OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010"

Transkrypt

1

2

3 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, Piła sekretariat PKU

4 SPIS TREŚCI Wstęp 3 Akademia dla Dyrektora 4 I. Formy doskonalące dla kadry kierowniczej i pracowników samorządowych 5 II. Kursy doskonalące w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej 6 III. Kursy doskonalące w zakresie przedmiotowo-metodycznym Dla nauczycieli wychowania przedszkolnego 12 Dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 17 Dla nauczycieli języka polskiego 20 Dla nauczycieli historii i wos-u 23 Dla nauczycieli biologii i przyrody 23 Dla nauczycieli geografii 24 Dla nauczycieli matematyki 25 Dla nauczycieli fizyki 25 Dla nauczycieli chemii 26 Dla nauczycieli plastyki 26 Dla nauczycieli bibliotekarzy 26 Dla nauczycieli wychowania fizycznego 2 Dla nauczycieli przedmiotów zawodowych 2 Dla nauczycieli języka angielskiego 29 IV. Formy doskonalące w zakresie wspomagania pracy szkoły i rozwoju zawodowego nauczycieli 29 V. Granty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 3 VI. Projekty edukacyjne 39 VII. Kursy kwalifikacyjne 42 VIII. Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych 44 IX. Akademia dla Rodziców 46 X. Karta zgłoszenia zapotrzebowania na szkolenie rady pedagogicznej 4 XI. Karta zgłoszenia na formę doskonalenia 49 XII. Karta zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny 50 XIII. Karta zgłoszenia zapotrzebowania na szkolenie dla rodziców 51 4

5 Szanowni Państwo Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. został utworzony zespół placówek Centrum Doskonalenia Nauczycieli (CDN) - składający się z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (ODN) i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (PBP) wraz z pięcioma filiami. Nowa placówka będzie realizowała zadania opisane w statucie od 1 września 2009 r. Obydwie placówki zachowują swoją autonomię w zakresie działalności merytorycznej, a w wielu obszarach przy realizacji zadań statutowych będą się nawzajem uzupełniały. CDN w Pile przedstawia ofertę form doskonalenia i dokształcania dla nauczycieli, w której uwzględniliśmy oczekiwania Państwa wynikające z przeprowadzonej diagnozy potrzeb w zakresie doskonalenia, jak również zaproponowaliśmy formy, które naszym zdaniem, przyczynią się do podniesienia kompetencji dydaktycznowychowawczych nauczycieli, a także posłużą wspieraniu szkół/placówek w realizacji zadań wynikających ze zmian w prawie oświatowym, w tym szczególnie zmiany podstawy programowej. Formy doskonalenia podzielone są ze względu na odbiorców i adresowane są do: kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego i jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za oświatę, nauczycieli: w zakresie przedmiotowo-metodycznym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwoju zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych. Dla osób zarządzających szkołami/placówkami kontynuujemy realizację projektu Akademia dla Dyrektora tematyka spotkań i proponowane terminy przedstawiamy w dalszej części informatora. Przedstawiamy również ofertę tematów szkoleń rad pedagogicznych, jeżeli tematyka wymaga uzupełnienia, czekamy na propozycje. Kontynuujemy projekt realizowany od dwóch lat - Akademia dla Rodziców. Wspólnie z PBP przygotowujemy nowe projekty edukacyjne, które będą realizowane z wykorzystaniem bazy filii PBP w Trzciance, Czarnkowie, Złotowie, Chodzieży i Wągrowcu. Dla nauczycieli, którzy chcą zmienić lub podnieść swoje kwalifikacje, będziemy organizować kursy kwalifikacyjne, a współpracując z uczelniami wyższymi studia podyplomowe. Wykaz kursów i kierunków studiów podyplomowych znajduje się w dalszej części informatora. Kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe będą uruchamiane w zależności od zainteresowania kierunkiem i liczby chętnych (minimalna liczbie zgłoszeń na kurs/studia podyplomowe 20 osób). Zgłoszenia przyjmujemy do 2 października 2009 r. Jak co roku będziemy organizować projekty edukacyjne miedzy innymi: Forum Twórczych Nauczycieli Targi Edukacyjne Libra 2010 Udany Start Turniej Małych Form Scenicznych Język niemiecki na scenie, Język angielski na scenie Pełen wykaz projektów edukacyjnych znajduje się w części VI niniejszej publikacji. W realizacji zadań statutowych będziemy współpracowali z Unią Federalistów Polskich przy organizacji wyjazdów studyjnych za granicę, które dadzą możliwość poznania różnych rozwiązań w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, szczegółowe propozycje przedstawimy w październiku. Zgłoszenia na formy doskonalenia można przesyłać do 30 września br. w formie papierowej na załączonym arkuszu lub elektronicznie. Bardzo serdecznie zachęcamy do przesyłania zgłoszeń w formie elektronicznej. Arkusz aplikacyjny znajduje się na stronie Odpłatność za udział w formach doskonalenia jest uzależniona od liczby chętnych przy 20 osobach w grupie od 5 do 6 zł. za godz. zajęć. Za formy organizowane z wykorzystaniem pracowni informatycznej odpłatność będzie wynosiła ok. 10 zł. za godzinę. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty form doskonalenia. Grzegorz Bogacz 5

6 Akademia dla Dyrektora Propozycje tematów spotkań dla dyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze oraz pracowników nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących szkoły/placówki. Rozpoczęcie spotkań godz. 10 (ewentualne zmiany zostaną przekazane na stronie internetowej). 1. Realizacja priorytetów MEN i WKO r. 2. Nowe regulacje prawne - zadania dla dyrektora r. 3. Rola rady pedagogicznej w procesie zarządzania szkołą/placówką r. 4. Ewaluacja wewnętrzna - drogą do podnoszenia jakości pracy szkoły/placówki r. 5. Doskonalenie nauczycieli szansą na poprawę wyników egzaminów zewnętrznych r. 6. Wypalenie zawodowe - jak sobie z tym radzić (warsztaty, zgłoszenia do r.) r. 7. Praca z uczniem zdolnym - przykłady dobrych praktyk r. Zajęcia w ramach projektu Akademia dla Dyrektora odbywały się będą w CDN w Pile przy ulicy Bydgoskiej 21. Potwierdzenie terminów kolejnych spotkań - na stronie 6

7 I. Formy doskonalące dla kadry kierowniczej i pracowników samorządowych Autorzy programu: I/01 Aktualizacja wiedzy w zakresie prawa oświatowego kadra kierownicza szkół/placówek wyposażenie uczestników szkolenia w aktualną wiedzę na temat regulacji prawnych w polskim systemie oświaty wykształcenie umiejętności interpretowania przepisów prawa i ich stosowania w praktyce szkolnej 20 Grzegorz Bogacz I/02 Ocena pracy nauczyciela dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego dotyczące oceniania pracy nauczycieli kształcenie umiejętności formułowania oceny pracy nauczyciela oraz oceny dorobku zawodowego za okres stażu kształcenie umiejętności formułowania wewnętrznych standardów jakości pracy nauczyciela Jacek Wiśniewski I/03 Akty prawa wewnątrzszkolnego i ich stosowanie w praktyce dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek doskonalenie umiejętności konstruowania aktów prawa wewnątrzszkolnego w świetle zmian w prawie oświatowym doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa i ich stosowania w zarządzaniu placówką oraz w pracy nauczyciela zapoznanie z procedurami tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego 12 Jacek Wiśniewski I/04 Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele (liderzy rad pedagogicznych) wyposażenie uczestników szkolenia w podstawową wiedzę nt. kompetencji i obowiązków osób sprawujących nadzór pedagogiczny oraz form sprawowania nadzoru zapoznanie z przykładami organizacji pracy dyrektora szkoły/placówki Jacek Wiśniewski I/05 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki nad stażami nauczycielskimi nowo powołani dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/placówek zapoznanie z decyzjami administracyjnymi i kierowniczymi dyrektora szkoły/ placówki w awansie zawodowym poznanie skutecznych sposobów sprawowania nadzoru nad awansem zawodowym nauczycieli Mirosława Horodok 7

8 I/06 Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej do podnoszenia efektywności pracy gimnazjum dyrektorzy, wicedyrektorzy gimnazjów zajmujący się analizą i interpretacją wyników egzaminu gimnazjalnego doskonalenie umiejętności korzystania z kalkulatora EWD interpretacja EWD możliwości wykorzystania EWD w planowaniu pracy szkoły Irena Denisoff I/07 Pozyskiwanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Praca z generatorem wniosku dyrektorzy szkół/placówek zapoznanie z dokumentami PO KL zasady pisania projektów praca z generatorem wniosku 1 Grzegorz Bogacz II. Kursy doskonalące w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej II/01 Jak planować godziny wychowawcze? nauczyciele szkół podstawowych określenie różnych aspektów wychowawczych na lekcjach do dyspozycji wychowawcy wskazanie różnorodnych metod prowadzenia zajęć z wychowankami Wiesława Bury II/02 Współpraca i współdziałanie wychowawcy z rodzicami nauczyciele szkół podstawowych określenie miejsca rodziców w procesie edukacji zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny dziecka 15 Wiesława Bury II/03 Rozwiązywanie konfliktów w szkole nauczyciele wszystkich typów szkół dostarczenie wiedzy na temat komunikacji interpersonalnej oraz przyczyn i sposobów rozwiązywania konfliktów promowanie postaw i zachowań sprzyjających poprawnej komunikacji kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych w relacjach interpersonalnych 24 Romualda Kosmatka

9 II/04 Wczesna interwencja i skuteczne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych ucznia pedagodzy szkolni, wychowawcy, nauczyciele pogłębianie wiedzy i umiejętności wczesnego wykrywania zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi opracowanie szkolnych procedur interwencyjnych projektowanie rozmowy z rodzicami dziecka eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy z dzieckiem przejawiającym zachowania ryzykowne zapoznanie z instytucjami wspierającymi działania wychowawczo-profilaktyczne szkoły 24 Romualda Kosmatka II/05 W zgodzie z sobą i dzieckiem, wychowywanie, które daje satysfakcję nauczyciele przedszkola i klas I III poszerzenie wiedzy rodziców i nauczycieli nt. przebiegu procesu wychowawczego rozwijanie samooceny w zakresie swojego udziału w procesie wychowawczym. rozwijanie umiejętności w zakresie prawidłowego stymulowania dziecka w procesie wychowawczym 12 Małgorzata Sokołowska II/06 Od rozmowy do negocjacji nauczyciele szkół podstawowych ( klasy IV-VI ), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uporządkowanie wiedzy na temat warunków dobrego kontaktu z innymi ludźmi rozwijanie samooceny w zakresie swojego udziału w procesie komunikowania się dokonanie przeglądu sposobów satysfakcjonującego porozumiewania się doskonalenie umiejętności konstruktywnego porozumiewania się w sytuacjach trudnych Małgorzata Sokołowska II/07 Ład i dyscyplina w szkole nauczyciele, wychowawcy zapoznanie nauczycieli z rolą ładu zewnętrznego i wewnętrznego w procesie kształcenia zapoznanie nauczycieli z czynnikami wpływającymi na jego tworzenie zapoznanie nauczycieli z zasadami utrzymania dyscypliny i ładu w klasie zapoznanie uczestników ze sposobami utrzymania uwagi w czasie lekcji Irena Denisoff 9

10 II/0 Budowanie relacji rodzice-szkoła wspomagających rozwój ucznia dyrektorzy i wicedyrektorzy, liderzy zespołów rad pedagogicznych, zainteresowani nauczyciele wyposażenie uczestników szkolenia w aktualną wiedzę dotyczącą praw i obowiązków rodziców poznanie mocnych i słabych stron obu podmiotów (rodziców i nauczycieli) poszerzenie aktualnych kompetencji w zakresie partnerskiego współdziałania rodziny i szkoły nabycie umiejętności interpersonalnych oraz poznanie technik przydatnych w nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych stosunków nauczyciel-rodzic Aldona Winnicka II/09 Komunikacja interpersonalna nauczyciele wszystkich przedmiotów, wszystkich typów szkół/placówek poszerzenie wiedzy na temat optymalizacji kontaktów interpersonalnych znajomość mowy ciała praktyczne kształtowanie umiejętności interpersonalnych warunkujących wywieranie wpływu na ludzi przedstawienie konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów Anna Kasperkowiak II/10 Podstawy negocjacji w sytuacjach konfliktowych nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zapoznanie uczestników kursu ze sposobami negocjacji Ewa Ławniczak II/11 Jak rozmawiać z gimnazjalistą, który wie lepiej nauczyciele gimnazjów i młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych, wychowawcy internatów, świetlic, domów dziecka przybliżenie zjawisk związanych z patologicznym obrazem świadomości społecznej przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki patologii społecznej 24 Jolanta Smeja II/12 Terapia dziecka głęboko niepełnosprawnego nauczyciele pracujący z dzieckiem głęboko niepełnosprawnym zapoznanie uczestników kursu ze specyfiką funkcjonowania osób głęboko niepełnosprawnych zaprezentowanie metod i form pracy z uczniem głęboko niepełnosprawnym zapoznanie uczestników z koncepcją wykorzystania dla rozwoju osobniczego odruchów automatycznych zaprezentowanie strategii pracy z uczniem głęboko niepełnosprawnym 15 Grzegorz Rączka 10

11 II/13 ADHD i dysfunkcje parcjalne zaleta czy koszmar? zainteresowani nauczyciele szkół/placówek zapoznanie nauczycieli z metodyką pracy z uczniem z ADHD pomoc nauczycielowi w sytuacjach trudnych podanie metod i rozwiązań praktycznych w pracy z uczniem z zaburzeniami Monika Juszka II/14 Metody komputerowe w rewalidacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele klas integracyjnych, nauczyciele klas i szkół specjalnych doskonalenie umiejętności wykorzystania sprzętu i oprogramowania komputerowego w pracy rewalidacyjnej i terapeutycznej kształcenie umiejętności wykorzystania oprogramowania graficznego do tworzenia własnych komputerowych pomocy dydaktycznych kształcenie umiejętności wykorzystania technik komputerowych w celu wyrównywania deficytów rozwojowych i stymulowania funkcji zaburzonych u osób dysfunkcyjnych Kinga Anielska-Wachowska II/15 Motywacja uczniów w procesie nauczania i uczenia się nauczyciele różnych specjalności doskonalenie umiejętności motywowania uczniów w procesie nauczania i uczenia się wewnętrzne i zewnętrzne czynniki motywujące ucznia techniki motywowania uczniów do nauki rozpoznawanie preferencji sensorycznych uczniów Barbara Jankowska, Iwona Supronowicz II/ Prawidłowe relacje uczeń nauczyciel - rodzice wszyscy nauczyciele pragnący uatrakcyjnić spotkania z rodzicami, efektywnie współwychowywać dzieci wraz z ich opiekunami na zasadach partnerskiej współpracy zdobycie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności zorganizowania spotkania tak, by było ono atrakcyjne i zachęcające do dalszych kontaktów nauczyciel - rodzic Romualda Kosmatka II/17 ABC pomagania, czyli trening podstawowych umiejętności wychowawczych nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy domów dziecka, ośrodków wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych, którzy nie są psychologami zdobycie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności pomocnych w pracy z drugim człowiekiem Romualda Kosmatka 11

12 II/1 Młodzież a uzależnienia - profilaktyka nauczyciele, pedagodzy oraz psychologowie uświadomienie znaczenia profilaktyki w dziedzinie rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych Romualda Kosmatka II/19 Uległość i agresja jako obrona poczucia własnej wartości pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczyciele i pedagodzy trening umiejętności wspierających dzieci i młodzież praktyczne doświadczenie pracy terapeutycznej poprzez konkretne ćwiczenia warsztatowe dostarczenie wiedzy na temat nauki przestrzegania zasad w grupie Romualda Kosmatka II/20 Skuteczny wychowawca Jestem wychowawcą Państwa dziecka zainteresowani nauczyciele przedyskutowanie powodów, dla których wychowawcy i rodzicowi potrzebne są dobre wzajemne kontakty przeanalizowanie przyczyn trudności we wzajemnych kontaktach wychowawcy i rodziców 6 Alicja Szwedzińska II/21 Skuteczny wychowawca Lubię moją klasę zainteresowani nauczyciele przeanalizowanie wpływu poziomu zintegrowania zespołu klasowego na zadowolenie uczniów z kontaktów rówieśniczych oraz na efektywność nauczania zapoznanie z etapami procesu integracji klasy 6 Alicja Szwedzińska II/22 Skuteczny wychowawca Klasa jest grupą zainteresowani nauczyciele przeanalizowanie sposobów rozpoznawania ról pełnionych przez uczniów w klasie grupie analiza przyczyn wchodzenia w role szczególnie trudne tj. kozioł ofiarny, błazen klasowy oraz postawy klasy wobec takich uczniów 6 Alicja Szwedzińska II/23 Skuteczny wychowawca Lekcje wychowawcze zainteresowani nauczyciele podjęcie próby odpowiedzi na pytanie Co dla mnie wychowawcy jest ważne w kontakcie z klasą? wskazanie źródeł wiedzy na temat potrzeb klasy przedyskutowanie sposobów prowadzenia lekcji wychowawczych 6 Alicja Szwedzińska 12

13 II/24 Skuteczny wychowawca Wychowawca i profilaktyk w jednej osobie zainteresowani nauczyciele uporządkowanie wiedzy wychowawców na temat założeń profesjonalnej psychoprofilaktyki przedyskutowanie roli wychowawcy jako profilaktyka rozpoznanie zasobów instytucji wspierających wychowawcę w pracy profilaktycznej 6 Alicja Szwedzińska II/25 Skuteczny wychowawca Problem w klasie. Czyj to problem? zainteresowani nauczyciele przedyskutowanie definicji pojęcia problem w klasie zebranie pomysłów na radzenie sobie wychowawcy z problemami w klasie zapoznanie uczestników z metodą wychowanie bez porażek T. Gordona 6 Alicja Szwedzińska II/26 Od rozmowy do negocjacji zainteresowani nauczyciele uporządkowanie wiedzy na temat warunków dobrego kontaktu z innymi ludźmi rozwijanie samooceny w zakresie swojego udziału w procesie komunikowania się doskonalenie umiejętności konstruktywnego porozumiewania się w sytuacjach trudnych Małgorzata Sokołowska II/27 W zgodzie z sobą i dzieckiem, wychowywanie, które daje satysfakcje zainteresowani nauczyciele poszerzenie wiedzy rodziców i nauczycieli nt. przebiegu procesu wychowawczego rozwijanie samooceny w zakresie swojego udziału w procesie wychowawczym rozwijanie umiejętności w zakresie prawidłowego stymulowania dziecka w procesie wychowawczym 12 Małgorzata Sokołowska II/2 Pedagogizacja rodziców Rodzic doskonały zainteresowani nauczyciele przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć z rodzicami w zakresie: udzielania pośredniej i bezpośredniej pomocy rodzicom w ich działalności wychowawczej stałego podnoszenia stopnia refleksyjności rodziców w ich działalności wychowawczej usprawniania wychowawczej działalności rodziny i jej ogólnego właściwego funkcjonowania Aneta Kantak II/29 Rozwijanie kompetencji osobistych i umiejętności wychowawczych nauczyciela zainteresowani nauczyciele rozpoznawanie i wykorzystywanie emocji do wspomagania myślenia i działania udrożnienie komunikacji interpersonalnej rozwiązywanie konfliktów w relacji U-U poprzez mediacje, negocjacje zwiększenie świadomości siebie w różnych sytuacjach osobistych i społecznych (określenie własnych granic i respektowanie granic innych ludzi) Ewa Rachuta 13

14 II/30 Jak bez walki i niepotrzebnej uległości kontaktować się z innymi i realizować ważne cele życiowe warsztat z zakresu podstawowych umiejętności asertywnych zainteresowani nauczyciele uświadomienie sobie własnych zasobów i ograniczeń w kontaktach z ludźmi poznanie teorii zachowań asertywnych zwiększenie świadomości siebie w różnych sytuacjach osobistych i społecznych (określenie własnych granic i respektowanie granic innych ludzi) trening podstawowych umiejętności asertywnych Ewa Rachuta II/31 Konstruowanie indywidualnych programów terapeutyczno-rozwojowych nauczyciele szkół i przedszkoli specjalnych i integracyjnych nabycie umiejętności ustalania celów i konstruowania indywidualnych programów terapeutyczno-rozwojowych dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych 15 Aldona Winnicka II/32 Terapia logopedyczna dla dzieci z wadą słuchu logopedzi i pedagodzy pracujący z dziećmi z uszkodzonym słuchem pogłębienie i poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej umiejętności pracy z małymi dziećmi z uszkodzonym słuchem 15 Aldona Winnicka II/33 Wczesna diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami mowy nauczyciele przedszkoli i szkół integracyjnych i ogólnodostępnych zdobycie lub pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy 15 Aldona Winnicka II/34 Wychowanie i nauczanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych nauczyciele, pedagodzy szkół integracyjnych i ogólnodostępnych szkół podstawowych i gimnazjalnych przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych Aldona Winnicka III. Kursy doskonalące w zakresie przedmiotowo-metodycznym DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO III/01 Kinezjologia edukacyjna zastosowanie metody P. Dennisona w pracy z dzieckiem przedszkolnym nauczyciele wychowania przedszkolnego poznanie ćwiczeń i zabaw kinezjologicznych oraz ich wpływu na wszechstronny rozwój i przygotowanie dziecka do szkoły nabycie umiejętności zastosowania kinezjologii edukacyjnej podczas prowadzenia zajęć 12 Maria Jolanta Małek 14

15 III/02 Wyrabianie gotowości do nauki czytania i pisania poprzez zabawy i ćwiczenia grafomotoryczne w systemie Edukacja przez ruch nauczyciele wychowania przedszkolnego omówienie systemu realizującego założenia integracji sensorycznej i wspomagającego procesy zapamiętywania tworzenie zabaw i gier na podstawie systemu Edukacja poprzez ruch 20 Anita Kępińska III/03 Zabawy muzyczno-taneczne z dziećmi nauczyciele wychowania przedszkolnego nabycie umiejętności zastosowania metody Batii Strauss, Carla Orffa i zasady towrzenia choreografii w trakcie projektowania zabaw muzycznych ukazanie inspirującej roli muzyki w pracy pedagogicznej kształcenie umiejętności odbioru dzieł muzyki klasycznej przez dzieci poprzez pobudzenie ich aktywności wewnętrznej 20 Anita Kępińska III/04 Zabawy muzyczne oparte na metodzie aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss nauczyciele wychowania przedszkolnego tworzenie sytuacji przeżywania i doświadczania muzyki przybliżenie głównych założeń metody oraz zasad prowadzenia zajęć wykorzystanie elementów ruchu, tańca, gestów, śpiewu i gry na prostych instrumentach w trakcie obcowania z muzyką kształcenie wyobraźni dźwiękowej 20 Anita Kępińska III/05 Wykorzystanie Metody Dobrego Startu w rozwijaniu gotowości do nauki czytania i pisania nauczyciele wychowania przedszkolnego poznanie założeń MDS i jej znaczenia w edukacji i terapii dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym nabycie umiejętności programowania i prowadzenia zajęć MDS zastosowanie MDS w edukacji dziecka, w profilaktyce i terapii dysleksji poznanie metod wspomagających i umiejętne wykorzystanie ich w trakcie projektowania zajęć MDS 20 Anita Kępińska III/06 Kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych dziecka metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne nauczyciele wychowania przedszkolnego poznanie założeń MRR, zasad prowadzenia zajęć metoda Weroniki Sherborne, organizacji grup ćwiczących zabawy rozwijające świadomość ciała i przestrzeni - ćwiczenia nabycie umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć MRR 20 Anita Kępińska 15

16 III/07 Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej w przedszkolu nauczyciele wychowania przedszkolnego nabycie umiejętności planowania matematycznych działań z dziećmi w wieku przedszkolnym poznanie prostych sposobów diagnozowania kompetencji matematycznych dziecka w wieku przedszkolnym nabycie umiejętności określania poziomu dziecięcych kompetencji w poszczególnych zakresach Anita Kępińska III/0 Mandale w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym nauczyciele wychowania przedszkolnego nabycie umiejętności wykorzystania mandali w procesie terapeutycznym: odprężenie, wyciszenie, budowanie poczucia własnej wartości wykorzystanie mandali w procesie edukacyjnym: pobudzania twórczej aktywności, usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz motoryki ręki Anita Kępińska III/09 Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym nauczyciele przedszkoli, rady pedagogiczne przedszkoli uświadomienie roli sprawności manualnej i grafomotorycznej dziecka w jego rozwoju psychomotorycznym przybliżenie podstaw teorii integracji sensorycznej zapoznanie z nowymi metodami ćwiczenia ww. sprawności Elżbieta Rutkowska III/10 Metody i techniki aktywizujące w edukacji przedszkolnej nauczyciele wychowania przedszkolnego wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowe techniki i metody pracy z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu wypracowanie konkretnych propozycji zastosowania metod aktywizujących w praktyce przedszkolnej 12 Maria Jolanta Małek III/11 Zabawy fundamentalne nauka przez zabawę nauczyciele wychowania przedszkolnego zapoznanie z podstawami programu Zabawy fundamentalne wypracowanie formy planowania pracy w oparciu o rodzajów inteligencji Maria Jolanta Małek III/12 Zabawy aktywizujące przedszkolaka nauczyciele wychowania przedszkolnego zapoznanie z rodzajami zabaw aktywizujących do pracy z dzieckiem w wieku 3-5 lat wypracowanie serii i łańcuchów zabaw aktywizujących Maria Jolanta Małek

17 III/13 Każde dziecko czytać może. Przygotowanie do rozpoczęcia nauki czytania. Stymulacja i terapia dziecka od trzeciego roku życia. nauczyciele wychowania przedszkolnego rozwijanie procesów poznawczych z ukierunkowaniem na wspomaganie techniki czytania ze zrozumieniem 4 Marzena Buszka III/14 Metody zuchowe w edukacji elementarnej nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczania wczesnoszkolnego, osoby zainteresowane, nauczyciele świetlic wykorzystanie metod zuchowych do rozwoju warsztatu metodycznego nauczyciela tworzenie regulaminów zdobywania sprawności wspomagających proces wychowania Grażyna Dryka III/15 Chcę czytać i pisać nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczania wczesnoszkolnego, osoby zainteresowane zapoznanie z programem autorskim i aktywizującymi metodami nauki czytania i pisania tworzenie gier czytelniczych i środków dydaktycznych wspomagających naukę czytania i pisania 12 Grażyna Dryka III/ Matematykę można polubić nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczania wczesnoszkolnego, osoby zainteresowane zapoznanie z metodami aktywizującymi wspomagającymi naukę matematyki ukazanie możliwości konstruowania zabaw i gier matematycznych, tworzenie scenariuszy zajęć 12 Grażyna Dryka III/17 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i wyrównawcze dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczania wczesnoszkolnego, osoby zainteresowane poznanie metod aktywizujących naukę czytania i pisania zapoznanie z ramowym programem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia pracy z dzieckiem tworzenie scenariuszy i konstruowanie środków dydaktycznych, gier i zabaw 12 Grażyna Dryka 17

18 Autorzy programu: III/1 Wycieczka wstępem do kreatywności i zainteresowań dziecka nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczania wczesnoszkolnego, osoby zainteresowane doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie planowania, organizowania wycieczek wpływających na dociekliwość, kreatywność i zainteresowania dzieci opracowanie rozwiązań wykorzystania wiedzy i doświadczeń dzieci w zabawie i pracy twórczej, tworzenie scenariuszy, środków dydaktycznych, gier i zabaw 1 Grażyna Dryka III/19 Bajka i teatr krokiem do empatii i edukacji językowej dziecka nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczania wczesnoszkolnego, osoby zainteresowane poznanie pozytywnych i negatywnych źródeł emocji ukazanie różnorodności komunikacji pozawerbalnej: mowa ciała, kompozycja przestrzeni, kolor, muzyka, rytm eliminowanie agresji, złości, lęków, egoizmu, zazdrości podczas tworzenia opowiadań, dram, teatrzyków, prac plastycznych opracowanie scenariuszy ciekawych rozwiązań, środków dydaktycznych, gier i zabaw z wykorzystaniem słowniczków tematycznych 1 Grażyna Dryka III/20 Zabawy, gry i tańce integracyjne w pracy z dziećmi nauczyciele wychowania przedszkolnego wdrażanie do pozytywnych zachowań na tle grupy przestrzeganie norm moralno-społecznych obowiązujących w grupie 14 Halina Jasiak III/21 Plastyka z wyobraźnią nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczania wczesnoszkolnego oraz zainteresowani w/w tematyką ukazanie możliwości łączenia różnorodnych materiałów pochodzenia naturalnego w połączeniu z krepą, papierem, sznurkiem itp praktyczna realizacja działań twórczych, umiejętność zastosowania w pracy z dziećmi Halina Jasiak III/22 Edukacja ekologiczna w przedszkolu nauczyciele wychowania przedszkolnego doskonalenie metod i form pracy nauczyciela realizującego edukację ekologiczną Wanda Strzelec III/23 Twórczy nauczyciel twórcze dziecko nauczyciele wychowania przedszkolnego tworzenie gier i zabaw wspólnie z dziećmi i przez dzieci Wanda Strzelec, Aleksandra Hoffman 1

19 DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Autorzy programu: III/24 Praca z dzieckiem sześcioletnim w szkole nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego poznanie różnych ofert pracy z uczniem sposoby angażowania, konsekwentnego oceniania, nagradzania, prezentowania Bogna Kotwińska, Aleksandra Goldstein III/25 Skuteczne metody nauczania ortografii w klasach I - III nauczyciele I etapu kształcenia nauczanie ortografii poprzez gry i zabawy metoda superlaerning techniki pamięci stosowane w procesie nauczania ortografii środki dydaktyczne wspierające naukę ortografii metody aktywizujące w nauczaniu ortografii sposoby organizowania konkursów ortograficznych dla dzieci Bogna Kotwińska III/26 Skuteczne metody nauczania matematyki w klasach I - III nauczyciele I etapu kształcenia nauczanie matematyki poprzez gry i zabawy tworzenie gier planszowych metoda superlaerning środki dydaktyczne wspierające naukę matematyki Aleksandra Golstein III/27 Współczesna literatura dziecięca. Lektury w nauczaniu zintegrowanym nauczyciele I etapu kształcenia przegląd współczesnej literatury dziecięcej prezentacja najciekawszych pozycji wartości merytoryczne i wychowawcze metody holistycznego odbioru literatury przez dziecko w wieku wczesnoszkolnym rola muzyki i twórczości artystycznej w rozumieniu utworu literackiego opracowanie przykładowych scenariuszy omawiania lektury dziecięcej konstruowanie gier i zabaw propagujących czytanie książek wśród dzieci Bogna Kotwińska III/2 Gry i zabawy w nauczaniu matematyki nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego doskonalenie umiejętności aktywizowania grupy uczniów poprzez gry i zabawy na zajęciach edukacji matematycznej zaprezentowanie kuferka matematycznego zdobycie umiejętności wspólnego z uczniami konstruowania gier podczas zajęć dydaktycznych Aleksandra Goldstein 19

20 Autorzy programu: III/29 Jak realizować treści przyrodnicze w edukacji wczesnoszkolnej według nowej podstawy programowej nauczyciele I etapu kształcenia doskonalenie umiejętności realizowania wybranych treści przyrodniczych planowanie w kl. I III zabaw naukowych i technicznych Wanda Strzelec III/30 Zaczynamy pracę z dziećmi przy komputerze nauczyciele przedszkoli, kształcenia zintegrowanego oraz nauczyciele informatyki, którzy chcą prowadzić zajęcia z wykorzystaniem TI z uczniami najmłodszymi zapoznanie z programami komputerowymi dla dzieci zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze zapoznanie z zagrożeniami związanymi z nieprawidłowym użytkowaniem w edukacji wczesnoszkolnej zdobycie umiejętności planowania i prowadzenia zajęć z komputerem, korelując je z pozostałymi obszarami edukacji 12 Wanda Strzelec, Izabela Okrzesik-Frąckowiak III/31 Edukacja plastyczno-ekologiczna w edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele I etapu kształcenia i wychowania przedszkolnego rozwijanie wrażliwości plastyczno-ekologicznej uczniów w obcowaniu z naturą nabycie przez uczniów umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów przyrody Wanda Strzelec, Grażyna Wrzaszczak III/32 Jak wspomagać dziecko z trudnościami edukacyjnymi na I etapie kształcenia? nauczyciele I etapu kształcenia zapoznanie z funkcjonowaniem człowieka w zależności od rozwoju półkul mózgowych zaprezentowanie sposobów diagnozowania ucznia omówienie różnych sposobów motywowania człowieka do podejmowania działań określenie umiejętności kluczowych 15 Bogna Kotwińska III/33 Metodyczne wsparcie nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej - forma nieodpłatna nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego doskonalenie umiejętności zawodowych w edukacji elementarnej doskonalenie umiejętności planowania, organizowania i realizacji działań edukacyjnych diagnozowanie potrzeb dydaktyczno-wychowawczych dziecka w młodszym wieku szkolnym i klasy 0 24 Wanda Strzelec 20