PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2008/2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2008/2009"

Transkrypt

1 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE NA ROK SZKOLNY 2008/2009

2 CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Liczba uczniów w roku szkolnym 2008/09 Klasa Dziewczęta Chłopcy Razem O I II III RAZEM IV V VI RAZEM I-III IV-VI O-VI = uczniów zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

3 Wykaz pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szk. 2008/09 Lp. Imię i nazwisko nauczyciela 1 Mgr Janina Cecylia Zajko 2 Mgr Elżbieta Tyborowska 3 Mgr Alicja Grzegorczyk 4 Mgr Krystyna Huniewicz 5 Mgr Alicja Witkowska Kwalifikacje nauczyciela do nauczanego przedmiotu mgr pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, informatyka, mgr nauczanie początkowe, studia podyplomowe matematyka mgr nauczanie początkowe Studia podyplomowe edukacja elementarna mgr nauczanie początkowe, studia podyplomowe przyroda mgr filologia polska, studia podyplomowe historia, kurs kwalifikacyjny bibliotekarstwo Stanowisko Nauczyciela (nauczane przedmioty) Informatyka, świetlica Kształcenie zintegrowane, matematyka Kształcenie zintegrowane, technika Kształcenie zintegrowane, przyroda Język polski, historia, biblioteka Stopień awansu zawodowego dyplomowany dyplomowany dyplomowany dyplomowany dyplomowany 6 Mgr Ewa Dec Oligofrenopedagogika, mgr pedagogika ogólna Zajęcia rewalidacyjnowychowawcze kontraktowy 7 Ks. Antoni Teologia ogólna religia kontraktowy Wiszowaty 8 Mgr Bogusława Bochenko mgr pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe sztuka (muzyka, plastyka) Oddział przedszkolny, plastyka, muzyka dyplomowany 9 Mgr Teresa Mróz mgr nauczanie początkowe, studia podyplomowe przyroda, wych. fizyczne, kurs do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Wychowanie fizyczne, przyroda gimnastyka korekcyjna, 10. Anna Gudel Licencjat języka angielskiego Język angielski, Nauczanie zintegrowane mianowany Stażysta

4 Programy szkoły na rok szkolny 2008/ Szkolny Program Edukacyjny :Szkolny Zestaw Programów, Szkolny zestaw podręczników 2. Program wychowawczy 3. Program Profilaktyczny 4. Program Cukierki - wybrane elementy 5. Program Szkoła Bez Przemocy 6. Program Bezpieczna droga do szkoły 7. Program Żyj zdrowo i bezpiecznie edukacyjny 8. Program Stop przemocy w szkole 9. Program Z Agnieszką do przedszkola 10. Program Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE) 11. Program ORTOGRAFFITI 12. Program Śnieżnobiały uśmiech

5 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI W ROKU SZKOLNYM 2008/ Współpraca z ośrodkami edukacyjnymi 2. Współpraca z PPP w Mońkach 3. Współpraca z Urzędem Gminy w Jaświłach 4. Współpraca z GOPS w Jaświłach 5. Współpraca ze szkołami na terenie Gminy 6. Współpraca z Policją w Mońkach 7. Współpraca z KRUZ w Mońkach 8. Współpraca z PIP w Mońkach 9. Współpraca z PZU w Grajewie 10.Współpraca Bank Spółdzielczy w Jaświłach, Mońkach 11. Współpraca z GOK w Jaświłach 12. Współpraca z WDK w Dolistowie 13. Współpraca z MOK w Mońkach 14. Współpraca z Dom Kombatanta w Mocieszach 15. Współpraca Kuratora Służba Sądowa w Białymstoku

6 ZADANIA DYDAKTYCZNE Zadania do realizacji w roku szkolnym 2008/2009 Zadania Środki realizacji Odpowiedzialny Termin Uwagi 1.Aktualizacja planów i programów pracy szkoły z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 2.Doskonaleniei dokształcanie zawodowe nauczycieli w ramach kursów kwalifikacyjnych, kursów i warsztatów szkoleniowych organizowanych przez CEN Białystok i Mońki 3.Realizacje zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanych przez PPP 4.Praca z uczniem zdolnym w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych 5.Awans zawodowy nauczycieli. Realizacja zadań zawartych w planach rozwoju zawodowego 6.Praca z uczniem z trudnościami w nauce w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych ( Program Ortograffiti ) 7.Organizacja i prowadzenie kół zainteresowań dla uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych (zał.nr.1) 8.Stworzenie technologii informatycznej - korzystanie z pracowni komputerowej według grafiku - korzystanie z Internetu - korzystanie z programów edukacyjnych 9. Bezpieczna droga do szkoły Karta rowerowa 10.Rozwijanie zainteresowań wychowanków a)udział ucznia w konkursach,zawodach b) poznanie zwyczajów i obrzędów związanych za Wychowawcy klas Dyrektor, nauczyciele Dyrektor, nauczyciele Alicja Grzegorczyk rodzice rodzice

7 świętami państwowymi i religijnymi 11.Realizacja ścieżek między przedmiotowych uwzględnienie w planach wychowawczych 12.Organizacje i przeprowadzenie próbnych sprawdzianów wiedzy i umiejętności dla uczniów kl. 0 VI Losy absolwentów I semestr w gimnazjum sprawdzian kompetencji uczniów po szkole podstawowej 13.Monitorowanie frekwencji uczniów 14.Założenie i prowadzenie strony internetowej szkoły Dyrektor wychowawcy Dyrektor Styczeń Kwiecień

8 ZADANIA WYCHOWAWCZE 1.Realizacja Programu Wychowawczego i Profilaktycznego 2.Praca Szkolnego Samorządu Uczniowskiegoprawa ucznia 3.Prowadzenie dyżurów szkolnych : - przez nauczycieli ( na przerwach między lekcyjnych, na stołówce, na placu przed szkolą) według grafiku zał.nr.2 4.Doskonalenie pracy z rodzicami poprzez: - organizowanie zebrań klasowych - pedagogizację rodziców - realizację Programu Wychowawczego i Profilaktycznego szkoły - wspólne przygotowywanie uroczystości szkolnych - działalność Rady Rodziców 5.Organizowanie imprez uroczystości szkolnych i apeli szkolnych według kalendarza zał.nr 3 6.Udział w życiu społecznym i rodzinnym : -organizowanie wycieczek zał. Nr.4 -uhonorowanie ważnych wydarzeń z historii Polski i regionu :kształtowanie szacunku dla symboli narodowych koło Sybiraków -przygotowywanie uroczystości szkolnych i prezentów z okazji Świąt : Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca, Dzień Dziecka rodzice Alicja Witkowska Uczniowie rodzice rodzice Według gafiku

9 ZADANIA OPIEKUŃCZE 7.Realizacje programów edukacyjnych tematyce wychowawczej i profilaktycznej (spektakle, teatrzyki) 8.Dni otwarte w szkole 9.Udział szkoły w programie Szkoła bez przemocy - obchody szkoły Dzień bez przemocy 1.Spotkanie z policjantem 2.Prowadzenie pogadanek o zachowaniu bezpieczeństwa na drogach i na terenie szkoły, na wycieczkach 3.Ubezpieczenie uczniów od nieszczęśliwych wypadków, prowadzenie ewidencji wypadków 4.Przeprowadzenie konkursu o tematyce przeciwpożarowej i bezpieczeństwie w ruchu drogowym 5.Udzielanie pierwszej pomocy szkolenie Alicja Witkowska Koordynator do spraw bezpieczeństwa,policja Wych. Alicja Grzegorczyk Dyrektor Teresa Mróz Ewa Dec Krystyna Huniewicz Kwiecień r. Wrzesień Wrzesień Luty Październik

10 Zadania zdrowotne 6.Zabezpieczenie nadzoru opiekuńczego podczas oczekiwania na autobus szkolny 7.Udzielnie i pośredniczenie w formach pomocy materialnej -zwolnienie z opłat na ubezpieczeni -przydzielenie stypendiów szkolnych -wypłacanie dofinansowania do zakupu podręczników -współpraca z GOPS w Jaświłach w zakresie organizacji dożywiania dzieci i innych tj. paczki Mikołajkowe, kolonie letnie dla dzieci 8.Pomoc dzieciom poprzez : -rozpoznawanie sytuacji materialnej wychowanków -otoczenie opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i opiekuńczo 9.ocena stanu bezpieczeństwa w szkole kontrola obiektów szkoły 1.prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej 2.wyjazd uczniów kl.iii na basen do Moniek 3.Realizacja programu Radosny uśmiech 4.Przeprowadzenie konkursu Witamina dzień zaczyna Dyrektor Dyrektor wychowawca Dyrektor GOPS GOPS Dyrektor Wychowawcy Uczeń wychowawca Rodzice kurator sądowy E.Tyborowska Dyrektor Nauczyciel w-f Dyrektor E. Dec A. Gudel K. Huniewicz Wrzesień Wrzesień Luty

11 5.Realizacja programu Szklanka mleka 6.Przystapienie do programu Danonki 7.Systemowe i okresowe badania dzieci w Ośrodku Zdrowia 8Realizacja zadań zawartych w treściach ścieżki prozdrowotnej 9.Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia i Sanepidem w Mońkach w ramach realizacji pracy oświatowozdrowotnej i problemów zdrowotnych uczniów Dyrektor Dyrektor rodzice Październik Zatwierdzono Uchwałą RP dnia r.do realizacji na rok szkolny 2008/2009

12 Zał. Nr 3 Terminarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2008/2009 Lp. Rodzaj uroczystości Data Osoby odpowiedzialne Organizacje współodpowiedzialne Uwagi 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2008/ r. dyrektor SU, dyrektor 2. Dyskoteka zapoznawcza r. SU Rada Rodziców 2. Apel Bezpieczna droga do szkoły r. A.Grzegorczyk Policja 3. Akcja Sprzątamy świat r. T.Mróz BPN, SU, dyrektor 4. Dzień Komisji Edukacji Narodowej r. T.Mróz dyrektor,su, 4. Ślubowanie klasy I r. K.Huniewicz SU, dyrektor, Rada Rodziców rocznica Odzyskania Niepodległości r. A.Witkowska SU, dyrektor, wychowawcy 6. Andrzejki- SP z Wrocenia r. E.Tyborowska SU, Rada Rodziców 7. Spotkania opłatkowe, jasełka r. Ksiądz, B.Bochenko SU, Rada Rodziców 9. Dzień Babci i Dziadka r. E.Tyborowska Wychowawcy, dyrektor 10. Choinka noworoczna r. A.Grzegorczyk SU, dyrektor, Rada Rodziców 11. Bal przebierańców r. B.Bochenko Wych,. Klas, Rada Rodziców 12. Powitanie wiosny r. A.Gudel Dyrektor, SU 13. Światowy Dzień Ziemi r. E. Dec BPN, SU, Rada Rodziców, wychowawcy 14. Apel Wielkanocny r. A.Witkowska Dyrektor, Rada Rodziców, 15. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Majauroczysta r. T.Mróz SU, dyrektor akademia 16. DZIEŃ Matki r. A. Grzegorczyk Wych. Klas, SU 17. Dzień Dziecka r. 17. Międzyszkolne zawody sportowe o Puchar Biebrzy - turniej szkół r. T.Mróz E.Tyborowska UG w Jaświłach, SU, PZU w Mońkach, Rada Rodziców 18. Rocznica śmierci Jana Pawła II r. A.Grzegorczyk Rada Rodziców B.Bochenko 19. Europa w szkole r. K.Huniewicz, Ewa Dec Rada Rodziców 20. Dzień otwarty r. A.Witkowska Rada Rodziców 21. Dzień bez przemocy r. T.Mróz Rada Rodziców 22. Zakończenie r.szk.2008/ r. SU, A. Witkowska Rada Rodziców Zatwierdzony na posiedzeniu RP 25 sierpnia 2008

13 Zał. Nr 4 Organizacja wycieczek w roku szkolnym 2008/2009 Lp. Wycieczka Trasa Data Odpowiedzialni Uwagi 1. Kino,Fikoland Białystok październik A.Grzegorczyk 2. Kino, Teatr, Muzeum Białystok luty A.Witkowska 3. Sortownia śmieci Dolistowo październik E. Tyborowska 4. Twierdza Osowiec Osowiec kwiecień T.Mróz 5. Śladami ginących Czarna Białostocka listopad B.Bochenko zawodów 6. Dinozaury Białystok marzec K.Huniewicz 7. Zabytki maj A.Witkowska Zatwierdzony na posiedzeniu RP 25 sierpnia 2008

14 Zał. Nr 1 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 Nazwa koła Imię i nazwisko Dzień i godzina lekcyjna nauczyciela Koło Polonistyczne ucz. Alicja Witkowska Piątek zdolni Koło Informatyczne dla Janina Zajko Środa ucz. mających trudności Kl. IV Kl. IV Koło Żywego Słowa kl. III Alicja Grzegorczyk Wtorek Koło dla kl. I Krystyna Huniewicz Wtorek Koło Przyjaciół Sybiraków Elżbieta Tyborwska Koło matematyczne Koło przyrodnicze Teresa Mróz Wtorek Co 2 tygodnie wtorek Zajęcia z trudnościami w Anna Gudel Środa nauce z języka angielskiego w kl. I-III Zajęcia artystyczne Bogusława Bochenko Środa Dolistowo, 1 września 2008r.

15