostu cen konsumpcyjnych wyniosło 0,1%, tak samo, jak w roku Niskie wahania cen skłaniają konsumentów do większego wydatkowania, co niesie długofalowo ze sobą niestety inflacje

29 (E)Migracje Tabela: Migracje wewnętrzne ludności na pobyt w Polsce w 2006 r. 40 MoŜna zauwaŝyć pewien rozpoczynający się trend na obszarze Polski coraz więcej ludzi przeprowadza się z miast do wsi saldo migracji na wsi jest na plusie (+2,4), gdzie jeszcze parę lat temu migracja ze wsi do miast była powszechniejsza i znacznie większa. To oczywiście powodowane jest przez zmianę systemu Ŝycia, ludzie pracując w miastach, widząc tempo Ŝycia ogółu i pojedynczej jednostki szukają ucieczki od hałasu, gwaru i właśnie szybkości Ŝycia stąd poszukują wsi spokojnej, wsi wesołej. Tabela: Migracje zagraniczne ludności w Polsce w Rocznik demograficzny 2007, Główny Urząd Statystyczny Warszawa 2007, str Ibidem, str

30 Tabela: Gospodarstwa domowe w 2002 z osobami przebywającymi za granicą czasowo powyŝej 2 miesięcy według liczby osób przebywających za granicą i liczby osób w gospodarstwie. 42 W/w tabele wskazują spadającą liczbę narodzin dzieci. Migracje zagraniczne imigracje od 2002 roku systematycznie wzrastają, związane to jest oczywiście z otwarciem granic na zachód, podróŝą za chlebem i lepszym Ŝyciem. PowyŜsza tabela wskazuje, ile rodzin (wszystkich członków wspólnoty rodzinnej) przebywa za granicą oraz ile jest rodzin, gdzie jedna, dwie, trzy lub cztery osoby przebywają na tzw. zachodzie. AŜ rodzin posiada jednego członka (przebywającego czasowo) za granicą. Imigracje i migracje dają ogląd na demografię kraju widać zmiany strukturalne, zmiany w charakterze budowania rodziny. Analiza czynników wpływających na popyt Czynniki mające wpływ na wielkość popytu są charakterystyczne dla danej branŝy, charakteryzowane przez zdarzenia ekonomiczne, zachodzące w obrębie określonego otoczenia. NaleŜy pamiętać, Ŝe popyt kształtowany jest przez czynniki zarówno ze strony konsumentów jak i producentów. 42 Ibidem, str

Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Informacja dotycząca zakładania przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. I. Organizacja sieci przedszkoli w gminie. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV/272/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009r.

UCHWAŁA Nr XXV/272/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009r. UCHWAŁA Nr XXV/272/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie: nadania Statutu dla przedszkola publicznego w Przytkowicach. Na podstawie art.5 a ust.2, art., 58 ust.6,

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Reforma systemu oświaty Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Znaczenie wychowania przedszkolnego NajwaŜniejszy etap w Ŝyciu dziecka Kształtuje się znaczna część moŝliwości intelektualnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011.

Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. Uchwała nr 1/ 2011 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1w Ustce z dnia 1 lipca 2011. w sprawie zmian i przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ustce Na podstawie art.50

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia grudnia 2007 r.

Rozporządzenie. Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia grudnia 2007 r. Projekt w wersji przygotowanej do akceptacji Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1) z dnia grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosława Żmudzka. Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym

Dr Mirosława Żmudzka. Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym Dr Mirosława Żmudzka Przedszkole w aspekcie instytucjonalnym 1. Założenia i organizacja placówek przedszkolnych Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Lubsku z dnia...

Rady Miejskiej w Lubsku z dnia... Projekt UCHWAŁA Nr / /09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia... w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Lubsko Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 16 czerwca 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach LKA-4101-04-01/2010/P/10/069 Pan Wiesław Janiszewski Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

N A DO D US U T S A T WY

N A DO D US U T S A T WY ZAŁOśENIA DO USTAWY O OPIECE NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 DIAGNOZA Problem pogodzenia Ŝycia zawodowego z rodzinnym z jednej strony obniŝa poziom zatrudnienia, a z drugiej negatywnie wpływa na dzietność

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach.

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH. 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach. Załącznik do Uchwały Nr IX-77-07 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 czerwca 2007 r. STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ROCZYNACH 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół Samorządowych

Bardziej szczegółowo

Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego

Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego Razem w nowej rzeczywistości - jak założyć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego 1 Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące wychowania przedszkolnego - prawo, organizacja, problemy. Warszawa 2011 r.

Informacje dotyczące wychowania przedszkolnego - prawo, organizacja, problemy. Warszawa 2011 r. Informacje dotyczące wychowania przedszkolnego - prawo, organizacja, problemy Warszawa 2011 r. Przedszkola niepubliczne. Przedszkola niepubliczne działają zgodnie z art. 82-90 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Obowiązek szkolny dzieci 6-letnich

Obowiązek szkolny dzieci 6-letnich Obowiązek szkolny dzieci 6-letnich Propozycje zmian w systemie oświaty. www.men.home.pl Szkoła przyjaźnie wymagająca... wszystkim dzieciom zapewnia : - równe szanse dostępu do edukacji / w tym bezpłatne

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia lipca 2010 r. LSZ-4101-05-03/2010 P/10/069 Pani Barbara Franczuk Dyrektor Publicznego Przedszkola w Węgorzynie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM Białystok 2009 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1) Ustawa weszła w Ŝycie 22 stycznia 2009 r., z tym Ŝe: 1) art. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Autorzy. Nauczyciel z 24-letnim stażem pracy pedagogicznej, od 12 lat Dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Grodzisku Mazowieckim.

Autorzy. Nauczyciel z 24-letnim stażem pracy pedagogicznej, od 12 lat Dyrektor Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Grodzisku Mazowieckim. Współpraca praca dyrektora przedszkola z organem prowadzącym, główne obszary współdzia działania, ania, najczęś ęściej pojawiające się problemy i metody ich rozwiązania zania Autorzy Rajmund Zaleski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH W PRACY DYREKTORA PRZEDSZKOLA

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH W PRACY DYREKTORA PRZEDSZKOLA WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH (wybranych) W PRACY DYREKTORA PRZEDSZKOLA (stan prawny styczeń 2010) I. Ustawy 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Tytuł. Jak założyć przedszkole?

Tytuł. Jak założyć przedszkole? Tytuł Ustawa o systemie oświaty: Art. 5. 1. Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. 2. Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a 3e, może być zakładana i prowadzona przez:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach

Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2008/2009 z dnia 25 XI 2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samorządowego Przedszkola w Wołowicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/400/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2008 r.

Uchwała Nr XXIX/400/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2008 r. Uchwała Nr XXIX/400/2008 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z 29 kwietnia 2010 r. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) ZAŁĄCZNIK Nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Sytuacja demograficzna w kraju jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w systemie oświaty. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 listopada 2012 roku

Uchwała Nr XXII/136/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 listopada 2012 roku Uchwała Nr XXII/136/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XI/116 RADY GMINY MUCHARZ. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XI/116 RADY GMINY MUCHARZ. z dnia 25 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 2789 UCHWAŁA NR XI/116 RADY GMINY MUCHARZ w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Jaszczurowej Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Kraków - 28.11.2013 r. Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.27.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.27.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 marca 2015 roku Zarządzenie Nr OR.0050.27.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 marca 2015 w sprawie określenia załoŝeń do sporządzania arkuszy organizacji publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Grodziec na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010 roku Uchwała Nr III/10/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grodziec na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty 25.06.2014 r. Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkół. w Opatowie

Statut. Zespołu Szkół. w Opatowie Statut Zespołu Szkół w Opatowie Tekst ujednolicony Opracowany ma podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz U z 1991r. Nr 95 poz. 426 art. 60) z póź. zm. Zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

2) uchwałą nr XIII/396/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w

2) uchwałą nr XIII/396/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVI/872/00 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie załoŝenia Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /50/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011 r.

Uchwała nr /50/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011 r. Uchwała nr /50/2011 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2011 r. W sprawie: ustalenia zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Komorniki. Na podstawie art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 1.1. Statut publicznego przedszkola, zwanego dalej przedszkolem, określa nazwę przedszkola. Nazwa przedszkola zawiera: 1) określenie Przedszkole, a w przypadku przedszkola specjalnego, integracyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XXXV/798/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach

UCHWAŁA NR 0150/XXXV/798/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach UCHWAŁA NR 0150/XXXV/798/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.2014 r

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.2014 r UCHWAŁA Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.2014 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzymin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/115/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/115/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/115/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach

Statut Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach załącznik do uchwały nr LIII/355/2014 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25.09. 2014r. Statut Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1) Gminne Centrum Edukacji i Sportu

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP

Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP Załącznik do uchwały nr./2009 Rady Ministrów z dnia.... 2009 r. Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. Wyprawka szkolna I. WSTĘP Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, zwane dalej Placówką, ma

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/735/2008 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

UCHWAŁA NR XXVIII/735/2008 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ UCHWAŁA NR XXVIII/735/2008 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 26 SIERPNIA 2008 ROKU w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/109/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2007 r.

UCHWAŁA NR XVII/109/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2007 r. UCHWAŁA NR XVII/109/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie placówek oświatowo- wychowawczych i placówek kształcenia ustawicznego w systemie oświaty

Funkcjonowanie placówek oświatowo- wychowawczych i placówek kształcenia ustawicznego w systemie oświaty Funkcjonowanie placówek oświatowo- wychowawczych i placówek kształcenia ustawicznego w systemie oświaty System oświaty obejmuje: placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT. Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu. Rozdział 1 Przepisy wstępne

STATUT. Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu. Rozdział 1 Przepisy wstępne Załącznik Nr 2 do uchwały NR XLV/931/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. STATUT Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 20 lipca 2010 r. LLU-4101-05-01/2010 P/10/069 Pani Lilla Stefanek Burmistrz Poniatowej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Załącznik nr 7 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. P/07/080 LRZ 41031-4-07 Pan Zbigniew Zieliński Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE ROK PRZEDSZKOLAKA Jadwiga Mielczarek Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE W ŚWIETLE ZAŁOŻEŃ REFORMY PROGRAMOWEJ MEN W ychowanie przedszkolne jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. U C H W A Ł A NR XXVII/179/2013 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013 2031 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W TWOROGU

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W TWOROGU PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W TWOROGU Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( tekst jednolity : Dz.U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 /2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE Z DNIA 22 KWIETNIA 2011 ROK

ZARZĄDZENIE NR 68 /2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE Z DNIA 22 KWIETNIA 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 68 /2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA DOBCZYCE Z DNIA 22 KWIETNIA 2011 ROK W sprawie : wytycznych do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli w Gminie Dobczyce na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne wprowadzania innowacji pedagogicznej Zebrała i opracowała E.Rostkowska

Podstawy prawne wprowadzania innowacji pedagogicznej Zebrała i opracowała E.Rostkowska Podstawy prawne wprowadzania innowacji pedagogicznej Zebrała i opracowała E.Rostkowska Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) Zmiany: Dz.

Bardziej szczegółowo

GP-IX.0050.2218.2012 ZARZĄDZENIE NR 2218/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2012 r.

GP-IX.0050.2218.2012 ZARZĄDZENIE NR 2218/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2012 r. GP-IX.0050.2218.2012 ZARZĄDZENIE NR 2218/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r.

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/587/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/587/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/587/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH 0 Podstawę prawną statutu stanowią: Podstawę prawną opracowania statutu stanowią w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata

Samorząd lokalny a szkoła. Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Samorząd lokalny a szkoła Projekt uczniów klasy 3s Krystian Madej Grzegorz Jagieło Maksym Karczewski Opiekun projektu: mgr Elżbieta Łata Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) polskie ministerstwo przywrócone

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach.

