SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK SZKOLNY 2007/2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK SZKOLNY 2007/2008"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z PRACY SZKOŁY ZA ROK SZKOLNY 2007/2008 Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu jest szkołą wiejską, jednozmianową. Obejmuje swym obwodem dzieci z Dąbia, Goląszy Dolnej i Górnej, Brzękowic Górnych i Dolnych, Dąbia Chrobakowego, Malinowic i Psar z ulic: Wiejskiej, Akacjowej, Malinowickiej i Górnej. Ze względu na oddalenie od ośrodków kultury organizowane są wyjazdy do teatrów, kin, opery, planetarium, muzeów. Szkoła aktywizuje lokalną społeczność wokół wspólnych działań na rzecz edukacji i wychowania młodzieży, organizuje imprezy środowiskowe, współpracuje z lokalnymi organizacjami, włącza się w gminne imprezy kulturalne, przygotowuje dzieci do świadomego i krytycznego uczestniczenia w kulturze. Realizowane są działania uwzględniające potrzeby wychowawcze uczniów, wpajające im uniwersalne wartości, promujące postawy szacunku dla innych i samego siebie oraz samorządność uczniowską. Bardzo dużą wagę przykładamy do sposobu spędzania przez naszych wychowanków czasu wolnego organizując różne atrakcyjne formy zajęć pozalekcyjnych. Do naszej placówki uczęszcza 151 uczniów (6 oddziałów + 2 oddziały przedszkolne). Uczniowie są objęci dowozem szkolnym. Kadrę szkoły stanowi: 17 nauczycieli; 7 zatrudnionych w pełnym wymiarze, 9 w niepełnym, 1 uzupełnia etat w SP Strzyżowice. Wśród zatrudnionych nauczycieli 8 ma stopień nauczyciela dyplomowanego, 3 mianowanego, 5 kontraktowego i 1 stażysta). Staż na wyższy stopień awansu zawodowego odbywa dwoje nauczycieli jeden na nauczyciela mianowanego i jeden na kontraktowego. We wrześniu 2007 roku pozyskałam z Powiatowego Urzędu Pracy dwie stażystki: pomoc do oddziału przedszkolnego i pedagoga szkolnego. Wszyscy nauczyciele mają pełne kwalifikacje i są zatrudnieni zgodnie z potrzebami szkoły. Zdecydowana większość ma ukończony drugi kierunek na studiach podyplomowych. Niektórzy mają kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów. W bieżącym roku szkolnym dwoje nauczycieli ukończyło studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika. Wszyscy nauczyciele uczestniczyli w licznych zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, jak również w szkoleniach rady pedagogicznej w ramach WDN, min. na temat: - Programy profilaktyczne. Przeciwdziałanie zjawiskom pedofilii - Praca z uczniem zdolnym szansą na polepszenie efektów kształcenia - Właściwe planowanie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w kontekście pracy z uczniem zdolnym. Konstruowanie przykładowych zajęć typu: kółka przedmiotowe, zajęcia wspierające. Tworzenie programu pracy z uczniem zdolnym. Poznanie metod pracy z uczniem zdolnym - Przemoc i agresja w szkole - Pierwsza pomoc przedmedyczna - Ocenianie szkolne wspierające proces uczenia się i nauczania - Wykorzystanie wyników próbnego sprawdzianu w kształtowaniu umiejętności kluczowych - Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZA W szkole realizowane są programy autorskie: - wykorzystania technik plastycznych i komputerowych na zajęciach zintegrowanych w klasie I Ja, plastyka i komputer - Edukacja regionalna i europejska w klasie II Przez Polskę ku Europie, 1

