KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata I WSTĘP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata 2009-2014 I WSTĘP"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŚLESINIE na lata I WSTĘP Opracowanie niniejszej koncepcji pracy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ślesinie na najbliższe 5 lat zostało oparte na: 1) obowiązującym prawie oświatowym, 2) diagnozie sytuacji szkoły, 3) opracowanych programach i projektach realizowanych w szkole, 4) wnioskach zgłaszanych przez środowisko szkolne w trakcie rad pedagogicznych, spotkań z rodzicami i uczniami, W zakresie diagnozy stanu faktycznego analizie poddano: 1) bazę szkoły i przedszkola, 2) kadrę pedagogiczną, 3) sytuację dydaktyczno - wychowawczo opiekuńczą, 4) współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz planowane działania na najbliższe pięć lat, które mają zapewnić zespołowi sprawne funkcjonowanie i osiągnięcie wysokich wyników w pracy szkoły i przedszkola. Przedstawione oceny stanowią punkt wyjścia do określenia zadań do realizacji w w/w zakresach, osób odpowiedzialnych i je realizujących. Trzeba zaznaczyć, że ocena wykonania poszczególnych zadań będzie uzależniona od wielu czynników, w tym m. in.: 1) sytuacji finansowej placówki, 2) zmian w prawie oświatowym. Zaproponowane więc zadania są planowane z uwzględnieniem dzisiejszej sytuacji. Niemniej, poprzez coroczną ocenę realizacji, możliwe będzie dokonywanie aktualizacji działań w corocznym planie pracy. 1

2 II ANALIZA OBECNEJ SYTUACJI 1. BAZA ZESPOŁU W skład bazy zespołu wchodzą: izb lekcyjnych - 27(szkoła:21+przedszkole:6) świetlica z jadalnią - 1 świetlica - 1 biblioteka - 1 czytelnia - 1 gabinet pedagoga - 1 sala gimnastyczna z salą do gier i zabaw- 1 pracownia informatyczna - 1 sala teatralna - 1 sala do zajęć specjalistycznych - 1 gabinet higienistki szkolnej - 1 gabinet psychologa - 1 boiska sportowe - 3 mały plac zabaw KADRA PEAGOGICZNA Kadra pedagogiczna w zespole jest w pełni przygotowana do nauczania w szkole podstawowej i w przedszkolu. Wśród 46 nauczycieli, 44 z wyższym wykształceniem magisterskim, 2 licencjat, 25 osób posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego, a 10 nauczyciela mianowanego. Wielu ukończyło studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne (w tym oligofrenopedagogika, logopedia, surdopedagogika). 3. DZIAŁALNOŚC DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZA W przedszkolu oraz w klasach pierwszych realizowana jest nowa podstawa programowa, w klasach II III oraz IV - VI dotychczas obowiązująca. 2

3 W placówce realizuje się: o program wychowawczy, o program profilaktyki, o plan pracy szkoły wraz z harmonogramem wycieczek i imprez szkolnych, o projekty oraz programy w ramach promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa. 4. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM Współpraca ze środowiskiem przybiera różnorodne formy: uatrakcyjnianie imprez dla mieszkańców (Dni Ślesina, Dzień Dziecka, inne), organizowanie różnorodnych wystaw, m. in. we współpracy z MGOK w Ślesinie, promowanie zdrowego stylu życia oraz zasad profilaktyki przy współpracy z Komisją Zdrowia, Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ślesinie. III KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU 1. BAZA ZESPOŁU W ramach rozwoju placówki planowane są działania zmierzające do poprawy bazy w zakresie: a) stanu obiektu placówki, b) doposażenia szkoły i przedszkola. Pragnąc poprawić stan techniczny obiektu należy w dalszym ciągu, systematycznie zgłaszać do planów remontów na najbliższe lata: 1) remont pomieszczeń kuchni i ich doposażenie, 2) remont sanitariatów - wymiana wyposażenia, 3) budowa parkingu, 4) wymiana części ogrodzenia i chodnika wokół szkoły, 5) rozbudowa placu zabaw. Realizacja w/w zadań remontowych zależy od przyznania zespołowi przez organ prowadzący kwot potrzebnych na sfinansowanie zadań lub zaplanowanie w planach inwestycyjnych miasta środków finansowych potrzebnych na pokrycie kosztów tych prac. Są one niezbędne do realizacji 3

4 w ciągu najbliższych kilku lat z uwagi na bezpieczeństwo uczniów i osób znajdujących się w szkole, wymagania sanitarne, koszty utrzymania obiektu. Równocześnie w ramach uzyskiwanych środków oraz wypracowanych przez placówkę możliwe będzie systematyczne dokonanie we własnym zakresie drobnych remontów, napraw, czy wymiany sprzętu. Zespół z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe w zakresie dokonywania zakupów środków dydaktycznych nie może w chwili obecnej w sposób znaczący doposażyć nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów w środki dydaktyczne ( w tym pomoce naukowe) oraz wychowawców przedszkola. Niemniej z uwagi na możliwości placówki w zakresie techniki komputerowej wskazanym jest od zaraz zainteresowanie jak największej liczby nauczycieli możliwością wykorzystania tego sprzętu w codziennej realizacji procesu nauczania. W sposób systematyczny i sukcesywny następować będzie wymiana sprzętu komputerowego dla celów dydaktycznych i organizacji zarządzania. Czynione będą starania, aby w miarę możliwości doposażyć z pieniędzy pozabudżetowych (w tym realizacja projektów i środków unijnych) nauczycieli w sprzęt sportowy, mapy, zabawki dla przedszkolaków czy inne środki, których potrzebę zgłaszać będą. Osobnym zakresem pomocy zostanie objęta biblioteka szkolna w zakresie zakupów książek. Planowane działania i sposób ich realizacji: Lp. Działania Zadania Sposoby realizacji zadań 1. Poprawa warunków pracy dzieci, uczniów i nauczycieli. Uczniowie i mają zapewnione optymalne warunki pracy. Dokonywanie przeglądów związanych z BHP. Wykonywanie niezbędnych napraw. Uzupełnianie wyposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne. Odpowiedzialni, pracownik ds. bhp, kierownik ds. gospodarczych, SIP kierownik ds. gospodarczych, Termin realizacji 4

5 2. Wzbogacenie i uzupełnienie bazy dydaktycznej. Poszukiwanie sprzymierzeńców i sponsorów szkoły. 3. Dbałość o stan zieleni w budynku szkoły i jego otoczeniu. Szkoła posiada sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji swych zadań. Szkoła wzbogaca i unowocześnia bazę dydaktyczną. Szkoła współpracuje z Radą Rodziców i osobami zaangażowanymi w życie szkoły. Klasy i korytarze ozdobione są roślinami. Szkoła otoczona jest zadbaną szatą roślinną. Modernizacja sprzętu audiowizualnego. Zakupienie edukacyjnych programów multimedialnych. Organizowanie imprez i podejmowanie działań o charakterze dochodowym. Opieka uczniów nad roślinami w klasie i przyległych korytarzach. Opieka nad terenami zielonymi wokół szkoły.,, Rada Rodziców,, pracownicy obsługi cały rok cały rok 2. KADRA PEAGOGICZNA Przygotowanie kwalifikacyjne kadry nauczycielskiej jest wysokie. Niemniej poprzez działania wspierające należy pozyskać nauczycieli języka angielskiego. W tym celu będą wspomagani finansowo, w ramach funduszu na dokształcanie. W ramach WDN organizowane będą dla wszystkich nauczycieli lub zespołów, szkoleniowe rady pedagogiczne na tematy, którymi zainteresowani są. W ramach środków przeznaczonych na motywowanie do pracy oraz nagrody w pierwszym rzędzie wyróżniani będą, którzy realizują zadania wykraczające poza statutowe służbowe (konkursy, imprezy sportowe, praca społeczna w organizacjach, itp.). W zakresie pracy administracyjnej planowane jest stworzenie takiej struktury, aby wszystkie zadania w zakresie obsługi szkoły mogły być realizowane sprawnie, płynnie, z możliwością dokonywania korekt w przydziałach czynności przy możliwych dłuższych nieobecnościach. Bezpośredni nadzór 5

6 pedagogiczny sprawował będzie zespół kierowniczy o dużej samodzielności w działaniach określonych w ich przydziałach czynności. Ważnym elementem musi być bezpośrednia styczność dyrekcji szkoły z nauczycielami i pracownikami szkoły, bez konieczności zbyt dużego formalizowania w tym zakresie. Nauczyciel musi wiedzieć i czuć z jednej strony odpowiedzialność za swoje działania, a z drugiej oparcie w dyrekcji szkoły. Duże znaczenie w codziennej pracy będzie miała samodyscyplina i motywowanie poszczególnych pedagogów do efektywnej pracy. Oczywiście ocena tych działań będzie należała do a placówki. W ramach swoich kompetencji osoby funkcyjne szkoły bezpośrednio nadzorować będą codzienna pracę poszczególnych nauczycieli i personelu administracyjno obsługowego. Lp. Działania ogólne 1. Rozszerzanie wiedzy i umiejętności kadry nauczycielskiej w ramach WDN. 2. Współpraca z ośrodkami organizującymi dokształcanie nauczycieli. Zadania Nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego. W szkole jest umiejętnie planowana i organizowana praca dydaktycznowychowawcza. Nauczyciele biorą udział w konkursach doskonalących i kwalifikacyjnych organizowanych poza szkołą. Sposoby realizacji zadań Opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. Udział w samokształceniowych radach pedagogicznych. Aktualizowanie informacji o formach doskonalenia i kształcenia. Dokładne rozpoznanie w zakresie potrzeb wychowanków. Odpowiedzialni i liderzy zespołów samokształcenio wych Termin realizacji 6

7 3. Awans zawodowy nauczycieli. Placówka umożliwia nauczycielom awans zawodowy. Wspomaganie nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego. Wymiana doświadczeń w ramach spotkań zespołów samokształceniowych. i liderzy zespołów samokształcenio wych 4. Badanie jakości pracy zespołu. 5. Współpraca Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców dotycząca planowania pracy szkoły. Zespół posiada wewnętrzny system badania jakości pracy. Szkoła tworzy dokumenty dotyczące jej pracy przy współudziale nauczycieli, rodziców i uczniów. Ustalenie badanych obszarów. Zapoznanie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z raportem dotyczącym wyników mierzenia jakości pracy szkoły. Monitorowanie i modyfikacja Statutu Szkoły. zespół nauczycieli, wg harmonogra mu VI Opracowanie Planu Pracy Szkoły. zespół nauczycieli VIII/IX 6. Ocena pracy nauczycieli. Dyrektor ocenia pracę nauczycieli w oparciu o ogólne znane kryteria i samoocenę pracownika. Protokołowanie posiedzenia Rady Pedagogicznej. Posługiwanie się opracowanym systemem motywacyjnym. 7

8 3. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZA 3.1. Działalność dydaktyczna Realizacja nowej podstawy programowej: ROK WEJŚCIA NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ KLASA/ODDZIAŁ 2010/2011 II 2011/2012 III 2012/2013 IV 2013/2014 V 2014/2015 VI Szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny, podporządkowując swoje działania realizacji następujących celów: przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów; zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Lp. Działania Zadania szczegółowe Sposoby realizacji zadań Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Przeprowadzenie pomiaru poziomu wiedzy i umiejętności dzieci oraz uczniów. Absolwent szkoły zna i opanował wymagania egzaminacyjne. Monitorowanie programów edukacyjnych. i liderzy zespołów samokształcenio wych wg harmonogra mu 8

9 2. Podjęcie działań podnoszących efektywność kształcenia. 3. Wprowadzenie nowatorskich form i metod pracy. 4. Monitorowanie i modyfikowanie WSO. Opracowanie ujednoliconych testów po I etapie edukacyjnym. Opracowanie ujednoliconych testów badających wyniki naucz. po kl. V Zaplanowanie próbnego sprawdzianu. Diagnozowanie rozwoju przedszkolaków. Nauczyciele realizują harmonogram działań podnosz. efektywność kształcenia program naprawczy. WSO jest znany i akceptowany przez społeczność szkolną. WSO wspiera i motywuje ucznia. Przeprowadzenie ujednoliconych testów po I etapie edukacyjnym. Przeprowadzenie ujednoliconych testów badających wyniki naucz. po kl. V Badanie stopnia przygot. uczniów do sprawdzianu po kl. VI (spr. próbny). Analiza wyników testu kl. V. Przeprowadzenie sprawdzianu w kl. VI. Przeprowadzenie i analiza obserwacji dzieci. Wdrożenie harmonogramu działań popraw. Efektywność kszt. w oparciu o analizę wyników testów. Realizacja treści nauczania nowatorskimi metodami np. projekt. Zapoznanie uczniów i rodziców z WSO. Zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami ocen z zachowania Systematyczna kontrola osiągnięć uczniów IV-V IV XI-I V IV IX IX 9

10 5. Zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z zasadami oceniania zewnętrznego. 6. Realizowanie programów opracowanych (modyfikowan ych) przez n-li. 7. Wykorzystywa nie technologii komputerowej i informacyjnej. Zewnętrzny system oceniania jest znany. Szkoła posiada i realizuje własne programy nauczania. Uczeń posługuje się technologią komputerową i informacyjną. Uczeń wykorzystuje komputer, Internet i programy multimedialne w procesie uczenia się. Uczeń zna i stosuje podstawowe przepisy prawne dotyczące korzystania z technologii informacyjnej. Nauczyciele korzystają z komputerów przy prowadzeniu zajęć. Spotkania szkolnego zespołu samokształceniowego. Zapoznanie uczniów i rodziców. Kontynuowanie i wprowadzanie programów. Stosowanie technologii informatycznej na poszczególnych zajęciach. Wyposażenie bibliotek szkolnych w literaturę i czasopisma informatyczne. Udostępnienie uczniom poza lekcjami dostępu do komputera w bibliotece szkolnej. Zapoznanie uczniów z problematyką legalności oprogramowania licencji, praw autorskich, certyfikatów. Korzystanie przez nauczycieli z programów multimedialnych w ramach zajęć. liderzy zespołów przedmiotów bibliotekarze bibliotekarze nauczyciel informatyki 10

11 8. Wspomaganie pracy uczniów i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 9. Rozwijanie zainteresowań oraz pielęgnowanie uzdolnień i talentów uczniów i dzieci. 10. Udział dzieci w konkursach. Nauczyciele pracują w oparciu o zmodyfikowane programy nauczania. Szkoła korzysta z pomocy specjalistów: pedagoga i psychologa szkolnego oraz PPPP. Szkoła i przedszkole motywują dzieci do rozwijania osobistych zainteresowań. Wychowankowie mają możliwość prezentowania swojego dorobku i odnoszą sukcesy. Dzielenie się wiedzą w zakresie wspierania uzdolnień. Zespół przygotowuje dzieci do konkursów. Monitorowanie wyników pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Analiza dokumentacji, realizacja zaleceń. Szerokie wykorzystanie metod aktywizujących. Organizowanie konkursów i zawodów szkolnych, przedszkolnych, międzyszkolnych, branie udziału w konkursach, zawodach, przeglądach, festiwalach organizowanych przez inne instytucje. Udział w konferencjach, szkoleniach. Indywidualna praca z dzieckiem zdolnym. Zwiększenie liczby dzieci biorących udział w konkursach. pedagog, psycholog,, systematycz nie systematycz nie 11

12 11. Promowanie dziecka zdolnego W szkole i przedszkolu są nagradzani najlepsi wychowankowie Eksponowanie informacji o wynikach konkursów. Dyplomy, nagrody książkowe, pochwały, wyróżnienia, upominki. organizatorzy konkursów sukcesyw Działalność wychowawcza i opiekuńcza Lp. Działania 1. Opracowanie i wdrożenie Programu Wychowawczego. Zadania szczegółowe W zespole realizowany jest Program Wychowawczy dostosowany do potrzeb dzieci i uczniów na każdym szczeblu kształcenia. Uczniowie, i rodzice znają treści i zadania Programu Wychowawczeg o. W placówce sprawnie działa system pomocy w rozwiązaniu problemów wychowawczych. Sposoby realizacji zadań Prowadzenie diagnozy i działań w obszarze wychowania i opieki. Opracowanie w porozumieniu z rodzicami harmonogramu działań wychowawczych. Systematyczna pedagogizacja rodziców. Rozwijanie działalności zespołu wychowawczego. Podejmowanie działań propagujących wzorce zachowań. Odpowiedzialni zespół wychowawczy, klas, pedagog, psycholog, pedagog zespół wychowawczy Termin realizacji wrzesień 12

13 2. Wdrażanie Szkolnego Programu Profilaktyki 3. Kształtowanie postaw prospołecznych 4. Rozwijanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych. W szkole funkcjonuje sprawny system dyżurów. Nauczyciele, uczniowie i rodzice znają treści i zadania Szkolnego Programu Profilaktycznego. Wychowanek zna swoje prawa i obowiązki. Uczniowie kreują właściwe postawy społeczne. Uczniowie, dzieci i rodzice znają tradycje i ceremoniał szkoły. W szkole i przedszkolu podejmowane są działania proekologiczne. Opracowanie i modyfikowanie harmonogramu dyżurów zapewniającego bezpieczeństwo w czasie przerw Analiza i modyfikacja Szkolnego Programu Profilaktyki. Zapoznanie dzieci i rodziców z prawami człowieka; Konwencja Praw Dziecka Udział uczniów w pracy Samorządu Szkolnego. Wspieranie działań Samorządu przez wszystkich uczniów szkoły. Organizacja zabaw, dyskotek i konkursów Przygotowanie uroczystości szkolnych zgodnie z harmonogramem. Przygotowanie dekoracji na uroczystości szkolne i przedszkolne. Opieka nad pocztem sztandarowym. Udział uczniów i dzieci w akcjach i konkursach o tematyce ekologicznej Rada Pedagogiczna, pedagog, Rzecznik praw ucznia opiekun SU opiekun SU, uczniowie, rodzice, opiekun samorządu IX 13

14 5. Zachęcanie do udziału w kulturze. 6. Kształtowanie postaw patriotycznych. 7. Wzmacnianie integracyjnej misji placówki. Dzieci podejmują działania promujące zdrowy styl życia. Wychowankowie mają możliwość realizacji i prezentacji swoich zdolności i zainteresowań artystycznych. Dzieci znają dziedzictwo narodowe i jego miejsce w kulturze europejskiej i ludowej. Akceptowani i rozumiani są wychowankowie ze specjalnymi potrzebami. Dzieci rozumieją konieczność niesienia pomocy słabszym i potrzebującym. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu. Wyjazd na spektakle, koncerty, widowiska i wystawy. Zapraszanie artystów. Przygotowywanie przedstawień. Eksponowanie prac dzieci. Organizacja imprez o charakterze patriotycznym. Poznawanie sylwetek sławnych Polaków. Propagowanie pozytywnych postaw i zachowań wobec osób z dysfunkcjami. Zapewnienie potrzebującym dzieciom pomocy specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty i zapewnienie warunków lokalowych. Zachęcenie do przygotowania akcji wspierających potrzebujących. Wychowawcy, w-f, Wychowawcy, opiekun teatru szkolnego, bibliotekarze, 14

15 8. Szkoła i przedszkole pełnią wzmożoną działalność opiekuńczą. 9. Świetlica szkolna gotowa jest zapewnić opiekę nad dziećmi sześcioletnimi. 10. Zespół zapewnia dożywianie dzieci. 11. Placówka zapewnia właściwą opiekę dzieciom dowożonym. Placówka współpracuje z rodzicami w zakresie udzielania im koniecznego wsparcia. Baza dydaktyczna odpowiada potrzebom rozwojowym sześciolatków. Nauczyciele przygotowani są do sprawowania opieki nad dziećmi sześcioletnimi. Posiłki są planowane zgodnie z normami. Zorganizowanie dowożonym właściwej opieki. Współpraca rodziców z wychowawcami, wychowawców z pedagogiem, MOPS, Radą Rodziców. Wychowawcy świetlicy podnoszą swoje kompetencje w zakresie rozwoju i opieki nad dziećmi sześcioletnimi. Żywienie dzieci zgodne jest z normami żywieniowymi i potrzebami rozwojowymi dzieci. Dowożone dzieci oczekują na dowóz w świetlicy szkolnej. Przejazd pod właściwą opieką.,, pedagog intendent, kucharka, 15

16 4. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM Lp. Działania 1. Kontynuowani e i rozwijanie współpracy z instytucjami i organizacjami lokalnymi. 2. Włączenie rodziców w życie zespołu. Zadania szczegółowe Placówka dba o wizerunek wyróżniający ją w środowisku. Zespół współpracuje z instytucjami lokalnymi Rodzice,, dzieci i uczniowie integrują się we wspólnych działaniach. Eksponowanie na terenie placówki informacji kierowanych do rodziców. Zachęcanie rodziców do działań na rzecz szkoły i przedszkola.. Sposoby realizacji zadań Uaktualnienie strony internetowej. Współpraca ze szkołami z terenu gminy. Odpowiedzialni, nauczyciel informatyki, Termin realizacji Współpraca z PPPP. Uczestnictwo w przeglądach teatralnych opiekun koła teatralnego Organizowanie wyjść do różnego rodzaju instytucji. Udział w imprezach organizowanych przez MGOK. Organizowanie zebrań, dyżurów i dni otwartych dla rodziców. Uaktualnienie gazetek, tablic informacyjnych dla rodziców Angażowanie rodziców do przygotowania uroczystości. Wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie placówki.,,,, samorząd uczniowski 16

17 Badanie stopnia realizacji: Monitorowanie Badanie dokumentacji: programów, wyników klasyfikacji, planów wynikowych, protokołów Rad Pedagogicznych, zapisów w dziennikach, wyników sprawdzianów, badań osiągnięć i diagnoz. Analiza: programu wychowawczego, planów pracy wychowawczej, kalendarza imprez, dokumentacji pedagoga i psychologa. Analiza dokumentacji pracy WDN. Obserwacje działań nauczycieli i uczniów w trakcie hospitacji. Badanie osiągnięć dzieci w konkursach przedmiotowych. Kontrola realizacji planu budżetowego. Analiza udziału rodziców w życiu placówki. Ewaluacja Analiza efektów pracy dydaktyczno wychowawczej. Planowanie pracy na podstawie samooceny oraz oceny pracy nauczyciela dokumentowanej przez a. 17

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3. im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach. w roku szkolnym 2012/2013

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3. im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach. w roku szkolnym 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach w roku szkolnym 2012/2013 1 DYDAKTYKA CEL STRATEGICZNY: Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE 2013-2018 Plan pracy szkoły na lata 2013-2018 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEMIECHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 DYDAKTYKA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEMIECHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 DYDAKTYKA KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEMIECHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 DYDAKTYKA CEL STRATEGICZNY: SZKOŁA ZAPEWNIA WYSOKI STANDARD NAUCZANIA CELE OPERACYJNE: 1. Podniesienie efektów kształcenia z

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2014/2015

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2014/2015 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY DYDAKTYKA ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN DOSKONALENIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO Przygotowanie do realizacji zadań związanych z organizacją II panelu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku przyjęta Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 8/09/10 z dnia 10 lutego 2010r. I) Szkoła uzyskuje bardzo dobre efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej:

IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: IV. Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach pracy szkoły: Działania w sferze dydaktycznej: kontynuowanie programów z zakresu edukacji europejskiej, prozdrowotnej, ekologicznej, regionalnej;

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE (2012-2015) koncepcja pracy szkoły Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr /X/2012 z dnia 13 października 2012 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2. w Ostrowi Mazowieckiej. w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w roku szkolnym /2015 I. Kierunki pracy szkoły w oparciu o wnioski z poprzedniego roku szkolnego: 1. Zaktywizowanie pracy zespołów owych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE W LATACH 2011/12 2014/15 W NASZEJ SZKOLE PANUJE DUCH KOLEŻEŃSTWA I WZAJEMNEGO SZACUNKU WIZJA SZKOŁY: ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO: 1. Zapewnienia równości

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 I. Zarządzanie i organizacja L.p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne Pedagog, wychowawcy klas

Osoby odpowiedzialne Pedagog, wychowawcy klas DZIAŁANIA SZKOŁY W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO w roku szkolnym 2013/2014 L.P. Zadanie (działanie) 1. Diagnoza sytuacji wychowawczej i opiekuńczej w szkole. Cele Wnioski do wykorzystania w planowaniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZŁOTEJ NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZŁOTEJ NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZŁOTEJ NA LATA 2014-2017 I. Zarządzanie i organizacja. 1. Doskonalenie jakości pracy szkoły poprzez zapewnienie wewnętrznego systemu jakości. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zgodnie z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu, którego nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój osobowości

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W POZNANIU

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W POZNANIU KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W POZNANIU Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Poznaniu to placówka znajdująca się na jednym z najstarszych osiedli ratajskich. Jest to szkoła rejonowa,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ Podstawa prawna zaplanowania zadań na rok szkolny 2014/2015: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009

Bardziej szczegółowo

Plan działań wychowawczych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. w Woli Rębkowskiej

Plan działań wychowawczych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. w Woli Rębkowskiej Plan działań wychowawczych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ( Szkoła Podstawowa) w Woli Rębkowskiej obowiązujący w roku m wrzesień 2014 r. 1 Rzeczą dla człowieka najważniejszą jest wychowanie. Każda rzecz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE 1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE na lata 2015-2017 Przyjęta przez Radę Pedagogiczną 17 września 2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie. rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY. Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie. rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie rok szkolny 2014/2015 I. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA (KSZTAŁCENIE) 1. Programy nauczania 1. Skompletowanie szkolnego zestawu zmodyfikowanych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata 2014-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata 2014-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Daleszynie na lata SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna. II. Informacja o szkole. III. Wizja szkoły. IV. Misja szkoły. V. Plan zadań do realizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW WSTĘP Bardzo ważnym zadaniem współczesnej szkoły jest odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów uczniów, wyposażenie ich we wszechstronną wiedzę i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żarach 2014/2015

Plan pracy szkoły Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żarach 2014/2015 Plan pracy szkoły Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żarach 2014/2015 Plan pracy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żarach w roku szkolnym 2014/2015 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 1. Cel główny programu. Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Buku opiera się na zasadach tzw. profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Medyce Misja szkoły Misją naszej szkoły jest troska o każdego ucznia i wspieranie go jako niepowtarzalnej jednostki oraz stawianie w centrum zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3-09-2014/2015 Dyrektor Lucyna Fularczyk Samorządowe Przedszkole w Sierakowicach ul. Kubusia Puchatka 5 83-340 Sierakowice

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO CEL OGÓLNY: - odbycie w celu umożliwienia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach na rok szkolny 2012/2013 1 I. ZADANIA DYDAKTYCZNE Cel: Szkoła zapewnia optymalne warunki do zdobycia wykształcenia odpowiedniego do

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW. PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW. UWAGI Nasza szkoła dobrze zorganizowanym miejscem pracy. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna:

Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna: Program współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Im. Orła Białego w Czerninie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7. IX. 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 2572 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Zarządzanie i organizacja I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU NA LATA 2010 2015

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU NA LATA 2010 2015 KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU NA LATA 2010 2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA ROZWOJU ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NA LATA 2012-2017 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 6/6/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ścinawie Małej Z dnia 27.09.2012r. KONCEPCJA ROZWOJU ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NA LATA 2012-2017 Wszechstronny,

Bardziej szczegółowo

Strona1. PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach 2011/2012, 2012/2013

Strona1. PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach 2011/2012, 2012/2013 Strona1 PLAN UTRZYMANIA I POLEPSZENIA WARUNKÓW LOKALOWYCH w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach 2011/2012, 2012/2013 Strona2 PIORYTETY PRACY 1 Systematyczna poprawa warunków lokalowych szkoły, dążenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymują go tylko jednostki K.R. Jaśkiewicz Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowały: mgr Emilia Włoczyk mgr Anna Bućkowska 1 OBSZAR I - KSZTAŁCENIE Priorytety Śląskiego Kuratora Oświaty/podstawowe

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE. Koncepcja pracy szkoły na lata 2012-2015

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE. Koncepcja pracy szkoły na lata 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE Koncepcja pracy szkoły na lata 2012-2015 MILEJÓW 2012 Spis treści I. PODSTAWA PRAWNA... 3 II. MERYTORYCZNA PODSTAWA PLANOWANIA... 3 III. MISJA SZKOŁY.

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM Nr 2 W PŁOCKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN PRACY GIMNAZJUM Nr 2 W PŁOCKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN PRACY GIMNAZJUM Nr 2 W PŁOCKU W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Integralna częścią Planu są; 1. Plan nadzoru dyrektora szkoły 2. Szkolny zestaw programów nauczania 3. Wykaz podręczników 4. Kalendarz roku

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2014/15

Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2014/15 Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Zagórzycy na rok szkolny 2014/15 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I. Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły przez: współpracę z rodzicami współpracę

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 1 W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA LATA 2013-2018 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012. Zespół prowadzący ewaluację: przewodniczący - Bożena Romańska,

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012. Zespół prowadzący ewaluację: przewodniczący - Bożena Romańska, Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012 Obszar : FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Przedmiot ewaluacji: Wymaganie 3.3. Promowana jest wartość edukacji Zespół prowadzący ewaluację:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIĄDZU NA LATA 2015/16 2019/20 I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIĄDZU NA LATA 2015/16 2019/20 I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W GONIĄDZU NA LATA 2015/16 L.p. Zadanie Spodziewane efekty I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Termin realizacji 1. Opracowanie pięcioletniego programu rozwoju szkoły.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. M.KOPERNIKA W TRZCIANCE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. M.KOPERNIKA W TRZCIANCE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. M.KOPERNIKA W TRZCIANCE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA OGÓLNIE WYKSZTAŁCONEGO, PRZYGOTOWANEGO DO KONTYNUOWANIA NAUKI 1. Uczeń stawia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. Janusza Korczaka W CZELADZI NA LATA 2013-2018

PROGRAM ROZWOJU. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. Janusza Korczaka W CZELADZI NA LATA 2013-2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. Janusza Korczaka W CZELADZI NA LATA 2013-2018 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 1/2013/14 z dnia 09.09.2013r. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowany w oparciu o: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015 Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i POLICEALNYCH w ŚWIECIU. Zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 14.09.2011 r.

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i POLICEALNYCH w ŚWIECIU. Zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 14.09.2011 r. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH i POLICEALNYCH w ŚWIECIU Zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu 14.09.2011 r. 1 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu: 1) Ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie w latach 2013-2018

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie w latach 2013-2018 Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie w latach 2013-2018 1. Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity.: Dz.U. z 2004r. Nr.256,poz.2572 ze zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZAŁĄCZNIK NR. 3 DO STATUTU SZKOŁY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY IM. KS. STANISŁAWA CHMIELEWSKIEGO W MONKINIACH NA LATA 2013-2016 MONKINIE 2013 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM KS. ST.

Bardziej szczegółowo

ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II

ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Powinniśmy poświęcić mniej czasu na klasyfikowanie uczniów według

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 Zadania 1. Szkoła funkcjonuje zgodnie ze Statutem Szkoły i obowiązującymi regulaminami. 2. Prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy nauczyciela. Nauczyciele realizują

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Rychlikach PLAN PRACY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014

Zespół Szkół w Rychlikach PLAN PRACY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 Zespół Szkół w Rychlikach PLAN PRACY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2013/2014 Spis treści I. Działalność dydaktyczna (kształcenie)... 2 I.1. Programy nauczania... 2 I.2. Organizacja procesu kształcenia... 3 I.3. Przebieg

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH Wilczkowice 2012 PRIORYTETY SZKOŁY Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 221 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE NA OKRES PIĘCIU LAT (2013-2018) Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 Ewaluacja wewnątrzszkolna w roku szkolnym 2011/2012 była przeprowadzona przez dwa zespoły ewaluacyjne: zespół szkolny i zespół przedszkolny.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŁUGIEJ GOŚLINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŁUGIEJ GOŚLINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŁUGIEJ GOŚLINIE 1 I OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU: 1.Szkoła realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Pragnie wyposażyć w wiedzę, wzbudzić aktywność

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM. im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM. im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie MISJA Dobre wychowanie, rzetelna wiedza. Jesteśmy po to by dobrze wychowywać powierzone nam przez rodziców dzieci i przekazywać im

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W BORKOWIE I. Cel główny: - Angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjnowychowawczych i do życia szkolnego

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2012-2017

PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2012-2017 PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2012-2017 Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł W S T R A S Z Y N I E O r g a n p r o w a d z ą c y : U r z ą d G m i n y w P r u s z c z u G d a ń s k i m U L. S T A R O G A R

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WG KONCEPCJI PRACY SZKOŁY NA LATA 2014/2017 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM W SZCZYTNIE HASŁO NA ROK SZKOLNY 2015/2016: BEZPIECZEŃSTWO Lp.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach Leśny Zakątek KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Wizja przedszkola Przedszkole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MIARKI W GMINIE ORNONTOWICE NA LATA 2013-2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 2. Informacje o szkole 3. Misja szkoły 4. Wizja szkoły 5. Model absolwenta 6. Plan

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017

KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W SOSNOWCU W LATACH 2012 2017 1 PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁA MGR EWA GROBELNY Na podstawie koncepcji opracowanej przez mgr Iwonę Nowak 2 SPIS TREŚCI Charakterystyka szkoły

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu 2014/2015

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu 2014/2015 Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu 2014/2015 1 PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2014/2015 Zadania szczegółowe Formy Organizacja i zarządzanie szkołą 1.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ na lata 2010-2015 CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ na lata 2010-2015 CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ na lata 2010-2015 CEL GŁÓWNY Budowanie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Żołyni Rok szkolny 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Żołyni Rok szkolny 2015/2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Kantego w Żołyni Rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo