KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata I WSTĘP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte na: 1) obowiązującym prawie oświatowym, 2) diagnozie sytuacji szkoły, 3) opracowanych programach i projektach realizowanych w szkole, 4) wnioskach zgłaszanych przez środowisko szkolne w trakcie rad pedagogicznych, spotkań z rodzicami i uczniami, W zakresie diagnozy stanu faktycznego analizie poddano: 1) bazę szkoły i przedszkola, 2) kadrę pedagogiczną, 3) sytuację dydaktyczno - wychowawczo opiekuńczą, 4) współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz planowane działania na najbliższe pięć lat, które mają zapewnić zespołowi sprawne funkcjonowanie i osiągnięcie wysokich wyników w pracy szkoły i przedszkola. Przedstawione oceny stanowią punkt wyjścia do określenia zadań do realizacji w w/w zakresach, osób odpowiedzialnych i je realizujących. Trzeba zaznaczyć, że ocena wykonania poszczególnych zadań będzie uzależniona od wielu czynników, w tym m. in.: 1) sytuacji finansowej placówki, 2) zmian w prawie oświatowym. Zaproponowane więc zadania są planowane z uwzględnieniem dzisiejszej sytuacji. Niemniej, poprzez coroczną ocenę realizacji, możliwe będzie dokonywanie aktualizacji działań w corocznym planie pracy. 1

2 II ANALIZA OBECNEJ SYTUACJI 1. BAZA ZESPOŁU W skład bazy zespołu wchodzą: izb lekcyjnych - 27(szkoła:21+przedszkole:6) świetlica z jadalnią - 1 świetlica - 1 biblioteka - 1 czytelnia - 1 gabinet pedagoga - 1 sala gimnastyczna z salą do gier i zabaw- 1 pracownia informatyczna - 1 sala teatralna - 1 sala do zajęć specjalistycznych - 1 gabinet higienistki szkolnej - 1 gabinet psychologa - 1 boiska sportowe - 3 mały plac zabaw KADRA PEAGOGICZNA Kadra pedagogiczna w zespole jest w pełni przygotowana do nauczania w szkole podstawowej i w przedszkolu. Wśród 46 nauczycieli, 44 z wyższym wykształceniem magisterskim, 2 licencjat, 25 osób posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego, a 10 nauczyciela mianowanego. Wielu ukończyło studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne (w tym oligofrenopedagogika, logopedia, surdopedagogika). 3. DZIAŁALNOŚC DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZA W przedszkolu oraz w klasach pierwszych realizowana jest nowa podstawa programowa, w klasach II III oraz IV - VI dotychczas obowiązująca. 2

3 W placówce realizuje się: o program wychowawczy, o program profilaktyki, o plan pracy szkoły wraz z harmonogramem wycieczek i imprez szkolnych, o projekty oraz programy w ramach promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa. 4. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM Współpraca ze środowiskiem przybiera różnorodne formy: uatrakcyjnianie imprez dla mieszkańców (Dni Ślesina, Dzień Dziecka, inne), organizowanie różnorodnych wystaw, m. in. we współpracy z MGOK w Ślesinie, promowanie zdrowego stylu życia oraz zasad profilaktyki przy współpracy z Komisją Zdrowia, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ślesinie. III KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU 1. BAZA ZESPOŁU W ramach rozwoju placówki planowane są działania zmierzające do poprawy bazy w zakresie: a) stanu obiektu placówki, b) doposażenia szkoły i przedszkola. Pragnąc poprawić stan techniczny obiektu należy w dalszym ciągu, systematycznie zgłaszać do planów remontów na najbliższe lata: 1) remont pomieszczeń kuchni i ich doposażenie, 2) remont sanitariatów - wymiana wyposażenia, 3) budowa parkingu, 4) wymiana części ogrodzenia i chodnika wokół szkoły, 5) rozbudowa placu zabaw. Realizacja w/w zadań remontowych zależy od przyznania zespołowi przez organ prowadzący kwot potrzebnych na sfinansowanie zadań lub zaplanowanie w planach inwestycyjnych miasta środków finansowych potrzebnych na pokrycie kosztów tych prac. Są one niezbędne do realizacji 3

4 w ciągu najbliższych kilku lat z uwagi na bezpieczeństwo uczniów i osób znajdujących się w szkole, wymagania sanitarne, koszty utrzymania obiektu. Równocześnie w ramach uzyskiwanych środków oraz wypracowanych przez placówkę możliwe będzie systematyczne dokonanie we własnym zakresie drobnych remontów, napraw, czy wymiany sprzętu. Zespół z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe w zakresie dokonywania zakupów środków dydaktycznych nie może w chwili obecnej w sposób znaczący doposażyć nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów w środki dydaktyczne ( w tym pomoce naukowe) oraz wychowawców przedszkola. Niemniej z uwagi na możliwości placówki w zakresie techniki komputerowej wskazanym jest od zaraz zainteresowanie jak największej liczby nauczycieli możliwością wykorzystania tego sprzętu w codziennej realizacji procesu nauczania. W sposób systematyczny i sukcesywny następować będzie wymiana sprzętu komputerowego dla celów dydaktycznych i organizacji zarządzania. Czynione będą starania, aby w miarę możliwości doposażyć z pieniędzy pozabudżetowych (w tym realizacja projektów i środków unijnych) nauczycieli w sprzęt sportowy, mapy, zabawki dla przedszkolaków czy inne środki, których potrzebę zgłaszać będą. Osobnym zakresem pomocy zostanie objęta biblioteka szkolna w zakresie zakupów książek. Planowane działania i sposób ich realizacji: Lp. Działania Zadania Sposoby realizacji zadań 1. Poprawa warunków pracy dzieci, uczniów i nauczycieli. Uczniowie i mają zapewnione optymalne warunki pracy. Dokonywanie przeglądów związanych z BHP. Wykonywanie niezbędnych napraw. Uzupełnianie wyposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne. Odpowiedzialni, pracownik ds. bhp, kierownik ds. gospodarczych, SIP kierownik ds. gospodarczych, Termin realizacji 4

5 2. Wzbogacenie i uzupełnienie bazy dydaktycznej. Poszukiwanie sprzymierzeńców i sponsorów szkoły. 3. Dbałość o stan zieleni w budynku szkoły i jego otoczeniu. Szkoła posiada sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji swych zadań. Szkoła wzbogaca i unowocześnia bazę dydaktyczną. Szkoła współpracuje z Radą Rodziców i osobami zaangażowanymi w życie szkoły. Klasy i korytarze ozdobione są roślinami. Szkoła otoczona jest zadbaną szatą roślinną. Modernizacja sprzętu audiowizualnego. Zakupienie edukacyjnych programów multimedialnych. Organizowanie imprez i podejmowanie działań o charakterze dochodowym. Opieka uczniów nad roślinami w klasie i przyległych korytarzach. Opieka nad terenami zielonymi wokół szkoły.,, Rada Rodziców,, pracownicy obsługi cały rok cały rok 2. KADRA PEAGOGICZNA Przygotowanie kwalifikacyjne kadry nauczycielskiej jest wysokie. Niemniej poprzez działania wspierające należy pozyskać nauczycieli języka angielskiego. W tym celu będą wspomagani finansowo, w ramach funduszu na dokształcanie. W ramach WDN organizowane będą dla wszystkich nauczycieli lub zespołów, szkoleniowe rady pedagogiczne na tematy, którymi zainteresowani są. W ramach środków przeznaczonych na motywowanie do pracy oraz nagrody w pierwszym rzędzie wyróżniani będą, którzy realizują zadania wykraczające poza statutowe służbowe (konkursy, imprezy sportowe, praca społeczna w organizacjach, itp.). W zakresie pracy administracyjnej planowane jest stworzenie takiej struktury, aby wszystkie zadania w zakresie obsługi szkoły mogły być realizowane sprawnie, płynnie, z możliwością dokonywania korekt w przydziałach czynności przy możliwych dłuższych nieobecnościach. Bezpośredni nadzór 5

6 pedagogiczny sprawował będzie zespół kierowniczy o dużej samodzielności w działaniach określonych w ich przydziałach czynności. Ważnym elementem musi być bezpośrednia styczność dyrekcji szkoły z nauczycielami i pracownikami szkoły, bez konieczności zbyt dużego formalizowania w tym zakresie. Nauczyciel musi wiedzieć i czuć z jednej strony odpowiedzialność za swoje działania, a z drugiej oparcie w dyrekcji szkoły. Duże znaczenie w codziennej pracy będzie miała samodyscyplina i motywowanie poszczególnych pedagogów do efektywnej pracy. Oczywiście ocena tych działań będzie należała do a placówki. W ramach swoich kompetencji osoby funkcyjne szkoły bezpośrednio nadzorować będą codzienna pracę poszczególnych nauczycieli i personelu administracyjno obsługowego. Lp. Działania ogólne 1. Rozszerzanie wiedzy i umiejętności kadry nauczycielskiej w ramach WDN. 2. Współpraca z ośrodkami organizującymi dokształcanie nauczycieli. Zadania Nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego. W szkole jest umiejętnie planowana i organizowana praca dydaktycznowychowawcza. Nauczyciele biorą udział w konkursach doskonalących i kwalifikacyjnych organizowanych poza szkołą. Sposoby realizacji zadań Opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Udział w samokształceniowych radach pedagogicznych. Aktualizowanie informacji o formach doskonalenia i kształcenia. Dokładne rozpoznanie w zakresie potrzeb wychowanków. Odpowiedzialni i liderzy zespołów samokształcenio wych Termin realizacji 6

7 3. Awans zawodowy nauczycieli. Placówka umożliwia nauczycielom awans zawodowy. Wspomaganie nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Wymiana doświadczeń w ramach spotkań zespołów samokształceniowych. i liderzy zespołów samokształcenio wych 4. Badanie jakości pracy zespołu. 5. Współpraca Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców dotycząca planowania pracy szkoły. Zespół posiada wewnętrzny system badania jakości pracy. Szkoła tworzy dokumenty dotyczące jej pracy przy współudziale nauczycieli, rodziców i uczniów. Ustalenie badanych obszarów. Zapoznanie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z raportem dotyczącym wyników mierzenia jakości pracy szkoły. Monitorowanie i modyfikacja Statutu Szkoły. zespół nauczycieli, wg harmonogra mu VI Opracowanie Planu Pracy Szkoły. zespół nauczycieli VIII/IX 6. Ocena pracy nauczycieli. Dyrektor ocenia pracę nauczycieli w oparciu o ogólne znane kryteria i samoocenę pracownika. Protokołowanie posiedzenia Rady Pedagogicznej. Posługiwanie się opracowanym systemem motywacyjnym. 7

8 3. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZA 3.1. Działalność dydaktyczna Realizacja nowej podstawy programowej: ROK WEJŚCIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ KLASA/ODDZIAŁ 2010/2011 II 2011/2012 III 2012/2013 IV 2013/2014 V 2014/2015 VI Szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny, podporządkowując swoje działania realizacji następujących celów: przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów; zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Lp. Działania Zadania szczegółowe Sposoby realizacji zadań Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Przeprowadzenie pomiaru poziomu wiedzy i umiejętności dzieci oraz uczniów. Absolwent szkoły zna i opanował wymagania egzaminacyjne. Monitorowanie programów edukacyjnych. i liderzy zespołów samokształcenio wych wg harmonogra mu 8

9 2. Podjęcie działań podnoszących efektywność kształcenia. 3. Wprowadzenie nowatorskich form i metod pracy. 4. Monitorowanie i modyfikowanie WSO. Opracowanie ujednoliconych testów po I etapie edukacyjnym. Opracowanie ujednoliconych testów badających wyniki naucz. po kl. V Zaplanowanie próbnego sprawdzianu. Diagnozowanie rozwoju przedszkolaków. Nauczyciele realizują harmonogram działań podnosz. efektywność kształcenia program naprawczy. WSO jest znany i akceptowany przez społeczność szkolną. WSO wspiera i motywuje ucznia. Przeprowadzenie ujednoliconych testów po I etapie edukacyjnym. Przeprowadzenie ujednoliconych testów badających wyniki naucz. po kl. V Badanie stopnia przygot. uczniów do sprawdzianu po kl. VI (spr. próbny). Analiza wyników testu kl. V. Przeprowadzenie sprawdzianu w kl. VI. Przeprowadzenie i analiza obserwacji dzieci. Wdrożenie harmonogramu działań popraw. Efektywność kszt. w oparciu o analizę wyników testów. Realizacja treści nauczania nowatorskimi metodami np. projekt. Zapoznanie uczniów i rodziców z WSO. Zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami ocen z zachowania Systematyczna kontrola osiągnięć uczniów IV-V IV XI-I V IV IX IX 9

10 5. Zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z zasadami oceniania zewnętrznego. 6. Realizowanie programów opracowanych (modyfikowan ych) przez n-li. 7. Wykorzystywa nie technologii komputerowej i informacyjnej. Zewnętrzny system oceniania jest znany. Szkoła posiada i realizuje własne programy nauczania. Uczeń posługuje się technologią komputerową i informacyjną. Uczeń wykorzystuje komputer, Internet i programy multimedialne w procesie uczenia się. Uczeń zna i stosuje podstawowe przepisy prawne dotyczące korzystania z technologii informacyjnej. Nauczyciele korzystają z komputerów przy prowadzeniu zajęć. Spotkania szkolnego zespołu samokształceniowego. Zapoznanie uczniów i rodziców. Kontynuowanie i wprowadzanie programów. Stosowanie technologii informatycznej na poszczególnych zajęciach. Wyposażenie bibliotek szkolnych w literaturę i czasopisma informatyczne. Udostępnienie uczniom poza lekcjami dostępu do komputera w bibliotece szkolnej. Zapoznanie uczniów z problematyką legalności oprogramowania licencji, praw autorskich, certyfikatów. Korzystanie przez nauczycieli z programów multimedialnych w ramach zajęć. liderzy zespołów przedmiotów bibliotekarze bibliotekarze nauczyciel informatyki 10

11 8. Wspomaganie pracy uczniów i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 9. Rozwijanie zainteresowań oraz pielęgnowanie uzdolnień i talentów uczniów i dzieci. 10. Udział dzieci w konkursach. Nauczyciele pracują w oparciu o zmodyfikowane programy nauczania. Szkoła korzysta z pomocy specjalistów: pedagoga i psychologa szkolnego oraz PPPP. Szkoła i przedszkole motywują dzieci do rozwijania osobistych zainteresowań. Wychowankowie mają możliwość prezentowania swojego dorobku i odnoszą sukcesy. Dzielenie się wiedzą w zakresie wspierania uzdolnień. Zespół przygotowuje dzieci do konkursów. Monitorowanie wyników pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Analiza dokumentacji, realizacja zaleceń. Szerokie wykorzystanie metod aktywizujących. Organizowanie konkursów i zawodów szkolnych, przedszkolnych, międzyszkolnych, branie udziału w konkursach, zawodach, przeglądach, festiwalach organizowanych przez inne instytucje. Udział w konferencjach, szkoleniach. Indywidualna praca z dzieckiem zdolnym. Zwiększenie liczby dzieci biorących udział w konkursach. pedagog, psycholog,, systematycz nie systematycz nie 11

12 11. Promowanie dziecka zdolnego W szkole i przedszkolu są nagradzani najlepsi wychowankowie Eksponowanie informacji o wynikach konkursów. Dyplomy, nagrody książkowe, pochwały, wyróżnienia, upominki. organizatorzy konkursów sukcesyw Działalność wychowawcza i opiekuńcza Lp. Działania 1. Opracowanie i wdrożenie Programu Wychowawczego. Zadania szczegółowe W zespole realizowany jest Program Wychowawczy dostosowany do potrzeb dzieci i uczniów na każdym szczeblu kształcenia. Uczniowie, i rodzice znają treści i zadania Programu Wychowawczeg o. W placówce sprawnie działa system pomocy w rozwiązaniu problemów wychowawczych. Sposoby realizacji zadań Prowadzenie diagnozy i działań w obszarze wychowania i opieki. Opracowanie w porozumieniu z rodzicami harmonogramu działań wychowawczych. Systematyczna pedagogizacja rodziców. Rozwijanie działalności zespołu wychowawczego. Podejmowanie działań propagujących wzorce zachowań. Odpowiedzialni zespół wychowawczy, klas, pedagog, psycholog, pedagog zespół wychowawczy Termin realizacji wrzesień 12

13 2. Wdrażanie Szkolnego Programu Profilaktyki 3. Kształtowanie postaw prospołecznych 4. Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych. W szkole funkcjonuje sprawny system dyżurów. Nauczyciele, uczniowie i rodzice znają treści i zadania Szkolnego Programu Profilaktycznego. Wychowanek zna swoje prawa i obowiązki. Uczniowie kreują właściwe postawy społeczne. Uczniowie, dzieci i rodzice znają tradycje i ceremoniał szkoły. W szkole i przedszkolu podejmowane są działania proekologiczne. Opracowanie i modyfikowanie harmonogramu dyżurów zapewniającego bezpieczeństwo w czasie przerw Analiza i modyfikacja Szkolnego Programu Profilaktyki. Zapoznanie dzieci i rodziców z prawami człowieka; Konwencja Praw Dziecka Udział uczniów w pracy Samorządu Szkolnego. Wspieranie działań Samorządu przez wszystkich uczniów szkoły. Organizacja zabaw, dyskotek i konkursów Przygotowanie uroczystości szkolnych zgodnie z harmonogramem. Przygotowanie dekoracji na uroczystości szkolne i przedszkolne. Opieka nad pocztem sztandarowym. Udział uczniów i dzieci w akcjach i konkursach o tematyce ekologicznej Rada Pedagogiczna, pedagog, Rzecznik praw ucznia opiekun SU opiekun SU, uczniowie, rodzice, opiekun samorządu IX 13

14 5. Zachęcanie do udziału w kulturze. 6. Kształtowanie postaw patriotycznych. 7. Wzmacnianie integracyjnej misji placówki. Dzieci podejmują działania promujące zdrowy styl życia. Wychowankowie mają możliwość realizacji i prezentacji swoich zdolności i zainteresowań artystycznych. Dzieci znają dziedzictwo narodowe i jego miejsce w kulturze europejskiej i ludowej. Akceptowani i rozumiani są wychowankowie ze specjalnymi potrzebami. Dzieci rozumieją konieczność niesienia pomocy słabszym i potrzebującym. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu. Wyjazd na spektakle, koncerty, widowiska i wystawy. Zapraszanie artystów. Przygotowywanie przedstawień. Eksponowanie prac dzieci. Organizacja imprez o charakterze patriotycznym. Poznawanie sylwetek sławnych Polaków. Propagowanie pozytywnych postaw i zachowań wobec osób z dysfunkcjami. Zapewnienie potrzebującym dzieciom pomocy specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty i zapewnienie warunków lokalowych. Zachęcenie do przygotowania akcji wspierających potrzebujących. Wychowawcy, w-f, Wychowawcy, opiekun teatru szkolnego, bibliotekarze, 14

15 8. Szkoła i przedszkole pełnią wzmożoną działalność opiekuńczą. 9. Świetlica szkolna gotowa jest zapewnić opiekę nad dziećmi sześcioletnimi. 10. Zespół zapewnia dożywianie dzieci. 11. Placówka zapewnia właściwą opiekę dzieciom dowożonym. Placówka współpracuje z rodzicami w zakresie udzielania im koniecznego wsparcia. Baza dydaktyczna odpowiada potrzebom rozwojowym sześciolatków. Nauczyciele przygotowani są do sprawowania opieki nad dziećmi sześcioletnimi. Posiłki są planowane zgodnie z normami. Zorganizowanie dowożonym właściwej opieki. Współpraca rodziców z wychowawcami, wychowawców z pedagogiem, MOPS, Radą Rodziców. Wychowawcy świetlicy podnoszą swoje kompetencje w zakresie rozwoju i opieki nad dziećmi sześcioletnimi. Żywienie dzieci zgodne jest z normami żywieniowymi i potrzebami rozwojowymi dzieci. Dowożone dzieci oczekują na dowóz w świetlicy szkolnej. Przejazd pod właściwą opieką.,, pedagog intendent, kucharka, 15

16 4. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM Lp. Działania 1. Kontynuowani e i rozwijanie współpracy z instytucjami i organizacjami lokalnymi. 2. Włączenie rodziców w życie zespołu. Zadania szczegółowe Placówka dba o wizerunek wyróżniający ją w środowisku. Zespół współpracuje z instytucjami lokalnymi Rodzice,, dzieci i uczniowie integrują się we wspólnych działaniach. Eksponowanie na terenie placówki informacji kierowanych do rodziców. Zachęcanie rodziców do działań na rzecz szkoły i przedszkola.. Sposoby realizacji zadań Uaktualnienie strony internetowej. Współpraca ze szkołami z terenu gminy. Odpowiedzialni, nauczyciel informatyki, Termin realizacji Współpraca z PPPP. Uczestnictwo w przeglądach teatralnych opiekun koła teatralnego Organizowanie wyjść do różnego rodzaju instytucji. Udział w imprezach organizowanych przez MGOK. Organizowanie zebrań, dyżurów i dni otwartych dla rodziców. Uaktualnienie gazetek, tablic informacyjnych dla rodziców Angażowanie rodziców do przygotowania uroczystości. Wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie placówki.,,,, samorząd uczniowski 16

17 Badanie stopnia realizacji: Monitorowanie Badanie dokumentacji: programów, wyników klasyfikacji, planów wynikowych, protokołów Rad Pedagogicznych, zapisów w dziennikach, wyników sprawdzianów, badań osiągnięć i diagnoz. Analiza: programu wychowawczego, planów pracy wychowawczej, kalendarza imprez, dokumentacji pedagoga i psychologa. Analiza dokumentacji pracy WDN. Obserwacje działań nauczycieli i uczniów w trakcie hospitacji. Badanie osiągnięć dzieci w konkursach przedmiotowych. Kontrola realizacji planu budżetowego. Analiza udziału rodziców w życiu placówki. Ewaluacja Analiza efektów pracy dydaktyczno wychowawczej. Planowanie pracy na podstawie samooceny oraz oceny pracy nauczyciela dokumentowanej przez a. 17

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 DYDAKTYKA CEL STRATEGICZNY: SZKOŁA ZAPEWNIA WYSOKI STANDARD NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania 7

Bardziej szczegółowo

WIZJA SZKOŁY MISJA SZKOŁY

WIZJA SZKOŁY MISJA SZKOŁY I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte na: 1) obowiązującym prawie oświatowym, 2) diagnozie sytuacji placówki, 3)

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 str. 1 Dydaktyka Zadanie: Zapewnienie wysokiego standardu realizacji programów nauczania. Podnoszenie poziomu nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Plan rozwoju zawodowego mgr Agnieszki Mirońskiej nauczyciela mianowanego, Publicznego Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych.

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych. PROGRAM ROZWOJU - KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 225 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w konkursach, opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DYDAKTYKA CEL STRATEGICZNY: SZKOŁA ZAPEWNIA WYSOKI STANDARD NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

Priorytety na rok szkolny 2015/2016 Plan opracowano na podstawie: 1. programu wychowawczego, profilaktyki 2. wniosków z ewaluacji, nadzoru pedagogicznego Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej nr 8.2015 z dnia 14.09.2015 rok PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY Zarządzanie i organizacja Kontrola stanu

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na:

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 1 w Radomsku W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020

Samorządowa Szkoła Podstawowa. im. Ks. Władysława Latosa. w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA SZKOLNE 2014/2015 2019/2020 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 października

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. JAGIEŁŁY W STARYCH SKOSZEWACH 2015/2016 Program współpracy z rodzicami jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły i programu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015 Zarządzanie i organizacja. Analiza dokumentacji osobowej nauczycieli. Przydział

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu dla klas I-VI na lata 2015/2016, ,

Koncepcja pracy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu dla klas I-VI na lata 2015/2016, , Koncepcja pracy Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu dla klas I-VI na lata 2015/2016, 2016-2017, 2017-2018 ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr do Protokołu nr. z zebrania RP w dniu. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Podstawa prawna opracowania Koncepcji: a)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

Roczny plan rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego 2016/2017

Roczny plan rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego 2016/2017 Roczny plan rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Pułaskiego 2016/2017 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Łowicz, ul. Kaliska 12. tel./fax. (0-46)

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Łowicz, ul. Kaliska 12. tel./fax. (0-46) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 12 tel./fax. (0-46) 837-37-85 sp1lowicz@wp.pl www.sp1lowicz.eu... Koncepcja pracy w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2013/2014

ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA/PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 W Dąbrowie Górniczej ROK SZKOLNY 2013/2014 Nasza Szkoła wspiera wychowawcze działania Rodziców I. Priorytety pracy oddziału przedszkolnego: 1. stworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY 2009 / 2010 r.

PLAN PRACY SZKOŁY 2009 / 2010 r. PLAN PRACY SZKOŁY 2009 / 2010 r. Lp. Zagadnienie tematyka Odpowiedzialni Uwagi 1. Organizacja zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, dyżurów nauczycieli Dyrekcja, wyznaczeni nauczyciele 2. Opracowanie planów

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej. im. św. Jadwigi Śląskiej. w Żernikach Wrocławskich. w roku szkolnym 2015/2016

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej. im. św. Jadwigi Śląskiej. w Żernikach Wrocławskich. w roku szkolnym 2015/2016 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich w roku szkolnym 2015/2016 Plan opracowany został na podstawie: 1. Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach Podstawa prawna: na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW Sposoby realizacji

I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW Sposoby realizacji Lp. zadania I.1 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. I.2 I.3 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni 1.Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata 2011-2016 Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12

Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12 Plan pracy Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie na rok szkolny 2011/12 Cele Działania Sposób realizacji Wykonawcy Termin I. Dostosowanie oferty zajęć dodatkowych do oczekiwań i potrzeb uczniów

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w roku szkolnym /2015 I. Kierunki pracy szkoły w oparciu o wnioski z poprzedniego roku szkolnego: 1. Zaktywizowanie pracy zespołów owych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2012/2013

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2012/2013 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SIECIECHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16 I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1. Przydział obowiązków i czynności dyrekcja sierpień dodatkowych. 2. Analiza dokumentacji osobowej

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ZAJEZIERZU NA ROK SZKOLNY 2016/17 I. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 1. Przydział obowiązków i czynności dyrekcja sierpień dodatkowych. 2. Analiza dokumentacji osobowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3-09-2014/2015 Dyrektor Lucyna Fularczyk Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach ul. Kubusia Puchatka 5 83-340 Sierakowice

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PSTRĄŻNEJ W ROKU SZK. 2014/15

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PSTRĄŻNEJ W ROKU SZK. 2014/15 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W PSTRĄŻNEJ W ROKU SZK. 2014/15 Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 2 14/15 z 15 września 2014r. po zaciągnięciu

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele ogólne: 1. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów matematycznoprzyrodniczych i humanistycznych 2.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017)

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) ŹRÓDŁA STRATEGICZNEGO ROZWOJU SZKOŁY. 1. Statut szkoły. 2. Koncepcja pracy szkoły. 3. Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Plan działań szkoły na lata 2013-2018

Plan działań szkoły na lata 2013-2018 Plan działań szkoły na lata 2013-2018 1. Pierwszy obszar: Baza szkoły. a) Zakładane cele w zakresie poprawy bazy szkoły na planowany okres: - wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne umożliwiające pełną

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego w Szkole Podstawowej w Zaniach - Leśnicy ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko: mgr Aneta Sutkowska Pełniona funkcja:

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE na rok szkolny 2010/11 Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH Wilczkowice 2012 PRIORYTETY SZKOŁY Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I WSKAŹNIKI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH PRACY SZKOŁY. I. Koncepcja pracy szkoły

STANDARDY I WSKAŹNIKI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH PRACY SZKOŁY. I. Koncepcja pracy szkoły STANDARDY I WSKAŹNIKI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH PRACY SZKOŁY I. Koncepcja pracy szkoły Priorytet: Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY Zadania szczegółowe Formy

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

mgr Justyna Tomala PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Justyna Tomala PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Justyna Tomala wychowawca świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2006 31.05.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Płotach zatwierdzona do realizacji dnia 16.09.2013r. 1 Obszar pracy Zarządzanie i organizacja Zadanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 WIZJA SZKOŁY Działamy po to, aby: nasi wychowankowie umieli poszukiwać wiedzy w zmieniającym

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego MGR URSZULA DUDEK NAUCZYCIEL MIANOWANY MATEMATYKI I INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENICY Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego DATA ROZPOCZĘCIA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 dobrze zorganizowanym miejscem pracy. PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW. UWAGI Organizacja zespołu VIII

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra. MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO IMIĘ I NAZWISKO: Justyna Pyra MIEJSCE PRACY: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel chemii

Bardziej szczegółowo