2 - Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem w klasie III. oraz zajęcia: - z matematyki w ramach projektu Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły, - w przedszkolu w ramach projektu Labirynt 2008, - program rządowy Razem bezpieczniej - MAŁYSZOMANIA, - akcja Pomóż koledze, - w klasie V w ramach ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej Każdy uczeń wie co zrobić z ZSEE pod Patronatem Ministerstwa Środowiska Departament Gospodarki Odpadami, Wszyscy uczniowie objęci są programem Agencji Rynku Rolnego Szklanka Mleka. W szkole nieodpłatnie nauczyciele prowadzą następujące zajęcia w ramach: - Szkolnego Klubu Sportowego, - Kółka języka angielskiego, - Kółka matematycznego, - Kółka polonistycznego, - Kółka ekologicznego, - Kółka europejskiego, - Kółka regionalnego, - Kółka historycznego, - Kółka teatralnego, - Kółko redakcyjne Działa: Uczniowski Samorząd Szkolny, Spółdzielnia Uczniowska SKRZAT, Szkolny Klub Europejski. Uczniowie korzystają z zajęć zarówno bibliotece szkolnej, jak i Bibliotece Publicznej w Psarach Filia w Dąbiu. IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWKĘ Szkoła organizowała następujące imprezy środowiskowe: - Pasowanie na ucznia - Święto Niepodległości - Koncert Bożonarodzeniowy - Bal Noworoczny - Sztab XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Święto Babci i Dziadka, - Święto Konstytucji 3-go Maja - Dzień Matki, - Dzień Dziecka - Dzień otwarty szkoły - Piknik Rodzinny ponadto zgodnie z wewnątrzszkolnym kalendarzem imprez zorganizowano: - Święto pieczonego ziemniaka - Spotkanie z absolwentami, - Dzień Papieski, - Andrzejki, - Mikołajki, - Klasowe Spotkania Wigilijne - Dni Europy 2

3 - Dzień Dziecka, - Dzień Sportu, - Tydzień życzliwości - Dni przeciw agresji - Spotkania z przedstawicielami z Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbiu, Ochotniczej Straży Pożarnej i górnikami Konkursy i turnieje organizowane przez szkołę - XI edycja konkursu ekologicznego Parki Narodowe - gminny konkurs regionalnego plastycznego WĘDRÓWKI PO NASZEJ GMINIE - szkolny etap konkursu interdyscyplinarnego, - gminny turniej - mini piłka siatkową chłopców - gminny turniej - mini piłka ręczna dziewcząt - gminny turniej tenisa stołowego, - gminne sztafetowe biegi przełajowe - szkolny konkurs recytatorski z języka angielskiego, - gminne zawody sportowe piłka ręczna dziewcząt, - szkolne konkury czytelnicze: W świecie książek i Mój przyjaciel Pinokio, Poszukiwany, Poszukiwana, Mały książę - Szkolny konkurs Legendy naszej gminy - szkolny konkurs biblijny - szkolny konkurs mitologiczny - II edycja konkursu Elektroniczne Dyktando INNE DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ SZKOŁĘ - rozprowadzanie wśród dzieci mleka w ramach akcji Szklanka Mleka Program Agencji Rynku Rolnego, - prowadzenie strony internetowej szkoły (spdabie.edupage.org) - wydawanie Gazetki Szkolnej OMNIBUS, - opracowanie Szkolnego Przewodnika Turystycznego Rowerem po Gminie Psary i nie tylko, - udzielanie pomocy dla dziecka z Afryki, zaadoptowanego w ramach akcji ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ - prowadzenie Izby Regionalnej, gromadzenie pamiątek przeszłości, umożliwianie zwiedzania izby wszystkich chętnym uczniom nie tylko z naszej szkoły. W Izbie Regionalnej uczestniczyli w zajęciach również uczniowie z Gminy Mierzęcice. - zorganizowanie sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zebranie kwoty 7457,92 zł. - prowadzenie kursu tańca towarzyskiego dla dzieci, - przeprowadzenie akcji przez Szkolny Klub PCK Pomóż sprawnym inaczej i zbiór puszek aluminiowych, - zorganizowanie koncertu dla chorego dziecka z naszego przedszkola i zbiórka funduszy na operację, - prezentowanie programów artystycznych w Kościele Parafialnym w Dąbiu z okazji Święta Niepodległości, Jasełek i Żywotów Świętych, - uczestniczenie w gminnych imprezach: Dożynkach, IX Festiwalu Strachów, Gminnych Konkursach organizowanych przez GOK, - uczestniczenia w akcji Sprzątanie Świata, Dnia Ziemi, 3

4 - propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie atrakcyjnych form wypoczynku, - włączanie się w imprezy organizowane przez Świetlicę Wiejską w Dąbiu, Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę, Straż Pożarną - współpraca z organizacjami wiejskimi: KGW, OSP, GOK i Gminną Biblioteką Publiczną. - uczestniczenie w konkursach organizowanych przez placówki z terenu powiatu będzińskiego, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie, - udział w ogólnopolskich konkursach: historycznym KRĄG, ekologicznym EKOPLANETA, matematycznym Kangur, Geniusz, z języka polskiego SEZAM, z języka angielskiego MIX, - udział uczniów w powiatowym konkursie matematycznym Koziegłowy - mądre głowy, - włączenie się do programu szkolnego REBA (zbiórka baterii), - udział w konkursie POPIERAM RECYKLING SEGREGUJĘ ODPADY, edukacji ekologicznej zbieraj segreguj odpady chroń środowisko świeć przykładem, - organizowanie spotkań uczniów z ciekawymi ludźmi, - zorganizowanie w miesiącu kwietniu kiermaszu lektur i książek przeczytanych przez uczniów, w miesiącu czerwcu podręczników używanych, - przeprowadzenie przez policjanta szkoleń dla uczniów na tematy Bezpiecznego zachowania się i odpowiedzialności nieletnich, Bezpiecznego zachowania wobec siebie i innych. - wspomaganie rodziców w działaniach wychowawczych poprzez organizowanie szkoleń prowadzonych przez psychologa, pedagoga, policjanta, wojewódzkiego inspektora pracy, nauczycieli, dyrektora szkoły. - prowadzenie przez psychologów z Poradni Pedagogiczno Psychologicznej w Będzinie z zajęć terapeutycznych w klasach IV, V, VI. - organizowanie dwa razy w tygodniu zajęć w godzinach wieczornych z aerobiku dla mam i zajęć sportowych dla ojców, - nieodpłatne przewożenie przez rodziców materiałów do remontów i modernizacji szkoły i sprzętu szkolnego. Zostały zorganizowane: - wycieczki rowerowe i piesze po terenie naszej gminy, - wyjazdy dzieci do: teatrów na sztuki: O dziewczynce Katarzynce Czerwonym Kapturkiem zwanej, Śpiąca Królewna, Robinson Cruzoe, O Szewczyku strasznym smoku, czarownicy i Królewiczu, O krasnoludkach i sierotce Marysi, Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków, Szewczyk Dratewka kin na filmy: Wyspa dinozaura, Koń wodny, Ratatuj muzeów, na wystawy, koncerty - comiesięczne spotkania teatralne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III, prowadzone przez Studio Małych Form Teatralnych w Krakowie: kot w butach, Skarbnikowi dary, Królowa Śniegu, Królewna Śnieżka, Trzy świnki, - wyjazdy uczniów na basen, - zorganizowanie jednodniowych wycieczek do Planetarium w Chorzowie, Muzeum Chleba i Szkoły w Radzionkowie, Zamku i Pałacu Miroszewskich w Będzinie, 4

5 lotniska w Pyrzowicach, Wadowic i Inwałdu, Szlakiem Orlich Gniazd, zajęcia dla uczniów na temat Bezpieczeństwa w górach połączone z praktycznym pokazem pierwszej pomocy z ratownictwa górskiego prowadzone przez panią Irenę Van der Coghen w stacji ratownictwa górskiego w Podlesicach. - wyjazd w czasie ferii zimowych na zimowisko w Węgierskiej Górce - wyjazd profilaktyczny zielna szkoła klasy III i VI do Jastrzębiej Góry, - wyjazd uczniów klasy IV w nagrodę za zdobycie I miejsca w konkursie POPIERAM RECYKLING SEGREGUJĘ ODPADY zorganizowaną przez RECYKLING Wojkowice do firmy EKO SERWIS w Orzeszu, - wyjazd uczniów klasy IV i V na wycieczkę do Siewierza, - wyjazd uczniów klasy II do Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach - udział w pokazie pierwszej pomocy medycznej oraz uroczystej zbiórce z defiladą wojskową, - wyjazd na wycieczkę do Parku Niespodzianek w Ustroniu. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW - zdobycie II miejsca w konkursie matematycznym KOZIEGŁOWY MĄDRE GŁOWY Jan Augustyniak - udział uczniów w konkursie plastycznym WSPOMNIENIE LATA i zajęcie w kategorii klas I II miejsca Katarzyna Rosół klas II I miejsca Zuzanna Kowal klas III II miejsca Krystian Machura - zdobycie przez uczniów I miejsca w IV Regionalnym Przeglądzie Teatralnym ŻYWOTÓW ŚWIĘTYCH I PATRONÓW Natalia Dembińska, Karina Jędrusik, Izabela Klusa, Martyna Parzoch, Emil Możdżeń, Jan Augustyniak, Klaudia Korzonek, Anna Wojnowska - zdobycie przez uczniów III miejsca w etapie dekanalnym XIII Konkursu Wiedzy Biblijnej Jan Augustyniak - zajęcie I miejsca w IV edycji gminnego konkursu z cyklu WIELCY POLACY WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT Angelika Szczęch, Emil Możdżeń, Natalia Dembińska - I miejsce w ogólnopolskim konkursie z j. polskiego w kategorii klas V Angelika Szczęch, - IV miejsce w ogólnopolskim konkursie z j. polskiego w kategorii klas IV Daria Wieczorek - I miejsce w międzygminnym konkursie NA SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ w kategorii klas IV-VI Jan Augustyniak - I miejsce w międzygminnym konkursie NA SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ w kategorii klas I III Karolina Borówka - zdobycie tytułu laureata w konkursie matematycznym KOZIEGŁOWY MĄDRE GŁOWY" zorganizowanym w ramach projektu EFS Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły w kategorii ZAMKI MOICH MARZEŃ. - I miejsce w gminnym konkursie MATEMATYKA NA WESOŁO Karol Lis, - I miejsce w konkursie POPIERAM RECYKLING SEGREGUJĘ ODPADY organizowanym przez RECYKLING Wojkowice sp. z o.o w Wojkowicach Natalia Dembińska 5

6 - II miejsce w finale powiatowego ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM w grupie szkół podstawowych Dominik Dziechciarz - I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym WĘDRÓWKI PO BĘDZINIE Emil Możdżeń - I miejsce w powiatowym konkursie WAKACJE TYSIĄCA I JEDNEJ PRZYGODY organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie pod patronatem Starosty Będzińskiego III miejsce w Powiatowym Konkursie WAKACJE TYSIĄCA I JEDNEJ PRZYGODY organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie pod patronatem Starosty Będzińskiego Jan Augustyniak - I miejsce w gminnym konkursie regionalnym pod hasłem WĘDRÓWKI PO NASZEJ GMINIE Magdalena Żerańska, Krystian Machura, Anna Szulińska. - IV miejsce w ogólnopolskim konkursie MIX z j. angielskiego zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej Jan Augustyniak - II miejsce w gminnym konkursie informatycznym KLIK Dominik Radecki - wyróżnienie w VI gminnym konkursie matematycznym MATEMATYK ROKU 2008 Jan Augustyniak - wyróżnienie w gminnym konkursie ortograficznym Magdalena Żerańska - I miejsce w gminnym konkursie ortograficznym dla klas IV-VI Jan Augustyniak - wyróżnienie II stopnia w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR 2008 w kategorii BENJAMIN Jan Augustyniak - wyróżnienie II stopnia w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR 2008 w kategorii MALUCH Leończyk Konrad - VI miejsce w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR 2008 w kategorii KANGUREK Piotr Sobczyk - IX miejsce w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR 2008 w kategorii KANGUREK Kamil Barański - XIII miejsce w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR 2008 w kategorii KANGUREK Weronika Sobczyk - XVIII miejsce w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR 2008 w kategorii KANGUREK Piotr Cichoń - wyróżnienia w międzyszkolnym VI przeglądzie Małych Form Teatralnych SZKOLNE SPOTKANIA Z MELPOMENĄ za osobowość teatralną Emil Możdżeń, Izabela Klusa, Karina Jędrusik - wyróżnienia w konkursie SKARBY ZIEMI organizowanym przez Górnośląski Państwowy Instytut Geologiczny w Sosnowcu Sergiusz Cedro, Angelika Szczęch, Konrad Leończyk, Klaudia Korzonek - I miejsce w gminnym konkursie ekologicznym pod hasłem PARKI NARODOWE Dominik Radecki, Daniel Kubasik, Kinga Broncel - wyróżnienie za prace indywidualne w ogólnopolskim konkursie ekologicznym EKOPLANETA Dominik Radecki i Angelika Szczęch - I miejsce wśród uczniów klasy IV POPIERAM RECYKLING SEGREGUJĘ ODPADY organizowanym przez RECYKLING Wojkowice sp. z o.o w Wojkowicach Katarzyna Kocot - I miejsce w eliminacjach gminnych X edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem 112 W TRUDNEJ SPRAWIE NIE UŻYWAJ PRZY ZABAWIE Magdalena Kocjasz - Laureat powiatowego etapu X edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem 112 W TRUDNEJ SPRAWIE NIE UŻYWAJ PRZY ZABAWIE Magdalena Kocjasz 6

7 - V miejsce w eliminacjach gminnych X edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem 112 W TRUDNEJ SPRAWIE NIE UŻYWAJ PRZY ZABAWIE Karina Jędrusik - I miejsce w gminnym konkursie plastycznym PIĘKNA NASZA GMINA CAŁA - Emil Możdżeń - I miejsce w gminnym konkursie tenisa stołowego - Dominik Radecki - I miejsce w gminnym konkursie tenisa stołowego drużynowo Radecki Dominik, Skotarski Rafał, Dziechciarz Dominik - II miejsce w gminnym turnieju szachowym drużynowo Emil Możdżeń, Natalia Dembińska, Iwo Kaliński - III w gminnym konkursie tenisa stołowego w kategorii dziewcząt - Paula Jońca - I miejsce dziewcząt w gminnych sztafetowych biegach przełajowych Czapla Wiktoria, Hatlapa Paulina, Korzonek Klaudia, Szczęch Angelika, Karolina Marczewska, - III miejsce chłopców w gminnych sztafetowych biegach przełajowych Jakub Michalski, Aleks Brzuszko, Damian Wesołek, Krzysztof Bulanowski, Dominik Radecki - II miejsce w gminnych zawodach minipiłki siatkowej chłopców Adam Sobczyk,Sebastian Sobczyk, Paweł Krzyżak, Jakub Michalski, Kasper Socha, Rafał Skotarski, Damian Wesołek, Dominik Radecki, Krzysztof Bulanowski, Konrad Krzemyk, Daniel Kubasik - wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym W ŚWIECIE FANTAZJI - Katarzyna Kocot - wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym W ŚWIECIE FANTAZJI - Karol Lis - I miejsce podczas IX Regionalnego Festiwalu Strachów, w kategorii TANIEC STRACHÓW - zespół teatralny - II miejsce podczas IX Regionalnego Festiwalu Strachów, w kategorii TANIEC STRACHÓW - klasa II - I miejsce w III kategorii wiekowej w powiatowym konkursie plastycznym W ŚWIECIE FANTAZJI - Jan Augustyniak - II miejsce w kategorii konstrukcja stracha podczas IX Regionalnego Festiwalu Strachów Dominik Radecki - V miejsce w Olimpiadzie Promocji Zdrowia PCK Izabela Klusa - II miejsce w VIII edycji konkursu profilaktycznego PIJESZ, PALISZ NIE SKOCZYSZ JAK MAŁYSZ realizowanego w ramach projektu MAŁYSZOMANIA RAZEM BEZPIECZNIEJ przy współpracy z MSWiA - Iwo Kaliński, Jan Augustyniak, Magdalena Kocjasz - III miejsce w konkurencjach sportowych w VIII edycji konkursu profilaktycznego PIJESZ, PALISZ NIE SKOCZYSZ JAK MAŁYSZ realizowanego w ramach projektu MAŁYSZOMANIA RAZEM BEZPIECZNIEJ przy współpracy z MSWiA - Kasper Socha, Aleks Brzuszko, Daniel Wesołek, - udział uczniów w ogólnopolskim konkursie matematycznym GENIUSZ 2008 i zdobycie wyróżnień przez uczniów Konrad Leończyk, Paweł Krzyżak, Iwo Kaliński, Jan Augustyniak, Olga Magner. - II miejsce w VIII edycji konkursu profilaktycznego PIJESZ, PALISZ NIE SKOCZYSZ JAK MAŁYSZ realizowanego w ramach projektu MAŁYSZOMANIA RAZEM BEZPIECZNIEJ przy współpracy z MSWiA - Iwo Kaliński, Jan Augustyniak, Magdalena Kocjasz. - II miejsce w powiatowym konkursie matematycznym LIGA MATEMATYKÓW Magdalena Kocjasz 7

8 - III miejsce w konkurencjach sportowych w VIII edycji konkursu profilaktycznego PIJESZ, PALISZ NIE SKOCZYSZ JAK MAŁYSZ realizowanego w ramach projektu MAŁYSZOMANIA RAZEM BEZPIECZNIEJ przy współpracy z MSWiA - Kasper Socha, Aleks Brzuszko, Daniel Wesołek, - wyróżnienie w konkursie plastycznym DZIKIE ŁABĘDZIE organizowanym przez Teatr Dzieci Zagłębia Daria Cieplińska. Oddział przedszkolny uczestniczył w wielu imprezach, konkursach na terenie Gminy Psary, powiatu i uzyskał wyróżnienia: - III miejsca w Festiwalu Piosenki Dziecięcej Aleksandra Wesołek - II miejsca w IV Regionalnym Przeglądzie Teatralnym ŻYWOTÓW ŚWIĘTYCH I PATRONÓW - Aleksandra Smuga, Aleksandra Wesołek, Paulina Mróz - Wyróżnienie I stopnia w konkursie plastycznym MALOWANE BAJKI Paulina Mróz - II miejsce w konkursie ozdoby związane ze Świętami Bożego Narodzenia w kategorii STROIK Paulina Mróz - II miejsce międzygminnym konkursie SZOPKA BOŻONARODZENIOWA Strzyżowice Aleksandra Smuga, - wyróżnienie w II edycji konkursu plastycznego ANIOŁ XXI WIEKU Będzin 2007 Aleksandra Smuga - I miejsce w międzyszkolnym konkursie JESTEM PRZYJACIELEM SYRIUSZA Aleksandra Smuga, Aleksandra Wesołek, Paulina Mróz - III miejsce w festiwalu Pieśni Maryjnych - Aleksandra Smuga, Aleksandra Wesołek, Paulina Mróz - Zajęcie I miejsce w międzygminnym konkursie NA SZOPKĘ BETLEJEMSKĄ w kategorii przedszkola oddział przedszkolny (4,5 latki) - III miejsce w eliminacjach gminnych X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem 112 W TRUDNEJ SPRAWIE NIE UŻYWAJ PRZY ZABAWIE Paulina Mróz - III miejsce w IV edycji konkursu BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK - Aleksandrę Smuga, Paulinę Mróz, Oliwia Wiązek. MODERNIZACJE, DOPOSAŻENIE SZKOŁY W roku szkolnym 2007/2008 zakupiliśmy: - nowy sprzęt szkolny (stoliki i krzesła uczniowskie dla 20 uczniów), - pomoce dydaktyczne: do nauczania matematyki (liczydła, programy multimedialne, bryły, przyrządy geometryczne, krążki do nauki ułamków), do nauczania zintegrowanego (programy multimedialne, plansze i historyjki obrazkowe), zestawy planszowe do oddziałów przedszkolnych, mapy i plansze do nauczania historii, informatyki - programy multimedialne: plastyka, technika, język angielski, przyroda - książki do biblioteki, słowniki do języka angielskiego - akcesoria sportowe, Pozyskanie z Orlenu sprzętu: foteli do pracowni informatycznej, biurek, szaf. Podarowanie przez Firmę KREISEL tynku mineralnego i klejów pod tynk oraz do płytek podłogowych. Konserwacja urządzeń na placu zabaw. Prace remontowe: - wyremontowanie i wyposażenie łazienki dla oddziału przedszkolnego (położenie płytek, wymiana armatury sanitarnej), - wyremontowanie pokoju nauczycielskiego (usunięcie lamperii, położenie nowych tynków, gipsowanie, malowanie, położenie podłogi), 8

9 - modernizacja klatki schodowej (wymiana balustrady, położenie płytek, usunięcie lamperii i położenie nowych tynków), - malowanie klatek schodowych, korytarzy i holu, położenie akrylowych tynków mozaikowych, - położenie płytek na górnym korytarzu. 9