Protokół z posiedzenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z posiedzenia"

Transkrypt

1 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Posiedzenie odbyło się w dniu 22 stycznia 2013 r. w pokoju radnego Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim. Ogólny skład Komisji 7 osób W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji. Spoza grona członków komisji, w posiedzeniu udział wzięli: Ludwik Kaziów Burmistrz Gminy i Miasta Ireneusz Maciejczyk Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Justyna Wrzesińska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Mariola Szczęsna. Porządek posiedzenia: 1.Rozpatrzenie materiałów na XXVIII sesję. 2.Uchwalenie planu pracy na 2013 rok. 3.Przyjęcie protokołu z dnia 20 grudnia 2012 r. Do porządku nie zgłoszono wniosku o zmianę. Realizacja porządku obrad: Członkowie Komisji zapoznali się z przekazaną przez Burmistrza informacją o realizacji zadań z zakresu oświaty w 2012 r. Dane z informacji są załącznikiem do protokołu. Zapoznali się z organizacją sieci, demografią oraz wynikającą z małej ilości uczniów potrzebą wprowadzania zajęć w oddziałach łączonych. Informacja zawiera szczegółowe dane dot. aktualnej sieci szkolnej, zatrudnienia w poszczególnych szkołach, wykształcenia nauczycieli, wyposażenia placówek a także wyników nauczania w poszczególnych szkołach ustalonych na podstawie ogólnopolskich testów. Przewodnicząca Rady stwierdziła iż informacja jest obszerna. Poza tymi danymi chciałaby dowiedzieć się jak zostały zrealizowane zalecenia zawarte w analizie sporządzonej w 2012 r. przez Panią Zdzisławę Błasiak niezależnego eksperta. Prosi o informację jak realizowane są godziny karciane i świetlicowe, jak wypłacane jest wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Następnie Burmistrz przedstawił zmiany wprowadzone w związku z przeprowadzona w 2012 r. reorganizacja sieci. Średnia ilość uczniów w oddziale klasowym wynosi obecnie w szkołach podstawowych średnio 18,2 i zwiększyła się o 1,5 w stosunku do roku ubiegłego. W gimnazjum zwiększyła się o 2,5 ucznia w oddziale. Zmiany spowodowały potrzebę likwidacji 22 etatów. 1

2 Radny Żojdzik zapytał czy da się porównać te dane z wynikami testów. Następnie zapoznano się z wynikami testów w poszczególnych placówkach. Następnie dyskutowano na temat potrzeby opracowania nowych statutów sołectw. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych uchwaliła jednogłośnie wniosek następującej treści: Komisja wnioskuje o opracowanie i przedłożenie pod obrady Rady, w terminie do dnia 31 maja br. projektów nowych statutów sołectw wchodzących w skład gminy Lwówek Śląski, uwzględniających zmiany prawne i organizacyjne. Ad pkt 2 Komisja uchwaliła jednogłośnie plan pracy na 2013 r. Plan pracy jest załącznikiem do protokołu. Ad.pkt 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty przy dwóch głosach wstrzymujących się. Na tym wyczerpano porządek posiedzenia. Protokołowała: Ewa Korczyńska 2

3 ZAŁACZNIKI: 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski w roku szkolnym 2011/2012. Do zadań oświatowych Gminy należy między innymi: 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej zadanie własne, 2. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, 3. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla działalności, 4. Zabezpieczenie kadry pracowniczej, w tym administracyjno obsługowej, 5. Stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli, 6. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno wychowawczym, 7. Kontrolowanie spełniania przez uczniów obowiązku nauki, 8. Realizacja zadań wspierających uczniów w nauce, 9. Zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy szkół, 10. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 11. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji, wypłata świadczeń, 12. Przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, 13. Realizacja Rządowego Programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna program polega na dofinansowaniu zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I III oraz w III klasie gimnazjum, 14. Prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej, 15. Koordynacja programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania sprawozdawczość. 3

4 Mapa Gminy i Miasta Lwówek Śląski 4

5 Od 1 września 2009 roku w Gminie Lwówek Śląski funkcjonują następujące szkoły podstawowe: 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim (kl. 0 VI); Obwód szkoły: - Zachodnia część miasta Lwówek Śląski (do rzeki Bóbr oprócz ulicy Gryfowskiej od nr 8 włącznie, ul. Stromej, ul. Łąkowej); - Wieś Rakowice Wielkie; - Wieś Rakowice Małe, - Wieś Kotliska; - Wieś Mojesz; - Wieś Brunów; - Wieś Radłówka. - Żerkowie. 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim (kl. 0 VI) z filią w Sobocie (kl. 0 III); Obwód szkoły: - Wschodnia część miasta Lwówek Śląski (od rzeki Bóbr); - Wieś Bielanka; - Wieś Dworek; - Wieś Pieszków; - Wieś Górczyca (klasy 0 III filia), - Wieś Sobota (klasy 0 III filia), - Wieś Dębowy Gaj (klasy 0 III filia), - Wieś Radomiłowie (klasy 0 III filia), - Wieś Dłużec (klasy 0 III filia) 3. Szkoła Podstawowa w Niwnicach (kl. 0 VI); Obwód szkoły: - Wieś Niwnice; - Wieś Gradówek; 4. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie (kl. 0 VI) z filią we Włodzicach Wielkich (kl. 0 VI); Obwód szkoły: - Wieś Zbylutów; - Wieś Skorzynice; - Wieś Chmielno; - Wieś Gaszów; - Wieś Skała; - Wieś Włodzice Małe (należą do filii), - Wieś Włodzice Wielkie (należą do filii) 5. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych (kl. 0 VI): Obwód szkoły: - Wieś Płóczki Górne; - Wieś Płóczki Dolne; - Wieś Nagórze, - ulica Gryfowska od nr 8 włącznie, - ulica Stroma, - ulica Łąkowa. Ponadto na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski funkcjonuje 1 gimnazjum publiczne, które obejmuje swym zasięgiem całą gminę tj. 27 miejscowości i miasto Lwówek Śląski. Uczniowie 5

6 mieszkający w Ustroniu chodzą do Gimnazjum w Bolesławcu na podstawie porozumienia z Gminą Bolesławiec. Oprócz szkół publicznych istnieją 2 gimnazja niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej, którym Gmina przekazuje dotację. I. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2011/2012: Szkoły podstawowe i gimnazja: Wyszczególnienie 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 Liczba oddziałów Liczba uczniów* w tym: 0 I II III IV V VI Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr 3 filia w Sobocie 4. Szkoła Podstawowa w Niwnicach 5. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 6. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie 7. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie filia we Włodzicach Wielkich Razem Gimnazjum im. Jana Pawła II 2. Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim 3. Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku Śląskim Razem

7 Przedszkola w roku szkolnym 2011/2012: Lp Wyszczególnienie Publiczne Przedszkole Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 2 Razem: Liczba oddziałów 4 Liczba uczniów* 94 (w tym 19 żłobek) (w tym 19 żłobek) Dla porównania poniżej przedstawiam dane według stanu na 30 września 2012 tj. w roku szkolnym 2012/2013: Wyszczególnienie 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 Liczba oddziałów Liczba uczniów* w tym: 0 I II III IV V VI Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr 3 filia w Zbylutowie 4. Szkoła Podstawowa w Niwnicach 5. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 6.. Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Razem Gimnazjum im. Jana Pawła II 2. Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim 3. Niepubliczne Gimnazjum w

8 Lwówku Śląskim Razem Przedszkola w roku szkolnym 2012/2013: Lp Wyszczególnienie Publiczne Przedszkole Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 2 Razem: Liczba oddziałów 4 Liczba uczniów* 94 (w tym 19 żłobek) (w tym 19 żłobek) II. Baza do działalności oświatowej Baza działalności oświatowej, tj. powierzchnia nieruchomości, terenów zielonych, pomieszczeń w stosunku do roku poprzedniego nie uległa zmianie. Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo rekreacyjnych uznać należy za dobry co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych od kilku lat na poprawę sprawności technicznej i funkcjonalnej budynków oraz dla optymalizacji kosztów eksploatacji. Modernizacji wymagają boiska asfaltowe przy Gimnazjum i przy Szkole Podstawowej w Zbylutowie, a także boisko trawiaste przy Szkole Podstawowej w Niwnicach oraz plac zabaw przy Szkole Podstawowej we Włodzicach Wielkich. W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. III. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne: Placówki oświatowe na terenie Gminy Lwówek Śląski są wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy i audiowizualny. Uczniowie maja do dyspozycji 188 komputerów. 8

9 Wyszczególnienie Powierzchnia nieruch.gr untowej (w m²) W tym: powierzch. terenów zielonych (w m²) Pomieszczenia (ilość) Sale lekcyjne Pracownie Komputerowe Język. Sale gimnastyczne Gabinety lekarskie* Świetlic e Stołówki** 1. Przedszkole Nr Przedszkole Nr Razem Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr SP 3 filia w Sobocie SP Niwnice SP w Płóczkach Górnych SP w Zbylutowie SP w Zbylutowie filia we Włodzicach Wielkich Razem Gimnazjum Razem Ogółem

10 3. Urządzenia rekreacyjno sportowe: Wyszczególnienie Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 3 Rodzaj urządzenia (np. boisko asfaltowe, tor przeszkód, itd.) Kompleks boisk Orlik boisko ze sztuczną trawą administrator OSiR Kompleks boisk Orlik boisko do kosza, siatkówki, tenisa ziemnego administrator OSiR Hala sportowa - administrator OSiR Plac zabaw - huśtawki 3 Plac zabaw - piaskownica 1 Plac zabaw zestaw Wisus (wieżyczka, zjeżdżalnia) Plac zabaw zestaw WISUS 1 Plac zabaw hustawka podwójna FELA 1 Plac zabaw hustawka KONIKI 1 Plac zabaw - piaskownica 1 Plac zabaw ławka prosta 2 Plac zabaw - ławostół 3 Boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej, piłki siatkowej i 2 boiska do piłki koszykowej) z nawierzchnią syntetyczną Boisko trawiaste * 1 3. Szkoła Podstawowa w Niwnicach Sala rekreacyjna wyposażona w ramach programu Radosna szkoła 4. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych Boisko do koszykówki 1 Boisko do piłki nożnej 1 Bieżnia *** 1 5. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie Boisko asfaltowe * 1 6. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie filia we Włodzicach Wielkich Plac zabaw **** 7. Gimnazjum Boisko do piłki ręcznej i siatkówki * (asfaltowe) Liczba urządzeń

11 * boisko wymaga całkowitej modernizacji *** bieżnia wymaga modernizacji **** plac zabaw wymaga modernizacji Boisko do koszykówki * (asfaltowe) 1 4. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne: Oblicze współczesnej szkoły charakteryzuje poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki i wzajemnego informowania. Szkoły wyposażone są w pracownie komputerowe. Ogółem w szkołach uczniowie maja do dyspozycji 188 komputerów, które są zgodnie ze współczesnymi standardami i wymogami technicznymi na bieżąco wymieniane i modernizowane. Ponadto wszystkie sekretariaty szkół, obsługa księgowa i kadrowa posiadają komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. Wszystkie placówki mają możliwość korzystania z Internetu oraz są na bieżąco wyposażane w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym aparaty cyfrowe, kamery, odtwarzacze CD i DVD. Niektóre z placówek wyposażone są w kamery cyfrowe i projektowy multimedialne. Poniższa tabela obrazuje stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiory biblioteczne. 11

12 Wyszczególnienie 1. Publiczne Przedszkole Nr 1 2 Publiczne Przedszkole Nr 2 Ilość Komputery Ogółem w tym: do użytku uczniów Projektory multimed. Rzutniki pisma Rzutniki przeźroczy Kamery video Odtw. DVD, VHS Ksero Woluminy Razem Szkoła Podstawowa Nr 2 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 filia w Sobocie 4. Szkoła Podstawowa w Niwnicach 5. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 6. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie 7. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie filia we Włodzicach Wielkich Razem: Kamery - monit. 12

13 1. Gimnazjum Razem Ogółem

14 IV. Kadra i system doskonalenia zawodowego W roku szkolnym 2011/2012 w przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę pracowało łącznie 187 nauczycieli na 178,50 etatach oraz 75 pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych na 70,77 etatach. Poniższa tabela obrazuje stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach oświatowych w roku szkolnym 2011/2012: Wyszczególnienie 1. Publiczne Przedszkole Nr 1 2. Publiczne Przedszkole Nr 2 Zatrudnienie w tym: nauczyciele pozostali etaty osoby etaty osoby etaty osoby 18, , , , , ,08 13 Razem 44, , , Szkoła Podstawowa Nr 2 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 filia w Sobocie 4. Szkoła Podstawowa w Niwnicach 5. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 6. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie Razem 146,4 0 59, , , ,75 6 6,58 8 5,39 6 1, , , , , , , , , , Gimnazjum 58, , Razem 58, , Ogółem 249, , ,77 75 Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych, a także z podziału na grupy niektórych zajęć (języki obce, informatyka, wychowanie fizyczne). 14

15 W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych przez uczelnie wyższe. W roku szkolnym 2011/2012 dofinansowaniem objęto 11 nauczycieli. Poniższa tabela obrazuje specjalności, na których studiowali nauczyciele: Kierunek studiów Forma kształcenia Liczba nauczycieli 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 Filologia germańska Studia magisterskie 1 Edukacja przedszkolna Studia magisterskie 1 Język angielski w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej Studia podyplomowe 1 Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Studia magisterskie 1 2. Szkoła Podstawowa Nr3 Poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne Studia podyplomowe 1 3. Gimnazjum Geografia Studia podyplomowe 1 Geografia Studia podyplomowe 1 Socjoterapia Studia podyplomowe 1 4. Publiczne Przedszkole Nr 1 Logopedia Studia podyplomowe 1 5. Publiczne Przedszkole Nr 2 Logopedia Studia podyplomowe 1 Pedagogika Studia magisterskie 1 Poziom wykształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012: Poziom wykształcenia (w osobach) WMPP* % ogółu LICENCJA T % ogółu SN** INNE Razem %ogół u % ogółu 2011 PP PP SP ,47 3 6,

16 SP SP Sobota SP N SP PG 11 78, , SP Zb G Razem ,5 1 0, Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym 2011/2012 posiadało 91 % zatrudnionych nauczycieli. Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012 obrazuje poniższa tabela: Stopień awansu zawodowego (w osobach) Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 2011 % ogółu 2011 % ogółu 2011 % ogółu 2011 % ogółu Raze m 2011 PP PP SP 2 4 8,69 2 4, , ,79 46 SP SP 3 Sobota SP N SP PG SP ZB G Razem: W roku szkolnym 2011/2012 stopniem nauczyciela dyplomowanego legitymowało się 75 nauczycieli, co stanowi 40 % ogółu zatrudnionych nauczycieli, nauczyciela mianowanego 78 nauczycieli (42 % ogółu), kontraktowego 23 nauczycieli (12 % ogółu) i 11 nauczycieli stażystów (6 % ogółu). W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono 4 postępowania na stopień nauczyciela mianowanego wszystkie zakończone wynikiem pozytywnym. 16

17 V. Poziom nauczania. Wyniki w nauce uczniów są uzależnione od bardzo wielu czynników. Oprócz naturalnych uzdolnień bardzo duże znaczenie ma zaangażowanie rodziców, warunki domowe, poziom materialny rodziny, środowisko koleżeńskie, dostępność zajęć dodatkowych, ambicje i wiele innych. Analiza wyników osiągnięć uczniów jest trudna i bardzo złożona, gdyż bardzo wiele czynników ma na tę sferę wpływ i oprócz czynników mierzalnych istnieją czynniki niemierzalne lub trudne do zmierzenia. Poniższa tabela obrazuje wyniki sprawdzianu poszczególnych szkól na zakończenie szkoły podstawowej na przełomie pięciu lat. Rok 2008 Szkoła Gmina Powiat Województwo 26,9 (w pkt) Szkoła Podstawowa nr 2 25,7 brak danych 25, ,3 20,8 20,7 22, ,30 23,90 brak danych 24, ,10 24,30 23,50 24, ,40 22,20 21,30 22,50 Szkoła Podstawowa nr ,7 25,7 brak danych 25, ,9 20,8 20,7 22, ,40 23,90 brak danych 24, ,80 24,30 23,50 24, ,60 22,20 21,30 22,50 Szkoła Podstawowa w Niwnicach ,0 25,7 brak danych 25, ,4 20,8 20,7 22, ,50 23,90 brak danych 24,30 17

18 ,80 24,30 23,50 24, ,80 22,20 21,30 22,50 Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych ,8 25,7 brak danych 25, ,9 20,8 20,7 22, ,3 23,90 brak danych 24, ,90 24,30 23,50 24, ,60 22,20 21,30 22,50 Szkoła Podstawowa w Zbylutowie ,7 25,7 brak danych 25, ,7 20,8 20,7 22, ,50 23,90 brak danych 24, ,70 24,30 23,50 24, ,80 22,20 21,30 22, Szkoła Podstawowa w Zbylutowie filia we Włodzicach Wielkich 26,9 25,7 brak danych 25, ,5 20,8 20,7 22, ,90 23,90 brak danych 24, ,20 24,30 23,50 24, ,40 22,20 21,30 22,50 W roku szkolnym 2011/2012 najniższy wynik osiągnęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zbylutowie filii we Włodzicach Wielkich z wynikiem 14,40 pkt, a następnie Szkoła Podstawowa w Zbylutowie osiągając wynik 18,80. Najlepszy wynik osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim tj. 24,40 pkt. Jest to wynik przewyższający średnią wojewódzką. 18

19 Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a także ocena edukacyjnej wartości dodanej czyli wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego do oceny efektów nauczania każdego ucznia przy uwzględnieniu jego uwarunkowań indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, uwarunkowań społecznych wynikających z kapitału kulturowego i społecznego czy wpływu grupy rówieśniczej, a także uwarunkowań szkolnych takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania i wyniki nauczania. Poniższa tabela przedstawia wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach : Szkoła Powiat Województwo Rok H MP H MP H MP ,7 25,8 b.d. b.d. 30,4 26, ,8 24,7 31,1 24,3 31,1 25, ,70 21,10 28,90 21,60 30,30 23, ,20 23,40 24,50 22,30 24,70 23,00 Szkoła Powiat Województwo Rok H MP H MP H MP 2012 j.polski Historia i WOS matematyka Przedmioty przyrodnicze j.polski Historia i WOS matematyka Przedmioty przyrodnicze j.polski Historia i WOS matematyka Przedmioty przyrodnicze % 64,3 56,8 41, ,4 55,3 40,3 46,6 63,3 59,7 46,1 49,3 H część humanistyczna MP część matematyczno przyrodnicza IV. Sukcesy uczniów Rok szkolny 2011/2012 był kolejnym okresem, w którym uczniowie szkół naszej Gminy osiągnęli znaczące sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego. Wielu uczniów uczestniczyło w konkursach przedmiotowych na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, co obrazuje tabela poniżej: Nazwa konkursu Osiągnięcia Imię i nazwisko ucznia Osiągnięte miejsce 19

20 I Regionalny Konkurs Recytatorski o Tematyce Sybirackiej Powiatowy Konkurs Ortograficzny Szkoła Podstawowa Nr 2 Natalia Szatan VEetap regionalny Martyna Kuklińska VIA- etap regionalny Katarzyna Majdan Wyróżnienie Mistrz Ortografii Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny Polszczyznyetap regionalny Konkurs międzyszkolny Czy znasz Język ojczysty? Regionalny Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Mali bohaterowie Sparksa kl. I-III Ewa Najdzionek Łukasz Szuflicki Martyna Kuklińska Oliwia Rybińska Oliwia Rybińska Ewa Najdzionek Martyna Kuklińska Katarzyna Majdan Gabriela Chorab Łukasz Szuflicki Kaja Czachara Iga Sikora Hanna Sysak Wyróżnienie I V miejsce wyróżnienie Zawody lekkoatletyczne klas III i IV strefy jeleniogórskiej Powiatowy Konkurs Plastyczny Przyroda Sudetów Powiatowy Konkurs Dekoracje świąteczne z masy solnej w krainie aniołów Klaudia Bagłaj Wiktor Kossakowski Dawid Sudoł Daria Sady Agnieszka Orligóra Mateusz Wiszniowski Klaudia Mazurek Jakub Jędrzejewski Monika Żerebiec Michał Mularczyk Rafał Horanin Agata Pacuszka Wiktoria Cymon Natalia Szatan Marika Delinowska V drużyna I wyróżnienie Nagroda Starosty Lwóweckiego Nagroda Burmistrza Gminy i Miasta 20

21 X Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Szkół Podstawowych I Gminny Konkurs Zabawy z językiem polskim I Regionalny Konkurs Recytatorski o Tematyce Sybirackiej Kaja Kowalska Aleksander Czarny Ewa Najdzionek Konrad Bratek Łukasz Szuflicki Jowita Tomala Joanna Grudniewicz Justyna Drążek Natalia Szatan VEetap regionalny Martyna Kuklińska VIA- etap regionalny Lwówek Śl.. I I miejsce miejsce I I Wyróżnienie Powiatowy Konkurs Ortograficzny Katarzyna Majdan VID Ewa Najdzionek VIB Mistrz Ortografii Wyróżnienie Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny Polszczyznyetap rejonowy Konkurs międzyszkolny Czy znasz Język ojczysty? Regionalny Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny Łukasz Szuflicki VIB Martyna Kuklińska VIA Oliwia Rybińska VIE Oliwia Rybińska VIE Ewa Najdzionek VIB Martyna Kuklińska VIA Katarzyna Majdan VID Gabriela Chorab VIC Łukasz Szuflicki VIB I V miejsce 21

22 VIII Ogólnopolski Konkurs Językowy Z poprawną polszczyzną na co dzień Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny Czy znasz język ojczysty?. IX edycja Olimpiady Wiedzy Biologia Oxford Plus, IX edycja Olimpiady Wiedzy Historia Oxford Plus Szkoła Podstawowa Nr 3 Anna Malczewska Julia Wołoszyn Maria Utratna Dominika Golba Tomasz Matkowski Dominika Golba Lauura Budzyńska Magda Matkowska Tymoteusz Kobak Magda Matkowska Maja Błaszak Tomasz Matkowski Wojciech Grabowski wyróżnienie wyróżnienie I laureat IV stopnia laureat V stopnia laureat I stopnia laureat III stopnia Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych zdolny Ślązaczek Tomasz Marut finalista X Powiatowy Konkurs Matematyczny Ogólnopolski Konkurs Informatyczny Liga zadaniowa 03 XI Dolnośląski Konkurs Chemiczny zdolny Ślązak Gimnazjalista XI Dolnośląski Konkurs Biologiczny zdolny Ślązak Gimnazjalista Dolnośląska Liga Matematyczna VII Powiatowy Konkurs Językowy Czy znasz swój język ojczysty? Tomasz Marut Hanna Zięba Hanna Zięba Gimnazjum Agata Fik (III e) Agata Fik (III e) Zespół: Grzegorz Sawicki (III c), Krzysztof Klimek (III g), Agata Fik (III e), Paulina Olejnik (I g) Angelika Dudek (II d) Ina Ługowska (II b) Agnieszka Czerwień (I f) Jakub Sienkiewicz (II b) V miejsce wyróżnienie finalistka finalistka udział w etapie wojewódzkim I wyróżnienie 22

23 XII Powiatowy Konkurs Historyczny Powiatowy Konkurs Ortograficzny Małgorzata Brygida (II a) Angelika Dudek (II d) Natalia Tulicka (I g) Patrycja Mazurek wyróżnienie Powiatowy Konkurs Chemiczny Agata Fik (III e) V miejsce Regionalny Konkurs Języka Niemieckiego XII Powiatowa Gimnazjada Matematyczna II Powiatowy Międzyszkolny Mecz Języka Angielskiego zdolny Ślązak Gimnazjalista część humanistyczna IV Dolnośląski Konkurs Historyczny Wiedzy o Rosji Białe Noce Magdalena Jadwińska (IIIg) Martyna Czerepak (III a) Justyna Szatan (III a) Natalia Tulicka ( I g) Daria Golba ( II g) Kinga Rosochacka (III c) Monique Sykuła (III c) Zespół: Monique Sykuła (III c), Dominika Łowisk (III c), Emilia Suchecka ( II h),, Weronika Jaśkiewicz (II b), Dominika Knapp (II b) Jakub Sienkiewicz (II b) Ina Ługowska (II b) Angelika Dudek (II d) Daria Golba (II g) IV miejsce V miejsce X X XIV miejsce XV miejsce indywidualnie w rywalizacji drużynowej udział w etapie powiatowym udział w etapie powiatowym udział w etapie powiatowym w etapie szkolnym udział w etapie rejonowym b. ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, przeglądach w roku szkolnym 2011/

24 Nazwa konkursu XL Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno- Krajoznawczy PTTK - FINAŁ CENTRALNY Osiągnięcia Zasięg, organizator Imię i nazwisko Osiągnięte miejsce ucznia/ naucz. Ogólnopolski PTTK Szkoła Podstawowa Nr 2 Justyna Drążek VIC Dawid Wieliczko VIC Dawid Gorczyca VID V miejsce drużyny w Polsce Puchar Dolnego Śląska w Marszach na Orientację kat. TD Ogólnopolski Dolnośląska Komisja Imprez na Orientację Łukasz Szuflicki VIB Kaja Kowalska VIE V na Dolnym Śląsku VIII Dolnośląskie Marsze na Orientację Bukowa Góra - Lubań Regionalny PTSM Lubań Dawid Wieliczko Ewa Najdzionek Łukasz Szuflicki V miejsce IV Ogólnopolskie Legnickie Zawody na Orientację Karolinka Legnica Ogólnopolski PTTK Legnica Łukasz Szuflicki I Popularyzacyjne Marsze na Orientację Regionalny PTTK Lwówek Śląski Ewa Najdzionek Justyna Drążek Aleks Kruk Daniel Mowczko I V Ogólnopolskie Marsze na Orientację O złoty liść jesieni Lubomierz Ogólnopolski PTTK Lwówek Śląski Ewa Najdzionek Łukasz Szuflicki Justyna Drążek Kaja Kowalska Martyna Kuklińska V IX miejsce IV Mikołajkowe Marsze na Orientację Świeradów Zdrój Regionalny PTTK Lwówek Śląski Ewa Najdzionek Łukasz Szuflicki Ogólnopolskie Marsze na Orientację o Puchar Wagarowicza Siedlęcin Ogólnopolski PTTK Jelenia Góra Justyna Drążek Dawid Wieliczko Łukasz Szuflicki Kaja Kowalska I Ogólnopolskie Marsze na Orientację Beniamin Sarby k. Ogólnopolski PTTK Strzelin Łukasz Szuflicki Kaja Kowalska Laura Mól I IV miejsce 24

25 Strzelina Dolnośląskie Marsze na Orientację Zupa z bagien przełęcz Tąpadła k. Sobótki Marsze na Orientację Zamek Bolków Bolków Marsze na Orientację Miłek Wojcieszów Marsze na Orientację Karbonalia Bogatynia Konkurs Kuratoryjny Jestem bezpieczny w domu, szkole i na drodze Ogólnopolski Turniej wiedzy Pożarniczej Gminny Konkurs Ekologiczny Siła energii- siła natury Regionalny PTTK Wrocław Regionalny PTTK Jelenia Góra, Bolków Regionalny PTTK Jelenia Góra, Bolków Regionalny PTSM Bogatynia PTTK Jelenia Góra Etap rejonowy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Etap powiatowy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Gminny Szkoła Podstawowa w Niwnicach Helena Kubis Szuflicki Łukasz Kaja Kowalska Laura Mól Kubis Helena Laura Mól Kubis Helena Wiktoria Cymon Anna Gniado Kaja Kowalska Łukasz Szuflicki Justyna Drążek Kaja Kowalska Łukasz Szuflicki Helena Kubis Joanna Grudniewicz Drużynowo Małgorzata Sykała Wiktoria Cymon Łukasz Szuflicki IV miejsce V I IV miejsce IV miejsce IV miejsce V Powiatowy i IV Dolnośląski Konkurs o Unii Europejskiej Jaka przyszłość zjednoczonej Europy II Zawody Latawcowe Per Aspera Ad Astra ZSOiZ Gryfów Śląski, Urząd Gminy i Miasta Warsztat Terapii Zajęciowej Lwówku Śląskim Komenda Powiatowa Policji Łukasz Szuflicki DYWIZJON 303 Maciej Rzeźwicki Michał Drużga Seweryn Kaczorowski Jakub Kruk - drużyna Magdalena Wierzba Gminny konkurs plastyczny Gminny Szkoła Agnieszka Gliwa Julia Gryszel I 25

26 Moja okolica pięknieje III Dolnośląski Festiwal Dary Lasu Konkurs artystyczny XIX Dolnośląski Przegląd Teatrów Szkolnych Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim wojewódzki Nadleśnictwo Lwówek Śląski powiat lwówecki wojewódzki Ośrodek Kultury w Żarowie Jakub Sabada Martyna Gałka Kamil Wróblewski Szkoła Podstawowa Nr 3 Magda Matkowska Tomasz Matkowski Paweł Pawlak Zuzanna Marek nauczyciel: Lidia Ryngwelska grupa teatralna Teatr pod szczęśliwą 3 nauczyciele: Maria Józefowicz Lidia Ryngwelska I I Dolnośląski Konkurs ABC drzew i krzewów wojewódzki Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowyc h Laura Budzyńska nauczyciel: Natalia Włodarska I Regionalny Konkurs Recytatorski o Tematyce Sybirackiej regionalny Prywatne Gimnazjum im. Sybiraków w Lwówku Śląskim Dominika Wiśniowska Laura Budzyńska Nauczyciel: Danuta Łużna wyróżnienie Powiatowy Konkurs Plastyczny Najpiękniejsza palma wielkanocna powiatowy Gimnazjum im. Jana Pawła II we Lwówku Śląskim, Parafia Rzymsko Katolicka pw. Wniebowzi ę-cia Najświętszej Marii Panny w Lwówku Śląskim Weronika Dudek Aleksander Dudek Karolina Witczuk Iwona Wierobiej nauczyciele: Katarzyna Matusewicz Lidia Ryngwelska wyróżnienie 26

27 Konkurs Plastyczno Literacki Podróż z Juliuszem Verne em Konkurs Ornitologiczny Ptaki Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i Rudawskiego Parku Krajobrazowego III Dolnośląski Festiwal Dary Lasu Konkurs artystyczny XIX Dolnośląski Przegląd Teatrów Szkolnych wojewódzki Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu regionalny Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowyc h wojewódzki Nadleśnictwo Lwówek Śląski powiat lwówecki wojewódzki Ośrodek Kultury w Żarowie kl. VI b nuczyciel: Maria Józefowicz Julia Jaśkiewicz Żaneta Kata nauczyciel: Natalia Włodarska Magda Matkowska Tomasz Matkowski Paweł Pawlak Zuzanna Marek nauczyciel: Lidia Ryngwelska grupa teatralna Teatr pod szczęśliwą 3 nauczyciele: Maria Józefowicz Lidia Ryngwelska I I I Dolnośląski Konkurs ABC drzew i krzewów wojewódzki Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowyc h Laura Budzyńska nauczyciel: Natalia Włodarska I Regionalny Konkurs Recytatorski o Tematyce Sybirackiej Turniej Bezpieczeństwa w regionalny Prywatne Gimnazjum im. Sybiraków w Lwówku Śląskim Dominika Wiśniowska Laura Budzyńska Nauczyciel: Danuta Łużna Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych Karolina Klaudia wyróżnienie Königsman, Szulecka, 27

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 943185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2012/2013 320 uczniów w 14 oddziałach klas 1-6 59 przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 94 3185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2013/2014 było nas: 335 uczniów w 13 oddziałach klas 1-6 89

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze to:

Zespół Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze to: Zespół Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze to: - szkoła podstawowa z klasami sportowymi od klasy IV; - gimnazjum z klasami sportowymi; Klasy sportowe Profil: Narciarstwo biegowe

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki

Zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki Zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki Zachowaj Trzeźwy Umysł - udział w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej skierowanej do wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013 L.p. Obszar działania Formy i sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne 1. Integracja klasowa i szkolna. Diagnozowanie zespołów klasowych.

Bardziej szczegółowo

Lekkoatletyczne igrzyska dzieci szkół podstawowych

Lekkoatletyczne igrzyska dzieci szkół podstawowych Lekkoatletyczne igrzyska dzieci szkół podstawowych Napisano dnia: 2016-05-13 10:50:34 Nowo wybudowany Stadion Lekkoatletyczny przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim był miejscem tegorocznych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2015/2016

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2015/2016 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 Osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 2016/2017

Zał. nr 1 Osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 2016/2017 Zał. nr Osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 6/7 Rok szkolny 6 7 Lp. Nazwa konkursu szkolny/gminny powiatowy rejonowy woje wódz.. Sztafetowe Powiatowe Biegi I Przełajowe w kategorii

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 105 im. Olimpijczyków Polskich ul. Króla Maciusia 5, Warszawa Rok szkolny 2010/2011 I półrocze

Gimnazjum Nr 105 im. Olimpijczyków Polskich ul. Króla Maciusia 5, Warszawa Rok szkolny 2010/2011 I półrocze ANALIZA I OCENA EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI PRACY SZKOŁY- programy, projekty i konkursy 1. Programy realizowane lub będące w trakcie realizacji Nazwa programu Kto uczestniczy Cel, osiągnięcia Ogólnopolski program

Bardziej szczegółowo

Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016

Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016 Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016 Imię i nazwisko Przydział czynności Katecheci - gablota na górnym korytarzu - konkurs biblijny dla klas V-VI - apel wigilijny - udział w konkursach

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROGRAMU NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

ZADANIA PROGRAMU NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 ZADANIA PROGRAMU NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Terminy Diagnozowanie poziomu zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów w szkole i poza nią 1. Ankiety

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15:

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15: Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15: 1. XV Jubileuszowy Miejski Konkurs Plastyczny Kocham swoje miasto nagroda specjalna Małgorzata P., II miejsce Hanna K., III miejsce Wiktoria K., wyróżnienia:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego ul. Niepodległości 2 68 300 Lubsko tel. 68-457-22-32 e mail: sp2lubsko@poczta.onet.pl www.sp2.lubsko.pl Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lubsku

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2016/2017

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2016/2017 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2016/2017 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 Osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 2012/2013

Zał. nr 1 Osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 2012/2013 Zał. nr 1 Osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 2012/2013 Rok szkolny 2 0 1 2 2 0 1 3 Lp. Nazwa konkursu szkolny/gminny 1. Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Ponadgimnazjalnych dz. 2.

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY l.p konkurs organizator szczebel opiekun uczestnicy osiągnięcia 1 Konkurs recytatorski dla gimnazjalistów dom jest sześcianem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Manowo była organem prowadzącym dla: 2 przedszkoli, 2 szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Przydział czynności dodatkowych. w roku szkolnym 2016/2017

Przydział czynności dodatkowych. w roku szkolnym 2016/2017 Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2016/2017 Imię i nazwisko Przydział czynności Katecheta - gablota na górnym korytarzu - konkurs biblijny dla klas V-VI - apel wigilijny - jasełka - udział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W NAWOJOWEJ GÓRZE OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W NAWOJOWEJ GÓRZE OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W NAWOJOWEJ GÓRZE OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2016-2017 1 I. Cele wychowania: 1. Kreowanie u uczniów pozytywnych postaw społecznych.

Bardziej szczegółowo

Mam prawa, ale i obowiązki

Mam prawa, ale i obowiązki PROGRAM WRZESIEŃ Mam prawa, ale i obowiązki Zapoznanie uczniów i ich Rodziców z założeniami Statutu, WSO oraz procedurami usprawiedliwiania godzin nieobecnych i z założeniami szkolnych programówwychowawczego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktycznych w r. szk. 2010/2011 realizowany w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach

Harmonogram działań profilaktycznych w r. szk. 2010/2011 realizowany w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach Harmonogram działań profilaktycznych w r. 2010/2011 realizowany w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach Obszar działania Formy i sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Plan Wspierania Uzdolnień

Plan Wspierania Uzdolnień Plan Wspierania Uzdolnień na rok szkolny 2015/2016 Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie L.p. Planowane działanie Termin Osoba odpowiedzialna 1 Stworzenie kalendarza konkursów (zał. 1) wrzesień 2 Stworzenie kalendarza

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 1. Obserwacja środowiska szkolnego i przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli wykazały, że w naszej szkole występują następujące problemy: - agresja słowna

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 Data 30.08.2013 Uroczystość / konkurs Konferencja Rady Pedagogicznej, inauguracja roku szkolnego 2013/14 02.09. 2013 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 12.09.2013

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH KONKURSY PRZEDMIOTOWE Uczniowie ze szkoły podstawowej w listopadzie i grudniu przystąpili do 4 konkursów przedmiotowych organizowanych

Bardziej szczegółowo

Weronika Jaworska 2b Aleksandra Borys 2b 4 Wojewódzki Konkurs Opisowy Mój las wykonanie pracy B.Tutaj III miejsce Monika Kloc 3e

Weronika Jaworska 2b Aleksandra Borys 2b 4 Wojewódzki Konkurs Opisowy Mój las wykonanie pracy B.Tutaj III miejsce Monika Kloc 3e Tytuł Najlepszego Absolwenta Gimnazjum 6,0 Katarzyna Szczepańska 3c Najwyższe średnie w szkole 5,9 5,8 5,7 5,7 5,7 Aleksandra Kaplita Aleksandra Drzał Karolina Żebrakowska Aleksandra Sitarz Karolina Pastuła

Bardziej szczegółowo

Dyrektor: mgr Dariusz Lisowski. Osiągnięcia. rok szkolny 2014/2015

Dyrektor: mgr Dariusz Lisowski. Osiągnięcia. rok szkolny 2014/2015 GIMNAZJUM im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie Dyrektor: mgr Dariusz Lisowski Osiągnięcia rok szkolny 2014/2015 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE Lekka atletyka opiekun Tomasz Wójciak MEDALIŚCI ORAZ FINALIŚCI INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach Podstawa prawna: na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 INFORMACJE OGÓLNE KADRA PEDAGOGICZNA 18 nauczycieli (14 zatrudnionych w pełnym wymiarze, 4 w niepełnym wymiarze godzin) 10 dyplomowanych

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. Tysiąclecia 25 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015.

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015. Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015. Lp. Imię i nazwisko ucznia lub nazwa grupy Nazwa i miejsce konkursu lub zawodów Październik 1 Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Sukcesy Zestawienie sukcesów sportowych III LO im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach

Sukcesy Zestawienie sukcesów sportowych III LO im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą w olimpiadach przedmiotowych i różnego rodzaju konkursach, osiągając wysokie lokaty w eliminacjach wojewódzkich i centralnych: - 1997 - Olimpiada Wiedzy o Polsce

Bardziej szczegółowo

Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach pozaszkolnych w r. szk. 2011/2012

Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach pozaszkolnych w r. szk. 2011/2012 Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach pozaszkolnych w r. szk. 2011/2012 Data 9-10 września 2011 Nazwa konkursu lub rodzaj zawodów II Turniej Piłki Nożnej Moje boisko Orlik 2012 o Puchar

Bardziej szczegółowo

SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA

SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA Nazwa konkursu ucznia Uzyskany wynik klasa nauczyciela Pięknego Czytania Oliwia Szypulska Karolina Baniak Artur Dokurna Julia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

Inauguracja sportowego roku szkolnego 2017/2018 w powiecie lwóweckim

Inauguracja sportowego roku szkolnego 2017/2018 w powiecie lwóweckim Inauguracja sportowego roku szkolnego 2017/2018 w powiecie lwóweckim Napisano dnia: 2017-10-03 09:02:25 Dnia 2 października 2017 roku na Stadionie Miejskim w Lwówku Śląskim odbyły się pierwsze w tym roku

Bardziej szczegółowo

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą.

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. Dział programu Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Efekty działań I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. 1.Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. - Zapoznanie uczniów z zasadami

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej na rok szkolny 2016/2017 Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy I. Wychowanie 1. Organizacja uroczystości szkolnych:, wg kalendarza do

Bardziej szczegółowo

NAGRODA BURMISTRZA RADŁOWA. Zespół Szkół w Radłowie

NAGRODA BURMISTRZA RADŁOWA. Zespół Szkół w Radłowie NAGRODA BURMISTRZA RADŁOWA Zespół Szkół w Radłowie AMELIA SROKA KL. IV SP Zespół Szkół w Radłowie - wyniki w nauce średnia 5,5, - zajęcie III miejsca w I Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Anglojęzycznej,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Gmina Nowy Wiśnicz

KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Gmina Nowy Wiśnicz IX TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXIII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja 1 czerwca 2017 r. KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH Nazwa miasta / gminy: Gmina Nowy Wiśnicz Data imprezy Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY

PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY PROGRAM PROFILAKTYKI SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO im. DZIECI ZAMOJSZCZYZNY W BISZCZY Podstawa prawna Podstawą prawną do tworzenia Programu Profilaktyki stanowią podstawy prawne: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1 Lp.

Bardziej szczegółowo

Konkursy wewnętrzne i zewnętrzne rok szkolny 2014/2015 semestr II Lp Nazwa zasięg Zajęte miejsce (w przypadku indywidualnych proszę podać dane ucznia)

Konkursy wewnętrzne i zewnętrzne rok szkolny 2014/2015 semestr II Lp Nazwa zasięg Zajęte miejsce (w przypadku indywidualnych proszę podać dane ucznia) Konkursy wewnętrzne i zewnętrzne rok 14/15 semestr II Lp Nazwa zasięg Zajęte miejsce (w przypadku indywidualnych proszę podać dane ucznia) Osoba przygotowująca Liczba uczestniczących uczniów 1 Olimpiada

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych

Plan działań profilaktycznych Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2013/2014) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę iczną w dniu 12 września

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W PSZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W PSZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W PSZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI Priorytet na rok szkolny 2009/2010 zapobieganie pojawienia się zjawiska kozła ofiarnego wśród uczniów, otoczenie szczególną opieką dzieci z ubogich

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W BYTOMIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W BYTOMIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W BYTOMIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2014/2015 uwzględnia wnioski wynikające z ewaluacji Szkolnego Programu

Bardziej szczegółowo

MISTRZ ORTOGRAFII 2012 PSP 37 III

MISTRZ ORTOGRAFII 2012 PSP 37 III c) osiągnięcia szkoły w roku szkolnym 2011/2012 L.P. osiągnięcia uczniów w konkursach, zawodach, olimpiadach na szczeblu miejskim (liczba osób, lokata, nazwa konkursu): Liczba Lokata 1 Międzyszkolny Konkurs

Bardziej szczegółowo

Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam.

Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam. Człowiek może się w pełni rozwijać, gdy dąży do zdobycia większych wartości niż on sam. Robert Baden Powell Zespół Szkół w Białej jest placówką oświatowo- wychowawczą leżącą na terenie gminy Radzyń Podlaski.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WYZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2012-2015 ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2012-2013

ZADANIA WYZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2012-2015 ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2012-2013 ZADANIA WYZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2012-2015 ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2012-2013 PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ODŻYWIANIA SIĘ,,Wiem co jem-czyli

Bardziej szczegółowo

Sposoby realizacji Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik 1

Sposoby realizacji Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik 1 Cele główne Cele szczegółowe Zadania do realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Profilaktyka zdrowia Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji w sprawie własnego zdrowia Przeprowadzenie programu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 Cel główny w roku m 2014/2015: Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Wzmacnianie poczucia wartości własnej

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp. Nazwa konkursu Organizator Osiągnięcie ucznia I Nazwisko Imię ucznia Klasa Termin Nauczyciel przygotowujący do konkursu 1. Indywidualne biegi przełajowe

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie TRADYCJA I OBRZĘDOWOŚĆ SZKOŁY GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik do Programu Wychowawczego Szkoły

Bardziej szczegółowo

SUKCESY SPORTOWE LICEALIADA ROK SZKOLNY 2011 / 2012

SUKCESY SPORTOWE LICEALIADA ROK SZKOLNY 2011 / 2012 SUKCESY SPORTOWE LICEALIADA Uczniowie naszej szkoły corocznie uczestniczą w zawodach sportowych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach, w ramach Mistrzostw Powiatu Pabianickiego, osiągając

Bardziej szczegółowo

Sukcesy indywidualne

Sukcesy indywidualne I semestr 2005/2006 W I semestrze zorganizowano w Gimnazjum I etap konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 3 uczniów;

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko ucznia, klasa. Wojciech Bednarz IIIa. Wiktoria Nowakowska 6b. Wiktoria Nowakowska 6b. Amelia Włodarska 6a.

Imię i nazwisko ucznia, klasa. Wojciech Bednarz IIIa. Wiktoria Nowakowska 6b. Wiktoria Nowakowska 6b. Amelia Włodarska 6a. Zestawienie osiągnięć uczniów: konkursy, olimpiady, zawody sportowe w I okresie roku szkolnego /2017 Lp. Nazwa konkursu, zawodów Data zawodów, konkursu Imię i nazwisko ucznia, klasa Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 Wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym przez upowszechnienie jej osiągnięć i rozszerzenie oferty edukacyjnej. Systematyczne prowadzenie strony

Bardziej szczegółowo

SUKCESY UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ORŁACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SUKCESY UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ORŁACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SUKCESY UCZNIÓW ZEOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ORŁACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SZKOŁA UCZEŃ NAZWA KONKURSU Katarzyna Golenia Paweł Statkiewicz Paweł Statkiewicz Anna Kawińska

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 1. Sprawdzian w klasie I: Średnia szkolna: 25,6 pkt Średnia wojewódzka: 23,0 pkt Średnia gminy: 23,2 pkt Średnia powiatu: 23,0

Bardziej szczegółowo

Skład zespołu. Skład zespołu:

Skład zespołu. Skład zespołu: Skład zespołu W roku szkolnym 2014/2015 powołany został zespól nauczycieli do spraw promocji zdrowia. Jego zadaniem jest koordynowanie i inicjowanie działań mających na celu szeroko rozumianą promocję

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Stojadła 2010 PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Lp. Nazwa konkursu Organizator Osiągnięcie ucznia Nazwisko Imię ucznia Klasa Termin Nauczyciel przygotowujący do konkursu 1. Indywidualne biegi przełajowe

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Cel I zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza jej terenem. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja 1. Zachęcanie do szukania pomocy w trudnych

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w I okresie roku szkolnego 2012/2013:

Zajęcia pozalekcyjne w I okresie roku szkolnego 2012/2013: Lp. Gimnazjum nr w Barcinie Nazwisko i imię nauczyciela: Zajęcia pozalekcyjne w I okresie roku szkolnego 0/03: Rodzaj zajęć: Termin (dzień, godzina):. Kowal Lidia Praca z uczniem zdolnym Piątek-7 lekcja

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia r r. Informacja o planowanych zajęciach w szkołach prowadzonych przez Miasto Biała Podlaska w okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2015/2016 w dniach 15.02 26.02.2016 r. Lp Szkoła Rodzaj planowanych zajęć

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie na rok szkolny 2015/2016 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej Rada klasyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAGUSZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAGUSZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W ŁAGUSZEWIE W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012 Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Efektywne zarządzanie szkołą 1. Dokonanie zmian w statucie (ocenianie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI dla Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie na lata 2015-2018 Strona 1 z 19 Program Profilaktyki dla

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W CHORZELOWIE

GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W CHORZELOWIE GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W CHORZELOWIE ZAPEWNIAMY: PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ W SZKOLE DODATKOWE ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSPIERANIE INTEGRACJI W ŚRODOWISKU RÓWIEŚNICZYM ŻYCZLIWYCH NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

Międzyklasowy Turniej Gry Frizby kl. IV - VI

Międzyklasowy Turniej Gry Frizby kl. IV - VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014 Nazwa miejscowości: Zgorzelec Status miejscowości (Miasto, Gmina lub Miasto i Gmina): Gmina Miejska Zgorzelec Województwo:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Widząc, iż wysoki poziom aktywności ruchowej wśród uczniów gwarantuje odpowiedni poziom sprawności fizycznej i sprawności

Bardziej szczegółowo

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Wychowanie fizyczne od przedszkolaka do licealisty Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Grażyna Pleban doradca

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program opracowany w oparciu o: 1. Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 2. Konwencję Praw Dziecka z 20.11. 1989 r. 3. Ustawę z 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Cel: Uświadomienie zagrożeń płynących z agresji i przemocy oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole 1. Bezpieczny uczeń

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa druga PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZECINKU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE

SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZECINKU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZECINKU W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE Międzyszkolny Konkurs Bezpieczeństwo ruchu drogowego II miejsce drużynowo zespół Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA OSOBA WSPÓŁODPO- WIEDZIALNA. dyrektor nauczyciele klas I-VI. Danuta Fiedurek. Maciej Szuszczykiewicz

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA OSOBA WSPÓŁODPO- WIEDZIALNA. dyrektor nauczyciele klas I-VI. Danuta Fiedurek. Maciej Szuszczykiewicz II. ZADANIA DYDAKTYCZNE - rok szkolny 2016/2017 ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA OSOBA WSPÓŁODPO- WIEDZIALNA TERMIN REALIZACJI I. Operatywność procesu dydaktycznego 1. Wzbogacanie procesu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo