RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Miejskie Przedszkole nr 16 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Dzieci są aktywne. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. 9. Rodzice są partnerami przedszkola. 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Miejskie Przedszkole nr 16 2/27

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Ewa Kantyka, Joanna Karp. Badaniem objęto 0 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 41 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 9 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki. Miejskie Przedszkole nr 16 3/27

4 Obraz przedszkola Miejskie Przedszkole nr 16 w Oświęcimiu prowadzone jest przez Gminę Miasto Oświęcim. Funkcjonuje w środowisku miejskim powiatu oświęcimskiego. Obejmuje pięć oddziałów, do których uczęszcza 126 wychowanków. W Przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe i sytuację społeczną każdego wychowanka. Nauczyciele wspomagają rozwój dzieci, stosując nie tylko metody sprawdzone, ale także metody współczesnej pedagogiki, np. elementy dramy, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, wspomagania rozwoju umysłowego wg. prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej, improwizację ruchową, gimnastykę rytmiczną, elementy Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, pedagogikę zabawy Klanza. Szeroka oferta zajęć dodatkowych obejmuje: język angielski, kółko teatralne, kółko muzyczne, kółko plastyczne, zajęcia taneczne, rytmikę oraz basen i lodowisko. Dodatkowo w ramach przygotowania do podjęcia nauki w szkole muzycznej w Przedszkolu są prowadzone zajęcia gry na skrzypcach. Organizowane są także zajęcia specjalistyczne, m.in. logopedyczne. W Przedszkolu nie dostrzega się przypadków dyskryminacji wśród dzieci. Nauczyciele współpracują przy tworzeniu i analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, prowadzą diagnozę ich potrzeb i możliwości, indywidualizują proces edukacji, wspierają wychowanków w pokonywaniu trudności i wierzą w ich możliwości. Skutkuje to dobrym przygotowaniem przedszkolaków do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz ich wysokim uspołecznieniem. Nauczyciele wspólnie planują i analizują efekty swojej pracy, umiejętnie wykorzystują wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego, w szczególności z ewaluacji wewnętrznej, które przyczyniają się do rozwoju Przedszkola i podnoszenia jakości jego pracy. Prowadzony nadzór pedagogiczny powoduje korzystne zmiany w funkcjonowaniu Przedszkola. Warunki lokalowe oraz wyposażenie umożliwiają realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i przyjętych programów. Czynione są systematyczne starania w celu utrzymania i polepszenia tego stanu. Miejskie Przedszkole nr 16 4/27

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Miejskie Przedszkole nr 16 Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 1 Przedszkole Oświęcim Pilata Kod pocztowy Urząd pocztowy Oświęcim Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 126 Oddziały 5 publiczna Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 2.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.26 Średnia liczba uczących się w oddziale 25.2 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy Dzieci lub młodzież brak specyfiki MAŁOPOLSKIE oświęcimski Oświęcim gmina miejska Miejskie Przedszkole nr 16 5/27

6 Poziom spełniania wymagań państwa Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. (D) Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. (D) Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. (D) W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola. (D) B W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. (B) Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych Nauczyciele pracują zespołowo i wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy. (D) B Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. (B) Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. (B) Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. (D) Nauczyciele planują i podejmują działania wychowawcze i edukacyjne z uwzględnieniem wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Działania prowadzone przez przedszkole są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane (D) C W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych. (B) W przedszkolu prowadzi się badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb przedszkola, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne. (B) Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi B Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci. (D) Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. (D) Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. (D) W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola. (D) Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. (B) Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola. (B) Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do jego potrzeb. (B) Miejskie Przedszkole nr 16 6/27

7 Wnioski 1. Zróżnicowana i zgodna z potrzebami dzieci oferta edukacyjna Przedszkola przyczynia się do wszechstronnego rozwoju przedszkolaków i rozwijania kompetencji przydanych na dalszych etapach edukacji. 2. Przedszkole prowadzi działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, co umożliwia dzieciom doświadczenie sukcesu na miarę własnych możliwości. 3. Nauczyciele współdziałają przy tworzeniu i analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci oraz wspierają się w ich realizacji. 4. Nauczyciele współdziałają ze sobą we wszystkich obszarach pracy Przedszkola, doskonalą swój warsztat pracy i podnoszą swoje kwalifikacje, co skutkuje postrzeganiem Przedszkola jako dbającego o jakość kształcenia i wychowania. 5. Wszyscy nauczyciele w swojej pracy wykorzystują wyniki badań wewnętrznych, tylko nieliczni korzystają z badań zewnętrznych. 6. Sprawowany nadzór pedagogiczny i prowadzona ewaluacja wewnętrzna sprzyjają wprowadzaniu zmian mających korzystny wpływ na funkcjonowanie i rozwój Przedszkola. 7. Dzięki zaangażowaniu Dyrektora, nauczycieli, rodziców, partnerów oraz organu prowadzącego w Przedszkolu podejmowane są systematyczne i skuteczne działania zmierzające do wzbogacenia i poprawy warunków lokalowych i wyposażenia. Miejskie Przedszkole nr 16 7/27

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji W przedszkolu każde dziecko powinno mieć szansę na wszechstronny rozwój. W tym celu przedszkole podejmuje różnorodne działania, uwzględniające możliwości i potrzeby dzieci. Powinny być one oparte na diagnozie, prowadzone wspólnie z instytucjami wspierającymi dzieci, a ich skuteczność poddawana refleksji. Ważnym celem tych działań przeciwdziałanie dyskryminacji. Poziom spełnienia wymagania: B W Przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego wychowanka, co pozwala na stymulację wszechstronnego rozwoju dzieci oraz wsparcie ich naturalnego rozwoju. Przedszkole organizuje zajęcia specjalistyczne adekwatne do potrzeb dzieci. Ma miejsce współpraca z instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom. W Przedszkolu nie obserwuje się przypadków dyskryminacji wśród dzieci. Nauczyciele wierzą w dzieci i okazują im wsparcie w pokonywaniu trudności. Obszar badania: W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych oraz sytuacji społecznej dzieci odbywa się poprzez: obserwację pedagogiczną, diagnozę przedszkolną, analizę wytworów dziecka oraz rozmowy z rodzicami. Nauczyciele rozmawiają z rodzicami o możliwościach i potrzebach ich dziecka (rys.1j). Za najważniejsze potrzeby dzieci uznaje się: potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, uznania oraz samorealizacji. Dyrektor podaje, że w ubiegłym roku szkolnym czterdzieści troje dzieci, a w bieżącym pięćdziesiąt jeden zostało rozpoznanych jako potrzebujących wsparcia z powodu wad wymowy, wad postawy oraz z uwagi na niski poziom dojrzałości szkolnej. Wszyscy otrzymali wsparcie adekwatne do rozpoznanych potrzeb. Miejskie Przedszkole nr 16 8/27

9 Rys. 1j Obszar badania: Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. Oferta Przedszkola jest dostosowana do potrzeb każdego wychowanka. Nauczyciele współpracują z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i instytucjami wspierającymi pracę Przedszkola we wszystkich jego obszarach, organizują zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne, zajęcia rozwijające oraz indywidualizują działania edukacyjne. W Przedszkolu prowadzone są zajęcia specjalistyczne, tj.: terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem oraz gimnastyka korekcyjna. Proces edukacyjny jest adekwatny do potrzeb, możliwości oraz wieku rozwojowego dzieci. Nauczyciele wykorzystują nowoczesne metody, m. in. Klanzy, Frostiga, Dennisona, Bogdanowicz, Orffa, Gruszczyk - Kolczyńskiej. Szeroka oferta zajęć dodatkowych stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju dzieci. Zorganizowane zostały indywidualne zajęcia nauki gry na skrzypcach. Nauka języka angielskiego realizowana jest w ramach innowacji pedagogicznej i prowadzona jest w małych grupach. Zajęcia dla dzieci starszych odbywają się codziennie, natomiast najmłodsi mają możliwość nauki języka dwa razy w tygodniu. Ponadto w ramach zajęć dodatkowych odbywają się zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne i zajęcia teatralne oraz zajęcia na lodowisku i basenie. Miejskie Przedszkole nr 16 9/27

10 Obszar badania: Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. Przedszkole współpracuje z licznymi instytucjami wspierającymi pracę we wszystkich jego obszarach, w tym w zakresie poradnictwa i pomocy dzieciom, m.in. z: Urzędem Miasta w Oświęcimiu, Parafią pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu, Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu, Strażą Miejską w Oświęcimiu, Państwową Strażą Pożarną w Oświęcimiu, Ochotniczą Strażą Pożarną w Oświęcimiu, Sądem Rejonowym w Oświęcimiu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Oświęcimiu, Miejską Biblioteką Publiczną im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu, Oświęcimskim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, Szkołą Tańca Astra w Oświęcimiu, Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska oraz z okolicznymi szkołami i przedszkolami. Współpraca z nimi poza pełnieniem podstawowych funkcji, tj. edukacyjnej, opiekuńczej czy wychowawczej, stanowi możliwość poszerzenia bazy dydaktycznej a także zakorzenienie w środowisku lokalnym. Współpraca ta jest adekwatna do potrzeb dzieci. Obszar badania: W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola. W Przedszkolu nie występują przypadki dyskryminacji wśród dzieci. Prowadzone są działania profilaktyczne w tym zakresie, tj.: integracja środowiska dzieci i rodziców, realizacja tematów kompleksowych, udział w spektaklach profilaktycznych, organizacja pomocy koleżeńskiej Paczka dla kolegi" czy zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz niepełnosprawnych. Przedszkole uczestniczy także w programie "Czyste powietrze wokół nas". Obszar badania: W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. Wsparcie otrzymywane w Przedszkolu odpowiada potrzebom dzieci. Zdaniem rodziców nauczyciele dają dziecku do zrozumienia, że wierzą w jego możliwości (rys. 1j) oraz że może ono liczyć na wsparcie w pokonywaniu trudności (rys. 2j). Miejskie Przedszkole nr 16 10/27

11 Rys. 1j Rys. 2j Wymaganie: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych O sukcesie współczesnych społeczeństw decyduje zdolność do współpracy. Aby jej uczyć, nauczyciele powinni działać zespołowo, organizując procesy edukacyjne, rozwiązując problemy, prowadząc ewaluację, ucząc się od siebie nawzajem. Służy to podniesieniu jakości procesu rozwoju dzieci oraz rozwojowi zawodowemu nauczycieli. Poziom spełnienia wymagania: B Nauczyciele pracują zespołowo. Planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy. Wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy oraz pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. Miejskie Przedszkole nr 16 11/27

12 Obszar badania: Nauczyciele pracują zespołowo i wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy. Procesy edukacyjne są planowane i realizowane w sposób zespołowy, z udziałem wszystkich nauczycieli, którzy analizują efekty swojej pracy. Nauczyciele współpracują podczas sporządzania planów miesięcznych, kalendarza imprez i uroczystości przedszkolnych, realizacji dodatkowych zadań, analizując postępy dzieci i przeprowadzając ewaluację wewnętrzną oraz pracując w poszczególnych zespołach zadaniowych. W Przedszkolu działają zespoły: oddziałowe, międzyoddziałowe, ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej, samokształceniowy, ds. ewaluacji wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zespoły zadaniowe, komisja zdrowotna i socjalna. Obszar badania: Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. Dzięki współpracy nauczycieli udało się zaktywizować rodziców jako partnerów Przedszkola oraz efektywniej wykorzystać zasoby nauczycieli. Stworzono bazę adresów mailowych rodziców, wprowadzono skrzynkę pomysłów i sugestii, dzięki czemu rodzice mogą częściej wypowiadać się w ważnych kwestiach dotyczących działalności Przedszkola. Od zeszłego roku pojawiły się zajęcia z rytmiki dla młodszych grup, poza tym przedszkolaki mają możliwość uczestniczenia w zajęciach logopedycznych prowadzonych przez nauczycieli, którzy podwyższyli swoje kwalifikacje. Obszar badania: Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy w sposób formalny i nieformalny. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem poprzez udostępnianie własnych materiałów, prowadzenie zajęć otwartych. Aktywnie pracują w zespołach samokształceniowych, oddziałowych, międzyoddziałowych i zadaniowych, wspierają młodych nauczycieli, wspólnie planują działania oraz dokonują ich ewaluacji (rys. 1j). Wnioski wynikające z ewaluacji własnej pracy nauczyciele wdrażają w sposób kompleksowy. Miejskie Przedszkole nr 16 12/27

13 Rys. 1j Wymaganie: Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych Badania i dane mówiące o różnych aspektach funkcjonowania szkół i placówek oświatowych są niezbędnym elementem zarządzania na poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki oświatowej. W efektywnych przedszkolach decyzje podejmuje się, wykorzystując informacje na swój temat i systematycznie udostępniając dane służące refleksji nad efektywnością i planowaniem dalszych działań. Organizując procesy edukacyjne, uwzględnia się wnioski z analizy danych pochodzących z różnych źródeł. Poziom spełnienia wymagania: C W Przedszkolu analizuje się wyniki badań wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Nauczyciele wdrażają wnioski z ewaluacji wewnętrznej oraz innych badań wewnętrznych, w tym badania osiągnięć dzieci, które ukończyły wychowanie przedszkolne. Nieliczni nauczyciele podają przykłady badań zewnętrznych, których wyniki wykorzystują w swojej pracy. Miejskie Przedszkole nr 16 13/27

14 Obszar badania: W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. W Przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych (rys. 1j) i wewnętrznych (rys. 2j) dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Nauczyciele wykorzystują arkusze obserwacji prowadzonej dwa razy w ciągu roku szkolnego w każdej grupie wiekowej, arkusz gotowości szkolnej dziecka sześcioletniego oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej. Zapoznają się także z wynikami badań opisanych w publikacjach wydawnictwa Raabe, z wynikami Ogólnopolskich Badań Zespołu Nadpobudliwości Ruchowej, badaniami prof. Jagody Cieszyńskiej związanymi ze skutecznością Metody Krakowskiej czy materiałami z różnego rodzaju konferencji szkoleniowych, m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej "Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 0-5 lat". Rys. 1j Rys. 2j Obszar badania: Nauczyciele planują i podejmują działania wychowawcze i edukacyjne z uwzględnieniem wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Działania prowadzone przez przedszkole są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane Nauczyciele planują i podejmują działania wychowawcze i edukacyjne z uwzględnieniem wyników ewaluacji wewnętrznej. Działania prowadzone przez Przedszkole są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane. W roku szkolnym 2012/2013 ewaluacji wewnętrznej poddano 2 wymagania: "Rodzice są partnerami" oraz "Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli". Najważniejszymi wnioskami z ewaluacji wewnętrznej są: zaangażowanie większej liczby rodziców w działalność grupy i Przedszkola, zachęcanie ich do przedstawiania konkretnych propozycji działań wspierających prace Przedszkola oraz tworzenie zespołów zadaniowych zgodnie z indywidualnymi umiejętnościami i możliwościami nauczycieli. W Przedszkolu podejmuje się działania uwzględniające wnioski z ewaluacji wewnętrznej: założono Miejskie Przedszkole nr 16 14/27

15 bazę kontaktów elektronicznych rodziców; wprowadzono skrzynkę propozycji i wniosków; zorganizowano sobotnie wycieczki dla rodziców i dzieci; zintensyfikowano integrację rodziców w grupach (spotkania integracyjne, teatrzyki rodziców dla przedszkolaków, piknik jesienny i wiosenny); wprowadzono systematyczne konsultacje z rodzicami; przeformułowano także składy niektórych zespołów zadaniowych nauczycieli. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej zostały wdrożone w sposób kompleksowy. Obszar badania: W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych. W Przedszkolu nie wykorzystuje się w praktyce wyników badań zewnętrznych. Nauczyciele wymieniają, że korzystają z danych pochodzących z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej na poziomie całego Przedszkola oraz przez zespoły, z mikrobadań oraz innych rodzajów badań edukacyjnych, np. obserwacji wstępnej i końcowej, diagnozy gotowości szkolnej, badania logopedycznego przesiewowego. Nieliczni nauczyciele podają, że wykorzystują zewnętrzne badania edukacyjne (opisywane np. w literaturze fachowej) oraz badają losy dzieci, które skończyły Przedszkole. Z kolei Dyrektor wymienia ewaluację wewnętrzną prowadzoną na poziomie całego Przedszkola, badanie losów absolwentów oraz inne rodzaje badań edukacyjnych, np. diagnozę i obserwację pedagogiczną. Obszar badania: W przedszkolu prowadzi się badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb przedszkola, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne. Wszyscy nauczyciele prowadzą analizy osiągnięć dzieci (rys. 1j) oraz od czasu do czasu badają losy dzieci, które ukończyły Przedszkole (rys. 2j). Pozyskują informacje od rodziców, absolwentów oraz nauczycieli szkół podstawowych i szkoły muzycznej. Poza tym obserwują dzieci podczas wizyt w szkołach organizowanych w ramach współpracy między Przedszkolem a szkołami podstawowymi. Badanie osiągnięć dzieci oraz informacje o losach absolwentów są wykorzystywane do poprawy własnej pracy, podniesienia efektywności działań wychowawczych i edukacyjnych, do planowania działań indywidualnych i grupowych oraz ich modyfikacji, organizacji zajęć specjalistycznych oraz zajęć rozwijających zainteresowania (nauka pływania, jazdy na łyżwach, gry na skrzypcach) (rys. 1o). Poza tym nauczyciele wykorzystują wyniki badań do samokształcenia w zakresie nowatorskich form i metod uatrakcyjniających zajęcia, do pozyskania instytucji wspierających rozwój dziecka, ułożenia indywidualnego planu pomocy logopedycznej oraz konsultowania decyzji z rodzicami celem ujednolicenia oddziaływań wychowawczych (rys. 2o). Miejskie Przedszkole nr 16 15/27

16 Rys. 1j Rys. 2j Rys.1o Miejskie Przedszkole nr 16 16/27

17 Rys.2o Wymaganie: Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi Kluczowym elementem decydującym o jakości każdej organizacji jest zarządzanie, które służy jej rozwojowi. Skuteczne zarządzanie przedszkolem powinno koncentrować się na stworzeniu optymalnych warunków do rozwoju wychowanków, do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli, ich doskonalenia zawodowego. Wnioski z prowadzonej zespołowo ewaluacji wewnętrznej i nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora powinny umożliwiać podejmowanie decyzji służących rozwojowi przedszkola. Miejskie Przedszkole nr 16 17/27

18 Poziom spełnienia wymagania: B W Przedszkolu zapewnia się warunki do rozwoju dzieci a także do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz do ich doskonalenia zawodowego. Nauczyciele wspólnie prowadzą ewaluację wewnętrzną, w swojej pracy stosują rozwiązania nowatorskie. W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi Przedszkola. Nauczyciele, rodzice i pracownicy niepedagogiczni uczestniczą w procesie podejmowania decyzji dotyczących Przedszkola. Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające Przedszkolu wspomaganie zewnętrzne adekwatne do jego potrzeb. Obszar badania: Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci. Dyrektor podejmuje działania zmierzające do wzbogacenia warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego według istniejącego planu uzupełniania wyposażenia, który korygowany jest w miarę potrzeb. Warunki lokalowe i wyposażenie są odpowiednie do realizowania podstawy programowej i przyjętych programów (rys. 1j). Mocną stroną Przedszkola jest: ogród przedszkolny wyposażony m.in. w: zestaw zabawowy "Bastylia", zestaw zabawowy "Forteca", zestaw rekreacyjny "Zamek", piramidę linową, huśtawkę dwuosobową, sprężynki, ławki ogrodowe, karuzelę - pająk, trzy piaskownice, ścieżki komunikacyjne wyłożone puzzlami, nowo posadzone drzewka i krzewy, pięć sal dydaktycznych wyposażonych w meble i pomoce dydaktyczne, sala do udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, sala do zajęć języka angielskiego, szatnia dla oddziałów przedszkolnych. Słabe strony to: chylące się ogrodzenie, cztery sale wymagające odświeżenia (dwie sale zaplanowane do malowania podczas ferii zimowych, natomiast kolejne dwie podczas przerwy wakacyjnej). Miejskie Przedszkole nr 16 18/27

19 Rys. 1j Obszar badania: Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. W Przedszkolu zapewniony jest dostęp do odpowiednich zasobów, przydatnych do rozwoju zawodowego nauczycieli. Dyrektor stwarza nauczycielom możliwość pracy własnej i przygotowania się do zajęć. Mają oni do swojej dyspozycji dobrze wyposażoną biblioteczkę, pokój nauczycielski, komputer z dostępem do internetu, gabinet logopedyczny, salę do zajęć języka angielskiego oraz sprzęt typu laminarka, bindownica, gilotyna, fax, kserokopiarka. Nauczyciele w ciągu ostatnich 12 miesięcy brali udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego (rys. 1w). Dyrektor kilka razy w półroczu lub w roku zauważa sukcesy nauczycieli i nagradza ich, inspiruje zespołową pracę nauczycieli, dba o profesjonalną komunikację, przypomina nauczycielom o założeniach koncepcji pracy Przedszkola i upowszechnia wiedzę na temat praktyk i najnowszych teorii, przydatnych w pracy nauczyciela. W Przedszkolu zachęca się nauczycieli do efektywnej pracy indywidualnej i zespołowej. Przykłady w tym zakresie stanowią: inspirowanie do zdobywania dodatkowych specjalności poprzez kursy kwalifikacyjne czy studia podyplomowe, integracja zespołu nauczycieli, przyznawanie zróżnicowanych dodatków motywacyjnych, nagród Dyrektora, wnioskowanie o nagrodę Prezydenta oraz odznaczenia państwowe i resortowe. Miejskie Przedszkole nr 16 19/27

20 Rys.1w Obszar badania: Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami, którzy współpracują ze sobą w tym zakresie (rys. 1j, 2j). Udział nauczycieli jest spowodowany zwyczajem panującym w Przedszkolu oraz przekonaniem, że ewaluacja jest niezbędna do poprawy jakości ich pracy. Dyrektor podejmuje różne działania mające na celu zaangażowanie nauczycieli w prowadzenie ewaluacji wewnętrznej: uświadamia zasadność prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, podkreśla jej znaczenie, organizuje szkolenia w tym zakresie, wykorzystuje własne możliwości organizacyjne, interpersonalne i komunikacyjne. W Przedszkolu powołane są dwa zespoły ds. ewaluacji wewnętrznej, które opracowują harmonogram, przygotowują narzędzia badawcze, przeprowadzają badania i sporządzają raport zawierający wnioski i rekomendacje. Miejskie Przedszkole nr 16 20/27

21 Rys. 1j Rys. 2j Obszar badania: W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola. W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi Przedszkola (rys. 1j). Za najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu Przedszkola uznaje się: podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej poprzez podjęcie studiów podyplomowych na kierunku terapia pedagogiczna zgodnie z potrzebami Przedszkola w tym zakresie oraz predyspozycjami nauczyciela, założenie bazy i rodziców do szybkiego kontaktu, prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, organizacja sobotnich wycieczek dla dzieci i rodziców, poszerzenie oferty zajęć dodatkowych i współpracy z instytucjami zewnętrznymi, zwiększenie ilości zabaw ruchowych i wyjść na świeże powietrze. Nowością jest także wprowadzenie elektronicznego systemu otwierania i zamykania Przedszkola, umożliwienie rodzicom dokonywania opłat drogą elektroniczną oraz organizacja balu charytatywnego dla rodziców. Wnioski płynące z nadzoru pedagogicznego są w pełni uwzględniane i przyczyniają się do rozwoju Przedszkola. Miejskie Przedszkole nr 16 21/27

22 Rys. 1j Obszar badania: Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. Wszyscy nauczyciele deklarują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadzili nowatorskie rozwiązania w swojej pracy (rys. 1j). Dyrektor podejmuje działania, by inspirować kreatywne zachowania pracowników Przedszkola: przekazuje oferty ciekawych spotkań i warsztatów, refunduje szkolenia, wspiera pomysły nauczycieli, daje przykład własną postawą i nagradza swoich pracowników. Poza tym wzbogaca bazę dydaktyczną o specjalistyczne publikacje oraz zabiega o środki finansowe służące do realizacji działań. W Przedszkolu w roku szkolnym 2012/2013 realizowane były dwie innowacje pedagogiczne: "Obrazy, słowa i zdania (poszerzenie i utrwalenie anglojęzycznego słownictwa w oparciu o reprodukcje obrazów malarstwa europejskiego)" i "Mówię ładnie i poprawnie - wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym", które są kontynuowane także w tym roku szkolnym. Poza tym wdrożono System Ewidencji Obecności Dzieci w Przedszkolu Punktualny Przedszkolak, zorganizowano sobotnie wycieczki dla rodziców i dzieci, doposażono ogród przedszkolny w nowe urządzenia i zorganizowano akcję "Ogród marzeń" mającą na celu zbieranie i sadzenie kwiatów, bylin, krzewów i drzew przez rodziców przedszkolaków. Dzieci prezentują się na scenie Szkoły Muzycznej w Oświęcimiu. W Przedszkolu organizowane są teatrzyki dla dzieci, w których aktorami są rodzice, akcja "Paczka dla kolegi", bal charytatywny dla rodziców, pokazy ratownictwa medycznego, pikniki wiosenny i jesienny oraz akcja "Cała Polska czyta dzieciom", w czasie której rodzice czytają bajki przedszkolakom. Działaniem nowatorskim, które stało się tradycją Przedszkola, są zielone nocki dla starszaków. Miejskie Przedszkole nr 16 22/27

23 Rys. 1j Obszar badania: Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola. Nauczyciele współdecydują w sprawach Przedszkola podczas zebrań Rady Pedagogicznej, ustalają formy współpracy z rodzicami, tworzą koncepcję pracy Przedszkola, modyfikują statut, regulaminy i obowiązujące procedury, tworzą plan pracy i kalendarz imprez i wycieczek (rys. 1o). Rodzice są zachęcani do uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji dotyczących Przedszkola podczas spotkań Rady Rodziców, na zebraniach, poprzez skrzynkę pomysłów i kontakt mailowy, w czasie spotkań indywidualnych, imprez i uroczystości przedszkolnych. Mają wpływ na organizację wyjazdów, pikników, imprez przedszkolnych oraz ofertę zajęć dodatkowych, wypowiadają się w kwestiach paczek mikołajkowych dla dzieci, wyjazdu na zielone przedszkole, dokonywania opłat w formie przelewu, doposażenia ogrodu przedszkolnego czy organizacji balu charytatywnego (rys. 2o). Z inicjatywy pracowników niepedagogicznych wprowadzono system otwierania i zamykania Przedszkola; przekazano także Dyrekcji pomysł rodziców uiszczania płatności za Przedszkole w formie elektronicznej. Pracownicy niepedagogiczni wypowiadają się także w kwestiach poprawy warunków lokalowych i wyposażenia czy realizacji kalendarza przedszkolnego. Miejskie Przedszkole nr 16 23/27

24 Rys.1o Miejskie Przedszkole nr 16 24/27

25 Rys.2o Miejskie Przedszkole nr 16 25/27

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA Zawidz Kościelny Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15 W TARNOWIE Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne "Novum" Wrocław Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górach Góry Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe Nr 11 w Chrzanowie Chrzanów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miesjkie Nr 93 Łódź Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 20 Racibórz Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Prywatne "Dorotka" Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Darłowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Punkt Przedszkolny Tup Tup Małych Stóp Żórawina Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWA KRAINA" Barwice Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Przedszkole STO Kołobrzeg Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole w Zedermanie Zederman Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły. Standard: Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Ryłko Czerna Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Publicznego Przedszkola nr 3 w Wieluniu na szkolny 2016/ Działania zawarte w planie pracy wynikają z Koncepcji Pracy Przedszkola oraz wniosków do dalszej pracy wynikających z analizy pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Czeladź Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Warszawa 2010 r. DO CELÓW PROJEKTU NALEŻY: zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Katolickie Gimnazjum Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole 340 "Kasztanowego Ludka" Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NADZÓR PEDAGOGICZNY SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNICTWA I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne Nr 5 w Tarnowie Tarnów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola w roku szkolnym 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne Czerwony Kapturek Małgorzaty Jaworskiej Wałcz Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

2012/2017 KONCEPCJA PRACY

2012/2017 KONCEPCJA PRACY 2012/2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR178 KWIATY POLSKIE OS. ORŁA BIAŁEGO 72, POZNAŃ 1 MISJA PRZEDSZKOLA Przygotowanie dziecka, do radzenia sobie w sytuacjach: nowych, trudnych. Przedszkole pełni w równym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ "MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 ""FANTAZJA""" Szczytno Kuratorium Oświaty w Olsztynie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 25 Rybnik Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU NR 2 W ZABRZU Cel ewaluacji Pozyskanie informacji, czy dzieci z naszego przedszkola nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W RADOMIU R.SZK.2015/2016

Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W RADOMIU R.SZK.2015/2016 Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W RADOMIU R.SZK.2015/2016 ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM/SZKOŁĄ SŁUŻY ICH ROZWOJOWI Diagnoza posiadanego wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola "Kolorowy Zakątek"

Koncepcja Pracy Przedszkola Kolorowy Zakątek Koncepcję opracowano na lata 2015-2018 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOMNIE Łomno Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole nr 142 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Cel ewaluacji: 1. Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i rozwoju dzieci w przedszkolu mają charakter

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIepubliczne Przedszkole Kamyczek Koszalin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTSZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. M. KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Prezentowany raport jest efektem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBCZU Łebcz Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gminne Przedszkole w Tworogu Tworóg Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Owczarach Owczary Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy w oddziałach przedszkolnych

Koncepcja pracy w oddziałach przedszkolnych Załącznik nr 1 do uchwały RP nr 6/09/2015/2016 z dnia 15 września 2015 r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE Koncepcja pracy w oddziałach przedszkolnych z dnia 15 września 2015 r. I. CELE

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W GŁOGOWIE. w roku szkolnym 2013-2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W GŁOGOWIE. w roku szkolnym 2013-2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W GŁOGOWIE w roku szkolnym 2013-2014 Podstawa prawna: - art. 33 ust1 i 2, art. 35 ust.4, art. 40 ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GI MN AZJ UM IM. JANA P AWŁ A II W DOB CZYC AC H ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLCZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ

NIEPUBLCZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NIEPUBLCZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO CHATKA MAŁEGO SKRZATKA W PRZESZOWEJ PRZEDSZKOLE REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ DZIECI Zespół pracujący nad ewaluacją

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 Brzeg Kuratorium Oświaty w Opolu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 21 Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola

KONCEPCJA PRACY. Gminnego Przedszkola w Baćkowicach. Misja przedszkola KONCEPCJA PRACY Gminnego Przedszkola w Baćkowicach WIZJA PRZEDSZKOLA Przedszkole: jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby, ukierunkowana jest na dziecko,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Bąbelek" Dobra Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015 Koncepcja pracy Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi na lata 2012-2015 1 Misja: Do życia przez życie. Wizja: Dzieci poznają świat i komunikują się z otoczeniem na miarę swoich możliwości psychofizycznych.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013 Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły Gdańsk, grudzień 2013 1 Program warsztatów Lp. Nazwa modułu Liczba godzin I. Wymagania jako wyznaczniki kierunków działań realizowanych przez szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego Puck Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w ogdańczowicach; 46-233 ąków PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE. WYMAGANIE 6 Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 2014r. ~ 1 ~ Cel: Pozyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie Nr 21 Łódź Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA 2015-2018 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie

Bardziej szczegółowo