SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK SZKOLNY 2007/2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK SZKOLNY 2007/2008"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK SZKOLNY 2007/2008 Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu jest szkołą wiejską, jednozmianową. Obejmuje swym obwodem dzieci z Dąbia, Goląszy Dolnej i Górnej, Brzękowic Górnych i Dolnych, Dąbia Chrobakowego, Malinowic i Psar z ulic: Wiejskiej, Akacjowej, Malinowickiej i Górnej. Ze względu na oddalenie od ośrodków kultury organizowane są wyjazdy do teatrów, kin, opery, planetarium, muzeów. Szkoła aktywizuje lokalną społeczność wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży, organizuje imprezy środowiskowe, współpracuje z lokalnymi organizacjami, włącza się w gminne imprezy kulturalne, przygotowuje dzieci do świadomego i krytycznego uczestniczenia w kulturze. Realizowane są działania uwzględniające potrzeby wychowawcze uczniów, wpajające im uniwersalne wartości, promujące postawy szacunku dla innych i samego siebie oraz samorządność uczniowską. Bardzo dużą wagę przykładamy do sposobu spędzania przez naszych wychowanków czasu wolnego organizując różne atrakcyjne formy zajęć pozalekcyjnych. Do naszej placówki uczęszcza 151 uczniów (6 oddziałów + 2 oddziały przedszkolne). Uczniowie są objęci dowozem szkolnym. Kadrę szkoły stanowi: 17 nauczycieli; 7 zatrudnionych w pełnym wymiarze, 9 w niepełnym, 1 uzupełnia etat w SP Strzyżowice. Wśród zatrudnionych nauczycieli 8 ma stopień nauczyciela dyplomowanego, 3 mianowanego, 5 kontraktowego i 1 stażysta). Staż na wyższy stopień awansu zawodowego odbywa dwoje nauczycieli jeden na nauczyciela mianowanego i jeden na kontraktowego. We wrześniu 2007 roku pozyskałam z Powiatowego Urzędu Pracy dwie stażystki: pomoc do oddziału przedszkolnego i pedagoga szkolnego. Wszyscy nauczyciele mają pełne kwalifikacje i są zatrudnieni zgodnie z potrzebami szkoły. Zdecydowana większość ma ukończony drugi kierunek na studiach podyplomowych. Niektórzy mają kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów. W bieżącym roku szkolnym dwoje nauczycieli ukończyło studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika. Wszyscy nauczyciele uczestniczyli w licznych zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, jak również w szkoleniach rady pedagogicznej w ramach WDN, min. na temat: - Programy profilaktyczne. Przeciwdziałanie zjawiskom pedofilii - Praca z uczniem zdolnym szansą na polepszenie efektów kształcenia - Właściwe planowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w kontekście pracy z uczniem zdolnym. Konstruowanie przykładowych zajęć typu: kółka przedmiotowe, zajęcia wspierające. Tworzenie programu pracy z uczniem zdolnym. Poznanie metod pracy z uczniem zdolnym - Przemoc i agresja w szkole - Pierwsza pomoc przedmedyczna - Ocenianie szkolne wspierające proces uczenia się i nauczania - Wykorzystanie wyników próbnego sprawdzianu w kształtowaniu umiejętności kluczowych - Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZA W szkole realizowane są programy autorskie: - wykorzystania technik plastycznych i komputerowych na zajęciach zintegrowanych w klasie I Ja, plastyka i komputer - Edukacja regionalna i europejska w klasie II Przez Polskę ku Europie, 1

2 - Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem w klasie III. oraz zajęcia: - z matematyki w ramach projektu Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły, - w przedszkolu w ramach projektu Labirynt 2008, - program rządowy Razem bezpieczniej - MAŁYSZOMANIA, - akcja Pomóż koledze, - w klasie V w ramach ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej Każdy uczeń wie co zrobić z ZSEE pod Patronatem Ministerstwa Środowiska Departament Gospodarki Odpadami, Wszyscy uczniowie objęci są programem Agencji Rynku Rolnego Szklanka Mleka. W szkole nieodpłatnie nauczyciele prowadzą następujące zajęcia w ramach: - Szkolnego Klubu Sportowego, - Kółka języka angielskiego, - Kółka matematycznego, - Kółka polonistycznego, - Kółka ekologicznego, - Kółka europejskiego, - Kółka regionalnego, - Kółka historycznego, - Kółka teatralnego, - Kółko redakcyjne Działa: Uczniowski Samorząd Szkolny, Spółdzielnia Uczniowska SKRZAT, Szkolny Klub Europejski. Uczniowie korzystają z zajęć zarówno bibliotece szkolnej, jak i Bibliotece Publicznej w Psarach Filia w Dąbiu. IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWKĘ Szkoła organizowała następujące imprezy środowiskowe: - Pasowanie na ucznia - Święto Niepodległości - Koncert Bożonarodzeniowy - Bal Noworoczny - Sztab XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Święto Babci i Dziadka, - Święto Konstytucji 3-go Maja - Dzień Matki, - Dzień Dziecka - Dzień otwarty szkoły - Piknik Rodzinny ponadto zgodnie z wewnątrzszkolnym kalendarzem imprez zorganizowano: - Święto pieczonego ziemniaka - Spotkanie z absolwentami, - Dzień Papieski, - Andrzejki, - Mikołajki, - Klasowe Spotkania Wigilijne - Dni Europy 2

