KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata I WSTĘP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte na: 1) obowiązującym prawie oświatowym, 2) diagnozie sytuacji szkoły, 3) opracowanych programach i projektach realizowanych w szkole, 4) wnioskach zgłaszanych przez środowisko szkolne w trakcie rad pedagogicznych, spotkań z rodzicami i uczniami, W zakresie diagnozy stanu faktycznego analizie poddano: 1) bazę szkoły i przedszkola, 2) kadrę pedagogiczną, 3) sytuację dydaktyczno - wychowawczo opiekuńczą, 4) współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz planowane działania na najbliższe pięć lat, które mają zapewnić zespołowi sprawne funkcjonowanie i osiągnięcie wysokich wyników w pracy szkoły i przedszkola. Przedstawione oceny stanowią punkt wyjścia do określenia zadań do realizacji w w/w zakresach, osób odpowiedzialnych i je realizujących. Trzeba zaznaczyć, że ocena wykonania poszczególnych zadań będzie uzależniona od wielu czynników, w tym m. in.: 1) sytuacji finansowej placówki, 2) zmian w prawie oświatowym. Zaproponowane więc zadania są planowane z uwzględnieniem dzisiejszej sytuacji. Niemniej, poprzez coroczną ocenę realizacji, możliwe będzie dokonywanie aktualizacji działań w corocznym planie pracy. 1

2 II ANALIZA OBECNEJ SYTUACJI 1. BAZA ZESPOŁU W skład bazy zespołu wchodzą: izb lekcyjnych - 27(szkoła:21+przedszkole:6) świetlica z jadalnią - 1 świetlica - 1 biblioteka - 1 czytelnia - 1 gabinet pedagoga - 1 sala gimnastyczna z salą do gier i zabaw- 1 pracownia informatyczna - 1 sala teatralna - 1 sala do zajęć specjalistycznych - 1 gabinet higienistki szkolnej - 1 gabinet psychologa - 1 boiska sportowe - 3 mały plac zabaw KADRA PEAGOGICZNA Kadra pedagogiczna w zespole jest w pełni przygotowana do nauczania w szkole podstawowej i w przedszkolu. Wśród 46 nauczycieli, 44 z wyższym wykształceniem magisterskim, 2 licencjat, 25 osób posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego, a 10 nauczyciela mianowanego. Wielu ukończyło studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne (w tym oligofrenopedagogika, logopedia, surdopedagogika). 3. DZIAŁALNOŚC DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZA W przedszkolu oraz w klasach pierwszych realizowana jest nowa podstawa programowa, w klasach II III oraz IV - VI dotychczas obowiązująca. 2

3 W placówce realizuje się: o program wychowawczy, o program profilaktyki, o plan pracy szkoły wraz z harmonogramem wycieczek i imprez szkolnych, o projekty oraz programy w ramach promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa. 4. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM Współpraca ze środowiskiem przybiera różnorodne formy: uatrakcyjnianie imprez dla mieszkańców (Dni Ślesina, Dzień Dziecka, inne), organizowanie różnorodnych wystaw, m. in. we współpracy z MGOK w Ślesinie, promowanie zdrowego stylu życia oraz zasad profilaktyki przy współpracy z Komisją Zdrowia, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ślesinie. III KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU 1. BAZA ZESPOŁU W ramach rozwoju placówki planowane są działania zmierzające do poprawy bazy w zakresie: a) stanu obiektu placówki, b) doposażenia szkoły i przedszkola. Pragnąc poprawić stan techniczny obiektu należy w dalszym ciągu, systematycznie zgłaszać do planów remontów na najbliższe lata: 1) remont pomieszczeń kuchni i ich doposażenie, 2) remont sanitariatów - wymiana wyposażenia, 3) budowa parkingu, 4) wymiana części ogrodzenia i chodnika wokół szkoły, 5) rozbudowa placu zabaw. Realizacja w/w zadań remontowych zależy od przyznania zespołowi przez organ prowadzący kwot potrzebnych na sfinansowanie zadań lub zaplanowanie w planach inwestycyjnych miasta środków finansowych potrzebnych na pokrycie kosztów tych prac. Są one niezbędne do realizacji 3

4 w ciągu najbliższych kilku lat z uwagi na bezpieczeństwo uczniów i osób znajdujących się w szkole, wymagania sanitarne, koszty utrzymania obiektu. Równocześnie w ramach uzyskiwanych środków oraz wypracowanych przez placówkę możliwe będzie systematyczne dokonanie we własnym zakresie drobnych remontów, napraw, czy wymiany sprzętu. Zespół z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe w zakresie dokonywania zakupów środków dydaktycznych nie może w chwili obecnej w sposób znaczący doposażyć nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów w środki dydaktyczne ( w tym pomoce naukowe) oraz wychowawców przedszkola. Niemniej z uwagi na możliwości placówki w zakresie techniki komputerowej wskazanym jest od zaraz zainteresowanie jak największej liczby nauczycieli możliwością wykorzystania tego sprzętu w codziennej realizacji procesu nauczania. W sposób systematyczny i sukcesywny następować będzie wymiana sprzętu komputerowego dla celów dydaktycznych i organizacji zarządzania. Czynione będą starania, aby w miarę możliwości doposażyć z pieniędzy pozabudżetowych (w tym realizacja projektów i środków unijnych) nauczycieli w sprzęt sportowy, mapy, zabawki dla przedszkolaków czy inne środki, których potrzebę zgłaszać będą. Osobnym zakresem pomocy zostanie objęta biblioteka szkolna w zakresie zakupów książek. Planowane działania i sposób ich realizacji: Lp. Działania Zadania Sposoby realizacji zadań 1. Poprawa warunków pracy dzieci, uczniów i nauczycieli. Uczniowie i mają zapewnione optymalne warunki pracy. Dokonywanie przeglądów związanych z BHP. Wykonywanie niezbędnych napraw. Uzupełnianie wyposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne. Odpowiedzialni, pracownik ds. bhp, kierownik ds. gospodarczych, SIP kierownik ds. gospodarczych, Termin realizacji 4

5 2. Wzbogacenie i uzupełnienie bazy dydaktycznej. Poszukiwanie sprzymierzeńców i sponsorów szkoły. 3. Dbałość o stan zieleni w budynku szkoły i jego otoczeniu. Szkoła posiada sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji swych zadań. Szkoła wzbogaca i unowocześnia bazę dydaktyczną. Szkoła współpracuje z Radą Rodziców i osobami zaangażowanymi w życie szkoły. Klasy i korytarze ozdobione są roślinami. Szkoła otoczona jest zadbaną szatą roślinną. Modernizacja sprzętu audiowizualnego. Zakupienie edukacyjnych programów multimedialnych. Organizowanie imprez i podejmowanie działań o charakterze dochodowym. Opieka uczniów nad roślinami w klasie i przyległych korytarzach. Opieka nad terenami zielonymi wokół szkoły.,, Rada Rodziców,, pracownicy obsługi cały rok cały rok 2. KADRA PEAGOGICZNA Przygotowanie kwalifikacyjne kadry nauczycielskiej jest wysokie. Niemniej poprzez działania wspierające należy pozyskać nauczycieli języka angielskiego. W tym celu będą wspomagani finansowo, w ramach funduszu na dokształcanie. W ramach WDN organizowane będą dla wszystkich nauczycieli lub zespołów, szkoleniowe rady pedagogiczne na tematy, którymi zainteresowani są. W ramach środków przeznaczonych na motywowanie do pracy oraz nagrody w pierwszym rzędzie wyróżniani będą, którzy realizują zadania wykraczające poza statutowe służbowe (konkursy, imprezy sportowe, praca społeczna w organizacjach, itp.). W zakresie pracy administracyjnej planowane jest stworzenie takiej struktury, aby wszystkie zadania w zakresie obsługi szkoły mogły być realizowane sprawnie, płynnie, z możliwością dokonywania korekt w przydziałach czynności przy możliwych dłuższych nieobecnościach. Bezpośredni nadzór 5

6 pedagogiczny sprawował będzie zespół kierowniczy o dużej samodzielności w działaniach określonych w ich przydziałach czynności. Ważnym elementem musi być bezpośrednia styczność dyrekcji szkoły z nauczycielami i pracownikami szkoły, bez konieczności zbyt dużego formalizowania w tym zakresie. Nauczyciel musi wiedzieć i czuć z jednej strony odpowiedzialność za swoje działania, a z drugiej oparcie w dyrekcji szkoły. Duże znaczenie w codziennej pracy będzie miała samodyscyplina i motywowanie poszczególnych pedagogów do efektywnej pracy. Oczywiście ocena tych działań będzie należała do a placówki. W ramach swoich kompetencji osoby funkcyjne szkoły bezpośrednio nadzorować będą codzienna pracę poszczególnych nauczycieli i personelu administracyjno obsługowego. Lp. Działania ogólne 1. Rozszerzanie wiedzy i umiejętności kadry nauczycielskiej w ramach WDN. 2. Współpraca z ośrodkami organizującymi dokształcanie nauczycieli. Zadania Nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego. W szkole jest umiejętnie planowana i organizowana praca dydaktycznowychowawcza. Nauczyciele biorą udział w konkursach doskonalących i kwalifikacyjnych organizowanych poza szkołą. Sposoby realizacji zadań Opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Udział w samokształceniowych radach pedagogicznych. Aktualizowanie informacji o formach doskonalenia i kształcenia. Dokładne rozpoznanie w zakresie potrzeb wychowanków. Odpowiedzialni i liderzy zespołów samokształcenio wych Termin realizacji 6

7 3. Awans zawodowy nauczycieli. Placówka umożliwia nauczycielom awans zawodowy. Wspomaganie nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Wymiana doświadczeń w ramach spotkań zespołów samokształceniowych. i liderzy zespołów samokształcenio wych 4. Badanie jakości pracy zespołu. 5. Współpraca Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców dotycząca planowania pracy szkoły. Zespół posiada wewnętrzny system badania jakości pracy. Szkoła tworzy dokumenty dotyczące jej pracy przy współudziale nauczycieli, rodziców i uczniów. Ustalenie badanych obszarów. Zapoznanie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z raportem dotyczącym wyników mierzenia jakości pracy szkoły. Monitorowanie i modyfikacja Statutu Szkoły. zespół nauczycieli, wg harmonogra mu VI Opracowanie Planu Pracy Szkoły. zespół nauczycieli VIII/IX 6. Ocena pracy nauczycieli. Dyrektor ocenia pracę nauczycieli w oparciu o ogólne znane kryteria i samoocenę pracownika. Protokołowanie posiedzenia Rady Pedagogicznej. Posługiwanie się opracowanym systemem motywacyjnym. 7

8 3. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZA 3.1. Działalność dydaktyczna Realizacja nowej podstawy programowej: ROK WEJŚCIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ KLASA/ODDZIAŁ 2010/2011 II 2011/2012 III 2012/2013 IV 2013/2014 V 2014/2015 VI Szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny, podporządkowując swoje działania realizacji następujących celów: przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów; zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Lp. Działania Zadania szczegółowe Sposoby realizacji zadań Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Przeprowadzenie pomiaru poziomu wiedzy i umiejętności dzieci oraz uczniów. Absolwent szkoły zna i opanował wymagania egzaminacyjne. Monitorowanie programów edukacyjnych. i liderzy zespołów samokształcenio wych wg harmonogra mu 8

9 2. Podjęcie działań podnoszących efektywność kształcenia. 3. Wprowadzenie nowatorskich form i metod pracy. 4. Monitorowanie i modyfikowanie WSO. Opracowanie ujednoliconych testów po I etapie edukacyjnym. Opracowanie ujednoliconych testów badających wyniki naucz. po kl. V Zaplanowanie próbnego sprawdzianu. Diagnozowanie rozwoju przedszkolaków. Nauczyciele realizują harmonogram działań podnosz. efektywność kształcenia program naprawczy. WSO jest znany i akceptowany przez społeczność szkolną. WSO wspiera i motywuje ucznia. Przeprowadzenie ujednoliconych testów po I etapie edukacyjnym. Przeprowadzenie ujednoliconych testów badających wyniki naucz. po kl. V Badanie stopnia przygot. uczniów do sprawdzianu po kl. VI (spr. próbny). Analiza wyników testu kl. V. Przeprowadzenie sprawdzianu w kl. VI. Przeprowadzenie i analiza obserwacji dzieci. Wdrożenie harmonogramu działań popraw. Efektywność kszt. w oparciu o analizę wyników testów. Realizacja treści nauczania nowatorskimi metodami np. projekt. Zapoznanie uczniów i rodziców z WSO. Zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami ocen z zachowania Systematyczna kontrola osiągnięć uczniów IV-V IV XI-I V IV IX IX 9

10 5. Zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z zasadami oceniania zewnętrznego. 6. Realizowanie programów opracowanych (modyfikowan ych) przez n-li. 7. Wykorzystywa nie technologii komputerowej i informacyjnej. Zewnętrzny system oceniania jest znany. Szkoła posiada i realizuje własne programy nauczania. Uczeń posługuje się technologią komputerową i informacyjną. Uczeń wykorzystuje komputer, Internet i programy multimedialne w procesie uczenia się. Uczeń zna i stosuje podstawowe przepisy prawne dotyczące korzystania z technologii informacyjnej. Nauczyciele korzystają z komputerów przy prowadzeniu zajęć. Spotkania szkolnego zespołu samokształceniowego. Zapoznanie uczniów i rodziców. Kontynuowanie i wprowadzanie programów. Stosowanie technologii informatycznej na poszczególnych zajęciach. Wyposażenie bibliotek szkolnych w literaturę i czasopisma informatyczne. Udostępnienie uczniom poza lekcjami dostępu do komputera w bibliotece szkolnej. Zapoznanie uczniów z problematyką legalności oprogramowania licencji, praw autorskich, certyfikatów. Korzystanie przez nauczycieli z programów multimedialnych w ramach zajęć. liderzy zespołów przedmiotów bibliotekarze bibliotekarze nauczyciel informatyki 10

11 8. Wspomaganie pracy uczniów i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 9. Rozwijanie zainteresowań oraz pielęgnowanie uzdolnień i talentów uczniów i dzieci. 10. Udział dzieci w konkursach. Nauczyciele pracują w oparciu o zmodyfikowane programy nauczania. Szkoła korzysta z pomocy specjalistów: pedagoga i psychologa szkolnego oraz PPPP. Szkoła i przedszkole motywują dzieci do rozwijania osobistych zainteresowań. Wychowankowie mają możliwość prezentowania swojego dorobku i odnoszą sukcesy. Dzielenie się wiedzą w zakresie wspierania uzdolnień. Zespół przygotowuje dzieci do konkursów. Monitorowanie wyników pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Analiza dokumentacji, realizacja zaleceń. Szerokie wykorzystanie metod aktywizujących. Organizowanie konkursów i zawodów szkolnych, przedszkolnych, międzyszkolnych, branie udziału w konkursach, zawodach, przeglądach, festiwalach organizowanych przez inne instytucje. Udział w konferencjach, szkoleniach. Indywidualna praca z dzieckiem zdolnym. Zwiększenie liczby dzieci biorących udział w konkursach. pedagog, psycholog,, systematycz nie systematycz nie 11

12 11. Promowanie dziecka zdolnego W szkole i przedszkolu są nagradzani najlepsi wychowankowie Eksponowanie informacji o wynikach konkursów. Dyplomy, nagrody książkowe, pochwały, wyróżnienia, upominki. organizatorzy konkursów sukcesyw Działalność wychowawcza i opiekuńcza Lp. Działania 1. Opracowanie i wdrożenie Programu Wychowawczego. Zadania szczegółowe W zespole realizowany jest Program Wychowawczy dostosowany do potrzeb dzieci i uczniów na każdym szczeblu kształcenia. Uczniowie, i rodzice znają treści i zadania Programu Wychowawczeg o. W placówce sprawnie działa system pomocy w rozwiązaniu problemów wychowawczych. Sposoby realizacji zadań Prowadzenie diagnozy i działań w obszarze wychowania i opieki. Opracowanie w porozumieniu z rodzicami harmonogramu działań wychowawczych. Systematyczna pedagogizacja rodziców. Rozwijanie działalności zespołu wychowawczego. Podejmowanie działań propagujących wzorce zachowań. Odpowiedzialni zespół wychowawczy, klas, pedagog, psycholog, pedagog zespół wychowawczy Termin realizacji wrzesień 12

13 2. Wdrażanie Szkolnego Programu Profilaktyki 3. Kształtowanie postaw prospołecznych 4. Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych. W szkole funkcjonuje sprawny system dyżurów. Nauczyciele, uczniowie i rodzice znają treści i zadania Szkolnego Programu Profilaktycznego. Wychowanek zna swoje prawa i obowiązki. Uczniowie kreują właściwe postawy społeczne. Uczniowie, dzieci i rodzice znają tradycje i ceremoniał szkoły. W szkole i przedszkolu podejmowane są działania proekologiczne. Opracowanie i modyfikowanie harmonogramu dyżurów zapewniającego bezpieczeństwo w czasie przerw Analiza i modyfikacja Szkolnego Programu Profilaktyki. Zapoznanie dzieci i rodziców z prawami człowieka; Konwencja Praw Dziecka Udział uczniów w pracy Samorządu Szkolnego. Wspieranie działań Samorządu przez wszystkich uczniów szkoły. Organizacja zabaw, dyskotek i konkursów Przygotowanie uroczystości szkolnych zgodnie z harmonogramem. Przygotowanie dekoracji na uroczystości szkolne i przedszkolne. Opieka nad pocztem sztandarowym. Udział uczniów i dzieci w akcjach i konkursach o tematyce ekologicznej Rada Pedagogiczna, pedagog, Rzecznik praw ucznia opiekun SU opiekun SU, uczniowie, rodzice, opiekun samorządu IX 13

14 5. Zachęcanie do udziału w kulturze. 6. Kształtowanie postaw patriotycznych. 7. Wzmacnianie integracyjnej misji placówki. Dzieci podejmują działania promujące zdrowy styl życia. Wychowankowie mają możliwość realizacji i prezentacji swoich zdolności i zainteresowań artystycznych. Dzieci znają dziedzictwo narodowe i jego miejsce w kulturze europejskiej i ludowej. Akceptowani i rozumiani są wychowankowie ze specjalnymi potrzebami. Dzieci rozumieją konieczność niesienia pomocy słabszym i potrzebującym. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu. Wyjazd na spektakle, koncerty, widowiska i wystawy. Zapraszanie artystów. Przygotowywanie przedstawień. Eksponowanie prac dzieci. Organizacja imprez o charakterze patriotycznym. Poznawanie sylwetek sławnych Polaków. Propagowanie pozytywnych postaw i zachowań wobec osób z dysfunkcjami. Zapewnienie potrzebującym dzieciom pomocy specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty i zapewnienie warunków lokalowych. Zachęcenie do przygotowania akcji wspierających potrzebujących. Wychowawcy, w-f, Wychowawcy, opiekun teatru szkolnego, bibliotekarze, 14

15 8. Szkoła i przedszkole pełnią wzmożoną działalność opiekuńczą. 9. Świetlica szkolna gotowa jest zapewnić opiekę nad dziećmi sześcioletnimi. 10. Zespół zapewnia dożywianie dzieci. 11. Placówka zapewnia właściwą opiekę dzieciom dowożonym. Placówka współpracuje z rodzicami w zakresie udzielania im koniecznego wsparcia. Baza dydaktyczna odpowiada potrzebom rozwojowym sześciolatków. Nauczyciele przygotowani są do sprawowania opieki nad dziećmi sześcioletnimi. Posiłki są planowane zgodnie z normami. Zorganizowanie dowożonym właściwej opieki. Współpraca rodziców z wychowawcami, wychowawców z pedagogiem, MOPS, Radą Rodziców. Wychowawcy świetlicy podnoszą swoje kompetencje w zakresie rozwoju i opieki nad dziećmi sześcioletnimi. Żywienie dzieci zgodne jest z normami żywieniowymi i potrzebami rozwojowymi dzieci. Dowożone dzieci oczekują na dowóz w świetlicy szkolnej. Przejazd pod właściwą opieką.,, pedagog intendent, kucharka, 15

16 4. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM Lp. Działania 1. Kontynuowani e i rozwijanie współpracy z instytucjami i organizacjami lokalnymi. 2. Włączenie rodziców w życie zespołu. Zadania szczegółowe Placówka dba o wizerunek wyróżniający ją w środowisku. Zespół współpracuje z instytucjami lokalnymi Rodzice,, dzieci i uczniowie integrują się we wspólnych działaniach. Eksponowanie na terenie placówki informacji kierowanych do rodziców. Zachęcanie rodziców do działań na rzecz szkoły i przedszkola.. Sposoby realizacji zadań Uaktualnienie strony internetowej. Współpraca ze szkołami z terenu gminy. Odpowiedzialni, nauczyciel informatyki, Termin realizacji Współpraca z PPPP. Uczestnictwo w przeglądach teatralnych opiekun koła teatralnego Organizowanie wyjść do różnego rodzaju instytucji. Udział w imprezach organizowanych przez MGOK. Organizowanie zebrań, dyżurów i dni otwartych dla rodziców. Uaktualnienie gazetek, tablic informacyjnych dla rodziców Angażowanie rodziców do przygotowania uroczystości. Wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie placówki.,,,, samorząd uczniowski 16

17 Badanie stopnia realizacji: Monitorowanie Badanie dokumentacji: programów, wyników klasyfikacji, planów wynikowych, protokołów Rad Pedagogicznych, zapisów w dziennikach, wyników sprawdzianów, badań osiągnięć i diagnoz. Analiza: programu wychowawczego, planów pracy wychowawczej, kalendarza imprez, dokumentacji pedagoga i psychologa. Analiza dokumentacji pracy WDN. Obserwacje działań nauczycieli i uczniów w trakcie hospitacji. Badanie osiągnięć dzieci w konkursach przedmiotowych. Kontrola realizacji planu budżetowego. Analiza udziału rodziców w życiu placówki. Ewaluacja Analiza efektów pracy dydaktyczno wychowawczej. Planowanie pracy na podstawie samooceny oraz oceny pracy nauczyciela dokumentowanej przez a. 17