Protokół z posiedzenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z posiedzenia"

Transkrypt

1 Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Posiedzenie odbyło się w dniu 22 stycznia 2013 r. w pokoju radnego Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim. Ogólny skład Komisji 7 osób W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji. Spoza grona członków komisji, w posiedzeniu udział wzięli: Ludwik Kaziów Burmistrz Gminy i Miasta Ireneusz Maciejczyk Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Justyna Wrzesińska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Mariola Szczęsna. Porządek posiedzenia: 1.Rozpatrzenie materiałów na XXVIII sesję. 2.Uchwalenie planu pracy na 2013 rok. 3.Przyjęcie protokołu z dnia 20 grudnia 2012 r. Do porządku nie zgłoszono wniosku o zmianę. Realizacja porządku obrad: Członkowie Komisji zapoznali się z przekazaną przez Burmistrza informacją o realizacji zadań z zakresu oświaty w 2012 r. Dane z informacji są załącznikiem do protokołu. Zapoznali się z organizacją sieci, demografią oraz wynikającą z małej ilości uczniów potrzebą wprowadzania zajęć w oddziałach łączonych. Informacja zawiera szczegółowe dane dot. aktualnej sieci szkolnej, zatrudnienia w poszczególnych szkołach, wykształcenia nauczycieli, wyposażenia placówek a także wyników nauczania w poszczególnych szkołach ustalonych na podstawie ogólnopolskich testów. Przewodnicząca Rady stwierdziła iż informacja jest obszerna. Poza tymi danymi chciałaby dowiedzieć się jak zostały zrealizowane zalecenia zawarte w analizie sporządzonej w 2012 r. przez Panią Zdzisławę Błasiak niezależnego eksperta. Prosi o informację jak realizowane są godziny karciane i świetlicowe, jak wypłacane jest wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Następnie Burmistrz przedstawił zmiany wprowadzone w związku z przeprowadzona w 2012 r. reorganizacja sieci. Średnia ilość uczniów w oddziale klasowym wynosi obecnie w szkołach podstawowych średnio 18,2 i zwiększyła się o 1,5 w stosunku do roku ubiegłego. W gimnazjum zwiększyła się o 2,5 ucznia w oddziale. Zmiany spowodowały potrzebę likwidacji 22 etatów. 1

2 Radny Żojdzik zapytał czy da się porównać te dane z wynikami testów. Następnie zapoznano się z wynikami testów w poszczególnych placówkach. Następnie dyskutowano na temat potrzeby opracowania nowych statutów sołectw. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych uchwaliła jednogłośnie wniosek następującej treści: Komisja wnioskuje o opracowanie i przedłożenie pod obrady Rady, w terminie do dnia 31 maja br. projektów nowych statutów sołectw wchodzących w skład gminy Lwówek Śląski, uwzględniających zmiany prawne i organizacyjne. Ad pkt 2 Komisja uchwaliła jednogłośnie plan pracy na 2013 r. Plan pracy jest załącznikiem do protokołu. Ad.pkt 3 Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty przy dwóch głosach wstrzymujących się. Na tym wyczerpano porządek posiedzenia. Protokołowała: Ewa Korczyńska 2

3 ZAŁACZNIKI: 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski w roku szkolnym 2011/2012. Do zadań oświatowych Gminy należy między innymi: 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej zadanie własne, 2. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, 3. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla działalności, 4. Zabezpieczenie kadry pracowniczej, w tym administracyjno obsługowej, 5. Stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli, 6. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno wychowawczym, 7. Kontrolowanie spełniania przez uczniów obowiązku nauki, 8. Realizacja zadań wspierających uczniów w nauce, 9. Zatwierdzanie arkuszy organizacji pracy szkół, 10. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 11. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji, wypłata świadczeń, 12. Przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, 13. Realizacja Rządowego Programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna program polega na dofinansowaniu zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I III oraz w III klasie gimnazjum, 14. Prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej, 15. Koordynacja programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania sprawozdawczość. 3

4 Mapa Gminy i Miasta Lwówek Śląski 4

5 Od 1 września 2009 roku w Gminie Lwówek Śląski funkcjonują następujące szkoły podstawowe: 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim (kl. 0 VI); Obwód szkoły: - Zachodnia część miasta Lwówek Śląski (do rzeki Bóbr oprócz ulicy Gryfowskiej od nr 8 włącznie, ul. Stromej, ul. Łąkowej); - Wieś Rakowice Wielkie; - Wieś Rakowice Małe, - Wieś Kotliska; - Wieś Mojesz; - Wieś Brunów; - Wieś Radłówka. - Żerkowie. 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śląskim (kl. 0 VI) z filią w Sobocie (kl. 0 III); Obwód szkoły: - Wschodnia część miasta Lwówek Śląski (od rzeki Bóbr); - Wieś Bielanka; - Wieś Dworek; - Wieś Pieszków; - Wieś Górczyca (klasy 0 III filia), - Wieś Sobota (klasy 0 III filia), - Wieś Dębowy Gaj (klasy 0 III filia), - Wieś Radomiłowie (klasy 0 III filia), - Wieś Dłużec (klasy 0 III filia) 3. Szkoła Podstawowa w Niwnicach (kl. 0 VI); Obwód szkoły: - Wieś Niwnice; - Wieś Gradówek; 4. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie (kl. 0 VI) z filią we Włodzicach Wielkich (kl. 0 VI); Obwód szkoły: - Wieś Zbylutów; - Wieś Skorzynice; - Wieś Chmielno; - Wieś Gaszów; - Wieś Skała; - Wieś Włodzice Małe (należą do filii), - Wieś Włodzice Wielkie (należą do filii) 5. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych (kl. 0 VI): Obwód szkoły: - Wieś Płóczki Górne; - Wieś Płóczki Dolne; - Wieś Nagórze, - ulica Gryfowska od nr 8 włącznie, - ulica Stroma, - ulica Łąkowa. Ponadto na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski funkcjonuje 1 gimnazjum publiczne, które obejmuje swym zasięgiem całą gminę tj. 27 miejscowości i miasto Lwówek Śląski. Uczniowie 5

6 mieszkający w Ustroniu chodzą do Gimnazjum w Bolesławcu na podstawie porozumienia z Gminą Bolesławiec. Oprócz szkół publicznych istnieją 2 gimnazja niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej, którym Gmina przekazuje dotację. I. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2011/2012: Szkoły podstawowe i gimnazja: Wyszczególnienie 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 Liczba oddziałów Liczba uczniów* w tym: 0 I II III IV V VI Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr 3 filia w Sobocie 4. Szkoła Podstawowa w Niwnicach 5. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 6. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie 7. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie filia we Włodzicach Wielkich Razem Gimnazjum im. Jana Pawła II 2. Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim 3. Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku Śląskim Razem

7 Przedszkola w roku szkolnym 2011/2012: Lp Wyszczególnienie Publiczne Przedszkole Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 2 Razem: Liczba oddziałów 4 Liczba uczniów* 94 (w tym 19 żłobek) (w tym 19 żłobek) Dla porównania poniżej przedstawiam dane według stanu na 30 września 2012 tj. w roku szkolnym 2012/2013: Wyszczególnienie 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 Liczba oddziałów Liczba uczniów* w tym: 0 I II III IV V VI Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr 3 filia w Zbylutowie 4. Szkoła Podstawowa w Niwnicach 5. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 6.. Szkoła Podstawowa we Włodzicach Wielkich szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Razem Gimnazjum im. Jana Pawła II 2. Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim 3. Niepubliczne Gimnazjum w

8 Lwówku Śląskim Razem Przedszkola w roku szkolnym 2012/2013: Lp Wyszczególnienie Publiczne Przedszkole Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 2 Razem: Liczba oddziałów 4 Liczba uczniów* 94 (w tym 19 żłobek) (w tym 19 żłobek) II. Baza do działalności oświatowej Baza działalności oświatowej, tj. powierzchnia nieruchomości, terenów zielonych, pomieszczeń w stosunku do roku poprzedniego nie uległa zmianie. Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo rekreacyjnych uznać należy za dobry co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych od kilku lat na poprawę sprawności technicznej i funkcjonalnej budynków oraz dla optymalizacji kosztów eksploatacji. Modernizacji wymagają boiska asfaltowe przy Gimnazjum i przy Szkole Podstawowej w Zbylutowie, a także boisko trawiaste przy Szkole Podstawowej w Niwnicach oraz plac zabaw przy Szkole Podstawowej we Włodzicach Wielkich. W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. III. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne: Placówki oświatowe na terenie Gminy Lwówek Śląski są wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy i audiowizualny. Uczniowie maja do dyspozycji 188 komputerów. 8

9 Wyszczególnienie Powierzchnia nieruch.gr untowej (w m²) W tym: powierzch. terenów zielonych (w m²) Pomieszczenia (ilość) Sale lekcyjne Pracownie Komputerowe Język. Sale gimnastyczne Gabinety lekarskie* Świetlic e Stołówki** 1. Przedszkole Nr Przedszkole Nr Razem Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr SP 3 filia w Sobocie SP Niwnice SP w Płóczkach Górnych SP w Zbylutowie SP w Zbylutowie filia we Włodzicach Wielkich Razem Gimnazjum Razem Ogółem

10 3. Urządzenia rekreacyjno sportowe: Wyszczególnienie Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 3 Rodzaj urządzenia (np. boisko asfaltowe, tor przeszkód, itd.) Kompleks boisk Orlik boisko ze sztuczną trawą administrator OSiR Kompleks boisk Orlik boisko do kosza, siatkówki, tenisa ziemnego administrator OSiR Hala sportowa - administrator OSiR Plac zabaw - huśtawki 3 Plac zabaw - piaskownica 1 Plac zabaw zestaw Wisus (wieżyczka, zjeżdżalnia) Plac zabaw zestaw WISUS 1 Plac zabaw hustawka podwójna FELA 1 Plac zabaw hustawka KONIKI 1 Plac zabaw - piaskownica 1 Plac zabaw ławka prosta 2 Plac zabaw - ławostół 3 Boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej, piłki siatkowej i 2 boiska do piłki koszykowej) z nawierzchnią syntetyczną Boisko trawiaste * 1 3. Szkoła Podstawowa w Niwnicach Sala rekreacyjna wyposażona w ramach programu Radosna szkoła 4. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych Boisko do koszykówki 1 Boisko do piłki nożnej 1 Bieżnia *** 1 5. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie Boisko asfaltowe * 1 6. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie filia we Włodzicach Wielkich Plac zabaw **** 7. Gimnazjum Boisko do piłki ręcznej i siatkówki * (asfaltowe) Liczba urządzeń

11 * boisko wymaga całkowitej modernizacji *** bieżnia wymaga modernizacji **** plac zabaw wymaga modernizacji Boisko do koszykówki * (asfaltowe) 1 4. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne: Oblicze współczesnej szkoły charakteryzuje poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki i wzajemnego informowania. Szkoły wyposażone są w pracownie komputerowe. Ogółem w szkołach uczniowie maja do dyspozycji 188 komputerów, które są zgodnie ze współczesnymi standardami i wymogami technicznymi na bieżąco wymieniane i modernizowane. Ponadto wszystkie sekretariaty szkół, obsługa księgowa i kadrowa posiadają komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. Wszystkie placówki mają możliwość korzystania z Internetu oraz są na bieżąco wyposażane w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym aparaty cyfrowe, kamery, odtwarzacze CD i DVD. Niektóre z placówek wyposażone są w kamery cyfrowe i projektowy multimedialne. Poniższa tabela obrazuje stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiory biblioteczne. 11

12 Wyszczególnienie 1. Publiczne Przedszkole Nr 1 2 Publiczne Przedszkole Nr 2 Ilość Komputery Ogółem w tym: do użytku uczniów Projektory multimed. Rzutniki pisma Rzutniki przeźroczy Kamery video Odtw. DVD, VHS Ksero Woluminy Razem Szkoła Podstawowa Nr 2 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 filia w Sobocie 4. Szkoła Podstawowa w Niwnicach 5. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 6. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie 7. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie filia we Włodzicach Wielkich Razem: Kamery - monit. 12

13 1. Gimnazjum Razem Ogółem

14 IV. Kadra i system doskonalenia zawodowego W roku szkolnym 2011/2012 w przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę pracowało łącznie 187 nauczycieli na 178,50 etatach oraz 75 pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych na 70,77 etatach. Poniższa tabela obrazuje stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach oświatowych w roku szkolnym 2011/2012: Wyszczególnienie 1. Publiczne Przedszkole Nr 1 2. Publiczne Przedszkole Nr 2 Zatrudnienie w tym: nauczyciele pozostali etaty osoby etaty osoby etaty osoby 18, , , , , ,08 13 Razem 44, , , Szkoła Podstawowa Nr 2 2. Szkoła Podstawowa Nr 3 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 filia w Sobocie 4. Szkoła Podstawowa w Niwnicach 5. Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 6. Szkoła Podstawowa w Zbylutowie Razem 146,4 0 59, , , ,75 6 6,58 8 5,39 6 1, , , , , , , , , , Gimnazjum 58, , Razem 58, , Ogółem 249, , ,77 75 Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych, a także z podziału na grupy niektórych zajęć (języki obce, informatyka, wychowanie fizyczne). 14

15 W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych przez uczelnie wyższe. W roku szkolnym 2011/2012 dofinansowaniem objęto 11 nauczycieli. Poniższa tabela obrazuje specjalności, na których studiowali nauczyciele: Kierunek studiów Forma kształcenia Liczba nauczycieli 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 Filologia germańska Studia magisterskie 1 Edukacja przedszkolna Studia magisterskie 1 Język angielski w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej Studia podyplomowe 1 Pedagogika - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Studia magisterskie 1 2. Szkoła Podstawowa Nr3 Poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne Studia podyplomowe 1 3. Gimnazjum Geografia Studia podyplomowe 1 Geografia Studia podyplomowe 1 Socjoterapia Studia podyplomowe 1 4. Publiczne Przedszkole Nr 1 Logopedia Studia podyplomowe 1 5. Publiczne Przedszkole Nr 2 Logopedia Studia podyplomowe 1 Pedagogika Studia magisterskie 1 Poziom wykształcenia nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012: Poziom wykształcenia (w osobach) WMPP* % ogółu LICENCJA T % ogółu SN** INNE Razem %ogół u % ogółu 2011 PP PP SP ,47 3 6,

16 SP SP Sobota SP N SP PG 11 78, , SP Zb G Razem ,5 1 0, Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym 2011/2012 posiadało 91 % zatrudnionych nauczycieli. Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012 obrazuje poniższa tabela: Stopień awansu zawodowego (w osobach) Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 2011 % ogółu 2011 % ogółu 2011 % ogółu 2011 % ogółu Raze m 2011 PP PP SP 2 4 8,69 2 4, , ,79 46 SP SP 3 Sobota SP N SP PG SP ZB G Razem: W roku szkolnym 2011/2012 stopniem nauczyciela dyplomowanego legitymowało się 75 nauczycieli, co stanowi 40 % ogółu zatrudnionych nauczycieli, nauczyciela mianowanego 78 nauczycieli (42 % ogółu), kontraktowego 23 nauczycieli (12 % ogółu) i 11 nauczycieli stażystów (6 % ogółu). W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono 4 postępowania na stopień nauczyciela mianowanego wszystkie zakończone wynikiem pozytywnym. 16

17 V. Poziom nauczania. Wyniki w nauce uczniów są uzależnione od bardzo wielu czynników. Oprócz naturalnych uzdolnień bardzo duże znaczenie ma zaangażowanie rodziców, warunki domowe, poziom materialny rodziny, środowisko koleżeńskie, dostępność zajęć dodatkowych, ambicje i wiele innych. Analiza wyników osiągnięć uczniów jest trudna i bardzo złożona, gdyż bardzo wiele czynników ma na tę sferę wpływ i oprócz czynników mierzalnych istnieją czynniki niemierzalne lub trudne do zmierzenia. Poniższa tabela obrazuje wyniki sprawdzianu poszczególnych szkól na zakończenie szkoły podstawowej na przełomie pięciu lat. Rok 2008 Szkoła Gmina Powiat Województwo 26,9 (w pkt) Szkoła Podstawowa nr 2 25,7 brak danych 25, ,3 20,8 20,7 22, ,30 23,90 brak danych 24, ,10 24,30 23,50 24, ,40 22,20 21,30 22,50 Szkoła Podstawowa nr ,7 25,7 brak danych 25, ,9 20,8 20,7 22, ,40 23,90 brak danych 24, ,80 24,30 23,50 24, ,60 22,20 21,30 22,50 Szkoła Podstawowa w Niwnicach ,0 25,7 brak danych 25, ,4 20,8 20,7 22, ,50 23,90 brak danych 24,30 17

18 ,80 24,30 23,50 24, ,80 22,20 21,30 22,50 Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych ,8 25,7 brak danych 25, ,9 20,8 20,7 22, ,3 23,90 brak danych 24, ,90 24,30 23,50 24, ,60 22,20 21,30 22,50 Szkoła Podstawowa w Zbylutowie ,7 25,7 brak danych 25, ,7 20,8 20,7 22, ,50 23,90 brak danych 24, ,70 24,30 23,50 24, ,80 22,20 21,30 22, Szkoła Podstawowa w Zbylutowie filia we Włodzicach Wielkich 26,9 25,7 brak danych 25, ,5 20,8 20,7 22, ,90 23,90 brak danych 24, ,20 24,30 23,50 24, ,40 22,20 21,30 22,50 W roku szkolnym 2011/2012 najniższy wynik osiągnęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zbylutowie filii we Włodzicach Wielkich z wynikiem 14,40 pkt, a następnie Szkoła Podstawowa w Zbylutowie osiągając wynik 18,80. Najlepszy wynik osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim tj. 24,40 pkt. Jest to wynik przewyższający średnią wojewódzką. 18

19 Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a także ocena edukacyjnej wartości dodanej czyli wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego do oceny efektów nauczania każdego ucznia przy uwzględnieniu jego uwarunkowań indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, uwarunkowań społecznych wynikających z kapitału kulturowego i społecznego czy wpływu grupy rówieśniczej, a także uwarunkowań szkolnych takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania i wyniki nauczania. Poniższa tabela przedstawia wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach : Szkoła Powiat Województwo Rok H MP H MP H MP ,7 25,8 b.d. b.d. 30,4 26, ,8 24,7 31,1 24,3 31,1 25, ,70 21,10 28,90 21,60 30,30 23, ,20 23,40 24,50 22,30 24,70 23,00 Szkoła Powiat Województwo Rok H MP H MP H MP 2012 j.polski Historia i WOS matematyka Przedmioty przyrodnicze j.polski Historia i WOS matematyka Przedmioty przyrodnicze j.polski Historia i WOS matematyka Przedmioty przyrodnicze % 64,3 56,8 41, ,4 55,3 40,3 46,6 63,3 59,7 46,1 49,3 H część humanistyczna MP część matematyczno przyrodnicza IV. Sukcesy uczniów Rok szkolny 2011/2012 był kolejnym okresem, w którym uczniowie szkół naszej Gminy osiągnęli znaczące sukcesy w różnych dziedzinach życia szkolnego. Wielu uczniów uczestniczyło w konkursach przedmiotowych na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, co obrazuje tabela poniżej: Nazwa konkursu Osiągnięcia Imię i nazwisko ucznia Osiągnięte miejsce 19

20 I Regionalny Konkurs Recytatorski o Tematyce Sybirackiej Powiatowy Konkurs Ortograficzny Szkoła Podstawowa Nr 2 Natalia Szatan VEetap regionalny Martyna Kuklińska VIA- etap regionalny Katarzyna Majdan Wyróżnienie Mistrz Ortografii Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny Polszczyznyetap regionalny Konkurs międzyszkolny Czy znasz Język ojczysty? Regionalny Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Mali bohaterowie Sparksa kl. I-III Ewa Najdzionek Łukasz Szuflicki Martyna Kuklińska Oliwia Rybińska Oliwia Rybińska Ewa Najdzionek Martyna Kuklińska Katarzyna Majdan Gabriela Chorab Łukasz Szuflicki Kaja Czachara Iga Sikora Hanna Sysak Wyróżnienie I V miejsce wyróżnienie Zawody lekkoatletyczne klas III i IV strefy jeleniogórskiej Powiatowy Konkurs Plastyczny Przyroda Sudetów Powiatowy Konkurs Dekoracje świąteczne z masy solnej w krainie aniołów Klaudia Bagłaj Wiktor Kossakowski Dawid Sudoł Daria Sady Agnieszka Orligóra Mateusz Wiszniowski Klaudia Mazurek Jakub Jędrzejewski Monika Żerebiec Michał Mularczyk Rafał Horanin Agata Pacuszka Wiktoria Cymon Natalia Szatan Marika Delinowska V drużyna I wyróżnienie Nagroda Starosty Lwóweckiego Nagroda Burmistrza Gminy i Miasta 20

21 X Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Szkół Podstawowych I Gminny Konkurs Zabawy z językiem polskim I Regionalny Konkurs Recytatorski o Tematyce Sybirackiej Kaja Kowalska Aleksander Czarny Ewa Najdzionek Konrad Bratek Łukasz Szuflicki Jowita Tomala Joanna Grudniewicz Justyna Drążek Natalia Szatan VEetap regionalny Martyna Kuklińska VIA- etap regionalny Lwówek Śl.. I I miejsce miejsce I I Wyróżnienie Powiatowy Konkurs Ortograficzny Katarzyna Majdan VID Ewa Najdzionek VIB Mistrz Ortografii Wyróżnienie Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny Polszczyznyetap rejonowy Konkurs międzyszkolny Czy znasz Język ojczysty? Regionalny Konkurs Przyrodniczo- Ekologiczny Łukasz Szuflicki VIB Martyna Kuklińska VIA Oliwia Rybińska VIE Oliwia Rybińska VIE Ewa Najdzionek VIB Martyna Kuklińska VIA Katarzyna Majdan VID Gabriela Chorab VIC Łukasz Szuflicki VIB I V miejsce 21

22 VIII Ogólnopolski Konkurs Językowy Z poprawną polszczyzną na co dzień Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny Czy znasz język ojczysty?. IX edycja Olimpiady Wiedzy Biologia Oxford Plus, IX edycja Olimpiady Wiedzy Historia Oxford Plus Szkoła Podstawowa Nr 3 Anna Malczewska Julia Wołoszyn Maria Utratna Dominika Golba Tomasz Matkowski Dominika Golba Lauura Budzyńska Magda Matkowska Tymoteusz Kobak Magda Matkowska Maja Błaszak Tomasz Matkowski Wojciech Grabowski wyróżnienie wyróżnienie I laureat IV stopnia laureat V stopnia laureat I stopnia laureat III stopnia Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych zdolny Ślązaczek Tomasz Marut finalista X Powiatowy Konkurs Matematyczny Ogólnopolski Konkurs Informatyczny Liga zadaniowa 03 XI Dolnośląski Konkurs Chemiczny zdolny Ślązak Gimnazjalista XI Dolnośląski Konkurs Biologiczny zdolny Ślązak Gimnazjalista Dolnośląska Liga Matematyczna VII Powiatowy Konkurs Językowy Czy znasz swój język ojczysty? Tomasz Marut Hanna Zięba Hanna Zięba Gimnazjum Agata Fik (III e) Agata Fik (III e) Zespół: Grzegorz Sawicki (III c), Krzysztof Klimek (III g), Agata Fik (III e), Paulina Olejnik (I g) Angelika Dudek (II d) Ina Ługowska (II b) Agnieszka Czerwień (I f) Jakub Sienkiewicz (II b) V miejsce wyróżnienie finalistka finalistka udział w etapie wojewódzkim I wyróżnienie 22

23 XII Powiatowy Konkurs Historyczny Powiatowy Konkurs Ortograficzny Małgorzata Brygida (II a) Angelika Dudek (II d) Natalia Tulicka (I g) Patrycja Mazurek wyróżnienie Powiatowy Konkurs Chemiczny Agata Fik (III e) V miejsce Regionalny Konkurs Języka Niemieckiego XII Powiatowa Gimnazjada Matematyczna II Powiatowy Międzyszkolny Mecz Języka Angielskiego zdolny Ślązak Gimnazjalista część humanistyczna IV Dolnośląski Konkurs Historyczny Wiedzy o Rosji Białe Noce Magdalena Jadwińska (IIIg) Martyna Czerepak (III a) Justyna Szatan (III a) Natalia Tulicka ( I g) Daria Golba ( II g) Kinga Rosochacka (III c) Monique Sykuła (III c) Zespół: Monique Sykuła (III c), Dominika Łowisk (III c), Emilia Suchecka ( II h),, Weronika Jaśkiewicz (II b), Dominika Knapp (II b) Jakub Sienkiewicz (II b) Ina Ługowska (II b) Angelika Dudek (II d) Daria Golba (II g) IV miejsce V miejsce X X XIV miejsce XV miejsce indywidualnie w rywalizacji drużynowej udział w etapie powiatowym udział w etapie powiatowym udział w etapie powiatowym w etapie szkolnym udział w etapie rejonowym b. ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, przeglądach w roku szkolnym 2011/

24 Nazwa konkursu XL Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno- Krajoznawczy PTTK - FINAŁ CENTRALNY Osiągnięcia Zasięg, organizator Imię i nazwisko Osiągnięte miejsce ucznia/ naucz. Ogólnopolski PTTK Szkoła Podstawowa Nr 2 Justyna Drążek VIC Dawid Wieliczko VIC Dawid Gorczyca VID V miejsce drużyny w Polsce Puchar Dolnego Śląska w Marszach na Orientację kat. TD Ogólnopolski Dolnośląska Komisja Imprez na Orientację Łukasz Szuflicki VIB Kaja Kowalska VIE V na Dolnym Śląsku VIII Dolnośląskie Marsze na Orientację Bukowa Góra - Lubań Regionalny PTSM Lubań Dawid Wieliczko Ewa Najdzionek Łukasz Szuflicki V miejsce IV Ogólnopolskie Legnickie Zawody na Orientację Karolinka Legnica Ogólnopolski PTTK Legnica Łukasz Szuflicki I Popularyzacyjne Marsze na Orientację Regionalny PTTK Lwówek Śląski Ewa Najdzionek Justyna Drążek Aleks Kruk Daniel Mowczko I V Ogólnopolskie Marsze na Orientację O złoty liść jesieni Lubomierz Ogólnopolski PTTK Lwówek Śląski Ewa Najdzionek Łukasz Szuflicki Justyna Drążek Kaja Kowalska Martyna Kuklińska V IX miejsce IV Mikołajkowe Marsze na Orientację Świeradów Zdrój Regionalny PTTK Lwówek Śląski Ewa Najdzionek Łukasz Szuflicki Ogólnopolskie Marsze na Orientację o Puchar Wagarowicza Siedlęcin Ogólnopolski PTTK Jelenia Góra Justyna Drążek Dawid Wieliczko Łukasz Szuflicki Kaja Kowalska I Ogólnopolskie Marsze na Orientację Beniamin Sarby k. Ogólnopolski PTTK Strzelin Łukasz Szuflicki Kaja Kowalska Laura Mól I IV miejsce 24

25 Strzelina Dolnośląskie Marsze na Orientację Zupa z bagien przełęcz Tąpadła k. Sobótki Marsze na Orientację Zamek Bolków Bolków Marsze na Orientację Miłek Wojcieszów Marsze na Orientację Karbonalia Bogatynia Konkurs Kuratoryjny Jestem bezpieczny w domu, szkole i na drodze Ogólnopolski Turniej wiedzy Pożarniczej Gminny Konkurs Ekologiczny Siła energii- siła natury Regionalny PTTK Wrocław Regionalny PTTK Jelenia Góra, Bolków Regionalny PTTK Jelenia Góra, Bolków Regionalny PTSM Bogatynia PTTK Jelenia Góra Etap rejonowy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Etap powiatowy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Gminny Szkoła Podstawowa w Niwnicach Helena Kubis Szuflicki Łukasz Kaja Kowalska Laura Mól Kubis Helena Laura Mól Kubis Helena Wiktoria Cymon Anna Gniado Kaja Kowalska Łukasz Szuflicki Justyna Drążek Kaja Kowalska Łukasz Szuflicki Helena Kubis Joanna Grudniewicz Drużynowo Małgorzata Sykała Wiktoria Cymon Łukasz Szuflicki IV miejsce V I IV miejsce IV miejsce IV miejsce V Powiatowy i IV Dolnośląski Konkurs o Unii Europejskiej Jaka przyszłość zjednoczonej Europy II Zawody Latawcowe Per Aspera Ad Astra ZSOiZ Gryfów Śląski, Urząd Gminy i Miasta Warsztat Terapii Zajęciowej Lwówku Śląskim Komenda Powiatowa Policji Łukasz Szuflicki DYWIZJON 303 Maciej Rzeźwicki Michał Drużga Seweryn Kaczorowski Jakub Kruk - drużyna Magdalena Wierzba Gminny konkurs plastyczny Gminny Szkoła Agnieszka Gliwa Julia Gryszel I 25

26 Moja okolica pięknieje III Dolnośląski Festiwal Dary Lasu Konkurs artystyczny XIX Dolnośląski Przegląd Teatrów Szkolnych Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim wojewódzki Nadleśnictwo Lwówek Śląski powiat lwówecki wojewódzki Ośrodek Kultury w Żarowie Jakub Sabada Martyna Gałka Kamil Wróblewski Szkoła Podstawowa Nr 3 Magda Matkowska Tomasz Matkowski Paweł Pawlak Zuzanna Marek nauczyciel: Lidia Ryngwelska grupa teatralna Teatr pod szczęśliwą 3 nauczyciele: Maria Józefowicz Lidia Ryngwelska I I Dolnośląski Konkurs ABC drzew i krzewów wojewódzki Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowyc h Laura Budzyńska nauczyciel: Natalia Włodarska I Regionalny Konkurs Recytatorski o Tematyce Sybirackiej regionalny Prywatne Gimnazjum im. Sybiraków w Lwówku Śląskim Dominika Wiśniowska Laura Budzyńska Nauczyciel: Danuta Łużna wyróżnienie Powiatowy Konkurs Plastyczny Najpiękniejsza palma wielkanocna powiatowy Gimnazjum im. Jana Pawła II we Lwówku Śląskim, Parafia Rzymsko Katolicka pw. Wniebowzi ę-cia Najświętszej Marii Panny w Lwówku Śląskim Weronika Dudek Aleksander Dudek Karolina Witczuk Iwona Wierobiej nauczyciele: Katarzyna Matusewicz Lidia Ryngwelska wyróżnienie 26

27 Konkurs Plastyczno Literacki Podróż z Juliuszem Verne em Konkurs Ornitologiczny Ptaki Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i Rudawskiego Parku Krajobrazowego III Dolnośląski Festiwal Dary Lasu Konkurs artystyczny XIX Dolnośląski Przegląd Teatrów Szkolnych wojewódzki Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu regionalny Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowyc h wojewódzki Nadleśnictwo Lwówek Śląski powiat lwówecki wojewódzki Ośrodek Kultury w Żarowie kl. VI b nuczyciel: Maria Józefowicz Julia Jaśkiewicz Żaneta Kata nauczyciel: Natalia Włodarska Magda Matkowska Tomasz Matkowski Paweł Pawlak Zuzanna Marek nauczyciel: Lidia Ryngwelska grupa teatralna Teatr pod szczęśliwą 3 nauczyciele: Maria Józefowicz Lidia Ryngwelska I I I Dolnośląski Konkurs ABC drzew i krzewów wojewódzki Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowyc h Laura Budzyńska nauczyciel: Natalia Włodarska I Regionalny Konkurs Recytatorski o Tematyce Sybirackiej Turniej Bezpieczeństwa w regionalny Prywatne Gimnazjum im. Sybiraków w Lwówku Śląskim Dominika Wiśniowska Laura Budzyńska Nauczyciel: Danuta Łużna Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych Karolina Klaudia wyróżnienie Königsman, Szulecka, 27

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 INFORMACJE OGÓLNE KADRA PEDAGOGICZNA 18 nauczycieli (14 zatrudnionych w pełnym wymiarze, 4 w niepełnym wymiarze godzin) 10 dyplomowanych

Bardziej szczegółowo

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą.

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. Dział programu Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Efekty działań I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. 1.Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. - Zapoznanie uczniów z zasadami

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 943185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2012/2013 320 uczniów w 14 oddziałach klas 1-6 59 przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Dyrektor: mgr Dariusz Lisowski. Osiągnięcia. rok szkolny 2014/2015

Dyrektor: mgr Dariusz Lisowski. Osiągnięcia. rok szkolny 2014/2015 GIMNAZJUM im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie Dyrektor: mgr Dariusz Lisowski Osiągnięcia rok szkolny 2014/2015 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE Lekka atletyka opiekun Tomasz Wójciak MEDALIŚCI ORAZ FINALIŚCI INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 94 3185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2013/2014 było nas: 335 uczniów w 13 oddziałach klas 1-6 89

Bardziej szczegółowo

Weronika Jaworska 2b Aleksandra Borys 2b 4 Wojewódzki Konkurs Opisowy Mój las wykonanie pracy B.Tutaj III miejsce Monika Kloc 3e

Weronika Jaworska 2b Aleksandra Borys 2b 4 Wojewódzki Konkurs Opisowy Mój las wykonanie pracy B.Tutaj III miejsce Monika Kloc 3e Tytuł Najlepszego Absolwenta Gimnazjum 6,0 Katarzyna Szczepańska 3c Najwyższe średnie w szkole 5,9 5,8 5,7 5,7 5,7 Aleksandra Kaplita Aleksandra Drzał Karolina Żebrakowska Aleksandra Sitarz Karolina Pastuła

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI dla Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie na lata 2015-2018 Strona 1 z 19 Program Profilaktyki dla

Bardziej szczegółowo

Plan Wspierania Uzdolnień

Plan Wspierania Uzdolnień Plan Wspierania Uzdolnień na rok szkolny 2015/2016 Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie L.p. Planowane działanie Termin Osoba odpowiedzialna 1 Stworzenie kalendarza konkursów (zał. 1) wrzesień 2 Stworzenie kalendarza

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła jest kolorowa, bezpieczna i przyjazna uczniowi. Uczy, bawi i wychowuje. Daje szanse rozwoju zdolnym, pomaga słabszym.

Nasza szkoła jest kolorowa, bezpieczna i przyjazna uczniowi. Uczy, bawi i wychowuje. Daje szanse rozwoju zdolnym, pomaga słabszym. OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/16 Szkoła Podstawowa nr 13 w Jeleniej Górze im. Komisji Edukacji Narodowej to przyjazna szkoła, najlepsza inwestycja w przyszłość dziecka. http://trzynastkajg.w.interia.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

LOKATA IMPREZA SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM

LOKATA IMPREZA SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM Rok szkolny 2013/2014 IMPREZA SPORTOWA LOKATA 1. Mistrzostwa Szczecina chłopców klas VI w piłce nożnej grupa B MOS II miejsce 2. Turniej Piłki Nożnej chłopców Szkół Podstawowych ZS 1, UKS Szmaragd I miejsce

Bardziej szczegółowo

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015.

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015. Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015. Lp. Imię i nazwisko ucznia lub nazwa grupy Nazwa i miejsce konkursu lub zawodów Październik 1 Aleksandra

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 Data 30.08.2013 Uroczystość / konkurs Konferencja Rady Pedagogicznej, inauguracja roku szkolnego 2013/14 02.09. 2013 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 12.09.2013

Bardziej szczegółowo

Pan Prezydent Zaprasza

Pan Prezydent Zaprasza Pan Prezydent Zaprasza Uczniowie nagrodzeni za osiągnięcia naukowe i artystyczne w roku szkolnym 2010/2011 Konkursy przedmiotowe i artystyczne Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Pełna nazwa konkursu Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 3. Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu. Na lata: 2011 2014

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 3. Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu. Na lata: 2011 2014 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 3 Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu Na lata: 2011 2014 Program został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 20.10.2011r. w porozumieniu z Radą

Bardziej szczegółowo

SUKCESY SPORTOWE LICEALIADA ROK SZKOLNY 2011 / 2012

SUKCESY SPORTOWE LICEALIADA ROK SZKOLNY 2011 / 2012 SUKCESY SPORTOWE LICEALIADA Uczniowie naszej szkoły corocznie uczestniczą w zawodach sportowych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach, w ramach Mistrzostw Powiatu Pabianickiego, osiągając

Bardziej szczegółowo

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wspieranie rozwoju dziecka Udział w programie Szkoła

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W LĘDZINACH zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców z dnia 15.09.2014 r.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W LĘDZINACH zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców z dnia 15.09.2014 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W LĘDZINACH zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców z dnia 15.09.2014 r. Podstawa programowa i podstawa prawna szkolnego programu profilaktycznego 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO Cele Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Podjęcie działań profilaktycznych 1.Zapobieganie i eliminowanie zachowań agresywnych wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia dydaktyczne

Osiągnięcia dydaktyczne 1 Osiągnięcia dydaktyczne 1. Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2004/2005 mierzone średnią liczba punktów uzyskanych w szkole: - część humanistyczna egzaminu: 32,6 - część

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego ul. Niepodległości 2 68 300 Lubsko tel. 68-457-22-32 e mail: sp2lubsko@poczta.onet.pl www.sp2.lubsko.pl Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lubsku

Bardziej szczegółowo

Dyrektor: mgr Dariusz Lisowski. Osiągnięcia. rok szkolny 2013/2014

Dyrektor: mgr Dariusz Lisowski. Osiągnięcia. rok szkolny 2013/2014 GIMNAZJUM im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie Dyrektor: mgr Dariusz Lisowski Osiągnięcia rok szkolny 2013/2014 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE OPIEKUNOWIE: mgr Dariusz Morawski mgr Tomasz Wójciak Reprezentacja szkoły

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE

Bardziej szczegółowo

SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA

SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA Nazwa konkursu ucznia Uzyskany wynik klasa nauczyciela Pięknego Czytania Oliwia Szypulska Karolina Baniak Artur Dokurna Julia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie osiągnięć pracy Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie w roku szkolnym 2009/2010

Podsumowanie osiągnięć pracy Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie w roku szkolnym 2009/2010 Podsumowanie osiągnięć pracy Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie w roku szkolnym 2009/2010 Laureaci konkursów przedmiotowych: Imię i nazwisko klasa przedmiot opiekun Marcelina

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób.

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Szkoła Podstawowa nr 64 660 uczniów: 3 Oddziały 0 14 klas I-III 15 klas IV VI nauczyciele: 54-dyplomowani 8-mianowani 7-kontraktowi 2-stażyści Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Gimnazjum nr 32

Bardziej szczegółowo

Dagmara Strzelecka, Małgorzata Gąsior, Aleksandra Kamińska, Kinga Gancarz, Karolina. Opiekun mgr Tomasz Wójciak

Dagmara Strzelecka, Małgorzata Gąsior, Aleksandra Kamińska, Kinga Gancarz, Karolina. Opiekun mgr Tomasz Wójciak GIMNAZJUM im. Rycerstwa Polskiego w Bolkowie Osiągnięcia rok szkolny 2012/2013 Dyrektor: mgr Dariusz Lisowski OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE OPIEKUNOWIE: mgr Dariusz Morawski mgr Tomasz Wójciak Reprezentacja szkoły

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2008/2009 09.06.2009r. Starostwo Powiatowe

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2008/2009 09.06.2009r. Starostwo Powiatowe Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 00/00 0.0.00r. Starostwo Powiatowe. Informacja o realizacji kalendarza imprez sportowych w powiecie lubańskim w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WYZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2012-2015 ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2012-2013

ZADANIA WYZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2012-2015 ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2012-2013 ZADANIA WYZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2012-2015 ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2012-2013 PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ODŻYWIANIA SIĘ,,Wiem co jem-czyli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Profilaktyka jest to ciągły proces ochrony człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się zagrożenia.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM lp Rodzaj imprezy lub działania APELE I SPOTKANIA INTEGRUJACE SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW PO III KLASIE GIMNAZJUM INFORMACJA O STANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

I. Konkursy przedmiotowe

I. Konkursy przedmiotowe I. Konkursy przedmiotowe 1. finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki- Marta Machej 2. finaliści Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka rosyjskiego: Władysław Lewandowski, Hubert

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 1. Sprawdzian w klasie I: Średnia szkolna: 25,6 pkt Średnia wojewódzka: 23,0 pkt Średnia gminy: 23,2 pkt Średnia powiatu: 23,0

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LP ZADANIA DO REALIZACJI CZAS REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 BEZPIECZNA SZKOŁA PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Przyjęto do realizacji na podstawie Uchwały Rady Rodziców z dnia 10 września 2015r. w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 Załącznik do uchwały nr 13/2014Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Księżpolu z dnia 15 września 2014 r. Uchwała Rady Rodziców z dnia 17 września 2014 r. Cele: SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH ŚLASKICH na rok szkolny 2004/2005

PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH ŚLASKICH na rok szkolny 2004/2005 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH ŚLASKICH na rok szkolny 2004/2005 Zadanie Organizacja w roku szkolnym 2004/05 Uczeń podmiotem procesu wychowawczego. 1. Współpraca z rodzicami. Sposób

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

NASZE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

NASZE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 NASZE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Efektem pracy z uczniem zdolnym w ramach kół przedmiotowych i zajęć sportowych w roku szkolnym 2012/2013 są liczne sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Aleksandry

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa druga PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych

Plan działań profilaktycznych Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2013/2014) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę iczną w dniu 12 września

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 8 im. S. Westwalewicza Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 os. Legionów Henryka Dąbrowskiego 16 w Tarnowie

Gimnazjum nr 8 im. S. Westwalewicza Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 os. Legionów Henryka Dąbrowskiego 16 w Tarnowie Gimnazjum nr 8 im. S. Westwalewicza Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 os. Legionów Henryka Dąbrowskiego 16 w Tarnowie tel./fax: 14622-43-41, 14622-32-21 http://www.zso4.okay.pl dyrzso4@umt.tarnow.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZAŁĄCZNIK NR. 3 DO STATUTU SZKOŁY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY IM. KS. STANISŁAWA CHMIELEWSKIEGO W MONKINIACH NA LATA 2013-2016 MONKINIE 2013 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM KS. ST.

Bardziej szczegółowo

Sześciolatku witaj w naszej szkole! SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W KŁAJU

Sześciolatku witaj w naszej szkole! SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W KŁAJU Sześciolatku witaj w naszej szkole! SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W KŁAJU Trud włożony w przygotowanie młodych ludzi do życia, zawsze idzie w parze z troską o gruntowną i wszechstronną edukację.

Bardziej szczegółowo

Międzyklasowy Turniej Gry Frizby kl. IV - VI

Międzyklasowy Turniej Gry Frizby kl. IV - VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014 Nazwa miejscowości: Zgorzelec Status miejscowości (Miasto, Gmina lub Miasto i Gmina): Gmina Miejska Zgorzelec Województwo:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015 Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. Plan uwzględnia wnioski z: - badań, opinii

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być. Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być. Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzony, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, do realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE (2012-2015) koncepcja pracy szkoły Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października 2012 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

KONKURSY. w roku szkolnym 2010/2011 KURATORYJNE. Lp Nazwa konkursu osiągnięcie uczeń. 1 Konkurs Matematyczny udział w II etapie Jakub Skorupski 3b

KONKURSY. w roku szkolnym 2010/2011 KURATORYJNE. Lp Nazwa konkursu osiągnięcie uczeń. 1 Konkurs Matematyczny udział w II etapie Jakub Skorupski 3b KONKURSY w roku szkolnym 2010/2011 KURATORYJNE Lp Nazwa konkursu osiągnięcie uczeń kla sa 1 Konkurs Matematyczny 2 Konkurs Polonistyczny Katarzyna Szkiłądź 3 Konkurs Historyczny 4 Konkurs Biologiczny 5

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE BRONIEWICE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA BRONIEWICE 3 88-160 JANIKOWO WSTĘP

AKTYWNE BRONIEWICE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA BRONIEWICE 3 88-160 JANIKOWO WSTĘP SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA BRONIEWICE 3 88-160 JANIKOWO AKTYWNE BRONIEWICE WSTĘP Rok szkolny 2013/14 został ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki rokiem, w którym szczególną uwagę

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W ŚWIDWINIE NA ROK 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W ŚWIDWINIE NA ROK 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W ŚWIDWINIE NA ROK 2013/2014 ZADANIA : WIEM, JAK BYĆ BEZPIECZNYM I ZDROWYM PRZEDSZKOLAKIEM. JESTEŚMY EKOPRZEDSZKOLAKAMI DBAMY O PRZYRODĘ.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2014-2015/

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2014-2015/ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie /2014-2015/ Program profilaktyki jest spójny z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Beata Gomułka nauczyciel mianowany biologii i chemii w Gimnazjum Publicznym im. Ks. B. Markiewicza w Pruchniku Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFLIAKTYCZNY ZSP w Nowej Iwicznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

PROGRAM PROFLIAKTYCZNY ZSP w Nowej Iwicznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum PROGRAM PROFLIAKTYCZNY ZSP w Nowej Iwicznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum rok szkolny 2006/07 Przemocy i agresji mówimy - stop! Program profilaktyczny stanowi uzupełnienie programu wychowawczego szkoły.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku. w roku szkolnym 2013/2014

Plan pracy pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku. w roku szkolnym 2013/2014 Plan pracy pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku w roku szkolnym 2013/2014 Zadania Środki realizacji Termin Uwagi 1.Prowadzenie badań i działań diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK w Sławnie od marca 2012 roku, realizuje zadanie publiczne pod nazwą Poznaj smak sportowej

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK w Sławnie od marca 2012 roku, realizuje zadanie publiczne pod nazwą Poznaj smak sportowej Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK w Sławnie od marca 2012 roku, realizuje zadanie publiczne pod nazwą Poznaj smak sportowej rywalizacji powierzone przez gminę Sławno. W ramach tego zadania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE 1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE na lata 2015-2017 Przyjęta przez Radę Pedagogiczną 17 września 2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia sportowe SP Małe Walichnowy w roku szkolnym 2005/2006

Osiągnięcia sportowe SP Małe Walichnowy w roku szkolnym 2005/2006 Osiągnięcia sportowe SP Małe Walichnowy w roku szkolnym 2005/2006 TURNIEJE I ZAWODY MIĘDZYSZKOLNE Pierwszy semestr TURNIEJ UNIHOKEJA Lato 2005 z TCSIT Tczew 23.08.2005r.. III BIEG PRZEŁAJOWY KLAS I III

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016 I. Główne cele pracy wychowawczej: 1. Zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania godności oraz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2014/2015

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2014/2015 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY DYDAKTYKA ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN DOSKONALENIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO Przygotowanie do realizacji zadań związanych z organizacją II panelu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KARCZEWIE OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Witamy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dlaczego do G 119? Atuty szkoły Dobra baza lokalowa Sprawdzone rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Ciekawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Ustroniu Morskim rok 2014/15 Przyjęty program profilaktyki tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania oraz programem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata 2014-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata 2014-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna. II. Informacja o szkole. III. Wizja szkoły. IV. Misja szkoły. V. Plan zadań do realizacji

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne Pedagog, wychowawcy klas

Osoby odpowiedzialne Pedagog, wychowawcy klas DZIAŁANIA SZKOŁY W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO w roku szkolnym 2013/2014 L.P. Zadanie (działanie) 1. Diagnoza sytuacji wychowawczej i opiekuńczej w szkole. Cele Wnioski do wykorzystania w planowaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp. Cele Zadania Sposoby realizacji Realizatorzy 1. Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych uczniów.

Bardziej szczegółowo

Miejsce Imię i nazwisko ucznia Nazwa konkursu. Sukcesy indywidualne i drużynowe. grzbietowym. grzbietowym

Miejsce Imię i nazwisko ucznia Nazwa konkursu. Sukcesy indywidualne i drużynowe. grzbietowym. grzbietowym Szkolne oraz pozaszkolne konkursy przedmiotowe, sportowe, artystyczne i inne. II semestr 2013/2014 Ważniejsze osiągnięcia uczniów naszego Gimnazjum w konkursach o zasięgu pozaszkolnym obrazuje poniższe

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki- harmonogram działań na rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki- harmonogram działań na rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki- harmonogram działań na rok 2015/2016 Cel ogólny: ŻYJĘ ZDROWO, BEZPIECZNIE I KULTURALNIE Cele szczegółowe: 1. wyrabianie umiejętności kierowania emocjami, uczuciami i postawami 2.

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych:

Osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych: Osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych: Konkursy I semestr 2013/2014 Konkursy Ogólnopolska Olimpiada p. Anna Stolarska Mitologiczna,,OLIMPUS 12 miejsce - Gabriela Kuta kl. V a I miejsce Hanna Kopeć

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej nr 1. im. J. Kusocińskiego. w Ożarowie Mazowieckim

Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej nr 1. im. J. Kusocińskiego. w Ożarowie Mazowieckim Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim Opracował Zespół w składzie: Joanna Koll Beata Wydrych Mariola Micuła Izabela Rokicka Joanna Jówko I. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa trzecia PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego. ognisko klasowe

Bardziej szczegółowo

WIKTORIA WĄSALA kl. 4d

WIKTORIA WĄSALA kl. 4d WIKTORIA WĄSALA kl. 4d Laureatka III miejsca w Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów w szachach Zdobywczyni Mistrzostwa Jeleniej Góry, Strefy Jeleniogórskiej i IV miejsca w finale Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja programów edukacyjnych o charakterze profilaktycznym i prozdrowotnym.

Realizacja programów edukacyjnych o charakterze profilaktycznym i prozdrowotnym. Realizacja programów edukacyjnych o charakterze profilaktycznym i prozdrowotnym. W klasach: zajęcia warsztatowe dla uczniów, prowadzone przez wychowawców, pedagoga szkolnego oraz zapraszanych specjalistów

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju MIESIĄC L.P. TERMIN TEMAT ODPOWIEDZ. WSPÓŁODPOWIEDZ. 1. 03.09.2012 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie na rok szkolny 2014/2015 (załącznik do Szkolnego Programu Profilaktyki na lata 2014-2018) Problem: Palenie papierosów

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2015 R.

TERMINARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2015 R. TERMINARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2015 R. KOŁA, SEKCJE, ORGANIZACJE WSPÓŁPRACUJĄCE Kółko plastyczne Kółko muzyczne Kółko tańca ludowego Klub SENIORA Iłowo-Osada Klub SENIORA Narzym Zespół

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Cel główny. Cele szczegółowe. Program profilaktyki obejmuje następujące obszary działań:

Wstęp. Cel główny. Cele szczegółowe. Program profilaktyki obejmuje następujące obszary działań: August Comte Wiedzieć, żeby przewidzieć. Przewidzieć, żeby działać August Comte PROGRAM PROFILAKTYCZNY 2012/2013 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 112 Z ODDZIAŁAMI INTERGRACYJNYMI im. MARII KOWNACKIEJ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze

REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze REGULAMIN I HARMONOGRAM REKRUTACJI DO TECHNIKUM w Zespole Szkół Ekonomiczno Turystycznych w Jeleniej Górze rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo

DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DOBRA SZKOŁA- LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim Lp. ucznia Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim Klasa Osiągnięcia nauczyciela, który przygotował ucznia do Agnieszka Zaremba 1 Wojciech Czajkowski II Laureat Konkursu

Bardziej szczegółowo

Cele główne Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni. -nauczyciele - nauczyciele -nauczyciele -konserwator -nauczyciel dyżurujący -woźny

Cele główne Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni. -nauczyciele - nauczyciele -nauczyciele -konserwator -nauczyciel dyżurujący -woźny Cele główne Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni I. Bezpieczeństwo uczniów 1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą -zapoznanie uczniów z przepisami bhp -udział uczniów w konkursach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 im. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPCY Zatwierdzony Uchwałą Rady Rodziców i Uchwałą Rady Pedagogicznej w dn. 01.10.2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo