Protokół z posiedzenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z posiedzenia"

Transkrypt

1 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Posiedzenie odbyło się w dniu 22 stycznia 2013 r. w pokoju radnego Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim. Ogólny skład Komisji 7 osób W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji. Spoza grona członków komisji, w posiedzeniu udział wzięli: Ludwik Kaziów Burmistrz Gminy i Miasta Ireneusz Maciejczyk Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Justyna Wrzesińska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Mariola Szczęsna. Porządek posiedzenia: 1.Rozpatrzenie materiałów na XXVIII sesję. 2.Uchwalenie planu pracy na 2013 rok. 3.Przyjęcie protokołu z dnia 20 grudnia 2012 r. Do porządku nie zgłoszono wniosku o zmianę. Realizacja porządku obrad: Członkowie Komisji zapoznali się z przekazaną przez Burmistrza informacją o realizacji zadań z zakresu oświaty w 2012 r. Dane z informacji są załącznikiem do protokołu. Zapoznali się z organizacją sieci, demografią oraz wynikającą z małej ilości uczniów potrzebą wprowadzania zajęć w oddziałach łączonych. Informacja zawiera szczegółowe dane dot. aktualnej sieci szkolnej, zatrudnienia w poszczególnych szkołach, wykształcenia nauczycieli, wyposażenia placówek a także wyników nauczania w poszczególnych szkołach ustalonych na podstawie ogólnopolskich testów. Przewodnicząca Rady stwierdziła iż informacja jest obszerna. Poza tymi danymi chciałaby dowiedzieć się jak zostały zrealizowane zalecenia zawarte w analizie sporządzonej w 2012 r. przez Panią Zdzisławę Błasiak niezależnego eksperta. Prosi o informację jak realizowane są godziny karciane i świetlicowe, jak wypłacane jest wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Następnie Burmistrz przedstawił zmiany wprowadzone w związku z przeprowadzona w 2012 r. reorganizacja sieci. Średnia ilość uczniów w oddziale klasowym wynosi obecnie w szkołach podstawowych średnio 18,2 i zwiększyła się o 1,5 w stosunku do roku ubiegłego. W gimnazjum zwiększyła się o 2,5 ucznia w oddziale. Zmiany spowodowały potrzebę likwidacji 22 etatów. 1

2 Radny Żojdzik zapytał czy da się porównać te dane z wynikami testów. Następnie zapoznano się z wynikami testów w poszczególnych placówkach. Następnie dyskutowano na temat potrzeby opracowania nowych statutów sołectw. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych uchwaliła jednogłośnie wniosek następującej treści: Komisja wnioskuje o opracowanie i przedłożenie pod obrady Rady, w terminie do dnia 31 maja br. projektów nowych statutów sołectw wchodzących w skład gminy Lwówek Śląski, uwzględniających zmiany prawne i organizacyjne. Ad pkt 2 Komisja uchwaliła jednogłośnie plan pracy na 2013 r. Plan pracy jest załącznikiem do protokołu. Ad.pkt 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty przy dwóch głosach wstrzymujących się. Na tym wyczerpano porządek posiedzenia. Protokołowała: Ewa Korczyńska 2

3 ZAŁACZNIKI: 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski w roku szkolnym 2011/2012. Do zadań oświatowych Gminy należy między innymi: 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej zadanie własne, 2. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, 3. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla działalności, 4. Zabezpieczenie kadry pracowniczej, w tym administracyjno obsługowej, 5. Stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli, 6. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno wychowawczym, 7. Kontrolowanie spełniania przez uczniów obowiązku nauki, 8. Realizacja zadań wspierających uczniów w nauce, 9. Zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy szkół, 10. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 11. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji, wypłata świadczeń, 12. Przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, 13. Realizacja Rządowego Programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna program polega na dofinansowaniu zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I III oraz w III klasie gimnazjum, 14. Prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej, 15. Koordynacja programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania sprawozdawczość. 3

4 Mapa Gminy i Miasta Lwówek Śląski 4

5 Od 1 września 2009 roku w Gminie Lwówek Śląski funkcjonują następujące szkoły podstawowe: 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim (kl. 0 VI); Obwód szkoły: - Zachodnia część miasta Lwówek Śląski (do rzeki Bóbr oprócz ulicy Gryfowskiej od nr 8 włącznie, ul. Stromej, ul. Łąkowej); - Wieś Rakowice Wielkie; - Wieś Rakowice Małe, - Wieś Kotliska; - Wieś Mojesz; - Wieś Brunów; - Wieś Radłówka. - Żerkowie. 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim (kl. 0 VI) z filią w Sobocie (kl. 0 III); Obwód szkoły: - Wschodnia część miasta Lwówek Śląski (od rzeki Bóbr); - Wieś Bielanka; - Wieś Dworek; - Wieś Pieszków; - Wieś Górczyca (klasy 0 III filia), - Wieś Sobota (klasy 0 III filia), - Wieś Dębowy Gaj (klasy 0 III filia), - Wieś Radomiłowie (klasy 0 III filia), - Wieś Dłużec (klasy 0 III filia) 3. Szkoła Podstawowa w Niwnicach (kl. 0 VI); Obwód szkoły: - Wieś Niwnice; - Wieś Gradówek; 4. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie (kl. 0 VI) z filią we Włodzicach Wielkich (kl. 0 VI); Obwód szkoły: - Wieś Zbylutów; - Wieś Skorzynice; - Wieś Chmielno; - Wieś Gaszów; - Wieś Skała; - Wieś Włodzice Małe (należą do filii), - Wieś Włodzice Wielkie (należą do filii) 5. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych (kl. 0 VI): Obwód szkoły: - Wieś Płóczki Górne; - Wieś Płóczki Dolne; - Wieś Nagórze, - ulica Gryfowska od nr 8 włącznie, - ulica Stroma, - ulica Łąkowa. Ponadto na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski funkcjonuje 1 gimnazjum publiczne, które obejmuje swym zasięgiem całą gminę tj. 27 miejscowości i miasto Lwówek Śląski. Uczniowie 5

6 mieszkający w Ustroniu chodzą do Gimnazjum w Bolesławcu na podstawie porozumienia z Gminą Bolesławiec. Oprócz szkół publicznych istnieją 2 gimnazja niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej, którym Gmina przekazuje dotację. I. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2011/2012: Szkoły podstawowe i gimnazja: Wyszczególnienie 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 Liczba oddziałów Liczba uczniów* w tym: 0 I II III IV V VI Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr 3 filia w Sobocie 4. Szkoła Podstawowa w Niwnicach 5. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 6. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie 7. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie filia we Włodzicach Wielkich Razem Gimnazjum im. Jana Pawła II 2. Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim 3. Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku Śląskim Razem

7 Przedszkola w roku szkolnym 2011/2012: Lp Wyszczególnienie Publiczne Przedszkole Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 2 Razem: Liczba oddziałów 4 Liczba uczniów* 94 (w tym 19 żłobek) (w tym 19 żłobek) Dla porównania poniżej przedstawiam dane według stanu na 30 września 2012 tj. w roku szkolnym 2012/2013: Wyszczególnienie 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 Liczba oddziałów Liczba uczniów* w tym: 0 I II III IV V VI Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr 3 filia w Zbylutowie 4. Szkoła Podstawowa w Niwnicach 5. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 6.. Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Razem Gimnazjum im. Jana Pawła II 2. Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim 3. Niepubliczne Gimnazjum w

8 Lwówku Śląskim Razem Przedszkola w roku szkolnym 2012/2013: Lp Wyszczególnienie Publiczne Przedszkole Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 2 Razem: Liczba oddziałów 4 Liczba uczniów* 94 (w tym 19 żłobek) (w tym 19 żłobek) II. Baza do działalności oświatowej Baza działalności oświatowej, tj. powierzchnia nieruchomości, terenów zielonych, pomieszczeń w stosunku do roku poprzedniego nie uległa zmianie. Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo rekreacyjnych uznać należy za dobry co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych od kilku lat na poprawę sprawności technicznej i funkcjonalnej budynków oraz dla optymalizacji kosztów eksploatacji. Modernizacji wymagają boiska asfaltowe przy Gimnazjum i przy Szkole Podstawowej w Zbylutowie, a także boisko trawiaste przy Szkole Podstawowej w Niwnicach oraz plac zabaw przy Szkole Podstawowej we Włodzicach Wielkich. W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. III. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne: Placówki oświatowe na terenie Gminy Lwówek Śląski są wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy i audiowizualny. Uczniowie maja do dyspozycji 188 komputerów. 8

9 Wyszczególnienie Powierzchnia nieruch.gr untowej (w m²) W tym: powierzch. terenów zielonych (w m²) Pomieszczenia (ilość) Sale lekcyjne Pracownie Komputerowe Język. Sale gimnastyczne Gabinety lekarskie* Świetlic e Stołówki** 1. Przedszkole Nr Przedszkole Nr Razem Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr SP 3 filia w Sobocie SP Niwnice SP w Płóczkach Górnych SP w Zbylutowie SP w Zbylutowie filia we Włodzicach Wielkich Razem Gimnazjum Razem Ogółem

10 3. Urządzenia rekreacyjno sportowe: Wyszczególnienie Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 3 Rodzaj urządzenia (np. boisko asfaltowe, tor przeszkód, itd.) Kompleks boisk Orlik boisko ze sztuczną trawą administrator OSiR Kompleks boisk Orlik boisko do kosza, siatkówki, tenisa ziemnego administrator OSiR Hala sportowa - administrator OSiR Plac zabaw - huśtawki 3 Plac zabaw - piaskownica 1 Plac zabaw zestaw Wisus (wieżyczka, zjeżdżalnia) Plac zabaw zestaw WISUS 1 Plac zabaw hustawka podwójna FELA 1 Plac zabaw hustawka KONIKI 1 Plac zabaw - piaskownica 1 Plac zabaw ławka prosta 2 Plac zabaw - ławostół 3 Boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej, piłki siatkowej i 2 boiska do piłki koszykowej) z nawierzchnią syntetyczną Boisko trawiaste * 1 3. Szkoła Podstawowa w Niwnicach Sala rekreacyjna wyposażona w ramach programu Radosna szkoła 4. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych Boisko do koszykówki 1 Boisko do piłki nożnej 1 Bieżnia *** 1 5. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie Boisko asfaltowe * 1 6. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie filia we Włodzicach Wielkich Plac zabaw **** 7. Gimnazjum Boisko do piłki ręcznej i siatkówki * (asfaltowe) Liczba urządzeń

11 * boisko wymaga całkowitej modernizacji *** bieżnia wymaga modernizacji **** plac zabaw wymaga modernizacji Boisko do koszykówki * (asfaltowe) 1 4. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne: Oblicze współczesnej szkoły charakteryzuje poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki i wzajemnego informowania. Szkoły wyposażone są w pracownie komputerowe. Ogółem w szkołach uczniowie maja do dyspozycji 188 komputerów, które są zgodnie ze współczesnymi standardami i wymogami technicznymi na bieżąco wymieniane i modernizowane. Ponadto wszystkie sekretariaty szkół, obsługa księgowa i kadrowa posiadają komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. Wszystkie placówki mają możliwość korzystania z Internetu oraz są na bieżąco wyposażane w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym aparaty cyfrowe, kamery, odtwarzacze CD i DVD. Niektóre z placówek wyposażone są w kamery cyfrowe i projektowy multimedialne. Poniższa tabela obrazuje stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiory biblioteczne. 11

12 Wyszczególnienie 1. Publiczne Przedszkole Nr 1 2 Publiczne Przedszkole Nr 2 Ilość Komputery Ogółem w tym: do użytku uczniów Projektory multimed. Rzutniki pisma Rzutniki przeźroczy Kamery video Odtw. DVD, VHS Ksero Woluminy Razem Szkoła Podstawowa Nr 2 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 filia w Sobocie 4. Szkoła Podstawowa w Niwnicach 5. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 6. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie 7. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie filia we Włodzicach Wielkich Razem: Kamery - monit. 12

13 1. Gimnazjum Razem Ogółem

14 IV. Kadra i system doskonalenia zawodowego W roku szkolnym 2011/2012 w przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę pracowało łącznie 187 nauczycieli na 178,50 etatach oraz 75 pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych na 70,77 etatach. Poniższa tabela obrazuje stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach oświatowych w roku szkolnym 2011/2012: Wyszczególnienie 1. Publiczne Przedszkole Nr 1 2. Publiczne Przedszkole Nr 2 Zatrudnienie w tym: nauczyciele pozostali etaty osoby etaty osoby etaty osoby 18, , , , , ,08 13 Razem 44, , , Szkoła Podstawowa Nr 2 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 filia w Sobocie 4. Szkoła Podstawowa w Niwnicach 5. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 6. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie Razem 146,4 0 59, , , ,75 6 6,58 8 5,39 6 1, , , , , , , , , , Gimnazjum 58, , Razem 58, , Ogółem 249, , ,77 75 Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych, a także z podziału na grupy niektórych zajęć (języki obce, informatyka, wychowanie fizyczne). 14

15 W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych przez uczelnie wyższe. W roku szkolnym 2011/2012 dofinansowaniem objęto 11 nauczycieli. Poniższa tabela obrazuje specjalności, na których studiowali nauczyciele: Kierunek studiów Forma kształcenia Liczba nauczycieli 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 Filologia germańska Studia magisterskie 1 Edukacja przedszkolna Studia magisterskie 1 Język angielski w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej Studia podyplomowe 1 Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Studia magisterskie 1 2. Szkoła Podstawowa Nr3 Poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne Studia podyplomowe 1 3. Gimnazjum Geografia Studia podyplomowe 1 Geografia Studia podyplomowe 1 Socjoterapia Studia podyplomowe 1 4. Publiczne Przedszkole Nr 1 Logopedia Studia podyplomowe 1 5. Publiczne Przedszkole Nr 2 Logopedia Studia podyplomowe 1 Pedagogika Studia magisterskie 1 Poziom wykształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012: Poziom wykształcenia (w osobach) WMPP* % ogółu LICENCJA T % ogółu SN** INNE Razem %ogół u % ogółu 2011 PP PP SP ,47 3 6,

16 SP SP Sobota SP N SP PG 11 78, , SP Zb G Razem ,5 1 0, Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym 2011/2012 posiadało 91 % zatrudnionych nauczycieli. Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012 obrazuje poniższa tabela: Stopień awansu zawodowego (w osobach) Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 2011 % ogółu 2011 % ogółu 2011 % ogółu 2011 % ogółu Raze m 2011 PP PP SP 2 4 8,69 2 4, , ,79 46 SP SP 3 Sobota SP N SP PG SP ZB G Razem: W roku szkolnym 2011/2012 stopniem nauczyciela dyplomowanego legitymowało się 75 nauczycieli, co stanowi 40 % ogółu zatrudnionych nauczycieli, nauczyciela mianowanego 78 nauczycieli (42 % ogółu), kontraktowego 23 nauczycieli (12 % ogółu) i 11 nauczycieli stażystów (6 % ogółu). W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono 4 postępowania na stopień nauczyciela mianowanego wszystkie zakończone wynikiem pozytywnym. 16

17 V. Poziom nauczania. Wyniki w nauce uczniów są uzależnione od bardzo wielu czynników. Oprócz naturalnych uzdolnień bardzo duże znaczenie ma zaangażowanie rodziców, warunki domowe, poziom materialny rodziny, środowisko koleżeńskie, dostępność zajęć dodatkowych, ambicje i wiele innych. Analiza wyników osiągnięć uczniów jest trudna i bardzo złożona, gdyż bardzo wiele czynników ma na tę sferę wpływ i oprócz czynników mierzalnych istnieją czynniki niemierzalne lub trudne do zmierzenia. Poniższa tabela obrazuje wyniki sprawdzianu poszczególnych szkól na zakończenie szkoły podstawowej na przełomie pięciu lat. Rok 2008 Szkoła Gmina Powiat Województwo 26,9 (w pkt) Szkoła Podstawowa nr 2 25,7 brak danych 25, ,3 20,8 20,7 22, ,30 23,90 brak danych 24, ,10 24,30 23,50 24, ,40 22,20 21,30 22,50 Szkoła Podstawowa nr ,7 25,7 brak danych 25, ,9 20,8 20,7 22, ,40 23,90 brak danych 24, ,80 24,30 23,50 24, ,60 22,20 21,30 22,50 Szkoła Podstawowa w Niwnicach ,0 25,7 brak danych 25, ,4 20,8 20,7 22, ,50 23,90 brak danych 24,30 17

18 ,80 24,30 23,50 24, ,80 22,20 21,30 22,50 Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych ,8 25,7 brak danych 25, ,9 20,8 20,7 22, ,3 23,90 brak danych 24, ,90 24,30 23,50 24, ,60 22,20 21,30 22,50 Szkoła Podstawowa w Zbylutowie ,7 25,7 brak danych 25, ,7 20,8 20,7 22, ,50 23,90 brak danych 24, ,70 24,30 23,50 24, ,80 22,20 21,30 22, Szkoła Podstawowa w Zbylutowie filia we Włodzicach Wielkich 26,9 25,7 brak danych 25, ,5 20,8 20,7 22, ,90 23,90 brak danych 24, ,20 24,30 23,50 24, ,40 22,20 21,30 22,50 W roku szkolnym 2011/2012 najniższy wynik osiągnęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zbylutowie filii we Włodzicach Wielkich z wynikiem 14,40 pkt, a następnie Szkoła Podstawowa w Zbylutowie osiągając wynik 18,80. Najlepszy wynik osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim tj. 24,40 pkt. Jest to wynik przewyższający średnią wojewódzką. 18

19 Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a także ocena edukacyjnej wartości dodanej czyli wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego do oceny efektów nauczania każdego ucznia przy uwzględnieniu jego uwarunkowań indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, uwarunkowań społecznych wynikających z kapitału kulturowego i społecznego czy wpływu grupy rówieśniczej, a także uwarunkowań szkolnych takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania i wyniki nauczania. Poniższa tabela przedstawia wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach : Szkoła Powiat Województwo Rok H MP H MP H MP ,7 25,8 b.d. b.d. 30,4 26, ,8 24,7 31,1 24,3 31,1 25, ,70 21,10 28,90 21,60 30,30 23, ,20 23,40 24,50 22,30 24,70 23,00 Szkoła Powiat Województwo Rok H MP H MP H MP 2012 j.polski Historia i WOS matematyka Przedmioty przyrodnicze j.polski Historia i WOS matematyka Przedmioty przyrodnicze j.polski Historia i WOS matematyka Przedmioty przyrodnicze % 64,3 56,8 41, ,4 55,3 40,3 46,6 63,3 59,7 46,1 49,3 H część humanistyczna MP część matematyczno przyrodnicza IV. Sukcesy uczniów Rok szkolny 2011/2012 był kolejnym okresem, w którym uczniowie szkół naszej Gminy osiągnęli znaczące sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego. Wielu uczniów uczestniczyło w konkursach przedmiotowych na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, co obrazuje tabela poniżej: Nazwa konkursu Osiągnięcia Imię i nazwisko ucznia Osiągnięte miejsce 19

20 I Regionalny Konkurs Recytatorski o Tematyce Sybirackiej Powiatowy Konkurs Ortograficzny Szkoła Podstawowa Nr 2 Natalia Szatan VEetap regionalny Martyna Kuklińska VIA- etap regionalny Katarzyna Majdan Wyróżnienie Mistrz Ortografii Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny Polszczyznyetap regionalny Konkurs międzyszkolny Czy znasz Język ojczysty? Regionalny Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Mali bohaterowie Sparksa kl. I-III Ewa Najdzionek Łukasz Szuflicki Martyna Kuklińska Oliwia Rybińska Oliwia Rybińska Ewa Najdzionek Martyna Kuklińska Katarzyna Majdan Gabriela Chorab Łukasz Szuflicki Kaja Czachara Iga Sikora Hanna Sysak Wyróżnienie I V miejsce wyróżnienie Zawody lekkoatletyczne klas III i IV strefy jeleniogórskiej Powiatowy Konkurs Plastyczny Przyroda Sudetów Powiatowy Konkurs Dekoracje świąteczne z masy solnej w krainie aniołów Klaudia Bagłaj Wiktor Kossakowski Dawid Sudoł Daria Sady Agnieszka Orligóra Mateusz Wiszniowski Klaudia Mazurek Jakub Jędrzejewski Monika Żerebiec Michał Mularczyk Rafał Horanin Agata Pacuszka Wiktoria Cymon Natalia Szatan Marika Delinowska V drużyna I wyróżnienie Nagroda Starosty Lwóweckiego Nagroda Burmistrza Gminy i Miasta 20

21 X Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Szkół Podstawowych I Gminny Konkurs Zabawy z językiem polskim I Regionalny Konkurs Recytatorski o Tematyce Sybirackiej Kaja Kowalska Aleksander Czarny Ewa Najdzionek Konrad Bratek Łukasz Szuflicki Jowita Tomala Joanna Grudniewicz Justyna Drążek Natalia Szatan VEetap regionalny Martyna Kuklińska VIA- etap regionalny Lwówek Śl.. I I miejsce miejsce I I Wyróżnienie Powiatowy Konkurs Ortograficzny Katarzyna Majdan VID Ewa Najdzionek VIB Mistrz Ortografii Wyróżnienie Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny Polszczyznyetap rejonowy Konkurs międzyszkolny Czy znasz Język ojczysty? Regionalny Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny Łukasz Szuflicki VIB Martyna Kuklińska VIA Oliwia Rybińska VIE Oliwia Rybińska VIE Ewa Najdzionek VIB Martyna Kuklińska VIA Katarzyna Majdan VID Gabriela Chorab VIC Łukasz Szuflicki VIB I V miejsce 21

22 VIII Ogólnopolski Konkurs Językowy Z poprawną polszczyzną na co dzień Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny Czy znasz język ojczysty?. IX edycja Olimpiady Wiedzy Biologia Oxford Plus, IX edycja Olimpiady Wiedzy Historia Oxford Plus Szkoła Podstawowa Nr 3 Anna Malczewska Julia Wołoszyn Maria Utratna Dominika Golba Tomasz Matkowski Dominika Golba Lauura Budzyńska Magda Matkowska Tymoteusz Kobak Magda Matkowska Maja Błaszak Tomasz Matkowski Wojciech Grabowski wyróżnienie wyróżnienie I laureat IV stopnia laureat V stopnia laureat I stopnia laureat III stopnia Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych zdolny Ślązaczek Tomasz Marut finalista X Powiatowy Konkurs Matematyczny Ogólnopolski Konkurs Informatyczny Liga zadaniowa 03 XI Dolnośląski Konkurs Chemiczny zdolny Ślązak Gimnazjalista XI Dolnośląski Konkurs Biologiczny zdolny Ślązak Gimnazjalista Dolnośląska Liga Matematyczna VII Powiatowy Konkurs Językowy Czy znasz swój język ojczysty? Tomasz Marut Hanna Zięba Hanna Zięba Gimnazjum Agata Fik (III e) Agata Fik (III e) Zespół: Grzegorz Sawicki (III c), Krzysztof Klimek (III g), Agata Fik (III e), Paulina Olejnik (I g) Angelika Dudek (II d) Ina Ługowska (II b) Agnieszka Czerwień (I f) Jakub Sienkiewicz (II b) V miejsce wyróżnienie finalistka finalistka udział w etapie wojewódzkim I wyróżnienie 22

23 XII Powiatowy Konkurs Historyczny Powiatowy Konkurs Ortograficzny Małgorzata Brygida (II a) Angelika Dudek (II d) Natalia Tulicka (I g) Patrycja Mazurek wyróżnienie Powiatowy Konkurs Chemiczny Agata Fik (III e) V miejsce Regionalny Konkurs Języka Niemieckiego XII Powiatowa Gimnazjada Matematyczna II Powiatowy Międzyszkolny Mecz Języka Angielskiego zdolny Ślązak Gimnazjalista część humanistyczna IV Dolnośląski Konkurs Historyczny Wiedzy o Rosji Białe Noce Magdalena Jadwińska (IIIg) Martyna Czerepak (III a) Justyna Szatan (III a) Natalia Tulicka ( I g) Daria Golba ( II g) Kinga Rosochacka (III c) Monique Sykuła (III c) Zespół: Monique Sykuła (III c), Dominika Łowisk (III c), Emilia Suchecka ( II h),, Weronika Jaśkiewicz (II b), Dominika Knapp (II b) Jakub Sienkiewicz (II b) Ina Ługowska (II b) Angelika Dudek (II d) Daria Golba (II g) IV miejsce V miejsce X X XIV miejsce XV miejsce indywidualnie w rywalizacji drużynowej udział w etapie powiatowym udział w etapie powiatowym udział w etapie powiatowym w etapie szkolnym udział w etapie rejonowym b. ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, przeglądach w roku szkolnym 2011/

24 Nazwa konkursu XL Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno- Krajoznawczy PTTK - FINAŁ CENTRALNY Osiągnięcia Zasięg, organizator Imię i nazwisko Osiągnięte miejsce ucznia/ naucz. Ogólnopolski PTTK Szkoła Podstawowa Nr 2 Justyna Drążek VIC Dawid Wieliczko VIC Dawid Gorczyca VID V miejsce drużyny w Polsce Puchar Dolnego Śląska w Marszach na Orientację kat. TD Ogólnopolski Dolnośląska Komisja Imprez na Orientację Łukasz Szuflicki VIB Kaja Kowalska VIE V na Dolnym Śląsku VIII Dolnośląskie Marsze na Orientację Bukowa Góra - Lubań Regionalny PTSM Lubań Dawid Wieliczko Ewa Najdzionek Łukasz Szuflicki V miejsce IV Ogólnopolskie Legnickie Zawody na Orientację Karolinka Legnica Ogólnopolski PTTK Legnica Łukasz Szuflicki I Popularyzacyjne Marsze na Orientację Regionalny PTTK Lwówek Śląski Ewa Najdzionek Justyna Drążek Aleks Kruk Daniel Mowczko I V Ogólnopolskie Marsze na Orientację O złoty liść jesieni Lubomierz Ogólnopolski PTTK Lwówek Śląski Ewa Najdzionek Łukasz Szuflicki Justyna Drążek Kaja Kowalska Martyna Kuklińska V IX miejsce IV Mikołajkowe Marsze na Orientację Świeradów Zdrój Regionalny PTTK Lwówek Śląski Ewa Najdzionek Łukasz Szuflicki Ogólnopolskie Marsze na Orientację o Puchar Wagarowicza Siedlęcin Ogólnopolski PTTK Jelenia Góra Justyna Drążek Dawid Wieliczko Łukasz Szuflicki Kaja Kowalska I Ogólnopolskie Marsze na Orientację Beniamin Sarby k. Ogólnopolski PTTK Strzelin Łukasz Szuflicki Kaja Kowalska Laura Mól I IV miejsce 24

25 Strzelina Dolnośląskie Marsze na Orientację Zupa z bagien przełęcz Tąpadła k. Sobótki Marsze na Orientację Zamek Bolków Bolków Marsze na Orientację Miłek Wojcieszów Marsze na Orientację Karbonalia Bogatynia Konkurs Kuratoryjny Jestem bezpieczny w domu, szkole i na drodze Ogólnopolski Turniej wiedzy Pożarniczej Gminny Konkurs Ekologiczny Siła energii- siła natury Regionalny PTTK Wrocław Regionalny PTTK Jelenia Góra, Bolków Regionalny PTTK Jelenia Góra, Bolków Regionalny PTSM Bogatynia PTTK Jelenia Góra Etap rejonowy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Etap powiatowy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Gminny Szkoła Podstawowa w Niwnicach Helena Kubis Szuflicki Łukasz Kaja Kowalska Laura Mól Kubis Helena Laura Mól Kubis Helena Wiktoria Cymon Anna Gniado Kaja Kowalska Łukasz Szuflicki Justyna Drążek Kaja Kowalska Łukasz Szuflicki Helena Kubis Joanna Grudniewicz Drużynowo Małgorzata Sykała Wiktoria Cymon Łukasz Szuflicki IV miejsce V I IV miejsce IV miejsce IV miejsce V Powiatowy i IV Dolnośląski Konkurs o Unii Europejskiej Jaka przyszłość zjednoczonej Europy II Zawody Latawcowe Per Aspera Ad Astra ZSOiZ Gryfów Śląski, Urząd Gminy i Miasta Warsztat Terapii Zajęciowej Lwówku Śląskim Komenda Powiatowa Policji Łukasz Szuflicki DYWIZJON 303 Maciej Rzeźwicki Michał Drużga Seweryn Kaczorowski Jakub Kruk - drużyna Magdalena Wierzba Gminny konkurs plastyczny Gminny Szkoła Agnieszka Gliwa Julia Gryszel I 25

26 Moja okolica pięknieje III Dolnośląski Festiwal Dary Lasu Konkurs artystyczny XIX Dolnośląski Przegląd Teatrów Szkolnych Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim wojewódzki Nadleśnictwo Lwówek Śląski powiat lwówecki wojewódzki Ośrodek Kultury w Żarowie Jakub Sabada Martyna Gałka Kamil Wróblewski Szkoła Podstawowa Nr 3 Magda Matkowska Tomasz Matkowski Paweł Pawlak Zuzanna Marek nauczyciel: Lidia Ryngwelska grupa teatralna Teatr pod szczęśliwą 3 nauczyciele: Maria Józefowicz Lidia Ryngwelska I I Dolnośląski Konkurs ABC drzew i krzewów wojewódzki Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowyc h Laura Budzyńska nauczyciel: Natalia Włodarska I Regionalny Konkurs Recytatorski o Tematyce Sybirackiej regionalny Prywatne Gimnazjum im. Sybiraków w Lwówku Śląskim Dominika Wiśniowska Laura Budzyńska Nauczyciel: Danuta Łużna wyróżnienie Powiatowy Konkurs Plastyczny Najpiękniejsza palma wielkanocna powiatowy Gimnazjum im. Jana Pawła II we Lwówku Śląskim, Parafia Rzymsko Katolicka pw. Wniebowzi ę-cia Najświętszej Marii Panny w Lwówku Śląskim Weronika Dudek Aleksander Dudek Karolina Witczuk Iwona Wierobiej nauczyciele: Katarzyna Matusewicz Lidia Ryngwelska wyróżnienie 26

27 Konkurs Plastyczno Literacki Podróż z Juliuszem Verne em Konkurs Ornitologiczny Ptaki Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i Rudawskiego Parku Krajobrazowego III Dolnośląski Festiwal Dary Lasu Konkurs artystyczny XIX Dolnośląski Przegląd Teatrów Szkolnych wojewódzki Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu regionalny Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowyc h wojewódzki Nadleśnictwo Lwówek Śląski powiat lwówecki wojewódzki Ośrodek Kultury w Żarowie kl. VI b nuczyciel: Maria Józefowicz Julia Jaśkiewicz Żaneta Kata nauczyciel: Natalia Włodarska Magda Matkowska Tomasz Matkowski Paweł Pawlak Zuzanna Marek nauczyciel: Lidia Ryngwelska grupa teatralna Teatr pod szczęśliwą 3 nauczyciele: Maria Józefowicz Lidia Ryngwelska I I I Dolnośląski Konkurs ABC drzew i krzewów wojewódzki Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowyc h Laura Budzyńska nauczyciel: Natalia Włodarska I Regionalny Konkurs Recytatorski o Tematyce Sybirackiej Turniej Bezpieczeństwa w regionalny Prywatne Gimnazjum im. Sybiraków w Lwówku Śląskim Dominika Wiśniowska Laura Budzyńska Nauczyciel: Danuta Łużna Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych Karolina Klaudia wyróżnienie Königsman, Szulecka, 27