3 - Dzień Dziecka, - Dzień Sportu, - Tydzień życzliwości - Dni przeciw agresji - Spotkania z przedstawicielami z Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbiu, Ochotniczej Straży Pożarnej i górnikami Konkursy i turnieje organizowane przez szkołę - XI edycja konkursu ekologicznego Parki Narodowe - gminny konkurs regionalnego plastycznego WĘDRÓWKI PO NASZEJ GMINIE - szkolny etap konkursu interdyscyplinarnego, - gminny turniej - mini piłka siatkową chłopców - gminny turniej - mini piłka ręczna dziewcząt - gminny turniej tenisa stołowego, - gminne sztafetowe biegi przełajowe - szkolny konkurs recytatorski z języka angielskiego, - gminne zawody sportowe piłka ręczna dziewcząt, - szkolne konkury czytelnicze: W świecie książek i Mój przyjaciel Pinokio, Poszukiwany, Poszukiwana, Mały książę - Szkolny konkurs Legendy naszej gminy - szkolny konkurs biblijny - szkolny konkurs mitologiczny - II edycja konkursu Elektroniczne Dyktando INNE DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ - rozprowadzanie wśród dzieci mleka w ramach akcji Szklanka Mleka Program Agencji Rynku Rolnego, - prowadzenie strony internetowej szkoły (spdabie.edupage.org) - wydawanie Gazetki Szkolnej OMNIBUS, - opracowanie Szkolnego Przewodnika Turystycznego Rowerem po Gminie Psary i nie tylko, - udzielanie pomocy dla dziecka z Afryki, zaadoptowanego w ramach akcji ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ - prowadzenie Izby Regionalnej, gromadzenie pamiątek przeszłości, umożliwianie zwiedzania izby wszystkich chętnym uczniom nie tylko z naszej szkoły. W Izbie Regionalnej uczestniczyli w zajęciach również uczniowie z Gminy Mierzęcice. - zorganizowanie sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zebranie kwoty 7457,92 zł. - prowadzenie kursu tańca towarzyskiego dla dzieci, - przeprowadzenie akcji przez Szkolny Klub PCK Pomóż sprawnym inaczej i zbiór puszek aluminiowych, - zorganizowanie koncertu dla chorego dziecka z naszego przedszkola i zbiórka funduszy na operację, - prezentowanie programów artystycznych w Kościele Parafialnym w Dąbiu z okazji Święta Niepodległości, Jasełek i Żywotów Świętych, - uczestniczenie w gminnych imprezach: Dożynkach, IX Festiwalu Strachów, Gminnych Konkursach organizowanych przez GOK, - uczestniczenia w akcji Sprzątanie Świata, Dnia Ziemi, 3

4 - propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie atrakcyjnych form wypoczynku, - włączanie się w imprezy organizowane przez Świetlicę Wiejską w Dąbiu, Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę, Straż Pożarną - współpraca z organizacjami wiejskimi: KGW, OSP, GOK i Gminną Biblioteką Publiczną. - uczestniczenie w konkursach organizowanych przez placówki z terenu powiatu będzińskiego, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie, - udział w ogólnopolskich konkursach: historycznym KRĄG, ekologicznym EKOPLANETA, matematycznym Kangur, Geniusz, z języka polskiego SEZAM, z języka angielskiego MIX, - udział uczniów w powiatowym konkursie matematycznym Koziegłowy - mądre głowy, - włączenie się do programu szkolnego REBA (zbiórka baterii), - udział w konkursie POPIERAM RECYKLING SEGREGUJĘ ODPADY, edukacji ekologicznej zbieraj segreguj odpady chroń środowisko świeć przykładem, - organizowanie spotkań uczniów z ciekawymi ludźmi, - zorganizowanie w miesiącu kwietniu kiermaszu lektur i książek przeczytanych przez uczniów, w miesiącu czerwcu podręczników używanych, - przeprowadzenie przez policjanta szkoleń dla uczniów na tematy Bezpiecznego zachowania się i odpowiedzialności nieletnich, Bezpiecznego zachowania wobec siebie i innych. - wspomaganie rodziców w działaniach wychowawczych poprzez organizowanie szkoleń prowadzonych przez psychologa, pedagoga, policjanta, wojewódzkiego inspektora pracy, nauczycieli, dyrektora szkoły. - prowadzenie przez psychologów z Poradni Pedagogiczno Psychologicznej w Będzinie z zajęć terapeutycznych w klasach IV, V, VI. - organizowanie dwa razy w tygodniu zajęć w godzinach wieczornych z aerobiku dla mam i zajęć sportowych dla ojców, - nieodpłatne przewożenie przez rodziców materiałów do remontów i modernizacji szkoły i sprzętu szkolnego. Zostały zorganizowane: - wycieczki rowerowe i piesze po terenie naszej gminy, - wyjazdy dzieci do: teatrów na sztuki: O dziewczynce Katarzynce Czerwonym Kapturkiem zwanej, Śpiąca Królewna, Robinson Cruzoe, O Szewczyku strasznym smoku, czarownicy i Królewiczu, O krasnoludkach i sierotce Marysi, Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków, Szewczyk Dratewka kin na filmy: Wyspa dinozaura, Koń wodny, Ratatuj muzeów, na wystawy, koncerty - comiesięczne spotkania teatralne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III, prowadzone przez Studio Małych Form Teatralnych w Krakowie: kot w butach, Skarbnikowi dary, Królowa Śniegu, Królewna Śnieżka, Trzy świnki, - wyjazdy uczniów na basen, - zorganizowanie jednodniowych wycieczek do Planetarium w Chorzowie, Muzeum Chleba i Szkoły w Radzionkowie, Zamku i Pałacu Miroszewskich w Będzinie, 4

5 lotniska w Pyrzowicach, Wadowic i Inwałdu, Szlakiem Orlich Gniazd, zajęcia dla uczniów na temat Bezpieczeństwa w górach połączone z praktycznym pokazem pierwszej pomocy z ratownictwa górskiego prowadzone przez panią Irenę Van der Coghen w stacji ratownictwa górskiego w Podlesicach. - wyjazd w czasie ferii zimowych na zimowisko w Węgierskiej Górce - wyjazd profilaktyczny zielna szkoła klasy III i VI do Jastrzębiej Góry, - wyjazd uczniów klasy IV w nagrodę za zdobycie I miejsca w konkursie POPIERAM RECYKLING SEGREGUJĘ ODPADY zorganizowaną przez RECYKLING Wojkowice do firmy EKO SERWIS w Orzeszu, - wyjazd uczniów klasy IV i V na wycieczkę do Siewierza, - wyjazd uczniów klasy II do Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach - udział w pokazie pierwszej pomocy medycznej oraz uroczystej zbiórce z defiladą wojskową, - wyjazd na wycieczkę do Parku Niespodzianek w Ustroniu. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW - zdobycie II miejsca w konkursie matematycznym KOZIEGŁOWY MĄDRE GŁOWY Jan Augustyniak - udział uczniów w konkursie plastycznym WSPOMNIENIE LATA i zajęcie w kategorii klas I II miejsca Katarzyna Rosół klas II I miejsca Zuzanna Kowal klas III II miejsca Krystian Machura - zdobycie przez uczniów I miejsca w IV Regionalnym Przeglądzie Teatralnym ŻYWOTÓW ŚWIĘTYCH I PATRONÓW Natalia Dembińska, Karina Jędrusik, Izabela Klusa, Martyna Parzoch, Emil Możdżeń, Jan Augustyniak, Klaudia Korzonek, Anna Wojnowska - zdobycie przez uczniów III miejsca w etapie dekanalnym XIII Konkursu Wiedzy Biblijnej Jan Augustyniak - zajęcie I miejsca w IV edycji gminnego konkursu z cyklu WIELCY POLACY WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT Angelika Szczęch, Emil Możdżeń, Natalia Dembińska - I miejsce w ogólnopolskim konkursie z j. polskiego w kategorii klas V Angelika Szczęch, - IV miejsce w ogólnopolskim konkursie z j. polskiego w kategorii klas IV Daria Wieczorek - I miejsce w międzygminnym konkursie NA SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ w kategorii klas IV-VI Jan Augustyniak - I miejsce w międzygminnym konkursie NA SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ w kategorii klas I III Karolina Borówka - zdobycie tytułu laureata w konkursie matematycznym KOZIEGŁOWY MĄDRE GŁOWY" zorganizowanym w ramach projektu EFS Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły w kategorii ZAMKI MOICH MARZEŃ. - I miejsce w gminnym konkursie MATEMATYKA NA WESOŁO Karol Lis, - I miejsce w konkursie POPIERAM RECYKLING SEGREGUJĘ ODPADY organizowanym przez RECYKLING Wojkowice sp. z o.o w Wojkowicach Natalia Dembińska 5

6 - II miejsce w finale powiatowego ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM w grupie szkół podstawowych Dominik Dziechciarz - I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym WĘDRÓWKI PO BĘDZINIE Emil Możdżeń - I miejsce w powiatowym konkursie WAKACJE TYSIĄCA I JEDNEJ PRZYGODY organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie pod patronatem Starosty Będzińskiego III miejsce w Powiatowym Konkursie WAKACJE TYSIĄCA I JEDNEJ PRZYGODY organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie pod patronatem Starosty Będzińskiego Jan Augustyniak - I miejsce w gminnym konkursie regionalnym pod hasłem WĘDRÓWKI PO NASZEJ GMINIE Magdalena Żerańska, Krystian Machura, Anna Szulińska. - IV miejsce w ogólnopolskim konkursie MIX z j. angielskiego zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej Jan Augustyniak - II miejsce w gminnym konkursie informatycznym KLIK Dominik Radecki - wyróżnienie w VI gminnym konkursie matematycznym MATEMATYK ROKU 2008 Jan Augustyniak - wyróżnienie w gminnym konkursie ortograficznym Magdalena Żerańska - I miejsce w gminnym konkursie ortograficznym dla klas IV-VI Jan Augustyniak - wyróżnienie II stopnia w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR 2008 w kategorii BENJAMIN Jan Augustyniak - wyróżnienie II stopnia w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR 2008 w kategorii MALUCH Leończyk Konrad - VI miejsce w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR 2008 w kategorii KANGUREK Piotr Sobczyk - IX miejsce w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR 2008 w kategorii KANGUREK Kamil Barański - XIII miejsce w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR 2008 w kategorii KANGUREK Weronika Sobczyk - XVIII miejsce w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR 2008 w kategorii KANGUREK Piotr Cichoń - wyróżnienia w międzyszkolnym VI przeglądzie Małych Form Teatralnych SZKOLNE SPOTKANIA Z MELPOMENĄ za osobowość teatralną Emil Możdżeń, Izabela Klusa, Karina Jędrusik - wyróżnienia w konkursie SKARBY ZIEMI organizowanym przez Górnośląski Państwowy Instytut Geologiczny w Sosnowcu Sergiusz Cedro, Angelika Szczęch, Konrad Leończyk, Klaudia Korzonek - I miejsce w gminnym konkursie ekologicznym pod hasłem PARKI NARODOWE Dominik Radecki, Daniel Kubasik, Kinga Broncel - wyróżnienie za prace indywidualne w ogólnopolskim konkursie ekologicznym EKOPLANETA Dominik Radecki i Angelika Szczęch - I miejsce wśród uczniów klasy IV POPIERAM RECYKLING SEGREGUJĘ ODPADY organizowanym przez RECYKLING Wojkowice sp. z o.o w Wojkowicach Katarzyna Kocot - I miejsce w eliminacjach gminnych X edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem 112 W TRUDNEJ SPRAWIE NIE UŻYWAJ PRZY ZABAWIE Magdalena Kocjasz - Laureat powiatowego etapu X edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem 112 W TRUDNEJ SPRAWIE NIE UŻYWAJ PRZY ZABAWIE Magdalena Kocjasz 6

7 - V miejsce w eliminacjach gminnych X edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem 112 W TRUDNEJ SPRAWIE NIE UŻYWAJ PRZY ZABAWIE Karina Jędrusik - I miejsce w gminnym konkursie plastycznym PIĘKNA NASZA GMINA CAŁA - Emil Możdżeń - I miejsce w gminnym konkursie tenisa stołowego - Dominik Radecki - I miejsce w gminnym konkursie tenisa stołowego drużynowo Radecki Dominik, Skotarski Rafał, Dziechciarz Dominik - II miejsce w gminnym turnieju szachowym drużynowo Emil Możdżeń, Natalia Dembińska, Iwo Kaliński - III w gminnym konkursie tenisa stołowego w kategorii dziewcząt - Paula Jońca - I miejsce dziewcząt w gminnych sztafetowych biegach przełajowych Czapla Wiktoria, Hatlapa Paulina, Korzonek Klaudia, Szczęch Angelika, Karolina Marczewska, - III miejsce chłopców w gminnych sztafetowych biegach przełajowych Jakub Michalski, Aleks Brzuszko, Damian Wesołek, Krzysztof Bulanowski, Dominik Radecki - II miejsce w gminnych zawodach minipiłki siatkowej chłopców Adam Sobczyk,Sebastian Sobczyk, Paweł Krzyżak, Jakub Michalski, Kasper Socha, Rafał Skotarski, Damian Wesołek, Dominik Radecki, Krzysztof Bulanowski, Konrad Krzemyk, Daniel Kubasik - wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym W ŚWIECIE FANTAZJI - Katarzyna Kocot - wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym W ŚWIECIE FANTAZJI - Karol Lis - I miejsce podczas IX Regionalnego Festiwalu Strachów, w kategorii TANIEC STRACHÓW - zespół teatralny - II miejsce podczas IX Regionalnego Festiwalu Strachów, w kategorii TANIEC STRACHÓW - klasa II - I miejsce w III kategorii wiekowej w powiatowym konkursie plastycznym W ŚWIECIE FANTAZJI - Jan Augustyniak - II miejsce w kategorii konstrukcja stracha podczas IX Regionalnego Festiwalu Strachów Dominik Radecki - V miejsce w Olimpiadzie Promocji Zdrowia PCK Izabela Klusa - II miejsce w VIII edycji konkursu profilaktycznego PIJESZ, PALISZ NIE SKOCZYSZ JAK MAŁYSZ realizowanego w ramach projektu MAŁYSZOMANIA RAZEM BEZPIECZNIEJ przy współpracy z MSWiA - Iwo Kaliński, Jan Augustyniak, Magdalena Kocjasz - III miejsce w konkurencjach sportowych w VIII edycji konkursu profilaktycznego PIJESZ, PALISZ NIE SKOCZYSZ JAK MAŁYSZ realizowanego w ramach projektu MAŁYSZOMANIA RAZEM BEZPIECZNIEJ przy współpracy z MSWiA - Kasper Socha, Aleks Brzuszko, Daniel Wesołek, - udział uczniów w ogólnopolskim konkursie matematycznym GENIUSZ 2008 i zdobycie wyróżnień przez uczniów Konrad Leończyk, Paweł Krzyżak, Iwo Kaliński, Jan Augustyniak, Olga Magner. - II miejsce w VIII edycji konkursu profilaktycznego PIJESZ, PALISZ NIE SKOCZYSZ JAK MAŁYSZ realizowanego w ramach projektu MAŁYSZOMANIA RAZEM BEZPIECZNIEJ przy współpracy z MSWiA - Iwo Kaliński, Jan Augustyniak, Magdalena Kocjasz. - II miejsce w powiatowym konkursie matematycznym LIGA MATEMATYKÓW Magdalena Kocjasz 7

8 - III miejsce w konkurencjach sportowych w VIII edycji konkursu profilaktycznego PIJESZ, PALISZ NIE SKOCZYSZ JAK MAŁYSZ realizowanego w ramach projektu MAŁYSZOMANIA RAZEM BEZPIECZNIEJ przy współpracy z MSWiA - Kasper Socha, Aleks Brzuszko, Daniel Wesołek, - wyróżnienie w konkursie plastycznym DZIKIE ŁABĘDZIE organizowanym przez Teatr Dzieci Zagłębia Daria Cieplińska. Oddział przedszkolny uczestniczył w wielu imprezach, konkursach na terenie Gminy Psary, powiatu i uzyskał wyróżnienia: - III miejsca w Festiwalu Piosenki Dziecięcej Aleksandra Wesołek - II miejsca w IV Regionalnym Przeglądzie Teatralnym ŻYWOTÓW ŚWIĘTYCH I PATRONÓW - Aleksandra Smuga, Aleksandra Wesołek, Paulina Mróz - Wyróżnienie I stopnia w konkursie plastycznym MALOWANE BAJKI Paulina Mróz - II miejsce w konkursie ozdoby związane ze Świętami Bożego Narodzenia w kategorii STROIK Paulina Mróz - II miejsce międzygminnym konkursie SZOPKA BOŻONARODZENIOWA Strzyżowice Aleksandra Smuga, - wyróżnienie w II edycji konkursu plastycznego ANIOŁ XXI WIEKU Będzin 2007 Aleksandra Smuga - I miejsce w międzyszkolnym konkursie JESTEM PRZYJACIELEM SYRIUSZA Aleksandra Smuga, Aleksandra Wesołek, Paulina Mróz - III miejsce w festiwalu Pieśni Maryjnych - Aleksandra Smuga, Aleksandra Wesołek, Paulina Mróz - Zajęcie I miejsce w międzygminnym konkursie NA SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ w kategorii przedszkola oddział przedszkolny (4,5 latki) - III miejsce w eliminacjach gminnych X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem 112 W TRUDNEJ SPRAWIE NIE UŻYWAJ PRZY ZABAWIE Paulina Mróz - III miejsce w IV edycji konkursu BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK - Aleksandrę Smuga, Paulinę Mróz, Oliwia Wiązek. MODERNIZACJE, DOPOSAŻENIE SZKOŁY W roku szkolnym 2007/2008 zakupiliśmy: - nowy sprzęt szkolny (stoliki i krzesła uczniowskie dla 20 uczniów), - pomoce dydaktyczne: do nauczania matematyki (liczydła, programy multimedialne, bryły, przyrządy geometryczne, krążki do nauki ułamków), do nauczania zintegrowanego (programy multimedialne, plansze i historyjki obrazkowe), zestawy planszowe do oddziałów przedszkolnych, mapy i plansze do nauczania historii, informatyki - programy multimedialne: plastyka, technika, język angielski, przyroda - książki do biblioteki, słowniki do języka angielskiego - akcesoria sportowe, Pozyskanie z Orlenu sprzętu: foteli do pracowni informatycznej, biurek, szaf. Podarowanie przez Firmę KREISEL tynku mineralnego i klejów pod tynk oraz do płytek podłogowych. Konserwacja urządzeń na placu zabaw. Prace remontowe: - wyremontowanie i wyposażenie łazienki dla oddziału przedszkolnego (położenie płytek, wymiana armatury sanitarnej), - wyremontowanie pokoju nauczycielskiego (usunięcie lamperii, położenie nowych tynków, gipsowanie, malowanie, położenie podłogi), 8

9 - modernizacja klatki schodowej (wymiana balustrady, położenie płytek, usunięcie lamperii i położenie nowych tynków), - malowanie klatek schodowych, korytarzy i holu, położenie akrylowych tynków mozaikowych, - położenie płytek na górnym korytarzu. 9

SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK 2004/2005

SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK 2004/2005 SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK 2004/2005 Szkoła Podstawowa w Dąbiu im. T. Kościuszki w Dąbiu jest szkołą wiejską, jednozmianową. Zajmuje swym obwodem w całości dzieci z Dąbia, Goląszy Dolnej i Górnej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK SZKOLNY 2008/2009

SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu jest szkołą wiejską, jednozmianową. Obejmuje swym obwodem dzieci z Dąbia, Goląszy Dolnej i Górnej, Brzękowic

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STRZYŻOWICACH ROK SZK.2007/2008. Kadra pedagogiczna: 6 nauczycieli - łącznie 6,09 etatu

INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STRZYŻOWICACH ROK SZK.2007/2008. Kadra pedagogiczna: 6 nauczycieli - łącznie 6,09 etatu INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STRZYŻOWICACH ROK SZK.2007/2008 1. Struktura zatrudnienia Kadra pedagogiczna: 6 nauczycieli - łącznie 6,09 etatu poziom stopnia awansu zawodowego - 2 dyplomowanych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 Zdarzenie czynność Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego: Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Brodnicy

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Brodnicy Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Brodnicy WRZESIEŃ 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 1 1 Sprzątanie świata Sprzątanie świata 1 1 1 Zebrania z rodzicami i wybory do Rad Rodziców

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach. Opracowała: Iwona Herbut

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach. Opracowała: Iwona Herbut Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach Opracowała: Iwona Herbut Osiągnięcia dzieci w konkursach, zawodach sportowych w roku szkolnym 2010 / 2011 nagroda główna w wojewódzkim konkursie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE dla klas I - III

KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE dla klas I - III KONKURSY SZKOLNE I MIĘDZYSZKOLNE dla klas I - III ROK SZKOLNY 2009/2010 LP NAZWA KONKURSU TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1 Konkurs plastyczny Liściaki X mgr A.Chowaniec mgr J.Zbieralska 2 Szkolny konkurs Bądź bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Dostosowujemy nauczanie do potrzeb i możliwości uczniów. W szkole prowadzono klasę integracyjną, do której uczęszczali uczniowie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia dydaktyczne

Osiągnięcia dydaktyczne Informacje o uzyskanych w I semestrze roku szkolnego 2010/2011 osiągnięciach dydaktycznych i opiekuńczo wychowawczych w Szkole Podstawowej w Korzeniewie. Osiągnięcia dydaktyczne - etap rejonowy Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZYŻOWICACH ZA ROK SZK.2005/2006

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZYŻOWICACH ZA ROK SZK.2005/2006 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W STRZYŻOWICACH ZA ROK SZK.2005/2006 I. Struktura organizacyjna -oddziały : 4 -ilość dzieci: 110 -ilość etatów: pedagogicznych - 6,04 etatu :1 naucz. dyplomowany

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 dobrze zorganizowanym miejscem pracy. PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SIEWIERZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SFERA ORGANIZACYJNA CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOW. UWAGI Organizacja zespołu VIII

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2012/2013 Rok szkolny 2012/2013 Powiatowy Konkurs Plastyczny "Ptaki" Patrycja Czop Wyróżnienie Julia Ruszkowska VI edycja Konkursu Przyrodniczego "Świetlik" Uczniowie, którzy otrzymali największą liczbę punktów

Bardziej szczegółowo

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Higieny i zdrowia Rekreacyjno-zabawowy Kącik przyrodniczy Miejsce

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZA

Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZA Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie Liczba uczniów: 145 Liczba oddziałów: 8 Kadra pedagogiczna: 21 nauczycieli (8 dyplomowanych, 5 mianowanych, 6 kontraktowych, 2 stażystów), w tym 11 zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Akcje trwające przez cały rok: zbiórka baterii, płyt CD/DVD. zbiórka nakrętek

Akcje trwające przez cały rok: zbiórka baterii, płyt CD/DVD. zbiórka nakrętek Akcje trwające przez cały rok: zbiórka baterii, płyt CD/DVD zbiórka makulatury zbiórka nakrętek SU nazwisko, klasa Gazetka Rozpoczęcie roku szkolnego SU Dyskoteka kl. VI b Wybory Mistera-gentlemana szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH NA ROK SZKOLNY 2011/12

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH NA ROK SZKOLNY 2011/12 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH NA ROK SZKOLNY 2011/12 Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin Lp. realizacji 1. Wszechstronny rozwój osobowości ucznia 1.Konkursy przedmiotowe, ortograficzne

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15:

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15: Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/15: 1. XV Jubileuszowy Miejski Konkurs Plastyczny Kocham swoje miasto nagroda specjalna Małgorzata P., II miejsce Hanna K., III miejsce Wiktoria K., wyróżnienia:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM.FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W KĘ- TRZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 wrzesień 2015 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego inauguracja roku zgodnie z ceremoniałem szkolnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO SARNÓW 2008-06-09 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO W SARNOWIE ZA ROK SZKOLNY 2007/2008 I. REALIZACJA PRZEZ SZKOŁĘ INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ ORAZ PROGRAMÓW AUTORSKICH

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej w Czaszynie w roku szkolnym 2008/09 1. Sprawdzian w klasie I: Średnia szkolna: 25,6 pkt Średnia wojewódzka: 23,0 pkt Średnia gminy: 23,2 pkt Średnia powiatu: 23,0

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELISKACH

OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELISKACH Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach 46-324 Kościeliska www.pspkoscieliska.pl OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELISKACH Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Żabi Róg wrzesień 2015 r. 2 DYDAKTYKA- WYNIKI NAUCZANIA Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni 1. Praca z uczniami kl. I -VI w celu podniesienia wyników nauczania:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIAŁOBŁOTACH PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 INFORMACJE OGÓLNE KADRA PEDAGOGICZNA 18 nauczycieli (14 zatrudnionych w pełnym wymiarze, 4 w niepełnym wymiarze godzin) 10 dyplomowanych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Żabi Róg wrzesień 2012 r.

SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Żabi Róg wrzesień 2012 r. 1 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Żabi Róg wrzesień 2012 r. 2 DYDAKTYKA - WYNIKI NAUCZANIA 1. Praca z uczniami kl. I -VI w celu podniesienia wyników nauczania: a) doskonalenie umiejętności z

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Zadania Sposoby realizacji Uwagi Rozwój osobowości ucznia 1. Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy na rok szkolny 2011/2012 Zespołu Szkół w Krupskim Młynie. Termin Zadania Odpowiedzialni Wrzesień

Roczny plan pracy na rok szkolny 2011/2012 Zespołu Szkół w Krupskim Młynie. Termin Zadania Odpowiedzialni Wrzesień Roczny plan pracy na rok szkolny 2011/2012 Zespołu Szkół w Krupskim Młynie Podstawa prawna- art. 41 UoSO z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) Termin Zadania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 WRZESIEŃ 1/ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 ślubowanie klas pierwszych Apel 1.09 2/ Dzień Chłopaka Dyskoteka

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2011/2012

KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 L.p. Impreza Data Odpowiedzialni 1 Inauguracja Roku Szkolnego 2011/2012 01. 09. 2011r. Dyrektor szkoły 2 Innowacja Pedagogiczna W klasie i w teatrze 3. Innowacja

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu Liczba uczniów: 157 Liczba oddziałów: 6 + 2 przedszkolne Kadra pedagogiczna: 19 nauczycieli ( 10 dyplomowanych, 5 mianowanych, 4 kontraktowych), w tym

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Przyjaciół Borów Tucholskich (KALENDARZ IMPREZ) ROK SZKOLNY 2013/2014 Lipinki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

MONITORING KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA w DOBIESZOWICACH

MONITORING KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA w DOBIESZOWICACH MONITORING KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA w DOBIESZOWICACH LP. NAZWA KONKURSU IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA TERMIN REZULTAT 1. Konkurs Plastyczny Niepełnosprawność w oczach dziecka Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DO KONSULTACJI Przedszkole Szkoła Podstawowa Gimnazjum w Szopie PLAN PRACY. Rok szkolny 2015/2016

PROJEKT DO KONSULTACJI Przedszkole Szkoła Podstawowa Gimnazjum w Szopie PLAN PRACY. Rok szkolny 2015/2016 PROJEKT DO KONSULTACJI Przedszkole Szkoła Podstawowa Gimnazjum w Szopie PLAN PRACY Rok szkolny 2015/2016 A. Organizacja roku szkolnego 2015/2016 Rozpoczęcie roku szkolnego 1.0 Zimowa przerwa świąteczna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wspieranie rozwoju dziecka Udział w programie Szkoła

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

Zajączki Pierwsze Krzepice tel.34/ Dyrektor szkoły mgr Daniela Szczepaniak

Zajączki Pierwsze Krzepice tel.34/ Dyrektor szkoły mgr Daniela Szczepaniak Zajączki Pierwsze 50 42-160 Krzepice tel.34/3175-211 brzechwa_zajaczki@o2.pl www.spzajaczki1.krzepice.pl Dyrektor szkoły mgr Daniela Szczepaniak Szkoła w Zajączkach Pierwszych została założona w roku 1807.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Konkursy 1. UDZIAŁ UCZNIÓW SP SARNÓW W KONKURSACH ZORGANIZOWNYCH PRZEZ PLACÓWKĘ - III Edycja Gminnego Konkursu

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ, KONKURSÓW I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie

KALENDARZ IMPREZ, KONKURSÓW I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ KALENDARZ IMPREZ, KONKURSÓW I UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogardzie Miesiąc Uroczystość Odpowiedzialni Rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011 Sprzątanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH NA ROK SZKOLNY 2010/11

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH NA ROK SZKOLNY 2010/11 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH NA ROK SZKOLNY 2010/11 Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin Lp. realizacji 1. Wszechstronny rozwój osobowości ucznia 1.Konkursy przedmiotowe, ortograficzne

Bardziej szczegółowo

Anna Spychała. Rozpoczęcie stażu: 01.09.2000 r. Przewidywane zakończenie stażu: 31.05.2003 r. Cel podstawowy podejmowanego stażu:

Anna Spychała. Rozpoczęcie stażu: 01.09.2000 r. Przewidywane zakończenie stażu: 31.05.2003 r. Cel podstawowy podejmowanego stażu: Anna Spychała Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Zespołu Szkół w Sierakowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Rozpoczęcie stażu: 01.09.2000 r. Przewidywane zakończenie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WYDARZENIE DATA WRZESIEŃ Rozpoczęcie roku szkolnego 1

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 94 3185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2013/2014 było nas: 335 uczniów w 13 oddziałach klas 1-6 89

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Manowo w roku szkolnym 2014/2015 W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Manowo była organem prowadzącym dla: 2 przedszkoli, 2 szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 Data 30.08.2013 Uroczystość / konkurs Konferencja Rady Pedagogicznej, inauguracja roku szkolnego 2013/14 02.09. 2013 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 12.09.2013

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Żabi Róg wrzesień 2014 r. 2 DYDAKTYKA- WYNIKI NAUCZANIA 1. Praca z uczniami kl. I - VI w celu podniesienia wyników nauczania: doskonalenie umiejętności z podstawy

Bardziej szczegółowo

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W SZKOLE Dla naszych dzieci szkoła jest drugim domem. Czują się w niej bezpiecznie, gdyż panuje tam serdeczna atmosfera. Maluchy

Bardziej szczegółowo

Realizacja koncepcji pracy szkoły r. Akcja Sprzątanie świata wychowawcy Edukacja ekologiczna dzieci.

Realizacja koncepcji pracy szkoły r. Akcja Sprzątanie świata wychowawcy Edukacja ekologiczna dzieci. Realizacja koncepcji pracy szkoły l.p. Data Zadania Odpowiedzialn Efekty y 1. 16.09.2011r. Akcja Sprzątanie świata wychowawcy Edukacja ekologiczna dzieci. 2. 29.09.2011r. Rajd pieszy Niziny - Trójczyce

Bardziej szczegółowo

ROZWOJU SZKOŁY NA LATA

ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Rozwój to ciągłe działanie, doskonalenie, tworzenie PLAN PRACY SZKOŁY Szkoła Podstawowa Nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Na podstawie PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY NA LATA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W RĘKUSACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. RTM. WITOLDA PILECKIEGO W RĘKUSACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZADANIA ODPOWIEDZIALNI WSPOMAGAJĄCY TERMIN REALIZACJI I. Uroczystości państwowe 1.Uroczyste obchody Święta Niepodległości - apel okolicznościowy, - dekoracje tematyczne. 2. Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Wieruszów w roku 2013 Styczeń 1. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2 Uroczyste obchody rocznicy Wyzwolenia Wieruszowa 3 VIII Konkurs wokalany

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO ORGANIZACYJNA. Data rozpoczęcia stażu 1 września 2001 rok Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Plan rozwoju zawodowego mgr Agnieszki Mirońskiej nauczyciela mianowanego, Publicznego Gimnazjum nr 4 w Białej Podlaskiej, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016

Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016 Przydział czynności dodatkowych w roku szkolnym 2015/2016 Imię i nazwisko Przydział czynności Katecheci - gablota na górnym korytarzu - konkurs biblijny dla klas V-VI - apel wigilijny - udział w konkursach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji 1. Posiedzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie podsumowanie roku szkolnego 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Dworcowa 26a 76-004 Sianów tel 943185218, www.sp2sianow.pl W roku szkolnym 2012/2013 320 uczniów w 14 oddziałach klas 1-6 59 przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Termin Odpowiedzialni Uwagi. 31 sierpnia 2011r. godz Akcja Sprzątania Świata 15 września 2011r. Pani Iwona Przybylska

Lp. Zadania Termin Odpowiedzialni Uwagi. 31 sierpnia 2011r. godz Akcja Sprzątania Świata 15 września 2011r. Pani Iwona Przybylska ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2011/2012 Lp. Zadania Termin Odpowiedzialni Uwagi 1. Rada Pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2011/2012 31 sierpnia 2011r. godz.10 00 2. Uroczyste rozpoczęcie roku

Bardziej szczegółowo

Konkursy, przeglądy, projekty w których wzięli udział uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie w roku szkolnym 2012/2013

Konkursy, przeglądy, projekty w których wzięli udział uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie w roku szkolnym 2012/2013 Konkursy, przeglądy, projekty w których wzięli udział uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie w roku szkolnym 2012/2013 L.p. Inne konkursy 1. Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

Bardziej szczegółowo

Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni, Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej Janusz Korczak

Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni, Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej Janusz Korczak jesteśmy sobie potrzebni, Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej Janusz Korczak Plan pracy Szkoły Podstawowej im. mjra H. Sucharskiego w Licheniu Starym na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłości naszej szkoły

Planowanie przyszłości naszej szkoły Planowanie przyszłości naszej szkoły Dokąd zmierzamy? Rok 2014-2019 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Ogłoszony został Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Cel programu: zwiększenie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM im. Noblistów Polskich W OLSZTYNKU PLAN UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH IMPREZ KULTURALNYCH I KONKURSÓW 2012/2013

GIMNAZJUM im. Noblistów Polskich W OLSZTYNKU PLAN UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH IMPREZ KULTURALNYCH I KONKURSÓW 2012/2013 GIMNAZJUM im. Noblistów Polskich W OLSZTYNKU PLAN UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH IMPREZ KULTURALNYCH I KONKURSÓW 2012/2013 OLSZTYNEK 2012 Wrzesień Rocznica wybuchu II wojny światowej- wyjazd na Sudwę J.Śliżewska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

Etap gminny. Etap powiatowy

Etap gminny. Etap powiatowy OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KONKURSACH TEMATYCZNYCH w I semestrze 2013/2014 Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową Etap gminny I miejsce w gminie w kategorii szopka rodzinna Krystian Szymaszek klasa III PSP i Żaneta

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KALENDARZ IMPREZ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Opolnie Zdroju MIESIĄC L.P. TERMIN TEMAT ODPOWIEDZ. WSPÓŁODPOWIEDZ. 1. 03.09.2012 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2012-2017 dla Szkoły Podstawowej w Krześlinie Uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 10 września 2015r. Radę Rodziców dnia 23 września 2015r. Załącznik do Statutu Szkoły 1

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Zdarzenie - czynność Termin realizacji Odpowiedzialni. Organizacja roku szkolnego: 24.VI. 2016 r.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Zdarzenie - czynność Termin realizacji Odpowiedzialni. Organizacja roku szkolnego: 24.VI. 2016 r. 1 Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Zdarzenie - czynność Termin realizacji Odpowiedzialni Organizacja roku szkolnego: 1.Rozpoczęcie i zakończenie zajęć edukacyjnych. 2. Termin klasyfikacji śródrocznej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Glince na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Glince na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Glince na rok szkolny 2015/2016 Wrzesień 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i obchody 70-lecia Szkoły Podstawowej w Glince. 2. Przydział godzin i czynności, wybór zespołów

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Maria Szatan PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Data rozpoczęcia stażu 1 września 2011 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez, Uroczystości i Konkursów Szkolnych na rok szkolny 2013/2014

Kalendarz Imprez, Uroczystości i Konkursów Szkolnych na rok szkolny 2013/2014 Zadanie Odpowiedzialni Uwagi WRZESIEŃ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Rocznice Wrześniowe Inauguracja szkolnego roku sportowego Integracja uczniów w klasach I i IV Bezpieczna droga i pobyt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 279

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 279 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 279 IM. BATALIONÓW ARMII KRAJOWEJ GUSTAW I HARNAŚ 04-044 Warszawa, ul. Cyrklowa 1 tel./fax. 22 810-35-44 sp279@edu.um.warszawa.pl http://sp279.edupage.org/ PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez szkolnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. w roku szkolnym 2012/2013

Kalendarz imprez szkolnych. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie. w roku szkolnym 2012/2013 Termin realizacji Kalendarz imprez szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie w roku szkolnym 2012/2013 Rodzaj uroczystości sposób realizacji Odpowiedzialni Wrzesień Uroczystość rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA

SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA SUKCESY UCZNIÓW - konkursy - rok szkolny 2014/2015 - JĘZYK POLSKI, HISTORIA Nazwa konkursu ucznia Uzyskany wynik klasa nauczyciela Pięknego Czytania Oliwia Szypulska Karolina Baniak Artur Dokurna Julia

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań na rok szkolny 2006/2007 w ramach VI Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom. Lp Działanie Termin

Harmonogram działań na rok szkolny 2006/2007 w ramach VI Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom. Lp Działanie Termin Harmonogram działań na rok szkolny 2006/2007 w ramach VI Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom Lp Działanie Termin 1 Popularyzacja ekologii udział w akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA wrzesień 2 Spotkanie edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli na rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli na rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Jakuba Szelesta w Dębskiej Woli na rok szkolny 2011/2012 I. SUKCESY UCZNIÓW, OSIĄGNIĘCIA: 1. Test Matematyka Plus 16 edycja konkurs międzynarodowy:

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła jest kolorowa, bezpieczna i przyjazna uczniowi. Uczy, bawi i wychowuje. Daje szanse rozwoju zdolnym, pomaga słabszym.

Nasza szkoła jest kolorowa, bezpieczna i przyjazna uczniowi. Uczy, bawi i wychowuje. Daje szanse rozwoju zdolnym, pomaga słabszym. OFERTA NA ROK SZKOLNY 2015/16 Szkoła Podstawowa nr 13 w Jeleniej Górze im. Komisji Edukacji Narodowej to przyjazna szkoła, najlepsza inwestycja w przyszłość dziecka. http://trzynastkajg.w.interia.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: mgr Stanisław Cieślik Miejsce pracy: ZPO w Terpentynie Nauczane przedmioty: geografia, przyroda : 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI DODATKOWYCH - ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI DODATKOWYCH - ROK SZKOLNY 2015/2016 CZYNNOŚCI DODATKOWE PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI DODATKOWYCH - ROK SZKOLNY 2015/2016 1. L.P NAUCZYCIEL CZYNNOŚCI DODATKOWYCH Antczak Aleksandra - lider zespołu przedmiotowego matematyczno - przedmiotowego matematyka

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM.FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W KĘ- TRZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 wrzesień 2016 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego inauguracja roku zgodnie z ceremoniałem szkolnym

Bardziej szczegółowo

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób.

Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Szkoła Podstawowa nr 64 660 uczniów: 3 Oddziały 0 14 klas I-III 15 klas IV VI nauczyciele: 54-dyplomowani 8-mianowani 7-kontraktowi 2-stażyści Pracownicy administracji i obsługi 49 osób. Gimnazjum nr 32

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM /2016 Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ 1.09. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 3.09. Jubileusz 95-lecia Szkoły Podstawowej nr 61 im.

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego ul. Niepodległości 2 68 300 Lubsko tel. 68-457-22-32 e mail: sp2lubsko@poczta.onet.pl www.sp2.lubsko.pl Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lubsku

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY II SEMESTR 2013/2014

PLAN PRACY SZKOŁY II SEMESTR 2013/2014 PLAN PRACY SZKOŁY II SEMESTR 2013/2014 Data (godzina) 29 I STYCZEŃ Konkurs czytelniczy dla kl. VI ze znajomości przysłów polskich J. Lepert LUTY 11 II Dzień Bezpiecznego Internetu R. Stawicki Dyskoteka

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO SZKOŁY 21 czerwca 2012 roku

ŚWIĘTO SZKOŁY 21 czerwca 2012 roku ŚWIĘTO SZKOŁY 21 czerwca 2012 roku Uroczystości i imprezy szkolne 1 września Witamy nowy rok szkolny W królestwie witamin spotkanie integracyjne w klasie II Sprzątamy świat! Ślubowanie klasy I KLASA I

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce. na rok szkolny 2015/2016

Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce. na rok szkolny 2015/2016 1 Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce na rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzony Uchwalą Rady Pedagogicznej z dnia 14.IX.2015 r. Kształcenie Zadania Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo