SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK SZKOLNY 2007/2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK SZKOLNY 2007/2008"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK SZKOLNY 2007/2008 Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu jest szkołą wiejską, jednozmianową. Obejmuje swym obwodem dzieci z Dąbia, Goląszy Dolnej i Górnej, Brzękowic Górnych i Dolnych, Dąbia Chrobakowego, Malinowic i Psar z ulic: Wiejskiej, Akacjowej, Malinowickiej i Górnej. Ze względu na oddalenie od ośrodków kultury organizowane są wyjazdy do teatrów, kin, opery, planetarium, muzeów. Szkoła aktywizuje lokalną społeczność wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży, organizuje imprezy środowiskowe, współpracuje z lokalnymi organizacjami, włącza się w gminne imprezy kulturalne, przygotowuje dzieci do świadomego i krytycznego uczestniczenia w kulturze. Realizowane są działania uwzględniające potrzeby wychowawcze uczniów, wpajające im uniwersalne wartości, promujące postawy szacunku dla innych i samego siebie oraz samorządność uczniowską. Bardzo dużą wagę przykładamy do sposobu spędzania przez naszych wychowanków czasu wolnego organizując różne atrakcyjne formy zajęć pozalekcyjnych. Do naszej placówki uczęszcza 151 uczniów (6 oddziałów + 2 oddziały przedszkolne). Uczniowie są objęci dowozem szkolnym. Kadrę szkoły stanowi: 17 nauczycieli; 7 zatrudnionych w pełnym wymiarze, 9 w niepełnym, 1 uzupełnia etat w SP Strzyżowice. Wśród zatrudnionych nauczycieli 8 ma stopień nauczyciela dyplomowanego, 3 mianowanego, 5 kontraktowego i 1 stażysta). Staż na wyższy stopień awansu zawodowego odbywa dwoje nauczycieli jeden na nauczyciela mianowanego i jeden na kontraktowego. We wrześniu 2007 roku pozyskałam z Powiatowego Urzędu Pracy dwie stażystki: pomoc do oddziału przedszkolnego i pedagoga szkolnego. Wszyscy nauczyciele mają pełne kwalifikacje i są zatrudnieni zgodnie z potrzebami szkoły. Zdecydowana większość ma ukończony drugi kierunek na studiach podyplomowych. Niektórzy mają kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów. W bieżącym roku szkolnym dwoje nauczycieli ukończyło studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika. Wszyscy nauczyciele uczestniczyli w licznych zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, jak również w szkoleniach rady pedagogicznej w ramach WDN, min. na temat: - Programy profilaktyczne. Przeciwdziałanie zjawiskom pedofilii - Praca z uczniem zdolnym szansą na polepszenie efektów kształcenia - Właściwe planowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w kontekście pracy z uczniem zdolnym. Konstruowanie przykładowych zajęć typu: kółka przedmiotowe, zajęcia wspierające. Tworzenie programu pracy z uczniem zdolnym. Poznanie metod pracy z uczniem zdolnym - Przemoc i agresja w szkole - Pierwsza pomoc przedmedyczna - Ocenianie szkolne wspierające proces uczenia się i nauczania - Wykorzystanie wyników próbnego sprawdzianu w kształtowaniu umiejętności kluczowych - Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZA W szkole realizowane są programy autorskie: - wykorzystania technik plastycznych i komputerowych na zajęciach zintegrowanych w klasie I Ja, plastyka i komputer - Edukacja regionalna i europejska w klasie II Przez Polskę ku Europie, 1

2 - Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem w klasie III. oraz zajęcia: - z matematyki w ramach projektu Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły, - w przedszkolu w ramach projektu Labirynt 2008, - program rządowy Razem bezpieczniej - MAŁYSZOMANIA, - akcja Pomóż koledze, - w klasie V w ramach ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej Każdy uczeń wie co zrobić z ZSEE pod Patronatem Ministerstwa Środowiska Departament Gospodarki Odpadami, Wszyscy uczniowie objęci są programem Agencji Rynku Rolnego Szklanka Mleka. W szkole nieodpłatnie nauczyciele prowadzą następujące zajęcia w ramach: - Szkolnego Klubu Sportowego, - Kółka języka angielskiego, - Kółka matematycznego, - Kółka polonistycznego, - Kółka ekologicznego, - Kółka europejskiego, - Kółka regionalnego, - Kółka historycznego, - Kółka teatralnego, - Kółko redakcyjne Działa: Uczniowski Samorząd Szkolny, Spółdzielnia Uczniowska SKRZAT, Szkolny Klub Europejski. Uczniowie korzystają z zajęć zarówno bibliotece szkolnej, jak i Bibliotece Publicznej w Psarach Filia w Dąbiu. IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWKĘ Szkoła organizowała następujące imprezy środowiskowe: - Pasowanie na ucznia - Święto Niepodległości - Koncert Bożonarodzeniowy - Bal Noworoczny - Sztab XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Święto Babci i Dziadka, - Święto Konstytucji 3-go Maja - Dzień Matki, - Dzień Dziecka - Dzień otwarty szkoły - Piknik Rodzinny ponadto zgodnie z wewnątrzszkolnym kalendarzem imprez zorganizowano: - Święto pieczonego ziemniaka - Spotkanie z absolwentami, - Dzień Papieski, - Andrzejki, - Mikołajki, - Klasowe Spotkania Wigilijne - Dni Europy 2

3 - Dzień Dziecka, - Dzień Sportu, - Tydzień życzliwości - Dni przeciw agresji - Spotkania z przedstawicielami z Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbiu, Ochotniczej Straży Pożarnej i górnikami Konkursy i turnieje organizowane przez szkołę - XI edycja konkursu ekologicznego Parki Narodowe - gminny konkurs regionalnego plastycznego WĘDRÓWKI PO NASZEJ GMINIE - szkolny etap konkursu interdyscyplinarnego, - gminny turniej - mini piłka siatkową chłopców - gminny turniej - mini piłka ręczna dziewcząt - gminny turniej tenisa stołowego, - gminne sztafetowe biegi przełajowe - szkolny konkurs recytatorski z języka angielskiego, - gminne zawody sportowe piłka ręczna dziewcząt, - szkolne konkury czytelnicze: W świecie książek i Mój przyjaciel Pinokio, Poszukiwany, Poszukiwana, Mały książę - Szkolny konkurs Legendy naszej gminy - szkolny konkurs biblijny - szkolny konkurs mitologiczny - II edycja konkursu Elektroniczne Dyktando INNE DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ - rozprowadzanie wśród dzieci mleka w ramach akcji Szklanka Mleka Program Agencji Rynku Rolnego, - prowadzenie strony internetowej szkoły (spdabie.edupage.org) - wydawanie Gazetki Szkolnej OMNIBUS, - opracowanie Szkolnego Przewodnika Turystycznego Rowerem po Gminie Psary i nie tylko, - udzielanie pomocy dla dziecka z Afryki, zaadoptowanego w ramach akcji ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ - prowadzenie Izby Regionalnej, gromadzenie pamiątek przeszłości, umożliwianie zwiedzania izby wszystkich chętnym uczniom nie tylko z naszej szkoły. W Izbie Regionalnej uczestniczyli w zajęciach również uczniowie z Gminy Mierzęcice. - zorganizowanie sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zebranie kwoty 7457,92 zł. - prowadzenie kursu tańca towarzyskiego dla dzieci, - przeprowadzenie akcji przez Szkolny Klub PCK Pomóż sprawnym inaczej i zbiór puszek aluminiowych, - zorganizowanie koncertu dla chorego dziecka z naszego przedszkola i zbiórka funduszy na operację, - prezentowanie programów artystycznych w Kościele Parafialnym w Dąbiu z okazji Święta Niepodległości, Jasełek i Żywotów Świętych, - uczestniczenie w gminnych imprezach: Dożynkach, IX Festiwalu Strachów, Gminnych Konkursach organizowanych przez GOK, - uczestniczenia w akcji Sprzątanie Świata, Dnia Ziemi, 3

4 - propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie atrakcyjnych form wypoczynku, - włączanie się w imprezy organizowane przez Świetlicę Wiejską w Dąbiu, Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę, Straż Pożarną - współpraca z organizacjami wiejskimi: KGW, OSP, GOK i Gminną Biblioteką Publiczną. - uczestniczenie w konkursach organizowanych przez placówki z terenu powiatu będzińskiego, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie, - udział w ogólnopolskich konkursach: historycznym KRĄG, ekologicznym EKOPLANETA, matematycznym Kangur, Geniusz, z języka polskiego SEZAM, z języka angielskiego MIX, - udział uczniów w powiatowym konkursie matematycznym Koziegłowy - mądre głowy, - włączenie się do programu szkolnego REBA (zbiórka baterii), - udział w konkursie POPIERAM RECYKLING SEGREGUJĘ ODPADY, edukacji ekologicznej zbieraj segreguj odpady chroń środowisko świeć przykładem, - organizowanie spotkań uczniów z ciekawymi ludźmi, - zorganizowanie w miesiącu kwietniu kiermaszu lektur i książek przeczytanych przez uczniów, w miesiącu czerwcu podręczników używanych, - przeprowadzenie przez policjanta szkoleń dla uczniów na tematy Bezpiecznego zachowania się i odpowiedzialności nieletnich, Bezpiecznego zachowania wobec siebie i innych. - wspomaganie rodziców w działaniach wychowawczych poprzez organizowanie szkoleń prowadzonych przez psychologa, pedagoga, policjanta, wojewódzkiego inspektora pracy, nauczycieli, dyrektora szkoły. - prowadzenie przez psychologów z Poradni Pedagogiczno Psychologicznej w Będzinie z zajęć terapeutycznych w klasach IV, V, VI. - organizowanie dwa razy w tygodniu zajęć w godzinach wieczornych z aerobiku dla mam i zajęć sportowych dla ojców, - nieodpłatne przewożenie przez rodziców materiałów do remontów i modernizacji szkoły i sprzętu szkolnego. Zostały zorganizowane: - wycieczki rowerowe i piesze po terenie naszej gminy, - wyjazdy dzieci do: teatrów na sztuki: O dziewczynce Katarzynce Czerwonym Kapturkiem zwanej, Śpiąca Królewna, Robinson Cruzoe, O Szewczyku strasznym smoku, czarownicy i Królewiczu, O krasnoludkach i sierotce Marysi, Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków, Szewczyk Dratewka kin na filmy: Wyspa dinozaura, Koń wodny, Ratatuj muzeów, na wystawy, koncerty - comiesięczne spotkania teatralne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III, prowadzone przez Studio Małych Form Teatralnych w Krakowie: kot w butach, Skarbnikowi dary, Królowa Śniegu, Królewna Śnieżka, Trzy świnki, - wyjazdy uczniów na basen, - zorganizowanie jednodniowych wycieczek do Planetarium w Chorzowie, Muzeum Chleba i Szkoły w Radzionkowie, Zamku i Pałacu Miroszewskich w Będzinie, 4

5 lotniska w Pyrzowicach, Wadowic i Inwałdu, Szlakiem Orlich Gniazd, zajęcia dla uczniów na temat Bezpieczeństwa w górach połączone z praktycznym pokazem pierwszej pomocy z ratownictwa górskiego prowadzone przez panią Irenę Van der Coghen w stacji ratownictwa górskiego w Podlesicach. - wyjazd w czasie ferii zimowych na zimowisko w Węgierskiej Górce - wyjazd profilaktyczny zielna szkoła klasy III i VI do Jastrzębiej Góry, - wyjazd uczniów klasy IV w nagrodę za zdobycie I miejsca w konkursie POPIERAM RECYKLING SEGREGUJĘ ODPADY zorganizowaną przez RECYKLING Wojkowice do firmy EKO SERWIS w Orzeszu, - wyjazd uczniów klasy IV i V na wycieczkę do Siewierza, - wyjazd uczniów klasy II do Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach - udział w pokazie pierwszej pomocy medycznej oraz uroczystej zbiórce z defiladą wojskową, - wyjazd na wycieczkę do Parku Niespodzianek w Ustroniu. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW - zdobycie II miejsca w konkursie matematycznym KOZIEGŁOWY MĄDRE GŁOWY Jan Augustyniak - udział uczniów w konkursie plastycznym WSPOMNIENIE LATA i zajęcie w kategorii klas I II miejsca Katarzyna Rosół klas II I miejsca Zuzanna Kowal klas III II miejsca Krystian Machura - zdobycie przez uczniów I miejsca w IV Regionalnym Przeglądzie Teatralnym ŻYWOTÓW ŚWIĘTYCH I PATRONÓW Natalia Dembińska, Karina Jędrusik, Izabela Klusa, Martyna Parzoch, Emil Możdżeń, Jan Augustyniak, Klaudia Korzonek, Anna Wojnowska - zdobycie przez uczniów III miejsca w etapie dekanalnym XIII Konkursu Wiedzy Biblijnej Jan Augustyniak - zajęcie I miejsca w IV edycji gminnego konkursu z cyklu WIELCY POLACY WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT Angelika Szczęch, Emil Możdżeń, Natalia Dembińska - I miejsce w ogólnopolskim konkursie z j. polskiego w kategorii klas V Angelika Szczęch, - IV miejsce w ogólnopolskim konkursie z j. polskiego w kategorii klas IV Daria Wieczorek - I miejsce w międzygminnym konkursie NA SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ w kategorii klas IV-VI Jan Augustyniak - I miejsce w międzygminnym konkursie NA SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ w kategorii klas I III Karolina Borówka - zdobycie tytułu laureata w konkursie matematycznym KOZIEGŁOWY MĄDRE GŁOWY" zorganizowanym w ramach projektu EFS Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły w kategorii ZAMKI MOICH MARZEŃ. - I miejsce w gminnym konkursie MATEMATYKA NA WESOŁO Karol Lis, - I miejsce w konkursie POPIERAM RECYKLING SEGREGUJĘ ODPADY organizowanym przez RECYKLING Wojkowice sp. z o.o w Wojkowicach Natalia Dembińska 5

6 - II miejsce w finale powiatowego ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM w grupie szkół podstawowych Dominik Dziechciarz - I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym WĘDRÓWKI PO BĘDZINIE Emil Możdżeń - I miejsce w powiatowym konkursie WAKACJE TYSIĄCA I JEDNEJ PRZYGODY organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie pod patronatem Starosty Będzińskiego III miejsce w Powiatowym Konkursie WAKACJE TYSIĄCA I JEDNEJ PRZYGODY organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie pod patronatem Starosty Będzińskiego Jan Augustyniak - I miejsce w gminnym konkursie regionalnym pod hasłem WĘDRÓWKI PO NASZEJ GMINIE Magdalena Żerańska, Krystian Machura, Anna Szulińska. - IV miejsce w ogólnopolskim konkursie MIX z j. angielskiego zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej Jan Augustyniak - II miejsce w gminnym konkursie informatycznym KLIK Dominik Radecki - wyróżnienie w VI gminnym konkursie matematycznym MATEMATYK ROKU 2008 Jan Augustyniak - wyróżnienie w gminnym konkursie ortograficznym Magdalena Żerańska - I miejsce w gminnym konkursie ortograficznym dla klas IV-VI Jan Augustyniak - wyróżnienie II stopnia w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR 2008 w kategorii BENJAMIN Jan Augustyniak - wyróżnienie II stopnia w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR 2008 w kategorii MALUCH Leończyk Konrad - VI miejsce w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR 2008 w kategorii KANGUREK Piotr Sobczyk - IX miejsce w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR 2008 w kategorii KANGUREK Kamil Barański - XIII miejsce w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR 2008 w kategorii KANGUREK Weronika Sobczyk - XVIII miejsce w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR 2008 w kategorii KANGUREK Piotr Cichoń - wyróżnienia w międzyszkolnym VI przeglądzie Małych Form Teatralnych SZKOLNE SPOTKANIA Z MELPOMENĄ za osobowość teatralną Emil Możdżeń, Izabela Klusa, Karina Jędrusik - wyróżnienia w konkursie SKARBY ZIEMI organizowanym przez Górnośląski Państwowy Instytut Geologiczny w Sosnowcu Sergiusz Cedro, Angelika Szczęch, Konrad Leończyk, Klaudia Korzonek - I miejsce w gminnym konkursie ekologicznym pod hasłem PARKI NARODOWE Dominik Radecki, Daniel Kubasik, Kinga Broncel - wyróżnienie za prace indywidualne w ogólnopolskim konkursie ekologicznym EKOPLANETA Dominik Radecki i Angelika Szczęch - I miejsce wśród uczniów klasy IV POPIERAM RECYKLING SEGREGUJĘ ODPADY organizowanym przez RECYKLING Wojkowice sp. z o.o w Wojkowicach Katarzyna Kocot - I miejsce w eliminacjach gminnych X edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem 112 W TRUDNEJ SPRAWIE NIE UŻYWAJ PRZY ZABAWIE Magdalena Kocjasz - Laureat powiatowego etapu X edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem 112 W TRUDNEJ SPRAWIE NIE UŻYWAJ PRZY ZABAWIE Magdalena Kocjasz 6

7 - V miejsce w eliminacjach gminnych X edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem 112 W TRUDNEJ SPRAWIE NIE UŻYWAJ PRZY ZABAWIE Karina Jędrusik - I miejsce w gminnym konkursie plastycznym PIĘKNA NASZA GMINA CAŁA - Emil Możdżeń - I miejsce w gminnym konkursie tenisa stołowego - Dominik Radecki - I miejsce w gminnym konkursie tenisa stołowego drużynowo Radecki Dominik, Skotarski Rafał, Dziechciarz Dominik - II miejsce w gminnym turnieju szachowym drużynowo Emil Możdżeń, Natalia Dembińska, Iwo Kaliński - III w gminnym konkursie tenisa stołowego w kategorii dziewcząt - Paula Jońca - I miejsce dziewcząt w gminnych sztafetowych biegach przełajowych Czapla Wiktoria, Hatlapa Paulina, Korzonek Klaudia, Szczęch Angelika, Karolina Marczewska, - III miejsce chłopców w gminnych sztafetowych biegach przełajowych Jakub Michalski, Aleks Brzuszko, Damian Wesołek, Krzysztof Bulanowski, Dominik Radecki - II miejsce w gminnych zawodach minipiłki siatkowej chłopców Adam Sobczyk,Sebastian Sobczyk, Paweł Krzyżak, Jakub Michalski, Kasper Socha, Rafał Skotarski, Damian Wesołek, Dominik Radecki, Krzysztof Bulanowski, Konrad Krzemyk, Daniel Kubasik - wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym W ŚWIECIE FANTAZJI - Katarzyna Kocot - wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym W ŚWIECIE FANTAZJI - Karol Lis - I miejsce podczas IX Regionalnego Festiwalu Strachów, w kategorii TANIEC STRACHÓW - zespół teatralny - II miejsce podczas IX Regionalnego Festiwalu Strachów, w kategorii TANIEC STRACHÓW - klasa II - I miejsce w III kategorii wiekowej w powiatowym konkursie plastycznym W ŚWIECIE FANTAZJI - Jan Augustyniak - II miejsce w kategorii konstrukcja stracha podczas IX Regionalnego Festiwalu Strachów Dominik Radecki - V miejsce w Olimpiadzie Promocji Zdrowia PCK Izabela Klusa - II miejsce w VIII edycji konkursu profilaktycznego PIJESZ, PALISZ NIE SKOCZYSZ JAK MAŁYSZ realizowanego w ramach projektu MAŁYSZOMANIA RAZEM BEZPIECZNIEJ przy współpracy z MSWiA - Iwo Kaliński, Jan Augustyniak, Magdalena Kocjasz - III miejsce w konkurencjach sportowych w VIII edycji konkursu profilaktycznego PIJESZ, PALISZ NIE SKOCZYSZ JAK MAŁYSZ realizowanego w ramach projektu MAŁYSZOMANIA RAZEM BEZPIECZNIEJ przy współpracy z MSWiA - Kasper Socha, Aleks Brzuszko, Daniel Wesołek, - udział uczniów w ogólnopolskim konkursie matematycznym GENIUSZ 2008 i zdobycie wyróżnień przez uczniów Konrad Leończyk, Paweł Krzyżak, Iwo Kaliński, Jan Augustyniak, Olga Magner. - II miejsce w VIII edycji konkursu profilaktycznego PIJESZ, PALISZ NIE SKOCZYSZ JAK MAŁYSZ realizowanego w ramach projektu MAŁYSZOMANIA RAZEM BEZPIECZNIEJ przy współpracy z MSWiA - Iwo Kaliński, Jan Augustyniak, Magdalena Kocjasz. - II miejsce w powiatowym konkursie matematycznym LIGA MATEMATYKÓW Magdalena Kocjasz 7

8 - III miejsce w konkurencjach sportowych w VIII edycji konkursu profilaktycznego PIJESZ, PALISZ NIE SKOCZYSZ JAK MAŁYSZ realizowanego w ramach projektu MAŁYSZOMANIA RAZEM BEZPIECZNIEJ przy współpracy z MSWiA - Kasper Socha, Aleks Brzuszko, Daniel Wesołek, - wyróżnienie w konkursie plastycznym DZIKIE ŁABĘDZIE organizowanym przez Teatr Dzieci Zagłębia Daria Cieplińska. Oddział przedszkolny uczestniczył w wielu imprezach, konkursach na terenie Gminy Psary, powiatu i uzyskał wyróżnienia: - III miejsca w Festiwalu Piosenki Dziecięcej Aleksandra Wesołek - II miejsca w IV Regionalnym Przeglądzie Teatralnym ŻYWOTÓW ŚWIĘTYCH I PATRONÓW - Aleksandra Smuga, Aleksandra Wesołek, Paulina Mróz - Wyróżnienie I stopnia w konkursie plastycznym MALOWANE BAJKI Paulina Mróz - II miejsce w konkursie ozdoby związane ze Świętami Bożego Narodzenia w kategorii STROIK Paulina Mróz - II miejsce międzygminnym konkursie SZOPKA BOŻONARODZENIOWA Strzyżowice Aleksandra Smuga, - wyróżnienie w II edycji konkursu plastycznego ANIOŁ XXI WIEKU Będzin 2007 Aleksandra Smuga - I miejsce w międzyszkolnym konkursie JESTEM PRZYJACIELEM SYRIUSZA Aleksandra Smuga, Aleksandra Wesołek, Paulina Mróz - III miejsce w festiwalu Pieśni Maryjnych - Aleksandra Smuga, Aleksandra Wesołek, Paulina Mróz - Zajęcie I miejsce w międzygminnym konkursie NA SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ w kategorii przedszkola oddział przedszkolny (4,5 latki) - III miejsce w eliminacjach gminnych X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem 112 W TRUDNEJ SPRAWIE NIE UŻYWAJ PRZY ZABAWIE Paulina Mróz - III miejsce w IV edycji konkursu BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK - Aleksandrę Smuga, Paulinę Mróz, Oliwia Wiązek. MODERNIZACJE, DOPOSAŻENIE SZKOŁY W roku szkolnym 2007/2008 zakupiliśmy: - nowy sprzęt szkolny (stoliki i krzesła uczniowskie dla 20 uczniów), - pomoce dydaktyczne: do nauczania matematyki (liczydła, programy multimedialne, bryły, przyrządy geometryczne, krążki do nauki ułamków), do nauczania zintegrowanego (programy multimedialne, plansze i historyjki obrazkowe), zestawy planszowe do oddziałów przedszkolnych, mapy i plansze do nauczania historii, informatyki - programy multimedialne: plastyka, technika, język angielski, przyroda - książki do biblioteki, słowniki do języka angielskiego - akcesoria sportowe, Pozyskanie z Orlenu sprzętu: foteli do pracowni informatycznej, biurek, szaf. Podarowanie przez Firmę KREISEL tynku mineralnego i klejów pod tynk oraz do płytek podłogowych. Konserwacja urządzeń na placu zabaw. Prace remontowe: - wyremontowanie i wyposażenie łazienki dla oddziału przedszkolnego (położenie płytek, wymiana armatury sanitarnej), - wyremontowanie pokoju nauczycielskiego (usunięcie lamperii, położenie nowych tynków, gipsowanie, malowanie, położenie podłogi), 8

9 - modernizacja klatki schodowej (wymiana balustrady, położenie płytek, usunięcie lamperii i położenie nowych tynków), - malowanie klatek schodowych, korytarzy i holu, położenie akrylowych tynków mozaikowych, - położenie płytek na górnym korytarzu. 9

SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK 2004/2005

SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK 2004/2005 SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK 2004/2005 Szkoła Podstawowa w Dąbiu im. T. Kościuszki w Dąbiu jest szkołą wiejską, jednozmianową. Zajmuje swym obwodem w całości dzieci z Dąbia, Goląszy Dolnej i Górnej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STRZYŻOWICACH ROK SZK.2007/2008. Kadra pedagogiczna: 6 nauczycieli - łącznie 6,09 etatu

INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STRZYŻOWICACH ROK SZK.2007/2008. Kadra pedagogiczna: 6 nauczycieli - łącznie 6,09 etatu INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STRZYŻOWICACH ROK SZK.2007/2008 1. Struktura zatrudnienia Kadra pedagogiczna: 6 nauczycieli - łącznie 6,09 etatu poziom stopnia awansu zawodowego - 2 dyplomowanych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZYŻOWICACH ZA ROK SZK.2005/2006

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZYŻOWICACH ZA ROK SZK.2005/2006 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZYŻOWICACH ZA ROK SZK.2005/2006 I. Struktura organizacyjna -oddziały : 4 -ilość dzieci: 110 -ilość etatów: pedagogicznych - 6,04 etatu :1 naucz. dyplomowany

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 Zdarzenie czynność Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego: Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 INFORMACJE OGÓLNE KADRA PEDAGOGICZNA 18 nauczycieli (14 zatrudnionych w pełnym wymiarze, 4 w niepełnym wymiarze godzin) 10 dyplomowanych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZA

Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZA Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie Liczba uczniów: 145 Liczba oddziałów: 8 Kadra pedagogiczna: 21 nauczycieli (8 dyplomowanych, 5 mianowanych, 6 kontraktowych, 2 stażystów), w tym 11 zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM.FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W KĘ- TRZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 wrzesień 2015 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego inauguracja roku zgodnie z ceremoniałem szkolnym

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach. Opracowała: Iwona Herbut

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach. Opracowała: Iwona Herbut Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach Opracowała: Iwona Herbut Osiągnięcia dzieci w konkursach, zawodach sportowych w roku szkolnym 2010 / 2011 nagroda główna w wojewódzkim konkursie

Bardziej szczegółowo

MONITORING KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA w DOBIESZOWICACH

MONITORING KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA w DOBIESZOWICACH MONITORING KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA w DOBIESZOWICACH LP. NAZWA KONKURSU IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA TERMIN REZULTAT 1. Konkurs Plastyczny Niepełnosprawność w oczach dziecka Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE dla klas I - III

KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE dla klas I - III KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE dla klas I - III ROK SZKOLNY 2009/2010 LP NAZWA KONKURSU TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1 Konkurs plastyczny Liściaki X mgr A.Chowaniec mgr J.Zbieralska 2 Szkolny konkurs Bądź bezpieczny

Bardziej szczegółowo

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wspieranie rozwoju dziecka Udział w programie Szkoła

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2011/2012

KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 L.p. Impreza Data Odpowiedzialni 1 Inauguracja Roku Szkolnego 2011/2012 01. 09. 2011r. Dyrektor szkoły 2 Innowacja Pedagogiczna W klasie i w teatrze 3. Innowacja

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2012/2013 Powiatowy Konkurs Plastyczny "Ptaki" Patrycja Czop Wyróżnienie Julia Ruszkowska VI edycja Konkursu Przyrodniczego "Świetlik" Uczniowie, którzy otrzymali największą liczbę punktów

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy na rok szkolny 2011/2012 Zespołu Szkół w Krupskim Młynie. Termin Zadania Odpowiedzialni Wrzesień

Roczny plan pracy na rok szkolny 2011/2012 Zespołu Szkół w Krupskim Młynie. Termin Zadania Odpowiedzialni Wrzesień Roczny plan pracy na rok szkolny 2011/2012 Zespołu Szkół w Krupskim Młynie Podstawa prawna- art. 41 UoSO z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) Termin Zadania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Żabi Róg wrzesień 2014 r. 2 DYDAKTYKA- WYNIKI NAUCZANIA 1. Praca z uczniami kl. I - VI w celu podniesienia wyników nauczania: doskonalenie umiejętności z podstawy

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 WRZESIEŃ 1/ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 ślubowanie klas pierwszych Apel 1.09 2/ Dzień Chłopaka Dyskoteka

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 1. Sprawdzian w klasie I: Średnia szkolna: 25,6 pkt Średnia wojewódzka: 23,0 pkt Średnia gminy: 23,2 pkt Średnia powiatu: 23,0

Bardziej szczegółowo

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Higieny i zdrowia Rekreacyjno-zabawowy Kącik przyrodniczy Miejsce

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła jest kolorowa, bezpieczna i przyjazna uczniowi. Uczy, bawi i wychowuje. Daje szanse rozwoju zdolnym, pomaga słabszym.

Nasza szkoła jest kolorowa, bezpieczna i przyjazna uczniowi. Uczy, bawi i wychowuje. Daje szanse rozwoju zdolnym, pomaga słabszym. OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/16 Szkoła Podstawowa nr 13 w Jeleniej Górze im. Komisji Edukacji Narodowej to przyjazna szkoła, najlepsza inwestycja w przyszłość dziecka. http://trzynastkajg.w.interia.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM im. Noblistów Polskich W OLSZTYNKU PLAN UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH IMPREZ KULTURALNYCH I KONKURSÓW 2012/2013

GIMNAZJUM im. Noblistów Polskich W OLSZTYNKU PLAN UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH IMPREZ KULTURALNYCH I KONKURSÓW 2012/2013 GIMNAZJUM im. Noblistów Polskich W OLSZTYNKU PLAN UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH IMPREZ KULTURALNYCH I KONKURSÓW 2012/2013 OLSZTYNEK 2012 Wrzesień Rocznica wybuchu II wojny światowej- wyjazd na Sudwę J.Śliżewska

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ, KONKURSÓW I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie

KALENDARZ IMPREZ, KONKURSÓW I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KALENDARZ IMPREZ, KONKURSÓW I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie Miesiąc Uroczystość Odpowiedzialni Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011 Sprzątanie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Wieruszów w roku 2013 Styczeń 1. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2 Uroczyste obchody rocznicy Wyzwolenia Wieruszowa 3 VIII Konkurs wokalany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. M.KOPERNIKA W TRZCIANCE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. M.KOPERNIKA W TRZCIANCE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. M.KOPERNIKA W TRZCIANCE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. KSZTAŁTOWANIE CZŁOWIEKA OGÓLNIE WYKSZTAŁCONEGO, PRZYGOTOWANEGO DO KONTYNUOWANIA NAUKI 1. Uczeń stawia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju MIESIĄC L.P. TERMIN TEMAT ODPOWIEDZ. WSPÓŁODPOWIEDZ. 1. 03.09.2012 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 94 3185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2013/2014 było nas: 335 uczniów w 13 oddziałach klas 1-6 89

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW. PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW. UWAGI Nasza szkoła dobrze zorganizowanym miejscem pracy. Organizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Etap gminny. Etap powiatowy

Etap gminny. Etap powiatowy OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KONKURSACH TEMATYCZNYCH w I semestrze 2013/2014 Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową Etap gminny I miejsce w gminie w kategorii szopka rodzinna Krystian Szymaszek klasa III PSP i Żaneta

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ GIMNAZJUM im. Adama Mickiewicza 2014/2015 W R Z E S I E Ń

KALENDARZ GIMNAZJUM im. Adama Mickiewicza 2014/2015 W R Z E S I E Ń KALENDARZ GIMNAZJUM im. Adama Mickiewicza 2014/2015 W R Z E S I E Ń PN 1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 Obchody 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej WT 2 ŚR 3 CZ 4 PT 5 SO 6 N 7 PN 8

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez, Uroczystości i Konkursów Szkolnych na rok szkolny 2013/2014

Kalendarz Imprez, Uroczystości i Konkursów Szkolnych na rok szkolny 2013/2014 Zadanie Odpowiedzialni Uwagi WRZESIEŃ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Rocznice Wrześniowe Inauguracja szkolnego roku sportowego Integracja uczniów w klasach I i IV Bezpieczna droga i pobyt

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROZWOJU SZKOŁY NA LATA

ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Rozwój to ciągłe działanie, doskonalenie, tworzenie PLAN PRACY SZKOŁY Szkoła Podstawowa Nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Na podstawie PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY NA LATA

Bardziej szczegółowo

Plan działań wychowawczych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. w Woli Rębkowskiej

Plan działań wychowawczych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. w Woli Rębkowskiej Plan działań wychowawczych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ( Szkoła Podstawowa) w Woli Rębkowskiej obowiązujący w roku m wrzesień 2014 r. 1 Rzeczą dla człowieka najważniejszą jest wychowanie. Każda rzecz

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYSOKIEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowanie: mgr Anna Słuja - Kropiewnicka 1. Rok szkolny trwa od 1 września 2014r. do 26 czerwca 2015r. 2. Przerwy świąteczne i ferie:

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2013

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2013 KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY /2014 WYDARZENIE Rozpoczęcie roku szkolnego kl. 0-I OSOBY ODPOWIEDZIALNE D. Rajman TERMIN REALIZACJI Wrzesień UWAGI kl. II-VI Sprzątanie świata D. Rajman Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłości naszej szkoły

Planowanie przyszłości naszej szkoły Planowanie przyszłości naszej szkoły Dokąd zmierzamy? Rok 2014-2019 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Ogłoszony został Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Cel programu: zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu 2014/2015

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu 2014/2015 Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu 2014/2015 1 PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2014/2015 Zadania szczegółowe Formy Organizacja i zarządzanie szkołą 1.

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób.

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Szkoła Podstawowa nr 64 660 uczniów: 3 Oddziały 0 14 klas I-III 15 klas IV VI nauczyciele: 54-dyplomowani 8-mianowani 7-kontraktowi 2-stażyści Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Gimnazjum nr 32

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016. Pasowanie na pierwszoklasistę. {gallery}galeria/pasowanie2015{/gallery} Dzień Edukacji Narodowej

ROK SZKOLNY 2015/2016. Pasowanie na pierwszoklasistę. {gallery}galeria/pasowanie2015{/gallery} Dzień Edukacji Narodowej ROK SZKOLNY 2015/2016 Pasowanie na pierwszoklasistę {gallery}galeria/pasowanie2015{/gallery} Dzień Edukacji Narodowej {gallery}galeria/den2015{/gallery} Projekt czytelniczy "Za siedmioma górami..." {gallery}galeria/projektczytelniczy20152016{/gallery}

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 943185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2012/2013 320 uczniów w 14 oddziałach klas 1-6 59 przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 Data 30.08.2013 Uroczystość / konkurs Konferencja Rady Pedagogicznej, inauguracja roku szkolnego 2013/14 02.09. 2013 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 12.09.2013

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ŻYCIA SZKOŁY 2015/2016 DZIAŁANIE/ZADANIE UWAGI

KALENDARZ ŻYCIA SZKOŁY 2015/2016 DZIAŁANIE/ZADANIE UWAGI DZIAŁANIE/ZADANIE Program POWER SE Wrocławianin, Polak, Europejczyk - międzynarodowy wymiar edukacji Szkolny konkurs języka francuskiego dla klas IV-VI Szkolny konkurs języka angielskiego dla klas IV-VI

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY 2007/2008 (KALENDARZ SZKOŁY)

PLAN PRACY SZKOŁY 2007/2008 (KALENDARZ SZKOŁY) PLAN PRACY SZKOŁY 2007/2008 (KALENDARZ SZKOŁY) Zadania - czynności Terminy Odpowiedzialni Uwagi o realizacji I. Organizacja roku szkolnego 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2. Zimowa przerwa świąteczna 03.09.2007r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju MIESIĄC L.P. TERMIN TEMAT ODPOWIEDZ. WSPÓŁODPOWIEDZ. 1. 02.09.2013 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kobielach Wielkich

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kobielach Wielkich KALENDARZ UROCZYSTOŚCI, WYDARZEŃ I IMPREZ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. ST. REYMONTA W KOBIELACH WIELKICH W ROKU SZKOLNYM 2012/201 /2013 Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNYCH WYDARZEŃ W ŻYCIU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2011/2012

KALENDARZ WAŻNYCH WYDARZEŃ W ŻYCIU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2011/2012 KALENDARZ WAŻNYCH WYDARZEŃ W ŻYCIU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2011/ Lp. Rodzaj wydarzenia Termin Osoba odpowiedzialna 1. Uroczysta inauguracja roku szkolnego. 1 I 2. Sprzątanie świata I 3. Dzień Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015.

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015. Sukcesy uczniów Zespołu Szkół w Potoku w konkursach i zawodach pozaszkolnych w roku szkolnym 2014/2015. Lp. Imię i nazwisko ucznia lub nazwa grupy Nazwa i miejsce konkursu lub zawodów Październik 1 Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH ŚLASKICH na rok szkolny 2004/2005

PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH ŚLASKICH na rok szkolny 2004/2005 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH ŚLASKICH na rok szkolny 2004/2005 Zadanie Organizacja w roku szkolnym 2004/05 Uczeń podmiotem procesu wychowawczego. 1. Współpraca z rodzicami. Sposób

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W RĘKUSACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W RĘKUSACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZADANIA ODPOWIEDZIALNI WSPOMAGAJĄCY TERMIN REALIZACJI I. Uroczystości państwowe 1.Uroczyste obchody Święta Niepodległości - apel okolicznościowy, - dekoracje tematyczne. 2. Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015 / 2016

Plan pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015 / 2016 Plan pracy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015 / 2016 Lp. 1. Działania (imprezy, apele, inne zajęcia) Odpowiedzialny Tworzenie kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych: Termin realizacji Nauka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE I GMINNE PRZEGLĄDY, KONKURSY, TURNIEJE I ZAWODY

SZKOLNE I GMINNE PRZEGLĄDY, KONKURSY, TURNIEJE I ZAWODY SZKOLNE I GMINNE PRZEGLĄDY, KONKURSY, TURNIEJE I ZAWODY organizowane z inicjatywy lub udział w poszczególnych etapach organizowanych poza szkołą Rodzaj planowanej imprezy, zawodów, konkursów itp. I etap

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHALOWIE SZKOLA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 2014/2015 Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. Plan uwzględnia wnioski z: - badań, opinii

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM /2016 Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ 1.09. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 3.09. Jubileusz 95-lecia Szkoły Podstawowej nr 61 im.

Bardziej szczegółowo

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Witamy. w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Witamy w Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Dlaczego do G 119? Atuty szkoły Dobra baza lokalowa Sprawdzone rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze Ciekawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Dąbiu ZA ROK SZKOLNY 2011/2012

Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Dąbiu ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Dąbiu ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Liczba uczniów: 170 Liczba oddziałów: 6 + 2 przedszkolne Kadra pedagogiczna:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 GIMNAZJUM NR 35 W POZNANIU Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na: tworzenie warunków do rozwoju samodzielności

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM lp Rodzaj imprezy lub działania APELE I SPOTKANIA INTEGRUJACE SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

S T Y C Z E Ń L U T Y

S T Y C Z E Ń L U T Y PLAN IMPREZ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2008r. Powitanie Nowego Roku S T Y C Z E Ń Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 IM. MAŁEGO PO WSTAŃCA

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 IM. MAŁEGO PO WSTAŃCA KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 52 IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W CZĘSTOCHOWIE na lata 2011-2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MAŁEGO PO WSTAŃCA na podstawie ewaluacji wewnętrznej i innych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY II SEMESTR 2013/2014

PLAN PRACY SZKOŁY II SEMESTR 2013/2014 PLAN PRACY SZKOŁY II SEMESTR 2013/2014 Data (godzina) 29 I STYCZEŃ Konkurs czytelniczy dla kl. VI ze znajomości przysłów polskich J. Lepert LUTY 11 II Dzień Bezpiecznego Internetu R. Stawicki Dyskoteka

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Ptaszkowej 2015/2016

Plan Pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Ptaszkowej 2015/2016 Plan Pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Ptaszkowej 2015/2016 1 Lp. Zadania ogólne Zadania szczegółowe Termin Uwagi Kształcenie 1. Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 9 na rok szkolny 2014_2015

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 9 na rok szkolny 2014_2015 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 9 na rok szkolny 2014_2015 CZERWIEC 2015 1 1.06 Dzień Dziecka 2 Życie bez uzależnień lekcje w klasach 6 M. Tańska 3 12.06 godz. 18:00 Bal szóstych klas kl. 6 4 26.06 Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Tabela ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1.Szkoła dba o rozwój zawodowy nauczycieli.

Tabela ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1.Szkoła dba o rozwój zawodowy nauczycieli. Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Dyblinie 2012/2013 2 Tabela ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN UWAGI I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1.Szkoła dba o rozwój zawodowy nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY

BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE OBIADY BEZPIECZEŃSTWO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU BOGATY WYBÓR ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH INDYWIDUALNA PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM I MAJĄCYM PROBLEMY W NAUCE BAZA SZKOŁY BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO ORLIKA DOBRY DOJAZD DOMOWE

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ roku szkolnego 2015/2016

KALENDARZ roku szkolnego 2015/2016 KALENDARZ roku szkolnego 2015/2016 TERMIN ZADANIA ODPOWIEDZIALNI UWAGI Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Pasowanie na ucznia U. Janowska, J. Jaskółka, M. Kłapkowska, A. Okowińska, I. Krężałek, nauczyciele

Bardziej szczegółowo

W 2010 roku Szkoła Podstawowa i Gimnazjum otrzymały imię Larysy Ewy Krause

W 2010 roku Szkoła Podstawowa i Gimnazjum otrzymały imię Larysy Ewy Krause W 2010 roku Szkoła Podstawowa i Gimnazjum otrzymały imię Larysy Ewy Krause Szkoła Podstawowa z 8 oddziałami, a w tym oddział przedszkolny dla dzieci 3-letnich i 4-letnich liczący 20 dzieci oraz oddział

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Plan działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. L.p. Nazwa zadania, zasięg Termin Miejsce 1. 2. 3. 4. 5. 6. Koncert Kolęd Gloria In excelsis Deo!

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 4 Do Rocznego Planu Pracy 2014/2015 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015 Plan opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia szkolne w roku 2006/2007 P R Z E D M I O T O W E

Osiągnięcia szkolne w roku 2006/2007 P R Z E D M I O T O W E Osiągnięcia szkolne w roku 2006/2007 NAZWA KONKURSU, ZAWODÓW, IMPREZY ORGANIZATOR WYNIKI ZESPOŁOWE WYNIKI INDYWIDUALNE OPIEKUNOWIE P R Z E D M I O T O W E Ogólnopolski Przedmiotowy MIX z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK

KALENDARZ IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK KALENDARZ IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 TERMIN NAZWA IMPREZY ODPOWIEDZIALNI WRZESIEŃ Wybory do Samorządu Uczniowskiego Konkurs o tytuł Mistrza Ortografii ZSMS (eliminacje klasowe) R. Sobina, I. Zmuda,

Bardziej szczegółowo

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży LP. Przedsięwzięcie Miejsce Data Uwagi 1. Przeprowadzenie konkursów wewnątrzszkolnychplastycznego, poetyckiego na obrazek z

Bardziej szczegółowo

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator Kalendarz imprez i uroczystości organizowanych przez Urząd Gminy Bralin, placówki oświatowe, sołectwa, stowarzyszenia, parafie i inne podmioty 2014 rok Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu Sprawozdanie z działalności szkoły za I semestr 2012/2013

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu Sprawozdanie z działalności szkoły za I semestr 2012/2013 Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu Sprawozdanie z działalności szkoły za I semestr 2012/2013 STRUKTURA ORGANIZACYJNA Liczba uczniów: 159 Liczba oddziałów: 6 + 2 przedszkolne Kadra pedagogiczna:

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013

PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 PLANOWANE KONKURSY I UROCZYSTOŚCI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PAŹDZIERNIK 2013 Planowanie konkursy Mistrzostwa Polski Modeli Kartonowych ogólnokrajowy 18 20 października 2013 Święto

Bardziej szczegółowo

I. Konkursy przedmiotowe

I. Konkursy przedmiotowe I. Konkursy przedmiotowe 1. finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki- Marta Machej 2. finaliści Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka rosyjskiego: Władysław Lewandowski, Hubert

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego ul. Niepodległości 2 68 300 Lubsko tel. 68-457-22-32 e mail: sp2lubsko@poczta.onet.pl www.sp2.lubsko.pl Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lubsku

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

Zespół Szkół nr 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW Zespół Szkół nr 3 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Białymstoku SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW Istnieje coś bardziej niespotykanego coś o wiele lepszego niż zdolności. To jest zdolność rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA

SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA Nazwa konkursu ucznia Uzyskany wynik klasa nauczyciela Pięknego Czytania Oliwia Szypulska Karolina Baniak Artur Dokurna Julia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6. Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2013/2014. wyróżnienie. laureat I miejsce. laureat II miejsce.

Gimnazjum nr 6. Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2013/2014. wyróżnienie. laureat I miejsce. laureat II miejsce. Gimnazjum nr 6 Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2013/2014 Uczeń Nazwa konkursu Lokata/wynik Zasięg konkursu Nauczyciel przygotowujący Eryk Kowalwski Konkurs Matematyczny Kangur wyróżnienie międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez szkolnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. w roku szkolnym 2012/2013

Kalendarz imprez szkolnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. w roku szkolnym 2012/2013 Termin realizacji Kalendarz imprez szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie w roku szkolnym 2012/2013 Rodzaj uroczystości sposób realizacji Odpowiedzialni Wrzesień Uroczystość rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009.

w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009. w sprawie zatwierdzenia planu gminnego kalendarza imprez na rok 2009. Data utworzenia 2008-12-23 Numer aktu 361 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr XXXII/ 361/08 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFLIAKTYCZNY ZSP w Nowej Iwicznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

PROGRAM PROFLIAKTYCZNY ZSP w Nowej Iwicznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum PROGRAM PROFLIAKTYCZNY ZSP w Nowej Iwicznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum rok szkolny 2006/07 Przemocy i agresji mówimy - stop! Program profilaktyczny stanowi uzupełnienie programu wychowawczego szkoły.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez masowych MDK na rok szk. 2015/2016

Kalendarz imprez masowych MDK na rok szk. 2015/2016 Kalendarz imprez masowych MDK na rok szk. 2015/2016 Lp. Data Temat Forma realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi 1. 01.09.2015r. Udział MDK w obchodach 76 rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę.

Bardziej szczegółowo