RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

2 Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 2 / 31

3 Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Ilona Batyra, Joanna Buczkowska. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w przedszkolu nauczycieli, innych pracowników, dzieci, ich rodziców, partnerów przedszkola i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej. Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą. Kategoria badanych/źródła danych Dyrektor przedszkola Nauczyciele Pracownicy niepedagogiczni Dzieci Rodzice Partnerzy przedszkola, przedstawiciele samorządu lokalnego Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba obserwowanych jednostek Indywidualny wywiad nd nd pogłębiony Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej 5 "Przedszkole, w którym pracuję" Wywiad grupowy Nauczyciele zróżnicowani pod 5 zogniskowany (FGI) względem stażu i pracy w zespołach zadaniowych oraz psycholog Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Ankieta audytoryjna (PAPI) Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Pracownicy inni niż nauczyciele: woźne oddziałowe, pracownicy techniczni Przedstawiciele najstarszej grupy Przedstawiciele rady rodziców i rad grupowych, reprezentujący różne roczniki oraz wszyscy chętni Rodzice obecni w trakcie badania na terenie przedszkola Przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji wskazanych przez dyrektora jako partnerzy Obserwacja zajęć Wszystkie grupy 5 Obserwacja przedszkola Wewnątrz i na zewnątrz nd Analiza danych zastanych / 31

4 Informacja o placówce Nazwa placówki Przedszkole Samorządowe w Będzinie Patron Typ placówki Miejscowość Przedszkole Będzino Ulica Numer 31 Kod pocztowy Urząd pocztowy Bedzino Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter publiczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki Uczniowie, wychow., słuchacze 74 Oddziały 4 Nauczyciele pełnozatrudnieni 5 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 1 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0 Średnia liczba uczących się w oddziale 18.5 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy 14.8 ZACHODNIOPOMORSKIE koszaliński Będzino gmina wiejska Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia 4 / 31

5 Wprowadzenie: obraz placówki Prezentowany raport jest rezultatem całościowej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu Samorządowym w Będzinie. Znajdują się w nim najważniejsze informacje dotyczące działalności placówki pozyskane w trakcie przeprowadzanych badań. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Będzino. Pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej funkcjonują w nim cztery oddziałów skupiające 76 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Placówka czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach Obiekt przedszkola to budynek wolnostojący jednokondygnacyjny z przylegającym do niego placem zabaw przedszkolnym i gminnym. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada 5 sal zabaw, łazienkę dla dzieci, łazienkę dla personelu, holl, szatnię dziecięcą, salkę rekreacyjno - sportową, pomieszczenia kuchenne i administracyjno-gospodarcze. Przedszkole Samorządowe w Będzinie tworzy warunki sprzyjające aktywności ruchowej dzieci, nauce samodzielności, współpracy w grupie, wspieraniu działań twórczych dzieci. Podejmowane działania skutkują nabywaniem przez dzieci umiejętności i kompetencji społecznych. Placówka zbiera informacje o osiągnięciach dzieci, nie dokonuje zaś ich analiz. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany, są one planowane w oparciu o przeprowadzone diagnozy oraz przewidują doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli. Ich przebieg jest monitorowany przez kadrę pedagogiczną, a wnioski wykorzystywane są do wprowadzania zmian. Przeprowadzane badanie pokazało, że dzieci chętnie uczestniczą zajęciach prowadzonych w przedszkolu i są zachęcane do samodzielności w działaniach prorozwojowych. Dzięki organizowaniu i uczestnictwu w konkursach, imprezach, uroczystościach, wycieczkach, zajęciach artystycznych i dodatkowych takich jak język angielski, rytmika oraz motywowaniu i aktywizowaniu wychowanków, nauczyciele wspierają zaangażowanie dzieci i tworzą warunki do ich wszechstronnego rozwoju. Przedszkole wdraża programy ogólnopolskie oraz programy autorskie, dzięki którym dzieci mają możliwość poszerzania wiedzy, umiejętności i zainteresowań. Oferta edukacyjna przedszkola spełnia oczekiwania rodziców. Podejmowane przez nauczycieli działania nie noszą znamion nowatorstwa. W przedszkolu respektowane są normy społeczne, sprawiające, że dzieci czują się w nim bezpiecznie. Nauczyciele diagnozują zachowania dzieci i reagują na niepożądane zachowania. Bezpieczeństwu wychowanków służą: ogrodzony teren przedszkola, barierki przed budynkiem oraz przy schodach na korytarzu budynku, monitoring wizyjny od strony placu zabaw, domofon przy drzwiach wejściowych, procedura odbierania dzieci oraz wdrażane przedsięwzięcia profilaktyczne i wychowawcze. Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są modyfikowane. Wprowadzane zmiany nie mają oparcia w analizie i ocenie dotychczas wdrażanych działań. Przedszkole identyfikuje i podejmuje działania mające na celu zaspokojenie potrzeb środowiska lokalnego miedzy innymi poprzez zapewnienie opieki i wychowania dzieciom poniżej 3-ciego roku życia, organizację imprez i uroczystości integrujących lokalną społeczność. Placówka współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku, np. Strażą Gminną, Strażą Pożarną, lokalnymi przedsiębiorcami, która wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny wychowanków. Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej i wychowawczej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach: na stronie internetowej, w ulotkach informacyjnych, prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń oraz poprzez rozmowy. Ponadto przedszkole informuje środowisko o celowości i skuteczności podejmowanych przez nią działań oraz promuje w środowisku potrzebę wychowania przedszkolnego, dzięki temu placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku. 5 / 31

6 Wyniki ewaluacji: Obszar: Efekty Wymaganie: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności Komentarz: Przedszkole Samorządowe w Będzinie tworzy warunki sprzyjające aktywności ruchowej dzieci, nauce samodzielności, współpracy w grupie, wspieraniu działań twórczych dzieci. Podejmowane działania skutkują nabywaniem przez dzieci umiejętności i kompetencji społecznych. Placówka zbiera informacje o osiągnięciach dzieci, nie dokonuje zaś ich analiz. Dzieci potrafią działać samodzielnie. Zdaniem wszystkich ankietowanych rodziców dzieci z najstarszych grup oraz pracowników niepedagogicznych biorących udział w wywiadzie dzieci 5 i 6 letnie potrafią samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne, poprawnie trzymać łyżkę i widelec, myć ręce i twarz, poprawnie trzymać widelec, rozbierać się i ubierać. Dzieci biorące udział w rozmowie stwierdziły, że nauczyły się malować, wyklejać, rysować, śpiewać piosenki, mówić wierszyki, liczyć, ładnie się bawić, być koleżeńskim, ustawiać się w pary oraz chodzić na spacery. Ostatnio na zajęciach uczyły się o strażaku, policjancie i lekarzu, ich ubiorze. Dzieci malowały farbami. Dzieci potrafią działać w grupie. Dyrektor podczas wywiadu stwierdził, że w przedszkolu organizuje się zabawy integracyjne, tematyczne, ruchowe z elementami współzawodnictwa, konstrukcyjne i spontaniczne. Dzieci pełnią dyżury w salach, zawierane są przez nie kontrakty grupowe. Wspólnie z nauczycielami ustalają normy i zasady współżycia w grupie. Mają nieograniczone prawo wyrażania potrzeb i emocji. Nauczyciele przygotowują dzieci do konkursów, zawodów, festiwali i różnego rodzaju przeglądów. Dzieci starsze pomagają młodszym. Nauka współpracy odbywa się przede wszystkim podczas zabaw, pobytu na placu przedszkolnym, przygotowania uroczystości przedszkolnych. Dzieci starsze bawią się w kącikach zainteresowań. Podczas zajęć dzieci pracują w zespołach, drużynach na zajęciach sportowych. Podczas obserwacji zabaw na placu zabaw dzieci tworzyły grupy wokół przyrządów, wspólnie bawiły się np. na karuzeli, zjeżdżalni. W czasie obserwowanych zajęć nauczycielki wprowadzały elementy pracy zespołowej, większość dzieci uczyła się i bawiła wspólnie z rówieśnikami, rzadziej występowało wspieranie się dzieci podczas wykonywania zadań. Nauczycielki tworzyły sytuacje, w których dzieci mogły rozwiązywać problemy sprzyjające uczeniu się samodzielności. W przedszkolu tworzy się warunki sprzyjające aktywności ruchowej dziecka. Nauczyciele i dyrektor podczas ankietowania stwierdzili, że przedszkole wspiera aktywność ruchową podczas zajęć w grupie, dodatkowych zajęciach rytmiki oraz poprzez spędzania maksymalnego czasu na placu zabaw. Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele stwarzali dzieciom możliwości aktywności ruchowej. Obserwacja placówki pokazała, że infrastruktura dla zapewnienia dziecku możliwości aktywności ruchowej jest dobra. W pobliżu przedszkola znajdują się 2 place zabaw - przedszkolny i gminny. Znajdują się tam różnorodne urządzenia pozwalające dzieciom rozwijać umiejętności ruchowe, stan techniczny urządzeń jest bardzo dobry, ich ilość odpowiada liczbie dzieci. Plac zabaw jest estetyczny, kolorowy, ogrodzony. Urządzenia posiadają atesty. Przedstawiciele partnerów i samorządu podczas wywiadu podkreślili rolę dobrego wyposażenia placu zabaw dla rozwoju aktywności ruchowej, zwrócili również uwagę, że dzieci uczone są współzawodnictwa, biorą udział w zawodach. W razie potrzeby przygotowują się do zawodów w sali szkoły podstawowej, mogą również korzystać z sali w domu kultury. Dzięki systematycznej pracy nad rozwijaniem aktywności ruchowej, dzieci osiągają sukcesy w czasie zawodów. Zdaniem respondentów aktywności ruchowej służą również spacery, wyjazdy i wycieczki. Dzieci biorące udział w rozmowie stwierdziły, że lubią wychodzić na spacery, bo jest fajnie, można się przewietrzyć, pooddychać świeżym powietrzem, bawić się na placu zabaw, można coś pozbierać - kasztany, szyszki. Przedszkole wspiera działania twórcze dzieci. Zdaniem dyrektora i nauczycieli wyrażonym w ankietowaniu zajęcia rozwijające - rytmika są oferowane jako odpłatne uzupełnienie podstawowej oferty dydaktycznej. Zdaniem dyrektora wspieranie działań twórczych jest włączone w pakiet zajęć prowadzonych przez nauczyciela opiekującego się grupą. Dzieci uczestniczą w konkursach plastycznych, recytatorskich, festiwalach. W przedszkolu raz w miesiącu odbywają się koncerty umuzykalniające. Dzieci wraz z rodzicami biorą udział w konkursach 6 / 31

7 plastycznych powiatowych i ogólnopolskich. W przedszkolu funkcjonuje galeria prac dzieci, która jest sukcesywnie zmieniana. Podczas większości obserwowanych zajęć nauczyciele stwarzali dzieciom możliwość wspierania działań twórczych. Dzieci adaptują się do grup rówieśniczych. Zdaniem rodziców dzieci chętnie podejmują zabawę z rówieśnikami, potrafią rozwiązywać konflikty i respektują zasady przyjęte w trakcie zabaw z rówieśnikami. Podczas obserwowanych zajęć stwierdzono, że większość dzieci zachowuje się zgodnie z regułami przyjętymi w przedszkolu. Tylko pojedyncze alienują się z grupy, co spotyka się w większości przypadków z reakcją nauczycielek. Pojawiające się konflikty są rozwiązywane przy pomocy nauczyciela. Podczas badania nie zebrano informacji świadczących o dokonywaniu przez przedszkole analiz osiągnięć dzieci. Wszyscy nauczyciele oraz dyrektor podczas ankietowania stwierdzili, że w przedszkolu prowadzi się analizy osiągnięć dzieci, jednak podane przez respondentów przykłady wskazują na dokonywanie diagnoz i pozyskiwanie informacji, nie zaś analizowanie zgromadzonych danych. Zdaniem dyrektora i nauczycieli biorących udział w wywiadzie i ankietowaniu prowadzona jest obserwacja i diagnoza oraz badanie gotowości szkolnej. Nauczyciele dokonują analizy wytworów dzieci, kart pracy, badają rozwój mowy. Dyrektor stwierdził również, że nauczyciele dwa razy w roku przestawiają sprawozdanie ze swojej pracy w powierzonym oddziale, gromadzone są dyplomy dzieci, podziękowania dla nauczycieli i placówki. Nauczyciele wskazali także na analizę osiągnięć w konkursach, prowadzenie testów sprawnościowych, analizowanie pracy z dziećmi zdolnymi i dziećmi, które mają trudności. Respondenci nie wyjaśnili sposobu prowadzenia tych analiz. Tylko 1/5 ankietowanych nauczycieli wskazał na wyciąganie wniosków z prowadzonych diagnoz. Z analizy kart sprawozdań nauczycieli oraz zapisów w protokolarzu wynika, że nauczyciele dwa razy do roku składają sprawozdania ze swojej pracy, które zawierają informacje o zrealizowanych działaniach, współpracy z rodzicami, niektóre z nich zawierają charakterystykę grupy, odnoszą się do postępów dzieci. W sprawozdaniach brak odnośników do konkretnych danych pozyskanych z diagnoz, brak wniosków dotyczących osiągnięć i rekomendacji na przyszłość. Na podstawie zgromadzonych danych nie można wnioskować o spełnianiu kryterium. Podczas prowadzonych badań nie zebrano argumentów potwierdzających uwzględnianie możliwości rozwojowych podczas prowadzenia analizy osiągnięć dzieci. Zdaniem dyrektora wyrażonym podczas wywiadu w przedszkolu pozyskuje się informacje o możliwościach rozwojowych wychowanków od rodziców, poprzez diagnozę dzieci na wejściu oraz badanie przez specjalistów. Przy zapisie dziecka do przedszkola dyrektor prowadzi wywiad z rodzicami w celu poznania możliwości rozwojowych dzieci. Nauczyciele prowadzą karty obserwacji, analizowane są wytwory dziecięce, prace plastyczne. Prowadzi się badania logopedyczne, psychologiczno pedagogiczne, analizowane są wskazania z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zarówno dyrektor, jak i nauczyciele podczas wywiadów nie wskazali na uwzględnienie posiadanej wiedzy o możliwościach dzieci podczas prowadzenia analiz ich osiągnięć. Respondenci wskazali natomiast na dostosowanie działań do możliwości dzieci. Zdaniem dyrektora i nauczycieli pozyskane informacje pozwalają zindywidualizować pracę z dzieckiem. Tworzone są plany pracy z dzieckiem zdolnym, dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych programy wsparcia. Pracę kompensacyjno wyrównawczą nauczyciele prowadzą bezpośrednio po określonych działaniach. Prowadzona jest terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne, powołuje się zespoły pomocy psychologiczno pedagogicznej, dostosowuje się karty pracy do możliwości rozwojowych dziecka. Nauczyciele dodali, że stosują stopniowanie trudności zadań, pozytywne wzmacnianie dzieci oraz motywowanie. Zdaniem pedagogów dzieci osiągają bardzo dobre wyniki i chętnie uczestniczą w proponowanych im konkursach plastycznych, sportowych, recytatorskich. Z uwagi na fakt. że powyższe dane świadczą o podejmowanych przez nauczycieli działaniach, nie zaś o prowadzeniu analiz osiągnięć z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dzieci, nie można wnioskować o spełnieniu kryterium. Z uwagi na brak potwierdzenia dokonywania prowadzenia przez przedszkole analizy osiągnięć dzieci, nie można wnioskować o wdrażaniu pochodzących z nich wniosków. Podane przez respondentów przykłady wskazują na upowszechnianie osiągnięć dzieci, kierowanie się ich możliwościami i potrzebami. Dyrektor i nauczyciele stwierdzili, że informacje o osiągnięciach dzieci umieszczane są na stronie internetowej przedszkola, prowadzi się zajęcia logopedyczne z dziećmi z wadami wymowy, terapię pedagogiczną, pracuje się z dzieckiem zdolnym. Dzieci biorą udział w konkursach. Żaden z ankietowanych nauczycieli nie wskazał na przykłady wykorzystania wyników analizy osiągnięć dzieci w pracy z grupą, podczas kształtowania konkretnych umiejętności. Wobec powyższego nie można stwierdzić spełniania kryterium "W przedszkolu wdraża się wnioski z analizy osiągnięć dzieci". Wprowadzane zmiany przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci. Podczas badania zebrano dane wskazujące na wprowadzanie zmian, które mogą przyczyniać się do rozwijania umiejętności dzieci. Nauczyciele 7 / 31

8 w wywiadzie wskazali, że służy temu wprowadzenie programów autorskich np. Rzeźbiarz w przedszkolu, Mały plastyk, Jestem bezpieczny w swojej okolicy, Program pracy logopedycznej, wprowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla dzieci młodszych, zwiększenie ilości konkursów plastycznych, w których uczestniczą także rodzice oraz urozmaicenie oferty wycieczek. Zdaniem ankietowanych rodziców przedszkole wspiera rozwój uzdolnień dzieci. Zamieszczone na tablicach informacyjnych dyplomy wskazują na udział i osiąganie przez dzieci sukcesów podczas konkursów. Działania nie mają umocowania we wnioskach z analiz osiągnięć dzieci. Z uwagi na fakt, że placówka zbiera informacje o osiągnięciach dzieci, nie dokonuje zaś ich analiz i nie opiera na nich wprowadzanych zmian i modyfikacji, należy stwierdzić podstawowy stopień spełniania wymagania. Poziom spełniania wymagania: D Wymaganie: Dzieci są aktywne Komentarz: Przeprowadzane badanie pokazało, że dzieci chętnie uczestniczą zajęciach prowadzonych w przedszkolu i są zachęcane do samodzielności w działaniach prorozwojowych. Dzięki organizowaniu i uczestnictwu w konkursach, imprezach, uroczystościach, wycieczkach, zajęciach artystycznych oraz motywowaniu i aktywizowaniu wychowanków, nauczyciele wspierają zaangażowanie dzieci i tworzą warunki do ich wszechstronnego rozwoju. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu. Potwierdzają to dane z wywiadów z nauczycielami, dziećmi, przedstawicielami partnerów i samorządu, pracownikami niepedagogicznymi, z ankietowania rodziców i nauczycieli oraz częściowo z obserwacji zajęć. Nauczyciele biorący udział w wywiadzie stwierdzili, że aktywizują dzieci poprzez wycieczki do różnorodnych miejsc, organizowanie oraz wyszukiwanie konkursów, które odpowiadają zainteresowaniom dzieci, proponowanie zajęć podczas których dzieci samodzielnie mogą wykonywać np. sałatki. Nauczyciele organizują imprezy i uroczystości, realizowane są programy własne i ogólnopolskie. Respondenci nie wskazali na przykłady aktywizowania dzieci podczas zajęć w grupie. Podczas ankietowania nauczyciele stwierdzili, że dzieci podczas zajęć samodzielnie lub z pomocą wykonują zadania, odpowiadają na pytania nauczyciela, przygotowują przybory potrzebne na zajęcia. Mogą mieć wpływ na przebieg zajęć oraz możliwość wyboru zabaw. Pokazała to również obserwacja zajęć. Nauczyciele motywowali wychowanków do pracy poprzez zabawy ruchowe, pochwały, nawiązywanie do doświadczeń dzieci, pozytywne wzmocnienia, wprowadzanie rekwizytów, elementów współzawodnictwa. Zdaniem wszystkich pracowników niepedagogicznych dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach z oferty podstawowej i dodatkowej, gdyż są one ciekawe, stosowane są rożne środki dydaktyczne, skupia się uwagę na dzieciach, wspiera je, docenia ich zaangażowanie. Ankietowani rodzice stwierdzili, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach z oferty podstawowej oraz z dodatkowej. Przedstawiciele partnerów i samorządu wyrazili opinię, że nauczycielki stosują aktywizujące metody nauczania, realizują swoje zadania na dobrym poziomie, dzięki czemu dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach. Podczas ewaluacji wewnętrznej stwierdzono, że dzieci są aktywne dzięki stosowaniu różnorodnych form aktywności i atrakcyjnych metod pracy. Chętnie biorą udział w konkursach, przeglądach, festiwalach i zawodach. Dzieci są zachęcane do samodzielności w działaniach prorozwojowych. Zdaniem dyrektora w przedszkolu prowadzone są kreatywne zabawy dzieci, zabawy w teatr, zachęcanie do brania udziału w konkursach i przeglądach. Dzieci mają prawo wybierać w co chcą się bawić, rozmawiać na temat, który ich interesuje, oglądać programy edukacyjne, korzystać z gier komputerowych dostosowanych do ich wieku i możliwości. Przy czynnościach samoobsługowych dzieci nie są wyręczane. Nagradza się dzieci pochwałami słownymi, jeśli samodzielnie wykonają jakąś czynność. Na zajęciach dzieci mają możliwość rozwijania zainteresowań i talentów. Poznają zasady ruchu drogowego, uczą się zachowania się w kinie, teatrze, w odwiedzanych instytucjach 8 / 31

9 użyteczności publicznej. Dzieci starsze pomagają dzieciom młodszym. Natomiast nauczyciele podczas wywiadu stwierdzili, że zachęcają dzieci do samodzielnego rozwijania się poprzez motywowanie i nagradzanie, prowadzenie kreatywnych zabaw, promowanie osiągnięć dzieci. Zdaniem wszystkich rodziców dzieci we wszystkich grupach wiekowych są zachęcane do samodzielności. Podczas wszystkich obserwowanych zajęć nauczycielki zachęcały dzieci do samodzielnego wykonywania zadań, sporadycznie dzieci miały możliwość wyboru zabaw i zajęć. Zdaniem przedstawicieli i samorządu do rozwijania samodzielności dzieci zachęca baza ruchowa. Dzieci są dobrze przygotowane do szkoły jeśli chodzi o samodzielność w czynnościach samoobsługowych. Powyższe argumenty, w tym wyniki ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu, wskazują na wysoki stopień spełniania wymagania. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Respektowane są normy społeczne Komentarz: W przedszkolu respektowane są normy społeczne, sprawiające, że dzieci czują się w nim bezpiecznie. Nauczyciele diagnozują zachowania dzieci i reagują na niepożądane zachowania. Bezpieczeństwu wychowanków służą: ogrodzony teren przedszkola, barierki przed budynkiem oraz przy schodach na korytarzu budynku, monitoring wizyjny od strony placu zabaw, domofon przy drzwiach wejściowych, procedura odbierania dzieci oraz wdrażane przedsięwzięcia profilaktyczne i wychowawcze. Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są modyfikowane. Wprowadzane zmiany nie mają oparcia w analizie i ocenie dotychczas wdrażanych działań. W Przedszkolu Samorządowym w Będzinie dzieci mają poczucie bezpieczeństwa, na co wskazują dane z obserwacji zajęć i placówki, ankietowania rodziców i dyrektora oraz wywiadów grupowych z dziećmi, rodzicami, pracownikami niepedagogicznymi oraz przedstawicielami partnerów i samorządu. Ankietowani rodzice oraz przedstawiciele rodziców podczas wywiadu stwierdzili, że dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie. Rodzice oraz przedstawiciele pracowników niepedagogicznych są zdania, że bezpieczeństwu dzieci służą: ogrodzony teren przedszkola, barierki przed budynkiem oraz przy schodach na korytarzu budynku, monitoring wizyjny od strony placu zabaw, domofon przy drzwiach wejściowych, procedura odbierania dzieci. Respondenci zauważyli, że zarówno zabawki w salach, jak i przyrządy na placach zabaw posiadają odpowiednie atesty. Przedstawiciele pracowników niepedagogicznych dodali, że dzieci mają zaufanie do pracowników, znają ich z imienia. Podkreślili również, że w przedszkolu reaguje się na wszelkie niepożądane zachowania wychowanków. Dzieci stwierdziły, że czują się w przedszkolu bezpiecznie. Rodzice wskazali, że w przedszkolu brak jest dyżurów pielęgniarki. Podczas obserwowanych zajęć nauczyciele dbali o bezpieczeństwo dzieci. Na większości z nich panowała miła atmosfera. Nauczyciele reagowali na niepożądane zachowania, jednak w rozmowach z dziećmi nie odnosili się do treści umowy dotyczącej zachowania zawartej wcześniej z wychowankami. W najbardziej licznych grupach panował chaos w czasie przygotowywania się dzieci do wykonywania prac plastycznych, który mógł zagrozić bezpieczeństwu dzieci. Dyrektor w ankiecie stwierdził, że w tym i poprzednim roku szkolnym w przedszkolu nie zdarzyły się wypadki z udziałem dzieci, natomiast protokół przeglądu przedszkola pod względem sanitarnym nie wniósł żadnych zastrzeżeń co do stanu obiektu. Pozytywne zdanie na temat dbania przez przedszkole o bezpieczeństwo dzieci wyrazili również przedstawiciele partnerów i samorządu. Zwrócili oni uwagę na przestrzeganie przez pracowników przedszkola przepisów dotyczących wyjść i wyjazdów poza teren placówki, respektowanie ustaleń dotyczących odbierania dzieci przez rodziców, dbałość o bezpieczeństwo infrastruktury, działania profilaktyczne prowadzone przez placówkę. Zdaniem przedstawiciela organu prowadzącego bezpieczeństwu służą grupy dostosowane liczebnością do wielkości sal. W przedszkolu prowadzona jest diagnoza zachowań dzieci. Dyrektor podczas ankietowania oraz nauczyciele podczas ankietowania i wywiadu stwierdzili, że w przedszkolu prowadzona jest diagnoza zachowań dzieci. Prowadzona jest ona poprzez systematyczne obserwacje, rozmowy z rodzicami, analizę kart pracy, wytworów 9 / 31

10 dziecięcych, obserwacji zachowania dziecka w różnych sytuacjach. Dwa razy do roku nauczyciele wypełniają karty obserwacji dzieci. Ankietowani rodzice uważają, że pracownicy przedszkola zwracają należytą uwagę na zachowania dzieci. W przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze mające na celu zmniejszanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. Potwierdzają to dane uzyskane podczas obserwacji zajęć i placówki oraz wywiadów z dyrektorem, nauczycielami, rodzicami oraz pracownikami niepedagogicznymi. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel zawiera z dziećmi kontrakt grupowy, w którym określa normy zachowania, przedstawia prawa i obowiązki dzieci, prowadzone są rozmowy na temat właściwych zachowań, stosowane są bajki pokazujące dobro i zło, drama, konsultacje z rodzicami. W sytuacjach tego wymagających w przedszkolu stosowana jest kara chwilowego odizolowania dziecka od grupy. Dyrektor oraz rodzice dodali, że przedszkole prowadzi działania profilaktyczne - dzieci uczą się właściwych zachowań podczas współdziałania w grupie, wyjazdów do instytucji kultury, poznają zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, numery alarmowe. Dyrektor stwierdził również, że organizowane są spotkania z policjantem i strażakiem, a przedszkole ma opracowane programy: adaptacyjny, wychowawczy, profilaktyczny, zapobiegawczy nieprzystosowaniu społecznemu. Wszyscy respondenci wskazali również, że w przedszkolu wzmacniane są pożądane zachowania dzieci. Zdaniem dyrektora, pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli stosowane są pochwały słowne indywidualne i na tle grupy, drobne nagrody typu cukierki, naklejki, emblematy, pochwały przed rodzicami. Dziecko w nagrodę zostaje dyżurnym w sali, może wybrać zabawę lub zabawkę, którą chce się bawić. Zdaniem dyrektora promowane są osiągnięcia dzieci, np. podczas zebrań z rodzicami i uroczystości. Rodzice otrzymują listy gratulacyjne. Osiągnięcia dzieci przedstawiane są na stronie www, na tablicy informacyjnej. Podczas obserwowanych zajęć pojawiały się elementy wzmacniania pożądanych zachowań dzieci, jak i eliminowania niepożądanych. Nauczyciele reagowali w większości przypadków łamania norm, zwykle nie tłumaczyli dziecku dlaczego źle postąpiło i jak należy się zachowywać. Nie nawiązywali również do zawartej umowy. Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Zdaniem ankietowanych rodziców, dzieci są jasno informowane, jakich zasad postępowania należy przestrzegać. Dzieci z najstarszych grup biorące udział w rozmowie podały przykłady, które potwierdziły znajomość obowiązujących zasad. Wskazały również, że obowiązuje je umowa, która określa co im wolno, a czego nie. Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że dzieci znają zasady, których się od nich oczekuje. Podczas obserwacji placówki nie zauważono zachowań niezgodnych z ogólnymi normami społecznymi, podczas zajęć w grupie zauważono kilka takich zachowań, które spotkały się z natychmiastowa reakcja nauczycieli. Z ewaluacji wewnętrznej wynika, że w przedszkolu respektowane są normy społeczne dzięki oddziaływaniom wychowawczym i edukacyjnym. Dzieci mają świadomość swoich praw, znają konsekwencje za niewłaściwe zachowanie. Rodzice są zaangażowani w proces wychowania przedszkolnego. Podczas przeprowadzonego badania nie uzyskano jednoznacznych danych dotyczących analizy i oceny podejmowanych działań wychowawczych. Wymienione przez respondentów przykłady wskazywały na diagnozę zachowań dzieci i reagowanie na pojawiające się problemy, nie zaś na analizę działań. Z informacji uzyskanej od dyrektora wynika, że dwa razy w roku wychowawcy każdej grupy wiekowej analizują i oceniają zachowania dzieci na podstawie obserwacji i diagnozy zachowań. Wyniki analiz przedstawiane są na posiedzeniu rady pedagogicznej. Jeśli zachodzi potrzeba, zmienia się zapisy w planach wychowawczych. Nauczyciele rozmawiają z rodzicami, sugerują zgłoszenie się rodzica wraz z dzieckiem do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. Na spotkaniach rady rodziców prowadzi się rozmowy na temat działań wychowawczych. W razie potrzeby prowadzone jest ankietowanie rodziców. W przedszkolu prowadzona była ewaluacja: wywiad z dziećmi, ankieta dla rodziców, ankieta dla nauczycieli. Nauczyciele wskazali iż analiza działań podejmowanych dla eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań dokonywana jest poprzez wspólne rozmowy nauczycieli, na radzie pedagogicznej. Podczas ankietowania nauczyciele wskazali na prowadzenie autorefleksji, rozmów z rodzicami i dokonywanie sprawozdań. Podczas analizy dokumentacji nie stwierdzono udokumentowanych analiz i ocen podejmowanych działań wychowawczych. Działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań są w razie potrzeby modyfikowane. Podczas prowadzonych badań uzyskano rozbieżne dane dotyczące modyfikowania działań mających na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań. Zdaniem dyrektora w wyniku przeprowadzonej ewaluacji opracowano program wychowawczy, program profilaktyczny Jestem bezpieczny w swojej okolicy. W wyniku przeprowadzonych kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego wyciągnięto następujące wnioski do realizacji: zmodyfikowanie sposobu prowadzenia obserwacji rozwoju dziecka, uwzględniając jego indywidualne możliwości, zintensyfikowanie współpracy z rodzicami w sytuacjach odczuwalnych problemów wychowawczych z dzieckiem, opracowanie arkusza realizacji podstawy programowej 10 / 31

11 na cały cykl edukacji przedszkolnej. Natomiast nauczyciele wskazali, że wyniku prowadzonych analiz zaistniała potrzeba wypracowania metod pracy z dzieckiem zaniedbanym środowiskowo, które wykazywało niewłaściwe zachowania. W związku z tym opracowano Program pomocy dziecku zaniedbanemu środowiskowo. W ramach tego programu wprowadzono warsztaty dla rodziców, dni otwarte w przedszkolu, organizowano wycieczki dla dzieci i rodziców. Z uwagi na rozbieżność danych oraz brak powiązania wprowadzanych zmian z oceną prowadzonych wcześniej działań, nie można wnioskować o spełnianiu kryterium. Powyższe argumenty, a w szczególności nieprowadzenie analizy i oceny wdrażanych działań wychowawczych i opieranie wprowadzanych zmian na ich wynikach, świadczą o średnim stopniu spełniania wymagania. Poziom spełniania wymagania: C 11 / 31

12 Obszar: Procesy Wymaganie: Przedszkole ma koncepcję pracy Komentarz: Przedszkole Samorządowe w Będzinie ma koncepcję pracy znaną i akceptowaną przez rodziców oraz prowadzi różnorodne działania, dzięki którym ją realizuje. W palcówce nie jest prowadzona analiza i modyfikacja koncepcji pracy przedszkola, wskazane przez respondentów dane dotyczą analizy i modyfikacji działań realizujących koncepcję. Na podstawie danych pozyskanych w wywiadach od dyrektora, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz z ankietowania nauczycieli i analizy dokumentów można stwierdzić, że w przedszkolu istnieje koncepcja pracy, która została wspólnie wypracowana przez wszystkich nauczycieli oraz zatwierdzona na posiedzeniu rady pedagogicznej. Przedszkole posiada misję i wizję. Na podstawie tych dokumentów można stwierdzić, że dla pracowników ważne jest by przedszkole było nowoczesne, otwarte, przyjazne, bezpieczne dla dzieci. Placówka ma uczyć aktywności, odpowiedzialności, samodzielności, współdecydowania i współtworzenia, tolerancji i współpracy ze środowiskiem lokalnym. Przedszkole w Będzinie dąży do stworzenia precyzyjnego systemu praw i obowiązków, programów własnych i innowacyjnych, kształtowania wśród dzieci poszanowania godności osobistej, swobodnej realizacji dziecięcych pomysłów, zaufania i partnerstwa. Celem są także dobrze wyposażone sale i plac zabaw, odpowiednie środki dydaktyczne, wykształceni nauczyciele poszukujący nowych form i metod pracy, zaangażowani w życie przedszkola rodzice oraz aktywne dzieci. Priorytetami pracy przedszkola realizowanymi w tym i ubiegłym roku szkolnym są: - przedszkole doskonali efekty swojej pracy, - dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie, - nauczyciele czują się odpowiedzialni za wyniki nauczania oraz wychowanie. Wszyscy ankietowani nauczyciele, czują się współautorami koncepcji pracy przedszkola. Przedszkole prowadzi działania realizujące własną koncepcję pracy, co potwierdzili nauczyciele i dyrektor w wywiadach oraz obserwacja placówki. W oparciu o pozyskane opinie można stwierdzić, że do najważniejszych działań realizujących koncepcję pracy należą: - doskonalenie efektów pracy przedszkola: udział dzieci w konkursach lokalnych, powiatowych i ogólnopolskich, wspieranie rodziców poprzez uzyskanie pomocy opieki społecznej dzięki czemu dzieci mają darmowe wyżywienie, udział dzieci w akcji Góra grosza, tworzenie przez nauczycieli własnych programów autorskich, angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola, tj. materialną, rzeczową, pomoc przy organizacji uroczystości przedszkolnych,festynów, pozyskiwania sponsorów, doposażeniu przedszkola w pomoce dydaktyczne, wyposażenie, organizacja wyjazdów dzieci do muzeum, organizacja pomoc materialnej dla chorych dzieci (dziewczynka z nowotworem, absolwentki przedszkola, chłopiec bez kończyn górnych ), zapewnienie pomocy dla dzieci z rodzin ubogich, organizacja zbiórki pożywienia i kocy, które zawożone są do Schroniska dla zwierząt w Koszalinie,czynny udział wszystkich pracowników przedszkola w organizację dożynek gminnych, udział w akcji Odkręć się na niepełnosprawnych, realizowanie programów ogólnopolskich Kubusiowi Przyjaciele Natury, Akademia Aqafresh. - dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie: czuwanie pracowników przedszkola nad bezpieczeństwem dzieci, udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom, organizacja spotkań z policjantem, strażnikiem miejskim, strażakiem, leśniczym, zapoznanie dzieci zasadami poruszania się po drogach, udział w programie Działaj lokalnie. - nauczyciele czują się odpowiedzialni za wyniki nauczania oraz wychowanie: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli poprzez uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych, studiach podyplomowych, systematyczna praca nauczycieli z dziećmi zdolnymi, mającymi trudności z wymową oraz dziećmi z trudnościami edukacyjnymi, prowadzenie terapii pedagogicznej i zajęć logopedycznych, wymiana doświadczeń i współpraca nauczycieli. Podczas badania nie pozyskano danych potwierdzających by koncepcja pracy przedszkola była analizowana oraz modyfikowana. Zarówno dyrektor podczas wywiadu oraz nauczyciele podczas ankietowania i wywiadu stwierdzili, że dokonują takich analiz, jednak przywołane przykłady wskazują na analizę działań, nie zaś założeń koncepcji. 12 / 31

13 Wymienione przez dyrektora wnioski, to: zbyt niska pedagogizacja rodziców, brak informacji od rodziców na temat potrzeb i możliwości dziecka. Przedstawiciele nauczycieli dodali: zwiększenie bezpieczeństwa w przedszkolu, doskonalenie nauczycieli w zakresie podejmowania studiów podyplomowych z gimnastyki korekcyjnej, szkoleń dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie prowadzenia dokumentacji, usprawnienie strony internetowej przedszkola, opracowanie programu pracy logopedycznej. Respondenci stwierdzili, że dokonują modyfikacji koncepcji pracy przedszkola w oparciu o prowadzone analizy, jednak przywołane przykłady wskazują, że zmiany dotyczą jedynie działań realizujących koncepcję takie jak: wprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, spotkań ze specjalistami, poszerzenie współpracy z instytucjami i organizacjami, np. Strażą gminną, Strażą Pożarną, lokalnymi przedsiębiorcami oraz wzmocnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z uwagi na fakt, że powyższe dane świadczą o analizie i modyfikacji działań, nie zaś o prowadzeniu analizy koncepcji pracy przedszkola i jej modyfikacji, nie można wnioskować o spełnieniu kryterium. Rodzice znają i akceptują koncepcję pracy przedszkola. Potwierdzają to dane pozyskane od dyrektora i rodziców. Dyrektor w wywiadzie stwierdził, że rodzice zapoznawani są z koncepcją pracy przedszkola podczas każdego pierwszego zebrania w danym roku szkolnym. Ponadto jest ona dostępna na tablicy ogłoszeń dla rodziców i na stronie internetowej przedszkola. Przedstawiciele rodziców w wywiadzie wskazali, że szczególny nacisk w przedszkolu kładzie się na bezpieczeństwo, rozwijanie współpracy miedzy dziećmi, naukę szacunku do innych dzieci i dorosłych, rozwój dzieci pod względem fizycznym, wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań, indywidualną pracę z dzieckiem. Jednocześnie pozytywnie ocenili kierunki pracy badanego przedszkola, wskazali również, że mogą one być kontynuowane z uwagi na to, iż przynoszą pozytywne efekty. Większość ankietowanych rodziców zgadza się z wartościami promowanymi w przedszkolu i działaniami podejmowanymi przez nie działaniami. Powyższe argumenty, w tym brak analiz i modyfikacji koncepcji pracy przedszkola wskazują na podstawowy poziom spełniania wymagania. Poziom spełniania wymagania: D Wymaganie: Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego Komentarz: Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Przedszkole wdraża programy ogólnopolskie oraz programy autorskie, dzięki którym dzieci mają możliwość poszerzania wiedzy, umiejętności i zainteresowań. Oferta edukacyjna przedszkola spełnia oczekiwania rodziców. Podejmowane przez nauczycieli działania nie noszą znamion nowatorstwa. Oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową, co potwierdzili nauczyciele i dyrektor w wywiadach oraz obserwacja zajęć. Nauczyciele biorący udział w wywiadzie wymienili elementy podstawy programowej wykorzystane w programach nauczania takie jak: zasady bezpieczeństwa, treści patriotyczne, zdrowotne, rozwijanie umiejętności i zdolności, rozwijanie samodzielności dzieci, wspieranie rozwoju dziecka, rozwijanie zainteresowań dzieci, kształtowanie gotowości szkolnej dzieci 5 i 6 -letnich. Dyrektor w wywiadzie wskazał, że w programach nauczania wykorzystuje się wszystkie elementy z podstawy programowej. Programy wychowania przedszkolnego są spójne z podstawą programową. W placówce wdraża się programy wspierające rozwój dziecka, rozwijające zainteresowania dzieci. Działania podejmowane w przedszkolu uwzględniają dostosowanie zajęć (w szczególności dodatkowych) do godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Ważne jest bezpieczeństwo dzieci, samodzielność, poznanie zainteresowań, kształtowanie gotowości szkolnej dzieci. Obserwacja zajęć potwierdziła, że nauczyciele realizują elementy podstawy programowe. 13 / 31

14 Oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami dzieci, co potwierdzili nauczyciele i uczniowie w wywiadach grupowych oraz rodzice w ankiecie i wywiadzie grupowym. Najważniejszymi potrzebami dzieci 2,5 oraz 3 letnich wskazanymi przez nauczycieli w wywiadzie są: potrzeba bezpieczeństwa, zabawy, samoobsługi, adaptacji, poszerzenia słownictwa, kształtowania zachowań społecznych, przestrzegania norm. Potrzeby dzieci 4, 5 i 6-letnich to: bezpieczeństwo, akceptacja, wzbogacenie słownictwa dziecka, zaspokojenie potrzeby ruchu i aktywności twórczej, przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. W opinii nauczycieli najważniejszymi działaniami przedszkola, które zaspokajają potrzeby są: organizowanie zajęć dodatkowych, np. języka angielskiego, rytmiki, tańca, wprowadzenie programu autorskiego"gimnastyka języka dzieci 3 i 4- letnich","rzeźbiarz w przedszkolu", "Mały plastyk", programu pracy logopedycznej. Inne działania to organizowanie wycieczek, np. do lasu, muzeum, kina, teatru, organizowanie spotkań w Straży Gminnej, zajęcia w bibliotece, Straży Pożarnej, Urzędzie Gminy w Będzinie, prowadzenie działalności proekologicznej, np. "Sprzątanie Świata", organizowanie uroczystości wewnętrznych i zewnętrznych, udział w konkursach. Dzieci biorące udział w rozmowie stwierdziły, że w przedszkolu podobają się im zabawki, dekoracje, rysunki, plac zabaw, jedzenie, Panie, lekcje angielskiego. Dzieci nie wymieniły rzeczy, które im się nie podobały w przedszkolu. Zdaniem wszystkich rodziców biorących udział w wywiadzie, dzieci powinny nauczyć się w przedszkolu: samodzielności, współpracy w grupie, rozróżniania kolorów, liczenia, planowania dnia, porządku, przygotowania do nauki w szkole, języków obcych, właściwego zachowania, szacunku do innych dzieci, co w opinii wiekszości ankietowanych rodziców przedszkole umożliwia dzieciom. Oferta programowa przedszkola jest modyfikowana w celu umożliwienia rozwoju zainteresowań dzieci, co potwierdzili dyrektor, nauczyciele w ankiecie, rodzice (wywiad, ankieta) oraz partnerzy w wywiadzie grupowym. Zdaniem ankietowanych nauczycieli zmiany, które umożliwiają pełniejszy rozwój zainteresowań dzieci, wprowadzone w ofercie przedszkola to opracowanie programów autorskich, organizowanie wycieczek w ciekawe miejsca. W przedszkolu organizowane są spotkania z osobami wykonującymi różne zawody. Mają miejsce także wizyt w lokalnych urzędach i zakładach pracy. Ponadto nauczyciele wskazali organizację konkursów dla dzieci i ich rodziców, wprowadzenie zajęć z języka angielskiego dla dzieci 3- letnich, co potwierdził dyrektor w ankiecie. W opinii większości ankietowanych rodziców przedszkole pomaga rozwijać zainteresowania ich dziecka. Przedstawiciele partnerów biorący udział w wywiadzie podali, że wprowadzone zmiany w ofercie przedszkola to : nowa metoda nauczania języka angielskiego, terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne. Podczas badania nie pozyskano danych wskazującyh na realizowanie przez przedszkole nowatorskich rozwiązań programowych. Dyrektor w ankiecie wymienił działania takie jak : wprowadzenie w grupie dzieci 3-letnich zasad czytania metodą Domana, Pasowanie na przedszkolaka, udział w dwóch programach ogólnopolskich: Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków Akademia Aquafresh" oraz Kubusiowi Przyjaciele Natury, udział w programie Dodaj język polski do ulubionych. W opinii nauczycieli biorących udział w wywiadzie nowatorskim działaniem edukacyjnym był opracowany program "Wyprawa na dinozaura. Nowatorstwo tego programu polegało na tym, że obejmował on różnorodne działania, takie jak: konkurs plastyczny "Świat dinozaurów", warsztaty plastyczne wykorzystujące różnorodne techniki, prelekcje na temat życia dinozaurów, "Dino party". W programie uczestniczyły dzieci z przedszkola i spoza placówki. W realizację programu zaangażowana była społeczność lokalna. Powyższe przykłady wskazują, że przedszkole wdraża nowe działania, w tym programy autorskie. Nie noszą one jednak znamion nowatorstwa. Z uwagi na powyższe, nie można wnioskować o spełnieniu kryterium. Powyższe argumenty, w tym brak nowatorskich rozwiązań programowych, wskazują na średni poziom spełniania wymagania. Poziom spełniania wymagania: C 14 / 31

15 Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Komentarz: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany, są one planowane w oparciu o przeprowadzone diagnozy oraz przewidują doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli. Ich przebieg jest monitorowany przez kadrę pedagogiczną, a wnioski wykorzystywane są do wprowadzania zmian. Przedszkole wykorzystuje zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowe, co potwierdzili dyrektor w wywiadzie, nauczyciele w wywiadzie grupowym oraz obserwacja zajęć. Dyrektor stwierdził, że zestaw programów realizowanych w przedszkolu jest zgodny z podstawą programową. Nauczyciele biorący udział w wywiadzie wskazali, że jedynym ograniczeniem w pracy z dziećmi jest zbyt mała powierzchnia sal, co ogranicza możliwość wykonywania zajęć ruchowych, jednak nie wpływa to na realizację podstawy programowej zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami. Obserwacja zajęć potwierdziła, że nauczyciele wykorzystują zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Procesy edukacyjne są planowane, co potwierdzili dyrektor i nauczyciele w wywiadach. Dyrektor wskazał, że w przedszkolu powołano zespoły zadaniowe do opracowania planu wychowawczego i programu profilaktycznego, planu współpracy z rodzicami, środowiskiem, szkołą. Nauczyciele wspólnie opracowali roczny plan pracy przedszkola oraz programy dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla dzieci zdolnych, z wadami wymowy, niedostosowanych społecznie. Nauczyciele planują pracę w powierzonych oddziałach. Plany są przyjmowane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. Planowana jest obserwacja i diagnoza dziecka, praca z dzieckiem zdolnym i z trudnościami edukacyjnymi. Planowany jest nadzór pedagogiczny, plan ewaluacji, kontroli i wspomagania. Wszyscy nauczyciele biorący udział wywiadzie potwierdzili, że w przedszkolu planuje się procesy edukacyjne. Odbywa się to w cyklu tygodniowym i miesięcznym w oparciu o podstawę programową i programy realizowane w przedszkolu. Nauczyciele w planowaniu procesów edukacyjnych uwzględniają współprace z rodzicami, środowiskiem lokalnym, potrzeby dzieci zdolnych i z trudnościami. Z danych uzyskanych od dyrektora (wywiad i ankieta) oraz wywiadu z nauczycielemi wynika, że w przedszkolu procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są monitorowane a wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Dyrektor w wywiadzie i ankiecie wskazał, że monitoring procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci prowadzony jest poprzez obserwacje zajęć, uroczystości przedszkolnych, zachowanie dzieci w miejscach użyteczności publicznej, podczas konkursów, przeglądów, zawodów sportowych. Prowadzona jest kontrola dokumentacji nauczycielek, rozmowa indywidualna z rodzicami wychowanków. Dwa razy w roku nauczyciele przestawiają sprawozdanie na temat pracy w powierzonym oddziale oraz analizę pracy własnej. W ramach prowadzonego w placówce monitoringu prowadzone są obserwacje zajęć, zabaw, uroczystości, imprez, zebrań z rodzicami. W ramach nadzoru pedagogicznego prowadzona jest kontrola. Podczas monitorowania gromadzone są dane dotyczące osiągnięć dzieci. Zbierając dane placówka szuka odpowiedzi na pytania dotyczące stopnia realizacji podstawy programowej, systematyczności prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli, sposobu przygotowania dzieci do konkursów, występów, aktywności dzieci podczas zajęć, indywidualizacji podejścia do dziecka, adekwatność działań do potrzeb dzieci, efektywność działań. Nauczyciele biorący udział w wywiadzie dodali, że monitoring procesów wspomagania i rozwoju edukacji dzieci odbywa się poprzez prowadzenie kart obserwacji, monitorowana jest dojrzałość szkolna dzieci 5 i 6 letnich, diagnozowane są osiągnięcia i umiejętności dzieci, prowadzone są Karty Indywidualnej Pracy z Dzieckiem. Z prowadzonego monitoringu wyciągane są wnioski. Ich przykłady, to między innymi: rozwijanie współpracy z rodzicami, zorganizowanie zajęć dla dzieci ze znaczną wadą wymowy, indywidualizacja pracy z dzieckiem. Powyższe argumenty świadczą o wysokim stopniu spełniania wymagania. Poziom spełniania wymagania: B 15 / 31

16 Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli Komentarz: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli, którzy wspierają się w realizacji strategicznych i codziennych zadań, np. realizują programy i projekty edukacyjne, współpracują w zespołach zadaniowych oraz w różnych formach dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Nauczyciele współdziałają przy tworzeniu i analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, co potwierdzili nauczyciele oraz dyrektor podczas ankietowania i wywiadów. Dyrektor wskazał, że nauczyciele wspólnie przygotowują uroczystości i imprezy przedszkolne, organizują pracę w grupach, w zespołach zadaniowych. Wspólnie przygotowują konkursy, rozwiązują problemy wychowawcze, doskonalą formy i metody współpracy. Współdziałają podczas realizacji projektów, programów, organizują współpracę ze środowiskiem. W placówce prowadzone są zajęcia dodatkowe, organizowane wycieczki, wyjazdy do kina, muzeum, itp. Wspólnie tworzony jest plan pracy przedszkola, karty indywidualnych potrzeb dziecka. Podobną opinię wyrazili nauczyciele biorący udział w wywiadzie. Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, konsultują swoje plany pracy z innymi nauczycielami. Jednocześnie dyrektor stwierdził, że nauczyciele analizują realizowane w grupach programy, karty obserwacji, osiągnięcia dzieci, zadania wychowawcze, współpracę ze środowiskiem oraz współpracę z rodzicami. Nauczyciele wśród najstarszych grup wiekowych przeprowadzają test gotowości szkolnej, w której określają poziom przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole. W wyniku prowadzonej analizy procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci nauczyciele opracowują programy do pracy z dzieckiem zdolnym i o specjalnych potrzebach. Wszyscy ankietowani nauczyciele potwierdzili, że wspólnie analizują procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Pytania jakie stawiają sobie nauczyciele podczas analizy dotyczą poprawy jakości pracy nauczycieli z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych wychowanków, efektywności pracy z dzieckiem. Nauczyciele wspierają się w organizacji i realizacji procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, co potwierdzili nauczyciele i dyrektor w ankiecie. Wszyscy nauczyciele stwierdzili, że uzyskują wystarczające wsparcie od innych przy planowaniu działań wychowawczych, organizowaniu imprez, uroczystości i wyjazdów przedszkolnych, podczas wizyt koleżeńskich w trakcie prowadzonych zajęć. Dyrektor w ankiecie wymienił sposoby wzajemnego wsparcia nauczycieli: przy organizacji uroczystości w przedszkolu nauczyciele przygotowują wspólnie, m.in. scenariusze, dekoracje, obserwują zajęcia prowadzone w grupach, wymieniają się opracowaniami. Powyższe argumenty wskazują na wysoki stopień spełniania wymagania. Poziom spełniania wymagania: B 16 / 31

17 Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Komentarz: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. W tym celu przedszkole prowadzi diagnozę potrzeb i możliwości wychowanków a jej wyniki wykorzystuje do zindywidualizowanego wspomagania rozwoju dzieci. Działania te dostrzegane są przez rodziców. W przedszkolu prowadzona jest diagnoza potrzeb i możliwości dzieci, co potwierdzili nauczyciele i dyrektor w wywiadach oraz analiza dokumentów. Wszyscy nauczyciele stwierdzili, że w przedszkolu diagnozowane są możliwości i potrzeby dzieci. Potrzeby wskazane przez nauczycieli, które wykazała prowadzona diagnoza, to: potrzeba korygowania wad wymowy i postawy, rozwijania talentów, potrzeba bezpieczeństwa, adaptacji dzieci 3 -letnich w przedszkolu, niwelowania niepożądanych zachowań oraz potrzeba ruchu na świeżym powietrzu, prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej, terapii i zajęć logopedycznych, stopniowania trudności zadań wykonywanych przez dzieci. Dyrektor stwierdził, że prowadzona jest obserwacja zajęć, uroczystości, zbierane są dyplomy otrzymane przez dzieci i przedszkole. Prowadzone są rozmowy z rodzicami dzieci. Nauczyciele przeprowadzają eliminacje wstępne przed udziałem dzieci w konkursach. Zdaniem dyrektora informacje o możliwościach rozwojowych pozyskiwane są od rodziców poprzez diagnozę dzieci na wejściu oraz badanie przez specjalistów. Przy zapisie dziecka do przedszkola dyrektor prowadzi wywiad z rodzicami w celu poznania możliwości rozwojowych dzieci. Nauczyciele prowadzą karty obserwacji dzieci, analizowane są wytwory dziecięce, prace plastyczne. Prowadzi się badania logopedyczne, psychologiczno pedagogiczne, analizowane są wskazania z opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Analiza dokumentów potwierdziła, że w przedszkolu prowadzona jest diagnoza potrzeb i możliwości dzieci. W przedszkolu dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, co potwierdził dyrektor, nauczyciele podczas ankietowania oraz obserwacja zajęć. Dyrektor stwierdził, że w przedszkolu prowadzi się zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach, m.in. terapię pedagogiczną, zajęcia plastyczne i muzyczne, zajęcia logopedyczne. Opracowano programy: zajęć korekcyjno kompensacyjnych, pracy z dzieckiem uzdolnionym, program zapobiegawczy nieprzystosowaniu społecznemu dzieci, program pracy logopedycznej, program pomocy dziecku w szczególności zaniedbanemu środowiskowo. Wszyscy ankietowani nauczyciele potwierdzili, że wyniki diagnoz potrzeb i możliwości wpłynęły na ich sposób pracy z dziećmi. Zmiany jakie wprowadzili w pracy z dziećmi, to: dostosowanie programów do możliwości dzieci, różnicowanie stopnia trudności podczas zajęć, zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rzadziej zwiększenie ćwiczeń grafomotorycznych, ruchowych na sali i podwórku. Nauczyciele podczas większości obserwowanych zajęć dobierali sposób motywowania odpowiednio do potrzeb poszczególnych dzieci. Przedszkole w swoich działaniach uwzględnia indywidualizację procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, co potwierdzają rodzice i dyrektor w ankietach oraz obserwacja zajęć. W opinii większości ankietowanych rodziców w przedszkolu pracuje się z ich dzieckiem w sposób, który uwzględnia jego indywidualne możliwości i potrzeby. Dyrektor w ankiecie potwierdził, że wychowankowie przedszkola są objęci zindywidualizowanymi działaniami wspomagającymi ich rozwój i edukację poprzez prowadzenie terapii pedagogicznej oraz zajęcia logopedyczne. Podczas większości obserwowanych zajęć nauczyciele dobierali zadania odpowiednio do kompetencji poszczególnych dzieci/ grup dzieci. Obserwowani nauczyciele pracowali z dziećmi, które mają trudności z wykonywaniem zadania poprzez udzielanie im wsparcia, zachęcanie do pracy, tłumaczenie, udzielanie pomocy, instruowanie dzieci. Podczas obserwacji zajęć działania nauczycieli miały charakter zindywidualizowany z uwagi na to, iż : nauczyciel dał dzieciom możliwość wyboru sposobu wykonania pracy, pozwalał każdemu dziecku na wypowiedzenie się, dziecku z zaburzeniami zachowania wyznaczał role, wciągał do zabawy, pomagał również dzieciom mającym problemy z wykonaniem zadania, chwalił indywidualnie dzieci za pozytywne zachowania. Spełnienie powyższych kryteriów świadczy o wysokim stopniu spełniania wymagania. 17 / 31

18 Poziom spełniania wymagania: B 18 / 31

19 Obszar: Środowisko Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Komentarz: Przedszkole identyfikuje i podejmuje działania mające na celu zaspokojenie potrzeb środowiska lokalnego miedzy innymi poprzez zapewnienie opieki i wychowania dzieciom poniżej 3-ciego roku życia, organizację imprez i uroczystości integrujących lokalną społeczność. Placówka współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku, np. Strażą Gminną, Strażą Pożarną, lokalnymi przedsiębiorcami, która wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny wychowanków. Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego, co potwierdzili nauczyciele i dyrektor wywiadach oraz analiza dokumentów. Nauczyciele w wywiadzie wymienili działania jakie prowadziło przedszkole na rzecz środowiska lokalnego, jak: Sprzątanie Świata", organizacja festynu rodzinnego, "Mam, Tata i Ja", konkursy organizowane dla dzieci i ich rodziców, konkursy plastyczne oraz konkurs pt. "Jestem bezpieczny w naszej okolicy" dla dzieci z okolicznych szkół, kiermasze, "Dzień Babci i Dziadka", Jasełka, co potwierdził dyrektor przedszkola oraz analiza dokumentacji. Przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami działającymi w środowisku, co potwierdzili nauczyciele, partnerzy i samorząd w wywiadach grupowych, dyrektor w wywiadzie i ankiecie oraz analiza dokumentów. Nauczyciele wskazali osoby, instytucje a także organizacje, z którymi przedszkole współpracuje, takie jak: Szkoła w Łęknie, Biblioteka Gminna w Będzinie, Straż Pożarna, Dom Kultury, piekarnia "Bajgiel", Straż Gminna, Gmina Będzino, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Bank Spółdzielczy w Będzinie, Poczta w Będzinie, Ośrodek Zdrowia, indywidualne gospodarstwa rolne, przedszkole w Mścicach. Współpraca polega między innymi na tym, iż: dzieci 6- letnie zapraszane są do szkoły by poznać placówkę, nauczycieli, przedszkole uzyskuje informacje o absolwentach przedszkola, dzieci uczestniczą w spotkaniach bibliotecznych, wychowankowie poznają pracę strażaków, piekarza, stomatologa, rolnika, organizowane są występy i zabawy w Domu Kultury, instytucje z którymi współpracuje placówka są sponsorami nagród dla dzieci. Ponadto Straż Gminna wspiera placówkę podczas nauki zasad bezpieczeństwa a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy udzielaniu pomocy rodzinom wychowanków, co potwierdzili dyrektor, partnerzy i samorząd w wywiadach oraz analiza dokumentów. Dyrektor dodał, że przedszkole w Będzinie współpracuje także z Przedszkolami nr 9,15,21 w Koszalinie, przedszkolem w Bobolicach, Stacją Sanitarno Epidemiologiczna, schroniskiem dla zwierząt w Koszalinie, Powiatową Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Koszalinie oraz Urzędem Gminy w Będzinie. Inicjatywami jakie przedszkole podejmowało na rzecz środowiska lokalnego były: Wigilia dla rodzin dzieci i zaproszonych gości połączona z Jasełkami i przybyciem Św. Mikołaja, konkurs plastyczny dla dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej w Łęknie, Festyn Rodzinny, podjęte akcje Góra grosza oraz Sprzątanie świata. Najczęściej z zasobów przedszkola korzystają rodzice, mieszkańcy gminy, dzieci z Będzina, władze samorządowe. W opinii przedstawicieli partnerów współpraca przedszkola z organizacjami i instytucjami działającymi w lokalnym środowisku jest dobra. Przedszkole identyfikuje potrzeby i możliwości lokalnego środowiska, co potwierdzili nauczyciele, przedstawiciele partnerów i rodzice wywiadach grupowych oraz dyrektor w ankiecie. Zdaniem dyrektora i nauczycieli najważniejsze potrzeby środowiska lokalnego jakie może przedszkole zaspokajać, to: potrzeba wychowania, opieki, edukacji, przyjmowanie dzieci młodszych, zapewnienie rozrywki podczas imprez lokalnych, organizacja festynów i uroczystości dla społeczności lokalnej, integracja środowiska lokalnego, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zaniedbanych społecznie, promocja miejscowości, co potwierdzili przedstawiciele partnerów oraz rodzice. Dyrektor w ankiecie dodał, że pracownicy przedszkola przygotowują foldery, dekoracje. Udostępniana jest kuchnia przedszkola podczas dożynek i festynów. Dzieci nie uczęszczające do przedszkola mogą uczestniczyć w wybranych uroczystościach przedszkolnych. Organizowane są konkursy, w których biorą udział dzieci ze szkół podstawowych. Ponadto dyrektor wynienił sposoby zbierania przez przedszkole informacji na temat potrzeb i możliwości środowiska, w którym funkcjonuje, np. rozmowy z samorządem, rodzicami, z przedstawicielami instytucji 19 / 31

20 Przedszkole prowadzi działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska, co potwierdzili rodzice, nauczyciele, przedstawiciele partnerów w wywiadach grupowych, dyrektor wywiadzie oraz analiza dokumentów. Dyrektor w wywiadzie wskazał działania jakie działania podejmowano w przedszkolu, aby zaspokoić potrzeby środowiska lokalnego, takie jak: zapewnienie opieki i wychowania nad dziećmi, w tym dziećmi poniżej 3- ciego roku życia, organizacja imprez i uroczystości np. Dzień Babci idziadka, andrzejki, Jasełka, udział i organizacja festynów, np. rodzinnych, Balu Choinkowego, promowanie zachowań ekologicznych, np. Sprzątanie Świata, zbórka na rzecz dzieci chorych, kierowanie rodziców do opieki społecznej po pomoc finansową. Organizowane są kiermasze świąteczne, akcje charytatywne, usział w akcji Góra grosza, zbiórka kasztanów, nakrętek, co potwierdzili nauczyciele i przedsatwiciele partnerów w wywiadzie. Rodzice biorący udziła w wywiadzie wskazali, że potrzeby środowiska lokalnego zaspokajane są przez przedszkole poprzez organizowanie imprez integrujących środowisko,np. Festyn Mama, Tata i ja, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Jasełka, występy dzieci podczas Wieczoru Wigilijnego zorganizowanego dla ludzi bezdomnych, uczestniczenie dzieci w konkursach recytatorskich, plastycznych poza palcówką. Analiza dokumantów potwierdza powyższe argumenty. Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie wychowania i nauczania, co potwierdzili rodzice, przedsatwiciele partnerów, uczniowie w wywiadach grupowych oraz wywiad z dyrektorem. Działania dydaktyczne i wychowawcze przedszkola jakie były prowadzone z pomocą podmiotów środowiska lokalnego wskazane przez dyrektora wywiadzie to: ewakuacja przedszkolaków z udziałem Straży Pożarnej z Będzina, spotkanie z policjantami z Koszalina podczas którego miała miejsce pogadanka na temat bezpieczeństwa, zasad zachowania się podczas kontaktu z psem, konkurs plastyczny prowadzony przez Straż Pożarną, pt. Ekologiczny wóz strażacki, zabawa choinkowa, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka zorganizowane w Gminnym Ośrodku Kultury, zwiedzanie, obserwacja pracy w różnych działach w Urzędzie Gminy w Będzinie, cykliczne spotkania biblioteczne dzieci z wszystkich grup wiekowych w Publicznej Gminnej Bibliotece, podczas których dzieci mają możliwość wypożyczania książek, uczestniczą w zajęciach plastycznych, zapoznają się z literaturą piękną, biorą udział w spotkaniach z autorami książek i bajek dla dzieci, biora udział w konkursie recytatorskim. Dzieci poznają pracę lekarza, pielęgniarki i dentysty, zwiedzanie gabinetów w Ośrodku Zdrowia w Będzinie. Zapoznanie wychowanków z procesem wypiekania chleba podczas wycieczki do Piekarni Bajgiel w Będzinie,dzieci poznały zakres prac jakie wykonuje się w piekarni oraz udział dzieci w Gminnym Festiwalu Piosenki w Tymieniu. Zdaniem wszystkich rodziców biorących udział w wywiadzie zasoby środowiska są w pełni wykorzystywane przez przedszkole poprzez organizowanie wycieczek do lokalnych przedsiębiorstw, np. piekarnia Bajgiel, gospodarstw rolnych np. plantacji choinek, instytucji, np. urząd gminy, poczta, biblioteka, straż gminna, co potwierdzili przedstawiciele partnerów. Dla dzieci biorących udział w wywiadzie grupowym najfajniejszy był spacer do lasu. Dzieci wymieniły rzeczy których nauczyły się podczas tego spaceru, tj. należy się zachowywać w lesie to znaczy należy być cicho, nie wolno biegać, krzyczeć, nie wolno płoszyć zwierząt. Ponadto dzieci uczyły się chodzić w parach, zbierały żołędzie i kasztany. Współpraca przedszkola z podmiotami działającymi w środowisku wpływa na rozwój dzieci, co potwierdzili nauczyciele i rodzice w wywiadach grupowych oraz dyrektor w wywiadzie. Zdaniem nauczycieli najważniejsze korzyści jakie dzieci odnoszą dzięki współpracy przedszkola z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym to: poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, ekologii, możliwość prezentacji dzieci i ich osiągnieć, poznawanie środowiska lokalnego, tradycji, obrzędów, dzieci usamodzielniają się, uczą się właściwego zachowania, rozwijają wiedzę na temat róznych zawodów, dzieci uzyskuja pomoc z GOPS, np. psychologiczną, co potwierdził dyrektor w wywiadzie. Wiedzę na temat uzyskiwanych przez dzieci korzyści nauczyciele czerpią z prowadzonych rozmów z rodzicami, dziećmi, prowadzonej obserwacji własnej, uzyskiwanych przez dzieci nagród, dyplomów za uczestnictwo w lokalnych konkursach, diagnoz "prowadzonych pod koniec roku, są one zawsze lepsze pokazują, że dzieci uzyskały wyższy poziom rozwoju", "po absolwentach, uzyskują oni bardzo dobre wyniki w innych placówkach". Zdaniem wszystkich rodziców biorących udział w wywiadzie przedszkole organizuje zajęcia, które dają szanse dzieciom na spotkanie z ludźmi oraz organizacjami poprzez wizyty w schronisku dla zwierząt, w straży pożarnej, wyjazdy do muzeum w Koszalinie, wyjazd dzieci do Mścic gdzie odbyło się spotkanie z Policjantem i szkolenia jak zachować się w sytuacji ataku psa, spotkanie z leśniczym podczas wycieczki do lasu. Rodzice ocenili że te spotkania są interesujące, poszerzają wiedze dzieci np. o pracy policjanta, strażaka, leśniczego, dzieci uczą się właściwego zachowania w miejscach publicznych, zwiększa się wiedza dzieci o otaczającym ich świecie, zajęcia są różnorodne. Powyższe argumenty wskazują na wysoki stopień spełniania wymagania. 20 / 31

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W GRONIU Groń Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Szydłowo Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Edukacja Czaplinek Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Prezentowany raport jest efektem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne "Novum" Wrocław Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15 W TARNOWIE Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA Zawidz Kościelny Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górach Góry Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWA KRAINA" Barwice Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU Cel ewaluacji Pozyskanie informacji, czy dzieci z naszego przedszkola nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 Ewaluacja wewnątrzszkolna w roku szkolnym 2011/2012 była przeprowadzona przez dwa zespoły ewaluacyjne: zespół szkolny i zespół przedszkolny.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miesjkie Nr 93 Łódź Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły. Standard: Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 Nadzór pedagogiczny sprawowany jest na podstawie planu nadzoru pedagogicznego opracowanego na rok szkolny 2016/2017 i zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA POZIOM W CHARAKTERYSTYKA POZIOM P. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

CHARAKTERYSTYKA POZIOM W CHARAKTERYSTYKA POZIOM P. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 25 Rybnik Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH Przedszkole W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Data sporządzenia: 29 czerwca 2012r. Raport przeznaczony jest dla: 1. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 9 Uchwałą Nr 9/2016 w dniu NAJWAŻNIEJSZYM AKTEM PRAWNYM W OPARCIU, O KTÓRY DZIAŁA PRZEDSZKOLE NR 9 JEST STATUT. PONADTO W PLACÓWCE REALIZOWANA JEST KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA, KTÓRA ZOSTAŁA OPRACOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Czeladź Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego. nr 22 w Wałbrzychu

Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego. nr 22 w Wałbrzychu Koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego PODSTAWA PRAWNA: nr 22 w Wałbrzychu Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 5 Racibórz Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 Cele Cele szczegółowe Wskaźniki 1. Przedszkole ujednoliciło 1.1 Przedszkole będzie wspomagało rodzinę w wychowaniu własne oddziaływania dziecka. wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21 W TYCHACH NA ROK SZKOLNY 2014-2016 opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na szkolny 2016/ Działania zawarte w planie pracy wynikają z Koncepcji Pracy Przedszkola oraz wniosków do dalszej pracy wynikających z analizy pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji zadań ocenianych w danym kryterium i w danym zakresie Z-zadowalająca, NDZniezadawalająca/wymaga

Ocena realizacji zadań ocenianych w danym kryterium i w danym zakresie Z-zadowalająca, NDZniezadawalająca/wymaga Ocena spełniania przez szkołę wymagań w czterech obszarach pracy rok 2009/2010 Wymaganie Poziom spełniania kryterium,,, D 1 Ocena realizacji zadań ocenianych w danym kryterium i w danym zakresie -zadowalająca,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 20 Racibórz Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy został opracowany na podstawie: Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu na rok szkolny 2013/2014

Plan Nadzoru Pedagogicznego Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu na rok szkolny 2013/2014 Plan Nadzoru Pedagogicznego Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2013-2014.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna

Ewaluacja wewnętrzna Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach Oddziały przedszkolne Ewaluacja wewnętrzna Temat ewaluacji: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawa programową Opracowali: Barbara Sotowicz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Katolickie Gimnazjum Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Cel ewaluacji: 1. Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i rozwoju dzieci w przedszkolu mają charakter

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej KONCEPCJA PRACY Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ EWALUACYJNY: Beata Wełna - koordynator Małgorzata Piłat Katarzyna Pajor Agnieszka Korżel Wanda Różańska STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY Gminnego Przedszkola w Baćkowicach WIZJA PRZEDSZKOLA Przedszkole: jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby, ukierunkowana jest na dziecko,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 Plan rozwoju przedszkola za lata 2015 do 2020 Przedszkole Publiczne w Osiu Wizja Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Wymagania wobec przedszkoli. Wymaganie 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Cel ewaluacji: Określenie zakresu wykorzystania zalecanych warunków

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w przedszkolach na terenie województwa wielkopolskiego

Podsumowanie ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w przedszkolach na terenie województwa wielkopolskiego Podsumowanie ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w przedszkolach na terenie województwa wielkopolskiego miasta pomiędzy 50-100 tys. mieszkaoców 3 ewaluacje miasta pomiędzy 20 50 tys. mieszkaoców 2

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole 340 "Kasztanowego Ludka" Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W PŁOCKU 1. Wizja przedszkola Przedszkole drugim domem dziecka Nasze przedszkole to miejsce, gdzie dzieci czują się bezpieczne, są radosne i optymistyczne, w

Bardziej szczegółowo

2012/2017 KONCEPCJA PRACY

2012/2017 KONCEPCJA PRACY 2012/2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR178 KWIATY POLSKIE OS. ORŁA BIAŁEGO 72, POZNAŃ 1 MISJA PRZEDSZKOLA Przygotowanie dziecka, do radzenia sobie w sytuacjach: nowych, trudnych. Przedszkole pełni w równym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA 2015-2018 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Jabłonna Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 WYNIKI EWALUACJI

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 WYNIKI EWALUACJI RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO ŻŁOBKOWYM NR 1 W KŁODZKU W ROKU SZKOLNYM 2009/10 RAPORT Z EWALUACJI - Zebranie informacji czy dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU

PLAN PRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM W PRZEDSZKOLU W ANNOPOLU Zadania Formy realizacji Odpowiedzialny Termin realizacji Uwagi o realizacji Prezentacja organizacji i warunków pracy przedszkola, koncepcji pedagogicznej, oferty edukacyjnej podczas zebrania z ogółem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013.

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Realizacja podstaw programowych, rozpoznawanie potrzeb i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGOP Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rykach w roku szkolnym 2011/2012

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGOP Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rykach w roku szkolnym 2011/2012 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGOP Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rykach w roku szkolnym 2011/2012 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie Nr 21 Łódź Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Bąbelek" Dobra Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Zadania priorytetowe: 1. Edukacja ekologiczna. 2. Integracja społeczna dzieci

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Wawryszuk Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego Miejsce

Bardziej szczegółowo

Respektowane są normy społeczne

Respektowane są normy społeczne EWALUACJA WEWNĘTRZNA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIE 5 Respektowane są normy społeczne Charakterystyka wymagania - Poziom D: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I WYMAGANIE 1.3. RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I WYMAGANIE 1.3. RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA. WYMAGANIE 1.3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Przedszkole Nr 85 Gdańsk Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Gdańsku Przebieg ewaluacji Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 BYDGOSZCZ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 BYDGOSZCZ RAPORT Z EWALUAJI AŁOŚIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ ENTRUM KSZTAŁENIA ROLNIZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 YDGOSZZ PRZEIEG EWALUAJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ Zadania dydaktyczno wychowawcze na rok szkolny 2015/2016 I. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego. II. Wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo