Protokół z posiedzenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z posiedzenia"

Transkrypt

1 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Posiedzenie odbyło się w dniu 22 stycznia 2013 r. w pokoju radnego Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim. Ogólny skład Komisji 7 osób W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji. Spoza grona członków komisji, w posiedzeniu udział wzięli: Ludwik Kaziów Burmistrz Gminy i Miasta Ireneusz Maciejczyk Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Justyna Wrzesińska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Mariola Szczęsna. Porządek posiedzenia: 1.Rozpatrzenie materiałów na XXVIII sesję. 2.Uchwalenie planu pracy na 2013 rok. 3.Przyjęcie protokołu z dnia 20 grudnia 2012 r. Do porządku nie zgłoszono wniosku o zmianę. Realizacja porządku obrad: Członkowie Komisji zapoznali się z przekazaną przez Burmistrza informacją o realizacji zadań z zakresu oświaty w 2012 r. Dane z informacji są załącznikiem do protokołu. Zapoznali się z organizacją sieci, demografią oraz wynikającą z małej ilości uczniów potrzebą wprowadzania zajęć w oddziałach łączonych. Informacja zawiera szczegółowe dane dot. aktualnej sieci szkolnej, zatrudnienia w poszczególnych szkołach, wykształcenia nauczycieli, wyposażenia placówek a także wyników nauczania w poszczególnych szkołach ustalonych na podstawie ogólnopolskich testów. Przewodnicząca Rady stwierdziła iż informacja jest obszerna. Poza tymi danymi chciałaby dowiedzieć się jak zostały zrealizowane zalecenia zawarte w analizie sporządzonej w 2012 r. przez Panią Zdzisławę Błasiak niezależnego eksperta. Prosi o informację jak realizowane są godziny karciane i świetlicowe, jak wypłacane jest wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Następnie Burmistrz przedstawił zmiany wprowadzone w związku z przeprowadzona w 2012 r. reorganizacja sieci. Średnia ilość uczniów w oddziale klasowym wynosi obecnie w szkołach podstawowych średnio 18,2 i zwiększyła się o 1,5 w stosunku do roku ubiegłego. W gimnazjum zwiększyła się o 2,5 ucznia w oddziale. Zmiany spowodowały potrzebę likwidacji 22 etatów. 1

2 Radny Żojdzik zapytał czy da się porównać te dane z wynikami testów. Następnie zapoznano się z wynikami testów w poszczególnych placówkach. Następnie dyskutowano na temat potrzeby opracowania nowych statutów sołectw. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych uchwaliła jednogłośnie wniosek następującej treści: Komisja wnioskuje o opracowanie i przedłożenie pod obrady Rady, w terminie do dnia 31 maja br. projektów nowych statutów sołectw wchodzących w skład gminy Lwówek Śląski, uwzględniających zmiany prawne i organizacyjne. Ad pkt 2 Komisja uchwaliła jednogłośnie plan pracy na 2013 r. Plan pracy jest załącznikiem do protokołu. Ad.pkt 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty przy dwóch głosach wstrzymujących się. Na tym wyczerpano porządek posiedzenia. Protokołowała: Ewa Korczyńska 2

3 ZAŁACZNIKI: 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski w roku szkolnym 2011/2012. Do zadań oświatowych Gminy należy między innymi: 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej zadanie własne, 2. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, 3. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla działalności, 4. Zabezpieczenie kadry pracowniczej, w tym administracyjno obsługowej, 5. Stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli, 6. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno wychowawczym, 7. Kontrolowanie spełniania przez uczniów obowiązku nauki, 8. Realizacja zadań wspierających uczniów w nauce, 9. Zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy szkół, 10. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 11. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji, wypłata świadczeń, 12. Przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, 13. Realizacja Rządowego Programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna program polega na dofinansowaniu zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I III oraz w III klasie gimnazjum, 14. Prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej, 15. Koordynacja programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania sprawozdawczość. 3

4 Mapa Gminy i Miasta Lwówek Śląski 4

5 Od 1 września 2009 roku w Gminie Lwówek Śląski funkcjonują następujące szkoły podstawowe: 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim (kl. 0 VI); Obwód szkoły: - Zachodnia część miasta Lwówek Śląski (do rzeki Bóbr oprócz ulicy Gryfowskiej od nr 8 włącznie, ul. Stromej, ul. Łąkowej); - Wieś Rakowice Wielkie; - Wieś Rakowice Małe, - Wieś Kotliska; - Wieś Mojesz; - Wieś Brunów; - Wieś Radłówka. - Żerkowie. 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim (kl. 0 VI) z filią w Sobocie (kl. 0 III); Obwód szkoły: - Wschodnia część miasta Lwówek Śląski (od rzeki Bóbr); - Wieś Bielanka; - Wieś Dworek; - Wieś Pieszków; - Wieś Górczyca (klasy 0 III filia), - Wieś Sobota (klasy 0 III filia), - Wieś Dębowy Gaj (klasy 0 III filia), - Wieś Radomiłowie (klasy 0 III filia), - Wieś Dłużec (klasy 0 III filia) 3. Szkoła Podstawowa w Niwnicach (kl. 0 VI); Obwód szkoły: - Wieś Niwnice; - Wieś Gradówek; 4. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie (kl. 0 VI) z filią we Włodzicach Wielkich (kl. 0 VI); Obwód szkoły: - Wieś Zbylutów; - Wieś Skorzynice; - Wieś Chmielno; - Wieś Gaszów; - Wieś Skała; - Wieś Włodzice Małe (należą do filii), - Wieś Włodzice Wielkie (należą do filii) 5. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych (kl. 0 VI): Obwód szkoły: - Wieś Płóczki Górne; - Wieś Płóczki Dolne; - Wieś Nagórze, - ulica Gryfowska od nr 8 włącznie, - ulica Stroma, - ulica Łąkowa. Ponadto na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski funkcjonuje 1 gimnazjum publiczne, które obejmuje swym zasięgiem całą gminę tj. 27 miejscowości i miasto Lwówek Śląski. Uczniowie 5

6 mieszkający w Ustroniu chodzą do Gimnazjum w Bolesławcu na podstawie porozumienia z Gminą Bolesławiec. Oprócz szkół publicznych istnieją 2 gimnazja niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej, którym Gmina przekazuje dotację. I. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2011/2012: Szkoły podstawowe i gimnazja: Wyszczególnienie 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 Liczba oddziałów Liczba uczniów* w tym: 0 I II III IV V VI Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr 3 filia w Sobocie 4. Szkoła Podstawowa w Niwnicach 5. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 6. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie 7. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie filia we Włodzicach Wielkich Razem Gimnazjum im. Jana Pawła II 2. Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim 3. Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku Śląskim Razem

7 Przedszkola w roku szkolnym 2011/2012: Lp Wyszczególnienie Publiczne Przedszkole Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 2 Razem: Liczba oddziałów 4 Liczba uczniów* 94 (w tym 19 żłobek) (w tym 19 żłobek) Dla porównania poniżej przedstawiam dane według stanu na 30 września 2012 tj. w roku szkolnym 2012/2013: Wyszczególnienie 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 Liczba oddziałów Liczba uczniów* w tym: 0 I II III IV V VI Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr 3 filia w Zbylutowie 4. Szkoła Podstawowa w Niwnicach 5. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 6.. Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Razem Gimnazjum im. Jana Pawła II 2. Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim 3. Niepubliczne Gimnazjum w

8 Lwówku Śląskim Razem Przedszkola w roku szkolnym 2012/2013: Lp Wyszczególnienie Publiczne Przedszkole Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 2 Razem: Liczba oddziałów 4 Liczba uczniów* 94 (w tym 19 żłobek) (w tym 19 żłobek) II. Baza do działalności oświatowej Baza działalności oświatowej, tj. powierzchnia nieruchomości, terenów zielonych, pomieszczeń w stosunku do roku poprzedniego nie uległa zmianie. Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo rekreacyjnych uznać należy za dobry co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych od kilku lat na poprawę sprawności technicznej i funkcjonalnej budynków oraz dla optymalizacji kosztów eksploatacji. Modernizacji wymagają boiska asfaltowe przy Gimnazjum i przy Szkole Podstawowej w Zbylutowie, a także boisko trawiaste przy Szkole Podstawowej w Niwnicach oraz plac zabaw przy Szkole Podstawowej we Włodzicach Wielkich. W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. III. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne: Placówki oświatowe na terenie Gminy Lwówek Śląski są wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy i audiowizualny. Uczniowie maja do dyspozycji 188 komputerów. 8

9 Wyszczególnienie Powierzchnia nieruch.gr untowej (w m²) W tym: powierzch. terenów zielonych (w m²) Pomieszczenia (ilość) Sale lekcyjne Pracownie Komputerowe Język. Sale gimnastyczne Gabinety lekarskie* Świetlic e Stołówki** 1. Przedszkole Nr Przedszkole Nr Razem Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr SP 3 filia w Sobocie SP Niwnice SP w Płóczkach Górnych SP w Zbylutowie SP w Zbylutowie filia we Włodzicach Wielkich Razem Gimnazjum Razem Ogółem

10 3. Urządzenia rekreacyjno sportowe: Wyszczególnienie Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 3 Rodzaj urządzenia (np. boisko asfaltowe, tor przeszkód, itd.) Kompleks boisk Orlik boisko ze sztuczną trawą administrator OSiR Kompleks boisk Orlik boisko do kosza, siatkówki, tenisa ziemnego administrator OSiR Hala sportowa - administrator OSiR Plac zabaw - huśtawki 3 Plac zabaw - piaskownica 1 Plac zabaw zestaw Wisus (wieżyczka, zjeżdżalnia) Plac zabaw zestaw WISUS 1 Plac zabaw hustawka podwójna FELA 1 Plac zabaw hustawka KONIKI 1 Plac zabaw - piaskownica 1 Plac zabaw ławka prosta 2 Plac zabaw - ławostół 3 Boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej, piłki siatkowej i 2 boiska do piłki koszykowej) z nawierzchnią syntetyczną Boisko trawiaste * 1 3. Szkoła Podstawowa w Niwnicach Sala rekreacyjna wyposażona w ramach programu Radosna szkoła 4. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych Boisko do koszykówki 1 Boisko do piłki nożnej 1 Bieżnia *** 1 5. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie Boisko asfaltowe * 1 6. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie filia we Włodzicach Wielkich Plac zabaw **** 7. Gimnazjum Boisko do piłki ręcznej i siatkówki * (asfaltowe) Liczba urządzeń

11 * boisko wymaga całkowitej modernizacji *** bieżnia wymaga modernizacji **** plac zabaw wymaga modernizacji Boisko do koszykówki * (asfaltowe) 1 4. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne: Oblicze współczesnej szkoły charakteryzuje poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki i wzajemnego informowania. Szkoły wyposażone są w pracownie komputerowe. Ogółem w szkołach uczniowie maja do dyspozycji 188 komputerów, które są zgodnie ze współczesnymi standardami i wymogami technicznymi na bieżąco wymieniane i modernizowane. Ponadto wszystkie sekretariaty szkół, obsługa księgowa i kadrowa posiadają komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. Wszystkie placówki mają możliwość korzystania z Internetu oraz są na bieżąco wyposażane w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym aparaty cyfrowe, kamery, odtwarzacze CD i DVD. Niektóre z placówek wyposażone są w kamery cyfrowe i projektowy multimedialne. Poniższa tabela obrazuje stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiory biblioteczne. 11

12 Wyszczególnienie 1. Publiczne Przedszkole Nr 1 2 Publiczne Przedszkole Nr 2 Ilość Komputery Ogółem w tym: do użytku uczniów Projektory multimed. Rzutniki pisma Rzutniki przeźroczy Kamery video Odtw. DVD, VHS Ksero Woluminy Razem Szkoła Podstawowa Nr 2 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 filia w Sobocie 4. Szkoła Podstawowa w Niwnicach 5. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 6. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie 7. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie filia we Włodzicach Wielkich Razem: Kamery - monit. 12

13 1. Gimnazjum Razem Ogółem

14 IV. Kadra i system doskonalenia zawodowego W roku szkolnym 2011/2012 w przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę pracowało łącznie 187 nauczycieli na 178,50 etatach oraz 75 pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych na 70,77 etatach. Poniższa tabela obrazuje stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach oświatowych w roku szkolnym 2011/2012: Wyszczególnienie 1. Publiczne Przedszkole Nr 1 2. Publiczne Przedszkole Nr 2 Zatrudnienie w tym: nauczyciele pozostali etaty osoby etaty osoby etaty osoby 18, , , , , ,08 13 Razem 44, , , Szkoła Podstawowa Nr 2 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 filia w Sobocie 4. Szkoła Podstawowa w Niwnicach 5. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 6. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie Razem 146,4 0 59, , , ,75 6 6,58 8 5,39 6 1, , , , , , , , , , Gimnazjum 58, , Razem 58, , Ogółem 249, , ,77 75 Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych, a także z podziału na grupy niektórych zajęć (języki obce, informatyka, wychowanie fizyczne). 14

15 W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych przez uczelnie wyższe. W roku szkolnym 2011/2012 dofinansowaniem objęto 11 nauczycieli. Poniższa tabela obrazuje specjalności, na których studiowali nauczyciele: Kierunek studiów Forma kształcenia Liczba nauczycieli 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 Filologia germańska Studia magisterskie 1 Edukacja przedszkolna Studia magisterskie 1 Język angielski w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej Studia podyplomowe 1 Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Studia magisterskie 1 2. Szkoła Podstawowa Nr3 Poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne Studia podyplomowe 1 3. Gimnazjum Geografia Studia podyplomowe 1 Geografia Studia podyplomowe 1 Socjoterapia Studia podyplomowe 1 4. Publiczne Przedszkole Nr 1 Logopedia Studia podyplomowe 1 5. Publiczne Przedszkole Nr 2 Logopedia Studia podyplomowe 1 Pedagogika Studia magisterskie 1 Poziom wykształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012: Poziom wykształcenia (w osobach) WMPP* % ogółu LICENCJA T % ogółu SN** INNE Razem %ogół u % ogółu 2011 PP PP SP ,47 3 6,

16 SP SP Sobota SP N SP PG 11 78, , SP Zb G Razem ,5 1 0, Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym 2011/2012 posiadało 91 % zatrudnionych nauczycieli. Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012 obrazuje poniższa tabela: Stopień awansu zawodowego (w osobach) Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 2011 % ogółu 2011 % ogółu 2011 % ogółu 2011 % ogółu Raze m 2011 PP PP SP 2 4 8,69 2 4, , ,79 46 SP SP 3 Sobota SP N SP PG SP ZB G Razem: W roku szkolnym 2011/2012 stopniem nauczyciela dyplomowanego legitymowało się 75 nauczycieli, co stanowi 40 % ogółu zatrudnionych nauczycieli, nauczyciela mianowanego 78 nauczycieli (42 % ogółu), kontraktowego 23 nauczycieli (12 % ogółu) i 11 nauczycieli stażystów (6 % ogółu). W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono 4 postępowania na stopień nauczyciela mianowanego wszystkie zakończone wynikiem pozytywnym. 16

17 V. Poziom nauczania. Wyniki w nauce uczniów są uzależnione od bardzo wielu czynników. Oprócz naturalnych uzdolnień bardzo duże znaczenie ma zaangażowanie rodziców, warunki domowe, poziom materialny rodziny, środowisko koleżeńskie, dostępność zajęć dodatkowych, ambicje i wiele innych. Analiza wyników osiągnięć uczniów jest trudna i bardzo złożona, gdyż bardzo wiele czynników ma na tę sferę wpływ i oprócz czynników mierzalnych istnieją czynniki niemierzalne lub trudne do zmierzenia. Poniższa tabela obrazuje wyniki sprawdzianu poszczególnych szkól na zakończenie szkoły podstawowej na przełomie pięciu lat. Rok 2008 Szkoła Gmina Powiat Województwo 26,9 (w pkt) Szkoła Podstawowa nr 2 25,7 brak danych 25, ,3 20,8 20,7 22, ,30 23,90 brak danych 24, ,10 24,30 23,50 24, ,40 22,20 21,30 22,50 Szkoła Podstawowa nr ,7 25,7 brak danych 25, ,9 20,8 20,7 22, ,40 23,90 brak danych 24, ,80 24,30 23,50 24, ,60 22,20 21,30 22,50 Szkoła Podstawowa w Niwnicach ,0 25,7 brak danych 25, ,4 20,8 20,7 22, ,50 23,90 brak danych 24,30 17

18 ,80 24,30 23,50 24, ,80 22,20 21,30 22,50 Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych ,8 25,7 brak danych 25, ,9 20,8 20,7 22, ,3 23,90 brak danych 24, ,90 24,30 23,50 24, ,60 22,20 21,30 22,50 Szkoła Podstawowa w Zbylutowie ,7 25,7 brak danych 25, ,7 20,8 20,7 22, ,50 23,90 brak danych 24, ,70 24,30 23,50 24, ,80 22,20 21,30 22, Szkoła Podstawowa w Zbylutowie filia we Włodzicach Wielkich 26,9 25,7 brak danych 25, ,5 20,8 20,7 22, ,90 23,90 brak danych 24, ,20 24,30 23,50 24, ,40 22,20 21,30 22,50 W roku szkolnym 2011/2012 najniższy wynik osiągnęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zbylutowie filii we Włodzicach Wielkich z wynikiem 14,40 pkt, a następnie Szkoła Podstawowa w Zbylutowie osiągając wynik 18,80. Najlepszy wynik osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim tj. 24,40 pkt. Jest to wynik przewyższający średnią wojewódzką. 18

19 Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a także ocena edukacyjnej wartości dodanej czyli wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego do oceny efektów nauczania każdego ucznia przy uwzględnieniu jego uwarunkowań indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, uwarunkowań społecznych wynikających z kapitału kulturowego i społecznego czy wpływu grupy rówieśniczej, a także uwarunkowań szkolnych takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania i wyniki nauczania. Poniższa tabela przedstawia wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach : Szkoła Powiat Województwo Rok H MP H MP H MP ,7 25,8 b.d. b.d. 30,4 26, ,8 24,7 31,1 24,3 31,1 25, ,70 21,10 28,90 21,60 30,30 23, ,20 23,40 24,50 22,30 24,70 23,00 Szkoła Powiat Województwo Rok H MP H MP H MP 2012 j.polski Historia i WOS matematyka Przedmioty przyrodnicze j.polski Historia i WOS matematyka Przedmioty przyrodnicze j.polski Historia i WOS matematyka Przedmioty przyrodnicze % 64,3 56,8 41, ,4 55,3 40,3 46,6 63,3 59,7 46,1 49,3 H część humanistyczna MP część matematyczno przyrodnicza IV. Sukcesy uczniów Rok szkolny 2011/2012 był kolejnym okresem, w którym uczniowie szkół naszej Gminy osiągnęli znaczące sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego. Wielu uczniów uczestniczyło w konkursach przedmiotowych na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, co obrazuje tabela poniżej: Nazwa konkursu Osiągnięcia Imię i nazwisko ucznia Osiągnięte miejsce 19

20 I Regionalny Konkurs Recytatorski o Tematyce Sybirackiej Powiatowy Konkurs Ortograficzny Szkoła Podstawowa Nr 2 Natalia Szatan VEetap regionalny Martyna Kuklińska VIA- etap regionalny Katarzyna Majdan Wyróżnienie Mistrz Ortografii Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny Polszczyznyetap regionalny Konkurs międzyszkolny Czy znasz Język ojczysty? Regionalny Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Mali bohaterowie Sparksa kl. I-III Ewa Najdzionek Łukasz Szuflicki Martyna Kuklińska Oliwia Rybińska Oliwia Rybińska Ewa Najdzionek Martyna Kuklińska Katarzyna Majdan Gabriela Chorab Łukasz Szuflicki Kaja Czachara Iga Sikora Hanna Sysak Wyróżnienie I V miejsce wyróżnienie Zawody lekkoatletyczne klas III i IV strefy jeleniogórskiej Powiatowy Konkurs Plastyczny Przyroda Sudetów Powiatowy Konkurs Dekoracje świąteczne z masy solnej w krainie aniołów Klaudia Bagłaj Wiktor Kossakowski Dawid Sudoł Daria Sady Agnieszka Orligóra Mateusz Wiszniowski Klaudia Mazurek Jakub Jędrzejewski Monika Żerebiec Michał Mularczyk Rafał Horanin Agata Pacuszka Wiktoria Cymon Natalia Szatan Marika Delinowska V drużyna I wyróżnienie Nagroda Starosty Lwóweckiego Nagroda Burmistrza Gminy i Miasta 20

21 X Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Szkół Podstawowych I Gminny Konkurs Zabawy z językiem polskim I Regionalny Konkurs Recytatorski o Tematyce Sybirackiej Kaja Kowalska Aleksander Czarny Ewa Najdzionek Konrad Bratek Łukasz Szuflicki Jowita Tomala Joanna Grudniewicz Justyna Drążek Natalia Szatan VEetap regionalny Martyna Kuklińska VIA- etap regionalny Lwówek Śl.. I I miejsce miejsce I I Wyróżnienie Powiatowy Konkurs Ortograficzny Katarzyna Majdan VID Ewa Najdzionek VIB Mistrz Ortografii Wyróżnienie Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny Polszczyznyetap rejonowy Konkurs międzyszkolny Czy znasz Język ojczysty? Regionalny Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny Łukasz Szuflicki VIB Martyna Kuklińska VIA Oliwia Rybińska VIE Oliwia Rybińska VIE Ewa Najdzionek VIB Martyna Kuklińska VIA Katarzyna Majdan VID Gabriela Chorab VIC Łukasz Szuflicki VIB I V miejsce 21

22 VIII Ogólnopolski Konkurs Językowy Z poprawną polszczyzną na co dzień Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny Czy znasz język ojczysty?. IX edycja Olimpiady Wiedzy Biologia Oxford Plus, IX edycja Olimpiady Wiedzy Historia Oxford Plus Szkoła Podstawowa Nr 3 Anna Malczewska Julia Wołoszyn Maria Utratna Dominika Golba Tomasz Matkowski Dominika Golba Lauura Budzyńska Magda Matkowska Tymoteusz Kobak Magda Matkowska Maja Błaszak Tomasz Matkowski Wojciech Grabowski wyróżnienie wyróżnienie I laureat IV stopnia laureat V stopnia laureat I stopnia laureat III stopnia Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych zdolny Ślązaczek Tomasz Marut finalista X Powiatowy Konkurs Matematyczny Ogólnopolski Konkurs Informatyczny Liga zadaniowa 03 XI Dolnośląski Konkurs Chemiczny zdolny Ślązak Gimnazjalista XI Dolnośląski Konkurs Biologiczny zdolny Ślązak Gimnazjalista Dolnośląska Liga Matematyczna VII Powiatowy Konkurs Językowy Czy znasz swój język ojczysty? Tomasz Marut Hanna Zięba Hanna Zięba Gimnazjum Agata Fik (III e) Agata Fik (III e) Zespół: Grzegorz Sawicki (III c), Krzysztof Klimek (III g), Agata Fik (III e), Paulina Olejnik (I g) Angelika Dudek (II d) Ina Ługowska (II b) Agnieszka Czerwień (I f) Jakub Sienkiewicz (II b) V miejsce wyróżnienie finalistka finalistka udział w etapie wojewódzkim I wyróżnienie 22

23 XII Powiatowy Konkurs Historyczny Powiatowy Konkurs Ortograficzny Małgorzata Brygida (II a) Angelika Dudek (II d) Natalia Tulicka (I g) Patrycja Mazurek wyróżnienie Powiatowy Konkurs Chemiczny Agata Fik (III e) V miejsce Regionalny Konkurs Języka Niemieckiego XII Powiatowa Gimnazjada Matematyczna II Powiatowy Międzyszkolny Mecz Języka Angielskiego zdolny Ślązak Gimnazjalista część humanistyczna IV Dolnośląski Konkurs Historyczny Wiedzy o Rosji Białe Noce Magdalena Jadwińska (IIIg) Martyna Czerepak (III a) Justyna Szatan (III a) Natalia Tulicka ( I g) Daria Golba ( II g) Kinga Rosochacka (III c) Monique Sykuła (III c) Zespół: Monique Sykuła (III c), Dominika Łowisk (III c), Emilia Suchecka ( II h),, Weronika Jaśkiewicz (II b), Dominika Knapp (II b) Jakub Sienkiewicz (II b) Ina Ługowska (II b) Angelika Dudek (II d) Daria Golba (II g) IV miejsce V miejsce X X XIV miejsce XV miejsce indywidualnie w rywalizacji drużynowej udział w etapie powiatowym udział w etapie powiatowym udział w etapie powiatowym w etapie szkolnym udział w etapie rejonowym b. ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, przeglądach w roku szkolnym 2011/

24 Nazwa konkursu XL Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno- Krajoznawczy PTTK - FINAŁ CENTRALNY Osiągnięcia Zasięg, organizator Imię i nazwisko Osiągnięte miejsce ucznia/ naucz. Ogólnopolski PTTK Szkoła Podstawowa Nr 2 Justyna Drążek VIC Dawid Wieliczko VIC Dawid Gorczyca VID V miejsce drużyny w Polsce Puchar Dolnego Śląska w Marszach na Orientację kat. TD Ogólnopolski Dolnośląska Komisja Imprez na Orientację Łukasz Szuflicki VIB Kaja Kowalska VIE V na Dolnym Śląsku VIII Dolnośląskie Marsze na Orientację Bukowa Góra - Lubań Regionalny PTSM Lubań Dawid Wieliczko Ewa Najdzionek Łukasz Szuflicki V miejsce IV Ogólnopolskie Legnickie Zawody na Orientację Karolinka Legnica Ogólnopolski PTTK Legnica Łukasz Szuflicki I Popularyzacyjne Marsze na Orientację Regionalny PTTK Lwówek Śląski Ewa Najdzionek Justyna Drążek Aleks Kruk Daniel Mowczko I V Ogólnopolskie Marsze na Orientację O złoty liść jesieni Lubomierz Ogólnopolski PTTK Lwówek Śląski Ewa Najdzionek Łukasz Szuflicki Justyna Drążek Kaja Kowalska Martyna Kuklińska V IX miejsce IV Mikołajkowe Marsze na Orientację Świeradów Zdrój Regionalny PTTK Lwówek Śląski Ewa Najdzionek Łukasz Szuflicki Ogólnopolskie Marsze na Orientację o Puchar Wagarowicza Siedlęcin Ogólnopolski PTTK Jelenia Góra Justyna Drążek Dawid Wieliczko Łukasz Szuflicki Kaja Kowalska I Ogólnopolskie Marsze na Orientację Beniamin Sarby k. Ogólnopolski PTTK Strzelin Łukasz Szuflicki Kaja Kowalska Laura Mól I IV miejsce 24

25 Strzelina Dolnośląskie Marsze na Orientację Zupa z bagien przełęcz Tąpadła k. Sobótki Marsze na Orientację Zamek Bolków Bolków Marsze na Orientację Miłek Wojcieszów Marsze na Orientację Karbonalia Bogatynia Konkurs Kuratoryjny Jestem bezpieczny w domu, szkole i na drodze Ogólnopolski Turniej wiedzy Pożarniczej Gminny Konkurs Ekologiczny Siła energii- siła natury Regionalny PTTK Wrocław Regionalny PTTK Jelenia Góra, Bolków Regionalny PTTK Jelenia Góra, Bolków Regionalny PTSM Bogatynia PTTK Jelenia Góra Etap rejonowy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Etap powiatowy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Gminny Szkoła Podstawowa w Niwnicach Helena Kubis Szuflicki Łukasz Kaja Kowalska Laura Mól Kubis Helena Laura Mól Kubis Helena Wiktoria Cymon Anna Gniado Kaja Kowalska Łukasz Szuflicki Justyna Drążek Kaja Kowalska Łukasz Szuflicki Helena Kubis Joanna Grudniewicz Drużynowo Małgorzata Sykała Wiktoria Cymon Łukasz Szuflicki IV miejsce V I IV miejsce IV miejsce IV miejsce V Powiatowy i IV Dolnośląski Konkurs o Unii Europejskiej Jaka przyszłość zjednoczonej Europy II Zawody Latawcowe Per Aspera Ad Astra ZSOiZ Gryfów Śląski, Urząd Gminy i Miasta Warsztat Terapii Zajęciowej Lwówku Śląskim Komenda Powiatowa Policji Łukasz Szuflicki DYWIZJON 303 Maciej Rzeźwicki Michał Drużga Seweryn Kaczorowski Jakub Kruk - drużyna Magdalena Wierzba Gminny konkurs plastyczny Gminny Szkoła Agnieszka Gliwa Julia Gryszel I 25

26 Moja okolica pięknieje III Dolnośląski Festiwal Dary Lasu Konkurs artystyczny XIX Dolnośląski Przegląd Teatrów Szkolnych Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim wojewódzki Nadleśnictwo Lwówek Śląski powiat lwówecki wojewódzki Ośrodek Kultury w Żarowie Jakub Sabada Martyna Gałka Kamil Wróblewski Szkoła Podstawowa Nr 3 Magda Matkowska Tomasz Matkowski Paweł Pawlak Zuzanna Marek nauczyciel: Lidia Ryngwelska grupa teatralna Teatr pod szczęśliwą 3 nauczyciele: Maria Józefowicz Lidia Ryngwelska I I Dolnośląski Konkurs ABC drzew i krzewów wojewódzki Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowyc h Laura Budzyńska nauczyciel: Natalia Włodarska I Regionalny Konkurs Recytatorski o Tematyce Sybirackiej regionalny Prywatne Gimnazjum im. Sybiraków w Lwówku Śląskim Dominika Wiśniowska Laura Budzyńska Nauczyciel: Danuta Łużna wyróżnienie Powiatowy Konkurs Plastyczny Najpiękniejsza palma wielkanocna powiatowy Gimnazjum im. Jana Pawła II we Lwówku Śląskim, Parafia Rzymsko Katolicka pw. Wniebowzi ę-cia Najświętszej Marii Panny w Lwówku Śląskim Weronika Dudek Aleksander Dudek Karolina Witczuk Iwona Wierobiej nauczyciele: Katarzyna Matusewicz Lidia Ryngwelska wyróżnienie 26

27 Konkurs Plastyczno Literacki Podróż z Juliuszem Verne em Konkurs Ornitologiczny Ptaki Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i Rudawskiego Parku Krajobrazowego III Dolnośląski Festiwal Dary Lasu Konkurs artystyczny XIX Dolnośląski Przegląd Teatrów Szkolnych wojewódzki Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu regionalny Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowyc h wojewódzki Nadleśnictwo Lwówek Śląski powiat lwówecki wojewódzki Ośrodek Kultury w Żarowie kl. VI b nuczyciel: Maria Józefowicz Julia Jaśkiewicz Żaneta Kata nauczyciel: Natalia Włodarska Magda Matkowska Tomasz Matkowski Paweł Pawlak Zuzanna Marek nauczyciel: Lidia Ryngwelska grupa teatralna Teatr pod szczęśliwą 3 nauczyciele: Maria Józefowicz Lidia Ryngwelska I I I Dolnośląski Konkurs ABC drzew i krzewów wojewódzki Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowyc h Laura Budzyńska nauczyciel: Natalia Włodarska I Regionalny Konkurs Recytatorski o Tematyce Sybirackiej Turniej Bezpieczeństwa w regionalny Prywatne Gimnazjum im. Sybiraków w Lwówku Śląskim Dominika Wiśniowska Laura Budzyńska Nauczyciel: Danuta Łużna Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych Karolina Klaudia wyróżnienie Königsman, Szulecka, 27

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 943185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2012/2013 320 uczniów w 14 oddziałach klas 1-6 59 przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Lekkoatletyczne igrzyska dzieci szkół podstawowych

Lekkoatletyczne igrzyska dzieci szkół podstawowych Lekkoatletyczne igrzyska dzieci szkół podstawowych Napisano dnia: 2016-05-13 10:50:34 Nowo wybudowany Stadion Lekkoatletyczny przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim był miejscem tegorocznych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 94 3185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2013/2014 było nas: 335 uczniów w 13 oddziałach klas 1-6 89

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15:

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15: Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15: 1. XV Jubileuszowy Miejski Konkurs Plastyczny Kocham swoje miasto nagroda specjalna Małgorzata P., II miejsce Hanna K., III miejsce Wiktoria K., wyróżnienia:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze to:

Zespół Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze to: Zespół Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze to: - szkoła podstawowa z klasami sportowymi od klasy IV; - gimnazjum z klasami sportowymi; Klasy sportowe Profil: Narciarstwo biegowe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013 L.p. Obszar działania Formy i sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne 1. Integracja klasowa i szkolna. Diagnozowanie zespołów klasowych.

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH ROK SZKOLNY 2008/2009 GIMNAZJUM KONKURSY l.p konkurs organizator szczebel opiekun uczestnicy osiągnięcia 1 Konkurs recytatorski dla gimnazjalistów dom jest sześcianem

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 105 im. Olimpijczyków Polskich ul. Króla Maciusia 5, Warszawa Rok szkolny 2010/2011 I półrocze

Gimnazjum Nr 105 im. Olimpijczyków Polskich ul. Króla Maciusia 5, Warszawa Rok szkolny 2010/2011 I półrocze ANALIZA I OCENA EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI PRACY SZKOŁY- programy, projekty i konkursy 1. Programy realizowane lub będące w trakcie realizacji Nazwa programu Kto uczestniczy Cel, osiągnięcia Ogólnopolski program

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 Osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 2012/2013

Zał. nr 1 Osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 2012/2013 Zał. nr 1 Osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce 2012/2013 Rok szkolny 2 0 1 2 2 0 1 3 Lp. Nazwa konkursu szkolny/gminny 1. Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół Ponadgimnazjalnych dz. 2.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego ul. Niepodległości 2 68 300 Lubsko tel. 68-457-22-32 e mail: sp2lubsko@poczta.onet.pl www.sp2.lubsko.pl Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lubsku

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

Plan Wspierania Uzdolnień

Plan Wspierania Uzdolnień Plan Wspierania Uzdolnień na rok szkolny 2015/2016 Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie L.p. Planowane działanie Termin Osoba odpowiedzialna 1 Stworzenie kalendarza konkursów (zał. 1) wrzesień 2 Stworzenie kalendarza

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 1. Obserwacja środowiska szkolnego i przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli wykazały, że w naszej szkole występują następujące problemy: - agresja słowna

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Manowo była organem prowadzącym dla: 2 przedszkoli, 2 szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 INFORMACJE OGÓLNE KADRA PEDAGOGICZNA 18 nauczycieli (14 zatrudnionych w pełnym wymiarze, 4 w niepełnym wymiarze godzin) 10 dyplomowanych

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 Data 30.08.2013 Uroczystość / konkurs Konferencja Rady Pedagogicznej, inauguracja roku szkolnego 2013/14 02.09. 2013 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 12.09.2013

Bardziej szczegółowo

Weronika Jaworska 2b Aleksandra Borys 2b 4 Wojewódzki Konkurs Opisowy Mój las wykonanie pracy B.Tutaj III miejsce Monika Kloc 3e

Weronika Jaworska 2b Aleksandra Borys 2b 4 Wojewódzki Konkurs Opisowy Mój las wykonanie pracy B.Tutaj III miejsce Monika Kloc 3e Tytuł Najlepszego Absolwenta Gimnazjum 6,0 Katarzyna Szczepańska 3c Najwyższe średnie w szkole 5,9 5,8 5,7 5,7 5,7 Aleksandra Kaplita Aleksandra Drzał Karolina Żebrakowska Aleksandra Sitarz Karolina Pastuła

Bardziej szczegółowo

Dyrektor: mgr Dariusz Lisowski. Osiągnięcia. rok szkolny 2014/2015

Dyrektor: mgr Dariusz Lisowski. Osiągnięcia. rok szkolny 2014/2015 GIMNAZJUM im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie Dyrektor: mgr Dariusz Lisowski Osiągnięcia rok szkolny 2014/2015 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE Lekka atletyka opiekun Tomasz Wójciak MEDALIŚCI ORAZ FINALIŚCI INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą.

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. Dział programu Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Efekty działań I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. 1.Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. - Zapoznanie uczniów z zasadami

Bardziej szczegółowo

Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016

Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016 Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016 Imię i nazwisko Przydział czynności Katecheci - gablota na górnym korytarzu - konkurs biblijny dla klas V-VI - apel wigilijny - udział w konkursach

Bardziej szczegółowo

Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach pozaszkolnych w r. szk. 2011/2012

Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach pozaszkolnych w r. szk. 2011/2012 Udział i osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach pozaszkolnych w r. szk. 2011/2012 Data 9-10 września 2011 Nazwa konkursu lub rodzaj zawodów II Turniej Piłki Nożnej Moje boisko Orlik 2012 o Puchar

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

NAGRODA BURMISTRZA RADŁOWA. Zespół Szkół w Radłowie

NAGRODA BURMISTRZA RADŁOWA. Zespół Szkół w Radłowie NAGRODA BURMISTRZA RADŁOWA Zespół Szkół w Radłowie AMELIA SROKA KL. IV SP Zespół Szkół w Radłowie - wyniki w nauce średnia 5,5, - zajęcie III miejsca w I Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Anglojęzycznej,

Bardziej szczegółowo

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015.

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015. Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015. Lp. Imię i nazwisko ucznia lub nazwa grupy Nazwa i miejsce konkursu lub zawodów Październik 1 Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Konkursy wewnętrzne i zewnętrzne rok szkolny 2014/2015 semestr II Lp Nazwa zasięg Zajęte miejsce (w przypadku indywidualnych proszę podać dane ucznia)

Konkursy wewnętrzne i zewnętrzne rok szkolny 2014/2015 semestr II Lp Nazwa zasięg Zajęte miejsce (w przypadku indywidualnych proszę podać dane ucznia) Konkursy wewnętrzne i zewnętrzne rok 14/15 semestr II Lp Nazwa zasięg Zajęte miejsce (w przypadku indywidualnych proszę podać dane ucznia) Osoba przygotowująca Liczba uczestniczących uczniów 1 Olimpiada

Bardziej szczegółowo

SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA

SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA Nazwa konkursu ucznia Uzyskany wynik klasa nauczyciela Pięknego Czytania Oliwia Szypulska Karolina Baniak Artur Dokurna Julia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH

UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH UDZIAŁ W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MARZĘCICACH KONKURSY PRZEDMIOTOWE Uczniowie ze szkoły podstawowej w listopadzie i grudniu przystąpili do 4 konkursów przedmiotowych organizowanych

Bardziej szczegółowo

Mam prawa, ale i obowiązki

Mam prawa, ale i obowiązki PROGRAM WRZESIEŃ Mam prawa, ale i obowiązki Zapoznanie uczniów i ich Rodziców z założeniami Statutu, WSO oraz procedurami usprawiedliwiania godzin nieobecnych i z założeniami szkolnych programówwychowawczego

Bardziej szczegółowo

MISTRZ ORTOGRAFII 2012 PSP 37 III

MISTRZ ORTOGRAFII 2012 PSP 37 III c) osiągnięcia szkoły w roku szkolnym 2011/2012 L.P. osiągnięcia uczniów w konkursach, zawodach, olimpiadach na szczeblu miejskim (liczba osób, lokata, nazwa konkursu): Liczba Lokata 1 Międzyszkolny Konkurs

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W BYTOMIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W BYTOMIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W BYTOMIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2014/2015 uwzględnia wnioski wynikające z ewaluacji Szkolnego Programu

Bardziej szczegółowo

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp. Nazwa konkursu Organizator Osiągnięcie ucznia I Nazwisko Imię ucznia Klasa Termin Nauczyciel przygotowujący do konkursu 1. Indywidualne biegi przełajowe

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 1. Sprawdzian w klasie I: Średnia szkolna: 25,6 pkt Średnia wojewódzka: 23,0 pkt Średnia gminy: 23,2 pkt Średnia powiatu: 23,0

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktycznych w r. szk. 2010/2011 realizowany w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach

Harmonogram działań profilaktycznych w r. szk. 2010/2011 realizowany w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach Harmonogram działań profilaktycznych w r. 2010/2011 realizowany w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach Obszar działania Formy i sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 Cel główny w roku m 2014/2015: Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Wzmacnianie poczucia wartości własnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Sukcesy indywidualne

Sukcesy indywidualne I semestr 2005/2006 W I semestrze zorganizowano w Gimnazjum I etap konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 3 uczniów;

Bardziej szczegółowo

Sposoby realizacji Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik 1

Sposoby realizacji Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik 1 Cele główne Cele szczegółowe Zadania do realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Profilaktyka zdrowia Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji w sprawie własnego zdrowia Przeprowadzenie programu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

Międzyklasowy Turniej Gry Frizby kl. IV - VI

Międzyklasowy Turniej Gry Frizby kl. IV - VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014 Nazwa miejscowości: Zgorzelec Status miejscowości (Miasto, Gmina lub Miasto i Gmina): Gmina Miejska Zgorzelec Województwo:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELISKACH

OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELISKACH Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach 46-324 Kościeliska www.pspkoscieliska.pl OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELISKACH Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach

Bardziej szczegółowo

LOKATA IMPREZA SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM

LOKATA IMPREZA SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM Rok szkolny 2013/2014 IMPREZA SPORTOWA LOKATA 1. Mistrzostwa Szczecina chłopców klas VI w piłce nożnej grupa B MOS II miejsce 2. Turniej Piłki Nożnej chłopców Szkół Podstawowych ZS 1, UKS Szmaragd I miejsce

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WYZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2012-2015 ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2012-2013

ZADANIA WYZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2012-2015 ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2012-2013 ZADANIA WYZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2012-2015 ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2012-2013 PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ODŻYWIANIA SIĘ,,Wiem co jem-czyli

Bardziej szczegółowo

Pan Prezydent Zaprasza

Pan Prezydent Zaprasza Pan Prezydent Zaprasza Uczniowie nagrodzeni za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2010/2011 Konkursy przedmiotowe i artystyczne Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Pełna nazwa konkursu Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

SUKCESY SPORTOWE LICEALIADA ROK SZKOLNY 2011 / 2012

SUKCESY SPORTOWE LICEALIADA ROK SZKOLNY 2011 / 2012 SUKCESY SPORTOWE LICEALIADA Uczniowie naszej szkoły corocznie uczestniczą w zawodach sportowych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach, w ramach Mistrzostw Powiatu Pabianickiego, osiągając

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie TRADYCJA I OBRZĘDOWOŚĆ SZKOŁY GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik do Programu Wychowawczego Szkoły

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Widząc, iż wysoki poziom aktywności ruchowej wśród uczniów gwarantuje odpowiedni poziom sprawności fizycznej i sprawności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 Wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym przez upowszechnienie jej osiągnięć i rozszerzenie oferty edukacyjnej. Systematyczne prowadzenie strony

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI dla Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie na lata 2015-2018 Strona 1 z 19 Program Profilaktyki dla

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła jest kolorowa, bezpieczna i przyjazna uczniowi. Uczy, bawi i wychowuje. Daje szanse rozwoju zdolnym, pomaga słabszym.

Nasza szkoła jest kolorowa, bezpieczna i przyjazna uczniowi. Uczy, bawi i wychowuje. Daje szanse rozwoju zdolnym, pomaga słabszym. OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/16 Szkoła Podstawowa nr 13 w Jeleniej Górze im. Komisji Edukacji Narodowej to przyjazna szkoła, najlepsza inwestycja w przyszłość dziecka. http://trzynastkajg.w.interia.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie osiągnięć pracy Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie w roku szkolnym 2009/2010

Podsumowanie osiągnięć pracy Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie w roku szkolnym 2009/2010 Podsumowanie osiągnięć pracy Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie w roku szkolnym 2009/2010 Laureaci konkursów przedmiotowych: Imię i nazwisko klasa przedmiot opiekun Marcelina

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych

Plan działań profilaktycznych Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2013/2014) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę iczną w dniu 12 września

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W PSZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W PSZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W PSZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI Priorytet na rok szkolny 2009/2010 zapobieganie pojawienia się zjawiska kozła ofiarnego wśród uczniów, otoczenie szczególną opieką dzieci z ubogich

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Witamy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dlaczego do G 119? Atuty szkoły Dobra baza lokalowa Sprawdzone rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Ciekawa

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób.

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Szkoła Podstawowa nr 64 660 uczniów: 3 Oddziały 0 14 klas I-III 15 klas IV VI nauczyciele: 54-dyplomowani 8-mianowani 7-kontraktowi 2-stażyści Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Gimnazjum nr 32

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa druga PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo uczniów SP 7 w konkursach i zawodach sportowych

Uczestnictwo uczniów SP 7 w konkursach i zawodach sportowych Uczestnictwo uczniów SP 7 w konkursach i zawodach sportowych rok szkolny 2013/2014 1. Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego Jestem bezpieczny na drodze 2. Projekt historyczny Gimnazjum nr 2

Bardziej szczegółowo

Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetach pływackich chłopców

Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetach pływackich chłopców Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetach pływackich chłopców I miejsce - MISTRZ WOJEWÓDZTWA ZŁOTY MEDAL Wawro Wojciech Drozd Kacper Piotrowicz Mateusz Koptyra Artur Finał Wojewódzki Igrzysk

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

KONKURSY ROK SZKOLNY 2011/2012 ETAP SZKOLNY

KONKURSY ROK SZKOLNY 2011/2012 ETAP SZKOLNY Temat konkursów Organizator konkursu 1. Portret Św. Mikołaja Szklony Samorząd Uczniowski Ogółem: 31 % uczniów KONKURSY ROK SZKOLNY 2011/2012 ETAP SZKOLNY Ilość uczniów Nauczyciel prowadzący KONKURS PLASTYCZNY

Bardziej szczegółowo

NASZE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

NASZE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 NASZE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Efektem pracy z uczniem zdolnym w ramach kół przedmiotowych i zajęć sportowych w roku szkolnym 2012/2013 są liczne sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Aleksandry

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2008/2009 09.06.2009r. Starostwo Powiatowe

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2008/2009 09.06.2009r. Starostwo Powiatowe Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 00/00 0.0.00r. Starostwo Powiatowe. Informacja o realizacji kalendarza imprez sportowych w powiecie lubańskim w ramach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być. Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być. Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzony, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, do realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W NAWOJOWEJ GÓRZE OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2015-2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W NAWOJOWEJ GÓRZE OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2015-2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W NAWOJOWEJ GÓRZE OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2015-2016 I. Cele wychowania: 1. Poznawanie najbliższego środowiska ucznia, w celu poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Plan pracy pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku. w roku szkolnym 2013/2014

Plan pracy pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku. w roku szkolnym 2013/2014 Plan pracy pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku w roku szkolnym 2013/2014 Zadania Środki realizacji Termin Uwagi 1.Prowadzenie badań i działań diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w Szczecinie

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w Szczecinie KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Jana Pawła II w Szczecinie rok szkolny 2014/2015 KLASY 0 III STAWICKI Przemysław GAWSKI Michał CICHOWSKA Marta 11 miejsce i tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie 2

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO Cele Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Podjęcie działań profilaktycznych 1.Zapobieganie i eliminowanie zachowań agresywnych wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 3. Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu. Na lata: 2011 2014

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 3. Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu. Na lata: 2011 2014 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 3 Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu Na lata: 2011 2014 Program został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 20.10.2011r. w porozumieniu z Radą

Bardziej szczegółowo

Konkursy wewnętrzne i zewnętrzne rok szkolny 2014/2015 semestr I Lp Nazwa zasięg Zajęte miejsce (w przypadku indywidualnych proszę podać dane ucznia)

Konkursy wewnętrzne i zewnętrzne rok szkolny 2014/2015 semestr I Lp Nazwa zasięg Zajęte miejsce (w przypadku indywidualnych proszę podać dane ucznia) Konkursy wewnętrzne i zewnętrzne rok 2014/2015 semestr I Lp Nazwa zasięg Zajęte miejsce (w przypadku indywidualnych proszę podać dane ucznia) Osoba przygotowująca Liczba uczestniczących uczniów 1 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2014-2015/

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2014-2015/ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2014-2015/ Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZECINKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I SEMESTR KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE

SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZECINKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I SEMESTR KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZECINKU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I SEMESTR KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE Międzyszkolny Konkurs na Najpiękniejsze Życzenia Świąteczne - organizator SP 1 w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie Zatwierdzony na posiedzeniu RP 12 września 2013r. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp. Cele Zadania Sposoby realizacji Realizatorzy 1. Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych uczniów.

Bardziej szczegółowo

Wykaz najlepszych uczniów w nauce i sporcie w roku szk. 2011/2012

Wykaz najlepszych uczniów w nauce i sporcie w roku szk. 2011/2012 Wykaz najlepszych uczniów w nauce i sporcie w roku szk. 2011/2012 Kategoria I - Najlepszy Absolwent Szkoły podstawowe ------------------------- Wynik sprawdzianu średnia ocen 1. Piotr Kula SP Radostowice

Bardziej szczegółowo

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wspieranie rozwoju dziecka Udział w programie Szkoła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W LĘDZINACH zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców z dnia 15.09.2014 r.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W LĘDZINACH zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców z dnia 15.09.2014 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W LĘDZINACH zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców z dnia 15.09.2014 r. Podstawa programowa i podstawa prawna szkolnego programu profilaktycznego 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Profilaktyka jest to ciągły proces ochrony człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się zagrożenia.

Bardziej szczegółowo