Lepsza edukacja, lepsze perspektywy dla miasta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lepsza edukacja, lepsze perspektywy dla miasta"

Transkrypt

1 Warszawa, 12 listopada 2008 r. Lepsza edukacja, lepsze perspektywy dla miasta Zwiększenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieŝy, nauczycieli, organizacji pozarządowych, decentralizacja i lepsze zarządzanie oświatą, motywowanie nauczycieli do działań wykraczających poza program, objęcie opieką uczniów wymagających wsparcia, rozwój szkolnictwa zawodowego to główne zadania, jakie realizował stołeczny ratusz w ciągu ostatnich dwóch lat. Wszystkie działania podejmowane od stycznia 2007r. słuŝą osiągnięciu podstawowego celu: wysokiej jakości nauczania w szkołach i placówkach oświatowych i są realizowane w ramach Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach , przyjętej przez Radę Warszawy w kwietniu Jest to pierwszy dokument, który precyzuje nie tylko cele, ale teŝ konkretne działania do realizacji w dłuŝszej perspektywie. Polityka realizowana jest w 9 programach strategicznych: Mali warszawiacy, Twórcza szkoła mądra młodzieŝ, Warszawa europejskim miastem edukacji, Warszawska toŝsamość wielokulturowe dziedzictwo, Warszawskie szkoły zawodowe na europejskim poziomie, Warszawiacy uczący się przez całe Ŝycie, Społeczeństwo obywatelskie i samorządne, Edukacja dla wszystkich włączająca i przeciwdziałająca segregacji, Warszawska oświata efektywnie zarządzana. Większe nakłady, nowe inwestycje, decentralizacja W r. znacząco wzrosły nakłady na oświatę. BudŜet Warszawy przeznaczony na cele oświatowe w 2006 r. wynosił 1,93 mld zł, w 2007 r. juŝ nieco ponad 2 mld zł, a w 2008 r. 2,3 mld zł (co stanowi ok. 20% budŝetu stolicy). Rosną wydatki na remonty obiektów oświatowych w 2008 r. miasto na ten cel przeznaczyło ponad 92 mln zł (dla porównania: ,5 mln, w mln zł). Łącznie w latach na remonty w oświacie wydano ponad 154 mln zł. RównieŜ wydatki na inwestycje w oświacie są największe od lat w 2008 r. zostanie wydane 287 mln zł (w mln, mln, mln). Łącznie w latach na inwestycje oświatowe przeznaczono 462 mln zł, co pozwoliło na budowę 12 boisk sportowych, 8 sal gimnastycznych, rozpoczęcie realizacji rządowego programu Orlik (budowa czterech boisk szkolnych). Inwestycje wiąŝą się z powstawaniem w Warszawie nowoczesnych placówek oświatowych i rozwijaniem infrastruktury związanej z rozwojem dzieci i młodzieŝy. JuŜ rozpoczęła się budowa Centrum Nauki Kopernik - nowoczesnego ośrodka popularyzującego naukę i edukację, powołano Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, integrujące działania na rzecz podnoszenia jakości nauczania, w którym mieści się Warszawski Klub Dyrektora Szkoły, Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców oraz siedziba doradców metodycznych. Ponadto powstało Miasteczko Przyrody (wrzesień 2009, ul. Fabryczna), Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci głęboko upośledzonych (ul. Bełska) i Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego (z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 211, ul. Nowy Świat). Rozpoczęto prace nad powołaniem Europejskiego Domu Spotkań MłodzieŜy przy ul. Długiej, który będzie dysponował hostelem z salami szkoleniowymi, co znacząco ułatwi prowadzenie wymiany młodzieŝy (EDSM ma rozpocząć działalność późną jesienią 2009 roku). Nowe obiekty i inicjatywy realizowane były takŝe przez poszczególne dzielnice; m.in. 1

2 w Białołęce powstało Centrum Multimedialne, Praga Południe zapewniła Internet bezprzewodowy w szkołach, wybudowano duŝe przedszkole (ul. Telekiego Ursynów), osiem sal gimnastycznych (w tym dwie w nowej technologii modułowej), trzy przedszkola i jedną pływalnię. Zmodernizowano 4 szkoły podstawowe, jedno liceum ogólnokształcące, jeden zespół szkół, 10 przedszkoli, dwie sale gimnastyczne i 13 boisk. Od 2007 roku następuje stopniowa decentralizacja zadań związanych z zarządzaniem środkami publicznymi - dzielnicom przekazano uprawnienia w zakresie podziału środków budŝetowych, polityki kadrowej, doskonalenia nauczycieli, organizowania letnich akcji wypoczynku. Jednocześnie usprawniono zarządzanie dzięki wprowadzeniu elektronicznego Arkusza Organizacyjnego Szkoły, który pozwala na szybsze scalanie danych o organizacji szkół, uzyskanie wiarygodnych informacji o płacach i strukturze zatrudnienia. Nowatorskie inicjatywy edukacyjne Warszawa chce stymulować aktywność i kreatywność nauczycieli oraz integrację szkoły z otoczeniem. Dlatego teŝ w 2007 r. uruchomiono pierwszą edycję programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne (WIE), w którym szkoły w formule konkursowej otrzymują wsparcie na realizację nowatorskich pomysłów edukacyjnych i wychowawczych. Do września 2008 odbyły się dwie edycje konkursu, w których przyznano dotacje (kwota dotacji wyniosła łącznie ponad 955 tys. zł) na realizację 218 projektów. Oto przykłady dofinansowanych interesujących projektów: ze szkół specjalnych - MoŜesz ze mną porozmawiać - minimum umiejętności komunikacyjnych w kontakcie z osobą niepełnosprawną dla rówieśników ze szkół masowych, rodzeństwa i społeczności lokalnej ; ze szkół ponadgimnazjalnych Letnia szkoła liderów nauki Poniatówki ; ze szkół zawodowych - SEPI, czyli szkolna edukacja przez Internet czy z przedszkoli Integracja środowisk przedszkoli warszawskich w ramach cyklu działań dydaktyczno-wychowawczych Pokochaj Pluszowego Misia. O dofinansowanie w ramach WIE ubiegały się takŝe szkoły niepubliczne (projekty wsparte kwotą 114 tys. zł w 2008 r.). Uruchomiono równieŝ nowe formy uczenia się języków obcych w szkołach. We współpracy z Ambasadą USA w zakresie wczesnoszkolnej edukacji językowej powołano Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego (od początku 2008 r.). W Centrum są gromadzone pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, organizowane lekcje otwarte, warsztaty i seminaria. Zorganizowano równieŝ bezpłatne kursy językowe dla nauczycieli innych przedmiotów, zwłaszcza realizujących wymianę międzynarodową młodzieŝy. Powołano po raz pierwszy punkty nauczania języka ukraińskiego (w Szkołach Podstawowych nr 34 i 158) oraz klasę bilingualną z językiem rosyjskim (w LO im. Gen. Lisa-Kuli). Od 2008 r. Biuro Edukacji UM we współpracy z Uniwersytetem Warszawskimi organizuje dla nauczycieli uczących dzieci obcokrajowców studia podyplomowe na Wydziale Polonistyki UW z nauczania języka polskiego jako obcego. Przeprowadzono równieŝ badania dotyczące efektywności nauczania języka niemieckiego w gimnazjach, prezentując stopień przygotowania do obowiązkowego egzaminu z języka obcego po gimnazjum (wnioski z badań są wykorzystywane w szkoleniach dla nauczycieli prowadzonych w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń). 2

3 Oferta dla uczniów W 2007 r. uruchomiono program Uczeń zdolny - we wszystkich typach szkół organizowane są międzyszkolne zajęcia dla uczniów uzdolnionych i zainteresowanych (tygodniowo 2200 godzin zajęć). Program realizowany we współpracy z: uczelniami wykłady i ćwiczenia laboratoryjne dla uczniów, akademickimi organizacjami letnie obozy naukowe, letnie szkoły fizyki podczas akcji Lato w mieście, nauczycielami mistrzami przedmiotu - zajęcia pozalekcyjne. Warszawa organizuje teŝ wakacyjne zajęcia o charakterze edukacyjnym, między innymi Letnią Szkołę Fizyki (od 2007) i Letnią Szkołę Obywatelską (od 2008). W 2008 r. w ramach Lata w mieście 13 tysięcy uczniów skorzystało z 144 punktów dziennego pobytu i 167 punktów zajęć specjalistycznych. W 2008 r. po raz pierwszy zostały przyznane stypendia prezydenta m.st. Warszawy Sapere Auso za wybitne osiągnięcia w nauce. Roczne stypendia (w wysokości i zł) przyznano 128 uczniom publicznych i niepublicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Samorządy dzielnicowe opracowują własne programy wsparcia utalentowanych uczniów. Dzięki tym wszystkim działaniom rośnie liczba uczniów olimpijczyków: w 2007 było ich 75 (4 laureatów międzynarodowych), w 2008 r. juŝ 92 (w tym 8 laureatów międzynarodowych).. nauczycieli.. We wrześniu br. powołano pierwszą w Warszawie samorządową placówkę doskonalenia nauczycieli - Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. W ramach centrum ponad stu doradców metodycznych prowadzi szkolenia, warsztaty i konsultacje dla nauczycieli. Oferta szkoleniowa trafia do większości nauczycieli, szczególnie do tych, którzy do tej pory mało aktywnie podnosili swoje kwalifikacje (powołano koordynatorów dzielnicowych docierających z informacją o szkoleniach do szkół). Nauczyciele wspierani są takŝe finansowo. Przeciętna pensja warszawskiego nauczyciela jest wyŝsza od średniej płacy nauczyciela w kraju o ok. 15% i wynosi obecnie 3557 zł brutto. W ostatnim roku na podwyŝki dla nauczycieli Warszawa przekazała 90 mln zł średnio na jeden etat było to 291 zł miesięcznie. W płacy warszawskiego nauczyciela około 700 zł stanowią róŝne dodatki (motywacyjny, funkcyjny). W 2007 roku wydano na nie ponad 210 mln zł. System dodatków ma zachęcić nauczycieli do twórczej i aktywnej pracy. Przeciętna płaca nauczycieli sukcesywnie rosła: w 2006 r. wynosiła 3105 zł, w zł, w zł. Podobnie zwiększała się przeciętna płaca administracji placówek oświatowych: w zł, w zł, w zł. niepublicznych placówek i organizacji pozarządowych Od września br. nauczyciele i dyrektorzy z niepublicznych placówek mogą korzystać z otwartych form doskonalenia organizowanych w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Od 2006 roku Warszawa odnotowała czterokrotny wzrost udziału organizacji pozarządowych w projektach edukacyjnych - z 26 w 2006 r. do 101 w 2008 r. Znacząco zwiększyła się równieŝ wysokość dotacji na realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych - w 2006 r. Biuro Edukacji przekazało na takie cele 850 tys. zł, w tys., w 2008 aŝ zł. Dodatkowo dofinansowano programy realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach letniej akcji (w 2008 r. 9 organizacji otrzymało dotację w wysokości zł). 3

4 Stworzono nowe formy współpracy i komunikacji, między innymi powstała Warszawska Gazeta Szkolna dystrybuowana we wszystkich szkołach, powołano Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców, Warszawskie Forum Oświatowe, MłodzieŜowe Rady Dzielnic. Liczba realizowanych projektów wzrosła z 35 projektów w 2006 r., 112 projektów 2007 r. do 178 w 2008 roku. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Warszawa dba o zapewnienie równych szans edukacyjnych. W roku szkolnym 2006/2007 r. powołano zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które uzupełniają pracę specjalistów prowadzoną w przedszkolach i zapewniają specjalistyczną pomoc dla rodziców dzieci w wieku do 6 lat - zarówno psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną, logopedyczną, jak i rehabilitacyjną. Zespoły opracowują indywidualny program terapii, kierują do właściwej placówki, objaśniają jego perspektywy rozwojowe. W sześciu dzielnicach powołano centra ds. dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (w 2008 r. jest to projekt pilotaŝowy, w następnych latach takie centra będą tworzone w kolejnych dzielnicach). W 2008 r. zwiększono o 34 etaty zatrudnienie specjalistów w poradniach pedagogicznopsychologicznych. Organizowane są kursy zawodowe dla zagroŝonych niedostosowaniem społecznym uczniów, powstały: ośrodek dla dzieci głęboko upośledzonych (ul. Bełska), który jest pierwszą tego typu placówką w Warszawie i najprawdopodobniej pierwszą w Polsce prowadzoną przez samorząd, klasy dla głuchych uczniów w ogólnodostępnych szkołach zawodowych (z nowymi zawodami np. kosmetyczki czy fototechnika), pierwszy stołeczny oddział dla uczniów niewidomych (ul. Karolkowa). Powołano dwa MłodzieŜowe Ośrodki Socjoterapii (ul. Podmokła i ul. Ossowska). Dostępne przedszkola, pełna gotowość do obniŝenia wieku szkolnego W Warszawie przedszkola przyjmują coraz więcej dzieci, a wskaźnik uprzedszkolnienia stolicy w 2008 r. był najwyŝszy w kraju i wynosił ok. 94%. Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym do 2012 r. powstanie 13 nowych placówek przedszkolnych i rozpocznie się budowa kolejnych 10 (przewidywana wartość inwestycji: 148 mln zł). W 2008 r. wprowadzono elektroniczny system wspomagania zapisów do przedszkoli, co umoŝliwiło ujednolicenie kryteriów naboru, usprawnienie organizacyjne oraz lepsze wykorzystanie miejsc. Ponadto uelastycznione zostały godziny pracy przedszkoli (trzy przedszkola pracują do godz ), uzupełniono ofertę zajęć przedszkolnych: 16 form realizowanych przez organizacje pozarządowe i propozycje 12 placówek edukacji pozaszkolnej. Warszawa będzie przygotowana do wprowadzenia reformy obniŝenia wieku szkolnego. W roku szkolnym 2009/2010 szkoły będą przygotowane do przyjęcia sześciolatków. Wszystkie stołeczne szkoły podstawowe w Warszawie mają świetlice i stołówki. Biuro Edukacji przygotowuje informator dla rodziców, dyrektorzy szkół organizują spotkania. Odbudowa szkolnictwa zawodowego Warszawa podjęła działania na rzecz dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy. W tym celu uruchomiono szkolenia z doradztwa zawodowego dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów, powołano doradcę metodycznego, który wspiera nauczycieli w pomocy uczniom w wyborze zawodu, wydano informator o technikach i zasadniczych szkołach zawodowych, nawiązano ścisłą współpracę z Politechniką Warszawską i pracodawcami (uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych na uczelni). Szkoły zawodowe rozpoczęły projekty z partnerami zagranicznymi (np. Zespół Szkół Samochodowych przy ul. Włościańskiej współpracuje z francuską szkołą z Issy-les-Moulineaux). Szkoły 4

5 zawodowe wystąpiły z wnioskami o dofinansowanie projektów edukacyjnych do Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs w trakcie rozstrzygania). W efekcie podjętych działań przybywa uczniów szkół zawodowych: w roku 2005/06 do techników przyjęto 15,5% uczniów gimnazjów, do zasadniczych szkół zawodowych 6,1%, w 2008/09 do techników zgłosiło się 22,5% uczniów, a do zasadniczych szkół zawodowych 6,0%. W Pałacu MłodzieŜy powołano Centrum Informacji MłodzieŜowej, pracuje w nim doradca zawodowy. Bezpieczna i przyjazna szkoła Warszawa chce zapewnić bezpieczeństwo w placówkach edukacyjnych. W tym celu w 2007 r. uruchomiono program Bezpieczeństwo w szkole, który ma podnieść kompetencje dyrektorów szkół w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi, a takŝe upowszechniać mediacyjne techniki rozwiązywania konfliktów pomiędzy uczniami i nawiązanie lepszej współpracy pomiędzy szkołą i rodzicami uczniów. W ramach programu prowadzone są takie działania jak: szkolenia dyrektorów wszystkich szkół warszawskich z zakresu zarządzania sytuacjami kryzysowymi i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, upowszechnianie wśród dyrektorów poradnika szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, tworzenie grupy szybkiego reagowania kryzysowego, szkolenia z mediacji rówieśniczych, współpraca z rodzicami, w tym z Warszawskim Forum Rodziców i Rad Rodziców. Od 2008 r. realizowany jest równieŝ projekt Bezpieczne place zabaw, polegający na uruchomieniu szkoleń dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli w zakresie organizowania i utrzymania placów zabaw odpowiadających nie tylko wymogom bezpieczeństwa, ale takŝe umoŝliwiającym rozwój psychoruchowy dzieci. W szkołach wprowadzono równieŝ inicjatywy mające na celu poprawę warunków pracy uczniów, między innymi konkurs Lekki tornister na najlepsze rozwiązania problemu cięŝkich tornistrów (od 2007); prowadzona jest społeczna kampania Wiem, co jem (upowszechnienie wzorcowych jadłospisów, tygodniowe jadłospisy na stronach internetowych szkół, szkolenia dla intendentów stołówek). Efektywniejsza współpraca Szkoły coraz częściej i szerzej współpracują w ramach programów finansowanych przez Unię Europejską (Comenius, Leonardo da Vinci) i programach dwustronnych, takich jak Deutsch-Polnisches Jugendwerk czy program Funduszu Polsko-Litewskiego. Co waŝne, w programach tych uczestniczą równieŝ szkoły zawodowe. Warszawa podpisała umowę o współpracy edukacyjnej z władzami oświatowymi Kijowa i podjęła współpracę z władzami oświatowymi Tel-Awiwu. Obejmują one projekty realizowane przez szkoły (wymiana młodzieŝy, projekty realizowane przy uŝyciu Internetu), wymianę doświadczeń związanych z zarządzaniem oświatą, doskonaleniem zawodowym nauczycieli i mierzeniem jakości pracy szkół. Warszawa współpracuje z Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim, organizując zajęcia popularyzujące naukę dla uczniów (wykłady, pokazy w laboratoriach, ćwiczenia). Od 2007 r. miasto wspiera organizacyjnie Festiwal Nauki i Piknik Naukowy. We wrześniu 2008 roku w 365 lekcjach Festiwalu Nauki uczestniczyło uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a popołudniowych wykładów wysłuchało ponad 2500 licealistów. W ramach współpracy z Uniwersytetem Warszawskim 5

6 zorganizowano Letni uniwersytet nauczycieli polonistów, w którym wzięło udział 140 polonistów z warszawskich szkół. W 2007/2008 do systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dołączyły ze swoją ofertą (na zasadzie dobrowolności) szkoły niepubliczne i szkoły z ościennych powiatów. Po raz pierwszy w 2008 r. Biuro Edukacji uzupełniło rankingi najlepszych szkół, konstruowanych do tej pory na podstawie najwyŝszych wyników w nauczaniu, o takie kryteria jak na przykład realizacja ciekawych programów w szkole. 6

Polityka edukacyjna Miasta. Stołecznego Warszawy w latach 2008-2012

Polityka edukacyjna Miasta. Stołecznego Warszawy w latach 2008-2012 Polityka edukacyjna Miasta Stołecznego Warszawy w latach 2008-2012 2012 przyjęta Uchwałą Rady m.st. Warszawy 3 kwietnia 2008 r. Stan realizacji - 30 czerwca 2010 r. 1 Główne obszary Polityki edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Cele modułu o Przedstawienie uwarunkowań prawnych umożliwiających funkcjonowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Joanna Wrona Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) ustawie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolu/szkole. Procedury wprowadzania zmian w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej.

Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolu/szkole. Procedury wprowadzania zmian w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny dla przedszkoli PCDZN Puławy Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolu/szkole. Procedury wprowadzania zmian w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, indywidualne nauczanie

Kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, indywidualne nauczanie Kształcenie specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, indywidualne nauczanie podstawowe przepisy prawa Art. 71 b ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Edukacja. nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne

Edukacja. nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne nowe kierunki kształcenia inwestycje projekty unijne Jednym z zadań, które realizują powiaty, są zadania związane z edukacją. Obecnie Powiatowi Lubelskiemu podlega 16 placówek oświatowych w tym: 9 zespołów

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach opublikowano:

Bardziej szczegółowo

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO Pracownia jest wpisana do rejestru niepublicznych szkół i placówek Starosty Suskiego pod numerem

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Na

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz 1. Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji i doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Edukacja niepełnosprawnego dziecka

Edukacja niepełnosprawnego dziecka Edukacja niepełnosprawnego dziecka Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art. 1 pkt. 1, art. 1 pkt. 5) zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół. Piaseczno, 05.01.2012r.

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół. Piaseczno, 05.01.2012r. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół Piaseczno, 05.01.2012r. Nowy system kompleksowego wspierania szkół W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła Dane statystyczne Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła I. Dane dotyczące liczby i rodzajów placówek Tabela 1: szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę (rok szkolny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) Dz.U.2013.199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia - materiał prezentowany na spotkaniach szkoleniowych dyrektora poradni z radami pedagogicznymi szkół. Podpisane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE OŚWIATY W POLSCE Konstytucja szczególnie Art. 70 - każdy ma prawo do nauki, do 18 roku życia nauka jest obowiązkowa - sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa

Bardziej szczegółowo

Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 W związku z programowaniem nowej perspektywy finansowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje by skoncentrować wsparcie na czterech określonych obszarach:

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Reforma systemu oświaty Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Znaczenie wychowania przedszkolnego NajwaŜniejszy etap w Ŝyciu dziecka Kształtuje się znaczna część moŝliwości intelektualnych

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH A może jednak klasa sportowa Co robimy? AKTY PRAWNE I INNE DOKUMENTY ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016. 19 sierpnia 2015 r.

Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016. 19 sierpnia 2015 r. Kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2015/2016 19 sierpnia 2015 r. Regulacje prawne - Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 228 15706 Poz. 1487 1487 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

WARSZAWSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy WARSZAWSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy SPIS TREŚCI I. WSTĘP....... 3 II. DOTYCHCZASOWE INICJATYWY. 4 III. ZAŁOŻENIA WARSZAWSKIEGO SYSTEMU WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014

Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014 Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014 I. ZASADY OGÓLNE 1. Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół, prowadzonych przez m. st. Warszawę

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZWIĘKSZANIA SZANS EDUKACYJNYCH. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami w systemie oświaty

DEPARTAMENT ZWIĘKSZANIA SZANS EDUKACYJNYCH. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami w systemie oświaty DEPARTAMENT ZWIĘKSZANIA SZANS EDUKACYJNYCH Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami w systemie oświaty System oświaty Wczesne wspomaganie rozwoju Pomoc psychologiczno -pedagogiczna Kształcenie specjalne

Bardziej szczegółowo

stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne AKTY PRAWNE stanowiące podstawę wydawania OPINII przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne LP. OPINIA W SPRAWIE: 1. osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat, które odbywa roczne przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Ewolucja a nie rewolucja w polskiej oświacie

Ewolucja a nie rewolucja w polskiej oświacie Ewolucja a nie rewolucja w polskiej oświacie Dzień Edukacji Narodowej 13 października 2015 r. Raport Oświata w woj. opolskim 2009-2015 Dostępny na stronie Opolskiego Kuratora Oświaty: www.kuratorium.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego spotkanie z wizytatorami Kuratoriów Oświaty Sulejówek, 6 lutego 2014 r. Regulacje prawne rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Liczba uczniów ogółem : 18.329-14.930 /szkoły/ + 980/dorośli/ + 2.419 /przedszkola/

Liczba uczniów ogółem : 18.329-14.930 /szkoły/ + 980/dorośli/ + 2.419 /przedszkola/ Informacja o najwaŝniejszych wydarzeniach i zadaniach zrealizowanych w roku szkolnym 2007/2008 Stan osobowy koszalińskich placówek Liczba uczniów ogółem : 18.329-14.930 /szkoły/ + 980/dorośli/ + 2.419

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Zmiany w toku nowe zadania w systemie oświaty Nowa podstawa programowa, niosąca za sobą zmodernizowane egzaminy

Bardziej szczegółowo

pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Pakiet rozporządzeń dotyczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opracowanie: Ewa Roszyk

Pakiet rozporządzeń dotyczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Opracowanie: Ewa Roszyk Pakiet rozporządzeń dotyczący uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Opracowanie: Ewa Roszyk PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWACH: Zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.70. 1.Każdy ma prawo do nauki.

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.70. 1.Każdy ma prawo do nauki. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.70. 1.Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. 2.Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej ZMIANY PRAWNE W ORGANIZOWANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM KATARZYNA SZCZEPKOWSKA-SZCZĘŚNIAK NAUCZYCIEL KONSULTANT MSCDN WYDZIAŁ W WARSZAWIE Cele wystąpienia Usystematyzowanie

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH opracowała Iwona Kucharska 05 marca 2009r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Raport na podstawie ankiety przeprowadzonej na przełomie 2011/12 roku. Opracowanie Stanisława Gurbowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Programy konferencji metodycznych:

Programy konferencji metodycznych: Temat przewodni konferencji sierpniowych Indywidualny rozwój ucznia a praktyka szkolna Programy konferencji metodycznych: Przedmiot: Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Język polski 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Projekty dofinansowane ze środków EFS w 2008 roku w ramach POKL

Projekty dofinansowane ze środków EFS w 2008 roku w ramach POKL Projekty dofinansowane ze środków EFS w 2008 roku w ramach POKL Ilość projektów 34 Wartość dofinansowania projektów: 33 mln zł W grudniu 2008 przyznano dofinansowanie na 11 projektów, których wartość przekracza

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego

Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 1 STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 1 W BIAŁYMSTOKU Statut opracowany został na podstawie: Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, tekst jednolity z 19 marca 2009 roku (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U.03.5.46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

wspomaganie ZS Narewka 2014

wspomaganie ZS Narewka 2014 Opiniowanie, orzecznictwo i wspomaganie ZS Narewka 2014 Zadania poradni Diagnozowanie wydawanie opinii i orzeczeń Pomoc bezpośrednia dzieci i młodzież, rodzice Realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola:

Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola: Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola: I. Projekt Szansa na przedszkole 1. Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 2. Numer i nazwa Działania: 9.1. Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM REGULAMIN POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1113 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,

Bardziej szczegółowo