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art.. 58 ust. 1, 2, 6 oraz art. 62 ust.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY LINIA z dnia 23 marca 2012 roku

RADY GMINY LINIA z dnia 23 marca 2012 roku UCHWAŁA NR 111/XIV/VI/2012 RADY GMINY LINIA z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BORNEM SULINOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W BORNEM SULINOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne UCHWAŁA Nr XLVIII/566/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W STROJCU STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO w Strojcu I. WSTĘP Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

3. Na pokrycie kapitału zakładowego tworzonej Spółki Miasto wnosi ponadto wkład pienięŝny w kwocie 700.000,00 zł.

3. Na pokrycie kapitału zakładowego tworzonej Spółki Miasto wnosi ponadto wkład pienięŝny w kwocie 700.000,00 zł. Uchwała Nr... (projekt z dnia 26.02.2008 r.) Rady Miasta Ostrołęki z dnia... w sprawie likwidacji zakładu budŝetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce w celu zawiązania jednoosobowej spółki

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zapisy Statutu Miejskiego Przedszkola nr 5 (wyciąg ze Statutu)

Najważniejsze zapisy Statutu Miejskiego Przedszkola nr 5 (wyciąg ze Statutu) Najważniejsze zapisy Statutu Miejskiego Przedszkola nr 5 (wyciąg ze Statutu) Miejskie Przedszkole nr 5 prowadzone jest przez Miasto Zielonka. Cele Przedszkola: Celem przedszkola jest wszechstronny rozwój

Bardziej szczegółowo

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach NadwyŜka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa, sierpień 2011 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budŝetów jednostek samorządu terytorialnego... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna dla rodziców Sześciolatek w szkole

Ulotka informacyjna dla rodziców Sześciolatek w szkole Ulotka informacyjna dla rodziców Sześciolatek w szkole Szanowni Państwo, Ustawa o systemie oświaty wprowadza obniżenie wieku obowiązku szkolnego. Filozofia zmiany Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kontroli w zakresie organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2008/2009

Arkusz kontroli w zakresie organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2008/2009 KOSiW /08 Arkusz kontroli w zakresie organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2008/2009... (nazwa przedszkola) Kontroli dokonał(a)... (imię i nazwisko, stanowisko słuŝbowe) w dniu... Wyjaśń udzielił(a)...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/548/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała Nr L/548/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2010 r. Uchwała Nr L/548/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2010 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budŝetowego o nazwie: Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Sportu i Rehabilitacji z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne.

Rozdział I Informacje ogólne. Rozdział I Informacje ogólne. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola realizującym zadania wynikające ze Statutu Przedszkola dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4252/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 4252/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2010 r. GP-0151/4252/2010 Zarządzenie Nr 4252/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku. 2015 rok

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku. 2015 rok KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku 2015 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w bieŝący roku dysponuje kwotą 552 000 zł Priorytet

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/117/2008 Rady Gminy w Skąpem z dnia 15 lutego 2008r.

Uchwała Nr XVII/117/2008 Rady Gminy w Skąpem z dnia 15 lutego 2008r. Uchwała Nr XVII/117/2008 Rady Gminy w Skąpem z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015r. poz

zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015r. poz ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.39.2016 BURMISTRZA OLECKA z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r

Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r w sprawie; uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Potulickiej 40, Dziennym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru oferty.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO S Ł O N E C Z K O w Radomiu POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO S Ł O N E C Z K O w Radomiu POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO S Ł O N E C Z K O w Radomiu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o placówce wychowania przedszkolnego naleŝy przez to rozumieć przedszkole

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2013/2014

na rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR1 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W KOBYŁCE na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz..U.z 2004r.Nr256,poz.2572z

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice dzieci w wieku 3-6 lat.

Szanowni Rodzice dzieci w wieku 3-6 lat. Szanowni Rodzice dzieci w wieku 3-6 lat. Uprzejmie informujemy, Ŝe nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych funkcjonujących w ramach innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie. I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego

Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie. I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 100/2009 z dnia 31.12.2009r. Regulamin Organizacyjny Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nowym Grodzicznie I. Nazwa i miejsce prowadzenia Punktu Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/261/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach

UCHWAŁA NR XVII/261/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach UCHWAŁA NR XVII/261/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit "h" ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie oświaty,

Zmiany w systemie oświaty, System oświaty Zmiany w systemie oświaty, Warszawa - 5 lutego 2014 r. Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWA AKADEMIA I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Tęczowa Akademia zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Zdzisława Wiercińskiego, który

Bardziej szczegółowo