KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POWIERCIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POWIERCIU"

Transkrypt

1 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POWIERCIU 1

2 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA Celem nadrzędnym jest zapewnienie wszystkim wychowankom wszechstronnego, bezpiecznego, radosnego rozwoju, przy jednoczesny, indywidualnym i przedmiotowym traktowaniu. KIERUNKI I PŁASZCZYZNY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I. W zakresie kierowania działalnością dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą. Głównym oczekiwaniem rodziców dzieci, które uczęszczają do przedszkola, jest przygotowanie Ich pociech do dalszego etapu nauki, czyli zapewnienie im równych szans edukacyjnych i jak najlepszego startu, dlatego jednym z głównych celów mojej pracy na stanowisku dyrektora będzie stworzenie równych szans dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku od 3 do 6 lat, oraz podnoszenie jakości nauczania. Dbałość o zapewnienie dzieciom szeroko pojętych warunków higieniczno zdrowotnych oraz potęgowanie zdrowia we wszystkich jego sferach: bezpieczeństwa emocjonalnego, sprawnego funkcjonowania wychowanków w sferze kontaktów społecznych; Konsekwentna troska o ochronę środowiska naturalnego i kształtowanie u dzieci postaw pro ekologicznych; Wprowadzenie do pracy innowacji i modyfikacji pedagogicznych oraz rozmaitych usprawnień: - prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera a co za tym idzie placówki w dobre programy komputerowe, - korzystanie z zasobu Internetu 2

3 - wykorzystanie technologii informatycznej do przygotowania pomocy dydaktycznych i kart pracy, Zajęcia związane z przywracaniem mowy ojczystej oraz kształceniem poprawnego języka dziecka przedszkolnego: - czynienie starań o częste wizyty logopedy w placówce, a w dalszej perspektywie zatrudnienia logopedy lub skierowania jednego z nauczycieli na studia podyplomowe, - Książka dobra na wszystko wprowadzenie do codziennej praktyki czytania dzieciom książek, - gromadzenie księgozbioru, oraz tworzenie zrębów przedszkolnej biblioteki; Zapewnienie dostępczości, wczesnej pomocy specjalistycznej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieciom z problemami rozwojowymi: - zajęcia z zakresu pomocy pedagogicznej, - zajęcia logopedyczne; Stwarzanie warunków do tworzenia i wprowadzania innowacji pedagogicznych i tworzenia programów autorskich; Odpowiednia motywacja wychowanków; Indywidualizacja procesu nauczania; Wsłuchiwanie się w dążeniu Rodziców i w oparciu o nie wzbogacanie bazy materialnej; Tworzenie klimatu wychowawczego sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dziecka: - rozwinięcie umiejętności samoobsługowych; - rozwiniecie sprawności manualnych i ruchowych, - nabycie umiejętności współpracy w grupie, - rozwinięcie umiejętności rozwiązywania problemów. Wychowywanie w duchu patriotyzmu i umiłowania ojczyzny; Wychowanie w duchu tolerancji do innych (ras, religii); Organizowanie zajęć teatralnych i wyjazdów studyjnych: 3

4 - wyjazdy na spektakle teatralne, - wycieczki do ogrodu zoologicznego i botanicznego, - zwiedzanie miast i ich zabytków; Zapewnienie szerokiej, urozmaiconej oferty zajęć dodatkowych: - wyjazdy na basen z możliwością nauki pływania, - zajęcia taneczne, - język angielski. II. W zakresie organizacji pracy, nauki i administrowania placówką. Aby placówka sprawnie i efektownie funkcjonowała musi być dobrze zarządzana. Poprzez dobre zarządzanie rozumie się swoiste rozdanie kompetencji na każdym stanowisku pracy, każdy pracownik placówki, zarówno nauczyciele jak i inni pracownicy, winni mieć ściśle określone kompetencje i zakresy odpowiedzialności. Preferowany przeze mnie styl zarządzania to skoncentrowanie się na ludziach, ale praktykowany to styl mieszany, zintegrowany uwzględniający także koncentrację na celach i zadaniach: Umiejętność słuchania swoich pracowników; Przyznawanie się do błędów; Zwiększanie kompetencji nauczycieli, dalsze delegowanie uprawnień; Poprawa organizacji pracy własnej, a zwłaszcza zarządzania czasem; Uczestnictwo w różnych kursach i szkoleniach; Bardzo ważną rzeczą w prowadzeniu placówki jest zarządzanie jej finansami, a co za tym idzie ścisłe przestrzeganie wydatków w paragrafach budżetowej klasyfikacji. Jednym z podstawowych obowiązków dyrektora jest bezpieczeństwo w przedszkolu, dlatego też organizując pracę placówki stawiam je na jednym z pierwszy miejsc i traktuje je priorytetowo. Realizując zadania z zakresu BHP należy: 4

5 Dokumentowanie wyjścia, wyjazdy uczniów na wycieczki i imprezy pozaszkolne; Organizowanie bezpiecznych warunków wyjść i wyjazdów pozaszkolnych; Realizowanie i dokumentowanie zajęć z zakresu bezpieczeństwa; Organizowanie alarmów edukacyjnych (alarm przeciwpożarowy) i zajęć poświęconych bezpieczeństwu w budynku; Wprowadzanie zaleceń służb BHP, Sanepidu i Straży Pożarnej w celu ich realizacji; Zapewnienie czystości, ładu i porządku w placówce i wokół niej. III. W zakresie nadzoru pedagogicznego i doskonalenia nauczycieli. Pierwszym szczeblem nadzoru pedagogicznego jest dyrektor. Nadzór nie rozumiem jako kontrolowanie wszystkich i wszystkiego, lecz jako rozumne działanie dyrektora skierowane do nauczyciela w celu poprawienia efektywności i jakości pracy przedszkola. Do człowieka należy mieć zaufanie i dlatego uważam, że nauczyciel powinien być pewnego rodzaju kierownikiem danego obszaru, na którym działa, w obrębie, którego musi mieć jak najwięcej swobody i niezależności, a dyrektor potem powinien go tylko umiejętnie i życzliwie rozliczyć z wykonanego zadania. Dyrektor winien być inicjatorem i promotorem nowatorstwa pedagogicznego poprzez: Docenianie, wspieranie i motywowanie pracowników; Mobilizowanie do efektywniejszej pracy; Stałe podnoszenie jakości pracy przedszkola; Rozpoznawanie potrzeb nauczycieli w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu zapotrzebowania przedszkola; Skierowania nauczycieli na studia podyplomowe np. logopedii; 5

6 Zaproszenie do przedszkola fachowców z interesującymi propozycjami szkoleniowymi; Dyrektor liderem doskonalenia i samokształcenia zawodowego ( motywowanie poprzez pozytywny przykład własny). IV. Atmosfera w pracy. Organizując pracę w placówce, nie należy zapominać o przyjaznej atmosferze i właściwym motywowaniu do pracy. Większa swoboda działania, podejmowania decyzji, a także pozytywna motywacja zawsze dodatnio działają na pracownika przynosząc lepsze efekty pracy, a zatem należy: Zapewnić pracownikom dobre samopoczucie i warunki do osobistego rozwoju; Poprawianie atmosfery pracy organizując spotkania świąteczne, organizowanie spotkań integracyjnych, wyjazdów; Wprowadzenie systemu motywowania opartego o jasne kryteria, ukierunkowanego na promowanie twórczych poczynań; Optymalne wykorzystanie kwalifikacji całej kadry pedagogicznej; Ochrona i zabezpieczenie praw pracowniczych. V. W zakresie promocji oraz współpracy z różnymi podmiotami. Mieszkańcy Powiercia i okolic, których dzieci będą uczęszczały do nowo powstałego Przedszkola powinni wiedzieć, że będą mogli liczyć na życzliwość i pomoc ze strony pracowników. Przedszkole musi być placówką otwartą, tak, aby mieszkańcy mogli je oglądać, nie tylko od, zewnątrz, ale mogli zapoznać się z ofertą przygotowaną i skierowaną do Ich dzieci, dlatego zamierzam wprowadzić: 6

7 Świadome i planowe informowanie oraz prowadzenie promocji placówki: - kształtowanie wizerunku względem rodziców i osób odwiedzających poprzez interesujące estetyczne wnętrza, atrakcyjne i nowatorskie formy pracy, - pielęgnowanie tradycji wewnątrzprzedszkolnych, - upowszechnianie osiągnięć, udział w konkursach, prezentacjach, zawodach, - stworzenie strony internetowej, - ulotki informujące o działalności i ofercie placówki; Współpraca z rodzicami zaangażowanie ich w sprawy przedszkola; Organizowanie imprez integracyjnych (Mikołajki, Choinka, Dzień Dziecka festyn rodzinny). Współpraca z innymi pobliskimi przedszkolami oraz Szkołą Podstawową w Powierciu, Współdziałanie ze wspólnotą lokalna utrzymanie dobrej, partnerskiej współpracy ze wszystkimi lokalnymi partnerami oraz pozyskiwanie nowych sojuszników przedszkola. VI. W zakresie doskonalenia bazy. Przedszkole to nie tylko dobry personel, ładny budynek, ale także całe wyposażenie i pomoce dydaktyczne, które nie jest może najważniejsze, ale bez niego placówka nie będzie dobrze funkcjonować, dlatego w dalszym etapie swej pracy planuję: Odnowienie sal dydaktycznych nr 1, 2 i 4 Wymiana drzwi do sali dydaktycznej nr 4 i gabinetu dyrektora Wykonanie chodnika od furtki do drzwi wejściowych do przedszkola. Odnowienie schodów wejściowych. 7

8 PODSUMOWANIE Warunki materialne są ważne, ale nie najważniejsze. W moim systemie wartości najważniejszy jest człowiek i dlatego bardzo istotną sprawą jest to, że dziecko musi mieć świadomość tego, że jego przedszkole jest najlepsze, a za jego drzwiami czeka przyjaciel, na którego może liczyć dzień po dniu, aż do dnia opuszczenia jego progu. Przedszkole ze swą ofertą edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą musi być dla dziecka i jego rodziców, na tyle atrakcyjne, aby dziecko chętnie do niego uczęszczało i dobrze je wspominało, a rodzice mieli całkowite zaufanie, a wtedy, gdy zakończy edukację przedszkolną stanie się człowiekiem dobrym, mądrym, tolerancyjnym, dbającym o własne ciało i umysł, szanującym tradycje i przyjaźń dla otaczającego go środowiska. 8

9 9